memorandum y o u a r e i n t h e f o c u s o f o u r a t t e n t i o n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "memorandum y o u a r e i n t h e f o c u s o f o u r a t t e n t i o n"

Transkript

1 memorandum y o u a r e i n t h e f o c u s o f o u r a t t e n t i o n

2 N o v á z a ř í z e n í p r o t r a d i č n í t e c h n o l o g i e N ew e q u i p m e n t for traditional technologies

3 Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská Žďár nad Sázavou Česká republika IČO DIČ Právní forma CZ akciová společnost Zahájení výroby Založení a.s Obchodního zákoníku 11 odst. 3 Zákona č. 92/1991 Sb. Předmět podnikání Vyrábí a dodává: Odlitky, ingoty, volně kované výkovky, modely Zařízení válcoven Tvářecí stroje Tvářecí nástroje Hydraulické prvky Rekonstrukce a modernizace strojů Doplňující sortiment Posláním společnosti je vyrábět a dodávat výrobky a polotovary vysoké užitné hodnoty, v požadované kvalitě a poskytovat odpovídající služby. Dodržovat příslušné bezpečnostní a ekologické předpisy. Company profile Trade name ŽĎAS, a.s. Address Strojírenská Žďár nad Sázavou Czech Republic Company ID number Tax ID number CZ Legal title joint-stock company Production commenced Establishment of the joint stock company of Business Code 11 clause 3 of Law No. 92/1991 Line of business Production and delivery of: Castings, ingots, open die forgings, patterns Rolling mills equipment Forming machines Forming tooling Hydraulic elements Reconstruction and modernisation of machines Supplementary products Mission of the company is manufacturing and delivery of raw and finished products of a high use value and in required quality as well as providing the adequate service, observance of the relevant safety and ecological rules and regulations.

4 Vážení obchodní par tneři, jsem velmi rád, že rok 2006 splnil očekávání našich odběratelů a že se akciové společnosti ŽĎAS podařilo realizovat další významné kroky nejen v oblasti kvality produkce, ale i servisu. Od příchodu nových akcionářů uplynulých pět let společnost zaznamenala zlepšení ve všech oblastech. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo získat nové zákazníky, hlavně v Asii, kde jsme se úspěšně prosadili v silné konkurenci západoevropských společností. V minulém roce společnost ŽĎAS, a.s. hospodařila se ziskem ve všech odvětvích. Její celkový výsledek hospodaření představoval víc než 300 milionů Kč před zdaněním. Dobrých výsledků se společnosti dařilo dosahovat i díky vyšší péči o zaměstnance, a to nejen ve mzdové oblasti. Představenstvo v současné době věnuje velkou pozornost přípravě mladé generace. Netýká se to jen dělnických profesí, ale zaměřujeme se i na vysokoškolsky vzdělané mladé lidi, kterými chceme doplnit řady konstruktérů a vývojových pracovníků. Chceme jim vytvořit trvalé možnosti a zabezpečit jejich osobní rozvoj. Začátek roku jsme odstartovali s nejvyšším počtem zakázek v novodobé historii, což je odrazem dobré práce obchodníků v předešlých letech. Za velmi korektní spolupráci děkuji všem našim dodavatelům i odběratelům. Oceňuji seriózní přístup bankovních institucí. Díky dobrým výsledkům hospodaření v oblasti financí jsme neměli žádné problémy a společnost mohla nerušeně plnit své plány. Ujišťuji vás, že i do budoucna budeme ke společnosti přistupovat s péčí řádného hospodáře. I nadále budeme usilovat o to, aby akciová společnost ŽĎAS patřila svým výrobním programem mezi nejvýznamnější a nejspolehlivější obchodní partnery. Všem, celému pracovnímu kolektivu dělníků, inženýrů, techniků a vedoucích pracovníků, dodavatelům i odběratelům, přeji mnoho osobních a pracovních úspěchů, zdraví, štěstí a osobní pohody v rodinách i na pracovištích. Představenstvo akciové společnosti ŽĎAS si velice váží Vás všech, díky kterým se nám daří plnit obchodní a finanční plán, čímž zabezpečujeme prosperitu společnosti. Ing. Vladimír Soták předseda představenstva

5 Dear business par tners, I am very glad that the year 2006 has met the expectations of our customers and that the joint stock company ŽĎAS has succeeded in implementation of further significant measures concerning production quality as well as servicing. Since the entry of new shareholders for the past five years the company has noted improvements in all fields. We are very glad to have succeeded in obtaining new customers, mainly in Asia where we have successfully pushed through in the keen competition of the West European companies. ŽĎAS, a.s. managed with the profit in all branches in the past year. The total gross profit of the company amounted to more than 300 millions of CZK before taxation. Better employee management, not only in regard to wages, has also contributed to good results of the company. The board of directors pays great attention to preparation of the young generation at the present time. It does not apply only to the labour professions but also to the graduated young people who we need to fill out the ranks of designers and developers. We want to create stable opportunities for them and to ensure their personal progress. We have started the year with the highest number of orders in the new history, which is the result of good work of the sales personnel during the previous years. I thank all our suppliers and customers for the very fair co-operation. I appreciate the reliable approach of the bank institutions. Thanks to good economic results, we have had no problems and the company could have fulfilled its plans smoothly. I assure you that we will continue in controlling the company with the due care of a proper manager in the future. We will follow on striving for maintaining the joint stock company ŽĎAS with its production programme among the most important and the most reliable business partners. To all, to the whole staff of workers, engineers, technicians and managers, suppliers and customers, I wish a lot of success both in their personal life and at work, good health, happiness and good temper in their families as well as in their places of work. The board of directors of the joint stock company ŽĎAS has a great regard for all of you who have had merit in the fact that we have managed to fulfil the business and the financial plan, thus ensuring the prosperity of the company. Vladimír Soták Chairman of the Board

6 kem čtyři kusy kontejnerových nůžek CNS 400, tři kusy kontejnerových nůžek CNS 320 a dva kusy paketovacích lisů CPB 100. Dobré provozní a výkonové výsledky těchto zařízení dávají předpoklady pro jejich úspěšný prodej i v roce O bor Strojírenské výrobky Tvářecí stroje Tuzemsko Největší realizovanou akcí na tuzemském trhu v roce 2006 byla rekonstrukce a modernizace pěti lisů PKZV 1250 pro ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav. Jednalo se o velmi významnou dodávku, která byla velice náročná na koordinaci prací jak u zákazníka, tak i v naší firmě. V návaznosti na tuto akci byla provedena i oprava a modernizace mechanizace od firmy Strothman, která je u těchto lisů používána. K významným akcím v oblasti speciálních technologií patřila dodávka izostatického lisu CJZ 4/0510 pro UJP Praha. Jednalo se o dodávku lisu včetně technologie na zhutňování práškových kovů na rozměrné součásti, která, spolu s následnými operacemi již zavedenými na pracovišti UJP PRAHA a.s., umožní výrobu velkých dílů stínění z wolframového materiálu. Pro vlastní kovárnu ŽĎAS, a.s. byl vyroben a dodán kovací lis CKV 2250, který nahradil stávající lis CKV Současně s dodávkou tohoto lisu byl také opraven manipulátor QKK 12 a dodáno nové řízení včetně integrace. Pokud jde o provedené opravy lisů, mezi nejvýznamnějšími lze uvést opravu lisu LVH 1600 pro Strojmetal Kamenice, opravu lisu CKW 630 a manipulátoru QKK 3 pro Strojírny Třinec, opravu lisu 60 MN včetně akustanice pro Vítkovice Mechanika a opravu lisu LZK 2500 pro DEL Žďár nad Sázavou. V průběhu roku také probíhaly tradiční opravy hydraulických válců pro dlouhodobé zákazníky, například pro Mostecko uhelnou společnost. Zahraničí V oblasti zařízení pro volné kování byly úspěšně dokončeny realizace, uvedení do provozu a předání zákazníkovi u následujících akcí: rekonstrukce kovacího lisu 20 MN pro německou firmu BGH Edelstahl Siegen GmbH, rekonstrukce akustanice lisovny pro firmu Helwan Faktory 99 v Egyptě a rekonstrukce paketovacího lisu pro slovenského zákazníka U.S.S. Košice, s.r.o. ŽĎAS dále podepsal významné kontrakty na: dodávku lisu CKW 4000 pro německou firmu BGH Edelstahl Siegen GmbH dodávku uzavírací linky s lisem CTHA 700 přes firmu Omnipol pro indického zákazníka OF Kanpur dodávku kovacího souboru s lisem CKW 4000 a manipulátorem QKK 35 pro indického zákazníka Bharat Forge Limited dodávku vakového lisu CTV pro polského zákazníka PZL Swidnik Dále byly dojednány kontrakty a vytvořeny předpoklady k podpisu pro dodávku kovacího souboru s lisem CKVX 1000 a manipulátorem QKK 5 pro rumunskou firmu Forja Neptun a dodávku linky na rovnání a vychlazování náprav se třemi rovnacími lisy RL 400 přes firmu Alta pro ruského zákazníka Uralvagonzavod. V oblasti dodávek zařízení na zpracování kovového odpadu bylo dosaženo prodeje referenčních kusů kontejnerových nůžek CNS 400K do Rakouska, Chorvatska, Ruska (3x) a na Ukrajinu. Byly dodány i dva kusy kontejnerových nůžek CNS 320K do Ruska. ŽĎAS dále uzavřel a výrobně zrealizoval velice významný kontrakt na dodávku 3 kusů nůžek CNS CV2 přes firmu Belasa pro ruského zákazníka NLMK Lipeck. V oblasti dodávek zařízení na zpracování kovového odpadu akciová společnost ŽĎAS dodala na český a slovenský trh cel-

7 Forming Machines Domestic Market The most extensive project executed within the domestic market in the year 2006 was reconstruction and modernization of five presses PKZV 1250 for ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, Czech Republic. A very important delivery has been concerned, very demanding as for coordination of works both with the customer and with our company. Concurrently, repair and modernization of the mechanization by the company Strothman (that is used with these presses) has been performed. Supply of the isostatic press CJZ 4/0510 for the Institute of Nuclear Fuels (UJP) Prague has been among the important projects in field of special technology. Supply of the press including the technology for powdered metals compaction into sizable parts has been concerned. This technology, together with the subsequent operations that have been already implemented within the workplace of UJP Prague, will enable production of large parts of shielding from the wolfram material. Forging press CKV 2250 (replacing the existing press CKV 1800) has been produced and supplied to the own forging shop of the joint stock company ŽĎAS. Along with the delivery of this press, the manipulator QKK 12 has been repaired and the new control including integration supplied. As regards the repairs of presses performed, the following projects should be mentioned among the most significant ones: repair of the press LVH 1600 for Strojmetal Kamenice (Czech Republic), repair of the press CKW 630 and the manipulator QKK 3 for Strojírny Třinec (Czech Republic), repair of the press 60 MN including accumulator station for Vítkovice Mechanika (Czech Republic) and repair of the press LZK 2500 for DEL Žďár nad Sázavou (Czech Republic). Repairs of hydraulic cylinders for the long-time customers (e.g. for the coal company Mostecko) were taking place during the year In field of the equipment for metal scrap processing, the joint stock company ŽĎAS has supplied four container scrap shears CNS 400, three container scrap shears CNS 320 and two baling presses CPB 100 to the Czech and the Slovakian market. Good operational and capability results of these machines provide the potency for their successful sale in the year 2007, too. Foreign Market As concerns the open die forging equipment, completions of executions, putting into operation and commissioning at the customer's place of the following projects have been performed: reconstruction of the forging press 20 MN for the German company BGH Edelstahl Siegen GmbH, reconstruction of the accumulator station of the pressing plant for the company Helwan Factory 99 in Egypt and reconstruction of the baling press for the Slovak customer U.S.S. Košice, s.r.o. Furthermore, ŽĎAS has signed important contracts for: Delivery of the press CKW 4000 for the German company BGH Edelstahl Siegen GmbH Delivery of the nosing line with the press CTHA 700 through the mediation of the company Omnipol for the Indian customer OF Kanpur Delivery of the forging unit with the press CKW 4000 and the manipulator QKK 35 for the Indian customer Bharat Forge Limited Delivery of the bag press CTV for the Polish customer PZL Swidnik Contracts have been settled and prepared for signing for the delivery of the forging unit with the press CKVX 1000 and the manipulator QKK 5 for the Romanian company Forja Neptun as well as for the delivery of the line for straightening and cooling down of axles with three straightening presses RL 400 through the company Alta for the Russian customer Uralvagonzavod. In field of the metal scrap processing equipment, reference deliveries of container scrap shears CNS 400K to Austria, Croatia, Russia (3x) and Ukraine have been realized. Two pieces of container scrap shears CNS 320K have been also supplied to Russia. ŽĎAS has concluded a very important contract and produced and delivered three pieces of scrap shears CNS CV2 to the Russian customer NLMK Lipeck through the mediation of the company Belasa. Engineering Products

8 Výroba podle cizí dokumentace O bor Strojírenské výrobky Zařízení válcoven Nejvýznamnější akcí v oblasti zařízení válcoven je dojednání a podpis kontraktu na dodávku tří kusů inspekčních linek pro ruský metalurgický kombinát OEMK Oskol. Dále pokračovaly průběžné dodávky náhradních dílů pro našeho klíčového zákazníka firmu U.S.S. Košice, s.r.o. Velmi výrazně posílily dodávky dílů pro země bývalého SNS, čímž byl vytvořen předpoklad pro další rozvoj obchodu v tomto velmi důležitém teritoriu. Výroba podle dokumentace dodané zákazníkem zaujímá v dodávkách firmy ŽĎAS, a.s. své pevné místo a její podíl v celkové produkci neustále stoupá. Meziroční nárůst tržeb v této oblasti činil 24,9 % a z celkového objemu výroby podle cizí dokumentace směřovalo 58 % na export. V roce 2006 se podstatně zvýšil podíl zakázek na tuzemský trh. Ke stěžejním zákazníkům na českém trhu v této oblasti patří firmy Mittal Steel Ostrava, Juta Dvůr Králové, TOS Varnsdorf, Pars Nova Šumperk, T-Machinery Ratíškovice, Tafonco Kopřivnice, Metalimex Praha a mnoho dalších. Exportní zakázky směřovaly jak do mateřské společnosti Železiarne Podbrezová a.s. na Slovensko, tak do dalších evropských zemí, ze kterých lze jmenovat zejména Velkou Británii (firmy General Vacuum Equipment Ltd., Waukesha Bearings, Siemens VAI, Joseph Rhodes Ltd. a Steel Consultancy Services), dále pak Německo (SMS Meer, SMS Demag, SKET Magdeburg, SGS Ratingen a WTC Silbitz), Rakousko (Siemens VAI Metals Technologies GmbH a MCE Maschinen), Řecko (CH&D Orfanidis) a mnoho dalších.

9 Rolling Mill Equipment The most important project in the branch of rolling mill equipment has been arrangement and signing of the contract for delivery of three inspection lines for the Russian metallurgical combine OEMK Oskol. The running supplies of spare parts for our crucial customer the company U.S.S. Košice, s.r.o., Slovakia continued. Supplies of parts for the countries of the former CIS have markedly intensified, which is the groundwork for further business development within this very important territory. Production According to Foreign Documentation Production according to the documentation provided by the customer takes up a firm position within the deliveries of the company ŽĎAS, a.s. and keeps constantly increasing. The inter-yearly sales accrual in this branch amounted to 24,9 % and 58 % from the total volume of production according to foreign documentation were directed for export. Share of orders for the domestic market considerably increased in the year The companies Mittal Steel Ostrava, Juta Dvůr Králové, TOS Varnsdorf, Pars Nova Šumperk, T-Machinery Ratíškovice, Tafonco Kopřivnice, Metalimex Prague and many others belong to the crucial customers in this field within the Czech market. The export orders were directed both to the principal company Železiarne Podbrezová a.s. to Slovakia and to other European countries, e.g. Great Britain (the companies General Vacuum Equipment Ltd., Waukesha Bearings, Siemens VAI, Joseph Rhodes Ltd. and Steel Consultancy Services), Germany (SMS Meer, SMS Demag, SKET Magdeburg, SGS Ratingen and WTC Silbitz), Austria (Siemens VAI Metals Technologies GmbH and MCE Maschinen), Greece (CH&D Orfanidis) and many others. Engineering Products

10 M etalurgie Obor Metalurgie V roce 2006 se podařilo Metalurgii zajistit export ve výši 59,2 %, což je o 2,7 % více oproti roku V průběhu roku se všech oborů významně dotýkalo probíhající oživení trhu, což se projevilo zejména v oblasti energetiky, a to jak u odlitků pro parní a plynové elektrárny, tak i u výkovků, kde navíc došlo k nárůstu objemů hřídelí pro větrné elektrárny. Došlo k posílení trhu v Indii, v oblasti odlitků došlo k realizaci zakázek do USA a Francie, a tím k oslabení spolupráce s VOEST ALPINE Giesserei Linz. Významný podíl na výsledcích Metalurgie měly dodávky pro ENERGOMASH, Steel Consulting Services, GAMESA Eolica, SMS Demag, ŠKODA Power, VAGL, Gustav Grimm, ZDAS SGS, JKZ Bučovice, ZVU Hradec Králové, GVA Krefeld a řadu dalších. Výrazně pokračovala spolupráce s ruským odběratelem ENERGOMASH v oblasti výroby a dodávek odlitků a výkovků plynových turbín. Ve slévárně bylo v roce 2006 dokončeno ověření výroby odlitků o vyšší hmotnosti z vysokolegovaných, žárupevných materiálů pro energetický průmysl a realizovány první dodávky do SRN a tuzemska. Úspěšně pokračovala výroba odlitků komponent plynových a parních turbín ze středně legovaných, žárupevných materiálů. Jedná se o výrobu tvarově složitých odlitků s náročnými požadavky na vnitřní jakost. V tomto roce byly rovněž vyráběny tvarově složité odlitky z vysokolegovaných materiálů pro vodní turbíny a pokračovala výroba odlitků s použitím pro záporné teploty až do 60 C. V rámci technického rozvoje byla ověřována možnost výroby vysokolegované tvárné litiny a odlity první zkušební kusy. Tato problematika výroby je řešena v rámci grantového programu TANDEM. Ve slévárně byla zakoupením 3D měřicího přístroje zvýšena kvalita a produktivita rozměrové kontroly a dále posílena kapacita tepelného zpracování výstavbou nové žíhací pece. Ve výrobě oceli v roce 2006 pokračoval provoz Metalurgie v řešení grantů v rámci systému veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice a v programu TANDEM a EUREKA. TANDEM je program průmyslového výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je v něm řešen projekt s názvem Výzkum, vývoj a optimalizace nové technologie výroby a odlévání oceli pro volné výkovky. Cílem projektu je dosáhnout podstatně lepších vlastností kovářských ingotů, nižšího rozptylu přejímacích parametrů a snížení materiálových nákladů. EUREKA je program celoevropského aplikovaného výzkumu a vývoje a je v něm řešen projekt s názvem Ensteel. Cílem projektu je vyvinutí technologie metalurgické části výroby výkovků pro energetická zařízení z nových druhů ocelí. Tento program zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Dále bylo v roce 2006 zahájeno řešení dvou nových grantů v rámci programu TANDEM se zaměřením na nástrojové oceli a legovanou tvárnou litinu. V oboru výkovků pokračovala výroba a optimalizace vlivu technologie na mechanické hodnoty, a to zejména náročné výkovky pro Offshore Sektor. U těchto výkovků je nutné splnit náročné požadavky zákazníka s ohledem na úzké chemické rozmezí, vysoké mechanické hodnoty a náročné nedestruktivní zkoušky. V roce 2006 byla zahájena výroba výkovků pro francouzskou firmu Nattional Oilwell z materiálu 40NCD7. Zároveň Metalurgie ŽĎAS zahájila výrobu rozměrných výkovků hlav válců lodního motoru, které jsou s ohledem na tvarovou složitost kovány do přípravků a z pohledu rozměru jsou na hranici možností naší kovárny. Na základě rámcové smlouvy s firmou WYMAN GORDON pokračovala výroba předkovů (volně kovaných výkovků) určených pro zápustkové výkovky podvozků do letadel BOEING a AIRBUS (Messier-Dowty). Jedná se o tvarově složité předkovy o hmotnosti 270 až 3000 kg, které jsou vyráběny z vakuově přetavovaných ingotů. Pokračovaly rovněž dodávky náročných výkovků pro plynové turbíny pro ruskou firmu ENERGOMASH. Konkrétně jde o výkovky hřídelí kompresorů, mezilehlé hřídele, spojovací a zadní hřídele a výkovky hřídele rotoru generátoru a disky. U těchto výkovků jsou použity superčisté oceli. Na kovárně byla úspěšně provedena rekonstrukce topného systému ohřívací pece s cílem snížení nákladů na zemní plyn. Dále byla posílena kapacita tepelného zpracování ve vertikální poloze vybudováním nové elektrické pece a byla započata rekonstrukce lisu CKV 1800 na CKV 2250 s cílem zvýšení kovací síly.

11 Metallurg y In 2006, Metallurgy succeeded to ensure export amounting to 59.2 %, which is by 2.7 % more than in the year During the year, the market revival in progress markedly vitalized all branches, in particular the power industry both with the castings for steam and gas power stations and with the forgings where, in addition, volumes of shafts for wind-power plants have increased. The market in India has consolidated; castings have been supplied to the U.S.A. and France, thus weakening the co-operation with VOEST ALPINE Giesserei Linz. Deliveries for ENERGOMASH, Steel Consulting Services, GAMESA Eolica, SMS Demag, ŠKODA Power, VAGL, Gustav Grimm, ZDAS SGS, JKZ Bučovice, ZVU Hradec Králové, GVA Krefeld and many other companies have notably participated in the results of Metallurgy. Co-operation with the Russian customer ENERGOMASH continued in field of production and supplies of castings and forgings of gas turbines. In the foundry, certification of production of heavier castings from high-alloy, fire-resistant materials for the power industry was completed in 2006 and the first supplies to Germany and the domestic market have been effected. Production of castings of components of gas and steam turbines from middle-alloyed, fire resistant materials continued. Production of shape-complex castings with exacting demands for internal grade has been concerned. The shape-complex castings from high-alloyed materials for water turbines were also produced in 2006 and production of castings used for negative values up to 60 C continued. Within the scope of technical development, the possibility of production of high-alloyed nodular cast iron was certified and the first test pieces were cast. This production technology is solved in terms of the grant program TANDEM. Quality and productivity of the dimensional control has been improved by purchasing the 3D measuring instrument and the heat treatment capacity has been increased by building-up the new annealing furnace. In production of steel, the metallurgical plant continued in solving the grants within the scope of the system of research and development public support in the Czech Republic as well as in the program TANDEM and EUREKA in the year TANDEM is a program of industrial research and development of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. The project Research, development and optimisation of the new production technology and steel casting for open die forgings has been solved within its frame. The aim is to achieve considerably better qualities of the forge ingots, lower allowance of the acceptance parameters and decrease of the material costs. EUREKA is a program of all-european applied research and development and the project Ensteel has been solved in it. The purpose of the project is to develop the technology of the metallurgical part of production of forgings for the power equipment from the new grades of steel. This program has been covered by the Ministry of Education, Youth and Physical Training of the Czech Republic. Furthermore, solving of two new grants within the scope of the program TANDEM targeted to the tool steels and the alloyed nodular cast iron has been initiated in the year In the branch of forgings, production and optimisation of the technology effect on mechanical values continued, namely with the sophisticated forgings for the Offshore Sector. With these forgings, it is necessary to meet the exacting requirements of the customer as regards the narrow chemical limits, high mechanical values and exacting non-destructive tests. In the year 2006, production of forgings for the French company Nattional Oilwell from the material 40NCD7 has been initiated. At the same time, Metallurgy ŽĎAS started production of dimensional forgings of ship engine cylinder heads. With regard to their shape-complexity, they are forged into jigs and concerning their dimensions they reach the limits of our forge shop. In terms of the general agreement with the company WYMAN GORDON, production of rough forgings (open die forgings) intended for die forgings of aircraft landing gears for BOEING and AIRBUS (Messier-Dowty) continued. Shape-complex rough forgings weighing from 270 to 3000 kg and produced from vacuum remelted ingots have been concerned. Deliveries of exacting forgings for gas turbines for the Russian company ENERGOMASH continued. As a matter of fact, forgings of compressor shafts, intermediate shafts, propeller- and back shafts as well as forgings of shafts of generator rotor and disks are concerned. Super-pure steels have been used with these forgings. Reconstruction of the furnace heating system with a view to decrease the costs for natural gas has been successfully performed. Furthermore, capacity of heat treatment in the vertical position has been improved by building-up the new electric furnace and reconstruction of the press CKV 1800 into the CKV 2250 aimed at the increase of the forging force has been initiated. Metallurg y

12 N ástroje, externí montáže Obor Nástroje V roce 2006 došlo k mírné stabilizaci v oboru. Celý rok se však vyznačoval úsilím o zajištění dostatečné zakázkové náplně na vytížení kapacit. Nepodařilo se sice uzavřít dohodu se strategickým partnerem, avšak zakázková náplň byla zajištěna. Kromě kontraktace výroby nástrojů pro automobilový průmysl, získal ŽĎAS zakázky na výrobu nástrojů pro energetický průmysl. Nosným projektem roku byla výroba nástrojů na následníka automobilu ŠKODA Fabia pro našeho nejvýznamnějšího a největšího tuzemského odběratele ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Kromě sériového lisovacího nářadí jsme pro tuto firmu zajišťovali také prototypové nářadí na velké díly pro výrobu výlisků ŠKODA Fabia Combi a nový Superb. Pokračovala také spolupráce s firmou UNITOOLS Valašské Meziříčí při výrobě a zkouškách lisovacích nástrojů u konečného zákazníka DAIMLER CHRYSLER. Tato dodávka byla zákazníkem pozitivně hodnocena. Pro našeho dlouholetého odběratele VOESTALPINE Polynorm Grau ze SRN jsme vyrobili nástroje pro projekt OPEL Astra. První dodávkou zahájila společnost ŽĎAS, a.s. spolupráci s firmou HONDA Engineering z Velké Británie a dále byla také zahájena nová etapa spolupráce s firmou MATADOR Automotive Bratislava. V oblasti dodávek pro energetický průmysl se jednalo o nástroje na rotorové a statorové plechy pro velké elektrické stroje pro firmy SIEMENS Electric Machines Drásov a BRUSH SEM Plzeň. Dodávky pro energetiku tak vhodně doplňují výrobu pro automobilový průmysl. Obor Externí montáže Obor Externí montáže zajišťoval v průběhu roku 2006 finální a kusové dodávky formou šéfmontáže, montáže a technické pomoci, opravy, seřízení a uvádění do provozu u řady zákazníků v tuzemsku a v zahraničí. Díky odborným a jazykovým znalostem pracovního týmu je práce poskytována v dobré kvalitě a požadovaných termínech, a to v oboru tvářecích strojů, válcoven a v ostatních příbuzných oborech. Prováděny jsou rovněž práce s přemístěním strojírenských zařízení velkých hmotností, včetně oprav a uvádění do provozu. Nejvýznamnější akce v roce 2006 byly převážně směřovány do firem, které zajišťují výrobky pro automobilový průmysl. Jednalo se o rekonstrukce, modernizace a opravy lisů ERFURT 1250, 800 a 500 pro firmu ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, TOWER AUTOMOTIVE Malacky a COMAX-TT Trnava. V Německu byla provedena demontáž 3 lisů u firmy METALDYNE, které byly převezeny do České republiky a zprovozněny v Oslavanech. U firmy HOLMER Maschinenbau GmbH proběhla montáž kombajnů na cukrovou řepu. V akciové společnosti US STEEL Košice byla provedena rekonstrukce paketovacího lisu LOLINI. Ve firmě PRAKO Prakovce byly smontovány dvě kovací linky. V Egyptě proběhla šéfmontáž při rekonstrukci hydraulické stanice kovacího souboru a ve Španělsku ŽĎAS provedl šéfmontáž při demontáži lisovací linky. V TŽ Kladno byla instalována rekonstruovaná rovnací linka. Pro další tuzemské i zahraniční zákazníky byly prováděny montážní práce spojené s rekonstrukcí a modernizací zařízení. Všichni zákazníci byli s průběhem prací a kvalitou díla spokojeni, o čemž svědčí další objednávky na provádění montáží a oprav pro další období.

13 Tooling The branch slightly stabilized in the year However, the whole year was characterized by the effort to ensure sufficient orders with a view to use to full capacity. Tooling has not managed to conclude a contract with a strategic partner though, but the orders have been ensured. In addition to contracting of tooling production for the automotive industry, ŽĎAS has obtained orders for production of tooling for power industry. The vital project of the year has been production of tooling for the successor of the automobile ŠKODA Fabia for our most important and the greatest domestic customer ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. In addition to the series pressing tooling, we have provided this company also with the prototype tooling for large parts for production of pressings for ŠKODA Fabia Combi and for the new Superb. Co-operation with the company UNITOOLS Valašské Meziříčí, Czech Republic, also continued during production and testing of the pressing tooling at the final customer DAIMLER CHRYSLER who has favourably appreciated this delivery. We have produced tooling for the project OPEL Astra for our long-time customer VOESTALPINE Polynorm Grau in Germany. ŽĎAS, a.s. has initiated co-operation with the company HONDA Engineering from Great Britain by the first delivery. Furthermore, new stage of cooperation with the company MATADOR Automotive Bratislava (Slovakia) has been commenced. In field of deliveries for the power industry, tooling for rotor and stator plates for large electric machines has been supplied to the companies SIEMENS Electric Machines Drásov, Czech Republic and BRUSH SEM Plzeň, Czech Republic. Thus, deliveries for the power industry have suitably complemented those for the automotive industry. External Assembly During the year 2006, the external assembly section provided final and unit deliveries by means of general assembly, assembly and technical assistance, repairs, adjustment and putting the equipment into operation for a number of domestic and foreign customers. Thanks to professional skills and knowledge of foreign languages of the personnel, the work has been provided in good quality and within the requested schedules, in the field of forming machines, rolling mills and other related branches. ŽĎAS has also provided displacement work of weighty machinery including repairs and putting the equipment into operation. The most important activities in the year 2006 were mostly directed to the companies providing products for the automotive industry. Reconstructions, modernizations and repairs of the presses ERFURT 1250, 800 and 500 for the company ŠKODA AUTO Mladá Boleslav in the Czech Republic, TOWER AUTOMOTIVE Malacky (Slovak Republic) and COMAX-TT Trnava (Slovak Republic) have been concerned. Three presses were disassembled for the company METALDYNE in Germany. They were transported to the Czech Republic and put into operation in Oslavany. Combine-harvesters for sugar cane have been assembled for the company HOLMER Maschinenbau GmbH, Germany. The baling press LOLINI has been reconstructed in the joint stock company US STEEL Košice, Slovak Republic. Two forging lines have been assembled in the Slovak company PRAKO Prakovce. General assembly during reconstruction of a hydraulic station of the forging unit took place in Egypt. ŽĎAS provided general assembly during dismantling of a pressing line in Spain. A reconstructed straightening line has been installed in the Czech company TŽ Kladno. Tooling, External Assembly Assembly works associated with the equipment reconstructions and modernizations have been carried out for further domestic and foreign customers. All the customers have been fully satisfied with the flow and quality of work, as evidenced by further orders for assemblies and repairs for the oncoming period.

14 Výrobní program Válcovny Zařízení válcoven Zařízení na zpracování materiálu ze svitku Úseky kontilití Rovnací linky na kruhové tyče a trubky Rekonstrukce a modernizace Tvářecí stroje Zařízení pro volné a zápustkové kování Zařízení pro plošné a objemové tváření Zařízení pro zpracování kovového odpadu Hydraulické válce a zařízení Rekonstrukce a modernizace strojů Metalurgie Odlitky z ocelolitiny a tvárné litiny Ingoty Volně kované výkovky Modely Nástroje Nástroje pro automobilový průmysl Nástroje pro postupové tváření Nástroje pro spotřební průmysl Speciální nástroje a přípravky Manufacturing Program Rolling mills Rolling mill equipment Coiled sheet metal processing lines Sections of continuous casting equipment Tube and bar straightening lines Reconstructions and modernisations Forming machines Open die and close die forging equipment Sheet metal and volume forming equipment Metal scrap processing equipment Hydraulic cylinders and hydraulic equipment Reconstruction and modernisation of machines Metallurg y Steel and nodular iron castings Ingots Open die forgings Patterns Tooling Forming dies for automotive industry Progression tools for transfer forming Forming dies for consumer industry Special tools and jigs

15 Organizační struktura ŽĎAS, a.s. ŽĎAS, a.s. Organization Char t Valná hromada General Meeting of Shareholders Dozorčí rada Supervisory Board Představenstvo Board of Directors ÚSEK GenerálníHO ředitele Managing Director SECTION ÚSEK Finance Finance Section ÚSEK Řízení lidských zdrojů Human Resources Section ÚSEK Obchod Sales Section ÚSEK Technika Engineering Section ÚSEK Logistika Logistics Section ÚSEK Výroba Production Section

16 Dozorčí rada Předseda Člen Člen Člen Člen Člen Ing. Marian Kurčík Ing. Július Kriváň Ing. Vladimír Zvarík Ing. Ján Banas Ing. Zbyněk Matulka Bohumil Topinka Představenstvo Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Ing. Vladimír Soták Ing. Miroslav Šabart Ing. Miloslav Mach Ing. Jaromír Ošťádal Ing. Ivan Trajtel Ing. Štefan Pintér Ing. Stanislav Hrdina Ing. Jozef Marčok Vrcholový management Generální ředitel Ing. Miroslav Šabart Finanční ředitel Ing. Miloslav Mach Obchodní ředitel Ing. Stanislav Hrdina Výrobní ředitel Ing. Jaromír Ošťádal Ředitel logistiky Ing. Štefan Pintér Technický ředitel Ing. Ivan Trajtel Personální ředitel Ing. Zbyněk Kadlec Vedení společnosti Company Management Ing. Vladimír Soták předseda představenstva Chairman of the Board Ing. Miroslav Šabart místopředseda představenstva a generální ředitel Vice Chairman of the Board and Managing Director Ing. Miloslav Mach člen představenstva a finanční ředitel Member of the Board and Financial Director Ing. Stanislav Hrdina člen představenstva a obchodní ředitel Member of the Board and Commercial Director Ing. Jaromír Ošťádal člen představenstva a výrobní ředitel Member of the Board and Production Director Ing. Štefan Pintér člen představenstva a ředitel logistiky Member of the Board and Logistic Director Ing. Ivan Trajteľ člen představenstva a technický ředitel Member of the Board and Technical Director Ing. Zbyněk Kadlec Personální ředitel Personal Director

17 Super visor y Board Chairman of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Marian Kurčík Július Kriváň Vladimír Zvarík Ján Banas Zbyněk Matulka Bohumil Topinka Board of Directors Chairman of the Board Vice Chairman of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Vladimír Soták Miroslav Šabart Miloslav Mach Jaromír Ošťádal Ivan Trajtel Štefan Pintér Stanislav Hrdina Jozef Marčok Senior Management Managing Director Financial Director Commercial Director Production Director Logistic Director Technical Director Personal Director Miroslav Šabart Miloslav Mach Stanislav Hrdina Jaromír Ošťádal Štefan Pintér Ivan Trajteľ Zbyněk Kadlec Dozorčí rada společnosti Company Super visor y Board Ing. Marian Kurčík předseda Dozorčí rady Chairman of the Supervisory Board Ing. Július Kriváň člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Vladimír Zvarík člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Ján Banas člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Zbyněk Matulka člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Bohumil Topinka člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board

18 Výkaz zisku a ztráty ŽĎAS, a.s. v d r u h o v é m č l e n ě n í ( v t i s í c í c h K č ) Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření

19 Období do Období do VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná Q 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

20 Rozvaha ŽĎAS, a.s. v p l n é m r o z s a h u ( v c e l ý c h t i s í c í c h K č ) Období do Období do Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 3. Software B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky B. II. 2. Stavby B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C. I. 3. Výrobky C. I. 5. Zboží C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C. II. 7. Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 6. Stát daňové pohledávky C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. 8. Dohadné účty aktivní C. III. 9. Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze C. IV. 2. Účty v bankách C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období D. I. 3. Příjmy příštích období

21 Období do Období do PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) A. II. Kapitálové fondy A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. III. 2. Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů B. I. 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 2. Závazky ovládající a řídící osoba B. II. 10. Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B. III. 5. Závazky k zaměstnancům B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7. Stát daňové závazky a dotace B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy B. III. 10. Dohadné účty pasivní B. III. 11. Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení

22 Profit and Loss Accounts ŽĎAS, a.s. i n t h e t y p e c l a s s i f i c a t i o n ( i n T S D C Z K ) Period until Period until I. Sales of goods A. Costs of goods sold Sales margin II. Outputs II. 1. Sales of products and goods II. 2. Opening stocks less closing stocks II. 3. Capitalization B. Output consumption B.I. Material and power consumption B.2. Services Value added C. Personnel costs C. 1. Labour costs C. 2. Management and cooperative members salaries C. 3. Social security costs and medical insurance C. 4. Social costs D. Taxes and fees E. Depreciations of long-term tangible and intangible assets III. Sales of long-term property and material III. 1. Sales of long-term property III. 2. Sales of material F. Depreciated costs of long-term assets and material F. 1. Depreciated costs of long-term assets F. 2. Material sold G. Reserves less provision of depreciation in operating scope and status change of next periods total expenses IV. Other operating income H. Other operating expenses * Gross profit

23 Period until Period until VI. Securities and shares sale J. Securities and shares sold VII. Yield of long-term financial assets VII.1. Yield of shares in controlled and managed persons and in account items under substantial control X. Interest yield N. Interest payable XI. Other capital income O. Other capital expenses * Gross profit of capital operations Q. Income tax of standard business Q 1. payable Q 2. postponed ** Gross profit of standard business XIII. Extra income R. Extra expenses S. Income tax of extra business * Extra gross profit *** Gross profit of accounting period (+/-) **** Gross profit before taxation

24 Balance Sheet of Company ŽĎAS, a.s. i n t h e f u l l e x t e n t ( i n T S D C Z K ) Period until Period until Brutto Correction Netto Netto TOTAL ASSETS A. Liabilities of subscribed capital B. Fixed assets B. I. Long-term intangible assets B. I. 3. Software B. I. 6. Other long-term intangible assets B. I. 7. Acquired long-term intangible assets in progress B. II. Long-term tangible assets B. II. 1. Lands B. II. 2. Buildings B. II. 3. Separate tangible assets and sets of tangible assets B. II. 6. Other long-term tangible assets B. II. 7. Long-term tangible assets in progress B. II. 8. Deposits provided for long-term tangible assets B. II. 9. Difference in valuation of acquired assets B. III. Long-term financial assets B. III. 1. Shares in controlled and managed persons B. III. 3. Other long-term securities and shares C. Current assets C. I. Inventories C. I. 1. Raw materials C. I. 2. Work in progress and semiproducts C. I. 3. Finish products C. I. 5. Finish goods C. I. 6. Advances for inventories C. II. Long-term receivables C. II. 5. Long-term deposits provided C. II. 7. Other receivables C. III. Short-term receivables C. III. 1. Trade receivables C. III. 6. State taxes payable C. III. 7. Short-term deposits provided C. III. 8. Active assumed accounts C. III. 9. Other receivables C. IV. Short-term financial assets C. IV. 1. Cash C. IV. 2. Bank accounts C. IV. 3. Short-term securities and shares D. I. Accruing D. I. 1. Further financial period expenses D. I. 3. Further financial period income

25 Period until Period until TOTAL LIABILITIES A. Capital of company A. I. Stock A. I. 1. Stock A. I. 2. Stock equity and business shares ( ) A. II. Capital funds A. II. 2. Other capital funds A. II. 3. Appreciation differences of assets and liabilities revaluation A. III. Reserve funds, indivisible fund and other funds from profit A. III. 1. Reserve fund / Indivisible fund A. III. 2. Statutory and other funds A. IV. Benefits of last years A. IV. 1. Non-distributed profit of last years A. V. Benefits of current accounting period (+/ ) B. Outside sources B. I. Reserves B. I. 3. Income tax reserve B. I. 4. Other reserves B. II. Long-term liabilities B. II. 2. Liabilities controlling and managing person B. II. 10. Postponed tax liability B. III. Short-term liabilities B. III. 1. Creditors B. III. 4. Liabilities towards partners, members of co-operative and association members B. III. 5. Liabilities to employees B. III. 6. Social and medical insurance liabilities B. III. 7. State tax liabilities and subsidies B. III. 8. Short-term deposits acquired B. III. 10. Passive assumed accounts B. III. 11. Other liabilities B. IV. Bank loans and accommodations B. IV. 1. Long-term bank loans B. IV. 2. Short-term bank loans C. I. Accruing

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

Nová zařízení pro tradiční technologie. New equipment for traditional technologies. www.zdas.cz

Nová zařízení pro tradiční technologie. New equipment for traditional technologies. www.zdas.cz M E M O R A N D U M 20 02 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies www.zdas.cz Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA * klasická a jaderná energetika * classic and nuclear power industry * chemie a petrochemie * chemistry and petrochemistry * plynárenství * gas industry * ropný průmysl * oil industry * hutnictví * metallurgy

Více

CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva

CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T C Z E C H K A R B O N s. r. o. CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva Annual report 2008 Obsah Contents 1 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

www.fans.cz www.fansct.com

www.fans.cz www.fansct.com Výroční zpráva Annual Report 2013 www.fans.cz www.fansct.com Obsah Contents 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identification data 04 07 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Report of the Board of Directors

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20.

OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20. ANNUAL REPORT - VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2006 OBSAH LIST OF CONTENTS Obecná čast Úvodní slovo 2 Tuzemský obchod 5 Zahraniční obchod 8 Konstrukce armatur 11 Výroba armatur 14 Automatizace 17 Hutní materiál 20 Čerpadla

Více

RINOL, Česká republika s.r.o.

RINOL, Česká republika s.r.o. RINOL, Česká republika s.r.o. Výroční zpráva Annual Report 2007 02 SUNGWOO Výroční zpráva Annual Report 2007 03 Obsah C o n t e n t s Profil společnosti 05 Úvodní slovo jednatele společnosti 07 Základní

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 ÚVODNÍ SLOVO FOREWORD Vážení obchodní přátelé, Vážení kolegové, prostřednictvím výroční zprávy Vám předkládáme výsledky hospodaření naší společnosti za rok 2013. Za loňský

Více

výroční zpráva annual report 2006

výroční zpráva annual report 2006 výroční zpráva annual report 2006 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 24

Více

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

TABLE OF CONTENT OBSAH

TABLE OF CONTENT OBSAH V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 A N N U A L R E P O R T 2 0 0 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2006 OBSAH I. Základní údaje I.1 Identifikační údaje...4 I.2 Předmět podnikání...5 I.3

Více

výroční zpráva annual report 2010

výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva annual report 2010 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Úvodní slovo generálního ředitele Minulý vývoj a výhled do budoucna Hospodářské výsledky Účetní závěrka a zpráva auditora Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH / CONTENT Úvodní slovo / Introduction Tuzemský obchod / Domestic trade Zahraniční obchod / Foreign trade Výzkum a vývoj / Research and development Výroba armatur

Více

výroční zpráva annual report 2009

výroční zpráva annual report 2009 výroční zpráva annual report 2009 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

výroční zpráva annual report 2011

výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Úvodní slovo generálního ředitele Zhodnocení vývoje za uplynulý rok a výhled do nejbližší budoucnosti Hospodářské výsledky

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva // annual report

výroční zpráva // annual report 0 výroční zpráva // annual report 010 20 5 6 7 10 11 12 13 16 17 úvodní slovo introduction tuzemský obchod inland trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba armatur

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 CONTENTS OBSAH Contents CONSOLIDATED GROUP Key Data of the Consolidated Group Report

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report 2006 výroční zpráva annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2006 česká verze obsah slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 3 údaje o společnosti a orgány společnosti 4 předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více