OPÍRÁM SE OJIHOČESKÉ HODNOTY. Doprava. Projekt + POZVÁNKA NA STROJÍRENSK VELETRH. DaÀov ráj to na pohled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPÍRÁM SE OJIHOČESKÉ HODNOTY. Doprava. Projekt + POZVÁNKA NA STROJÍRENSK VELETRH. DaÀov ráj to na pohled"

Transkript

1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 3/2008 FINANCE DaÀov ráj to na pohled Výhody a úskalí zemí, kde nemusíte platit daně Mezinárodní investice âez Energetický gigant staví větrné farmy LOBBISMUS Evropská pravidla Evropská komise usiluje o větší transparentnost lobbistických skupin Hejtman JAN ZAHRADNÍK: OPÍRÁM SE OJIHOČESKÉ HODNOTY Po úspû ném pûsobení ODS ve vedení Jihoãeského kraje v posledních dvou volebních obdobích je celá fiada vûcí, které se nám podafiilo rozjet a které je tfieba dokonãit. Nerad odcházím od rozdûlané práce. + POZVÁNKA NA STROJÍRENSK VELETRH Jubilejní 50. roãník mezinárodní v stavy v Brnû Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 3/2008 CENA: 39,- Kâ; 51,- SK ROZHOVORY O Máj se zatím nikdo nepokusil Režisér F. A. Brabec o svém novém filmu Západoãeská univerzita Byla jedna z prvních, která zavedla kreditní systém kompatibilní s Evropou Doprava Na znaãce Mercedes-Benz je jedineãné, jak rozmanité má v robkové portfolio Projekt âez zahájil faktické kroky k dostavbû dvou nov ch blokû v jaderné elektrárnû Temelín

2

3 editorial Každá země, která má předsedat Evropské unie, by měla formulovat své priority. Mezi důležitá témata, kterým se během svého předsednictví chce Česká republika věnovat, patří bezpečná a udržitelná energetika. To je oblast, kde máme co říci jak s ohledem na současnou energetickou vyspělost země, tak s ohledem na poválečnou minulost, kdy se u nás energetické odvětví začalo mohutně rozvíjet. prostfiedkû z unie ãerpají zemû s nejhor í ekonomikou a nejhûfie vybudovanou infrastrukturou, jin mi slovy nejvíce penûz získávají na úkor ostatních ti nejzaostalej í. V e se dûje podle pravidla solidarity. Na pofiadu dne je také otázka, kde se evropská integrace má zastavit. VÏdyÈ dnes uï se jedná i o pfiistoupení Turecka státu, kter je evropské mentalitû vzdálen jako Pluto od Zemûkoule. Dojde-li k tomu, Ïe se Turecko stane souãástí EU, vpustíme si do spoleãenství státû snaïících se budovat a udrïovat spravedlivé právní a sociální prostfiedí vetfielce, kterému není nic svaté. Napfiíklad ochrana du evního vlastnictví, patentové a prûmyslové vzory, jsou v souãasném Turecku vydávány na pospas padûlatelûm a úfiadûm trvá dlouhou dobu, neï se s tím vyrovnají, vyrovnají-li se s tím vûbec. Na jedné stranû potíráme obchodníky s padûlan m zboïím z Asie, na stranû druhé otevíráme dvefie zemi, jejíï edá ekonomika z padûlání Ïije. KdyÏ jsem Další rozšiřování Evropské unie? Jenom pfiipomínám, Ïe Evropská unie se mûla stát ekonomickou stûnou pro americkou sílu. Spoleãenství, které by na území starého kontinentu vytvofiilo pevn a jednotn stát, kter by dokázal b t oponentem americké ekonomiky. Díky tomuto cíli roz ifiování nabralo v posledních letech vût í tempo. Historie ov em uï nejednou dokázala, Ïe ani síla, ani diplomacie nedokáïí Evropu uspûchanû stmelit ve v ech názorech. To potvrzuje i nejednotnost ãlenû pfii schvalování dûleïit ch dokumentû. Lisabonská smlouva zatím pohofiela jako pfiedchozí ústava EU. MÛÏe se zdát, Ïe demokratické procesy nûkdy b vají velkou brzdou. KdyÏ jedin ze ãlenû nesouhlasí, stane se kaïd dokument víceménû bezcenn. Dal ím úskalím roz ifiujícího se evropského soustátí je, Ïe jeho ãleny se stávají nepfiíli pfiipravené zemû. Ekonomika a právní normy vstupujících zemí se ladí aï po vstupu. KdyÏ se ale integraãní proces pfiíli zrychluje, vytváfií to i nepfiíjemné klima. Nejvíce Turecko nedávno nav tívil, nestaãil jsem se divit. V echno zboïí, i to, u kterého byste kopie neoãekávali, se stává terãem padûlatelû. BohuÏel i takové vûci, jako jsou mé oblíbené doutníky Cohiba, jsou fejk. Tato hrozba by mûla vzbuzovat vût í pozornost a ãlenské státy by mûly b t svornûj í pfii blokování vstupu této spí e asijské zemû do evropského spoleãenství. Dal í hrozbou pfiíli rychlého roz ifiování je podle mého názoru nejednota názorû na zahraniãní politiku. Napfiíklad názorû na události v Gruzii je témûfi stejn poãet jako ãlensk ch zemí. Toto tûpení pak Evropskou unii je tû více rozdûluje. Stabilita EU není tak velká, jak by se ãekalo. Pohfibená ústava EU a témûfi pohfibená Lisabonská smlouva je také dûkazem, Ïe americká lobby má v Evropû obrovsk vliv. Navazování vztahû ve spoleãné Evropû je myslím uspûchané a k dal ímu roz ifiováním je podle mého soudu potfieba vût ího ãasu. Jinak jaká budoucnost ãeká na i Evropu? Radek Novák EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãtvrtletník Vydavatel Radek Novák Redakce Ing. Kamil Procházka Ing. Jifií Hezk, CSc. Milan Dado Radek Mráz Ing. Anton Korau, PhD. RNDr. Miroslav Rusko Mgr. Jana Brabencová Ing. Petra Brodzianská Redakce Praha Jifií Roth Mgr. Juraj Li ka GSM: Redakce Brno Denisa Ranochová Inzerce Vladˇka Bauerová Martina Kfiivancová Milan Dado Juraj Li ka EuroNova & Partner's, spol. s r. o. Mikulá ské nám. 17, PlzeÀ Tel./fax.: V konn fieditel Radek Novák Asistentka Lucie Preislerová editel produkce MilanDado Produkce Emilie MiÏáfiová Jazykové pfieklady Eurolingua, spol. s r. o. Korektury Ivana Riegrová Distribuce Mediaprint Kapa, PNS Holding, GECO Tabák Pressmedia s. r. o., Mediaprint Kapa Slovensko Náklad âr ks; SR 7300 ks Právní oddûlení Mgr. Karel Touschek, Mgr. Renata Tunklová Mgr. Alexandr Va keviã Povoleno MK âr E ISSN: Doporuãená cena: 39,- Kã / 51,- Sk Vyrobeno ve spolupráci s Archimedia Publishing EUROZPRAVODAJ 3

4 ROZHOVOR MùSÍCE HEJTMAN Vãele Jihoãeského kraje je uï druhé volební období. NejtûÏ ím a, jak sám pfiiznává, stále je tû nevyfie en m úkolem je pro nûj hledání dohody na vzájemném souznûní mezi ochranou pfiírody a podmínkami pro Ïivot obyvatel na území umavy hejtman RNDr. Jan Zahradník. Jedna z posledních zpráv na webových stránkách kraje hovoří o otevření dvoukilometrového úseku silnice II. třídy k zámku Kratochvíle, který jste v nákladu 50 milionů korun opravili. Tyto peníze jste získali z fondu EU. Realizovali jste více podobných projektů? Jihoãesk kraj se kaïdoroãnû snaïí získat na modernizaci své silniãní sítû dal í finanãní zdroje z fondû Evropské unie. Zmínûná silnice u Kratochvíle je první dokonãenou akcí z fiady tûch, na které Jihoãesk kraj získal dotace z Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad v novém plánovacím období Na základû dosavadních dvou v zev tohoto programu Jihoãesk kraj uspûl s dopravními projekty za více neï NADCHÁZEJÍCÍ KRAJSKÉ VOLBY Opírám se o jihoãeské hodnoty... Jihočeský kraj oplývá přírodními krásami i množstvím památek a je nezaměnitelný silnou identifikací jeho obyvatel se svým krajem. Jižní Čechy jsou dobré místo pro podnikání i pro rekreaci, říká Jan Zahradník. 590 milionû korun, dal ích 147 milionû jiï máme schváleno z dispoziãních fondû INTERREG IIIA âr - Rakousko a âr Bavorsko. K tomu lze je tû pfiipoãítat 109 milionû Kã, které z Regionálního operaãního programu získala na opravu komunikací Správa a údrïba silnic Jihoãeského kraje. Za uplynulé tfii roky kraj obdrïel z fondû EU na devatenáct investiãních akcí v oblasti dopravy témûfi 260 milionû korun. Dosud nejvût í investice Jihoãeského kraje odstartovala v kvûtnu leto ního roku. Jedná se o stavbu silnice Husinec- Bûleã na Prachaticku za témûfi 320 milionû korun, která bude rovnûï financována z Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad, urãeného na modernizaci silniãní sítû. Stavba je pokraãováním pfieloïky silnice II/145, jejíï první ãást v úseku mezi obcemi Bûleã a Vitûjovice kraj realizoval v roce 2004 nákladem více neï 150 milionû korun. Souãástí zapoãaté 2,5kilometrové pfieloïky bude i v stavba 173 metry dlouhého mostu a fiidiãûm ji chceme pfiedat v roce Občas se v médiích objevují nářky nad tím, že EU má sice k dispozici pro nové členské země peníze, ale je obtížné se k nim dostat. Jaké máte zkušenosti vy? Pokud Ïadatel usiluje o jakékoli finanãní prostfiedky, musí splnit pravidla, která stanovuje poskytovatel. Plnûní tûchto pravidel u fondû EU je sice nûkdy opravdu nároãné, ale to jinak nejde. Je logické, Ïe chci-li velké peníze, musím pro to také nûco udûlat. Nejenom vyplnit Ïádost, ale obstarat i celou fiadu povinn ch pfiíloh. Nûkteré jsou nutné i pro vlastní realizaci, jako napfiíklad stavební povolení, navíc existuje celá fiada firem, které toto v echno zafiídí a vyplní. Na e zku enosti ukazují, Ïe jihoãeské subjekty podávat a zpracovávat Ïádosti vesmûs umûjí, o ãemï svûdãí i znaãn pfievis podan ch projektû do zatím vyhlá en ch v zev Regionálního operaãního programu. Je v ak pravda, Ïe ne na v echny se dostane. Znamená to ale také, Ïe peníze pfiijdou jenom na kvalitní a potfiebné projekty. Kdybych dostal kouzelný proutek, nabídl bych jej státu pro co nejrychlejší dostavení dálnice a rychlostní komunikace z Prahy až ke státním hranicím s Dolním Rakouskem. Jihočeši si totiž zaslouží bezpečné a rychlé dopravní napojení na státní i evropské dopravní cesty. 4 EUROZPRAVODAJ

5 text: redakce; foto: archiv Jižní Čechy jsou krajem, který vítá návštěvníky ze zemí západní Evropy. Co děláte pro to, aby jejich první dojem byl co nejpříznivější? NemÛÏeme sázet jen na to, Ïe ná kraj je ojedinûl svou krásnou a vzácnû zachovalou pfiírodou. Pustili jsme se proto do systematické obnovy silnic II. a III. tfiídy, které nám stát pfiedal v pomûrnû Ïalostném stavu a na jejichï opravy investujeme kaïd rok témûfi miliardu korun. Prostfiednictvím krajsk ch grantû podporujeme projekty na zkvalitnûní poskytovan ch sluïeb a na rozvoj etrného turismu. Chceme, aby aktivity cestovního ruchu neohroïovaly Ïivotní prostfiedí a pfiitom turistûm poskytly kvalitní podmínky pro trávení volného ãasu. Kraj napfiíklad kaïdoroãnû pfiispívá na budování nov ch cyklostezek, opravy sportovi t, na pfiípravu celé plejády kulturních akcí a v neposlední fiadû i na tvorbu produktû a balíãkû sluïeb, urãen ch zahraniãním i tuzemsk m náv tûvníkûm. Ve spolupráci s krajem zfiizovan mi odborn mi kolami se snaïíme iniciovat vzdûlávání a zvy ování kvalifikace lidí, ktefií pracují v oblasti cestovního ruchu. Nelze opomenou ani granty, jimiï kraj pfiispívá na zachování a obnovu kulturního dûdictví. Jen v loàském roce bylo na opravy nemovit ch i movit ch památek rozdûleno 27 milionû korun. POSTAVENÍ KRAJŮ ODPOVÍDÁ CHARAKTERU ČR JAKO UNITÁRNÍHO STÁTU. NENÍ MOŽNÉ KOKETOVAT S FEDERALISTICKÝMI MYŠLENKAMI. Funkce hejtmana je post, jehož obsazení určují volby. Jakým způsobem je zajišťována kontinuita rozvoje kraje, aby s každými volbami nedocházelo k razantním změnám? Zastupitelstvo Jihoãeského kraje letos v kvûtnu schválilo Program rozvoje Jihoãeského kraje pro období do roku Jedná se o základní stfiednûdob dokument regionálního rozvoje na úrovni vy ího územnû samosprávného celku, jehoï pfiípravu provázelo pfiipomínkování a projednávání s obcemi, celou fiadou organizací i s vefiejností. V sledn dokument byl posouzen podle zákona ã. 100/2001 Sb., o posuzování vlivû na Ïivotní prostfiedí a souhlasné stanovisko k nûmu vydalo Ministerstvo Ïivotního prostfiedí. Program reaguje i na nové ekonomické pfiíleïitosti a moïnosti podpory ze strukturálních fondû Evropské Unie v programovacím období , pfiiãemï pro kaïd rok se rozpracovávají a schvalují postupy jeho realizace. Právû stfiednûdobá platnost programu, kter v zastupitelstvu Jihoãeského kraje získal v znamnou podporu napfiíã politick mi stranami, zaruãuje kontinuitu rozvojové strategie na eho kraje. Co budete klást na srdce vašemu nástupci? Jihoãeská ODS mû postavila do ãela kandidátky i pro nadcházející krajské volby, takïe v tuto chvíli o pfiípadném nástupci neuvaïuji. Po úspû ném pûsobení ODS ve vedení Jihoãeského kraje v posledních dvou volebních obdobích je celá fiada vûcí, které se nám podafiilo rozjet a které je tfieba dokonãit. Nerad odcházím od rozdûlané práce. Napfiíklad dálnice D3 patfií mezi tradiãní cíle jihoãesk ch politikû. Ukazuje se, Ïe souãasná vláda koneãnû sly í volání JihoãechÛ po kvalitním a bezpeãném dopravním napojení a Ïe v této vûci nastává v znamn posun. Jihoãeské nemocnice úspû nû pro ly transformací na akciové spoleãnosti a dafií se jim. Je nyní tfieba realizovat v znamné investiãní projekty v zájmu rozvoje jejich péãe, napfiíklad dokonãit rekonstrukci táborské nemocnice, vybudovat dûtskou kliniku v âesk ch Budûjovicích a uskuteãnit projekty ve Strakonicích a Jindfiichovû Hradci. RovnûÏ v sociální oblasti máme velké úkoly, napfiíklad vybudovat dva domovy pro seniory nebo v znamnû zkvalitnit terénní peãovatelskou sluïbu. To je jen díl z toho, co jihoãeská ODS nabízí sv m voliãûm a pro co jsem pfiipraven v pozici hejtmana uãinit maximum. Hodí se vám při řízení kraje vaše vzdělání na matematicko fyzikální fakultě UK? Ve vedení kraje pfiímo zodpovídám za oblast ekonomiky a financí. Za nejv znamnûj í úspûchy uplynulého volebního období povaïujeme zachování vyrovnaného hospodafiení kraje, schopnost nadále investovat kaïd rok zhruba jednu miliardu korun do obnovy silnic druhé a tfietí tfiídy a úspû né vyuïívání prostfiedkû PUSTILI JSME SE DO SYSTEMATICKÉ OBNOVY SILNIC II. A III. TŘÍDY, KTERÉ NÁM STÁT PŘEDAL V POMĚRNĚ ŽALOSTNÉM STAVU. DAŘÍ SE NÁM TO. z fondû EU. Podafiilo se nám získat do majetku kraje areál ãeskobudûjovického leti tû a úspû nû udrïet jeho potenciál pro civilní regionální leti tû. V neposlední fiadû povaïuji za ná velk úspûch dobré fungování jihoãesk ch nemocnic nebo urychlení pfiíprav ke stavbû dálnice D3 na Táborsku. Dalo by se fiíct, Ïe nejen mé vzdûlání, ale i letitá praxe pedagoga je pfiedpokladem pro úspû né vedení rûzn ch jednání, smûfiujících ke k Ïenému cíli. Bylo by v ak pfiíli py né nepfiiznat, Ïe za tûmito úspûchy stojí i kaïdodenní práce m ch námûstkû, radních a v neposlední fiadû i t mu odborn ch pracovníkû krajského úfiadu. RNDr. Jan Zahradník byl zakládajícím členem OF učitelů Jihočeského kraje. V roce 1990 vstoupil do aktivní politiky jako kandidát za OF a člen zastupitelstva města České Budějovice. Na prvním místě kandidátky ODS se ucházel o post hejtmana v prvních krajských volbách a uspěl. Za čtyři roky byl zvolen znovu. EUROZPRAVODAJ 5

6 ObsahVII. ROâNÍK 3/ O nástupci teì neuvaïuji... Jihoãesk kraj opl vá pfiírodními krásami i mnoïstvím památek. JiÏní âechy jsou dobré místo pro podnikání i pro rekreaci, fiíká hejtman Jan Zahradník. 10 Zvládnûte svûj stres! Stres patfií neodluãitelnû k dne ku. Snaha stihnout vïdy o trochu více, neï je v lidsk ch silách, nedostatek spánku a odpoãinku vûbec, pfietíïenost informacemi, to v e pfiedstavuje velkou psychickou zátûï. 30 Nová koncertní sezona editele PlzeÀské filharmonie Jifiího Samka PlzeÀanÛm pfiedstavovat nemusíme. Znají ho z dlouholetého pûsobení v plzeàské ãinohfie, operetû i z televizních seriálû. 68 Maraton na dvou kolech Vytrvalostní orientaãní závody typu Dakar nejsou jen o rychlosti. Jezdec musí b t i skvûl navigátor a servisman. 82 VaÏte si svého srdce... Kardiostimulátor, bypass nebo transplantace. To v echno nás mûïe potkat. A závisí to z velké ãásti i na tom, jak se ke svému srdci od mládí chováme Souãást ruské du e Vodka je destilát, kter obsahuje vysoké procento alkoholu a mûïe se vyrábût ze iroké kály materiálû. Vût ina vodek se vyrábí z obilovin, ale narazit mûïeme i na druhy vyrábûné z brambor. 90 Elegance podzimu Sako od nepamûti nepatfií pouze k povinné v bavû kravaèákû. Zvlá È pokud má sportovní stfiih. MÛÏete si k nûmu obléct klidnû i dïíny. 92 Designérsk tón... KdyÏ jsme pfiem leli, co nejlep ího vybrat z kaïdoroãního veletrhu isaloni v Milánû, vsadili jsme hlavnû na relaxaci Na cesty i do práce... Na li jsme pro vás zajímavé vûciãky, které vás budou rozhodnû bavit.a hrát si s nimi mûïete dokonce i bûhem pracovní doby. Tfieba pod stolem Nezkrotná Angelina Angelina je snad jediná hereãka, na kterou Ïeny neïárlí. Dokonce jsou ochotny fiíct, Ïe je krásná, Ïe má husté vlasy, velká a plná Àadra a skvûlou postavu... >48 Elektrárnu dostavíme, říká v rozhovoru ředitel jaderné elektrárny Temelín Vladimír Hlavinka.

7 Podívali jsme se na využítí koučinku a jeho přínos pro firmy. >12 >16 Termín vyhoření zná asi každý z nás, ale přece jen nemáme o jeho obsahu zkreslené představy? Taky hledáte místa, kde jako podnikatel nemusíte platit daně? >36 >44 Výzkum a vývoj v oblasti technologií žárového nástřiku... To je ŠKODA Výzkum, s.r.o. Prodej nových a použitých autobusů značek Mercedes-Benz a Setra. >60 >62 Océ zahájilo realizaci projektu tiskových služeb pro Skupinu ČEZ! >72 Když se řekne Madagaskar, asi každý z nás opráší školní znalosti zeměpisu... >86 F. A. Brabec přichází do kin s Máchovým Májem.

8 stalo se... Mozaika Z nepfieberného mnoïství událostí jsme pro vás vybrali ty nejzajímavûj í. Lahůdky ArtPhone dětem Projekt ArtPhone spoleãnosti Telefónica O2 byl úspû nû dokonãen stejnû jako draïba. >Cheesy Speciální prodejny sýrů nabízejí: sýrové kolekce, dodávky pro hotely, dárkové poukázky. Pražská 21, Americká 23, Plzeň, tel.: , prvni.plzenska. Plachého 15, Karla IV 14, České Budějovice, Pražská Kampa přišla o svou neobvyklou výzdobu. Open-air v stava umûlecky ztvárnûn ch telefonních budek spoleãnosti Telefónica O2 byla úspû nû dokonãena. Spoleãnû s v stavou byla ukonãena také vefiejná draïba jednotliv ch exponátû. Na konto SdruÏení Linka bezpeãí se podafiilo získat celkem Kã. Netradiãní charitativní akce, nad kterou pfievzala patronát Nadace O2 a Galerie Václava pály, probíhala od 17. ãervence do 25. srpna 2008 v okolí praïské Kampy. K vidûní bylo celkem sedmnáct telefonních budek, pfietvofien ch v jedineãná umûlecká díla znám mi i zaãínajícími ãesk mi v tvarníky. INZERCE PRO ZÁCHRANU DùTÍ Nový babybox v Kladně Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Stfiedoãeského kraje je od konce srpna dvanáct m zdravotnick m zafiízením, které má ve svém areálu umístûn babybox pro odloïené dûti. Slavnostního zahájení provozu se v pátek 29. srpna zúãastnil také hejtman Stfiedoãeského kraje Ing. Petr Bendl. Matky, které se v tísnivé psychické nebo sociální situaci rozhodnou vzdát se svého dítûte, tak mohou také v kladenské nemocnici uãinit anonymnû, bez toho, aby ohrozily Ïivot novorozence. Díky náleïité zdravotní péãi a následné pomoci sociálních pracovníkû nechtûná miminka dostanou anci vyrûstat v nové, milující rodinû. Babybox je umístûn vedle vchodu na dûtské oddûlení. Zakladatel a neúnavn propagátor babyboxû v âeské republice Ludvík Hess na sv ch webov ch stránkách prezentuje cíl zfiídit po republice celkem 20 schránek tak, aby uï nikdy nebylo nalezeno mrtvé tûlíãko novorozence. BabyboxÛ pfiib vá pfiedev ím zásluhou Nadaãního fondu pro odloïené dûti Statim, sponzorû a pfiíznivcû této my lenky. Pomohli zachránit uï 14 dûtí. V JIMEâNÉ ZBOÎÍ NÁPOJ, KTERÉHO SE RADùJI NENAPIJETE Luxusní dárky se stále častěji stávají vyhledávaným artiklem mezi manažery a podnikateli. K nim se už přidávají i příslušníci středních vrstev, kteří chtějí dopřát svým blízkým něco skutečně hodnotného. Tím může být i luxusní dárek, který přichází na tuzemský podzimní trh. Jde o speciální limitovanou edici prvotřídního francouzského šampaňského vína Dom Pérignon Vintage Rosé. Balení obsahuje láhev vína Dom Pérignon Vintage Rosé 1998 a dvě skleničky s obtiskem dámských rtů, které jsou dílem uznávané švýcarské umělkyně Sophie Fleury. Ta je proslulá svými nápaditými, mnohdy až provokujícími sochami z kovu, zvěčňujícími jak objekty každodenního života (nákupní vozík), tak legendární módní objekty (kabela Louis Vuitton). Dárkové balení najdete ve specializovaných obchodech s luxusními nápoji. Skleničky s rukopisem Sophie Fleury jsou navíc podávány s lahví Dom Perignon Vintage Rosé v luxusních restauracích.

9 EKONOMIKA & ZÁBAVA Z DOMOVA I ZAHRANIâÍ PlzeÀáci se bavili na ulici KONCERT Hradi Èan v synagoze Už po patnácté proběhl letos v létě, přesněji od 18. do 27. srpna, festival Na ulici. Na pěti pódiích se vystřídalo 77 kapel, 10 divadelních představení a devět bloků adrenalinových filmů. Novým prostorem se stala scéna v A.C.W.Sallonu a také katedrála sv. Bartoloměje, kde se s velkým úspěchem odehrály dva víkendové varhanní koncerty. Velký ohlas zaznamenala i další letošní premiéra výstava výtvarných děl pod širým nebem v Proluce. Na fotografii Zdeňka Vaize je Wabi Daněk. INZERCE Velká synagoga v Plzni a Hradi Èan, to je spojení, které ladí. Hradi Èan vystupoval v tomto impozantním prostfiedí uï nûkolikrát a vïdy za mimofiádného diváckého zájmu. Emotivní muzika, zaloïená na melodice moravské lidové písnû, ve spojení s kvalitními texty, napfi. zhudebnûn mi básnûmi Jana Skácela, to je kouzlo Hradi Èanu, kter svou tvorbou uï dávno pfierostl hranice Ïánru cimbálové muziky. Od roku 1978 je primá em a umûleck m vedoucím Hradi Èanu (vznikl uï v roce 1950) tvûrãí osobnost houslista a hudební skladatel Jifií Pavlica. Pod jeho vedením se zaãal soubor postupnû transformovat. Vystoupení skupiny je vïdy záïitek, ãasto umocnûn prostfiedím. Právû v unikátním prostoru plzeàské Velké synagogy vyznívá umûní Hradi Èanu v maximální mífie. Pfiesvûdãit se o tom mûïete na koncertû 22. fiíjna 2008 v NA VÝSTAVU DO LONDÝNA. A proč ne? Řada z vás tam třeba jezdí na služební cesty, tak proč si je nezpestřit něčím příjemným? The National Portrait Gallery připravila výstavu velkoformátových obrázků nositele Nobelovy ceny z roku 2001, vědce sira Paula Nurseho. Vědce portrétoval výtvarník Jason Brooks a jde o největší realistické obrazy, jaké kdy portrétní galerie vystavovala. Brooks maloval portréty černobíle a využíval při tom efektů, jako kdybyste obličej vědce sledovali na filmovém plátně. Paul Nurse získal Nobelovu cenu v oblasti biochemického výzkumu spolu s Lelandem H. Hartwellem a R. Timothym Huntem. O FIRMù Podnikatelské úsilí Siemens Engineering Siemens Engineering je kompetentním, inovačním a seriozním obchodním partnerem. Snaží se poskytovat obchodní modely a řešení, které svou kvalitou, spolehlivostí a hodnotou splňují, nebo dokonce převyšují očekávání zákazníka. Přední pozice na trhu České republiky v oblasti elektrotechniky, silnoproudých a slaboproudých instalací, řídících systémů, elektrické instrumentace a technického zabezpečení budov je předpokladem dlouhodobě udržitelného rozvoje společnosti založeného na zisku. Základním úkolem modelu řízení přidané hodnoty je zabezpečit v zájmu akcionářů růst zisku, volný cash-flow a nízkou hodnotu provozního kapitálu.

10 PRAVIDLA P EÎITÍ MANAGEMENT Stres patfií neodluãitelnû k dne ku. Snaha stihnout vïdy o trochu více, neï je v lidsk ch silách, nedostatek spánku a odpoãinku vûbec, pfietíïenost informacemi, to v e pfiedstavuje velkou psychickou zátûï. text: redakce; foto: archiv MANAÎERSKÉ MINIMUM Zvládněte svůj stres! K poškození zdraví dochází teprve při dlouhodobém, chronickém působení stresu. Proti škodlivým účinkům stresu se lze bránit. Třeba radostnou myslí. Představte si rozmrzelého muže, jak kráčí v dešti do práce a celou dobu nadává. A pak si představte trojici radujících se dětí, které si hrají rovněž v dešti. Kdo z nich je vystaven většímu stresu? Rozdíl nespočívá v okolnostech, ale v našem postoji k nim. Pfiemíra stresu je dnes povaïována za spoluviníka témûfi v ech nejãastûji se vyskytujících onemocnûní - srdeãního infarktu, vysokého krevního tlaku, Ïaludeãních vfiedû, bolestí hlavy, bolestí zad, astmatu, a dokonce i rakoviny. Na druhé stranû nepfiítomnost stresu mûïe b t také dûvodem únavy, nudy, nespokojenosti, apatie a deprese. Je dûleïité najít vyváïenost mezi obûma extrémy. Ke stresu dochází v kaïdé situaci, která od nás vyïaduje pfiizpûsobení se zmûnû. Stres spojen s vítûzstvím v soutûïi, zv ením platu nebo pov ením v nás vyvolá pocit silné radosti. Jiné stresy sice moïná nejsou tolik vzru ující, nicménû jsou rovnûï schopné vyvolat siln pocit uspokojení, aè uï je to tfieba romantick veãer, pochvala od spolupracovníka ãi dobré vysvûdãení u dítûte. Dal í stresy vyvolávají zase spí e únavu, tfiebaïe samy o sobû nejsou niãím záporn m (napfi. svatba ãi vût í rodinná oslava). A pak jsou samozfiejmû stresy, které pro nás mohou b t znaãnû vyãerpávající - napfi. v povûì ze zamûstnání, rozvod ãi smrt nûkoho blízkého. Je tedy nutné se nejen nauãit zvládat stresové situace, ale souãasnû také sniïovat pravdûpodobnost jejich vzniku. Existuje nûkolik jednoduch ch metod, k jejichï zvládnutí není tfieba terapeuta ãi instruktora a které jsou realizovatelné i pfiímo pfii hrozícím konfliktu ãi jiné stresové situaci. První stresová pomoc Dlouhodobé pûsobení stresu velmi zatûïuje organismus a je nutné se obãas uvolnit a zbavit napûtí. JestliÏe touïíte po chvíli klidu, ale nemûïete opustit pracovi tû a uvolnit se tfieba procházkou v parku, staãí udûlat si pfiestávku na chvilku meditace. Základem je pohodlná pozice vsedû a uvolnûní my lenek od starostí a nepfiíjemností. Prvním krokem je hlubok nádech nosem, pfii nûmï poãítáte do co nejvy ího ãísla, kterého dosáhnete bez nadmûrného úsilí. Pak zadrïíte dech opût s poãítáním do co nejvy ího ãísla jako pfii nádechu. V dech by mûl b t opût co nejdel í. Cviãení opakujte nûkolikrát, dokud vám to není nepfiíjemné, a po celou dobu si snaïte udrïet co nejvy í koncentraci. Tûlesná i du evní rychlorelaxace Podstatou této metody je krátká sestava nûkolika jednoduch ch cvikû, jejichï prostfiednictvím dojde k uvolnûní du evního napûtí. Usaìte se nejlépe v pohodlném kfiesle a ruce poloïte volnû na opûrky. Pokud sedíte 10 EUROZPRAVODAJ

11 BOJ SE STRESEM na Ïidli, poloïte ruce na nohy tak, Ïe prsty sahají kousek za kolena. Nohy nechte pokrãeny pfiibliïnû v pravém úhlu. Vlastní cviãení spoãívá v postupném uvolàování prstû na rukou. Nejdfiíve zvednete palec pravé ruky, chvíli ho necháte nahofie a pak spustíte. Poté ho zvednete aï do nejvy í moïné polohy a opût pomalu spustíte. Potfietí ho zvednete asi do dvou tfietin a po chvíli ho necháte spadnout dolû. Takto procviãíte postupnû prsty obou rukou, zápûstí, pfiedloktí i celé païe. SoubûÏnû s uvolnûním konãetin pfiichází uvolnûní psychické. Pfiesouvání pozornosti Tuto metodu lze uplatnit v pfiípadû, Ïe nejste v pfiímém rozhovoru s jinou osobou. Zaujmûte podle situace uvolnûn postoj nebo se pohodlnû posaìte a pfiedstavujte si, Ïe jste na pláïi, v lese, na chalupû, prostû nûkde, kde je vám dobfie. Nebo se plnû soustfieìte na prostfiedí kolem vás. Pokud jste v místnosti, prohlédnûte si pomalu a pozornû její vybavení, zafiízení, osvûtlení, barevné ladûní a logiku uspofiádání v ech pfiedmûtû a snaïte se posoudit celkov dojem, kter ve vás tento prostor vyvolává. Po celou dobu si nepfiipou tûjte jiné my lenky, jako by toto bylo to nejdûleïitûj í na svûtû. V sledkem bude uklidnûní my lenek a také získání urãitého nadhledu v bezprostfiední stresové situaci a vy se budete moci vrátit zpût k jednání ãi k práci. Zmûna Ïivotního stylu Antistresové metody pomohou zvládat akutní zátûïové situace, pamatujte v ak na to, Ïe je nutné zv it i celkovou odolnost JE NUTNÉ NAUČIT SE NEJEN ZVLÁDAT STRESOVÉ SITUACE, ALE I SNIŽOVAT PRAVDĚPODOBNOST JEJICH VZNIKU. va eho organismu proti pûsobení stresu. Základem je zdravé stravování. Hamburgry, aã se zeleninov m salátem, nebo minutka v restauraci nejsou tûmi prav mi jídly. MÛÏe se zdát, Ïe poïadavek pestré stravy s dostatkem zeleniny, ovoce a vlákniny a dodrïování pitného reïimu jsou obehranou písniãkou. Ale kdo to zkusil, potvrdí, Ïe se cítí lépe. A zdaleka to neznamená asketick Ïivot bez obãasn ch sladkostí ãi jin ch pamlskû. Ty by v ak nemûly b t základem, ale pouze pfiíjemn m zpestfiením jídelníãku. Vody si uïívejte v hojné mífie vnitfinû i zevnû. DÛleÏité je vypít 1,8 aï 2,4 l vody dennû. Ráno navíc zaãínejte vïdy sprchou stfiídavû teplou a studenou nebo umytím sedo pûl tûla. A tím se dostáváme o krok dál.nejen jídlem Ïiv je ãlovûk a je nutné zvy ovat i psychickou odolnost. K tomu jsou koníãky, zájmy a pfiíjemné ãinnosti, na které je nutné udûlat si ãas a ne jen snít, Ïe jednou... Péãe o sebe sama není sobectví, ale nutnost. KdyÏ budete spokojenûj í vy, budou spokojeni i lidé kolem vás a Ïivot bude pfiíjemnûj í. Stres nemá rád hofiãík a smích Jak mi prostfiedky máme proti nebezpeãnému stresu úãinnû bojovat? Vedle bûïn ch rad, jak se vyhnout stresu, nyní odborníci tvrdí, Ïe jediné upfiímné zasmání prodluïuje Ïivot o tfii minuty. Psychická zátûï se dá sníïit i kvalitou stravy, ale chybné je pfiejídání pfiíli rozmanit m jídlem. Naopak znaãn v znam má dostatek nejv estrannûj ího minerálu hofiãíku (magnesium). kter zvy uje odolnost proti infekãním nemocem, dokonce i proti rakovinû. Nedostatek signalizuje lámavost nehtû, bu ení srdce, ranní únava, nervozita, svalové kfieãe. NejhÛfie se to projevuje na srdci. PostiÏeného navíc tr zní obavy, úzkosti a snadno se rozãiluje. Nejlep í je pfiijímat hofiãík v pfiirozeném stavu v celozrnn ch obilninách, jádrech ofiechû, lu tûninách, tmavozelené listové zeleninû, urãit ch minerálních vodách ãi su en ch fících. MÛÏeme si tak v podobû pfiíjemn ch potravinov ch doplàkû blahodárn m minerálem zpestfiit stravu. Doporuãuje se denní dávka hofiãíku pro muïe 300 mg, pro Ïeny 280 mg, pfiiãemï 100 mg hofiãíku obsahují asi dva krajíãky celozrnného chleba nebo ãtyfii vla ské ofiechy ãi porce divoké r Ïe, ale také tfieba... a teì urãitû potû íme vût inu z vás litr piva. INZERCE

12 ROZHOVOR & POZVÁNKA MANAGEMENT âr BUDE HOSTIT V ZNAMNOU EVROPSKOU KONFERENCI MODERNÍ NÁSTROJ âeské zastoupení Evropské rady pro mentoring a kouãink (EMCC CZ) provádûlo v uplynul ch mûsících na na em trhu v zkumnou sondu, t kající se vyuïití kouãinku a jeho pfiínosû pro firmy. text: redakce; foto: archiv Na úvodním snímku hovoří Sören Bäckman s Davidem Megginsonem. První snímek dole vlevo: týmová práce pod vedením Davida Megginsona. Snímek dole vpravo: odbornice na koučing Kristina Gyllensten při vedení svého workshopu. Zde jsou nûkteré postfiehy ze závûreãné v zkumné zprávy. Její plné znûní, vãetnû detailních dat a pfiíslu n ch grafû, je moïno objednat na webové adrese O prûbûhu a cílech v zkumné sondy hovofiíme s Davidem Seluck m z praïské EMCC CZ. Jen pfiipomínáme, Ïe EMCC CZ vznikla pfied nûkolika mûsíci jako ãeské zastoupení panevropské spoleãnosti EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Co bylo hlavním cílem vaší výzkumné sondy? Hlavním cílem bylo zmapovat aktuální situaci vyuïívání kouãinku ve vybran ch spoleãnostech, které pûsobí v âeské republice. SnaÏili jsme se zjistit dûvody vyuïívání kouãinku, praktické zku enosti s ním a jeho konkrétní pfiínosy. Také jsme se zajímali o pfiedstavy jednotliv ch firem o budoucnosti kouãinku v rámci jejich programû pro rozvoj zamûstnancû. Kdo se zapojil do vaší výzkumné sondy? Celkem se jedná o více neï ãtyfiicet spoleãností. Nemá smysl je jmenovat, ale vût inou jsou vefiejnosti dobfie známé. Podafiilo se nám dosáhnout toho, Ïe jsou rovnomûrnû zastoupeny subjekty z následujících ãtyfi oblastí: v roby, sluïeb, obchodu a financí. TaktéÏ je moïno fiíci, Ïe zde najdete firmy malé, stfiední i velké. Zkrátka jsme se soustfiedili na to, aby na e sonda la napfiíã podnikatelsk mi obory a velikostí spoleãností. Jakým způsobem jste během výzkumu získávali od společností potřebná data? V echny informace jsme posbírali formou osobního pohovoru s lidmi, ktefií jsou v dotazovan ch spoleãnostech zodpovûdní za rozvoj lidsk ch zdrojû. V ichni odpovídali na jedenadvacet stejn ch otázek, a proto lze data velmi dobfie analyzovat a zpracovat. Jak jsou na tom tedy firmy s využíváním koučinku? To je velmi iroká otázka. Pokusím se na ni zjednodu enû odpovûdût. Obecnû vzato existují dva základní póly. Jednak jsou zde spoleãnosti, které kouãink vyuïívají intenzivnû a jiï po mnoho let (maximum je patnáct let), a pak je tady mnoho spoleãností, které nemají s kouãinkem vûbec Ïádné zku enosti ani tomuto pojmu JEDNAK JSOU ZDE SPOLEČNOSTI, KTERÉ KOUČINK VYUŽÍVAJÍ INTENZÍVNĚ, A PAK TY, KTERÉ ANI TOMUTO POJMU NEROZUMÍ. nerozumí. Vût ina firem v ak osciluje nûkde mezi tûmito extrémy. Typická firma vyuïívá obãas a dle potfieby takzvan business kouãink pro svûj vrcholov management. Co firmy vede k tomu, že začínají využívat koučink? Konkrétní dûvody se v rûzn ch spoleãnostech li í. Typické dûvody jsou zejména následující: Zahraniãní vlastník vyuïívá kouãink a svoji zku enost pfienese do ãeské poboãky. Top manaïefii se chtûjí dále rozvíjet, ale nemají ãas ani chuè nav tûvovat standardní kurzy a tréninky. Kouãink je pro nû flexibilní, na míru itou metodou, která jim pomáhá pfiekonávat sebe sama. Nûkdo z vedení firmy nebo specialista ãelí dûleïité v zvû a hledá nûkoho, kdo mu pomûïe. Kouã v této situaci fie í jasnû definovan problém. kolení a tréninky jiï firmû nestaãí. Je tfieba zajistit, aby byly nabyté znalosti skuteãnû efektivnû vyuïity na dané pozici a pracovi ti. Napfiíklad kdyï 12 EUROZPRAVODAJ

13 KOUâINK A JEHO POTENCIÁL V PRAXI chce spoleãnost v raznû zv it svûj obrat, mûïe jí aktivizace potenciálu obchodních zástupcû formou kouãinku v raznû pomoci. Kouãink je moderní nástroj rozvoje zamûstnancû. ada spoleãností ho s úspûchem pouïívá, tak proã to také nezkusit? Jakým způsobem firmy nakupují koučink? Zpoãátku to pro nû b vá obtíïné. Spoleãností, které nabízejí kouãink, je pomûrnû hodnû a není jednoduché se v jejich nabídkách zorientovat a vybrat si hned napoprvé vhodné mezilidské vztahy, budování t mu, t mová práce. Co firmy očekávají v blízké budoucnosti v souvislosti s koučinkem? Více neï dvû tfietiny dotazovan ch spoleãností oãekává v razn nebo mírn rûst nákupu kouãinku. I nadále bude kouãink urãen pfiedev ím pro vrcholov a stfiední management. V nûkter ch firmách je také kladen dûraz na obchodní síè. Nejvíce vyuïívan bude business kouãink, vnitra Velké Británie Kouãink kouãû 3 svûty. Na co dávat pozor a pfiesto b t efektivní. Exekutivní kouãink: urychlení rozvoje talentû na úrovni top managementu. Kouãink ve kolství a akademické sféfie (Izrael). Rychlokouãink s teenagery ve kolách (Velká Británie). Kouãink organizací BUSHIDO mentoring: vyuïití tradiãního japonského ZpÛsobu váleãníka v moderním leadershipu a fiízení. Kouãink ve vefiejném sektoru: prûhlednost kontrolních mechanismû. Na fotografiích zleva: Peter Szabo diskutuje na poslední výroční konferenci EMCC v rámci panelu EQA. Součástí konferencí jsou i workshopy. Velký zájem je už tradičně o workshop Davida Megginsona, jak dokazuje kouãe. âasto spoléhají na reference od lidí, které znají, anebo se obrátí na organizaci, která kouãe sdruïuje. Obvykle se koneãn v bûr omezí na nûkolik konkrétních kouãû a budoucí kouãovaní si z nich vyberou podle své intuice. Firmy, které nakupují vût í mnoïství kouãinku, ãasto mají pool nûkolika kouãû. ada firem vyuïívá také vlastní interní kouãe. Nûkdy to b vají pracovníci personálního oddûlení a nûkdy vhodní pracovníci napfiíklad stfiedního managementu, ktefií tuto funkci vykonávají vedle svojí normální práce. Jaké konkrétní přínosy má pro firmy koučink? KdyÏ shrneme v sledky na í v zkumné sondy, dospûjeme k následujícím pfiínosûm, uveden m v pofiadí od nejv znamnûj ího po ménû v znamn : dosahování cílû, rozvoj zamûstnancû, motivace zamûstnancû, fie ení problémû, v znamn bude i kariérní a t mov kouãink. Z hlediska pfiínosû budou spoleãnosti klást vût í dûraz na oblasti motivace zamûstnancû, budování t mu a t movou práci. EVROPSKÁ RADA PRO MENTORING A KOUČINK Vás srdeãnû zve na 15. VÝROČNÍ KONFERENCI EMCC Nejvût í evropská událost roku v oboru mentoringu a kouãinku. Letos v âeské republice! ŠKOLENÍ A TRÉNINKY JIŽ FIRMĚ NESTAČÍ. JE TŘEBA ZAJISTIT, ABY BYLY NABYTÉ ZNALOSTI SKUTEČNĚ EFEKTIVNĚ VYUŽITY NA DANÉ POZICI A PRACOVIŠTI. Termín: prosince 2008 Místo: Hotel Andûl s, Praha 5 Více neï 50 prezentujících pfiedních mezinárodních kouãû, mentorû, akademikû, vûdcû a osobností z oboru. Celkem 36 workshopû. Vybraná témata: Kouãování k v konu: co se mûïeme nauãit z hereckého umûní. Vytváfiení kouãinkové kultury: a co dál? Mentoring v rámci Talent managementu, Kouãink a zmûna kultury: pfiípadová studie Ministerstva Program a pfiihlá ky: nebo dotazy: DALŠÍ AKCE TOHOTO PODZIMU: workshopy s mezinárodními hvûzdami kouãinku: Irena Sobolewska Mezinárodní trendy v kouãinku. Místo konání: Praha, termín: 16. záfií Irena Sobolewska pracuje pro SKAI Associates jako konzultant se specializací na business kouãink. Je také generálním sekretáfiem EMCC. Irena je vitální a energizující spíkr s mnohalet mi zku enostmi z projektû ve v znamn ch firmách. Prof. David Megginson PhD. Vytváfiení kouãinkové kultury. Místo konání: Praha, termín: 21. fiíjna Profesor Megginson pracuje jako profesor Rozvoje lidsk ch zdrojû na Sheffield Hallam University. Je také ãlenem v konného v boru EMCC a vyuãuje na i-coach academy masters programme ve Velké Británii. David je inspirativním spíkrem a vynikajícím facilitátorem. Má více neï tfiicetileté zku enosti s fiízením zmûn, kouãinkem a mentoringem u znám ch spoleãností i ve vefiejném sektoru. Je autorem fiady odborn ch knih. Více na: nebo dotazy: soustředěné naslouchání účastníků setkání jeho přednášce. V České republice se mohou zájemci s Davidem Megginsonem setkat ještě před výroční konferencí, která bude v Praze prosince. David Megginson povede vlastní workshop 21. října. EUROZPRAVODAJ 13

14 REPORT V. I. P. KLUB Czech Business Club Každý poslední čtvrtek v měsíci se scházejí členové Czech Business Clubu v neformální atmosféře, aby spolu probírali nejen pracovní záležitosti, ale rovněž aby získali nové podněty a také aby se pobavili. text: redakce; foto: archiv CBC Lubor Žalman, generální ředitel Raiffeisen banky, jednotlivým věkovým skupinám zábavnou a interaktivní formou poradil, jak nakládat s penězi, jak nejlépe spořit či v budoucnu investovat. Rovněž jim byl představen nový produkt Virtuální svět financí Second life. Podstata klubu je kaïdému uï asi dostateãnû známá. Vzájemné setkávání obohacuje zúãastnûné strany a pfiiná í do jejich pracovních ÏivotÛ nové impulsy. Spoleãná úãast na odborn ch pfiedná kách otevírá ãlenûm Czech Business Clubu nové obzory, pfiiná í jim zajímavé informace a zprostfiedkovává jim setkání s pozoruhodn mi lidmi, se kter mi by se jinak moïná ani nesetkali. To v e a je tû mnohem více nabízí ãlenství v Czech Business Clubu. Ostatnû ãtenáfii Eurozpravodaje jsou o dûní v klubu pravidelnû informováni. Nejinak je tomu i v tomto vydání. Snad pro vás následující fiádky budou znamenat dal í inspiraci pro vá Ïivot. SPOJUJEME Díky ãlenství v Czech Business Clubu potkáte v jimeãné osobnosti, nároãné, podnikavé a úspû né lidi, ktefií vás mohou obohatit. Klubov program a ostatní aktivity vytváfiejí dostatek pfiíleïitostí pro osobní setkávání a networking. Prostfiednictvím exkluzivních kontaktû CBC se osobnû seznámíte se piãkou ekonomické, politické i kulturní sféry. > Filozofie a smûfiování klubu Motto: Sebastian Roch Chamfort: Úspûch plodí úspûch. Mottem uveden m v perexu by lo ve struãnosti vyjádfiit, jakou filozofií se fiídí Czech Business Club a jeho ãlenové a pfiíznivci. S tím souvisí i jeho hlavní náplà ãinnosti. Základním posláním CBC je vytváfiení nov ch obchodních pfiíleïitostí a upevàování stávajících obchodních vazeb v rámci pofiádan ch semináfiû a dal ích klubov ch aktivit. Ambicí Czech Business Clubu je shromáïdit skupinu aktivních lidí a dát jim základnu pro dal í rozvoj jejich podnikání, profesní vzdûlávání v aktuálních oborech a zároveà i osobní a osobnostní rûst. âinnost klubu smûfiuje k tomu, aby se ãlenství v nûm stalo atraktivní souãástí Ïivotního stylu pro nároãné. PODPORUJEME CBC podporuje smysluplné uïiteãné charitativní projekty s individuálním zacílením. CBC i pfii v bûru projektû naslouchá názorûm sv ch ãlenû. CBC garantuje, Ïe finance, ãas i úsilí vûnované nadaãním projektûm jsou jednoznaãnû, prûhlednû a prûkaznû smûfiovány na konkrétní akce a v sledky. ROSTEME Úspûch je spoleãn v em ãlenûm CBC. A ti jej nevnímají jako cíl, ale jako cestu. UdrÏet se na pici vyïaduje neustálé sebezdokonalování, sledování trendû a nepfietrïit osobní rûst. Klubová platforma umoïàuje efektivní pfiedávání osobních zku eností, které spolu PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTŮ CBC SE OSOBNĚ SEZNÁMÍTE SE ŠPIČKOU EKONOMICKÉ, POLITICKÉ I KULTURNÍ SFÉRY. s informacemi a podnûty z odborn ch semináfiû ãi konferencí násobí tvûrãí potenciál a usnadàují plnit vytyãené cíle. ŽIJEME NeÏijeme, abychom pracovali, ale pracujeme, abychom Ïili. Vedle klubov ch business setkání pfiedstavuje CBC zázemí i pro navazování kontaktû mezi rûzn mi 14 EUROZPRAVODAJ

15 âtvrtletní ZHODNOCENÍ A V HLEDY osobnostmi, které se vzhledem ke svému vytíïení a odli nému profesnímu zamûfiení obtíïnû setkávají. CBC tak podporuje pracovní i mimopracovní synergie. Je proto sv mi ãleny vnímán jako pfiíleïitost, V RÁMCI CYKLU CBC NETRADIČNÍ NÁSTROJE INVESTOVÁNÍ SE TENTOKRÁT SEMINÁŘ TÝKAL TÉMATU INVESTICE DO DĚTÍ. která je obohatí v mnoha smûrech. Ze stránek Eurozpravodaje se lze pravidelnû doãíst informace o Czech Business Clubu (CBC), o jeho ãinnosti, akcích, ãlenech ãi partnerech. Pro tentokrát v ãásti Stfiípky z akcí pfiiná íme v bûr nejzajímavûj ích setkání a akcí CBC z poslední doby. PfiiblíÏíme vám i pravideln kalendáfi plánovan ch akcí. NEJZAJÍMAVĚJŠÍ STŘÍPKY Z KLUBOVÝCH UDÁLOSTI A KALEDNÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ Zaãátkem ãervna se ãlenové a hosté CBC jiï po ãtvrté se li v rámci cyklu Netradiãní nástroje investování. Tentokrát se semináfi t kal investice do dûtí. V pfiíjemn ch prostorách restaurace La Scene na praïském Starém Mûstû uspofiádal CBC odpoledne pro tatínky a jejich malé i vût í dûti a mlad í i star í adolescenty. Jednotliv m vûkov m skupinám pak Lubor Îalman, generální fieditel Raiffeisen banky, zábavnou a interaktivní formou poradil, jak nakládat s penûzi, jak nejlépe spofiit ãi v budoucnu investovat. RovnûÏ byl pfiedstaven nov produkt Virtuální svût Astroložka Markéta Vostrá odkryla v baru Rusalka hostům tohoto zajímavého večera taje magie byznysu a poradila, jak se s chladnou hlavou vypořádat nejen s pracovními úskalími. financí Second Life. Zatímco dûti poslouchali povídání pana Îalmana, jejich tatínkové si mohli zasoutûïit ve skládání lega, které pro tuto akci, stejnû jako ceny pro vítûze a drobné dárky, laskavû poskytla spoleãnost Lego Trading s. r. o. Bûhem tohoto pozdního odpoledne nebyla nouze ani o jiï tradiãnû chutné obãerstvení, tentokrát ité na míru i dûtsk m úãastníkûm semináfie. Koncem ãervna pfiipravil CBC pro své Výkonný ředitel České židovské obce Dr. Tomáš Kraus na přednášce pro členy a hosty CBC koncem června letošního roku. ãleny a hosty hned dvû akce. První byl dopolední semináfi BlackBerry, pofiádan v restauraci Le Pavillon na praïské Brumlovce. Úãastníci tohoto semináfie byli seznámeni s tímto lákav m fie ením pro jejich byznys, v emi v hodami, které systém BlackBarry sv m klientûm poskytuje, a také v ãtem zpûsobû, jak si pohodlnû ulehãit práci. Nejen tûm, ktefií o BlackBerry je tû nesly eli, bylo nabídnuto mûsíãní testování tohoto produktu zdarma a dal í v hody, které KULTURNÍM HŘEBEM LÉTA BYLO BEZESPORU CBC FORUM ALANIS MORISSETTE, POŘÁDANÉ V RÁMCI V. I. P. STARBOX. spoleãnost BlackBerry sv m klientûm poskytuje. V rámci jiï tradiãních klubov ch ãtvrtkû probûhlo, rovnûï koncem ãervna, setkání s v konn m fieditelem âeské Ïidovské obce, Dr. Tomá em Krausem. Pan Kraus pfiítomné zaujal vyprávûním o historii ÎidÛ na ãeském území a úloze a ãinnostech âeské Ïidovské komunity odlehãenou a velmi zábavnou formou, kterou své povídání okofienil. Po jiï zmínûné pfiedná ce a diskusi nad tématy, která zúãastnûné zajímala, probûhla degustace alsask ch vín a Holandská draïba jednoho z nejlep ích roãníkû dvacátého století vína PETRUS OCHUTNÁVKA DESTILÁTŮ Czech Business Club nezapomíná na své ãleny a pfiíznivce ani bûhem léta, a proto poslední ãervencov den uspofiádal v pfiíjemném prostfiedí baru Rusalka ochutnávku nejlep ích destilátû pod vedením zku eného degustátora, kter sv mi znalostmi stran pfiedstaven ch nápojû udivil nejednoho z hostû. Kromû vybran ch mokû veãer zpfiíjemnila i pfiítomnost na í pfiední astroloïky paní Markéty Vostré, které odkryla hostûm tohoto zajímavého veãera taje magie byznysu a mimo jiné poradila, jak se co nejlépe a s chladnou hlavou vypofiádat nejen s pracovními úskalími. Kulturním hfiebem léta CBC bylo bezesporu CBC Forum Alanis Morissette, pofiádané CBC v rámci novû zavádûného produktu V. I. P. STARBOX. âlenové a hosté CBC mûli v Kongresovém centru k dispozici V. I. P. salonek se samostatn m vchodem, V. I. P. místa v hledi ti a také pfiíjemné osvûïení formou bohatého rautu vãetnû vybran ch zahraniãních vín, a to pfied, bûhem i po skonãení koncertu. Na kaïdého z hostû pak pfii odchodu ãekal samozfiejmû je tû mil dárek na rozlouãenou. Vydražitel jednoho z nejlepších ročníků 20. století vína PETRUS 1950, s prezidentkou klubu Romanou Drobíkovou. CBC PŘIPRAVUJE Na záfií CBC pfiipravuje: V sobotu 27. záfií v rámci nové sluïby V. I. P. STARBOX prodej V. I. P. vstupenek na koncert hudební legendy Leonarda Cohena; V nedûli 28. záfií benefiãní pfiedstavení Eli ky Balzerové v Komorní Fidlovaãce MÛj bájeãn rozvod. Projektem klub podpofií zámûr divadla zakoupit plo inu pro handicapované diváky. Na fiíjen je potom pfiipraven dal í ze seriálu Netradiãních nástrojû investování tentokrát investice do diamantû a drah ch kamenû. Jak vidíte, program CBC je opravdu bohat. EUROZPRAVODAJ 15

16 ÎIVOTNÍ STYL BUëTE V POHODù OD ZÁPALU AÎ K VYHO ENÍ Syndrom vyhoření. Občas se o něm někdo zmíní. Ale připadá nám většinou, jako by to byl spíš básnický příměr, změkčilost než skutečné, reálné nebezpečí. Cítím nepohodlí, tedy žiji," uvažoval na pouti po africké řece, kam ze svého evropského života utekl, vyčerpaný a cynický architekt, hrdina novely Vyhořelý případ, vydané r Grahamem Greenem. Název knihy se pod označením syndrom vyhoření postupně stal odborným pojmem - job burnout. Termín vyhofiení zná asi kaïd z nás, ale pfiece jen nemáme o jeho obsahu zkreslené pfiedstavy? Poprvé byl popsán v roce Víme dnes, jak mu pfiedejít? text: redakce, foto: archiv fie ení. Proã? Alkohol je nejdostupnûj í a nejsnadnûj í prostfiedek k tomu, jak se zbavit tenze a vnitfiního napûtí, jak se vyrovnat s nepfiíjemn mi pocity. âlovûk mûïe nekontrolovanû pít kdykoli a kdekoli, i o samotû, doma. Situace, kdy stav vyhofiení skuteãnû nastal, je obtíïná pro v echny. Dotyãn je podráïdûn, doma se ventiluje na ãlenech rodiny, pozvolna zaujímá negativní postoj ke v emu a v em. Lidi se pro nûj stávají pouh mi pfiedmûty. Blízcí se cítí ukfiivdûní a ranûní a nastává bludn kruh. Naru ené vztahy mohou vyústit aï v rozpad rodiny. JAKO TRABANT BEZ BENZÍNU Deset let jsem pracoval jako manaïer ve firmû stfiední velikosti. Trpím komplexem dokonalosti, coï znamená, Ïe si myslím, Ïe nikdo nedokáïe udûlat práci lépe neï já, takïe jsem se ve finále staral úplnû o v echno, vypráví padesátilet Vladimír K. Práce mû vïdycky bavila a naplàovala. Tû il jsem se tam a pak za svou rodinou. Mûl jsem dobr pocit, Ïe v echno zvládám. Najednou ale nechci fie it problémy s objednávkou roubkû nebo Ïabomy í války mezi zamûstnanci a vydávat zbyteãnû energii stejnû to nikdo neocení. Má taková práce vûbec smysl? Do práce chodím unaven a vracím se úplnû vyãerpan. Jsem schopn tak maximálnû pustit si Dvacet pût let v zkumu ho definovalo jako smûs vyãerpání, cynismu a poklesu profesionální v konnosti, která je dlouhodobou odpovûdí na chronické stresující emoãní a mezilidské vlivy v práci. Na vyhoření si zaděláváte, pokud jste dlouhodobě emocionálně vyčerpaní, frustrovaní, cítíte se být trvale ve stresu a obvykle jste vyčerpaní i fyzicky, vysvětluje MUDr. Jansová. Typickými adepty jsou pracovití, příliš odpovědní a důslední lidé s velkou dávkou empatie. K těm nebezpečně dobrým vlastnostem a způsobům chování patří i vysoké pracovní nasazení, přehnaná pečlivost, soustředěnost na detaily a snaha udělat všechno perfektně. TÝKÁ SE TO I VÁS? Není divu, Ïe syndrom nejãastûji postihuje takzvané pomáhající profese zdravotníky, pedagogy a psychology ãi zamûstnance v sociálních sluïbách. Jsou to zamûstnání charakteristická vysok mi nároky na v kon, závaïn mi následky v pfiípadû omylu a velkou odpovûdností. TûÏi tû jejich práce je v kaïdodenním kontaktu s lidmi, pln mi emocí, protikladn ch pocitû, ãasto odporu a odmítání. To je velmi nároãné a vyãerpávající, klientûm a pacientûm pak dává ãlovûk víc energie, neï vlastní rodinû a pfiátelûm. A jelikoï v sledky takové práce nejsou okamïité a hmatatelné, mûïe se po ãase dostavit pocit marnosti a odlid tûní. Pfiesnû stejnû ale dopadají i stfiední a vrcholoví manaïefii, ktefií se mohou v práci rozkrájet, ale nadfiízen je stejnû nikdy nepochválí a plat se jim také nezvy uje zrovna zázraãn m zpûsobem. Nejste to náhodou i vy? BLUDNÝ KRUH ada tûchto lidí sahá po alkoholu, fiíká MUDr. Jansová. Je to nejãastûj í zpûsob JSTE PODRÁŽDĚNÍ, VENTILUJETE SE NA RODINĚ, ZAUJÍMÁTE NEGATIVNÍ POSTOJ KE VŠEMU A VŠEM? televizi a tupû sledovat program. Rodina má na mû také velké nároky. Nûkdy jsem tak unaven, Ïe se jen silou vûle donutím zavolat nûkomu blízkému. Cítím se jako trabant, kterému do el benzín a pfiitom se od nûj oãekává v kon jaguára Syndrom nastupuje tím dfiív a je tím tûï í, ãím vût í je nepomûr mezi lidsk mi moïnosti a objemem zvládnutelné práce. V situaci, kdy ãlovûk zaãne b t nespokojen se souãasn m Ïivotem, by si mûl poloïit zásadní otázky. Z ãeho plyne mûj pocit stresu? Co stresové reakce spou tí? Co 16 EUROZPRAVODAJ

17 PRÁCE TIPY A TRIKY pfiiná ím rodinû kromû penûz? KdyÏ vynechám práci a rodinu, co mû tû í? Kolik hodin t dnû se doopravdy bavím? JAK SE VYHNOUT SYNDROMU VYHOŘENÍ? 1. SniÏte pfiíli vysoké nároky. Kdo na sebe i druhé klade neustále pfiíli vysoké nároky, vystavuje se nebezpeãí stresu. Pfiijmûte SYNDROM NASTUPUJE TÍM DŘÍV A JE TÍM TĚŽŠÍ, ČÍM VĚTŠÍ JE NEPOMĚR MEZI LIDSKÝMI MOŽNOSTI A OBJEMEM ZVLÁDNUTELNÉ PRÁCE. skuteãnost, Ïe ãlovûk je nedokonal a chybující. 2. Nepropadejte syndromu pomocníka. Vyhnûte se nadmûrné citlivosti k potfiebám druh ch lidí. Pohybujte se v rozmezí mezi soucítûním a emocionálním odstupem. 3. NesnaÏte se b t zodpovûdní za v echny a za v echno. âím více budete ostatním pomáhat, tím více budou bezmocní. 4. Nauãte se fiíkat NE. Nenechávejte se pfietûïovat. eknûte ne, pokud budete cítit, Ïe je toho na vás nakládáno pfiíli. Myslete nûkdy také na sebe. 5. Stanovte si priority. Nemusíte b t v ude a vïdy. Nevypl tvejte svou energii na nesãetné aktivity. Soustfieìte se na ãinnosti, které si vyberte jako podstatné. 6. Dobr plán u etfií polovinu ãasu. Zacházejte rozumnû se sv m ãasem. Rozdûlte si rovnomûrnû práci. Vût í úkoly si rozdûlte na dílãí etapy, které budete schopni zvládnout. SnaÏte se vyhnout odkládání práce. 7. Dûlejte pfiestávky. Uvûdomte si, Ïe va e zásoba energie je omezená. NeÏeÀte se z jedné ãinnosti do druhé. 8. Vyjadfiujte otevfienû své pocity. Pokud se vás cokoliv dotkne, dejte to najevo. Udûlejte to tak, abyste sami necitlivû nezasáhli druhého. 9. Hledejte emocionální podporu. Sdûlená bolest, poloviãní bolest. Najdûte si vrbu, dûvûrníka, kterému mûïete otevfienû vylíãit svoje problémy. 10. Hledejte vûcnou podporou. V echny problémy nemûïete vyfie it sami. Není nutné lámat si se v ím hlavu sám. Pohovofite si s kolegynûmi a kolegy, poïádejte je o radu a o návrhy na fie ení. NA TO, ABY SI ČLOVĚK DOOPRAVDY ODPOČINUL, NESTAČÍ PÁR DNŮ DOVOLENÉ. 11. Vyvarujte se negativního my lení. Jakmile zabfiednete do hloubání a sebelítosti, fieknûte si stop. PoloÏte si otázku: Co je na mnû dobrého? Radujte se z toho, co umíte a dokáïete. UÏívejte si také pozitivních stránek Ïivota. 12. Vychutnávejte v echno, co podle vás má v Ïivotû nûjakou hodnotu. 13. Pfiedcházejte komunikaãním problémûm. Práci si dobfie pfiipravte, sdûlte spolupracovníkûm i klientûm hned na zaãátku svá oãekávání a cíle. Vyh bejte se ukvapen m rozhodnutím, plan m slibûm i v hrûïkám. 14. V kritick ch okamïicích zachovejte rozvahu. V konfliktní situaci se nenechávejte svést prvním negativním pocitem Vyhledávejte věcné výzvy. Buďte otevření novým zkušenostem, dále se učte a vzdělávejte. Rozšiřování obzoru a repertoáru komunikačních technik zlepšuje schopnost zvládat stres. Zajímejte se o své zdraví. Berte vážně varovné signály vašeho těla. Zmírněte pracovní nasazení, dopřávejte si dostatek spánku, zdravě se stravujte, sportujte, udělejte si radost. k impulsivnímu jednání. Uvûdomte si vá manévrovací prostor a pfiimûfiené zpûsoby fie ení konfliktu. Konfliktní situaci mûïete vyfie it paradoxní reakcí nebo humorem. 15. DoplÀujte energii. Va e práce není pupek svûta. Vyrovnávejte pracovní zátûï potfiebnou mírou odpoãinku. Vûnujte se ãinnostem a vztahûm, pfii kter ch se cítíte dobfie a které vás naplàují. Osvojte si relaxaãní techniky. INZERCE

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

MARTIN KOCOUREK. Life &Style. Charta. Import V VOZ KNOW HOW. Práce v zahraniãí. Akãní plán zemûdûlcû

MARTIN KOCOUREK. Life &Style. Charta. Import V VOZ KNOW HOW. Práce v zahraniãí. Akãní plán zemûdûlcû Cover final EZ111 hrbet 3mm-jr:NEW 3/11/11 7:42 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis X. ROâNÍK â. 1/2011 PODNIKÁNÍ Práce v zahraniãí Mění se podmínky na německém pracovním trhu Akãní

Více

Recept na využití dotačních programů

Recept na využití dotačních programů REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY DUBEN 2008 HLAVNÍ TÉMA VYDÁNÍ STAVEBNICTVÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DOTAČNÍ PROGRAMY Stavebnictví napříč regiony 4 5 Smutné plochy oživly 6 PRÁVNÍ PORADNA Jak zadat stavební zakázku

Více

STUDENTI UNIVERZITY KARLOVY

STUDENTI UNIVERZITY KARLOVY STUDENTI UNIVERZITY KARLOVY : Obsah ãísla EDITORIAL 1 STALO SE Dûní na Univerzitû Karlovû 2 NÁZORY Michal Svato : Studenti praïské univerzity ve vefiejném Ïivotû 4 Pavel Kuchafi: Podmínky studia na UK

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví Na náv tûvû ve Fr dku-místku

G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví Na náv tûvû ve Fr dku-místku 9 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a www.lesycr.cz roãník 12 2006 G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví

Více

J s m e s i l n o u a s t a b i l n í s p o l e ã n o s t í

J s m e s i l n o u a s t a b i l n í s p o l e ã n o s t í 7 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a www.lesycr.cz roãník 12 2006 Jsme silnou a stabilní spoleãností Vedení musí mít zpûtnou vazbu Na náv tûvû SVT Bene ov Stfielci LZ Konopi tû jsou nepfiekonatelní

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

04/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. BISTRA V NOVÉM STRAVA ZA VOLANTEM NOVÉ âerpací STANICE

04/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. BISTRA V NOVÉM STRAVA ZA VOLANTEM NOVÉ âerpací STANICE 04/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele BISTRA V NOVÉM STRAVA ZA VOLANTEM NOVÉ âerpací STANICE OBSAH 03 aktualita Aral otevfiel dvû nové ãerpací stanice 04 mix 05

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Obsah: GUSTAV BROM BIG BAND Rock n roll show, Elvis Presley, Marylin Monroe. Roãník VIII. Vydáno: 13. 2. 2008 âíslo 1. aneb

Obsah: GUSTAV BROM BIG BAND Rock n roll show, Elvis Presley, Marylin Monroe. Roãník VIII. Vydáno: 13. 2. 2008 âíslo 1. aneb Roãník VIII. Vydáno: 13. 2. 2008 âíslo 1. 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Obsah: Slovo fieditele spoleãnosti Nov autobus Austin Obyãejná nálepka? Pyrokurz Nové dávkování sloïe RSV Úrazovost v roce 2007 Stfiedisko

Více

RADNICE. zku en ch ostravsk ch sváfieãû v americ- konference, spoleãnû uspofiádané mûstem Ostrava, SdruÏením pro obnovu

RADNICE. zku en ch ostravsk ch sváfieãû v americ- konference, spoleãnû uspofiádané mûstem Ostrava, SdruÏením pro obnovu Z OBSAHU: Peníze z prodeje akcií jsou rozdûleny str. 2 Jízda na kole je stále více v oblibû str. 4 Kolik stojí státní správa? str. 5 Mûsto letos opût nabízí peníze str. 7-10 A já sám o sebe se postarám...

Více

Rozpočet Městské části. Některé role jsou bonbonky strana 12. Praha 4. na rok 2008 strana 6 7

Rozpočet Městské části. Některé role jsou bonbonky strana 12. Praha 4. na rok 2008 strana 6 7 Jubilejní 10. reprezentační ples MČ Praha 4 8. března 2008 Žofín (Strana 28) MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVII ÚNOR 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP 2/2002 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Editorial 3 O ãem se mluví 4 Anketa 11 Fakta, dokumenty... 14 Pohledy na vûc 27 Akademické statû 34 Studentské práce

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

03/2004 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ

03/2004 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ 03/2004 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ 101 OBSAH 03 aktualita Na í prioritou bude rozvoj Gastronomie 04 mix 06

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

PETR NIKOLAEV MFF KRIZE. Karlovy Vary. Státní peníze. Evropské dotace

PETR NIKOLAEV MFF KRIZE. Karlovy Vary. Státní peníze. Evropské dotace Cover final EZ211 hrbet 3mm:NEW 6/9/11 9:41 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis X. ROâNÍK â. 2/2011 F I N A N C E Státní peníze Novela zákona o vefiejn ch zakázkách mífií do snûmovny

Více

10 LISTY. 2008 fiíjen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

10 LISTY. 2008 fiíjen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 23.9.2008 12:56 Stránka 1 10 LISTY 2008 fiíjen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Mezi prvàáãky na základní kolu ve Vybíralovû ulici na âerném Mostû pfii la 1. záfií první

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

GLOBUS âr VYBRAL NOVÉHO HLAVNÍHO POSKYTOVATELE SLUÎEB EDI

GLOBUS âr VYBRAL NOVÉHO HLAVNÍHO POSKYTOVATELE SLUÎEB EDI Noviny pro pfiíznivce softwarov ch fie ení vydávané spoleãností CCV Informaãní systémy ãíslo 2/2010 roãník 2 OCENùN SYSTÉM PRO INSOLVENâNÍ SPRÁVCE Systém ISIS od spoleãnosti CCV Informaãní systémy je prvním

Více

Dal í - v pofiadí jiï ãtvrtá restaurace Aralu Deset nejúspû nûj ích nájemcû poznalo atmosféru mûsta hazardu Písniãky na podporu dopravní v chovy dûtí

Dal í - v pofiadí jiï ãtvrtá restaurace Aralu Deset nejúspû nûj ích nájemcû poznalo atmosféru mûsta hazardu Písniãky na podporu dopravní v chovy dûtí 3 / 1 9 9 9 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Mikulá ov má novou restauraci Dal í - v pofiadí jiï ãtvrtá restaurace Aralu V herci estiválce v Las Vegas Deset

Více