ICT REVUE KOMERČNÍ PŘÍLOHA DENÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT REVUE KOMERČNÍ PŘÍLOHA DENÍKU"

Transkript

1 22. května 2007 ICT REVUE KOMERČNÍ PŘÍLOHA DENÍKU O úskalích outsourcingu IT viděno z Vídně optikou Alexandry Makovičkové (str. 8 10) KONFERENCE Systémová integrace již příští měsíc Kdo přijde po HUSÁKOVÝCH DĚTECH DATOVOU KVALITU zkoumejme pod lupou HN

2 2 ICT REVUE VPŘÍLOZE SE PŘEDSTAVUJÍ Adastra DELTAX Systems Economia OnLine Lubbock Fine Consulting S&T Services Česká republika Siemens Business Services Unicorn Z OBSAHU Pronájem přinesl úspory Efekty firemní informatiky Je libo mozeček? V Potěmkinových vesnicích vám jej naservírují v bodyshopu Obavy ze zneužití osobních údajů jsou liché...10 ICT for Golf Poznej a chraň odborníka na IT Nejen kvalitní informační systém PŘIPRAVILA REDAKCE KOMERČNÍCH PŘÍLOH Dobrovského 25, Praha 7 ŠÉFREDAKTOR Jiří Humplík, tel.: ODPOVĚDNÝ REDAKTOR Zbyněk Hutar, tel.: PŘÍJEM APRODUKCE INZERCE Lucie Melichová, tel.: Lenka Peterková, tel.: MANAŽEŘI INZERCE Zbyněk Budka, tel.: Ivana Drahotová, tel.: Foto na titulu: archiv Neoznačené texty jsou komerční prezentací. EDITORIAL Systémová integrace se dlouho tak skloňovala ve všech pádech, až někdo objevil, že oní všichni mluví, ale málokdo skutečně integrovat dokáže. Toto tvrzení nepřímo ilustruje také fakt, že každoroční konference Systémová integrace se koná vpražském paláci Žofín ve dnech 10. až 12. června již po patnácté, letos pod heslem»informatika vinovacích aglobalizaci podnikání«. Systémy ale žijí svými vlastními životy, některé krátce, jiné déle, některé jsou udržovány na přístrojích vumělém spánku vydatnými finančními injekcemi, protože už jsou tak dalece zastaralé anekompatibilní, že není možné je dále rozvíjet, atak všichni oddalují nepříjemnou nutnost postavit systém znovu, od základů na zelené louce. Systém rozšiřitelný audržovatelný. Až takové systémy budou kvalitativním standardem, pak budou mít systémoví integrátoři trochu menší svatozář, než je tomu dnes. Prozatím jsou systémoví integrátoři vzácní adraze placení, naučit takovou spoustu živočichů společné existenci zatím dokázal jen Noe. Ajen zkušený specialista na kvalitu systémů vám řekne, jak je dnes těžké kvalitu najít audržet. Testování softwaru totiž nespočívá vhledání děr vnoemově arše, ale už kontrolou faktu, zda si Noe ořezal tužku na výkresy. Otom, že kvalita je leckde ještě otloukánkem českého IT, se dočtete vnašem interview na straně 8 až 10. Ataké si můžete přečíst něco okvalitě dat: Věděli jste například, že data zastarávají každoročně zhruba ze sedmnácti procent? Nebo že nekvalitní aneudržovaná data vás stojí každoročně až dvacet procent tržeb? Datovou kvalitu je třeba zkrátka zkoumat třeba ipod lupou, jak se dočtete vjedné ze stěžejních statí přílohy, která začíná už na protější straně. Zbyněk Hutar, odpovědný redaktor ICT revue Jan Červinka, generální ředitel společnosti Adastra Corporation: Z hlediska osobních profesí si myslím, že zůstaneme u programátorů, databázistů, analytiků atd. Integrace je totiž spíše schopnost firmy (firem) dostat tyto odborníky kjednomu stolu atýmově řešit otázky, které přesahují odborná zaměření každého jednoho z nich. Teoreticky bychom tedy integrátorem mohli nazývat profesi, která se dnes nejčastěji skrývá pod projektovým řízením. Ale že by si projektoví manažeři raději nechali říkat»integrátoři«, otom mám své pochybnosti. Jan Přerovský, generální ředitel společnosti LCS International: Domnívám se, že člověk, který má kvalitně pracovat v oblasti systémové integrace, musí být jak kvalitním odborníkem voboru, tak také mít schopnost empatie, vcítění se do zákazníka. Musí umět rozpoznat potřeby zákazníka adokázat zakázku zpracovat na základě jeho požadavků a rovněž vlastních odborných kvalit. Proto odpověď zní: Ano, určitě, ačkoli název profese možná nebude znít přesně takto. ANKETA Domníváte se, že specializace na systémovou integraci vyžaduje vzdělávání příslušných specialistů, takže vbudoucnu uslyšíme nejen oprogramátorech, ale iointegrátorech? Pavel Šubrt, obchodní ředitel ICZ a.s.: Systémová integrace jako samostatná disciplína zahrnuje poměrné rozsáhlé spektrum kompetencí. S rostoucí složitostí informačních systémů navíc stoupají také nároky na znalosti jejich tvůrců asprávců, což ssebou nese prohlubování specializace jednotlivých odborníků. Moderní systémová integrace je zpersonálního hlediska především ovhodně poskládaném týmu lidí, kteří se navzájem doplňují, aby mohli realizovat integrační projekty. Nedomnívám se, že vbudoucnu uslyšíme onové profesi»integrátor informačních systémů«, protože systémová integrace je především týmová práce. Petr Adámek, Head of Public Sector and Healthcare, Siemens IT Solutions and Services: Systémová integrace vyžaduje specialisty, kterým se vdnešní profesní IT terminologii říká systémový architekt. Je to velmi náročná profese, v níž daný člověk musí být schopen navrhnout architekturu IT systémů tak, aby řešila požadovaný cílový stav. Součástí je samozřejmě také návrh integrační platformy, případně jiné metody, jakým způsobem integraci zajistit. Michal Polehňa, ředitel strategie a marketingu společnosti Asseco Czech Republic, a.s.: Rozhodně ano! Systémová integrace je však širší pojem azahrnuje nejen»čistou«integraci komponent informačních systémů prostřednictvím například integračních platforem, ale idisciplíny, jako je architektura informačních systémů, projektové řízení, vývoj aimplementace softwaru atd. Za nejdůležitější na velkých integračních projektech podle našich zkušeností považujeme zkušeného akvalitního architekta celého řešení, který dokáže dobře pochopit požadavky apotřeby zákazníka azvolit odpovídající řešení. Zkušeností vtomto směru lze nabýt pouze praxí asoustavným prohlubováním znalostí vcelé šíři disciplíny. Připravil Zbyněk Hutar

3 Purity: Za čistší data Datovou kvalitu zkoumejme třeba ipod lupou Chyby se vdatech vyskytují od počátku jejich automatizovaného zpracování. Elektronicky se zpracovává stále více dat zrůzných oblastí. Přibývá činností, jež jsou na hromadném zpracování dat závislé. Množství nekvalitních dat však významně ztěžuje práci snimi. Vladimír Kyjonka data vedou knesprávným výsledkům jejich zpracování avdůsledku ke špatnému fungování podniko- Chybná vých procesů s následkem ekonomických ztrát. Dalším důsledkem nekvality je vynakládání prostředků na správu, zpracování aarchivaci nesprávných, nesmyslných a nadbytečných dat, což představuje přímé ekonomické ztráty. Tento jev je vliteratuře charakterizován jako zpracování»garbage in garbage out«. Míra negativních dopadů zpracování nekvalitních dat se stává významnější vdůsledku zvětšování rozsahu asložitosti informačních systémů azvyšování důležitosti IT vpodnikových procesech. Proč nekvalitní data Zdrojem chyb adalších typů nekvalit jsou vzásadě dvě skutečnosti. První důvod je zjevný: Data, se kterými pracují počítačové systémy, do nich vkládají lidé. Alidé dělají chyby (překlepy, zápisy do nesprávných polí, neznalost, vlastní»tvořivost«apod.). Druhý důvod je dán tím, že informační systémy podniků dnes sestávají zmnohdy autonomních agend zaměřených na různé oblasti, založených na různých technologiích, vytvořených různými dodavateli vrůzných dobách. Tato inkonzistence způsobuje, že idata, která jsou prostá chyb způsobených přímo člověkem, nedokážou jednotně (a tudíž správně) identifikovat apopsat konkrétního jedince, produkt či jiný subjekt....a proč to vadí právě teď Velké organizace se již mnoho let nevyhnutelně dostávají do situace, kdy mají informace osvých klíčových entitách (zákazníci, produkty, kontrakty...) roztříštěné vmnoha různých aplikacích asystémech. Myšlenka»vyjmout«tato klíčová data zaplikací aumístit je do jedné, centrální databáze není nová. Její konkrétní implementace však doposud zůstávaly spíše na půli cesty, částečně kvůli (ne)zralosti technologií, částečně kvůli nepřipravenosti organizace udělat zásadní změny ve svých procesech. Nový přístup ktéto problematice Master Data Management, který kombinuje zkušenosti aprincipy datové integrace adata Quality, integrace aplikací aprocesního reengineeringu, dává naději, že se blýská na lepší časy. Datová kvalita pod lupou Snaha vypořádat se s nekvalitními daty byla vždy vjisté (různě velké) míře součástí softwarových řešení zabývajících se hromadným zpracováním dat. Funkce, které tato řešení pro daný účel obsahovala, se však vyznačují velmi omezenou schopností se snekvalitou vyrovnat. Možnost opětovného použití daných dat se blížila nule stejně jako možnost zobecnění. Tento přístup křešení kvality dat se ukázal jako velmi pracný anákladný apřitom málo účinný. Problematikou kvality dat se dlouhodobě zabývá několik mezinárodních společností (významnější jsou např. Trillium, FirstLogic/Business Objects), které se na tuto agendu specializují adisponují komerčními produkty pro čištění dat. Jejich řešení se primárně vyvíjí pro severoamerický trh aje zaměřeno na střední avelké (v severoamerickém měřítku) instituce. Vdůsledku toho vyžadují jejich řešení pro možné nasazení v našich podmínkách značné přizpůsobení. Nejde přitom o tradiční»lokalizaci«, jako je tomu u jiných softwarových produktů (tedy zajištění, aby daný program komunikoval sjeho uživateli vnárodním jazyce). To je většinou relativně snadná, ikdyž pracná úloha. Vpřípadě řešení pro zajištění kvality dat je nutné respektovat všechny zákonitosti nejen jazyka, ale izvyklostí při jeho používání včetně typů vyskytujících se chyb, způsobu evidence nejrůznějších údajů, společenských alegislativních pravidel, dostupnosti aobsahu různých rejstříků aslovníků (adresy, podnikatelské subjekty, motorová vozidla, jména apříjmení ajejich konvence...) a dalších součástí (seznamy typických chyb azpůsobů jejich opravy, statistické ICT REVUE 3 charakteristiky jazykových elementů, formáty zápisu různých typů údajů atd.). Je vnich třeba doplnit některé funkce, které pro primární (anglofonní) prostředí nebyly vytvořeny, protože pro ně nemají smysl. Na druhou stranu zase obsahují jiné funkce, které nelze vodlišném jazykovém akulturním prostředí použít. Nástroj Purity vyvinutý společností Adastra vznikl na základě dlouholetých zkušeností business analytiků a konzultantů firmy, kteří se sproblematikou»čistých«dat denně setkávají při realizaci projektů datových skladů abusiness intelligence. Je od začátku šitý na míru českému aslovenskému národnímu prostředí, zná arespektuje jeho specifika a plně integruje všechny dostupné externí datové zdroje (etalony). Do současné doby realizovala Adastra na dvacet projektů zaměřených na řízení kvality dat včr, SR a Kanadě, např. ve společnostech Allianz, Bell Canada, Bank of Montreal, ČSOB Pojišťovna, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Consumer Finance Holding, GE Money Bank, HVB bank, ING Group, Ministerstvo dopravy, Poštová banka, VÚB, Bawag bank, Dexia bank, Union pojišťovna adalších. Optimální řešení Cílem je nabídnout řešení, jež lze vpodnikových systémech nasadit pro zajištění kvality dat akteré bude použitelné, přínosné adostupné jak vlokálním prostředí (tj. bude pokrývat specifika národního jazykového a kulturního prostředí abude finančně dostupné ipro menší astřední organizace zpohledu lokálního trhu), tak ivjiných jazykových oblastech, adále získat arozvinout znalosti apraktické zkušenosti zoblasti řízení kvality dat. Aby bylo řešení úplné, mělo by se skládat zněkolika částí, které jako celek postihují celou problematiku kvality dat, ale které je možno využít ijednotlivě, každou samostatně. Jedná se onásledující součásti: Funkcionalita řešení Adastra Purity

4 4 ICT REVUE softwarový nástroj pro analýzu, čištění, unifikaci amonitorování kvality dat, jejich podporu arozvoj, metodiku řízení kvality dat, implementační tým, nejlépe vybavený teoretickým ipraktickým know-how zoblasti řízení kvality dat arealizace projektů řízení kvality dat vpraxi (technickými, metodickými aobchodními znalostmi ztéto oblasti). Co (a jak) řeší optimální softwarový nástroj Vlastním softwarovým nástrojem by měl být nezávislý aotevřený systém, který lze nasadit do jakéhokoliv IT prostředí akterý zajišťuje následující okruhy činností: Identifikace, kvantifikace, klasifikace aanalýzu chyb aproblémů vdatech. Cílem tohoto okruhu činností je poznat stav kvality dat ana jeho základě stanovit postupy, pravidla astandardy pro zvýšení audržení kvality dat. Současně podle nastavených pravidel amezí identifikuje záznamy askupiny záznamů: které systém automaticky opraví aupraví pro dosažení vyšší kvality; které systém opraví aupraví na základě explicitního rozhodnutí (případně ověření); které bude třeba ručně opravit zdůvodu velmi nízké kvality, neúplnosti nebo zjevné nesprávnosti, již nelze automaticky opravit. Zpracování dat pomocí čistících aunifikačních algoritmů, vjehož rámci se automatizovaně provede: čištění rozpoznání (parsing) obsahu datových položek, opravy datových položek odstranění překlepů, nesprávných zápisů, formátů apod.; standardizaci převod datových položek na jednotný formát, který je pak možno použít pro porovnání srejstříky ačíselníky apro porovnání hodnot datových položek spravovaných různými systémy; obohacení doplnění chybějících položek, pokud je to možné (např. chybějících částí adresy); unifikaci určení všech záznamů, které představují jeden konkrétní subjekt např. nalezení ajednoznačné označení všech evidovaných záznamů okonkrétní osobě, adrese, vozidle atd.; deduplikaci výběr nejlepšího záznamu, který bude nadále reprezentovat konkrétní subjekt; identifikaci pro nové datové záznamy určení konkrétního subjektu (např. osoby), ke kterému záznam patří. Měření, monitorování areportování kvality dat vytváření reportů, statistik a zpráv ostavu kvality dat vyjádřené jak číselnými, tak kvalitativními ukazateli, které se vytvářejí pravidelně během procesu analýzy azpracování aslouží jednak jako podklady pro analýzu kvality dat a jednak pro sledování účinnosti celého řešení. Nástroj je možno použít jak jednorázově aplikovat jej na všechna data již uchovávaná vsystému pro jednorázové zlepšení jejich kvality tak rutinně pro všechna data nově vstupující do systému scílem zachytit skutečné apotenciální problémy už v okamžiku jejich vzniku. Pro tuto druhou možnost musí systém zajistit práci vreálném čase (okamžitá odezva při interaktivním vstupu dat). Nástroj lze zasadit do jakékoliv integrační architektury (DW & BI, ETL, EAI, BPI, MDM...) nezávisle na konkrétních aplikacích podnikového informačního systému atechnologických platformách, které tyto aplikace využívají. Je výhodou, pokud nasazení tohoto softwarového nástroje nevyžaduje využívání jiných komerčních softwarových produktů (databázové systémy, aplikační servery aportály), které by generovaly další pořizovací aprovozní náklady. Nezbytné doplňky apříslušenství Aby se produkt dal vícenásobně efektivně nasazovat, musí obsahovat sady číselníků, rejstříků a pravidel, které se opakovaně využívají arozvíjejí (znalostní báze). Dodavatel je získává buď zveřejných zdrojů (registry adres, registry ekonomických subjektů, číselníky jmen apříjmení apod.) nebo se vytvářejí adoplňují v průběhu nasazení v konkrétních řešeních (např. pravidla pro automatické opravy). Tato znalostní báze je nedílnou součástí nástroje apro správné využívání vrutinním nasazení se pravidelně udržuje aaktualizuje. Sám software vše nevyřeší Žádný sebelepší nástroj společnostem příliš nepomůže, pokud daná firma neví, jak ho správně použít. Podstatnou součást jakéhokoliv řešení představuje sada metodik. Ty vzásadě shrnují zkušenost, kterou už získali jiní. Metodiky obsahují pravidla, doporučení astandardy například pro následující oblasti: implementace softwarového nástroje (správná instalace, konfigurace, nastavení prostředí, začlenění do celkové architektury atd.), postupy, procesy apravidla pro další činnosti související snasazením produktu (plánování automatických procesů, řízení aplánování poloautomatických činností, audit kvality dat, provádění avyhodnocování manuálního čištění dat, workflow atd.), řízení datové kvality podniku (politika datové kvality, standardy, business procesy reflektující potřeby řízení datové kvality, řízení amotivace lidských zdrojů vprocesu řízení datové kvality atd.), zapojení produktu do různých integračních architektur, metodika pro zvláštní agendy (identifikace klienta, identifikace adres, identifikace motorových vozidel, householding atd.) atd. Datová kvalita ve středu zájmu celé firmy Datová kvalita je ve středu zájmu celé firmy nebo alespoň vrcholového managementu. Oblast řízení kvality dat musí být součástí všech podnikových činností ane pouze doménou oddělení IT. Nízká kvalita dat má dopad právě do reálného života společností a hlavně v mnoha případech znamená, že jsou ve špatné kvalitě nakonec dodány ivýsledky jinak dobře odvedené práce. Ato je opravdu škoda. Autor pracuje ve společnosti Adastra Corporation Knihovnička Hacking Buffer Overflow zneužití, detekce a prevence James Foster Chcete-li se vyhnout červům zinternetu či jiným formám napadení svého systému, které vyústí vpře- tečení bufferu, máte vrukou jedinou dostupnou knihu na trhu těchto dní, jež se této problematice věnuje. Přetečení bufferu (Buffer Overflow) ať se vám to líbí či nikoliv je jasným důkazem toho, že komunita počítačových programátorů se dodnes stále ještě nenaučila anepochopila, jak správně stavět, vyvíjet aimplementovat zdrojový kód aplikací. Poznejte jedinou cestu, jak se vyhnout nekonečnému množství variant útoků na přetečení bufferu. Rozsah knihy je 348 stran, cena 379 Kč. Kód knihy: Illustrator CS2 Matt Kloskowski, Dave Gross Jste zelenáč, který sillustratorem CS2 právě začíná? Nebo jste dlouholetý avelmi zkušený uživatel tohoto programu? Stouto knihou vruce pro vás může být dobrou zprávou, že je to úplně jedno. Proč? Protože tato kniha vůbec není oúrovni zkušeností při práci sillustratorem, ale především otom, co absolutní většina zvás jistě ocení oúspoře času. Kniha vám svým zaměřením na tipy atriky umožní zrychlit azefektivnit vaši práci bez ohledu na vaše zkušenosti. Neobsahuje žádnou teorii asáhodlouhé diskuze, ale jde rovnou kvěci. Rozsah knihy je 304 stran, cena 349 Kč. Kód knihy: Knihy si můžete písemně objednat na adrese Economia a.s., VTÚ, Dobrovského 25, Praha 7, nebo na internetové adrese kde vám zařídí jejich zaslání na dobírku přímo znakladatelství GRADA Publishing. Případné informace na tel Členové ECONOMIA Benefitklubu, kteří upublikací uvedou na objednávce číslo své klubové karty akód knihy, obdrží 30% slevu.

5 Pronájem přinesl úspory Zdeněk Bejček, vedoucí útvaru Information Services společnosti Linde Gas a.s., poskytl rozhovor opronájmu IT infrastruktury formou managed services. Linde Gas je tuzemským lídrem na trhu technických plynů. Proč jste se rozhodli pro managed services? Byli jsme loni postaveni před nelehký úkol: Vrámci projektu InTouch, který byl zaměřen na zlepšení úrovně našich služeb, jsme měli vybavit odpovídající výpočetní technikou všechny naše obchodní partnery. Zmožných variant jsme nakonec zvolili pronájem IT infrastruktury od GCC Services. Důvodů bylo hned několik vedle dlouhodobých finančních úspor šlo zejména orychlost nasazení potřebné IT infrastruktury atransparentnost služby. Umanaged services lze předem jasně definovat rozsah acenu služby, což je pro dlouhodobé plánování provozu firemního IT nedocenitelné. Jakou infrastrukturu si takto pronajímáte? Pro naše obchodní partnery pronajímáme zhruba 240 počítačů atiskáren. Vnašich dvanácti pobočkách disponujeme samozřejmě idalší rozsáhlou infrastrukturou. Tam managed services také částečně využíváme. Přes managed services rovněž provozujeme veškeré reprografické služby, jako kopírování, skenování afaxování. Kolik smanaged services asi ušetříte? Úspory jsou výrazné. Například na infrastruktuře čítající 240 počítačů a tiskáren ušetříme během šesti let zhruba milion korun. Ato nepočítám úspory na investicích do lidského kapitálu aadministrativy. Nemusíme se starat opersonální obsazení servisního týmu či inventarizaci, to vše zajišťuje GCC Services. Co byste firmám zvažujícím managed services doporučil? Aby si dobře rozmyslely, co by jim vše mělo přinést manažeři v tom musí mít jasno. Dále je nutné si zvolit spolehlivého dodavatele služeb managed services. Doporučujeme si prověřit reference anehledět jen na cenu. Pokud by byl partner nespolehlivý, může to provoz firmy značně ohrozit. Na co je třeba si dát při objednávce managed services velký pozor? Věnovat se důkladně smlouvě. Ta musí detailně popisovat úroveň dodávaných služeb (SLA), systém hlášení incidentů a zároveň jasně definovat, co se bude dít, až smlouva vyprší. Je možné si techniku za určitých podmínek ponechat? Co se bude dít, pokud se služby vypoví? Je třeba mít ošetřené všechny možné scénáře, jinak firma hodně riskuje. Jak se dívají na managed services uživatelé? Zaznamenali nějaké změny oproti minulosti apřípadně jaké? Naší snahou je, aby kolegové nic nepoznali, ato se nám idaří. GCC Services dodává veškerou ICT REVUE 5 potřebnou infrastrukturu a řeší případné problémy, ale primární kontakt obchodním partnerům a zaměstnancům poskytuje stále naše oddělení. Výhodou oproti minulosti je hlavně garantovaná doba odezvy při řešení případných problémů. Interně nemusí být takováto odezva vždy stoprocentně dodržena, smanaged services to možné je. Máte smanaged services nějaké další plány? Chystáme aplikovat model managed services na pronájem 170 notebooků. Primárním měřítkem jsou finance, ale managed services přináší další těžko vyčíslitelné úspory. Tento způsob pořízení IT infrastruktury stojí rozhodně za zvážení. (hkp) HN

6 6 ICT REVUE Jan Pour M ožnosti, které nabízí podniková informatika, respektive vjejím rámci současné informační akomunikační technologie, vytvářejí významný zdroj ekonomických, obchodních adalších efektů asoučasně izdroj konkurenceschopnosti jednotlivých firem icelých ekonomik. Zájem otuto tematiku trvá již několik desítek let, lze ale konstatovat, že se stoupajícím vlivem informatiky na úspěšnost ekonomických subjektů se příslušná pozornost ještě zesiluje. To dokumentuje iprogram různých odborných akcí, mezi jinými konference Systémová integrace, která obdobně jako vminulých letech ivletošním roce věnuje kvalitě podnikové informatiky a jejím efektům celý jednodenní blok. Podívejme se nyní na několik názorů na toto téma. Čerpám zvlastní praxe azvýsledků dílčího průzkumu (70 respondentů), který proběhl vrámci odborných akcí České společnosti pro systémovou integraci, hlavního organizátora uvedené konference. Systémová integrace: Předmět trvalého zájmu Efekty firemní informatiky Vpříštích letech se dá očekávat stále širší uplatnění smluv SLA. Ošidné dimenze Efektem informatiky chápeme vdaném kontextu jakoukoli pozitivní změnu v manažerských, obchodních a dalších aktivitách firmy dosaženou službami a produkty informatiky, tj. například změny (pozitivní) v hodnotách ekonomických ukazatelů, postavení firmy na trhu, zvýšení počtu nových zákazníků, zkrácení průběžné doby zakázek apod. Pro plánování a analýzy informatických efektů je podstatné stanovit i základní hlediska (dimenze), podle nichž lze efekty klasifikovat, a tedy i analyzovat. Takovým hlediskem může být obsahový charakter efektů informatiky, tj. zda se jedná oekonomický efekt například ve snížení stavu zásob nebo zvýšení počtu zákazníků, zkrácení doby zakázky apod. Jiným podstatným hlediskem je význam informatických efektů pro podnik, například zda jde ozákladní zajištění provozuschopnosti podniku a nebo na druhé straně ozískání specifické konkurenční výhody na trhu. Vtomto kontextu jsou podstatné imožnosti vyjádření, respektive měření efektů informatiky. Ty jsou předmětem diskusí již několik let. Existuje celá řada problémů spojených svyšší mírou exaktnosti měření vtéto oblasti, které vyplývají zvelmi silného vlivu člověka na uplatnění informatiky, jeho zájmu, kvalifikace ainvence, zinfrastrukturního charakteru informatiky, která obvykle působí vněkolika oblastech podnikového řízení najednou aještě vkombinaci například sprocesními, organizačními avýrobními změnami. Ipřes tyto obtíže se projevuje rostoucí zájem podniků orelativně přesné vyjadřování plánovaných ireálně dosahovaných efektů informatiky astím související potřeba sledovat návratnost takových projektů aprovozovaných aplikací. Při posuzování obsahového charakteru dosahovaných efektů vinformatice vyplynulo, že v naší současné praxi převládají efekty spojené se zvyšováním procesní výkonnosti firmy akvality jejího řízení (38 % odpovědí). Hodnoty spojené se zvyšováním kvality řízení aprocesní výkonnosti firmy jsou velmi pozitivní apotvrzují iočekávané trendy vnarůstající poptávce po projektech zvyšujících právě kvalitu řízení, zejména co se týká business intelligence, řízení pracovních toků, řízení vztahů se zákazníky atd. Předpokladem pro dosažení efektů vprocesní výkonnosti podniků je však realizace komplexních reengineeringových projektů podnikových procesů, ale ty někdy narážejí na některá personální aorganizační omezení, jako je například určitá rezistence pracovníků kprojektům tohoto typu. Konkurenceschopnost prioritou Rozlišení významu informatiky pro konkurenceschopnost podniku je vzhledem kjeho uplatnění na trhu klíčové. Odpovídá na otázku, co informatika pro úspěšnost podniku na trhu znamená. Převažující procento odpovědí (cca 40 %) se vtomto případě vázalo kzákladnímu zajištění provozuschopnosti firmy, tj. zajištění účetnictví afinančních operací, běžných obchodních transakcí apod. Na druhé straně ale ivsegmentu posilování konkurenceschopnosti a dosahování konkurenčních výhod na trhu proběhl významný posun vnázorech respondentů na pozici informatiky. Kladné odpovědi se vtěchto případech pohybovaly na úrovni třiceti procent. Pro řízení podnikové informatiky azvyšování její kvality avýkonu je často podstatné ičasové rozložení analýz dosahovaných efektů. Vtomto případě vyplynulo, že se vnaší praxi tyto analýzy realizují průběžně anebo vpravidelných časových intervalech (36 procent), zatímco pouze sukončením projektů se realizují ve třiceti procentech případů avpěti procentech případů se neanalyzují vůbec. Vtéto souvislosti je rovněž zajímavý podíl těch podniků (33 %), kde se efekty sledují vpřímých finančních ukazatelích. Naproti tomu pouze čtrnáct procent podniků neměří efekty vůbec. Vsouvislosti sefekty informatiky ajejich řízením je účelné sledovat ito, do jaké míry se promítají do jednotlivých oblastí řízení, respektive do klíčových podnikových procesů, jakými jsou například řízení zakázky, řízení údržby apod. Ze zmíněného průzkumu vyplynulo, že téměř 57 procent podniků vztahuje efekty kjednotlivým podnikovým procesům. Tento trend evidentně souvisí sdůrazem vedení firem na jasné přiřazení zodpovědnosti uživatelů nejen za vynaložené náklady na ICT, ale také za plánované a reálně dosahované efekty. Vedle toho připomeňme vysoké procento kladných názorů hodnotících dopady informatiky na procesní výkonnost firem. Právě zájem na zkracování průběžných časů podnikových procesů azvyšování jejich flexibility mění přístupy apriority managementu společností v řízení i uplatňování informačních technologií. Tyto tendence posiluje irozšiřování specializovaných aplikací atechnologií určených pro řízení podnikové výkonnosti (CPM, Corporate Performance Management) aaplikací zaměřených na průběžné monitorování aanalýzy podnikových procesů, zejména ve vztahu kobchodním partnerům. Nezapomenout na ERP Obdobný význam a charakter mají sledování a analýzy informatických efektů vzhledem k jednotlivým provozovaným aplikacím informačních systémů, jako jsou celopodnikové aplikace (ERP), aplikace elektronického podnikání apod. Průzkum rovněž potvrdil trend směřující k detailnějšímu hodnocení tohoto vztahu (více než padesát procent kladných odpovědí), zatímco záporných odpovědí je v tomto případě pouze 29 procent. Rozšiřující se spektrum různých typů aplikací, s nimi svázaných technologií astále vyšší aplikační heterogenita podnikové informatiky tak vyvolávají silnější potřebu zvyšovat kvalitu řízení aplikací a příslušných efektů. Tento trend lze očekávat i v dalších letech, což současné výsledky průzkumu také potvrzují. Stejná situace je i v analýzách efektů informatiky vzhledem k různým typům služeb (outsourcingu, ASP apod.). Zajištění informatiky a jejích služeb je v současné době vázáno především na míru outsourcingu odpovídající aktuálním potřebám a možnostem podniku a vedle toho ina přístup křešení systémové integrace, tj. provázání podnikové informatiky na všech jejích obsahových i technologických úrovních. Z průzkumu vyplynulo, že pouze šestnáct procent podniků systémovou integraci nerealizuje. Pokud jde o outsourcing, pak podle očekávání je nejsilněji zastoupen outsourcing vývoje, který využívá 38 procent dotázaných podniků, zatímco provozní outsourcing (včetně vývoje) je realizován ve 22 procentech dotázaných podniků. Využívání vzdálených služeb ASP (Application Service Providing) na úrovni deseti procent je poměrně nižší, než se původně očekávalo. Boom SLA Průzkum rovněž potvrdil stále se zvyšující zájem ovyužívání smluv ošetřujících zajištění požadované úrovně informatických služeb (SLA, Service Level Agreement), protože osmnáct procent respondentů uvedlo, že využívá SLA na všechny typy služeb, a 56 procent dotázaných odpovědělo, že SLA používá pouze na vybrané služby informatiky, což je ale při jejich širokém spektru logické. V příštích letech se dá očekávat stále širší uplatnění smluv SLA, neboť zkušenosti z praxe potvrdily, že jejich správné využití přináší podstatně větší disciplínu a průhlednost ať už do kooperačních a ekonomických vztahů mezi odbornými útvary a útvary informatiky nebo ve vztazích zákazníka k externím dodavatelům informatických produktů a služeb. Z těchto důvodů jsou dnes isla jádrem existujících modelů ametodik řízení informatiky. Jedním z klíčových momentů zvyšování úrovně a efektivnosti využití ICT v podnicích je kvalita řízení informatiky a využívání jasně definovaného systému ukazatelů pro tuto oblast podnikového řízení. Jeho podceňování pak znamená špatně nastavené priority v nasazování a uplatňování aplikací, chyby ve specifikaci služeb ajejich zajištění interními nebo externími poskytovateli. Autor působí na katedře informačních technologií VŠE v Praze

7 ICT REVUE 7 Desktop Managed Services představuje způsob, jak ušetřit až třicet procent nákladů na provoz IT Jan Hlaváč Rychle apružně zvládnout stále se zvyšující nároky na správu aprovoz IT infrastruktury se stejným počtem zaměstnanců. To je těžký úkol, zkterého bolí hlava nejednoho IT manažera. Tlak na dlouhodobé provozní úspory na dobré náladě také nepřidá. Firmy se proto začínají stále častěji obracet kalternativním formám získání potřebného IT vybavení, které jim kýženou flexibilitu aúspory zajistí. Populárními se stávají zejména takzvané řízené služby neboli»managed services«. Donedávna manažeři považovali informační infrastrukturu ze něco, co je dobré vlastnit. Nyní ale zjišťují, že jsou ivýhodnější způsoby, jak disponovat nejmodernějším IT vybavením apřitom ještě ušetřit azefektivnit provoz společnosti. Stále žádanějším se proto stává kompletní pronájem koncové IT infrastruktury včetně služeb stím spojených například podpora uživatelů či servisní zásahy.»firmy se snaží zaměřovat na hlavní předmět podnikání adalší činnosti pokud možno outsourcují. Nabízíme proto službu, která zákazníky zbaví všech starostí sinformačními technologiemi azároveň jim ušetří ročně až třicet procent nákladů,«řekl Miroslav Bečka, generální ředitel společnosti GCC Services, která na trh uvedla službu Desktop Managed Services. Firmy od nákupu potřebného hardwaru asoftwaru začínají odrazovat ivysoké počáteční náklady. Ty se mohou vyšplhat do závratných výší apo zhruba třech až pěti letech je nutné je navíc znovu opakovat, protože technika začne být zastaralá. Plně vlastnit veškerou IT infrastrukturu může tedy být pro větší firmy nevýhodné nejen zhlediska cash-flow, ale izdalších důvodů.»dlouhodobě ušetří na administrativě například inventarizace je na bedrech dodavatele služeb managed services. Rovněž není třeba investovat do vzdělávání zaměstnanců, jejich náboru adalších administrativně náročných činností,«dodal Miroslav Bečka. KDE MIZÍ NÁKLADY Z dlouhodobých analýz investic do firemní infrastruktury IT vyplývá, že více než polovinu nákladů tvoří činnosti nesouvisející přímo s hardwarem či softwarem.»jde o řešení různých výpadků systému, školení uživatelů a řešení provozních problémů,«řekl Miroslav Bečka. Pouze 45 procent nákladů představuje nákup hardwaru a softwaru, jeho údržba a s tím spojená administrativa. Řešení provozních problémů často interní oddělení IT velmi vytěžuje. Namísto plánování dalšího rozvoje informační infrastruktury atím pádem zvyšování konkurenceschopnosti firmy se IT zaměstnanci zabývají řešením rutinních problémů. To značně snižuje jejich efektivitu, dochází ke zbytečným prodlevám, aprodražuje se tím icena práce.»při využití služeb managed services však za servisní zásahy zodpovídá dodavatel těchto služeb. Jsme navíc schopni téměř stoprocentně dodržet dohodnutou úroveň dodávky služeb, takže případné výpadky jsou zkrácené na minimum,«vysvětlil Miroslav Bečka. ŠPIČKOVÉ KNOW-HOW VŽDY PO RUCE Značnou výhodou plynoucí zvyužívání služeb managed services je také přístup ktěm nejlepším odborníkům avýpočetní technice. Pokud si firma zvolí dobrého aprověřeného partnera, muže si být jistá, že vpřípadě jakýchkoli problémů vše vyřeší kvalifikovaní odborníci. Odpadají iproblémy sfluktuací tolik žádaných IT odborníků, která je značně vysoká. Rovněž si může být zákazník jistý tím, že platí pouze za objednané služby, které navíc může flexibilně rozšiřovat.»značně investujeme do našich odborníků, kteří navíc získávají zkušenosti i na jiných projektech. Jsme proto schopni rychle vyřešit ity nejsložitější problémy či najít to nejlepší řešení pro zákazníka,«uzavřel Miroslav Bečka, generální ředitel společnosti GCC Services, dceřiné firmy nadnárodního systémového integrátora S&T. VÝHODY PLYNOUCÍ Z VYUŽITÍ DESKTOP MANAGED SERVICES: kompletní pronájem hardwaru asoftwaru transparentní plánování investic; uživatelský helpdesk provozní problémy řeší dodavatel; školení uživatelů na základě analýzy helpdesku je možné připravit školení; vzdálená systémová administrace amonitoring sítě problémům je možné předcházet; zjednodušení nákupních procesů adosažení transparentnosti. HN /A

8 8 ICT REVUE Je libo mozeček? VPotěmkinových vesnicích vám jej naservírují vbodyshopu»systémový integrátor by měl zaměstnávat dobře placené specialisty,onichž si management netroufne hovořit jako o lopatách, jak je tomu včechách pohříchu zvykem,«říká Alexandra Makovičková, specialistka na testování softwaru pracující ve Vídni. Zbyněk Hutar Nepřipadá vám, že máte poněkud divoký život? Proč jste si vybrala ke studiu herectví, když jste nakonec skončila utestování softwaru? Tuctová story. Dcera nepřítele komunistického režimu, který byl dost naivní na to, aby se nepřipojil k žádné chartě. DAMU byla jediná humanitní škola, kde to nějak skousli... Ana»strojárnu«se mi tehdy nechtělo. Já chtěla studovat sociologii a jazyky. Kdo normalizaci nezažil, bude mu vše připadat absurdní. Když jsem začínala spolupracovat se softwarovou firmou ve Vídni, kde jsem nyní zaměstnána jako test manager, zaujala je především má někdejší maturita z analytické chemie azněmčiny zároveň. Pro jistotu mě ale napřed poslali na testy IQ, ta herecká studia na ně byla přece jen trochu silná káva. Můj mozek si pořád nějak nemůže vybrat tu správnou hemisféru. Snažím se tedy mezi nimi nějak rozumně vyvažovat. Čím vyvažujete? Skákáním z letadel a zpěvem. Parašutismus je droga, nedá se popsat, co cítíte, když letíte šílenou rychlostí vpřed avidíte svět zpřehledné výšky. Čistí to hlavu apomáhá třídit priority. Zpěv mi zase připomíná to nejdůležitější, co si s sebou životem nesu, jakoby nějaké spojení smou genetickou informací. Každá dívka přece sní otom, že se dostane na DAMU abude zní herečka... Ale ne... Pro mě představovala DAMU nouzové řešení. Ze všech předmětů mi tam dobře šly jenom jazyky a zpěv. Ale hodně jsem se naučila, vživotě se mi ohromně hodilo, že umím pracovat sdržením těla, hlasem, výslovností, temporytmem. Vše jsem využila později vprofesi žurnalistky a ještě později jako networker. Slovo lobbista je díky několika nešikům dnes ve střední Evropě bohužel už vulgarismus....a vás je navíc občas tu atam vidět vtelevizním zpravodajství. Občasné vstupy pro Českou televizi z Vídně dělám vyloženě pro radost po práci. Jde omůj poslední kontakt se světem žurnalistiky, který jsem před lety opustila. Nejvíc mě těšila práce, když jsem řídila zahraniční rubriku Lidové demokracie. Na tu dobu vzpomínám moc ráda. Naopak už bych si nikdy nechtěla zopakovat práci pro Vladimíra Železného, to byl dennodenní tvrdý výcvik vsebeovládání apočítání do deseti. Alexandra Makovičková pracovala jako nezávislá analytička, nyní je zaměstnána v rakouské firmě Objentis Software Integration. Blíže viz

9 Co právě testujete? Momentálně vývoj nástrojů pro Quality Assurance. Každý test manager by měl občas sednout ke stroji amísto sledování statistik projektu a spotřebovaných»člověkodnů«věnovat čas obyčejným funkcionálním testům. Hlava se tím udržuje vpohotovosti anezapomenete řemeslo. Aby se vám pak testeři nesmáli, že jste mimo. Takže testuji ostošest aplikace napsané vjazyce JAVA. Můj kolega Christopher Semturs přišel na trh spřevratnou novinkou voblasti IDE pro Lotus Notes, která se jmenuje Kentumi. Naše aplikace jsou už napsány prostřednictvím tohoto nového nástroje. Když se před dvaceti lety objevil dnes tolik módní termín outsourcing, málokdo si dokázal představit, jak bude vypadat jeho expanze vnovém tisíciletí. Má outsourcing vit opodstatnění? Ano. Ale jen při dlouhodobých projektech. U projektů trvajících méně než šest měsíců jde jen oobchod sbílým masem, takové novodobé kuplířství. Pár chvilek štěstí, žádné plody práce, vysoká cena agood bye. Zapomeňte, není na co navázat... Proč myslíte? Máte konkrétní zkušenost? Mnohokrát jsem o tom mluvila s přáteli z branže, povětšinou programátory, protože s těmi přijdou testeři dennodenně do styku. Nejhorší způsob, bohužel dnes velmi obvyklý, vypadá zhruba takto: Mladý programátor opustí školní lavice. Sní o tom, že půjde pracovat do zahraničí, ale chybí mu zkušenosti nebo jazykové vybavení. Poté mu personální agentura (»na přechodnou dobu, než se něco vzahraničí najde, to víte, trvá to«) doporučí nastoupit udomácí firmy za vcelku malý nástupní plat, který dnes činí zhruba 20 tisíc Kč měsíčně.»stůl si ani nehledej, zítra jdeš na pohovor do firmy X,«řeknou mu. Před pohovorem je rozpačitý absolvent řádně»nabrífován«, aby nikdy neříkal»neumím«,»dosud jsem neviděl«nebo»tohle není moje specializace«. V prekérních situacích je radno používat spíše věty:»s tím jsem přišel do styku jen krátce, ale myslím, že bych se brzy znovu zapracoval.«během dvou dnů mu vjeho mateřské firmě všichni tisknou pravici, protože ho koupil operátor X či banka Y. Seniornější programátoři ruce netisknou, jen přejí hodně zdaru avědí, co tím myslí. První tři měsíce práce prožije absolvent vtzv. open space. Všichni zde překřikují všechny, je tu cokoli slyšet, ale nelze se kvůli tomu na cokoli soustředit. Snaším absolventem ovšem nemluví ani klika udveří. Částečně proto, že všichni zaměstnanci vědí, že je tu jen na záskok. Navíc se šuškandou prosáklo, kolik za toho nováčka firma platí»představte si, pane kolego, dvě stě padesát tisíc měsíčně.«když se tuto částku poprvé dozví ináš»mozeček«, zápasí asi třicet dnů sneodolatelnou touhou podat výpověď ajeho motivace přimrzne pevně kbodu nula. Když ho po třech měsících vezme někdo zkolegů na milost ana pivo azačne mu odpovídat na pracovní dotazy, bývá už zpravidla pozdě. Snaha ointegraci do projektu byla promeškána zobou stran ado konce doby, na kterou byl»mozeček«nasmlouván, zbývají tři měsíce. Na konci šestiměsíčního smluvního nasazení abývají ikratší! pak napíše šéf oddělení, ve kterém nováček působil, pěknou zprávu vedení firmy otom, jak se jim outsourcing pěkně vyplatil, adoloží to zpravidla několika hezky barevnými azcela irelevantními grafy vexcelu. Výsledky efektivity nákupu sil zvenčí stejně nikdy nikdo profesionálně neměří. Specializace na kvalitu procesů knám bohužel ještě leckde nedorazila. To zní dost depresivně. Opravdu je praxe tak chmurná? Ano adůvody jsou ještě chmurnější. Výměnou za to, že nadřízenému spodpisovým právem»nerýpete«do důvodů, proč byla nesmyslně drahá šestiměsíční smlouva snováčkem uzavřena, si jako šéf IT oddělení vysloužíte peníze na nový nástroj, který vaši vývojáři už dva roky zoufale potřebují kpráci. No anáš fiktivní»mozeček«se vrátí do firmy ačeká, až si ho někdo za výlohou opět vybere. V mezičase, pokud není poptávka, utlouká nudu na nikam nevedoucích interních projektech, které se vždy znovu rozjedou apak opět pozastaví, aby udělaly místo bodyshopům, jak se dnes moderně outsourcingu přezdívá. Jaké může mít tato praxe vbudoucnosti důsledky? Ztrácejí tím hlavně mladí absolventi. Nemyslím finančně. Pokud se cítím obchodně dost zdatný, mohu se přece nabídnout sám. V Rakousku se na živnostenský list tímto způsobem za drahé peníze na mimořádných projektech živí spousta specialistů a nikdo se tomu nepodivuje. Berou měsíčně velké peníze, ale profesně rostou jen svépomocí anemají jisté bydlo. Ztráta včeských poměrech spočívá hlavně vtom, že profesní růst mladého začátečníka (ti jsou nejoblíbenější, protože jsou levní ase vším svolní) je hned vzárodku zcela přerušen. Na tom nezmění nic ani rychlá certifikační školení za drahé peníze. Kdo se kontinuálně v praxi neučí, ten dříve nebo později začne profesně fatálně zaostávat. To je také důvod rychlé recyklace specialistů vbodyshopech. Dříve nebo později chce člověk buď vyšší plat nebo profesně vyrůstat a učit se. V obou případech je výsledkem odchod nebo vyhazov. Za půl roku dodá personální agentura další»mozečky«a»byznys«se točí dál. Aztrácí tím hlavně české IT. Nechce se uvěřit, že vesnice pro celý tento byznys postavil bodyshoper kníže Potěmkin. Základní myšlenka, že je efektivní si pracovníka na pár měsíců půjčit, než ho živit pořád, je přeci racionální. Flikovat ad hoc projekty, které hoří, s narychlo najatými statisty se většinou příliš nevyplácí. Je třeba minimálně tří měsíců, aby se vysoce kvalifikovaný odborník zvenčí zapracoval azačal se orientovat vmístně užívané terminologii, vjejím kontextu, voblasti užitého hardwaru asoftwaru. Další tři měsíce jsou třeba ktomu, aby správně pochopil procesy asociální vazby aaby jeho práce začala vsouladu stýmem přinášet nějaké první ovoce. Bohužel, většina dnešních outsourcingových projektů je právě na půl roku. Tedy na zalepení projektů, ve kterých se nejhlasitěji ozývá křik, že»nejsou lidi«. Jeden příklad zmé profese: Opravdu je lépe najmout narychlo na tři měsíce nezasvěceného testera na náhodné klikání vaplikaci, než si dát tu práci avybudovat ve vlastním IT oddělení skutečné procesy směřující k dosažení stabilní kvality, její verifikace avalidace? Cítíte ten rozdíl? ICT REVUE 9 Ano, ale outsourcing vyvažuje citlivěji poptávku anabídku na trhu práce. Právě naopak! On ji deformuje. Rychlá recyklace mladých specialistů v bodyshopech vede bohužel ktomu, že ti, kteří se už bodyshopu zúčastnili, se kněmu zpravidla chtějí vrátit jen za větší peníze, nebo ještě častěji vůbec ne. Pracovníků ochotných dát se tímto způsobem»vyzdrojit«tak ubývá, pokud bych otrocky přeložila hojně používaný termín outsourcovat. To vede ke zrychlující se recyklaci akneustále masivnějšímu tlaku na provize náborářských firem, které se ve svých slibech mladým absolventům dopouštějí stále větších nehorázností. Jednou se tato spirála někde zastaví asní se zhroutí celý od základů špatně postavený obchod smozky na váhu. Když kritizujete, musíte mít sama inázor na nápravu... Velkým prubířským kamenem outsourcingu budou podle mého názoru dva zlomové body: Prvním bude schopnost českého IT rozhodnout se mezi levným trhem vysoce kvalifikovaných indických nebo čínských specialistů on-line, který ssebou nese vysoké riziko zcizení know-how, amezi cílenou výchovou apéčí oprofesní zralost vlastních zaměstnanců nebo outsourcovaných zdrojů na dobu delší než jeden rok. Druhý prubířský kámen, po kterém už všichni pošilhávají, je schopnost trhu absorbovat natrvalo specialisty zbulharska, Rumunska, Ukrajiny atd. V praxi to zatím příliš perspektivně nevypadá. Schopnost sociální integrace je totiž mnohem důležitější složkou výkonnosti týmu než míra znalostí či empirických zkušeností jeho jednotlivých členů. Znám firmy, které stím již dva roky experimentují, ale mladí specialisté z východních zemí jsou často problematicky adaptabilní apotřebují čas knavázání skutečně pevných pracovních kontaktů. Málo se vcizím prostředí odvažují projevovat, izolují se. Naopak velkou šanci dávám outsourcingu našich lidí do sousedních států, pokud jim dokážeme vybudovat efektivní servisní zázemí. Co tedy navrhujete? Domnívám se, že snad jedinými zaměstnavateli, kteří generují dostatečně vysokou míru zisku na to, aby mohli profesně vzdělávat své lidi, jsou bankovnictví atelekomunikace. Brzy přibudou další. Veškerý jejich současný úspěch tkví ve schopnosti ovládnout efektivně řídicí ainformační procesy. Tyto procesy stojí na přesně zaškolených a integrovaných pracovních silách spraxí. Jejich pracovní cena apřidaná hodnota spočívá především ve znalosti vnitrofiremních procesů a v jejich další schopnosti je rozvíjet azlepšovat. Podívejte se, kdo dnes udává tón ve světě informačních technologií. Ne nadarmo se tvrdě prosadily asijské aamerické společnosti smetodologiemi řízení, jako je Kaizen, Lean atd. Tyto metodologie extrémně akcentují neustálé prověřování kvality. Kde není motivace, tam není výkon. Kde není výkon, tam mizí kvalita. Kde mizí kvalita, tam klesá zisk. Avinformatice je ukryta značná část ziskovosti moderních mogulů světových burz bank, telekomunikačních operátorů, pojišťoven afinančních poradenských služeb. Je přece jednodušší prohledat sako akošili, jestli se mi tam neválí zapomenutá stovka, než celé dny vymýšlet, co bych mohl za stovku prodat. České

10 10 ICT REVUE IT umí být nesmírně kreativní, ale jeho způsoby řízení připomínají spíše rakousko-uherské školství. To bylo typické množstvím byrokracie, užíváním silných slov aatmosférou strachu. Sledovaly se vedlejší nebo ryze osobní cíle, prováděla neefektivní kontrola, nic se nelepšilo. Nepopřete, že naši inženýři jsou ve světě poměrně žádaní. Ano, ale ne naše firmy. Nejlepší mozky si už získali Američané, Angličané, Němci, nyní to činí Rakušané, kteří prožívají obrovský industriální boom, protože se v Rakousku obměňují investoři v klíčových odvětvích a masivně se investuje do nových technologií. My ale potřebujeme, aby vzahraničí poptávali naše firmy, ne naše mozky. Je zajímavé, že Rakušané mají před českými inženýry hluboký, historicky podmíněný respekt to je třeba jeden zdůvodů, proč je tak fatálně děsí počet selhání vtemelíně, oni vše prostě nějak nemohou strávit dohromady. Ajsme zase uté kvality... Ajaké jsou šance firem vpopulárním oboru systémové integrace? Na to, jak se prosadit voboru systémové integrace, neexistuje univerzální recept. Pěkně to nedávno popsal vtýdeníku Ekonom č. 16 ředitel společnosti Unicorn Vladimír Kovář, který přirovnává systémovou integraci ke stavbě domu, respektive ke stavbě města, asprávně podotýká, že většina dnešních IT»měst«vzniká nejen bez urbanistů, ale ibez architektů. Zkušenost mi napovídá, že úspěšný systémový integrátor by měl mít následující předpoklady: Především by měl disponovat obchodníky, kteří prošli zkušeností zoblasti vývoje, jejichž nohy se pevně dotýkají země akteří se nebojí říkat slovo»nevím«. Potřebuje rovněž analytiky, kteří umí mluvit oběma jazyky (jazykem klienta ijazykem vývojáře či architekta) amají pro své analýzy jednotné prostředí, společné sostatními účastníky procesu. Bez specialistů, kteří jsou schopni verifikovat správnost aúčinnost procesů již od akceptačních kritérií ve smlouvě sklientem asprávnost následné analýzy drtivá většina integračních projektů zkolabuje kvůli procesním nebo faktickým chybám vtéto první fázi se také neobejde. Systémový integrátor musí mít dále znalosti psychologie aovládat vyjednávání vybaveného tutora, který si všímá hlavně chyb vkomunikaci. Ty se totiž nikde nesledují ajejich působení bývá udlouhodobých projektů fatální. Po ruce by měl mít standardní nástroj, který umožní tzv. trekování, ato nejenom pro sledování chyb (většina českých firem používá trekovací nástroje pouze pro evidenci chyb), ale hlavně pro společný strukturovaný přenos issues, reviews, požadavků, změnových řízení, informací odesignu averzích atd. Toho vžádném případě nedocílíte ve Wordu ajen sobtížemi vexcelu. Pokud je firma schopna si správně nastavit azaběhnout tento proces komplexity uvnitř svých vlastních projektů, je schopna jej replikovat ivoblasti zavedení systémové integrace. Last, but not least: Integrátor by měl zaměstnávat dobře placené specialisty, onichž si management netroufne hovořit jako o»lopatách«, jak je tomu včechách zvykem. Ještěže tato praxe není celosvětová, jinak bychom brzy zaslechli tu starou ošklivou melodii zkomunistického manifestu Marxe aengelse otom, že vrevoluci nemohou proletáři (programátoři) ztratit nic než své okovy aže dobýt mohou celý svět. Tělo jako doklad: Biometrické systémy včr Obavy ze zneužití osobních údajů jsou liché Pro mnoho lidí není mezi identifikací aautentizací žádný rozdíl. B iometrické systémy... Vsoučasné době módní, téměř magický termín, za nímž si obvykle představuje většina lidí špičkové technologie. Využívají však principy staré téměř jako moderní lidstvo samo. Otisky prstů na starověkých hliněných destičkách měly zřejmě podobnou funkci jako pozdější podpisy či dnešní PIN: potvrzení totožnosti dané osoby pro určitý účel. Dnes však přibyly snástupem nových technologií široké možnosti. K předním dodavatelům těchto řešení patří divize IT Solutions and Services společnosti Siemens. Podejte prst... Teoreticky je k dispozici značné množství biometrických veličin: otisk prstu, geometrie ruky, geometrie tváře, oční duhovka, ale i méně běžné veličiny, jakými jsou hlas, pachové stopy, charakteristická chůze, DNA atd. Prakticky se však využívají jen některé, a to v závislosti na oboru. Zatímco vkriminalistice je snaha využít co možná nejvíce zjištěných veličin, vtechnické praxi se hledá optimum mezi cenou a užitkem. Takže vtechnické praxi se asi nejčastěji setkáváme: Sotisky prstů. Tato metoda je velice propracovaná, cena čteček otisků prstů je dnes tak malá, že se často doplňují například do počítačových myší a jejich celková cena se nezvedne ani ořád. Rukou psaným podpisem vbankovnictví (platební karty, podpisové vzory pro platební příkazy apod.). Mnozí si asi ani neuvědomují, že ipodpis je biometrická veličina, ato jedna znejstarších. Geometrií tváře. Ta se dnes bouřlivě rozvíjí zejména vsouvislosti se zavedením vcestovních pasech adokladech. Jinou věcí je technologie. Ta je zpravidla závislá na konkrétní biometrické veličině, takže pro každou biometrickou veličinu jsou používány jiné, odpovídající technologie. Jsou potřeba hned dvě: Technologie na snímání biometrické veličiny. Například u geometrie tváře stačí běžný digitální fotoaparát, ale ke snímání otisků prstů jsou už potřeba specializované čtečky. U otisků prstů se nejčastěji používá jedna ze tří technologií: Pracoviště na snímání fotografie pro cestovní doklady s biometrickými údaji. přímé optické snímání prstu nejdražší metoda, má však výhodu, že tímto způsobem lze jednou čtečkou snímat velké množství otisků (např. při odbavování pasažerů); přímé kapacitní snímání tyto čtečky jsou velice laciné ajsou právě součástí různých zařízení, ale jsou citlivé na čistotu, proto se používají tam, kam denně nepřichází velké množství lidí; otisk prstu na podložku snásledným snímáním na klasickém skeneru (málo běžné). Technologie porovnání nasnímaných biometrických hodnot se vzory vdatabázi. Na rozdíl od aplikace pro kriminalistiku, kdy je potřeba ve velmi rozsáhlé databázi vyhledat nejpodobnější vzorky, komerční aplikace často porovnávají naměřené hodnoty jen somezenou databází vzorů, takže mohou klidně porovnat všechny naměřené veličiny se všemi vzory vdatabázi. Otisky: dnes běžné nejen vkriminalistice Pokud jde omíru spolehlivosti aúčinnosti jednotlivých technologií, vsoučasné době díky letité zkušenosti kriminalistiky vedou otisky prstů. Čtečky otisků prstů jsou již masově vyráběny, takže jejich cena je velice příznivá. Siemens má kdispozici přímo čip, který realizuje kapacitní čtečku. Nicméně zhlediska perspektivy budoucí-

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ. Cesta z bludiště cost cuttingu? Inovace. PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ NESS

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ. Cesta z bludiště cost cuttingu? Inovace. PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ NESS R E D A K Č N Í P Ř Í L O H A Č A S O P I S U B A N K O V N I C T V Í SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ Cesta z bludiště cost cuttingu? Inovace. PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ NESS 2 CESTA Z BLUDIŠTĚ COST

Více

Kdo se letos prosadil mezi TOP společnosti?

Kdo se letos prosadil mezi TOP společnosti? TOP PROGRAM 2006 Kdo se letos prosadil mezi TOP společnosti? Petr Hujňák, odborný garant TOP programu V osmém ročníku TOP programu byly odbornými voliči zvoleny dvě elitní desítky roku 2006 na českém trhu:

Více

Pomáháme vám vítězit. Kdo jsme a co pro vás dovedeme udělat průvodce obory, pro které pracujeme a službami, které v těchto oborech poskytujeme

Pomáháme vám vítězit. Kdo jsme a co pro vás dovedeme udělat průvodce obory, pro které pracujeme a službami, které v těchto oborech poskytujeme Pomáháme vám vítězit Kdo jsme a co pro vás dovedeme udělat průvodce obory, pro které pracujeme a službami, které v těchto oborech poskytujeme Obsah Naše práce je vlastně jednoduchá: rozhovor s generálním

Více

VÍC NEŽ SOFTWARE. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 24. září 2010. Budování společnosti s korporátní kulturou a fl exibilními pravidly

VÍC NEŽ SOFTWARE. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 24. září 2010. Budování společnosti s korporátní kulturou a fl exibilními pravidly VÍC NEŽ SOFTWARE E-mail: 24. září 2010 Komerční příloha deníku Unicorn je dynamická skupina společností, poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.

Více

ExistujE recept na úspěšné ict v bance?

ExistujE recept na úspěšné ict v bance? REDAKČNÍ PŘÍLOHA ČASOPISU BANKOVNICTVÍ 9/ samostatně neprodejné publikace vydavatelství economia 2010 ExistujE recept na úspěšné ict v bance? Silver partneři: priloha_ba09.indd 1 Bronz partner: 10.9.2010

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 05 vydání 05 / ročník 2005 /1..2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Program rozvoje informační

Více

BA_PR_OB01 12.9.07 9:58 Uhr Stránka 2

BA_PR_OB01 12.9.07 9:58 Uhr Stránka 2 BA_PR_OB01 12.9.07 9:58 Uhr Stránka 2 BA_PR_OB02 12.9.07 11:55 Uhr Stránka 2 Příloha časopisu Bankovnictví připravená ve spolupráci se společnostmi IBM Česká republika a NESS Czech 1 PROČ IT SPOLEČNOSTI

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza informačního systému zvoleného podniku Analysis of information system of a chosen company Ing. Lenka Lodrová Plzeň 2014 Prohlášení

Více

Kouzlo? Ne! 10/ 2010. Digitalizace bankovního sektoru v ČR. samostatně neprodejné. publikace vydavatelství economia

Kouzlo? Ne! 10/ 2010. Digitalizace bankovního sektoru v ČR. samostatně neprodejné. publikace vydavatelství economia R E D A K Č N Í P Ř Í L O H A Č A S O P I S U B A N K O V N I C T V Í publikace vydavatelství economia 10/ 2010 samostatně neprodejné Kouzlo? Ne! Digitalizace bankovního sektoru v ČR PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI

Více

ZMĚNY V ŘÍZENÍ FIREM

ZMĚNY V ŘÍZENÍ FIREM ZMĚNY V ŘÍZENÍ FIREM E-mail: 21. května 2007 Komerční příloha deníku VPŘÍLOZE SE PŘEDSTAVUJÍ ABF......................4 ATELIER SPEKTRUM........8 B.I.C.....................28 Bohemia REAL INVEST......30

Více

KOMIX NOVINY 2012/2013

KOMIX NOVINY 2012/2013 KOMIX NOVINY 2012/2013 Vážení čtenáři, KOMIX byl založen v září 1992 a v době, kdy píši tento úvodník, dovršil 20 let svého působení na trhu IT. Ze skupinky programátorů, která založila softwarovou firmičku

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance Magazín Říjen 2014 Innovator BPM Biometrický podpis posouvá firmy k bezpapírovým procesům Finance Korporátní financování. Jak to je a jak to může být? Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce 9Nové trendy inovací v ICT 9 Nové trendy inovací v ICT RNDr. Michal Bejček, Ph.D. Ing. Vlastimil Čejp Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc. Ing. Kamil Řezníček Bc. Jan Veselý Vysoká škola manažerské informatiky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Štěpánka Zmrzlíková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Štěpánka Zmrzlíková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Štěpánka Zmrzlíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Metoda CRM v aplikaci na firmu Asseco Solutions, a.s. Štěpánka

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

S KOMIXem do Evropy. Petr Sobotka, sobotka@komix.cz. Petr Kučera, ředitel, kucera@komix.cz

S KOMIXem do Evropy. Petr Sobotka, sobotka@komix.cz. Petr Kučera, ředitel, kucera@komix.cz Vážení čtenáři, dovolte, abychom Vám opět po roce nabídli výběr z informací o našich projektech, technologiích a novinkách, které jsme v uplynulém období uvedli na trh nebo je pro uvedení připravujeme.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Logistický informační systém malého podniku Logistics information system of a small company Lenka Hodlová Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce 4Inovace a ICT 4 Inovace a ICT RNDr. Michal Bejček, Ph.D. Ing. Vlastimil Čejp Mgr. Radek Vystavěl, Ph.D. Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-22-1

Více

Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže

Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže Sborník textů Gender Studies 2012 Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže NÁKLADY A ZISKY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE Sborník

Více

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM Speciální příloha časopisu Publikace je samostatně neprodejná informační systémy v kostce Finanční přínos informačních systémů pro společnosti Josef Švenda Umožňujeme strategické plánování Přehledná tabulka

Více

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011 KARAT NEWS Popis modulu CRM strana 6 Případová studie Aquatest strana 11 Rozhovor s Mgr. Romanem Vajčnerem strana 14 Interní agendy

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

AutoCont snadno a rychle

AutoCont snadno a rychle AutoCont snadno a rychle ávod použití Každý Každý jsme jsme hlava hlava na na něco něco jiného. jiného. Víme jak. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Opravdu? Na hřišti to platí. Jenže život není

Více

VIRTUALIZACE. acloud computing ČERVEN 2010 PUBLIKACEVYDAVATELSTVÍ ECONOMIA SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ČASOPISŮ. bronzoví partneři. samostatně neprodejné

VIRTUALIZACE. acloud computing ČERVEN 2010 PUBLIKACEVYDAVATELSTVÍ ECONOMIA SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ČASOPISŮ. bronzoví partneři. samostatně neprodejné tit_priloha 18.6.10 12:35 PM Stránka 1 PUBLIKACEVYDAVATELSTVÍ ECONOMIA ČERVEN 2010 VIRTUALIZACE acloud computing SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ČASOPISŮ bronzoví partneři www.modernirizeni.cz www.bankovnictvi.ihned.cz

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více