Kodex obchodního chování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex obchodního chování"

Transkript

1 Kodex obchodního chování

2 Vážení kolegové, naše každodenní rozhodnutí a jednání utvářejí pověst naší společnosti a její další úspěchy. Je na každém z nás, abychom jako zaměstnanci společnosti AbbVie stavěli na našich etických základech a nadále posilovali naši značku, a to tím, že budeme při své práci dodržovat nejpřísnější zásady poctivosti, čestnosti a bezúhonnosti. Rozhodnout se správně není vždy jednoznačné či snadné. Proto jsme také vypracovali kodex Jedná se o dokument zásadního významu, který jednoduchým způsobem popisuje to, co naše společnost od každého zaměstnance očekává při jejím zastupování. Dědictvím, na němž společnost AbbVie staví, je podnikání správným způsobem již více než sto let. Začalo to u Dr. Wallace Abbotta, jednoho z tvůrců etické formy farmaceutického sektoru, který poprvé zavedl přísné zásady bezpečnosti a účinnosti, jež jsou základem moderní zdravotní péče. Náš kodex představuje vytříbení těchto zásad, abychom tuto velkolepou tradici přenesli ze značky Abbott na značku AbbVie, a to celosvětově i do naší budoucnosti. Kodex stanoví pravidla a směr našeho úsilí. Popisuje se v něm, v co věříme a co se snažíme plnit vůči těm, kterým jsou určeny naše služby: pacientům, poskytovatelům zdravotní péče, akcionářům, obchodním partnerům i našim spolupracovníkům. Zastává hodnoty naší společnosti průkopnictví, dosahování výsledků, péče a vytrvalost, jejichž prostřednictvím se vymezuje, kdo jsme, a které řídí naše jednání. My všichni neseme podíl na odpovědnosti za to, abychom jednali podle našeho kodexu a hodnot. Díky tomu může být společnost AbbVie jiná než ostatní, je tím zajištěna naše úspěšnost a v konečném důsledku to ovlivňuje kvalitu života lidí, kterým poskytujeme služby. Naše další úspěchy závisí na důvěře našich zákazníků, obchodních partnerů i na tom, jak důvěřujeme jeden druhému. Je povinností každého z nás neustále dbát na naši obchodní činnost, klást otázky a v dobré víře, beze strachu z odvety, upozorňovat na podezření. Při porušení tohoto kodexu může dojít k vystavení společnosti a našich lidí trestní nebo občanskoprávní odpovědnosti a k ohrožení naší dobré pověsti a úspěšnosti.

3 Proto prosím, abyste do kodexu nezapomínali nahlédnout v případě, že stojíte před náročnou volbou. Pokud byste něco potřebovali projednat ještě podrobněji, vaši nadřízení a kolegové ve společnosti AbbVie jsou tu pro vás, včetně našeho právního oddělení a kanceláře pro etiku a dodržování pravidel. Pokud máte přesto ještě dotazy nebo obavy, je vám k dispozici nepřetržitá telefonická linka pomoci pro etiku a dodržování pravidel. Děkuji vám za to, že věnujete důkladnou pozornost našemu kodexu a dodržování základních zásad, které jsou zde stanoveny, a děkuji vám také za vše, co děláte pro to, aby byla společnost AbbVie skvělá a i nadále úspěšná. Richard A. Gonzalez, Předseda představenstva a generální ředitel VAŠE POVINNOST

4

5 Obsah Toto jsou naše hodnoty strana 2 Žijeme v souladu s našimi hodnotami strana 4 Etika, dodržování pravidel a naše hodnoty kdo jsme a co děláme strana 4 Náš kodex a dodržování zákonů a předpisů po celém světě strana 4 Spravedlivé jednání strana 6 Kladení otázek a upozorňování na problémy strana 6 Jak volat na linku pomoci a obracet se na kancelář pro etiku a dodržování pravidel strana 8 Spolupráce při šetření a vysvětlování strana 10 Audit a kontrola strana 12 Odpovědnost a kázeň strana 12 Správné rozhodování strana 12 Jak žádat o pomoc strana 14 Naší prioritou jsou pacienti strana 16 Dodržování zákonů a předpisů v oblasti zdravotní péče strana 16 Zachování bezpečnosti pacientů strana 18 Ochrana pacienta a soukromí zákazníka strana 19 Provádění výzkumu a klinických zkoušek strana 20 Styk se zdravotnickými pracovníky a dalšími zákazníky strana 22 Plnění našich závazků vůči sobě navzájem strana 24 Spolupráce a úcta strana 24 Podpora rovných příležitostí strana 24 Žádné obtěžování na pracovišti strana 26 Podpora bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti strana 28 Ochrana osobních údajů v rámci ochrany soukromí zaměstnanců strana 30 Povinnosti a odpovědnost vůči našim akcionářům, veřejnosti a obchodním partnerům strana 32 Moudré užívání našich prostředků strana 32 Ochrana informací podléhajících utajení strana 34 Správné používání elektronických médií a sociálních sítí strana 34 Komunikace s veřejností strana 36 Střet zájmů strana 38 Vedení přesného účetnictví a evidence strana 40 Boj proti úplatkářství a korupci strana 42 Dodržování zákonů na ochranu hospodářské soutěže strana 44 Bránění obchodování typu insider trading strana 45 Získávání Business Intelligence strana 46 Dodržování zákonů upravujících mezinárodní obchod strana 48 Náš závazek globálního občana strana 50 Vracíme společenstvím, v nichž žijeme a pracujeme, něco zpět strana 52 Účast na politickém životě a dobročinnosti strana 52 Ochrana životního prostředí strana 53 Výjimky a změny strana 54 Rejstřík strana 56 Jak volat na linku pomoci a obracet se na kancelář pro etiku a dodržování pravidel strana 58 Stvrzení strana 59 1

6 Toto jsou naše hodnoty Průkopnictví Špičková věda a komercializace Jsme napřed díky řešením uspokojujícím lidské potřeby tím, že první přinášíme novátorské produkty a způsoby léčby, životně důležité zdravotnické prostředky i nové přístupy k péči o zdraví. Průkopnictví znamená ve společnosti AbbVie špičkovou vědu a novátorství při realizaci. Dosahování výsledků Výsledky se zaměřením na zákazníka a prvotřídní kvalita Snažíme se o smysluplné výsledky a přitom jsme nároční sami na sebe i navzájem. Naše práce totiž ovlivňuje životy jiných. Naším závazkem je spolupracovat na dodávání řešení, která jsou efektivní a rentabilní. Díky našemu důrazu na realizaci a spolupráci je zajištěno, že plníme svoje sliby, a to jak jeden druhému, tak těm, kterým poskytujeme služby. Péče Zlepšování lidských životů Péče je ústředním tématem práce, kterou se zabýváme proto, abychom lidem pomáhali žít zdravěji. Máme nesmírnou úctu k životu každého, koho se dotýká činnost naší společnosti, a to včetně našich zaměstnanců a zákazníků. Náš respekt k lidem se projevuje v tom, co děláme a jak jednáme. Vytrvalost Závazek a účelnost Vytrvalostí se rozumí jak úcta k naší historii, tak pokračování našich závazků i v budoucnu. Smyslem naší existence bude vždy pomáhat lidem, aby byli zdraví. Plníme své sliby a jednáme přitom v souladu s veškerými našimi hodnotami. Rosteme prostřednictvím zvídavosti našeho intelektu a touhy neustále se učit a zlepšovat. 2

7 3

8 Žijeme v souladu s našimi hodnotami Etika, dodržování pravidel a naše hodnoty kdo jsme a co děláme Každý den je před námi příležitost zlepšovat lidské životy. Naše kvalitní produkty a vědecká specializace nám umožňují mít pozitivní dopad na ty, kdo používají naše výrobky i na ty, kdo je doporučují a předepisují. Je to povaha naší práce a je to ohromná výsada a rovněž velká zodpovědnost. Je to náš dluh vůči těm, kteří spoléhají na to, že podnikáme v souladu s těmi nejvyššími etickými standardy, v souladu se všemi zákony a předpisy a udržujeme pracovní prostředí v souladu s našimi hodnotami. Toto je náš závazek: provozovat naše podnikání poctivě, čestně a bezúhonně a s vědomím, že jsme schopni velkých věcí a trvalé služby lidem v jejich snaze o zdravý život. Náš kodex a dodržování zákonů a předpisů po celém světě Naším závazkem je jednat dle obchodní etiky všude, kde působíme. Tím je myšlen i závazek řídit se veškerými zákony a předpisy po celém světě. Vzhledem k tomu, že jsme společností s globální působností, mohou se právní předpisy jedné země vztahovat na to, jak pracujeme v jiných zemích. Jsou i zákony, které se mění podle dané oblasti. My se budeme řídit tím, co je nejpřísnější. Aby se nám tento kodex lépe aplikoval na naši každodenní práci a abychom lépe chápali, jak zákony a předpisy používat v konkrétních situacích, vypracovali jsme další zásady a směrnice. V zásadách jsou podrobněji rozvedeny právní a legislativní požadavky, zatímco směrnice jsou od toho, abychom se jimi řídili ve svém jednání, a obsahují postupy, jak má toto jednání konkrétně probíhat. Do našich zásad a směrnic jsou začleněny příslušné zákony a předpisy, a to včetně zákonů týkajících se léčiv nebo státních programů zdravotní péče. Tyto zásady a směrnice se pravidelně aktualizují tak, aby se do nich promítly změny zákona, oborových kodexů i osvědčených postupů. 4

9 Prostřednictvím našeho kodexu a za pomoci těchto zásad a postupů se posiluje závazek společnosti týkající se bezúhonnosti a dodržování předpisů a stanoví se to, co je od každého z nás očekáváno z hlediska etického chování. Kodex nemůže řešit každý problém, na který můžeme narazit dává však pravidla a prostředky pro okamžiky, kdy nemusí být jasné, co je tou správnou volbou a kdy je třeba mít ještě něco dalšího na pomoc. Na koho se Kodex obchodního chování vztahuje? Kodex stanoví etická pravidla a požadavky na podnikání ve jménu společnosti AbbVie. Vztahuje se na veškeré její představitele a zaměstnance a na všechna místa našeho podnikání, a to v rozsahu povoleném místně příslušnými zákony. Společnost AbbVie očekává od svých obchodních partnerů, jako jsou například externí pracovníci, dodavatelé výrobků i služeb a konzultanti, dodržování etického chování v souladu s duchem kodexu a dodržování veškerých platných zákonů a předpisů při působení ve jménu společnosti AbbVie. Společnost AbbVie vyhledává spolupráci s obchodními partnery, kteří přijali zásady odpovídající našim vlastním. Odpovědnost za to, aby naši obchodní partneři rozuměli svým povinnostem, nesou zaměstnanci, kteří na ně dohlížejí. Nesplní-li obchodní partner naše pokyny a očekávání v oblasti etiky a z toho vyplývající smluvní závazky, může se stát, že se obchodní vztah s ním ukončí. Tento kodex není pracovní smlouvou. 5

10 Spravedlivé jednání Obchodní činnost budeme provozovat otevřeně, čestně a bezúhonně, což mimo jiné znamená jednat s lidmi spravedlivě, bez ohledu na to, zda se jedná o zákazníka, dodavatele, konkurenta, zaměstnance nebo jinou osobu, s níž jsme v obchodním styku. Při působení jménem společnosti nebudeme klamat, manipulovat, uvádět v omyl, pokud jde o podstatné skutečnosti, ani využívat jiných nekalých praktik. Kladení otázek a upozorňování na problémy Naše další úspěchy závisí na důvěře našich zákazníků, obchodních partnerů i na tom, jak důvěřujeme jeden druhému. Odpovědností každého z nás je tuto důvěru chránit. Kladení otázek a upozorňování na problémy nám pomůže řešit potíže rychleji a účinněji. Máme povinnost ozvat se a hlásit případné neetické obchodní chování a jakýkoli případ možného porušení kodexu nebo našich zásad. Měli bychom otevřeně mluvit s našimi kolegy a nadřízenými o zachování atmosféry poctivosti, čestnosti a bezúhonnosti v naší každodenní činnosti. Prostředky, které máme k dispozici, jsou naši nadřízení, personální oddělení, kancelář pro etiku a dodržování pravidel a právní oddělení. Je naší povinností hlásit jakékoli podezření, a to i když si nejsme jisti, zda se jedná o problém či nikoli. Veškerá tato hlášení budou brána vážně a budou řádně přezkoumána, aby bylo možno zjistit, jaký typ následné aktivity je nutný, a to včetně prošetření. Nepředpokládejte, že daný problém oznámí někdo jiný. Otázka: Jsem nadřízený. Pokud zjistím pochybení v oblasti, která pode mne nespadá, mám i přesto problém oznámit? Odpověď: Ano. Každý ze zaměstnanců AbbVie je povinen oznámit možné pochybení, o němž se dozví. 6

11 Varovné příznaky nedodržování předpisů na co se zaměřit Uslyšíte-li něco takového nebo zpozorujete neobvyklé chování, které se zdá být klamavé, může se jednat o možné pochybení: To není problém, pokud se nenecháš chytit. Všechna tahle pravidla jsou k ničemu. Kdo se moc ptá, moc se doví. Jde mi o to, abych dosáhl svého, bez ohledu na to, jak." Musím to dělat mí konkurenti to dělají taky. Bez transparentnosti to nejde. Kdykoliv si nejste jisti, zda jednáte vhodně nebo ne, neprodleně to proberte s vedením nebo s kanceláří pro etiku a dodržování pravidel. 7

12 Jak volat na linku pomoci a obracet se na kancelář pro etiku a dodržování pravidel Existuje řada způsobů, jak si vyžádat další pomoc, případně oznámit možné porušení kodexu nebo našich zásad. Linka pomoci pro etiku a dodržování pravidel je k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, a to bezplatně. Volání na tuto linku může být důvěrné a anonymní, pakliže to povoluje místně příslušná legislativa. Jak se na linku dovolat: Ve Spojených státech amerických, Portoriku či Kanadě volejte číslo Ve všech ostatních zemích se spojte s provozovatelem služby AT&T USADirect a poté vytočte nebo si nechte spojit Číslo služby AT&T USADirect ve své zemi zjistíte na Můžete také zavolat prostřednictvím operátora a požádat o hovor na účet volaného. 8

13 Kromě toho se lze přímo obrátit na místopředsedu představenstva a představitele pro etiku a dodržování pravidel, a to prostřednictvím kteréhokoli z níže uvedených způsobů: Tel.: (dceřiné společnosti: ) Fax: (dceřiné společnosti: ) Poštovní adresa: Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer AbbVie Department V36X 1 North Waukegan Road North Chicago, IL U.S.A. Obálku označte takto: Confidential To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. Prevence odvety U nás za upřímnost nesmí být nikdo trestán. Pro budování a zachování důvěry je pro nás všechny důležité vědět, že spolu o problémech smíme mluvit v dobré víře a beze strachu z odvety. AbbVie se snaží udržet atmosféru otevřené diskuse, aby tak bylo možno problémy identifikovat a rychle je řešit. Stížnosti na odvetu bereme vážně. Každá z nich se důkladně prošetří, a bude-li opodstatněná, může být ten, kdo se mstí, podroben kárnému řízení, které může skončit i výpovědí. Pokud se kdokoli z nás domnívá, že se nám někdo mstí za oznámení problému, je třeba tuto záležitost oznámit kanceláři pro etiku a dodržování pravidel, případně personálnímu oddělení. 9

14 Spolupráce při šetření a vysvětlování Společnost AbbVie veškeré zprávy o pochybení okamžitě přešetří. Díky výsledkům těchto interních šetření máme možnost zlepšení. Šetřením se například může ukázat, že je stávající zásady potřeba vyjasnit, že jsou zapotřebí nové nebo že je třeba zajistit další školení. Je důležité připomenout, že když probíhá interní šetření: Pro účely šetření je přidělen nezávislý vyšetřovatel s příslušnou odborností. Nadřízení a zaměstnanci by šetření provádět neměli, nemají-li k tomu oprávnění. Zachováme důvěrnost, a to v nejvyšší možné míře. V případě žádosti interního vyšetřovatele o informace máme všichni povinnost součinnosti. Nesmíme žádného vyšetřovatele uvádět v omyl, měnit nebo ničit dokumenty či záznamy, ať již kvůli očekávanému vyšetřování nebo v reakci na něj, ani ve vyšetřování bránit či jej narušovat. Cokoli z výše uvedeného může mít za následek disciplinární řízení, které může skončit i výpovědí. Otázka: Právě jsem se dozvěděl, že jeden ze spolupracovníků byl obviněn z porušování zásad a že je zahajováno vyšetřování. Nemůžu uvěřit, že je to pravda, a mám za to, že by bylo jedině férové, abych ho varoval a aby se mohl bránit. Copak to není mojí povinností? Odpověď: Ne, neměli byste mu to říkat. Váš spolupracovník dostane příležitost na obvinění reagovat, přičemž společnost provede spravedlivé a nestranné šetření. Obvinění nemusí mít důsledky jen pro ty, koho se týká, nýbrž i pro naši společnost. Varováním svého spolupracovníka můžete ohrozit vyšetřování a společnosti z toho může plynout ještě více rizika. 10

15 Externí šetření Může se stát, že obdržíme žádost o informace od jiné osoby, a to včetně orgánu státní správy. Veškeré žádosti o informace od jiných osob předáme na právní oddělení. Budeme na ně reagovat otevřeně a včas. Nikdy vyšetřovatele neuvedeme v omyl, ani nezasáhneme do vyšetřování. Budeme s vyšetřovatelem spolupracovat a uchováme případné relevantní dokumenty, přičemž v žádném případě nezměníme ani nezničíme dokument nebo záznam v očekávání vyšetřování nebo v reakci na ně. 11

16 Audit a kontrola S pomocí interních i externích prostředků provádíme běžné i mimořádné přehodnocování našich obchodních zvyklostí za účelem ověření dodržování kodexu, našich zásad a směrnic a právních předpisů. Budeme napomáhat odborným auditorům dle jejich požadavků. Tyto kontroly našich obchodních postupů nám umožňují identifikovat oblasti možného zlepšování a nápravy případných problémů, aby bylo jisté, že podnikáme tím správným způsobem. Odpovědnost a kázeň Každý z nás musí nést odpovědnost za své chování a plnění našich povinností. Při porušení tohoto kodexu nebo nabádání jiných k jeho porušení může dojít k vystavení společnosti a jednotlivých zaměstnanců trestní nebo občanskoprávní odpovědnosti a k ohrožení naší dobré pověsti a schopnosti podnikání. Porušování proto bereme velmi vážně. Každý z nás, kdo poruší kodex, platné zákony nebo předpisy či naše zásady nebo směrnice, se podrobí disciplinárnímu řízení, které může skončit i výpovědí. Patří sem i případy, kdy nadřízený nebo nadřízení toho, kdo něco porušil, toto porušení neodhalí a neoznámí, dojde-li k tomu na základě nedostatečného dohledu nebo jeho neexistence. Správné rozhodování Rozhodnout se správně není vždy snadné. Může se občas stát, že si nejsme jisti, co máme dělat. Vždy pamatujte na to, že stojíme-li před náročným rozhodnutím, nejsme na to sami. Naši kolegové a nadřízení pracovníci ve společnosti AbbVie jsou vždy připraveni pomoci, přičemž prostředky jsou po ruce, a to včetně kanceláře pro etiku a dodržování pravidel a právního oddělení. 12

17 Stojíme-li před náročným etickým rozhodnutím, může nám pomoci chvilku se zastavit a položit si následující otázky. Pokud i na jedinou z nich odpovíte možná, zvažte jiný postup nebo vyhledejte pomoc. Bude mé jednání nezákonné? Bude moje jednání v rozporu s literou a duchem zákona nebo našich zásad či směrnic? Vyvedlo by mne z míry, kdyby se mé jednání objevilo v místních médiích? Co se od nás tedy očekává? Ve veškeré naší obchodní činnosti budeme jednat otevřeně, čestně a bezúhonně. Všichni z nás mají odpovědnost za to, abychom: znali zákony, předpisy, zásady a směrnice vztahující se na naše pracovní povinnosti tam, kde působíme, a postupovali podle nich navrhovali upřesnění nebo vylepšení zásad a postupů jednali jeden s druhým i s našimi obchodními partnery s úctou mluvili pravdu a byli odpovědni za své činy nahlašovali jakékoli podezření na porušení a nepředpokládali, že to udělá někdo jiný žádali o pomoc v případě potřeby 13

18 Jak žádat o pomoc Vždy se nejprve ptejte, zda nebyl porušen zákon, náš kodex nebo naše zásady a směrnice. Přijmete-li opatření, přemýšlejte o jeho důsledcích. Nejste-li si jisti, jak správně odpovědět nebo podle čeho postupovat, je třeba zeptat se svého nadřízeného na radu nebo se obrátit na svého místně příslušného představitele personálního oddělení. Lze také zavolat na linku pomoci pro etiku a dodržování pravidel , kde vám daný představitel pomůže s případnými dotazy či potížemi. Kromě toho společnost AbbVie nabízí řadu prostředků, jak řešit konkrétní problematickou oblast. V případě potíží týkajících se kodexu nebo zásad či směrnic společnosti se prosím obracejte na kancelář pro etiku a dodržování pravidel. Potřebujete-li pomoc v jiných záležitostech, obraťte se na některý z těchto příslušných prostředků: oddělení ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, finanční oddělení, globální zásobování, vnitřní audit, právní oddělení, oddělení pro kvalitu a státní dohled. 14

19 15

20 Naší prioritou jsou pacienti Dodržování zákonů a předpisů v oblasti zdravotní péče Naší prioritou jsou pacienti. Spoléhají na to, že jim dodáme novátorské, bezpečné a účinné produkty. Státy po celém světě mají zákony a předpisy, kterými se řídí činnost v našem odvětví, a to včetně výzkumu, vývoje, výroby, marketingu, propagace a šíření farmaceutických výrobků. Tyto zákony mají přímý dopad na naši každodenní práci a jimi se řídí náš styk s pacienty, zdravotníky, výzkumníky, zákazníky, zásobovači, správními orgány a dalšími. Uvědomujeme si, že díky zákonům a předpisům o zdravotní péči je chráněna veřejnost, a z tohoto jednoduchého důvodu jsme se zavázali k dodržování litery a ducha těchto právních předpisů všude tam, kde působíme: Dodržujeme veškeré zákony a předpisy upravující schvalování a výrobu našich produktů. Postupujeme podle veškerých zákonů a předpisů upravujících způsob spolupráce s různými správními orgány a jejich představiteli při propagaci a prodeji našich produktů. Postupujeme podle veškerých zákonů a předpisů upravujících nabízení našich produktů. Naším závazkem je poskytovat spravedlivé, vyvážené a přesné informace, které pomohou pacientům a jejich zdravotnickým pracovníkům zvolit tu nejvhodnější léčbu. 16

21 17

22 Zachování bezpečnosti pacientů Náš závazek týkající se bezpečnosti těch, kdo používají naše výrobky, je vždy v popředí všeho, co děláme. V zájmu ochrany pacientů je naší povinností identifikovat, hodnotit, minimalizovat, a pokud je to možné, i eliminovat obavy pacienta z hlediska bezpečnosti. Dále také dodržujeme veškeré požadavky zákonů a dalších předpisů v oblasti regulace upravující podávání informací o bezpečnosti orgánům kontroly a veřejného zdraví a komunikovat s každým správním orgánem dohlížejícím na naše produkty za účelem řešení možných problémů z hlediska bezpečnosti. Komunikujeme se zdravotnickými pracovníky, institucemi, pacienty i orgány veřejného zdraví otevřeně a upřímně, abychom jim zajistili informace, které potřebují k bezpečnému a účinnému používání produktů AbbVie. Obdrženými stížnostmi týkajícími se našich produktů se dále zabýváme bez prodlení a přijímáme příslušná nápravná opatření. Oznamování nežádoucích účinků Jeden ze způsobů, jak sledujeme kvalitu a bezpečnost našich produktů, je pečlivé shromažďování informací o zkušenostech uživatelů. Dozvíme-li se z nepříznivého důsledku pro uživatele, k němuž došlo při použití produktu AbbVie, je naší povinností oznámit to příslušným jednotlivcům nebo skupinám v rámci společnosti telefonicky na číslo Společnost AbbVie dodržuje veškeré povinnosti z pohledu podávání informací o bezpečnosti týkajících se některého z našich produktů příslušným státním regulačním orgánům. Je naší povinností oznamovat nežádoucí účinky kteréhokoli z našich léků, a to do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy se o nich dozvíme, a to i tehdy, není-li jisté, zda mezi produktem a daným případem existuje příčinná souvislost. Chcete-li oznámit možný bezpečnostní problém, postupujte podle místních směrnic pro vaše oddělení nebo pobočku

23 Ochrana pacienta a soukromí zákazníka Respektujeme soukromí osob používajících naše produkty. Dodržujeme veškeré zákony upravující používání, sdělování a ochranu osobně identifikovatelných údajů, které shromažďujeme v souvislosti s klinickými studiemi a sledováním bezpečnosti produktů, případně jiné obchodní činnosti. Dále postupujeme podle předpisů vymezujících způsob využívání osobně identifikovatelných údajů v oblasti marketingu. Neoslovujeme pacienty ani potenciální pacienty za účelem nabízení produktů, aniž bychom k tomu měli odpovídající povolení. Neprodáváme údaje soukromého charakteru, ani nezískáváme osobně identifikovatelné údaje z neoprávněných zdrojů. Pacienti, spotřebitelé i ostatní mají důvěru v to, že chráníme soukromí a bezpečnost údajů v rámci jejich zdravotní péče a dalších osobně identifikovatelných údajů. Je naší povinností tuto důvěru zachovat. Nevyužijeme ani nesdělíme osobně identifikovatelné údaje, s výjimkou případů povolených platnými zákony. Nezveřejníme neoprávněně osobně identifikovatelné údaje pacienta nikomu mimo společnost bez písemného svolení pacienta, pakliže k tomu nemáme povolení ze zákona. Osobně identifikovatelné údaje pacienta či spotřebitele sdělíme pouze jiným pracovníkům společnosti AbbVie, kteří je potřebují znát v rámci své pracovní funkce. Pokud vyvstane podezření na neoprávněné sdělení osobně identifikovatelných údajů, oznámíme to neprodleně našemu nadřízenému nebo na právní oddělení. Vyvstane-li podezření na ztrátu nebo krádež majetku společnosti AbbVie, a to včetně elektronických zařízení, médií či dokumentů, kde může jít i o osobně identifikovatelné údaje, neprodleně to oznámíme globálnímu oddělení bezpečnosti prostřednictvím Global Command Center Hotline na (v případě dceřiné společnosti volejte č ). 19

24 Provádění výzkumu a klinických zkoušek V rámci vývoje produktů je ze strany regulačních orgánů vyžadována řada studií různého druhu, a to včetně klinických studií zahrnujících lidské účastníky. Díky údajům získaným z takovéhoto výzkumu můžeme přijít na nový produkt nebo zlepšit stávající způsob léčby. Při provádění výzkumu: jsme si vědomi toho, že je třeba chránit účastníky studie před zbytečným rizikem, zajišťujeme, aby ti, kdo se klinické studie účastní, chápali podstatu a účel výzkumu i související riziko a nezbytnou součástí našeho výzkumného postupu je získání poučeného souhlasu od účastníků studie, oceňujeme příspěvek těch, kdo se podílejí na výzkumu, a naším závazkem je zacházet s účastníky studie slušně a s úctou, aktivně se zavazujeme poskytovat výsledky výzkumu (jak pozitivní, tak i negativní), a to přesně a včas a s postupem dle odvětvových standardů týkajících se publikace a autorství a výsledky jednotlivých studií musí přesně odrážet údaje zde získané, se nepokusíme o nepatřičné ovlivňování výsledku klinické studie ani související zprávy vyhotovené jejími řešiteli a uvědomujeme si význam zajištění přesnosti údajů získaných v rámci studie a souvisejících analýz, provádí-li se výzkum naším jménem, požadujeme přiměřeným způsobem zveřejnění souvislostí, přičemž nám velmi záleží na zveřejnění finančních a jiných vztahů v oblasti výzkumu a vývoje v plném rozsahu

25 21

26 Styk se zdravotnickými pracovníky a dalšími zákazníky Jsme v pravidelném kontaktu se zákazníky, včetně zdravotnických pracovníků doporučujících a předepisujících naše produkty či manažerů nemocnic, určujících, jaké léky budou předepisovány, a dále I s úředníky státní správy, nemocnicemi a dalšími zdravotnickými zařízeními, v nichž dochází k rozhodování o nákupech. Zdravotničtí pracovníci jsou povinni rozhodovat o nejlepším způsobu péče o své pacienty a naším závazkem je poskytovat jim včasné a přesné informace jako pomoc při rozhodování o způsobu léčby. Z důvodu klíčové úlohy zdravotnických pracovníků při určování produktu, který se doporučí, předepíše nebo použije k léčbě určitého onemocnění nebo stavu, věnujeme zvláštní pozornost tomu, aby se zabránilo byť jen náznaku nevhodného ovlivňování jejich rozhodování. Naše produkty propagujeme pouze k účelu, který byl schválen, prověřen nebo povolen příslušným správním orgánem. Otázka: Kdekdo v našem oboru dává zákazníkům dárky, zejména o některých vybraných svátcích. Pokud nebudeme dělat totéž, přijdeme o obchody. Je vůbec přípustné dávat zákazníkům dárky? Odpověď: V některých zemích vůbec ne. Jinde mohou být situace a okamžiky, kdy skromný dárek může odpovídat místním kulturním zvykům. Postupujte dle místně příslušných zásad a obraťte se na kancelář pro etiku a dodržování pravidel. Většina zemí má určitou formu předpisů upravujících způsob propagace léčivých přípravků. Může se jednat o zákonné předpisy platné na celostátní, regionální nebo místní úrovni. Například v USA úřad Food and Drug Administration (FDA) vyžaduje, aby zdravotnické společnosti propagovaly léky na předpis výhradně k použití, které tento orgán schválil nebo prověřil. Kromě toho několik amerických států zavedlo zákony, které se mohou vztahovat na to, jak propagujeme naše produkty. Mnohé země také zakazují společnostem nabízet nebo poskytovat zdravotnickým pracovníkům jakoukoli hodnotu výměnou za používání nebo doporučování produktů těchto společností. Na základě jednoho z federálních zákonů USA označovaného jako zákon o úplatcích (Anti-Kickback Statute) je nezákonné nabízení či poskytování jakékoli formy odměny za účelem přimět zdravotnického pracovníka využít nebo doporučit farmaceutický produkt hrazený nebo proplácený státem. Zákon USA o nepravdivých tvrzeních (False Claims Act) umožňuje vládě získat jako náhradu až třikrát vyšší částku uhrazenou na základě nepravdivé nebo podvodné žádosti předložené vládě k úhradě či náhradě nákladů na zdravotní péči, včetně produktů, které byly propagovány v rozporu s předpisy FDA nebo u kterých došlo k nabídce či úhradě nezákonného úplatku. Tento zákon umožňuje jednotlivcům oznamovat porušení přímo vládě a získat podíl na jakékoli náhradě získané vládou. Zaměstnanci, kteří porušení společnosti nebo vládě oznámí, se za toto oznámení nesmí stát jakákoli křivda

27 Přesné informace o bezpečnosti, účinnosti a ekonomičnosti našich výrobků potřebují i další zákazníci, jako například zdravotní pojišťovny a nemocnice, aby tak měly k dispozici ten nejvhodnější způsob léčby pro své pacienty. Při veškerém informování našich zákazníků na pomoc při rozhodování o nákupu říkáme vždy pravdu. Ve styku se zdravotnickými pracovníky a dalšími zákazníky jednáme poctivě, čestně a bezúhonně. Postupujeme dle platných zákonů a odvětvových postupů vytvořených k prevenci případného střetu zájmů. Nikdy zdravotnickým pracovníkům ani jiným osobám nenabízíme ani neposkytujeme jakoukoli hodnotu za účelem nevhodného ovlivňování jejich názorů na léčebnou péči ani nákupu či předepisování nějakých postupů upřednostňujících produkt společnosti AbbVie. Při podávání zpráv budeme dodržovat veškeré požadavky na transparentnost a postupovat podle veškerých zákonů a předpisů upravujících naši cenovou politiku, včetně způsobu poskytování slevy a rabatu. Informace o produktu a povinně zveřejňované údaje Veřejnost musí být schopna důvěřovat údajům o našich produktech, které jí poskytujeme. Je nutné, aby naše tvrzení o našich produktech byla vyvážená a v souladu s vědeckými důkazy, správnými lékařskými postupy a označováním produktů schváleným či prověřeným orgány státní správy v každé ze zemí, v nichž působíme. Pro zajištění dodržování veškerých příslušných zákonů a předpisů postupujeme podle veškerých zásad pro přezkum a schvalování a zveřejňování povinných informací o produktu. To se týká i veškerého propagačního materiálu, označování a příbalových letáků, pokynů k užívání, prezentací, výsledků klinických studií a sdělení o produktech určených zdravotnickým pracovníkům, zákazníkům či pacientům. 23

28 Plnění našich závazků vůči sobě navzájem Spolupráce a úcta Jako globální společnost dáváme dohromady zaměstnance s nejrůznější historií, dovedností a kulturami. Kombinací takovéhoto bohatství se vytvářejí rozmanité a spolupracující týmy, které jsou trvalým motorem našich úspěchů. Abychom plnili své vzájemné závazky a přitahovali i udržovali talentované a dynamické osobnosti z celého světa, je důležité mít k tomu příznivé pracovní prostředí založené na vzájemné důvěře a respektu. Praktická aplikace těchto hodnot při práci nám nejen pomůže uspět, ale vytvoří pro každého z nás i prostředí, kde se nám bude dařit a kde plně rozvineme svůj potenciál. Níže jsou uvedeny některé z klíčových oblastí, v nichž se řídíme našimi vzájemnými závazky. Podpora rovných příležitostí Naším závazkem je zachovat pracovní prostředí, kde je odměňován vynikající výkon. Věříme při rozhodování v rámci zaměstnávání v čestné a uctivé zacházení a rovné příležitosti. Jsme si vědomi toho, že možnosti odborného růstu má každý člověk. Při rozhodování o zaměstnání stavíme na potřebách podnikání, dovednostech, zkušenostech a pracovním výkonu. U společnosti AbbVie se zakazuje diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, rodinného stavu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, náboženství, občanství, původu, národnosti, vojenské historie či jakéhokoli jiného zákonem chráněného postavení. Společnost AbbVie působí v souhlasu se zákony zakazujícími diskriminaci na základě těchto faktorů. Uvědomujeme si, že podpora rozmanitosti znamená přínos z následných tvůrčích schopností, různých úhlů pohledu, vynalézavosti a energie pro nás pro všechny. Otázka: Jsem přesvědčen o tom, že mi byl znemožněn postup kvůli mému zdravotnímu postižení. Co mám dělat? Odpověď: Netolerujeme diskriminaci jakéhokoli druhu, ať už je to v průběhu procesu přijímání nebo kdykoli během pracovního poměru. Poraďte se o svém podezření s personálním oddělením

29 25

30 Žádné obtěžování na pracovišti My všichni máme právo pracovat v prostředí, v němž nedochází k zastrašování nebo obtěžování, a kde se lze cítit bezpečně a spokojeně. Jednáme k sobě vzájemně slušně a s úctou. Netoleruje se žádné slovní či fyzické jednání zaměstnance narušující plnění pracovních úkolů jiných nebo na jehož základě vzniká zastrašující, útočné, urážlivé nebo nepřátelské pracovní prostředí. Obtěžování má mnoho podob. Nežádoucí a nepříjemné poznámky týkající se rasy, barvy pleti, pohlavi, rodinného stavu, věk, pohlavi, sexuální orientace, náboženství, občanství, původu, národnosti, vojenské historie nebo zdravotního postižení mohou vytvářet prostředí obtěžování. Jednou z nejběžnějších forem obtěžování je obtěžování sexuální, kam mohou patřit tyto případy: žádost o schůzku, pohlavní styk či jiné podobné chování sexuální povahy podmiňující pracovní poměr nebo využívané jako základ při rozhodování v jeho průběhu, zastrašující, urážlivé či nepřátelské pracovní prostředí vytvářené sexuálními pobídkami, urážlivými vtipy či jinými urážlivými výroky nebo fyzickým chováním sexuální povahy. U společnosti AbbVie se netoleruje žádná forma obtěžování na pracovišti. Jakékoli jednání této povahy je třeba oznámit příslušnému nadřízenému, na personální oddělení nebo kanceláři pro etiku a dodržování pravidel. Otázka: Během služební cesty padlo opakovaně pozvání na skleničku a poznámky ohledně mého vzhledu tak, že mi to bylo nepříjemné. Žádosti o ukončení tohoto jednání nebyly vyslyšeny. Nebyli jsme v kanceláři a měli jsme už dávno padla a tak mi nebylo úplně jasné, co mám dělat. Odpověď: Tento typ jednání se nepřipouští, a to nejen v pracovní době, ale v jakékoli situaci související s výkonem práce, včetně služební cesty. Sdělte, že toto jednání považujete za nevhodné, a problém oznamte

31 Varovné příznaky obtěžování Nevítané poznámky, gesta či fyzický kontakt Předvádění urážlivých obrázků nebo jiného materiálu Urážlivé vtipy či připomínky Líčení rasy, náboženství či národnosti jako nadřazené či podřazené jiným Pohrdavá vyjádření k zásadám prevence obtěžování 27

32 Podpora bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti Naším aktivním závazkem je zajišťovat našim zaměstnancům i hostům bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Situace, které mohou představovat riziko z hlediska bezpečnosti a zdraví nebo ochrany životního prostředí, je nutno okamžitě oznámit, stejně jako stav ohrožení nebo násilné jednání. Našeho cíle v podobě bezpečného pracoviště lze dosáhnout jen prostřednictvím aktivní spoluúčasti a pomoci každého z nás. Je naší povinností: udržovat bezpečný pracovní prostor pro zamezení možným rizikům a nenechávat na pracovních místech, v uličkách mezi nimi ani ve společných prostorách jakékoli překážky, uvědomit ihned odborného pracovníka své pobočky nebo oddělení pro ochranu životního prostředí a BOZP ohledně nebezpečného zařízení nebo pracovních prostor či situace s možným rizikem ohrožení zdraví nebo bezpečnosti či poškození životního prostředí každý z nás má právo a povinnost zastavit jakoukoli práci, která se nám zdá nebezpečná a oznámit svoje podezření, při vstupu do zabezpečených oblastí vždy nosíme osobní identifikační štítky, nepožívat a nepřechovávat alkohol ani být pod jeho vlivem; stejně tak to platí i v případě drog nebo jakékoli látky (včetně zneužití léku na předpis), která by mohla narušit bezpečné a efektivní pracovní prostředí během provádění obchodní činnosti společnosti, dbát mimořádné opatrnosti, pokud jde o používání chemických nebo jiných prostředků na pracovišti, uchovávat čisticí chemické prostředky nebo látky používané při výzkumu nebo ve výrobě patřičným způsobem a omezit zbytečnou expozici, uchovávat odpovídající informace uvedené v bezpečnostních listech dle požadavků zákona, neprodleně oznámit jakýkoli případ násilí na pracovišti nebo situace, která by mohla k násilí na pracovišti vést, svému nadřízenému, na personální oddělení nebo na globální oddělení pro bezpečnost

33 Násilí na pracovišti U společnosti AbbVie netolerujeme: vyhrožování, zastrašování, násilí či obscénní chování, záměrné zraňování nebo ničení cizího majetku, zbraně, včetně střelných, nožů, střeliva a výbušnin. Toto jednání je zakázáno kdekoliv v prostorách společnosti, v jejích dopravních prostředcích či při používání jejich elektronických médií při provádění obchodní činnosti společnosti i na místech mimo její prostory, a to i v případech, kdy není zákonem zakázáno. 29

34 Ochrana osobních údajů v rámci ochrany soukromí zaměstnanců V rámci naší obchodní činnosti máme často přístup k osobně identifikovatelným údajům týkajících se našich spolupracovníků. V zájmu zachování utajení osobně identifikovatelných údajů budeme: respektovat soukromí našich kolegů, shromažďovat osobně identifikovatelné údaje pouze pro oprávněné obchodní účely a uchovávat je jen po nezbytně dlouhou dobu, činit potřebná opatření k ochraně osobně identifikovatelných údajů během jejich shromažďování, zpracování, ukládání a přenosu, sdělovat osobně identifikovatelné údaje pouze jiným zaměstnancům, u nichž je oprávněná potřeba tyto údaje znát, ať již z hlediska obchodu nebo z právních důvodů, a podniknout vše potřebné k tomu, aby si uvědomovali význam správného nakládání s údaji, které jim sdělujeme, ujistit se při využívání služeb jiných osob, že si uvědomují význam, který zachování soukromí přikládáme, jakož i povinnost dodržovat příslušné zásady, pokud je to vhodné, dávat zaměstnancům, jejichž osobní údaje společnost AbbVie přechovává, možnost je překontrolovat, aktualizovat v případě potřeby opravit

35 31

36 Povinnosti a odpovědnost vůči našim akcionářům, veřejnosti a obchodním partnerům Moudré užívání našich prostředků Společnost AbbVie poskytuje prostředky, které nám umožňují plnění našich povinností. Je naší povinností využívat majetek společnosti pečlivě. Každý z nás je odpovědný za používání zdravého úsudku v rámci ochrany majetku společnosti před ztrátou, odcizením, zneužitím či plýtváním. Mezi hmotný majetek patří mimo jiné fyzické objekty a vybavení, počítačové systémy, soubory a dokumenty, inventář, zásoby a nemovitosti. Nehmotná aktiva zahrnují patenty, ochranné známky, další duševní vlastnictví, důvěrné informace, pověst, dobré jméno a hodnotu výrobků v našem obchodním řetězci. Majetek společnosti používáme pouze pro oprávněné obchodní účely, nikdy pro osobní zisk. Při práci s prostředky společnosti jednáme s péčí řádného hospodáře, ať již se jedná o řízení rozpočtu nebo ochranu jejího duševního vlastnictví. Používáme řádně licencovaný software. Nekopírujeme na počítače nebo jiná zařízení společnosti nelicencovaný nebo tzv. pirátský software, ani ho nepoužíváme. Případné podezření týkající se krádeže, zpronevěry nebo zneužití majetku společnosti oznamujeme svému nadřízenému nebo oddělení Global Security. Chráníme majetek společnosti jako svůj vlastní

37 Varovné příznaky ochrana majetku společnosti Mezi varovné příznaky zneužití majetku společnosti patří: ponechávání vybavení společnosti nezajištěné v době, kdy se nepoužívá, umožňování jiným osobám půjčovat si vybavení společnosti nebo ho používat bez povolení, vpouštění osob bez řádného pověření do našich objektů, sdělování hesel, sdělování důvěrných informací, včetně obchodního tajemství. 33

38 Ochrana informací podléhajících utajení Jedním z nejcennějších aktiv společnosti AbbVie jsou její důvěrné informace. Každý z nás musí být na pozoru, aby je střežil a zamezil jejich neoprávněnému zveřejnění nebo využívání. Mezi důvěrné informace společnosti patří obchodní tajemství, prodejní a marketingové plány, cenové a finanční prognózy, informace týkající se našeho obchodního řetězce, plány výzkumu a rozvoje, dokumenty strategického plánování, číselné údaje o tržbách a zisku, výrobní procesy, strategie a údaje o zásobování a informace o možných akvizicích, odprodejích nebo investicích. Je naší povinností chránit tyto informace před vyzrazením. Musíme je uchovávat zabezpečené a přístup k nim omezit pouze na toho, kdo je potřebuje znát pro výkon své práce. Nesmíme důvěrné informace probírat tam, kam má přístup veřejnost. Zavazujeme se: používat důvěrné informace pouze v případě, že k tomu máme povolení a jen pro oprávněné obchodní účely, nikdy nesdělovat důvěrné informace osobám mimo společnost AbbVie, pakliže neobdržíme dohodu o utajení schválenou právním oddělením nebo nemáme povinnost učinit tak ze zákona. Správné používání elektronických médií a sociálních sítí Společnost AbbVie poskytuje za účelem zvýšení výkonnosti různá zařízení, jako jsou např. mobilní telefony, elektronické osobní organizéry a počítače, jakož i přístup ke svým interním informačním systémům a na internet. Tyto prostředky jsou určeny k provádění obchodní činnosti společnosti, je však povoleno i jejich občasné osobní použití. Tyto prostředky nepoužijeme v těchto případech: přístup k ilegálnímu, obscénnímu nebo jinak závadnému materiálu, zasílání ů nebo jiných sdělení představujících porušení zákona, našeho kodexu či zásad společnosti, 10 34

39 Otázka: Chtěl bych během dne, když jsem v práci, překontrolovat svůj osobní . Je to možné? provozování vlastních ziskových aktivit, nabádání spolupracovníků k neoprávněným účelům. Odpověď: Ano. Velmi rychlé využití pracovního počítače pro osobní potřebu nepředstavuje porušení zásad, je však možné pouze v přiměřeném rozsahu a používání počítače přitom nesmí být v rozporu s plněním pracovních povinností. Společnost AbbVie může sledovat používání svého vybavení sledovat v rozsahu povoleném místně příslušným právem. Sociální sítě Využívání sociálních médií stále roste. Při vhodném používání se z webové stránky sociální sítě může stát nový prostředek sdělování informací o produktech společnosti, v opačném případě však mohou být tyto stránky zdrojem ještě vyššího rizika. Nezveřejníme informace o produktu, službě nebo jiné obchodní činnosti společnosti, nemáme-li k tomu povolení jejího oddělení styků s veřejnosti nebo na základě jejích zásad. 35

40 Komunikace s veřejností Naším závazkem je transparentnost povinně zveřejňovaných údajů a veřejně dostupných sdělení, aby se rozhodnutí ze strany investorů a dalších osob mohla zakládat na úplných a pravdivých informacích. Ke splnění tohoto závazku je naší povinností zajistit, aby informace sdělované médiím, veřejnosti a orgánům státního dohledu byly přesné, nezavádějící a schválené ze strany společnosti. Z tohoto důvodu je důležité, aby jménem společnosti veřejně promlouvaly pouze osoby, které jsou k tomu oprávněné. Obdržíme-li dotaz od médií ohledně činnosti společnosti, jejích výsledků, plánů nebo stanoviska ohledně veřejných záležitostí, předáváme celou věc oddělení pro styk s veřejností. Vždy před veřejným vyjádřením, sepsáním článku pro odborný časopis nebo poskytnutím jiného sdělení určeného veřejnosti, na jehož základě spojujeme svoje jméno se společností, získáme souhlas svého nadřízeného. Nemáme-li povolení oddělení pro styk s veřejností, nikdy nevyvoláváme dojem, že se v jakémkoliv sdělení, které může být zveřejněno, vyjadřujeme jménem společnosti AbbVie. Svým obchodním partnerům doporučujeme, aby nevyužívali názvu AbbVie v reklamě bez souhlasu oddělení pro styk s veřejností. 36

41 37

42 Střet zájmů Ke střetu zájmů dochází, kdykoli máme konkurenční zájem, který může kolidovat s naší schopností objektivně rozhodovat a jednat v nejlepším zájmu společnosti AbbVie. Od každého z nás se očekává používání zdravého úsudku a zabránění situaci, jež by dokonce jen vyvolávala zdání střetu zájmů, který by mohl narušit důvěru vkládanou do nás jinými. Je nemožné popsat každý možný střet zájmů, a tak společnost AbbVie spoléhá na každého z nás, aby zastával ty nejpřísnější zásady bezúhonnosti a v případě potřeby požádal o radu. Jsme-li přesvědčeni o tom, že došlo nebo může dojít ke střetu zájmů, jsme povinni projednat to s naším nadřízeným, případně kanceláří pro etiku a dodržování pravidel. Někdy je možné najít způsob, jak střet zájmů vyřešit nebo mít pod kontrolou. Klíčem k úspěchu je otevřeně sdělit skutečný či případný střet zájmu svému nadřízenému, případně kanceláři pro etiku a dodržování pravidel, aby bylo možné situaci vhodným způsobem vyřešit. Otázka: Dostal jsem dárek od dodavatele, který podle mého názoru překračuje limity nastavené společností AbbVie. Co mám dělat? Odpověď: Příjemce zakázaného daru by o tom měl informovat svého nadřízeného a dar vrátit s dopisem vysvětlujícím naše zásady. Pokud dar podléhá zkáze nebo je jeho návrat nepraktický, mělo by ho vedení rozdat zaměstnancům nebo darovat na dobročinné účely a dárci zaslat dopis s vysvětlením. Otázka: Rád bych pracoval na částečný úvazek po večerech a o víkendech. Je to přípustné? Odpověď: To závisí na řadě otázek, jako je vaše pracovní zařazení a odpovídající požadavky a zda by ono druhé zaměstnání nebylo u konkurenta nebo zákazníka. Projednejte tuto situaci se svým nadřízeným. 38

43 Běžné druhy možného střetu zájmů Finanční střet zájmů Má-li někdo z nás investiční nebo majetkový podíl na konkurentovi nebo obchodním partnerovi společnosti. Využívání příležitosti společnosti ve vlastní prospěch Dozví-li se někdo z nás o obchodní příležitosti, která odpovídá podnikatelskému záměru společnosti a využije ji ke svému osobnímu prospěchu, aniž by ji nejprve předložil společnosti k posouzení. Příbuzní Případ, kdy se někdo z příbuzných pokouší uzavřít obchod se společností AbbVie. Vedlejší úvazek Případ, kdy provozování vedlejšího úvazku nebo poradenství narušuje náš závazek poskytovat během řádné pracovní doby čas a pozornost plně společnosti AbbVie. Výkon člena představenstva, vedení či poradce u organizace v našem odvětví Případ, kdy někdo z nás vykonává poradenskou činnost jakéhokoli druhu pro obchodního partnera společnosti AbbVie, konkurenta nebo profesní organizaci v našem odvětví. Dary, úhrady a jiné stimuly Případ, kdy někdo z nás přijme dar, úhradu či cokoliv hodnotného od obchodního partnera společnosti, co je nebo se může jevit nevhodným stimulem v obchodním vztahu. Smíme přijímat pouze dary s nominální hodnotou ve výši povolené dle zásad společnosti AbbVie. 39

44 Vedení přesného účetnictví a evidence Investoři, orgány státního dohledu a jiní spoléhají na správnost a úplnost naší obchodní evidence. Přesné informace jsou důležité i v rámci společnosti, abychom byli schopni správných obchodních rozhodnutí. Z těchto důvodů musí být naše účetní a jiné záznamy transparentní, přesné, musí být pořizovány včas, musí být úplné a srozumitelné. Ti z nás, kdo jsou přímo zapojeni do přípravy výkazů pro veřejnost či orgány dohledu nesou v této oblasti zvláštní odpovědnost, za zajištění přesnosti a úplnosti zaznamenávaných údajů a jejich vedení v souladu s našimi systémy vnitřní kontroly však nese odpovědnost každý z nás. Zavazujeme se: pořizovat finanční záznamy odpovídající obecně uznávaným zásadám účetnictví a systémům vnitřní kontroly společnosti, v žádném případě nepořizovat nepravdivé záznamy na výkazu o výdajích, pracovním výkazu ani na jiném dokumentu, vždy předkládat jen správné, úplné a pravdivé výsledky kontrol kvality nebo bezpečnosti, nikdy nezaznamenávat údaje o prodeji nepravdivě či předčasně, nepodhodnocovat ani nenadhodnocovat známá aktiva a pasiva, ani neodkládat účtování položek, které by měly být zaúčtovány neprodleně, nevést nezveřejněné nebo nezaznamenané fondy, aktiva či pasiva. Otázka: Je už skoro konec roku a já mám ještě v rozpočtu peníze. Mohu nějakému dodavateli zaplatit za služby, které se dodají až příští rok? Odpověď: Pokud se služby neprovedou do konce roku, nelze použít žádnou úhradu provedenou z letošního rozpočtu, a to bez ohledu na to, kdy fakturu uhradíte. 40

45 Správa záznamů Máme ve společnosti systém správy záznamů, a to včetně skartačního řádu a jiných souvisejících zásad, aby bylo jisté, že naše účetní knihy a záznamy (jak ve fyzické, tak v elektronické podobě) jsou vedeny, skladovány a skartovány v souladu s potřebami podniku a v souladu s platnými zákony a předpisy. Každý z nás je zodpovědný za informace a záznamy v rámci svého vlivu. Musíme být obeznámeni s postupy evidence vztahujícími se k našemu pracovnímu zařazení. Dále je také naší povinností organizovat svoje záznamy tak, aby byly dohledatelné a aby bylo možno je v případě potřeby získat. Dokumenty by měly být skartovány pouze v souladu se systémem správy záznamů, avšak nikdy v případě, že ve vztahu k těmto dokumentům existuje zákaz skartace. Zákaz skartace může být uložen z různých důvodů, a to v návaznosti na vyšetřování, audit či právní řízení nebo v očekávání takovéhoto procesu. V případě nejasnosti ohledně vhodnosti zničení dokumentu nebo obsahu platného skartačního řádu či zákazu skartace se obraťte na právní oddělení nebo oddělení firemní evidence. 41

46 Otázka: Občas vidím konkurenci provozovat něco, co porušuje zákon. To nás znevýhodňuje co tedy mohu dělat? Odpověď: Máte-li podezření na činnost konkurence, můžete to oznámit kanceláři pro etiku a dodržování pravidel nebo právnímu oddělení. Za žádných okolností není přípustné porušovat zákon. Spoléháme na kvalitu našich produktů a našimi konkurenčními nástroji jsou poctivost, čestnost a bezúhonnost. Boj proti úplatkářství a korupci Naše podnikání vedeme bez vlivu korupce. Nikdo z nás by nikdy nikomu neměl nabízet ani poskytovat cokoli hodnotného za účelem získání nepatřičné konkurenční výhody, a to ani přímo ani přes prostředníka, ani bychom nikdy neměli přijmout cokoli hodnotného od jiné osoby výměnou za preferenční zacházení. Účast na úplatkářství nebo korupci není legální v žádné zemi, a povinností každého z nás i našich obchodních partnerů je také dodržovat veškeré místně příslušné zákony a předpisy týkající se úplatkářství a korupce. Jelikož jsme ještě navíc nadnárodní společností, musí každý z nás a z našich obchodních partnerů dodržovat veškeré zákony pro boj s korupcí platné mezinárodně, včetně zákona USA o zahraniční korupci (Foreign Corruption Practices Act FCPA) nebo britského zákona o úplatkářství. Tyto zákony a předpisy nám výslovně zakazují korupčním způsobem nabízet nebo poskytovat cokoli hodnotného komukoli za získání obchodní výhody. Závazkem společnosti AbbVie je dodržovat veškeré zákony a předpisy stanovené pro boj proti úplatkářství a korupci. Zahajujeme-li jednání s obchodním partnerem, včetně distributorů, dodavatelů či jiných osob, jednajících naším jménem, provádíme si v případě potřeby jejich audit, abychom měli jistotu, že jejich pověst, historie i schopnosti odpovídají našim podmínkám. Od obchodního partnera se očekává, že bude jednat v souladu s duchem tohoto kodexu a dodržovat veškeré platné zákony. Obecně vzato nikdy nevyužíváme obchodního partnera k něčemu, co není dovoleno nám. Státní orgány schvalují, prověřují a regulují produkty společnosti a mohou být i zákazníky. Je proto důležité, abychom se ani my, ani naši obchodní partneři jednající naším jménem nesnažili o nevhodné nebo nezákonné ovlivňování při jednání s úředníky státní správy, zdravotníky či jinými zákazníky. Od každého z nás i od našich obchodních partnerů se očekává znalost a dodržování veškerých protikorupčních a protiúplatkářských zákonů všude tam, kde podnikáme. Nebudeme nepřístojně nabízet či hradit nic, co má nějakou hodnotu ani nic takového přijímat pro získání obchodní příležitosti nebo ovlivnění obchodního rozhodnutí. Musíme být opatrní i na to, abychom ani nejevili snahu nabízet, hradit či přijímat nic, co má nějakou hodnotu pro účel zkorumpování. Nikdy nevedeme účty či fondy mimo účetnictví s cílem usnadnit nebo zatajit nepatřičné platby ani za žádným jiným účelem. Veškeré transakce musí být přesně zdokumentovány a zaznamenány v účetnictví a evidenci společnosti. Od každého z nás i našich obchodních partnerů se očekává, že společnosti sdělí nebo oznámí jakékoli skutečné či domnělé porušení jejích zásad týkajících se zákonů pro boj s úplatkářstvím a korupcí. 42

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s.

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. V návaznosti na kodexy společnosti COM PLUS CZ, a.s. (dále jen CP CZ) vyhlašuje představenstvo společnosti Politiku řízení lidských zdrojů společnosti

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Obsah Vize a zásady společnosti HVCC... 3 Etika a poctivost... 4 Rovné příležitosti pro všechny... 4 Bezpečnost, zdraví a životní prostředí... 4 Bezpečnost

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - DS/DPS D/4/2013 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti při distribuci důchodového

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC. REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřiné společnosti společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat patentované

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ Č. j. Centrálního zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] Č. j. Zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra,

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

GPOSILOVÁNÍ. D důvěry

GPOSILOVÁNÍ. D důvěry - P R A V I D L A Č E S T N É H O P O D N I K Á N Í GPOSILOVÁNÍ D důvěry Vážení kolegové, reputaci společnosti Abbott Laboratories vytváříme každý den. Je výsledkem individuálních rozhodnutí přijímaných

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se 06 2013 Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se očekává od vedoucích pracovníků Podávání hlášení

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

Kouč ICF souhlasí s praktickým využíváním klíčových kompetencí ICF a slibuje dodržování

Kouč ICF souhlasí s praktickým využíváním klíčových kompetencí ICF a slibuje dodržování Etický kodex Úvod ICF se zavázala k zajišťování a k prosazování špičkové úrovně v koučování. ICF proto očekává, že všichni členové a certifikovaní koučové (koučové, mentoři koučů, supervizoři koučování,

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více