Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014"

Transkript

1 Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Zábřeh. Zasedání bylo svoláno v mimořádném termínu a zveřejněno podle zákona o obcích a Jednacího řádu ZM. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Karel Crhonek Nepřítomni: Mgr. Pašta, Mgr. Doubrava, p. Keprt, MVDr. Šebesta Na zasedání 32. Zastupitelstva města Zábřeh je přítomno 16 členů ZM, zasedání je usnášeníschopné. Do návrhové komise byli na základě předchozího souhlasu jmenováni: Janhuba 1 MUDr. Černý, Ing. Bc. Ověřovateli zápisu byli na základě předchozího souhlasu určeni: Ing. Strouhal, PhDr. David Zapisovatelkou byla určena referentka MěÚ Martina Dvořáková a skrutátorem Ing. Barbora Balcárková. Pan starosta informoval, že zápis z 31. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh, které se konalo , byl ověřen bez námitek. Bez usnesení. Slib nového člena ZM V únoru rezignoval zastupitel města Ing. Jaroslav Benk, po něm paní Jaroslava Wolna a na post náhradníka rezignovala Mgr. Ing. Petra Hamplová Ph.D. Dne 6. května 2014 byla k rukám starosty doručena písemná rezignace na funkci člena Zastupitelstva města Zábřeh a to od paní JUDr. Pavly Nevěřilové, která se stala zastupitelkou města po rezignaci RNDr. Libora Dvořáčka. Toto vše za volební stranu Zdravý Zábřeh. Od 7. května 2014 se stal novým zastupitelem pan Miloš Unzeitig, který je v seznamu náhradníků za volební stanu Zdravý Zábřeh na 7. místě. Dne 27. května mu Rada města Zábřeh osvědčila mandát a dnešním dnem po složení slibu se pan Miloš Unzeitig může plně ujmout činnosti zastupitele města Zábřeh. Členové zastupitelstva si vyslechli slib nového člena ZM Zábřeh pana Miloše Unzeitiga. Program 32. ZM Pan starosta prezentoval přítomným návrh doplněného programu 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh (ZM) Dotázal se, zda má někdo z přítomných připomínky či návrhy na změnu nebo doplnění programu jednání. Nikdo s přítomných členů zastupitelstva nemá pozměňující či doplňující návrh programu. Navržený program jednání: 1) Složení slibu nového člena zastupitelstva města 2) Odbor finanční Návrh VI. rozpočtové změny roku 2014 a zapojení zůstatku z výnosu privatizace bytového fondu BD Kasárna mimořádná splátka podílu na úvěr 3) Odbor vnitřních věcí Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4) Integrovaný systém nakládání s odpady

2 Schválení zakladatelské smlouvy a stanov spolku Odpady OK, z. s. 5) Různé Podání návrhu na člena dozorčí rady spol. VHZ Šumperk a.s. Hlasováno o předloženém programu jednání: 14/032/002/00/00 - Program 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje předložený program 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Pavel TRHAL, Miloš UNZEITIG), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (PaedDr. Crhonek, MVDr. Šebesta, Mgr. Pašta, Mgr. Doubrava, p. Keprt) Odbor finanční Na zasedání se dostavili MVDr. Šebesta, p. Keprt a Mgr. Pašta. 14/032/931/01/00 - Návrh VI. rozpočtové změny roku 2014 a zapojení zůstatku z výnosu privatizace bytového fondu Komentář k VI. rozpočtové změně podal p. starosta. Tento návrh rozpočtové změny počítá s návrhem provedení/neprovedení mimořádné splátky podílu města na úvěru na BD Kasárna ve výši 2,5 mil. Kč. Dále je zde počítáno se zapojením 18 mil. Kč na realizaci projektu Zateplení budovy MěÚ, nám. Osvobození a současně přidělení dotace ve výši 525 tis. Kč. Je zde také začleněn požadavek na zapracování 1,6 mil. Kč na realizaci opatření ve Wolkerových sadech z dotace OPŽP. Hlasováno o usnesení č. 14/032/931/01/01, že ZM schvaluje použití zůstatku výnosu z privatizace bytového fondu na krytí výdajů spojených s realizací projektu Zateplení budovy MěÚ Zábřeh, nám. Osvobození a jejich zapojení do výdajů v rámci PÚ A/28 Řešení areálu náměstí Osvobození. s realizací projektu Revitalizace zeleně ve městě Zábřeh III. etapa Wolkerovy sady a jejich zapojení do výdajů v rámci PÚ A/16/2 Park Wolkera, alej šestikrejcarová. Hlasování - Pro: 18, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 2 Pro: 18 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Miloš UNZEITIG), Proti: 1 (Pavel TRHAL), Zdržel se: 0, Nepřítomen: 2 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava) Hlasováno o usnesení č. 14/032/931/01/02, že ZM schvaluje VI. změnu rozpočtu města roku 2014 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. Hlasování - Pro: 16, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 2 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Miloš UNZEITIG), Proti: 2 (Jiří ČERNÝ, Pavel TRHAL), Zdržel se: 1 (Edgar HORÁK), Nepřítomen: 2 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava) 14/032/931/02/00 - BD Kasárna mimořádná splátka podílu na úvěru Hlasováno o první variantě navrženého usnesení č. 14/032/931/02/01, že ZM neschvaluje poskytnutí mimořádné splátky ve výši Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých) na umoření části jistiny úvěru Bytového družstva Kasárna, se sídlem Zábřeh, (dále také jen družstvo ), a to ve smyslu článku II. odst. 7 Rámcové smlouvy o podílu na úhradě splátek hypotečního úvěru, kterou město uzavřelo s družstvem dne a dále ZM schvaluje, že v tomto fixačním období mimořádná splátka nebude provedena. Hlasování - Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nepřítomen: 2 2

3 Pro: 16 (Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Miloš UNZEITIG), Proti: 1 (Pavel TRHAL), Zdržel se: 2 (Jan RÝZNAR, Alena BAJEROVÁ), Nepřítomen: 2 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava) O ostatních usneseních již hlasováno nebylo z důvodu, že byla schválena první varianta navržených usnesení. ZM schvaluje poskytnutí mimořádné splátky ve Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých) na umoření části jistiny úvěru Bytového družstva Kasárna, se sídlem Zábřeh, (dále také jen družstvo ), a to ve smyslu článku II. odst. 7 Rámcové smlouvy o podílu na úhradě splátek hypotečního úvěru, kterou město uzavřelo s družstvem dne Mimořádnou splátku město provede nejpozději do na bankovní účet družstva, popř. bankovní účet, který družstvu k tomuto účelu určí Hypoteční banka, a. s., se sídlem Praha 5, (dále také jen hypoteční banka ) a který bude městu družstvem písemně oznámen nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty splatnosti mimořádné splátky. Nebude-li účet v této lhůtě oznámen, poskytne město mimořádnou splátku na účet družstva. V případě, že bude mimořádná splátka poskytnuta na účet družstva, je družstvo povinno poskytnout tuto mimořádnou splátku v plné výši na účet hypoteční banky nejpozději do , popř. v den pozdější, určí-li tak hypoteční banka. Nesplní-li družstvo tuto povinnost řádně nebo včas, popř. použije-li poskytnutou mimořádnou splátku zčásti nebo zcela k jinému účelu, než k umoření části jistiny hypotečního úvěru, vrátí družstvo poskytnutou mimořádnou splátku v plné výši městu nejpozději do včetně smluvní pokuty. 14/032/931/02/02 ZM nepověřuje starostu podpisem smlouvy o úhradě mimořádné splátky hypotečního úvěru na umoření části jistiny úvěru Bytového družstva Kasárna, se sídlem Zábřeh, (dále také jen družstvo ), a to ve smyslu článku II. odst. 7 Rámcové smlouvy o podílu na úhradě splátek hypotečního úvěru, kterou město uzavřelo s družstvem dne Nebo v případě schválení provedení mimořádné splátky: ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o úhradě mimořádné splátky hypotečního úvěru za podmínek uvedených v usnesení ZM č. 14/032/931/02/01 pouze v případě, že členská schůze družstva se dne usnese na refinancování stávajícího hypotečního úvěru u hypoteční banky přijetím úvěru od České spořitelny a. s., se sídlem Praha 4, přičemž fixační období úrokové sazby bude trvat v délce pěti (5) let a výše úrokové sazby nepřesáhne 1,75 %. V jakémkoliv jiném případě není starosta oprávněn projevit vůli zastupitelstva podle usnesení ZM č. 14/032/931/02/01 navenek. Odbor vnitřních věcí 14/032/901/01/00 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Tento předkládaný návrh má napravit chybu v textu vyhlášky, na kterou bylo město upozorněno občany. Vyhláška musí být v souladu s legislativou. Hlasováno o usnesení č. 14/032/901/01/00, že ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v článku 7, odstavec 2 Navýšení poplatku, na následující znění: Včas nezaplacenou nebo neodvedenou základní stanovenou hodnotu poplatku nebo část tohoto poplatku obecní úřad zvýší na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 2 Pro: 19 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Pavel TRHAL, Miloš UNZEITIG), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 2 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava) Integrovaný systém nakládání s odpady 3

4 14/032/006/01/00 - Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji (dále ISNO) schválení zakladatelské smlouvy a stanov spolku Odpady OK, z. s. Tento bod již byl zařazen na minulém zasedání ZM, kde nebyl schválen, tudíž podle Jednacího řádu ZM Zábřeh je předkládán k projednání opakovaně. Proběhla také informativní schůzka ZM, která se konala za účasti Ing. Zuzany Ochmanové, koordinátorky pro odpadové hospodářství Krajského úřadu Ol. kraje. Mgr. Bajerová dává dva protinávrhy k předkládaným usnesením: ZM nesouhlasí s členstvím města Zábřeh ve spolku Odpady OK, z. s., se sídlem Olomouc, PSČ ZM neschvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy spolku Odpady OK, z. s., jehož účelem je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku odpadu a zajistit efektivní nakládání s komunálním odpadem členů spolku, které bude v souladu s legislativou České republiky, bude preferovat v souladu s hierarchií nakládání s odpady jejich využívání, bude environmentálně, ekonomicky a sociálně únosné. P. Trhal sdělil nové informace a nové argumenty oproti minulému jednání. Získal je od České asociace odpadového hospodářství, což je organizace, která sdružuje významné podnikající společnosti zabývající se odpadovým hospodářstvím. Přečetl faktický rozpor mezi mediálními tvrzeními řídící skupiny ISNO Olomouckého kraje a jejím skutečným konáním. MUDr. Černý je přesvědčen, že tento spolek je účelové vytváření organizace, která má zajistit množství odpadů pro spalovnu. Mgr. Michalovou mrzí, že mnoho členů ZM se nezúčastnilo pracovní schůzky, kde Ing. Ochmanová vše vysvětlila. Mrzí jí také znevážení práce lidí, kteří se na tomto projektu účastnili v řídícím týmu. Byla by ráda, aby se členové ZM při hlasování jasně vyjádřili pro PRO nebo PROTI. p. Trhal dává konkrétní návrh na společné řešení, a to zkopírování modelu tzv. inteligentních systémů nakládání s odpady, které začaly od roku 2011 fungovat např. na Mikulovsku. Tento systém má výborné výsledky, kdy po půl roce provozu modifikovaného systému došlo např. ke snížení produkce směsného komunálního odpadu o 33%. Systém je založen na identifikaci konkrétních odpadových nádob a na zavedení softwarového systému, kdy se ze sběrných míst zjišťuje přesné množství pomocí čipů, kdo a jak produkuje odpad a podle toho občané města platí. To by také mohlo vyřešit problém města Zábřeha s poplatky občanů za odpady. Představa je taková, že toto mikroregionální centrum by mohlo fungovat v zóně Leštinská II, v blízkosti ČOV. Mohla by se sem přemístit i kompostárna a vytvořit bioplynová stanice. Inteligentní systém je v přímém rozporu s tímto integrovaným systémem nakládání s odpady. Hlasováno o prvním protinávrhu Mgr. Bajerové, že ZM nesouhlasí s členstvím města Zábřeh ve spolku Odpady OK, z. s., se sídlem Olomouc, PSČ Hlasování - Pro: 7, Proti: 8, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 2 Pro: 7 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Edgar HORÁK, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Milán ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 8 (Antonín JANHUBA, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Božena SOJÁKOVÁ, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Miloš UNZEITIG), Zdržel se: 4 (Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Martin STROUHAL), Nepřítomen: 2 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava) Protinávrh nebyl přijat O druhém protinávrhu již hlasováno nebylo. Hlasováno o původním návrhu usnesení č. 14/032/006/01/01, že ZM souhlasí s členstvím města Zábřeh ve spolku Odpady OK, z. s., se sídlem Olomouc, PSČ Hlasování - Pro: 10, Proti: 6, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 2 Pro: 10 (Zdeněk DAVID, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ), Proti: 6 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Edgar HORÁK, Jan RÝZNAR, Milán ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Zdržel se: 3 (Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Miloš UNZEITIG), Nepřítomen: 2 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava) Návrh nebyl přijat První návrh usnesení nebyl přijat, tudíž o dalších návrzích usnesení hlasováno nebylo. 4

5 14/032/006/01/02 ZM schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy spolku Odpady OK, z. s., jehož účelem je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku odpadu a zajistit efektivní nakládání s komunálním odpadem členů spolku, které bude v souladu s legislativou České republiky, bude preferovat v souladu s hierarchií nakládání s odpady jejich využívání, bude environmentálně, ekonomicky a sociálně únosné. 14/032/006/01/03 ZM deleguje na ustavující členskou schůzi spolku Odpady OK, z. s. za město Zábřeh Mgr. Lucii Michalovou. Různé 14/032/002/01/00 - Dojmenování člena dozorčí rady spol. VHZ Šumperk a. s. P. Trhal se ptá Mgr. Michalové, proč rezignovala na post člena dozorčí rady VHZ Šumperk, a požaduje obecné informace k fungování dozorčích rad. Ta odpověděla, že se tak stalo z osobních důvodů a tím byl nástup do zaměstnání po mateřské dovolené, kdy ji zaměstnavatel upozornil, že je v rozporu se zákonem. Co se týká funkce dozorčí rady, sdělila, že se DR schází min. 4x ročně, 1x za čtvrtletí, kontroluje hospodaření společnosti, kontroluje výkazy, schvaluje výroční zprávu a závěrečný účet společnosti, probírají se zde projekty, které probíhají, např. Horní Pomoraví II, projednávají se smluvní vztahy a jiné. JUDr. Horák se ptá, proč je nově navržený kandidát právě Mgr. Bc. Kapl. Odpověděl p. starosta, že včera jednala rada města, která doporučuje právě na tento post člena rady města z důvodu častější informovanosti dění ve společnosti VHZ Šumperk. JUDr. Horák si ale myslí, že členství v radě není nutnou podmínkou členství ve VHZ, proto dává protinávrh na zastoupení v dozorčí radě a to Mgr. Alenu Bajerovou. Ze zasedání odešel Mgr. Pašta Hlasováno o protinávrhu JUDr. Horáka, že ZM navrhuje do dozorčí rady společnosti VHZ Šumperk a.s., v níž má město majetkovou účast, paní Mgr. Alenu Bajerovou. Hlasování - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 12, Nepřítomen: 3 Pro: 5 (Jiří ČERNÝ, Edgar HORÁK, Jan RÝZNAR, Milán ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 1 (Antonín JANHUBA), Zdržel se: 12 (Zdeněk DAVID, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Miloš UNZEITIG, Alena BAJEROVÁ, Jan DRAPÁČ, Václav KEPRT), Nepřítomen: 3 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava, Mgr. Pašta) Návrh nebyl přijat Hlasováno o původním návrhu usnesení č. 14/032/002/01/01, že ZM navrhuje do dozorčí rady společnosti VHZ Šumperk a. s., v níž má město majetkovou účast, pana Mgr. Bc. Antonína Kapla. Hlasování - Pro: 12, Proti: 2, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 3 Pro: 12 (Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Antonín JANHUBA, František JOHN, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ), Proti: 2 (Edgar HORÁK, Pavel TRHAL), Zdržel se: 4 (Antonín KAPL, Alena BAJEROVÁ, Jan DRAPÁČ, Miloš UNZEITIG), Nepřítomen: 3 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava, Mgr. Pašta) Hlasováno o usnesení č. 14/032/002/01/02, že ZM požaduje zařadit do programu nejbližší valné hromady společnosti VHZ Šumperk a. s. bod volba člena dozorčí rady. Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 3 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Edgar HORÁK, Antonín JANHUBA, František JOHN, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Božena SOJÁKOVÁ, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Jana ŠPIČKOVÁ, Pavel TRHAL, Miloš UNZEITIG), Proti: 0, Zdržel se: 1 (Jan DRAPÁČ), Nepřítomen: 3 (PaedDr. Crhonek, Mgr. Doubrava, Mgr. Pašta) 5

6 Ze zasedání odešel p. Unzeitig, MVDr. Šebesta a Mgr. Drapáč MUDr. Černý má dotaz ke Komunitnímu plánování sociálních služeb v Zábřehu. Dostal informaci, že na krajském úřadě v současné době probíhá revize stávající sítě sociálních služeb v návaznosti na návrh metodiky práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Metodika ještě není přijatá a už probíhá revize stávající sítě soc. zařízení podle této metodiky? Síť sociálních služeb v Olomouckém kraji bude nastavena ve vzájemném konsensu všech zainteresovaných subjektů a bude součástí střednědobého plánu sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky Komunitní plán Zábřežska je stanoven na jiné období a v tom vidí problém. V koordinační skupině za Ol.kraj je zastoupená Bc. Kapplová, vedoucí sociálního odboru. Dotazuje se, zda je někdo v této skupině obsazen za poskytovatele a za seniory v Zábřehu? Odpověděla PaedDr. Sojáková, předsedkyně výboru KPSS, že za poskytovatele tam je najmenovaná paní Vinklerová z DMD a Mgr. Paclíková z odboru sociálního. Za seniory nikdo zastoupen není. MUDr. Černý tedy sděluje, že o tento post měl eminentní zájem Ing. Špička, jednatel Interny Zábřeh. Souvisí to ale s tím, že koordinátor za Zábřeh musí oslovit manažera pracovní skupiny kraje. PaedDr. Sojáková přislíbila, že zjistí možnosti přihlášení u Bc. Kapplové a zajistí přihlášku pro Ing. Špičku do koordinační skupiny. MUDr. Černý by si přál, aby představitelé města byli více informováni ve věcech financování sociálních služeb v Ol. kraji a zaujali oficiální postoj v této problematice. MUDr. Černý žádá kompetentní pracovníky městského úřadu, aby vznesli oficiální dotaz na Povodí Moravy na běžnou údržbu řeky Sázavy. Jedná se o popadané stromy v řece, kdy při řešení povodňových krizových situací by vznikl problém kvůli zanesenému korytu. MUDr. Černý k dopravnímu značení v Koutech. Tvrzení PaedDr. Crhonka, že jsou zde značky, se nezakládá na pravdě, žádná značka v těchto místech není. Bohužel pan Crhonek není na ZM přítomen, aby se mohl k věci vyjádřit. MUDr. Rýznar řešil přechody ve městě u staré pošty přechod dávno není, ale lidé zde pořád přecházejí, situace by se dala vyřešit vybudováním zábradlí. Další takový zrušený přechod je z ulice Zahradní na Valovou. Dále se ptal, jak jsou řešeny svody vod při přívalových deštích? Město by mělo dát podnět na SSOK na pohotovostní zajištění vyčištění kanalizačních vpustí v těchto situacích. Bc. Doubravský k tomu řekl, že tyto situace nejdou řešit systémově, pokud se takováto situace předpokládá, drží se pohotovost, aby mohli ihned krizovou situaci řešit. MUDr. Černý se ptá na prořezávky stromů a chtěl by požádat oddělení životního prostředí, aby udělali průzkum zdravosti stromů. Černé topoly na ul. Jiráskova jsou proschlé a nebezpečné. Pan starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZM v 18:28 hod RNDr. Mgr. František John Ph.D. starosta Martina Dvořáková zapisovatelka Ing. Martin Strouhal ověřovatel zápisu PhDr. Zdeněk David ověřovatel zápisu 6

7 7

Zápis z 29. zasedání ZM konané dne 15.01.2014

Zápis z 29. zasedání ZM konané dne 15.01.2014 Zápis z 29. zasedání ZM konané dne 15.01.2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 29. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:12 hod. ve velké zasedací místnosti Městského

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zápis z 27. zasedání ZM konaného dne Program 27. ZM

Zápis z 27. zasedání ZM konaného dne Program 27. ZM Zápis z 27. zasedání ZM konaného dne 06.11.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 27. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:12 hod. v

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 33. zasedání ZM konaného dne 25.06.2014

Zápis z 33. zasedání ZM konaného dne 25.06.2014 Zápis z 33. zasedání ZM konaného dne 25.06.2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 33. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:15 h v sále kina Retro Zábřeh. Zasedání

Více

Zápis z 24. zasedání ZM konaného dne 22.05.2013. Program 24. ZM

Zápis z 24. zasedání ZM konaného dne 22.05.2013. Program 24. ZM Zápis z 24. zasedání ZM konaného dne 22.05.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 24. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:15 hod. v

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z 11. zasedání ZM konaného dne

Zápis z 11. zasedání ZM konaného dne Zápis z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 04. 2016 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeha. Program jednání byl zahájen v 16:15 h v sále kina Retro Zábřeh. Zasedání

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Zápis z 28. zasedání ZM konané dne 11.12.2013

Zápis z 28. zasedání ZM konané dne 11.12.2013 Zápis z 28. zasedání ZM konané dne 11.12.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 28. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. v prostorách

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 1 Obec Kostice Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 2 Zápis o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 10.12.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1 Z á p i s o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 14. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ Krasová Místostarosta zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zahájení starosta obce, pan Miroslav Duchoň zahájil veřejné zasedání OZ. Jednání bylo přítomno 12 členů OZ, tudíž bylo označeno za usnášeníschopné.

Zahájení starosta obce, pan Miroslav Duchoň zahájil veřejné zasedání OZ. Jednání bylo přítomno 12 členů OZ, tudíž bylo označeno za usnášeníschopné. Zápis č. 177 z veřejného jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 7. 10. 2015 od 17.00 hodin v malém sále zámku v Osvračíně ---------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 2-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 20.3.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Marková Jana, Ing Dubská Ivana Mádlíková

Více

Zápis z 3. zasedání ZM konaného dne Program 03. ZM

Zápis z 3. zasedání ZM konaného dne Program 03. ZM Zápis z 3. zasedání ZM konaného dne 10. 12. 2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 3. zasedání Zastupitelstva města Zábřeha. Program jednání byl zahájen v 16:07 h v sále kina Retro Zábřeh. Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2014, konaného dne v jídelně ZŠ a MŠ Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2014, konaného dne v jídelně ZŠ a MŠ Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 4/2014, konaného dne 10. 11. 2014 v jídelně ZŠ a MŠ Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 15 členů zastupitelstva:

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 11. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne 3. 11. 2014 v 18.00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar (Bar), doc. PhDr. Stanislav Balík (Bak), Ph.D.,

Více

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně.

Usnesení: č.1/2014 Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce jednohlasně. Zápis č.5/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Šípy, které se konalo dne 19.12.2014 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne 20.02.2013 Program 22. ZM 13/022/002/00/00 - Program 22. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje předložený upravený program 22. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 05. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 22.12. 2006 v 19:00 hod. v sále KD obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan DOHNAL, Zdeněk ADAM,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

OBEC LIPOVICE. Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Jana TOMANA a Jiřího WEBERA.

OBEC LIPOVICE. Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Jana TOMANA a Jiřího WEBERA. ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. ledna 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 19.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 10. 6. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 15. 4. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 21.00 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, Volba orgánů

Více

Zápis z 31. zasedání ZM konaného dne 30.04.2014

Zápis z 31. zasedání ZM konaného dne 30.04.2014 Zápis z 31. zasedání ZM konaného dne 30.04.2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 31. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:15 hod. v sále kina Retro Zábřeh. Zasedání

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 6. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis č. V/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 5.října 2015

Zápis č. V/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 5.října 2015 Zápis č. V/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 5.října 2015 Datum a místo konání: 5.10.2015 od 19:00, v zasedací místnosti obecního úřadu Plch Přítomni:Půlpán Bohuslav, Půlpán

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli Obec Sedlice Zastupitelstvo obce Sedlice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne 15.4.2011 v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli Přítomni : viz příloha č.1 prezenční listina

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetěice, konaného dne 26. 01. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 7.11. 2014 od 19.00 hodin v zasedací

Více

MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 01658/2016 Zápis č. 21 z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 19.09.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Roman Karásek,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná.

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná. Z á p i s z členské schůze družstevníků Bytového družstva Mělník, Bezručova 2898-2903, která se konala dne 26.6.2014 od 19.00 hod. v prostorách školní jídelny SOU Cukrovar, Mělník Pozváno: Přítomno: 106

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy, které se uskutečnilo dne 31. března 2015 v době od 17:00 do 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Nivy Přítomno: Omluveni: Neomluveni:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více