Přednáška č.6 - VÝHYBNY, OBRATIŠTĚ, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška č.6 - VÝHYBNY, OBRATIŠTĚ, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY"

Transkript

1 Přednáška č.6 - VÝHYBNY, OBRATIŠTĚ, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY Při jejich řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina Vozidlo orientační rozměry v m podskupina druh šířka délka výška rozvor O1 malé a střední osobní automobily 1,65 4,25 1,50 2,40 O2 velké osobní automobily, 1,80 5,00 1,90 2,80 karavany 2,10 5,00 2,50 - N1 malé a střední nákladní automobily, malé autobusy 2,30 7,30 2,80 4,65 N2 velké nákladní automobily 2,50 9,40 3,20 5,80 A autobusy 2,50 11,50 3,20 5,70 (6,80) tahače, přívěsy, návěsy, jízdní největší přípustné rozměry: soupravy, kloubové autobusy šířka 2,50 m, výška 4,00 m, délka traktory, samojízdné pracovní jednotlivého vozidla 12,00 m, délka stroje jízdní soupravy 22,00 m Podle zatřídění vozidla jsou určeny rozměry kruhové dráhy v m: oblouk skupina 1 skupina 2 skupina 3 vozidlo O1 O2 N1 N2 A kloubový další A vnitř. poloměr r 1 3,00 3,10 6,35 5,30 5,40 9,00 dle vnější poloměr r 2 5,70 6,20 10,50 12,00 11,50 16,00 skut. šířka pruhu a 2,70 3,10 4,15 6,70 6,10 7,00 1

2 Podle zatřídění jsou určeny také orientační rozměry oblouků při jízdě vozidel za předpokladu natočení kol do maximálního rejdového úhlu: oblouk rozměry oblouků rozměry oblouku v m nejmenší rozměry oblouku v m pro vozidlo skupiny 1 skupiny 2 O1 O2 N1 N2 A a 8,40 9,10 15,10 17,90 18,00 b 9,80 10,30 18,00 20,90 19,90 a 1 6,70 7,40 11,90 14,90 14,70 b 1 7,90 8,70 14,90 17,40 16,20 2

3 1. VÝHYBNY Výhybny, obratiště, odstavné a parkovací plochy 1.1 Zřizují se: na obousměrných jednopruhových místních komunikacích funkční třídy C3 (obslužné komunikace uvnitř obytných útvarů zpřístupňující objekty a území, ukončené někdy i slepě). 1.2 Délka výhybny: - 20 m standardně - 12 m při převážném provozu osobních automobilů 1.3 Šířka výhybny min. 2,75 m provede se jako rozšíření jízdního pruhu 1.4 Vjezd do výhybny a výjezd z výhybny - provede se náběhem o délce 6,00 m 1.5 Vzdálenost mezi výhybnami: - nemá přesahovat 100 m - od začátku vjezdového náběhu výhybny musí být přehledná celá příští výhybna - v místech s častým výskytem mlh (snížená viditelnost) může příslušný správní orgán požadovat kratší vzdálenost i na rovných úsecích 2. OBRATIŠTĚ 2.1 Zřizují se: - na konci slepých komunikací, jejichž délka přesahuje 100 m (nepřijatelné delší couvání) - po stranách průběžných komunikací při místní potřebě obracení vozidel (pro otáčení autobusů, vozidel zimní údržby) 2.2 Tvary obratišť - obratiště může být zřízeno podle svého tvaru jako: - okružní - úvraťové - kombinované 3.3 Výchozí rozměry obratišť: typ otáčejícího vozidla R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 min 1,5R 2 š 1 š 2 střední osobní automobil 4,0 8,0 12,0 16,0 min. 12,0 4,0 nákladní automobil do délky 6,00 m nákl. automobil nebo bus do délky 9,00 m silniční vozidla delší než 9,00 m 7,0 12,0 19,0 24,0 min. 18,0 5,0 9,0 16,0 25,0 32,0 min. 24,0 7,0 13,0 20,0 33,0 40,0 min. 30,0 7,0 3,0 až 7,5 3

4 4

5 3. ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY Jejich řešení upravuje ČSN a ČSN Výhybny, obratiště, odstavné a parkovací plochy 3.1 Pojmy: - doprava v klidu souhrnný pojem, zabývá se řešením odstavných a parkovacích ploch pro vozidla - odstavné a parkovací plochy plochy pro odstavování a parkování vozidel - parkování umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (např. po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání): - krátkodobé do 2 hodin trvání - dlouhodobé nad 2 hodiny trvání - odstavování umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá (např. v místě bydliště, v sídle provozovatele vozidla) - stání: - odstavné (plocha sloužící k odstavení vozidla) - parkovací (plocha sloužící k parkování vozidla) 3.2 Zřizují se: - pro osobní automobily, motocykly, mopedy u všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy (obytné objekty, administrativní i výrobní celky, školy, občanská vybavenost) - pro autobusy u turisticky atraktivních lokalit, výstavišť, čerpacích stanic PH, motorestů, sportovních zařízení, v provozovnách dopravců, na záchytných parkovištích - pro nákladní automobily u čerpacích stanic PH, motelů, hraničních přechodů, v areálech výrobních podniků a přepravců 3.3 Lokalizace odstavných a parkovacích stání ve městě: - pro vozidla skupiny 1 (osobní automobily, motocykly, mopedy a jejich přípojná vozidla) se mohou umísťovat v obytných částech měst - pro vozidla skupiny 2 (autobusy, nákladní automobily, speciální automobily) mohou být mimořádně umístěna v obytných částech měst za dodržení hygienických požadavků (hasiči, policie, sportovní stadiony), jinak se musí umísťovat jen mimo obytné části - pro vozidla skupiny 3 (tahače, přípojná vozidla, jízdní soupravy, kloubové autobusy, traktory a samojízdné pracovní stroje) se musí umísťovat mimo obytné části měst 3.4 Hygienické požadavky a ochrana životního prostředí: - ochrana před hlukem - umístění v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, škol a nemocnic - budování protihlukových opatření (protihlukové zdi, vegetační clony, zemní valy) - ochrana před chvěním zejména umístěním v dostatečné vzdálenosti od budov - ochrana před výfukovými plyny (emise) - ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním ropnými látkami a oleji (odlučovače RL, lapoly, ČOV kapacita se navrhuje na základě hydrotechnických výpočtů) 3.5 Prostorové umístění odstavných a parkovacích stání - na terénu - pod objekty občanského vybavení - na stavebně uzpůsobených střechách občanského vybavení - v parkovacích garážích podzemních i nadzemních 3.6 Plošné umístění odstavných a parkovacích stání: - na parkovacích pruzích podél komunikací podélné řazení - na parkovacích pásech podél komunikací řazení kolmo nebo šikmo k ose komunikace - na samostatných plochách podélné, kolmé nebo šikmé řazení kolem vnitřních komunikací v jedné nebo i ve více řadách za sebou 3.7 Umístění odstavných a parkovacích stání na komunikacích: - podle funkční třídy MK - nezřizují se na rychlostních A1, A2 a sběrných B1 - výjimečně lze zřídit na sběrných B2 (nižší obytné útvary, průtahy silnic III. tř) podle místních podmínek - zřizují se na obslužných C1, C2, C3 5

6 - nesmí se umísťovat: - v rozhledových polích křižovatek a železničních přejezdů - v křižovatkách a podél řadících pruhů křižovatek - v prostoru zastávek silniční a městské hromadné dopravy - v místech přechodů pro pěší a přejezdů pro cyklisty - v místech vjezdů (výjezdů) účelových komunikací, sjezdů na pozemky 3.8 Doporučené docházkové vzdálenosti: - pro krátkodobé parkování do 100 m - pro dlouhodobé parkování do 200 m - pro odstavování do 300 m 3.9 Velikost stání: Stanoví se podle půdorysných rozměrů vozidla + odstup. Vzdálenost mezi vozidly nebo vozidla od pevné překážky určuje ČSN : 6

7 3.10 Řazení stání: - podélně - těsné (odjezd vozidel v pořadí jak přijela) - polotěsné (odjezd vozidel samostatně) - kolmo (pod úhlem 90 ) - v jedné řadě (odjezd jednotlivě) - ve více řadách (odjezd hromadně nebo v pořadí jak přijela) - šikmo pod úhlem 45, 60, 75 - v jedné řadě (odjezd jednotlivě) - ve více řadách (odjezd hromadně nebo v pořadí jak přijela) 3.11 Vnitřní komunikace: Musí vozidlům umožnit zajíždění na stání: - jízdou vpřed s jedním obloukem - couváním s jedním obloukem - jízdou vpřed obloukem s jedním najetím Přitom vzdálenost vozidla v pohybu od pevných překážek (bezpečnostní odstup) musí být: - min. 0,25 m u vozidel délky do 5,00 m - min. 0,40 m u vozidel délky 5,00 až 10,00 m - min. 0,50 m u vozidel delších než 10,00 m 3.12 Příjezdní a výjezdní komunikace: - mají mít parametry nejméně jako obslužné MK třídy C3 - komunikace k nezpevněné odstavné ploše musí být zpevněna nejméně v délce 20 m od hrany silničního zpevnění (zabránění nanášení bláta) - musí se zachovávat pravostranný provoz 7

8 - šířka jízdního pásu musí být nejméně: - pro vozidla skupiny 1 - jednopruhové 2,50 m - dvoupruhové 4,50 m - pro vozidla skupiny 2 a 3 - jednopruhové 3,50 m - dvoupruhové 6,00 m - musí být zachována vzdálenost vozidla v pohybu od pevných překážek - počet vjezdů a výjezdů podle požadavků provozu - nejméně jeden vjezd (výjezd) musí vyhovovat požární bezpečnosti (světlá šířka 3,50 m a světlá výška 4,00 m) - umístění výjezdu musí splňovat požadavky na rozhled 3.13 Sklonové poměry: - podélný sklon stání nemá překročit 3% - příčný sklon stání nemá překročit 5% - u parkovacích pruhů podél komunikací (podélné řazení) nesmí příčný sklon stání překročit 6% (závisí na příčném sklonu komunikace) - u parkovacích pásů podél komunikací (kolmé, šikmé řazení) může být příčný sklon stání až 9% (závisí na podélném sklonu komunikace) 3.14 Dopravní značení: Vodorovné dopravní značení Stání se vyznačují vodorovným dopravním značením nebo odlišným typem povrchu (barva, struktura), popř. se šířka stání vyznačí na přilehlý obrubník (u vegetačních prefabrikátů) Svislé dopravní značení Odstavné a parkovací plochy se označují svislým dopravním značením udávajícím způsob parkování, údaje o vyhrazených stáních a pod Stání pro tělesně postižené (dle Vyhl. 369/2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace): - na všech vyznačených parkovištích musí být vyhrazena stání pro tělesně postižené nejméně v počtu: - 1 stání při celkovém počtu do 20 stání - 2 stání při celkovém počtu 20 až 40 stání - 5 % stání při celkovém počtu přesahujícím 40 stání; procentní podíl se vždy zaokrouhluje nahoru - šířka stání musí být 3,5 m; délka při podélném stání (u chodníku) musí být nejméně 7,0 m - sklon max. 1:20 (t.j. 5 %) 3.16 Rozměry stání a vnitřních komunikací podle řazení: 8

9 VELIKOST STÁNÍ A ŠÍŘKY KOMUNIKACÍ MEZI STÁNÍMI Vozidlo Šířka Plocha potřebná pro jedno Řazení skupiny komunikace v jedné na vozidlo v m 2 při stání Vozidel Rozměry stání v m (podle ve více řadách Přílohy v m řadě 100 m 1) š a b 1 b 2 c E F G O1 2,00 5,50-11,00-18,20 O2 2,20 6,50-14,50-15,40 podélné N1 3,10 9,60-30,00-10,40 N2 3,40 12,00-41,00-8,30 A 3,50 14,50-50,80-7,10 šikmé 45 šikmé 60 šikmé 75 kolmé O1 2,25 3,20 4,40 4,00 2,90 23,50 18,50 17,50 31,20 2,40 3,40 4,40 4,00 2,90 25,00 20,00 18,50 29,40 O2 2,40 3,40 5,10 4,60 3,40 29,00 23,00 21,50 29,40 N1 4,40 7,70 6,60 6,00 60,50 47,00 42,00 22,70 N2 4,80 9,40 8,20 7,00 78,50 62,00 56,00 20,80 A 5,00 11,00 9,70 7,00 90,00 72,50 66,00 20,00 O1 2,25 2,60 4,80 4,50 3,10 20,50 16,50 15,50 38,50 2,40 2,80 4,80 4,50 3,10 22,00 18,00 17,00 35,70 O2 2,40 2,80 5,50 5,20 3,50 25,00 20,50 19,50 35,70 N1 3,50 8,30 7,50 8,00 57,00 43,00 40,50 28,50 N2 3,90 10,30 9,40 9,50 77,00 58,50 55,00 25,60 A 4,00 12,10 11,30 9,50 86,40 67,40 64,20 25,00 2,25 2,35 4,80 4,70 4,30 21,50 16,50 16,00 42,60 3, ,70 15,50 15,30 O1 2,40 2,50 4,80 4,70 4,30 23,00 17,50 17,00 40,00 3, ,00 16,50 16,20 O2 2,40 2,50 5,60 5,50 4,30 25,00 19,50 19,00 40,00 3, ,80 18,90 18,60 N1 3,20 8,40 8,00 11,50 63,50 45,50 44,00 31,30 N2 3,50 10,40 10,00 13,50 83,50 60,00 58,50 28,60 A 3,60 12,50 12,00 13,50 93,60 69,30 67,50 27,80 O1 9,50 * 79,20 62,10 60,30 2,25 4,50-6,00 23,50 17,00-44,40 4, ,20 15,20 2,40 4,50-5,50 24,00 17,50-41,70 4, ,60 16,20 O2 2,40 5,30-6,00 27,00 20,00-41,70 4, ,50 18,10 N1 3,10 7,80-14,00 67,50 46,00-32,30 N2 3,40 9,90-16,50 90,00 61,50-29,40 A 3,50 12,00-17,00 101,50 71,80-28,60 11,00 * 80,50 61, ) Tyto hodnoty platí při zajíždění vozidel na stání couváním nebo jízdou vpřed s jedním nadjetím. Používají se u odstavných a parkovacích ploch s malou intenzitou provozu. Až na tuto hodnotu lze snížit výjimečně šířku vnitřní komunikace ve stísněných podmínkách, pokud nejde o případy hromadných příjezdů (odjezdů) vozidel. * ) Tyto hodnoty platí při zajíždění autobusů na stání couváním; používají se výhradně tam, kde lze organizací provozu, popř. opatřením předepsat způsob zajíždění Počet parkovacích stání: Určí se podle tab. 19 v ČSN , která je zpracována pro město nad obyvatel, stupeň automobilizace 1:3,5 a dělbu dopravní práce IAD:ostatní osobní doprava (hromadná + cyklistická + pěší) v poměru 25:75. Pro jiné vstupní podmínky (např. Ostrava má stupeň automobilizace nyní 1:3 a pro nově budovaná parkoviště se uvažuje s výhledovým stavem 1:2,5) se počet stání vypočítá ze vzorce: N = O o. k a + P o. k a. k v. k p. k d N - celkový počet stání v řešeném území (u řešeného objektu) O o - základní počet odstavných stání při stupni autom. 1:3,5 (tab. 19) P o - základní počet parkovacích stání při stupni autom. 1:3,5 (tab. 19) 9

10 k a - součinitel vlivu stupně automobilizace: stupeň automob. 1:2,5 1:3,0 1:3,5 1:5,0 1:7,0 1:10,0 součinitel k a 1,4 1,2 1,0 0,7 0,5 0,35 k v - součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru: počet obyvatel součinitel k v do , až , až ,7 nad ,0 k p - součinitel vlivu polohy řešeného území (objektu): poloha koeficient k p centrální zóna (nadměstský význam) 1,0 zóna s vyšší vybaveností (celoměstský význam) 0,8 obytná zóna (místní význam) 0,6 k d - součinitel vlivu dělby přepravní práce: IAD:ostatní 10:90 20:80 25:75 30:70 40:60 50:50 součinitel k d 0,4 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 Podle konkrétních podmínek (např. supermarkety) se počty stání navrhují individuálně pro předpokládaný provoz. Tabulka 19 (ČSN ): ZÁKLADNÍ UKAZATELE VÝHLEDOVÉHO POČTU ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH STÁNÍ Druh objektu Účelová jednotka Počet účelových jednotek na 1 stání Z počtu stání *** ) krátkodobých % dlouhodobých % Odstavné stání: - obytné okrsky obyvatelé 3,5-100 Parkovací stání: - obytné okrsky obyvatelé školy základní, domovy mládeže, pedagogičtí pracovníci a žákovské domovy žáci školy střední a odborné, studentské pedagogičtí pracovníci a koleje žáci vysoké školy pedagogičtí pracovníci a žáci kina, divadla kulturní domy sedadla galerie, výstavní síně, muzea, čistá * ) užitková plocha m 2 památníky, knihovny nemocnice, léčebné ústavy lůžka sportoviště, rekreace návštěvníci ** ) obchod, objekty služeb plocha odbytová a navštěvované zákazníky 2 prodejní m služby (např. lázně, krematoria) návštěvníci ** ) hřbitovy, parky, zoologické zahrady užitková plocha m veřejné stravování místa 0 ) ubytování, hotely lůžka motely (stanové tábory, chaty) (pokoj, stan chata) administrativní budovy čistá * ) užitková plocha m průmyslové a výrobní podniky zaměstnanci výrobní zařízení služeb, kultury, zaměstnanci zdravotnictví - ústavy a podniky zaměstnanci * ) Čistou užitkovou plochou se rozumí plocha hlavních a vedlejších místností bez ploch komunikací a ploch technického vybavení. ** ) Údaje se stanoví z průměrného počtu návštěvníků. *** ) Parkování krátkodobé do 2 h trvání, parkování dlouhodobé nad 2 h trvání. 0 ) Počet se může stanovit i podle způsobu využití a způsobu dopravy hostů. 10

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

Obr. 1: Boskovice v ArcMap

Obr. 1: Boskovice v ArcMap Obr. 1: Boskovice v ArcMap Obr. 2: Atributová tabulka Obr. 3: Výřez části Boskovic na mapovém serveru Boskovice Zdroj: http://gis.boskovice.cz Tab. 1: Výstražné dopravní značky A01a Zatáčka vpravo A01b

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 9

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 9 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 9 Návrh parkovacích ploch, zastávek BUS a MHD Brno 2011

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

Přechody pro chodce a BUS zastávky v Litovli na ul. Palackého, Uničovská a Kollárova a v místní části Chudobín

Přechody pro chodce a BUS zastávky v Litovli na ul. Palackého, Uničovská a Kollárova a v místní části Chudobín Název akce: Popis akce: Přechody pro chodce a BUS zastávky v Litovli na ul. Palackého, Uničovská a Kollárova a v místní části Chudobín Litovel, ul. Uničovská (u Finančního úřadu) Proběhla celková rekonstrukce

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení. 1. Identifikační údaje

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení. 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení 1. Identifikační údaje Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 2. Urbanistické řešení Řešené

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až duben 2016.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až duben 2016. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až duben 216. Leden až duben 216 rozdíl stejné období roku 215 POČET NEHOD 29.774 zvýšení o 2.27 = 8, % USMRCENO 147 snížení o

Více

N O V Ý O P A T O V. Prezentace 22. 1. 2013. www.reflecta.cz

N O V Ý O P A T O V. Prezentace 22. 1. 2013. www.reflecta.cz N O V Ý O P A T O V Prezentace 22. 1. 2013 www.reflecta.cz OBSAH PREZENTACE: 1. STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NOVÝ OPATOV (vznik městského centra, jak je to s tramvajovou tratí, jak projekt promění lokalitu,

Více

C-7 FUNKČNÍ VYUŽITÍ POLYFUNKČNÍ ÚZEMÍ

C-7 FUNKČNÍ VYUŽITÍ POLYFUNKČNÍ ÚZEMÍ C-7 FUNKČNÍ VYUŽITÍ OLYFUNKČNÍ ÚZEMÍ Legenda: řípustné využití území Výjimečně přípustné využití území XX X FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ OLYFUNKČNÍ ÚZEMÍ BV OV BM BČ SM SMS MZ HJ SC SV SO V VD VZ RZ RS ZA OA

Více

VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKU LOKALITA 02, 03

VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKU LOKALITA 02, 03 1 VÝSTAVBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKU LOKALITA 02, 03 Místo stavby: Stupeň: Investor: Zpracovatel: Č.parc. 87/2, 1196/4, k.ú. Žim Zadávací dokumentace stavby Obec Žim, Žim 28, 415 01 Teplice KLD servis

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí"

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Seminář byl uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 Program EFEKT Základní přehled legislativních změn v oblasti energetické

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. A - Průvodní zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. A - Průvodní zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín A - Průvodní zpráva

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Výprachtice Stavební úřad PSČ, obec: Výprachtice č.p.3, 561 34 Výprachtice Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustvení

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011 www.baumit.cz duben 2014 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : lubos.dvoracek@tisnov.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : lubos.dvoracek@tisnov. MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č. j. MUTI 6127/2016/ODŽÚ/Dv-1 V Tišnově, 8. 3. 2016 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Luboš Dvořáček Tel.: 549 439

Více

Směrnice pro zabezpečení tratí závodů automobilů do vrchu

Směrnice pro zabezpečení tratí závodů automobilů do vrchu Směrnice pro zabezpečení tratí závodů automobilů do vrchu Závody automobilů do vrchu jsou sportovní podnik na přírodní trati s realizovanými bezpečnostními opatřeními dle tohoto dokumentu. Příslušná bezpečnostní

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB INTENZITY CYKLISTICKÉ DOPRAVY V ZÁVISLOSTI NA VELKÉM PRŮMYSLOVÉM PODNIKU ING. VLADISLAV ROZSYPAL, EDIP s.r.o.,

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

Návrh pěších tras v ul. Průběžná v Rakovníku

Návrh pěších tras v ul. Průběžná v Rakovníku Ateliér Kprojekt, s.r.o. Tyršova 158, 26901 Rakovník IČ: 023 19 403 tel: 313514542 www.kprojekt.cz Návrh pěších tras v ul. Průběžná v Rakovníku STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ Datum: 04/2014 Č. zakázky: A14/18

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY I. (MÚK) Michal Radimský

MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY I. (MÚK) Michal Radimský MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY I. (MÚK) Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích TP 135 Projektování okružních

Více

Staveniště a zařízení staveniště

Staveniště a zařízení staveniště Staveniště a zařízení staveniště Staveniště - místo určené k realizaci stavby nebo udržovacích prací - zahrnuje zejména pozemek ve vlastnictví investora, ale i další pozemky, které jsou nutné k provedení

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADAVATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice Jednající: Ing. MBA Dagmar Kynclová, ředitelka IČ: 604 60 580 Veřejná zakázka: Zateplení obvodového

Více

ZÁSADY 0RGANIZACE DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC

ZÁSADY 0RGANIZACE DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC ZÁSADY 0RGANIZACE DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC Cílem zásad organizace dopravy na území města Č.Budějovic je dosažení stavu, při kterém celková úroveň dopravního systému (komunikační skelet

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Systémy P+R cesta k bezpečnějším komunikacím velkoměst

Systémy P+R cesta k bezpečnějším komunikacím velkoměst Systémy P+R cesta k bezpečnějším komunikacím velkoměst Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Dusíme se!, Je tu hrozný hluk!, Tam se zase

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory objektu Sokolovny. Obec Moravský Krumlov. Klášterní náměstí 125 IČ: 00293199 DIČ: CZ00293199

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory objektu Sokolovny. Obec Moravský Krumlov. Klášterní náměstí 125 IČ: 00293199 DIČ: CZ00293199 Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 Investor: Zhotovitel

Více

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO

FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO FORMULÁŘ PRO MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ DLE MKPO 9. Úřad MČ Jívanská 635 VSTUP HLAVNÍ Vyhrazené parkovací stání lokalizace: před objektem počet: 2 přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový Přístup

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2015.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2015. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2015. Rok 2015 stejné období - rok 2014 POČET NEHOD 93.067 zvýšení o 7.208 = 8,4 % USMRCENO 660 zvýšení o 31 osob = 4,9 % TĚŽCE

Více

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL 4.1.1 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL POUŽITÍ Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému

Více

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO V PROCESU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - o umístění stavby nebo zařízení (dále jen rozhodnutí o umístění stavby) -o změně využití území -o změně stavby a o změně

Více

5 ) (dále jen stavby pro výkon práce ).

5 ) (dále jen stavby pro výkon práce ). Sbírka zákonů č. 398 / 2009 Strana 6621 398 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

ÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA Základní pojmy ve cvičení mezi AX a CX

ÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA Základní pojmy ve cvičení mezi AX a CX ÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA Základní pojmy paprsek křižovatky úsek pozemní komunikace na křižovatce od místa průsečíku os k hranici křižovatky úhel křížení paprsků svírají osy 2 křižujících se komunikací 75 105

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADNÍ NORMOVÁ A PŘEDPISOVÁ USTANOVENÍ V OBORU DOPRAVNÍCH STAVEB (POZEMNÍ KOMUNIKACE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Ludvík Vébr 21.5.2013, Praha 9 hotel STEP 1. Úvod V současnosti probíhá/proběhla revize většiny českých technických norem pro projektování pozemních komunikací,

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

Zpráva z veřejného projednání revitalizace náměstí Zdeňky Braunerové

Zpráva z veřejného projednání revitalizace náměstí Zdeňky Braunerové Zpráva z veřejného projednání revitalizace náměstí Zdeňky Braunerové Proběhlo dne: Místo konání: 30. 9. 2015 od 18.00 do cca 19.30 hodin náměstí Zdeňky Braunerové, Hostavice Účast za MČ Praha 14 Bc. R.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES REKONSTRUKCE PŘEDNÁDRAŽÍ A NÁVRH OKRUŽNÍ

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Financování dopravní infrastruktury v České republice. Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

Financování dopravní infrastruktury v České republice. Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Financování dopravní infrastruktury v České republice Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání rozpočtu SFDI v roce 2015 Schválený rozpočet 94,4 mld. Kč Celkové čerpání 91,5 mld. Kč / cca 97 % (Ve srovnání

Více

Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují: Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby Oprávněna zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby je fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu projektové činnosti podle zvláštního předpisu.

Více

Zadání územní studie lokalita "Švédské kříže" obec Moravany

Zadání územní studie lokalita Švédské kříže obec Moravany Zadání územní studie lokalita "Švédské kříže" obec Moravany Pořizovatel - Obecní úřad Moravany srpen 2015 Obecní úřad Moravany, je ve smyslu 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

KONCEPCE ROZVOJE SILNIČNÍ SÍTĚ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE DO ROKU 2010, S VÝHLEDEM DO ROKU 2013

KONCEPCE ROZVOJE SILNIČNÍ SÍTĚ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE DO ROKU 2010, S VÝHLEDEM DO ROKU 2013 NÁZEV ZAKÁZKY: KONCEPCE ROZVOJE SILNIČNÍ SÍTĚ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE DO ROKU 2010, S VÝHLEDEM DO ROKU 2013 OBJEDNATEL: OLOMOUCKÝ KRAJ OKRESY: JESENÍK, OLOMOUC, PŘEROV, PROSTĚJOV, ŠUMPERK KRAJ: OLOMOUCKÝ

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Jiří Novotný CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: analýzy výzkumných aktivit (národních

Více

: Parkovací stání na p.p.č. 3962/3, k.ú. Mašťov. Investor : Obec Mašťov, Náměstí 80, 431 56 Mašťov Technická zpráva

: Parkovací stání na p.p.č. 3962/3, k.ú. Mašťov. Investor : Obec Mašťov, Náměstí 80, 431 56 Mašťov Technická zpráva C. Stavební část Parkovací stání na p.p.č. 3962/3, k.ú. Mašťov a - identifikační údaje stavby a stavebníka Název stavby : Parkovací stání na p.p.č. 3962/3, k.ú. Mašťov Dotčené pozemky p.p.č. 3962 / 3 ostatní

Více

MK 1c. Martinice od domu č. p. 40 za dům č. p. 119. Protokol o zaměření místní komunikace. staničení MK (v km) číslo staničení

MK 1c. Martinice od domu č. p. 40 za dům č. p. 119. Protokol o zaměření místní komunikace. staničení MK (v km) číslo staničení MK 1c Martinice od domu č. p. 40 za dům č. p. 119 popis umístění poznámka 1 0,000 začátek úpravy napojení na silnici III/2951 9 penet.makadam 2 2 0,002 propustek betonový, průměr 0,5m bez čel 3 0,006 změna

Více

Databáze garáží - porovnávací způsob ocenění

Databáze garáží - porovnávací způsob ocenění Příloha A Databáze garáží - porovnávací způsob ocenění Garáž č.1 Řadová garáž, která je umístěna v komplexu řadových garáží v lokalitě Písek. V daném případě se jedná o vlastnictví patrové garáže, která

Více

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_12_INOVACE_137_Dopravní značky práce se slovy a obrázky AUTOR: Mgr. Dagmar Petřeková ROČNÍK: 3. DATUM: 3.5.2012 VZDĚL.

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU Úplné znění účinné od 1. července 2010 Změny účinné od 1. července 2010 (podle novely provedené zákonem č. 227/2009 Sb.) jsou v tomto úplném znění zákona zvýrazněny následovně:

Více

Plechy válcované za tepla

Plechy válcované za tepla Plechy válcované za tepla Plechy válcované za tepla jsou vyráběny na širokopásové válcovací trati P 500 Steckel do svitků, které jsou dále příčně děleny za studena na dělících linkách výrobního závodu.

Více

Systém vozidlo kolej Část 2

Systém vozidlo kolej Část 2 Systém vozidlo kolej Část 2 Otto Plášek Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 1. ročníku magisterského studia oboru Konstrukce a dopravní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně a nesmí

Více

VYHLÁŠKA MV ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

VYHLÁŠKA MV ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie VYHLÁŠKA MV ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle 4c

Více

ITS: a traffic management and safety tool in Czech republic

ITS: a traffic management and safety tool in Czech republic Veřejné slyšení k inteligentním dopravním systémům 26.3.2009 Evropský hospodářský a sociální výbor Ostrava ITS: a traffic management and safety tool in Czech republic Základní principy www.rsd.cz Základní

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH - stavby bytových domů PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 - stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro

Více

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Baška je správní území obce Baška, které je tvořeno katastrálními územími Baška, Hodoňovice a Kunčičky u Bašky. Celková rozloha řešeného území

Více

Zápis dopravní komise

Zápis dopravní komise Město Žatec V Žatci dne: 14.04.2016 Městský úřad odbor dopravy a SH MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC DNE 25.04.2016 Předkládá: Zpracoval: Název: Jiří Dobruský - vedoucí odboru dopravy a silničního

Více

Bezpečnostní úschovné objekty

Bezpečnostní úschovné objekty Příloha č. 1: Mechanické zábranné prostředky - písm. a) 30 zákona Příloha č.. 1.1: Bezpečnostní úschovné objekty a jejich zámky Bezpečnostní úschovné objekty Výstup Certifikát shody podle certifikačního

Více

Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předjíždění Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 17 Předjíždění (1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy

Více

TUHAŇ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA 1Z1

TUHAŇ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA 1Z1 TUHAŇ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA 1Z1 04/2011 Zadavatel: Obec Tuhaň Tuhaň 91 277 41 Kly Projektant: Ing. arch. Vlasta Poláčková urbanistický atelier UP-24 Na Petynce 84, 169 00 Praha 6 atelier: K Červenému

Více

Název a místo stavby: Chodník v ul. Na Valích vč. Ul. Osboditelů Č. zakázky: J 08 Investor: Město Louny

Název a místo stavby: Chodník v ul. Na Valích vč. Ul. Osboditelů Č. zakázky: J 08 Investor: Město Louny Rekonstrukce chodníku v ulici Na Valích včetně ulice Osvoboditelů 01 Cílem projektu je: Cílem investora, při zadávání tohoto projektu, bylo především vybudovat nové povrchy chodníků pro pěší v ulicích

Více

Zásady označování budov

Zásady označování budov MĚSTSKÝ ÚŘAD HORNÍ SLAVKOV Zásady označování budov Článek 1 Úvodní ustanovení Městský úřad Horní Slavkov určuje podle 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění barvu a provedení čísel popisných,

Více

Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný,

Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný, Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný, informace o projektu Název projektu: Greenway Jizera v úseku Svijany a Dolánky Líšný Dotační program: Regionální operační program NUTS 2 Severovýchod Oblast podpory:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku NAŠE ZNAČKA OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 14830v/2016/280.4/Sy Ing. Jakub Syrovátka / 384 / jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz

Více

a) Projektant Ing. Václav Ureš, Hlinomazova 670, 261 01 Příbram II IČ: 40897656, zapsán v evidenci autorizovaných osob pod číslem 003044

a) Projektant Ing. Václav Ureš, Hlinomazova 670, 261 01 Příbram II IČ: 40897656, zapsán v evidenci autorizovaných osob pod číslem 003044 OBSAH: A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a)

Více

Kanalizačního řádu stokové sítě Vysoký Újezd

Kanalizačního řádu stokové sítě Vysoký Újezd Dodatek č.1 Kanalizačního řádu stokové sítě Vysoký Újezd Doplnění: Kuchař Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz

Více

PŘISVĚTLOVÁNÍ PŘECHODŮ. I Vymezení posuzovaného prostoru

PŘISVĚTLOVÁNÍ PŘECHODŮ. I Vymezení posuzovaného prostoru PŘISVĚTLOVÁNÍ PŘECHODŮ Přechody se rozumí přechody pro chodce, místa pro přecházení. Pro lepší srozumitelnost textu se dále hovoří o přechodech a chodcích, i když se tento Dokument vztahuje také na přisvětlení

Více

2.4 Podpora podnikání

2.4 Podpora podnikání Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2.4 Podpora podnikání Podmínky výzvy č. 21/2010 Bc. Hana Mikulová pověřená vedením odboru řízení projektů Zlín 1. září 2010 Olomouc 2. září

Více

V y h l á š k a. (Parkovací řád)

V y h l á š k a. (Parkovací řád) V y h l á š k a Zastupitelstva města Plzně č. 35 /l994 o organizaci parkování na území města P l z n ě (Parkovací řád) Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 23/94 ze dne 10.3.1994 vydává podle l6

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava chodníku při I/33 včetně začlenění bezbariérových úprav v obci Holohlavy. Příloha č. C1.1. Vypracoval: Daniel Kadavý

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava chodníku při I/33 včetně začlenění bezbariérových úprav v obci Holohlavy. Příloha č. C1.1. Vypracoval: Daniel Kadavý TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava chodníku při I/33 včetně začlenění bezbariérových úprav v obci Holohlavy Příloha č. C1.1 Vypracoval: Daniel Kadavý Oprava chodníku při I/33 včetně začlenění bezbariérových úprav

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno Představení projektu Spolupráce BIBS a CDV, Proč vlastně tento projekt? Jednou z možností,

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3410/2016 Č.J.: MeDO-18884/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1 B. Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku: Stavební pozemek se nachází v jihovýchodní části uzavřeného areálu skladu společnosti ČEPRO v Mstěticích. b)

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA

VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA TEXTOVÁ ČÁST 2 VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA A. PRINCIP A ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ Stávající stav V současném stavu se řešený prostor letiště potýká s mnoha dopravně-urbanistickými

Více

Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016

Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016 Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací městské části Praha 5 (dále

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH Obsah: POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH 1. Předpisy 2. Rozdělení pozemních komunikací 3. Připojování pozemních komunikací 4. Rozhledové poměry 5. Výhybny a obratiště 6. Odstavné a parkovací plochy

Více

Ú z e m n í s t u d i e H u s t o p e č e S 2

Ú z e m n í s t u d i e H u s t o p e č e S 2 Ú z e m n í s t u d i e H u s t o p e č e S 2 Obsah Textová část Část A 1 Identifikační údaje 1 Cíle a požadavky na řešení územní studie 2 Analýza současného stavu 3 Vymezení řešené plochy 7 Navržená koncepce

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0010/ŘLP/01/11 Č. j.: 446-12-701 V Praze dne 23. 1. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví,

Více

a. vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele,

a. vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele, Doporučení MMR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, při stanovení obchodních podmínek pro veřejné zakázky na stavební práce a při vymezení podrobností předmětu veřejné

Více

Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno Přednáška č. 9 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Distribuční úlohy Budeme se zabývat 2 typy distribučních úloh dopravní úloha přiřazovací problém Dopravní úloha V dopravním problému se v typickém případě

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. E-mail: jares@ropid.mepnet.cz Místnost: K405 Více informací: ids.zastavka.net SEZNAM PŘEDNÁŠEK: 1. Úvod do IDS (5.10.) 2. Rozdělení integračních opatření

Více

"Jízda zručnosti řidičů tramvají"

Jízda zručnosti řidičů tramvají Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost Mezinárodní soutěž "Jízda zručnosti řidičů tramvají" Praha 2006 Teoretická část - test 1 Zpracovali: Pavel Patočka a Ing. Vladimír Pušman, oddělení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SEDLNICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SEDLNICE

ÚZEMNÍ PLÁN SEDLNICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SEDLNICE ÚZEMNÍ PLÁN SEDLNICE (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I. ÚZEMNÍ PLÁN SEDLNICE PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

C E N Í K P R O R O K 2 0 16 platí od 1.1.2016

C E N Í K P R O R O K 2 0 16 platí od 1.1.2016 E N Í K P R O R O K 2 0 16 platí od 1.1.2016 Pokoj/Kategorie A* B* mimosezóna sezóna Top sezóna Jednolůžkový 1200,- 1550,- 1750,- 2290,- 3100,- Jednolůžkový přistýlka 350,- 350,- 350,- 400,- 400,- Dvoulůžkový

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor stavebního úřadu a územního plánování Ulice: náměstí Trčků z Lípy 18 PSČ, obec: 582 91 Světlá

Více

VYTÁPĚNÍ - cvičení č.2 Výpočet potřeby tepla a paliva Denostupňová metoda

VYTÁPĚNÍ - cvičení č.2 Výpočet potřeby tepla a paliva Denostupňová metoda VYTÁPĚNÍ - cvičení č.2 Výpočet potřeby tepla a paliva Denostupňová metoda Ing. Roman Vavřička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Roman.Vavricka@fs.cvut.cz kde VYT,teor c d t

Více

Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

Haga clic para modificar el estilo de título del patrón de PAS SYSTÉM subtítulo VÝSTRAHY del patrón CHODCŮ ŘEŠENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA KOLIZÍ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ A CHODCŮ ZÁKAZNÍCI de 2 de 3 PAS - HISTORIE ICNITA je jednou z největších španělských společností

Více

Výňatek z ČSN 73 61 10 týkající se cyklistické dopravy (kapitola 10.4.)

Výňatek z ČSN 73 61 10 týkající se cyklistické dopravy (kapitola 10.4.) Výňatek z ČSN 73 61 10 týkající se cyklistické dopravy (kapitola 10.4.) 10.4 Cyklistická doprava 10.4.1 Charakteristika 10.4.1.1 Cyklistická doprava přispívá ke zlepšení životního prostředí i k upevnění

Více

PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ ČVUT - Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Měrové a školicí středisko Carl Zeiss PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ Ing. Libor Beránek Aktivity

Více

KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH

KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH KAPITOLA 3.4 NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH 3.4.1 Všeobecná ustanovení 3.4.1.1 Obaly použité v souladu s 3.4.3 až 3.4.6 musí odpovídat pouze všeobecným ustanovením pododdílů 4.1.1.1, 4.1.1.2

Více

Sklady P3 Prague Horní Počernice

Sklady P3 Prague Horní Počernice Průmyslový areál P3 Park Horní Počernice je největším moderním průmyslovým areálem třídy A v Praze. Nachází na Praze 9 Horní Počernice, 15 minut od centra Prahy, na exitu 3 rychlostní silnice R10 (Praha

Více

PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ ČVUT - Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Ing. Libor Beránek Průmyslová metrologie PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ Aktivity mezinárodní

Více

- areál fotbalového hřiště a šaten: nachází se na pravém břehu Svitavy (ř. km cca 14,4), ohrožení nepodstatné

- areál fotbalového hřiště a šaten: nachází se na pravém břehu Svitavy (ř. km cca 14,4), ohrožení nepodstatné - železniční přejezd před 1. tunelem (U pěti kanálů): (ř.km 13,6), počet polí 5, mostovka 1,6 m, šířka mostu 10,4 m, světlost celkem 37,4 m, most je kapacitní na Q100 s převýšením, komunikace při obou

Více