ICT REVUE KOMERČNÍ PŘÍLOHA DENÍKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT REVUE KOMERČNÍ PŘÍLOHA DENÍKU"

Transkript

1 22. května 2007 ICT REVUE KOMERČNÍ PŘÍLOHA DENÍKU O úskalích outsourcingu IT viděno z Vídně optikou Alexandry Makovičkové (str. 8 10) KONFERENCE Systémová integrace již příští měsíc Kdo přijde po HUSÁKOVÝCH DĚTECH DATOVOU KVALITU zkoumejme pod lupou HN

2 2 ICT REVUE VPŘÍLOZE SE PŘEDSTAVUJÍ Adastra DELTAX Systems Economia OnLine Lubbock Fine Consulting S&T Services Česká republika Siemens Business Services Unicorn Z OBSAHU Pronájem přinesl úspory Efekty firemní informatiky Je libo mozeček? V Potěmkinových vesnicích vám jej naservírují v bodyshopu Obavy ze zneužití osobních údajů jsou liché...10 ICT for Golf Poznej a chraň odborníka na IT Nejen kvalitní informační systém PŘIPRAVILA REDAKCE KOMERČNÍCH PŘÍLOH Dobrovského 25, Praha 7 ŠÉFREDAKTOR Jiří Humplík, tel.: ODPOVĚDNÝ REDAKTOR Zbyněk Hutar, tel.: PŘÍJEM APRODUKCE INZERCE Lucie Melichová, tel.: Lenka Peterková, tel.: MANAŽEŘI INZERCE Zbyněk Budka, tel.: Ivana Drahotová, tel.: Foto na titulu: archiv Neoznačené texty jsou komerční prezentací. EDITORIAL Systémová integrace se dlouho tak skloňovala ve všech pádech, až někdo objevil, že oní všichni mluví, ale málokdo skutečně integrovat dokáže. Toto tvrzení nepřímo ilustruje také fakt, že každoroční konference Systémová integrace se koná vpražském paláci Žofín ve dnech 10. až 12. června již po patnácté, letos pod heslem»informatika vinovacích aglobalizaci podnikání«. Systémy ale žijí svými vlastními životy, některé krátce, jiné déle, některé jsou udržovány na přístrojích vumělém spánku vydatnými finančními injekcemi, protože už jsou tak dalece zastaralé anekompatibilní, že není možné je dále rozvíjet, atak všichni oddalují nepříjemnou nutnost postavit systém znovu, od základů na zelené louce. Systém rozšiřitelný audržovatelný. Až takové systémy budou kvalitativním standardem, pak budou mít systémoví integrátoři trochu menší svatozář, než je tomu dnes. Prozatím jsou systémoví integrátoři vzácní adraze placení, naučit takovou spoustu živočichů společné existenci zatím dokázal jen Noe. Ajen zkušený specialista na kvalitu systémů vám řekne, jak je dnes těžké kvalitu najít audržet. Testování softwaru totiž nespočívá vhledání děr vnoemově arše, ale už kontrolou faktu, zda si Noe ořezal tužku na výkresy. Otom, že kvalita je leckde ještě otloukánkem českého IT, se dočtete vnašem interview na straně 8 až 10. Ataké si můžete přečíst něco okvalitě dat: Věděli jste například, že data zastarávají každoročně zhruba ze sedmnácti procent? Nebo že nekvalitní aneudržovaná data vás stojí každoročně až dvacet procent tržeb? Datovou kvalitu je třeba zkrátka zkoumat třeba ipod lupou, jak se dočtete vjedné ze stěžejních statí přílohy, která začíná už na protější straně. Zbyněk Hutar, odpovědný redaktor ICT revue Jan Červinka, generální ředitel společnosti Adastra Corporation: Z hlediska osobních profesí si myslím, že zůstaneme u programátorů, databázistů, analytiků atd. Integrace je totiž spíše schopnost firmy (firem) dostat tyto odborníky kjednomu stolu atýmově řešit otázky, které přesahují odborná zaměření každého jednoho z nich. Teoreticky bychom tedy integrátorem mohli nazývat profesi, která se dnes nejčastěji skrývá pod projektovým řízením. Ale že by si projektoví manažeři raději nechali říkat»integrátoři«, otom mám své pochybnosti. Jan Přerovský, generální ředitel společnosti LCS International: Domnívám se, že člověk, který má kvalitně pracovat v oblasti systémové integrace, musí být jak kvalitním odborníkem voboru, tak také mít schopnost empatie, vcítění se do zákazníka. Musí umět rozpoznat potřeby zákazníka adokázat zakázku zpracovat na základě jeho požadavků a rovněž vlastních odborných kvalit. Proto odpověď zní: Ano, určitě, ačkoli název profese možná nebude znít přesně takto. ANKETA Domníváte se, že specializace na systémovou integraci vyžaduje vzdělávání příslušných specialistů, takže vbudoucnu uslyšíme nejen oprogramátorech, ale iointegrátorech? Pavel Šubrt, obchodní ředitel ICZ a.s.: Systémová integrace jako samostatná disciplína zahrnuje poměrné rozsáhlé spektrum kompetencí. S rostoucí složitostí informačních systémů navíc stoupají také nároky na znalosti jejich tvůrců asprávců, což ssebou nese prohlubování specializace jednotlivých odborníků. Moderní systémová integrace je zpersonálního hlediska především ovhodně poskládaném týmu lidí, kteří se navzájem doplňují, aby mohli realizovat integrační projekty. Nedomnívám se, že vbudoucnu uslyšíme onové profesi»integrátor informačních systémů«, protože systémová integrace je především týmová práce. Petr Adámek, Head of Public Sector and Healthcare, Siemens IT Solutions and Services: Systémová integrace vyžaduje specialisty, kterým se vdnešní profesní IT terminologii říká systémový architekt. Je to velmi náročná profese, v níž daný člověk musí být schopen navrhnout architekturu IT systémů tak, aby řešila požadovaný cílový stav. Součástí je samozřejmě také návrh integrační platformy, případně jiné metody, jakým způsobem integraci zajistit. Michal Polehňa, ředitel strategie a marketingu společnosti Asseco Czech Republic, a.s.: Rozhodně ano! Systémová integrace je však širší pojem azahrnuje nejen»čistou«integraci komponent informačních systémů prostřednictvím například integračních platforem, ale idisciplíny, jako je architektura informačních systémů, projektové řízení, vývoj aimplementace softwaru atd. Za nejdůležitější na velkých integračních projektech podle našich zkušeností považujeme zkušeného akvalitního architekta celého řešení, který dokáže dobře pochopit požadavky apotřeby zákazníka azvolit odpovídající řešení. Zkušeností vtomto směru lze nabýt pouze praxí asoustavným prohlubováním znalostí vcelé šíři disciplíny. Připravil Zbyněk Hutar

3 Purity: Za čistší data Datovou kvalitu zkoumejme třeba ipod lupou Chyby se vdatech vyskytují od počátku jejich automatizovaného zpracování. Elektronicky se zpracovává stále více dat zrůzných oblastí. Přibývá činností, jež jsou na hromadném zpracování dat závislé. Množství nekvalitních dat však významně ztěžuje práci snimi. Vladimír Kyjonka data vedou knesprávným výsledkům jejich zpracování avdůsledku ke špatnému fungování podniko- Chybná vých procesů s následkem ekonomických ztrát. Dalším důsledkem nekvality je vynakládání prostředků na správu, zpracování aarchivaci nesprávných, nesmyslných a nadbytečných dat, což představuje přímé ekonomické ztráty. Tento jev je vliteratuře charakterizován jako zpracování»garbage in garbage out«. Míra negativních dopadů zpracování nekvalitních dat se stává významnější vdůsledku zvětšování rozsahu asložitosti informačních systémů azvyšování důležitosti IT vpodnikových procesech. Proč nekvalitní data Zdrojem chyb adalších typů nekvalit jsou vzásadě dvě skutečnosti. První důvod je zjevný: Data, se kterými pracují počítačové systémy, do nich vkládají lidé. Alidé dělají chyby (překlepy, zápisy do nesprávných polí, neznalost, vlastní»tvořivost«apod.). Druhý důvod je dán tím, že informační systémy podniků dnes sestávají zmnohdy autonomních agend zaměřených na různé oblasti, založených na různých technologiích, vytvořených různými dodavateli vrůzných dobách. Tato inkonzistence způsobuje, že idata, která jsou prostá chyb způsobených přímo člověkem, nedokážou jednotně (a tudíž správně) identifikovat apopsat konkrétního jedince, produkt či jiný subjekt....a proč to vadí právě teď Velké organizace se již mnoho let nevyhnutelně dostávají do situace, kdy mají informace osvých klíčových entitách (zákazníci, produkty, kontrakty...) roztříštěné vmnoha různých aplikacích asystémech. Myšlenka»vyjmout«tato klíčová data zaplikací aumístit je do jedné, centrální databáze není nová. Její konkrétní implementace však doposud zůstávaly spíše na půli cesty, částečně kvůli (ne)zralosti technologií, částečně kvůli nepřipravenosti organizace udělat zásadní změny ve svých procesech. Nový přístup ktéto problematice Master Data Management, který kombinuje zkušenosti aprincipy datové integrace adata Quality, integrace aplikací aprocesního reengineeringu, dává naději, že se blýská na lepší časy. Datová kvalita pod lupou Snaha vypořádat se s nekvalitními daty byla vždy vjisté (různě velké) míře součástí softwarových řešení zabývajících se hromadným zpracováním dat. Funkce, které tato řešení pro daný účel obsahovala, se však vyznačují velmi omezenou schopností se snekvalitou vyrovnat. Možnost opětovného použití daných dat se blížila nule stejně jako možnost zobecnění. Tento přístup křešení kvality dat se ukázal jako velmi pracný anákladný apřitom málo účinný. Problematikou kvality dat se dlouhodobě zabývá několik mezinárodních společností (významnější jsou např. Trillium, FirstLogic/Business Objects), které se na tuto agendu specializují adisponují komerčními produkty pro čištění dat. Jejich řešení se primárně vyvíjí pro severoamerický trh aje zaměřeno na střední avelké (v severoamerickém měřítku) instituce. Vdůsledku toho vyžadují jejich řešení pro možné nasazení v našich podmínkách značné přizpůsobení. Nejde přitom o tradiční»lokalizaci«, jako je tomu u jiných softwarových produktů (tedy zajištění, aby daný program komunikoval sjeho uživateli vnárodním jazyce). To je většinou relativně snadná, ikdyž pracná úloha. Vpřípadě řešení pro zajištění kvality dat je nutné respektovat všechny zákonitosti nejen jazyka, ale izvyklostí při jeho používání včetně typů vyskytujících se chyb, způsobu evidence nejrůznějších údajů, společenských alegislativních pravidel, dostupnosti aobsahu různých rejstříků aslovníků (adresy, podnikatelské subjekty, motorová vozidla, jména apříjmení ajejich konvence...) a dalších součástí (seznamy typických chyb azpůsobů jejich opravy, statistické ICT REVUE 3 charakteristiky jazykových elementů, formáty zápisu různých typů údajů atd.). Je vnich třeba doplnit některé funkce, které pro primární (anglofonní) prostředí nebyly vytvořeny, protože pro ně nemají smysl. Na druhou stranu zase obsahují jiné funkce, které nelze vodlišném jazykovém akulturním prostředí použít. Nástroj Purity vyvinutý společností Adastra vznikl na základě dlouholetých zkušeností business analytiků a konzultantů firmy, kteří se sproblematikou»čistých«dat denně setkávají při realizaci projektů datových skladů abusiness intelligence. Je od začátku šitý na míru českému aslovenskému národnímu prostředí, zná arespektuje jeho specifika a plně integruje všechny dostupné externí datové zdroje (etalony). Do současné doby realizovala Adastra na dvacet projektů zaměřených na řízení kvality dat včr, SR a Kanadě, např. ve společnostech Allianz, Bell Canada, Bank of Montreal, ČSOB Pojišťovna, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Consumer Finance Holding, GE Money Bank, HVB bank, ING Group, Ministerstvo dopravy, Poštová banka, VÚB, Bawag bank, Dexia bank, Union pojišťovna adalších. Optimální řešení Cílem je nabídnout řešení, jež lze vpodnikových systémech nasadit pro zajištění kvality dat akteré bude použitelné, přínosné adostupné jak vlokálním prostředí (tj. bude pokrývat specifika národního jazykového a kulturního prostředí abude finančně dostupné ipro menší astřední organizace zpohledu lokálního trhu), tak ivjiných jazykových oblastech, adále získat arozvinout znalosti apraktické zkušenosti zoblasti řízení kvality dat. Aby bylo řešení úplné, mělo by se skládat zněkolika částí, které jako celek postihují celou problematiku kvality dat, ale které je možno využít ijednotlivě, každou samostatně. Jedná se onásledující součásti: Funkcionalita řešení Adastra Purity

4 4 ICT REVUE softwarový nástroj pro analýzu, čištění, unifikaci amonitorování kvality dat, jejich podporu arozvoj, metodiku řízení kvality dat, implementační tým, nejlépe vybavený teoretickým ipraktickým know-how zoblasti řízení kvality dat arealizace projektů řízení kvality dat vpraxi (technickými, metodickými aobchodními znalostmi ztéto oblasti). Co (a jak) řeší optimální softwarový nástroj Vlastním softwarovým nástrojem by měl být nezávislý aotevřený systém, který lze nasadit do jakéhokoliv IT prostředí akterý zajišťuje následující okruhy činností: Identifikace, kvantifikace, klasifikace aanalýzu chyb aproblémů vdatech. Cílem tohoto okruhu činností je poznat stav kvality dat ana jeho základě stanovit postupy, pravidla astandardy pro zvýšení audržení kvality dat. Současně podle nastavených pravidel amezí identifikuje záznamy askupiny záznamů: které systém automaticky opraví aupraví pro dosažení vyšší kvality; které systém opraví aupraví na základě explicitního rozhodnutí (případně ověření); které bude třeba ručně opravit zdůvodu velmi nízké kvality, neúplnosti nebo zjevné nesprávnosti, již nelze automaticky opravit. Zpracování dat pomocí čistících aunifikačních algoritmů, vjehož rámci se automatizovaně provede: čištění rozpoznání (parsing) obsahu datových položek, opravy datových položek odstranění překlepů, nesprávných zápisů, formátů apod.; standardizaci převod datových položek na jednotný formát, který je pak možno použít pro porovnání srejstříky ačíselníky apro porovnání hodnot datových položek spravovaných různými systémy; obohacení doplnění chybějících položek, pokud je to možné (např. chybějících částí adresy); unifikaci určení všech záznamů, které představují jeden konkrétní subjekt např. nalezení ajednoznačné označení všech evidovaných záznamů okonkrétní osobě, adrese, vozidle atd.; deduplikaci výběr nejlepšího záznamu, který bude nadále reprezentovat konkrétní subjekt; identifikaci pro nové datové záznamy určení konkrétního subjektu (např. osoby), ke kterému záznam patří. Měření, monitorování areportování kvality dat vytváření reportů, statistik a zpráv ostavu kvality dat vyjádřené jak číselnými, tak kvalitativními ukazateli, které se vytvářejí pravidelně během procesu analýzy azpracování aslouží jednak jako podklady pro analýzu kvality dat a jednak pro sledování účinnosti celého řešení. Nástroj je možno použít jak jednorázově aplikovat jej na všechna data již uchovávaná vsystému pro jednorázové zlepšení jejich kvality tak rutinně pro všechna data nově vstupující do systému scílem zachytit skutečné apotenciální problémy už v okamžiku jejich vzniku. Pro tuto druhou možnost musí systém zajistit práci vreálném čase (okamžitá odezva při interaktivním vstupu dat). Nástroj lze zasadit do jakékoliv integrační architektury (DW & BI, ETL, EAI, BPI, MDM...) nezávisle na konkrétních aplikacích podnikového informačního systému atechnologických platformách, které tyto aplikace využívají. Je výhodou, pokud nasazení tohoto softwarového nástroje nevyžaduje využívání jiných komerčních softwarových produktů (databázové systémy, aplikační servery aportály), které by generovaly další pořizovací aprovozní náklady. Nezbytné doplňky apříslušenství Aby se produkt dal vícenásobně efektivně nasazovat, musí obsahovat sady číselníků, rejstříků a pravidel, které se opakovaně využívají arozvíjejí (znalostní báze). Dodavatel je získává buď zveřejných zdrojů (registry adres, registry ekonomických subjektů, číselníky jmen apříjmení apod.) nebo se vytvářejí adoplňují v průběhu nasazení v konkrétních řešeních (např. pravidla pro automatické opravy). Tato znalostní báze je nedílnou součástí nástroje apro správné využívání vrutinním nasazení se pravidelně udržuje aaktualizuje. Sám software vše nevyřeší Žádný sebelepší nástroj společnostem příliš nepomůže, pokud daná firma neví, jak ho správně použít. Podstatnou součást jakéhokoliv řešení představuje sada metodik. Ty vzásadě shrnují zkušenost, kterou už získali jiní. Metodiky obsahují pravidla, doporučení astandardy například pro následující oblasti: implementace softwarového nástroje (správná instalace, konfigurace, nastavení prostředí, začlenění do celkové architektury atd.), postupy, procesy apravidla pro další činnosti související snasazením produktu (plánování automatických procesů, řízení aplánování poloautomatických činností, audit kvality dat, provádění avyhodnocování manuálního čištění dat, workflow atd.), řízení datové kvality podniku (politika datové kvality, standardy, business procesy reflektující potřeby řízení datové kvality, řízení amotivace lidských zdrojů vprocesu řízení datové kvality atd.), zapojení produktu do různých integračních architektur, metodika pro zvláštní agendy (identifikace klienta, identifikace adres, identifikace motorových vozidel, householding atd.) atd. Datová kvalita ve středu zájmu celé firmy Datová kvalita je ve středu zájmu celé firmy nebo alespoň vrcholového managementu. Oblast řízení kvality dat musí být součástí všech podnikových činností ane pouze doménou oddělení IT. Nízká kvalita dat má dopad právě do reálného života společností a hlavně v mnoha případech znamená, že jsou ve špatné kvalitě nakonec dodány ivýsledky jinak dobře odvedené práce. Ato je opravdu škoda. Autor pracuje ve společnosti Adastra Corporation Knihovnička Hacking Buffer Overflow zneužití, detekce a prevence James Foster Chcete-li se vyhnout červům zinternetu či jiným formám napadení svého systému, které vyústí vpře- tečení bufferu, máte vrukou jedinou dostupnou knihu na trhu těchto dní, jež se této problematice věnuje. Přetečení bufferu (Buffer Overflow) ať se vám to líbí či nikoliv je jasným důkazem toho, že komunita počítačových programátorů se dodnes stále ještě nenaučila anepochopila, jak správně stavět, vyvíjet aimplementovat zdrojový kód aplikací. Poznejte jedinou cestu, jak se vyhnout nekonečnému množství variant útoků na přetečení bufferu. Rozsah knihy je 348 stran, cena 379 Kč. Kód knihy: Illustrator CS2 Matt Kloskowski, Dave Gross Jste zelenáč, který sillustratorem CS2 právě začíná? Nebo jste dlouholetý avelmi zkušený uživatel tohoto programu? Stouto knihou vruce pro vás může být dobrou zprávou, že je to úplně jedno. Proč? Protože tato kniha vůbec není oúrovni zkušeností při práci sillustratorem, ale především otom, co absolutní většina zvás jistě ocení oúspoře času. Kniha vám svým zaměřením na tipy atriky umožní zrychlit azefektivnit vaši práci bez ohledu na vaše zkušenosti. Neobsahuje žádnou teorii asáhodlouhé diskuze, ale jde rovnou kvěci. Rozsah knihy je 304 stran, cena 349 Kč. Kód knihy: Knihy si můžete písemně objednat na adrese Economia a.s., VTÚ, Dobrovského 25, Praha 7, nebo na internetové adrese kde vám zařídí jejich zaslání na dobírku přímo znakladatelství GRADA Publishing. Případné informace na tel Členové ECONOMIA Benefitklubu, kteří upublikací uvedou na objednávce číslo své klubové karty akód knihy, obdrží 30% slevu.

5 Pronájem přinesl úspory Zdeněk Bejček, vedoucí útvaru Information Services společnosti Linde Gas a.s., poskytl rozhovor opronájmu IT infrastruktury formou managed services. Linde Gas je tuzemským lídrem na trhu technických plynů. Proč jste se rozhodli pro managed services? Byli jsme loni postaveni před nelehký úkol: Vrámci projektu InTouch, který byl zaměřen na zlepšení úrovně našich služeb, jsme měli vybavit odpovídající výpočetní technikou všechny naše obchodní partnery. Zmožných variant jsme nakonec zvolili pronájem IT infrastruktury od GCC Services. Důvodů bylo hned několik vedle dlouhodobých finančních úspor šlo zejména orychlost nasazení potřebné IT infrastruktury atransparentnost služby. Umanaged services lze předem jasně definovat rozsah acenu služby, což je pro dlouhodobé plánování provozu firemního IT nedocenitelné. Jakou infrastrukturu si takto pronajímáte? Pro naše obchodní partnery pronajímáme zhruba 240 počítačů atiskáren. Vnašich dvanácti pobočkách disponujeme samozřejmě idalší rozsáhlou infrastrukturou. Tam managed services také částečně využíváme. Přes managed services rovněž provozujeme veškeré reprografické služby, jako kopírování, skenování afaxování. Kolik smanaged services asi ušetříte? Úspory jsou výrazné. Například na infrastruktuře čítající 240 počítačů a tiskáren ušetříme během šesti let zhruba milion korun. Ato nepočítám úspory na investicích do lidského kapitálu aadministrativy. Nemusíme se starat opersonální obsazení servisního týmu či inventarizaci, to vše zajišťuje GCC Services. Co byste firmám zvažujícím managed services doporučil? Aby si dobře rozmyslely, co by jim vše mělo přinést manažeři v tom musí mít jasno. Dále je nutné si zvolit spolehlivého dodavatele služeb managed services. Doporučujeme si prověřit reference anehledět jen na cenu. Pokud by byl partner nespolehlivý, může to provoz firmy značně ohrozit. Na co je třeba si dát při objednávce managed services velký pozor? Věnovat se důkladně smlouvě. Ta musí detailně popisovat úroveň dodávaných služeb (SLA), systém hlášení incidentů a zároveň jasně definovat, co se bude dít, až smlouva vyprší. Je možné si techniku za určitých podmínek ponechat? Co se bude dít, pokud se služby vypoví? Je třeba mít ošetřené všechny možné scénáře, jinak firma hodně riskuje. Jak se dívají na managed services uživatelé? Zaznamenali nějaké změny oproti minulosti apřípadně jaké? Naší snahou je, aby kolegové nic nepoznali, ato se nám idaří. GCC Services dodává veškerou ICT REVUE 5 potřebnou infrastrukturu a řeší případné problémy, ale primární kontakt obchodním partnerům a zaměstnancům poskytuje stále naše oddělení. Výhodou oproti minulosti je hlavně garantovaná doba odezvy při řešení případných problémů. Interně nemusí být takováto odezva vždy stoprocentně dodržena, smanaged services to možné je. Máte smanaged services nějaké další plány? Chystáme aplikovat model managed services na pronájem 170 notebooků. Primárním měřítkem jsou finance, ale managed services přináší další těžko vyčíslitelné úspory. Tento způsob pořízení IT infrastruktury stojí rozhodně za zvážení. (hkp) HN

6 6 ICT REVUE Jan Pour M ožnosti, které nabízí podniková informatika, respektive vjejím rámci současné informační akomunikační technologie, vytvářejí významný zdroj ekonomických, obchodních adalších efektů asoučasně izdroj konkurenceschopnosti jednotlivých firem icelých ekonomik. Zájem otuto tematiku trvá již několik desítek let, lze ale konstatovat, že se stoupajícím vlivem informatiky na úspěšnost ekonomických subjektů se příslušná pozornost ještě zesiluje. To dokumentuje iprogram různých odborných akcí, mezi jinými konference Systémová integrace, která obdobně jako vminulých letech ivletošním roce věnuje kvalitě podnikové informatiky a jejím efektům celý jednodenní blok. Podívejme se nyní na několik názorů na toto téma. Čerpám zvlastní praxe azvýsledků dílčího průzkumu (70 respondentů), který proběhl vrámci odborných akcí České společnosti pro systémovou integraci, hlavního organizátora uvedené konference. Systémová integrace: Předmět trvalého zájmu Efekty firemní informatiky Vpříštích letech se dá očekávat stále širší uplatnění smluv SLA. Ošidné dimenze Efektem informatiky chápeme vdaném kontextu jakoukoli pozitivní změnu v manažerských, obchodních a dalších aktivitách firmy dosaženou službami a produkty informatiky, tj. například změny (pozitivní) v hodnotách ekonomických ukazatelů, postavení firmy na trhu, zvýšení počtu nových zákazníků, zkrácení průběžné doby zakázek apod. Pro plánování a analýzy informatických efektů je podstatné stanovit i základní hlediska (dimenze), podle nichž lze efekty klasifikovat, a tedy i analyzovat. Takovým hlediskem může být obsahový charakter efektů informatiky, tj. zda se jedná oekonomický efekt například ve snížení stavu zásob nebo zvýšení počtu zákazníků, zkrácení doby zakázky apod. Jiným podstatným hlediskem je význam informatických efektů pro podnik, například zda jde ozákladní zajištění provozuschopnosti podniku a nebo na druhé straně ozískání specifické konkurenční výhody na trhu. Vtomto kontextu jsou podstatné imožnosti vyjádření, respektive měření efektů informatiky. Ty jsou předmětem diskusí již několik let. Existuje celá řada problémů spojených svyšší mírou exaktnosti měření vtéto oblasti, které vyplývají zvelmi silného vlivu člověka na uplatnění informatiky, jeho zájmu, kvalifikace ainvence, zinfrastrukturního charakteru informatiky, která obvykle působí vněkolika oblastech podnikového řízení najednou aještě vkombinaci například sprocesními, organizačními avýrobními změnami. Ipřes tyto obtíže se projevuje rostoucí zájem podniků orelativně přesné vyjadřování plánovaných ireálně dosahovaných efektů informatiky astím související potřeba sledovat návratnost takových projektů aprovozovaných aplikací. Při posuzování obsahového charakteru dosahovaných efektů vinformatice vyplynulo, že v naší současné praxi převládají efekty spojené se zvyšováním procesní výkonnosti firmy akvality jejího řízení (38 % odpovědí). Hodnoty spojené se zvyšováním kvality řízení aprocesní výkonnosti firmy jsou velmi pozitivní apotvrzují iočekávané trendy vnarůstající poptávce po projektech zvyšujících právě kvalitu řízení, zejména co se týká business intelligence, řízení pracovních toků, řízení vztahů se zákazníky atd. Předpokladem pro dosažení efektů vprocesní výkonnosti podniků je však realizace komplexních reengineeringových projektů podnikových procesů, ale ty někdy narážejí na některá personální aorganizační omezení, jako je například určitá rezistence pracovníků kprojektům tohoto typu. Konkurenceschopnost prioritou Rozlišení významu informatiky pro konkurenceschopnost podniku je vzhledem kjeho uplatnění na trhu klíčové. Odpovídá na otázku, co informatika pro úspěšnost podniku na trhu znamená. Převažující procento odpovědí (cca 40 %) se vtomto případě vázalo kzákladnímu zajištění provozuschopnosti firmy, tj. zajištění účetnictví afinančních operací, běžných obchodních transakcí apod. Na druhé straně ale ivsegmentu posilování konkurenceschopnosti a dosahování konkurenčních výhod na trhu proběhl významný posun vnázorech respondentů na pozici informatiky. Kladné odpovědi se vtěchto případech pohybovaly na úrovni třiceti procent. Pro řízení podnikové informatiky azvyšování její kvality avýkonu je často podstatné ičasové rozložení analýz dosahovaných efektů. Vtomto případě vyplynulo, že se vnaší praxi tyto analýzy realizují průběžně anebo vpravidelných časových intervalech (36 procent), zatímco pouze sukončením projektů se realizují ve třiceti procentech případů avpěti procentech případů se neanalyzují vůbec. Vtéto souvislosti je rovněž zajímavý podíl těch podniků (33 %), kde se efekty sledují vpřímých finančních ukazatelích. Naproti tomu pouze čtrnáct procent podniků neměří efekty vůbec. Vsouvislosti sefekty informatiky ajejich řízením je účelné sledovat ito, do jaké míry se promítají do jednotlivých oblastí řízení, respektive do klíčových podnikových procesů, jakými jsou například řízení zakázky, řízení údržby apod. Ze zmíněného průzkumu vyplynulo, že téměř 57 procent podniků vztahuje efekty kjednotlivým podnikovým procesům. Tento trend evidentně souvisí sdůrazem vedení firem na jasné přiřazení zodpovědnosti uživatelů nejen za vynaložené náklady na ICT, ale také za plánované a reálně dosahované efekty. Vedle toho připomeňme vysoké procento kladných názorů hodnotících dopady informatiky na procesní výkonnost firem. Právě zájem na zkracování průběžných časů podnikových procesů azvyšování jejich flexibility mění přístupy apriority managementu společností v řízení i uplatňování informačních technologií. Tyto tendence posiluje irozšiřování specializovaných aplikací atechnologií určených pro řízení podnikové výkonnosti (CPM, Corporate Performance Management) aaplikací zaměřených na průběžné monitorování aanalýzy podnikových procesů, zejména ve vztahu kobchodním partnerům. Nezapomenout na ERP Obdobný význam a charakter mají sledování a analýzy informatických efektů vzhledem k jednotlivým provozovaným aplikacím informačních systémů, jako jsou celopodnikové aplikace (ERP), aplikace elektronického podnikání apod. Průzkum rovněž potvrdil trend směřující k detailnějšímu hodnocení tohoto vztahu (více než padesát procent kladných odpovědí), zatímco záporných odpovědí je v tomto případě pouze 29 procent. Rozšiřující se spektrum různých typů aplikací, s nimi svázaných technologií astále vyšší aplikační heterogenita podnikové informatiky tak vyvolávají silnější potřebu zvyšovat kvalitu řízení aplikací a příslušných efektů. Tento trend lze očekávat i v dalších letech, což současné výsledky průzkumu také potvrzují. Stejná situace je i v analýzách efektů informatiky vzhledem k různým typům služeb (outsourcingu, ASP apod.). Zajištění informatiky a jejích služeb je v současné době vázáno především na míru outsourcingu odpovídající aktuálním potřebám a možnostem podniku a vedle toho ina přístup křešení systémové integrace, tj. provázání podnikové informatiky na všech jejích obsahových i technologických úrovních. Z průzkumu vyplynulo, že pouze šestnáct procent podniků systémovou integraci nerealizuje. Pokud jde o outsourcing, pak podle očekávání je nejsilněji zastoupen outsourcing vývoje, který využívá 38 procent dotázaných podniků, zatímco provozní outsourcing (včetně vývoje) je realizován ve 22 procentech dotázaných podniků. Využívání vzdálených služeb ASP (Application Service Providing) na úrovni deseti procent je poměrně nižší, než se původně očekávalo. Boom SLA Průzkum rovněž potvrdil stále se zvyšující zájem ovyužívání smluv ošetřujících zajištění požadované úrovně informatických služeb (SLA, Service Level Agreement), protože osmnáct procent respondentů uvedlo, že využívá SLA na všechny typy služeb, a 56 procent dotázaných odpovědělo, že SLA používá pouze na vybrané služby informatiky, což je ale při jejich širokém spektru logické. V příštích letech se dá očekávat stále širší uplatnění smluv SLA, neboť zkušenosti z praxe potvrdily, že jejich správné využití přináší podstatně větší disciplínu a průhlednost ať už do kooperačních a ekonomických vztahů mezi odbornými útvary a útvary informatiky nebo ve vztazích zákazníka k externím dodavatelům informatických produktů a služeb. Z těchto důvodů jsou dnes isla jádrem existujících modelů ametodik řízení informatiky. Jedním z klíčových momentů zvyšování úrovně a efektivnosti využití ICT v podnicích je kvalita řízení informatiky a využívání jasně definovaného systému ukazatelů pro tuto oblast podnikového řízení. Jeho podceňování pak znamená špatně nastavené priority v nasazování a uplatňování aplikací, chyby ve specifikaci služeb ajejich zajištění interními nebo externími poskytovateli. Autor působí na katedře informačních technologií VŠE v Praze

7 ICT REVUE 7 Desktop Managed Services představuje způsob, jak ušetřit až třicet procent nákladů na provoz IT Jan Hlaváč Rychle apružně zvládnout stále se zvyšující nároky na správu aprovoz IT infrastruktury se stejným počtem zaměstnanců. To je těžký úkol, zkterého bolí hlava nejednoho IT manažera. Tlak na dlouhodobé provozní úspory na dobré náladě také nepřidá. Firmy se proto začínají stále častěji obracet kalternativním formám získání potřebného IT vybavení, které jim kýženou flexibilitu aúspory zajistí. Populárními se stávají zejména takzvané řízené služby neboli»managed services«. Donedávna manažeři považovali informační infrastrukturu ze něco, co je dobré vlastnit. Nyní ale zjišťují, že jsou ivýhodnější způsoby, jak disponovat nejmodernějším IT vybavením apřitom ještě ušetřit azefektivnit provoz společnosti. Stále žádanějším se proto stává kompletní pronájem koncové IT infrastruktury včetně služeb stím spojených například podpora uživatelů či servisní zásahy.»firmy se snaží zaměřovat na hlavní předmět podnikání adalší činnosti pokud možno outsourcují. Nabízíme proto službu, která zákazníky zbaví všech starostí sinformačními technologiemi azároveň jim ušetří ročně až třicet procent nákladů,«řekl Miroslav Bečka, generální ředitel společnosti GCC Services, která na trh uvedla službu Desktop Managed Services. Firmy od nákupu potřebného hardwaru asoftwaru začínají odrazovat ivysoké počáteční náklady. Ty se mohou vyšplhat do závratných výší apo zhruba třech až pěti letech je nutné je navíc znovu opakovat, protože technika začne být zastaralá. Plně vlastnit veškerou IT infrastrukturu může tedy být pro větší firmy nevýhodné nejen zhlediska cash-flow, ale izdalších důvodů.»dlouhodobě ušetří na administrativě například inventarizace je na bedrech dodavatele služeb managed services. Rovněž není třeba investovat do vzdělávání zaměstnanců, jejich náboru adalších administrativně náročných činností,«dodal Miroslav Bečka. KDE MIZÍ NÁKLADY Z dlouhodobých analýz investic do firemní infrastruktury IT vyplývá, že více než polovinu nákladů tvoří činnosti nesouvisející přímo s hardwarem či softwarem.»jde o řešení různých výpadků systému, školení uživatelů a řešení provozních problémů,«řekl Miroslav Bečka. Pouze 45 procent nákladů představuje nákup hardwaru a softwaru, jeho údržba a s tím spojená administrativa. Řešení provozních problémů často interní oddělení IT velmi vytěžuje. Namísto plánování dalšího rozvoje informační infrastruktury atím pádem zvyšování konkurenceschopnosti firmy se IT zaměstnanci zabývají řešením rutinních problémů. To značně snižuje jejich efektivitu, dochází ke zbytečným prodlevám, aprodražuje se tím icena práce.»při využití služeb managed services však za servisní zásahy zodpovídá dodavatel těchto služeb. Jsme navíc schopni téměř stoprocentně dodržet dohodnutou úroveň dodávky služeb, takže případné výpadky jsou zkrácené na minimum,«vysvětlil Miroslav Bečka. ŠPIČKOVÉ KNOW-HOW VŽDY PO RUCE Značnou výhodou plynoucí zvyužívání služeb managed services je také přístup ktěm nejlepším odborníkům avýpočetní technice. Pokud si firma zvolí dobrého aprověřeného partnera, muže si být jistá, že vpřípadě jakýchkoli problémů vše vyřeší kvalifikovaní odborníci. Odpadají iproblémy sfluktuací tolik žádaných IT odborníků, která je značně vysoká. Rovněž si může být zákazník jistý tím, že platí pouze za objednané služby, které navíc může flexibilně rozšiřovat.»značně investujeme do našich odborníků, kteří navíc získávají zkušenosti i na jiných projektech. Jsme proto schopni rychle vyřešit ity nejsložitější problémy či najít to nejlepší řešení pro zákazníka,«uzavřel Miroslav Bečka, generální ředitel společnosti GCC Services, dceřiné firmy nadnárodního systémového integrátora S&T. VÝHODY PLYNOUCÍ Z VYUŽITÍ DESKTOP MANAGED SERVICES: kompletní pronájem hardwaru asoftwaru transparentní plánování investic; uživatelský helpdesk provozní problémy řeší dodavatel; školení uživatelů na základě analýzy helpdesku je možné připravit školení; vzdálená systémová administrace amonitoring sítě problémům je možné předcházet; zjednodušení nákupních procesů adosažení transparentnosti. HN /A

8 8 ICT REVUE Je libo mozeček? VPotěmkinových vesnicích vám jej naservírují vbodyshopu»systémový integrátor by měl zaměstnávat dobře placené specialisty,onichž si management netroufne hovořit jako o lopatách, jak je tomu včechách pohříchu zvykem,«říká Alexandra Makovičková, specialistka na testování softwaru pracující ve Vídni. Zbyněk Hutar Nepřipadá vám, že máte poněkud divoký život? Proč jste si vybrala ke studiu herectví, když jste nakonec skončila utestování softwaru? Tuctová story. Dcera nepřítele komunistického režimu, který byl dost naivní na to, aby se nepřipojil k žádné chartě. DAMU byla jediná humanitní škola, kde to nějak skousli... Ana»strojárnu«se mi tehdy nechtělo. Já chtěla studovat sociologii a jazyky. Kdo normalizaci nezažil, bude mu vše připadat absurdní. Když jsem začínala spolupracovat se softwarovou firmou ve Vídni, kde jsem nyní zaměstnána jako test manager, zaujala je především má někdejší maturita z analytické chemie azněmčiny zároveň. Pro jistotu mě ale napřed poslali na testy IQ, ta herecká studia na ně byla přece jen trochu silná káva. Můj mozek si pořád nějak nemůže vybrat tu správnou hemisféru. Snažím se tedy mezi nimi nějak rozumně vyvažovat. Čím vyvažujete? Skákáním z letadel a zpěvem. Parašutismus je droga, nedá se popsat, co cítíte, když letíte šílenou rychlostí vpřed avidíte svět zpřehledné výšky. Čistí to hlavu apomáhá třídit priority. Zpěv mi zase připomíná to nejdůležitější, co si s sebou životem nesu, jakoby nějaké spojení smou genetickou informací. Každá dívka přece sní otom, že se dostane na DAMU abude zní herečka... Ale ne... Pro mě představovala DAMU nouzové řešení. Ze všech předmětů mi tam dobře šly jenom jazyky a zpěv. Ale hodně jsem se naučila, vživotě se mi ohromně hodilo, že umím pracovat sdržením těla, hlasem, výslovností, temporytmem. Vše jsem využila později vprofesi žurnalistky a ještě později jako networker. Slovo lobbista je díky několika nešikům dnes ve střední Evropě bohužel už vulgarismus....a vás je navíc občas tu atam vidět vtelevizním zpravodajství. Občasné vstupy pro Českou televizi z Vídně dělám vyloženě pro radost po práci. Jde omůj poslední kontakt se světem žurnalistiky, který jsem před lety opustila. Nejvíc mě těšila práce, když jsem řídila zahraniční rubriku Lidové demokracie. Na tu dobu vzpomínám moc ráda. Naopak už bych si nikdy nechtěla zopakovat práci pro Vladimíra Železného, to byl dennodenní tvrdý výcvik vsebeovládání apočítání do deseti. Alexandra Makovičková pracovala jako nezávislá analytička, nyní je zaměstnána v rakouské firmě Objentis Software Integration. Blíže viz

9 Co právě testujete? Momentálně vývoj nástrojů pro Quality Assurance. Každý test manager by měl občas sednout ke stroji amísto sledování statistik projektu a spotřebovaných»člověkodnů«věnovat čas obyčejným funkcionálním testům. Hlava se tím udržuje vpohotovosti anezapomenete řemeslo. Aby se vám pak testeři nesmáli, že jste mimo. Takže testuji ostošest aplikace napsané vjazyce JAVA. Můj kolega Christopher Semturs přišel na trh spřevratnou novinkou voblasti IDE pro Lotus Notes, která se jmenuje Kentumi. Naše aplikace jsou už napsány prostřednictvím tohoto nového nástroje. Když se před dvaceti lety objevil dnes tolik módní termín outsourcing, málokdo si dokázal představit, jak bude vypadat jeho expanze vnovém tisíciletí. Má outsourcing vit opodstatnění? Ano. Ale jen při dlouhodobých projektech. U projektů trvajících méně než šest měsíců jde jen oobchod sbílým masem, takové novodobé kuplířství. Pár chvilek štěstí, žádné plody práce, vysoká cena agood bye. Zapomeňte, není na co navázat... Proč myslíte? Máte konkrétní zkušenost? Mnohokrát jsem o tom mluvila s přáteli z branže, povětšinou programátory, protože s těmi přijdou testeři dennodenně do styku. Nejhorší způsob, bohužel dnes velmi obvyklý, vypadá zhruba takto: Mladý programátor opustí školní lavice. Sní o tom, že půjde pracovat do zahraničí, ale chybí mu zkušenosti nebo jazykové vybavení. Poté mu personální agentura (»na přechodnou dobu, než se něco vzahraničí najde, to víte, trvá to«) doporučí nastoupit udomácí firmy za vcelku malý nástupní plat, který dnes činí zhruba 20 tisíc Kč měsíčně.»stůl si ani nehledej, zítra jdeš na pohovor do firmy X,«řeknou mu. Před pohovorem je rozpačitý absolvent řádně»nabrífován«, aby nikdy neříkal»neumím«,»dosud jsem neviděl«nebo»tohle není moje specializace«. V prekérních situacích je radno používat spíše věty:»s tím jsem přišel do styku jen krátce, ale myslím, že bych se brzy znovu zapracoval.«během dvou dnů mu vjeho mateřské firmě všichni tisknou pravici, protože ho koupil operátor X či banka Y. Seniornější programátoři ruce netisknou, jen přejí hodně zdaru avědí, co tím myslí. První tři měsíce práce prožije absolvent vtzv. open space. Všichni zde překřikují všechny, je tu cokoli slyšet, ale nelze se kvůli tomu na cokoli soustředit. Snaším absolventem ovšem nemluví ani klika udveří. Částečně proto, že všichni zaměstnanci vědí, že je tu jen na záskok. Navíc se šuškandou prosáklo, kolik za toho nováčka firma platí»představte si, pane kolego, dvě stě padesát tisíc měsíčně.«když se tuto částku poprvé dozví ináš»mozeček«, zápasí asi třicet dnů sneodolatelnou touhou podat výpověď ajeho motivace přimrzne pevně kbodu nula. Když ho po třech měsících vezme někdo zkolegů na milost ana pivo azačne mu odpovídat na pracovní dotazy, bývá už zpravidla pozdě. Snaha ointegraci do projektu byla promeškána zobou stran ado konce doby, na kterou byl»mozeček«nasmlouván, zbývají tři měsíce. Na konci šestiměsíčního smluvního nasazení abývají ikratší! pak napíše šéf oddělení, ve kterém nováček působil, pěknou zprávu vedení firmy otom, jak se jim outsourcing pěkně vyplatil, adoloží to zpravidla několika hezky barevnými azcela irelevantními grafy vexcelu. Výsledky efektivity nákupu sil zvenčí stejně nikdy nikdo profesionálně neměří. Specializace na kvalitu procesů knám bohužel ještě leckde nedorazila. To zní dost depresivně. Opravdu je praxe tak chmurná? Ano adůvody jsou ještě chmurnější. Výměnou za to, že nadřízenému spodpisovým právem»nerýpete«do důvodů, proč byla nesmyslně drahá šestiměsíční smlouva snováčkem uzavřena, si jako šéf IT oddělení vysloužíte peníze na nový nástroj, který vaši vývojáři už dva roky zoufale potřebují kpráci. No anáš fiktivní»mozeček«se vrátí do firmy ačeká, až si ho někdo za výlohou opět vybere. V mezičase, pokud není poptávka, utlouká nudu na nikam nevedoucích interních projektech, které se vždy znovu rozjedou apak opět pozastaví, aby udělaly místo bodyshopům, jak se dnes moderně outsourcingu přezdívá. Jaké může mít tato praxe vbudoucnosti důsledky? Ztrácejí tím hlavně mladí absolventi. Nemyslím finančně. Pokud se cítím obchodně dost zdatný, mohu se přece nabídnout sám. V Rakousku se na živnostenský list tímto způsobem za drahé peníze na mimořádných projektech živí spousta specialistů a nikdo se tomu nepodivuje. Berou měsíčně velké peníze, ale profesně rostou jen svépomocí anemají jisté bydlo. Ztráta včeských poměrech spočívá hlavně vtom, že profesní růst mladého začátečníka (ti jsou nejoblíbenější, protože jsou levní ase vším svolní) je hned vzárodku zcela přerušen. Na tom nezmění nic ani rychlá certifikační školení za drahé peníze. Kdo se kontinuálně v praxi neučí, ten dříve nebo později začne profesně fatálně zaostávat. To je také důvod rychlé recyklace specialistů vbodyshopech. Dříve nebo později chce člověk buď vyšší plat nebo profesně vyrůstat a učit se. V obou případech je výsledkem odchod nebo vyhazov. Za půl roku dodá personální agentura další»mozečky«a»byznys«se točí dál. Aztrácí tím hlavně české IT. Nechce se uvěřit, že vesnice pro celý tento byznys postavil bodyshoper kníže Potěmkin. Základní myšlenka, že je efektivní si pracovníka na pár měsíců půjčit, než ho živit pořád, je přeci racionální. Flikovat ad hoc projekty, které hoří, s narychlo najatými statisty se většinou příliš nevyplácí. Je třeba minimálně tří měsíců, aby se vysoce kvalifikovaný odborník zvenčí zapracoval azačal se orientovat vmístně užívané terminologii, vjejím kontextu, voblasti užitého hardwaru asoftwaru. Další tři měsíce jsou třeba ktomu, aby správně pochopil procesy asociální vazby aaby jeho práce začala vsouladu stýmem přinášet nějaké první ovoce. Bohužel, většina dnešních outsourcingových projektů je právě na půl roku. Tedy na zalepení projektů, ve kterých se nejhlasitěji ozývá křik, že»nejsou lidi«. Jeden příklad zmé profese: Opravdu je lépe najmout narychlo na tři měsíce nezasvěceného testera na náhodné klikání vaplikaci, než si dát tu práci avybudovat ve vlastním IT oddělení skutečné procesy směřující k dosažení stabilní kvality, její verifikace avalidace? Cítíte ten rozdíl? ICT REVUE 9 Ano, ale outsourcing vyvažuje citlivěji poptávku anabídku na trhu práce. Právě naopak! On ji deformuje. Rychlá recyklace mladých specialistů v bodyshopech vede bohužel ktomu, že ti, kteří se už bodyshopu zúčastnili, se kněmu zpravidla chtějí vrátit jen za větší peníze, nebo ještě častěji vůbec ne. Pracovníků ochotných dát se tímto způsobem»vyzdrojit«tak ubývá, pokud bych otrocky přeložila hojně používaný termín outsourcovat. To vede ke zrychlující se recyklaci akneustále masivnějšímu tlaku na provize náborářských firem, které se ve svých slibech mladým absolventům dopouštějí stále větších nehorázností. Jednou se tato spirála někde zastaví asní se zhroutí celý od základů špatně postavený obchod smozky na váhu. Když kritizujete, musíte mít sama inázor na nápravu... Velkým prubířským kamenem outsourcingu budou podle mého názoru dva zlomové body: Prvním bude schopnost českého IT rozhodnout se mezi levným trhem vysoce kvalifikovaných indických nebo čínských specialistů on-line, který ssebou nese vysoké riziko zcizení know-how, amezi cílenou výchovou apéčí oprofesní zralost vlastních zaměstnanců nebo outsourcovaných zdrojů na dobu delší než jeden rok. Druhý prubířský kámen, po kterém už všichni pošilhávají, je schopnost trhu absorbovat natrvalo specialisty zbulharska, Rumunska, Ukrajiny atd. V praxi to zatím příliš perspektivně nevypadá. Schopnost sociální integrace je totiž mnohem důležitější složkou výkonnosti týmu než míra znalostí či empirických zkušeností jeho jednotlivých členů. Znám firmy, které stím již dva roky experimentují, ale mladí specialisté z východních zemí jsou často problematicky adaptabilní apotřebují čas knavázání skutečně pevných pracovních kontaktů. Málo se vcizím prostředí odvažují projevovat, izolují se. Naopak velkou šanci dávám outsourcingu našich lidí do sousedních států, pokud jim dokážeme vybudovat efektivní servisní zázemí. Co tedy navrhujete? Domnívám se, že snad jedinými zaměstnavateli, kteří generují dostatečně vysokou míru zisku na to, aby mohli profesně vzdělávat své lidi, jsou bankovnictví atelekomunikace. Brzy přibudou další. Veškerý jejich současný úspěch tkví ve schopnosti ovládnout efektivně řídicí ainformační procesy. Tyto procesy stojí na přesně zaškolených a integrovaných pracovních silách spraxí. Jejich pracovní cena apřidaná hodnota spočívá především ve znalosti vnitrofiremních procesů a v jejich další schopnosti je rozvíjet azlepšovat. Podívejte se, kdo dnes udává tón ve světě informačních technologií. Ne nadarmo se tvrdě prosadily asijské aamerické společnosti smetodologiemi řízení, jako je Kaizen, Lean atd. Tyto metodologie extrémně akcentují neustálé prověřování kvality. Kde není motivace, tam není výkon. Kde není výkon, tam mizí kvalita. Kde mizí kvalita, tam klesá zisk. Avinformatice je ukryta značná část ziskovosti moderních mogulů světových burz bank, telekomunikačních operátorů, pojišťoven afinančních poradenských služeb. Je přece jednodušší prohledat sako akošili, jestli se mi tam neválí zapomenutá stovka, než celé dny vymýšlet, co bych mohl za stovku prodat. České

10 10 ICT REVUE IT umí být nesmírně kreativní, ale jeho způsoby řízení připomínají spíše rakousko-uherské školství. To bylo typické množstvím byrokracie, užíváním silných slov aatmosférou strachu. Sledovaly se vedlejší nebo ryze osobní cíle, prováděla neefektivní kontrola, nic se nelepšilo. Nepopřete, že naši inženýři jsou ve světě poměrně žádaní. Ano, ale ne naše firmy. Nejlepší mozky si už získali Američané, Angličané, Němci, nyní to činí Rakušané, kteří prožívají obrovský industriální boom, protože se v Rakousku obměňují investoři v klíčových odvětvích a masivně se investuje do nových technologií. My ale potřebujeme, aby vzahraničí poptávali naše firmy, ne naše mozky. Je zajímavé, že Rakušané mají před českými inženýry hluboký, historicky podmíněný respekt to je třeba jeden zdůvodů, proč je tak fatálně děsí počet selhání vtemelíně, oni vše prostě nějak nemohou strávit dohromady. Ajsme zase uté kvality... Ajaké jsou šance firem vpopulárním oboru systémové integrace? Na to, jak se prosadit voboru systémové integrace, neexistuje univerzální recept. Pěkně to nedávno popsal vtýdeníku Ekonom č. 16 ředitel společnosti Unicorn Vladimír Kovář, který přirovnává systémovou integraci ke stavbě domu, respektive ke stavbě města, asprávně podotýká, že většina dnešních IT»měst«vzniká nejen bez urbanistů, ale ibez architektů. Zkušenost mi napovídá, že úspěšný systémový integrátor by měl mít následující předpoklady: Především by měl disponovat obchodníky, kteří prošli zkušeností zoblasti vývoje, jejichž nohy se pevně dotýkají země akteří se nebojí říkat slovo»nevím«. Potřebuje rovněž analytiky, kteří umí mluvit oběma jazyky (jazykem klienta ijazykem vývojáře či architekta) amají pro své analýzy jednotné prostředí, společné sostatními účastníky procesu. Bez specialistů, kteří jsou schopni verifikovat správnost aúčinnost procesů již od akceptačních kritérií ve smlouvě sklientem asprávnost následné analýzy drtivá většina integračních projektů zkolabuje kvůli procesním nebo faktickým chybám vtéto první fázi se také neobejde. Systémový integrátor musí mít dále znalosti psychologie aovládat vyjednávání vybaveného tutora, který si všímá hlavně chyb vkomunikaci. Ty se totiž nikde nesledují ajejich působení bývá udlouhodobých projektů fatální. Po ruce by měl mít standardní nástroj, který umožní tzv. trekování, ato nejenom pro sledování chyb (většina českých firem používá trekovací nástroje pouze pro evidenci chyb), ale hlavně pro společný strukturovaný přenos issues, reviews, požadavků, změnových řízení, informací odesignu averzích atd. Toho vžádném případě nedocílíte ve Wordu ajen sobtížemi vexcelu. Pokud je firma schopna si správně nastavit azaběhnout tento proces komplexity uvnitř svých vlastních projektů, je schopna jej replikovat ivoblasti zavedení systémové integrace. Last, but not least: Integrátor by měl zaměstnávat dobře placené specialisty, onichž si management netroufne hovořit jako o»lopatách«, jak je tomu včechách zvykem. Ještěže tato praxe není celosvětová, jinak bychom brzy zaslechli tu starou ošklivou melodii zkomunistického manifestu Marxe aengelse otom, že vrevoluci nemohou proletáři (programátoři) ztratit nic než své okovy aže dobýt mohou celý svět. Tělo jako doklad: Biometrické systémy včr Obavy ze zneužití osobních údajů jsou liché Pro mnoho lidí není mezi identifikací aautentizací žádný rozdíl. B iometrické systémy... Vsoučasné době módní, téměř magický termín, za nímž si obvykle představuje většina lidí špičkové technologie. Využívají však principy staré téměř jako moderní lidstvo samo. Otisky prstů na starověkých hliněných destičkách měly zřejmě podobnou funkci jako pozdější podpisy či dnešní PIN: potvrzení totožnosti dané osoby pro určitý účel. Dnes však přibyly snástupem nových technologií široké možnosti. K předním dodavatelům těchto řešení patří divize IT Solutions and Services společnosti Siemens. Podejte prst... Teoreticky je k dispozici značné množství biometrických veličin: otisk prstu, geometrie ruky, geometrie tváře, oční duhovka, ale i méně běžné veličiny, jakými jsou hlas, pachové stopy, charakteristická chůze, DNA atd. Prakticky se však využívají jen některé, a to v závislosti na oboru. Zatímco vkriminalistice je snaha využít co možná nejvíce zjištěných veličin, vtechnické praxi se hledá optimum mezi cenou a užitkem. Takže vtechnické praxi se asi nejčastěji setkáváme: Sotisky prstů. Tato metoda je velice propracovaná, cena čteček otisků prstů je dnes tak malá, že se často doplňují například do počítačových myší a jejich celková cena se nezvedne ani ořád. Rukou psaným podpisem vbankovnictví (platební karty, podpisové vzory pro platební příkazy apod.). Mnozí si asi ani neuvědomují, že ipodpis je biometrická veličina, ato jedna znejstarších. Geometrií tváře. Ta se dnes bouřlivě rozvíjí zejména vsouvislosti se zavedením vcestovních pasech adokladech. Jinou věcí je technologie. Ta je zpravidla závislá na konkrétní biometrické veličině, takže pro každou biometrickou veličinu jsou používány jiné, odpovídající technologie. Jsou potřeba hned dvě: Technologie na snímání biometrické veličiny. Například u geometrie tváře stačí běžný digitální fotoaparát, ale ke snímání otisků prstů jsou už potřeba specializované čtečky. U otisků prstů se nejčastěji používá jedna ze tří technologií: Pracoviště na snímání fotografie pro cestovní doklady s biometrickými údaji. přímé optické snímání prstu nejdražší metoda, má však výhodu, že tímto způsobem lze jednou čtečkou snímat velké množství otisků (např. při odbavování pasažerů); přímé kapacitní snímání tyto čtečky jsou velice laciné ajsou právě součástí různých zařízení, ale jsou citlivé na čistotu, proto se používají tam, kam denně nepřichází velké množství lidí; otisk prstu na podložku snásledným snímáním na klasickém skeneru (málo běžné). Technologie porovnání nasnímaných biometrických hodnot se vzory vdatabázi. Na rozdíl od aplikace pro kriminalistiku, kdy je potřeba ve velmi rozsáhlé databázi vyhledat nejpodobnější vzorky, komerční aplikace často porovnávají naměřené hodnoty jen somezenou databází vzorů, takže mohou klidně porovnat všechny naměřené veličiny se všemi vzory vdatabázi. Otisky: dnes běžné nejen vkriminalistice Pokud jde omíru spolehlivosti aúčinnosti jednotlivých technologií, vsoučasné době díky letité zkušenosti kriminalistiky vedou otisky prstů. Čtečky otisků prstů jsou již masově vyráběny, takže jejich cena je velice příznivá. Siemens má kdispozici přímo čip, který realizuje kapacitní čtečku. Nicméně zhlediska perspektivy budoucí-

11 ICT REVUE 11 ho využití s ohledem na spolehlivost se podle analytiků jeví jako technologie budoucnosti spíše identifikace (autentizace) podle oka (duhovka či sítnice). Jde ale o technologii řádově dražší (vyžaduje speciální HW a SW), a i její použití bude komplikovanější mj. proto, že při snímání oka je nutné se zatím na určitou dobu zastavit aoko nechat prohlédnout speciálním skenerem. Pro hromadné použití například na letištích nebo v přístavech se zřejmě ve střednědobém horizontu masivně nasazovat nebude, ale velké šance na uplatnění má ve firemní sféře (např. vbankovním sektoru). Uoka se také mnohem snáze dá přímo systémem detekovat, zda je živé, kdežto většinu běžných současných snímačů otisků prstů lze»ošidit«umělou náhražkou prstu. Při hromadném odbavování cestujících na letištích avpřístavech lze předpokládat, že dominantní postavení bude mít vnejbližších letech s ohledem na přesnost kamerových systémů akvalitu nynějších SW pro porovnávání biometrických údajů biometrie tváře aotisk prstu. Pro každý účel to pravé Důležité je však nejdříve specifikovat, kčemu má biometrie sloužit. Je ideální pro identifikaci osoby, ale sjejím použitím pro autentizaci je to podobné jako s používáním stálého hesla, protože své biometrické veličiny nemůžeme změnit anavíc je zanecháváme všude, kde se pohybujeme (v kamerových systémech, na skleničkách apod.). Pro mnoho lidí není mezi identifikací aautentizací žádný rozdíl. Pro biometrii ajejí aplikace je však zásadní. Identifikaci člověka provádí jiná osoba (pokud možno nezávislá) nebo při ní aspoň asistuje jako svědek, zatímco autentizaci provádí uživatel sám vůči nějakému autentizačnímu programu (systému). Je ovšem nutno brát vúvahu, že uživatelé mohou autentizační systém podvádět ahledat cesty, jak nad ním vyzrát. Biometrie je namístě vpřípadě cestovních dokladů, kdy se cestovatel identifikuje před úředníkem, vkomerční sféře se uplatňuje zejména při řízení přístupu do budov aprostor nebo při přihlašování do počítačů apočítačových aplikací, ale třeba ive zdravotnictví zde jsou otisky prstů výhodné například pro identifikaci při vydávání léků, poskytnutí léčby či před operačním výkonem. Sama osobě však biometrická metoda nemusí pro některé účely stačit. Pokud se snímání biometrických veličin neprovádí před nějakým svědkem, tj. uživatel má příležitost podvádět, tak se musí provést analýza rizik, která zváží, zda je autentizace pouze svyužitím biometrie dostatečná, nebo je třeba ji doplnit odalší metody. Vpraxi velice běžným doplněním je buď PIN (tj. stálé heslo) nebo držení čipové karty. Nezávisí tedy ani tak na velikosti firmy, ale spíše na hodnotě jejích aktiv, která mohou být falešnou autentizací ohrožena. Podle toho se použije odpovídající kombinace identifikačních metod. Například čtečky Siemens již umí kombinovat otisky prstů spinem či čipovou kartou. Přitom cena takových zařízení není nedostupná ani pro opravdu malé firmy (např. zabezpečení obchodu sdvěma vstupy). Velká firma ovšem pochopitelně potřebuje zabezpečit více vchodů avíce počítačů, takže musí nakoupit více periferií asofistikovanější SW pro jejich řízení. Čím je požadována vyšší míra bezpečnosti systému, tím vyšší částku si musí klient připravit. Technologie jsou tak nyní prakticky omezeny hlavně legislativou arozpočtem. Biometrie se včr bude týkat (téměř) každého VČR je jedním zklíčových projektů využívajících biometrické prvky systém nových cestovních dokladů, které podle směrnic EU musí tyto prvky jednoznačně identifikující majitele obsahovat. Svá biometrická data tak odevzdává každý, kdo vposledních měsících zažádal ocestovní pas. Společnost Siemens, která se na projektu podílí, se musela vypořádat isčasto diskutovaným problémem bezpečnosti biometrických systémů azohlednit obavy zmožného zneužití dat, získaných jejich prostřednictvím.»biometrické identifikační systémy jsou bezpečné jako jakékoliv jiné. Závisí jen na jejich tvůrci, zdali bezpečnost neodbyl,«konstatuje Petr Mayer ze společnosti Siemens apoukazuje na zajímavé psychologické hledisko laiků (ale imnohých úředníků), kteří vidí vbiometrických datech nějaké tajemno, které je chrání třeba více než jiné osobní informace.»to je ale klam. Naše biometrická data totiž trousíme, kudy chodíme. Například chorobopis klidně necháme bez mrknutí oka ofotit pojišťovnou, když žádáme ohypotéku Pokud jsou ale biometrické údaje ukládány na čipové karty, které samy provádí porovnání nasnímaných hodnot suloženým vzorem na kartě, pak tato data mohou být na kartu uložena tak, že je zní nelze již zpětně získat.obavy ze zneužití osobních biometrických údajů včr jsou liché,«uvádí Tomáš Holenda zministerstva vnitra ČR, pod které systém biometrických cestovních dokladů spadá.»máme velmi přísný zákon, úřad na ochranu osobních údajů inestátní instituce, které se problematikou zabývají. Možnost zneužití osobních biometrických údajů ze státního systému je tak dost těžko představitelná.«podobná situace je vcelé EU. Obavy ze zneužití nyní používané biometrické podoby obličeje pořízené pro cestovní doklady nejsou podle něj na místě vzhledem ktomu, že je lze získat mnohem snadnější cestou naši tvář si může vyfotografovat auložit prakticky kdykoli kdokoli. Lze ale zákonem ajeho kontrolou zaručit, že stát tak nečiní. Na domácí půdě tedy ze zneužití dat obavy mít nemusíme. Kromě toho, že jsou uložena vpřísně zabezpečených, navzájem oddělených systémech (z pořizovacího místa putují do chráněné centrální databáze), jsou po šedesáti dnech archivace pro případ reklamací apod. definitivně smazána. Jinou otázkou ovšem je, jak bude vypadat vpraxi nakládání sosobními biometrickými údaji ve státech, kam přijedeme, ať již jako turisté či při výjezdu zpracovních důvodů. Pokud se bude jednat ostát oprávněný naše data přečíst auloží je do nějaké databáze, nelze dát žádné záruky, jak stakovými daty naloží. Právě proto se EU shoduje, že uotisků prstů, kde je riziko zneužití mnohem vyšší než usnímku tváře, bude oprávnění číst data přidělováno nejen jednotlivému státu, ale bude evidováno ikaždé jednotlivé zařízení schopné tato data číst. Zmandátu OSN již od roku 1947 koordinuje celosvětovou standardizaci cestovních dokladů Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) apodle jejího doporučení anorem ISO se celý systém buduje tak, aby byl celosvětově kompatibilní. Využití biometrie při odbavování, jedna znejčastěji zmiňovaných aplikací, podle dosavadních zkušeností zatím celosvětově pokulhává. Biometrické cestovní doklady sice vydává přes čtyřicet zemí, ale (s výjimkou USA) zatím neinvestují do odbavovacích zařízení na letištích avpřístavech, která by využívala toho, že někteří cestující již mají pasy sbiometrickými prvky. Tam, kde jsou biometrické systémy testovány (některá zahraniční letiště), se však ukazuje, že rychlost ispolehlivost je poměrně vysoká asystémy před sebou mají slibnou budoucnost. (jv) Veřejné informace k projektu CDBP jsou dostupné na HN

12 12 ICT REVUE FOTO NA DVOUSTANĚ: OTA MRÁKOTA ICT for Golf nová tradice založena Ve středu 16. května jsme poznali historicky první vítězný tým golfového turnaje ICT for Golf, tým reprezentující společnost Hewlett Packard. Místem konání bylo velmi dobře připravené mistrovské hřiště Golf Resortu Karlštejn. Hlavní myšlenkou golfového setkání segmentu ICT je soutěžení firem mimo obchodní prostředí, kdy golf je nositelem fair play. Týmová soutěž se hraje systémem Stableford, při němž se do konečných výsledků započítávají tři nejvyšší součty brutto anetto Stablefordových bodů hráčů firemního týmu. Každý firemní tým je složen minimálně ze dvou zaměstnanců společnosti advou případných hostů. Nová tradice je založena. Vítězný tým Hewlett Packard ve složení zleva doprava Pavel Klimuškin, David Hofman, Jiří Jirovský a Jiří Krátký. POŘADÍ TÝMŮ: 1. Hewlett Packard 2. Hewlett Packard 2 3. GTS Novera 4. T-Systems 5. Logos 6. ICZ 7. SUN Microsystems 8. Economia 9. Logos Ahasware 11. Vegacom

13 Golfové zaujetí vpodání Filipa Meluzína ze společnosti Vegacom. Bunker shot... Kateřina Pavlíčková, Ahasware. Zděněk Pilz, kapitán týmu společnosti Sun Microsystems. Blahoslav Fořt, ředitel inzertního úseku společnosti Economia, se prezentoval velmi solidním výkonem při zisku 36 Stablefordových bodů. HN

14 FOTO: UNICORN KOMERČNÍ PŘÍLOHA HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN úterý, 22. května ICT REVUE Experti: Kdo přijde po Husákových dětech Poznej achraň odborníka na IT Jestliže příliv zahraničních investic ustane nebo se významně sníží, začnou informatici přebývat. Ota Novotný, Jiří Voříšek V loňském roce jsme na tomto místě (Hospodářské noviny , příloha Systémová integrace) diskutovali otom, jakým způsobem poznáme odborníka na borníků. Potřeba nové definice IT odborníka byla vynucena tím, že tyto profese vsoučasnosti již výrazně přesahují hranice takzvané»tvrdé«informatiky, která měla co do činění pouze s programováním a správou hardwaru. V rámci projektu jsme po Profesní role charakterizující současnou strukturu pracovní síly v IT Základní IT role a profese Byznys analytik-architekt (Business Process Analyst-Architect) PROFESE: analytik, návrhář podnikových procesů, byznys konzultant, implementátor standardního softwaru, znalostní inženýr, informační broker, pracovník competitive intelligence Znalosti/Činnosti Znalosti adovednosti, kterými musejí disponovat všechny role: vysoký stupeň kreativity při řešení úloh, dobrá znalost angličtiny (písmem islovem), schopnost práce vtýmu, komunikační schopnosti. Klíčové znalosti: metody řízení vztahu byznys informatika (jak pomocí ICT podpořit dosažení byznys cílů); jak koncipovat procesně-organizační systém společnosti na základě provázání jejích procesů aorganizace na její strategické cíle; jak modelovat a měnit podnikové procesy apodnikovou organizační strukturu scílem jejich optimalizace dle zadaných kritérií (čas, náklady, kvalita ); jak řídit znalosti a kompetence zaměstnanců apartnerů vdodavatelském řetězci, jak budovat systém řízení znalostí. Činnosti: analýza, návrh, standardizace a optimalizace podnikových procesů apodnikové organizace (pro různé procesy finance, obchod, výroba a pro různá odvětví), analýza anávrh byznys efektů dosahovaných prostřednictvím IS/ICT, analýza anávrh řízení znalostí vorganizaci, analýza rizik IS/ICT, zajišťování»business continuity«, návrh informatických služeb podporujících podnikové procesy, nasazení/customizace standardního softwaru, návrh, vytváření a vyhledávání informačního obsahu (informatických služeb, portálu, webu ) na podporu řízení organizace. Trh si vynutí regulaci jejich počtu. Ale jakými jazyky na nás budou mluvit? informační technologie (IT) akolik jich včr vlastně máme. Ukázalo se, že definice odborníka na IT není vůbec jednoduchá aže všechny klasifikace, které se opírají ostandardní statistické číselníky vzniklé před rokem 1988, již nemohou dostačovat aplně pokrývat současné spektrum profesí vit, což je ipřípad současných statistik EU aoecd. Článek končil informací otom, že vroce 2006 proběhne na katedře informačních technologií VŠE v Praze (ve spolupráci sorganizacemi ČSSI, SPIS acacio) projekt, jehož cílem je analyzovat současnou nabídku apoptávku po IT odbornících včr a připravit scénáře dalšího vývoje počtu IT odborníků apožadavků na ně vpříštích letech. Projekt byl úspěšně dokončen, atak bude zajímavé srovnat dosažené výsledky sloňskými předpoklady. Kdo je vlastně odborník? Prvním výsledkem projektu je vymezení hlavních pracovních rolí IT oddlouhých diskusích mezi zúčastněnými organizacemi a zástupci IT firem včr vymezili následující profesní role, které podle nás charakterizují současnou strukturu pracovní síly vit (viz tabulka). Relativní počty Pokud bychom se opřeli o statistiky OECD, bylo by včr zcelkového počtu pracovníků 3,8 procenta IT odborníků (tj. cca 182 tisíc). Náš průzkum byl založen na výše uvedené definici IT odborníka ana více než tisíci vyplněných firemních dotazníků, přesně respektujících strukturu firem v ČR dle velikosti a dle rozsahu využívání IT technologií. V souladu s našimi loňskými předpoklady průzkum ukázal (i díky rozdílům v rozsahu zahrnutých profesí oproti statistickým číselníkům), že vroce 2006 bylo včr cca 233 tisíc IT odborníků, což je mnohem více, než uvádí ČSÚ či OECD. Pokud se zaměříme na strukturu pracovní síly v IT v ČR podle definovaných rolí, zjistíme, že jednotlivé role Manažer rozvoje aprovozu IS/ICT (ICT Manager) PROFESE: CIO, manažer projektu, manažer provozu, manažer bezpečnosti Poznámka: Je vyžadována znalost nejlepších globálních praktik v kombinaci se znalostí lokálních podmínek a podnikové kultury (offshore outsourcing těchto činností je nepravděpodobný). Klíčové znalosti: metody řízení vztahu byznys informatika (jak pomocí ICT podpořit dosažení byznys cílů); jak organizovat ařídit vývoj aprovoz ICT služeb, procesů azdrojů; jak řídit akoordinovat ICT projekty; legislativa ovlivňující užití IS/ICT. Činnosti: řízení ICT projektu, vypracování informační strategie, vypracování sourcing strategie (které služby, procesy a zdroje vlastnit/interně spravovat akteré nakupovat od partnerů), řízení informatických služeb (service delivery), řízení provozu IS/ICT, řízení změn (problem and change management), řízení rizik spojených svyužitím IS/ICT, řízení bezpečnosti IS/ICT, řízení ekonomiky IS/ICT, kontrola kvality aaudit IS/ICT, řízení vztahu se zákazníky adodavateli. Poznámka: Je vyžadována znalost nejlepších globálních praktik vkombinaci se znalostí lokálních podmínek apodnikové kultury (offshore outsourcing těchto činností je nepravděpodobný).

15 Základní IT role a profese Obchodník sict produkty aslužbami (ICT Salesman, ICT Relationship Manager) PROFESE: obchodník sict produkty aslužbami, pracovník řídící dodávky externích produktů aslužeb do organizace, account manager, relationship manager Vývojář/ IS architekt (IS Developer/ IS Architect) PROFESE: vývojář, programátor, tester, systémový integrátor, IT architekt, systems development manager Znalosti/Činnosti Klíčové znalosti: znalost globálního alokálního ICT trhu, znalost významných stávajících/potenciálních partnerů/zákazníků, legislativa ovlivňující obchod sict, strategie ataktiky vyjednávání. Činnosti: marketing ICT produktů aslužeb, prodej ICT produktů aslužeb, nákup ICT produktů aslužeb, uzavírání smluv na ICT produkty a služby (SLA), řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů dle principů sourcing strategie, vyjednávání s partnery s respektováním různých národních apodnikových kultur. Poznámka: Je vyžadována znalost nejlepších globálních praktik v kombinaci se znalostí lokálních podmínek a podnikové kultury (offshore outsourcing těchto činností je nepravděpodobný). Klíčové znalosti: technologie a postupy pro vývoj, integraci aprovoz aplikací; jak navrhovat uživatelsky přívětivé, spolehlivé, bezpečné aprovozně nenáročné aplikace; návrh vhodné technologické aaplikační architektury IS/ICT organizace; řízení vývojářského týmu. Činnosti: analýza anávrh aplikací IS (důraz na on-line služby, BI, zvýšení efektivnosti byznys procesů, osobní aplikace, zábava), návrh hardwarové, softwarové adatové architektury IS/ICT organizace, návrh databáze, dolování dat, programování klientských, serverových, databázových awebových aplikací, programování gridu, testování aplikací, dokumentace aplikací (projekční, programová, provozní, uživatelská), údržba aspráva verzí aplikací, integrace aplikací. Poznámka: Snadno outsourcovatelné, tyto profese se přesouvají do zemí snízkými náklady práce. jsou proporcionálně zastoupeny ameziročně mezi nimi nedochází k významným přesunům vpočtech IT odborníků. Zajímavé je vysoké procento IT obchodníků. Dalším zajímavým zjištěním je fakt, že podíl byznys analytiků již přesáhl podíl vývojářů. Vzkazy do líhní Na tomto místě jsme vloňském roce rozvíjeli úvahy o tom, jaká budoucnost čeká ČR z hlediska počtu a struktury IT odborníků. Tento odhad jsme ale nebyli schopni učinit, protože Česká republika byla na rozhraní mezi zeměmi, které se chystají na využití nearshore nebo offshore modelů z pohledu zákazníka, ale zároveň mezi zeměmi, které poskytují tyto služby z pohledu dodavatele firmám vjiných zemích. Ukázalo se, že tato nejistota byla oprávněná a že budoucnost v této oblasti nejde zcela jednoduše odhadnout. Výsledky našeho projektu ukazují, že firmy, které nemají IT jako hlavní předmět svého podnikání, ale jako jednu z podpůrných činností (odběratelé IT průmysl, obchod, státní správa apod.), v naprosté většině neplánují zvyšování počtu IT odborníků. Naopak plánují pokles occa deset procent do roku Neuvažují tedy tak radikálně jako ICT REVUE 15 firma Gartner, která celosvětově předpověděla mezi lety 2005 až 2010 pokles počtu IT odborníků až opat- náct procent. Naprosto opačná tendence je ufirem, které mají IT jako hlavní předmět svého podnikání (dodavatelé IT). Zde však jasně platí pravidlo, že pokud by se firmy měly podílet jenom na zakázkách vrámci ČR, pak počet přijatých IT odborníků na straně dodavatelů nemůže vzhledem květší efektivnosti práce převýšit počet IT odborníků odcházejících ze strany odběratelů. Počet IT odborníků by tedy stagnoval nebo mírně klesal. Jediným důvodem pro nárůst počtu IT odborníků včr vpříštích letech jsou tedy rozvojové projekty dodavatelských firem zaměřené na poskytování IT služeb pro zákazníky mimo ČR. Vsoučas- nosti takové projekty pohlcují více než padesát procent nových pracovních sil přicházejících do odvětví. Je otázka, jak dlouho tyto projekty budou ještě do ČR přicházet jsou totiž velmi citlivé na investiční pobídky, cenu práce a celkové daňové zatížení. Dělat jakékoliv predikce vtéto oblasti bez znalosti záměrů současné vlády by tedy byla čirá spekulace. Druhým faktorem ovlivňujícím příchody nových investic je dostupnost pracovní síly zde už Správce aplikací ainfrastruktury ICT (ICT Administrator) PROFESE: správce aplikace, správce databáze, správce sítě, správce dat Klíčové znalosti: jak pořizovat, udržovat, provozovat avyřazovat jednotlivé komponenty ICT infrastruktury; jak dimenzovat aškálovat ICT infrastrukturu; jak podporovat uživatele při využití IS/ICT. Činnosti: správa aplikace, školení a podpora uživatelů aplikace, správa databáze, správa datového obsahu, správa sítě azákladního SW, správa konfigurací, správa webu. Poznámka: Snadno outsourcovatelné, tyto profese se přesouvají do zemí snízkými náklady práce. Pokročilý uživatel ICT metodik (ICT Advanced User) Tato role nemá jasně vymezené profese. Zahrnuje ty uživatele, kteří určují metodiku využití ICT aplikací ve firmě (např. metodik SAP ). Nepatří sem rutinní uživatelé. Klíčové znalosti: jak využívat ICT pro zefektivnění činnosti pracovníků, které řídí, resp. metodicky vede; jak využívat ICT pro komunikaci s partnery aspolupracovníky; jak definovat požadavky na další rozvoj ICT služeb; vyhodnocování kvality apřínosů ICT služeb. HN

16 16 ICT REVUE narážíme na kapacitní strop, protože nové generace nastupujících IT odborníků jsou již méně početné než již plně etablovaná generace tzv. Husákových dětí. Nedá se tedy předpokládat žádný skokový nárůst v dostupnosti pracovní síly (za předpokladu, že nebudeme nové IT odborníky lákat z okolních zemí). V současnosti je tento problém řešen»nasáváním«absolventů z jiných než IT oborů a jejich následným přeškolováním. Takto svoje zaměstnání vsektoru IT získalo vposledních letech více než padesát procent IT odborníků mladších třiceti let. Vrámci projektu jsme se proto vzhledem knejistotě ohledně dalšího rozvoje center IT služeb rozhodli zpracovat variantu»stagnace počtu IT odborníků na úrovni 233 tisíc«stím, že se zaměříme na to, kolik nových IT odborníků budeme potřebovat pro udržení stávajícího stavu (náhrady odchodů do důchodu aúmrtí dle křivky demografického vývoje populace IT odborníků včr). Pro udržení současného počtu bude třeba vroce 2010 získat 4400 nových IT odborníků (předpokládáme, že minimálně 57 % znich bude mít VŠ vzdělání). Vpřípadě, že bude pokračovat rozvoj kapacit dodavatelských IT center stejným tempem jako doposud, bude IT odborníků ale třeba přibližně dvojnásobek. Půjde někdo zkola ven? Pokud bude pokračovat dosavadní politika pro získávání IT investic ze zahraničí, k žádnému poklesu počtu IT odborníků podle našeho názoru nedojde a kdokoliv, kdo»bude znát význam alespoň jedné ze zkratek BI, ERP, CRM nebo ITIL«, práci dostane, protože nebude už nikdo kvalitnější afirmy budou stále potřebovat nové zaměstnance. Zdlouhodobého hlediska je to ale neudržitelná situace, protože nároky na doškolení takovýchto»odborníků«budou tak vysoké, že mohou snížit konkurenční výhodu ČR danou nižšími náklady. V ještě horším případě budou nadnárodní IT firmy»přebírat«kvalitnější IT odborníky firmám českým, na které potom dopadnou všechny náklady spojené s pracným doškolováním těch ostatních. Tak by celý systém pobídek mohl paradoxně působit vneprospěch ČR. Jestliže příliv zahraničních investic ustane nebo se významně sníží, začnou noví IT odborníci přebývat. Vysoké avyšší odborné školy budou totiž koncem desetiletí vypouštět více absolventů IT oborů, než bude třeba pro obnovu stávajících počtů IT odborníků (poprvé by tato situace mohla nastat kolem roku 2010). Teprve potom se nezaměstnanost v oboru dostane nad nulovou hodnotu anastane tlak na zvýšení kvality znalostí absolventů IT oborů včr. Autoři pracují na katedře informačních technologií VŠE, Praha Poznámka: Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto článku jsme nemohli přinést veškeré výsledky projektu ČSSI-SPIS-CACIO Ty budou zveřejněny na konferenci Systémová integrace 2007, která se bude konat ve dnech 10. až 12. června 2007 vpraze na Žofíně. Nejen kvalitní informační systém Tým společnosti Lubbock Fine Consulting (LFC) představuje největší implementační tým systému Epicor iscala včeské republice. Společnost působí na trhu od roku 1991 aúzce se specializuje na zavádění informačních systémů, řízení projektů, analýzy, vývoj apodporu IT technologií. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná ofirmu malou (17 zaměstnanců aspolupracovníků), má za sebou tým LFC více než padesát úspěšných projektů se systémem iscala azhruba deset projektů se systémem Helios Green (dříve Noris). iscala je klíčovým podporovaným produktem. Díky profesionální práci konzultantů je oslužby LFC zájem nejen včeské republice, ale i v mnoha evropských zemích. Společnost tak poskytuje své služby aktuálně vosmnácti zemích amá velmi dobré vztahy smnoha velkými zákazníky. Jedním znich je Electrolux. Tým LFC převzal odpovědnost za realizaci komunikace mezi systémy iscala, které jsou nasazeny vjednotlivých zastoupeních Elektroluxu, acelosvětovým systémem reportingu Centaur umístěným vcentrále Electroluxu vbelgii. Electrolux prodá ročně své výrobky čtyřiceti milionům zákazníků ve 150 zemích světa. Obrat včeské republice se pohybuje na úrovni tří miliard korun. Po realizaci projektu přijímá centrála data ze všech zastoupení, kde je využíván systém iscala zčeské republiky, Slovenska, Rakouska, Kazachstánu, Ukrajiny, Albánie, Litvy, Lotyšska, Estonska, Polska, Chorvatska, Slovinska, Rumunska, Maďarska, Turecka, Ukrajiny aruska.»jsme spokojeni se službami, které nám firma Lubbock Fine Consulting poskytuje. Spolupráce je velice intenzivní již mnoho let, což vdůsledku vede ksituaci, kdy konzultanti dokonale znají nejen systém, ale inaše procesy. Díky tomu dochází krychlým úpravám dle našeho přání,«říká Miroslav Zbirovský, IT ředitel společnosti Electrolux.»Samozřejmě si můžete zvolit při stavbě domu špičkový materiál a potom svěřit stavbu tomu největšímu amatérovi, kterého potkáte. Zdánlivě pak možná ušetříte. Výsledek je však předem dán. Situace na českém IT trhu je velmi podobná. Dumpingové ceny služeb při implementaci informačního systému vás sice mohou okouzlit, ale výsledek tomu pak obvykle odpovídá. My jsme hrdí na to, že odvádíme profesionální práci včesku aže se onaší práci ví už ivzahraničí. Najímají si nás firmy, které chtějí vyšší kvalitu a vědí, že se jim to ve finále zhodnotí v podobě efektivního projektu,«říká Martin Šveda, ředitel společnosti Lubbock Fine Consulting a jediný český manažer mezinárodní skupiny LFC Group. Když si zákazník vybírá informační systém, měl by zvážit i riziko, že vybere-li si levnější hodinovou sazbu a spotřebuje-li na projektu tisíc hodin, může to být v ostrém kontrastu k relativně dražším službám, které však spotřebují třeba jen tři sta hodin.»mám dojem, že někdy ta proklamovaná otevřenost systémů není jejich výhodou, ale může být kritickým nedostatkem,«dodává Martin Šveda. Lubbock Fine Consulting proto hledá a oslovuje společnosti, které chtějí volit kvalitní informační systém azároveň jim záleží ina kvalitě implementace. Takové projekty mají velkou šanci na hodnocení»úspěšný«ajsou výhodné pro obě strany. Kontakt: (hkp) HN

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík 1 AGENDA Kdo jsme Historie projektu Jak jsme nepoužili Ensemble Jak jsme použili Caché a ZEN Jak jsme řešení nabídli jako službu Jak jsme nebyli nadšeni

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Systém odborného profesního vzdělávání pod záštitou ASIS ČR. PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s.

Systém odborného profesního vzdělávání pod záštitou ASIS ČR. PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s. Systém odborného profesního vzdělávání pod záštitou ASIS ČR PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s. NAŠE MOTO Je třeba se i učit, i v praxi upevňovat to, co ses naučil. Seneca Chceme

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

MANAŽERSKÝ REPORTING PRO

MANAŽERSKÝ REPORTING PRO MANAŽERSKÝ REPORTING PRO NEMOCNICE Listopad, 2011 Ing. Pavel Číž, SIKS a.s. ÚVOD OBSAH PREZENTACE Manažerský informační systém do menších nemocnic Řešení, které podporuje management jednotlivých nemocnic

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Vladimír r VáňaV Senior business consultant AutoCont CZ a.s. Agenda Proč jsme se rozhodli k implementaci kvalitativního standardu a následné certifikaci?

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Architektura v organizaci

Architektura v organizaci Architektura v organizaci Radek Vácha Seminář CSSI, 23.3.2007 Accenture, its logo, and Accenture High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Obsah Můj profil Architektura odraz světa Jiné pohledy

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Data v pohybu. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků.

Data v pohybu. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků. Eduard Hlava, Neternity.cz, projekt Nová zelená úsporám Data v pohybu Data a informace

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva?

Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva? Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva? Ing. Jiří Sedláček Chief of Security Experts jiri.sedlacek@nsmcluster.com Kybernetická bezpečnost III Kdo jsme Kooperační odvětvové

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ICT - požehnání nebo prokletí

ICT - požehnání nebo prokletí CACIO fórum 2012 - Využití geodat napříč celou organizací ICT - požehnání nebo prokletí František Fiala ČEZ, a. s. DISTRIBUČNÍ AKTIVA VLASTNĚNÁ SKČ Typ zařízení Jednotky Počet Rozvinutá délka vedení celkem

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Kvalitní data kvalitní agendy

Kvalitní data kvalitní agendy Kvalitní data kvalitní agendy Kvalita dat a její zajišťování v agendových systémech veřejné správy Připraveno pro konferenci ISSS 2010 Ing. Jiří Vácha Hradec Králové, 13.4.2010 Adastra Group Agenda Základní

Více