Česká konsolidační agentura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká konsolidační agentura"

Transkript

1 EMISNÍ DODATEK Česká konsolidační agentura dluhopisový program v maximálním objemu Kč s dobou trvání programu 8 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 15 let EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů vydávaných v rámci výše uvedeného dluhopisového programu v objemu ,- Kč s pevnou úrokovou sazbou 4,00 % splatné v roce 2007 ISIN CZ Emisní kurz: 100,17 % Hlavní manažer emise Komerční banka, a.s. Manažeři emise Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Deutsche Bank Aktiengesellschaft HVB Bank Czech Republic, a.s. Raiffeisenbank, a.s. Datum tohoto emisního dodatku je 1. června 2004

2 OBSAH: DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ... 4 UPISOVÁNÍ A PRODEJ... 5 EMISNÍ DODATEK... 7 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA EMISNÍ DODATEK A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ( 2)... 8 Osoby odpovědné za zpracování emisního dodatku... 8 Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky... 8 Prohlášení emitenta k emisnímu dodatku... 8 Prohlášení emitenta k účetním závěrkám... 8 DOPLNĚK EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ... 9 Vývoj kurzu cenného papíru Záruka za závazky Emitenta ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI ( 6) Právní postavení Agentury ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ( 7) Údaje o základním kapitálu emitenta ( 7 odst. 1 písm. a), b), d)) Popis struktury podnikatelského seskupení ( 7 odst. 1 písm. c)) ÚDAJE O ČINNOSTI EMITENTA ( 8) Údaje o hlavních oblastech činnosti emitenta ( 8 odst. 1 písm. a)) Postupování bloků pohledávek z ČKA Úvěrová činnost Konkursy a likvidace Prodeje nemovitostí Řešení situace u vybraných podniků Správa úvěrů na družstevní bytovou výstavbu Mezibankovní a kapitálový trh, řízení likvidity Depozitní operace Přijaté úvěry a úvěrové přísliby Emise cenných papírů ČKA Vlastní směnky...30 Vypořádání prodejů akcií Fondu národního majetku ČR Finanční politika Informační technologie Údaje o tržbách - příjmové inkaso ČKA/KOB ( 8 odst. 1 písm. b)) Organizační složky ( 8 odst. 1 písm. c)) Nemovitosti se kterými hospodaří emitent ( 8 odst. 1 písm. c)) Veškeré mimořádné skutečnosti a události ( 8 odst. 1 písm. e)) Údaje o patentech, licencích a smlouvách ( 8 odst. 1 písm. f)) Patenty a licence Údaje o finančních a obchodních smlouvách Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních ( 8 odst. 1 písm. g)) Investice do finančního majetku ( 8 odst. 1 písm. h))

3 Hlavní nefinanční investice ( 8 odst. 1 písm. i)) Hlavní budoucí investice ( 8 odst. 1 písm. j))...37 ÚDAJE O MAJETKU, ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI, ZISKU A ZTRÁTÁCH EMITENTA ( 9) Účetní závěrky a přehled o změnách vlastního kapitálu ( 9 odst. 1 písm. a), b)) Zpráva nezávislých auditorů a účetní závěrka za rok končící Zpráva nezávislých auditorů a konsolidovaná účetní závěrka za rok končící Zpráva nezávislých auditorů a účetní závěrka za rok končící Zpráva nezávislých auditorů a konsolidovaná účetní závěrka za rok končící Přehled o změnách vlastního kapitálu Údaje o celkové výši úvěrů a jiných závazků přijatých emitentem k ( 9 odst. 3 písm. a), b)) Údaje o zajištění poskytnutém emitentem k ( 9 odst. 3 písm. c) Informace o společnostech, ve kterých má ČKA přímou nebo nepřímou účast ( 9 odst. 12) ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH A VEDOUCÍCH PRACOVNÍCÍCH ( 10) Charakteristika řízení Agentury Členové dozorčí rady ČKA Členové představenstva a vedoucí pracovníci ČKA ÚDAJE O VÝVOJI ČINNOSTI EMITENTA ( 11) Údaje o obchodních vyhlídkách emitenta POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z BURZOVNÍCH PRAVIDEL ČÁST III PODMÍNKY PŘIJETÍ CENNÉHO PAPÍRU K BURZOVNÍMU OBCHODU Rezervní fondy ČKA Zástavní práva Celkový objem a časová struktura pohledávek po lhůtě splatnosti k Základní údaje o emitentovi s uvedením všech změn, které jsou obsahem zápisu v obchodním rejstříku od data posledního zápisu...48 Rozvaha k Podrozvaha k Výkaz zisku a ztráty k ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, DEVIZOVÁ REGULACE Úrok Zisky/ztráty z prodeje Devizová regulace PRÁVNÍ POVAHA ZÁRUKY ZA ZÁVAZKY EMITENTA VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ VŮČI EMITENTOVI VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘÍLOHY Příloha I - Zpráva nezávislých auditorů a účetní závěrka za rok končící Příloha II - Zpráva nezávislých auditorů a konsolidovaná účetní závěrka za rok končící Příloha III - Zpráva nezávislých auditorů a účetní závěrka za rok končící Příloha IV - Zpráva nezávislých auditorů a konsolidovaná účetní závěrka za rok končící Příloha V - Prohlášení o ověření prospektu

4 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Tento prospekt je prospektem emise dluhopisů v rámci dluhopisového programu pouze ve smyslu zákona České republiky č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ("zákon o podnikání na kapitálovém trhu") a zákona České republiky č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Žádný státní orgán, s výjimkou Komise pro cenné papíry, ani jiná osoba tento prospekt neschválili nebo neuznali. Jakékoli prohlášení opačného smyslu je nepravdivé. Nabídka dluhopisů vydávaných emitentem v rámci dluhopisového programu se provádí na základě prospektu dluhopisového programu, tohoto prospektu a informací uveřejněných emitentem v rámci plnění jeho informační povinnosti. Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v tomto prospektu, prospektu dluhopisového programu anebo informacemi uveřejňovanými emitentem v rámci plnění jeho informační povinnosti platí vždy naposled uveřejněný údaj. Ani emitent, ani žádný z obchodníků uvedených na úvodní straně prospektu dluhopisového programu nebo tohoto prospektu neschválili jakékoli jiné prohlášení nebo informace o dluhopisovém programu, emitentovi nebo dluhopisech této emise, než jaké jsou obsaženy v prospektu dluhopisového programu a v tomto prospektu. Na žádné takové jiné prohlášení nebo informace se nelze spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválené emitentem nebo obchodníky. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré informace v tomto prospektu uvedeny k datu tohoto prospektu. Předání tohoto prospektu kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, že informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu vydání tohoto prospektu. Tyto informace mohou být navíc dále měněny či doplňovány prostřednictvím informací uveřejňovaných emitentem v rámci plnění informační povinnosti emitenta. Za závazky emitenta včetně závazků vyplývajících z dluhopisů ručí Česká republika. Viz kapitolu Právní povaha záruky za závazky emitenta. Informace obsažené v kapitolách Zdanění v České republice, Devizová regulace, Vymáhání soukromoprávních závazků vůči emitentovi", Právní povaha záruky za závazky emitenta jsou uvedeny pouze jako všeobecné informace a byly získány z veřejně přístupných zdrojů, které nebyly zpracovány nebo nezávisle ověřeny emitentem ani obchodníky. Emitent ani obchodníci neuvádějí žádné prohlášení či ujištění, pokud se týče pravdivosti, přesnosti nebo úplnosti informací v těchto kapitolách uvedených. Kromě toho v důsledku významných politických, ekonomických a dalších strukturálních změn v České republice v posledních letech nemohou být informace uvedené v těchto kapitolách považovány za ukazatel dalšího vývoje. Potenciální nabyvatelé dluhopisů by se měli spoléhat výhradně na vlastní analýzu faktorů uváděných v těchto kapitolách a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné poradce. Jakékoli předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje emitenta, jeho finanční situace, okruhu podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu nelze interpretovat jako prohlášení, či závazný slib emitenta týkající se budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí události a výsledky závisí zcela nebo zčásti na okolnostech a událostech, které emitent není schopen ovlivnit. Potenciální investoři by měli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendů nebo výhledů uvedených v tomto prospektu, případně provést další samostatná šetření, a svá investiční rozhodnutí založit na výsledcích takových analýz a šetření. Případným zahraničním nabyvatelům dluhopisů se doporučuje konzultovat se svými právními poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména devizových a daňových předpisů České republiky, zemí, jejichž jsou residenty a jiných příslušných států a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí. Vlastníci dluhopisů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzývají, aby se soustavně informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících držení dluhopisů, prodej dluhopisů do zahraničí nebo nákup dluhopisů ze zahraničí, jakožto i jakékoli jiné transakce s dluhopisy a, aby tyto zákony a právní předpisy dodržovali. Pokud není dále uvedeno jinak, všechny finanční údaje ČKA vycházejí z českých účetních standardů. Některé hodnoty uvedené v tomto prospektu byly upraveny zaokrouhlením, proto se mohou hodnoty uváděné pro tutéž informační položku na různých místech v tomto prospektu mírně lišit, a hodnoty uváděné jako součty některých jiných hodnot nemusí být aritmetickým součtem takových hodnot. 4

5 UPISOVÁNÍ A PRODEJ Emitent je v rámci dluhopisového programu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé emise dluhopisů, až do celkového objemu vydaných a ke každému okamžiku nesplacených dluhopisů ve výši maximálně Kč 20 mld. Dluhopisy této emise vydávaná v rámci dluhopisového programu budou nabídnuty zájemcům v souladu s podmínkami smlouvy o dluhopisovém programu uzavřené mezi emitentem a obchodníky s cennými papíry uvedenými na úvodní straně prospektu dluhopisového programu dne (dále jen "smlouva o dluhopisovém programu") prostřednictvím jednoho či více obchodníků s cennými papíry. Smlouva o dluhopisovém programu byla uzavřena na dobu neurčitou. Platnost smlouvy o dluhopisovém programu může být kdykoli ukončena emitentem ve vztahu k některým nebo ke všem obchodníkům s cennými papíry. Platnost smlouvy o dluhopisovém programu může být kdykoli ukončena jednotlivým obchodníkem s cennými papíry, avšak pouze v rozsahu, v jakém se týká tohoto obchodníka a emitenta. Emitent se může kdykoli za trvání smlouvy o dluhopisovém programu dohodnout s kterýmkoli dalším obchodníkem s cennými papíry, že ke smlouvě o dluhopisovém programu přistoupí. Pokud se tak stane, přistoupí takový obchodník s cennými papíry ke smlouvě o dluhopisovém programu prostřednictvím uzavření dodatku ke smlouvě o dluhopisovém programu, který bude uzavřen mezi ním a emitentem. Komise pro cenné papíry schválila společné emisní podmínky dluhopisového programu obsažené v kapitole "Emisní podmínky dluhopisů" v prospektu dluhopisového programu, které budou stejné pro všechny emise dluhopisů vydané v rámci tohoto dluhopisového programu, doplněk dluhopisového programu představující doplněk emisních podmínek pro tuto emisi v rámci dluhopisového programu, prospekt dluhopisového programu a tento prospekt. Tato schválení opravňují emitenta, případně jednotlivé obchodníky s cennými papíry pověřené emitentem k veřejné nabídce dluhopisů v České republice v souladu s právními předpisy účinnými v České republice k datu provedení příslušné nabídky. Emitent požádal o přijetí dluhopisů k obchodování na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., a proto pokud po splnění všech zákonných náležitostí budou dluhopisy na takový veřejný trh skutečně přijaty, stanou se kótovanými cennými papíry. Dluhopisy vydávané v této emisi v rámci tohoto dluhopisového programu nebudou s výjimkou schválení zmíněných v předcházejícím odstavci registrovány, uznány ani schváleny jakýmkoli orgánem jakéhokoli jiného státu či jurisdikce. Distribuce tohoto prospektu, jakož i nabídka, prodej a převod dluhopisů této emise, včetně rozšiřování jakéhokoli nabídkového či propagačního materiálu v souvislosti s tímto dluhopisovým programem nebo jednotlivými emisemi dluhopisů vydanými emitentem v rámci tohoto dluhopisového programu (včetně této emise), mohou být právními předpisy jednotlivých států, včetně České republiky, zakázány či omezeny. Osoby, do jejichž držení se tento prospekt (jakož i jakýkoli emisní dodatek či informace uveřejňované emitentem v rámci plnění své informační povinnosti, které se staly součástí tohoto prospektu) dostanou, jsou emitentem žádány, aby se o veškerých takových omezeních předem informovaly a dodržovaly je. Kromě toho se obchodníci s cennými papíry ve smlouvě o dluhopisovém programu zavázali dodržovat ustanovení všech příslušných právních předpisů v každém státě (včetně České republiky) nebo v rámci každé příslušné jurisdikce, kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat dluhopisy vydané emitentem v rámci tohoto dluhopisového programu nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu tento prospekt, prospekt dluhopisového programu nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s dluhopisy související, a to ve všech případech na vlastní náklady a ve všech případech bez ohledu na to, zda tento prospekt, prospekt dluhopisového programu nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s dluhopisy související bude zachycen na hmotném nosiči nebo pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě. Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele dluhopisů, že dluhopisy nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen "zákon o cenných papírech USA") ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty

6 Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA. Emitent dále upozorňuje, že dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Velká Británie") prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu zákona finančních službách a trzích z roku 2000 v platném znění. 6

7 EMISNÍ DODATEK Emitent zřídil dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč, s dobou trvání programu 8 let a se splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 15 let (dále jen Program ). Prospekt Programu (dále jen "Prospekt Programu"), obsahující společné emisní podmínky dluhopisů vydávaných v rámci programu byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j.: 45/N/911/2003/2, ze dne , které nabylo právní moci dne Dne Emitent rozhodl o vydání první emise dluhopisů v rámci Programu v celkové předpokládané jmenovité hodnotě Kč, s pevným úrokovým výnosem a splatností v roce 2007 (dále jen "Emise" a jednotlivé dluhopisy ji tvořící jen "Dluhopisy"). V souvislosti s vydáním Emise připravil Emitent tento emisní dodatek, který je tvořen (i) doplňkem Programu pro Emisi (dále jen "Doplněk Emisních podmínek"), (ii) prospektem Emise (dále jen "Prospekt Emise") a (iii) dalšími relevantními informacemi o Emitentovi a Dluhopisech. Emisní dodatek byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry čj.: 45/N/1059/2004/2 ze dne , které nabylo právní moci dne Tento emisní dodatek ani Dluhopisy nebyly schváleny, uznány či registrovány ze strany jakéhokoli správního či samosprávného orgánu jakékoli jurisdikce s výjimkou Komise pro cenné papíry v souladu s právními předpisy České republiky. Distribuce tohoto emisního dodatku a nabídka, prodej nebo dodání Dluhopisů mohou být v rámci některých jurisdikcí omezeny právními předpisy. Emitent, Hlavní manažer emise a všichni ostatní Obchodníci s cennými papíry žádají osoby, do jejichž držení se tento emisní dodatek dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a aby je dodržovaly. Veškeré podstatné informace týkající se hospodářské a finanční situace Emitenta k datu tohoto emisního dodatku jsou obsaženy v Prospektu Programu, ve výročních zprávách Emitenta uveřejněných po datu Prospektu Programu (na které se tímto odkazuje) a dále v části B. tohoto emisního dodatku obsahující Prospekt Emise. Prospekt Programu, emisní dodatek a všechny výroční zprávy Emitenta uveřejněné po datu Prospektu Programu jsou všem zájemcům k dispozici k nahlédnutí u Emitenta na adrese Česká konsolidační agentura, Janovského 438/2, Praha 7. Prospekt Programu a emisní dodatek jsou v elektronické podobě též k dispozici na internetových stránkách Emitenta (www.czka.cz), Hlavního manažera Komerční banky, a.s. a Administrátora Programu Citibank a.s.. 7

8 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA EMISNÍ DODATEK A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ( 2) Osoby odpovědné za zpracování emisního dodatku Osobou odpovědnou za emisní dodatek jsou za emitenta, tedy Českou konsolidační agenturu se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ , IČ , Ing. Petr Goldmann, člen představenstva a vrchní ředitel ČKA, datum narození , bytem Mařákova 1106, Litomyšl, a Ing. Mojmír Hampl, MSc., člen představenstva a vrchní ředitel ČKA, datum narození , bytem Hvězdova 1568/25, Praha 4, přičemž obě uvedené osoby odpovídají společně za celý obsah tohoto emisního dodatku. Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky Osoby odpovědné za ověření nekonsolidované účetní závěrky Ověření nekonsolidovaných účetních závěrek emitenta za období končící , , a provedla v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky, společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., oprávněná auditorská společnost se sídlem Kateřinská 40, Praha 2, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3637, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č Odpovědným auditorem je pro účetní závěrky k a Ing. Petr Kříž, datum narození , auditorské osvědčení č. 1140, místo podnikání Kateřinská 40, Praha 2. Odpovědným auditorem je pro účetní závěrky k a Ing. Helena Vojáčková, datum narození , auditorské osvědčení č. 1910, místo podnikání Kateřinská 40, Praha 2. Pro všechna období vydal auditor výrok bez výhrad. Osoby odpovědné za ověření konsolidované účetní závěrky Ověření konsolidovaných účetních závěrek emitenta za období končící , , a provedla v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky, společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., oprávněná auditorská společnost se sídlem Kateřinská 40, Praha 2, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3637, vedená v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením č Odpovědným auditorem je pro účetní závěrky k , k a k Ing. Petr Kříž, r.č /0658, dekret č. 1140, místo podnikání Kateřinská 40, Praha 2. Odpovědným auditorem je pro účetní závěrku k Ing. Helena Vojáčková, datum narození , auditorské osvědčení č. 1910, místo podnikání Kateřinská 40, Praha 2. Pro všechna období vydal auditor výrok bez výhrad. Prohlášení emitenta k emisnímu dodatku Emitent, Česká konsolidační agentura, prohlašuje, že údaje uvedené v emisním dodatku k datu jeho vyhotovení dle nejlepšího vědomí emitenta ve všech podstatných ohledech odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a jím vydávaných dluhopisů, nebyly vynechány. Prohlášení emitenta k účetním závěrkám Emitent, Česká konsolidační agentura, prohlašuje, že účetní závěrky i konsolidované účetní závěrky sestavené k , , a byly ověřeny auditorem a zprávy nezávislých auditorů uvedené v emisním dodatku odpovídají skutečnosti. Ing. Petr Goldmann člen představenstva a vrchní ředitel Ing. Mojmír Hampl, MSc. člen představenstva a vrchní ředitel 8

9 DOPLNĚK EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISŮ Doplněk Emisních podmínek spolu s emisními podmínkami Programu (emisní podmínky Programu dále jen "Emisní podmínky") tvoří emisní podmínky níže podrobněji specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Programu. Výrazy zde nedefinované, kterým je přisuzován určitý význam v Emisních podmínkách, budou mít význam v nich uvedený, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto emisním dodatku jinak. V případě jakýchkoli rozporů mezi Emisními podmínkami a zde uvedeným Doplňkem Emisních podmínek mají přednost ustanovení Doplňku Emisních podmínek. Tím však není dotčeno znění Emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné emisi dluhopisů vydané v rámci dluhopisového programu. Doplněk Emisních podmínek byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j.: 45/N/1059/2004/2 ze dne , které nabylo právní moci dne Přílohou emisního dodatku a nedílnou součástí Doplňku Emisních podmínek jsou též Zpráva nezávislých auditorů a účetní závěrka za rok končící , Zpráva nezávislých auditorů a konsolidovaná účetní závěrka za rok končící , Zpráva nezávislých auditorů a účetní závěrka za rok končící a Zpráva nezávislých auditorů a konsolidovaná účetní závěrka za rok končící I. Podmínky Dluhopisů Nedílnou součást níže uvedených podmínek Dluhopisů tvoří Emisní podmínky uvedené v Prospektu Programu, jak popsáno výše. 1. Dluhopisy budou kótovány: ano 2. ISIN Dluhopisů (pokud jsou Dluhopisy registrovány nebo veřejně nabízeny): 3. Maximální předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: CZ Kč 4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Kč 5. Počet Dluhopisů: kusů 6. Číslování Dluhopisů _ 7. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Česká koruna (Kč, CZK) 8. Forma Dluhopisů: Na doručitele 9. Podoba Dluhopisů: Zaknihované 10. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise/způsob Aukce: 100,17 % 11. Datum emise: Právo Emitenta zvýšit objem emise a podmínky takového zvýšení ne 9

10 13. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů jako samostatných cenných papírů na doručitele, s nimiž je spojeno právo na výplatu výnosu: 14. Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydány): Vylučuje se _ 15. Den splatnosti Dluhopisů: Způsob a lhůta vydávání Dluhopisů (Emisní lhůta) (pokud jiné než jak je uvedeno v článku 2.1 Emisních podmínek): 17. Způsob a místo úpisu Dluhopisů (včetně údajů o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů): _ Dluhopisy budou nabídnuty ke koupi v České republice především institucionálním, případně i dalším investorům v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkové účty jednotlivých prvonabyvatelů ve Středisku cenných papírů proti zaplacení Emisního kurzu. Primární vypořádání emise Dluhopisů proběhne prostřednictvím vypořádacího systému UNIVYC, a.s. 18. Zlomek dní: Úrok bude kalkulován na základě konvence BCK Standard 30E/ Úrokový výnos: Pevný 19.1 Úroková sazba Dluhopisů: 4,00 % p.a Splatnost úrokového výnosu a období za jaké je vyplácen (pokud jiné než jak je uvedeno v článku 5.1 (a) Emisních podmínek): První platba úrokových výnosů (pokud jiná než jak je uvedeno v článku 5.1 (a) Emisních podmínek): 19.4 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než jak je uvedeno v článku 5.1 (b) Emisních podmínek):

11 20. Jiná hodnota než jmenovitá hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů ( jiná hodnota ): 21. Způsob splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, popřípadě jiné hodnoty (pokud jiný než jak je uvedeno v článku 6.1 Emisních podmínek): 22. Měna, v níž bude vyplácen úrokový výnos a/nebo splacena jmenovitá hodnota (popřípadě Diskontovaná hodnota či jiná hodnota) Dluhopisů (pokud jiná než měna, ve které jsou Dluhopisy denominovány): 23. Finanční centrum (pokud jiné než jak je uvedeno v článku 15 Emisních podmínek): 24. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: 25. Podmínky předčasného splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta: 26. Odkoupení Dluhopisů Emitentem (pokud jiné než jak je uvedeno v článku 6.3 Emisních podmínek): Ne _ Ne 27. Den výplaty úroků: , , Den konečné splatnosti Dluhopisů: Den předčasné splatnosti Dluhopisů: _ 30. Konvence pracovního dne pro stanovení Dne výplaty: 31. Hlavní manažer emise Dluhopisů a případné další osoby podílející se na zabezpečení vydání Dluhopisů (Příslušní obchodníci): 32. Jiný nebo další Administrátor emise Dluhopisů: Upravená následující Komerční banka, a.s. _ 33. Jiná nebo další Určená provozovna: _ 34. Jiný nebo další Agent pro výpočty: _ 35. Kotace Dluhopisů/příslušný regulovaný trh: Emitent požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na vedlejší trh Burzy cenných papírů Praha, a.s. 11

12 36. Kotační agent: Česká konsolidační agentura nebo Hlavní manažer 37. Kvórum pro usnášeníschopnost Schůze (pokud je jiné než jak je uvedeno v článku Emisních podmínek) a většina hlasů Majitelů dluhopisů přítomných na Schůzi potřebná pro přijetí ostatních usnesení (pokud je jiná než jak je uvedeno v článku Emisních podmínek): 38. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating): 39. Údaje o všech dalších doplňcích, upřesněních nebo změnách Emisních podmínek: --- Nebylo provedeno Viz část II. Doplňku Emisních podmínek níže 40. Název dluhopisu: Dluhopis ČKA 4,00%/2007 Vývoj kurzu cenného papíru Vzhledem k datu emise není možné uvést vývoj kurzu cenného papíru. Záruka za závazky Emitenta Za veškeré závazky Emitenta, včetně závazků vyplývajících z jednotlivých emisí Dluhopisů v rámci tohoto dluhopisového programu, ručí v souladu s ustanovením 1 odst.3 zákona č.239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stát Česká republika. Toto ustanovení nahrazuje článek 3.1 Emisních podmínek uvedených v Prospektu Programu. II. Zvláštní část Doplňku Emisních podmínek Tato část Doplňku Emisních podmínek obsahuje úpravu vztahů mezi Emitentem a Majiteli dluhopisů, která byla obsažena v Emisních podmínkách a kterou bylo nutné modifikovat s ohledem na právní úpravu účinnou od U následujících odstavců bylo použito takové číslování odstavců, které odpovídá systému číslování odstavců ve Emisních podmínkách. Mají-li odstavec Emisních podmínek a odstavec této části Doplňku Emisních podmínek stejné označení, pak úprava provedená tímto Doplňkem Emisních podmínek nahrazuje úpravu provedenou Emisními podmínkami. Neobsahují-li Emisní podmínky odstavec s číslem některého níže uvedeného odstavce, pak úprava provedená takovým odstavcem doplňuje úpravu provedenou v Emisních podmínkách. S ohledem na novou právní úpravu se v Emisních podmínkách nahrazují pojmy "majitel" a "majitelé" ve všech pádech příslušnými tvary pojmů "vlastník", "vlastníci". Tato změna se nedotýká pojmů uvedených velkými písmeny. Například výraz Majitel dluhopisu je nyní definován jako "osoba, která je podle platných právních předpisů registrována jako vlastník takového Dluhopisu ". Schůze Majitelů dluhopisů tak představuje schůzi vlastníků ve smyslu 21 zákona o dluhopisech apod. 12

13 6.6 Závazek Emitenta splatit dlužnou částku Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu a výnos (případně poměrnou část výnosu, jedná-li se o předčasné splacení) Dluhopisu způsobem a na místě uvedeném v Emisních podmínkách. 10. Promlčení Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. 12. Schůze Majitelů dluhopisů, změny emisních podmínek a vzdání se nároků Působnost a svolání Schůze Právo svolat schůzi Emitent nebo Majitel dluhopisu nebo Majitelé dluhopisů mohou svolat schůzi Majitelů dluhopisů, které byly vydány v jedné emisi (dále jen "Schůze"), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Majitelů dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami a tímto Doplňkem Emisních podmínek. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpis něco jiného. Svolavatel, pokud jím je Majitel nebo Majitelé dluhopisů, je povinen nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání Schůze (článek ) (i) doručit Administrátorovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů v emisi, jichž se Schůze týká, opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z registru Emitenta v rozsahu příslušné emise, a (ii) uhradit Administrátorovi zálohu na náklady na pořízení dokladu uvedeného v bodě (i) ve výši poplatku účtovaného Střediskem za tuto službu dle jeho aktuálního ceníku služeb. Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze. Svolává-li Schůzi Majitel dluhopisu nebo Majitelé dluhopisů, je Emitent povinen poskytnout k tomu veškerou nutnou součinnost Schůze svolávaná Emitentem Emitent je povinen svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Majitelů dluhopisů v případě: a) návrhu (i) změny nebo změn Emisních podmínek, s výjimkou jakýchkoli změn Emisních podmínek provedených tímto Doplňkem Emisních podmínek, nebo (ii) změny nebo změn v Doplňku Emisních podmínek, byl-li již na jeho základě vydán alespoň jeden Dluhopis; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Majitelů dluhopisů; b) návrhu na přeměnu Emitenta (dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ); c) návrhu na uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku (dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je; d) návrhu na uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části (dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku); bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je; e) je-li v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno; f) návrhu na podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na oficiálním trhu; nebo g) návrhu jiných změn, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z Dluhopisů; h) navrhuje změnu doby trvání tohoto dluhopisového programu nebo změnu nejvyššího přípustného objemu nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu i) navrhuje-li společný postup v případě, kdy došlo ke kterémukoli Případu neplnění závazků; avšak pouze, jestliže lze rozumně předpokládat, že kterákoli z výše uvedených otázek může ovlivnit uplatnění práv spojených s Dluhopisy. 13

14 Oznámení o svolání Schůze Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit alespoň ve dvou celostátně šířených denících, a to nejpozději 15 (patnáct) dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Majitel dluhopisů nebo Majitelé dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny Administrátora. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu IČ a sídlo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů, jichž se jednání schůze má týkat, v rozsahu minimálně název Dluhopisu a Datum emise, (iii) místo, datum a hodinu jednání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Praze, datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v hod. a (iv) program jednání Schůze a je-li navrhována změna ve smyslu článku písm. a) též vymezení návrhu změny. Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání; o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání, je přípustné pouze jsou-li na Schůzi přítomni všichni Majitelé dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této Schůzi hlasovat, s výjimkou uvedenou v článku níže Osoby oprávněné účastnit se Schůze Zaknihované Dluhopisy Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Majitel dluhopisů, který byl evidován jako Majitel dluhopisů v evidenci Střediska ve 24:00 hod. dne bezprostředně předcházejícího dni konání příslušné Schůze (což je 00:00 hod. dne konání Schůze a taková osoba bude pro účely konání Schůze považována za Majitele dluhopisů ke dni konání Schůze). K převodům Dluhopisů uskutečněným v průběhu dne konání Schůze se nepřihlíží pro účely posuzování práva účastnit se Schůze a hlasovat na ní. Každý Majitel dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených Dluhopisů, přičemž s Dluhopisy v majetku Emitenta, které nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 6.4 Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce, nemůže Společný zástupce vykonávat hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasy se nezapočítávají do celkového počtu hlasů pro účely usnášeníschopnosti Účast dalších osob na Schůzi Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze hosté přizvaní Emitentem, Společný zástupce (není-li jinak osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) Průběh Schůze; rozhodování Schůze Usnášeníschopnost Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Majitel nebo Majitelé dluhopisů oprávněných na této Schůzi hlasovat, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Tím není dotčeno ustanovení článku Před zahájením Schůze poskytne Emitent, sám nebo prostřednictvím Administrátora, informaci o počtu všech Dluhopisů jejichž vlastníci jsou v souladu s těmito emisními podmínkami oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní Předseda Schůze Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Majitelem dluhopisu nebo Majiteli dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Majitelů dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi majitelů hlasovat, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem a volba předsedy musí být prvním bodem programu Schůze, kterou nesvolává Emitent. 14

15 Společný zástupce Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu s tím, že je vázán usneseními Schůze, anebo kontrolou plnění emisních podmínek (taková osoba jen Společný zástupce ). Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo zvolit jiného Společného zástupce, přičemž zvolení nového Společného zástupce má vůči dosavadnímu Společnému zástupci účinky jeho odvolání (nebyl-li odvolán samostatným usnesením Schůze). Usnesení Schůze stanoví, v jakém rozsahu je Společný zástupce oprávněn činit úkony jménem Majitelů dluhopisů Rozhodování Schůze Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se (i) schvaluje návrh podle článku (a) nebo (ii) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných Majitelů dluhopisů. Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získá prostou většinu hlasů přítomných Majitelů dluhopisů Některá další práva Majitelů dluhopisů Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze Bylo-li přijato usnesení k některému návrhu dle článku , pak osoba, která byla oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi a podle zápisu z této Schůze pro přijetí takového usnesení nehlasovala nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále jen Žadatel ), může požadovat splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakož i poměrného úrokového výnosu k takovým Dluhopisům narostlého, jichž byla vlastníkem k (i) 24:00 hod. Pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání Schůze, respektive k 00:00 hod. dne konání Schůze. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno písemným oznámením (dále jen Žádost ) zaslaným Emitentovi na adresu Určené provozovny do 30 (třiceti) dnů od uveřejnění takového usnesení Schůze, jinak zaniká. Emitent je povinen Žádosti vyhovět nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu byla Žádost doručena Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů Pokud je na pořadu jednání Schůze kterákoli ze záležitostí uvedených v článku písm. (b) až (g) výše a usnesení navrhované ke kterékoli z těchto záležitostí není Schůzí schváleno, pak může Schůze i nad rámec pořadu jednání rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s usnesením Schůze, je povinen předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jakož i poměrného úrokového výnosu k takovým Dluhopisům narostlého těm Majitelům dluhopisů, kteří o to požádají (dále jen Žadatel ). Toto právo musí být Žadatelem uplatněno písemným oznámením (dále jen Žádost ) zaslaným Emitentovi na adresu Určené provozovny. Emitent je povinen v takovém případě splatit Žadateli dlužnou částku nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení Žádosti. Byla-li Žádost v souladu s těmito emisními podmínkami doručena, je dnem rozhodným pro výplatu částek podle tohoto článku (dále také jen "Rozhodný den") den konání Schůze. Emitent je v takovém případě povinen Majitelům dluhopisů, kteří mu v souladu s těmito emisními podmínkami doručili Žádost, uhradit částku určenou podle tohoto článku nejpozději do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí příslušné Schůze. Pro účely určení příjemce plateb podle tohoto článku se za Majitele dluhopisů, kteří mají ve svém majetku Dluhopisy ke dni konání Schůze považují osoby, které byly oprávněny k účasti a hlasování na Schůzi dle článku Náležitosti Žádosti V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, jichž se Žádost týká. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami, oprávněnými jménem Žadatele jednat, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny Administrátora i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle článku 7 těchto emisních podmínek Zápis z jednání O jednání Schůze pořizuje Emitent, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby (zejména Administrátora) zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. 15

16 Pokud Schůze projednávala usnesení uvedená v článku písm. (a) až (g), musí být o Schůzi pořízen notářský zápis. Pokud Schůze přijala některé z právě uvedených usnesení, pak se v notářském zápisu uvedou jména všech Majitelů dluhopisů, kteří pro přijetí takového usnesení hlasovali, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto Majitelů dluhopisů má ke dni konání příslušné Schůze ve svém majetku. Informaci o takových závěrech a přijatých usneseních Emitent, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby uveřejní způsobem, jakým uveřejnil emisní dodatek. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Majitelům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Společná Schůze K projednání návrhů dle článku písm. (b) až (e) a (g) svolat společnou schůzi Majitelů dluhopisů všech emisí Dluhopisů. Navrhuje-li Emitent současně požádat o vyřazení z obchodování na [posledním] oficiálním trhu dvou nebo více emisí Dluhopisů, je povinen svolat společnou schůzi Majitelů dluhopisů takových emisí. Na společnou Schůzi se použijí obdobně ustanovení o Schůzi s tím, že usnášeníschopnost, počet hlasů osob oprávněných k účasti na Schůzi a přijetí usnesení takové Schůze se posuzuje odděleně podle jednotlivých emisí Dluhopisů jako v případě samostatné Schůze každé takové emise. V notářském zápisu ze společné Schůze, která přijala usnesení o návrhu dle článku písm. (b) až (g), musí být počty kusů Dluhopisů u každé osoby oprávněné k účasti na Schůzi rozlišeny podle jednotlivých emisí Dluhopisů. 16

17 Obchodní firma: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI ( 6) Česká konsolidační agentura Sídlo: Praha 7, Janovského 438/2, PSČ Identifikační číslo emitenta: Právní forma emitenta: Datum založení a právní předpis, podle kterého byl Emitent založen: Datum zániku: Rejstříkový soud: Státní záruka: Předmět podnikání: právnická osoba zřízená zvláštním zákonem Česká konsolidační agentura je zřízena zákonem č.239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o ČKA ) ke dni 1. září 2001, tj. ke dni nabytí účinnosti Zákona o ČKA. Česká konsolidační agentura je právním nástupcem Konsolidační banky Praha, s.p.ú., která byla na základě 19 zákona č.239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře zrušena dnem účinnosti tohoto zákona. Konsolidační banka Praha, s.p.ú. byla vymazána z obchodního rejstříku ke dni Česká konsolidační agentura je právnickou osobou se sídlem v Praze, která je příslušná hospodařit s majetkem státu, který se jí svěřuje Zákonem o ČKA, a dále s majetkem státu, se kterým se stane příslušnou hospodařit při zajišťování stanovené činnosti anebo v souvislosti s touto činností. Česká konsolidační agentura zanikne podle Zákona o ČKA dnem 31. prosince 2011 bez likvidace a jejím právním nástupcem bude stát, zastoupený Ministerstvem financí, na který přejdou práva a závazky České konsolidační agentury ke dni jejího zániku. Česká konsolidační agentura je zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle A, vložka Za závazky České konsolidační agentury ručí podle 1 odst. 3) Zákona o ČKA Česká republika. Je specifikován v 3 odst.1 Zákona o ČKA a v čl. 3 Stanov, podle kterého Česká konsolidační agentura vykonává tyto činnosti: a) nákup, prodej a správa pohledávek a dalších vybraných aktiv, b) restrukturalizace obchodních společností a jiných právnických osob, stanovených rozhodnutím vlády, c) nákup, prodej a úschova cenných papírů, d) úschova zástav věcí movitých, e) vedení účtů právnickým a fyzickým osobám, které mají závazky vůči České konsolidační agentuře, a to do souhrnné výše jejich závazků, f) finanční a ekonomické poradenství, g) získávání finančních zdrojů z finančního trhu, další činnost podle rozhodnutí Ministerstva financí (dále jen ministerstvo ) související s výkonem činností uvedených v písmenech a) až g): h) platební styk, zúčtování a činnost týkající se obchodů s devizovými hodnotami, i) oceňování majetku, 17

18 j) pořádání výchovně vzdělávacích akcí, k) pronájem nemovitostí a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb s tuto činností spojených, l) provozování školících zařízení při současné činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží dle přílohy zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění a zboží tímto zákonem vyloučeného), hostinská činnost, poskytování ubytování, m) obchodování s deriváty, n) automatizované zpracování dat, o) poskytování software, p) projektování, vytváření a provoz informačních systémů, q) konzultační a poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky, r) ukládání finančních prostředků na finančním trhu prostřednictvím reverzních REPO operací. s) upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování (výhradně pro zabezpečení realizace usnesení vlády ze dne 10. září 2003 č. 908 k problematice závazků a pohledávek bývalých Českých drah, státní organizace, k 31. prosinci 2002 a způsobu jejich řešení ) Činnosti uvedené pod body h) až l) vykonává ČKA s účinností od na základě Rozhodnutí Ministerstva financí o dalších činnostech ČKA, čj: 06/69 738/2001 ze dne , činnosti uvedené pod bodem m) na základě Rozhodnutí Ministerstva financí o doplnění předmětu činnosti ČKA čj. 06/ /2002 ze dne s účinností od tohoto data a činnosti uvedené pod body n) až q) na základě Rozhodnutí Ministerstva financí o doplnění předmětu činnosti ČKA čj. 06/63784/2003 ze dne s účinností od tohoto data.činnost uvedenou pod bodem r) vykonává ČKA na základě Rozhodnutí Ministerstva financí o dalších činnostech ČKA č.j. 06/96 320/2001 ze dne s účinností od uvedeného data. Činnost uvedenou pod bodem s) vykonává ČKA na základě Rozhodnutí Ministerstva financí o rozšíření předmětu činnosti České konsolidační agentury č.j. 06/ /2003 ze dne s účinností od tohoto data. Veškeré dokumenty a materiály uváděné v emisním dodatku jsou k nahlédnutí v odboru finančních operací v sídle České konsolidační agentury (dále jen Agentura nebo ČKA). Internetová adresa emitenta je Právní postavení Agentury Konsolidační banka Praha, s.p.ú. (KOB) prošla v roce 2001 unikátní transformací z bankovní instituce na nebankovní subjekt - Českou konsolidační agenturu. Zánik KOB k a vznik Agentury nastaly v důsledku přijatých zákonů. Zákonem č. 165/1998 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, bylo stanoveno, že KOB může podle tohoto zákona existovat a vyvíjet činnost nejdéle do 31. srpna Byl přijat nový zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře, který zajišťuje právní kontinuitu mezi státním peněžním ústavem KOB a Agenturou včetně právního nástupnictví a přechodu veškerých práv a závazků. Podle nového zákona je Agentura právnickou osobou, která je příslušná hospodařit s majetkem státu, ale i s majetkem, se kterým se stane příslušnou hospodařit při zajišťovaní stanovené činnosti či v souvislosti s touto činností. Agentura se zapisuje do obchodního rejstříku a tento zápis má deklaratorní charakter. Agentura zaniká podle zákona bez likvidace. Zákon o bankách se na Agenturu, která nemá bankovní licenci, až na výjimky nevztahuje. Postavení Agentury jako finanční instituce deklarovala ČNB svým Úředním sdělením ze dne , která zároveň přiřadila Agentuře nulovou rizikovou váhu (za závazky Agentury dle zákona 18

19 ručí stát). Agentura po svém vzniku uzavřela s ČNB dohodu o přístupu Agentury do zúčtovacího centra. V rámci změn daných zákonem o Agentuře proběhl v KOB a následně v Agentuře útlum některých bankovních činností, které již Agentura nebude realizovat. Především došlo k ukončení úvěrové činnosti, neboť podle zákona č. 239/2001 Sb. Agentura není bankou a nesmí poskytovat nové úvěry a přijímat vklady. KOB ke dni ukončení činnosti vypověděla běžné účty zaměstnanců. Po výběrovém řízení dále došlo k vyvedení dokumentárních plateb. Agentura již dokumentární platby nerealizuje. V souladu s rozhodnutím ministerstva financí o další činnosti však Agentura ještě může vykonávat plný platební styk. Zákon přesně definuje předmět činnosti Agentury, do kterého zahrnuje nákup, prodej a správu pohledávek a vybraných aktiv, restrukturalizaci obchodních společností, nákup, prodej a správu cenných papírů a další včetně dalších činností podle rozhodnutí Ministerstva financí souvisejících s výkonem činností výše zmíněných. Agentura je obchodníkem s cennými papíry a může vydávat dluhopisy. Dále může po předchozím souhlasu vlády nabývat majetkové účasti v obchodních společnostech nebo je zakládat. Příjmy a výdaje, s nimiž hospodaří Agentura, nejsou součástí státního rozpočtu. Ministerstvo financí po schválení dozorčí radou schvaluje stanovy Agentury, účetní závěrku, ukládá Agentuře úkoly, rozhoduje o způsobu úhrady ztrát atd. Agentura je povinna na požádání poskytnout informace o činnosti Agentury ministrovi financí, jeho prostřednictvím vládě a popřípadě dalším státním orgánům. Agentura pokračuje ve správě a vymáhání pohledávek všemi prostředky, které mohla využívat KOB. Podle zákona se Agentura stala příslušnou hospodařit s veškerým majetkem státu, s nímž byla k uvedenému dni příslušná hospodařit KOB, všechna práva a povinnosti KOB přešly na Agenturu. Agentura je povinna dokončit veškeré aktivity a obchody, které převzala od KOB. Je oprávněna využít při tom veškerá práva, možnosti a nástroje, kterými k tomu disponovala KOB. Hlavním cílem revitalizace a restrukturalizace vybraných podniků zůstává nalézt strategického investora a připravit podnik pro jeho vstup při aktivním použití všech prostředků. V souvislosti s transformací došlo ke změně řídících orgánů a k posunu jejich působnosti. Základním řídícím a statutárním orgánem KOB byla bankovní rada, kontrolním orgánem dozorčí rada, nejvyšším výkonným orgánem generální ředitel. V Agentuře je základním řídícím a statutárním orgánem představenstvo v čele s předsedou, který je zároveň generálním ředitelem Agentury. Dozorčí rada Agentury má poněkud jiné postavení než dozorčí rada KOB, vedle funkce kontrolního orgánu má v souladu se zákonnými a statutárními normami rovněž exekutivní pravomoci. Pro oblast lidských zdrojů ustanovení o právním nástupnictví a přechodu veškerých práv a závazků znamenalo, že práva a povinnosti zaměstnanců z pracovně právních vztahů byly převedeny k 1. září 2001 na Českou konsolidační agenturu. 19

20 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ( 7) Údaje o základním kapitálu emitenta ( 7 odst. 1 písm. a), b), d)) Jako státní peněžní ústav KOB neemitovala akcie. Od roku 1994 disponovala 5,95 mld. Kč základního kapitálu, vytvořeného podle příslušných vládních usnesení jednak převodem ze základního kapitálu federální Konsolidační banky a dále především dotacemi Fondu národního majetku ČR, z rezervního fondu KOB, převodem z rozděleného zisku a vkladem zakladatele. Základní kapitál KOB ve výši 5,95 mld. Kč byl stoprocentně splacen a Česká konsolidační agentura jej v souvislosti s transformací převzala od Konsolidační banky Praha, s.p.ú. Vzhledem k právnímu postavení Agentury, které je upraveno zvláštním Zákonem o ČKA, není základní kapitál rozložen do majetkových podílů ani účastnických cenných papírů. Popis struktury podnikatelského seskupení ( 7 odst. 1 písm. c)) Ovládající osoba: Česká konsolidační agentura Přímo ovládané osoby: Jméno společnosti Základní kapitál společnosti () Podíl na základním kapitálu spol. (%) ZVI a.s ,00 VSM ČR, a.s. v likvidaci ,00 TRUSTFIN akciová společnost ,00 První východní a.s ,00 PRISKO a.s ,00 Konpo, s.r.o ,00 IPB REAL INVESTMENT, a.s ,00 Explosia a.s ,00 Česká finanční, s.r.o ,00 CRF Praha a.s. v likvidaci ,00 TCHECOMALT GROUP, a.s ,93 ADEX, a.s ,28 BH CAPITAL, a.s ,89 Autoklub Bohemia Assistance, a.s ,00 KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s ,00 ARTA REAL, k.s ,28 VZLÚ a.s ,55 ČKD PRAHA HOLDING, a.s ,47 Nepřímo ovládané osoby: Přes Českou finanční, s.r.o. Jméno společnosti Základní kapitál společnosti () Podíl na základním kapitálu spol. (%) COOP BANKA ,80 Spolek pro chemickou a hutní výrobu ,73 20

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Československá obchodní banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Československá obchodní banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 125 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702953 Emisní kurz: 102,21

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 EMISNÍ DODATEK ZE DNE 20. LISTOPADU 2007 5 000 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Štěpánská apartmá 9,60/17

Štěpánská apartmá 9,60/17 Emisní podmínky dluhopisů Štěpánská apartmá 9,60/17 emitent: Štěpánská apartmá, a.s. se sídlem Praha, Libeň, Na Malém klínu 1787/24, PSČ 182 00, IČ: 45271852 zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura

Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura PROSPEKT Dluhopisový program v maximálním objemu 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 8 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 15 let Na základě tohoto emisního programu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost BPA sport marketing a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČO:

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. celková jmenovitá hodnota 650 000 000 Kč dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem splatné v r. 2012 ISIN CZ0003501447 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Československá obchodní banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost E&V Holding a.s., IČ: 24238759, se sídlem Nad Laurovou 2853/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

740.000.000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent EMISNÍ DODATEK ZE DNE 27.

740.000.000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent EMISNÍ DODATEK ZE DNE 27. EMISNÍ DODATEK ZE DNE 27. ÚNORA 2007 740.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na vývoji spotového kurzu EUR/PLN splatné v roce 2010, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701278 Tento emisní

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotéčních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ISIN CZ0003501793

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ISIN CZ0003501793 ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy ČD Cargo, a.s., s pevným úrokovým

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 2,70/2014 v celkové

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., a zákona č. 230/2009 Sb. Parlament se

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Komerční banka, a.s. EMISNÍ DODATEK. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,5 % p.a.

Komerční banka, a.s. EMISNÍ DODATEK. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 4,5 % p.a. Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu

Více

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 1. Emitent. Emitent Sammati s.r.o. (dále jen Emitent ) vydává níže vymezené dluhopisy a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením 8 zákona č. 190/2004

Více

Předpis č. 190/2004 Sb.

Předpis č. 190/2004 Sb. Předpis č. 190/2004 Sb. ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1-7) HLAVA II - EMISNÍ PODMÍNKY ( 8-11) HLAVA III - VYDÁNÍ DLUHOPISU A VLASTNÍ DLUHOPISY NABYTÉ EMITENTEM ( 15-15a)

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě do 600 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 1,85% p.a splatné v roce 2006 ISIN CZ0002000516 Hypoteční zástavní listy

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta SPGroup a.s. (ve znění účinném k 29.1.2015)

Emisní podmínky dluhopisů emitenta SPGroup a.s. (ve znění účinném k 29.1.2015) Emisní podmínky dluhopisů emitenta SPGroup a.s. (ve znění účinném k 29.1.2015) 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost SPGroup a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem

Více

EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU Hypoteční zástavní listy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu (dále také jen "Dluhopisy") jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech společností Wüstenrot hypoteční banka

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta EDD Business Capital a.s. I.A

Emisní podmínky dluhopisů emitenta EDD Business Capital a.s. I.A Emisní podmínky dluhopisů emitenta EDD Business Capital a.s. I.A ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost EDD Business Capital a.s, založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Kolbenova 616/34,

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Obsah 1. Emitent 3 2. Základní popis dluhopisů 3 3. Centrální evidence 4 4. Upisovatelé a úpis Dluhopisů 4 5. Vlastník Dluhopisu, převod Dluhopisů 4 6. Vydání

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

3.000.000.000 Kč. Česká spořitelna, a.s.

3.000.000.000 Kč. Česká spořitelna, a.s. 3.000.000.000 Kč Česká spořitelna, a.s. Podřízené dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě do 3.000.000.000 Kč nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2015 s právem emitenta na předčasné splacení dluhopisů

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A Municipální finanční společnost a.s. M U F I S a. s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 telefon 255 721 487, 255 721 485 telefax 222 245 883 e-mail MUFIS@cmzrb.cz IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku

Více

Wüstenrot stavební spořitelna a.s.

Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Podřízené dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě do 500 000 000 Kč nesoucí úrokový výnos ve výši 4,50% p.a., s možností změny této výše v případě neuplatnění práva emitenta

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY S

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Emitent je oprávněn k vydávání hypotečních zástavních listů na základě rozhodnutí České národní banky č.j. 2878/11 ze dne 29.12.1995.

Emitent je oprávněn k vydávání hypotečních zástavních listů na základě rozhodnutí České národní banky č.j. 2878/11 ze dne 29.12.1995. EMISNÍ PODMÍNKY Zastupitelné hypoteční zástavní listy s úrokovým výnosem ve výši 4,80 % p.a., splatné v roce 2016, vydávané společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ:

Více