ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ"

Transkript

1 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, Bohumín IČ : ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka SŠ Bohumín Zpracovala: Ing. Martina Pešatová Bohumín

2

3 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEDENÍ ŠKOLY DOPLŇKOVÁ ČINNOST ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Vývoj počtu žáků Vývoj počtu zaměstnanců ROZBOR HOSPODAŘENÍ VÝNOSY ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ OD ZŘIZOVATELE VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE ROZBOR PŘÍJMŮ Z VLASTNÍ ČINNOSTI ANALÝZA NÁKLADŮ DOPLŇKOVÁ ČINNOST VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PENĚŽNÍ FONDY FOND ODMĚN REZERVNÍ FOND FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB INVESTIČNÍ FOND ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK NEMOVITÝ MAJETEK INVESTIČNÍ ČINNOSTI, OPRAVY A ÚDRŽBA POJIŠTĚNÍ MAJETKU INVENTARIZACE MAJETKU PRONÁJEM NEMOVITÉHO MAJETKU POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI EXTERNÍ KONTROLY INTERNÍ KONTROLY ÚDAJE O PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB. O ZAMĚSTNANOSTI TABULKOVÁ ČÁST VČ. PŘÍLOH PŘEHLED TABULEK Tabulka 1 - Vývoj počtu žáků...7 Tabulka 2 - Průměrný evidenční počet zaměstnanců r Tabulka 3 - Vývoj počtu zaměstnanců dle kategorií...8 Tabulka 4 - Závazné ukazatele

4 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, příspěvková organizace, HUSOVA 283, BOHUMÍN Tabulka 5 - Mzdové náklady z vlastních a ostatních zdrojů Tabulka 6 - Průměrný měsíční plat Tabulka 7 - Podíl nárokových a nenárokových složek platu Tabulka 8 - Výnosy z hlavní činnosti Tabulka 9 - Položkové členění výnosů v hlavní činnosti Tabulka 10 - Položkové členění nákladů v hlavní činnosti Tabulka 11 - Výsledek hospodaření doplňkové činnosti Tabulka 12 - Tržby doplňkové činnosti Tabulka 13 - Přehled hospodaření v jednotlivých oblastech doplňkové činnosti Tabulka 14 - Přehled hospodaření organizace Tabulka 15 - Přehled uvařených obědů Tabulka 16 - Přehled pojistných událostí PŘEHLED GRAFŮ Graf 1: Vývoj počtu žáků 7 Graf 2 - Vývoj počtu zaměstnanců 9 Graf 3 - Vývoj průměrného měsíčního platu 14 Graf 4 - Vývoj podílu nárokových a nenárokových složek platu 15 Graf 5 - Vývoj výsledku hospodaření DČ 20 Graf 6 - Vývoj hospodářského výsledku 22 4

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 1 Základní údaje o organizaci 1.1 Identifikační údaje Název školy Sídlo Zřizovatel Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, Bohumín Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: příspěvková organizace Právní forma IČ IZO Identifikátor Telefon , , Fax Webové stránky Náplň činnosti Škola sdružuje vzdělávání žáků a uchazečů pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním listem střední odbornou školu střední odborné učiliště školní jídelnu Místo poskytovaného vzdělávání Husova 283, Bohumín Husova 289, Bohumín Masarykova 365, Bohumín Revoluční 32, Bohumín Revoluční 65, Bohumín Čáslavská 420, Bohumín Areál ŽDB GROUP a.s., Bohumín nám. T. G. Masaryka 938-9, Bohumín 1.2 Vedení školy Je složeno z ředitelky SŠ, dvou zástupců ředitelky pro teoretické vyučování, vedoucího učitele odborného výcviku - vedoucího dílen, vedoucí ekonomického úseku a vedoucího provozního úseku. 1.3 Doplňková činnost Doplňková činnost dle zřizovací listiny Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování 5

6 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, příspěvková organizace, HUSOVA 283, BOHUMÍN Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Obráběčské práce Truhlářské práce Zámečnické práce Obchodní činnost včetně zprostředkování Ubytovací služby Pronájem majetku Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků a jejich prodej Hostinská činnost Holičství, kadeřnictví Vodoinstalatérství, topenářství Opravy silničních vozidel Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí Kopírovací práce 1.4 Základní charakteristika Střední škola, Bohumín, se sídlem Husova 283, Bohumín je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským kraje za účelem zajišťování výchovy a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání úplného středního odborného vzdělání nebo středního odborného vzdělání. Výuka probíhá v 6 studijních oborech střední školy (2 obory SOŠ, 4 obory SOU) zakončených maturitou a 11 učebních oborech střední školy zaměřených na získání výučního listu, kde je zajišťována komplexní výuka (teorie i praxe). Kromě toho je zajišťována také výuka nástavbového studia a to formou denní, večerní a dálkovou. Teoretická výuka probíhala v šesti budovách teoretického vyučování na ul. Husova 283, ul. Masarykova 365, ul. Čáslavská 420 a tělocvičně na ul. Revoluční 32, Revoluční 65 a v učňovských dílnách v areálu ŽDB. Odborný výcvik probíhal ve vlastních dílnách, na pracovištích sociálních partnerů, na učňovském pracovišti Restaurace a kavárna a dvou školních kadeřnických provozovnách. Hodnota nemovitého majetku představuje částku ,00 Kč v pořizovacích cenách. Všechny objekty jsou ve vlastnictví kraje. 6

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Vývoj počtu žáků K školního roku: ROK studijní obory nástavbové studium učební obory CELKEM Tabulka 1 - Vývoj počtu žáků Z přehledu je zřejmé, že organizace vykazuje trvalý pokles v celkovém počtu stavu žáků. Vývoj počtu žáků je přehledný rovněž z následujícího grafu: studijní nástavbové učební celkem Graf 1: Vývoj počtu žáků Vzdělávání žáků probíhá podle školních vzdělávacích programů a tematických plánů v souladu s plánovanou kapacitou školy i se schválenou sítí studijních a učebních oborů. 7

8 1.4.2 Vývoj počtu zaměstnanců STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, příspěvková organizace, HUSOVA 283, BOHUMÍN Výuku žáků v roce 2012 zajišťovalo celkem přepočteně 66,059 pedagogických pracovníků, z čehož 0,086 pracovníka bylo financováno z doplňkové činnosti. Provozně chod organizace zajišťovalo celkem přepočteně 35,92 nepedagogických pracovníků, z čehož 10,569 bylo kryto z ostatních zdrojů a doplňkové činnosti. Celkem organizace zaměstnávala v roce 2012 přepočteně 101,979 zaměstnanců, z čehož z příspěvku zřizovatele bylo financováno 91,324 zaměstnanců. SOŠ SOU ŠJ celkem Ze státního rozpočtu 22,184 65,869 3,271 91,324 Z jiné činnosti (DČ) 0,000 6,023 0,000 6,023 Z ostatních zdrojů 0,000 4,632 0,000 4,632 Celkem 22,184 76,524 3, ,979 Tabulka 2 - Průměrný evidenční počet zaměstnanců r Vývoj počtu zaměstnanců průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců organizace v jednotlivých letech je patrný z následující tabulky: ZAMĚSTNANEC ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 pedagogický pracovník nepedagogický pracovník celkem 80,520 72,570 66,059 z toho učitel TV 54,536 49,260 45,626 z toho učitel OV 25,984 23,310 20,433 celkem 46,200 40,773 35,920 z toho dělníci 33,867 29,355 25,798 z toho THP 12,333 11,418 10,122 CELKEM 126,72 113, ,979 Tabulka 3 - Vývoj počtu zaměstnanců dle kategorií Z tabulky je patrný celkový pokles zaměstnanců ve všech kategoriích, který vyplývá z nižších stavů žáků. 8

9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Vývoj zaměstnanců zobrazuje následující graf: učitel TV učitel OV D THP celkem Graf 2 - Vývoj počtu zaměstnanců 9

10

11 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2 Rozbor hospodaření Hospodaření střední školy Hospodaření střední školy je členěno do dvou základních oblastí a to do hlavní činnosti, tj. výuka a výchova žáků, a do doplňkové činnosti, jejímž účelem je využití volné kapacity zařízení. Cílem doplňkové činnosti je dosažení zlepšeného hospodářského výsledku, který v podobě čistého zisku je zdrojem pro krytí případné ztráty hospodaření organizace v hlavní činnosti a posléze zdrojem přídělů do fondů. Obě oblasti činností jsou vedeny účetně odděleně, odděleně jsou rovněž vyhodnocovány v rámci účetních závěrek. K odpisování majetku je použit systém účetních odpisů odděleně v hlavní činnosti i v doplňkové činnosti. Ke každému jednotlivému odepisovanému prostředku jak v oblasti hlavní činnosti, tak i v oblasti doplňkové činnosti jsou zpracovány celoroční odpisové plány. Odpisové plány se 2x ročně aktualizují v návaznosti na nově pořízené hospodářské prostředky. Tyto nově zařazené hospodářské prostředky se začínají odepisovat následujícím měsícem po zařazení. Účtování je prováděno podvojným způsobem v hlavní činnosti i v doplňkové činnosti. K jednotlivým syntetickým účtům je zřízena analytická evidence dle potřeb organizace a požadavků výkaznictví. Pro důslednou a přehlednou evidenci hlavní činnosti a doplňkové činnosti je zavedeno střediskové členění a členění pomocí analytické evidence a dle požadavků zřizovatele také členění do ODPA - oddíl, paragraf a ÚZ účelový znak. Při předávání vlastních výkonů mezi jednotlivými středisky v rámci organizace jsou užívány od počátku roku 2012 nové aktivační účty 506, 507 a 516 s minusovým zápisem na straně Má dáti souvztažně s kladným zápisem rovněž v účtové třídě 5, resp. na účtech 042 či 111. Účtová osnova organizace neobsahuje účty účtové třídy 7 a 8. Před uzavřením účetního období bylo provedeno časové rozlišení nákladů i výnosů tak, aby byla splněna podmínka zákona o účetnictví ve věci časové souvislosti účetních operací s obdobím. Zároveň bylo provedeno zúčtování dohadných položek u dodávek, k nimž do doby závěrky nebyly doručeny patřičné účetní doklady od dodavatelů. Od je organizace plátcem daně z přidané hodnoty. Za tímto účelem je upravena účetní osnova tak, aby bylo možno řádně evidovat skutečnosti potřebné k vyhodnocování této daně. V rámci roční účetní závěrky bylo provedeno zúčtování DPH a část daně na vstupu v rozsahu vypočteného koeficientu byla zahrnuta do nákladů hlavní činnosti tak, jak stanoví zákon čís. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších úprav. 11

12 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, příspěvková organizace, HUSOVA 283, BOHUMÍN 2.1 Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele Závazné ukazatele Příspěvky a dotace MŠMT Střední odborná škola Střední odborné učiliště Školní jídelna Ost.záležit. vzdělávání celkem /Kč/ /Kč/ /Kč/ /Kč/ /Kč/ ÚZ Přímé náklady na vzdělávání ÚZ Podpora org. a ukonč stř. vzdělání matur. zkouškou podzim ÚZ Podpora soc. znevýh romských žáků Přímé náklady celkem Příspěvky a dotace /Kč/ /Kč/ /Kč/ /Kč/ /Kč/ od zřizovatele ÚZ 0 Provozní náklady ÚZ 0 Prostředky na ICT ÚZ Podpora málopočet tříd ÚZ Účel. prostředky soutěž AUTOJUNIOR ÚZ Dofin. vyuč. předmětu říz. motor. vozidel ÚZ Účel. prostředky stěh. centrál. serveru ÚZ Krytí odpisů DHM a DNM Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem Projekty neinvestiční /Kč/ /Kč/ /Kč/ /Kč/ /Kč/ ÚZ Projekt TIME ÚZ Projekt EU peníze školám Projekty neinvestiční celkem Tabulka 4 - Závazné ukazatele 12

13 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2.2 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu ÚZ přímé náklady na vzdělávání Dotace použita na prostředky na platy pedagogů a nepedagogů, OON pedagogů a nepedagogů, zákonné odvody, FKSP a ONIV; vyčerpána v plné výši. ÚZ účelové prostředky na program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Dotace použita na předepsaný účel (prostředky na platy - pedagog, zákonné odvody a FKSP); vyčerpána v plné výši. ÚZ dotační program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období září prosinec 2012 Dotace použita na předepsaný účel nákup školních potřeb; vyčerpána v plné výši. ÚZ účelové prostředky v rámci OPVK na projekt EU peníze školám projekt č. CZ.1.07/1.5.00/ Přijatá dlouhodobá záloha vyčerpána v r ve výši ,80 Kč, použita na předepsaný účel (nákup ICT vybavení a mzdové náklady) 2.3 Mzdové náklady a zaměstnanci V roce 2012 byly organizaci stanoveny závazné ukazatele s UZ a v oblasti mzdových nákladů ve výši Kč ,00. V hodnoceném období organizace v hlavní činnosti vyplatila na mzdových nákladech, tj. na platech a ostatních osobních nákladech (bez náhrad za dočasnou pracovní neschopnost) celkem částku ,00 Kč, což představuje oproti stanovenému limitu navýšení o ,00 Kč. Organizace sice překročila stanovené limity prostředků na platy zaměstnanců a OPPP, ale v plné míře dodržela stanovené závazné ukazatele, jelikož celá tato částka, včetně souvisejících odvodů, byla kryta vlastními a ostatními zdroji. Pro porovnání uvádíme krytí mzdových nákladů vlastními a ostatními zdroji v předchozích letech: Rok Kryto vl. a ost. zdroji (Kč) , , ,00 Tabulka 5 - Mzdové náklady z vlastních a ostatních zdrojů 13

14 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, příspěvková organizace, HUSOVA 283, BOHUMÍN Mzdové prostředky zejm. provozních pracovníků je nutno krýt i vlastními zdroji, jelikož i přes úbytek žáků musí organizace zajišťovat provoz ve stejném rozsahu. V této položce se odráží i zapojení organizace do projektů EU. Průměrný měsíční plat pracovníků, hrazených ze státního rozpočtu, byl následující (v Kč): ROK učitel TV učitel OV ostatní Tabulka 6 - Průměrný měsíční plat Vývoj průměrných platů je patrný z následujícího grafu: učitel TV učitel OV ostatní Graf 3 - Vývoj průměrného měsíčního platu Z přehledu i grafu je patrno, že u pedagogických zaměstnanců je patrný trvalý nárůst průměrného měsíčního platu, u nepedagogických zaměstnanců trvalý pokles v důsledku změn finančních normativů. Podíl nárokových a nenárokových složek platu u jednotlivých zaměstnanců, hrazených ze státního rozpočtu, z celkového objemu prostředků je následující: 14

15 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PROFESE nároková složka (Kč) nenároková složka (Kč) podíl v % nároková složka (Kč) nenároková složka (Kč) podíl v % nároková složka (Kč) nenároková složka (Kč) učitel TV učitel OV ostatní CELKEM podíl v % Tabulka 7 - Podíl nárokových a nenárokových složek platu Podíl nenárokových složek platů klesá v důsledku snížení dotací a zvyšování tarifních platů pedagogických pracovníků. Vyjádření vývoje nenárokových složek platu vyjadřuje následující graf: učitel TV učitel OV ostatní celkem Graf 4 - Vývoj podílu nárokových a nenárokových složek platu 15

16 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, příspěvková organizace, HUSOVA 283, BOHUMÍN 2.4 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele ÚZ 0 provozní náklady Dotace použita na předepsaný účel (v největší míře na energie); vyčerpána v plné výši. ÚZ 0 prostředky na ICT Dotace použita na předepsaný účel, a to připojení k internetu; vyčerpána v plné výši. ÚZ 131 účelové prostředky na dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce Dotace použita na předepsaný účel, a na náhrady platů za dočasnou pracovní neschopnost; vyčerpána v plné výši. ÚZ 134 účelové prostředky na zajištění krajského kola soutěže Autoopravář Junior Dotace použita na předepsaný účel, a to na materiálně-technické zabezpečení soutěže; vyčerpána v plné výši. ÚZ 203 účelové prostředky na dofinancování vyučovaného předmětu řízení motorových vozidel Dotace použita na předepsaný účel, a to úhradu služby za autoškolu firmě Autoškola Pollak; vyčerpána v plné výši. ÚZ 203 účelové prostředky na úhradu nákladů souvisejících s přestěhováním serveru školy Dotace použita na předepsaný účel v důsledku nutnosti přestěhování centrálního serveru školy z jedné budovy do druhé, a tím vzniklých nákladů; vyčerpána v plné výši. ÚZ 205 účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM Dotace použita na předepsaný účel odpisy; vyčerpána v plné výši. ÚZ 255 účelově určeno na úhradu části mzdových nákladů a cestovních náhrad spojených s účastí zaměstnanců organizace na vzdělávacích aktivitách projektu TIME Dotace použita na předepsaný účel, celkové náklady činily ,00 Kč (r ,00, r ,00 Kč), byly proplaceny po předložení vyúčtování v uvedené výši. 16

17 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2.5 Rozbor příjmů z vlastní činnosti V oblasti výnosů v hlavní činnosti je vývoj za poslední 3 roky následující: ROK DOTACE , , ,80 VLASTNÍ PŘÍJMY , , ,47 PŘÍJMY CELKEM , , ,27 Tabulka 8 - Výnosy z hlavní činnosti V důsledku nižšího počtu žáků se snižuje i krytí provozu školy z dotací. Položka dotace obsahuje rovněž získané dotace od jiných ÚSC, konkrétně Města Bohumín v celkové výši ,00 Kč, a to na příspěvek na činnost Školního sportovního klubu (56 650,00), sportovní aktivity žáků (plavání, saunování, bruslení, adventure golf) v rámci sportoviště Bospor (40 000,00), modernizaci výuky pořízení nástrojů a přístrojů pro odborný výcvik (60 000,00), materiál na opravu tenisových kurtů (20 000,00), materiálně technické zabezpečení krajského kola Autojunior (10 000,00) a Dne řemesel (4 000,00) Vlastní výrobky Prodej služeb Prodané zboží Aktivace Úroky, kurz. zisky, fin. výnosy Prodej materiálu, DHM Zúčtování fondů Jiné ost. výnosy C e l k e m Tabulka 9 - Položkové členění výnosů v hlavní činnosti Vlastní výnosy v oblasti výrobků a služeb a zboží jsou tvořeny zejména tržbou jednotlivých provozů i zakázkové činnosti v rámci produktivních prací žáků (Restaurace a kavárna, kadeřnictví, bufety, řemeslné zakázky). V jiných ostatních výnosech se odráží zejm. zapojení organizace do projektové činnosti v rámci EU, a to v těchto partnerských projektech: - Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací strojírenských a gastro oborů, reg. č. CZ.1.07/3.2.07/ Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací hutních a elektro oborů, reg. č. CZ.1.07/3.2.07/ Vytvoření nabídky vzdělávacích programů vybraných dílčích kvalifikací v kovoobráběcích a gastro oborech, reg. č. CZ.1.07/3.2.07/

18 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, příspěvková organizace, HUSOVA 283, BOHUMÍN - Autonet, nová kvalita výuky v autooborech na středních školách s efektivním využitím prostředků ICT, reg. č. CZ.1.07/1.1.07/ Metalnet, nová úroveň výuky technických oborů na středních školách, reg. č. CZ.1.07/1.1.24/ Vlastní příjmy mírně poklesly v důsledku sníženého počtu žáků a návazně produktivních prací, rovněž v důsledku změny účtování tzv. aktivačních položek příjmové oblasti a v důsledku snížení krytí některých oblastí z fondové sféry. I přes nepříznivou tržní situaci a celkový pokles příjmů se organizaci daří realizovanými výnosy krýt rozsah nutných nákladů. Do budoucna předpokládáme dodržení současné struktury výnosové oblasti, organizace se zaměří na zajištění zvýšeného počtu zakázek pro produktivní práce žáků. 18

19 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2.6 Analýza nákladů Přehled jednotlivých položek nákladů v hlavní činnosti v meziročním srovnání Materiál, vč. DDHM Energie, ost. neskl. dod Zboží Aktivace dl. a oběž. majetku, služeb Opravy a údržba Cestovné Reprezentace Služby Mzdy Sociální pojištění (zákonné, jiné) Sociální náklady (zákonné, jiné) Daně, poplatky Pokuty, úroky z prodl Kurz. ztráty, j. fin. náklady Manka a škody, zmař. investice Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti Odpisy, zůst. cena prod. DHM C e l k e m Tabulka 10 - Položkové členění nákladů v hlavní činnosti V celkovém objemu náklady klesají, rovněž v důsledku změny systému účtování vč. změny aktivačních položek a vlivem nižšího počtu žáků a návazně mzdových prostředků a odvodů. Nárůst byl zaznamenán v oblasti materiálového a energetického zajišťování provozu organizace, na což má vliv zejm. zvyšování cen. Náklady na zboží mají svou podstatu ve snížení rozsahu prodeje. V položce opravy a údržba se náklady snížily vzhledem k menšímu rozsahu zajišťovaných oprav. Mimořádné náklady pak vznikly v oblasti nerealizovaného stavebního projektu rekonstrukce Domova mládeže, který byl zaúčtován jako zmařená investice a v oblasti schválení likvidace 2 nedobytných pohledávek. 2.7 Doplňková činnost Doplňková činnost organizace byla prováděna v souladu se zřizovací listinou, příl. čís. 2, a to v oblasti poskytování služeb a zhotovování výrobků. 19

20 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, příspěvková organizace, HUSOVA 283, BOHUMÍN Výsledek hospodaření doplňkové činnosti je následující: ROK příjmy , , ,63 výdaje , , ,18 HV - zisk , , ,45 Tabulka 11 - Výsledek hospodaření doplňkové činnosti příjmy výdaje zisk Graf 5 - Vývoj výsledku hospodaření DČ Zisk z doplňkové činnosti roku 2012 v celkové výši ,45 Kč byl v celém rozsahu použit na krytí ztráty v hlavní činnosti. Z uvedeného vyplývá, že doplňková činnost je pro organizaci přínosem, nejen tím, že vytváří zisk, který kryje ztrátu v hlavní činnosti, ale dochází i k efektivnějšímu využívání majetku a krytí alikvotní části nákladů hlavní činnosti. Rozsah výkonů v doplňkové činnosti má klesající tendenci, která má příčinu v celonárodní hospodářské krizi a ve zvyšování cen vstupů. Příjmy v doplňkové činnosti jsou v jednotlivých letech tvořeny následujícími zdroji (v Kč): Tržby Vl. výrobky , , ,00 Prodej služeb , , ,41 Aktivace vnitroorg. sl , ,67 0,00 Pronájmy , , ,22 Celkem , , ,63 Tabulka 12 - Tržby doplňkové činnosti 20

21 ROZBOR HOSPODAŘENÍ Přehled hospodaření v jednotlivých oblastech doplňkové činnosti v roce 2012 (v Kč): OBLAST NÁKLADY VÝNOSY HV zakázková činnost , , ,12 ubytování , , ,14 kurzy, rekvalifikace , , ,25 pronájmy , , ,94 CELKEM , , ,45 Tabulka 13 - Přehled hospodaření v jednotlivých oblastech doplňkové činnosti V oblasti zakázkové činnosti se organizaci dařilo zajišťovat zájemce o nabízené služby. Na oblast rekvalifikací bude zaměřena pozornost v následujícím roce. Ubytování na Domově mládeže vykazuje zisk i přesto, že zájem o tyto služby poklesl rovněž v důsledku nižších zakázek pro firmy, působící v regionu. V oblasti pronájmů se organizace snaží co největší měrou využívat volné kapacity prostor (tělocvičny, učebny, provozní prostory), kde přínosem je zejména krytí fixních nákladů na provoz příslušných objektů. 2.8 Výsledek hospodaření Organizace dosahuje již po řadu let v hlavní činnosti záporný hospodářský výsledek, který je ovšem vždy kryt v plné výši zlepšeným hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti viz následující tabulka a graf. Přehled hospodaření organizace v jednotlivých letech: činnost hlavní , , ,45 doplňková , , ,45 CELKEM HV Tabulka 14 - Přehled hospodaření organizace 21

22 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, příspěvková organizace, HUSOVA 283, BOHUMÍN Graf 6 - Vývoj hospodářského výsledku 22

23 PENĚŽNÍ FONDY 3 Peněžní fondy 3.1 Fond odměn Fond odměn zdrojem tohoto fondu je příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku a je využíván k stimulaci a motivaci zaměstnanců. Počáteční stav Tvorba Čerpání Zůstatek ,79 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,79 Kč Příděl do fondu odměn nebyl vzhledem k vyrovnanému výsledku hospodaření za r proveden. Fond byl v r čerpán na odměny nepedagogických zaměstnanců. 3.2 Rezervní fond Zdrojem fondu jsou finanční dary a tyto jsou využity k účelu, ke kterému byly poskytnuty. Tento fond rovněž kryje veškeré zásoby. Dárce (firma) Částka (Kč) Použití GCE, s.r.o ,- nářadí v rámci kraj. kola soutěže Autoopravář Junior Bonatrans Group, a.s ,- nářadí a nástroje pro odborný výcvik stroj. oborů ŽDB Drátovna, a.s ,- nářadí a nástroje pro odborný výcvik stroj. oborů Produc. centrum Profil, s.r.o ,- prezentační technika pro teoretickou výuku Počáteční stav Přijaté dary účelové Čerpání daru Zůstatek ,87 Kč ,00 Kč ,02 Kč ,85 Kč 3.3 Fond kulturních a sociálních potřeb Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen měsíčně přídělem 1 % ze mzdového objemu prostředků. Použití tohoto fondu se řídí rozpočtem FKSP, který je přílohou kolektivní smlouvy. 23

24 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, příspěvková organizace, HUSOVA 283, BOHUMÍN Počáteční stav Tvorba Čerpání Zůstatek ,15 Kč ,00 Kč ,58 Kč ,57 Kč V roce 2012 byl tento fond čerpán na příspěvky v oblasti: stravování pracovní a životní jubilea kultura a sport dárcovství krve penzijní připojištění příspěvek odbor. organizaci CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,58 Kč 300,00 Kč ,00 Kč 900,00 Kč ,58 Kč 3.4 Investiční fond Investiční fond je v r tvořen odpisy majetku, a to pravidelně každý měsíc. Zdroje tohoto fondu jsou používány k pořízení nového majetku, k modernizaci a rekonstrukci stávajícího majetku, ke krytí oprav nemovitého majetku a k příp. odvodu části odpisů do rozpočtu kraje. Počáteční stav Tvorba odpisy Čerpání Zůstatek ,01 Kč ,00 Kč ,92 Kč ,09 Kč Z celkových zdrojů fondu reprodukce majetku bylo v roce 2012 jmenovitě čerpáno na tyto akce: - Modernizace centrálního serveru (HW, SW) ,00 Kč - Oprava správní budovy ul. Vrchlického (zdi) ,00 Kč - Úprava školního hřiště ul. Husova (mobiliář, úpravy keřů) ,00 Kč - Oprava příslušenství budovy ul. Masarykova (dvůr, zdi) ,20 Kč (ostatní náklady ve výši ,00 Kč kryty pojišťovnou) - Oprava střechy Domova mládeže ,72 Kč (ostatní náklady ve výši ,28 Kč kryty z ostatních zdrojů) Po proúčtování všech těchto akcí je zůstatek fondu k ve výši ,09 Kč a je řádně kryt finančními zdroji na běžném účtu organizace. Ve fondu byla ponechána rezerva vzhledem k plánovaným investičním akcím r a vzhledem k předpokladu snížení tvorby v důsledku změn v oblasti odpisování investic. 24

25 ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE 4 Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců je zajišťováno organizací v prostorách pronajatých od Města Bohumína na náměstí T. G. Masaryka č. 939, Bohumín, kde škola rovněž provozuje praktickou výuku žáků učebních oborů gastronomie a kuchař-číšník. V těchto prostorách, nazvaných Restaurace a Kavárna na náměstí TGM organizace současně zajišťuje a provozuje školní jídelnu, kde se vaří obědy pro zaměstnance a žáky organizace, současně v rámci odborného výcviku se poskytují obědy i pro veřejnost. Charakter zařízení umožňuje poskytovat stravování i během školních prázdnin. Účetnictví školní jídelny je vedeno odděleně od hospodaření celé provozovny. Na úhradě stravenky se podílí zaměstnanec/žák a organizace následujícím způsobem: - zaměstnanec, žák 22,00 Kč, - organizace osobní a věcné náklady 55,00 Kč - příspěvek z FKSP 8,00 Kč Přehled uvařených obědů v rámci školního stravování je patrný z následující tabulky: rok žáci zaměstnanci celkem Tabulka 15 - Přehled uvařených obědů Počet uvařených obědů má v obou kategoriích klesající tendenci, což je způsobeno klesajícími počty žáků, a tím návazně i zaměstnanců organizace. Osobní náklady ve výši ,- byly plně kryty z přímých dotací, potraviny ve výši Kč ,85 byly kryty strávníky a příspěvkem z FKSP. Věcné náklady školního stravování ve výši Kč ,00 byly částečně kryty z hlavní činnosti. Výsledky hospodaření budou podkladem pro vypracování kalkulace stravovací jednotky pro r

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více