WEC 2010 světová energetika v prezentacích kongresu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WEC 2010 světová energetika v prezentacích kongresu"

Transkript

1 WEC 2010 světová energetika v prezentacích kongresu Imrich LENCZ Abstrakt Světový energetický kongres (WEC - World Energy Congress), v pořadí již 21., se konal v kanadském Montrealu září V úvodním článku /1/ jsme se pokusili o stručnou všeobecnou charakteristiku kongresu. V tomto navazujícím budeme bohatství myšlenek této ojedinělé události ilustrovat pomocí stručného obsahu několika prezentací vybraných zhruba ze 160, které na jednání odzněly. Měly by zobrazit aktuální problémy světové energetiky a vyjádřit způsob, kterým světové společenství energetiků usiluje o jejich řešení a naplnění vytčených cílů. Pro použití prezentací jako podkladu jsme se rozhodli s ohledem na to, že už běžně nejsou k dispozici. Referáty kongresu jsou stále k nahlédnutí na webové stránce WEC. The 21st World Energy Congress (WEC) was held in Montreal, September 12 16, In the introductory article / 1 / we attempted a brief general description of the Congress. In this follow-up we to try to illustrate the wealth of ideas of this unique event with the aid of a brief presentation of the contents of several presentations selected from about 160 presentations that were presented at the meeting. They should show current global energy issues and express ways the global community of power suppliers strives for their resolution and the fulfillment of the set goals. We decided to use the presentations as source materials for the reason that they are no longer commonly available. Reports from the Congress are still available on the WEC website. 1. Téma 1 Energie pro každého První den kongresu se kromě zahajovacích projevů soustředil na problematiku zvládnutí rostoucí spotřeby energie naší planety. K tématu bylo předneseno několik desítek prezentací. Hledala se především odpověď na otázku, jaké zdroje energie má lidstvo k dispozici, jaká je úloha některých forem, co brání tomu, aby se energie dostala ke každému obyvateli tohoto světa, a dotkly se i možnosti energetických úspor. 1.1 Nízkouhlíková budoucnost strategie a vize EU úloha technologického rozvoje Prezentace /2/ stručně shrnuje záměry energetické politiky EU, její cíle jako udržitelnost, bezpečnost zásobování a konkurenceschopnost a uvádí příklady jejich plnění. Konkrétněji byly tyto záměry vyjádřeny heslem «Cíle », což znamená: snížení emisí CO 2 o 20 %, zvýšení podílu OZ na spotřebě energie o 20 %, růst účinnosti energetické spotřeby o 20 %. Technologickým pilířem evropské energetické politiky je tzv. plán SET, její základní myšlenkou je učinit nízkouhlíkové technologie dostupnými a konkurenceschopnými. Je zaměřen na Evropské průmyslové iniciativy (EII), posílení zapojení průmyslu do výzkumu a vývoje, podporu inovací a urychlení nasazení nízkouhlíkových energetických technologií do života. Plán má zasáhnout všechny cílové sektory od větrné, sluneční energie a biomasy, zachycování a skladování uhlíku (CCS), inteligentní sítě, elektrickou dopravu až po energeticky účinné produkty a služby Záměr je podporován řadou významných projektů EU demonstračního charakteru, např.: Projekt Downvind, který přestavuje ostrovní (offshore) větrný park s 5MW turbínami (Scotland, North Sea, 2009) Strana 1

2 Větrný park (Estinnes, Mons, Belgium, 2009) se čtyřmi 7MW turbínami v provozu, sedm dalších bude následovat Projekt sluneční elektrárny ve Španělsku (Sevilla, Spain, 2009) Projekt elektrárny na biopalivo 2. generace (Choren Plant, Germany, 2009) Vize inteligentního města 2015, který by měl postupovat od budov nulové energie k městům bez energetické spotřeby Projekt CCS v ropném poli Sleipner Oil Field, 2008 v Severním moři a 12 dalších projektů, vybraných v rámci tzv. Evropského plánu obnovy, se zahájením v 2010 a provozem před rokem Záměr předpokládá doplňkové financování vyspělejších a levnějších energetických technologií obnosem kolem 50 mld. EUR pro nejbližších 10 let ( ). 1.2 Rovný přístup k energii - síla uhlí Světová energetika má širší cíle než ty, které byly naznačeny v předchozí prezentaci, jde o prioritu č. 1, mimořádně náročný záměr, vymýcení energetické chudoby a opatření elektřiny pro všechny do r /3/. Vyspělé ekonomiky spotřebují na jednoho obyvatele desetitisíce kwh/rok, v energeticky chudých zemích je to často jen několik desítek kwh. Uhlí je jediné palivo, které může pokrýt rostoucí potřeby energie světa. Mají-li se ale současně plnit vytčené ekologické cíle, musí nastoupit pokročilé technologie. Mohli bychom doložit, že ekonomický rozvoj je v pozoruhodné korelaci se spotřebou elektřiny a s ohledem na její rozhodující vliv na spotřebu uhlí. Od roku 1990 se jeho užití zvýšilo o šokujících 475 %, při současném růstu HDP o 375 %. V poslední dekádě vzrostla spotřeba tohoto zdroje o 46 %; žádný z ostatních primárních zdrojů nezaznamenal takový růst, zemní plyn 27 %, vodní energie 25 %, ropa 10 %, jaderná energie 7 %. Uhlí v současné světové energetice nemá náhradu, nelze je vyloučit z energetické bilance. Pro ilustraci dodejme, že jeho zcela teoretická náhrada by si vyžádala 2,5 milionu větrných elektráren. Uhelné elektrárny, a všeobecně spalování uhlí, jsou ovšem jedním z největších zdrojů emisí skleníkových plynů. Řešení je nasnadě, znamená zelené uhelné technologie, superkritické jednotky, CCS (zachycování a ukládání CO 2 ), IGCC (integrovaný paroplynový cyklus) s CCS a retrofity stávajících elektráren na superkritické jednotky. Náhrada dnešních elektráren modernějšími by mohla být současně ekonomickým stimulem, zdrojem energetické bezpečnosti a environmentálních přínosů. Znamenala by během 4 let mj. 21 milionů pracovních míst a hlavně snížení emisí o 1,5 mld. tun CO 2 ; je to ekvivalent škodlivin 325 milionů vozidel. V souhrnu to může znamenat do roku 2020 výrazné omezení energetické chudoby a podporu rozvíjejících se ekonomik Úloha větrné (a sluneční) energie, posun k nízkouhlíkové struktuře Prezentace /4/ je podle názvu zaměřena na problematiku větrné energie, ve skutečnosti významnou pozornost uděluje i energii sluneční, z tohoto důvodu jsme si dovolili název doplnit (v závorce). Představa autorů je svým způsobem lákavá, není však zcela jasné, jak se provoz takto dimenzované soustavy vypořádá s nahodilým charakterem větrné a solární energie. Strana 2

3 Autor pokládá větrnou energie za zdroj vyspělý a spolehlivý, což dokládá několika fakty. Zatímco uhelné elektrárny vyžadují za rok v průměru 46 dnů odstávky (poruchy, údržba), jednotky větrných elektráren se obejdou v průměru se 7 dny, které dokonce nevyžadují každý rok. Zatímco při zahájení jejich éry, v osmdesátých letech minulého století, jejich průměrné výrobní náklady dosahovaly téměř 40 USD/MWh, v současné době tato hodnota činí cca 10 USD/MWh (doloženo grafem vývoje). Větrná energie se jeví v současné době jako konkurenceschopná, dodejme, že tato její vlastnost se netýká všech možných obnovitelných zdrojů (OZ), například solárních elektráren a nových technologií užití vodní energie (vlny, příliv apod.). Není zanedbatelný počet pracovních míst, který souvisí s rozvojem tohoto typu zdroje. Podle některých projekcí EU by se rozvoj větrné energie mohl odehrávat na základě scénáře znázorněného na připojeném grafu; doporučení se opírá o prognózu cen paliv IEA a představy 60% účasti OZ na energetické bilanci. Obr. 1. Představa vývoje světové energetiky s podílem 60 % OZ k roku 2050 Připojuje se i idea krytí ročního diagramu zatížení ještě odvážnějšího projektu s účastí 80 % OZ na energetické bilanci. Strana 3

4 Obr. 2. Roční diagram výroby ES s podílem 80 % OZ 1.3 Úzká místa zásobování energií Realitou evropských elektrických sítí je nedostatek mezisystémových přenosových kapacit, možnou odpovědí na tuto skutečnost by kromě investic do posílení sítí mohla být optimalizace provozu umožňující lepší využití sítí. Patří k nim metody managementu úzkých míst, ( congestion management methods ), které mají zvláštní důležitost pro efektivnost mezinárodního obchodu s elektřinou a zajištění bezpečnosti provozu ve střednědobém i dlouhodobém horizontu /5/. Hlavním cílem managementu úzkých míst je bránit vzniku nebezpečných provozních režimů a jejich odhalení v průběhu přípravy (plánování) provozu. Zahrnuje opatření řízení provozu v reálném čase. Procedury lze rozdělit na čtyři kroky. Prvním krokem postupu je koordinace schémat údržby elementů sítí jednotlivých oblastí; například operátoři přenosových sítí (TSO) oblastí jižní a východní Evropy ročně organizují setkání, na němž diskutují a koordinují související problémy. Schémata provozních změn konfigurace sítí se mohou aktualizovat, resp. měnit pouze na základě koordinace se všemi TSO oblastí. Druhý krok je zaměřen na výpočty a alokace přenosových kapacit na bázi roku, měsíce, týdne, dne a v průběhu dne (intra daily level). Používají se nové metody výpočtů, odvozené z procesu liberalizace trhů. Lze je rozdělit na několik metod. 1. Metoda omezení transakcí vychází z předpokládaných hodnot přenosových kapacit nebo toků výkonů a ty rozděluje bilaterálně nebo koordinovaným způsobem. Způsob přidělení kapacit má několik variant, jako upřednostnění prvního požadavku, poměrné rozdělení, aukce (explicitní a implicitní). 2. Metoda rozdělení/propojení trhů Poznámka: Výše uvedené metody se považují za základní a jsou tržně orientovány. 3. Metody redispečinku, to je korigovaného rozdělování zatížení ve vlastní soustavě nebo s úpravou příhraničních vztahů. Třetí krok je založen na predikci úzkých míst následujícího dne a analýze důsledků poruch. TSO prověřují bezpečnost provozu regionálních sítí, a to na základě tzv. kritéria N-1. Operátoři přenosových sítí (TSO) jsou zavázáni denně aktualizovat matematický model svých sítí 400 kv a 220 kv a prověřit vývoj provozu pro charakteristické hodiny následujícího dne. Modely se v koordinovaném formátu UCTE předávají všem partnerům v propojení, což umožňuje následnou analýzu bezpečnosti pro zvolené hodiny. Jestliže kritéria bezpečnosti nevyhovují (vzniká přetížení, hrozí nestabilita napětí apod.), TSO má právo v dotčeném úseku změnit program předávaných výkonů nebo program výroby ve vlastní soustavě Výsledky ověřování bezpečnosti mohou být také využívány pro účely rozvoje soustav. Pokud se výsledky soustřeďují formou měsíční a roční statistiky, mohou informovat o úzkých místech soustavy. Čtvrtý krok spočívá v akcích dispečinku v reálném čase. V případě ohrožení má dispečer právo přijmout opatření k vyloučení nebezpečí destrukce prvků sítě, omezování dodávek nebo systémové poruchy. Strana 4

5 1.4 Hlubší integrace infrastruktury - adekvátnost a účinnost Současné dění ve světové energetice můžeme označit za třetí energetickou revoluci. Po epoše uhlí a ropy bude následovat nízkouhlíkatá energetika a udržitelný rozvoj, v němž bude hrát elektřina dominantní úlohu /6/. Rozvoj energetických trhů, které jsou součástí tohoto vývoje, naléhá na hlubší integraci a širší interakci v kvantitě i v geografickém slova smyslu. Elektrické sítě sehrají v nové etapě, podobně jako dosud, strategickou úlohu. Mají 1) umožnit integraci značných objemů proměnlivé energie OZ, 2) mají přispět k vzájemné solidaritě vzájemným zálohováním mezi stále většími oblastmi, 3) mají umožnit dokončení integrace trhů s elektřinou. Zatím elektrické sítě tato očekávání neplní. Stát je pro žádoucí pojetí pohybu energie příliš malý, dosavadní míra propojení evropských elektrických sítí neplní soudobé nároky na přenos a nedostatek kapacit propojení se nahrazuje managementem explicitních/implicitních aukcí. Ty mají bezesporu svůj přínos, cca 1,8 mld. euro kolem r. 2008, ve skutečnosti by měly být příležitostí pro nové investice. Očekávaný rozvoj a dislokace OZ («slunce na jihu, vítr na severu») vyžaduje další prohloubení stávající infrastruktury, např. posílení pomocí supersítí, podobně, jako se to děje např. v USA (propojení mezi Arizonou a Kalifornií) nebo Číně (použití magistrálních přenosů 800 kv DC a 1000 kv AC). Můžeme jmenovat další problémy současných evropských sítí. Soudobé zaměření regulace na úroveň státu je nedostatečné, měla by se opírat o aktivity nadnárodní organizace. Budování nové infrastruktury je příliš obtížné a těžkopádné. Dlouhodobě neobstojí přístup k elektrickým sítím jako k přirozeným monopolům, iniciativa tzv. obchodních projektů, např. v USA, urychluje realizaci. Sítě byly v minulosti pasivní, nově by se měly stát aktivními, měly by být zaměřeny na rozptýlenou výrobu, inteligentní elektroměry, integraci do přenosové sítě. Realizace energetických projektů naráží na překážky typu NIMBY nebo BANANA ; je žádoucí zmírnění jejich vlivu. Poznámka: Not In My Back Yard, tj. česky Ne na mém dvorku! Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything čili Nestavte naprosto nic blízko čehokoli! 1.5 Iniciativa energeticky účinných měst K roku 2030 očekáváme výrazný růst obyvatelstva bydlícího ve městech/velkoměstech, což bude souviset s enormním nárůstem požadavků na jejich zásobování elektřinou /7/. To znamená, že 1) asi 5 mld. lidí (60 % světové populace) bude bydlet v městech, 2) asi ¾ energie se spotřebuje a ¾ skleníkových plynů se bude emitovat ve městech, 3) cca 81 % růstu energetické spotřeby bude vznikat v městech Eskalace spotřeby vyvolá tlak na přístup k energii, na kvalitu energetických služeb, na náklady, a na ochranu životního prostředí. Poroste zájem o udržitelná ekoměsta; související výzvy se dotknou řady oblastí, jako bydlení, veřejné osvětlení, voda/odpadní vody, pevný odpad, doprava, elektřina/teplo. Programy ekonomiky energetiky (EE) na městské úrovni mohou znamenat řadu nových příležitostí, nabídnout praktická řešení bez obětování společensko-ekonomických priorit, snížit nároky na dovoz energie a nákladů, prostor pro zdokonalování a rozvoj služeb, Strana 5

6 nabídnout řešení typu win-win-win, výhodná pro vládu, soukromý sektor i environment a navazující společensko-ekonomické přínosy (zlepšenou konkurenceschopnost, pracovní místa, kvalitu života). Problém je mimořádně rozsáhlý a komplexní, řešení by mělo začít např. u retrofitu stávajících veřejných zařízení, budov a služeb, u související politiky pro neveřejná zařízení a uplatnění energetických hledisek urbanistického plánování, např. projektování inteligentních měst. Pro zmíněné účely lze vytipovat řadu akcí s krátkodobou až střednědobou návratností. Přepokládá se, že akce s krátkodobou návratností (pod 5 let) by bylo možné financovat z komerčních zdrojů, projekty se střednědobou návratností (5-10 let) budou vyžadovat použití veřejných zdrojů. Úkoly zaměřené na dlouhodobé účinky (10+ let) pravděpodobně bude možno financovat ze speciálních fondů, např. pro ochranu klimatu. Na pomoc řešení problémů, o nichž se diskutuje, je zaměřen Program podpory energetického managementu (Energy Sector Management Assistance Program - ESMAP), vícezdrojový fond, řízený Světovou bankou (World Bank), který byl vytvořený r ESMAP radí v energetické politice a poskytuje technickou pomoc v oblasti udržitelného rozvoje rozvojových zemí. Doporučuje inovativní strategická řešení vládám v tradičních i nových oblastech energetické spotřeby, doplňuje další donory a soukromý sektor. Má široké možnosti, z nichž namátkou jmenujme diagnostiku energetických potřeb měst, doporučení priority sektorů, doporučení akcí k úspoře prostředků a zdokonalení vlastností energetických zařízení. 2. Téma 2 Jak zajistit trvalou pohotovost energie Hlavní energetické zdroje Země se od energetické krize 70. let podstatně nezměnily. Fosilní paliva nadále představují a budou představovat základní energetický zdroj krytí energetických potřeb. Obavy o změny klimatu a prognózy nároků na těžbu konvenční ropy v nejbližších letech zpochybňují tradiční přístupy. Tyto a podobné problémy vyžadují nový odhad potenciálu zásobování z jednotlivých energetických zdrojů, které jsou k dispozici dnes a mají být připraveny v blízké budoucnosti. Položme si otázku: jaká je nejvhodnější struktura energetických zdrojů blízké budoucnosti? 2.1 Jaderná energie: celková perspektiva Je mnoho důvodů, proč do energetické bilance zapojit tento pro mnohé kontroverzní zdroj: je vydatný, při odpovědném zacházení bezpečný a s minimálními nepříznivými účinky pro životní prostředí, jeho ceny nepodléhají tolika vlivům jako u ostatních zdrojů /8/. Nároky na elektřinu našeho světa se do roku 2030 zdvojnásobí, vyplývá to ze skutečnosti, že obyvatelstvo poroste v nejbližších 20 letech o 25 %, ale tento růst se odehraje převážně v nově se vynořujících ekonomikách, jejichž růst spotřeby elektřiny ve vztahu k rozvoji ekonomik a zlepšování životní úrovně vytvoří značné napětí v zásobování elektřinou. Očekáváme rázná rozhodnutí, výrazné změny: růst spotřeby ve světě by měl být zabezpečen technologiemi bez emisí CO 2. Je několik cest, jak toho dosáhnout, těmi hlavními jsou: konzervace zdrojů, ekonomická efektivnost a použití vyváženého portfolia čistých energetických technologií. Východiskem je mj. jaderná energie. Odpovídá cílům omezení emisí skleníkových plynů, je to stabilní zdroj, bez významnější fluktuace cen. Má ověřenou bezpečnost, vykazuje vysokou spolehlivost a využití instalovaného výkonu, dosahuje stále vyšší přijatelnost. Má sice vysoké Strana 6

7 VESSEL SUPPORT T/C SHIELD BLO CK INSULATIO N REMOVABLE INSULATIO N SUPPORT INSULATIO N SUPPORT COLD LEG INLET FLO AT BALLS HOT LEG PERMANENT CAVITY SEAL RING O UTLET VENT DAMPER W ATER IN STEAM / W ATER O UT 1 počáteční (investiční) náklady, ale v porovnání s jinými technologiemi nízkou a málo proměnnou cenu kilowatthodiny. V průběhu posledních dekád dosáhla mimořádně vysoké využití instalovaného výkonu; životnost JE dosahuje až 60 let. Obr. 3. Dosavadní vývoj výrobních nákladů elektřiny podle zdrojů (US) Vývoj jaderných elektráren neustrnul a jaderně energetický průmysl i realizace jaderných elektráren přicházejí s novými řešeními, ta nejdůležitější znázorňuje připojený obrázek. Nová díla: Co se změnilo? Pasivní bezpečnost Modulární konstrukce Ověřené licencování Pokročilé projektování Méně komponent & komodit Náročné omezování poruch Krátká doba přípravy a výstavby Obr. 4. Ilustrace charakteristik současných technologií JE Díky tomu v celém světě, na všech světadílech, vzniká velké množství projektů a realizací. 2.2 Pohoda s jadernou elektřinou renesance jaderné energie ve Finsku Jak je známo, finský jaderný program, posuzovaný měřítkem země, můžeme pokládat za mimořádně úspěšný. Jeho výsledky i záměry potvrzují vše, co bylo dosud o jaderné energetice řečeno /9/. I díky těmto výsledkům rostou pozitivní stanoviska k JE, revokují se protijaderná usnesení, plánují se a staví nové jednotky. Tato severská země potřebuje v nejbližší dekádě MW nových výrobních kapacit elektřiny, aby se pokrylo MW očekávaného ročního maxima zatížení. 7 Strana 7

8 Obr. 5. Příspěvek JE Finska k ochraně ovzduší Jaderná energetika představuje pro tuto zemi citelný ekologický přínos, což vyjadřuje graf, znázorňující průběh emisí z výroby elektřiny, doplněný o emise vyloučené z bilance škodlivin díky jaderné energii. Díky výsledkům finské jaderné energetiky se mění stanovisko veřejnosti k jednotlivým formám výroby elektřiny. Nejvyšší podporu zaznamenává větrná a solární energie, jadernou energii podporuje 69 % obyvatelstva, nejnižší zájem zaznamenává výroba elektřiny z uhlí, ropy, zemního plynu a dovoz elektřiny. Pro harmonický rozvoj jaderné energetiky je důležitý mimořádně pružný schvalovací proces jaderně energetických děl podporovaný vládou a parlamentem i disponibilita zkušených odborníků všech významných úseků. Jaderná energie má pro Finsko mimořádný význam, v r JE vyrobily 14,5 TWh elektřiny při využití výkonu 95,4 % Program jaderné energetiky Polska Energetická bilance Polska se dosud opírá téměř výlučně o fosilní paliva, domácí uhlí představuje 58,6 %, lignity 33,5 % podílu na spotřebě prvotních zdrojů. Z důvodů, které mnohonásobně zazněly v jiných prezentacích, i tato země předpokládá v průběhu nejbližších dvou dekád výrazný obrat /10/. Zmíněné podíly uhlí a lignitů by se měly snížit na 36, resp. 21 %, kromě OZ s podílem 18,8 % by energetickou bilanci měl posílit 15,7% podíl jaderné energie. Strana 8

9 MINISTRY OF ECONOMY Skladba paliv pro rok 2030 Jiná paliva 0.5% Jaderná energie 15.7% Lignity 21.0% OZ 18.8% 6.6% Ropné produkty 1.5% Uhlí 36.0% Obr. 6. Návrh struktury energetické bilance Polska k roku 2030 Source: Energy Market Agency, 2009 V průběhu 2009 byl v Polsku vytvořen úplný právní rámec jaderné energetiky, zahrnující větší počet usnesení a nařízení Rady ministrů, navazující na přijetí Státní energetické politiky do r v listopadu Poznamenejme, že od r. 1989, kdy podpora jaderné energetiky polské veřejnosti byla na úrovni pouhých 20 %, tato podpora roste a r dosáhla 50 % při podílu 40 % nerozhodnutých. V současné době se připravují všechny nezbytné elementy rozvoje jaderné energetiky. 2.4 Solární energie jako ekonomicky životaschopný zdroj elektřiny Podle prognóz Mezinárodní energetické agentury (IEA) až 25 % světové spotřeby elektřiny roku 2050 bude krýt sluneční energie, po celém světě vznikají společnosti, zabývající se technologiemi solární energie, od solárních panelů až po komplexní výstavbu solárních elektráren. Jednou z těchto společností je SunEdison /11/. Je dodavatelem komplexních služeb v oboru, představuje vedoucí podnik v oblasti polovodičů a solárních panelů, vyvíjí, staví, financuje, vlastní a provozuje solární elektrárny mj. v USA a Kanadě. Dodává elektřinu za konkurenceschopné ceny, staví největší dílo tohoto druhu (72 MW) v Itálii a projektuje elektrárny s výkonem až 4 GW. Připojený graf znázorňuje podíl hlavních uživatelů sluneční energie na vývoj do roku Strana 9

10 Obr. 7. Porovnání vývoje uplatnění solární energie ve světě Autoři pokládají solární elektrárny za ekonomicky životaschopný zdroj elektřiny. Jejich pozice by se měla posílit ve třech směrech: vytvořením systémů s nízkými náklady, přístupem k levnému kapitálu a vytvořením můstku k paritě nákladů s jinými typy zdrojů. Soubor grafů, doprovázejících prezentaci, vyjadřuje některé příznivé vlastnosti solárních elektráren, resp. jejich portfolia. Podle názoru autora: průběh jejich energetického příspěvku se (do jisté míry) kryje s průběhem zatížení elektrizačních soustav poskytují energii, kdy je nejvíce potřebná, vlastnosti portfolia do značné míry vyrovnávají nevýhodu, kterou znamená náhodný charakter výkonu jednoho díla: výkon/výroba portfolia SE jako celku je v porovnání s jednotlivým dílem vyrovnaný, výroba sluneční elektřiny není spojena se vznikem jakýchkoliv emisí. 2.5 Inteligentní síť: přínosy a výzvy implementace Vysoce frekventovaným tématem kongresu byly inteligentní sítě (spíše soustavy), pokládané vesměs za základní směr rozvoje elektroenergetiky nejbližších desetiletí. Elektrizační soustavy tvoří největší, nejkomplexnější infrastrukturu, která kdy byla vybudována. Dnešní elektrizační soustavu ovšem charakterizuje v podstatě jednosměrný tok elektřiny, od výroby přes přenos a rozvod ke spotřebiteli. Výroba je z drtivé většiny centralizovaná a probíhá hlavně na základě uhlí a plynu (USA) /12/. Strana 10

11 Obr. 8. Vnitřní struktura konvenčních elektrizačních soustav Její nevýhodou, kterou začíná lidská společnost výrazně pociťovat a vnímat, je produkce CO 2, elektřina zodpovídá za 40 % emisí vyvolaných lidskými aktivitami. Zatížení soustavy je z největší míry predikovatelné, výroba je dokonale ovladatelná a díky centrálnímu řízení se neustále přizpůsobuje zatížení. Automatizace provozu soustavy našich dnů je pokročilá, ale informovanost o stavu soustavy je nutno pokládat stále za omezenou, soustava trpí především nedostatek dat o straně spotřebitele a možnostech řízení a omezování zatížení. Budoucí inteligentní sítě Smart Grid se budou vyznačovat dvěma specifickými vrstvami: elektrickou infrastrukturou a inteligenční infrastrukturou. Uvnitř obou vrstev a mezi nimi předpokládáme obousměrnou komunikaci. Obr. 9. Vnitřní struktura elektrizačních soustav budoucnosti Inteligentní sítě, jak by bylo možné prokázat výroky předních osobností, se stávají národní prioritou USA 21. století. Pro průmysl se stávají mimořádnou výzvou i příležitostí, jejich vybudování bude znamenat nové elektroměry, displeje, inteligentní transformátory, jednotky řízení spotřeby a termostaty, automatizované rozvodny a nabíjecí stanice elektromobilů. Nelze zanedbat vysoké předpokládané objemy nových investic, v případě USA cca 3429 mld. US$. Z očekávaných přínosů zdůrazněme vysoké využití OZ, inteligentní elektroměry, poskytující data reálného času pro převážně automatické řízení spotřeby, distribuovanou akumulaci, dynamické oceňování energie a rozmach elektrických vozidel. Strana 11

12 Novou výzvou přípravy inteligentních sítí se stává KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST! 2.6 Inteligentní sítě - cíle efektivního a čistého užití fosilních paliv V představách Konsorcia SmartGrid státu New York (New York State SmartGrid Consortium) by myšlenka inteligentních sítí neměla končit u elektroenergetiky, ale zahrnovat také plynárenství a dálkové vytápění. Od integrace elektroenergetiky a plynárenství autoři očekávají další přínosy /13/. Hnutí je zdůrazněno s ohledem na potřebu vybilancování fluktuace OZ, jako jsou větrná a solární energie; k řešení jsou nutné nové prostředky jako akumulace energie, odezva zatížení na situaci v soustavě, agregace malých decentralizovaných (kogeneračních) výrobních jednotek. Důsledné provázání všech elementů znamená přínos pro všechny zúčastněné strany. Omezíme-li se na elektrizační soustavy, Smart Grid znamená pro výrobce růst přínosů poskytovaných služeb a výrobků, i možnost důslednější optimalizace vlastního portfolia. Pro operátory sítí zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu soustavy, zvýšení a zlepšení využití kapacity sítí, zvýšení pružnosti provozu a snížení provozních nákladů. Spotřebitel získává snížení nákladů na elektřinu díky zvýšené konkurenci a možnosti rychlé a inteligentní reakce na současné poměry v soustavě, zlepšení účinnosti své energetické spotřeby, případně optimální využití svých vlastních OZ. Analogické jsou přínosy pro společnost jako celek. Dodejme, že ve vazbě na přípravu inteligentních sítí některé společnosti rozvíjejí program palivových článků pro domácnost, které se rovněž mohou stát významným elementem Smart Grid. 2.7 Energetický management (EE) udržitelné úspory Efektivnost užití energie není nic nového a objevného, její zvyšování vede k úsporám, které lze považovat za další zdroj energie. Potřeba jejího zvyšování byla zdůrazněna v nemalém počtu příspěvků. V období USA uspokojily zvyšováním energetické efektivnosti 75 % nové energetické spotřeby, nové zdroje energie kryly pouze 25 % přírůstků spotřeby. Studie ACEEE (American Council for an Energy-Efficient Economy) dokazují, že USA mohou v průběhu let efektivně snížit spotřebu nejméně o dalších % /14/. S energetickými úsporami lze získat v důsledku zlepšení využití energie až 50% snížení emisí skleníkových plynů. Možnosti úspor se týkají strany výroby, zásobování i spotřeby. Dlouhodobou výzvu však představují udržitelné energetické úspory. Cest je několik. Pasivní stránky mobilizace energetických úspor zahrnuje efektivní přístroje s nízkou spotřebou a instalace izolace budov (10 až 15 %). Za aktivní přístup ke zvyšování energetické efektivnosti považujeme optimální využití instalací a přístrojů (5 až 15 %) - vypínání zbytečného chodu, regulace motorů a vytápění na optimální úrovni, důsledné programy údržby, měření a reakce na odchylky. Energie se musí stát součástí strategického plánování společnosti, je celá řada oblastí, v nichž lze účinně dosáhnout energetické úspory, např. klimatizace, osvětlování, regulace zatížení, optimalizace systémů ventilace, chlazení a úpravy vzduchu, rekuperace odpadového tepla Strana 12

13 optimalizace tepelně technických výrobních procesů, systémů odpadních vod, výroby elektřiny, kogenerace, využití alternativních paliv Jednou z významných bariér postupu vpřed jsou LIDÉ, LIDÉ, LIDÉ!. Nelze zastavit vývoj světové populace ani růst energetické spotřeby, ale je v našich možnostech změnit cesty energetické spotřeby a snížit tak emise skleníkových plynů. 2.8 Supravodiče - přichází doba pokrytí energetických potřeb světa V energetice 21. století by měly nalézt odpovídající místo pokročilé technologie, mezi nimi supravodiče. Byly objeveny r a nabízejí dokonalé, bezeztrátové vedení elektřiny. Vyžadují kryogenické chlazení, které lze dnešními technologiemi zajistit. Jejich vývoj je doprovázen výraznými technologickými změnami /15/. Původně byly základem využití supravodivosti kovové (LTS) vodiče používané např. v magnetické rezonanci. Zásadní změnu v této oblasti znamenal objev supravodivých keramických materiálů (HTS) v roce Mají významné přednosti, vyžadují menší chlazení, jsou hospodárnější a otevírají širokou oblast tržních aplikací. Jejich vývoj navázal na vývoj optických vláken, který znamenal vznik nového průmyslového odvětví a v první řadě revoluci telekomunikační techniky. Křehká surovina se při jejich výrobě transformuje na hodnotný robustný výrobek. První vysokoteplotní supravodivé kabely byly vyrobeny r transformací keramických materiálů na nový výrobek. Obr. 10. Optická vlákna (vlevo) a jejich transformace na supravodiče (vpravo) Supravodiče nové generace můžeme pokládat za optická vlákna pro vedení elektřiny, jejich proudová zatížitelnost je 150násobkem zatížitelnosti mědi. Bude zajímavé uvést historické mezníky jejich vývoje a zahájení etapy jejich praktického uplatnění. Od zahájení intenzivního výzkumu supravodivosti uplynulo 20 let, od prvních významných demonstrací let 10, současnou dobu můžeme označit za dobu jejich raketového vzestupu. Rok 2010 se stal počátkem vývoje supravodivých proudovodů a supravodivých turbín pro větrné elektrárny SeaTitan. Rozvoj větrných elektráren velkých výkonů zejména pro ostrovní (offshore) jednotky bude moci těžit z řady výhod supravodivých generátorů na obrázku se pro ilustraci porovnávají rozměry a váha výkonného tradičního a supravodivého motoru. Strana 13

14 Obr. 11. Porovnání klasického ( měděného ) a supravodivého motoru Dalším očekávaným uplatněním supravodivých technologií je přenos elektřiny. Vysoce zatížitelné supravodivé kabely umožní nákladově výhodnou náhradu dosavadních přenosových vedení ZVN podzemními elektrickým proudovodem DC. Následující ilustrace porovnává prostorové a územní nároky na vedení HVDC a výkonově odpovídající supravodivé vedení. Obr. 12. Porovnání klasického vzdušného vedení ZVN a supravodivého proudovodu Demonstrační projekt propojení tří oblastí, západního propojení, východního propojení a Texasu supravodivou rozvodnou v Novém Mexiku je ve stadiu výstavby. 2.9 Palivové články PEM a jejich aplikace Trh automobilů zůstává dlouhodobou příležitostí pro výzkum, vývoj a výrobu palivových článků, vyžaduje trvale nová řešení, snížení nákladů a navazující infrastrukturu vodíku jako paliva /16/. Programy výzkumu/vývoje palivových článků pro automobily nejsou jediné, palivové články umožňují řadu dalších aplikací. Využití technologického odkazu (zahrnuje >2000 patentů & licencí) umožňuje zaměřit se na čistou energii při přijatelných nákladech při výkonové hladině výrobků od 1 kw po násobky MW. Jejich využití můžeme očekávat v rámci distribuované výroby tam, kde je např. vodík vedlejším produktem výroby. Demonstrační projekt tohoto druhu, 1MW generátor s palivovými články pro FirstEnergy v Ohio je příkladem takové aplikace a slouží ke krytí špičkového zatížení. Strana 14

15 Obr. 13. Demonstrační jednotka generátoru 1 MW s palivovými články Jako další realizace můžeme uvést systémové využití v evropské síti SINE a bezdrátovou větrnou telekomunikační síť v Kanadě. Výkonný modul HD 6 je určen pro napájení autobusů, v několika průmyslových podnicích se uplatňují elektrické vozíky s palivovými články pro manipulaci s materiálem. Společnost Ballard očekává systematický růst odbytu palivových článků, odhaduje se celkový výkon dodávek v r MW, v roce 2012 >100 MW. Vodík a palivové články budou představovat klíčový příspěvek k budoucí přírodě s čistou energetikou. Jejich kladný environmentální vliv lze vyjádřit snížením emisí skleníkových plynů o až tun do roku Rozvoj Smart Grid bude podporován distribuovanou výrobou na bázi palivových článků a jejich dodatková energie posílí spolehlivost elektrických sítí. 3. Téma 3 - Energetika pro zabydlenou planetu Přijatelnost energetiky a energetických projektů je základním předpokladem jakékoliv možné strategie energetického zásobování naší planety. Kterákoli soudobá strategie by měla zahrnovat ucelené hodnocení environmentálních a sociálních vlivů a program jejich účinného managementu. Měla by být formulována s účastí veřejnosti a upřednostnit účinnější energetické systémy a technologie. Vývoj efektivních a udržitelných energetických politik a praxe je komplexní úloha zahrnující více stran. 3.1 Benchmarking Sdělení navazuje na práce pracovní skupiny WEC Power Plant Performance Technické parametry elektráren /17/. Mezi potenciálními možnostmi jednotlivých výrobků, sestav či systémů a jejich skutečnými parametry jsou někdy velmi výrazné rozdíly. Tak například analýzy WEC poukazují na to, že nevyužití možností ekonomiky energetiky USA obnáší cca 80 mld. dolarů za rok, využití potenciálu omezování environmentálních vlivů by mohlo přinést snížení emisí CO 2 za rok o 1 mld. tun a úměrné snížení dalších emisí. Analytické studie těchto rozdílů i praktické zkušenosti ukazují, že jen 20 % - 25 % rozdílů způsobují problémy technologické, 75 % - 80 % způsobuje nepromyšlená čí nevhodná praxe řízení/managementu. Odstranění tohoto potenciálního rozporu nebude zadarmo, WEC odhaduje potřebné náklady na 20 mld. dolarů na rok, většinu nákladů si vyžádá zastaralé a opotřebované zařízení, Strana 15

16 zdokonalení praxe provozu a údržby budou činit jen malou část nákladů na renovaci zařízení. Bez současného zdokonalení praxe managementu nebude samotná renovace zařízení dostatečná a udržitelná. Na využití potenciálních možností energetických úspor a snižování emisí je zaměřena uvedená pracovní skupina WEC. Soustřeďuje a publikuje porovnávací data, formuluje zprávy a případové studie, dokumentuje a dokládá nejlepší praxe managementu, realizuje benchmarkingové analýzy a pro zájemce zajišťuje odborně zaměřené workshopy. Poznámka: Pojem benchmarking můžeme označit jako porovnávání výkonnosti/technických, ekonomických a environmentálních parametrů. 3.2 Pracovní skupina WEC Biopaliva Sdělení interpretuje výsledky práce pracovní skupiny WEC Biopaliva /18/. Hodnotový řetězec bioenergií zahrnuje tři okruhy: suroviny, technologie konverze a užití. Okruh surovin použitelných pro výrobu bioenergií je poměrně široký a zahrnuje stromy, traviny, obiloviny, zemědělský a živočišný odpad. Okruh disponibilních technologií je rovněž obsáhlý a neustále se rozšiřuje co do okruhů i účinnosti. Souhrnně lze problematiku biopaliv z hlediska výrobních postupů a produktů symbolicky vyjádřit pomocí následujícího obrázku. Obr. 14. Biopaliva a jejich široké souvislosti Samotná logistika bio-paliv představuje mimořádně široký okruh praktických problémů, jako sběr, skladování a prvotní zpracování, podpora druhové pestrosti a zvyšování produkce, vlastnická struktura systémů, zlepšení ekonomiky, analýzy možností snížení nákladů apod. Výzkum a vývoj bio-paliv a jejich užití rovněž čeká řešení desítek významných problémů, které se týkají výrobních pochodů, uplatnění biopaliv, jejich emisí apod. 3.3 Chování (technické parametry) elektráren Sdělení informuje o některých výsledcích práce pracovní skupiny WEC Power Plant Performance, o zprávě pracovní skupiny z Buenos Aires duben 2010, o případové studii Větrná farma a analogické studii k problematice systémové integrace; sdělení končí návrhem dalších kroků /19/. Strana 16

17 Zpráva pracovní skupiny z Buenos Aires se soustřeďuje na definici a posuzování vývoje indikátorů, charakterizujících technické vlastnosti/chování elektráren, k nimž patří: Pohotovost: pravděpodobnost bezporuchového provozu strojového parku v kterékoli době Výrobní schopnost: kvantifikace průběhů diagramu výroby a možných ztrát energie Spolehlivost: pravděpodobnost řádné funkce díla a jeho komponent Udržovatelnost: pravděpodobnost možnosti obnovení funkce komponent po poruše Kvalita: kvalita všech procesů a služeb ve vztahu k řízení a chování. Analýza se zabývá některými problémy určování a využití zmíněných parametrů, konstatuje, že skutečné vlastnosti díla nejsou vždy plně viditelné pro jejich vlastníky, vlastníci si mnohdy plně neuvědomují své úkoly. Analyzují se úkoly spojené s řešením technických problémů. Případová studie větrných elektráren vychází z definice pohotovosti díla jako doby, po kterou by dílo mělo vyrábět, k celkovému časovému fondu. Za důležitější ukazatel však pokládají energii, která nebyla/nemohla být vyrobena, tedy výrobní schopnost díla. Pohotovost větrných elektráren je podle provedených analýz velmi vysoká, 50 % vykazuje pohotovost vyšší než 97,5 %, na straně druhé 99 % větrných farem má pohotovost vyšší než 80 %. Případová studie větrných elektráren (pravděpodobně) sleduje i výrobní schopnost větrných elektráren, prezentace konkrétní poznatky neuvádí, poukazuje však na případy omezení výrobní schopnosti v důsledku nepřiměřené síly větru. Případová studie Integrace se věnuje vzájemným vztahům větrných elektráren a elektrizační soustavy. Kromě vlivů na provoz systému se zabývá službami, které větrné elektrárny poskytují ve prospěch ES, a službami, jež tato díla požadují od ES. Dochází k (velmi významnému) názoru: elektrárny na OZ by se měly chovat jako konvenční. Vlivy na elektrizační soustavu zahrnují vlivy technické (ovlivňují predikce výkonu a energie - forecasting), adekvátnost elektřiny (řízení napětí a kmitočtu), stabilitu sítě (překonání poruch) a ekonomické (mají vliv na marginální cenu spotového trhu, posun křivky zásobování). Služby ve prospěch systému spočívají v příspěvku větrných elektráren k managementu P a Q podle požadavků TSO (řízení napětí a kmitočtu), v podpoře napětí v průběhu poruch. Díla poskytují data reálného času (predikce) pro přípravu a vyhodnocení provozu. Služby, které zajišťuje systém, souvisí s potřebou akumulace energie, službami Smart Grids a systémem hromadného dálkového ovládání (DMS). V rámci dalšího postupu by bylo záhodno dosáhnout pokroku v následujících oblastech: Vývoj úplného a standardního modelu dat o chování/parametrech OZ Definice datového modelu, který vyjadřuje služby poskytované OS ve prospěch elektrizační soustavy Definice datového modelu, který vyjadřuje služby poskytované ES ve prospěch OZ Podpora využití tohoto modelu společnostmi zaměřenými na OZ Strana 17

18 Vytvoření rámce pro sdílení těchto informací složkami sektoru (tj. podniky, investoři, výrobci, konzultanti, univerzity ) 3.4 Tematická skupina WEC Interkonektivita Sdělení informuje o některých výsledcích práce pracovní skupiny WEC Interconnectivity /20/. Základní teze: Rozvoj světa je podmíněn energií Konečná spotřeba energie se za posledních deset let zvýšila o 20 %, spotřeba elektřiny dokonce o 30 % Tento vývoj byl umožněn nejen rozvojem výroby elektřiny, ale i systémů přenosu a rozvodu (T&D) hospodárným zprostředkováním elektřiny pro průmysl, obchod a domácnosti Řada studií prokazuje korelaci mezi spotřebou elektřiny a sociálním vývojem a ukazuje na nezanedbatelnou úlohu interkonektivity při zásobování zemí, regionů, národů a dokonce i kontinentů Z tohoto důvodu se WEC rozhodl r založit odpovídající tematickou pracovní skupinu, která má 30 členů z více než dvou desítek zemí. Po dvou letech usilovné práce pracovní skupina vydala svoji první zprávu. Každý člen skupiny zpracoval vybraný problém, dílčí příspěvky byly navzájem zpřístupněny a projednány na pracovních zasedáních skupiny. Individuální příspěvky jsou zahrnuty do zprávy, jejíž přílohy jsou k dispozici v elektronickém tvaru na webu Souhrn zprávy (Executive Summary) zahrnuje pouze hlavní problémy, závěry a doporučení. Výsledky výzkumu jsou shrnuty v sedmi kapitolách, z jejich témat vybíráme: předpokládaný rozvoj komponent a technologií pro přenos a rozvod, klíčové problémy propojení jako trhy, politické, regulační a právní aspekty, obchod, bariéry, ekonomika, rizika a finance, alokace kapacit, sdílení nákladů, otázky ekologické, sociální, udržovatelnosti apod. Sdělení se konkrétněji zabývá dálkovými přenosy velkých objemů elektřiny (HVAC, HVDC) a uvádí některé příklady významných propojení (Čína, Norsko Nizozemí, Itálie), dále problematikou napájení ostrovů. 3.5 Elektrická vozidla a Smart Grid Aktuální problém světové energetiky představují elektrická vozidla a infrastruktura jejich obsluhy. Na kongresu jim a jejich zázemí byla věnovaná řada sdělení. Úspěch elektrických vozidel (EV) a hybridních vozidel (PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicles) do značné míry závisí na faktoru kvality tří navzájem se prolínajících okruhů: kvalitní produkty, kvalitní infrastruktura, kvalitní podnikatelský model. Vysoká výkonnost musí být propojena s racionálními náklady /21/. Jedním ze základních směrů je integrace komponent elektrických a hybridních vozidel. Očekávaný směr vývoje jejich komponent, hlavně pohonu, naznačuje obrázek. Strana 18

19 Obr. 15. Očekávaná integrace komponent elektromobilů Kvalitní infrastruktura: Účinná & Přiměřená V souladu s rozvojem elektrické Doma mobility Veřejný by se měla prostor rozvíjet navazující Pracoviště infrastruktura, která zasáhne domácnosti, veřejný prostor i pracoviště, harmonicky by se měla rozvinout síť nabíjecích stanic. Tabulka vyjadřuje očekávané vybavení jednotlivých součástí infrastruktury nabíjecími stanicemi a očekávané trvání nabíjení na jednotlivých stanicích. Nabíjecí stanice dvou druhů, pro pomalé a rychlé nabíjení budou součástí inteligentních sítí, jejich vazbu na zdroje elektřiny a přenosovou/rozvodnou síť znázorňuje další obrázek originálu sdělení. Trvání parkování Nabíjecí stanice Doba nabíjení 14 hod/den 2 hod/den 7 hod/den 1 stanice na 1 vozidlo < 0.5 stanice na 1 vozidlo 1 stanice na vozidlo Normální nabíjení (e.g. 3kW, 10 hod) Rychlé nabíjení vysoký příkon (e.g. 22 kw, 2 hod) Normální nabíjení (e.g. 3kW, 7 hod) Podle současných předpokladů k roku 2020 elektromobily by mohly představovat 7-12 % celkového objemu prodeje automobilů. Kromě osobní dopravy lze očekávat autobusy, příp. nákladní vozidla vybavená palivovými články. 4. Téma 4 - Energetické politiky, regulace a financování Financování energetických projektů vyžaduje jasnou energetickou politiku a stabilní regulační rámec, ty mají zajistit optimální využívání zdrojů a vyhovující hodnotu návratnosti investic. Dosažení rovnováhy mezi těmito prvky není jednoduché a bude vyžadovat bezprecedentní úroveň spolupráce veřejnosti a soukromé sféry, jakož i nové formy partnerství vlád. 4.1 Vývoj nových energetických strategií v mezinárodní spolupráci Další rozvoj světové energetiky a míra, s níž bude plnit očekávání, do značné míry závisí na uplatňování promyšlených energetických strategií. S ohledem na mimořádně hluboké vzájemné závislosti energetických soustav by se energetické strategie měly zpracovávat v intenzivní mezinárodní spolupráci /22/. Strana 19

20 EU vypracovala pro členské země svá doporučení energetické strategie. Ve skutečnosti existují jedny direktivy/směrnice EU, ale navazuje na ně 27 energetických strategií členských zemí. Ty přejímají četné podněty direktivy EU, ale obvykle postupují bez harmonizace Zaměření na nízkouhlíkovou a nízkoenergetickou společnost znamená posun dosavadního paradigmatu, přechod k ní vyžaduje čas a politickou vůli, i nezanedbatelné investice. Další podmínkou je stabilní, nebo alespoň předvídatelné právní prostředí a regulace. Cíle společného snažení by měly být zaměřeny na záměry EU, to je na: konkurenceschopnost/integraci trhu - přenos elektřiny na velké vzdálenosti, udržitelnost, omezení skleníkových plynů - OZ a rozptýlenou výrobu, vytápění a mobilitu s užitím elektřiny, bezpečnost zásobování - sdílení zdrojů. Realizace záměrů vyžaduje pokrok v řadě oblastí jako 1) integrace dosavadních regionálních trhů elektřinou, 2) dosažení cíle 20 % OZ k r na prvotních zdrojích, což znamená 30% podíl OZ na výrobě elektřiny, 3) přechod k rozptýlené výrobě elektřiny, inteligentnější provoz zdrojů elektřiny s náhodným (proměnným) charakterem, to je větrných a solárních elektráren. Dánská zkušenost ukazuje, že změna rychlosti větru 1 m/s pro instalovaný výkon 2400 MW vyvolává rozdíl výkonu na prahu elektrárny až 320 MW! Takový podíl OZ vyžaduje, aby TSO měly k dispozici značné rezervy výkonu v mobilních zdrojích elektřiny. Realizaci vytčených cílů napomáhá mezinárodní spolupráce operátorů přenosových sítí (TSO) na platformě ENTSO-E, jejich mezinárodního sdružení. ENTSO-E v přítomnosti zahrnuje 42 TSO z 34 zemí, je plně v provozu od července Další činnosti jsou zaměřeny na lepší harmonizaci jednotlivých složek trhu elektřinou, příznivější legální a regulační rámec, urychlení/zjednodušení povolovacích procedur, hlubší vzájemné vztahy s DSO a TSO a jejich zákazníky, inteligentnější provoz sítí. 4.2 Úloha energetických regulátorů v měnícím se světě Zvláštní charakter elektřiny a zejména jejího přenosu a rozvodu, které se považují za přirozené monopoly, vyžaduje racionální míru regulace odvětví. Vývoj úlohy energetických regulátorů je problém pro další fungování elektroenergetiky mimořádně důležitý /23/. S rozvojem a prohlubováním spolupráce evropských elektrických sítí se prohlubuje a mění i úloha regulátorů členských zemí. Tradičně byla jejich úlohou ekonomická regulace, udržování co možná nízkých cen, podpora efektivnosti monopolních aktivit. Dnes se mění pojetí a rozsah odpovědnosti mnoha regulátorů. Budou zaměřeny na bezpečnost zásobování, ochranu klimatu, OZ, inovace, vyšší inteligenci ( smartness ) sítí, chráněné zákazníky, konkurenci na liberalizovaném trhu apod. Nové pravomoci a formální struktury budou zprostředkovány Agenturou pro spolupráci energetických regulátorů (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER). Významné úkoly v dané oblasti má Mezinárodní konfederace energetických regulátorů (ICER - International Confederation of Energy Regulators). Jejím cílem je mj. zdokonalit informovanost veřejnosti a tvůrců (energetické) politiky a pochopení úlohy regulace a regulátorů v oblasti klimatických změn, OZ, obchodování emisemi, LNG, břidličného plynu apod. ICER se zaměřuje na 4 oblasti: bezpečnost zásobování, změny klimatu, konkurenceschopnost a přijatelnost, vzdělávání a výcvik regulátorů. Strana 20

21 Literatura: 1. Lencz Imrich: Světový energetický kongres 2010 stručná charakteristika. Energetika, 3/ Barbaso Fabrizio: Towards a low carbon future The EU strategy and vision about the role of technology development. 3. Boyce Gregory, H.: Equal Energy Access: The Power of Coal 4. Westergard Carsten: The role of wind power, shifting to low carbon energy mix 5. Rajaković Nikola: Bottlenecks in energy supply 6. Meslier François: Closer Integration for infrastructure adequacy and efficiency, CIGRE 7. Jas Singh Jas: Energy Efficient Cities Iniciative, World Bank 8. FerlandJim: Nuclear Power: A Global Perspective 9. Tanhua Jarmo: Wellbeing with nuclear electricity Nuclear Power Renaissance in Finland 10. Trojanowska Hanna: NUCLEAR POWER PROGRAMME FOR POLAND - Objectives and basic infrastructure 11. Toth Attila: Solar as an Economically Viable Generation Source 12. Arnold George, W.: The Smart Grid: Benefits and Implementation Challenges (USA) 13. Catell Robert B.: CHALLENGES OF EFFICIENT AND CLEAN USE OF FOSSIL FUELS (Stát NY) 14. Hamilton Paul: Managing Energy for Sustained Savings 15. YurekGregory: Superconductors: Coming of Age to Meet World Energy Needs 16. Sheridan John: PEM FUEL CELL PRODUCTS & SOLUTIONS - Key Contributor to the Future Clean Energy Landscape 17. RichwineRobert: Benchmarking (WEC) 18. PotterIan: EC Biofuels Task Force 19. Rafael González Sánchez: Performance of Power Generating Plant (pouze větrné) 20. Clerici A.: Task Force on Interconnectivity 21. Chan C. C.: Outlook of Electric Vehicles and Smart Grid 22. Dobbeni Daniel: Development new energy strategies through international cooperation 23. Lord Mogg: The role of energy regulators in a changing Word Prezentace byly k dispozici na webu ve dnech konání kongresu a určitou dobu po jeho konání a jsou archivovány u autora. Ilustrace jsou vesměs převzaty z jednotlivých prezentací a v nezbytné míře popsány v češtině. Referáty kongresu jsou v době psaní článku v plném rozsahu k dispozici ke stažení na adrese events/world_energy_congress/montreal_2010/congress _papers/default.asp Strana 21

22 Strana 22

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Horizont 2020 (2014 2020) Společenská výzva Zajištěná, čistá a účinná energie Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 11. března 2014 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY

ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh CO DNES ŘEŠÍ SVĚT V OBLASTI ENERGETIKY? Napětí na straně dodávky zabezpečenost

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel ÚVEE (FEKT VUT Brno) Projekt OPVK: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji CZ.1.07/2.4.00/12.0017

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Postup společného projektu Statutárního města Ostrava a VŠB TU Ostrava, Smart City Ostrava

Postup společného projektu Statutárního města Ostrava a VŠB TU Ostrava, Smart City Ostrava Doc. Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Roman PORTUŽÁK, CSc. VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17.LISTOPADU 15/2172 708 33 OSTRAVA-PORUBA CZECH REPUBLIC TEL.: +420 596 999 314 E-MAIL: BOHUMIL.HORAK@VSB.CZ ROMAN.PORTUZAK@VSB.CZ

Více

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (FEKT VUT Brno) Obsah 1) energetická bilance v dopravě, fenomén zvaný Peak Oil, perspektiva elektromobilismu 2) akumulátory

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni

Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Inteligentní energetické sítě - smart grids EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Co je inteligentní sít Dánský ostrov Bornholm (42 000 obyvatel) v Baltském moři bude mít díky projektu EcoGrid sponzorovaném

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Žijeme v době, kdy emoce a pocity znamenají více než fakta. Spolehlivá a dostupná energie je základem moderní společnosti 2

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Praha, 23. dubna 2013 Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Antonio Džaja Sales Manager East Europe & CIS www.heliocentris.com Agenda I. Úvod Co je Heliocentris Academia?

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Č.j.: TACR/5520/2015 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Oblast Podoblast Cíle VaVaI 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie

Více

Energetická strategie ČR do roku 2040

Energetická strategie ČR do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Vnější a vnitřní podmínky, strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky Konference KHKJM v Brně, 12. 11. 2012 2040 Vnější podmínky energetiky ČR Ekonomický

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015 Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Radovan Polanský, výkonný ředitel TCP Stavební fórum, 28.5 2015 Město Písek Proč město Písek? ve městě Písku žije 30 093 stálých obyvatel

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Návrh systému řízení

Návrh systému řízení Návrh systému řízení Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého ostrovního systému.

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky Studie, zpracovaná externím subjektem AMO Asociace pro mezinárodní otázky, slouží

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Inteligentní systémy pro řízení elektromobility projekt EDISON, Bornholm (Dánsko)

Inteligentní systémy pro řízení elektromobility projekt EDISON, Bornholm (Dánsko) Inteligentní systémy pro řízení elektromobility projekt EDISON, Bornholm (Dánsko) Inteligence procesní infrastruktury 20.09.2012 - Grand hotel Bohemia, Praha Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015

Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015 ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015 ELEKTROMOBILITA ČEZ JE NEJVĚTŠÍM ELEKTROMOBILNÍM PROJEKTEM NEJEN V ČR, ALE I VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ Více než 30 elektromobilů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Elektromobilita jako součást Smart Grids

Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita versus SmartGrids Setkání dvou doposud samostatně se vyvíjejících aktivit Spojení je nezbytné Může přinést velice pozitivní efekty Spojení dvou

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Státní energetická koncepce stav a výhled

Státní energetická koncepce stav a výhled "JADERNÁ ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ" Praha, 19. června 2012 Obsah 1. Vývoj ve světě 2. Energetická politika EU 3. Přímé dopady na ČR 4. Lze se poučit jinde? 5. Aktualizace SEK Vývoj ve světě Energetika

Více

maximum z vaší energie

maximum z vaší energie Pomáháme me vám získat maximum z vaší energie Úspory energií: krok za krokem reálným provozem Energetické dilema Skutečnost Nutnost Energetická poptávka do r. 2050 Na elektrickou energii do r. 2030 vs

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více