Návod k montáži a obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a obsluze"

Transkript

1 Technika pohon \ elektronika pohon \ systémová integrace \ servis Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi Typové ady R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Vydání 09/ / CS

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Obsah 1 Všeobecné pokyny Použití dokumentace Struktura bezpe nostních pokyn Nároky na záru ní pln ní Vylou ení ze záruky Poznámka o autorských právech Název produktu a obchodní zna ka Bezpe nostní pokyny Úvodní poznámky Všeobecné Cílová skupina Použití v souladu s ur eným ú elem Sou asn platné dokumenty Transport / uskladn ní Instalace / montáž Uvedení do provozu / Provoz Inspekce/údržba Kontrolní seznamy P ed uvedením do provozu B hem uvád ní do provozu Konstrukce p evodovky Princip konstrukce elních Princip konstrukce plochých Princip konstrukce kuželových Princip konstrukce šnekových Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W10-W Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W37-W Typový štítek / typové ozna ení Mechanická instalace Pot ebné nástroje / pom cky P edpoklady pro montáž Instalace p evodovky P evodovka s plným h ídelem P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD Momentové op ry pro nasouvací p evodovky Nasouvací p evodovky s drážkou pro lícované pero nebo s drážkováním Nasouvací p evodovky se sv rným kotou em Nasouvací p evodovky se systémem TorqLOC Montáž ochranného krytu Spojka z adaptéru AM Spojka z adaptéru AQ Adaptér s prokluzovou spojkou AR Víko AD na vstupní stran Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 3

4 Obsah 6 Uvedení do provozu Kontrola hladiny oleje M ení teploty povrchu a teploty oleje Zdánlivá net snost h ídelových t sn ní Šnekové p evodovky a p evodovky SPIROPLAN W elní p evodovky / Ploché p evodovky / Ku elové p evodovky P evodovka s uzáv rem zp tného chodu Kontrola otá ek Montá a nastavení hlída e otá ek WEX Montá sníma e impulz Inspekce údr ba P ípravné práce pro inspekci a údr u Intervaly inspekcí / Intervaly údr y Intervaly vým ny maziva Inspekce a údr a adaptéru AL / AM / AQ. / EWH Adaptér AR Inspekce a údr a víka AD na vstupní stran Inspekce a údr a Pracovní polohy Ozna ení pracovních poloh Ztráty rod ním Pracovní polohy u SPIROPLAN Legenda elní p evodové motory R elní p evodové motory RX Ploché p evodové motory F Ku elové p evodové motory K Šnekové p evodové motory S P evodové motory SPIROPLAN W Technické údaje Dlouhodo é uskladn ní Maziva Provozní poruchy P evodovka Adaptér AM / AQ. / AL / EWH Víko AD na vstupní stran Adaptér s prokluzovou spojkou AR Odd lení slu e zákazník m Likvidace Prohlášení o shod P evodovky kategorie 2G a 2D s adaptérem AM / AQA / AL / AD / AR P evodovky kategorie 3G a 3D s adaptérem AR Seznam adres Index Návod k montá a obsluze P evodovky s ochranou prot exploz

5 Všeobecné pokyny Použití dokumentace 1 1 Všeobecné pokyny 1.1 Použití dokumentace Tato dokumentace je sou ástí produktu a obsahuje d ležité pokyny pro provoz a servis. P íru ka je ur ena všem, kdo provád jí montáž, instalaci, uvád ní do provozu a servis výrobku. Dokumentace musí být p ístupná v tišt né podob a v itelném stavu Ujist te se, že si osoby odpov dné za za ízení a jeho provoz, a osoby, které na za ízení pracují na vlastní odpov dnost, p e etly celou dokumentaci a porozum ly jí. V p ípad nejasností, nebo pokud pot ebujete další informace, obra te se na firmu SEW-EURODRIVE. 1.2 Struktura bezpe nostních pokyn Význam výstražných hesel Následující tabulka znázor uje odstup ování a význam výstražných hesel pro bezpe nostní pokyny, upozorn ní na riziko hmotných škod a další upozorn ní. Výstražné heslo Význam D sledky v p ípad nerespektování NEBEZPE Í! Bezprost edn hrozící nebezpe í Smrt nebo t žká poran ní VAROVÁNÍ! Možná nebezpe ná situace Smrt nebo t žká poran ní POZOR! Možná nebezpe ná situace Lehká zran ní POZOR! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonu nebo jeho okolí UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI UPOZORN NÍ D ležité upozorn ní k ochran proti explozi Užite né upozorn ní nebo tip: Usnad uje manipulaci se systémem pohonu. Zánik ochrany proti explozi a z toho vyplývající nebezpe í Struktura bezpe nostních pokyn pro daný odstavec Bezpe nostní pokyny pro daný odstavec platí nejen pro speciální manipulaci, ale také pro více zp sob manipulace v rámci jednoho tématu. Použité piktogramy poukazují bu na všeobecné riziko, nebo na specifické riziko. Níže vidíte formální strukturu bezpe nostního pokynu pro daný odstavec: VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpe í a jeho zdroj. Možné d sledky v p ípad nerespektování. Opat ení pro odvrácení nebezpe í Struktura vložených bezpe nostních pokyn Vložené bezpe nostní pokyny jsou uvedeny p ímo v návodu p ed p íslušným nebezpe ným krokem. Níže je znázorn na formální struktura vloženého bezpe nostního pokynu: VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpe í a jeho zdroj. Možné d sledky v p ípad nerespektování. Opat ení pro odvrácení nebezpe í. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 5

6 1 Všeobecné pokyny Nároky na záru ní pln ní 1.3 Nároky na záru ní pln ní Dodržování pokyn uvedených v dokumentaci je p edpokladem pro bezporuchový provoz a pro p ípadné uplat ování nárok vyplývajících ze záruky. Než za nete se za ízením pracovat, p e t te si nejprve dokumentaci! 1.4 Vylou ení ze záruky Respektování dokumentace je základním p edpokladem pro bezpe ný provoz p evodovky s ochranou proti explozi v typových adách R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W a pro dosažení uvád ných vlastností a výkonových charakteristik výrobku. Za škody na zdraví osob, hmotné škody a škody na majetku, které vzniknou kv li nedodržení pokyn uvedených v dokumentaci, nep ebírá firma SEW-EURODRIVE žádnou záruku. Ru ení za v cné vady je v takových p ípadech vylou eno. 1.5 Poznámka o autorských právech 2012 SEW-EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli i díl í rozmnožování, editace, ší ení a jiné komer ní využití je zakázáno. 1.6 Název produktu a obchodní zna ka Zna ky a názvy produkt uvedené v tomto dokumentu jsou obchodními zna kami nebo registrovanými obchodními zna kami náležícími p íslušným vlastník m. 6 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

7 Bezpe nostní pokyny Úvodní poznámky 2 2 Bezpe nostní pokyny Následující základní bezpe nostní pokyny slouží pro prevenci úraz a v cných škod. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování základních bezpe nostních pokyn. Ujist te se, že osoby odpov dné za funkci a provoz za ízení a osoby, které na za ízení pracují na vlastní odpov dnost, kompletn p e etly dokumentaci a porozum ly jí. V p ípad nejasností, nebo pokud pot ebujete další informace, se obra te na firmu SEW-EURODRIVE. 2.1 Úvodní poznámky Níže uvedené bezpe nostní pokyny se týkají p edevším použití následujících komponent: P evodovky s ochranou proti explozi v typových adách R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. P i použití p evodových motor prosím dbejte rovn ž na dodržení bezpe nostních pokyn uvedených v p íslušném návodu k obsluze pro: P evodovka Berte prosím rovn ž ohled na dopl ující bezpe nostní pokyny v jednotlivých kapitolách této dokumentace. 2.2 Všeobecné VAROVÁNÍ! B hem provozu se na motorech mohou v závislosti na použitém stupni ochrany vyskytovat sou ásti pod nap tím, holé sou ásti (v p ípad otev ených zásuvek a svorkových sk íní), pohyblivé a rotující díly, nebo p ípadn sou ásti pod nap tím. Smrt nebo t žká poran ní. Veškeré práce související s transportem, uskladn ním, sestavením/montáží, p ipojením, uvedením do provozu, opravami a údržbou, smí provád t pouze kvalifikovaný personál. P itom je t eba bezpodmíne n dbát na následující: p íslušné podrobné návody k obsluze, varovné a bezpe nostní štítky na motoru/p evodovém motoru, všechny ostatní technické podklady, které náleží k pohonu, návody na uvedení do provozu a schémata zapojení, speciální p edpisy a požadavky v závislosti na daném za ízení, národní/regionální p edpisy pro bezpe nost a prevenci úraz. Nikdy neinstalujte poškozené produkty. Poškození prosím neprodlen reklamujte u firmy, která zajiš ovala transport. V p ípad nep ípustného odstran ní pot ebných ochranných kryt nebo krycího t lesa, nesprávného použití za ízení a p i chybné instalaci nebo obsluze vzniká riziko vážného poškození zdraví osob, p i emž m že dojít rovn ž k hmotným škodám. Další informace naleznete v této dokumentaci. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 7

8 2 Bezpe nostní pokyny Cílová skupina 2.3 Cílová skupina Veškeré mechanické práce smí vykonávat pouze odborníci s p íslušnou kvalifikací. Odborní pracovníci ve smyslu této dokumentace jsou osoby, které byly seznámeny s konstrukcí, mechanickou instalací, odstran ním poruch a údržbou výrobku, a mají následující kvalifikaci: vzd lání v oblasti mechaniky (nap. mechanik nebo mechatronik) zakon ené záv re nou zkouškou, znalost tohoto návodu k obsluze. Veškeré elektrotechnické práce smí vykonávat pouze odborníci s p íslušnou kvalifikací. Odborní elektrotechnici ve smyslu této dokumentace jsou osoby, které byly seznámeny s elektrickou instalací, uvedením do provozu, odstran ním poruch a údržbou výrobku a mají následující kvalifikaci: vzd lání v oblasti elektrotechniky (nap. elektrotechnik, elektronik nebo mechatronik) zakon ené záv re nou zkouškou, znalost tohoto návodu k obsluze. Veškeré práce v ostatních oblastech jako je doprava, skladování, provoz a likvidace odpadu musí provád t výhradn osoby, které byly vhodným zp sobem zaškoleny. Všichni odborní pracovníci musí používat p íslušný ochranný od v odpovídající jejich innosti. 2.4 Použití v souladu s ur eným ú elem P evodovky jsou ur eny pro pr myslová za ízení a smí být používány pouze v souladu s údaji uvedenými v technické dokumentaci firmy SEW-EURODRIVE a na typovém štítku. Odpovídají platným normám a p edpis m a spl ují požadavky sm rnice 94/9/EG. Ve smyslu evropské sm rnice pro stroje 2006/42/EG jsou p evodovky sou ásti ur ené k montáži do stroj a za ízení. V oblasti platnosti sm rnice je uvedení do provozu v souladu s p edpisy možné teprve tehdy, když je zajišt na shoda kone ného produktu s evropskou sm rnicí 2006/42/EG pro stroje. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Hnací motor p ipojený k p evodovce smí být provozován pouze za p edpoklad uvedených v kapitole "Mechanická instalace / P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD" ( str. 34). Motor p ipojený k p evodovce smí být provozován na frekven ním m ni i pouze tehdy, pokud jsou dodrženy údaje na typovém štítku p evodovky! Pokud je p evodovka používána v kombinaci s variátorem, je t eba navíc respektovat návod k obsluze variátoru. Motor p ipojený k p evodovce prost ednictvím adaptéru nebo emenu smí být provozován pouze tehdy, pokud jsou dodrženy údaje uvedené na typovém štítku p evodovky! V okolí se nesmí nacházet žádná agresivní média. 8 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

9 Bezpe nostní pokyny Sou asn platné dokumenty Sou asn platné dokumenty P evodovky s ochranou proti explozi Je t eba zárove respektovat následující podklady a dokumenty: návod k obsluze "T ífázové motory DR chrán né proti explozi" návody k obsluze p ípadných dopl k, pokud jsou použity katalog "T ífázové motory s ochranou proti explozi" a p ípadn katalog "Pohony s ochranou proti explozi" 2.6 Transport / uskladn ní Zkontrolujte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujist te se, zda nedošlo k p ípadnému poškození p i transportu. Toto poškození ihned oznamte spole nosti zajiš ující transport. Uvedení do provozu v takovém p ípad není možné. P epravní oka je t eba pevn dotáhnout. Oka jsou dimenzována pouze na hmotnost motoru / p evodového motoru; není možné p idávat žádnou další zát ž. Použité záv sné šrouby s okem odpovídají norm DIN 580. P edpisy a zát že uvedené v této norm je t eba bezpodmíne n dodržet. Pokud jsou na p evodovém motoru upevn na dv p epravní oka nebo dva záv sné šrouby s oky, je t eba p i transportu navázat ob tato oka (šrouby). Sm r tahu vázacího lana nebo et zu pak podle DIN 580 nesmí p ekro it úhel 45. Pokud je to zapot ebí, použijte vhodné, dostate n dimenzované transportní pom cky. Tyto pom cky použijte i p i dalších p epravách. Pokud motor / p evodový motor nenainstalujete ihned, uskladn te jej na suchém a bezprašném míst. Motor / p evodový motor nesmí být skladován na volném prostranství a nesmí ležet na krytu ventilátoru. Motor / p evodový motor je možné skladovat až 9m síc bez nutnosti provád t speciální úkony p ed uvedením do provozu. 2.7 Instalace / montáž Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Mechanická instalace" ( str. 21)! 2.8 Uvedení do provozu / Provoz P ed uvedením do provozu zkontrolujte hladinu oleje podle kapitoly "Inspekce/údržba"! ( str. 84). Zkontrolujte správný sm r otá ení p i rozpojené spojce. Všímejte si p itom neobvyklých zvuk obrušování p i protá ení. P i zkušebním provozu bez výstupních prvk zajist te lícovaná pera. Kontrolní a ochranné prvky nevypínejte ani p i zkušebním provozu. P i odchylkách oproti normálnímu provozu (nap. p i zvýšené teplot, hluku nebo chv ní) je t eba v p ípad pochybností vypnout p evodový motor. Zjist te p í inu, p ípadn kontaktujte SEW-EURODRIVE. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 9

10 2 Bezpe nostní pokyny Inspekce/údržba 2.9 Inspekce/údržba Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Inspekce a údržba" ( str. 84)! 10 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

11 Kontrolní seznamy P ed uvedením do provozu 3 3 Kontrolní seznamy 3.1 P ed uvedením do provozu V tomto kontrolním seznamu jsou uvedeny všechny innosti, které je t eba vykonat p ed uvedením p evodovky do provozu v prost edí ohroženém výbuchem podle sm rnice 94/9/EG. P ed uvedením do provozu v prost edí ohroženém výbuchem zkontrolujte Zkontrolujte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujist te se, zda nedošlo k p ípadnému poškození p i transportu. Toto poškození ihned oznamte spole nosti zajiš ující transport. Uvedení do provozu v takovém p ípad není možné. P ed uvedením do provozu odstra te transportní ochranu. Zkontrolujte, zda souhlasí následující údaje na typovém štítku p evodovky s p ípustnými podmínkami v daném míst ohroženém explozí: Skupina za ízení Kategorie Atex Zóna Atex Teplotní t ída Maximální teplota povrchu Zkontrolováno Informace v kapitole a 5.5 Je zajišt no, že p i montáži p evodovky nebudou p ítomny žádné výbušné atmosféry, oleje, kyseliny, plyny, 5.2 páry nebo zá ení? Je zajišt no dodržení teploty okolí podle tabulky maziv? 9.2 Je zajišt no, že bude p evodovka dostate n odv trávána a nebude docházet k jejímu externímu zah átí 5.3 a 5.5 (nap. p es spojky)? Teplota chladicího vzduchu nesmí být vyšší než 40 C. Shoduje se použitá pracovní poloha s pracovní polohou uvedenou na typovém štítku? 5.3 a 8.1 Pamatujte: Zm na pracovní polohy se smí provést jen po p edchozí konzultaci s firmou SEW-EURO- DRIVE. Bez této p edchozí konzultace ztrácí platnost certifikace ATEX! Shoduje se hladina oleje u dané pracovní polohy s množstvím olejové nápln uvedeným na typovém 5.3 štítku? Jsou všechny šrouby pro kontrolu a vypoušt ní oleje a odvzduš ovací šrouby a ventily voln p ístupné? 5.3 Mají všechny vstupní a výstupní prvky, které mají být namontovány, certifikaci ATEX? Je zajišt no, že u samostatných s adaptéry nebo s víkem na stran pohonu nebudou 6.2 p ekro eny hodnoty uvedené na typovém štítku p evodovky? P i montáži s dutým h ídelem a stahovacím kotou em: 5.8 Je ádn namontováno krycí víko? P i montáži spojky adaptéru AM, AQA: Jako montážní pom cky se nesmí používat distan ní objímky! P i montáži motoru na víko AD na stran vstupu: Má emen mezi koncem h ídele na vstupní stran a h ídelem motoru dostate ný svodový odpor <10 9? P ed montáží ochranného krytu: Bylo pomocí analýzy rizik provedené výrobcem ochranného krytu prokázáno, že nemohou vzniknout žádné zdroje zážehu (nap. jiskry vlivem obrušování)? U motor provozovaných na síti: Zkontrolujte, zda se údaje na typovém štítku p evodovky a motoru shodují s podmínkami v míst použití U p evodových motor ízeních m ni em: P ekontrolujte, zda je p evodový motor schválen pro provoz na m ni i. Nastavení parametr m ni e musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k p etížení p evodovky (viz typový štítek p evodovky) 5.11 a Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 11

12 3 Kontrolní seznamy B hem uvád ní do provozu 3.2 B hem uvád ní do provozu V tomto kontrolním seznamu jsou uvedeny všechny innosti, které je t eba vykonat b hem uvedení p evodovky do provozu v prost edí ohroženém výbuchem podle sm rnice 94/9/EG. B hem uvád ní do provozu v prost edí ohroženém výbuchem zkontrolujte Po cca 3 hodinách zm te teplotu povrchu. Rozdíl vzhledem k teplot okolí nesmí p ekro it hodnotu 70 K. P i rozdílu > 70 K pohon ihned vypn te a konzultujte problém s SEW-EURODRIVE! Zm te teplotu oleje. K nam ené hodnot p ipo t te 10 K. Na základ této hodnoty ur ete interval vým ny maziva. U s adaptérem AM nebo s víkem AD na stran pohonu s uzáv rem zp tného chodu RS respektujte: Minimální odkláp cí otá ky uzáv ru zp tného chodu nesmí být p i jmenovitém provozu podkro eny. Zkontrolováno Informace v kapitole a Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

13 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce elních 4 4 Konstrukce p evodovky UPOZORN NÍ Následující obrázky jsou schematické rozkladové výkresy. Slouží pouze jako p i azovací pom cka k seznamu sou ástí. V závislosti na konstruk ní velikosti a provedení p evodovky se mohou vyskytovat odchylky! 4.1 Princip konstrukce elních [181] [42] [41] [8] [7] [19] [43] [3] [9] [2] [12] [45] [11] [515] [516] [517] [47] [17] [6] [101] [100] [102] [59] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [20] [24] [1] [22] [59] [31] [32] [30] [5] [34] [4] [37] [506] [39] [507] [131] [508] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Pastorek Kolo H ídel pastorku Kolo H ídel pastorku Kolo Výstupní h ídel Lícované pero T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Pojistná podložka Distan ní trubka [19] [20] [22] [24] [25] [30] [31] [32] [34] [37] [39] [41] Lícované pero Odvzduš ovací ventil T leso p evodovky Šroub se záv sným okem Valivé ložisko Valivé ložisko Lícované pero Distan ní trubka Valivé ložisko Valivé ložisko Pojistná podložka Pojistná podložka [42] [43] [45] [47] [59] [88] [100] [101] [102] [131] [181] [506] Valivé ložisko Lícované pero Valivé ložisko Pojistná podložka Uzavírací šroub Pojistná podložka Víko p evodovky Šroub se šestihrannou hlavou T sn ní Uzavírací ví ko Uzavírací ví ko Lícovaná podložka [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 13

14 4 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce plochých 4.2 Princip konstrukce plochých [515] [516] [517] [41] [42] [181] [506] [507] [131] [508] [3] [37] [39] [43] [5] [2] [31] [45] [4] [30] [32] [183] [20] [59] [22] [1] [161] [59] [165] [19] [160] [7] [94] [92] [93] [91] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [102] [100] [101] [81] [9] [17] [11] [6] [14] [16] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [11] [14] [16] [17] [19] [20] Pastorek Kolo H ídel pastorku Kolo H ídel pastorku Kolo Dutý h ídel T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Šroub se šestihrannou hlavou Výstupní p íruba Distan ní trubka Lícované pero Odvzduš ovací ventil [22] [25] [30] [31] [32] [37] [39] [41] [42] [43] [45] [59] [81] [88] T leso p evodovky Valivé ložisko Valivé ložisko Lícované pero Distan ní trubka Valivé ložisko Pojistná podložka Pojistná podložka Valivé ložisko Lícované pero Valivé ložisko Uzavírací šroub T snicí podložka Pojistná podložka [91] [92] [93] [94] [100] [101] [102] [131] [160] [161] [165] [181] [183] Pojistná podložka Podložka Pružná podložka Šroub se šestihrannou hlavou Víko p evodovky Šroub se šestihrannou hlavou T sn ní Uzavírací ví ko Uzavírací zátka Uzavírací ví ko Uzavírací zátka Uzavírací ví ko T snicí kroužek h ídele [506] [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka 14 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

15 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce kuželových Princip konstrukce kuželových [100] [102] [3] [536] [43] [537] [538] [533] [534] [535] [45] [2] [114] [20] [22] [59] [101] [42] [119] [113] [59] [25] [84] [19] [523] [522] [88] [521] [116] [89] [59] [1] [8] [7] [59] [6] [59] [83] [17] [11] [12] [9] [131] [31] [5] [37] [506] [507] [137] [508] [4] [30] [135] [132] [161] [133] [542] [543] [544] [39] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [19] [20] [22] Pastorek Kolo H ídel pastorku Kolo H ídel pastorku Kolo Výstupní h ídel Lícované pero T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Pojistná podložka Distan ní trubka Lícované pero Odvzduš ovací ventil T leso p evodovky [25] Valivé ložisko [30] Valivé ložisko [31] Lícované pero [37] Valivé ložisko [39] Pojistná podložka [42] Valivé ložisko [43] Lícované pero [45] Valivé ložisko [59] Uzavírací šroub [83] T snicí podložka [84] T snicí podložka [88] Pojistná podložka [89] Uzavírací ví ko [100] Víko p evodovky [101] Šroub se šestihrannou hlavou [102] T sn ní [113] [114] [116] [119] [131] [132] [133] [135] [161] [506] [507] [508] [521] [521] Drážkovaná matice Pojistný plech Ochrana závitu Distan ní trubka Uzavírací ví ko Pojistná podložka Op rná podložka T snicí podložka Uzavírací ví ko Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka [522] [523] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [542] [543] [544] Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 15

16 4 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce šnekových 4.4 Princip konstrukce šnekových [101] [59] [20] [131] [506] [507] [39] [137] [37] [5] [43] [30] [102] [2] [61] [59] [100] [22] [1] [19] [25] [523] [522] [521] [89] [88] [59] [7] [9] [12] [520] [519] [518] [11] [6] [1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12] [19] Pastorek Kolo Šnek Šnekové kolo Výstupní h ídel T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Pojistná podložka Lícované pero [20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59] [61] Odvzduš ovací ventil T leso p evodovky Valivé ložisko Valivé ložisko Valivé ložisko Pojistná podložka Lícované pero Uzavírací šroub Pojistná podložka [88] [89] [100] [101] [102] [131] [137] [506] [507] Pojistná podložka Uzavírací ví ko Víko p evodovky Šroub se šestihrannou hlavou T sn ní Uzavírací ví ko Op rná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka [518] [519] [520] [521] [522] [523] Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka 16 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

17 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W10-W Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W10-W30 [100] [101] [102] [22] [65] [66] [68] [71] [143] [72] [1] [89] [88] [521] [522] [523] [25] [6] [8] [19] [7] [250] [251] [17] [11] [1] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [518] [519] [12] [520] [9] Pastorek Kolo Výstupní h ídel Lícované pero T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Pojistná podložka Distan ní trubka [19] [22] [25] [65] [66] [71] [72] [143] Lícované pero T leso p evodovky Valivé ložisko T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Op rná podložka Pojistná podložka Op rná podložka [88] [89] [100] [101] [102] [132] [183] [250] Pojistná podložka Uzavírací ví ko Víko p evodovky Šroub se šestihrannou hlavou T sn ní Pojistná podložka T snicí kroužek h ídele Pojistná podložka [251] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Pojistná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 17

18 4 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W37-W Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W37-W47 [521] [522] [523] [88] [89] [6] [25] [22] [19] [7] [8] [518] [519] [11] [520] [12] [9] [59] [44] [133] [506] [37] [5] [59] [31] [5] [1] [33] [32] [30] [137] [2] [61] [26] [36] [1] [2] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [19] Pastorek Kolo H ídel pastorku Kolo Výstupní h ídel Lícované pero T snicí kroužek h ídele Radiální kuli kové ložisko Pojistná podložka Lícované pero [22] [24] [25] [26] [30] [31] [32] [33] [36] [37] T leso p evodovky Transportní oko Radiální kuli kové ložisko Kryt, 1. stupe Radiální kuli kové ložisko Lícované pero Distan ní trubka Pojistná podložka Šroub se šestihrannou hlavou Radiální kuli kové ložisko [44] [59] [61] [68] [72] [80] [88] [89] [106] [133] O-kroužek Uzavírací šroub Pojistná podložka Pojistná podložka Pojistná podložka Lícované pero Pojistná podložka Uzavírací ví ko Závrtný šroub Lícovaná podložka [137] [150] [183] [506] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Lícovaná podložka Šestihranná matice T snicí kroužek h ídele Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka 18 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

19 Konstrukce p evodovky Typový štítek / typové ozna ení Typový štítek / typové ozna ení Typový štítek SEW - Eurodrive Bruchsal/Germany RF47/A/II2GD IM M1 na r/min 40 ne max r/min 1380 fb Ma Nm 89 Me max Nm 2,6 kg Fra max N 5313 i FSA GmbH, EU Code ,1 13,4 34,73 IP 65 RF47/A/II2GD CLP HC 220 Synth. Öl / 0,65l Made in Germany f b = provozní faktor F Ra max [N] = maximální radiální síla na výstupní stran F Re max [N] = maximální radiální síla na vstupní stran (s víkem AD na vstupní stran ) i = p evodový pom r p evodovky IM = uvedení pracovní polohy IP.. = stupe ochrany n e max [1/min] = maximální vstupní otá ky n a [1/min] = výstupní otá ky M e max [Nm] = maximální vstupní krouticí moment M a [Nm] = výstupní krouticí moment M R [Nm] = moment prokluzu p i použití adaptéru AR M RS [Nm] = blokovací moment uzáv rky zp tného chodu Informace ohledn speciálního zna ení UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI V n kterých aplikacích se p evodovky a p evodové motory SEW smí používat pouze p i dodržení zvláštních opat ení. Tyto aplikace jsou na typovém štítku ozna eny speciální zna kou "II..X". Nutnost použití zvláštních opat ení m že mít r zné d vody (nap. výhradn p erušovaný provoz, snížený výstupní moment apod.). Informace o p íslušných zvláštních opat eních byly kupujícímu sd leny p i prvním uvedení p evodovky, resp. p evodového motoru, do provozu. Kupující je povinen zajistit dodržení t chto opat ení. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 19

20 4 Konstrukce p evodovky Typový štítek / typové ozna ení Typové ozna ení UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Podrobný p ehled typových ozna ení a další informace naleznete v následující dokumentaci: katalog "P evodové motory s ochranou proti explozi" katalog "T ífázové motory s ochranou proti explozi" P íklad: p evodovka s elním koly kate or e 2GD RF 47 / A / II2GD Provedení s ochranou proti explozi podle sm rnice 94/9/EG Pro p ímou nástavbu na motor Konstruk ní velikost p evodovky Konstruk ní ada p evodovky s elními koly (p írubové provedení) Ozna ení EAC P evodovky chrán né proti explozi od spole nosti SEW-EURODRIVE spl ují na po ádání po adavky technických p edpis Euroasijské celní unie (Rusko, Kazachstán, lorusko a Arménie). Ozna ení EAC na výrobku potvrzuje shodu s bezpe nostními po- adavky celní unie. 20 Návod k montá a obsluze P evodovky s ochranou prot exploz

21 Mechanická instalace Pot ebné nástroje / pom cky 5 5 Mechanická instalace 5.1 Pot ebné nástroje / pom cky sada klí na šrouby p íp. momentový klí pro: sv rné kotou e adaptér motoru AQH nebo EWH víko se st edicím kolem na vstupní stran nasazovací p ípravek p íp. vyrovnávací prvky (podložky, distan ní kroužky) upev ovací materiál pro vstupní / výstupní prvky lubrika ní prost edek (nap. NOCO Fluid) prost edek pro zajišt ní šroub (u víka na vstupní stran se st edicím okrajem), nap. Loctite 243 Normované díly nejsou sou ástí dodávky Tolerance p i montážních pracích Konec h ídele Tolerance pr m ru podle DIN 748 ISO k6 u plných h ídel s Ø 50 mm ISO m6 u plných h ídel s Ø > 50 mm ISO H7 u dutých h ídel St edicí otvor podle DIN 332, tvar DR P íruby Tolerance souososti okraj podle normy DIN ISO j6 u b1 230 mm ISO h6 u b1 > 230 mm Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 21

22 5 Mechanická instalace P edpoklady pro montáž 5.2 P edpoklady pro montáž POZOR! Nebezpe í úrazu p i kontaktu s vy nívajícími ástmi stroje. Lehká poran ní! Zajist te dodržení dostate ného bezpe nostního prostoru v okolí p evodovky / p evodového motoru. POZOR! Poškození p evodovky / p evodového motoru nesprávnou montáží. Možnost vzniku hmotných škod! Dodržujte p esn pokyny uvedené v této kapitole. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Zkontrolujte, zda nejsou na obalu zbytky oleje. Zbytky oleje mohou být známkou net snosti. V p ípad net snosti olejového systému není zaru eno mazání p evodovky. M že to vést ke zvýšení teploty na povrchu. Pokud jsou na obalu zbytky oleje, kontaktujte SEW-EURODRIVE. Zkontrolujte, zda jsou spln ny následující body: Údaje na typovém štítku p evodového motoru se shodují s parametry nap ové sít. Pohon není poškozen vlivem transportu a skladování. Ujist te se, že jsou spln ny následující p edpoklady: U standardních : Okolní teplota je v souladu s technickou dokumentací, typovým štítkem a tabulkou maziv uvedenou v kapitole "Maziva" ( str. 138). V okolí nejsou p ítomny žádné oleje, kyseliny, plyny, páry, zá ení atd. U zvláštního provedení: Pohon je zhotoven v souladu s okolními podmínkami. Dbejte na údaje uvedené na typovém štítku. U šnekových a SPIROPLAN W: Nesmí p sobit žádné vysoké externí momenty setrva nosti, které by mohly p evodovku zatížit ve zp tném sm ru. [P i (v protism ru) = 2 1/ < 0,5 samosvornosti] Výstupní h ídele a p íruby je t eba d kladn o istit od ochranných antikorozních prost edk, ne istot apod. Použijte b žn dostupné rozpoušt dlo. Rozpoušt dlo nesmí proniknout k t snicím b it m a t snicím kroužk m h ídele riziko poškození materiálu! Pokud se v okolním prost edí nacházejí abrazivní ástice, chra te h ídelové t snicí kroužky na výstupu proti opot ebení. 22 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

23 Mechanická instalace Instalace p evodovky Instalace p evodovky POZOR! Nesprávnou montáží m že dojít k poškození p evodovky nebo p evodového motoru. Možnost vzniku hmotných škod! Dodržujte p esn pokyny uvedené v této kapitole. Práce na p evodovce provád jte pouze v klidovém stavu. Zajist te vstupní agregát proti neúmyslnému zapnutí. Chra te p evodovku proti p ímému ofukování studeným vzduchem. Kondenzace vlhkosti m že vést k nár stu obsahu vody v oleji. P evodovku nebo p evodový motor je možné nainstalovat / namontovat pouze v uvedené pracovní poloze. Dbejte na údaje uvedené na typovém štítku. P evodovky SPIROPLAN o konstruk ní velikosti W10-W30 jsou nezávislé na pracovní poloze. Spodní konstrukce musí mít následující vlastnosti: rovinnost, tlumení chv ní, torzní tuhost. Maximální p ípustná chyba rovinnosti u patkového a p írubového upevn ní (orienta ní hodnoty s ohledem na DIN ISO 1101): velikost p evodovky 67: max. 0,4 mm, velikost p evodovky : max. 0,5 mm, velikost p evodovky : max. 0,7 mm, velikost p evodovky : max. 0,8 mm. P itom nesmí dojít k vzájemnému vzep ení patek hlavního t lesa a montážních p írub, a je t eba také dbát na p ípustné radiální a axiální síly! Pro výpo et p ípustných radiálních a axiálních sil se i te informacemi uvedenými v kapitole "Konfigurace" v katalogu a p evodových motor. P evodové motory upev ujte pomocí šroub t ídy 8.8. Následující p evodové motory upev ujte pomocí šroub t ídy 10.9: RF37, R37F s p írubou o Ø 120 mm RF47, R47F s p írubou o Ø 140 mm RF57, R57F s p írubou o Ø 160 mm a dále RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87 UPOZORN NÍ P i instalaci p evodovky dbejte na to, aby šrouby pro kontrolu a vypoušt ní oleje i odvzduš ovací ventily byly voln p ístupné! Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 23

24 5 Mechanická instalace Instalace p evodovky UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Na lakovaném povrchu je t eba vylou it procesy, které mohou vyvolat vznik elektrického náboje vlivem rychle se pohybujících díl. P ed uvedením do provozu zkontrolujte p edepsanou nápl oleje pro danou pracovní polohu!viz kap. "Maziva" ( str. 137) nebo údaje na typovém štítku. P i této p íležitosti rovn ž zkontrolujte p edepsanou olejovou nápl v souladu s danou pracovní polohou.viz kap. "Maziva" ( str. 137) nebo údaje na typovém štítku. P evodovky jsou z výroby napln ny pot ebným množstvím oleje. V závislosti na pracovní poloze jsou možné drobné odchylky na kontrolním šroubu pro m ení hladiny oleje. Tyto odchylky jsou p ípustné v rámci výrobních tolerancí. P i zm n pracovní polohy upravte odpovídajícím zp sobem množství nápln maziva a polohu odvzduš ovacího ventilu. Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Množství nápln maziva" ( str. 140) a v kapitole "Pracovní polohy" ( str. 109). U typu K prosím kontaktujte p i zm n pracovní polohy na M5 nebo M6 nebo mezi t mito polohami odd lení služeb zákazník m SEW. V p ípad zm ny pracovní polohy šnekových o konstruk ní velikosti S47 až S97 na polohu M2 a M3 prosím kontaktujte odd lení služeb zákazník m SEW. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Zm na pracovní polohy se smí provést jen po p edchozí konzultaci s firmou SEW- EURODRIVE. Bez této p edchozí konzultace ztrácí platnost certifikace ATEX! V p ípad nebezpe í elektrochemické koroze použijte mezi p evodovkou a pracovním strojem plastové vložky o tlouš ce 2 3 mm. Použitý plast musí mít elektrický svodový odpor < Elektrochemická koroze m že vzniknout mezi dv ma r znými kovy, nap. litinou a nerezovou ocelí. Rovn ž šrouby podložte plastovými podložkami! UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Pokud není za ízení dodate n uzemn no, m že docházet k jisk ení. Možnost nebezpe ného jisk ení! Prove te dopl kové uzemn ní krytu a použijte zemnicí šrouby na motoru. 24 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

25 Mechanická instalace Instalace p evodovky Utahovací momenty pro upev ovací šrouby P evodové motory utahujte následujícími momenty: Utahovací moment šroubu/matice Šroub/matice T ída pevnosti 8.8 [Nm] M6 11 M8 25 M10 48 M12 86 M M M M M M M M Uvedené p evodové motory v p írubovém provedení utahujte následujícími zvýšenými utahovacími momenty: Utahovací moment šroubu/matice Šroub/matice P íruba P evodovka T ída pevnosti 10.9 [Nm] 120 RF37 M RF37, RF47 M RF57 M ZR RZ37 M ZR RZ47 M ZR RZ57 M ZR RZ67 M ZR RZ77 M ZR RZ87 M FF77, KF77, FAF77, KAF77 M Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 25

26 5 Mechanická instalace Instalace p evodovky Upevn ní p evodovky UPOZORN NÍ P i použití v p írubovém provedení a v patkovém/p írubovém provedení v kombinaci s variátory VARIBLOC použijte k upevn ní p íruby na p ipojovací stran šrouby o jakosti 10.9 a vhodné podložky. Pro zlepšení t ecího spojení mezi p írubou a montážní plochou doporu uje SEW- EURODRIVE použít anaerobní plošné t sn ní nebo anaerobní lepidlo. P evodovka v patkovém provedení P evodovka v p írubovém provedení s p írubou B14 a/nebo s dutým h ídelem Následující tabulka znázor uje velikosti závit v patkovém provedení v závislosti na typu p evodovky a konstruk ní velikosti: Šroub R / R..F RX F / FH..B / FA..B Typ p evodovky K / KH..B / KV..B / KA..B M /20 M8 17/27/37 27/ /37/47 M /47 47/57 M12 47/57/ /67 57/67 67 M16 77/87 77/87 77/ M / M M /167 M36 147/ /157/187 Následující tabulka znázor uje velikosti závit s p írubou B14 a/nebo dutým h ídelem v závislosti na typu p evodovky a konstruk ní velikosti: Typ p evodovky Šroub RZ FAZ / FHZ KAZ / SA / WA KHZ / KVZ SAZ / SHZ M6 07/17/ /20/30 1) M8 37/47 27/37/47 37/47 47/57 37 M10 57/67 47 M12 77/87 57/67/77 57/67/77 67/77 M16 87/97 87/97 87/97 M20 107/ /127 M ) U provedení W30 s p ímou nástavbou na motor CMP nebo nástavbou pomocí adaptéru EWH.. se m ní velikost závitu na M8. S W 26 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

27 Mechanická instalace Instalace p evodovky 5 P evodovky v p írubovém provedení s p írubou B5 Následující tabulka znázor uje velikosti závit s p írubou B5 v závislosti na typu p evodovky, konstruk ní velikosti a pr m ru p íruby: Ø p íruby [mm] Šroub RF / R..F / RM FF / FAF / FHF Typ p evodovky KF / KAF / KHF / KVF SF / SAF / SHF WF / WAF 80 M M M6 07/17/ /20/30/ M8 07/17/27/37/ M8 07/17/27/37/47 27/ /47 30/37/ M10 37/47/57/ / M12 57/67/77/87 57/67 57/ M12 67/77/ M16 77/87/97/ M16 97/107/137/147 97/107 97/ M16 107/137/147/ M20 147/ Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 27

28 5 Mechanická instalace Instalace p evodovky Instalace ve vlhkých prostorách nebo venku Pro použití ve vlhkých prostorách nebo venku se dodávají pohony v antikorozním provedení s odpovídajícím ochranným lakem na povrchu. V p ípad pot eby poškozený lak opravte (nap. na odvzduš ovacím ventilu nebo v oblasti p epravních ok). P i montáži motor na adaptéry AM, AQ a na rozb hové a kluzné spojky AR, AT je t eba plochy p írub ut snit vhodným t snicím prost edkem, nap. Loctite 574. P i instalaci na volném prostranství není p ípustné p ímé vystavení slune ním paprsk m. Použijte odpovídající ochranné prvky, nap. kryty, zast ešení aj.! Vyhn te se akumulaci tepla. Provozovatel musí zajistit, aby funkci p evodovky neovliv ovala žádná cizorodá t lesa (nap. pády p edm t nebo zasypání) Komponenty z elastomeru s fluorovým kau ukem Za normálních provozních podmínek p i teplotách do 200 C je fluorový kau uk velmi stabilní a bezpe ný. Pokud se však zah eje na více než 300 C, nap. p i požáru nebo p sobením plamene ezacího ho áku, uvol ují se z n j škodlivé plyny a výpary i jiné závadné látky. POZOR! Nebezpe í podrážd ní a zran ní p i chybné manipulaci s fluorovým kau ukem. Zran ní Sou ásti, které obsahují fluorový kau uk, chra te p ed p íslušným tepelným zatížením, nebo je p ípadn odstra te, aby nemohlo dojít k uvoln ní škodlivých plyn, par a jiných látek. Zabra te vdechování plyn a par, jakož i o nímu, resp. kožnímu kontaktu, a to i po vychladnutí. U R..7, F..7, K..7, S..7 a SPIROPLAN W se mohou v následujících sou- ástech vyskytovat elastomery z fluorového kau uku: h ídelové t snicí kroužky, odvzduš ovací ventil, uzavírací šrouby. Za bezpe né zacházení v pr b hu celé životnosti až do ekologické likvidace odpovídá uživatel. Firma SEW-EURODRIVE neodpovídá za škody zp sobené nesprávnou manipulací. 28 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

29 Mechanická instalace Instalace p evodovky Odvzdušn ní p evodovky U následujících není zapot ebí žádné odvzdušn ní: R07 v pracovních polohách M1, M2, M3, M5 a M6 R17, R27 a F27 v pracovních polohách M1, M3, M5 a M6 P evodovky SPIROPLAN W10, W20, W30 P evodovky SPIROPLAN W37, W47 v pracovních polohách M1, M2, M3, M5, M6 SEW-EURODRIVE dodává všechny ostatní p evodovky s aktivovaným odvzduš ovacím ventilem namontovaným podle dané pracovní polohy. Výjimky: 1. SEW dodává následující p evodovky se šroubovacím uzáv rem v odvzduš ovacím otvoru: výkyvné pracovní polohy, pokud je to možné, p evodovky pro montáž v šikmé poloze. Odvzduš ovací ventil je ve svorkové sk íni motoru. P ed uvedením do provozu je t eba nejvýše položený uzavírací šroub vym nit za dodaný odvzduš ovací ventil. 2. SEW dodává u nástavbových, které je t eba na vstupní stran odvzdušnit, odvzduš ovací ventil v plastovém sá ku. 3. SEW dodává p evodovky v uzav eném provedení bez odvzduš ovacího ventilu. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Sestavení nástavbových s motory nebo adaptéry smí provád t pouze autorizované osoby. Kontaktujte prosím SEW-EURODRIVE. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 29

30 5 Mechanická instalace Instalace p evodovky Aktivování odvzduš ovacího ventilu Zkontrolujte, zda je odvzduš ovací ventil aktivován. Není-li odvzduš ovací ventil aktivován, musíte p ed uvedením p evodovky do provozu odstranit jeho transportní pojistku! 1. Odvzduš ovací ventil s transportní pojistkou Odstran ní transportní ochrany Aktivovaný odvzduš ovací ventil Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

31 Mechanická instalace P evodovka s plným h ídelem Lakování p evodovky POZOR! Odvzduš ovací ventily a h ídelové t snicí kroužky se mohou p i lakování nebo opravách laku poškodit. Nebezpe í vzniku hmotné škody. Odvzduš ovací ventily a ochranný b it h ídelového t snicího kroužku p ed nanášením laku pe liv polepte ochrannou páskou. Po dokon ení lakovacích prací nalepenou pásku odstra te. 5.4 P evodovka s plným h ídelem Pokyny pro montáž UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Smí se používat pouze vstupní a výstupní prvky s certifikací ATEX, pokud spadají pod sm rnici 94/9/EG. Vstupní a výstupní prvky montujte pouze pomocí nasazovacího p ípravku. Pro nasazení použijte st edicí otvor se závitem umíst ný na konci h ídele. UPOZORN NÍ Smí se používat pouze emeny s dostate ným elektrickým svodovým odporem < emeny musí spl ovat požadavky podle IEC , kategorie FV-0. Nasazené p enosové prvky musí být vyváženy a nesmí vyvolávat žádné nep ípustné radiální a axiální síly (p ípustné hodnoty viz katalog "P evodové motory" nebo "P evodové motory s ochranou proti explozi"). UPOZORN NÍ Montáž usnadníte nat ením výstupního prvku mazivem, nebo jeho krátkým zah átím (na 80 až 100 C). Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 31

32 5 Mechanická instalace P evodovka s plným h ídelem Montáž vstupních a výstupních prvk POZOR! Vlivem nesprávné montáže m že dojít k poškození ložisek, krytu nebo h ídele. Možnost vzniku hmotných škod! Vstupní a výstupní prvky montujte pouze pomocí nasazovacího p ípravku. Pro nasazení použijte st edicí otvor se závitem umíst ný na konci h ídele. emenice, spojky, pastorky atd. v žádném p ípad nenasazujte na konec h ídele údery kladivem. P i montáži emenic respektujte správné napnutí emenu podle údaj výrobce. Nasazené p enosové prvky musí být vyváženy a nesmí vyvolávat žádné nep ípustné radiální a axiální síly (p ípustné hodnoty viz katalog "P evodové motory" nebo "Pohony s ochranou proti explozi"). Použití nasazovacího p ípravku Následující obrázek ukazuje nasazovací p ípravek pro montáž spojek nebo náboj na konce h ídel motor nebo. Pokud lze šroub bez problém dotáhnout, je možné p ípadn upustit od použití axiálního ložiska na nasazovacím p ípravku. [1] [2] [3] [1] Konec h ídele p evodovky [2] Axiální ložisko [3] Náboj se spojkou 32 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

33 Mechanická instalace P evodovka s plným h ídelem 5 Zabra te vzniku velkých radiálních sil Pro zamezení vzniku velkých radiálních sil: Prove te montáž ozubených a et zových kol pokud možno podle obr. B. [1] [1] [A] [B] [1] Náboj [A] nevhodné [B] správné Montáž spojek UPOZORN NÍ Montáž usnadníte nat ením výstupního prvku mazivem, nebo jeho krátkým zah átím (na 80 až 100 C). POZOR! Vstupní a výstupní prvky, jako jsou emenice, spojky atd., se b hem provozu rychle pohybují. Nebezpe í sev ení a zhmožd ní. Zakryjte vstupní a výstupní prvky ochranou proti dotyku. P i montáži spojek prove te následující kompenzaci podle údaj výrobce spojky: a) maximální a minimální rozte, b) axiální p esazení, c) úhlové p esazení. a) b) c) Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 33

34 5 Mechanická instalace P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD 5.5 P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI P evodovky s ochranou proti explozi a p evodové motory konstruk ních ad R..7, F..7, K..7, S..7 a SPIROPLAN W odpovídají konstruk ním p edpis m pro skupinu za ízení II, kategorie 2G (plynná výbušná atmosféra) a 2D (prachová výbušná atmosféra). Jsou ur eny pro použití v zónách 1 a 21. P evodovky s ochranou proti explozi v konstruk ních adách R..7, F..7, K..7 a S..7 s adaptérem typu AR (adaptér s t ecí spojkou) odpovídají skupin za ízení II, kategorii 3G (výbušná atmosféra plyn) a 3D (výbušná atmosféra prach). Jsou ur eny pro použití v zónách 2 a 22. P evodovky a p evodové motory konstruk ní ady SPIROPLAN W10.. se nesmí používat v oblastech ohrožených explozí Teplota okolí P evodovky kategorie II2GD se smí používat pouze p i teplotách okolí od 20 C do +40 C. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI U jiných teplot prost edí musí být tyto teploty odpovídajícím zp sobem vyzna eny na typovém štítku Teplotní t ída P evodovky a p evodové motory kategorie II2G (výbušná sm s plynová) napájené p ímo ze sít jsou v závislosti na otá kách, p evodovém pom ru a pracovní poloze schváleny pro teplotní t ídy T3 až T6. Teplotní t ída p evodovky je uvedena na typovém štítku. Teplotní t ída samostatných, jakož i p evodových motor napájených p es m ni (pouze ty pólové a šestipólové), se ur uje podle dané aplikace po konzultaci s firmou SEW-EURODRIVE Teplota povrchu Teplota povrchu v kategorii II2D iní v závislosti na otá kách, p evodovém pom ru a pracovní poloze maximáln 120 C nebo 140 C. Nižší teploty povrchu jsou p ípustné pouze po konzultaci se SEW-EURODRIVE a musí být vyzna eny na typovém štítku. Provozovatel za ízení musí zajistit, aby tlouš ka p ípadných nános prachu nep esáhla maximální p ípustnou hodnotu 5 mm podle EN Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

35 Mechanická instalace P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD Stupe ochrany Všechna provedení odpovídají stupni krytí IP65 podle EN Okolní podmínky Musí být zajišt no dostate né odv trání p evodovky a nesmí docházet k jejímu nadm rnému zah ívání (nap. kv li spojce) Výkon na výstupu p evodovky a výstupní krouticí moment Musí být zajišt no dodržení výstupního krouticího momentu a p ípustných radiálních sil Zvláštní konstrukce Zvláštní konstrukce (nap. modifikovaný výstupní h ídel) se smí používat v oblastech chrán ných proti explozi pouze se souhlasem SEW-EURODRIVE. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 35

36 øb +0.5 ød 5 Mechanická instalace Momentové op ry pro nasouvací p evodovky 5.6 Momentové op ry pro nasouvací p evodovky POZOR! Nesprávná montáž m že vést k poškození p evodovky. Možnost vzniku hmotných škod! Momentové páky se p i montáži nesmí p edepínat. Pro upevn ní momentových pák používejte výhradn šrouby o jakosti Ploché p evodovky Následující obrázek znázor uje zachycení krouticího momentu u plochých. [1] [3] a c [2] [1] Šroub [2] Podložka [3] Matice P i montáži silentbloku postupujte následujícím zp sobem: 1. Použijte šrouby [1] a podložky podle následující tabulky. 2. Pro zajišt ní šroubového spoje použijte 2 matice [3]. 3. Dotáhn te šroub tak, aby bylo dosaženo p edp tí gumových doraz " L" podle tabulky. P evodovka Pr m r Gumový doraz Vnit ní pr m r Délka (uvoln no) Ší ka kotou e L (napnuto) d [mm] b [mm] c [mm] a [mm] [mm] FA , FA , FA , ,5 FA , ,5 FA , ,5 FA , ,5 FA , ,5 FA , FA , FA , FA , Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

37 Mechanická instalace Momentové op ry pro nasouvací p evodovky Kuželové p evodovky Následující obrázek znázor uje zachycení krouticího momentu u kuželových. Objímku [1] po obou stranách uložte. Stranu B p ípojky namontujte zrcadlov ke stran A. [1] P evodovka Šrouby Utahovací moment KA37 4 M Nm KA47 4 M Nm KA67 4 M Nm KA77 4 M Nm KA87 4 M Nm KA97 4 M Nm KA107 4 M Nm KA127 4 M Nm KA157 4 M Nm Šnekové p evodovky Následující obrázek znázor uje zachycení krouticího momentu u šnekových. Objímku [1] po obou stranách uložte. [1] P evodovka Šrouby Utahovací moment SA37 4x M Nm SA47 4x M Nm SA57 6x M Nm SA67 8x M Nm SA77 8x M Nm SA87 8x M Nm SA97 8x M Nm Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 37

38 5 Mechanická instalace Momentové op ry pro nasouvací p evodovky P evodovky SPIROPLAN W Následující obrázek znázor uje zachycení krouticího momentu u SPIROPLAN W. Objímku [1] po obou stranách uložte. 45 [1] P evodovka Šrouby Utahovací moment v Nm WA10 4x M WA20 4x M WA30 4x M WA37 4x M WA47 4 x M Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Návod k montáži a obsluze Převodovky s ochranou proti explozi Typové řady R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Vydání 07/2011 17012562

Více

Návod k obsluze. Převodovky s ochranou proti explozi, typové řady R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Vydání 02/2009 16773357 / CS

Návod k obsluze. Převodovky s ochranou proti explozi, typové řady R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Vydání 02/2009 16773357 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Převodovky s ochranou proti explozi, typové řady R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Vydání 02/2009 16773357 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Návod k montáži a obsluze Převodovky Typové řady R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Vydání 03/2012 19336969 / CS SEW-EURODRIVE Driving

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U Tento návod je pot eba p ed montáží a používáním p e íst! Obsah Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U... Všeobecné pokyny... CE Ozna ení... Bezpe nostní pokyny... P ed montáží... 5 : Ná

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

Návod k obsluze. Převodovky s ochranou proti explozi, typové řady R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Vydání 05/2008 11630353 / CS

Návod k obsluze. Převodovky s ochranou proti explozi, typové řady R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Vydání 05/2008 11630353 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Převodovky s ochranou proti explozi, typové řady R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Vydání 05/2008 11630353 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2 Radlice VARES VARES Mnichovice a. s. Ondřejovská 699 251 64 Mnichovice info@vares.cz www.vares.cz Tel : 323 640 413,323 640 607,323 640 613 Fax: 323 640466 Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 12 KV / kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte spínací

Více

Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex

Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex Strana 1/5 Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex Certifikát podle ATEX - p edpis 94/9/EG pro výbušné plyny, zóna 1 a pro výbušný prach, zóna 21 TW teplotní hlída STW bezpe nostní teplotní hlída

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO ZEDNICKOU KLADKU

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO ZEDNICKOU KLADKU BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

Systém přívodu vzduchu/odvodu. ecotec pro/plus. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika VU/VUW INT II../5-3, VU/VUW INT II..

Systém přívodu vzduchu/odvodu. ecotec pro/plus. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika VU/VUW INT II../5-3, VU/VUW INT II.. Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systém přívodu vzduchu/odvodu spalin pro ecotec pro/plus VU/VUW INT II../-, VU/VUW INT II../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G KROHNE 01/2006 A 11 VA40 01 CZ Doplněk montážního a provozního předpisu VA 40/./../K. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy Kategorie II 2 G Magneticko-indukční průtokoměry Plováčkové průtokoměry

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument :

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1 3 2 POWAIR0013 4 1 Fig. A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWAIR0013 Fig. 2 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Ponorné čerpadlo WILO. Typová řada TWU 3, 4"

Ponorné čerpadlo WILO. Typová řada TWU 3, 4 Ponorné čerpadlo WILO Typová řada TWU 3, 4" Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 14 TWU / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní 125 251 01 Čestlice

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 11-2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 11-2 2.1 Význam symbolů...11-2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...11-2 3.0 Skladování

Více

Vybavovací Mechanismus T2

Vybavovací Mechanismus T2 Vybavovací Mechanismus T2 1- ÚVOD 2- POKYNY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 3- MONTÁŽNÍ P ÍRU KA 1- ÚVOD Vybavovací mechanismus DYNATECH je dopl ující sadou pro každého výrobce rám, který používá náš progresivní,

Více

Návod k instalaci a použití Záv sné oko PFEIFER

Návod k instalaci a použití Záv sné oko PFEIFER Návod k instalaci a použití Záv sné oko PFEIFER Z-21.8-2030 Záv sná oka PFEIFER slouží jako vázací body k do asnému zav šení b emen p i montáži nebo údržb. Jsou ur ena k plošné vestavb do strop ze železobetonu.

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo Obchodní

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2112. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem.

Návod k obsluze. Logamatic 2112. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k obsluze Regulační přístroj 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 649 319 (2011/09)

Více

Několikastupňové horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo

Několikastupňové horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo Několikastupňové horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo Typová řada: MC Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 118 MC/ 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Rozmetadlo TBS4500PRCGY

Rozmetadlo TBS4500PRCGY Platnost od 21.2.2008 No. 659 Rozmetadlo model TBS4500PRCGY pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod k sestavení a použití. Nedovolte, aby zařízení

Více

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM OBSAH T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM ÚVOD... 1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 2 OZNAČENÍ... 2 POPIS... 3 NÁHRADNÍ DÍLY... 3 ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 3 PROVOZ... 4 SEŘÍZENÍ POJISTNÉHO

Více

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu Bollard VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM Návod Na instalaci a obsluhu Model MPIE2 bez osvělení led MPIE10 s osvětlením led MotoR WiNG400 WiNG400 Napájecí napětí 12vdc 12vdc Jmenovitý výkon 60 W 60 W Příkon 1,2 a

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Kompresor pro Airbrush BAK25

Kompresor pro Airbrush BAK25 Verze 1.1 Kompresor pro Airbrush BAK25 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 146 88 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis přístroje 6 Uvedení

Více

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GA 20 l D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH # 16742 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295 Návod na obsluhu a údržbu úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS Obj. č. D 322 295 Duben 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX. Účel a použití čerpadla PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX Účel a použití čerpadla Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX je určeno pro čerpání čisté a mírně znečistěné užitkové vody (max. velikost

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

GARDENA. Návod k použití Kalové čerpadlo. 6500 SP č. výrobku 1792 8000 SP č. výrobku 1794 13000 SP č. výrobku 1796

GARDENA. Návod k použití Kalové čerpadlo. 6500 SP č. výrobku 1792 8000 SP č. výrobku 1794 13000 SP č. výrobku 1796 GARDENA Návod k použití Kalové čerpadlo 6500 SP č. výrobku 1792 8000 SP č. výrobku 1794 13000 SP č. výrobku 1796 GARDENA spol. s r.o. Řípská 20a, čp.1153 627 00 Brno Tel.: 548 217 777 Fax: 548 217 590

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Technická produkční informace č. 630 CS Hydraulicky ovládaná kombinace brzdy spojky montážní řada 0023

Technická produkční informace č. 630 CS Hydraulicky ovládaná kombinace brzdy spojky montážní řada 0023 Technická produkční informace č. 630 CS Hydraulicky ovládaná kombinace brzdy spojky montážní řada 0023 Obsah Strana Poukazy k této technické produkční informaci (TPI) 2 Systém číslování firmy Ortlinghaus

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/10 OBSAH OBSAH TECHNICKÁ DATA DŮLEŢITÉ

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

Vysoce pružné spojky typu SET 100; 132; 200; 250; 315; 500; 750kW. s možností montáže brzdy

Vysoce pružné spojky typu SET 100; 132; 200; 250; 315; 500; 750kW. s možností montáže brzdy Kapitálová skupina Fasing Vysoce pružné spojky typu SET 100; 132; 200; 250; 315; 500; 750kW s možností montáže brzdy INFORMÁTOR NÁVOD K OBSLUZE A OPRAVÁM KATALOG SOUČÁSTÍ Vydání 2011 I M2 c KOPIE ORIGINÁLU

Více

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži 1. ÚVOD Před použitím Vašeho čerpadla je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci a provozování.

Více

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Multi VIP 1000 smí být uveden do provozu jen při přesném respektování přibaleného montážního návodu a návodu k používání. Obsah

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo Obchodní

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

Úhlová bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Úhlová bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument :

Více

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si pozorně tento návod a dodrţujte pokyny, které jsou v něm uvedené. Pomocí našeho návodu

Více

DD Technik. www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY

DD Technik. www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY DD Technik www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY TECHNICKÉ ÚDAJE NAPÁJECÍ ZDROJ SPOTŘEBA PROUDU (A) QK-H300 QK-H300BC 230 V AC 50 Hz 110 V AC 50 Hz 1,6 2,6 PŘÍKON (W) 300 INTEGROVANÝ KONDENZÁTOR

Více

14.0 Valivá ložiska. obr.108

14.0 Valivá ložiska. obr.108 4.0 Valivá ložiska -slouží k oto nému uložení h ídele v rámu stroje. Skládají se zpravidla ze dvou kroužk, valivých t les a klece. obr.08 Smykové t ení v kluzných ložiscích je nahrazeno valením kuli ek

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

PL CZ SK H BG RO SL HR GB

PL CZ SK H BG RO SL HR GB CZ NÁVOD K INSTALACI Poznámka k instalaci: minimální vzdálenost mezi plotýnkami nádob na sporáku a nejnižší částí kuchyňského odsavače par nesmí bý t menší než 50 cm u elektrických sporáků a 75 cm u plynových

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

Originální návod k použití. 1 Symboly. 2 Bezpečnostní pokyny. Kvůli rizikům, která při broušení hrozí, noste vždy ochranné brýle.

Originální návod k použití. 1 Symboly. 2 Bezpečnostní pokyny. Kvůli rizikům, která při broušení hrozí, noste vždy ochranné brýle. Originální návod k použití 1 Symboly Symbol Význam Varování před všeobecným nebezpečím Varování před úrazem elektrickým proudem Přečtěte si návod k použití, bezpečnostní pokyny! Noste chrániče sluchu!

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI POKYNY K INSTALACI OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI 1. Pečlivě si prostudujte pokyny k přípravě výrobku a podkladové vrstvy, záruku a další prohlášení před zahájením instalace. 2. Povrch, na který budete

Více

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 ESKY CZ SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na opat ení

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008)

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Systém WAGA WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Konstrukční řada WAGA, Multi/Joint 3000: Konstrukční řada Waga, Multi/Joint 3000

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1 OBSAH : Úvod, kontakty 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební příprava 7. Záruční

Více

Návod k použití čerpadel řady TOP D. WILO TOP D

Návod k použití čerpadel řady TOP D. WILO TOP D WILO TOP D strana č. 1 1 Všeobecné... 4 Zapojeni a uvedení do provozu může provést jen odborný personál... 4 1.1 Účel použití... 4 1.2 Údaje o výrobku... 4 1.2.1 Klíč k určování typu... 4 1.2.2 připojení

Více

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Cz D GB F I Návod k montáži a obsluze Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Maintenance Instructions Notice de mise en service et de montage Istruzioni di montaggio,

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU.

Rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU. PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 73/23/EHS, 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 390/130 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Balení...

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3945 Equi-Clip TYP 1400-4-TD 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající určení

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC8 M Účel a použití čerpadla PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE Ponorné čerpadlo HC8 M je určeno pro čerpání čisté a mírně znečistěné užitkové vody (max. velikost pevných částic

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL www.covdily.cz NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL MODEL :JDK-150/200/250 300/400/500 JDK-150/200/250 JDK-300/400/500 Děkujeme Vám, že jste si koupili naše dmychadlo. Než jej začnete používat,

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 2 1MRS755684 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 Vydáno: 22.10.1997 Revize: CZ_D/28.05.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

Spojky FLENDER N-EUPEX. Konstrukčních typů O a P. Návod k obsluze BA 3103 CS 10/2011. FLENDER couplings

Spojky FLENDER N-EUPEX. Konstrukčních typů O a P. Návod k obsluze BA 3103 CS 10/2011. FLENDER couplings Spojky FLENDER N-EUPEX Konstrukčních typů O a P Návod k obsluze FLENDER couplings Spojky FLENDER N-EUPEX Konstrukčních typů O a P Návod k obsluze Překlad originálu návodu k obsluze Technické údaje Pokyny

Více

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného typ KHE 3/4 Obj. č. B 111 157 typ KHE 1 Obj. č. B 111 158 typ KHE 1 1/4 Obj. č. B 111 159 typ KHE 1 1/2 Obj. č. 111 160 typ KHE 2 Obj.

Více

Technický manuál. Polyfast AZ. www.titan-metalplast.cz

Technický manuál. Polyfast AZ. www.titan-metalplast.cz Technický manuál Polyfast AZ Technické informace a parametry POLYFAST sv rných spojek a navrtávacích pas pro PE trubky Polypropylenové sv rné spojky POLYFAST jsou ur eny pro rychlé a bezpe né spojování

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY samonasávacích čerpadel řady AP 97 Obsah: 1 Základní pokyny 2 Popis 2.1 Příklad instalace 2.2 Základní informace 2.2.1 Provozování a údržba 2.2.2 Provozní pokyny

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz Instalační manuál Ondolia OPF 1. Obecné bezpečnostní zásady... 1 2. Všeobecné informace... 1 3. Části systému... 2 4. Elektrická specifikace... 2 5. Instalace... 2 6. Kontrolní seznam... 6 7. Záruční list...

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO. HYDRAULICKÉ ČERPADLO typ HP 03L, 05L, 07L objem 3 l, 5 l, 7 l

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO. HYDRAULICKÉ ČERPADLO typ HP 03L, 05L, 07L objem 3 l, 5 l, 7 l BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 340 fax: 553 632 407 http://www.brano.cz NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÉ ČERPADLO

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody CZ Testomat 808 On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody Návod k obsluze ANALYZÁTORY VODY IČO: 71417460 DIČ: CZ7502030844 Dalibor Herman Tel: +420 602 349 086 Za Klášterem 550 Fax: +420 321 723 285

Více