memorandum y o u a r e i n t h e f o c u s o f o u r a t t e n t i o n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "memorandum y o u a r e i n t h e f o c u s o f o u r a t t e n t i o n"

Transkript

1 memorandum y o u a r e i n t h e f o c u s o f o u r a t t e n t i o n

2 N o v á z a ř í z e n í p r o t r a d i č n í t e c h n o l o g i e N ew e q u i p m e n t for traditional technologies

3 Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská Žďár nad Sázavou Česká republika IČO DIČ Právní forma CZ akciová společnost Zahájení výroby Založení a.s Obchodního zákoníku 11 odst. 3 Zákona č. 92/1991 Sb. Předmět podnikání Vyrábí a dodává: Odlitky, ingoty, volně kované výkovky, modely Zařízení válcoven Tvářecí stroje Tvářecí nástroje Hydraulické prvky Rekonstrukce a modernizace strojů Doplňující sortiment Posláním společnosti je vyrábět a dodávat výrobky a polotovary vysoké užitné hodnoty, v požadované kvalitě a poskytovat odpovídající služby. Dodržovat příslušné bezpečnostní a ekologické předpisy. Company profile Trade name ŽĎAS, a.s. Address Strojírenská Žďár nad Sázavou Czech Republic Company ID number Tax ID number CZ Legal title joint-stock company Production commenced Establishment of the joint stock company of Business Code 11 clause 3 of Law No. 92/1991 Line of business Production and delivery of: Castings, ingots, open die forgings, patterns Rolling mills equipment Forming machines Forming tooling Hydraulic elements Reconstruction and modernisation of machines Supplementary products Mission of the company is manufacturing and delivery of raw and finished products of a high use value and in required quality as well as providing the adequate service, observance of the relevant safety and ecological rules and regulations.

4 Vážení obchodní par tneři, jsem velmi rád, že rok 2006 splnil očekávání našich odběratelů a že se akciové společnosti ŽĎAS podařilo realizovat další významné kroky nejen v oblasti kvality produkce, ale i servisu. Od příchodu nových akcionářů uplynulých pět let společnost zaznamenala zlepšení ve všech oblastech. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo získat nové zákazníky, hlavně v Asii, kde jsme se úspěšně prosadili v silné konkurenci západoevropských společností. V minulém roce společnost ŽĎAS, a.s. hospodařila se ziskem ve všech odvětvích. Její celkový výsledek hospodaření představoval víc než 300 milionů Kč před zdaněním. Dobrých výsledků se společnosti dařilo dosahovat i díky vyšší péči o zaměstnance, a to nejen ve mzdové oblasti. Představenstvo v současné době věnuje velkou pozornost přípravě mladé generace. Netýká se to jen dělnických profesí, ale zaměřujeme se i na vysokoškolsky vzdělané mladé lidi, kterými chceme doplnit řady konstruktérů a vývojových pracovníků. Chceme jim vytvořit trvalé možnosti a zabezpečit jejich osobní rozvoj. Začátek roku jsme odstartovali s nejvyšším počtem zakázek v novodobé historii, což je odrazem dobré práce obchodníků v předešlých letech. Za velmi korektní spolupráci děkuji všem našim dodavatelům i odběratelům. Oceňuji seriózní přístup bankovních institucí. Díky dobrým výsledkům hospodaření v oblasti financí jsme neměli žádné problémy a společnost mohla nerušeně plnit své plány. Ujišťuji vás, že i do budoucna budeme ke společnosti přistupovat s péčí řádného hospodáře. I nadále budeme usilovat o to, aby akciová společnost ŽĎAS patřila svým výrobním programem mezi nejvýznamnější a nejspolehlivější obchodní partnery. Všem, celému pracovnímu kolektivu dělníků, inženýrů, techniků a vedoucích pracovníků, dodavatelům i odběratelům, přeji mnoho osobních a pracovních úspěchů, zdraví, štěstí a osobní pohody v rodinách i na pracovištích. Představenstvo akciové společnosti ŽĎAS si velice váží Vás všech, díky kterým se nám daří plnit obchodní a finanční plán, čímž zabezpečujeme prosperitu společnosti. Ing. Vladimír Soták předseda představenstva

5 Dear business par tners, I am very glad that the year 2006 has met the expectations of our customers and that the joint stock company ŽĎAS has succeeded in implementation of further significant measures concerning production quality as well as servicing. Since the entry of new shareholders for the past five years the company has noted improvements in all fields. We are very glad to have succeeded in obtaining new customers, mainly in Asia where we have successfully pushed through in the keen competition of the West European companies. ŽĎAS, a.s. managed with the profit in all branches in the past year. The total gross profit of the company amounted to more than 300 millions of CZK before taxation. Better employee management, not only in regard to wages, has also contributed to good results of the company. The board of directors pays great attention to preparation of the young generation at the present time. It does not apply only to the labour professions but also to the graduated young people who we need to fill out the ranks of designers and developers. We want to create stable opportunities for them and to ensure their personal progress. We have started the year with the highest number of orders in the new history, which is the result of good work of the sales personnel during the previous years. I thank all our suppliers and customers for the very fair co-operation. I appreciate the reliable approach of the bank institutions. Thanks to good economic results, we have had no problems and the company could have fulfilled its plans smoothly. I assure you that we will continue in controlling the company with the due care of a proper manager in the future. We will follow on striving for maintaining the joint stock company ŽĎAS with its production programme among the most important and the most reliable business partners. To all, to the whole staff of workers, engineers, technicians and managers, suppliers and customers, I wish a lot of success both in their personal life and at work, good health, happiness and good temper in their families as well as in their places of work. The board of directors of the joint stock company ŽĎAS has a great regard for all of you who have had merit in the fact that we have managed to fulfil the business and the financial plan, thus ensuring the prosperity of the company. Vladimír Soták Chairman of the Board

6 kem čtyři kusy kontejnerových nůžek CNS 400, tři kusy kontejnerových nůžek CNS 320 a dva kusy paketovacích lisů CPB 100. Dobré provozní a výkonové výsledky těchto zařízení dávají předpoklady pro jejich úspěšný prodej i v roce O bor Strojírenské výrobky Tvářecí stroje Tuzemsko Největší realizovanou akcí na tuzemském trhu v roce 2006 byla rekonstrukce a modernizace pěti lisů PKZV 1250 pro ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav. Jednalo se o velmi významnou dodávku, která byla velice náročná na koordinaci prací jak u zákazníka, tak i v naší firmě. V návaznosti na tuto akci byla provedena i oprava a modernizace mechanizace od firmy Strothman, která je u těchto lisů používána. K významným akcím v oblasti speciálních technologií patřila dodávka izostatického lisu CJZ 4/0510 pro UJP Praha. Jednalo se o dodávku lisu včetně technologie na zhutňování práškových kovů na rozměrné součásti, která, spolu s následnými operacemi již zavedenými na pracovišti UJP PRAHA a.s., umožní výrobu velkých dílů stínění z wolframového materiálu. Pro vlastní kovárnu ŽĎAS, a.s. byl vyroben a dodán kovací lis CKV 2250, který nahradil stávající lis CKV Současně s dodávkou tohoto lisu byl také opraven manipulátor QKK 12 a dodáno nové řízení včetně integrace. Pokud jde o provedené opravy lisů, mezi nejvýznamnějšími lze uvést opravu lisu LVH 1600 pro Strojmetal Kamenice, opravu lisu CKW 630 a manipulátoru QKK 3 pro Strojírny Třinec, opravu lisu 60 MN včetně akustanice pro Vítkovice Mechanika a opravu lisu LZK 2500 pro DEL Žďár nad Sázavou. V průběhu roku také probíhaly tradiční opravy hydraulických válců pro dlouhodobé zákazníky, například pro Mostecko uhelnou společnost. Zahraničí V oblasti zařízení pro volné kování byly úspěšně dokončeny realizace, uvedení do provozu a předání zákazníkovi u následujících akcí: rekonstrukce kovacího lisu 20 MN pro německou firmu BGH Edelstahl Siegen GmbH, rekonstrukce akustanice lisovny pro firmu Helwan Faktory 99 v Egyptě a rekonstrukce paketovacího lisu pro slovenského zákazníka U.S.S. Košice, s.r.o. ŽĎAS dále podepsal významné kontrakty na: dodávku lisu CKW 4000 pro německou firmu BGH Edelstahl Siegen GmbH dodávku uzavírací linky s lisem CTHA 700 přes firmu Omnipol pro indického zákazníka OF Kanpur dodávku kovacího souboru s lisem CKW 4000 a manipulátorem QKK 35 pro indického zákazníka Bharat Forge Limited dodávku vakového lisu CTV pro polského zákazníka PZL Swidnik Dále byly dojednány kontrakty a vytvořeny předpoklady k podpisu pro dodávku kovacího souboru s lisem CKVX 1000 a manipulátorem QKK 5 pro rumunskou firmu Forja Neptun a dodávku linky na rovnání a vychlazování náprav se třemi rovnacími lisy RL 400 přes firmu Alta pro ruského zákazníka Uralvagonzavod. V oblasti dodávek zařízení na zpracování kovového odpadu bylo dosaženo prodeje referenčních kusů kontejnerových nůžek CNS 400K do Rakouska, Chorvatska, Ruska (3x) a na Ukrajinu. Byly dodány i dva kusy kontejnerových nůžek CNS 320K do Ruska. ŽĎAS dále uzavřel a výrobně zrealizoval velice významný kontrakt na dodávku 3 kusů nůžek CNS CV2 přes firmu Belasa pro ruského zákazníka NLMK Lipeck. V oblasti dodávek zařízení na zpracování kovového odpadu akciová společnost ŽĎAS dodala na český a slovenský trh cel-

7 Forming Machines Domestic Market The most extensive project executed within the domestic market in the year 2006 was reconstruction and modernization of five presses PKZV 1250 for ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, Czech Republic. A very important delivery has been concerned, very demanding as for coordination of works both with the customer and with our company. Concurrently, repair and modernization of the mechanization by the company Strothman (that is used with these presses) has been performed. Supply of the isostatic press CJZ 4/0510 for the Institute of Nuclear Fuels (UJP) Prague has been among the important projects in field of special technology. Supply of the press including the technology for powdered metals compaction into sizable parts has been concerned. This technology, together with the subsequent operations that have been already implemented within the workplace of UJP Prague, will enable production of large parts of shielding from the wolfram material. Forging press CKV 2250 (replacing the existing press CKV 1800) has been produced and supplied to the own forging shop of the joint stock company ŽĎAS. Along with the delivery of this press, the manipulator QKK 12 has been repaired and the new control including integration supplied. As regards the repairs of presses performed, the following projects should be mentioned among the most significant ones: repair of the press LVH 1600 for Strojmetal Kamenice (Czech Republic), repair of the press CKW 630 and the manipulator QKK 3 for Strojírny Třinec (Czech Republic), repair of the press 60 MN including accumulator station for Vítkovice Mechanika (Czech Republic) and repair of the press LZK 2500 for DEL Žďár nad Sázavou (Czech Republic). Repairs of hydraulic cylinders for the long-time customers (e.g. for the coal company Mostecko) were taking place during the year In field of the equipment for metal scrap processing, the joint stock company ŽĎAS has supplied four container scrap shears CNS 400, three container scrap shears CNS 320 and two baling presses CPB 100 to the Czech and the Slovakian market. Good operational and capability results of these machines provide the potency for their successful sale in the year 2007, too. Foreign Market As concerns the open die forging equipment, completions of executions, putting into operation and commissioning at the customer's place of the following projects have been performed: reconstruction of the forging press 20 MN for the German company BGH Edelstahl Siegen GmbH, reconstruction of the accumulator station of the pressing plant for the company Helwan Factory 99 in Egypt and reconstruction of the baling press for the Slovak customer U.S.S. Košice, s.r.o. Furthermore, ŽĎAS has signed important contracts for: Delivery of the press CKW 4000 for the German company BGH Edelstahl Siegen GmbH Delivery of the nosing line with the press CTHA 700 through the mediation of the company Omnipol for the Indian customer OF Kanpur Delivery of the forging unit with the press CKW 4000 and the manipulator QKK 35 for the Indian customer Bharat Forge Limited Delivery of the bag press CTV for the Polish customer PZL Swidnik Contracts have been settled and prepared for signing for the delivery of the forging unit with the press CKVX 1000 and the manipulator QKK 5 for the Romanian company Forja Neptun as well as for the delivery of the line for straightening and cooling down of axles with three straightening presses RL 400 through the company Alta for the Russian customer Uralvagonzavod. In field of the metal scrap processing equipment, reference deliveries of container scrap shears CNS 400K to Austria, Croatia, Russia (3x) and Ukraine have been realized. Two pieces of container scrap shears CNS 320K have been also supplied to Russia. ŽĎAS has concluded a very important contract and produced and delivered three pieces of scrap shears CNS CV2 to the Russian customer NLMK Lipeck through the mediation of the company Belasa. Engineering Products

8 Výroba podle cizí dokumentace O bor Strojírenské výrobky Zařízení válcoven Nejvýznamnější akcí v oblasti zařízení válcoven je dojednání a podpis kontraktu na dodávku tří kusů inspekčních linek pro ruský metalurgický kombinát OEMK Oskol. Dále pokračovaly průběžné dodávky náhradních dílů pro našeho klíčového zákazníka firmu U.S.S. Košice, s.r.o. Velmi výrazně posílily dodávky dílů pro země bývalého SNS, čímž byl vytvořen předpoklad pro další rozvoj obchodu v tomto velmi důležitém teritoriu. Výroba podle dokumentace dodané zákazníkem zaujímá v dodávkách firmy ŽĎAS, a.s. své pevné místo a její podíl v celkové produkci neustále stoupá. Meziroční nárůst tržeb v této oblasti činil 24,9 % a z celkového objemu výroby podle cizí dokumentace směřovalo 58 % na export. V roce 2006 se podstatně zvýšil podíl zakázek na tuzemský trh. Ke stěžejním zákazníkům na českém trhu v této oblasti patří firmy Mittal Steel Ostrava, Juta Dvůr Králové, TOS Varnsdorf, Pars Nova Šumperk, T-Machinery Ratíškovice, Tafonco Kopřivnice, Metalimex Praha a mnoho dalších. Exportní zakázky směřovaly jak do mateřské společnosti Železiarne Podbrezová a.s. na Slovensko, tak do dalších evropských zemí, ze kterých lze jmenovat zejména Velkou Británii (firmy General Vacuum Equipment Ltd., Waukesha Bearings, Siemens VAI, Joseph Rhodes Ltd. a Steel Consultancy Services), dále pak Německo (SMS Meer, SMS Demag, SKET Magdeburg, SGS Ratingen a WTC Silbitz), Rakousko (Siemens VAI Metals Technologies GmbH a MCE Maschinen), Řecko (CH&D Orfanidis) a mnoho dalších.

9 Rolling Mill Equipment The most important project in the branch of rolling mill equipment has been arrangement and signing of the contract for delivery of three inspection lines for the Russian metallurgical combine OEMK Oskol. The running supplies of spare parts for our crucial customer the company U.S.S. Košice, s.r.o., Slovakia continued. Supplies of parts for the countries of the former CIS have markedly intensified, which is the groundwork for further business development within this very important territory. Production According to Foreign Documentation Production according to the documentation provided by the customer takes up a firm position within the deliveries of the company ŽĎAS, a.s. and keeps constantly increasing. The inter-yearly sales accrual in this branch amounted to 24,9 % and 58 % from the total volume of production according to foreign documentation were directed for export. Share of orders for the domestic market considerably increased in the year The companies Mittal Steel Ostrava, Juta Dvůr Králové, TOS Varnsdorf, Pars Nova Šumperk, T-Machinery Ratíškovice, Tafonco Kopřivnice, Metalimex Prague and many others belong to the crucial customers in this field within the Czech market. The export orders were directed both to the principal company Železiarne Podbrezová a.s. to Slovakia and to other European countries, e.g. Great Britain (the companies General Vacuum Equipment Ltd., Waukesha Bearings, Siemens VAI, Joseph Rhodes Ltd. and Steel Consultancy Services), Germany (SMS Meer, SMS Demag, SKET Magdeburg, SGS Ratingen and WTC Silbitz), Austria (Siemens VAI Metals Technologies GmbH and MCE Maschinen), Greece (CH&D Orfanidis) and many others. Engineering Products

10 M etalurgie Obor Metalurgie V roce 2006 se podařilo Metalurgii zajistit export ve výši 59,2 %, což je o 2,7 % více oproti roku V průběhu roku se všech oborů významně dotýkalo probíhající oživení trhu, což se projevilo zejména v oblasti energetiky, a to jak u odlitků pro parní a plynové elektrárny, tak i u výkovků, kde navíc došlo k nárůstu objemů hřídelí pro větrné elektrárny. Došlo k posílení trhu v Indii, v oblasti odlitků došlo k realizaci zakázek do USA a Francie, a tím k oslabení spolupráce s VOEST ALPINE Giesserei Linz. Významný podíl na výsledcích Metalurgie měly dodávky pro ENERGOMASH, Steel Consulting Services, GAMESA Eolica, SMS Demag, ŠKODA Power, VAGL, Gustav Grimm, ZDAS SGS, JKZ Bučovice, ZVU Hradec Králové, GVA Krefeld a řadu dalších. Výrazně pokračovala spolupráce s ruským odběratelem ENERGOMASH v oblasti výroby a dodávek odlitků a výkovků plynových turbín. Ve slévárně bylo v roce 2006 dokončeno ověření výroby odlitků o vyšší hmotnosti z vysokolegovaných, žárupevných materiálů pro energetický průmysl a realizovány první dodávky do SRN a tuzemska. Úspěšně pokračovala výroba odlitků komponent plynových a parních turbín ze středně legovaných, žárupevných materiálů. Jedná se o výrobu tvarově složitých odlitků s náročnými požadavky na vnitřní jakost. V tomto roce byly rovněž vyráběny tvarově složité odlitky z vysokolegovaných materiálů pro vodní turbíny a pokračovala výroba odlitků s použitím pro záporné teploty až do 60 C. V rámci technického rozvoje byla ověřována možnost výroby vysokolegované tvárné litiny a odlity první zkušební kusy. Tato problematika výroby je řešena v rámci grantového programu TANDEM. Ve slévárně byla zakoupením 3D měřicího přístroje zvýšena kvalita a produktivita rozměrové kontroly a dále posílena kapacita tepelného zpracování výstavbou nové žíhací pece. Ve výrobě oceli v roce 2006 pokračoval provoz Metalurgie v řešení grantů v rámci systému veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice a v programu TANDEM a EUREKA. TANDEM je program průmyslového výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je v něm řešen projekt s názvem Výzkum, vývoj a optimalizace nové technologie výroby a odlévání oceli pro volné výkovky. Cílem projektu je dosáhnout podstatně lepších vlastností kovářských ingotů, nižšího rozptylu přejímacích parametrů a snížení materiálových nákladů. EUREKA je program celoevropského aplikovaného výzkumu a vývoje a je v něm řešen projekt s názvem Ensteel. Cílem projektu je vyvinutí technologie metalurgické části výroby výkovků pro energetická zařízení z nových druhů ocelí. Tento program zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Dále bylo v roce 2006 zahájeno řešení dvou nových grantů v rámci programu TANDEM se zaměřením na nástrojové oceli a legovanou tvárnou litinu. V oboru výkovků pokračovala výroba a optimalizace vlivu technologie na mechanické hodnoty, a to zejména náročné výkovky pro Offshore Sektor. U těchto výkovků je nutné splnit náročné požadavky zákazníka s ohledem na úzké chemické rozmezí, vysoké mechanické hodnoty a náročné nedestruktivní zkoušky. V roce 2006 byla zahájena výroba výkovků pro francouzskou firmu Nattional Oilwell z materiálu 40NCD7. Zároveň Metalurgie ŽĎAS zahájila výrobu rozměrných výkovků hlav válců lodního motoru, které jsou s ohledem na tvarovou složitost kovány do přípravků a z pohledu rozměru jsou na hranici možností naší kovárny. Na základě rámcové smlouvy s firmou WYMAN GORDON pokračovala výroba předkovů (volně kovaných výkovků) určených pro zápustkové výkovky podvozků do letadel BOEING a AIRBUS (Messier-Dowty). Jedná se o tvarově složité předkovy o hmotnosti 270 až 3000 kg, které jsou vyráběny z vakuově přetavovaných ingotů. Pokračovaly rovněž dodávky náročných výkovků pro plynové turbíny pro ruskou firmu ENERGOMASH. Konkrétně jde o výkovky hřídelí kompresorů, mezilehlé hřídele, spojovací a zadní hřídele a výkovky hřídele rotoru generátoru a disky. U těchto výkovků jsou použity superčisté oceli. Na kovárně byla úspěšně provedena rekonstrukce topného systému ohřívací pece s cílem snížení nákladů na zemní plyn. Dále byla posílena kapacita tepelného zpracování ve vertikální poloze vybudováním nové elektrické pece a byla započata rekonstrukce lisu CKV 1800 na CKV 2250 s cílem zvýšení kovací síly.

11 Metallurg y In 2006, Metallurgy succeeded to ensure export amounting to 59.2 %, which is by 2.7 % more than in the year During the year, the market revival in progress markedly vitalized all branches, in particular the power industry both with the castings for steam and gas power stations and with the forgings where, in addition, volumes of shafts for wind-power plants have increased. The market in India has consolidated; castings have been supplied to the U.S.A. and France, thus weakening the co-operation with VOEST ALPINE Giesserei Linz. Deliveries for ENERGOMASH, Steel Consulting Services, GAMESA Eolica, SMS Demag, ŠKODA Power, VAGL, Gustav Grimm, ZDAS SGS, JKZ Bučovice, ZVU Hradec Králové, GVA Krefeld and many other companies have notably participated in the results of Metallurgy. Co-operation with the Russian customer ENERGOMASH continued in field of production and supplies of castings and forgings of gas turbines. In the foundry, certification of production of heavier castings from high-alloy, fire-resistant materials for the power industry was completed in 2006 and the first supplies to Germany and the domestic market have been effected. Production of castings of components of gas and steam turbines from middle-alloyed, fire resistant materials continued. Production of shape-complex castings with exacting demands for internal grade has been concerned. The shape-complex castings from high-alloyed materials for water turbines were also produced in 2006 and production of castings used for negative values up to 60 C continued. Within the scope of technical development, the possibility of production of high-alloyed nodular cast iron was certified and the first test pieces were cast. This production technology is solved in terms of the grant program TANDEM. Quality and productivity of the dimensional control has been improved by purchasing the 3D measuring instrument and the heat treatment capacity has been increased by building-up the new annealing furnace. In production of steel, the metallurgical plant continued in solving the grants within the scope of the system of research and development public support in the Czech Republic as well as in the program TANDEM and EUREKA in the year TANDEM is a program of industrial research and development of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. The project Research, development and optimisation of the new production technology and steel casting for open die forgings has been solved within its frame. The aim is to achieve considerably better qualities of the forge ingots, lower allowance of the acceptance parameters and decrease of the material costs. EUREKA is a program of all-european applied research and development and the project Ensteel has been solved in it. The purpose of the project is to develop the technology of the metallurgical part of production of forgings for the power equipment from the new grades of steel. This program has been covered by the Ministry of Education, Youth and Physical Training of the Czech Republic. Furthermore, solving of two new grants within the scope of the program TANDEM targeted to the tool steels and the alloyed nodular cast iron has been initiated in the year In the branch of forgings, production and optimisation of the technology effect on mechanical values continued, namely with the sophisticated forgings for the Offshore Sector. With these forgings, it is necessary to meet the exacting requirements of the customer as regards the narrow chemical limits, high mechanical values and exacting non-destructive tests. In the year 2006, production of forgings for the French company Nattional Oilwell from the material 40NCD7 has been initiated. At the same time, Metallurgy ŽĎAS started production of dimensional forgings of ship engine cylinder heads. With regard to their shape-complexity, they are forged into jigs and concerning their dimensions they reach the limits of our forge shop. In terms of the general agreement with the company WYMAN GORDON, production of rough forgings (open die forgings) intended for die forgings of aircraft landing gears for BOEING and AIRBUS (Messier-Dowty) continued. Shape-complex rough forgings weighing from 270 to 3000 kg and produced from vacuum remelted ingots have been concerned. Deliveries of exacting forgings for gas turbines for the Russian company ENERGOMASH continued. As a matter of fact, forgings of compressor shafts, intermediate shafts, propeller- and back shafts as well as forgings of shafts of generator rotor and disks are concerned. Super-pure steels have been used with these forgings. Reconstruction of the furnace heating system with a view to decrease the costs for natural gas has been successfully performed. Furthermore, capacity of heat treatment in the vertical position has been improved by building-up the new electric furnace and reconstruction of the press CKV 1800 into the CKV 2250 aimed at the increase of the forging force has been initiated. Metallurg y

12 N ástroje, externí montáže Obor Nástroje V roce 2006 došlo k mírné stabilizaci v oboru. Celý rok se však vyznačoval úsilím o zajištění dostatečné zakázkové náplně na vytížení kapacit. Nepodařilo se sice uzavřít dohodu se strategickým partnerem, avšak zakázková náplň byla zajištěna. Kromě kontraktace výroby nástrojů pro automobilový průmysl, získal ŽĎAS zakázky na výrobu nástrojů pro energetický průmysl. Nosným projektem roku byla výroba nástrojů na následníka automobilu ŠKODA Fabia pro našeho nejvýznamnějšího a největšího tuzemského odběratele ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Kromě sériového lisovacího nářadí jsme pro tuto firmu zajišťovali také prototypové nářadí na velké díly pro výrobu výlisků ŠKODA Fabia Combi a nový Superb. Pokračovala také spolupráce s firmou UNITOOLS Valašské Meziříčí při výrobě a zkouškách lisovacích nástrojů u konečného zákazníka DAIMLER CHRYSLER. Tato dodávka byla zákazníkem pozitivně hodnocena. Pro našeho dlouholetého odběratele VOESTALPINE Polynorm Grau ze SRN jsme vyrobili nástroje pro projekt OPEL Astra. První dodávkou zahájila společnost ŽĎAS, a.s. spolupráci s firmou HONDA Engineering z Velké Británie a dále byla také zahájena nová etapa spolupráce s firmou MATADOR Automotive Bratislava. V oblasti dodávek pro energetický průmysl se jednalo o nástroje na rotorové a statorové plechy pro velké elektrické stroje pro firmy SIEMENS Electric Machines Drásov a BRUSH SEM Plzeň. Dodávky pro energetiku tak vhodně doplňují výrobu pro automobilový průmysl. Obor Externí montáže Obor Externí montáže zajišťoval v průběhu roku 2006 finální a kusové dodávky formou šéfmontáže, montáže a technické pomoci, opravy, seřízení a uvádění do provozu u řady zákazníků v tuzemsku a v zahraničí. Díky odborným a jazykovým znalostem pracovního týmu je práce poskytována v dobré kvalitě a požadovaných termínech, a to v oboru tvářecích strojů, válcoven a v ostatních příbuzných oborech. Prováděny jsou rovněž práce s přemístěním strojírenských zařízení velkých hmotností, včetně oprav a uvádění do provozu. Nejvýznamnější akce v roce 2006 byly převážně směřovány do firem, které zajišťují výrobky pro automobilový průmysl. Jednalo se o rekonstrukce, modernizace a opravy lisů ERFURT 1250, 800 a 500 pro firmu ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, TOWER AUTOMOTIVE Malacky a COMAX-TT Trnava. V Německu byla provedena demontáž 3 lisů u firmy METALDYNE, které byly převezeny do České republiky a zprovozněny v Oslavanech. U firmy HOLMER Maschinenbau GmbH proběhla montáž kombajnů na cukrovou řepu. V akciové společnosti US STEEL Košice byla provedena rekonstrukce paketovacího lisu LOLINI. Ve firmě PRAKO Prakovce byly smontovány dvě kovací linky. V Egyptě proběhla šéfmontáž při rekonstrukci hydraulické stanice kovacího souboru a ve Španělsku ŽĎAS provedl šéfmontáž při demontáži lisovací linky. V TŽ Kladno byla instalována rekonstruovaná rovnací linka. Pro další tuzemské i zahraniční zákazníky byly prováděny montážní práce spojené s rekonstrukcí a modernizací zařízení. Všichni zákazníci byli s průběhem prací a kvalitou díla spokojeni, o čemž svědčí další objednávky na provádění montáží a oprav pro další období.

13 Tooling The branch slightly stabilized in the year However, the whole year was characterized by the effort to ensure sufficient orders with a view to use to full capacity. Tooling has not managed to conclude a contract with a strategic partner though, but the orders have been ensured. In addition to contracting of tooling production for the automotive industry, ŽĎAS has obtained orders for production of tooling for power industry. The vital project of the year has been production of tooling for the successor of the automobile ŠKODA Fabia for our most important and the greatest domestic customer ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. In addition to the series pressing tooling, we have provided this company also with the prototype tooling for large parts for production of pressings for ŠKODA Fabia Combi and for the new Superb. Co-operation with the company UNITOOLS Valašské Meziříčí, Czech Republic, also continued during production and testing of the pressing tooling at the final customer DAIMLER CHRYSLER who has favourably appreciated this delivery. We have produced tooling for the project OPEL Astra for our long-time customer VOESTALPINE Polynorm Grau in Germany. ŽĎAS, a.s. has initiated co-operation with the company HONDA Engineering from Great Britain by the first delivery. Furthermore, new stage of cooperation with the company MATADOR Automotive Bratislava (Slovakia) has been commenced. In field of deliveries for the power industry, tooling for rotor and stator plates for large electric machines has been supplied to the companies SIEMENS Electric Machines Drásov, Czech Republic and BRUSH SEM Plzeň, Czech Republic. Thus, deliveries for the power industry have suitably complemented those for the automotive industry. External Assembly During the year 2006, the external assembly section provided final and unit deliveries by means of general assembly, assembly and technical assistance, repairs, adjustment and putting the equipment into operation for a number of domestic and foreign customers. Thanks to professional skills and knowledge of foreign languages of the personnel, the work has been provided in good quality and within the requested schedules, in the field of forming machines, rolling mills and other related branches. ŽĎAS has also provided displacement work of weighty machinery including repairs and putting the equipment into operation. The most important activities in the year 2006 were mostly directed to the companies providing products for the automotive industry. Reconstructions, modernizations and repairs of the presses ERFURT 1250, 800 and 500 for the company ŠKODA AUTO Mladá Boleslav in the Czech Republic, TOWER AUTOMOTIVE Malacky (Slovak Republic) and COMAX-TT Trnava (Slovak Republic) have been concerned. Three presses were disassembled for the company METALDYNE in Germany. They were transported to the Czech Republic and put into operation in Oslavany. Combine-harvesters for sugar cane have been assembled for the company HOLMER Maschinenbau GmbH, Germany. The baling press LOLINI has been reconstructed in the joint stock company US STEEL Košice, Slovak Republic. Two forging lines have been assembled in the Slovak company PRAKO Prakovce. General assembly during reconstruction of a hydraulic station of the forging unit took place in Egypt. ŽĎAS provided general assembly during dismantling of a pressing line in Spain. A reconstructed straightening line has been installed in the Czech company TŽ Kladno. Tooling, External Assembly Assembly works associated with the equipment reconstructions and modernizations have been carried out for further domestic and foreign customers. All the customers have been fully satisfied with the flow and quality of work, as evidenced by further orders for assemblies and repairs for the oncoming period.

14 Výrobní program Válcovny Zařízení válcoven Zařízení na zpracování materiálu ze svitku Úseky kontilití Rovnací linky na kruhové tyče a trubky Rekonstrukce a modernizace Tvářecí stroje Zařízení pro volné a zápustkové kování Zařízení pro plošné a objemové tváření Zařízení pro zpracování kovového odpadu Hydraulické válce a zařízení Rekonstrukce a modernizace strojů Metalurgie Odlitky z ocelolitiny a tvárné litiny Ingoty Volně kované výkovky Modely Nástroje Nástroje pro automobilový průmysl Nástroje pro postupové tváření Nástroje pro spotřební průmysl Speciální nástroje a přípravky Manufacturing Program Rolling mills Rolling mill equipment Coiled sheet metal processing lines Sections of continuous casting equipment Tube and bar straightening lines Reconstructions and modernisations Forming machines Open die and close die forging equipment Sheet metal and volume forming equipment Metal scrap processing equipment Hydraulic cylinders and hydraulic equipment Reconstruction and modernisation of machines Metallurg y Steel and nodular iron castings Ingots Open die forgings Patterns Tooling Forming dies for automotive industry Progression tools for transfer forming Forming dies for consumer industry Special tools and jigs

15 Organizační struktura ŽĎAS, a.s. ŽĎAS, a.s. Organization Char t Valná hromada General Meeting of Shareholders Dozorčí rada Supervisory Board Představenstvo Board of Directors ÚSEK GenerálníHO ředitele Managing Director SECTION ÚSEK Finance Finance Section ÚSEK Řízení lidských zdrojů Human Resources Section ÚSEK Obchod Sales Section ÚSEK Technika Engineering Section ÚSEK Logistika Logistics Section ÚSEK Výroba Production Section

16 Dozorčí rada Předseda Člen Člen Člen Člen Člen Ing. Marian Kurčík Ing. Július Kriváň Ing. Vladimír Zvarík Ing. Ján Banas Ing. Zbyněk Matulka Bohumil Topinka Představenstvo Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Ing. Vladimír Soták Ing. Miroslav Šabart Ing. Miloslav Mach Ing. Jaromír Ošťádal Ing. Ivan Trajtel Ing. Štefan Pintér Ing. Stanislav Hrdina Ing. Jozef Marčok Vrcholový management Generální ředitel Ing. Miroslav Šabart Finanční ředitel Ing. Miloslav Mach Obchodní ředitel Ing. Stanislav Hrdina Výrobní ředitel Ing. Jaromír Ošťádal Ředitel logistiky Ing. Štefan Pintér Technický ředitel Ing. Ivan Trajtel Personální ředitel Ing. Zbyněk Kadlec Vedení společnosti Company Management Ing. Vladimír Soták předseda představenstva Chairman of the Board Ing. Miroslav Šabart místopředseda představenstva a generální ředitel Vice Chairman of the Board and Managing Director Ing. Miloslav Mach člen představenstva a finanční ředitel Member of the Board and Financial Director Ing. Stanislav Hrdina člen představenstva a obchodní ředitel Member of the Board and Commercial Director Ing. Jaromír Ošťádal člen představenstva a výrobní ředitel Member of the Board and Production Director Ing. Štefan Pintér člen představenstva a ředitel logistiky Member of the Board and Logistic Director Ing. Ivan Trajteľ člen představenstva a technický ředitel Member of the Board and Technical Director Ing. Zbyněk Kadlec Personální ředitel Personal Director

17 Super visor y Board Chairman of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Marian Kurčík Július Kriváň Vladimír Zvarík Ján Banas Zbyněk Matulka Bohumil Topinka Board of Directors Chairman of the Board Vice Chairman of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Member of the Board Vladimír Soták Miroslav Šabart Miloslav Mach Jaromír Ošťádal Ivan Trajtel Štefan Pintér Stanislav Hrdina Jozef Marčok Senior Management Managing Director Financial Director Commercial Director Production Director Logistic Director Technical Director Personal Director Miroslav Šabart Miloslav Mach Stanislav Hrdina Jaromír Ošťádal Štefan Pintér Ivan Trajteľ Zbyněk Kadlec Dozorčí rada společnosti Company Super visor y Board Ing. Marian Kurčík předseda Dozorčí rady Chairman of the Supervisory Board Ing. Július Kriváň člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Vladimír Zvarík člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Ján Banas člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Zbyněk Matulka člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Bohumil Topinka člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board

18 Výkaz zisku a ztráty ŽĎAS, a.s. v d r u h o v é m č l e n ě n í ( v t i s í c í c h K č ) Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření

19 Období do Období do VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná Q 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

20 Rozvaha ŽĎAS, a.s. v p l n é m r o z s a h u ( v c e l ý c h t i s í c í c h K č ) Období do Období do Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 3. Software B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky B. II. 2. Stavby B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C. I. 3. Výrobky C. I. 5. Zboží C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C. II. 7. Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 6. Stát daňové pohledávky C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. 8. Dohadné účty aktivní C. III. 9. Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze C. IV. 2. Účty v bankách C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období D. I. 3. Příjmy příštích období

21 Období do Období do PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) A. II. Kapitálové fondy A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. III. 2. Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů B. I. 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 2. Závazky ovládající a řídící osoba B. II. 10. Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B. III. 5. Závazky k zaměstnancům B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7. Stát daňové závazky a dotace B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy B. III. 10. Dohadné účty pasivní B. III. 11. Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení

22 Profit and Loss Accounts ŽĎAS, a.s. i n t h e t y p e c l a s s i f i c a t i o n ( i n T S D C Z K ) Period until Period until I. Sales of goods A. Costs of goods sold Sales margin II. Outputs II. 1. Sales of products and goods II. 2. Opening stocks less closing stocks II. 3. Capitalization B. Output consumption B.I. Material and power consumption B.2. Services Value added C. Personnel costs C. 1. Labour costs C. 2. Management and cooperative members salaries C. 3. Social security costs and medical insurance C. 4. Social costs D. Taxes and fees E. Depreciations of long-term tangible and intangible assets III. Sales of long-term property and material III. 1. Sales of long-term property III. 2. Sales of material F. Depreciated costs of long-term assets and material F. 1. Depreciated costs of long-term assets F. 2. Material sold G. Reserves less provision of depreciation in operating scope and status change of next periods total expenses IV. Other operating income H. Other operating expenses * Gross profit

23 Period until Period until VI. Securities and shares sale J. Securities and shares sold VII. Yield of long-term financial assets VII.1. Yield of shares in controlled and managed persons and in account items under substantial control X. Interest yield N. Interest payable XI. Other capital income O. Other capital expenses * Gross profit of capital operations Q. Income tax of standard business Q 1. payable Q 2. postponed ** Gross profit of standard business XIII. Extra income R. Extra expenses S. Income tax of extra business * Extra gross profit *** Gross profit of accounting period (+/-) **** Gross profit before taxation

24 Balance Sheet of Company ŽĎAS, a.s. i n t h e f u l l e x t e n t ( i n T S D C Z K ) Period until Period until Brutto Correction Netto Netto TOTAL ASSETS A. Liabilities of subscribed capital B. Fixed assets B. I. Long-term intangible assets B. I. 3. Software B. I. 6. Other long-term intangible assets B. I. 7. Acquired long-term intangible assets in progress B. II. Long-term tangible assets B. II. 1. Lands B. II. 2. Buildings B. II. 3. Separate tangible assets and sets of tangible assets B. II. 6. Other long-term tangible assets B. II. 7. Long-term tangible assets in progress B. II. 8. Deposits provided for long-term tangible assets B. II. 9. Difference in valuation of acquired assets B. III. Long-term financial assets B. III. 1. Shares in controlled and managed persons B. III. 3. Other long-term securities and shares C. Current assets C. I. Inventories C. I. 1. Raw materials C. I. 2. Work in progress and semiproducts C. I. 3. Finish products C. I. 5. Finish goods C. I. 6. Advances for inventories C. II. Long-term receivables C. II. 5. Long-term deposits provided C. II. 7. Other receivables C. III. Short-term receivables C. III. 1. Trade receivables C. III. 6. State taxes payable C. III. 7. Short-term deposits provided C. III. 8. Active assumed accounts C. III. 9. Other receivables C. IV. Short-term financial assets C. IV. 1. Cash C. IV. 2. Bank accounts C. IV. 3. Short-term securities and shares D. I. Accruing D. I. 1. Further financial period expenses D. I. 3. Further financial period income

25 Period until Period until TOTAL LIABILITIES A. Capital of company A. I. Stock A. I. 1. Stock A. I. 2. Stock equity and business shares ( ) A. II. Capital funds A. II. 2. Other capital funds A. II. 3. Appreciation differences of assets and liabilities revaluation A. III. Reserve funds, indivisible fund and other funds from profit A. III. 1. Reserve fund / Indivisible fund A. III. 2. Statutory and other funds A. IV. Benefits of last years A. IV. 1. Non-distributed profit of last years A. V. Benefits of current accounting period (+/ ) B. Outside sources B. I. Reserves B. I. 3. Income tax reserve B. I. 4. Other reserves B. II. Long-term liabilities B. II. 2. Liabilities controlling and managing person B. II. 10. Postponed tax liability B. III. Short-term liabilities B. III. 1. Creditors B. III. 4. Liabilities towards partners, members of co-operative and association members B. III. 5. Liabilities to employees B. III. 6. Social and medical insurance liabilities B. III. 7. State tax liabilities and subsidies B. III. 8. Short-term deposits acquired B. III. 10. Passive assumed accounts B. III. 11. Other liabilities B. IV. Bank loans and accommodations B. IV. 1. Long-term bank loans B. IV. 2. Short-term bank loans C. I. Accruing

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Nová zařízení pro tradiční technologie. New equipment for traditional technologies. www.zdas.cz

Nová zařízení pro tradiční technologie. New equipment for traditional technologies. www.zdas.cz M E M O R A N D U M 20 02 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies www.zdas.cz Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Výroční zpráva 2011 OBSAH

Výroční zpráva 2011 OBSAH Výroční zpráva 2011 OBSAH I. Slovo předsedy představenstva 3 II. v roce 2011 III. Obecné údaje IV. Orgány společnosti V. Organizační struktura VI. Dosažené hospodářské výsledky VII. Rozvaha VIII. Výsledovka

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ ROČNÍ ZPRÁVA 2013 ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ 4 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT 2013 5 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI...6 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI....7

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více