Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014"

Transkript

1 Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Zábřeh. Zasedání bylo svoláno v mimořádném termínu a zveřejněno podle zákona o obcích a Jednacího řádu ZM. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Karel Crhonek Nepřítomni: Mgr. Pašta, Mgr. Doubrava, p. Keprt, MVDr. Šebesta Na zasedání 32. Zastupitelstva města Zábřeh je přítomno 16 členů ZM, zasedání je usnášeníschopné. Do návrhové komise byli na základě předchozího souhlasu jmenováni: Janhuba 1 MUDr. Černý, Ing. Bc. Ověřovateli zápisu byli na základě předchozího souhlasu určeni: Ing. Strouhal, PhDr. David Zapisovatelkou byla určena referentka MěÚ Martina Dvořáková a skrutátorem Ing. Barbora Balcárková. Pan starosta informoval, že zápis z 31. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh, které se konalo , byl ověřen bez námitek. Bez usnesení. Slib nového člena ZM V únoru rezignoval zastupitel města Ing. Jaroslav Benk, po něm paní Jaroslava Wolna a na post náhradníka rezignovala Mgr. Ing. Petra Hamplová Ph.D. Dne 6. května 2014 byla k rukám starosty doručena písemná rezignace na funkci člena Zastupitelstva města Zábřeh a to od paní JUDr. Pavly Nevěřilové, která se stala zastupitelkou města po rezignaci RNDr. Libora Dvořáčka. Toto vše za volební stranu Zdravý Zábřeh. Od 7. května 2014 se stal novým zastupitelem pan Miloš Unzeitig, který je v seznamu náhradníků za volební stanu Zdravý Zábřeh na 7. místě. Dne 27. května mu Rada města Zábřeh osvědčila mandát a dnešním dnem po složení slibu se pan Miloš Unzeitig může plně ujmout činnosti zastupitele města Zábřeh. Členové zastupitelstva si vyslechli slib nového člena ZM Zábřeh pana Miloše Unzeitiga. Program 32. ZM Pan starosta prezentoval přítomným návrh doplněného programu 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh (ZM) Dotázal se, zda má někdo z přítomných připomínky či návrhy na změnu nebo doplnění programu jednání. Nikdo s přítomných členů zastupitelstva nemá pozměňující či doplňující návrh programu. Navržený program jednání: 1) Složení slibu nového člena zastupitelstva města 2) Odbor finanční Návrh VI. rozpočtové změny roku 2014 a zapojení zůstatku z výnosu privatizace bytového fondu BD Kasárna mimořádná splátka podílu na úvěr 3) Odbor vnitřních věcí Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4) Integrovaný systém nakládání s odpady

2 Schválení zakladatelské smlouvy a stanov spolku Odpady OK, z. s. 5) Různé Podání návrhu na člena dozorčí rady spol. VHZ Šumperk a.s. Hlasováno o předloženém programu jednání: 14/032/002/00/00 - Program 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje předložený program 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Pavel TRHAL, Miloš UNZEITIG), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (PaedDr. Crhonek, MVDr. Šebesta, Mgr. Pašta, Mgr. Doubrava, p. Keprt) Odbor finanční Na zasedání se dostavili MVDr. Šebesta, p. Keprt a Mgr. Pašta. 14/032/931/01/00 - Návrh VI. rozpočtové změny roku 2014 a zapojení zůstatku z výnosu privatizace bytového fondu Komentář k VI. rozpočtové změně podal p. starosta. Tento návrh rozpočtové změny počítá s návrhem provedení/neprovedení mimořádné splátky podílu města na úvěru na BD Kasárna ve výši 2,5 mil. Kč. Dále je zde počítáno se zapojením 18 mil. Kč na realizaci projektu Zateplení budovy MěÚ, nám. Osvobození a současně přidělení dotace ve výši 525 tis. Kč. Je zde také začleněn požadavek na zapracování 1,6 mil. Kč na realizaci opatření ve Wolkerových sadech z dotace OPŽP. Hlasováno o usnesení č. 14/032/931/01/01, že ZM schvaluje použití zůstatku výnosu z privatizace bytového fondu na krytí výdajů spojených s realizací projektu Zateplení budovy MěÚ Zábřeh, nám. Osvobození a jejich zapojení do výdajů v rámci PÚ A/28 Řešení areálu náměstí Osvobození. s realizací projektu Revitalizace zeleně ve městě Zábřeh III. etapa Wolkerovy sady a jejich zapojení do výdajů v rámci PÚ A/16/2 Park Wolkera, alej šestikrejcarová. Hlasování - Pro: 18, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 2 Pro: 18 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Miloš UNZEITIG), Proti: 1 (Pavel TRHAL), Zdržel se: 0, Nepřítomen: 2 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava) Hlasováno o usnesení č. 14/032/931/01/02, že ZM schvaluje VI. změnu rozpočtu města roku 2014 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. Hlasování - Pro: 16, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 2 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Miloš UNZEITIG), Proti: 2 (Jiří ČERNÝ, Pavel TRHAL), Zdržel se: 1 (Edgar HORÁK), Nepřítomen: 2 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava) 14/032/931/02/00 - BD Kasárna mimořádná splátka podílu na úvěru Hlasováno o první variantě navrženého usnesení č. 14/032/931/02/01, že ZM neschvaluje poskytnutí mimořádné splátky ve výši Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých) na umoření části jistiny úvěru Bytového družstva Kasárna, se sídlem Zábřeh, (dále také jen družstvo ), a to ve smyslu článku II. odst. 7 Rámcové smlouvy o podílu na úhradě splátek hypotečního úvěru, kterou město uzavřelo s družstvem dne a dále ZM schvaluje, že v tomto fixačním období mimořádná splátka nebude provedena. Hlasování - Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nepřítomen: 2 2

3 Pro: 16 (Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Miloš UNZEITIG), Proti: 1 (Pavel TRHAL), Zdržel se: 2 (Jan RÝZNAR, Alena BAJEROVÁ), Nepřítomen: 2 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava) O ostatních usneseních již hlasováno nebylo z důvodu, že byla schválena první varianta navržených usnesení. ZM schvaluje poskytnutí mimořádné splátky ve Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých) na umoření části jistiny úvěru Bytového družstva Kasárna, se sídlem Zábřeh, (dále také jen družstvo ), a to ve smyslu článku II. odst. 7 Rámcové smlouvy o podílu na úhradě splátek hypotečního úvěru, kterou město uzavřelo s družstvem dne Mimořádnou splátku město provede nejpozději do na bankovní účet družstva, popř. bankovní účet, který družstvu k tomuto účelu určí Hypoteční banka, a. s., se sídlem Praha 5, (dále také jen hypoteční banka ) a který bude městu družstvem písemně oznámen nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty splatnosti mimořádné splátky. Nebude-li účet v této lhůtě oznámen, poskytne město mimořádnou splátku na účet družstva. V případě, že bude mimořádná splátka poskytnuta na účet družstva, je družstvo povinno poskytnout tuto mimořádnou splátku v plné výši na účet hypoteční banky nejpozději do , popř. v den pozdější, určí-li tak hypoteční banka. Nesplní-li družstvo tuto povinnost řádně nebo včas, popř. použije-li poskytnutou mimořádnou splátku zčásti nebo zcela k jinému účelu, než k umoření části jistiny hypotečního úvěru, vrátí družstvo poskytnutou mimořádnou splátku v plné výši městu nejpozději do včetně smluvní pokuty. 14/032/931/02/02 ZM nepověřuje starostu podpisem smlouvy o úhradě mimořádné splátky hypotečního úvěru na umoření části jistiny úvěru Bytového družstva Kasárna, se sídlem Zábřeh, (dále také jen družstvo ), a to ve smyslu článku II. odst. 7 Rámcové smlouvy o podílu na úhradě splátek hypotečního úvěru, kterou město uzavřelo s družstvem dne Nebo v případě schválení provedení mimořádné splátky: ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o úhradě mimořádné splátky hypotečního úvěru za podmínek uvedených v usnesení ZM č. 14/032/931/02/01 pouze v případě, že členská schůze družstva se dne usnese na refinancování stávajícího hypotečního úvěru u hypoteční banky přijetím úvěru od České spořitelny a. s., se sídlem Praha 4, přičemž fixační období úrokové sazby bude trvat v délce pěti (5) let a výše úrokové sazby nepřesáhne 1,75 %. V jakémkoliv jiném případě není starosta oprávněn projevit vůli zastupitelstva podle usnesení ZM č. 14/032/931/02/01 navenek. Odbor vnitřních věcí 14/032/901/01/00 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Tento předkládaný návrh má napravit chybu v textu vyhlášky, na kterou bylo město upozorněno občany. Vyhláška musí být v souladu s legislativou. Hlasováno o usnesení č. 14/032/901/01/00, že ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v článku 7, odstavec 2 Navýšení poplatku, na následující znění: Včas nezaplacenou nebo neodvedenou základní stanovenou hodnotu poplatku nebo část tohoto poplatku obecní úřad zvýší na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 2 Pro: 19 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Pavel TRHAL, Miloš UNZEITIG), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 2 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava) Integrovaný systém nakládání s odpady 3

4 14/032/006/01/00 - Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji (dále ISNO) schválení zakladatelské smlouvy a stanov spolku Odpady OK, z. s. Tento bod již byl zařazen na minulém zasedání ZM, kde nebyl schválen, tudíž podle Jednacího řádu ZM Zábřeh je předkládán k projednání opakovaně. Proběhla také informativní schůzka ZM, která se konala za účasti Ing. Zuzany Ochmanové, koordinátorky pro odpadové hospodářství Krajského úřadu Ol. kraje. Mgr. Bajerová dává dva protinávrhy k předkládaným usnesením: ZM nesouhlasí s členstvím města Zábřeh ve spolku Odpady OK, z. s., se sídlem Olomouc, PSČ ZM neschvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy spolku Odpady OK, z. s., jehož účelem je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku odpadu a zajistit efektivní nakládání s komunálním odpadem členů spolku, které bude v souladu s legislativou České republiky, bude preferovat v souladu s hierarchií nakládání s odpady jejich využívání, bude environmentálně, ekonomicky a sociálně únosné. P. Trhal sdělil nové informace a nové argumenty oproti minulému jednání. Získal je od České asociace odpadového hospodářství, což je organizace, která sdružuje významné podnikající společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím. Přečetl faktický rozpor mezi mediálními tvrzeními řídící skupiny ISNO Olomouckého kraje a jejím skutečným konáním. MUDr. Černý je přesvědčen, že tento spolek je účelové vytváření organizace, která má zajistit množství odpadů pro spalovnu. Mgr. Michalovou mrzí, že mnoho členů ZM se nezúčastnilo pracovní schůzky, kde Ing. Ochmanová vše vysvětlila. Mrzí jí také znevážení práce lidí, kteří se na tomto projektu účastnili v řídícím týmu. Byla by ráda, aby se členové ZM při hlasování jasně vyjádřili pro PRO nebo PROTI. p. Trhal dává konkrétní návrh na společné řešení, a to zkopírování modelu tzv. inteligentních systémů nakládání s odpady, které začaly od roku 2011 fungovat např. na Mikulovsku. Tento systém má výborné výsledky, kdy po půl roce provozu modifikovaného systému došlo např. ke snížení produkce směsného komunálního odpadu o 33%. Systém je založen na identifikaci konkrétních odpadových nádob a na zavedení softwarového systému, kdy se ze sběrných míst zjišťuje přesné množství pomocí čipů, kdo a jak produkuje odpad a podle toho občané města platí. To by také mohlo vyřešit problém města Zábřeha s poplatky občanů za odpady. Představa je taková, že toto mikroregionální centrum by mohlo fungovat v zóně Leštinská II, v blízkosti ČOV. Mohla by se sem přemístit i kompostárna a vytvořit bioplynová stanice. Inteligentní systém je v přímém rozporu s tímto integrovaným systémem nakládání s odpady. Hlasováno o prvním protinávrhu Mgr. Bajerové, že ZM nesouhlasí s členstvím města Zábřeh ve spolku Odpady OK, z. s., se sídlem Olomouc, PSČ Hlasování - Pro: 7, Proti: 8, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 2 Pro: 7 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Edgar HORÁK, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Milán ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 8 (Antonín JANHUBA, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Božena SOJÁKOVÁ, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Miloš UNZEITIG), Zdržel se: 4 (Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Martin STROUHAL), Nepřítomen: 2 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava) Protinávrh nebyl přijat O druhém protinávrhu již hlasováno nebylo. Hlasováno o původním návrhu usnesení č. 14/032/006/01/01, že ZM souhlasí s členstvím města Zábřeh ve spolku Odpady OK, z. s., se sídlem Olomouc, PSČ Hlasování - Pro: 10, Proti: 6, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 2 Pro: 10 (Zdeněk DAVID, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ), Proti: 6 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Edgar HORÁK, Jan RÝZNAR, Milán ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Zdržel se: 3 (Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Miloš UNZEITIG), Nepřítomen: 2 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava) Návrh nebyl přijat První návrh usnesení nebyl přijat, tudíž o dalších návrzích usnesení hlasováno nebylo. 4

5 14/032/006/01/02 ZM schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy spolku Odpady OK, z. s., jehož účelem je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku odpadu a zajistit efektivní nakládání s komunálním odpadem členů spolku, které bude v souladu s legislativou České republiky, bude preferovat v souladu s hierarchií nakládání s odpady jejich využívání, bude environmentálně, ekonomicky a sociálně únosné. 14/032/006/01/03 ZM deleguje na ustavující členskou schůzi spolku Odpady OK, z. s. za město Zábřeh Mgr. Lucii Michalovou. Různé 14/032/002/01/00 - Dojmenování člena dozorčí rady spol. VHZ Šumperk a. s. P. Trhal se ptá Mgr. Michalové, proč rezignovala na post člena dozorčí rady VHZ Šumperk, a požaduje obecné informace k fungování dozorčích rad. Ta odpověděla, že se tak stalo z osobních důvodů a tím byl nástup do zaměstnání po mateřské dovolené, kdy ji zaměstnavatel upozornil, že je v rozporu se zákonem. Co se týká funkce dozorčí rady, sdělila, že se DR schází min. 4x ročně, 1x za čtvrtletí, kontroluje hospodaření společnosti, kontroluje výkazy, schvaluje výroční zprávu a závěrečný účet společnosti, probírají se zde projekty, které probíhají, např. Horní Pomoraví II, projednávají se smluvní vztahy a jiné. JUDr. Horák se ptá, proč je nově navržený kandidát právě Mgr. Bc. Kapl. Odpověděl p. starosta, že včera jednala rada města, která doporučuje právě na tento post člena rady města z důvodu častější informovanosti dění ve společnosti VHZ Šumperk. JUDr. Horák si ale myslí, že členství v radě není nutnou podmínkou členství ve VHZ, proto dává protinávrh na zastoupení v dozorčí radě a to Mgr. Alenu Bajerovou. Ze zasedání odešel Mgr. Pašta Hlasováno o protinávrhu JUDr. Horáka, že ZM navrhuje do dozorčí rady společnosti VHZ Šumperk a.s., v níž má město majetkovou účast, paní Mgr. Alenu Bajerovou. Hlasování - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 12, Nepřítomen: 3 Pro: 5 (Jiří ČERNÝ, Edgar HORÁK, Jan RÝZNAR, Milán ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 1 (Antonín JANHUBA), Zdržel se: 12 (Zdeněk DAVID, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Miloš UNZEITIG, Alena BAJEROVÁ, Jan DRAPÁČ, Václav KEPRT), Nepřítomen: 3 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava, Mgr. Pašta) Návrh nebyl přijat Hlasováno o původním návrhu usnesení č. 14/032/002/01/01, že ZM navrhuje do dozorčí rady společnosti VHZ Šumperk a. s., v níž má město majetkovou účast, pana Mgr. Bc. Antonína Kapla. Hlasování - Pro: 12, Proti: 2, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 3 Pro: 12 (Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Antonín JANHUBA, František JOHN, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ), Proti: 2 (Edgar HORÁK, Pavel TRHAL), Zdržel se: 4 (Antonín KAPL, Alena BAJEROVÁ, Jan DRAPÁČ, Miloš UNZEITIG), Nepřítomen: 3 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava, Mgr. Pašta) Hlasováno o usnesení č. 14/032/002/01/02, že ZM požaduje zařadit do programu nejbližší valné hromady společnosti VHZ Šumperk a. s. bod volba člena dozorčí rady. Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 3 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Edgar HORÁK, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Pavel TRHAL, Miloš UNZEITIG), Proti: 0, Zdržel se: 1 (Jan DRAPÁČ), Nepřítomen: 3 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava, Mgr. Pašta) 5

6 Ze zasedání odešel p. Unzeitig, MVDr. Šebesta a Mgr. Drapáč MUDr. Černý má dotaz ke Komunitnímu plánování sociálních služeb v Zábřehu. Dostal informaci, že na krajském úřadě v současné době probíhá revize stávající sítě sociálních služeb v návaznosti na návrh metodiky práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Metodika ještě není přijatá a už probíhá revize stávající sítě soc. zařízení podle této metodiky? Síť sociálních služeb v Olomouckém kraji bude nastavena ve vzájemném konsensu všech zainteresovaných subjektů a bude součástí střednědobého plánu sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky Komunitní plán Zábřežska je stanoven na jiné období a v tom vidí problém. V koordinační skupině za Ol.kraj je zastoupená Bc. Kapplová, vedoucí sociálního odboru. Dotazuje se, zda je někdo v této skupině obsazen za poskytovatele a za seniory v Zábřehu? Odpověděla PaedDr. Sojáková, předsedkyně výboru KPSS, že za poskytovatele tam je najmenovaná paní Vinklerová z DMD a Mgr. Paclíková z odboru sociálního. Za seniory nikdo zastoupen není. MUDr. Černý tedy sděluje, že o tento post měl eminentní zájem Ing. Špička, jednatel Interny Zábřeh. Souvisí to ale s tím, že koordinátor za Zábřeh musí oslovit manažera pracovní skupiny kraje. PaedDr. Sojáková přislíbila, že zjistí možnosti přihlášení u Bc. Kapplové a zajistí přihlášku pro Ing. Špičku do koordinační skupiny. MUDr. Černý by si přál, aby představitelé města byli více informováni ve věcech financování sociálních služeb v Ol. kraji a zaujali oficiální postoj v této problematice. MUDr. Černý žádá kompetentní pracovníky městského úřadu, aby vznesli oficiální dotaz na Povodí Moravy na běžnou údržbu řeky Sázavy. Jedná se o popadané stromy v řece, kdy při řešení povodňových krizových situací by vznikl problém kvůli zanesenému korytu. MUDr. Černý k dopravnímu značení v Koutech. Tvrzení PaedDr. Crhonka, že jsou zde značky, se nezakládá na pravdě, žádná značka v těchto místech není. Bohužel pan Crhonek není na ZM přítomen, aby se mohl k věci vyjádřit. MUDr. Rýznar řešil přechody ve městě u staré pošty přechod dávno není, ale lidé zde pořád přecházejí, situace by se dala vyřešit vybudováním zábradlí. Další takový zrušený přechod je z ulice Zahradní na Valovou. Dále se ptal, jak jsou řešeny svody vod při přívalových deštích? Město by mělo dát podnět na SSOK na pohotovostní zajištění vyčištění kanalizačních vpustí v těchto situacích. Bc. Doubravský k tomu řekl, že tyto situace nejdou řešit systémově, pokud se takováto situace předpokládá, drží se pohotovost, aby mohli ihned krizovou situaci řešit. MUDr. Černý se ptá na prořezávky stromů a chtěl by požádat oddělení životního prostředí, aby udělali průzkum zdravosti stromů. Černé topoly na ul. Jiráskova jsou proschlé a nebezpečné. Pan starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZM v 18:28 hod RNDr. Mgr. František John Ph.D. starosta Martina Dvořáková zapisovatelka Ing. Martin Strouhal ověřovatel zápisu PhDr. Zdeněk David ověřovatel zápisu 6

7 7

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Stav společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. a rozbor jednání představenstva společnosti R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI R O Z B O R *** I. ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o prodeji části podniku společnosti Zlínská vodárenská, a.s. *** II. PLNĚNÍ EKONOMICKÝCH DŮSLEDKŮ PRODEJE ČÁSTI PODNIKU

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více