OPÍRÁM SE OJIHOČESKÉ HODNOTY. Doprava. Projekt + POZVÁNKA NA STROJÍRENSK VELETRH. DaÀov ráj to na pohled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPÍRÁM SE OJIHOČESKÉ HODNOTY. Doprava. Projekt + POZVÁNKA NA STROJÍRENSK VELETRH. DaÀov ráj to na pohled"

Transkript

1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 3/2008 FINANCE DaÀov ráj to na pohled Výhody a úskalí zemí, kde nemusíte platit daně Mezinárodní investice âez Energetický gigant staví větrné farmy LOBBISMUS Evropská pravidla Evropská komise usiluje o větší transparentnost lobbistických skupin Hejtman JAN ZAHRADNÍK: OPÍRÁM SE OJIHOČESKÉ HODNOTY Po úspû ném pûsobení ODS ve vedení Jihoãeského kraje v posledních dvou volebních obdobích je celá fiada vûcí, které se nám podafiilo rozjet a které je tfieba dokonãit. Nerad odcházím od rozdûlané práce. + POZVÁNKA NA STROJÍRENSK VELETRH Jubilejní 50. roãník mezinárodní v stavy v Brnû Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 3/2008 CENA: 39,- Kâ; 51,- SK ROZHOVORY O Máj se zatím nikdo nepokusil Režisér F. A. Brabec o svém novém filmu Západoãeská univerzita Byla jedna z prvních, která zavedla kreditní systém kompatibilní s Evropou Doprava Na znaãce Mercedes-Benz je jedineãné, jak rozmanité má v robkové portfolio Projekt âez zahájil faktické kroky k dostavbû dvou nov ch blokû v jaderné elektrárnû Temelín

2

3 editorial Každá země, která má předsedat Evropské unie, by měla formulovat své priority. Mezi důležitá témata, kterým se během svého předsednictví chce Česká republika věnovat, patří bezpečná a udržitelná energetika. To je oblast, kde máme co říci jak s ohledem na současnou energetickou vyspělost země, tak s ohledem na poválečnou minulost, kdy se u nás energetické odvětví začalo mohutně rozvíjet. prostfiedkû z unie ãerpají zemû s nejhor í ekonomikou a nejhûfie vybudovanou infrastrukturou, jin mi slovy nejvíce penûz získávají na úkor ostatních ti nejzaostalej í. V e se dûje podle pravidla solidarity. Na pofiadu dne je také otázka, kde se evropská integrace má zastavit. VÏdyÈ dnes uï se jedná i o pfiistoupení Turecka státu, kter je evropské mentalitû vzdálen jako Pluto od Zemûkoule. Dojde-li k tomu, Ïe se Turecko stane souãástí EU, vpustíme si do spoleãenství státû snaïících se budovat a udrïovat spravedlivé právní a sociální prostfiedí vetfielce, kterému není nic svaté. Napfiíklad ochrana du evního vlastnictví, patentové a prûmyslové vzory, jsou v souãasném Turecku vydávány na pospas padûlatelûm a úfiadûm trvá dlouhou dobu, neï se s tím vyrovnají, vyrovnají-li se s tím vûbec. Na jedné stranû potíráme obchodníky s padûlan m zboïím z Asie, na stranû druhé otevíráme dvefie zemi, jejíï edá ekonomika z padûlání Ïije. KdyÏ jsem Další rozšiřování Evropské unie? Jenom pfiipomínám, Ïe Evropská unie se mûla stát ekonomickou stûnou pro americkou sílu. Spoleãenství, které by na území starého kontinentu vytvofiilo pevn a jednotn stát, kter by dokázal b t oponentem americké ekonomiky. Díky tomuto cíli roz ifiování nabralo v posledních letech vût í tempo. Historie ov em uï nejednou dokázala, Ïe ani síla, ani diplomacie nedokáïí Evropu uspûchanû stmelit ve v ech názorech. To potvrzuje i nejednotnost ãlenû pfii schvalování dûleïit ch dokumentû. Lisabonská smlouva zatím pohofiela jako pfiedchozí ústava EU. MÛÏe se zdát, Ïe demokratické procesy nûkdy b vají velkou brzdou. KdyÏ jedin ze ãlenû nesouhlasí, stane se kaïd dokument víceménû bezcenn. Dal ím úskalím roz ifiujícího se evropského soustátí je, Ïe jeho ãleny se stávají nepfiíli pfiipravené zemû. Ekonomika a právní normy vstupujících zemí se ladí aï po vstupu. KdyÏ se ale integraãní proces pfiíli zrychluje, vytváfií to i nepfiíjemné klima. Nejvíce Turecko nedávno nav tívil, nestaãil jsem se divit. V echno zboïí, i to, u kterého byste kopie neoãekávali, se stává terãem padûlatelû. BohuÏel i takové vûci, jako jsou mé oblíbené doutníky Cohiba, jsou fejk. Tato hrozba by mûla vzbuzovat vût í pozornost a ãlenské státy by mûly b t svornûj í pfii blokování vstupu této spí e asijské zemû do evropského spoleãenství. Dal í hrozbou pfiíli rychlého roz ifiování je podle mého názoru nejednota názorû na zahraniãní politiku. Napfiíklad názorû na události v Gruzii je témûfi stejn poãet jako ãlensk ch zemí. Toto tûpení pak Evropskou unii je tû více rozdûluje. Stabilita EU není tak velká, jak by se ãekalo. Pohfibená ústava EU a témûfi pohfibená Lisabonská smlouva je také dûkazem, Ïe americká lobby má v Evropû obrovsk vliv. Navazování vztahû ve spoleãné Evropû je myslím uspûchané a k dal ímu roz ifiováním je podle mého soudu potfieba vût ího ãasu. Jinak jaká budoucnost ãeká na i Evropu? Radek Novák EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãtvrtletník Vydavatel Radek Novák Redakce Ing. Kamil Procházka Ing. Jifií Hezk, CSc. Milan Dado Radek Mráz Ing. Anton Korau, PhD. RNDr. Miroslav Rusko Mgr. Jana Brabencová Ing. Petra Brodzianská Redakce Praha Jifií Roth Mgr. Juraj Li ka GSM: Redakce Brno Denisa Ranochová Inzerce Vladˇka Bauerová Martina Kfiivancová Milan Dado Juraj Li ka EuroNova & Partner's, spol. s r. o. Mikulá ské nám. 17, PlzeÀ Tel./fax.: V konn fieditel Radek Novák Asistentka Lucie Preislerová editel produkce MilanDado Produkce Emilie MiÏáfiová Jazykové pfieklady Eurolingua, spol. s r. o. Korektury Ivana Riegrová Distribuce Mediaprint Kapa, PNS Holding, GECO Tabák Pressmedia s. r. o., Mediaprint Kapa Slovensko Náklad âr ks; SR 7300 ks Právní oddûlení Mgr. Karel Touschek, Mgr. Renata Tunklová Mgr. Alexandr Va keviã Povoleno MK âr E ISSN: Doporuãená cena: 39,- Kã / 51,- Sk Vyrobeno ve spolupráci s Archimedia Publishing EUROZPRAVODAJ 3

4 ROZHOVOR MùSÍCE HEJTMAN Vãele Jihoãeského kraje je uï druhé volební období. NejtûÏ ím a, jak sám pfiiznává, stále je tû nevyfie en m úkolem je pro nûj hledání dohody na vzájemném souznûní mezi ochranou pfiírody a podmínkami pro Ïivot obyvatel na území umavy hejtman RNDr. Jan Zahradník. Jedna z posledních zpráv na webových stránkách kraje hovoří o otevření dvoukilometrového úseku silnice II. třídy k zámku Kratochvíle, který jste v nákladu 50 milionů korun opravili. Tyto peníze jste získali z fondu EU. Realizovali jste více podobných projektů? Jihoãesk kraj se kaïdoroãnû snaïí získat na modernizaci své silniãní sítû dal í finanãní zdroje z fondû Evropské unie. Zmínûná silnice u Kratochvíle je první dokonãenou akcí z fiady tûch, na které Jihoãesk kraj získal dotace z Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad v novém plánovacím období Na základû dosavadních dvou v zev tohoto programu Jihoãesk kraj uspûl s dopravními projekty za více neï NADCHÁZEJÍCÍ KRAJSKÉ VOLBY Opírám se o jihoãeské hodnoty... Jihočeský kraj oplývá přírodními krásami i množstvím památek a je nezaměnitelný silnou identifikací jeho obyvatel se svým krajem. Jižní Čechy jsou dobré místo pro podnikání i pro rekreaci, říká Jan Zahradník. 590 milionû korun, dal ích 147 milionû jiï máme schváleno z dispoziãních fondû INTERREG IIIA âr - Rakousko a âr Bavorsko. K tomu lze je tû pfiipoãítat 109 milionû Kã, které z Regionálního operaãního programu získala na opravu komunikací Správa a údrïba silnic Jihoãeského kraje. Za uplynulé tfii roky kraj obdrïel z fondû EU na devatenáct investiãních akcí v oblasti dopravy témûfi 260 milionû korun. Dosud nejvût í investice Jihoãeského kraje odstartovala v kvûtnu leto ního roku. Jedná se o stavbu silnice Husinec- Bûleã na Prachaticku za témûfi 320 milionû korun, která bude rovnûï financována z Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad, urãeného na modernizaci silniãní sítû. Stavba je pokraãováním pfieloïky silnice II/145, jejíï první ãást v úseku mezi obcemi Bûleã a Vitûjovice kraj realizoval v roce 2004 nákladem více neï 150 milionû korun. Souãástí zapoãaté 2,5kilometrové pfieloïky bude i v stavba 173 metry dlouhého mostu a fiidiãûm ji chceme pfiedat v roce Občas se v médiích objevují nářky nad tím, že EU má sice k dispozici pro nové členské země peníze, ale je obtížné se k nim dostat. Jaké máte zkušenosti vy? Pokud Ïadatel usiluje o jakékoli finanãní prostfiedky, musí splnit pravidla, která stanovuje poskytovatel. Plnûní tûchto pravidel u fondû EU je sice nûkdy opravdu nároãné, ale to jinak nejde. Je logické, Ïe chci-li velké peníze, musím pro to také nûco udûlat. Nejenom vyplnit Ïádost, ale obstarat i celou fiadu povinn ch pfiíloh. Nûkteré jsou nutné i pro vlastní realizaci, jako napfiíklad stavební povolení, navíc existuje celá fiada firem, které toto v echno zafiídí a vyplní. Na e zku enosti ukazují, Ïe jihoãeské subjekty podávat a zpracovávat Ïádosti vesmûs umûjí, o ãemï svûdãí i znaãn pfievis podan ch projektû do zatím vyhlá en ch v zev Regionálního operaãního programu. Je v ak pravda, Ïe ne na v echny se dostane. Znamená to ale také, Ïe peníze pfiijdou jenom na kvalitní a potfiebné projekty. Kdybych dostal kouzelný proutek, nabídl bych jej státu pro co nejrychlejší dostavení dálnice a rychlostní komunikace z Prahy až ke státním hranicím s Dolním Rakouskem. Jihočeši si totiž zaslouží bezpečné a rychlé dopravní napojení na státní i evropské dopravní cesty. 4 EUROZPRAVODAJ

5 text: redakce; foto: archiv Jižní Čechy jsou krajem, který vítá návštěvníky ze zemí západní Evropy. Co děláte pro to, aby jejich první dojem byl co nejpříznivější? NemÛÏeme sázet jen na to, Ïe ná kraj je ojedinûl svou krásnou a vzácnû zachovalou pfiírodou. Pustili jsme se proto do systematické obnovy silnic II. a III. tfiídy, které nám stát pfiedal v pomûrnû Ïalostném stavu a na jejichï opravy investujeme kaïd rok témûfi miliardu korun. Prostfiednictvím krajsk ch grantû podporujeme projekty na zkvalitnûní poskytovan ch sluïeb a na rozvoj etrného turismu. Chceme, aby aktivity cestovního ruchu neohroïovaly Ïivotní prostfiedí a pfiitom turistûm poskytly kvalitní podmínky pro trávení volného ãasu. Kraj napfiíklad kaïdoroãnû pfiispívá na budování nov ch cyklostezek, opravy sportovi t, na pfiípravu celé plejády kulturních akcí a v neposlední fiadû i na tvorbu produktû a balíãkû sluïeb, urãen ch zahraniãním i tuzemsk m náv tûvníkûm. Ve spolupráci s krajem zfiizovan mi odborn mi kolami se snaïíme iniciovat vzdûlávání a zvy ování kvalifikace lidí, ktefií pracují v oblasti cestovního ruchu. Nelze opomenou ani granty, jimiï kraj pfiispívá na zachování a obnovu kulturního dûdictví. Jen v loàském roce bylo na opravy nemovit ch i movit ch památek rozdûleno 27 milionû korun. POSTAVENÍ KRAJŮ ODPOVÍDÁ CHARAKTERU ČR JAKO UNITÁRNÍHO STÁTU. NENÍ MOŽNÉ KOKETOVAT S FEDERALISTICKÝMI MYŠLENKAMI. Funkce hejtmana je post, jehož obsazení určují volby. Jakým způsobem je zajišťována kontinuita rozvoje kraje, aby s každými volbami nedocházelo k razantním změnám? Zastupitelstvo Jihoãeského kraje letos v kvûtnu schválilo Program rozvoje Jihoãeského kraje pro období do roku Jedná se o základní stfiednûdob dokument regionálního rozvoje na úrovni vy ího územnû samosprávného celku, jehoï pfiípravu provázelo pfiipomínkování a projednávání s obcemi, celou fiadou organizací i s vefiejností. V sledn dokument byl posouzen podle zákona ã. 100/2001 Sb., o posuzování vlivû na Ïivotní prostfiedí a souhlasné stanovisko k nûmu vydalo Ministerstvo Ïivotního prostfiedí. Program reaguje i na nové ekonomické pfiíleïitosti a moïnosti podpory ze strukturálních fondû Evropské Unie v programovacím období , pfiiãemï pro kaïd rok se rozpracovávají a schvalují postupy jeho realizace. Právû stfiednûdobá platnost programu, kter v zastupitelstvu Jihoãeského kraje získal v znamnou podporu napfiíã politick mi stranami, zaruãuje kontinuitu rozvojové strategie na eho kraje. Co budete klást na srdce vašemu nástupci? Jihoãeská ODS mû postavila do ãela kandidátky i pro nadcházející krajské volby, takïe v tuto chvíli o pfiípadném nástupci neuvaïuji. Po úspû ném pûsobení ODS ve vedení Jihoãeského kraje v posledních dvou volebních obdobích je celá fiada vûcí, které se nám podafiilo rozjet a které je tfieba dokonãit. Nerad odcházím od rozdûlané práce. Napfiíklad dálnice D3 patfií mezi tradiãní cíle jihoãesk ch politikû. Ukazuje se, Ïe souãasná vláda koneãnû sly í volání JihoãechÛ po kvalitním a bezpeãném dopravním napojení a Ïe v této vûci nastává v znamn posun. Jihoãeské nemocnice úspû nû pro ly transformací na akciové spoleãnosti a dafií se jim. Je nyní tfieba realizovat v znamné investiãní projekty v zájmu rozvoje jejich péãe, napfiíklad dokonãit rekonstrukci táborské nemocnice, vybudovat dûtskou kliniku v âesk ch Budûjovicích a uskuteãnit projekty ve Strakonicích a Jindfiichovû Hradci. RovnûÏ v sociální oblasti máme velké úkoly, napfiíklad vybudovat dva domovy pro seniory nebo v znamnû zkvalitnit terénní peãovatelskou sluïbu. To je jen díl z toho, co jihoãeská ODS nabízí sv m voliãûm a pro co jsem pfiipraven v pozici hejtmana uãinit maximum. Hodí se vám při řízení kraje vaše vzdělání na matematicko fyzikální fakultě UK? Ve vedení kraje pfiímo zodpovídám za oblast ekonomiky a financí. Za nejv znamnûj í úspûchy uplynulého volebního období povaïujeme zachování vyrovnaného hospodafiení kraje, schopnost nadále investovat kaïd rok zhruba jednu miliardu korun do obnovy silnic druhé a tfietí tfiídy a úspû né vyuïívání prostfiedkû PUSTILI JSME SE DO SYSTEMATICKÉ OBNOVY SILNIC II. A III. TŘÍDY, KTERÉ NÁM STÁT PŘEDAL V POMĚRNĚ ŽALOSTNÉM STAVU. DAŘÍ SE NÁM TO. z fondû EU. Podafiilo se nám získat do majetku kraje areál ãeskobudûjovického leti tû a úspû nû udrïet jeho potenciál pro civilní regionální leti tû. V neposlední fiadû povaïuji za ná velk úspûch dobré fungování jihoãesk ch nemocnic nebo urychlení pfiíprav ke stavbû dálnice D3 na Táborsku. Dalo by se fiíct, Ïe nejen mé vzdûlání, ale i letitá praxe pedagoga je pfiedpokladem pro úspû né vedení rûzn ch jednání, smûfiujících ke k Ïenému cíli. Bylo by v ak pfiíli py né nepfiiznat, Ïe za tûmito úspûchy stojí i kaïdodenní práce m ch námûstkû, radních a v neposlední fiadû i t mu odborn ch pracovníkû krajského úfiadu. RNDr. Jan Zahradník byl zakládajícím členem OF učitelů Jihočeského kraje. V roce 1990 vstoupil do aktivní politiky jako kandidát za OF a člen zastupitelstva města České Budějovice. Na prvním místě kandidátky ODS se ucházel o post hejtmana v prvních krajských volbách a uspěl. Za čtyři roky byl zvolen znovu. EUROZPRAVODAJ 5

6 ObsahVII. ROâNÍK 3/ O nástupci teì neuvaïuji... Jihoãesk kraj opl vá pfiírodními krásami i mnoïstvím památek. JiÏní âechy jsou dobré místo pro podnikání i pro rekreaci, fiíká hejtman Jan Zahradník. 10 Zvládnûte svûj stres! Stres patfií neodluãitelnû k dne ku. Snaha stihnout vïdy o trochu více, neï je v lidsk ch silách, nedostatek spánku a odpoãinku vûbec, pfietíïenost informacemi, to v e pfiedstavuje velkou psychickou zátûï. 30 Nová koncertní sezona editele PlzeÀské filharmonie Jifiího Samka PlzeÀanÛm pfiedstavovat nemusíme. Znají ho z dlouholetého pûsobení v plzeàské ãinohfie, operetû i z televizních seriálû. 68 Maraton na dvou kolech Vytrvalostní orientaãní závody typu Dakar nejsou jen o rychlosti. Jezdec musí b t i skvûl navigátor a servisman. 82 VaÏte si svého srdce... Kardiostimulátor, bypass nebo transplantace. To v echno nás mûïe potkat. A závisí to z velké ãásti i na tom, jak se ke svému srdci od mládí chováme Souãást ruské du e Vodka je destilát, kter obsahuje vysoké procento alkoholu a mûïe se vyrábût ze iroké kály materiálû. Vût ina vodek se vyrábí z obilovin, ale narazit mûïeme i na druhy vyrábûné z brambor. 90 Elegance podzimu Sako od nepamûti nepatfií pouze k povinné v bavû kravaèákû. Zvlá È pokud má sportovní stfiih. MÛÏete si k nûmu obléct klidnû i dïíny. 92 Designérsk tón... KdyÏ jsme pfiem leli, co nejlep ího vybrat z kaïdoroãního veletrhu isaloni v Milánû, vsadili jsme hlavnû na relaxaci Na cesty i do práce... Na li jsme pro vás zajímavé vûciãky, které vás budou rozhodnû bavit.a hrát si s nimi mûïete dokonce i bûhem pracovní doby. Tfieba pod stolem Nezkrotná Angelina Angelina je snad jediná hereãka, na kterou Ïeny neïárlí. Dokonce jsou ochotny fiíct, Ïe je krásná, Ïe má husté vlasy, velká a plná Àadra a skvûlou postavu... >48 Elektrárnu dostavíme, říká v rozhovoru ředitel jaderné elektrárny Temelín Vladimír Hlavinka.

7 Podívali jsme se na využítí koučinku a jeho přínos pro firmy. >12 >16 Termín vyhoření zná asi každý z nás, ale přece jen nemáme o jeho obsahu zkreslené představy? Taky hledáte místa, kde jako podnikatel nemusíte platit daně? >36 >44 Výzkum a vývoj v oblasti technologií žárového nástřiku... To je ŠKODA Výzkum, s.r.o. Prodej nových a použitých autobusů značek Mercedes-Benz a Setra. >60 >62 Océ zahájilo realizaci projektu tiskových služeb pro Skupinu ČEZ! >72 Když se řekne Madagaskar, asi každý z nás opráší školní znalosti zeměpisu... >86 F. A. Brabec přichází do kin s Máchovým Májem.

8 stalo se... Mozaika Z nepfieberného mnoïství událostí jsme pro vás vybrali ty nejzajímavûj í. Lahůdky ArtPhone dětem Projekt ArtPhone spoleãnosti Telefónica O2 byl úspû nû dokonãen stejnû jako draïba. >Cheesy Speciální prodejny sýrů nabízejí: sýrové kolekce, dodávky pro hotely, dárkové poukázky. Pražská 21, Americká 23, Plzeň, tel.: , prvni.plzenska. Plachého 15, Karla IV 14, České Budějovice, Pražská Kampa přišla o svou neobvyklou výzdobu. Open-air v stava umûlecky ztvárnûn ch telefonních budek spoleãnosti Telefónica O2 byla úspû nû dokonãena. Spoleãnû s v stavou byla ukonãena také vefiejná draïba jednotliv ch exponátû. Na konto SdruÏení Linka bezpeãí se podafiilo získat celkem Kã. Netradiãní charitativní akce, nad kterou pfievzala patronát Nadace O2 a Galerie Václava pály, probíhala od 17. ãervence do 25. srpna 2008 v okolí praïské Kampy. K vidûní bylo celkem sedmnáct telefonních budek, pfietvofien ch v jedineãná umûlecká díla znám mi i zaãínajícími ãesk mi v tvarníky. INZERCE PRO ZÁCHRANU DùTÍ Nový babybox v Kladně Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Stfiedoãeského kraje je od konce srpna dvanáct m zdravotnick m zafiízením, které má ve svém areálu umístûn babybox pro odloïené dûti. Slavnostního zahájení provozu se v pátek 29. srpna zúãastnil také hejtman Stfiedoãeského kraje Ing. Petr Bendl. Matky, které se v tísnivé psychické nebo sociální situaci rozhodnou vzdát se svého dítûte, tak mohou také v kladenské nemocnici uãinit anonymnû, bez toho, aby ohrozily Ïivot novorozence. Díky náleïité zdravotní péãi a následné pomoci sociálních pracovníkû nechtûná miminka dostanou anci vyrûstat v nové, milující rodinû. Babybox je umístûn vedle vchodu na dûtské oddûlení. Zakladatel a neúnavn propagátor babyboxû v âeské republice Ludvík Hess na sv ch webov ch stránkách prezentuje cíl zfiídit po republice celkem 20 schránek tak, aby uï nikdy nebylo nalezeno mrtvé tûlíãko novorozence. BabyboxÛ pfiib vá pfiedev ím zásluhou Nadaãního fondu pro odloïené dûti Statim, sponzorû a pfiíznivcû této my lenky. Pomohli zachránit uï 14 dûtí. V JIMEâNÉ ZBOÎÍ NÁPOJ, KTERÉHO SE RADùJI NENAPIJETE Luxusní dárky se stále častěji stávají vyhledávaným artiklem mezi manažery a podnikateli. K nim se už přidávají i příslušníci středních vrstev, kteří chtějí dopřát svým blízkým něco skutečně hodnotného. Tím může být i luxusní dárek, který přichází na tuzemský podzimní trh. Jde o speciální limitovanou edici prvotřídního francouzského šampaňského vína Dom Pérignon Vintage Rosé. Balení obsahuje láhev vína Dom Pérignon Vintage Rosé 1998 a dvě skleničky s obtiskem dámských rtů, které jsou dílem uznávané švýcarské umělkyně Sophie Fleury. Ta je proslulá svými nápaditými, mnohdy až provokujícími sochami z kovu, zvěčňujícími jak objekty každodenního života (nákupní vozík), tak legendární módní objekty (kabela Louis Vuitton). Dárkové balení najdete ve specializovaných obchodech s luxusními nápoji. Skleničky s rukopisem Sophie Fleury jsou navíc podávány s lahví Dom Perignon Vintage Rosé v luxusních restauracích.

9 EKONOMIKA & ZÁBAVA Z DOMOVA I ZAHRANIâÍ PlzeÀáci se bavili na ulici KONCERT Hradi Èan v synagoze Už po patnácté proběhl letos v létě, přesněji od 18. do 27. srpna, festival Na ulici. Na pěti pódiích se vystřídalo 77 kapel, 10 divadelních představení a devět bloků adrenalinových filmů. Novým prostorem se stala scéna v A.C.W.Sallonu a také katedrála sv. Bartoloměje, kde se s velkým úspěchem odehrály dva víkendové varhanní koncerty. Velký ohlas zaznamenala i další letošní premiéra výstava výtvarných děl pod širým nebem v Proluce. Na fotografii Zdeňka Vaize je Wabi Daněk. INZERCE Velká synagoga v Plzni a Hradi Èan, to je spojení, které ladí. Hradi Èan vystupoval v tomto impozantním prostfiedí uï nûkolikrát a vïdy za mimofiádného diváckého zájmu. Emotivní muzika, zaloïená na melodice moravské lidové písnû, ve spojení s kvalitními texty, napfi. zhudebnûn mi básnûmi Jana Skácela, to je kouzlo Hradi Èanu, kter svou tvorbou uï dávno pfierostl hranice Ïánru cimbálové muziky. Od roku 1978 je primá em a umûleck m vedoucím Hradi Èanu (vznikl uï v roce 1950) tvûrãí osobnost houslista a hudební skladatel Jifií Pavlica. Pod jeho vedením se zaãal soubor postupnû transformovat. Vystoupení skupiny je vïdy záïitek, ãasto umocnûn prostfiedím. Právû v unikátním prostoru plzeàské Velké synagogy vyznívá umûní Hradi Èanu v maximální mífie. Pfiesvûdãit se o tom mûïete na koncertû 22. fiíjna 2008 v NA VÝSTAVU DO LONDÝNA. A proč ne? Řada z vás tam třeba jezdí na služební cesty, tak proč si je nezpestřit něčím příjemným? The National Portrait Gallery připravila výstavu velkoformátových obrázků nositele Nobelovy ceny z roku 2001, vědce sira Paula Nurseho. Vědce portrétoval výtvarník Jason Brooks a jde o největší realistické obrazy, jaké kdy portrétní galerie vystavovala. Brooks maloval portréty černobíle a využíval při tom efektů, jako kdybyste obličej vědce sledovali na filmovém plátně. Paul Nurse získal Nobelovu cenu v oblasti biochemického výzkumu spolu s Lelandem H. Hartwellem a R. Timothym Huntem. O FIRMù Podnikatelské úsilí Siemens Engineering Siemens Engineering je kompetentním, inovačním a seriozním obchodním partnerem. Snaží se poskytovat obchodní modely a řešení, které svou kvalitou, spolehlivostí a hodnotou splňují, nebo dokonce převyšují očekávání zákazníka. Přední pozice na trhu České republiky v oblasti elektrotechniky, silnoproudých a slaboproudých instalací, řídících systémů, elektrické instrumentace a technického zabezpečení budov je předpokladem dlouhodobě udržitelného rozvoje společnosti založeného na zisku. Základním úkolem modelu řízení přidané hodnoty je zabezpečit v zájmu akcionářů růst zisku, volný cash-flow a nízkou hodnotu provozního kapitálu.

10 PRAVIDLA P EÎITÍ MANAGEMENT Stres patfií neodluãitelnû k dne ku. Snaha stihnout vïdy o trochu více, neï je v lidsk ch silách, nedostatek spánku a odpoãinku vûbec, pfietíïenost informacemi, to v e pfiedstavuje velkou psychickou zátûï. text: redakce; foto: archiv MANAÎERSKÉ MINIMUM Zvládněte svůj stres! K poškození zdraví dochází teprve při dlouhodobém, chronickém působení stresu. Proti škodlivým účinkům stresu se lze bránit. Třeba radostnou myslí. Představte si rozmrzelého muže, jak kráčí v dešti do práce a celou dobu nadává. A pak si představte trojici radujících se dětí, které si hrají rovněž v dešti. Kdo z nich je vystaven většímu stresu? Rozdíl nespočívá v okolnostech, ale v našem postoji k nim. Pfiemíra stresu je dnes povaïována za spoluviníka témûfi v ech nejãastûji se vyskytujících onemocnûní - srdeãního infarktu, vysokého krevního tlaku, Ïaludeãních vfiedû, bolestí hlavy, bolestí zad, astmatu, a dokonce i rakoviny. Na druhé stranû nepfiítomnost stresu mûïe b t také dûvodem únavy, nudy, nespokojenosti, apatie a deprese. Je dûleïité najít vyváïenost mezi obûma extrémy. Ke stresu dochází v kaïdé situaci, která od nás vyïaduje pfiizpûsobení se zmûnû. Stres spojen s vítûzstvím v soutûïi, zv ením platu nebo pov ením v nás vyvolá pocit silné radosti. Jiné stresy sice moïná nejsou tolik vzru ující, nicménû jsou rovnûï schopné vyvolat siln pocit uspokojení, aè uï je to tfieba romantick veãer, pochvala od spolupracovníka ãi dobré vysvûdãení u dítûte. Dal í stresy vyvolávají zase spí e únavu, tfiebaïe samy o sobû nejsou niãím záporn m (napfi. svatba ãi vût í rodinná oslava). A pak jsou samozfiejmû stresy, které pro nás mohou b t znaãnû vyãerpávající - napfi. v povûì ze zamûstnání, rozvod ãi smrt nûkoho blízkého. Je tedy nutné se nejen nauãit zvládat stresové situace, ale souãasnû také sniïovat pravdûpodobnost jejich vzniku. Existuje nûkolik jednoduch ch metod, k jejichï zvládnutí není tfieba terapeuta ãi instruktora a které jsou realizovatelné i pfiímo pfii hrozícím konfliktu ãi jiné stresové situaci. První stresová pomoc Dlouhodobé pûsobení stresu velmi zatûïuje organismus a je nutné se obãas uvolnit a zbavit napûtí. JestliÏe touïíte po chvíli klidu, ale nemûïete opustit pracovi tû a uvolnit se tfieba procházkou v parku, staãí udûlat si pfiestávku na chvilku meditace. Základem je pohodlná pozice vsedû a uvolnûní my lenek od starostí a nepfiíjemností. Prvním krokem je hlubok nádech nosem, pfii nûmï poãítáte do co nejvy ího ãísla, kterého dosáhnete bez nadmûrného úsilí. Pak zadrïíte dech opût s poãítáním do co nejvy ího ãísla jako pfii nádechu. V dech by mûl b t opût co nejdel í. Cviãení opakujte nûkolikrát, dokud vám to není nepfiíjemné, a po celou dobu si snaïte udrïet co nejvy í koncentraci. Tûlesná i du evní rychlorelaxace Podstatou této metody je krátká sestava nûkolika jednoduch ch cvikû, jejichï prostfiednictvím dojde k uvolnûní du evního napûtí. Usaìte se nejlépe v pohodlném kfiesle a ruce poloïte volnû na opûrky. Pokud sedíte 10 EUROZPRAVODAJ

11 BOJ SE STRESEM na Ïidli, poloïte ruce na nohy tak, Ïe prsty sahají kousek za kolena. Nohy nechte pokrãeny pfiibliïnû v pravém úhlu. Vlastní cviãení spoãívá v postupném uvolàování prstû na rukou. Nejdfiíve zvednete palec pravé ruky, chvíli ho necháte nahofie a pak spustíte. Poté ho zvednete aï do nejvy í moïné polohy a opût pomalu spustíte. Potfietí ho zvednete asi do dvou tfietin a po chvíli ho necháte spadnout dolû. Takto procviãíte postupnû prsty obou rukou, zápûstí, pfiedloktí i celé païe. SoubûÏnû s uvolnûním konãetin pfiichází uvolnûní psychické. Pfiesouvání pozornosti Tuto metodu lze uplatnit v pfiípadû, Ïe nejste v pfiímém rozhovoru s jinou osobou. Zaujmûte podle situace uvolnûn postoj nebo se pohodlnû posaìte a pfiedstavujte si, Ïe jste na pláïi, v lese, na chalupû, prostû nûkde, kde je vám dobfie. Nebo se plnû soustfieìte na prostfiedí kolem vás. Pokud jste v místnosti, prohlédnûte si pomalu a pozornû její vybavení, zafiízení, osvûtlení, barevné ladûní a logiku uspofiádání v ech pfiedmûtû a snaïte se posoudit celkov dojem, kter ve vás tento prostor vyvolává. Po celou dobu si nepfiipou tûjte jiné my lenky, jako by toto bylo to nejdûleïitûj í na svûtû. V sledkem bude uklidnûní my lenek a také získání urãitého nadhledu v bezprostfiední stresové situaci a vy se budete moci vrátit zpût k jednání ãi k práci. Zmûna Ïivotního stylu Antistresové metody pomohou zvládat akutní zátûïové situace, pamatujte v ak na to, Ïe je nutné zv it i celkovou odolnost JE NUTNÉ NAUČIT SE NEJEN ZVLÁDAT STRESOVÉ SITUACE, ALE I SNIŽOVAT PRAVDĚPODOBNOST JEJICH VZNIKU. va eho organismu proti pûsobení stresu. Základem je zdravé stravování. Hamburgry, aã se zeleninov m salátem, nebo minutka v restauraci nejsou tûmi prav mi jídly. MÛÏe se zdát, Ïe poïadavek pestré stravy s dostatkem zeleniny, ovoce a vlákniny a dodrïování pitného reïimu jsou obehranou písniãkou. Ale kdo to zkusil, potvrdí, Ïe se cítí lépe. A zdaleka to neznamená asketick Ïivot bez obãasn ch sladkostí ãi jin ch pamlskû. Ty by v ak nemûly b t základem, ale pouze pfiíjemn m zpestfiením jídelníãku. Vody si uïívejte v hojné mífie vnitfinû i zevnû. DÛleÏité je vypít 1,8 aï 2,4 l vody dennû. Ráno navíc zaãínejte vïdy sprchou stfiídavû teplou a studenou nebo umytím sedo pûl tûla. A tím se dostáváme o krok dál.nejen jídlem Ïiv je ãlovûk a je nutné zvy ovat i psychickou odolnost. K tomu jsou koníãky, zájmy a pfiíjemné ãinnosti, na které je nutné udûlat si ãas a ne jen snít, Ïe jednou... Péãe o sebe sama není sobectví, ale nutnost. KdyÏ budete spokojenûj í vy, budou spokojeni i lidé kolem vás a Ïivot bude pfiíjemnûj í. Stres nemá rád hofiãík a smích Jak mi prostfiedky máme proti nebezpeãnému stresu úãinnû bojovat? Vedle bûïn ch rad, jak se vyhnout stresu, nyní odborníci tvrdí, Ïe jediné upfiímné zasmání prodluïuje Ïivot o tfii minuty. Psychická zátûï se dá sníïit i kvalitou stravy, ale chybné je pfiejídání pfiíli rozmanit m jídlem. Naopak znaãn v znam má dostatek nejv estrannûj ího minerálu hofiãíku (magnesium). kter zvy uje odolnost proti infekãním nemocem, dokonce i proti rakovinû. Nedostatek signalizuje lámavost nehtû, bu ení srdce, ranní únava, nervozita, svalové kfieãe. NejhÛfie se to projevuje na srdci. PostiÏeného navíc tr zní obavy, úzkosti a snadno se rozãiluje. Nejlep í je pfiijímat hofiãík v pfiirozeném stavu v celozrnn ch obilninách, jádrech ofiechû, lu tûninách, tmavozelené listové zeleninû, urãit ch minerálních vodách ãi su en ch fících. MÛÏeme si tak v podobû pfiíjemn ch potravinov ch doplàkû blahodárn m minerálem zpestfiit stravu. Doporuãuje se denní dávka hofiãíku pro muïe 300 mg, pro Ïeny 280 mg, pfiiãemï 100 mg hofiãíku obsahují asi dva krajíãky celozrnného chleba nebo ãtyfii vla ské ofiechy ãi porce divoké r Ïe, ale také tfieba... a teì urãitû potû íme vût inu z vás litr piva. INZERCE

12 ROZHOVOR & POZVÁNKA MANAGEMENT âr BUDE HOSTIT V ZNAMNOU EVROPSKOU KONFERENCI MODERNÍ NÁSTROJ âeské zastoupení Evropské rady pro mentoring a kouãink (EMCC CZ) provádûlo v uplynul ch mûsících na na em trhu v zkumnou sondu, t kající se vyuïití kouãinku a jeho pfiínosû pro firmy. text: redakce; foto: archiv Na úvodním snímku hovoří Sören Bäckman s Davidem Megginsonem. První snímek dole vlevo: týmová práce pod vedením Davida Megginsona. Snímek dole vpravo: odbornice na koučing Kristina Gyllensten při vedení svého workshopu. Zde jsou nûkteré postfiehy ze závûreãné v zkumné zprávy. Její plné znûní, vãetnû detailních dat a pfiíslu n ch grafû, je moïno objednat na webové adrese O prûbûhu a cílech v zkumné sondy hovofiíme s Davidem Seluck m z praïské EMCC CZ. Jen pfiipomínáme, Ïe EMCC CZ vznikla pfied nûkolika mûsíci jako ãeské zastoupení panevropské spoleãnosti EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Co bylo hlavním cílem vaší výzkumné sondy? Hlavním cílem bylo zmapovat aktuální situaci vyuïívání kouãinku ve vybran ch spoleãnostech, které pûsobí v âeské republice. SnaÏili jsme se zjistit dûvody vyuïívání kouãinku, praktické zku enosti s ním a jeho konkrétní pfiínosy. Také jsme se zajímali o pfiedstavy jednotliv ch firem o budoucnosti kouãinku v rámci jejich programû pro rozvoj zamûstnancû. Kdo se zapojil do vaší výzkumné sondy? Celkem se jedná o více neï ãtyfiicet spoleãností. Nemá smysl je jmenovat, ale vût inou jsou vefiejnosti dobfie známé. Podafiilo se nám dosáhnout toho, Ïe jsou rovnomûrnû zastoupeny subjekty z následujících ãtyfi oblastí: v roby, sluïeb, obchodu a financí. TaktéÏ je moïno fiíci, Ïe zde najdete firmy malé, stfiední i velké. Zkrátka jsme se soustfiedili na to, aby na e sonda la napfiíã podnikatelsk mi obory a velikostí spoleãností. Jakým způsobem jste během výzkumu získávali od společností potřebná data? V echny informace jsme posbírali formou osobního pohovoru s lidmi, ktefií jsou v dotazovan ch spoleãnostech zodpovûdní za rozvoj lidsk ch zdrojû. V ichni odpovídali na jedenadvacet stejn ch otázek, a proto lze data velmi dobfie analyzovat a zpracovat. Jak jsou na tom tedy firmy s využíváním koučinku? To je velmi iroká otázka. Pokusím se na ni zjednodu enû odpovûdût. Obecnû vzato existují dva základní póly. Jednak jsou zde spoleãnosti, které kouãink vyuïívají intenzivnû a jiï po mnoho let (maximum je patnáct let), a pak je tady mnoho spoleãností, které nemají s kouãinkem vûbec Ïádné zku enosti ani tomuto pojmu JEDNAK JSOU ZDE SPOLEČNOSTI, KTERÉ KOUČINK VYUŽÍVAJÍ INTENZÍVNĚ, A PAK TY, KTERÉ ANI TOMUTO POJMU NEROZUMÍ. nerozumí. Vût ina firem v ak osciluje nûkde mezi tûmito extrémy. Typická firma vyuïívá obãas a dle potfieby takzvan business kouãink pro svûj vrcholov management. Co firmy vede k tomu, že začínají využívat koučink? Konkrétní dûvody se v rûzn ch spoleãnostech li í. Typické dûvody jsou zejména následující: Zahraniãní vlastník vyuïívá kouãink a svoji zku enost pfienese do ãeské poboãky. Top manaïefii se chtûjí dále rozvíjet, ale nemají ãas ani chuè nav tûvovat standardní kurzy a tréninky. Kouãink je pro nû flexibilní, na míru itou metodou, která jim pomáhá pfiekonávat sebe sama. Nûkdo z vedení firmy nebo specialista ãelí dûleïité v zvû a hledá nûkoho, kdo mu pomûïe. Kouã v této situaci fie í jasnû definovan problém. kolení a tréninky jiï firmû nestaãí. Je tfieba zajistit, aby byly nabyté znalosti skuteãnû efektivnû vyuïity na dané pozici a pracovi ti. Napfiíklad kdyï 12 EUROZPRAVODAJ

13 KOUâINK A JEHO POTENCIÁL V PRAXI chce spoleãnost v raznû zv it svûj obrat, mûïe jí aktivizace potenciálu obchodních zástupcû formou kouãinku v raznû pomoci. Kouãink je moderní nástroj rozvoje zamûstnancû. ada spoleãností ho s úspûchem pouïívá, tak proã to také nezkusit? Jakým způsobem firmy nakupují koučink? Zpoãátku to pro nû b vá obtíïné. Spoleãností, které nabízejí kouãink, je pomûrnû hodnû a není jednoduché se v jejich nabídkách zorientovat a vybrat si hned napoprvé vhodné mezilidské vztahy, budování t mu, t mová práce. Co firmy očekávají v blízké budoucnosti v souvislosti s koučinkem? Více neï dvû tfietiny dotazovan ch spoleãností oãekává v razn nebo mírn rûst nákupu kouãinku. I nadále bude kouãink urãen pfiedev ím pro vrcholov a stfiední management. V nûkter ch firmách je také kladen dûraz na obchodní síè. Nejvíce vyuïívan bude business kouãink, vnitra Velké Británie Kouãink kouãû 3 svûty. Na co dávat pozor a pfiesto b t efektivní. Exekutivní kouãink: urychlení rozvoje talentû na úrovni top managementu. Kouãink ve kolství a akademické sféfie (Izrael). Rychlokouãink s teenagery ve kolách (Velká Británie). Kouãink organizací BUSHIDO mentoring: vyuïití tradiãního japonského ZpÛsobu váleãníka v moderním leadershipu a fiízení. Kouãink ve vefiejném sektoru: prûhlednost kontrolních mechanismû. Na fotografiích zleva: Peter Szabo diskutuje na poslední výroční konferenci EMCC v rámci panelu EQA. Součástí konferencí jsou i workshopy. Velký zájem je už tradičně o workshop Davida Megginsona, jak dokazuje kouãe. âasto spoléhají na reference od lidí, které znají, anebo se obrátí na organizaci, která kouãe sdruïuje. Obvykle se koneãn v bûr omezí na nûkolik konkrétních kouãû a budoucí kouãovaní si z nich vyberou podle své intuice. Firmy, které nakupují vût í mnoïství kouãinku, ãasto mají pool nûkolika kouãû. ada firem vyuïívá také vlastní interní kouãe. Nûkdy to b vají pracovníci personálního oddûlení a nûkdy vhodní pracovníci napfiíklad stfiedního managementu, ktefií tuto funkci vykonávají vedle svojí normální práce. Jaké konkrétní přínosy má pro firmy koučink? KdyÏ shrneme v sledky na í v zkumné sondy, dospûjeme k následujícím pfiínosûm, uveden m v pofiadí od nejv znamnûj ího po ménû v znamn : dosahování cílû, rozvoj zamûstnancû, motivace zamûstnancû, fie ení problémû, v znamn bude i kariérní a t mov kouãink. Z hlediska pfiínosû budou spoleãnosti klást vût í dûraz na oblasti motivace zamûstnancû, budování t mu a t movou práci. EVROPSKÁ RADA PRO MENTORING A KOUČINK Vás srdeãnû zve na 15. VÝROČNÍ KONFERENCI EMCC Nejvût í evropská událost roku v oboru mentoringu a kouãinku. Letos v âeské republice! ŠKOLENÍ A TRÉNINKY JIŽ FIRMĚ NESTAČÍ. JE TŘEBA ZAJISTIT, ABY BYLY NABYTÉ ZNALOSTI SKUTEČNĚ EFEKTIVNĚ VYUŽITY NA DANÉ POZICI A PRACOVIŠTI. Termín: prosince 2008 Místo: Hotel Andûl s, Praha 5 Více neï 50 prezentujících pfiedních mezinárodních kouãû, mentorû, akademikû, vûdcû a osobností z oboru. Celkem 36 workshopû. Vybraná témata: Kouãování k v konu: co se mûïeme nauãit z hereckého umûní. Vytváfiení kouãinkové kultury: a co dál? Mentoring v rámci Talent managementu, Kouãink a zmûna kultury: pfiípadová studie Ministerstva Program a pfiihlá ky: nebo dotazy: DALŠÍ AKCE TOHOTO PODZIMU: workshopy s mezinárodními hvûzdami kouãinku: Irena Sobolewska Mezinárodní trendy v kouãinku. Místo konání: Praha, termín: 16. záfií Irena Sobolewska pracuje pro SKAI Associates jako konzultant se specializací na business kouãink. Je také generálním sekretáfiem EMCC. Irena je vitální a energizující spíkr s mnohalet mi zku enostmi z projektû ve v znamn ch firmách. Prof. David Megginson PhD. Vytváfiení kouãinkové kultury. Místo konání: Praha, termín: 21. fiíjna Profesor Megginson pracuje jako profesor Rozvoje lidsk ch zdrojû na Sheffield Hallam University. Je také ãlenem v konného v boru EMCC a vyuãuje na i-coach academy masters programme ve Velké Británii. David je inspirativním spíkrem a vynikajícím facilitátorem. Má více neï tfiicetileté zku enosti s fiízením zmûn, kouãinkem a mentoringem u znám ch spoleãností i ve vefiejném sektoru. Je autorem fiady odborn ch knih. Více na: nebo dotazy: soustředěné naslouchání účastníků setkání jeho přednášce. V České republice se mohou zájemci s Davidem Megginsonem setkat ještě před výroční konferencí, která bude v Praze prosince. David Megginson povede vlastní workshop 21. října. EUROZPRAVODAJ 13

14 REPORT V. I. P. KLUB Czech Business Club Každý poslední čtvrtek v měsíci se scházejí členové Czech Business Clubu v neformální atmosféře, aby spolu probírali nejen pracovní záležitosti, ale rovněž aby získali nové podněty a také aby se pobavili. text: redakce; foto: archiv CBC Lubor Žalman, generální ředitel Raiffeisen banky, jednotlivým věkovým skupinám zábavnou a interaktivní formou poradil, jak nakládat s penězi, jak nejlépe spořit či v budoucnu investovat. Rovněž jim byl představen nový produkt Virtuální svět financí Second life. Podstata klubu je kaïdému uï asi dostateãnû známá. Vzájemné setkávání obohacuje zúãastnûné strany a pfiiná í do jejich pracovních ÏivotÛ nové impulsy. Spoleãná úãast na odborn ch pfiedná kách otevírá ãlenûm Czech Business Clubu nové obzory, pfiiná í jim zajímavé informace a zprostfiedkovává jim setkání s pozoruhodn mi lidmi, se kter mi by se jinak moïná ani nesetkali. To v e a je tû mnohem více nabízí ãlenství v Czech Business Clubu. Ostatnû ãtenáfii Eurozpravodaje jsou o dûní v klubu pravidelnû informováni. Nejinak je tomu i v tomto vydání. Snad pro vás následující fiádky budou znamenat dal í inspiraci pro vá Ïivot. SPOJUJEME Díky ãlenství v Czech Business Clubu potkáte v jimeãné osobnosti, nároãné, podnikavé a úspû né lidi, ktefií vás mohou obohatit. Klubov program a ostatní aktivity vytváfiejí dostatek pfiíleïitostí pro osobní setkávání a networking. Prostfiednictvím exkluzivních kontaktû CBC se osobnû seznámíte se piãkou ekonomické, politické i kulturní sféry. > Filozofie a smûfiování klubu Motto: Sebastian Roch Chamfort: Úspûch plodí úspûch. Mottem uveden m v perexu by lo ve struãnosti vyjádfiit, jakou filozofií se fiídí Czech Business Club a jeho ãlenové a pfiíznivci. S tím souvisí i jeho hlavní náplà ãinnosti. Základním posláním CBC je vytváfiení nov ch obchodních pfiíleïitostí a upevàování stávajících obchodních vazeb v rámci pofiádan ch semináfiû a dal ích klubov ch aktivit. Ambicí Czech Business Clubu je shromáïdit skupinu aktivních lidí a dát jim základnu pro dal í rozvoj jejich podnikání, profesní vzdûlávání v aktuálních oborech a zároveà i osobní a osobnostní rûst. âinnost klubu smûfiuje k tomu, aby se ãlenství v nûm stalo atraktivní souãástí Ïivotního stylu pro nároãné. PODPORUJEME CBC podporuje smysluplné uïiteãné charitativní projekty s individuálním zacílením. CBC i pfii v bûru projektû naslouchá názorûm sv ch ãlenû. CBC garantuje, Ïe finance, ãas i úsilí vûnované nadaãním projektûm jsou jednoznaãnû, prûhlednû a prûkaznû smûfiovány na konkrétní akce a v sledky. ROSTEME Úspûch je spoleãn v em ãlenûm CBC. A ti jej nevnímají jako cíl, ale jako cestu. UdrÏet se na pici vyïaduje neustálé sebezdokonalování, sledování trendû a nepfietrïit osobní rûst. Klubová platforma umoïàuje efektivní pfiedávání osobních zku eností, které spolu PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTŮ CBC SE OSOBNĚ SEZNÁMÍTE SE ŠPIČKOU EKONOMICKÉ, POLITICKÉ I KULTURNÍ SFÉRY. s informacemi a podnûty z odborn ch semináfiû ãi konferencí násobí tvûrãí potenciál a usnadàují plnit vytyãené cíle. ŽIJEME NeÏijeme, abychom pracovali, ale pracujeme, abychom Ïili. Vedle klubov ch business setkání pfiedstavuje CBC zázemí i pro navazování kontaktû mezi rûzn mi 14 EUROZPRAVODAJ

15 âtvrtletní ZHODNOCENÍ A V HLEDY osobnostmi, které se vzhledem ke svému vytíïení a odli nému profesnímu zamûfiení obtíïnû setkávají. CBC tak podporuje pracovní i mimopracovní synergie. Je proto sv mi ãleny vnímán jako pfiíleïitost, V RÁMCI CYKLU CBC NETRADIČNÍ NÁSTROJE INVESTOVÁNÍ SE TENTOKRÁT SEMINÁŘ TÝKAL TÉMATU INVESTICE DO DĚTÍ. která je obohatí v mnoha smûrech. Ze stránek Eurozpravodaje se lze pravidelnû doãíst informace o Czech Business Clubu (CBC), o jeho ãinnosti, akcích, ãlenech ãi partnerech. Pro tentokrát v ãásti Stfiípky z akcí pfiiná íme v bûr nejzajímavûj ích setkání a akcí CBC z poslední doby. PfiiblíÏíme vám i pravideln kalendáfi plánovan ch akcí. NEJZAJÍMAVĚJŠÍ STŘÍPKY Z KLUBOVÝCH UDÁLOSTI A KALEDNÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ Zaãátkem ãervna se ãlenové a hosté CBC jiï po ãtvrté se li v rámci cyklu Netradiãní nástroje investování. Tentokrát se semináfi t kal investice do dûtí. V pfiíjemn ch prostorách restaurace La Scene na praïském Starém Mûstû uspofiádal CBC odpoledne pro tatínky a jejich malé i vût í dûti a mlad í i star í adolescenty. Jednotliv m vûkov m skupinám pak Lubor Îalman, generální fieditel Raiffeisen banky, zábavnou a interaktivní formou poradil, jak nakládat s penûzi, jak nejlépe spofiit ãi v budoucnu investovat. RovnûÏ byl pfiedstaven nov produkt Virtuální svût Astroložka Markéta Vostrá odkryla v baru Rusalka hostům tohoto zajímavého večera taje magie byznysu a poradila, jak se s chladnou hlavou vypořádat nejen s pracovními úskalími. financí Second Life. Zatímco dûti poslouchali povídání pana Îalmana, jejich tatínkové si mohli zasoutûïit ve skládání lega, které pro tuto akci, stejnû jako ceny pro vítûze a drobné dárky, laskavû poskytla spoleãnost Lego Trading s. r. o. Bûhem tohoto pozdního odpoledne nebyla nouze ani o jiï tradiãnû chutné obãerstvení, tentokrát ité na míru i dûtsk m úãastníkûm semináfie. Koncem ãervna pfiipravil CBC pro své Výkonný ředitel České židovské obce Dr. Tomáš Kraus na přednášce pro členy a hosty CBC koncem června letošního roku. ãleny a hosty hned dvû akce. První byl dopolední semináfi BlackBerry, pofiádan v restauraci Le Pavillon na praïské Brumlovce. Úãastníci tohoto semináfie byli seznámeni s tímto lákav m fie ením pro jejich byznys, v emi v hodami, které systém BlackBarry sv m klientûm poskytuje, a také v ãtem zpûsobû, jak si pohodlnû ulehãit práci. Nejen tûm, ktefií o BlackBerry je tû nesly eli, bylo nabídnuto mûsíãní testování tohoto produktu zdarma a dal í v hody, které KULTURNÍM HŘEBEM LÉTA BYLO BEZESPORU CBC FORUM ALANIS MORISSETTE, POŘÁDANÉ V RÁMCI V. I. P. STARBOX. spoleãnost BlackBerry sv m klientûm poskytuje. V rámci jiï tradiãních klubov ch ãtvrtkû probûhlo, rovnûï koncem ãervna, setkání s v konn m fieditelem âeské Ïidovské obce, Dr. Tomá em Krausem. Pan Kraus pfiítomné zaujal vyprávûním o historii ÎidÛ na ãeském území a úloze a ãinnostech âeské Ïidovské komunity odlehãenou a velmi zábavnou formou, kterou své povídání okofienil. Po jiï zmínûné pfiedná ce a diskusi nad tématy, která zúãastnûné zajímala, probûhla degustace alsask ch vín a Holandská draïba jednoho z nejlep ích roãníkû dvacátého století vína PETRUS OCHUTNÁVKA DESTILÁTŮ Czech Business Club nezapomíná na své ãleny a pfiíznivce ani bûhem léta, a proto poslední ãervencov den uspofiádal v pfiíjemném prostfiedí baru Rusalka ochutnávku nejlep ích destilátû pod vedením zku eného degustátora, kter sv mi znalostmi stran pfiedstaven ch nápojû udivil nejednoho z hostû. Kromû vybran ch mokû veãer zpfiíjemnila i pfiítomnost na í pfiední astroloïky paní Markéty Vostré, které odkryla hostûm tohoto zajímavého veãera taje magie byznysu a mimo jiné poradila, jak se co nejlépe a s chladnou hlavou vypofiádat nejen s pracovními úskalími. Kulturním hfiebem léta CBC bylo bezesporu CBC Forum Alanis Morissette, pofiádané CBC v rámci novû zavádûného produktu V. I. P. STARBOX. âlenové a hosté CBC mûli v Kongresovém centru k dispozici V. I. P. salonek se samostatn m vchodem, V. I. P. místa v hledi ti a také pfiíjemné osvûïení formou bohatého rautu vãetnû vybran ch zahraniãních vín, a to pfied, bûhem i po skonãení koncertu. Na kaïdého z hostû pak pfii odchodu ãekal samozfiejmû je tû mil dárek na rozlouãenou. Vydražitel jednoho z nejlepších ročníků 20. století vína PETRUS 1950, s prezidentkou klubu Romanou Drobíkovou. CBC PŘIPRAVUJE Na záfií CBC pfiipravuje: V sobotu 27. záfií v rámci nové sluïby V. I. P. STARBOX prodej V. I. P. vstupenek na koncert hudební legendy Leonarda Cohena; V nedûli 28. záfií benefiãní pfiedstavení Eli ky Balzerové v Komorní Fidlovaãce MÛj bájeãn rozvod. Projektem klub podpofií zámûr divadla zakoupit plo inu pro handicapované diváky. Na fiíjen je potom pfiipraven dal í ze seriálu Netradiãních nástrojû investování tentokrát investice do diamantû a drah ch kamenû. Jak vidíte, program CBC je opravdu bohat. EUROZPRAVODAJ 15

16 ÎIVOTNÍ STYL BUëTE V POHODù OD ZÁPALU AÎ K VYHO ENÍ Syndrom vyhoření. Občas se o něm někdo zmíní. Ale připadá nám většinou, jako by to byl spíš básnický příměr, změkčilost než skutečné, reálné nebezpečí. Cítím nepohodlí, tedy žiji," uvažoval na pouti po africké řece, kam ze svého evropského života utekl, vyčerpaný a cynický architekt, hrdina novely Vyhořelý případ, vydané r Grahamem Greenem. Název knihy se pod označením syndrom vyhoření postupně stal odborným pojmem - job burnout. Termín vyhofiení zná asi kaïd z nás, ale pfiece jen nemáme o jeho obsahu zkreslené pfiedstavy? Poprvé byl popsán v roce Víme dnes, jak mu pfiedejít? text: redakce, foto: archiv fie ení. Proã? Alkohol je nejdostupnûj í a nejsnadnûj í prostfiedek k tomu, jak se zbavit tenze a vnitfiního napûtí, jak se vyrovnat s nepfiíjemn mi pocity. âlovûk mûïe nekontrolovanû pít kdykoli a kdekoli, i o samotû, doma. Situace, kdy stav vyhofiení skuteãnû nastal, je obtíïná pro v echny. Dotyãn je podráïdûn, doma se ventiluje na ãlenech rodiny, pozvolna zaujímá negativní postoj ke v emu a v em. Lidi se pro nûj stávají pouh mi pfiedmûty. Blízcí se cítí ukfiivdûní a ranûní a nastává bludn kruh. Naru ené vztahy mohou vyústit aï v rozpad rodiny. JAKO TRABANT BEZ BENZÍNU Deset let jsem pracoval jako manaïer ve firmû stfiední velikosti. Trpím komplexem dokonalosti, coï znamená, Ïe si myslím, Ïe nikdo nedokáïe udûlat práci lépe neï já, takïe jsem se ve finále staral úplnû o v echno, vypráví padesátilet Vladimír K. Práce mû vïdycky bavila a naplàovala. Tû il jsem se tam a pak za svou rodinou. Mûl jsem dobr pocit, Ïe v echno zvládám. Najednou ale nechci fie it problémy s objednávkou roubkû nebo Ïabomy í války mezi zamûstnanci a vydávat zbyteãnû energii stejnû to nikdo neocení. Má taková práce vûbec smysl? Do práce chodím unaven a vracím se úplnû vyãerpan. Jsem schopn tak maximálnû pustit si Dvacet pût let v zkumu ho definovalo jako smûs vyãerpání, cynismu a poklesu profesionální v konnosti, která je dlouhodobou odpovûdí na chronické stresující emoãní a mezilidské vlivy v práci. Na vyhoření si zaděláváte, pokud jste dlouhodobě emocionálně vyčerpaní, frustrovaní, cítíte se být trvale ve stresu a obvykle jste vyčerpaní i fyzicky, vysvětluje MUDr. Jansová. Typickými adepty jsou pracovití, příliš odpovědní a důslední lidé s velkou dávkou empatie. K těm nebezpečně dobrým vlastnostem a způsobům chování patří i vysoké pracovní nasazení, přehnaná pečlivost, soustředěnost na detaily a snaha udělat všechno perfektně. TÝKÁ SE TO I VÁS? Není divu, Ïe syndrom nejãastûji postihuje takzvané pomáhající profese zdravotníky, pedagogy a psychology ãi zamûstnance v sociálních sluïbách. Jsou to zamûstnání charakteristická vysok mi nároky na v kon, závaïn mi následky v pfiípadû omylu a velkou odpovûdností. TûÏi tû jejich práce je v kaïdodenním kontaktu s lidmi, pln mi emocí, protikladn ch pocitû, ãasto odporu a odmítání. To je velmi nároãné a vyãerpávající, klientûm a pacientûm pak dává ãlovûk víc energie, neï vlastní rodinû a pfiátelûm. A jelikoï v sledky takové práce nejsou okamïité a hmatatelné, mûïe se po ãase dostavit pocit marnosti a odlid tûní. Pfiesnû stejnû ale dopadají i stfiední a vrcholoví manaïefii, ktefií se mohou v práci rozkrájet, ale nadfiízen je stejnû nikdy nepochválí a plat se jim také nezvy uje zrovna zázraãn m zpûsobem. Nejste to náhodou i vy? BLUDNÝ KRUH ada tûchto lidí sahá po alkoholu, fiíká MUDr. Jansová. Je to nejãastûj í zpûsob JSTE PODRÁŽDĚNÍ, VENTILUJETE SE NA RODINĚ, ZAUJÍMÁTE NEGATIVNÍ POSTOJ KE VŠEMU A VŠEM? televizi a tupû sledovat program. Rodina má na mû také velké nároky. Nûkdy jsem tak unaven, Ïe se jen silou vûle donutím zavolat nûkomu blízkému. Cítím se jako trabant, kterému do el benzín a pfiitom se od nûj oãekává v kon jaguára Syndrom nastupuje tím dfiív a je tím tûï í, ãím vût í je nepomûr mezi lidsk mi moïnosti a objemem zvládnutelné práce. V situaci, kdy ãlovûk zaãne b t nespokojen se souãasn m Ïivotem, by si mûl poloïit zásadní otázky. Z ãeho plyne mûj pocit stresu? Co stresové reakce spou tí? Co 16 EUROZPRAVODAJ

17 PRÁCE TIPY A TRIKY pfiiná ím rodinû kromû penûz? KdyÏ vynechám práci a rodinu, co mû tû í? Kolik hodin t dnû se doopravdy bavím? JAK SE VYHNOUT SYNDROMU VYHOŘENÍ? 1. SniÏte pfiíli vysoké nároky. Kdo na sebe i druhé klade neustále pfiíli vysoké nároky, vystavuje se nebezpeãí stresu. Pfiijmûte SYNDROM NASTUPUJE TÍM DŘÍV A JE TÍM TĚŽŠÍ, ČÍM VĚTŠÍ JE NEPOMĚR MEZI LIDSKÝMI MOŽNOSTI A OBJEMEM ZVLÁDNUTELNÉ PRÁCE. skuteãnost, Ïe ãlovûk je nedokonal a chybující. 2. Nepropadejte syndromu pomocníka. Vyhnûte se nadmûrné citlivosti k potfiebám druh ch lidí. Pohybujte se v rozmezí mezi soucítûním a emocionálním odstupem. 3. NesnaÏte se b t zodpovûdní za v echny a za v echno. âím více budete ostatním pomáhat, tím více budou bezmocní. 4. Nauãte se fiíkat NE. Nenechávejte se pfietûïovat. eknûte ne, pokud budete cítit, Ïe je toho na vás nakládáno pfiíli. Myslete nûkdy také na sebe. 5. Stanovte si priority. Nemusíte b t v ude a vïdy. Nevypl tvejte svou energii na nesãetné aktivity. Soustfieìte se na ãinnosti, které si vyberte jako podstatné. 6. Dobr plán u etfií polovinu ãasu. Zacházejte rozumnû se sv m ãasem. Rozdûlte si rovnomûrnû práci. Vût í úkoly si rozdûlte na dílãí etapy, které budete schopni zvládnout. SnaÏte se vyhnout odkládání práce. 7. Dûlejte pfiestávky. Uvûdomte si, Ïe va e zásoba energie je omezená. NeÏeÀte se z jedné ãinnosti do druhé. 8. Vyjadfiujte otevfienû své pocity. Pokud se vás cokoliv dotkne, dejte to najevo. Udûlejte to tak, abyste sami necitlivû nezasáhli druhého. 9. Hledejte emocionální podporu. Sdûlená bolest, poloviãní bolest. Najdûte si vrbu, dûvûrníka, kterému mûïete otevfienû vylíãit svoje problémy. 10. Hledejte vûcnou podporou. V echny problémy nemûïete vyfie it sami. Není nutné lámat si se v ím hlavu sám. Pohovofite si s kolegynûmi a kolegy, poïádejte je o radu a o návrhy na fie ení. NA TO, ABY SI ČLOVĚK DOOPRAVDY ODPOČINUL, NESTAČÍ PÁR DNŮ DOVOLENÉ. 11. Vyvarujte se negativního my lení. Jakmile zabfiednete do hloubání a sebelítosti, fieknûte si stop. PoloÏte si otázku: Co je na mnû dobrého? Radujte se z toho, co umíte a dokáïete. UÏívejte si také pozitivních stránek Ïivota. 12. Vychutnávejte v echno, co podle vás má v Ïivotû nûjakou hodnotu. 13. Pfiedcházejte komunikaãním problémûm. Práci si dobfie pfiipravte, sdûlte spolupracovníkûm i klientûm hned na zaãátku svá oãekávání a cíle. Vyh bejte se ukvapen m rozhodnutím, plan m slibûm i v hrûïkám. 14. V kritick ch okamïicích zachovejte rozvahu. V konfliktní situaci se nenechávejte svést prvním negativním pocitem Vyhledávejte věcné výzvy. Buďte otevření novým zkušenostem, dále se učte a vzdělávejte. Rozšiřování obzoru a repertoáru komunikačních technik zlepšuje schopnost zvládat stres. Zajímejte se o své zdraví. Berte vážně varovné signály vašeho těla. Zmírněte pracovní nasazení, dopřávejte si dostatek spánku, zdravě se stravujte, sportujte, udělejte si radost. k impulsivnímu jednání. Uvûdomte si vá manévrovací prostor a pfiimûfiené zpûsoby fie ení konfliktu. Konfliktní situaci mûïete vyfie it paradoxní reakcí nebo humorem. 15. DoplÀujte energii. Va e práce není pupek svûta. Vyrovnávejte pracovní zátûï potfiebnou mírou odpoãinku. Vûnujte se ãinnostem a vztahûm, pfii kter ch se cítíte dobfie a které vás naplàují. Osvojte si relaxaãní techniky. INZERCE

18 Euromix Z legislativní smr ti a závûreãn ch zpráv ãi návrhû opatfiení rûzn ch komisí pfii europarlamentu jsme se pro vás snaïili vybrat to nejzajímavûj í. Problém STEREOTYPNÍ REKLAMA CHORVATSKO DO EU Chorvatsko pokročilo v přístupových jednáních o vstupu do Evropské unie a může je uzavřít v roce Tedy bûhem ãeského nebo védského pfiedsednictví. V Bruselu to fiekl místopfiedseda vlády pro evropské záleïitosti Alexandr Vondra, kter se v Evropském parlamentu zúãastnil se zástupci Francie a védska pfiedstavení spoleãného programu osmnáctimûsíãního pfiedsednictví této trojice státû. Francouzsk ministr Jean-Pierre Jouyet pokraãoval v oficiální francouzské linii, kterou nastavil prezident Nicolas Sarkozy, a fiekl, Ïe dal í roz ífiení by se mûlo svázat s pfiijetím Lisabonské smlouvy o reformû institucí. Podle Vondry není nutné vstup Chorvatska do EU s niãím spojovat. Nevidím pfiímou vazbu s Lisabonem. Vstup Chorvatska je moïn i bez této smlouvy, fiekl Vondra. Rybáři se mohou ocitnout na suchu Evropský rybolov je v krizi. Prudký nárůst cen pohonných hmot přitlačil již řadu rybářů na pokraj existence, mnohým rybářským flotilám hrozí bankrot. Není proto divu, že se rybáři odhodlali protestovat a různými bojkoty na sebe upozornit. Poslanci požadují od Evropské komise, aby předložila konkrétní návrhy, jak pomoct rybářskému průmyslu opět na nohy. Jedna z možností, se kterou se v návrhu počítá, je dočasné zrušení zákazu poskytování národních dotací rybářům ve výši eur na jednu rybářskou loď. Díváme se na stereotypy Ženy, které čistí a vaří v kuchyni či perou prádlo, muži, kteří leští své automobily to jsou jen některé z typických obrazů, které nám pravidelně prezentuje televizní reklama. Je to skuteãn odraz reality anebo se jedná o stereotypy? Podle védské poslankynû Svensson takto koncipovaná reklama podkopává snahy o zrovnoprávnûní muïû a Ïen. Ve zprávû, kterou Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) pfiedkládá, se praví, Ïe stereotypy rolí muïû a Ïen v reklamû UŽÍVANÁ KLIŠÉ MAJÍ VLIV NA SNAHY ZROVNOPRÁVNIT VZTAHY MEZI POHLAVÍMI. nutí muïe, Ïeny, dívky a chlapce do pfiedem definovan ch umûl ch rolí, které jsou pro obû pohlaví poniïující a zjednodu ují jejich postavení ve spoleãnosti. Stereotypy zamûfiené na jednotlivá pohlaví jsou jedním z prvkû, které mají velk vliv na snahy zrovnoprávnit vztahy mezi pohlavími ve spoleãnosti. Tento vliv je posílen tím, Ïe mnoho lidí si ani neuvûdomuje, jak silnû jsme v ichni ovlivàováni obrazy, které nás neustále obklopují. KdyÏ jsou muïi a Ïeny vyobrazeni ve stereotypech, pak to mûïe mít za následek, Ïe je tûïké prezentovat jejich schopnosti v jin ch souvislostech neï v tradiãních rolích, fiekla poslankynû. 18 EUROZPRAVODAJ

19 SPECIAL REPORT EUROPARLAMENT Co se děje... Ropa je veledûleïitá surovina, ov em ropovod uï kdekomu mûïe vadit... PLYNOVOD JAKO âasovaná BOMBA Plán na vybudování plynovodu Nord Stream v Baltském moři je pouze jedním z projektů, které mají za cíl uspokojit energetickou poptávku v EU. Podle poslancû by v ak mûl b t pfiezkoumán dopad plynovodu na Ïivotní prostfiedí. Také Ïádají, aby EU hrála v znamnûj í úlohu pfii dohledu nad tímto projektem. Podmofisk plynovod Nord Stream je jedním z projektû transevropské energetické sítû. Vzhledem k tomu, Ïe zaji Èuje pfiímé spojení mezi Ruskem a Nûmeckem, jedná se podle slov parlamentního zpravodaje Marcina LIBICKIHO (UEN, PL) o projekt evropského zájmu, kter bude schopen zaji Èovat budoucí energetické potfieby Unie. Pokud v ak budou zji tûna pfiípadná rizika pro Ïivotní prostfiedí v oblasti Baltského mofie, poslanci Ïádají Komisi a ãlenské státy, aby pouïily ve keré právní prostfiedky, které mají k dispozici, a zamezily v stavbû severoevropského plynovodu v rozsahu navrhovaném investorem. Zpráva z vlastního podnûtu je reakcí na petice, jeï pfiedloïily polské a litevské organizace na ochranu Ïivotního prostfiedí, které se domnívají, Ïe v stavba plynovodu by mohla ohrozit ekosystémy pfii pobfieïí Baltského mofie. Plynovod by byl nejdel ím dvoukanálov m podmofisk m plynovodem na svûtû a zároveà v nejmen í hloubce. Mohlo by tak s vysokou pravdûpodobností dojít k jeho po kození. KONFLIKT V GRUZII Rozdílné názory Poslanci EP v návaznosti na mimofiádné zasedání Evropské rady jednali o situaci v Gruzii. Vût ina z nich oznaãila ruské intervence za nepfiimûfiené a zdûraznila nutnost respektovat územní celistvost Gruzie. V plénu zaznûly také hlasy volající po omezení energetické závislosti EU na Rusku. Zatímco nûktefií fieãníci odsoudili uznání nezávislosti Abcházie a JiÏní Osetie ze strany Ruska, jiní zpochybnili legitimitu intervence Gruzie, která vedla k vypuknutí konfliktu. Na úvod rozpravy vystoupil za Evropskou radu francouzsk ministr zahraniãních vûcí Bernard KOUCHNER. Pfiipomnûl estibodovou dohodu mezi Ruskem a Gruzií, kterou v srpnu zprostfiedkovala EU. Monopol nad Atlantikem E vropská komise zkoumá plánovanou spolupráci leteckých společností British Airways, American Airlines a španělské Iberie při letech mezi Evropou a Amerikou. Informoval o tom mluvčí EK Jonathan Todd. Komise chce zjistit, zda dohoda o dělení příjmů z prodeje letenek nebude v rozporu s antimonopolními zákony a neuškodí jiným dopravcům. Z vlastní iniciativy jsme zahájili vyšetřování v rámci Rusko v ak dosud plnû nestáhlo své ozbrojené síly a tuto dohodu uplatàuje pouze ãásteãnû. Evropská unie je také pfiipravena pomoci Gruzii pfii rekonstrukci a zváïit zavedení zóny volného obchodu s touto zemí. Pfiedstavitelé státû a vlád si souãasnû nepfiejí izolaci Ruska ani novou studenou válku, zvaïují v ak pozastavení jednání o nové Dohodû o partnerství do doby, neï Rusko stáhne své ozbrojené síly na pozice pfied vypuknutím konfliktu. Pokud jde o vztahy s Ruskem, Unie by podle nûkter ch europoslancû mûla dosáhnout rovnováhy mezi komunikací s touto zemí a vysláním jasného politického signálu. TakÏe razantnû, ale opatrnû. antimonopolních zákonů, řekl Jonathan Todd. Krok Komise podle něj nemá charakter rutinního vyšetřování podle pravidel pro fúze a akvizice. Vyšetřování je teprve na začátku. Trojice aerolinek před několika týdny oznámila dohodu o spolupráci. Letecké společnosti chtějí využít Dohodu o otevřeném nebi, kterou začátkem letošního roku uzavřela Evropská unie se Spojenými státy. Aliance umožní vzájemně využívat volných kapacit, bez nutnosti slučování. American Airlines, British Airways a Iberia chtějí spolupracovat na linkách mezi USA, Mexikem, Kanadou, Norskem, Švýcarskem a EU. Krátce >Korupce netrápí jen Bulhary Günther Verheugen navštívil Bulharsko a zjistil, že tamní úřady bojují s korupcí úspěšněji, než uváděla vysoce kritická zpráva EK. Verheugen také naznačil, že bychom se asi divili, kdyby podobná zpráva byla vypracovaná i ve zbývajících státech EU. Mínil tím pochopitelně i staré členy unie. >Poučení od Gorbačova Musíme budovat dialog. Musí vzniknout důvěra. Musíme odmítnout politiku síly, ta nepřináší nic dobrého. Musíme pochopit, že všichni sedíme v jedné lodi, všichni musíme veslovat. Protože jinak pádlují jen někteří, jiní zase dolévají vodu a někteří dokonce vrtají díru do dna, prohlásil bývalý sovětský lídr na návštěvě EP. >Londýn je nejdražší Loni rostly nájmy za kanceláře napříč kontinentem v průměru o 11 procent, letos se očekává růst jen o pět procent. Nejvíce se platí za kanceláře v Londýně až 125 eur/m 2.Ve Varšavě zaplatíte 34 eur, v Praze se za čtvereční metr moderních kanceláří platí v průměru 21 eur. EUROZPRAVODAJ 19

20 Stručně... >Lepší přístup k elektronickým službám EP bude projednávat legislativní balíček v oblasti telekomunikací, hlasování však proběhne až na druhém zářijovém zasedání. Návrh počítá s celoevropskou koordinací a harmonizací radiového spektra, které podle poslanců europarlamentu občanům umožní lepší přístup k novým elektronickým službám, jako je širokopásmový internet. >Růst Lumiusu Skupina Lumius (dodavatel elektřiny a plynu konečným zákazníkům) dosáhla za rok 2007 obratu ve výši 2,973 mld. Kč. Předpokládané tržby v r přesahují 5 mld. Kč. Od září 2008 navíc rozšířila své obchodní aktivity s plynem i na Baumgarten v Rakousku. ZMĚNA U PESTICIDŮ E vropská komise upravila a zjednodušila pravidla pro povolenou hladinu pesticidů v potravinách. Zároveň sjednocuje limity pro pesticidy v potravinách ve všech členských zemích EU. Nové nařízení by mělo zvýšit bezpečnost potravin. Ekologové ale nařízení kritizují s tím, že v některých případech se limity oproti minulosti zvýšily. Podle nových pravidel musejí být potraviny vyprodukované v jednom členském státě bezpečné pro spotřebitele ve Pesticidy využívané v zemědělství se do potravin dostávají ze sklizených plodin. Nové nařízení zahrnuje přibližně 1100 pesticidů, které zemědělci využívají nebo využívali jak v unii, tak mimo ni. všech ostatních členských zemích. Zbytky pesticidů v potravinách by podle nového nařízení měly být co nejnižší, uvedla evropská komisařka pro zdraví Androulla Vassiliouová. Podle komise to usnadní situaci i dovozcům a obchodníkům, protože dosavadní pravidla byla matoucí. Podle Greenpeace ale dosud v unii platilo, že maximální povolená hladina zbytků pesticidů v potravinách se určovala podle země, která měla limity nejpřísnější. Což tímto padlo. Co se děje... Rostoucí migrace obyvatel mezi státy a stoupající ceny potravin co nás je tû ãeká? CO DùLAJÍ CIZINCI? Pouze desetina zahraničních pracovníků u nás jsou vědci a experti. Zhruba 31 procent cizincû, ktefií v âesku pracují, vykonává pomocné a nekvalifikované práce. âtvrtinu pracovních sil ze zahraniãí tvofií fiemeslníci a kvalifikovaní v robci ãi opraváfii. Vypl vá to z údajû âeského statistického úfiadu ke konci loàského roku. Tehdy mûlo zamûstnání v âesku pfies cizincû a Ïivnost pak dal ích bezmála Na konci ãervence bylo v âr zamûstnáno uï lidí ze zahraniãí, pfiibylo i ÏivnostníkÛ. Od ledna by mûlo âesko vydávat zelené karty. BUDOU MÍT NA I POTOMCI CO JÍST? Za čtyři desetiletí bude na zeměkouli žít okolo devíti miliard obyvatel. Ceny za základní potraviny, jako je rýže anebo kukuřice, stouply jen za poslední rok o sedmdesát procent. V hledovû ãelí svût nefie itelné otázce, jak zajistit, aby v ichni lidé mûli co jíst. Kromû mûnících se klimatick ch podmínek a rostoucí poptávky po masu je v voj ovlivnûn je tû fiadou dal ích faktorû, o kter ch nyní diskutovali odborníci a politici. Rozsah problému popsal pfiedseda Parlamentu Hans-Gert Pöttering slovy, Ïe 850 milionû lidí, z toho více neï >Poslanci spisovatelé I při své pracovní vytíženosti stačí mnozí poslanci psát knihy. Někteří poezii, jiní memoáry. Bývalý generální tajemník a jeden z nevlivnějších euroúředníků Evropského parlamentu Julian Priestley (na snímku) představil v létě svoji knihu o vývoji Parlamentu v šesti dramatických kapitolách (říká jim bitvy ). To bude počtení! STÁTY EU BY SI MùLY VÍCE VYCHÁZET VST ÍC Soudní spolupráce Europoslanci diskutovali o spolupráci soudû a o vzájemném uznávání soudních rozsudkû v rámci Evropské unie. ZároveÀ jednali o rozdûlení práce pfii zpracování Ïádostí o azyl. Pfiíklad celoevropské spolupráce pfii hledání pohfie ovan ch dûtí, která byla vyzkou ena pfii hledání britské dívky Madeleine McCann, byl také pfiedmûtem jednání poslancû. V Evropské unii mají rûzné zemû odli né právní systémy, coï ãasto komplikuje uznání rozsudku z jedné zemû v druhé ãlenské zemi EU. To se t ká napfiíklad situací, kdy se obïalovan nedostaví k soudnímu pfielíãení. Zde reagují nûkteré soudy velice odli nû. Nûkteré návrhy se snaïí také upfiesnit práva obïalovaného, napfiíklad právo se proti rozsudku odvolat anebo zaruãení právní asistence. Bûhem uplynulého desetiletí vznikly v EU rûzné organizace, které napomáhají soudní spolupráci mezi ãlensk mi zemûmi. Jedním z pfiíkladû je organizace Eurojust se sídlem v Nizozemí, dal í je SíÈ evropsk ch soudû (European Judicial Network). Europoslanci jednali o moïnostech zlep it a usnadnit jejich spolupráci. 170 milionû dûtí, trpí v souãasné dobû podv Ïivou a hladem. Dodal, Ïe kaïdoroãnû umírá na svûtû okolo 5,6 milionû dûtí na dûsledky podv Ïivy. Jeho slovûm dodal váhu Jacques Diou, generální fieditel FAO, organizace pro potraviny a zemûdûlství OSN. Podle jeho slov stoupl poãet hladovûjících lidí jen v roce 2007 o 50 milionû kvûli vysok m cenám potravin. 20 EUROZPRAVODAJ

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ FORUM CZ Pavel HroboÀ Tomá Macháãek Tomá Julínek Tato publikace navazuje na principy zmûny systému zdravotnictví v

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999 TOMÁ TANZEL Strava a vûdomí Praha 1999 STRAVOU, Stravou, JAK jak ji JI zde ZDE pojímáme, POJÍMÁME, JSME jsme SCHOPNI: schopni: Dosáhnout svûïesti a celkového zdraví Vyhnout se neïádoucím psychick m a emocionálním

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 1. CIRKULÁ A V ZVA K P ÍSPùVKÒM A PRESENTACÍM FIREM VODNÍ TOKY 2OO4 ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD A TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH 23. - 24. LISTOPADU 2004

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Sprchovací toalety Balena jsou kombinací osobní hygieny, komfortu a designu Jedineãn pocit zdraví a pohody Sprchovací toaleta Balena firmy Geberit

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více