Disertační práce. Od kupónové privatizace k fondovému centru.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disertační práce. Od kupónové privatizace k fondovému centru."

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity LLM obchodní právo Disertační práce Od kupónové privatizace k fondovému centru. 2008/2009 Ing. Martin Hanzlík

2 Právnická fakulta Masarykovy univerzity LLM obchodní právo Disertační práce Od kupónové privatizace k fondovému centru. Ing. Martin Hanzlík 2009 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Od kupónové privatizace po fondové centrum. zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

3 Obsah 1 Úvod Cíle Rozbor problému Situace kolektivního investování v ČR, historie a stav po roce Vznik kolektivního investování v ČR Stav kolektivního investování v ČR po roce Další negativní rysy odvětví po roce Porovnání s děním v Evropě Konkurenční postavení v rámci EU Situace ve zbytku Evropy Důvody proč vytvářet podmínky pro vznik fondového centra Makroekonomické důvody Role fondů v ekonomice: Kumulace úspor Transparentnost, snadnost daňové kontroly Penzijní systém Zdroj investic (PPP, Private Equity) Vliv na kapitálový trh Vliv na poskytovatele služeb Hi-Tech obor Daňové aspekty Evropská legislativa a její vliv na plánované změny Rámcová legislativa finančních trhů Lamfalussyho procedura, Financial Services Action Plan UCITS direktiva Další záměry Komise v oblasti harmonizace fondů Alternative Investment Fund Managers Directive Výchozí situace a popis cílového stavu Stručná rekapitulace Cílový stav Řešení Změny zákonů v oblasti kolektivního investování po roce Období Období Nemovitostní fondy Fondy kvalifikovaných investorů Real Estate Investment Trust Pozměňovací návrh k technické novele ZKI v roce Integrace dohledu nad finančním trhem v roce Analogie FKI se současným návrhem směrnice AIFM Změny ve zdanění jednotek kolektivního investování Příprava další novely ZKI v roce Další podněty, zavedení obdoby SICAV Zhodnocení dosavadního vývoje Zhodnocení Doporučení Odhad dalšího vývoje Závěr Literatura Resumé v anglickém jazyce Příloha Příloha Příloha

4 1 Úvod Česká republika jako fondové centrum. Zní to velmi zvláštně. V podvědomí většiny z nás a to i laiků zůstává toto postavení vyhrazeno především Lucembursku a potom také dalším zemím jako je například Irsko. Tento příběh popisující určitý pokus změnit tuto situaci vznikl již dávno a to v roce Příběh je zatím někde ve své polovině, není dokončený, a tudíž nemá zatím ani happyend ani nezmizel v propadlišti dějin. To zda bude mít pokračování, a jaké, bude záležet na mnoha faktorech, nicméně v lidské historii můžeme nalézt mnoho příkladů toho jak jedinec, trpělivost a důslednost přinesli výsledky, na které bylo zpočátku pohlíženo minimálně s lehkým úsměvem a provázeno dovětkem nic takového přeci není možné. Věřím tomu, že možné je v zásadě vše, pokud se chce. Celý život se snažím na věci okolo sebe dívat jinak, analyzovat je, snažím se využít hrozeb a zaměnit je za šance, občas je potřeba vzít problém a trochu se nad něj povznést a prohlédnout si ze všech stran 1. Jeden z velkých příběhů lidské vůle něčeho dosáhnout je popsán v knize Veliké dobrodružství 2. Kniha popisuje celoživotní úsilí Ferdinanda de Lesseps, francouzského generálního konzula ve Španělsku, který celý život zasvětil ideji prokopat kanál v Suezském průplavu a zkrátit tak významně cestu mezi Asií a Evropou. Díky svému diplomatickému nadání a nezdolné snaze byl nakonec úspěšný a kanál byl úspěšně otevřen 17. Listopadu Občas mám pocit, že vytvořit z České republiky fondové centrum alespoň regionu střední a východní Evropy není úkol o nic méně náročný. Nicméně možná trochu vysvětlení proč tato myšlenka vůbec vznikla, jaké k ní byly důvody a jaký to má všechno vůbec smysl. 1 2 Pro tento příměr rád používám film Africká královna - V jedné scéně tam pan Allnutt (Humphrey Bogart) táhne několik dní loď Africkou královnu, s Kathrine Hepburn na palubě, po prsa v bahně několik metrů vysokým rákosím a snaží se nalézt volnou cestu k hladině jezera. Situace veskrze bezvýchodná. V tom kamera z úrovně hladiny popojede o několik metrů nad loď a je vidět jak pan Allnutt táhne loď souběžně s břehem jezera a od volné hladiny ho dělí asi 2 metry hustého rákosí. To je ten vrtulníkový efekt, o kterém hovořím. DESIDER GALSKÝ, Veliké dobrodružství Suez a Panama, Albatros,

5 V roce 2002 jsem se stal generálním manažerem tehdejší Unie investičních společností ČR (dnes Asociace pro kapitálový trh) 3. Na kapitálovém trhu jsem přitom působil již od roku 1993 a od roku 1996 jsem také členem kotačního výboru na Burze cenných papírů Praha. V roce 2002 jsem vstoupil do již prakticky dokončeného procesu přípravy zákona č. 189/2004 sb. o kolektivním investování. Tento zákona měl plně nahradit zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, který upravoval podobu a fungování investičních společností a dále investičních a podílových fondů, které byly použity v rámci tzv. Kupónové privatizace 4. Samotný zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech nebyl dle mého názoru zdaleka špatným zákonem. Více problémů než nedokonalý zákon přinesl v době kupónové privatizace spíše nedůsledný a nedokonalý státní dozor, který nebyl schopen zvládnout velké množství subjektů na trhu a dále nebyl schopen reagovat na nápady, se kterými manažeři investičních společností a investičních fondů přicházely s cílem obohatit se na úkor drobných investorů. Nicméně další novelizace zákona o investičních společnostech a investičních fondech, v letech , učinily tento zákon jako nevhodný pro další rozvoj trhu a to především ve vztahu ke vstupu České republiky do Evropské unie dne Vznikl tak zcela nový zákon č. 182/2004 o kolektivním investování, který původní zákon o investičních fondech a investičních společnostech zrušil a zároveň byla tímto zákonem transponována směrnice 2001/107/EC a 2001/108/EC tzv. UCITS III 5. V té době již byl lokální trh kolektivního investování významně dotčen díky situaci, která v oblasti kolektivního investování nastala v letech a následné činnosti Komise pro cenné papíry. Výsledkem těchto jevů byl stav kolektivního Dostupný z Zákon č. 92/1991 sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Období tzv. Tunelování fondů více např. RICHTER TOMÁŠ: Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností, Karolinum, Praha,

6 investování v ČR významně odlišný od jakékoliv jiné země v Evropě 7, s významně negativní prognózou do budoucnosti. Vzhledem k tomu, že jak směrnice UCITS III, tak lokální legislativa ani minulý vývoj kolektivního investování v ČR nezakládaly vhodné prostředí pro to, aby zde mohla být snaha dohánět Lucembursko a další země specializované na administraci jednotek kolektivního investování určených veřejnosti, soustředila se moje pozornost na doposud neregulované odvětví fondů určených spíše omezenému okruhu investorů. Zde jsem spatřoval (a stále spatřuji) šanci pro Českou republiku a možnost jak přilákat evropský kapitál na naše území. O této snaze je i má práce. Jak bylo zmíněno na počátku, příběh zatím nemá konec, ale i tak může posloužit jako zajímavý příklad prosazování určitých strategických záměrů z pohledu celé země. 7 Více v kapitole a

7 2 Cíle Na počátek možná nejdříve co není cílem této práce. Cílem není popisovat kupónovou privatizaci, hodnotit jí a rozebírat důsledky. Ve jménu této práce je sice zmíněna kupónová privatizace, ale počátek mnou popisovaného příběhu začíná tam kde, alespoň pro mne, kupónová privatizace skončila, tedy okamžikem povinné přeměny investičních fondů na otevřené podílové fondy 8. Kupónová privatizace je zde zmíněna pouze z toho důvodu, že jejím výsledkem byla určitá podoba trhu kolektivního investování na počátku roku 2003 a tento stav bude v práci použit jako jedno z analytických východisek. Co je tedy cílem této práce? Cílů je více: 1. Analyzovat stav kolektivního investování v České republice a poukázat na možné hrozby, ale i příležitosti, které systému v této oblasti hrozí nebo se nabízí. 2. Ukázat v praxi rozdíl nebo soulad mezi plánovaným a mezi dosaženým. Tady se to týká především změn v zákonech, přístupu k regulaci a také obtížnosti jak uvést v soulad zájem různých subjektů, kterých se tato problematika týká. 3. Stanovit cílový stav, ke kterému by bylo vhodné se dopracovat z pohledu České republiky a výhody, které by z těchto změn mohla Česká republika čerpat. 4. Zhodnotit v jakém stavu se aktuálně probíhající změna nachází a jakým směrem se může dále vyvíjet. Věřím, že práce nebude pouze popisná, ale navrhne řadu konkrétních doporučení. Řada z nich může být i kontroverzní nebo může být některou stranou přijímána jako vhodné řešení, z jiného pohledu jako řešení nevhodné. Jak v samotné práci tak i praxi je pro realizaci změny používána technika tzv. logického rámce 9, která umožňuje zpětně ověřovat, co vše musí být splněno, aby výsledný stav byl funkční a odpovídal předem stanoveným cílům. 8 9 Ustanovení 35l zákona č. 248/192 sb. o investičních společnostech a investičních fondech ukládalo investičním fondům povinnost, aby se nejpozději do konce roku 2002 přeměnily na otevřené podílové fondy. Dostupný na 7

8 3 Rozbor problému 3.1 Situace kolektivního investování v ČR, historie a stav po roce Vznik kolektivního investování v ČR Rozvoj investičních a podílových fondů v naší zemi je neodmyslitelně spjat s kupónovou privatizací a jejími dvěma vlnami v letech Právě ta totiž měla rozhodující a klíčový význam pro současnou podobu a vývoj českého kolektivního investování. V této době se naše hospodářství měnilo a více než 1700 státních podniků se transformovalo na akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry. Běžnému občanovi (věková hranice byla stanovena na 18 let) se tak otevřela možnost investovat své prostředky, prostřednictvím kupónů, do některé z těchto společností a získat v ní podíl. Nechtěl-li se do tohoto kroku pouštět na vlastní pěst, mohl své prostředky svěřit do rukou fondů nebo investičních společností, které se staly řešením pro většinu tehdy nezkušených investorů. První vlny privatizace se zúčastnilo více než 400 fondů, které získaly asi 73 % celkového majetku přiděleného pro první vlnu. V druhé vlně na 353 fondů připadlo 65 % privatizovaného majetku. Zatímco první vlny privatizace se podle zákona směly zúčastnit pouze investiční fondy mající formu akciové společnosti (a tedy právní subjektivitu), do druhé vlny směly vstoupit i fondy podílové, tj. subjekty bez právní subjektivity založené investičními společnostmi. Většina z nich byla tzv. otevřenými podílovými fondy, ale některé z nich byly založeny jako podílové fondy uzavřené. Po privatizačním období nastává od konce roku 1996 hluché místo, kdy zájem drobných investorů o dění na kapitálovém trhu je prakticky nulový. Obchodování zůstává většinou v rukou manažerů investičních a podílových fondů. V této době dochází, často k přeměnám fondů na jiné právní subjekty tzv. holdingy, fondy fungují více jako venture capital fondy než jako portfolioví investoři. Na scénu i do podvědomí lidí se dostává termín 8

9 tunelování, na řadu fondů je uvalena nucená správa, některé se dostávají do likvidace 10. V roce 1998 vznikla na základě zákona č. 15/1998 Sb. Komise pro cenné papíry a převzala činnosti, které do té doby vykonávalo Ministerstvo financí České republiky. Ve svém začátku zavedla Komise až dramaticky přísnou regulaci, což mělo samozřejmě své důvody v po léta nevyhovujícím stavu, kdy trh sice podléhal formální regulaci, ale v zásadě to byla hra bez rozhodčího. Nicméně tato přísná regulace sice poměrně rychle přispěla k pročištění trhu investičních společností a fondů, ale měla také svá negativa. Zanikli prakticky všichni nezávislí správci a majorita správy fondů se koncentrovala v rukou bankovních skupin. To měla obrovský vliv na další podobu kolektivního investování v ČR. Výraznější posun v investorské náladě je patrný až okolo roku 1999, kdy vzniklo několik zcela nových podílových fondů obhospodařovaných lokálními investičními společnostmi a také došlo k započetí zveřejňování údajů o činnosti fondů (hodnota podílového listu, skladba portfolia, údaje o prodejích a odkupech podílových listů atd. 11 ). Ve stejném období k nám začaly masivněji pronikat zahraniční subjekty kolektivního investování. Novela č. 362/2000 Sb. zákona o investičních společnostech a investičních fondech z roku podmínila jejich působení v ČR získáním povolení od Komise pro cenné papíry. Do té doby však zahraniční fondy nabízely své cenné papíry investorům bez jakýchkoliv bariér a povolení. To je událost, jež neměla v žádné jiné zemi obdoby a významně ovlivnila další vývoj kolektivního investování v ČR. Například Polsko i Maďarsko vytvářely pro vstup zahraničních fondů bariéry (alespoň administrativního typu) i po jejich vstupu do EU. 10 Více např. JÍLEK, J., Finanční trhy a investování, GRADA, 2009 kapitola 3.4 Tunelování investičních fondů v České republice 11 Zde měla výrazný vliv samoregulace a činnost Unie investičních společností ČR, která byla založena v roce 1996 právě v reakci na neuspokojivé fungování trhu. Jenom pro pořádek, Komise pro cenné papíry byla zřízena zákonem až v roce n odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech 9

10 V letech 1998 a 2000 se také intenzivně řeší problém co s investičními fondy vzešlými z kupónové privatizace. Díky novelizaci č. 124/1998 Sb. zákona o kolektivním investování 13 se zavádí opatření, ve vazbě na likviditu fondů a velikost diskontů fondů, s povinností přeměnit investiční fondy a uzavřené podílové fondy na podílové fondy otevřené a to s termínem do konce roku Nechci se podrobně věnovat tomu, co vše poté následovalo. Jenom stručně je třeba připomenout mnoho žalob na neplatnost přeměny investičních fondů (subjektů práva) na podílové fondy bez právní subjektivity a řešení převodu práv a závazků investorů (podílníků), nucenou novelizaci zanikajícího zákona o investičních společnostech a investičních fondech 15 a to vzhledem k rozsudku Nejvyššího soudu České republiky 29 Odo 450/2002, který rozhodl ve věci výmazu společnosti Zlatý investiční fond a.s. tak, že se právní stav vrací do právní situace před přeměnou IF na otevřený podílový fond a že otevřený podílový fond nikdy právně nevznikl (přestože byly podílníkům již vydány podílové listy) a Zlatý investiční fond tak i dále nadále existuje. Tento problém se tehdy mohl týkat až dalších 15 investičních fondů (s majetkem ve výši více než 20 mld. Kč, do kterých investovaly stovky tisíc lidí). Přeměnu posledního investičního fondu na podílový fond pak osobně považuji za konec kupónové privatizace a počátek řekněme standardního kolektivního investování v ČR Stav kolektivního investování v ČR po roce 2002 Česká republika se v období po kuponové privatizaci a následné poměrně přísné regulaci nacházela v situaci, kdy trh byl reprezentován na domácí úrovni 13 35k Povinná přeměna uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu na otevřený podílový fond a 35l Přeměna ostatních uzavřených podílových fondů a investičních fondů na otevřené podílové fondy 14 Toto byl velmi zvláštní právní experiment vyvolaný velmi komplikovanou situací v segmentu kolektivního investování. Nicméně je třeba si uvědomit, že se měnil právní subjekt se všemi právy k cennému papíru tohoto subjektu (nejčastěji akcii) na podílový fond bez právní subjektivity a tedy s cennými papíry s úplně odlišnými právy (podílovými listy). To potom vyvolalo řadu žalob na neplatnost rozhodnutí valných hromad investičních fondů. Více k tématu např.: _kolektivniho_investovani.page?fileid= Zákon o investičních společnostech a investičních fondech byl novelizován tzv. přílepkem a to v rámci zákona 39 ze dne 17. prosince 2003, kterým se měnil zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. 10

11 pouze otevřenými podílovými fondy bez právní subjektivity 16. Zákon de facto nepovoloval žádné jiné typy produktů. Což je stav, pro velmi specifickou oblast kolektivního investování, zcela neuspokojivý a v evropském měřítku zcela ojedinělý. V Evropě se totiž v oblasti kolektivního investování a fondů dá nalézt mnoho různých forem, s právní subjektivitou i bez ní, které jsou pro tuto oblast využívány 17. Změna nastává až díky zákonu č. 189/2004 o kolektivním investování, který nahradil původní zákon č. 248/1992 ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon opět zavedl institut investičního fondu 18 a uzavřeného podílového fondu 19. Nicméně zákonodárci na poslední chvíli nevložili do zákona ustanovení týkající se fondů s variabilním kapitálem, byť až do jara roku 2002 návrh zákona o kolektivním investování, v Hlavě I Díl II, tato ustanovení obsahoval. Stejně tak se tomuto tématu věnovala důvodová zpráva k zákonu o kolektivním investování 20. Cituji: Umožňuje se vznik investiční společnosti 21 s variabilním kapitálem, tj. otevřená investiční společnost, která vydává své akcie průběžně a kdykoliv je na žádost akcionáře odkupuje. Zavádí se tím nová forma akciové společnosti s variabilním kapitálem, pro niž jsou v zákoně upraveny potřebné odchylky od obecné právní úpravy podle obchodního zákoníku. Tím se umožní forma kolektivního investování, která je ve světě obvyklá a oblíbená. Úprava akciové společnosti s variabilním kapitálem není zařazena jako zvláštní druh akciové společnosti s variabilním kapitálem do obchodního zákoníku, jak by se mohlo zdát na první pohled logické. Důvodem je skutečnost, že Směrnice Rady 2. evropská směrnice o obchodních společnostech variabilitu kapitálu obchodní společnosti obecně neumožňuje, ale umožňuje tuto výjimku pouze pro investiční společnosti. Proto je úprava akciové společnosti s 16 Již zmiňovaná problematika povinné přeměny investičních fondů a uzavřených podílových fondů na základě zákona č. 248/1992 ve znění pozdějších předpisů. 17 Více v kapitole zákona o kolektivním investování zákona o kolektivním investování 20 Důvodová zpráva k zákonu o kolektivním investování rozesílaná v rámci vnějšího připomínkového řízení k zákonu ze dne Návrh zákona o kolektivním investování v této době ještě zaváděl i změnu pojmů a nově tak měla být dnešní investiční společnost označována jako správcovská společnost a investiční fond jako investiční společnost. Důvodem byly překladatelské nesrovnalosti kdy v angličtině je obdoba našeho investičního fondu označována jako investment company. V konečné fázi projednávání zákona však převážil názor, že se jedná spíše o problém překladatelský než věcný a označení subjektů zůstalo v nezměněné podobě. 11

12 variabilním kapitálem, resp. její odchylky od obecné úpravy akciové společnosti v obchodním zákoníku, upravena v zákoně o kolektivním investování. V důvodové zprávě bylo dokonce zmiňováno konkurenční postavení českých fondů proti zahraničním, což mělo být i důvodem pro povinné podnikání zahraničních fondů na území ČR pouze v režimu organizační složky a to až do doby vstupu České republiky do Evropské unie 22. Cituji z důvodové zprávy rozesílané v rámci vnějšího připomínkového řízení ze dne : Nevhodně je v zákonu o investičních společnostech a investičních fondech upraveno podnikání zahraničních osob zabývajících se kolektivním investováním na území České republiky. Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která nabyla účinnosti , umožnila zahraničním osobám zabývajícím se kolektivním investováním podnikat (nabízet, vydávat, prodávat a zpětně odkupovat cenné papíry představující účast na jimi organizovaném kolektivním investování) na území České republiky nejen formou zřízení pobočky (organizační složky), ale i formou přeshraničního poskytování služeb (bez zřízení pobočky). Podle obchodního zákoníku může zahraniční osoba podnikat na území České republiky, pokud má na jejím území umístěnou organizační složku. Odchylka pro zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním je neodůvodněná a diskriminuje české investiční společnosti a investiční fondy, které nemohou v zahraničí podnikat za stejných podmínek (chybí reciprocita). Argument, který provázel prosazení této právní úpravy, že nabízení a vydávání cenných papírů zahraničních osob zabývajících se kolektivním investováním na území České republiky není podnikání, je falešný a v rozporu se samotným zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, který výslovně hovoří o tom, že se jedná podnikání (např. 2 odst. 1, 35n odst. 1, 35o odst. 1). Nejzávažnější jsou však daňové problémy spojené s umožněním podnikání zahraničních osob na území České republiky bez zřízení pobočky. Z daňového hlediska má organizační složka význam při prokazování skutečnosti, zda subjektu vznikly na území České republiky zdanitelné příjmy, či nikoliv. U českých daňových ne-rezidentů jsou v České republice zdanitelné zpravidla příjmy, které plynou stálé provozovně. Na konkrétní případy je třeba aplikovat příslušnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Stálá provozovna je definována ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění jako trvalé zařízení, prostřednictvím kterého subjekt vykonává podnikání (Smlouvy uzavřené 22 Vzhledem k tomu, že zákon nakonec nabyl účinnosti dne , tedy přesně v den vstupu ČR do EU, nebyly tyto paragrafy ve finální verzi zákona předložené poslanecké sněmovně uplatněny. 12

13 podle modelové smlouvy OECD). Obsah pojmu stálá provozovna se neshoduje s obsahem pojmu organizační složka, a platí, že ne každá organizační složka musí být nutně stálou provozovnou, a naopak pro vznik stálé provozovny není nezbytná existence organizační složky. Z hlediska prokazování však vzniká pro správce daně nesrovnatelně obtížnější situace v případě, kdy je třeba prokázat existenci stálé provozovny a zahraniční subjekt nemá v České republice organizační složku, než v případě, kdy organizační složka zahraničního subjektu na území České republiky registrována je. Pokud organizační složka existuje, je známo místo podnikání a domnívá-li se daňový subjekt, že v tomto místě podnikání stálá provozovna v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění nevznikla, je povinen to správci daně prokázat. Není-li registrována organizační složka, správce daně zpravidla nemá možnost předpokládat, v jakém místě eventuálně vznikla stálá provozovna. Pokud je subjekt vyzván k prokázání, že stálá provozovna nevznikla, stačí, pokud sdělí a doloží výpisem z obchodního rejstříku, že v České republice nemá žádné místo (trvalé zařízení) k podnikání. Správce daně pak musí sám dokazovat, že i přesto, že takové místo není ve veřejném rejstříku evidováno, zahraniční subjekt podniká na území České republiky a musí sám dohledávat, jaké k tomu využívá trvalé zařízení (v případě probírané právní úpravy by se mohlo jednat o sídla zúčastněných českých bank). Neexistuje-li stálá provozovna českého daňového ne-rezidenta, nelze aplikovat ani ustanovení 38e zákona o daních z příjmů, které stanoví povinnost plátce daně provést zajištění daně, protože tato povinnost se vztahuje pouze na zdanitelné příjmy v České republice. Zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním je oprávněna na území České republiky nabízet, vydávat, prodávat a zpětně odkupovat cenné papíry. Příjmy z prostředků získaných tímto podnikáním a investovaných na území České republiky jsou zdanitelnými příjmy. Z výše uvedených důvodů je třeba trvat na zřízení organizační složky na území České republiky. V roce 2002 text zákona o kolektivním investování obsahoval pouze obecnou definici investování prostřednictvím nesměrnicových fondů tzv. UCI (Undertakings for Collective Investments), v rámci dalšího projednávání byly ve finálním textu zákona definovány speciální fondy s větší variabilitou jejich určení 23. Jednoznačně zde byla vidět inspirace předkladatele v systému Lucemburských fondů. Oproti původnímu návrhu zákona, který se striktně 23 Návrh zákona o kolektivním investování, sněmovní tisk 523/0 z roku 2002, část šestá kolektivní investování speciálního fondu. 13

14 držel směrnice, a kde bylo definováno pouze investování nesměrnicových fondů UCI obecně, nově se v zákoně definoval fond speciální fond cenných papírů, speciální fond rizikového kapitálu, speciální fond nemovitostí, speciální fond derivátů, speciální fond fondů, speciální fond zvláštního majetku, speciální fond smíšený. Je třeba konstatovat, že rozsah právní úpravy upravující působení těchto speciálních fondů byl dost skromný, ale i tak byl zajímavým pokusem o rozšíření nabídky investičních nástrojů a posunutí konkurenceschopnosti české republiky kupředu. Bohužel, v rámci projednávání zákona došlo ze strany Komise pro cenné papíry k iniciování pozměňovacího návrhu, který u všech speciálních fondů (s výjimkou fondu cenných papírů), zavedl minimální investiční limity jednoho investora a to ve výši 2 mil. Kč, v případě fondu derivátového dokonce ve výši 10 mil. Kč, a zároveň minimální jmenovitou hodnotu jedné akci fondu na 1 mil. Kč 24. To v praxi znamenalo umrtvení všech paragrafů, které se týkaly speciálních fondů (vyjma fondu cenných papírů a fondu fondů, nicméně i speciální fond cenných papírů, se díky své definici, výrazně posunul spíše do pozice o trochu volnějšího režimu definovaného směrnicí UCITS a tudíž nenabídl investorům širší investiční možnosti). S odstupem času je třeba konstatovat, že to bylo do jisté míry pochopitelné, protože se Komise pro cenné papíry stále obávala opakování problémů, které se objevily v souvislosti s kupónovou privatizací. Dá se říci, že nový zákon o kolektivním investování vyhověl požadavkům směrnice UCITS, ale rezignoval na další obchodní rozvoj této oblasti a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky na mezinárodním trhu Další negativní rysy odvětví po roce 2002 Díky minulosti fondů v ČR byl segment kolektivního investování oproti Evropě a to i oproti nám srovnatelným zemím (Polsko, Maďarsko) velmi netypický a vykazoval v roce 2002 řadu negativních jevů. Bohužel tento stav 24 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování sněmovní tisk č. 523/2. 14

15 se za uplynulé roky nijak zvlášť nezměnil a Česká republika dále ztrácí a ztrácí svou pozici. Vše co níže uvádím, platí pro celé období od roku 2002 doposud. Pojďme se podívat na určité atypičnosti: Trh byl (a stále je) velmi konsolidovaný a 5 největších domácích správců fondů obhospodařuje více, než 95% veškerých aktiv investovaných prostřednictvím domácích fondů 25. Všichni velcí správci patří do mezinárodních finančních a bankovních skupin. Všechny tyto finanční skupiny mají samozřejmě své rodiny UCITS fondů (většinou denominovaných v Eurech) a tyto rodiny fondů jsou založeny mimo území ČR. To činí trh velmi citlivým (přesun správy fondů do zahraničí jedním ze správců má velký vliv na celý trh). Česká republika je v tomto ukazateli konsolidace trhu na nelichotivém prvním místě v Evropě. V ČR neexistuje trh poskytovatelů služeb, protože většina bankovních skupin si servis poskytuje sama a zbytek trhu je příliš malý pro nezávislé poskytovatele (souvislost s vysokou koncentrací). To se týká všech oblastí, které s obhospodařování jednotek kolektivního investování souvisí. Trh domácích fondů byl mnoho let omezen pouze na otevřené podílové fondy určené veřejnosti (úzká nabídka produktů). Neexistovaly fondy určené institucionálním investorům nebo veřejně obchodovatelné fondy. Změna přichází až s novelou zákona o kolektivním investování v roce 2006, ale nové produkty zatím přichází na trh pomalu a opatrně. Stejně tak i šíře možností v jaké právní či neprávní formě lze založit fond je v České republice velmi chudá. Česká republika je historicky velmi otevřená působení zahraničních fondů (na trhu je asi 100 domácích fondů a asi 1500 zahraničních fondů). Tento stav může být i naší určitou výhodou v porovnání s ostatními zeměmi, protože řada zemí se snažila i přes existenci směrnice UCITS administrativně či daňově znevýhodňovat zahraniční subjekty. Nicméně tyto snahy mohou být pouze dočasné a EU a CESR budou stále víc tlačit na sjednocení podmínek při distribuci fondů v rámci EU. Cesta budování 25 Zdroj statistiky Asociace pro kapitálový trh dostupné z 15

16 bariér proto za stávající situace nemá v ČR své místo ani rozumný důvod a koneckonců není ani legislativně průchozí. Evropská směrnice samozřejmě spíše zvýhodňuje stávající velká fondová centra a má spíše negativní vliv na malé země jako je ČR. ČR má největší podíl odlivu domácích úspor při investicích do fondů v celé Evropě. Dynamika prodeje zahraničních fondů je vyšší než prodejů domácích fondů a také množství peněz investovaných českými občany do zahraničních fondů je stejné jako do fondů domácích 26. V roce 2002 zahraniční fondy reprezentovaly pouze 21% investic českých občanů. Za 7 let narostl objem prostředků investovaných českými občany prostřednictvím zahraničních fondů o téměř 300%, zatímco objem prostředků investovaných do fondů s domicilem v ČR pouze o 14% 27. Česká republika je zemí, která spravuje ve fondech jeden z nejmenších podílů na celkovém Evropském majetku (okolo 0,01%) což ani zdaleka neodpovídá počtu občanů či výši HDP na jednoho občana. Určitou hrozbu představuje zavedení Eura a s tím souvisí i převedení části stávajících podílových fondů určených veřejnosti do zahraničí (pro mezinárodní bankovní skupiny nedává příliš smysl držet si relativně malé fondy vedené v jednotné měně pouze pro ČR). Většina majetku v domácích fondech je investována prostřednictvím fondů peněžního trhu, což úzce souvisí s měnou a představuje riziko pro budoucí podobu trhu. Pro zajímavost, ČR je opět v tomto ohledu na prvním místě v Evropě, nikde jinde není poměr takto konzervativní, ale větší podíl patří spíše fondům akciovým. Odchodu fondů vychází vstříc i směrnice UCITS IV 28, která doplňuje již existující směrnice. Tato směrnice, kromě jiného, zavádí také podmínky pro příhraniční fúze fondů a také zavádí tzv. jednotný pas pro manažerskou společnost (v našich podmínkách investiční společnost). 26 Dostupný z 27 Zdroj: Asociace pro kapitálové trhy ČR - porovnání konce roku 2002 a údajů za 3.Q Dostupný z 16

17 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem může Česká republika velmi rychle ztratit i majetek, který je zatím investován prostřednictvím domácích fondů, protože zahraniční majitelé dnes již mají nástroj jak zefektivnit celou strukturu a jak jednoduše přesunout majetek domácích fondů pod zahraniční správce, aniž by to ohrozilo jejich vztah s klienty. Domácí fondy podléhaly a stále ještě podléhají korporátní dani. V době vzniku fondů v období kupónové privatizace byly jejich příjmy zdaňovány sazbou 25%, v roce 2000 byla tato sazba snížena na 15% a v roce 2004 na 5%. Nicméně většina fondů v Evropě není na úrovni fondů zdaňována vůbec a dani podléhají teprve příjmy vyplácené z majetku fondů nebo příjmy z prodeje cenných papírů. To mnohem lépe odpovídá rozdílným skupinám investorů. Z tohoto pohledu byly domácí fondy znevýhodňovány (a stále jsou, byť již rozdíl není tak výrazný) oproti konkurenčním fondům zahraničním. Jednoduše shrnuto, stav kolektivního investování v České republice není ani zdaleka ideální a co hůře, hrozí nevratné stavy způsobené mnoha výše uvedenými vlivy. 3.2 Porovnání s děním v Evropě Konkurenční postavení v rámci EU Jednotlivé země EU (tím i ČR) se v současné době nachází v konkurenčním prostředí legislativním, daňovém i regulatorním, a pokud chce určitá země v této konkurenci uspět, musí mít svůj systém nastaven tak aby byl konkurenceschopný a funkční pro potřeby konkrétních investorů ve všech těchto oblastech. Česká republika pravděpodobně nemá moc šancí do budoucna konkurovat fondovým centrům v oblasti fondů, které upravuje směrnice UCITS (Lucembursko, Irsko) a to z důvodu neexistence celkového systému pro správu těchto fondů v ČR. Nejde totiž pouze o daňové podmínky, ale celou organizaci a nastavení systému. V ČR neexistuje trh poskytovatelů služeb a také se stále zvyšují nároky na správu směrnicových fondů ze strany EU. Trh je velmi konsolidovaný do několika málo společností s oprávněním obhospodařovat jednotky kolektivního investování a většina z nich se etabluje 17

18 z bankovního sektoru. V roce 2002 byl trh kolektivního investování již významně poničen a z výše uvedených důvodů nebyly a ani nejsou vyhlídky domácího kolektivního investování založené na UCITS direktivě právě dobré. Naopak, reálně hrozí, že ČR bude první zemí v Evropě, která téměř celý o segment kolektivního investování přijde. To je obrovský problém, protože prostředky, které jednou opustí ČR, se zpět téměř nedají získat, v okamžiku kdy zaniknou i poslední domácí fondy obhospodařované lokálními bankami a dojde k jejich přesunu do zahraničí, budou čeští občané už navždy investovat do fondů, které jsou obhospodařovány mimo území ČR. Česká republika tak nebude mít žádné výnosy z úspor domácností svých občanů investovaných prostřednictvím fondů. Naopak, s odchodem fondů zaniknou i poslední zbytky lokálních poskytovatelů služeb a znovu založení domácího odvětví je dle mého názoru nemožné. Vstupování do tohoto, v zahraničí již mnoho let fungujícího systému, by bylo pravděpodobně velmi nákladné i technicky obtížné (investor chce mít především jistotu jasně organizovaného systému, legislativní stability včetně transparentního výkladu zákona a jeho aplikaci a také o stabilních a transparentních daňových podmínkách, poskytovatelé služeb jsou klíčovou součástí nabídky - administrace fondů na klíč). Z tohoto důvodu není ani moc důvodů a prostor pro další rozvíjení tohoto typu fondů nad stávající rámec zákona a Evropské direktivy UCITS. Trvalo by mnoho let a zcela jistě by to stálo mnoho prostředků, aby Česká republika přesvědčila mezinárodní finanční skupiny, aby přesunuly administraci fondů právě do ČR. Otázkou je, zda je to vůbec reálné (spíše ne). Museli bychom, jako Česká republika, nabídnout správcům fondů něco co by je přimělo zakládat své fondy v ČR. Vzhledem k tomu, že většina fondů v Evropě již dnes není zdaňována, nenacházím nic, co by přimělo velké finanční skupiny k přemístění dobře fungujících struktur do neznámého a nefunkčního prostředí. V současné době má totiž Česká republika největší podíl odlivu domácích úspor při investicích do fondů v celé Evropě 29. Dynamika prodeje zahraničních 29 Fact Book 2007/2008, European Fund and Asset Management Association 18

19 fondů je vyšší než prodejů domácích fondů a to i přes to, že v roce 2004 se zdanění příjmů na úrovni fondů snížilo z 15% na 5% Situace ve zbytku Evropy První směrnice Rady Evropy č. 85/611/EEC tzv. UCITS Directiv byla přijata již v roce 1985 a členské státy EU ji měly implementovat nejdéle do konce roku Lucembursko bylo první zemí v Evropě, která se chopila této příležitosti a dnes je Lucembursko druhým největším fondovým centrem po USA a měřeno objemem majetku ve správě překonává země jako je Francie, Velká Británie či Německo. Těží jednoduše z toho, že po vzniku jednotného trhu, zavedeného v oblasti fondů právě směrnicí UCITS, nastavilo své legislativní, regulatorní a daňové prostředí tak, že si je za svoje domácí prostředí vybraly stovky finančních skupin z celé Evropy. Základní idea je totiž ta, že nepotřebuji mít v každé zemi investiční společnost obhospodařující jednotky kolektivního investování, ale stačí mi jedna na celou Evropu. Na evropské úrovni byl, až do nedávné minulosti, rozšířen zvláště sektor fondů zaměřených na drobné investory (to dopovídá i rozsahu směrnice UCITS III, která právě tato produkty popisuje a také to, že fondy UCITS tvoří podíl na celkových aktivech evropských fondů více než 70%). Evropa začala být v posledních letech v oblasti fondů ve velkém pohybu a po letech určitého přešlapování začalo i ze strany Evropské komise docházet k podpoře zavádění hedge fondů, private equity fondů 30, nemovitostních fondů 31 atd. Jako důvod je uváděno, že pokud Evropa nebude implementovat tyto struktury, bude i nadále docházet k odlivu prostředků do destinací s nižším zdaněním (offshore centra). Lucembursko změnilo svůj zákon o fondech kvalifikovaných investorů 32 směrem k systému, který byl do zákona o kolektivním investování implementován v ČR novelou zákona o kolektivním investování v roce Dokonce se na evropské úrovni hovořilo i možnosti harmonizace a tudíž pasportizace některých z těchto typů fondů což bylo v nedávné minulosti téměř 30 Dostupný z 31 Dostupný z 32 Dostupný z 19

20 nemyslitelné. Tento trend je zatím ne příliš viditelný, ale je to dáno tím, že legislativní změny a implementace si vyžádají určitý čas a následně trvá i několik let než si investoři v nových podmínkách najdou svůj prostor a změny začnou v praxi využívat. Tyto změny na Evropské úrovni jsou přitom zcela v souladu s doporučeními Expertní skupiny Evropské komise pro oblast hedge fondů a private equity fondů 33. Cílem těchto aktivit je umožnit volnější pohyb investičního kapitálu v rámci Evropy a předejít dvojímu zdanění či vytváření daňových barier omezujících volný pohyb kapitálu. Dění v roce 2008 a na počátku roku 2009 řadu těchto úvah významně posunulo k úpravě směrnice Alternative Investment Fund Managers 34 a zdá se, že prozatím je na ostatní záměry zapomenuto a hlavní pozornost je soustředěna právě na regulaci doposud neregulovaného a to obecně. Výsledkem by měl být stav kdy jakákoliv investiční aktivita (komodity, cenné papíry, společnosti, nemovitosti, infrastruktura atd.) více různých osob by povinně podléhala regulaci 35. Regulace by spočívala v udělování licence, nezávislém oceňování a také v zavedení prvku depozitáře. Všichni vlastníci (a to až po fyzické osoby) takovýchto fondů by se pak museli identifikovat. Regulace by se vztahovala na všechny subjekty, u nichž by hodnota majetku takovéhoto subjektu překročila 100 mil. Euro (je zde možnost určitého zvýšení limitu v případě, že se jedná o investice do společností a fond zároveň není zatížen dluhem). 33 Report expertní skupiny pro oblast private equity fondů, červen 2006, dostupný z 34 Dostupný z 35 Cituji z důvodové zprávy návrhu směrnice AIFMD: Správci všech fondů nepatřících mezi SKIPCP musí mít podle směrnice povolení. Ačkoli v současné době jde o zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondy, Evropská komise se domnívá, že by bylo neúčinné a krátkozraké omezit legislativní iniciativu na tyto dvě kategorie správců AIF neúčinné proto, že jakákoli libovolná definice by odpovídajícím způsobem nepodchytila všechny příslušné subjekty a bylo by možno ji jednoduše obejít, a krátkozraké proto, že mnoho podkladových rizik je také obsaženo v jiných druzích činnosti správců AIF. Právním řešením, které bude pravděpodobně nejtrvalejší a nejproduktivnější, je podchytit všechny správce AIF, jejichž činnosti způsobují tato rizika. Správa všech fondů nepatřících mezi SKIPCP a výkon administrativních činností v nich musí být proto v Evropské unii povoleny a dozorovány v souladu s požadavky směrnice. 20

21 3.3 Důvody proč vytvářet podmínky pro vznik fondového centra Makroekonomické důvody Přirozeným zájmem každé země je chránit úspory domácností před jejich odlivem do zahraničí, dále snaha být spíše dovozcem kapitálu než jeho vývozcem. Oblast fondů je totiž velmi klíčovou a důležitou pro ekonomiku každé země. Fondy totiž shromažďují úspory domácností a také investice institucionálních investorů. To sebou samozřejmě celou řadu pozitivních efektů, které jsou zmíněny níže v tomto materiálu. Jedná se o odvětví, které generuje jeden z nejvyšších příjmů na jednoho zaměstnance a tudíž o velmi preferovaný segment. Například v Lucembursku tvoří podíl na HDP, plynoucí z finančního odvětví, více než 28% 36 a to i přesto, že fondy určené veřejnosti i institucionálním investorům nejsou na úrovni fondů zdaňovány. Jedná se zároveň o oblast, která vyžaduje významnou koordinaci jak po věcné stránce, tak po stránce daňového systému ale i po stránce výkonu a uplatňování regulace. Koordinace a sladění všech těchto pohledů je klíčové, protože bez nich systém nefunguje a přestává plnit své funkce. Je zřejmé, že koordinace v tomto případě není vůbec jednoduchou záležitostí, protože se zde prolínají pohledy minimálně dvou odborů Ministerstva financí dále České národní banky, zástupců trhu, ale také například státních agentur jako je například Czechinvest. Díky tomu, že Česká republika se po vstupu do EU zcela reálně zařadila do mezinárodního konkurenčního prostředí a to jak v oblasti daní tak i v oblasti systémů je nanejvýš nutné se této oblasti věnovat a rozhodnout zda Česká republika bude benefitovat z nových možností, které se otevírají v rámci Evropy nebo zda bude pouze pasivním subjektem. Druhá možnost se zdá být nesmyslná, protože i Evropa jako celek usiluje o mezinárodní konkurenceschopnost vůči zbytku světa, zvláště vůči off shore destinacím, kam odtéká značná část investic evropských investorů. 36 Informace o vývoji GDP v Lucembursku dostupný např. z Growth.aspx?Symbol=LUF 21

22 Česká republika je obdobné situaci v porovnání se zbytkem Evropy. V současné době figuruje na čelném místě, co se týká vývozu domácích úspor oproti přílivu kapitálu, který je obhospodařován na území ČR (prakticky žádný kapitál ze strany zahraničních investorů do správy v ČR neexistuje). Toto je dokonce zmíněno ve Fact Book Evropské asociace fondů a asset managementu (EFAMA) 37, která tím komentuje jednak nízkou velikost obhospodařovaného majetku a také nízké tempo růstu domácího sektoru. Přitom snaha o vytvoření takových podmínek, které umožňují setrvání úspor domácností na území mateřského státu je zcela běžnou a naopak velmi podporovanou aktivitou vlád většiny zemí. Tato tvrzení mohou být podpořena řadou oficiálních materiálů Evropské komise nebo jejích orgánů. Zastoupení Evropské komise zveřejnilo dne 16. listopadu 2006 následující text tzv. Bílé knihy o zlepšení jednotného tržního rámce investičních fondů 38 (výňatek): Evropská komise představila svůj návrh na modernizaci rámce EU pro investiční fondy spravující v současnosti majetek v hodnotě více než miliard EUR. Spotřebitelé budou mít přístup k profesionálně spravovaným investicím za dostupných podmínek. Zlepšovací návrhy shrnuté v bílé knize zjednoduší stávající směrnici o investičních fondech a zajistí, že investoři získají při výběru fondů užitečné informace o nákladech a o výkonu. Zároveň se tomuto odvětví v rámci jednotného trhu usnadní dosáhnout úspor a výhod specializace. Komise má v úmyslu navrhnout na základě dalších studií o efektivnosti nákladů zlepšení změnou stávající směrnice na podzim roku Komise se bude také zabývat otázkou, zda je nutné provést podobné změny u jiných produktů fondů, zejména u nemovitostních fondů, které současný rámec EU nezahrnuje. Majetek spravovaný fondy EU se během posledních deseti let zvýšil na čtyřnásobek. Význam investičních fondů bude nadále vzrůstat, protože mnoho evropských investorů využívá fondy k úsporám na důchod. Trh se stále více organizuje na celoevropské úrovni. Z celkového čistého přílivu v roce 2005 představovaly přeshraniční prodeje fondů asi 66 %. Model UCITS je považovaný za dobrou variantu v EU i mimo ni. 37 Zdroj 38 Dostupný v českém jazyce např. 22

23 UCITS spravuje miliard EUR, tedy více než 50 % hrubého domácího produktu EU, a představuje tak 75 % trhu investičních fondů v Evropě. Níže uvádím výňatek z této Bílé knihy, která se zabývá problematikou jednotného tržního rámce pro investiční fondy: Investiční fondy poskytují drobným investorům přístup k profesionálně spravovaným a diverzifikovaným investicím za příznivých podmínek. Evropští investoři budou potřebovat schopné a dobře regulované odvětví správy aktiv, neboť vzhledem ke stárnutí populace bude zapotřebí, aby převzali více odpovědnosti za své dlouhodobé finanční potřeby. Tento vývoj je již dnes hnací silou nesmírného růstu v tomto odvětví v Evropě i ve světě. Institucionální investoři, včetně fondů, jsou odpovědní za rostoucí podíl investic domácností ve všech zemích G-10. Investiční fondy představují 12,6 % evropských finančních aktiv domácností. Investiční fondy v EU zaznamenaly v průběhu 12 let pětinásobný nárůst výše spravovaných aktiv. Pro období do roku 2010 se očekávají tempa růstu okolo 10 % ročně, čímž se výše celkových aktiv spravovaných fondy dostane na více než 8 triliónů EUR. Základním kamenem rámce EU pro investiční fondy je směrnice o SKIPCP 39 z roku Směrnice o SKIPCP2 položila základ pro růst živého evropského odvětví fondů. Tento trh je v rostoucí míře organizován na celoevropské úrovni. Produktový pas SKIPCP je hojně využíván. Přeshraniční prodeje fondů představovaly v roce 2005 cca 66 % celkových čistých příjmů odvětví. Výzvou pro politické činitele EU je zajistit, aby si tento regulativní rámec zachoval svou účinnost i navzdory měnící se dynamice trhu a potřebám investorů. Hluboké strukturální změny na evropských finančních trzích vyvíjejí nové tlaky na regulativní systém upravující SKIPCP (subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů). Tato bílá kniha objasňuje stanoviska Evropské komise ke způsobům, jak zjednodušit legislativní prostředí v Evropě a současně poskytnout investorům atraktivní a bezpečná investiční řešení. Investiční fondy jsou renomovaným a významným pilířem evropského finančního systému. Jejich význam jednoznačně poroste, neboť evropští investoři používají tyto fondy jako prostředek k finančnímu zajištění na důchod. Podmínkou pokračujícího 39 Zde rozuměj směrnice UCITS, v českých překladech se používá zkratka SKIPCP což znamená subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. 23

24 úspěšného rozvoje evropských trhů investičních fondů je dobré a účinné regulativní prostředí. Podobně o významu fondů a to i alternativních hovoří i zprávy Expertních skupin Evropské komise zaměřených na hedge fondy a private equity fondy z června Zvláště private equity fondy jsou výrazně zmiňovány a je poukazováno na jejich velký význam jak pro jednotlivé země, tak pro celou Evropu. Jedno z doporučení těchto skupin zní následovně: The Expert Group strongly encourages national policymakers to use the levers available to them to develop private equity finance. Member States should learn from each other and create the optimal conditions at local level to facilitate the development of this important form of financing. Význam fondů z pohledu makroekonomického je neoddiskutovatelný. Význam jednotného Evropského trhu může být pro ČR velmi důležitý. Pokud se zvolí správná strategie, je možno získat takové množství prostředků, které by nikdy nebylo možno získat pouze od lokálních investorů Role fondů v ekonomice: Tato část popisuje roli fondů obecně, tedy není zaměřena pouze na alternativní fondy, ale i na fondy určené veřejnosti Kumulace úspor V zájmu každého státu je podporovat výši úspor domácností. Zvláště důležité je to v současné době kdy spolu se stárnoucí populací roste potřeba umožnit občanům vytvoření i soukromých úspor ze kterých by měl občan tyto své potřeby financovat. Obdobná situace je v další sociální oblasti a tou je bydlení. To, že Česká republika tyto potřeby velmi dobře chápe, je i existence státem podporovaného systému penzijního připojištění či stavebního spoření 40. Investiční fondy z tohoto pohledu zůstávají prozatím v ústraní a investice do tohoto typu vytváření úspor není zatím státem přímo podporovaná. Přitom 40 Více např. NESEJT,P., Investujte nejprve do státem podporovaných produktů, Finance.cz, dostupný z 24

25 objem majetku investovaného občany prostřednictvím fondů dosáhl ke konci roku 2008 hodnoty cca. 250 miliard Kč což je více než činí investice občanů prostřednictvím penzijních fondů nebo prostřednictvím stavebního spoření a to i přes fakt, že tyto produkty jsou přímo dotovány státními příspěvky 41. To, že jsou prostředky spravovány lokálně, znamená také to, že těmto kumulovaným investicím musí být lokálně poskytována řada služeb (depozitář, evidence cenných papírů, služby kapitálových trhů, účetní a daňové služby, auditoři a podobně). To vytváří další potenciál pro tvorbu vysoce specializovaných služeb a zaměstnanosti s jasně kladnými dopady na státní rozpočet Transparentnost, snadnost daňové kontroly Investování prostřednictvím fondů nabízí transparentní a snadnou cestu pro investory což je důležité i z pohledu státu (tento fakt opět zdůrazňuje řada materiálů EK). Pro stát se značně zjednodušuje přehlednost při výběru daně než v případě mnoha transakcí při individuálních investicích (řada z nich je i těžko zmapovatelná například při investicích do zahraničních cenných papírů přes internetové obchodníky s cennými papíry s domicilem mimo území ČR). Z toho vyplývá i relativně snazší proces daňové kontroly a v neposlední řadě jednoduchá kontrola nad alokací úspor domácností (například neexistuje příliš informací o skutečné sumě investovaných prostředků českých občanů formou přímých investic v případě jejich umístění mimo území ČR) Penzijní systém V materiálech EK je velmi často zmiňován význam fondů v oblasti penzijních systémů. A to nejen z pohledu dnešního ale hlavně z pohledu budoucího kdy potřeba dodatečných investic a tvory úspor na stáří bude více a více aktuálnější. Stejná situace je i v ČR, jak již bylo zmíněno výše a to jak v oblasti dobrovolného připojištění, tak i v případě povinného důchodového pilíře. Fondy tyto kumulované prostředky dále investují a to často i do investic podporujících růst celé ekonomiky. 41 Statistiky Asociace pro kapitálový trh ČR, Asociace penzijních fondů ČR a Asociace stavebních spořitelen 25

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Konference Rozvoj a inovace finančních produktů 12.února 2014, VŠE Evropská Komise Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier: Potřebujeme

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Základní nastavení a vymezení vůči jiným produktům Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu jako

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. člen Národní ekonomické rady Vlády ČR (NERV), ředitel EEIP,a.s. předseda Mezinárodní obchodní komory

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011

Návrh právní regulace listinných akcií na majitele. Tisková konference 12. 10. 2011 Návrh právní regulace listinných akcií na majitele Tisková konference 12. 10. 2011 Současný stav Akciovým společnostem umožněno vydávat akcie na jméno i anonymní akcie na majitele (doručitele). Akcie na

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost) oznamuje, že dne 12.2.2010 nabyly právní moci Rozhodnutí o změnách statutů podílových fondů obhospodařovaných

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA)

Shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA) Shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA) Tento dokument obsahuje shrnutí závěrečné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

IV. Důvodová zpráva. Obecná část

IV. Důvodová zpráva. Obecná část IV. Důvodová zpráva Obecná část 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více