Návod k montáži a obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a obsluze"

Transkript

1 Technika pohon \ elektronika pohon \ systémová integrace \ servis Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi Typové ady R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Vydání 09/ / CS

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Obsah 1 Všeobecné pokyny Použití dokumentace Struktura bezpe nostních pokyn Nároky na záru ní pln ní Vylou ení ze záruky Poznámka o autorských právech Název produktu a obchodní zna ka Bezpe nostní pokyny Úvodní poznámky Všeobecné Cílová skupina Použití v souladu s ur eným ú elem Sou asn platné dokumenty Transport / uskladn ní Instalace / montáž Uvedení do provozu / Provoz Inspekce/údržba Kontrolní seznamy P ed uvedením do provozu B hem uvád ní do provozu Konstrukce p evodovky Princip konstrukce elních Princip konstrukce plochých Princip konstrukce kuželových Princip konstrukce šnekových Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W10-W Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W37-W Typový štítek / typové ozna ení Mechanická instalace Pot ebné nástroje / pom cky P edpoklady pro montáž Instalace p evodovky P evodovka s plným h ídelem P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD Momentové op ry pro nasouvací p evodovky Nasouvací p evodovky s drážkou pro lícované pero nebo s drážkováním Nasouvací p evodovky se sv rným kotou em Nasouvací p evodovky se systémem TorqLOC Montáž ochranného krytu Spojka z adaptéru AM Spojka z adaptéru AQ Adaptér s prokluzovou spojkou AR Víko AD na vstupní stran Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 3

4 Obsah 6 Uvedení do provozu Kontrola hladiny oleje M ení teploty povrchu a teploty oleje Zdánlivá net snost h ídelových t sn ní Šnekové p evodovky a p evodovky SPIROPLAN W elní p evodovky / Ploché p evodovky / Ku elové p evodovky P evodovka s uzáv rem zp tného chodu Kontrola otá ek Montá a nastavení hlída e otá ek WEX Montá sníma e impulz Inspekce údr ba P ípravné práce pro inspekci a údr u Intervaly inspekcí / Intervaly údr y Intervaly vým ny maziva Inspekce a údr a adaptéru AL / AM / AQ. / EWH Adaptér AR Inspekce a údr a víka AD na vstupní stran Inspekce a údr a Pracovní polohy Ozna ení pracovních poloh Ztráty rod ním Pracovní polohy u SPIROPLAN Legenda elní p evodové motory R elní p evodové motory RX Ploché p evodové motory F Ku elové p evodové motory K Šnekové p evodové motory S P evodové motory SPIROPLAN W Technické údaje Dlouhodo é uskladn ní Maziva Provozní poruchy P evodovka Adaptér AM / AQ. / AL / EWH Víko AD na vstupní stran Adaptér s prokluzovou spojkou AR Odd lení slu e zákazník m Likvidace Prohlášení o shod P evodovky kategorie 2G a 2D s adaptérem AM / AQA / AL / AD / AR P evodovky kategorie 3G a 3D s adaptérem AR Seznam adres Index Návod k montá a obsluze P evodovky s ochranou prot exploz

5 Všeobecné pokyny Použití dokumentace 1 1 Všeobecné pokyny 1.1 Použití dokumentace Tato dokumentace je sou ástí produktu a obsahuje d ležité pokyny pro provoz a servis. P íru ka je ur ena všem, kdo provád jí montáž, instalaci, uvád ní do provozu a servis výrobku. Dokumentace musí být p ístupná v tišt né podob a v itelném stavu Ujist te se, že si osoby odpov dné za za ízení a jeho provoz, a osoby, které na za ízení pracují na vlastní odpov dnost, p e etly celou dokumentaci a porozum ly jí. V p ípad nejasností, nebo pokud pot ebujete další informace, obra te se na firmu SEW-EURODRIVE. 1.2 Struktura bezpe nostních pokyn Význam výstražných hesel Následující tabulka znázor uje odstup ování a význam výstražných hesel pro bezpe nostní pokyny, upozorn ní na riziko hmotných škod a další upozorn ní. Výstražné heslo Význam D sledky v p ípad nerespektování NEBEZPE Í! Bezprost edn hrozící nebezpe í Smrt nebo t žká poran ní VAROVÁNÍ! Možná nebezpe ná situace Smrt nebo t žká poran ní POZOR! Možná nebezpe ná situace Lehká zran ní POZOR! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonu nebo jeho okolí UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI UPOZORN NÍ D ležité upozorn ní k ochran proti explozi Užite né upozorn ní nebo tip: Usnad uje manipulaci se systémem pohonu. Zánik ochrany proti explozi a z toho vyplývající nebezpe í Struktura bezpe nostních pokyn pro daný odstavec Bezpe nostní pokyny pro daný odstavec platí nejen pro speciální manipulaci, ale také pro více zp sob manipulace v rámci jednoho tématu. Použité piktogramy poukazují bu na všeobecné riziko, nebo na specifické riziko. Níže vidíte formální strukturu bezpe nostního pokynu pro daný odstavec: VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpe í a jeho zdroj. Možné d sledky v p ípad nerespektování. Opat ení pro odvrácení nebezpe í Struktura vložených bezpe nostních pokyn Vložené bezpe nostní pokyny jsou uvedeny p ímo v návodu p ed p íslušným nebezpe ným krokem. Níže je znázorn na formální struktura vloženého bezpe nostního pokynu: VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpe í a jeho zdroj. Možné d sledky v p ípad nerespektování. Opat ení pro odvrácení nebezpe í. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 5

6 1 Všeobecné pokyny Nároky na záru ní pln ní 1.3 Nároky na záru ní pln ní Dodržování pokyn uvedených v dokumentaci je p edpokladem pro bezporuchový provoz a pro p ípadné uplat ování nárok vyplývajících ze záruky. Než za nete se za ízením pracovat, p e t te si nejprve dokumentaci! 1.4 Vylou ení ze záruky Respektování dokumentace je základním p edpokladem pro bezpe ný provoz p evodovky s ochranou proti explozi v typových adách R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W a pro dosažení uvád ných vlastností a výkonových charakteristik výrobku. Za škody na zdraví osob, hmotné škody a škody na majetku, které vzniknou kv li nedodržení pokyn uvedených v dokumentaci, nep ebírá firma SEW-EURODRIVE žádnou záruku. Ru ení za v cné vady je v takových p ípadech vylou eno. 1.5 Poznámka o autorských právech 2012 SEW-EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli i díl í rozmnožování, editace, ší ení a jiné komer ní využití je zakázáno. 1.6 Název produktu a obchodní zna ka Zna ky a názvy produkt uvedené v tomto dokumentu jsou obchodními zna kami nebo registrovanými obchodními zna kami náležícími p íslušným vlastník m. 6 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

7 Bezpe nostní pokyny Úvodní poznámky 2 2 Bezpe nostní pokyny Následující základní bezpe nostní pokyny slouží pro prevenci úraz a v cných škod. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování základních bezpe nostních pokyn. Ujist te se, že osoby odpov dné za funkci a provoz za ízení a osoby, které na za ízení pracují na vlastní odpov dnost, kompletn p e etly dokumentaci a porozum ly jí. V p ípad nejasností, nebo pokud pot ebujete další informace, se obra te na firmu SEW-EURODRIVE. 2.1 Úvodní poznámky Níže uvedené bezpe nostní pokyny se týkají p edevším použití následujících komponent: P evodovky s ochranou proti explozi v typových adách R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. P i použití p evodových motor prosím dbejte rovn ž na dodržení bezpe nostních pokyn uvedených v p íslušném návodu k obsluze pro: P evodovka Berte prosím rovn ž ohled na dopl ující bezpe nostní pokyny v jednotlivých kapitolách této dokumentace. 2.2 Všeobecné VAROVÁNÍ! B hem provozu se na motorech mohou v závislosti na použitém stupni ochrany vyskytovat sou ásti pod nap tím, holé sou ásti (v p ípad otev ených zásuvek a svorkových sk íní), pohyblivé a rotující díly, nebo p ípadn sou ásti pod nap tím. Smrt nebo t žká poran ní. Veškeré práce související s transportem, uskladn ním, sestavením/montáží, p ipojením, uvedením do provozu, opravami a údržbou, smí provád t pouze kvalifikovaný personál. P itom je t eba bezpodmíne n dbát na následující: p íslušné podrobné návody k obsluze, varovné a bezpe nostní štítky na motoru/p evodovém motoru, všechny ostatní technické podklady, které náleží k pohonu, návody na uvedení do provozu a schémata zapojení, speciální p edpisy a požadavky v závislosti na daném za ízení, národní/regionální p edpisy pro bezpe nost a prevenci úraz. Nikdy neinstalujte poškozené produkty. Poškození prosím neprodlen reklamujte u firmy, která zajiš ovala transport. V p ípad nep ípustného odstran ní pot ebných ochranných kryt nebo krycího t lesa, nesprávného použití za ízení a p i chybné instalaci nebo obsluze vzniká riziko vážného poškození zdraví osob, p i emž m že dojít rovn ž k hmotným škodám. Další informace naleznete v této dokumentaci. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 7

8 2 Bezpe nostní pokyny Cílová skupina 2.3 Cílová skupina Veškeré mechanické práce smí vykonávat pouze odborníci s p íslušnou kvalifikací. Odborní pracovníci ve smyslu této dokumentace jsou osoby, které byly seznámeny s konstrukcí, mechanickou instalací, odstran ním poruch a údržbou výrobku, a mají následující kvalifikaci: vzd lání v oblasti mechaniky (nap. mechanik nebo mechatronik) zakon ené záv re nou zkouškou, znalost tohoto návodu k obsluze. Veškeré elektrotechnické práce smí vykonávat pouze odborníci s p íslušnou kvalifikací. Odborní elektrotechnici ve smyslu této dokumentace jsou osoby, které byly seznámeny s elektrickou instalací, uvedením do provozu, odstran ním poruch a údržbou výrobku a mají následující kvalifikaci: vzd lání v oblasti elektrotechniky (nap. elektrotechnik, elektronik nebo mechatronik) zakon ené záv re nou zkouškou, znalost tohoto návodu k obsluze. Veškeré práce v ostatních oblastech jako je doprava, skladování, provoz a likvidace odpadu musí provád t výhradn osoby, které byly vhodným zp sobem zaškoleny. Všichni odborní pracovníci musí používat p íslušný ochranný od v odpovídající jejich innosti. 2.4 Použití v souladu s ur eným ú elem P evodovky jsou ur eny pro pr myslová za ízení a smí být používány pouze v souladu s údaji uvedenými v technické dokumentaci firmy SEW-EURODRIVE a na typovém štítku. Odpovídají platným normám a p edpis m a spl ují požadavky sm rnice 94/9/EG. Ve smyslu evropské sm rnice pro stroje 2006/42/EG jsou p evodovky sou ásti ur ené k montáži do stroj a za ízení. V oblasti platnosti sm rnice je uvedení do provozu v souladu s p edpisy možné teprve tehdy, když je zajišt na shoda kone ného produktu s evropskou sm rnicí 2006/42/EG pro stroje. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Hnací motor p ipojený k p evodovce smí být provozován pouze za p edpoklad uvedených v kapitole "Mechanická instalace / P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD" ( str. 34). Motor p ipojený k p evodovce smí být provozován na frekven ním m ni i pouze tehdy, pokud jsou dodrženy údaje na typovém štítku p evodovky! Pokud je p evodovka používána v kombinaci s variátorem, je t eba navíc respektovat návod k obsluze variátoru. Motor p ipojený k p evodovce prost ednictvím adaptéru nebo emenu smí být provozován pouze tehdy, pokud jsou dodrženy údaje uvedené na typovém štítku p evodovky! V okolí se nesmí nacházet žádná agresivní média. 8 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

9 Bezpe nostní pokyny Sou asn platné dokumenty Sou asn platné dokumenty P evodovky s ochranou proti explozi Je t eba zárove respektovat následující podklady a dokumenty: návod k obsluze "T ífázové motory DR chrán né proti explozi" návody k obsluze p ípadných dopl k, pokud jsou použity katalog "T ífázové motory s ochranou proti explozi" a p ípadn katalog "Pohony s ochranou proti explozi" 2.6 Transport / uskladn ní Zkontrolujte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujist te se, zda nedošlo k p ípadnému poškození p i transportu. Toto poškození ihned oznamte spole nosti zajiš ující transport. Uvedení do provozu v takovém p ípad není možné. P epravní oka je t eba pevn dotáhnout. Oka jsou dimenzována pouze na hmotnost motoru / p evodového motoru; není možné p idávat žádnou další zát ž. Použité záv sné šrouby s okem odpovídají norm DIN 580. P edpisy a zát že uvedené v této norm je t eba bezpodmíne n dodržet. Pokud jsou na p evodovém motoru upevn na dv p epravní oka nebo dva záv sné šrouby s oky, je t eba p i transportu navázat ob tato oka (šrouby). Sm r tahu vázacího lana nebo et zu pak podle DIN 580 nesmí p ekro it úhel 45. Pokud je to zapot ebí, použijte vhodné, dostate n dimenzované transportní pom cky. Tyto pom cky použijte i p i dalších p epravách. Pokud motor / p evodový motor nenainstalujete ihned, uskladn te jej na suchém a bezprašném míst. Motor / p evodový motor nesmí být skladován na volném prostranství a nesmí ležet na krytu ventilátoru. Motor / p evodový motor je možné skladovat až 9m síc bez nutnosti provád t speciální úkony p ed uvedením do provozu. 2.7 Instalace / montáž Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Mechanická instalace" ( str. 21)! 2.8 Uvedení do provozu / Provoz P ed uvedením do provozu zkontrolujte hladinu oleje podle kapitoly "Inspekce/údržba"! ( str. 84). Zkontrolujte správný sm r otá ení p i rozpojené spojce. Všímejte si p itom neobvyklých zvuk obrušování p i protá ení. P i zkušebním provozu bez výstupních prvk zajist te lícovaná pera. Kontrolní a ochranné prvky nevypínejte ani p i zkušebním provozu. P i odchylkách oproti normálnímu provozu (nap. p i zvýšené teplot, hluku nebo chv ní) je t eba v p ípad pochybností vypnout p evodový motor. Zjist te p í inu, p ípadn kontaktujte SEW-EURODRIVE. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 9

10 2 Bezpe nostní pokyny Inspekce/údržba 2.9 Inspekce/údržba Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Inspekce a údržba" ( str. 84)! 10 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

11 Kontrolní seznamy P ed uvedením do provozu 3 3 Kontrolní seznamy 3.1 P ed uvedením do provozu V tomto kontrolním seznamu jsou uvedeny všechny innosti, které je t eba vykonat p ed uvedením p evodovky do provozu v prost edí ohroženém výbuchem podle sm rnice 94/9/EG. P ed uvedením do provozu v prost edí ohroženém výbuchem zkontrolujte Zkontrolujte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujist te se, zda nedošlo k p ípadnému poškození p i transportu. Toto poškození ihned oznamte spole nosti zajiš ující transport. Uvedení do provozu v takovém p ípad není možné. P ed uvedením do provozu odstra te transportní ochranu. Zkontrolujte, zda souhlasí následující údaje na typovém štítku p evodovky s p ípustnými podmínkami v daném míst ohroženém explozí: Skupina za ízení Kategorie Atex Zóna Atex Teplotní t ída Maximální teplota povrchu Zkontrolováno Informace v kapitole a 5.5 Je zajišt no, že p i montáži p evodovky nebudou p ítomny žádné výbušné atmosféry, oleje, kyseliny, plyny, 5.2 páry nebo zá ení? Je zajišt no dodržení teploty okolí podle tabulky maziv? 9.2 Je zajišt no, že bude p evodovka dostate n odv trávána a nebude docházet k jejímu externímu zah átí 5.3 a 5.5 (nap. p es spojky)? Teplota chladicího vzduchu nesmí být vyšší než 40 C. Shoduje se použitá pracovní poloha s pracovní polohou uvedenou na typovém štítku? 5.3 a 8.1 Pamatujte: Zm na pracovní polohy se smí provést jen po p edchozí konzultaci s firmou SEW-EURO- DRIVE. Bez této p edchozí konzultace ztrácí platnost certifikace ATEX! Shoduje se hladina oleje u dané pracovní polohy s množstvím olejové nápln uvedeným na typovém 5.3 štítku? Jsou všechny šrouby pro kontrolu a vypoušt ní oleje a odvzduš ovací šrouby a ventily voln p ístupné? 5.3 Mají všechny vstupní a výstupní prvky, které mají být namontovány, certifikaci ATEX? Je zajišt no, že u samostatných s adaptéry nebo s víkem na stran pohonu nebudou 6.2 p ekro eny hodnoty uvedené na typovém štítku p evodovky? P i montáži s dutým h ídelem a stahovacím kotou em: 5.8 Je ádn namontováno krycí víko? P i montáži spojky adaptéru AM, AQA: Jako montážní pom cky se nesmí používat distan ní objímky! P i montáži motoru na víko AD na stran vstupu: Má emen mezi koncem h ídele na vstupní stran a h ídelem motoru dostate ný svodový odpor <10 9? P ed montáží ochranného krytu: Bylo pomocí analýzy rizik provedené výrobcem ochranného krytu prokázáno, že nemohou vzniknout žádné zdroje zážehu (nap. jiskry vlivem obrušování)? U motor provozovaných na síti: Zkontrolujte, zda se údaje na typovém štítku p evodovky a motoru shodují s podmínkami v míst použití U p evodových motor ízeních m ni em: P ekontrolujte, zda je p evodový motor schválen pro provoz na m ni i. Nastavení parametr m ni e musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k p etížení p evodovky (viz typový štítek p evodovky) 5.11 a Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 11

12 3 Kontrolní seznamy B hem uvád ní do provozu 3.2 B hem uvád ní do provozu V tomto kontrolním seznamu jsou uvedeny všechny innosti, které je t eba vykonat b hem uvedení p evodovky do provozu v prost edí ohroženém výbuchem podle sm rnice 94/9/EG. B hem uvád ní do provozu v prost edí ohroženém výbuchem zkontrolujte Po cca 3 hodinách zm te teplotu povrchu. Rozdíl vzhledem k teplot okolí nesmí p ekro it hodnotu 70 K. P i rozdílu > 70 K pohon ihned vypn te a konzultujte problém s SEW-EURODRIVE! Zm te teplotu oleje. K nam ené hodnot p ipo t te 10 K. Na základ této hodnoty ur ete interval vým ny maziva. U s adaptérem AM nebo s víkem AD na stran pohonu s uzáv rem zp tného chodu RS respektujte: Minimální odkláp cí otá ky uzáv ru zp tného chodu nesmí být p i jmenovitém provozu podkro eny. Zkontrolováno Informace v kapitole a Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

13 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce elních 4 4 Konstrukce p evodovky UPOZORN NÍ Následující obrázky jsou schematické rozkladové výkresy. Slouží pouze jako p i azovací pom cka k seznamu sou ástí. V závislosti na konstruk ní velikosti a provedení p evodovky se mohou vyskytovat odchylky! 4.1 Princip konstrukce elních [181] [42] [41] [8] [7] [19] [43] [3] [9] [2] [12] [45] [11] [515] [516] [517] [47] [17] [6] [101] [100] [102] [59] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [20] [24] [1] [22] [59] [31] [32] [30] [5] [34] [4] [37] [506] [39] [507] [131] [508] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Pastorek Kolo H ídel pastorku Kolo H ídel pastorku Kolo Výstupní h ídel Lícované pero T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Pojistná podložka Distan ní trubka [19] [20] [22] [24] [25] [30] [31] [32] [34] [37] [39] [41] Lícované pero Odvzduš ovací ventil T leso p evodovky Šroub se záv sným okem Valivé ložisko Valivé ložisko Lícované pero Distan ní trubka Valivé ložisko Valivé ložisko Pojistná podložka Pojistná podložka [42] [43] [45] [47] [59] [88] [100] [101] [102] [131] [181] [506] Valivé ložisko Lícované pero Valivé ložisko Pojistná podložka Uzavírací šroub Pojistná podložka Víko p evodovky Šroub se šestihrannou hlavou T sn ní Uzavírací ví ko Uzavírací ví ko Lícovaná podložka [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 13

14 4 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce plochých 4.2 Princip konstrukce plochých [515] [516] [517] [41] [42] [181] [506] [507] [131] [508] [3] [37] [39] [43] [5] [2] [31] [45] [4] [30] [32] [183] [20] [59] [22] [1] [161] [59] [165] [19] [160] [7] [94] [92] [93] [91] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [102] [100] [101] [81] [9] [17] [11] [6] [14] [16] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [11] [14] [16] [17] [19] [20] Pastorek Kolo H ídel pastorku Kolo H ídel pastorku Kolo Dutý h ídel T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Šroub se šestihrannou hlavou Výstupní p íruba Distan ní trubka Lícované pero Odvzduš ovací ventil [22] [25] [30] [31] [32] [37] [39] [41] [42] [43] [45] [59] [81] [88] T leso p evodovky Valivé ložisko Valivé ložisko Lícované pero Distan ní trubka Valivé ložisko Pojistná podložka Pojistná podložka Valivé ložisko Lícované pero Valivé ložisko Uzavírací šroub T snicí podložka Pojistná podložka [91] [92] [93] [94] [100] [101] [102] [131] [160] [161] [165] [181] [183] Pojistná podložka Podložka Pružná podložka Šroub se šestihrannou hlavou Víko p evodovky Šroub se šestihrannou hlavou T sn ní Uzavírací ví ko Uzavírací zátka Uzavírací ví ko Uzavírací zátka Uzavírací ví ko T snicí kroužek h ídele [506] [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka 14 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

15 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce kuželových Princip konstrukce kuželových [100] [102] [3] [536] [43] [537] [538] [533] [534] [535] [45] [2] [114] [20] [22] [59] [101] [42] [119] [113] [59] [25] [84] [19] [523] [522] [88] [521] [116] [89] [59] [1] [8] [7] [59] [6] [59] [83] [17] [11] [12] [9] [131] [31] [5] [37] [506] [507] [137] [508] [4] [30] [135] [132] [161] [133] [542] [543] [544] [39] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [19] [20] [22] Pastorek Kolo H ídel pastorku Kolo H ídel pastorku Kolo Výstupní h ídel Lícované pero T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Pojistná podložka Distan ní trubka Lícované pero Odvzduš ovací ventil T leso p evodovky [25] Valivé ložisko [30] Valivé ložisko [31] Lícované pero [37] Valivé ložisko [39] Pojistná podložka [42] Valivé ložisko [43] Lícované pero [45] Valivé ložisko [59] Uzavírací šroub [83] T snicí podložka [84] T snicí podložka [88] Pojistná podložka [89] Uzavírací ví ko [100] Víko p evodovky [101] Šroub se šestihrannou hlavou [102] T sn ní [113] [114] [116] [119] [131] [132] [133] [135] [161] [506] [507] [508] [521] [521] Drážkovaná matice Pojistný plech Ochrana závitu Distan ní trubka Uzavírací ví ko Pojistná podložka Op rná podložka T snicí podložka Uzavírací ví ko Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka [522] [523] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [542] [543] [544] Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 15

16 4 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce šnekových 4.4 Princip konstrukce šnekových [101] [59] [20] [131] [506] [507] [39] [137] [37] [5] [43] [30] [102] [2] [61] [59] [100] [22] [1] [19] [25] [523] [522] [521] [89] [88] [59] [7] [9] [12] [520] [519] [518] [11] [6] [1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12] [19] Pastorek Kolo Šnek Šnekové kolo Výstupní h ídel T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Pojistná podložka Lícované pero [20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59] [61] Odvzduš ovací ventil T leso p evodovky Valivé ložisko Valivé ložisko Valivé ložisko Pojistná podložka Lícované pero Uzavírací šroub Pojistná podložka [88] [89] [100] [101] [102] [131] [137] [506] [507] Pojistná podložka Uzavírací ví ko Víko p evodovky Šroub se šestihrannou hlavou T sn ní Uzavírací ví ko Op rná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka [518] [519] [520] [521] [522] [523] Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka 16 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

17 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W10-W Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W10-W30 [100] [101] [102] [22] [65] [66] [68] [71] [143] [72] [1] [89] [88] [521] [522] [523] [25] [6] [8] [19] [7] [250] [251] [17] [11] [1] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [518] [519] [12] [520] [9] Pastorek Kolo Výstupní h ídel Lícované pero T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Pojistná podložka Distan ní trubka [19] [22] [25] [65] [66] [71] [72] [143] Lícované pero T leso p evodovky Valivé ložisko T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Op rná podložka Pojistná podložka Op rná podložka [88] [89] [100] [101] [102] [132] [183] [250] Pojistná podložka Uzavírací ví ko Víko p evodovky Šroub se šestihrannou hlavou T sn ní Pojistná podložka T snicí kroužek h ídele Pojistná podložka [251] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Pojistná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 17

18 4 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W37-W Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W37-W47 [521] [522] [523] [88] [89] [6] [25] [22] [19] [7] [8] [518] [519] [11] [520] [12] [9] [59] [44] [133] [506] [37] [5] [59] [31] [5] [1] [33] [32] [30] [137] [2] [61] [26] [36] [1] [2] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [19] Pastorek Kolo H ídel pastorku Kolo Výstupní h ídel Lícované pero T snicí kroužek h ídele Radiální kuli kové ložisko Pojistná podložka Lícované pero [22] [24] [25] [26] [30] [31] [32] [33] [36] [37] T leso p evodovky Transportní oko Radiální kuli kové ložisko Kryt, 1. stupe Radiální kuli kové ložisko Lícované pero Distan ní trubka Pojistná podložka Šroub se šestihrannou hlavou Radiální kuli kové ložisko [44] [59] [61] [68] [72] [80] [88] [89] [106] [133] O-kroužek Uzavírací šroub Pojistná podložka Pojistná podložka Pojistná podložka Lícované pero Pojistná podložka Uzavírací ví ko Závrtný šroub Lícovaná podložka [137] [150] [183] [506] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Lícovaná podložka Šestihranná matice T snicí kroužek h ídele Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka 18 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

19 Konstrukce p evodovky Typový štítek / typové ozna ení Typový štítek / typové ozna ení Typový štítek SEW - Eurodrive Bruchsal/Germany RF47/A/II2GD IM M1 na r/min 40 ne max r/min 1380 fb Ma Nm 89 Me max Nm 2,6 kg Fra max N 5313 i FSA GmbH, EU Code ,1 13,4 34,73 IP 65 RF47/A/II2GD CLP HC 220 Synth. Öl / 0,65l Made in Germany f b = provozní faktor F Ra max [N] = maximální radiální síla na výstupní stran F Re max [N] = maximální radiální síla na vstupní stran (s víkem AD na vstupní stran ) i = p evodový pom r p evodovky IM = uvedení pracovní polohy IP.. = stupe ochrany n e max [1/min] = maximální vstupní otá ky n a [1/min] = výstupní otá ky M e max [Nm] = maximální vstupní krouticí moment M a [Nm] = výstupní krouticí moment M R [Nm] = moment prokluzu p i použití adaptéru AR M RS [Nm] = blokovací moment uzáv rky zp tného chodu Informace ohledn speciálního zna ení UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI V n kterých aplikacích se p evodovky a p evodové motory SEW smí používat pouze p i dodržení zvláštních opat ení. Tyto aplikace jsou na typovém štítku ozna eny speciální zna kou "II..X". Nutnost použití zvláštních opat ení m že mít r zné d vody (nap. výhradn p erušovaný provoz, snížený výstupní moment apod.). Informace o p íslušných zvláštních opat eních byly kupujícímu sd leny p i prvním uvedení p evodovky, resp. p evodového motoru, do provozu. Kupující je povinen zajistit dodržení t chto opat ení. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 19

20 4 Konstrukce p evodovky Typový štítek / typové ozna ení Typové ozna ení UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Podrobný p ehled typových ozna ení a další informace naleznete v následující dokumentaci: katalog "P evodové motory s ochranou proti explozi" katalog "T ífázové motory s ochranou proti explozi" P íklad: p evodovka s elním koly kate or e 2GD RF 47 / A / II2GD Provedení s ochranou proti explozi podle sm rnice 94/9/EG Pro p ímou nástavbu na motor Konstruk ní velikost p evodovky Konstruk ní ada p evodovky s elními koly (p írubové provedení) Ozna ení EAC P evodovky chrán né proti explozi od spole nosti SEW-EURODRIVE spl ují na po ádání po adavky technických p edpis Euroasijské celní unie (Rusko, Kazachstán, lorusko a Arménie). Ozna ení EAC na výrobku potvrzuje shodu s bezpe nostními po- adavky celní unie. 20 Návod k montá a obsluze P evodovky s ochranou prot exploz

21 Mechanická instalace Pot ebné nástroje / pom cky 5 5 Mechanická instalace 5.1 Pot ebné nástroje / pom cky sada klí na šrouby p íp. momentový klí pro: sv rné kotou e adaptér motoru AQH nebo EWH víko se st edicím kolem na vstupní stran nasazovací p ípravek p íp. vyrovnávací prvky (podložky, distan ní kroužky) upev ovací materiál pro vstupní / výstupní prvky lubrika ní prost edek (nap. NOCO Fluid) prost edek pro zajišt ní šroub (u víka na vstupní stran se st edicím okrajem), nap. Loctite 243 Normované díly nejsou sou ástí dodávky Tolerance p i montážních pracích Konec h ídele Tolerance pr m ru podle DIN 748 ISO k6 u plných h ídel s Ø 50 mm ISO m6 u plných h ídel s Ø > 50 mm ISO H7 u dutých h ídel St edicí otvor podle DIN 332, tvar DR P íruby Tolerance souososti okraj podle normy DIN ISO j6 u b1 230 mm ISO h6 u b1 > 230 mm Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 21

22 5 Mechanická instalace P edpoklady pro montáž 5.2 P edpoklady pro montáž POZOR! Nebezpe í úrazu p i kontaktu s vy nívajícími ástmi stroje. Lehká poran ní! Zajist te dodržení dostate ného bezpe nostního prostoru v okolí p evodovky / p evodového motoru. POZOR! Poškození p evodovky / p evodového motoru nesprávnou montáží. Možnost vzniku hmotných škod! Dodržujte p esn pokyny uvedené v této kapitole. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Zkontrolujte, zda nejsou na obalu zbytky oleje. Zbytky oleje mohou být známkou net snosti. V p ípad net snosti olejového systému není zaru eno mazání p evodovky. M že to vést ke zvýšení teploty na povrchu. Pokud jsou na obalu zbytky oleje, kontaktujte SEW-EURODRIVE. Zkontrolujte, zda jsou spln ny následující body: Údaje na typovém štítku p evodového motoru se shodují s parametry nap ové sít. Pohon není poškozen vlivem transportu a skladování. Ujist te se, že jsou spln ny následující p edpoklady: U standardních : Okolní teplota je v souladu s technickou dokumentací, typovým štítkem a tabulkou maziv uvedenou v kapitole "Maziva" ( str. 138). V okolí nejsou p ítomny žádné oleje, kyseliny, plyny, páry, zá ení atd. U zvláštního provedení: Pohon je zhotoven v souladu s okolními podmínkami. Dbejte na údaje uvedené na typovém štítku. U šnekových a SPIROPLAN W: Nesmí p sobit žádné vysoké externí momenty setrva nosti, které by mohly p evodovku zatížit ve zp tném sm ru. [P i (v protism ru) = 2 1/ < 0,5 samosvornosti] Výstupní h ídele a p íruby je t eba d kladn o istit od ochranných antikorozních prost edk, ne istot apod. Použijte b žn dostupné rozpoušt dlo. Rozpoušt dlo nesmí proniknout k t snicím b it m a t snicím kroužk m h ídele riziko poškození materiálu! Pokud se v okolním prost edí nacházejí abrazivní ástice, chra te h ídelové t snicí kroužky na výstupu proti opot ebení. 22 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

23 Mechanická instalace Instalace p evodovky Instalace p evodovky POZOR! Nesprávnou montáží m že dojít k poškození p evodovky nebo p evodového motoru. Možnost vzniku hmotných škod! Dodržujte p esn pokyny uvedené v této kapitole. Práce na p evodovce provád jte pouze v klidovém stavu. Zajist te vstupní agregát proti neúmyslnému zapnutí. Chra te p evodovku proti p ímému ofukování studeným vzduchem. Kondenzace vlhkosti m že vést k nár stu obsahu vody v oleji. P evodovku nebo p evodový motor je možné nainstalovat / namontovat pouze v uvedené pracovní poloze. Dbejte na údaje uvedené na typovém štítku. P evodovky SPIROPLAN o konstruk ní velikosti W10-W30 jsou nezávislé na pracovní poloze. Spodní konstrukce musí mít následující vlastnosti: rovinnost, tlumení chv ní, torzní tuhost. Maximální p ípustná chyba rovinnosti u patkového a p írubového upevn ní (orienta ní hodnoty s ohledem na DIN ISO 1101): velikost p evodovky 67: max. 0,4 mm, velikost p evodovky : max. 0,5 mm, velikost p evodovky : max. 0,7 mm, velikost p evodovky : max. 0,8 mm. P itom nesmí dojít k vzájemnému vzep ení patek hlavního t lesa a montážních p írub, a je t eba také dbát na p ípustné radiální a axiální síly! Pro výpo et p ípustných radiálních a axiálních sil se i te informacemi uvedenými v kapitole "Konfigurace" v katalogu a p evodových motor. P evodové motory upev ujte pomocí šroub t ídy 8.8. Následující p evodové motory upev ujte pomocí šroub t ídy 10.9: RF37, R37F s p írubou o Ø 120 mm RF47, R47F s p írubou o Ø 140 mm RF57, R57F s p írubou o Ø 160 mm a dále RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87 UPOZORN NÍ P i instalaci p evodovky dbejte na to, aby šrouby pro kontrolu a vypoušt ní oleje i odvzduš ovací ventily byly voln p ístupné! Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 23

24 5 Mechanická instalace Instalace p evodovky UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Na lakovaném povrchu je t eba vylou it procesy, které mohou vyvolat vznik elektrického náboje vlivem rychle se pohybujících díl. P ed uvedením do provozu zkontrolujte p edepsanou nápl oleje pro danou pracovní polohu!viz kap. "Maziva" ( str. 137) nebo údaje na typovém štítku. P i této p íležitosti rovn ž zkontrolujte p edepsanou olejovou nápl v souladu s danou pracovní polohou.viz kap. "Maziva" ( str. 137) nebo údaje na typovém štítku. P evodovky jsou z výroby napln ny pot ebným množstvím oleje. V závislosti na pracovní poloze jsou možné drobné odchylky na kontrolním šroubu pro m ení hladiny oleje. Tyto odchylky jsou p ípustné v rámci výrobních tolerancí. P i zm n pracovní polohy upravte odpovídajícím zp sobem množství nápln maziva a polohu odvzduš ovacího ventilu. Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Množství nápln maziva" ( str. 140) a v kapitole "Pracovní polohy" ( str. 109). U typu K prosím kontaktujte p i zm n pracovní polohy na M5 nebo M6 nebo mezi t mito polohami odd lení služeb zákazník m SEW. V p ípad zm ny pracovní polohy šnekových o konstruk ní velikosti S47 až S97 na polohu M2 a M3 prosím kontaktujte odd lení služeb zákazník m SEW. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Zm na pracovní polohy se smí provést jen po p edchozí konzultaci s firmou SEW- EURODRIVE. Bez této p edchozí konzultace ztrácí platnost certifikace ATEX! V p ípad nebezpe í elektrochemické koroze použijte mezi p evodovkou a pracovním strojem plastové vložky o tlouš ce 2 3 mm. Použitý plast musí mít elektrický svodový odpor < Elektrochemická koroze m že vzniknout mezi dv ma r znými kovy, nap. litinou a nerezovou ocelí. Rovn ž šrouby podložte plastovými podložkami! UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Pokud není za ízení dodate n uzemn no, m že docházet k jisk ení. Možnost nebezpe ného jisk ení! Prove te dopl kové uzemn ní krytu a použijte zemnicí šrouby na motoru. 24 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

25 Mechanická instalace Instalace p evodovky Utahovací momenty pro upev ovací šrouby P evodové motory utahujte následujícími momenty: Utahovací moment šroubu/matice Šroub/matice T ída pevnosti 8.8 [Nm] M6 11 M8 25 M10 48 M12 86 M M M M M M M M Uvedené p evodové motory v p írubovém provedení utahujte následujícími zvýšenými utahovacími momenty: Utahovací moment šroubu/matice Šroub/matice P íruba P evodovka T ída pevnosti 10.9 [Nm] 120 RF37 M RF37, RF47 M RF57 M ZR RZ37 M ZR RZ47 M ZR RZ57 M ZR RZ67 M ZR RZ77 M ZR RZ87 M FF77, KF77, FAF77, KAF77 M Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 25

26 5 Mechanická instalace Instalace p evodovky Upevn ní p evodovky UPOZORN NÍ P i použití v p írubovém provedení a v patkovém/p írubovém provedení v kombinaci s variátory VARIBLOC použijte k upevn ní p íruby na p ipojovací stran šrouby o jakosti 10.9 a vhodné podložky. Pro zlepšení t ecího spojení mezi p írubou a montážní plochou doporu uje SEW- EURODRIVE použít anaerobní plošné t sn ní nebo anaerobní lepidlo. P evodovka v patkovém provedení P evodovka v p írubovém provedení s p írubou B14 a/nebo s dutým h ídelem Následující tabulka znázor uje velikosti závit v patkovém provedení v závislosti na typu p evodovky a konstruk ní velikosti: Šroub R / R..F RX F / FH..B / FA..B Typ p evodovky K / KH..B / KV..B / KA..B M /20 M8 17/27/37 27/ /37/47 M /47 47/57 M12 47/57/ /67 57/67 67 M16 77/87 77/87 77/ M / M M /167 M36 147/ /157/187 Následující tabulka znázor uje velikosti závit s p írubou B14 a/nebo dutým h ídelem v závislosti na typu p evodovky a konstruk ní velikosti: Typ p evodovky Šroub RZ FAZ / FHZ KAZ / SA / WA KHZ / KVZ SAZ / SHZ M6 07/17/ /20/30 1) M8 37/47 27/37/47 37/47 47/57 37 M10 57/67 47 M12 77/87 57/67/77 57/67/77 67/77 M16 87/97 87/97 87/97 M20 107/ /127 M ) U provedení W30 s p ímou nástavbou na motor CMP nebo nástavbou pomocí adaptéru EWH.. se m ní velikost závitu na M8. S W 26 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

27 Mechanická instalace Instalace p evodovky 5 P evodovky v p írubovém provedení s p írubou B5 Následující tabulka znázor uje velikosti závit s p írubou B5 v závislosti na typu p evodovky, konstruk ní velikosti a pr m ru p íruby: Ø p íruby [mm] Šroub RF / R..F / RM FF / FAF / FHF Typ p evodovky KF / KAF / KHF / KVF SF / SAF / SHF WF / WAF 80 M M M6 07/17/ /20/30/ M8 07/17/27/37/ M8 07/17/27/37/47 27/ /47 30/37/ M10 37/47/57/ / M12 57/67/77/87 57/67 57/ M12 67/77/ M16 77/87/97/ M16 97/107/137/147 97/107 97/ M16 107/137/147/ M20 147/ Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 27

28 5 Mechanická instalace Instalace p evodovky Instalace ve vlhkých prostorách nebo venku Pro použití ve vlhkých prostorách nebo venku se dodávají pohony v antikorozním provedení s odpovídajícím ochranným lakem na povrchu. V p ípad pot eby poškozený lak opravte (nap. na odvzduš ovacím ventilu nebo v oblasti p epravních ok). P i montáži motor na adaptéry AM, AQ a na rozb hové a kluzné spojky AR, AT je t eba plochy p írub ut snit vhodným t snicím prost edkem, nap. Loctite 574. P i instalaci na volném prostranství není p ípustné p ímé vystavení slune ním paprsk m. Použijte odpovídající ochranné prvky, nap. kryty, zast ešení aj.! Vyhn te se akumulaci tepla. Provozovatel musí zajistit, aby funkci p evodovky neovliv ovala žádná cizorodá t lesa (nap. pády p edm t nebo zasypání) Komponenty z elastomeru s fluorovým kau ukem Za normálních provozních podmínek p i teplotách do 200 C je fluorový kau uk velmi stabilní a bezpe ný. Pokud se však zah eje na více než 300 C, nap. p i požáru nebo p sobením plamene ezacího ho áku, uvol ují se z n j škodlivé plyny a výpary i jiné závadné látky. POZOR! Nebezpe í podrážd ní a zran ní p i chybné manipulaci s fluorovým kau ukem. Zran ní Sou ásti, které obsahují fluorový kau uk, chra te p ed p íslušným tepelným zatížením, nebo je p ípadn odstra te, aby nemohlo dojít k uvoln ní škodlivých plyn, par a jiných látek. Zabra te vdechování plyn a par, jakož i o nímu, resp. kožnímu kontaktu, a to i po vychladnutí. U R..7, F..7, K..7, S..7 a SPIROPLAN W se mohou v následujících sou- ástech vyskytovat elastomery z fluorového kau uku: h ídelové t snicí kroužky, odvzduš ovací ventil, uzavírací šrouby. Za bezpe né zacházení v pr b hu celé životnosti až do ekologické likvidace odpovídá uživatel. Firma SEW-EURODRIVE neodpovídá za škody zp sobené nesprávnou manipulací. 28 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

29 Mechanická instalace Instalace p evodovky Odvzdušn ní p evodovky U následujících není zapot ebí žádné odvzdušn ní: R07 v pracovních polohách M1, M2, M3, M5 a M6 R17, R27 a F27 v pracovních polohách M1, M3, M5 a M6 P evodovky SPIROPLAN W10, W20, W30 P evodovky SPIROPLAN W37, W47 v pracovních polohách M1, M2, M3, M5, M6 SEW-EURODRIVE dodává všechny ostatní p evodovky s aktivovaným odvzduš ovacím ventilem namontovaným podle dané pracovní polohy. Výjimky: 1. SEW dodává následující p evodovky se šroubovacím uzáv rem v odvzduš ovacím otvoru: výkyvné pracovní polohy, pokud je to možné, p evodovky pro montáž v šikmé poloze. Odvzduš ovací ventil je ve svorkové sk íni motoru. P ed uvedením do provozu je t eba nejvýše položený uzavírací šroub vym nit za dodaný odvzduš ovací ventil. 2. SEW dodává u nástavbových, které je t eba na vstupní stran odvzdušnit, odvzduš ovací ventil v plastovém sá ku. 3. SEW dodává p evodovky v uzav eném provedení bez odvzduš ovacího ventilu. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Sestavení nástavbových s motory nebo adaptéry smí provád t pouze autorizované osoby. Kontaktujte prosím SEW-EURODRIVE. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 29

30 5 Mechanická instalace Instalace p evodovky Aktivování odvzduš ovacího ventilu Zkontrolujte, zda je odvzduš ovací ventil aktivován. Není-li odvzduš ovací ventil aktivován, musíte p ed uvedením p evodovky do provozu odstranit jeho transportní pojistku! 1. Odvzduš ovací ventil s transportní pojistkou Odstran ní transportní ochrany Aktivovaný odvzduš ovací ventil Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

31 Mechanická instalace P evodovka s plným h ídelem Lakování p evodovky POZOR! Odvzduš ovací ventily a h ídelové t snicí kroužky se mohou p i lakování nebo opravách laku poškodit. Nebezpe í vzniku hmotné škody. Odvzduš ovací ventily a ochranný b it h ídelového t snicího kroužku p ed nanášením laku pe liv polepte ochrannou páskou. Po dokon ení lakovacích prací nalepenou pásku odstra te. 5.4 P evodovka s plným h ídelem Pokyny pro montáž UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Smí se používat pouze vstupní a výstupní prvky s certifikací ATEX, pokud spadají pod sm rnici 94/9/EG. Vstupní a výstupní prvky montujte pouze pomocí nasazovacího p ípravku. Pro nasazení použijte st edicí otvor se závitem umíst ný na konci h ídele. UPOZORN NÍ Smí se používat pouze emeny s dostate ným elektrickým svodovým odporem < emeny musí spl ovat požadavky podle IEC , kategorie FV-0. Nasazené p enosové prvky musí být vyváženy a nesmí vyvolávat žádné nep ípustné radiální a axiální síly (p ípustné hodnoty viz katalog "P evodové motory" nebo "P evodové motory s ochranou proti explozi"). UPOZORN NÍ Montáž usnadníte nat ením výstupního prvku mazivem, nebo jeho krátkým zah átím (na 80 až 100 C). Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 31

32 5 Mechanická instalace P evodovka s plným h ídelem Montáž vstupních a výstupních prvk POZOR! Vlivem nesprávné montáže m že dojít k poškození ložisek, krytu nebo h ídele. Možnost vzniku hmotných škod! Vstupní a výstupní prvky montujte pouze pomocí nasazovacího p ípravku. Pro nasazení použijte st edicí otvor se závitem umíst ný na konci h ídele. emenice, spojky, pastorky atd. v žádném p ípad nenasazujte na konec h ídele údery kladivem. P i montáži emenic respektujte správné napnutí emenu podle údaj výrobce. Nasazené p enosové prvky musí být vyváženy a nesmí vyvolávat žádné nep ípustné radiální a axiální síly (p ípustné hodnoty viz katalog "P evodové motory" nebo "Pohony s ochranou proti explozi"). Použití nasazovacího p ípravku Následující obrázek ukazuje nasazovací p ípravek pro montáž spojek nebo náboj na konce h ídel motor nebo. Pokud lze šroub bez problém dotáhnout, je možné p ípadn upustit od použití axiálního ložiska na nasazovacím p ípravku. [1] [2] [3] [1] Konec h ídele p evodovky [2] Axiální ložisko [3] Náboj se spojkou 32 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

33 Mechanická instalace P evodovka s plným h ídelem 5 Zabra te vzniku velkých radiálních sil Pro zamezení vzniku velkých radiálních sil: Prove te montáž ozubených a et zových kol pokud možno podle obr. B. [1] [1] [A] [B] [1] Náboj [A] nevhodné [B] správné Montáž spojek UPOZORN NÍ Montáž usnadníte nat ením výstupního prvku mazivem, nebo jeho krátkým zah átím (na 80 až 100 C). POZOR! Vstupní a výstupní prvky, jako jsou emenice, spojky atd., se b hem provozu rychle pohybují. Nebezpe í sev ení a zhmožd ní. Zakryjte vstupní a výstupní prvky ochranou proti dotyku. P i montáži spojek prove te následující kompenzaci podle údaj výrobce spojky: a) maximální a minimální rozte, b) axiální p esazení, c) úhlové p esazení. a) b) c) Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 33

34 5 Mechanická instalace P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD 5.5 P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI P evodovky s ochranou proti explozi a p evodové motory konstruk ních ad R..7, F..7, K..7, S..7 a SPIROPLAN W odpovídají konstruk ním p edpis m pro skupinu za ízení II, kategorie 2G (plynná výbušná atmosféra) a 2D (prachová výbušná atmosféra). Jsou ur eny pro použití v zónách 1 a 21. P evodovky s ochranou proti explozi v konstruk ních adách R..7, F..7, K..7 a S..7 s adaptérem typu AR (adaptér s t ecí spojkou) odpovídají skupin za ízení II, kategorii 3G (výbušná atmosféra plyn) a 3D (výbušná atmosféra prach). Jsou ur eny pro použití v zónách 2 a 22. P evodovky a p evodové motory konstruk ní ady SPIROPLAN W10.. se nesmí používat v oblastech ohrožených explozí Teplota okolí P evodovky kategorie II2GD se smí používat pouze p i teplotách okolí od 20 C do +40 C. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI U jiných teplot prost edí musí být tyto teploty odpovídajícím zp sobem vyzna eny na typovém štítku Teplotní t ída P evodovky a p evodové motory kategorie II2G (výbušná sm s plynová) napájené p ímo ze sít jsou v závislosti na otá kách, p evodovém pom ru a pracovní poloze schváleny pro teplotní t ídy T3 až T6. Teplotní t ída p evodovky je uvedena na typovém štítku. Teplotní t ída samostatných, jakož i p evodových motor napájených p es m ni (pouze ty pólové a šestipólové), se ur uje podle dané aplikace po konzultaci s firmou SEW-EURODRIVE Teplota povrchu Teplota povrchu v kategorii II2D iní v závislosti na otá kách, p evodovém pom ru a pracovní poloze maximáln 120 C nebo 140 C. Nižší teploty povrchu jsou p ípustné pouze po konzultaci se SEW-EURODRIVE a musí být vyzna eny na typovém štítku. Provozovatel za ízení musí zajistit, aby tlouš ka p ípadných nános prachu nep esáhla maximální p ípustnou hodnotu 5 mm podle EN Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

35 Mechanická instalace P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD Stupe ochrany Všechna provedení odpovídají stupni krytí IP65 podle EN Okolní podmínky Musí být zajišt no dostate né odv trání p evodovky a nesmí docházet k jejímu nadm rnému zah ívání (nap. kv li spojce) Výkon na výstupu p evodovky a výstupní krouticí moment Musí být zajišt no dodržení výstupního krouticího momentu a p ípustných radiálních sil Zvláštní konstrukce Zvláštní konstrukce (nap. modifikovaný výstupní h ídel) se smí používat v oblastech chrán ných proti explozi pouze se souhlasem SEW-EURODRIVE. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 35

36 øb +0.5 ød 5 Mechanická instalace Momentové op ry pro nasouvací p evodovky 5.6 Momentové op ry pro nasouvací p evodovky POZOR! Nesprávná montáž m že vést k poškození p evodovky. Možnost vzniku hmotných škod! Momentové páky se p i montáži nesmí p edepínat. Pro upevn ní momentových pák používejte výhradn šrouby o jakosti Ploché p evodovky Následující obrázek znázor uje zachycení krouticího momentu u plochých. [1] [3] a c [2] [1] Šroub [2] Podložka [3] Matice P i montáži silentbloku postupujte následujícím zp sobem: 1. Použijte šrouby [1] a podložky podle následující tabulky. 2. Pro zajišt ní šroubového spoje použijte 2 matice [3]. 3. Dotáhn te šroub tak, aby bylo dosaženo p edp tí gumových doraz " L" podle tabulky. P evodovka Pr m r Gumový doraz Vnit ní pr m r Délka (uvoln no) Ší ka kotou e L (napnuto) d [mm] b [mm] c [mm] a [mm] [mm] FA , FA , FA , ,5 FA , ,5 FA , ,5 FA , ,5 FA , ,5 FA , FA , FA , FA , Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

37 Mechanická instalace Momentové op ry pro nasouvací p evodovky Kuželové p evodovky Následující obrázek znázor uje zachycení krouticího momentu u kuželových. Objímku [1] po obou stranách uložte. Stranu B p ípojky namontujte zrcadlov ke stran A. [1] P evodovka Šrouby Utahovací moment KA37 4 M Nm KA47 4 M Nm KA67 4 M Nm KA77 4 M Nm KA87 4 M Nm KA97 4 M Nm KA107 4 M Nm KA127 4 M Nm KA157 4 M Nm Šnekové p evodovky Následující obrázek znázor uje zachycení krouticího momentu u šnekových. Objímku [1] po obou stranách uložte. [1] P evodovka Šrouby Utahovací moment SA37 4x M Nm SA47 4x M Nm SA57 6x M Nm SA67 8x M Nm SA77 8x M Nm SA87 8x M Nm SA97 8x M Nm Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 37

38 5 Mechanická instalace Momentové op ry pro nasouvací p evodovky P evodovky SPIROPLAN W Následující obrázek znázor uje zachycení krouticího momentu u SPIROPLAN W. Objímku [1] po obou stranách uložte. 45 [1] P evodovka Šrouby Utahovací moment v Nm WA10 4x M WA20 4x M WA30 4x M WA37 4x M WA47 4 x M Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

PLOCHÝ KOLEKTOR MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ NA ŠIKMOU STŘECHU

PLOCHÝ KOLEKTOR MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ NA ŠIKMOU STŘECHU PLOCHÝ KOLEKTOR MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ NA ŠIKMOU STŘECHU Před montáží pozorně pročtěte! 60965.0-.SD www.geminox.cz Obsah Všebecné informace......................................... Technické údaje.............................................

Více

EMC 110 / EMC B10. Návod k obsluze 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. Návod k obsluze 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - Návod k obsluze 51040506 02.11 C EMC 110 EMC B10 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho zastoupení v EH Typ Opce Sériové íslo Rok

Více

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Návod k obsluze 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Návod k obsluze 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Návod k obsluze 51287767 11.14 C DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Více

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 11.09 - Návod k obsluze 51158598 07.10 C DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho

Více

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Návod k obsluze C 51077679 09.08 P edmluva K bezpe nému ovládání vozíku jsou pot ebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou

Více

ESE 533. Návod k obsluze 03.10 - 11.14

ESE 533. Návod k obsluze 03.10 - 11.14 ESE 533 03.10 - Návod k obsluze C 51187534 11.14 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho zastoupení v EH ESE 533 Typ Volitelné p íslušenství Sériové íslo Rok

Více

ERE 120. Návod k obsluze 05.08 - 02.11

ERE 120. Návod k obsluze 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Návod k obsluze C 51093161 02.11 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho zastoupení v EH ERE 120 Typ Volitelné p íslušenství Sériové íslo Rok

Více

ERD 220. Návod k obsluze 06.10 - 08.15 ERD 220

ERD 220. Návod k obsluze 06.10 - 08.15 ERD 220 ERD 220 06.10 - Návod k obsluze 51133427 08.15 C ERD 220 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho zastoupení v EH ERD 220 Typ Volitelné p íslušenství Sériové

Více

EFX 410 / 413. Návod k obsluze 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Návod k obsluze 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Návod k obsluze 51296716 11.14 EFX 410 EFX 413 C Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho zastoupení v EH EFX 410 EFX 413 Typ Volitelné

Více

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Návod k obsluze 51141067 07.15 C EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Třífázové motory DR.71-225, 315. Návod k obsluze. Vydání 08/2008 16639359 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Třífázové motory DR.71-225, 315. Návod k obsluze. Vydání 08/2008 16639359 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Třífázové motory DR.71-225, 315 Vydání 08/2008 16639359 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny...

Více

Provozní návod Interroll ZoneControl

Provozní návod Interroll ZoneControl Provozní návod Interroll ZoneControl Chapter-ID: Verze Provozní P eklad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel.: +49 2193 23 0 Fax:

Více

Vydání. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Návod k obsluze a provozu 1054 805X / CZ

Vydání. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Návod k obsluze a provozu 1054 805X / CZ MOVIDRIVE compact MCH4_A Vydání 04/2002 Návod k obsluze a provozu 1054 805X / CZ SEW-EURODRIVE 1 D ležité pokyny... 4 2 Bezpe nostní pokyny... 6 3 Konstrukce p ístroje... 7 3.1 Typové ozna ení, typové

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Stavební výtah / Transportní plošina pro osoby a náklad Nosnost: max. 1 500 kg / max. 7 osob Rok výroby:... Výrobní íslo:... Mertinger Straße 60 D-86663 Asbach-Bäumenheim Telefon

Více

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent www.centrosolar. Návod k montáži a obsluze PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com IMPRESUM CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Více

20-06-2014 Provoz vozidla

20-06-2014 Provoz vozidla 20-06-2014 Provoz vozidla 5 ování a podhuš ování pneumatik P i hušt ní pneumatik je spína 1 nebo 2 (obr. B 1443) v horní poloze - motor nastartován. P íslušný ventil 3 (obr. A 7695) je otev en - poloha

Více

Návod k osbluze/návod k instalaci GMLW. Tepelná erpadla vzduch/voda. Topení/chlazení/p íprava TUV. BA_GMLW OTE_V4.7x_DE_20120123_V05 1 / 46

Návod k osbluze/návod k instalaci GMLW. Tepelná erpadla vzduch/voda. Topení/chlazení/p íprava TUV. BA_GMLW OTE_V4.7x_DE_20120123_V05 1 / 46 Návod k osbluze/návod k instalaci GMLW Tepelná erpadla vzduch/voda Topení/chlazení/p íprava TUV BA_GMLW OTE_V4.7x_DE_202023_V05 / 46 Obsah Pokyny k dokumentaci... 3 2 Bezpe nostní p edpisy... 3 2. Zna

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

Pokyny k instalaci a použití esky. Další dokumenty na: www.zodiac-poolcare.com H0430700.C - 2015/01

Pokyny k instalaci a použití esky. Další dokumenty na: www.zodiac-poolcare.com H0430700.C - 2015/01 Pokyny k instalaci a použití esky CZ Další dokumenty na: www.zodiac-poolcare.com H0430700.C - 2015/01 Tyto poznámky si pe liv p te p ed instalací, údržbou nebo opravou tohoto za ízení! Symbol ozna uje

Více

MS 24 BIC FF MS 24 BIC. CZ Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Návod na použití pro uživatele a instalatéry

MS 24 BIC FF MS 24 BIC. CZ Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Návod na použití pro uživatele a instalatéry MS 24 BIC FF MS 24 BIC CZ Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Návod na použití pro uživatele a instalatéry Vážený zákazníku, domníváme se, že Váš nový kotel uspokojí všechny Vaše požadavky a pot

Více

Pila d rovka. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Pila d rovka. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 2004/108/ES a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument :

Více

Návod k obsluze. Průmyslové převodovky: Čelní a kuželočelní převodovky konstrukční řady X.. Vydání 11/2008 11703962 / CS

Návod k obsluze. Průmyslové převodovky: Čelní a kuželočelní převodovky konstrukční řady X.. Vydání 11/2008 11703962 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis Průmyslové převodovky: Čelní a kuželočelní převodovky konstrukční řady X.. Vydání 11/2008 11703962 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE

Více

MT904 MT905. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI

MT904 MT905. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU Sarokcsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze 03/2006 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 2 1 Všeobecné informace 1.1 Informace o tomto dokumentu Návod k montáži a obsluze je sou ástí výrobku. Musí být

Více

Micro S MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO ET ZOVÉ POHONY LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOU E. DOSTING, spol s r.o. Košinova 19 612 00 Brno

Micro S MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO ET ZOVÉ POHONY LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOU E. DOSTING, spol s r.o. Košinova 19 612 00 Brno LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOU E DOSTING, spol s r.o. Košinova 19 612 00 Brno Tel: +420/ 549 522 211 Fax: +420/ 549 522 210 E-mail: obchod@dosting.cz Internet: www.dosting.cz CZ MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ

Více

D V 67. P edpis. pro údržbu a opravy. Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah dne: 11. 12. 2003. j.: 60133/2003-O12

D V 67. P edpis. pro údržbu a opravy. Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah dne: 11. 12. 2003. j.: 60133/2003-O12 eské dráhy D V 67 P edpis pro údržbu a opravy železni ních nákladních voz Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah dne: 11. 12. 2003. j.: 60133/2003-O12 Ú innost od 1. 1. 2004 2 OBSAH Záznam

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14 MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14 SICOR S.p.a. Head Office and production center Via Capáni 15 (Zona industriale) 380 66 Rovereto (TN) Italy Tel: +39 0464 484111 www.sicor-spa.it info@sicor-spa.it Strana/stran:

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více