ENERGETICKÁ KONCEPCE A DALŠÍ ZÁSADNÍ FAKTORY PRO ENERGETIKU V ČR. Pavel Řežábek Ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKÁ KONCEPCE A DALŠÍ ZÁSADNÍ FAKTORY PRO ENERGETIKU V ČR. Pavel Řežábek Ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s."

Transkript

1 ENERGETICKÁ KONCEPCE A DALŠÍ ZÁSADNÍ FAKTORY PRO ENERGETIKU V ČR Pavel Řežábek Ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Workshop Energie Česko Sasko

2 CENA ELEKTŘINY VZNIKÁ NA TRHU S DOSTATEČNĚ PROPOJENÝMI REGIONY Středoevropský trh s elektřinou Trhy s jednotnou cenou DE +/- 2 EUR/MWh DE + 5 EUR/MWh Výroba střední Evropa ČEZ, a.s. ČEZ podíl TWh ,6 % GW ,1 % Pozn.: data z

3 HLAVNÍ ROLI V PALIVOVÉM MIXU ČR DNES MÁ HNĚDÉ UHLÍ, JEHO ZÁSOBY VŠAK VÝZNAMNĚ KLESAJÍ A HNĚDOUHELNÉ ELEKTRÁRNY STÁRNOU Kapacita (netto) 2011 Distribution GW 17.7 hydro (2) nuclear (3.8) lignite (6.8) hard coal (1.9) gas/oil (0.9) other (2.3) Dodávka do sítě (netto) TWh;utilizace % hydro (1.9; 11%) nuclear (26.7; 81%) lignite (36.9; 62%) hard coal (5.3; 31%) gas/oil (5; 64%) other/not specified (4.3; 21%) 80.1 Stáří elektráren (roky, dle paliva v GW netto, 2011) Hydro Nuclear Lignite Hard Coal Gas/Oil Other 2

4 ZÁSADNÍ OTÁZKY ROZVOJE ČESKÉ ENERGETIKY ŘEŠÍ STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ROZVOJ JÁDRA, MODERNÍ VÝROBA Z HNĚDÉHO UHLÍ, TEPLÁRENSTVÍ Uhlí Jádro Teplárenství OZE Distribuce Uhlí využívat hospodárně a modernizovat a zvýšit účinnost elektráren a tepláren Těžební limity není v nejbližší době třeba prolamovat, ale uhlí za nimi stát neodepíše stanou se z nich strategické zásoby Jadernou energetiku dále modernizovat a rozvíjet Do roku 2040 je očekávaný podíl jaderných elektráren 50-60% celkové výroby Budování vícepalivových teplárenských systémů na uhlí a zemní plyn s možností záměny jedné suroviny za druhou, formou menších zařízení na regionální úrovni Moderní zařízení by také měla umět využít biomasu nebo komunální odpad Obnovitelné zdroje by měly být využívány v decentralizované formě Neměly by však být podporovány neuváženými dotacemi, které zdražují energii domácnostem a omezují konkurenceschopnost podniků Důraz na integraci velkého množství decentralizovaných zdrojů, zrychlení povolování výstavby a vysokou odolnost vůči výpadkům Revize tarifů podporující investice v souladu s cíli SEK V oblasti systémových elektráren adresuje SEK jádro, moderní výrobu z hnědého uhlí a nastupující plyn Zdroj: Aktualizace Státní Energetické Koncepce ČR (verze předložená vládě ČR; 2012) 3

5 Náhrada hnědého uhlí Optimální využití hnědého uhlí STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE DISKUTUJE I REFORMU UHELNÉ ENERGETIKY A JEJÍ NÁHRADY Centrální zásobování teplem Obnova portfolia zdrojů a sítí v lokalitách, kde má ekonomický smysl Zajištění optimálních objemů těžby ze strany státu jako vlastníka ložisek Uhlíková daň Omezení plýtvání Zvýšení účinnosti Biomasa Tržní motivace k setrvání odběratelů v systému CZT Přispěje ke zlepšení lokálního ovzduší omezením znečišťujících spalin Omezení spalování hnědého uhlí v nízkoúčinné výrobě elektřiny Přispěje k prodloužení dostupnosti uhlí pro výrobu v kogeneraci Směřování investic do oblastí energetiky s největší návratností V souladu s právě přijímanou EU směrnicí o energetické účinnosti EED Přirozená lokální náhrada hnědého uhlí Motivovat k rozvoji v kogeneraci elektřiny a tepla Odpady Nové technologie Přirozená lokální náhrada hnědého uhlí Tržně motivovat energetické využití zvýšením poplatků za skládkování Tepelná čerpadla účinné využití elektřiny k vytápění Mikrokogenerace účinné využití paliva ospravedlňuje podporu 4

6 DLOUHODOBOU STRATEGICKOU SOBĚSTAČNOST ČESKÉ REPUBLIKY MÁ ZAJISTIT VÝSTAVBA NOVÉHO JADERNÉHO ZDROJE Zdroj: SEK 5

7 JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH VÝZEV NÁSLEDUJÍCÍCH LET JE EVROPSKÁ REGULACE ENERGETIKY, JEJÍŽ CÍLE ZŮSTALY V PLATNOSTI PŘES EKONOMICKÉ ZPOMALENÍ 20 % Snížení emisí skleníkových plynů do 2020 oproti stavu v 1990 Relevantní politika EU EU ETS (systém emisního obchodování ) Povinný pro sektor energetiky a energeticky náročný průmysl zařízení zahrnuto Přísnější cíl redukce emisí speciálně pro EU ETS : 21% redukce oproti 2005 do EU schválila ambiciózní cíle, které mají přímý dopad na sektor energetiky 20 % Podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové finální spotřebě energie Povinné národní cíle do 2020 Cíl zaměřen na sektory energetiky, výroby tepla a dopravy 20% podíl na celkové spotřebě může pro samotnou energetiku znamenat až 35% podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů 2 20 % Energetických úspor porovnání s BAU scénářem EED (Směrnice o energetické účinnosti): Přijato na evropské úrovni, chystá se implementace do národních legislativ (do roku 2014) Předpokládá dosahování nových úspor v konečné spotřebě energií v objemu 1,5% historické spotřeby ročně 3 6

8 ZA SOUČASNÝCH PRAVIDEL BUDE NA KONCI TŘETÍ FÁZE V EU-ETS PŘEBYTEK Mt POVOLENEK 1 Bilance CO2 pro druhou a třetí fázi EU ETS Mt EED je stále ve fázi implementace, celkový dopad směrnice není úplně jasný EK uvažuje o odsunutí Mt z první na druhou půlku třetí fáze Odhady o přebytku povolenek v rozmezí od 1060 Mt až po 2200 Mt Alokace Phase 2 Spotřeba Phase 2 Přebytek Phase 2 Alokace Phase 3 Spotřeba Phase 3 EED (50%) Přebytek Phase 2+3 Nejistota ohledně budoucnosti leteckého sektoru v EU ETS 7

9 MW ROSTOUCÍ VÝROBA Z RES VÝRAZNĚ NAHRAZUJE VÝROBU Z KONVENČNÍCH ZDROJŮ A TO ZEJMÉNA V PODMÍNKÁCH STAGNUJÍCI POPTÁVKY 2 7% 7% 8% 12% 14% 14% Podíl výroby OZE na spotřebě 8

10 RYCHLÝ NÁRŮST VÝROBY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V NĚMECKU A STAGNUJÍCÍ ROZVOJ TAMNÍ PŘENOSOVÉ SOUSTAVY VEDE K PŘETĚŽOVÁNÍ SÍTÍ V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH 2 Fyzické toky výroby z větru ve střední Evropě Výroba z obnovitelných zdrojů se koncentruje mimo území s velkou poptávkou, zároveň vysoká volatilita výroby z OZE vede k přetěžování hlavních přenosových vedení Naprostá většina prostředků je alokována na přímou podporu větrných zdrojů a jejich připojení k síti, Projekty posílení sítě zatím nemají srovnatelnou prioritu Region výroby z větru Region spotreby Fyzicke toky Kritické linky TSO v CEE jsou z důvodu omezené kapacity kritických linek uvnitř DE a AT nuceni redukovat přeshraniční kapacity linek o kruhové toky a neočekávané toky (VTE, PV) určené pro velkoobchodní trh 9

11 OBJEM VÝROBY ELEKTŘINY Z OZE V NĚMECKU MÁ DO ROKU 2020 NARŮST O 100 TWh, SOUSEDÉ NĚMECKA BY PROTO UVÍTALI STEJNĚ ROZHODNÉ POSÍLENÍ VNITRONĚMECKÝCH SÍTÍ 2 1 Výroba z OZE v DE v roce 2020 při 100% splnění cílů TWh Other 32 Solar Offshore wind Onshore wind 46 Biomass Hydro Výroba z OZE má dle německých plánů narůst do 2020 oproti roku 2011 téměř o 100TWh a pokryje tak 37-40% spotřeby elektřiny Míra splnění cílů je nejistá, nicméně Německo se zdá být dostatečně ambiciózní pro jejich dosažení Posilování sítí však postupuje velmi pomalu Zdroj: NREAP 10

12 SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI REALIZUJE PO CO2 A OZE TŘETÍ PILÍŘ ENERGETICKÉ POLITIKY EU 3 Rozsah a cíl Cílem je dosahovat ročně nových úspor energií v objemu 1.5% průměrné konečné spotřeby tří let předcházejících implementaci Týká se konečné spotřeby energie (zejména tedy elektřina, teplo, plyn) Směrnice umožňuje využít množství úlev, max. však do výše 25% požadovaných úspor Obsahuje i další iniciativy týkající se kogenerace, zateplování vládních budov, energetických auditů, smart meteringu, Velmi vysoká flexibilita pro národní implementace Směrnice nenařizuje konkrétní mechanismus zvýšení účinnosti, podoba realizace závisí na členských státech Povinnost snížit spotřebu svých zákazníků mohou mít DSO a/nebo prodejci energií Může být implementována bez nových povinností pro energetické firmy Časový plán implementace Směrnice by měla být převedena do národních předpisů do jara

13 V NOVÉ ENERGETICE PLATÍ JINÉ KONKURENČNÍ VÝHODY A ZAČÍNAJÍ SE ZDE UPLATŇOVAT I JINÍ HRÁČI, JE VŠAK ZAPOTŘEBÍ CO NEJRYCHLEJI OPUSTIT POHODLNOU, ALE CELOSPOLEČENSKY NEEFEKTIVNÍ FÁZI DOTACÍ A PODPOR 3 Konkurenční výhody nutné v energetice Tradiční energetika Brownfields Komplexní technologie Jednorázové velké investice Integruje služby: instalace mikro CHP, údržby, sdružování řízení + Dodává koncová zařízení Nová energetika Vztah s klienty Poskytování balíčků služeb s přidanou hodnotou Spotřební financování Centrální a chytrý dispečink malých zdrojů Deutsche Telekom jako příklad nového hráče v energetice + Dodává službu energy management Nové obchodní příležitosti i pro velké energetiky: zajištění instalace, provozu, financování, údržby, dodávky médií, odběru elektřiny včetně inteligentního dispečinku a třeba i ukládání elektřiny v dobách nízkých cen Pozn.: V Německu mikro a malé kogenerace podporovány investiční dotací a provozní podporou. 12

14 V NĚMECKU VŠAK UŽ MNOHO ELEKTRÁREN NEPOKRYJE ANI SVOJE NÁKLADY, ALE PŘITOM JSOU DŮLEŽITÉ PRO STABILITU SOUSTAVY Nákladová křivka*, Německo 2012, EUR/MWh Hydro Other Nuke Lignite Coal Gas Poptávka Masivní dotace OZE vede k distorzi trhu s elektřinou Na trhu se tak nezaplatí elektrárny, které jsou však zapotřebí k udržení stability sítě Řešením může být zavedení standardního tržního přístupu i pro dodávky z OZE nebo zavedení dalšího nestandardního nástroje, kapacitních plateb * Průměrná disponibilita OZE a průměrné přeshraniční toky Kumulativní disponibilní kapacita MW 13

15 Cal EUR/MWh DNEŠNÍ CENY ELEKTŘINY NEPODPORUJÍ VÝSTAVBU NOVÝCH KLASICKÝCH ZDROJŮ, EKONOMIKA TĚCH STÁVAJÍCÍCH JE PODMÍNĚNA FÉROVOU CENOU UHLÍ A INVESTIČNÍ PODPOROU MODERNIZACE Náklady výrobních zdrojů EUR/MWh CO 2 palivové a ost. variabilní náklady fixní náklady investice Pozn.: účinnost hnědouhelného bloku 33%, ceny energ. komodit: povolenka <10 EUR/t, plyn 28 EUR/MWh, hnědé uhlí <40 CZK/GJ, investice do ekologizace a prodloužení životnosti <10 mil. Kč/MW 14

16 STRMÝ ROZVOJ OZE VEDE ZEMĚ K PŘEMÝŠLENÍ O FUNGOVANÍ JEJICH ENERGETIK, VÝSLEDKEM JSOU DALŠÍ ZÁSAHY NÁRODNÍCH VLÁD A MÉNĚ VOLNÉHO TRHU Národní vlády určují energetický mix kapacitní mechanismy jako nástroj Francie Dle reformy NOME mají být kapacitní platby zavedeny do roku 2015 Platby budou uvaleny na dodavatele elektřiny Uvažuje se o zavedení tzv. kapacitních garancí, které by byly obchodovatelné Penalizované mohou být obě strany: s nedostatkem poskytované i zakoupené kapacity Prví aukce plánována na rok 2013 (pro dodací období ). Německo Německý regulátor začne velmi pravděpodobně podporovat tři plynové zdroje společnosti E.ON, které by byly nuceny jinak kvůli ztrátovosti uzavřít RWE jedná o podobné podpoře Gazprom diskutuje s bavorskou vládou možnost zavedení kapacitních plateb pro plynové elektrárny v Bavorsku Kapacitní platby již součásti legislativy Kapacitní platby v procesu zavádění do legislativy/ regulatoriky Zdroj: NEPP, SWECO, IHK, Bloomberg, Argus, Gazprom, Fortum 15

17 EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA MUSÍ VÝRAZNĚJI POSÍLIT JEDNOTNÝ ENERGETICKÝ TRH NEBO SE ROZPADNE NA 27 NÁRODNÍCH SYSTÉMŮ Jednotný energetický trh se stane opět jasnou prioritou EU Opětovné sjednocení a posílení trhů s elektřinou Posílení a udržení dlouhodobé kredibility trhu s CO2 Nastavení jednotného a kontrolovaného systému podpory OZE ( zelené certifikáty ) Energetická politika EU je na rozcestí Energetický trh EU se rozpadne na 27 národních systémů Národní trhy zavádí vlastní pravidla, ta se budou navzájem negativně ovlivňovat Energetický trh nemůže fungovat jako doposud, povede to ještě k větší regulaci Vyšší cena elektřiny pro koncové spotřebitele než dnes V této desintegraci mohou následovat další sektory je ohrožen samotný princip jednotné EU 16

JSOU ZELENÉ PLÁNY ROZVOJE ENERGETIKY UDRŽITELNÉ?

JSOU ZELENÉ PLÁNY ROZVOJE ENERGETIKY UDRŽITELNÉ? JSOU ZELENÉ PLÁNY ROZVOJE ENERGETIKY UDRŽITELNÉ? Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ, a.s. (Pavel Řežábek, ŘÚ Analýzy trhu a prognózy) Trendy Evropské Energetiky Praha, 22.10.2012 JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU Matej Šanta, divize Strategie, ČEZ a.s. WS IAČR - Energetika pro 21. století v České republice 25. 9. 2012 AGENDA Výchozí situace na energetických trzích

Více

Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví

Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví 0 HLAVNÍMI HRÁČI NA TRHU S ELEKTŘINOU JSOU VÝROBCI, OBCHODNÍCI, PŘENOSOVÁ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA

Více

Energetický mix pro příští desetiletí

Energetický mix pro příští desetiletí Energetický mix pro příští desetiletí Alan Svoboda ředitel divize obchod, ČEZ a.s. 7. 10. 2011 Sasko český kongres, Drážďany, Německo HISTORICKÝ ENERGETICKÝ MIX V CELÉM REGIONU BYL PODOBNÝ Poměrná výroba

Více

21/10/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s.

21/10/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s. REFORMA ENERGETICKÉHO TRHU V EU A DOPADY PRO ČR 21/10/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s. EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA MĚLA DEFINOVÁNY DVA HLAVNÍ CÍLE: JEDNOTNÝ TRH A DLOUHODOBOU DEKARBONIZACI

Více

PROMĚNY ENEGETICKÝCH TRHŮ. Pavel Cyrani ČEZ, a. s. Ředitel divize obchod a strategie, člen představenstva

PROMĚNY ENEGETICKÝCH TRHŮ. Pavel Cyrani ČEZ, a. s. Ředitel divize obchod a strategie, člen představenstva 0 PROMĚNY ENEGETICKÝCH TRHŮ Pavel Cyrani ČEZ, a. s. Ředitel divize obchod a strategie, člen představenstva 1 PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ! Prostředí, v němž se pohybujeme, se stále vyvíjí! Od plně regulovaného

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha říjen 2009 1 Obsah Státní energetické koncepce 1. ÚVOD... 3 2. RÁMEC A VÝCHODISKA PRO TVORBU ENERGETICKÉ KONCEPCE... 5 3. POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGICKÉ

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

20/06/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s.

20/06/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s. EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA A JEJÍ DOPADY NA TRŽNÍ PROSTŘEDÍ V EVROPĚ A ČR 20/06/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s. EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA MĚLA DEFINOVÁNY DVA HLAVNÍ CÍLE: JEDNOTNÝ

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Akční plán snižování emisí CO

Akční plán snižování emisí CO Akční plán snižování emisí CO Skupiny ČEZ do roku 2020 2 SKUPINA ČEZ Obsah Shrnutí 4 Úvod 6 Globální a evropský kontext 6 Motivace Skupiny ČEZ 7 Cíle do roku 2020 10 Specifikace plánovaných opatření a

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha září 2013 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE...4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK...6 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR A HLAVNÍ

Více

Energetika 21. století vize chytré a čisté energie 10. prosince 2014 Pavel Cyrani Ředitel divize obchod a strategie ČEZ, a.s.

Energetika 21. století vize chytré a čisté energie 10. prosince 2014 Pavel Cyrani Ředitel divize obchod a strategie ČEZ, a.s. ROLE DECENTRALIZACE V TRANSFORMACI ČESKÉ ENERGETIKY A VE STRATEGII SKUPINY ČEZ Energetika 21. století vize chytré a čisté energie 10. prosince 2014 Pavel Cyrani Ředitel divize obchod a strategie ČEZ, a.s.

Více

25-26. leden 2012 Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh

25-26. leden 2012 Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh JAKÉ PODMÍNKY JSOU VYTVÁŘENY PRO BUDOUCÍ ENERGETICKÝ MIX 25-26. leden 2012 Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh BUDOUCÍ ENERGETICKÝ VÝROBNÍ MIX OVLIVŇUJE CELÁ ŘADA NEJISTOT Klíčové otázky/trendy

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

09.30 9.40 Daniela Písařovicová Úvodní přivítaní moderátorkou 09.40 9.55 Pavel Šolc, naměstek ministra průmyslu a obchodu 09.55 10.

09.30 9.40 Daniela Písařovicová Úvodní přivítaní moderátorkou 09.40 9.55 Pavel Šolc, naměstek ministra průmyslu a obchodu 09.55 10. 09.30 9.40 Daniela Písařovicová Úvodní přivítaní moderátorkou 09.40 9.55 Pavel Šolc, naměstek ministra průmyslu a obchodu 09.55 10.10 David Kučera, generální sekretář Energetické burzy Praha 10.10 10.25

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14.

14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14. 14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14.35 Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ 14.35 14.50 Mirek Topolánek,

Více

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004)

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004) STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004) Praha 2004 1 Obsah Státní energetické koncepce (SEK): str.: Vize, cíle, nástroje SEK

Více

PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE (14. 12. 2011) Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví

PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE (14. 12. 2011) Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE (14. 12. 2011) Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize a

Více

VI. ENERGETIKA. Úvod. 1. Zkušenosti ze zahraničí

VI. ENERGETIKA. Úvod. 1. Zkušenosti ze zahraničí VI. ENERGETIKA Úvod Energetika jako jedno z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství, je důležitým článkem hospodářské struktury státu. Její výkonnost, spolehlivost, technická a technologická úroveň

Více

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU únor 2013 Obsah 1 Použité zkratky... 2 2 Úvod... 3 3 Východiska dlouhodobé rovnováhy a vztah

Více

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

Zpracovatel: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 579/17, 120 00 Praha 2. www.svn.cz. Autoři:

Zpracovatel: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 579/17, 120 00 Praha 2. www.svn.cz. Autoři: HODNOCENÍ NÁVRHU PODPORY TEPLA Zpracovatel: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 579/17, 120 00 Praha 2 www.svn.cz Autoři: Jana Szomolányiová, senior konzultant Ing. Tomáš

Více

Studie předpokládaných dopadů systému obchodování s povolenkami na emise CO 2 po roce 2012 na ekonomiku ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR

Studie předpokládaných dopadů systému obchodování s povolenkami na emise CO 2 po roce 2012 na ekonomiku ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Studie předpokládaných dopadů systému obchodování s povolenkami na emise CO 2 po roce 2012 na ekonomiku ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR září 2008 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 5 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 6 SHRNUTÍ

Více

SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ

SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ JAN KANTA Manažer útvaru Legislativa a trh XXIV. Seminář energetiků Jelenovská, 22. ledna 2014 I KDYŽ MÁME DNES ELEKTŘINY PŘEBYTEK, LZE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Stručná zpráva o výsledcích práce Nezávislé energetické komise

Stručná zpráva o výsledcích práce Nezávislé energetické komise Stručná zpráva o výsledcích práce Nezávislé energetické komise Praha, 4. 7. 2008 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Úvod 3 Současný stav 3 Hlavni rizika budoucího vývoje 4 Evropské souvislosti 5 Obecný rámec

Více