Návod k montáži a obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a obsluze"

Transkript

1 Technika pohon \ elektronika pohon \ systémová integrace \ servis Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi Typové ady R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Vydání 09/ / CS

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Obsah 1 Všeobecné pokyny Použití dokumentace Struktura bezpe nostních pokyn Nároky na záru ní pln ní Vylou ení ze záruky Poznámka o autorských právech Název produktu a obchodní zna ka Bezpe nostní pokyny Úvodní poznámky Všeobecné Cílová skupina Použití v souladu s ur eným ú elem Sou asn platné dokumenty Transport / uskladn ní Instalace / montáž Uvedení do provozu / Provoz Inspekce/údržba Kontrolní seznamy P ed uvedením do provozu B hem uvád ní do provozu Konstrukce p evodovky Princip konstrukce elních Princip konstrukce plochých Princip konstrukce kuželových Princip konstrukce šnekových Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W10-W Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W37-W Typový štítek / typové ozna ení Mechanická instalace Pot ebné nástroje / pom cky P edpoklady pro montáž Instalace p evodovky P evodovka s plným h ídelem P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD Momentové op ry pro nasouvací p evodovky Nasouvací p evodovky s drážkou pro lícované pero nebo s drážkováním Nasouvací p evodovky se sv rným kotou em Nasouvací p evodovky se systémem TorqLOC Montáž ochranného krytu Spojka z adaptéru AM Spojka z adaptéru AQ Adaptér s prokluzovou spojkou AR Víko AD na vstupní stran Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 3

4 Obsah 6 Uvedení do provozu Kontrola hladiny oleje M ení teploty povrchu a teploty oleje Zdánlivá net snost h ídelových t sn ní Šnekové p evodovky a p evodovky SPIROPLAN W elní p evodovky / Ploché p evodovky / Ku elové p evodovky P evodovka s uzáv rem zp tného chodu Kontrola otá ek Montá a nastavení hlída e otá ek WEX Montá sníma e impulz Inspekce údr ba P ípravné práce pro inspekci a údr u Intervaly inspekcí / Intervaly údr y Intervaly vým ny maziva Inspekce a údr a adaptéru AL / AM / AQ. / EWH Adaptér AR Inspekce a údr a víka AD na vstupní stran Inspekce a údr a Pracovní polohy Ozna ení pracovních poloh Ztráty rod ním Pracovní polohy u SPIROPLAN Legenda elní p evodové motory R elní p evodové motory RX Ploché p evodové motory F Ku elové p evodové motory K Šnekové p evodové motory S P evodové motory SPIROPLAN W Technické údaje Dlouhodo é uskladn ní Maziva Provozní poruchy P evodovka Adaptér AM / AQ. / AL / EWH Víko AD na vstupní stran Adaptér s prokluzovou spojkou AR Odd lení slu e zákazník m Likvidace Prohlášení o shod P evodovky kategorie 2G a 2D s adaptérem AM / AQA / AL / AD / AR P evodovky kategorie 3G a 3D s adaptérem AR Seznam adres Index Návod k montá a obsluze P evodovky s ochranou prot exploz

5 Všeobecné pokyny Použití dokumentace 1 1 Všeobecné pokyny 1.1 Použití dokumentace Tato dokumentace je sou ástí produktu a obsahuje d ležité pokyny pro provoz a servis. P íru ka je ur ena všem, kdo provád jí montáž, instalaci, uvád ní do provozu a servis výrobku. Dokumentace musí být p ístupná v tišt né podob a v itelném stavu Ujist te se, že si osoby odpov dné za za ízení a jeho provoz, a osoby, které na za ízení pracují na vlastní odpov dnost, p e etly celou dokumentaci a porozum ly jí. V p ípad nejasností, nebo pokud pot ebujete další informace, obra te se na firmu SEW-EURODRIVE. 1.2 Struktura bezpe nostních pokyn Význam výstražných hesel Následující tabulka znázor uje odstup ování a význam výstražných hesel pro bezpe nostní pokyny, upozorn ní na riziko hmotných škod a další upozorn ní. Výstražné heslo Význam D sledky v p ípad nerespektování NEBEZPE Í! Bezprost edn hrozící nebezpe í Smrt nebo t žká poran ní VAROVÁNÍ! Možná nebezpe ná situace Smrt nebo t žká poran ní POZOR! Možná nebezpe ná situace Lehká zran ní POZOR! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonu nebo jeho okolí UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI UPOZORN NÍ D ležité upozorn ní k ochran proti explozi Užite né upozorn ní nebo tip: Usnad uje manipulaci se systémem pohonu. Zánik ochrany proti explozi a z toho vyplývající nebezpe í Struktura bezpe nostních pokyn pro daný odstavec Bezpe nostní pokyny pro daný odstavec platí nejen pro speciální manipulaci, ale také pro více zp sob manipulace v rámci jednoho tématu. Použité piktogramy poukazují bu na všeobecné riziko, nebo na specifické riziko. Níže vidíte formální strukturu bezpe nostního pokynu pro daný odstavec: VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpe í a jeho zdroj. Možné d sledky v p ípad nerespektování. Opat ení pro odvrácení nebezpe í Struktura vložených bezpe nostních pokyn Vložené bezpe nostní pokyny jsou uvedeny p ímo v návodu p ed p íslušným nebezpe ným krokem. Níže je znázorn na formální struktura vloženého bezpe nostního pokynu: VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpe í a jeho zdroj. Možné d sledky v p ípad nerespektování. Opat ení pro odvrácení nebezpe í. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 5

6 1 Všeobecné pokyny Nároky na záru ní pln ní 1.3 Nároky na záru ní pln ní Dodržování pokyn uvedených v dokumentaci je p edpokladem pro bezporuchový provoz a pro p ípadné uplat ování nárok vyplývajících ze záruky. Než za nete se za ízením pracovat, p e t te si nejprve dokumentaci! 1.4 Vylou ení ze záruky Respektování dokumentace je základním p edpokladem pro bezpe ný provoz p evodovky s ochranou proti explozi v typových adách R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W a pro dosažení uvád ných vlastností a výkonových charakteristik výrobku. Za škody na zdraví osob, hmotné škody a škody na majetku, které vzniknou kv li nedodržení pokyn uvedených v dokumentaci, nep ebírá firma SEW-EURODRIVE žádnou záruku. Ru ení za v cné vady je v takových p ípadech vylou eno. 1.5 Poznámka o autorských právech 2012 SEW-EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli i díl í rozmnožování, editace, ší ení a jiné komer ní využití je zakázáno. 1.6 Název produktu a obchodní zna ka Zna ky a názvy produkt uvedené v tomto dokumentu jsou obchodními zna kami nebo registrovanými obchodními zna kami náležícími p íslušným vlastník m. 6 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

7 Bezpe nostní pokyny Úvodní poznámky 2 2 Bezpe nostní pokyny Následující základní bezpe nostní pokyny slouží pro prevenci úraz a v cných škod. Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování základních bezpe nostních pokyn. Ujist te se, že osoby odpov dné za funkci a provoz za ízení a osoby, které na za ízení pracují na vlastní odpov dnost, kompletn p e etly dokumentaci a porozum ly jí. V p ípad nejasností, nebo pokud pot ebujete další informace, se obra te na firmu SEW-EURODRIVE. 2.1 Úvodní poznámky Níže uvedené bezpe nostní pokyny se týkají p edevším použití následujících komponent: P evodovky s ochranou proti explozi v typových adách R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. P i použití p evodových motor prosím dbejte rovn ž na dodržení bezpe nostních pokyn uvedených v p íslušném návodu k obsluze pro: P evodovka Berte prosím rovn ž ohled na dopl ující bezpe nostní pokyny v jednotlivých kapitolách této dokumentace. 2.2 Všeobecné VAROVÁNÍ! B hem provozu se na motorech mohou v závislosti na použitém stupni ochrany vyskytovat sou ásti pod nap tím, holé sou ásti (v p ípad otev ených zásuvek a svorkových sk íní), pohyblivé a rotující díly, nebo p ípadn sou ásti pod nap tím. Smrt nebo t žká poran ní. Veškeré práce související s transportem, uskladn ním, sestavením/montáží, p ipojením, uvedením do provozu, opravami a údržbou, smí provád t pouze kvalifikovaný personál. P itom je t eba bezpodmíne n dbát na následující: p íslušné podrobné návody k obsluze, varovné a bezpe nostní štítky na motoru/p evodovém motoru, všechny ostatní technické podklady, které náleží k pohonu, návody na uvedení do provozu a schémata zapojení, speciální p edpisy a požadavky v závislosti na daném za ízení, národní/regionální p edpisy pro bezpe nost a prevenci úraz. Nikdy neinstalujte poškozené produkty. Poškození prosím neprodlen reklamujte u firmy, která zajiš ovala transport. V p ípad nep ípustného odstran ní pot ebných ochranných kryt nebo krycího t lesa, nesprávného použití za ízení a p i chybné instalaci nebo obsluze vzniká riziko vážného poškození zdraví osob, p i emž m že dojít rovn ž k hmotným škodám. Další informace naleznete v této dokumentaci. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 7

8 2 Bezpe nostní pokyny Cílová skupina 2.3 Cílová skupina Veškeré mechanické práce smí vykonávat pouze odborníci s p íslušnou kvalifikací. Odborní pracovníci ve smyslu této dokumentace jsou osoby, které byly seznámeny s konstrukcí, mechanickou instalací, odstran ním poruch a údržbou výrobku, a mají následující kvalifikaci: vzd lání v oblasti mechaniky (nap. mechanik nebo mechatronik) zakon ené záv re nou zkouškou, znalost tohoto návodu k obsluze. Veškeré elektrotechnické práce smí vykonávat pouze odborníci s p íslušnou kvalifikací. Odborní elektrotechnici ve smyslu této dokumentace jsou osoby, které byly seznámeny s elektrickou instalací, uvedením do provozu, odstran ním poruch a údržbou výrobku a mají následující kvalifikaci: vzd lání v oblasti elektrotechniky (nap. elektrotechnik, elektronik nebo mechatronik) zakon ené záv re nou zkouškou, znalost tohoto návodu k obsluze. Veškeré práce v ostatních oblastech jako je doprava, skladování, provoz a likvidace odpadu musí provád t výhradn osoby, které byly vhodným zp sobem zaškoleny. Všichni odborní pracovníci musí používat p íslušný ochranný od v odpovídající jejich innosti. 2.4 Použití v souladu s ur eným ú elem P evodovky jsou ur eny pro pr myslová za ízení a smí být používány pouze v souladu s údaji uvedenými v technické dokumentaci firmy SEW-EURODRIVE a na typovém štítku. Odpovídají platným normám a p edpis m a spl ují požadavky sm rnice 94/9/EG. Ve smyslu evropské sm rnice pro stroje 2006/42/EG jsou p evodovky sou ásti ur ené k montáži do stroj a za ízení. V oblasti platnosti sm rnice je uvedení do provozu v souladu s p edpisy možné teprve tehdy, když je zajišt na shoda kone ného produktu s evropskou sm rnicí 2006/42/EG pro stroje. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Hnací motor p ipojený k p evodovce smí být provozován pouze za p edpoklad uvedených v kapitole "Mechanická instalace / P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD" ( str. 34). Motor p ipojený k p evodovce smí být provozován na frekven ním m ni i pouze tehdy, pokud jsou dodrženy údaje na typovém štítku p evodovky! Pokud je p evodovka používána v kombinaci s variátorem, je t eba navíc respektovat návod k obsluze variátoru. Motor p ipojený k p evodovce prost ednictvím adaptéru nebo emenu smí být provozován pouze tehdy, pokud jsou dodrženy údaje uvedené na typovém štítku p evodovky! V okolí se nesmí nacházet žádná agresivní média. 8 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

9 Bezpe nostní pokyny Sou asn platné dokumenty Sou asn platné dokumenty P evodovky s ochranou proti explozi Je t eba zárove respektovat následující podklady a dokumenty: návod k obsluze "T ífázové motory DR chrán né proti explozi" návody k obsluze p ípadných dopl k, pokud jsou použity katalog "T ífázové motory s ochranou proti explozi" a p ípadn katalog "Pohony s ochranou proti explozi" 2.6 Transport / uskladn ní Zkontrolujte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujist te se, zda nedošlo k p ípadnému poškození p i transportu. Toto poškození ihned oznamte spole nosti zajiš ující transport. Uvedení do provozu v takovém p ípad není možné. P epravní oka je t eba pevn dotáhnout. Oka jsou dimenzována pouze na hmotnost motoru / p evodového motoru; není možné p idávat žádnou další zát ž. Použité záv sné šrouby s okem odpovídají norm DIN 580. P edpisy a zát že uvedené v této norm je t eba bezpodmíne n dodržet. Pokud jsou na p evodovém motoru upevn na dv p epravní oka nebo dva záv sné šrouby s oky, je t eba p i transportu navázat ob tato oka (šrouby). Sm r tahu vázacího lana nebo et zu pak podle DIN 580 nesmí p ekro it úhel 45. Pokud je to zapot ebí, použijte vhodné, dostate n dimenzované transportní pom cky. Tyto pom cky použijte i p i dalších p epravách. Pokud motor / p evodový motor nenainstalujete ihned, uskladn te jej na suchém a bezprašném míst. Motor / p evodový motor nesmí být skladován na volném prostranství a nesmí ležet na krytu ventilátoru. Motor / p evodový motor je možné skladovat až 9m síc bez nutnosti provád t speciální úkony p ed uvedením do provozu. 2.7 Instalace / montáž Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Mechanická instalace" ( str. 21)! 2.8 Uvedení do provozu / Provoz P ed uvedením do provozu zkontrolujte hladinu oleje podle kapitoly "Inspekce/údržba"! ( str. 84). Zkontrolujte správný sm r otá ení p i rozpojené spojce. Všímejte si p itom neobvyklých zvuk obrušování p i protá ení. P i zkušebním provozu bez výstupních prvk zajist te lícovaná pera. Kontrolní a ochranné prvky nevypínejte ani p i zkušebním provozu. P i odchylkách oproti normálnímu provozu (nap. p i zvýšené teplot, hluku nebo chv ní) je t eba v p ípad pochybností vypnout p evodový motor. Zjist te p í inu, p ípadn kontaktujte SEW-EURODRIVE. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 9

10 2 Bezpe nostní pokyny Inspekce/údržba 2.9 Inspekce/údržba Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Inspekce a údržba" ( str. 84)! 10 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

11 Kontrolní seznamy P ed uvedením do provozu 3 3 Kontrolní seznamy 3.1 P ed uvedením do provozu V tomto kontrolním seznamu jsou uvedeny všechny innosti, které je t eba vykonat p ed uvedením p evodovky do provozu v prost edí ohroženém výbuchem podle sm rnice 94/9/EG. P ed uvedením do provozu v prost edí ohroženém výbuchem zkontrolujte Zkontrolujte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujist te se, zda nedošlo k p ípadnému poškození p i transportu. Toto poškození ihned oznamte spole nosti zajiš ující transport. Uvedení do provozu v takovém p ípad není možné. P ed uvedením do provozu odstra te transportní ochranu. Zkontrolujte, zda souhlasí následující údaje na typovém štítku p evodovky s p ípustnými podmínkami v daném míst ohroženém explozí: Skupina za ízení Kategorie Atex Zóna Atex Teplotní t ída Maximální teplota povrchu Zkontrolováno Informace v kapitole a 5.5 Je zajišt no, že p i montáži p evodovky nebudou p ítomny žádné výbušné atmosféry, oleje, kyseliny, plyny, 5.2 páry nebo zá ení? Je zajišt no dodržení teploty okolí podle tabulky maziv? 9.2 Je zajišt no, že bude p evodovka dostate n odv trávána a nebude docházet k jejímu externímu zah átí 5.3 a 5.5 (nap. p es spojky)? Teplota chladicího vzduchu nesmí být vyšší než 40 C. Shoduje se použitá pracovní poloha s pracovní polohou uvedenou na typovém štítku? 5.3 a 8.1 Pamatujte: Zm na pracovní polohy se smí provést jen po p edchozí konzultaci s firmou SEW-EURO- DRIVE. Bez této p edchozí konzultace ztrácí platnost certifikace ATEX! Shoduje se hladina oleje u dané pracovní polohy s množstvím olejové nápln uvedeným na typovém 5.3 štítku? Jsou všechny šrouby pro kontrolu a vypoušt ní oleje a odvzduš ovací šrouby a ventily voln p ístupné? 5.3 Mají všechny vstupní a výstupní prvky, které mají být namontovány, certifikaci ATEX? Je zajišt no, že u samostatných s adaptéry nebo s víkem na stran pohonu nebudou 6.2 p ekro eny hodnoty uvedené na typovém štítku p evodovky? P i montáži s dutým h ídelem a stahovacím kotou em: 5.8 Je ádn namontováno krycí víko? P i montáži spojky adaptéru AM, AQA: Jako montážní pom cky se nesmí používat distan ní objímky! P i montáži motoru na víko AD na stran vstupu: Má emen mezi koncem h ídele na vstupní stran a h ídelem motoru dostate ný svodový odpor <10 9? P ed montáží ochranného krytu: Bylo pomocí analýzy rizik provedené výrobcem ochranného krytu prokázáno, že nemohou vzniknout žádné zdroje zážehu (nap. jiskry vlivem obrušování)? U motor provozovaných na síti: Zkontrolujte, zda se údaje na typovém štítku p evodovky a motoru shodují s podmínkami v míst použití U p evodových motor ízeních m ni em: P ekontrolujte, zda je p evodový motor schválen pro provoz na m ni i. Nastavení parametr m ni e musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k p etížení p evodovky (viz typový štítek p evodovky) 5.11 a Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 11

12 3 Kontrolní seznamy B hem uvád ní do provozu 3.2 B hem uvád ní do provozu V tomto kontrolním seznamu jsou uvedeny všechny innosti, které je t eba vykonat b hem uvedení p evodovky do provozu v prost edí ohroženém výbuchem podle sm rnice 94/9/EG. B hem uvád ní do provozu v prost edí ohroženém výbuchem zkontrolujte Po cca 3 hodinách zm te teplotu povrchu. Rozdíl vzhledem k teplot okolí nesmí p ekro it hodnotu 70 K. P i rozdílu > 70 K pohon ihned vypn te a konzultujte problém s SEW-EURODRIVE! Zm te teplotu oleje. K nam ené hodnot p ipo t te 10 K. Na základ této hodnoty ur ete interval vým ny maziva. U s adaptérem AM nebo s víkem AD na stran pohonu s uzáv rem zp tného chodu RS respektujte: Minimální odkláp cí otá ky uzáv ru zp tného chodu nesmí být p i jmenovitém provozu podkro eny. Zkontrolováno Informace v kapitole a Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

13 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce elních 4 4 Konstrukce p evodovky UPOZORN NÍ Následující obrázky jsou schematické rozkladové výkresy. Slouží pouze jako p i azovací pom cka k seznamu sou ástí. V závislosti na konstruk ní velikosti a provedení p evodovky se mohou vyskytovat odchylky! 4.1 Princip konstrukce elních [181] [42] [41] [8] [7] [19] [43] [3] [9] [2] [12] [45] [11] [515] [516] [517] [47] [17] [6] [101] [100] [102] [59] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [20] [24] [1] [22] [59] [31] [32] [30] [5] [34] [4] [37] [506] [39] [507] [131] [508] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Pastorek Kolo H ídel pastorku Kolo H ídel pastorku Kolo Výstupní h ídel Lícované pero T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Pojistná podložka Distan ní trubka [19] [20] [22] [24] [25] [30] [31] [32] [34] [37] [39] [41] Lícované pero Odvzduš ovací ventil T leso p evodovky Šroub se záv sným okem Valivé ložisko Valivé ložisko Lícované pero Distan ní trubka Valivé ložisko Valivé ložisko Pojistná podložka Pojistná podložka [42] [43] [45] [47] [59] [88] [100] [101] [102] [131] [181] [506] Valivé ložisko Lícované pero Valivé ložisko Pojistná podložka Uzavírací šroub Pojistná podložka Víko p evodovky Šroub se šestihrannou hlavou T sn ní Uzavírací ví ko Uzavírací ví ko Lícovaná podložka [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 13

14 4 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce plochých 4.2 Princip konstrukce plochých [515] [516] [517] [41] [42] [181] [506] [507] [131] [508] [3] [37] [39] [43] [5] [2] [31] [45] [4] [30] [32] [183] [20] [59] [22] [1] [161] [59] [165] [19] [160] [7] [94] [92] [93] [91] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [102] [100] [101] [81] [9] [17] [11] [6] [14] [16] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [11] [14] [16] [17] [19] [20] Pastorek Kolo H ídel pastorku Kolo H ídel pastorku Kolo Dutý h ídel T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Šroub se šestihrannou hlavou Výstupní p íruba Distan ní trubka Lícované pero Odvzduš ovací ventil [22] [25] [30] [31] [32] [37] [39] [41] [42] [43] [45] [59] [81] [88] T leso p evodovky Valivé ložisko Valivé ložisko Lícované pero Distan ní trubka Valivé ložisko Pojistná podložka Pojistná podložka Valivé ložisko Lícované pero Valivé ložisko Uzavírací šroub T snicí podložka Pojistná podložka [91] [92] [93] [94] [100] [101] [102] [131] [160] [161] [165] [181] [183] Pojistná podložka Podložka Pružná podložka Šroub se šestihrannou hlavou Víko p evodovky Šroub se šestihrannou hlavou T sn ní Uzavírací ví ko Uzavírací zátka Uzavírací ví ko Uzavírací zátka Uzavírací ví ko T snicí kroužek h ídele [506] [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka 14 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

15 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce kuželových Princip konstrukce kuželových [100] [102] [3] [536] [43] [537] [538] [533] [534] [535] [45] [2] [114] [20] [22] [59] [101] [42] [119] [113] [59] [25] [84] [19] [523] [522] [88] [521] [116] [89] [59] [1] [8] [7] [59] [6] [59] [83] [17] [11] [12] [9] [131] [31] [5] [37] [506] [507] [137] [508] [4] [30] [135] [132] [161] [133] [542] [543] [544] [39] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [19] [20] [22] Pastorek Kolo H ídel pastorku Kolo H ídel pastorku Kolo Výstupní h ídel Lícované pero T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Pojistná podložka Distan ní trubka Lícované pero Odvzduš ovací ventil T leso p evodovky [25] Valivé ložisko [30] Valivé ložisko [31] Lícované pero [37] Valivé ložisko [39] Pojistná podložka [42] Valivé ložisko [43] Lícované pero [45] Valivé ložisko [59] Uzavírací šroub [83] T snicí podložka [84] T snicí podložka [88] Pojistná podložka [89] Uzavírací ví ko [100] Víko p evodovky [101] Šroub se šestihrannou hlavou [102] T sn ní [113] [114] [116] [119] [131] [132] [133] [135] [161] [506] [507] [508] [521] [521] Drážkovaná matice Pojistný plech Ochrana závitu Distan ní trubka Uzavírací ví ko Pojistná podložka Op rná podložka T snicí podložka Uzavírací ví ko Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka [522] [523] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [542] [543] [544] Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 15

16 4 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce šnekových 4.4 Princip konstrukce šnekových [101] [59] [20] [131] [506] [507] [39] [137] [37] [5] [43] [30] [102] [2] [61] [59] [100] [22] [1] [19] [25] [523] [522] [521] [89] [88] [59] [7] [9] [12] [520] [519] [518] [11] [6] [1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12] [19] Pastorek Kolo Šnek Šnekové kolo Výstupní h ídel T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Pojistná podložka Lícované pero [20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59] [61] Odvzduš ovací ventil T leso p evodovky Valivé ložisko Valivé ložisko Valivé ložisko Pojistná podložka Lícované pero Uzavírací šroub Pojistná podložka [88] [89] [100] [101] [102] [131] [137] [506] [507] Pojistná podložka Uzavírací ví ko Víko p evodovky Šroub se šestihrannou hlavou T sn ní Uzavírací ví ko Op rná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka [518] [519] [520] [521] [522] [523] Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka 16 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

17 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W10-W Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W10-W30 [100] [101] [102] [22] [65] [66] [68] [71] [143] [72] [1] [89] [88] [521] [522] [523] [25] [6] [8] [19] [7] [250] [251] [17] [11] [1] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [518] [519] [12] [520] [9] Pastorek Kolo Výstupní h ídel Lícované pero T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Pojistná podložka Distan ní trubka [19] [22] [25] [65] [66] [71] [72] [143] Lícované pero T leso p evodovky Valivé ložisko T snicí kroužek h ídele Valivé ložisko Op rná podložka Pojistná podložka Op rná podložka [88] [89] [100] [101] [102] [132] [183] [250] Pojistná podložka Uzavírací ví ko Víko p evodovky Šroub se šestihrannou hlavou T sn ní Pojistná podložka T snicí kroužek h ídele Pojistná podložka [251] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Pojistná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 17

18 4 Konstrukce p evodovky Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W37-W Princip konstrukce p evodovky SPIROPLAN W37-W47 [521] [522] [523] [88] [89] [6] [25] [22] [19] [7] [8] [518] [519] [11] [520] [12] [9] [59] [44] [133] [506] [37] [5] [59] [31] [5] [1] [33] [32] [30] [137] [2] [61] [26] [36] [1] [2] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [19] Pastorek Kolo H ídel pastorku Kolo Výstupní h ídel Lícované pero T snicí kroužek h ídele Radiální kuli kové ložisko Pojistná podložka Lícované pero [22] [24] [25] [26] [30] [31] [32] [33] [36] [37] T leso p evodovky Transportní oko Radiální kuli kové ložisko Kryt, 1. stupe Radiální kuli kové ložisko Lícované pero Distan ní trubka Pojistná podložka Šroub se šestihrannou hlavou Radiální kuli kové ložisko [44] [59] [61] [68] [72] [80] [88] [89] [106] [133] O-kroužek Uzavírací šroub Pojistná podložka Pojistná podložka Pojistná podložka Lícované pero Pojistná podložka Uzavírací ví ko Závrtný šroub Lícovaná podložka [137] [150] [183] [506] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Lícovaná podložka Šestihranná matice T snicí kroužek h ídele Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka Lícovaná podložka 18 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

19 Konstrukce p evodovky Typový štítek / typové ozna ení Typový štítek / typové ozna ení Typový štítek SEW - Eurodrive Bruchsal/Germany RF47/A/II2GD IM M1 na r/min 40 ne max r/min 1380 fb Ma Nm 89 Me max Nm 2,6 kg Fra max N 5313 i FSA GmbH, EU Code ,1 13,4 34,73 IP 65 RF47/A/II2GD CLP HC 220 Synth. Öl / 0,65l Made in Germany f b = provozní faktor F Ra max [N] = maximální radiální síla na výstupní stran F Re max [N] = maximální radiální síla na vstupní stran (s víkem AD na vstupní stran ) i = p evodový pom r p evodovky IM = uvedení pracovní polohy IP.. = stupe ochrany n e max [1/min] = maximální vstupní otá ky n a [1/min] = výstupní otá ky M e max [Nm] = maximální vstupní krouticí moment M a [Nm] = výstupní krouticí moment M R [Nm] = moment prokluzu p i použití adaptéru AR M RS [Nm] = blokovací moment uzáv rky zp tného chodu Informace ohledn speciálního zna ení UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI V n kterých aplikacích se p evodovky a p evodové motory SEW smí používat pouze p i dodržení zvláštních opat ení. Tyto aplikace jsou na typovém štítku ozna eny speciální zna kou "II..X". Nutnost použití zvláštních opat ení m že mít r zné d vody (nap. výhradn p erušovaný provoz, snížený výstupní moment apod.). Informace o p íslušných zvláštních opat eních byly kupujícímu sd leny p i prvním uvedení p evodovky, resp. p evodového motoru, do provozu. Kupující je povinen zajistit dodržení t chto opat ení. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 19

20 4 Konstrukce p evodovky Typový štítek / typové ozna ení Typové ozna ení UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Podrobný p ehled typových ozna ení a další informace naleznete v následující dokumentaci: katalog "P evodové motory s ochranou proti explozi" katalog "T ífázové motory s ochranou proti explozi" P íklad: p evodovka s elním koly kate or e 2GD RF 47 / A / II2GD Provedení s ochranou proti explozi podle sm rnice 94/9/EG Pro p ímou nástavbu na motor Konstruk ní velikost p evodovky Konstruk ní ada p evodovky s elními koly (p írubové provedení) Ozna ení EAC P evodovky chrán né proti explozi od spole nosti SEW-EURODRIVE spl ují na po ádání po adavky technických p edpis Euroasijské celní unie (Rusko, Kazachstán, lorusko a Arménie). Ozna ení EAC na výrobku potvrzuje shodu s bezpe nostními po- adavky celní unie. 20 Návod k montá a obsluze P evodovky s ochranou prot exploz

21 Mechanická instalace Pot ebné nástroje / pom cky 5 5 Mechanická instalace 5.1 Pot ebné nástroje / pom cky sada klí na šrouby p íp. momentový klí pro: sv rné kotou e adaptér motoru AQH nebo EWH víko se st edicím kolem na vstupní stran nasazovací p ípravek p íp. vyrovnávací prvky (podložky, distan ní kroužky) upev ovací materiál pro vstupní / výstupní prvky lubrika ní prost edek (nap. NOCO Fluid) prost edek pro zajišt ní šroub (u víka na vstupní stran se st edicím okrajem), nap. Loctite 243 Normované díly nejsou sou ástí dodávky Tolerance p i montážních pracích Konec h ídele Tolerance pr m ru podle DIN 748 ISO k6 u plných h ídel s Ø 50 mm ISO m6 u plných h ídel s Ø > 50 mm ISO H7 u dutých h ídel St edicí otvor podle DIN 332, tvar DR P íruby Tolerance souososti okraj podle normy DIN ISO j6 u b1 230 mm ISO h6 u b1 > 230 mm Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 21

22 5 Mechanická instalace P edpoklady pro montáž 5.2 P edpoklady pro montáž POZOR! Nebezpe í úrazu p i kontaktu s vy nívajícími ástmi stroje. Lehká poran ní! Zajist te dodržení dostate ného bezpe nostního prostoru v okolí p evodovky / p evodového motoru. POZOR! Poškození p evodovky / p evodového motoru nesprávnou montáží. Možnost vzniku hmotných škod! Dodržujte p esn pokyny uvedené v této kapitole. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Zkontrolujte, zda nejsou na obalu zbytky oleje. Zbytky oleje mohou být známkou net snosti. V p ípad net snosti olejového systému není zaru eno mazání p evodovky. M že to vést ke zvýšení teploty na povrchu. Pokud jsou na obalu zbytky oleje, kontaktujte SEW-EURODRIVE. Zkontrolujte, zda jsou spln ny následující body: Údaje na typovém štítku p evodového motoru se shodují s parametry nap ové sít. Pohon není poškozen vlivem transportu a skladování. Ujist te se, že jsou spln ny následující p edpoklady: U standardních : Okolní teplota je v souladu s technickou dokumentací, typovým štítkem a tabulkou maziv uvedenou v kapitole "Maziva" ( str. 138). V okolí nejsou p ítomny žádné oleje, kyseliny, plyny, páry, zá ení atd. U zvláštního provedení: Pohon je zhotoven v souladu s okolními podmínkami. Dbejte na údaje uvedené na typovém štítku. U šnekových a SPIROPLAN W: Nesmí p sobit žádné vysoké externí momenty setrva nosti, které by mohly p evodovku zatížit ve zp tném sm ru. [P i (v protism ru) = 2 1/ < 0,5 samosvornosti] Výstupní h ídele a p íruby je t eba d kladn o istit od ochranných antikorozních prost edk, ne istot apod. Použijte b žn dostupné rozpoušt dlo. Rozpoušt dlo nesmí proniknout k t snicím b it m a t snicím kroužk m h ídele riziko poškození materiálu! Pokud se v okolním prost edí nacházejí abrazivní ástice, chra te h ídelové t snicí kroužky na výstupu proti opot ebení. 22 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

23 Mechanická instalace Instalace p evodovky Instalace p evodovky POZOR! Nesprávnou montáží m že dojít k poškození p evodovky nebo p evodového motoru. Možnost vzniku hmotných škod! Dodržujte p esn pokyny uvedené v této kapitole. Práce na p evodovce provád jte pouze v klidovém stavu. Zajist te vstupní agregát proti neúmyslnému zapnutí. Chra te p evodovku proti p ímému ofukování studeným vzduchem. Kondenzace vlhkosti m že vést k nár stu obsahu vody v oleji. P evodovku nebo p evodový motor je možné nainstalovat / namontovat pouze v uvedené pracovní poloze. Dbejte na údaje uvedené na typovém štítku. P evodovky SPIROPLAN o konstruk ní velikosti W10-W30 jsou nezávislé na pracovní poloze. Spodní konstrukce musí mít následující vlastnosti: rovinnost, tlumení chv ní, torzní tuhost. Maximální p ípustná chyba rovinnosti u patkového a p írubového upevn ní (orienta ní hodnoty s ohledem na DIN ISO 1101): velikost p evodovky 67: max. 0,4 mm, velikost p evodovky : max. 0,5 mm, velikost p evodovky : max. 0,7 mm, velikost p evodovky : max. 0,8 mm. P itom nesmí dojít k vzájemnému vzep ení patek hlavního t lesa a montážních p írub, a je t eba také dbát na p ípustné radiální a axiální síly! Pro výpo et p ípustných radiálních a axiálních sil se i te informacemi uvedenými v kapitole "Konfigurace" v katalogu a p evodových motor. P evodové motory upev ujte pomocí šroub t ídy 8.8. Následující p evodové motory upev ujte pomocí šroub t ídy 10.9: RF37, R37F s p írubou o Ø 120 mm RF47, R47F s p írubou o Ø 140 mm RF57, R57F s p írubou o Ø 160 mm a dále RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87 UPOZORN NÍ P i instalaci p evodovky dbejte na to, aby šrouby pro kontrolu a vypoušt ní oleje i odvzduš ovací ventily byly voln p ístupné! Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 23

24 5 Mechanická instalace Instalace p evodovky UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Na lakovaném povrchu je t eba vylou it procesy, které mohou vyvolat vznik elektrického náboje vlivem rychle se pohybujících díl. P ed uvedením do provozu zkontrolujte p edepsanou nápl oleje pro danou pracovní polohu!viz kap. "Maziva" ( str. 137) nebo údaje na typovém štítku. P i této p íležitosti rovn ž zkontrolujte p edepsanou olejovou nápl v souladu s danou pracovní polohou.viz kap. "Maziva" ( str. 137) nebo údaje na typovém štítku. P evodovky jsou z výroby napln ny pot ebným množstvím oleje. V závislosti na pracovní poloze jsou možné drobné odchylky na kontrolním šroubu pro m ení hladiny oleje. Tyto odchylky jsou p ípustné v rámci výrobních tolerancí. P i zm n pracovní polohy upravte odpovídajícím zp sobem množství nápln maziva a polohu odvzduš ovacího ventilu. Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Množství nápln maziva" ( str. 140) a v kapitole "Pracovní polohy" ( str. 109). U typu K prosím kontaktujte p i zm n pracovní polohy na M5 nebo M6 nebo mezi t mito polohami odd lení služeb zákazník m SEW. V p ípad zm ny pracovní polohy šnekových o konstruk ní velikosti S47 až S97 na polohu M2 a M3 prosím kontaktujte odd lení služeb zákazník m SEW. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Zm na pracovní polohy se smí provést jen po p edchozí konzultaci s firmou SEW- EURODRIVE. Bez této p edchozí konzultace ztrácí platnost certifikace ATEX! V p ípad nebezpe í elektrochemické koroze použijte mezi p evodovkou a pracovním strojem plastové vložky o tlouš ce 2 3 mm. Použitý plast musí mít elektrický svodový odpor < Elektrochemická koroze m že vzniknout mezi dv ma r znými kovy, nap. litinou a nerezovou ocelí. Rovn ž šrouby podložte plastovými podložkami! UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Pokud není za ízení dodate n uzemn no, m že docházet k jisk ení. Možnost nebezpe ného jisk ení! Prove te dopl kové uzemn ní krytu a použijte zemnicí šrouby na motoru. 24 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

25 Mechanická instalace Instalace p evodovky Utahovací momenty pro upev ovací šrouby P evodové motory utahujte následujícími momenty: Utahovací moment šroubu/matice Šroub/matice T ída pevnosti 8.8 [Nm] M6 11 M8 25 M10 48 M12 86 M M M M M M M M Uvedené p evodové motory v p írubovém provedení utahujte následujícími zvýšenými utahovacími momenty: Utahovací moment šroubu/matice Šroub/matice P íruba P evodovka T ída pevnosti 10.9 [Nm] 120 RF37 M RF37, RF47 M RF57 M ZR RZ37 M ZR RZ47 M ZR RZ57 M ZR RZ67 M ZR RZ77 M ZR RZ87 M FF77, KF77, FAF77, KAF77 M Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 25

26 5 Mechanická instalace Instalace p evodovky Upevn ní p evodovky UPOZORN NÍ P i použití v p írubovém provedení a v patkovém/p írubovém provedení v kombinaci s variátory VARIBLOC použijte k upevn ní p íruby na p ipojovací stran šrouby o jakosti 10.9 a vhodné podložky. Pro zlepšení t ecího spojení mezi p írubou a montážní plochou doporu uje SEW- EURODRIVE použít anaerobní plošné t sn ní nebo anaerobní lepidlo. P evodovka v patkovém provedení P evodovka v p írubovém provedení s p írubou B14 a/nebo s dutým h ídelem Následující tabulka znázor uje velikosti závit v patkovém provedení v závislosti na typu p evodovky a konstruk ní velikosti: Šroub R / R..F RX F / FH..B / FA..B Typ p evodovky K / KH..B / KV..B / KA..B M /20 M8 17/27/37 27/ /37/47 M /47 47/57 M12 47/57/ /67 57/67 67 M16 77/87 77/87 77/ M / M M /167 M36 147/ /157/187 Následující tabulka znázor uje velikosti závit s p írubou B14 a/nebo dutým h ídelem v závislosti na typu p evodovky a konstruk ní velikosti: Typ p evodovky Šroub RZ FAZ / FHZ KAZ / SA / WA KHZ / KVZ SAZ / SHZ M6 07/17/ /20/30 1) M8 37/47 27/37/47 37/47 47/57 37 M10 57/67 47 M12 77/87 57/67/77 57/67/77 67/77 M16 87/97 87/97 87/97 M20 107/ /127 M ) U provedení W30 s p ímou nástavbou na motor CMP nebo nástavbou pomocí adaptéru EWH.. se m ní velikost závitu na M8. S W 26 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

27 Mechanická instalace Instalace p evodovky 5 P evodovky v p írubovém provedení s p írubou B5 Následující tabulka znázor uje velikosti závit s p írubou B5 v závislosti na typu p evodovky, konstruk ní velikosti a pr m ru p íruby: Ø p íruby [mm] Šroub RF / R..F / RM FF / FAF / FHF Typ p evodovky KF / KAF / KHF / KVF SF / SAF / SHF WF / WAF 80 M M M6 07/17/ /20/30/ M8 07/17/27/37/ M8 07/17/27/37/47 27/ /47 30/37/ M10 37/47/57/ / M12 57/67/77/87 57/67 57/ M12 67/77/ M16 77/87/97/ M16 97/107/137/147 97/107 97/ M16 107/137/147/ M20 147/ Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 27

28 5 Mechanická instalace Instalace p evodovky Instalace ve vlhkých prostorách nebo venku Pro použití ve vlhkých prostorách nebo venku se dodávají pohony v antikorozním provedení s odpovídajícím ochranným lakem na povrchu. V p ípad pot eby poškozený lak opravte (nap. na odvzduš ovacím ventilu nebo v oblasti p epravních ok). P i montáži motor na adaptéry AM, AQ a na rozb hové a kluzné spojky AR, AT je t eba plochy p írub ut snit vhodným t snicím prost edkem, nap. Loctite 574. P i instalaci na volném prostranství není p ípustné p ímé vystavení slune ním paprsk m. Použijte odpovídající ochranné prvky, nap. kryty, zast ešení aj.! Vyhn te se akumulaci tepla. Provozovatel musí zajistit, aby funkci p evodovky neovliv ovala žádná cizorodá t lesa (nap. pády p edm t nebo zasypání) Komponenty z elastomeru s fluorovým kau ukem Za normálních provozních podmínek p i teplotách do 200 C je fluorový kau uk velmi stabilní a bezpe ný. Pokud se však zah eje na více než 300 C, nap. p i požáru nebo p sobením plamene ezacího ho áku, uvol ují se z n j škodlivé plyny a výpary i jiné závadné látky. POZOR! Nebezpe í podrážd ní a zran ní p i chybné manipulaci s fluorovým kau ukem. Zran ní Sou ásti, které obsahují fluorový kau uk, chra te p ed p íslušným tepelným zatížením, nebo je p ípadn odstra te, aby nemohlo dojít k uvoln ní škodlivých plyn, par a jiných látek. Zabra te vdechování plyn a par, jakož i o nímu, resp. kožnímu kontaktu, a to i po vychladnutí. U R..7, F..7, K..7, S..7 a SPIROPLAN W se mohou v následujících sou- ástech vyskytovat elastomery z fluorového kau uku: h ídelové t snicí kroužky, odvzduš ovací ventil, uzavírací šrouby. Za bezpe né zacházení v pr b hu celé životnosti až do ekologické likvidace odpovídá uživatel. Firma SEW-EURODRIVE neodpovídá za škody zp sobené nesprávnou manipulací. 28 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

29 Mechanická instalace Instalace p evodovky Odvzdušn ní p evodovky U následujících není zapot ebí žádné odvzdušn ní: R07 v pracovních polohách M1, M2, M3, M5 a M6 R17, R27 a F27 v pracovních polohách M1, M3, M5 a M6 P evodovky SPIROPLAN W10, W20, W30 P evodovky SPIROPLAN W37, W47 v pracovních polohách M1, M2, M3, M5, M6 SEW-EURODRIVE dodává všechny ostatní p evodovky s aktivovaným odvzduš ovacím ventilem namontovaným podle dané pracovní polohy. Výjimky: 1. SEW dodává následující p evodovky se šroubovacím uzáv rem v odvzduš ovacím otvoru: výkyvné pracovní polohy, pokud je to možné, p evodovky pro montáž v šikmé poloze. Odvzduš ovací ventil je ve svorkové sk íni motoru. P ed uvedením do provozu je t eba nejvýše položený uzavírací šroub vym nit za dodaný odvzduš ovací ventil. 2. SEW dodává u nástavbových, které je t eba na vstupní stran odvzdušnit, odvzduš ovací ventil v plastovém sá ku. 3. SEW dodává p evodovky v uzav eném provedení bez odvzduš ovacího ventilu. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Sestavení nástavbových s motory nebo adaptéry smí provád t pouze autorizované osoby. Kontaktujte prosím SEW-EURODRIVE. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 29

30 5 Mechanická instalace Instalace p evodovky Aktivování odvzduš ovacího ventilu Zkontrolujte, zda je odvzduš ovací ventil aktivován. Není-li odvzduš ovací ventil aktivován, musíte p ed uvedením p evodovky do provozu odstranit jeho transportní pojistku! 1. Odvzduš ovací ventil s transportní pojistkou Odstran ní transportní ochrany Aktivovaný odvzduš ovací ventil Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

31 Mechanická instalace P evodovka s plným h ídelem Lakování p evodovky POZOR! Odvzduš ovací ventily a h ídelové t snicí kroužky se mohou p i lakování nebo opravách laku poškodit. Nebezpe í vzniku hmotné škody. Odvzduš ovací ventily a ochranný b it h ídelového t snicího kroužku p ed nanášením laku pe liv polepte ochrannou páskou. Po dokon ení lakovacích prací nalepenou pásku odstra te. 5.4 P evodovka s plným h ídelem Pokyny pro montáž UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI Smí se používat pouze vstupní a výstupní prvky s certifikací ATEX, pokud spadají pod sm rnici 94/9/EG. Vstupní a výstupní prvky montujte pouze pomocí nasazovacího p ípravku. Pro nasazení použijte st edicí otvor se závitem umíst ný na konci h ídele. UPOZORN NÍ Smí se používat pouze emeny s dostate ným elektrickým svodovým odporem < emeny musí spl ovat požadavky podle IEC , kategorie FV-0. Nasazené p enosové prvky musí být vyváženy a nesmí vyvolávat žádné nep ípustné radiální a axiální síly (p ípustné hodnoty viz katalog "P evodové motory" nebo "P evodové motory s ochranou proti explozi"). UPOZORN NÍ Montáž usnadníte nat ením výstupního prvku mazivem, nebo jeho krátkým zah átím (na 80 až 100 C). Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 31

32 5 Mechanická instalace P evodovka s plným h ídelem Montáž vstupních a výstupních prvk POZOR! Vlivem nesprávné montáže m že dojít k poškození ložisek, krytu nebo h ídele. Možnost vzniku hmotných škod! Vstupní a výstupní prvky montujte pouze pomocí nasazovacího p ípravku. Pro nasazení použijte st edicí otvor se závitem umíst ný na konci h ídele. emenice, spojky, pastorky atd. v žádném p ípad nenasazujte na konec h ídele údery kladivem. P i montáži emenic respektujte správné napnutí emenu podle údaj výrobce. Nasazené p enosové prvky musí být vyváženy a nesmí vyvolávat žádné nep ípustné radiální a axiální síly (p ípustné hodnoty viz katalog "P evodové motory" nebo "Pohony s ochranou proti explozi"). Použití nasazovacího p ípravku Následující obrázek ukazuje nasazovací p ípravek pro montáž spojek nebo náboj na konce h ídel motor nebo. Pokud lze šroub bez problém dotáhnout, je možné p ípadn upustit od použití axiálního ložiska na nasazovacím p ípravku. [1] [2] [3] [1] Konec h ídele p evodovky [2] Axiální ložisko [3] Náboj se spojkou 32 Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

33 Mechanická instalace P evodovka s plným h ídelem 5 Zabra te vzniku velkých radiálních sil Pro zamezení vzniku velkých radiálních sil: Prove te montáž ozubených a et zových kol pokud možno podle obr. B. [1] [1] [A] [B] [1] Náboj [A] nevhodné [B] správné Montáž spojek UPOZORN NÍ Montáž usnadníte nat ením výstupního prvku mazivem, nebo jeho krátkým zah átím (na 80 až 100 C). POZOR! Vstupní a výstupní prvky, jako jsou emenice, spojky atd., se b hem provozu rychle pohybují. Nebezpe í sev ení a zhmožd ní. Zakryjte vstupní a výstupní prvky ochranou proti dotyku. P i montáži spojek prove te následující kompenzaci podle údaj výrobce spojky: a) maximální a minimální rozte, b) axiální p esazení, c) úhlové p esazení. a) b) c) Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 33

34 5 Mechanická instalace P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD 5.5 P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI P evodovky s ochranou proti explozi a p evodové motory konstruk ních ad R..7, F..7, K..7, S..7 a SPIROPLAN W odpovídají konstruk ním p edpis m pro skupinu za ízení II, kategorie 2G (plynná výbušná atmosféra) a 2D (prachová výbušná atmosféra). Jsou ur eny pro použití v zónách 1 a 21. P evodovky s ochranou proti explozi v konstruk ních adách R..7, F..7, K..7 a S..7 s adaptérem typu AR (adaptér s t ecí spojkou) odpovídají skupin za ízení II, kategorii 3G (výbušná atmosféra plyn) a 3D (výbušná atmosféra prach). Jsou ur eny pro použití v zónách 2 a 22. P evodovky a p evodové motory konstruk ní ady SPIROPLAN W10.. se nesmí používat v oblastech ohrožených explozí Teplota okolí P evodovky kategorie II2GD se smí používat pouze p i teplotách okolí od 20 C do +40 C. UPOZORN NÍ K OCHRAN PROTI EXPLOZI U jiných teplot prost edí musí být tyto teploty odpovídajícím zp sobem vyzna eny na typovém štítku Teplotní t ída P evodovky a p evodové motory kategorie II2G (výbušná sm s plynová) napájené p ímo ze sít jsou v závislosti na otá kách, p evodovém pom ru a pracovní poloze schváleny pro teplotní t ídy T3 až T6. Teplotní t ída p evodovky je uvedena na typovém štítku. Teplotní t ída samostatných, jakož i p evodových motor napájených p es m ni (pouze ty pólové a šestipólové), se ur uje podle dané aplikace po konzultaci s firmou SEW-EURODRIVE Teplota povrchu Teplota povrchu v kategorii II2D iní v závislosti na otá kách, p evodovém pom ru a pracovní poloze maximáln 120 C nebo 140 C. Nižší teploty povrchu jsou p ípustné pouze po konzultaci se SEW-EURODRIVE a musí být vyzna eny na typovém štítku. Provozovatel za ízení musí zajistit, aby tlouš ka p ípadných nános prachu nep esáhla maximální p ípustnou hodnotu 5 mm podle EN Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

35 Mechanická instalace P evodovky a p evodové motory v kategorii II2GD Stupe ochrany Všechna provedení odpovídají stupni krytí IP65 podle EN Okolní podmínky Musí být zajišt no dostate né odv trání p evodovky a nesmí docházet k jejímu nadm rnému zah ívání (nap. kv li spojce) Výkon na výstupu p evodovky a výstupní krouticí moment Musí být zajišt no dodržení výstupního krouticího momentu a p ípustných radiálních sil Zvláštní konstrukce Zvláštní konstrukce (nap. modifikovaný výstupní h ídel) se smí používat v oblastech chrán ných proti explozi pouze se souhlasem SEW-EURODRIVE. Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 35

36 øb +0.5 ød 5 Mechanická instalace Momentové op ry pro nasouvací p evodovky 5.6 Momentové op ry pro nasouvací p evodovky POZOR! Nesprávná montáž m že vést k poškození p evodovky. Možnost vzniku hmotných škod! Momentové páky se p i montáži nesmí p edepínat. Pro upevn ní momentových pák používejte výhradn šrouby o jakosti Ploché p evodovky Následující obrázek znázor uje zachycení krouticího momentu u plochých. [1] [3] a c [2] [1] Šroub [2] Podložka [3] Matice P i montáži silentbloku postupujte následujícím zp sobem: 1. Použijte šrouby [1] a podložky podle následující tabulky. 2. Pro zajišt ní šroubového spoje použijte 2 matice [3]. 3. Dotáhn te šroub tak, aby bylo dosaženo p edp tí gumových doraz " L" podle tabulky. P evodovka Pr m r Gumový doraz Vnit ní pr m r Délka (uvoln no) Ší ka kotou e L (napnuto) d [mm] b [mm] c [mm] a [mm] [mm] FA , FA , FA , ,5 FA , ,5 FA , ,5 FA , ,5 FA , ,5 FA , FA , FA , FA , Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

37 Mechanická instalace Momentové op ry pro nasouvací p evodovky Kuželové p evodovky Následující obrázek znázor uje zachycení krouticího momentu u kuželových. Objímku [1] po obou stranách uložte. Stranu B p ípojky namontujte zrcadlov ke stran A. [1] P evodovka Šrouby Utahovací moment KA37 4 M Nm KA47 4 M Nm KA67 4 M Nm KA77 4 M Nm KA87 4 M Nm KA97 4 M Nm KA107 4 M Nm KA127 4 M Nm KA157 4 M Nm Šnekové p evodovky Následující obrázek znázor uje zachycení krouticího momentu u šnekových. Objímku [1] po obou stranách uložte. [1] P evodovka Šrouby Utahovací moment SA37 4x M Nm SA47 4x M Nm SA57 6x M Nm SA67 8x M Nm SA77 8x M Nm SA87 8x M Nm SA97 8x M Nm Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi 37

38 5 Mechanická instalace Momentové op ry pro nasouvací p evodovky P evodovky SPIROPLAN W Následující obrázek znázor uje zachycení krouticího momentu u SPIROPLAN W. Objímku [1] po obou stranách uložte. 45 [1] P evodovka Šrouby Utahovací moment v Nm WA10 4x M WA20 4x M WA30 4x M WA37 4x M WA47 4 x M Návod k montáži a obsluze P evodovky s ochranou proti explozi

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

PLOCHÝ KOLEKTOR MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ NA ŠIKMOU STŘECHU

PLOCHÝ KOLEKTOR MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ NA ŠIKMOU STŘECHU PLOCHÝ KOLEKTOR MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽ NA ŠIKMOU STŘECHU Před montáží pozorně pročtěte! 60965.0-.SD www.geminox.cz Obsah Všebecné informace......................................... Technické údaje.............................................

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka) P ed montáží a používáním je nutno p e íst tento návod! Obsah Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)... Všeobecné pokyny...

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :-

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :- Z tabulky 1 na stran 295, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro pou ití Vynásobte spot ebovaný výkon ízeného stroje s provozním faktorem, z kroku 1) k získání navrhovaného výkonu. Pokud spot ebovaný

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana... A X ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozm ry, hmotnosti...x

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5

BEZPE NOSTNÍ LIST 2001/58/EG Stránka 1/5 Stránka 1/5 1. Identifikace látky nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce Obchodní jméno Oznacení látky pigmentová preparace v nenasyceném polyesteru, bez obsahu rozpouštedel, monomeru a dibutylftalátu Zamýšlené/doporucnené

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Návod k obsluze 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Návod k obsluze 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Návod k obsluze 51287767 11.14 C DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

EMC 110 / EMC B10. Návod k obsluze 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. Návod k obsluze 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - Návod k obsluze 51040506 02.11 C EMC 110 EMC B10 Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho zastoupení v EH Typ Opce Sériové íslo Rok

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-21-230D DETEKTOR SE-21-230D Detekovaný plyn: ho lavé a výbušné plyny Princip m ení: katalytické spalování Rozsah m ení: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové stupn : 1x poplachový

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02 Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Petr 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ - vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 - SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14

MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14 MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY MR14 SICOR S.p.a. Head Office and production center Via Capáni 15 (Zona industriale) 380 66 Rovereto (TN) Italy Tel: +39 0464 484111 www.sicor-spa.it info@sicor-spa.it Strana/stran:

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad

M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad M stský ú ad Pet vald Gen. Svobody 511, 735 41 Pet vald Odbor výstavby a životního prost edí stavební ú ad MUPTX003KVJ0 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNA KA: 268/2015/VaŽP/D ÍSLO JEDNACÍ: M ÚP 2527/2015

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Stavební výtah / Transportní plošina pro osoby a náklad Nosnost: max. 1 500 kg / max. 7 osob Rok výroby:... Výrobní íslo:... Mertinger Straße 60 D-86663 Asbach-Bäumenheim Telefon

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady MŽP, b ezen 2006 Zpracováno s využitím: KOTOULOVÁ, Z. a kol.: Situa ní zpráva k Realiza nímu programu Plánu odpadového hospodá ství R pro odpady ze

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

GPS jednotka je speciáln navržena k montáži, lokalizaci a monitorování jízdních kol.

GPS jednotka je speciáln navržena k montáži, lokalizaci a monitorování jízdních kol. kujeme za zakoupení GPS jednotky. Tento návod obsahuje informace jak správn zacházet s GPS jednotkou. P ed prvním použití GPS jednotky si d kladn p te tento návod. Jednotka GPS pracuje se signály ze sítí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více