weld+vision FRONIUS MAGAZÍN 1.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "weld+vision FRONIUS MAGAZÍN 1.02"

Transkript

1 weld+vision FRONIUS MAGAZÍN 1.02 INTELIGENCE: Na začátku každého nápadu stojí fantazie F & E: Totální propojení do sítě F.I.R.S.T.: První bilance konceptu péče o zákazníky firmy Fronius VÍDEŇ A TECHNIKA: Tipy pro návštěvníky výstavy Svařování/Intertool REZONANČNÍ INTELIGENCE: Svařování za ideálních podmínek

2 Rozšířený management podniku Heinrich Hackl, Klaus Fronius jun., Brigitte Strauß, Klaus Fronius, zleva doprava Herbert Mühlböck, Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, Volker Lenzeder Editorial Úvodní téma tohoto vydání se zabývá inteligencí. Bylo by zajímavé položit si otázku, do jaké míry disponují inteligencí nejen lidé nebo jejich výrobky, ale také celé organizace. Například podniky. Jestliže se inteligencí míní to, že jedinec nebo jiný subjekt disponuje nějakou zvláštní schopností a s určitými situacemi se dokáže vypořádat nadprůměrně úspěšně, pak mohou být inteligentní také podniky. A jedno je přitom jisté: jestliže se zkoncentrují vědomosti, zvýší se celkové schopnosti příslušné struktury. Toho lze dosáhnout třeba týmovou prací. V týmu se setkávají kompetence různého druhu. Každý člen týmu do něho přináší různé znalosti. Tyto se mohou částečně překrývat. Jestliže jeden člen přechodně vypadne, pak přebírají jeho funkce ostatní. Práci to není na překážku. Naopak: teprve tak může vzniknout naprosto spolehlivě fungující organizace. Tento přístup převzala také firma Fronius. Již před třemi roky převedla firma Fronius celou strukturu podniku na týmovou práci a to i na úrovni podnikového vedení. Vytvořil se tak rozšířený management podniku. Jednotlivci již nerozhodují. Každé téma, které je třeba promyslet a zpracovat, je probíráno ve skupině a tím je také osvětleno z různých stran. Tímto postupem se přibližujeme ideálu stoprocentního podchycení informací. Totéž platí i pro péči o zákazníky. Také zde se zabývala firma Fronius inteligentním řešením, na kterém se rovněž podílejí pracovní týmy. První náhled na nový koncept péče o zákazníky, tzv. F.I.R.S.T., přinesl článek v posledním vydání. Dnes pokračujeme bilancí prvního roku. Více si o tom přečtete na straně 14. Zajímavé čtení Vám přeje tým firmy Fronius. K našemu titulnímu obrázku: Formovala se v začátcích také Vaše fantazie hracími kostkami Lego? Pak vás jistě potěší, když se dočtete, že tato hrací kostka s výstupky úspěšně dospěla až do počítačového věku. Vstoupila do něj jako RCX - první programovatelná kostka Lego. Mladí konstruktéři tak mohou své stroje přeměnit za pomoci počítače na inteligentní výtvory. Kreativní učení a technický rozvoj zde jdou ruku v ruce. Nepochybně velmi potěšitelné zjištění! Princip RCX překvapivě dobře charakterizuje firmu Fronius. Také naši spolupracovníci spojují osvědčené principy se špičkovou technologií a dospívají tak neustále k novým, inteligentním řešením. Přičemž právě tento, často hravý přístup přispívá rozhodující měrou k úspěchu. Impresum: Weld+Vision jsou noviny pro zákazníky firmy Fronius International GmbH. Úprava: Reklamní kancelář GmbH. Za obsah zodpovídá: Fronius International GmbH, Buxbaumstraße 2, A 4600 Wels, Ochranná známka a název nebyly zpravidla jako takové označovány. Absence tohoto označení neznamená, že se jedná o volné jméno ve smyslu práva vztahujícího se na zboží a ochrannou známku. Obsah 3-5 Název Rezonanãní inteligence: Svafiování za ideálních podmínek 6-7 Interní zprávy Novinky firmy Fronius 8-9 Komentář hosta Architektura budoucnosti 10 Vzorový příklad Svafiování v zónû magnetického pole F & E - Total Digitální revoluce pokraãuje Pro ty nejnároãnûj í podmínky Ze života podniku Úspû n start Tip na cestu VídeÀ a technika Fronius 2002 Editorial 2

3 Rezonanãní inteligence: Svafiování za ideálních podmínek JAK MÒÎE NOV PRINCIP P EKONAT STARÉ STANDARDY Pfiedstavte si, Ïe jedete po iroké, vût inou rovné silnici; tu a tam se objeví zatáãka, mírné kopeãky a údolí. A pfiedstavte si dále, Ïe jedete a máte zapnut tempomat. Je nastavená optimální rychlost, která zûstává konstantní - aè uï je k jejímu udrïení zapotfiebí dodávat vy í nebo niï í v kon. Jízda se stává pfiíjemnûj í. A stejnû takové je svafiování s rezonanãní inteligencí. Nadefinujete si ideální charakteristiku, která si stále udrïuje svûj ideální prûbûh, nezávisle na tom, jak momentálnû vypadají okolní podmínky. Přístroje pro ruční elektrodové svařování jsou určeny pro mobilní použití v náročných podmínkách, například na montážích. Přitom je často nevyhnutelné přecházet s dlouhými kabely od jednoho pracoviště ke druhému. A právě tím může být ovlivněn výkon svařovacího zdroje, neboť jeho výkon je v pravém smyslu slova - stále na trase. Dochází ke snížení jeho maximální výkonnosti a také se často projevuje nestabilita oblouku. A právě to je základním problémem všech běžných invertorů. Ve firmě Fronius si tento problém uvědomili. V důsledku toho provedli analýzu všech souvislostí a urychlili vývojové práce. Výsledek: rezonanční inteligence. Perfektní charakteristika Principem, který za tím vším stojí, je zpětnovazební funkce, implementovaná do systému, která sofistikovaným způsobem řeší nejen právě popsaný problém, ale má ještě další přednosti. Pomocí rezonančního konceptu ovlivňuje oblouk sám sebe a tím přímo i výkon zdroje. Je sám jediným regulátorem, který okamžitě reaguje na každý projev svojí činnosti. Funguje jako trvale přítomná ozvěna výkonových parametrů. Všechny parametry jsou neustále udržovány na hodnotách zaručujících ideální svařovací podmínky, protože je stále k dispozici dostatečná rezerva výkonu. Tuto schopnost, znát okamžitý stav a také na něj okamžitě reagovat, nazýváme rezonanční inteligencí. Nemusí být ani aktivována, ani instalována; je jednoduše zde. Stále přítomná. Důsledkem je trvale perfektní a konstantní charakteristika oblouku a s tím spojené nejlepší možné svařovací podmínky. Svařování je díky tomu spolehlivé na 100%. A podle této schopnosti by měly být v budoucnosti invertory posuzovány. Název 3

4 TP 1500 nov standard Firma Fronius nabízí čtyři přístroje z nové série invertorů - všechny samozřejmě disponují rezonanční inteligencí: TransPocket 1100: nejmenší přístroj firmy Fronius a nejlehčí v této třídě; 3,7 kg při proudu 110 A TransPocket 1500: elektrodové ruční svařování s přídavnou funkcí svařování TIG, proud 150 A TransPocket 1500 RC: s vestavěnou přípojkou dálkového regulátoru TransPocket 1500 TIG: pro perfektní svařování TIG Díky této široké nabídce elektrodových rezonančních svařovacích přístrojů existuje pro jakoukoliv specifickou aplikaci vždy ten pravý přístroj tedy takový, který je pro příslušné pracovní použití také náležitě vybavený. Tento aplikační koncept je dále ještě podporován myšlenkou kompletačního kufříku: svařovací přístroj s kompletním vybavením svářečského pracoviště, tedy s elektrodovým kabelem, drátěným kartáčem, svářečským štítem a uzemňovacím kabelem. Jak se svafiuje s inteligentními pfiístroji? Jsou přímo geniální, říkají uživatelé. Ani při nejobtížnějších pracovních podmínkách se nevyskytují žádné problémy. Co tedy umí tyto malé, lehké, téměř zázračné věci? Jak jsme se již zmínili, princip rezonance se stará o ideální charakteristiku oblouku, která je přímo jím neustále sledovaná a řízená. A to u všech typů elektrod, včetně celulózových; až do průměru 4 mm, i při klesavých svarech. Působením nepřetržitě pracující zpětné vazby je zaručena perfektní charakteristika i v případě nejnáročnějších elektrod. Tento ideální stav je u výrobků firmy Fronius přenositelný na celý svařovací proces. Přístroje disponují mimoto řadou funkcí, které svařování ještě dále zpříjemňují: Hot Start: usnadňuje zapálení elektrody krátkodobým zvýšením svařovacího proudu. Arc Force Control: zaručuje snadné a bezproblémové svařování elektrodami, které vytvářejí velké kapky. TIG-Comfort-Stop: zabraňuje obtížnému odtrhávání oblouku na konci svaru při svařování TIG. Oblouk je zde využit jako signál definovaným pohybem hořáku dojde k automatickému snížení svařovacího proudu. Dotykové zapalování TIG: průběh zapalování je řízen elektronicky. Parametry zapalování jsou přesně přizpůsobeny elektrodě, což má za následek rychlé zapálení a rovněž i jako absolutně precizní práci. TIG-Plus: zde zajišťují proudové pulsy snadnější ovládání tavné lázně při práci ve vynucených polohách a při přemosťování mezer, a to při celkově snížené proudové intenzitě. Fronius 2002 Název 4

5 Rezonanãní princip Napětí Ideální charakteristika rezonančního invertoru Charakteristika běžného invertoru Rezonanční koncepce umožňuje téměř dokonalou aproximaci ideálni charakteristiky. Proud Rezonanční inteligence se nemusí aktivovat, ani instalovat, ani zvlášť objednávat je zde vždy. Je již implementována do systému. S konceptem rezonance se oblouk sám stává jediným regulátorem celkového výkonu. Každá sebemenší změna v činnosti oblouku způsobená na příklad změnou podmínek je reflektována jako echo a zpětně ovlivňuje jednotlivé parametry. Tato stále působící zpětná vazba oblouku a s tím spojené přizpůsobování jednotlivých fyzikálních veličin se starají o to, aby mezi svařovacími parametry vládla trvalá harmonie. Tuto schopnost, znát aktuální stav a také na něj okamžitě reagovat, nazýváme rezonanční inteligencí. Je zaručená perfektní souhra a jejím výsledkem je vždy ideální charakteristika oblouku a nejlepší možné svařovací vlastnosti. Technické údaje TP 1100 Spoleãník na dlouhá léta Díky mimořádně robustní konstrukci a použití výhradně vysoce kvalitních komponent slibují tyto elektrodové invertory nadprůměrně vysokou životnost. Tyto přístroje ještě navíc pracují s vysokou účinností a nízkým příkonem při chodu naprázdno a v důsledku toho také s nízkými náklady na elektrickou energii. Přínosem pro kvalitu přístroje je také teplotně řízený ventilátor, vestavěný prachový filtr a pevná mechanická konstrukce. Tam kde se poïaduje inteligence Problém snižování výkonu při používání dlouhých kabelů, zmíněný v úvodu, se objevuje v první řadě při mobilním provozu a právě zde zjednává rezonanční inteligence nápravu. Právě k tomuto účelu je koncipována série TransPocket A to nejen pro řemeslné a živnostenské provozy, ale díky svojí kompaktní konstrukci také pro průmyslový provoz s jeho nepříznivými a náročnými podmínkami. Jako základní materiály lze svařovat běžnou ocel, ocelolitinu i vysokolegovanou ocel, stejně tak jako hliník. Jednotlivé typy přístrojů a rovněž i různé sestavy kompletačních kufříků jsou detailně, s veškerými technickými údaji, popsány na internetové stránce firmy Fronius. Zájemci se mohou podívat na adresu: products/mmaw Jmenovité síťové napětí: 230 V Rozsah svařovacího proudu elektroda: A Dovolené zatíěení za podmínek 10 min/40żc: 20 % při 110 A Rozměry d/š/v mm: 265/110/200 Hmotnost: 3,7 kg TP 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Jmenovité síťové napětí: 230 V Rozsah svařovacího proudu elektroda: A WIG: A Dovolené zatížení za podmínek 10 min/40żc: 35 % při 140 A Rozměry d/š/v mm: 315/110/200 Hmotnost: 4,7 kg Název 5

6 Novinky ve firmû Fronius Fronius získává cenu za inovaci za techniku LaserHybrid Restrukturalizace ve panûlsku V echno nejlep í, pane Bakke! Popáté obdrží firma Fronius cenu za inovaci Spolkové země Oberösterreich (Horní Rakousko). Jak již název napovídá, oceňuje tímto Spolková země některé zvlášť vynikající inovační počiny. V roce 2001 se dostala tato cenná trofej do rukou výzkumného týmu firmy Fronius. Oceněna byla laserová hybridní svařovací hlava, která je jako první na světě schopná nasazení v sériové výrobě. Proces LaserHybrid je inovace, při které se spojuje přesnost a rychlost. Jedná se o sloučení dvou pracovních postupů: laserový paprsek se svým vysokým pracovním tempem a svařování v ochranném plynu s možností vyplnit prostor mezi dvěma konstrukčními díly. Rychlost 9 m/min je zcela enormní. Pro srovnání běžné MIG-svařování zvládne 1 m/min. Dva roky intenzivní výzkumné práce se skrývají za touto inovací. K prvnímu využití došlo v automobilovém průmyslu: VW má v provozu zatím šest svařovacích hlav systému LaserHybrid. Dlouholetý prodejní partner firmy Fronius ve Španělsku, GALA GAR, má novou strukturu. Byl založen podnik Gala electronic, který má výhradní zodpovědnost za odbyt výrobků firmy Fronius ve Španělsku. Gala electronic zaměstnává 12 pracovníků v prodeji, v technice a ve správě; Vedoucím prodeje je pan José-Antonio Baquedano. Nové je také sídlo firmy moderní budova na ploše 600 m 2. Usiluje se o úzkou spolupráci s firmou Fronius ve všech oblastech podnikání a též o využití Corporate Design firmy Fronius pod heslem Stejná kvalita po celém světě. Pro Španělsko znamená tato restrukturalizace významný krok vpřed. Především mají být v následujících pěti letech dosaženy následující cíle: 20% podílu na trhu a dvouciferná míra růstu. Těžištěm prodeje jsou španělské automobilové podniky, subdodavatelé automobilového průmyslu, loděnice, výrobci vagónů a letecký průmysl. Jednatel firmy Fronius v Norsku, pan Odd Bakke se obrací obchodnímu světu zády. Ve svých 70-ti letech odchází nyní do důchodu. K této příležitosti si zvolil veletrh Svařování a řezání v Essenu. Pan Bakke byl 9 let spolupracovníkem a jednatelem firmy Fronius v Norsku. Založení této dceřiné společnosti v listopadu 1992 provedl úspěšně také jako podílník. Jeho aktivní život bude pokračovat v důchodu pan Bakke se již nyní věnuje novému projektu: 100 km od svého současného bydliště si staví nový dům v Bergenu. Celý tým firmy Fronius děkuje panu Bakkemu za jeho dlouholetou spolupráci a přeje mu, aby se mu také jeho další plány zdařily stejně úspěšně. Fronius 2002 Interní zprávy 6

7 In memoriam pana Bachema První dcefiiná spoleãnost firmy Fronius v USA TechGuide 02 je tady Žhavá novinka: V lednu 2002 byla otevřena první zaoceánská pobočka firmy Fronius. Místo: Brighton/Michigan. Blízkost Detroitu a domov velké trojky (Ford, GM, Daimler Chrysler) jí má ulehčit vstup na trh. Budou nabízeny následující skupiny výrobků: digitální svařovací přístroje pro svařování MIG/MAG, systémy Laser-Hybrid, TIG Hot Wire (horký drát) a Time Twin. Cílovými zákazníky jsou automobilový a subdodavatelský průmysl. Tato 100%-ní dceřiná společnost zahájila svou operativní činnost v dubnu a nabízí vedle svých prodejních aktivit také servisní a aplikační centrum. Od ledna tohoto roku je k dispozici nový TechGuide. CD-Rom TechGuide je důležitým digitálním informačním systémem pro prodejní a servisní partnery firmy Fronius. Již dřívější vydání se osvědčila jako pomůcka ke každodennímu použití. K dispozici jsou veškeré informace ke všem aktuálním výrobkům z divize svařovací techniky. TechGuide 02 disponuje novou, ještě přehlednější grafickou úpravou, rozšířeným obsahem a více jazykovými verzemi. Upravená navigace umožňuje pomocí Roll-Over-Menu jednoduché vyhledání všech informací pouhým kliknutím na myš. Nabízí se zde více než 1600 souborů technických dokumentací, rozměrových náčrtů, vyobrazení komponent pro rozšířenou výbavu, programy pro PC, stejně tak jako softwarové vybavení pro svařovací přístroje. TechGuide 02 je přístupný i na internetu. Na adrese: je pro prodejní a servisní partnery nestále připraveno jeho aktualizované vydání. Smutné sdělení uprostřed zpráv o úspěších: V noci z 25. na 26. února se při automobilové nehodě smrtelně zranil pan Dipl.-Ing. Dr. Heinz Bachem. Krátce před svými 36. narozeninami. Celý podnik byl touto zprávou silně otřesen. Pan Bachem začal u firmy Fronius pracovat v září 2001 a byl zaměstnán jako vedoucí výstavby střediska Automotive Technical Center (ATC). Při této činnosti prokázal svoji vysokou angažovanost. Během této krátké doby vytvořil kompletní strukturu ATC a vysoce motivovaný tým. Jeho práce byla ceněna všemi spolupracovníky. Pan Bachem bydlel nedaleko Cách a každý týden cestoval mezi Německem a Welsem. Nechtûn rozchod Ještě jedno smutné sdělení musíme učinit na tomto místě. Pan Václav Karásek st. od nás odešel po delší těžké nemoci ve věku 57 let. Pan Karásek byl ředitelem firmy Fronius v České republice. S vysokou angažovaností vytvářel strukturu výrobních a prodejních míst v České republice a na Slovensku. Fronius byl jednou z prvních firem, které v České republice založily vlastní výrobní provozy. Protože časté změny zákonných ustanovení ztěžovaly v té době jakoukoliv souvislou práci, bylo toto možné uskutečnit pouze díky osobnímu nasazení pana Karáska. Interní zprávy 7

8 Architektura budoucnosti INSTITUT NA PODPORU ZAMùSTNÁNÍ VE WATTENSU JE P IPRAVEN NA NOVÉ NÁROKY 4. prosince 2000 byl poloïen základní kámen zcela nového vzdûlávacího centra Komory dûlníkû a zamûstnancû v Tirolsku (AK Tirol), které bude dáno k dispozici Institutu na podporu zamûstnání (Berufsförderungsinstitut BFI) ve Wattensu. Podafiilo se tím uãinit v znamn krok k zítfiej ím úspûchûm, protoïe nová budova disponuje nejen vût í kapacitou, ale byla po stránce vybavení, prostorového uspofiádání a architektury postavena podle nejmodernûj ích hledisek. Weld + Vision (W+V) hovofiil s vedoucím nového vzdûlávacího centra, panem Franzem Platzerem (p. P). W+V: Pane Platzere, od kdy přebýváte v těchto nových stěnách? p. P: S výukou v dílnách jsme začali v říjnu předešlého roku a plný učební provoz probíhá v novém BFI centru od března W+V: Co se stane se starou budovou? p. P: Ta byla prodána. W+V: Proč se stavěla nová? p. P: Pro to existuje mnoho důvodů a dva z nich byly obzvláště rozhodující: za prvé, neustále stoupala poptávka v oblasti přípravy na povolání a pro tuto činnost bylo ve staré budově už zkrátka málo místa. Za druhé, staré centrum bylo naším domovem již 25 let a neodpovídalo dnešnímu technickému standardu. U vzdělávacího centra, které chce svoje absolventy vybavit pro jejich profesní budoucnost tím nejlepším know-how a připravit je na reálné nároky tam venku, musí být vše na úrovni. A právě to se od nás očekává. W+V:Tedy ve Wattensu je všechno nové? Fronius 2002 Komentář hosta 8

9 p. P (směje se): Ano. W+V: Byl jste od samého začátku zodpovědný za obsahové vedení projektu nového vzdělávacího centra. Jaké požadavky byly na novou budovu kladeny? p. P: Větší, modernější, otevřenější. W+V: A výsledek? p. P: Větší, modernější, otevřenější. Nové BFI centrum patří podle mého mínění k nejprogresivnějším vzdělávacím institucím, které znám. A viděl jsem jich už řadu. Celý dům lze přehlédnout zrakem od západu na východ a stejně tak i od severu k jihu. Je vidět na každou jednotlivou pracovní oblast. Dům je vystavěn jako galerie z horního podlaží lze shlížet přímo do dílen v přízemí. Jedním z nejkrásnějších prostorů je střešní terasa o ploše 330 m 2, z poloviny zastřešená. Byla vytvořena jako volně přístupný prostor pro žáky, ale také jako místo pro pořádání různých skupinových či firemních seminářů. Dílenská část se teď rozkládá na ploše 1200 m 2 a nabízí 48 pracovišť. Horní podlaží disponuje stejnou plochou a je využito na učební sály, seminární místnosti a sály s počítačovou technikou. W+V: Změnilo se spektrum nabídky BFI? p. P: Ano, i to se rozšířilo. Za prvé díky modernímu vybavení*. Kupříkladu máme nyní CNC stroje a můžeme tak pokrýt nové obory povolání. Za druhé ale také atraktivnějšími prostorami, které nyní umožňují kreativní činnost a dále novou orientací naší organizace. V budoucnu proto chceme vybudovat opravdu rozsáhlý tripartitní systém, tedy spolupráci mezi učňovským podnikem, učilištěm a partnerem v tomto případě BFI. W+V: Pane Platzer, poslední dotaz: jak dlouho už pracujete v BFI? p. P: Celkem 21 let. Prvních sedm formou smlouvy o dílo. W+V: Děkuji za rozhovor. *Poznámka redakce: V oblasti techniky spojování materiálů je BFI centrum vybaveno svařovacími zdroji Fronius typu TPS 2700 a MW Spektrum nabídky centra BFI Wattens BFI centrum připravuje mládež a dospělé na závěrečnou výuční zkoušku v oboru kvalifikovaný kovodělník, prostřednictvím tzv. druhé vzdělávací cesty, a to jak v denních tak také večerních kurzech. Kromě toho nabízíme také další služby firmám a soukromým osobám. Nabídka vypadá následovně: kurzy v oboru třískového obrábění kurzy v oblasti techniky spojování materiálů (svařování) kurzy v oblasti kreativity (výtvory z kovů, designerské objekty, sklářské techniky) semináře v oblasti hydraulické, pneumatické, řídící a regulační techniky firemní školení Speciálně pro podniky zabývající se svařovacími technikami nabízí BFI odborné semináře, transfer technologie, kurzy svařování v podnicích a vypracování individuálních řešení různých problémů. Na tomto místě jeden tip: BFI Wattens pořádá společně s firmou Fronius v roce 2002/2003 sérii akcí pro tirolský průmysl téma: inovace v technikách spojování materiálů. Nové centrum BFI Wattens je umístěno v centrální poloze: jak v blízkosti sjezdu z dálnice, tak také nedaleko nádraží Rakouských drah. BFI, 6112 Wattens, Auweg 5 Tel.: 05224/ Komentář hosta 9

10 Svafiování v zónû magnetického pole ARDAL STALINDUSTRI V NORSKU SBÍRAL ZKU ENOSTI... Ardal je malou prûmyslovou obcí s pfiibliïnû tisícovkou obyvatel na západním pobfieïí Norska, na konci jednoho z dlouh ch fjordû. Ardal byl osídlen pravdûpodobnû pouze proto, Ïe tam odpovûdní ãinitelé naplánovali jeden z nejvût ích závodû na elektrol zu hliníku. A také svûj zámûr uskuteãnili roku 1996 zde byl zaloïen podnik Ardal Stalindustri. Jak do lo k tomu, Ïe Fronius vybavil v Ardalu podnik s 36-ti pracovníky, 17-ti svafiovacími soupravami, se doãtete v následujících fiádcích. Řeč je o Ardal Stalindustri. Tento podnik byl založen proto, že se v této průmyslové obci předpokládala značná potřeba údržbářských a servisních prací. Spolupráce s podnikem na elektrolýzu hliníku se rozvinula do značné šíře, avšak v průběhu pracovní činnosti se začaly objevovat problémy. Základním materiálem je hliník, který se taví v obrovských tavných pecích. V jejich okolí vznikají natolik silná magnetická pole, že dovedou nejen vytáhnout veškeré kovové předměty přímo z kapes, ale dokonce zastavují hodinky. Tím je značně ztíženo svařování v případě, že se u něho vyžaduje přesnost. Ardal Stalindustri testoval nejrůznější přístroje z nabídek více firem. Očekávané výsledky se však nedostavily. Pak vyzkoušeli Time Synergic 450 firmy Fronius. A to důkladně, velmi důkladně. Tento přístroj v testech bezvadně obstál. Ardal Stalindustrie koupil ještě v roce 1996 první dva zdroje Time Synergic 450. Do dnešního dne, tedy v průběhu pěti let, bylo zakoupeno dalších 15 svářeček Time Synergic 450 a jeden přístroj Magic Wave Tato skutečnost je o to pozoruhodnější, zjistíme-li, že Ardal Stalindustri má pouhých 36 zaměstnanců! Dobré svařovací vlastnosti v zóně silného magnetického pole nebyly jediným důvodem pro toto rozhodnutí. Ardal Stalindustri potřeboval především také přístroje, které vykazují vysokou míru užitných vlastností značný výkon, stabilní oblouk a umožňují svařování slabých materiálů z hliníku nebo nerezové oceli. Po vyhodnocení všech těchto kritérií zbyl už jen jediný přístroj. A právě tak má spolupráce vypadat: vyřešit i zcela specifické problémy k naprosté spokojenosti. Fronius 2002 F & E Total 10

11 Digitální revoluce pokraãuje Propojení svařovacího zdroje, serveru a klienta OPC za účelem vizualizace, vyhodnocování, příp. aplikace, prostřednictvím internetu. Svařovací zdroje digitální řady Fronius OPC Server OPC Client Vizualizační programy pro dokumentaci svařovacích dat Propojení do sítû: PC a svafiovací zdroje vytváfiejí virtuální jednotku Digitální revoluce přivádí u firmy Fronius na svět další potomky. A globalizace zahrnuje již také svařovací techniku. Po digitálních svařovacích zdrojích následují periferní zařízení, rozhraní a propojení do celosvětové sítě, takže užitek, který přináší komunikace na internetu, mohou zákazníci firmy Fronius nyní rozšířit také na svařovací zdroje. Pokud jsou propojené do sítě přes ethernet a TCP/IP, můžete je obsluhovat a kontrolovat z libovolného místa. Součinnost PC a svařovacího systému, přenos dat v reálném čase (just in time) z jednoho přístroje na druhý, bezprostřední analýza dat a jejich trvalá dokumentace, určují už nyní obraz přítomnosti a budoucnosti svařovacího oboru. K tomu přispívají ještě další prvky, jako příslušné programové vybavení a některé nové komponenty. Dálkové ovládání RCU 4000 Ovládací jednotka a svařovací zdroj jsou od sebe odděleny. Ovládací jednotku si umístí uživatel tam, kde je to pro něho nejpraktičtější, např. tak, aby měl na dohled oblouk. Jednotka dálkového ovládání Remote Control Unit RCU 4000 zajišťuje kompletní dálkové řízení svařovacího zdroje, a to jak při robotizovaném, tak také při manuálním provozu. Server OPC Program vyvinutý firmou Fronius nainstaluje uživatel na svém PC. K další komunikaci nyní postačí kterýkoliv klient OPC. Přes datové rozhraní, které je nezávislé na výrobci a je z hlediska továrních automatů nejdůležitější, dostane uživatel k dispozici např. všechna svařovací data, která pak může využít pro účely dokumentace a analýzy. Uživatel, spojený s jinými servery OPC, resp. se stroji na ně napojenými, nebo s poskytovateli informací, může pak provádět v podstatě jakoukoliv vizualizaci a uskutečnit libovolný přenos dat. Dálkovým ovládáním RCU 4000 lze z požadovaného místa pohodlně řídit jak roboty, tak také manuálně prováděné práce. F & E Total 11

12 Pro ty nejnároãnûj í podmínky NOVÁ E ENÍ PRO LODùNICE A PRÁCE NA MO I (OFFSHORE) Tam, kde panují nejtvrd í podmínky, jsou i nejvy í poïadavky. Stálá vysoká vlhkost vzduchu, siln vítr, extrémnû korozívní mofiská voda to je naprosto bûïné klima v lodûnicích a na pracovi tích Offshore. K tomu pfiistupuje nepfiehledné mnoïství nejrûznûj ích místních pracovních úkolû, pfieváïnû stavební práce na tûïk ch ocelov ch konstrukcích, velmi ãasto i stísnûné prostorové podmínky a v ude mnoho dal ích pracovníkû. To jsou charakteristické znaky prostfiedí, které nikterak neusnadàuje snahu nabízet uspokojivá fie ení v oblasti svafiovací techniky. Fronius 2002 F & E Total 12

13 Fronius má dlouholeté zkušenosti týkající se loděnic a prací na moři (Offshore). Každému konečnému řešení předcházejí náročné testy ve všech fázích vývoje nového výrobku. Svým zákazníkům nabízíme pouze to, co se u nás, v podniku, osvědčilo na 100%. Ani u nového podavače VR 4000 Yard tomu není jinak. Nov posuv drátu pro agresivní prostfiedí Podavač VR 4000 Yard byl vyvinutý a otestovaný firmou Fronius společně s uživateli přímo v loděnicích a ukázal se jako nejvhodnější přístroj pro toto použití. Co jej činí tak robustním? Můžeme uvést více důvodů: snadno ovladatelný, malý lehký přístroj vážící cca 11 kg mimořádně odolný kryt s kovovými panty zcela uzavřený systém chrání drát a poskytuje optimální ochranu před prachem protikorozní odolnost lehké hliníkové konstrukce obzvláště spolehlivý a prakticky bezporuchový provoz K tomu přistupují ještě další vlastnosti, které jsou důležité speciálně pro loděnice a průmysl Offshore. K nim patří jednak možnost pronášet jej běžným průlezným otvorem, i přes to, že průměr cívky může být až 300 mm, a jednak variabilita polohy kufru, který lze v provozu postavit i položit. Spolehlivû pracující datová sbûrnice V náročném pracovním prostředí musí být těmto podmínkám přizpůsobený celý systém. Také a především, datové rozhraní. To je velmi choulostivým článkem v celém svařovacím procesu, protože zde dochází k výměně dat mezi posuvem drátu a vlastním zdrojem. Fronius zde nabízí vlastní výrobek sběrnici RS 485, která, v porovnání s jinými podobnými sběrnicemi, umožňuje právě v tomto agresivním a vlhkém prostředí spolehlivý a bezpečný přenos dat. Také pro elektrody Innershield Toto zvláštní provedení samoochranných drátů je v některých oblastech použití zcela nezbytné. Specielně tam, kde se uplatňují silné povětrnostní vlivy. Při práci se samoochrannými drátovými elektrodami se nepoužívá ochranný plyn. Samoochranný drát produkuje sám atmosféru, která chrání tavnou lázeň před oxidací. Pro tyto přídavné materiály existují speciální synergické charakteristiky, tedy předem definované sady parametrů, které umožňují dosáhnout těch nejlepších pracovních výsledků. Podavač VR 4000 byl vyvinutý firmou Fronius tak, aby vyhověl požadavkům loděnic a pracovišť Offshore. F & E Total 13

14 Úspû n start NOV KONCEPT PÉâE O ZÁKAZNÍKY FIRMY FRONIUS SE DA Í Je tomu jiï témûfi rok, kdy byl zahájen nejvût í odbytov projekt v celé historii podniku Fronius tedy od momentu, kdy pfie el z fáze plánování do fáze realizace. eã je o konceptu péãe o zákazníky nazvaném F.I.R.S.T. Jak rozsah se za tímto projektem skr vá, vytu íte okamïitû, jakmile se dozvíte, Ïe se dot ká celé prodejní a servisní struktury po celém svûtû, a Ïe ke zmûnám dojde také ve v ech dcefiin ch spoleãnostech. Nov systém byl pochopitelnû teprve uveden do pohybu, ale jiï bûïí, a jak bûïí? Tak, a to je je tû dûleïitûj í, Ïe jej uï nelze zastavit. První kroky byly nejv znamnûj í a mnohé zmûnily. K ãemu konkrétnû do lo a jak bude projekt pokraãovat, se dozvíte z tohoto ãlánku, kter se zab vá první bilancí. Fronius 2002 Ze života podniku 14

15 V minulém vydání Weld+Vision byl nový koncept péče o zákazníky F.I.R.S.T. již podrobně představen. Nejvyšším cílem projektu F.I.R.S.T. je získat více času pro zákazníka a dát mu k dispozici zcela spolehlivý tým. V podstatě jde o to, aby se na jedné straně práce urychlily, tedy pracovalo se efektivněji, z čehož plyne, že na druhé straně se získá více času. Tento rozšířený časový prostor je právě to, co představuje ten správný vztah k zákazníkovi: rozhovory, předváděcí akce, školení, sestavování nabídek, vypracování optimálních řešení, atd. Cílem je získat více času pro zákazníka o celých 20% více. A to kvalitního a produktivního času. V prvním půlroce bylo ve Vídni dosaženo již 15%. Zákazník získává na v ech úrovních Avšak nejen rozšířený čas je přínosem pro zákazníka, ale také zrychlení služeb. Jedná se o následující činnosti: servisní služby, dodávky náhradních dílů, údržbu, kalibrační služby, opatřování informací a znalostí pro spolupracovníky. Přitom zůstává zachován základní požadavek, kterým je garantovat na celém světě stejnou kvalitu služeb firmy Fronius. Aby bylo možno toto všechno dosáhnout, byl vypracován skutečně rozsáhlý koncept spočívající na třech pilířích: servisní centrum prodejní tým svářečská kavárna Hlavním cílem servisního centra je zkrácení doby nejrůznějších servisních činností při zachování stále stejné kvality. U svářečské kavárny dojde oproti tomu k výraznému zkrácení doby potřebné k získání informací. Svářečská kavárna je na jedné straně reálné zařízení, kavárna sloužící k výměně znalostí mezi zákazníky, pracovníky a partnery, a na straně druhé virtuální médium, které poskytuje veškeré informace, aby bylo možno zákazníkům optimálně, rychle a co nejobsažněji poradit. Při práci v prodejním týmu jde o to, dát zákazníkovi k dispozici kompetentní a celkově zodpovědný tým, který si bude vědět rady s jeho potřebami i v případě, že nebude k dispozici příslušná kontaktní osoba. Současně bude zde tedy při kontaktu se zákazníkem dán k dispozici čas, který byl uspořený v předcházejících dvou oblastech. F.I.R.S.T. Ïije Před rokem to byla všechno ještě jen teorie. Nyní je to již praxe. F.I.R.S.T. žije. A jak žije! Za pouhý jeden rok byl koncept péče o zákazníky, jak jsme jej právě popsali, ve Vídni plně převeden do praxe, a to za pomoci nového servisního centra a dvou svářečských kaváren. Drážďany a Lipsko, Bavorsko, Českou republiku i Slovensko tato akce bezprostředně čeká. Veškeré přípravné práce byly zde již ukončeny a další konkrétní přípravy probíhají v současné době také ve Francii a ve Švýcarsku. A vše jde stále dopředu. Předpokladem pro tuto činnost je stálá aktivita a maximální nasazení. Čeho je přitom možno dosáhnout, ukazuje následující bilance z Vídně. Servisní stfiedisko: 98% v ech oprav svafiovací techniky provádûn ch pfiímo na místû Servisní středisko si obstaralo všechny číselné ukazatele vztahující se k období jednoho roku od zavedení projektu. A čísla, která se zde nashromáždila, jsou vskutku potěšující. Servisní středisko Vídeň ušetřilo za pouhých šest měsíců dvěma místním prodejním týmům celých 600 hodin (za servisní služby). Tento čas využily týmy pro kvalitnější péči o zákazníky. 98 % oprav bylo provedeno přímo na místě ve Vídni (oproti dřívějšímu objemu 65 %). Celkem 60 % zakázek mohlo být vyřízeno během 24 hodin. Tato efektivita je při zachování známé kvality firmy Fronius možná pouze díky standardizovanému vzdělání pracovníků, jasným pravidlům a co nejlepšímu vybavení na místě samém. 10 reáln ch sváfieãsk ch kaváren a 800 potenciálních virtuálních náv tûvníkû v kavárnû on-line. Již v prvém půlroce bylo zřízeno a zařízeno 10 svářečských kaváren k volnému využití našimi pracovníky, partnery a zákazníky. Do projektu byl implementován systém on-line, který je non-stop k dispozici všem pracovníkům firmy Fronius (buď na vlastním pracovišti nebo ve svářečské kavárně). A na příkladu svářečské kavárny je nejlépe vidět, že projekt F.I.R.S.T. nejen žije, ale i vzkvétá. Celkově je velmi příznivě přijímán. Naši pracovníci jsou hrdí na svou svářečskou kavárnu a často ji využívají. Denně je registrováno v průměru 300 vstupů pokud počítáme skutečné uživatele a týdně 300 případů stažení informací. Patnáctičlenný redakční tým zásobuje tuto novou komunikační platformu denně nejnovějšími informacemi z oboru i ze života podniku. Sečteno a podtrženo: svářečská kavárna jak ve své architektonické, tak také v on-line podobě je od května k dispozici všem partnerům firmy Fronius. Ze života podniku 15

16 F.I.R.S.T. ve zkratce: Nový koncept péče o zákazníky, F.I.R.S.T., který se šíří z Vídně do celého firemního světa, si klade vysoké cíle, přičemž všechny směřují k jedinému: k maximální spokojenosti zákazníka. více času na kvalitní kontakty se zákazníky, jako je poradenství, školení, vypracování řešení, atd. rychlé zajišťování služeb, jako jsou opravy, údržba, dodávky náhradních dílů apod. celosvětově stejná, vysoká kvalita firmy Fronius u všech služeb 24-hodinová svářečská pohotovost zrychlení informačního toku další podnícení interní komunikační výměny a její trvalá instalace do systému Základnu tvoří tři hlavní prvky: Servisní centrum: efektivní a kvalitní zvládání úkolů, jako jsou opravy, údržba, dodávky náhradních dílů atd. Prodejní týmy: malé, přehledné týmy pro kompetentní poradenskou službu zákazníkům Svářečská kavárna: reálná a virtuální komunikační platforma pro pracovníky, zákazníky a partnery 600 hodin navíc pro styk se zákazníkem V prvních šesti měsících měly oba prodejní týmy ve Vídni o celých 15 % více času na kvalitně využité a čistě produktivní styky se zákazníky. Tento čas byl využit pro osobní termínovaná setkání se zákazníky, předváděcí akce a na vypracování nabídek. A právě zde je patrná hlavní přednost nové koncepce péče o zákazníky, neboť v době, ve které se dění kolem nás stále zrychluje, existuje náhle místo, na kterém se čas jakoby vrací zpět. Místo, kde vládne pohoda a kde je možno soustředit se s odlehčenou myslí na zákazníka. A protože jsou prodejní týmy záměrně malé a přehledně strukturované, snáze si také sledují náklady. Jenom v prvém půlroce bylo možno ve Vídni uspořit přes Euro kapitálových prostředků. Start projektu F.I.R.S.T. nemohl být opravdu úspěšnější. O tom, jak bude jeho rozmach dále pokračovat, Vám bude Weld+Vision přinášet informace i v budoucnosti. Fronius 2002 Ze života podniku 16

17 VídeÀ a technika NEBO: PROâ NENÍ V STAVA SVA OVÁNÍ/INTERTOOL JEDIN M DÒVODEM PRO TO, ABYSTE SE PRÁVù LETOS VYPRAVILI DO VÍDNù? Od 19. do 22. ãervna 2002 se koná ve Vídni veletrh Svafiování/Intertool. Pro firmu Fronius je to nejdûleïitûj í veletrh v Rakousku. K vrcholûm leto ní prezentace budou patfiit: celosvûtovû jedineãn postup Laser- Hybrid, nové pfiístroje s rezonanãní inteligencí a dále aplikace na oceli a hliníku. Veletrh Svafiování/Intertool je jistû dobr m dûvodem k náv tûvû Vídnû, av ak nikoliv jedin m. Snad se Vám to podaří nějak zařídit, protože cesta do Vídně bude v každém případě stát za to. Proto: navštivte Vídeň. Spojte si návštěvu veletrhu také s prohlídkou města. Vídeň má v období časného léta své zvláštní kouzlo. Budete si proto moci atmosféru tohoto města opravdu naplno prožít. Přijedete-li do Vídně několik dní před zahájením veletrhu, zastihnete Vídeň ještě v zajetí Slavnostních týdnů. Vídeňské Slavnostní týdny roku 2002 probíhají od 10. května do 16. června. Prezentovat se bude 38 produkcí ze 14-ti zemí a 156 představení. Také hudební program je rozmanitý a překlene všechny žánry, od barokních oper, přes klasická díla 20. století, až po současná operní díla. Divadelní program se bude prezentovat souborem 22-ti představení z následujících oblastí: mezinárodní autorské divadlo experimentální divadelní formy literární režijní divadlo Ať už přijedete kdykoli, klasická trasa za to bude stát vždy. Začít by mohla třeba na starém městě prohlídkou Hofburgu, dále kolem Španělské jezdecké školy, Muzea lipicánů, až k dómu svatého Štěpána. Dále Vám trasa nabídne procházku po ulici Graben, tedy vídeňských Příkopech, po známé Kärtnerstraße, ukáže Vám také barokní morový sloup, operu a 100 let starou Secesi. V nabídce najdete ještě další pozoruhodnosti, jako je císařský zámek Schönbrunn, Státní opera, Belvedere, anebo zábava v Prátru. Vzbudili jsme Váš zájem? Pak Vás jistě bude zajímat, že Vídeň nabízí svým návštěvníkům Vídeňskou kartu, což znamená, že můžete užívat pobyt ve Vídni celé 3 dny za výhodnou cenu 16,90 Euro: síťová jízdenka na metro, autobus a tramvaj, dále 150 výhod při návštěvě muzeí a dalších pamětihodností, divadel a koncertů, při nákupech, v kavárnách, restauracích, posadíte-li se na sklenku vína... Obsáhlou nabídku turistických okružních tras (Sightseeing-Tour) naleznete na adrese: Veškeré veletržní termíny pak najdete pod: news.events Tip na cestu 17

18 Fronius 2002 Tip na cestu 18

19 Speciální tipy pro technické fanou ky Technické muzeum (v blízkosti zámku Schönbrunn, 14, Mariahilfer Straße 212) Nabízí exponáty z dějin techniky a průmyslu, mj. samolet Etrich-Taube, který je stále ještě schopný letu, parní stroje, bordově červený Lohnerův vůz Porsche, počítačové tomografy, televizní režijní pracoviště a také: invertorový princip firmy Fronius. Aktuální expozice: Stavby: most výškový dům tunel: Tato expozice se věnuje tématu Stavby v celé jeho technické a architektonické rozmanitosti. Mosty, výškové domy a tunely neodrážejí pouze znalosti technologie a materiálů, ale určují také vzhled celých měst. V popředí se nalézá vídeňská stavba Millenniumstower, kterou si lze dotekem na obrazovce v pravém slova smyslu prosvítit. Podivuhodný přístroj vysavač: Expozice osvětlující technické, medicínské, sociální a kulturně-historické aspekty odstraňování prachu v domácnostech. Zámek Geymüller Tento perfektně zařízený biedermeierovský zámeček náleží k Muzeu užitého umění. Nachází se zde jedna z nejlépe uspořádaných sbírek starých hodin. Možnost zajištění speciálních prohlídek pro více osob. Strana 17: snímek vlevo: Přírodopisné muzeum, vpravo: Museumsquartier; Strana 18, 19 (řazení snímků ve směru hodinových ručiček): Zámek Schönbrunn, Secese, Muzeum moderního umění, Palmenhaus u zámku Schönbrunn, Hofburg, Technické muzeum, Svatoštěpánský dóm Tip na cestu 19

20 Austria Germany Switzerland France Norway Czech Republic Slovakia Ukraine USA FRONIUS INTERNATIONAL GMBH Buxbaumstraße 2 A 4600 Wels Tel: +43/7242/241-0 Fax: +43/7242/ VERTRIEB ÖSTERREICH Tel: +43/7242/ Fax: +43/7242/ FRONIUS DEUTSCHLAND GMBH Liebigstraße 15 D Kaiserslautern Tel: +49/631/ Fax: +49/631/ FRONIUS SCHWEIZ AG Oberglatterstrasse 11 CH 8153 Rümlang Tel: +41/1/ Fax: +41/1/ FRONIUS FRANCE SARL 13 avenue Félix Louat-B.P. 195 F Senlis Cedex Tel: +33/3/ Fax: +33/3/ FRONIUS NORGE AS Tegleverksvn., Aaserud Ind. omrade N 3057 Solbergelva Tel: +47/32/ Fax: +47/32/ FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. V Olšinách 1022/42 CZ Praha 10 Tel: +420/2/ Fax: +420/2/ FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. Priemyselná 1 SK Trnava Tel: +421/33/ Fax: +421/33/ FRONIUS FACKEL GMBH S.Knjashitschi Browarskogo R-NA Kiewskaya OBL.; Tel: +380/4494/ Fax: +380/4494/ FRONIUS USA LLC Business Center-Eagle One Citation Drive Suite 600 Brighton Michigan USA Tel: +1/810/220/4414 Fax: +1/810/220/ ,0006,2140 CZ

TransPocket 2500 / 3500. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 2500 / 3500. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 2500 / 3500 Obalená elektroda & WIG DC Inteligentní hlava hledá silné a odolné tělo VŠEOBECNĚ NASAZENÍ Vývojový posun v každém ohledu Na počátku byla vytvořena téměř geniální koncepce: Systém

Více

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Obalená elektroda & WIG DC Od této doby je inteligence mírou v ech vûcí ÚVODEM Rezonanãní inteligence - Nov standard svafiovací techniky Pfiedstavte

Více

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech Žárovka Thomase Alva Edisona nebyla první na trhu. Ale byla tou, která s konečnou platnos pomohla elektřině k průlomu. Stále znovu mění vynálezy svět.

Více

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A Profesionální invertorové zdroje pro svařování MIG/MAG/ MMA a drážkování uhlíkovou elektrodou. Nastavení proudu v rozsahu

Více

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů

ByVention. milestone in. laser cutting. Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů milestone in laser cutting ByVention Nejmenší laserové řezací zařízení na standardní formáty plechů ByVention nejvyšší efektivita a vše, co k tomu patří Neobyčejný systém pro řezání laserem ByVention zaručuje

Více

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace FastMig M Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace Kemppi FastMig M jsou moderní a vysokovýkonné synergické MIG / MAG svařovací zdroje určené pro nasazení v náročných podmínkách,

Více

ROBOTIZOVANÉ SVAŘOVÁNÍ

ROBOTIZOVANÉ SVAŘOVÁNÍ / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika ROBOTIZOVANÉ SVAŘOVÁNÍ / Dlouhodobá systémová řešení pro všechny požadavky svařování. 2 / O nás / Od roku 1950 vyvíjíme inovativní

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. / Program Fronius Service Partner

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. / Program Fronius Service Partner / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika / Program Fronius Service Partner / Nainstalujete dokonalé fotovoltaické elektrárny. A co bude pak? Nabídněte svým zákazníkům více:

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Plazmový řezací systém TransCut 300

Plazmový řezací systém TransCut 300 Plazmový řezací systém TransCut 300 Plazmové řezání s kapalným provozním médiem Jméno přednášejícího Pobočka Firma Ulice Místo Vysoká mobilita s plazmovým řezacím systémem TransCut 300 Kompaktní, přenosný

Více

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG Svařování TIG: Metoda & Graf výběru Metoda TIG Metoda TIG Obloukové svařování metodou TIG Vstup vody (Studená) Vodič proudu TIG hořák Dýza plynu Vstup ochranného plynu Wolframová elektroda Oblouk Svařovací

Více

Inteligentní a energeticky úsporný pohon

Inteligentní a energeticky úsporný pohon Logo spoločnosti - JPG rozlíšenie 200x200 pxl. Názov spoločnosti: Wittmann Battenfeld CZ, spol. s r.o. Komodita:(vypísať slovom) Vstrekovacie lisy a periférne zariadenia Základné informácie o spoločnosti:

Více

1 Svařování Laser-Hybridem

1 Svařování Laser-Hybridem 1 Svařování Laser-Hybridem Laser-Hybrid je kombinace svařování nejčastěji pevnolátkovým Nd YAG laserem a jinou obloukovou technologií. V zásadě jsou známy tyto kombinace: laser TIG, laser MIG/MAG, laser

Více

Kamera řady MIC 550 Odolná kamera PTZ pro venkovní použití

Kamera řady MIC 550 Odolná kamera PTZ pro venkovní použití Kamera řady MIC 550 Odolná kamera PTZ pro venkovní použití 2 Řada MIC 550 Nastavení standardu pro sledování Atraktivní, kompaktní provedení pro nenápadné začlenění do prostředí sledování Robustní konstrukce

Více

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů efficiency in laser cutting BySprint Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů 2 BySprint soustředěný a ekonomický BySprint je optimální zařízení pro uživatele, kteří

Více

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON Ing.Jan Veverka, OMNITECH spol s.r.o. Oerlikon kompletní řada zdrojů pro svařování a dělení materiálů Kompletní řada zahrnují zdroje pro svařování metodou MMA, MIG/MAG,

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci efficiency in laser cutting BySpeed Pro Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci 2 BySpeed Pro dynamické, efektivní, nepostradatelné BySpeed Pro je dynamický úsporný balíček pro maximální

Více

Výrobce profesionální svařovací techniky

Výrobce profesionální svařovací techniky FROWELD Svařovací a nabíjecí technika Lukáš Čech, Tyršova 499, 417 05 Osek, Tel.: 417 538 552, 728 262 393, E-mail: info@froweld.cz www.froweld.cz Výrobce profesionální svařovací techniky Mahe, spol. s

Více

TRANSPULS SYNERGIC 2700

TRANSPULS SYNERGIC 2700 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging TRANSPULS SYNERGIC 2700 / MIG/MAG, TIG DC a svařování obalenou elektrodou VŠEOBECNĚ POUŽITÍ VÝKONNÝ SYSTÉM / TPS 2700 je zcela zvláštní svařovací zdroj.

Více

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007 ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY INOVACE ŘADY GAMA INVERTOROVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ PRO MMA/TIG GAMA 151 Invertorový svářecí stroj GAMA 151 je určen především pro svařování:

Více

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154 katalog_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací

Více

Pulzní / STT svářečky

Pulzní / STT svářečky CO JE TO NEXTWELD? Výzvy, kterým v současnosti čelí průmyslová výroba jsou stále více obtížné. Zvyšující se náklady na práci, materiál a energii, intenzivní domácí a mezinárodní konkurence a úbytek nabídky

Více

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační

Více

Obsah čísla Úvodník 3 WEBDISPEČINK v tabletu 4 Novinka kontrola naložení vozidla 8 Nový vzhled WEBDISPEČINKU 10

Obsah čísla Úvodník 3 WEBDISPEČINK v tabletu 4 Novinka kontrola naložení vozidla 8 Nový vzhled WEBDISPEČINKU 10 2/2012 - ÚNOR VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 WEBDISPEČINK v tabletu 4 Novinka kontrola naložení vozidla 8 Nový vzhled WEBDISPEČINKU 10 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Jednoduše bezpečný Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Bezpečnostní zámek CET CET kombinuje princip mechanického zamykání s elektronicky kódovaným aktuátorem. Všestranný Zámky CET se používají pro

Více

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123 ceník_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací zdroje

Více

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro zpracování potravin

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro zpracování potravin Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro zpracování potravin My o nás SMB Schwede Maschinenbau GmbH je jeden z vedoucích výrobců vysoko výkonných páskovacích strojů

Více

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL NAŠÍM CÍLEM JE VYTVOŘIT DOKONALÝ OBLOUK PRO KAŽDÉ POUŽITÍ! Výhody / 3 LSC: MODIFIKOVANÝ KRÁTKÝ OBLOUK S EXTRÉMNĚ VYSOKOU STABILITOU.

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

CITORCH T NG. Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG. www.airliquidewelding.cz

CITORCH T NG. Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG. www.airliquidewelding.cz Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG www.airliquidewelding.cz Nová řada svařovacích hořáků značky OERLIKON přináší inovativní řešení pro náročné práce v různých svařovacích aplikací. Vysoce

Více

VRF 3-TRUBKOVÉ SYSTÉMY TOSHIBA SOUČASNÝ PROVOZ CHLAZENÍ A TOPENÍ 2012 / 13

VRF 3-TRUBKOVÉ SYSTÉMY TOSHIBA SOUČASNÝ PROVOZ CHLAZENÍ A TOPENÍ 2012 / 13 TOPENÍ Kancelářské prostory CHLAZENÍ Technické místnosti 2012 / 13 VRF 3-TRUBKOVÉ SYSTÉMY TOSHIBA SOUČASNÝ PROVOZ CHLAZENÍ A TOPENÍ PŘEDSTAVENÍ TOSHIBA SHRM : Nejúspornější řešení pro velké objekty Nová

Více

Tisková zpráva. Nejvýkonnější 18-ti voltová úhlová bruska: GWS 18 V-LI Professional od firmy Bosch s lithium-iontovým akumulátorem

Tisková zpráva. Nejvýkonnější 18-ti voltová úhlová bruska: GWS 18 V-LI Professional od firmy Bosch s lithium-iontovým akumulátorem Tisková zpráva Nejvýkonnější 18-ti voltová úhlová bruska: GWS 18 V-LI Professional od firmy Bosch s lithium-iontovým akumulátorem březen 2010 PI 6918 PT Nejvyšší poměr odbroušeného materiálu a výkonu při

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

DeltaSpot Odporové svařování

DeltaSpot Odporové svařování DeltaSpot Odporové svařování Hranice jsou zde proto, aby se prolamovaly: pro nás to platí v každém případě VŠEOBECNÉ INFORMACE PROCES U systému DeltaSpot se to také podařilo Posunovat hranice to je naším

Více

Systém veřejného ozvučení Plena Easy Line Snadná obsluha a ovládání systému

Systém veřejného ozvučení Plena Easy Line Snadná obsluha a ovládání systému Systém veřejného ozvučení Plena Easy Line Snadná obsluha a ovládání systému 2 Systém veřejného ozvučení Plena Easy Line Skutečná cesta ke kvalitnímu veřejnému ozvučení Snadné používání díky označení zón

Více

Osy s lineárním motorem řady HN a HG

Osy s lineárním motorem řady HN a HG HN HG Osy s lineárním motorem řady HN a HG Nekompromisní a vysoce dynamická lineární osa HN s pevnou základnou-integrována a připravena k použití. Kompaktní a precizní vedení, i absolutní měřící systém

Více

Velký výkon. Náklady zcela pod kontrolou. Odsávací turbíny TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology

Velký výkon. Náklady zcela pod kontrolou. Odsávací turbíny TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology Velký výkon. Náklady zcela pod kontrolou. Odsávací turbíny TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology TURBO II DC-TEC s Dynamic Control Technology Inteligentní řídicí jednotka Dynamic Control Technology

Více

NERO. bezhluková bezkabelová úsporná. www.rolrols.cz. www.rolrols.cz

NERO. bezhluková bezkabelová úsporná. www.rolrols.cz. www.rolrols.cz ROLETY NERO NERO bezhluková bezkabelová úsporná A je to tady: firma ROLROLS zařadila NERO do svého programu a odstarto vala tak éru téměř neslyšného dálkového ovládání rolet, kdy Vám nepřekáží žádné kabely

Více

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther v. 19 nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther nová řada závěsných plynových kotlů elegantní design pro

Více

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační kotle mají mnohem vyšší stupeň využití než tradiční kotle možná instalace na stávající

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000

MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000 / Svařování TIG a obalenou elektrodou VYŠŠÍ HOSPODÁRNOST DÍKY TECHNOLOGII ACTIVE WAVE / Celý systém je plně

Více

Výrobní katalog 2008 / 2009

Výrobní katalog 2008 / 2009 Výrobní katalog 2008 / 2009 Divize svafiovací techniky MIG/MAG WIG Svafiování obalenou elektrodou Plazma Laser Odporové svafiování Plazmové fiezání Automatizace RÛzné Zdroje pro manuální svafiování Zdroje

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl My o nás SMB Schwede Maschinenbau GmbH je jeden z vedoucích výrobců vysoko výkonných páskovacích strojů a

Více

BeA technika pro automatizaci přístroje a řešení pro každou oblast použití

BeA technika pro automatizaci přístroje a řešení pro každou oblast použití BeA technika pro automatizaci přístroje a řešení pro každou oblast použití BeA technika pro automatizaci přístroje řešení servis Inovační systém BeA MODUL je speciálně vyvinut a vyráběn pro stacionární

Více

Vezmi warrior a začni

Vezmi warrior a začni Vezmi warrior a začni SVAŘOVAT. ESAB_WarriorBroch_Czech.indd 1 7/17/13 10:40 AM Společnost ESAB Vám nyní představuje Warrior, nový průlomový svařovací zdroj, KTERÝ Vám napomůže v ROZVOJI vašich schopností.

Více

Balící stroj na brikety BP 800

Balící stroj na brikety BP 800 Balící stroj na brikety BP 800 Pro balení briket nabízíme poloautomatický balicí stroj typu SmiPack BP 800 pro skupinové balení briket do teplem smrštitelné folie LDPE. Předpokládané technické zadání:

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

Přesné řezy do nejrůznějších materiálů

Přesné řezy do nejrůznějších materiálů Mix materiálů Unikát Přesné řezy do nejrůznějších materiálů Make it your home. Udělejte si svůj domov s PKS 16 Multi. S mnohostrannou ruční okružní minipilou můžete realizovat své plány a řezat dlaždice,

Více

Opravdu Bosch! nové úhlové brusky. Silné, šikovné, vytrvalé

Opravdu Bosch! nové úhlové brusky. Silné, šikovné, vytrvalé Opravdu Bosch! Silné, šikovné, vytrvalé nové úhlové brusky NOVINKA! Nové malé úhlové brusky Bosch. Větší výkon, perfektní manipulace a delší životnost. Modré elektrické nářadí: pro řemeslo a průmysl. www.bosch-professional.cz

Více

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Není nad opravdu dobrý nástroj Pro nás, jakožto vynálezce vysokootáčkového řezného kotouče, je plynulá optimalizace a zlepšení našich výrobků

Více

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Automatické testování netěsností vzduchem Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Nejmodernější technologie testování netěsností: Přístroje JWF pro testování netěsností, série 400 Pro každý postup

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

ČESKY. hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW

ČESKY. hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW ČESKY hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW HBC 650-1250 JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE QUATTRO MOVEMENT Díky jedinečnému uložení vzpěrné desky vzniká unikátní pohyb Quatro drticích

Více

Building Technologies. Siemens, s.r.o. Divize Building Technologies Evropská 33a 160 00 Praha 6 www.siemens.cz/sbt www.siemens.

Building Technologies. Siemens, s.r.o. Divize Building Technologies Evropská 33a 160 00 Praha 6 www.siemens.cz/sbt www.siemens. Building Technologies Siemens, s.r.o. Divize Building Technologies Evropská 33a 160 00 Praha 6 www.siemens.cz/sbt www.siemens.com/homesecurity Podléhá změnám bez předchozího upozornění. Vytištěno v České

Více

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. Cold metal transfer. / Technologie.

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. Cold metal transfer. / Technologie. / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika Cold metal transfer. / Technologie. / Od roku 1950 vyvíjíme inovativní kompletní systémy pro obloukové svařování a odporové bodové

Více

Spolupráce s RWE 2010

Spolupráce s RWE 2010 Spolupráce s RWE 2010 Velká modernizační kampaň RWE a Viessmann Ceník akčních sestav Platný od 1. dubna 2010 ZÁRUKA 5 LET Úvod/obsah 2/3 Viessmann ve spolupráci s RWE připravil na období od 1. dubna 2010

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

Zvláštní provedení podle přání zákazníka

Zvláštní provedení podle přání zákazníka Zakázkový Válec Zvláštní provedení podle přání zákazníka Podle hesla Váš problém je náš konstrukční základ vyrábíme, již více než 25 let, hydraulické válce podle standardu HEB a speciální provedení dojednaná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000 Svařování metodou WIG a elektrodové svařování Snazší svařování VŠEOBECNĚ NASAZENÍ Tiché, silné, stabilní Svářeči pracující s metodou WIG se mají na co těšit.

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396..

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Obsah Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 2 Instalace regulátoru prostorové

Více

Systémy protisluneční ochrany heroal

Systémy protisluneční ochrany heroal Složky pro novináře R+T 2015 Tisková zpráva: Rozšíření oblasti obchodní činnosti heroal Systémy protisluneční ochrany heroal heroal představuje sektor protisluneční ochrany na veletrhu R+T 2015 Stuttgart/Verl,

Více

Svařování pod tavidlem

Svařování pod tavidlem Svařování pod tavidlem Metoda svařování svařování pod pod tavidlem tavidlem Směr svařování Kontaktní průvlak Drát (drátová elektroda) Tavidlo Elektrický oblouk Ochranná atmosféra Tavná lázeň Roztavená

Více

Kvalita made in Germany.

Kvalita made in Germany. Viega. Vždy o krok napřed! CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Kvalita made in Germany. Podniková centrála Viega GmbH &Co. KG v Attendornu II Kvalita made in Germany. Nejmodernější výroba. Existují věci,

Více

Bazénové odvlhčovače. Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech. Kvalita se systémem

Bazénové odvlhčovače. Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech. Kvalita se systémem Bazénové odvlhčovače Bazénové odvlhčovače Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech Kvalita se systémem BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE Série SLE Exkluzivní odvlhčovače vzduchu

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

Nejvyšší výkony podmíněné provozem

Nejvyšší výkony podmíněné provozem 12345 Zajistit provoz Nejvyšší výkony podmíněné provozem Je to tak jednoduché. 12 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

TransSteel 3500 / 5000. Svařovací systém MIG/MAG

TransSteel 3500 / 5000. Svařovací systém MIG/MAG TransSteel 3500 / 5000 Svařovací systém MIG/MAG Robustní partner při zpracování oceli VŠEOBECNĚ Vždy na bezpečném místě Při práci s ocelí je vyžadována spolehlivost. Robustní nástroje jsou samozřejmostí.

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin

Více

[ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ]

[ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] [ P i l y ] Pokosové pily Pily na dvojitý pokos Vyřezávací pily Pily pro klínové řezy a vybrání Pilové automaty Pilové automaty s pusherem elumatec Česká republika >CZ-25241

Více

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla Nabídka omnimat ring Osvědčený řetěz s rychlou montáží s pevným kruhem Řetěz speciálně pro autobusy a lehké nákladní vozy Pokud se musí jet rychle dál, je

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE ETICKÝ KODEX PODPORUJÍCÍ ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC A JEHO PŘÍNOSY INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE koordinátor SEVEn duben 2013 září 2015 20 partnerů z 20 členských zemí EU hlavním cílem

Více

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD Popis produktů: Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené

Více