Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006"

Transkript

1 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE /2006 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části z pozemku p.č. KN 521/3 o výměře cca 134 m 2 (ostatní plocha - manipulační plocha) v k.ú. Břilice, za cenu 100,- Kč/m 2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Dále rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části z pozemku p.č. 521/34 (lesní pozemek) o výměře cca 115 m 2 v k. ú. Břilice. b) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 357/14 o výměře cca 80 m 2 v k.ú. Třeboň za cenu 150,- Kč/m 2. c) Rada města bere na vědomí odstoupení pana Ing. Marka Kamiše (Branná 126, Třeboň) prodeje části pozemků p.č. PK 2049/8 a p.č. PK 2049/9 o výměře cca 549 m 2 (označení v GP č /2004VV p.č. 2370/7 a 2370/8) v k.ú. Branná. Dále rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení zastupitelstva města č. 7d ze dne týkající se prodeje části pozemků p.č. PK 2049/8 a p.č. PK 2049/9 o výměře cca 549 m 2 do vlastnictví pana Ing. Marka Kamiše (Branná 126, Třeboň), za cenu 100,- Kč/m /2006 Rada města nesouhlasí s předloženým vyjádřením prohlášením ke stavebním parcelám č. 158/1, 156, 154/2, 151/1, 158/2, 155/2, 153/1, 151/2, 157/1, 154/1, 152/2 a 150/2, vše v k.ú. Břilice, a ukládá starostovi vejít v jednání s Pozemkovým fondem ČR v Jindřichově Hradci. 255/2006 a) Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 169/23 v k.ú. Holičky u Staré Hlíny, úplatně, podle znaleckého posudku, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 169/12 k.ú. Holičky u Staré Hlíny, pana Karla Pekaře (U Francouzů 1186, Třeboň), a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 169/12 v k.ú. Holičky u Staré Hlíny. Žadatelé hradí veškeré náklady spojené se sepsáním smlouvy. Sepsání smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. b) Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 169/23 v k.ú. Holičky u Staré Hlíny, úplatně, za cenu dle platného znaleckého posudku, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 169/19 k.ú. Holičky u Staré Hlíny, manželů Ing. Zdeňka a Veroniky Chaloupkových (Hybešova 940, Třeboň), a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 169/19 v k.ú. Holičky u Staré Hlíny. Dále rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení plynové, elektrické,vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 169/23 v k.ú.holičky u Staré Hlíny, úplatně, za cenu dle platného znaleckého posudku, ve prospěch manželů Ing. Zdeňka a Veroniky Chaloupkových (Hybešova 940, Třeboň), a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 169/19, za podmínky, že dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,- Kč. Žadatelé hradí veškeré náklady spojené se sepsáním smlouvy. Sepsání smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Usnesení z 99. jednání RM/

2 c) Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 169/23 v k.ú. Holičky u Staré Hlíny, úplatně, podle znaleckého posudku, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 169/11 k.ú. Holičky u Staré Hlíny, manželů Jana a Drahoslavy Matouškových, Stříbřec 123, a každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 169/11 v k.ú. Holičky u Staré Hlíny. Žadatelé hradí veškeré náklady spojené se sepsáním smlouvy. Sepsání smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. 256/2006 Rada města bere na vědomí usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 40/2006/ZK (bod I., 3., b)) ze dne o darování stavby Most před obcí Stará Hlína přes rybník Vítek postavený na pozemkové parcele katastru nemovitostí č. 469/9 v k. ú. Stará Hlína včetně pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 469/9 o výměře m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Třeboň v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 180 pro obec Třeboň a k. ú. Stará Hlína Městu Třeboň, IČ , a doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru od Jihočeského kraje a uzavření darovací smlouvy. 257/2006 Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku k Nájemní smlouvě na nebytové prostory v domě čp.1/ii, ul. Chelčického, Třeboň, uzavřené mezi panem Martinem Říhou a Městem Třeboň, týkajícím se rozšíření nájemce o paní Lucii Říhovou, Šustova 899, Třeboň. 258/2006 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na zajištění projektu "Významné a památné stromy Třeboňska - naučný průvodce" formou CD s p. Davidem Brychtou. 259/2006 Rada města souhlasí se započtením pohledávky mezi Městem Třeboň a Lázněmi Aurora s.r.o. dle předloženého návrhu. 260/2006 Rada města bere na vědomí Zprávu auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření příspěvkových organizací Města Třeboň za rok 2005 se závěrečným výrokem bez výhrad u všech ověřovaných organizací a ukládá odboru finančnímu a majetkovému zapracovat tuto Zprávu do závěrečného účtu Města Třeboň za rok /2006 Rada města souhlasí se splacením půjčky z Fondu rozvoje bydlení vč. úroků ve výši ,73 Kč dle předložené žádosti manželů Jana a Marie Jindrových, trv. bytem Třebízského 844/II, Třeboň, ze dne /2006 Rada města souhlasí se splácením pokuty ve výši celkem 9.440,- Kč panem Noskem Františkem bytem Lomnice n/l. 614, 6 měsíčními splátkami po 1.574,- Kč a to počínaje měsícem květen 2006 a konče měsícem říjen Splátky se povolují pod ztrátou lhůt. Návrh dohody o splácení dluhu připraví právník MěÚ Třeboň. 263/2006 Rada města akceptuje předložený návrh Smlouvy o provedení auditu auditorské firmy ECO- ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Tábor na provedení zakázky přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky za rok 2006 u příspěvkových organizací Města Třeboně a souhlasí s uzavřením smlouvy za nabízených podmínek. Usnesení z 99. jednání RM/

3 264/2006 Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na použití prostředků z FRB na území Města Třeboně dle předloženého návrhu, na období 30 dnů ode dne zveřejnění. 265/2006 Rada města jako zadavatel veřejné zakázky Rekonstrukce Klofáčovy ulice v Třeboni, na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí přiděluje veřejnou zakázku uchazeči Lesostavby Třeboň a.s., který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 266/2006 Rada města nesouhlasí s doplněním zásad ve Směrnici pro umisťování reklamních zařízení v centru města Třeboně o ustanovení: V případě, že dům s číslem popisným má víc než jeden vstup z veřejného prostranství, lze povolit instalaci 1 ks reklamního zařízení ( áčka ) pro každý vstup do budovy. 267/2006 Rada města souhlasí se zvláštním užíváním části kruhového parkoviště komunikace v ul.u Francouzů pro umístění velkoobjemového uzavřeného kontejneru na komunální odpad dle návrhu. 268/2006 Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a Dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností 269/2006 a) Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu kina Světozor v čp. 1/I o výměře cca 470 m 2 na pozemku p.č. 48 v k.ú. Třeboň společnosti CORONA s.r.o. a PEX, a.s., se sídlem Jindřicha Plachty 3163, Praha 5, za podmínky dodržení rozsahu činnosti kina dle současného stavu. b) Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č. 45/3 o výměře 58 m 2 a stavby bez čp. na pozemku p.č. 45/4 o výměře 52 m 2 vč. pozemku, vše v k.ú. Třeboň. c) Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v práva přístupu přes část pozemku p.č. 48 průjezd a část pozemku p.č. 49 vše v k.ú. Třeboň, ve prospěch společností CORONA s.r.o. a PEX a.s. se sídlem Jindřicha Plachty 3163, Praha 5, bezúplatně, když zřízení věcného břemene bude zpřesněno geometrickým plánem. 270/2006 Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy s panem Františkem Myšákem, Třeboň 559/II, na část pozemku p.č. 88/6 v k.ú. Třeboň parkovací plocha, na dobu určitou od do za cenu 2.000,- Kč. 271/2006 Rada města revokuje část usnesení č. 158/2006 ze dne , vypuštění textu - a to formou přímého prodeje vlastníkům bytových jednotek domu čp.1101/ii, ul. Táboritská, Třeboň, do podílového spoluvlastnictví s tím, že nový návrh na usnesení rady města zní: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje provozní jednotky č. 1101/41 o výměře 44,90 m 2 v domě čp.1101, ul. Táboritská, Třeboň, za cenu minimálně ve výši platného znaleckého posudku, a to formou obálkové metody. Kupní cena bude splatná do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru. Usnesení z 99. jednání RM/

4 272/2006 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru přenechat objekt čp Klubovna dětí a mládeže v Třeboni jako výpůjčku pro organizovanou činnost dětí a mládeže: - Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Rožmberská růže Třeboň, IČ Rybníkáři, Dětský zájmový oddíl při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, Vrchlického 938/II, Třeboň - Asociace turistických oddílů mládeže, Zálesáci, středisko Třeboň, IČ Český svaz ochránců přírody 16/01 ZO ČSOP Třeboň, Březanova 82, Třeboň, IČ na dobu určitou 20 let s možností jejího dalšího prodloužení s tím, že náklady na provoz budou každoročně schvalovány v rozpočtu města. 273/2006 Rada města trvá na svém usnesení č. 246/2006 ze dne , týkajícím se úplatného převodu pozemků p.č. 1504/22, 2089/2, 2095/2 a 1791 v k.ú. Třeboň. 274/2006 Rada města ukládá finančnímu a majetkovému odboru vstoupit v jednání s panem Karlem Hubáčkem (Přemyslova 184, Třeboň) ve věci nalezení vhodného pozemku o výměře cca m 2 v k.ú. Třeboň nebo v k.ú. Břilice vhodného pro směnu za pozemek p.č. 1949/1 v k. ú. Třeboň. 275/2006 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí půjčky na projekt Českorakouský halový turnaj mladších žáků ve výši ,- Kč s dobou splatnosti do a schválit smlouvu o poskytnutí půjčky na projekt Česko-rakouský fotbalový turnaj mužů ve výši ,- Kč s dobou splatnosti do TJ Slovan Břilice, oddíl kopané v rámci projektu Česko rakouské jarní fotbalové turnaje mužů a žáků. Zároveň rada města schvaluje poskytnutí zálohy ve výši 20 tis.kč na smlouvu o poskytnutí půjčky projektu Česko-rakouský halový turnaj mladších žáků. 276/2006 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č o výměře m 2 v k. ú. Třeboň Rybářství Třeboň a.s. (Rybářská 801, Třeboň). 277/2006 Rada města souhlasí s podáním výpovědi firmě Technické služby Třeboň s.r.o. z Nájemní smlouvy uzavřené dne , když výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. 278/2006 Rada města souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č.098/2005 na akci Výstavba kluboven dětí a mládeže v Třeboni, dle předloženého návrhu. 279/2006 Rada města jako zadavatel veřejné zakázky Ozvučení Masarykova náměstí v Třeboni na základě posouzení odborem rozvoje a investic přiděluje veřejnou zakázku uchazeči f. Karel Dřínek, Hosín 5, Hluboká nad Vltavou, a jako zadavatel veřejné zakázky Rekonstrukce informačního střediska stavební úpravy čp. 103/I, Třeboň na základě posouzení a hodnocení nabídek odborem rozvoje a investic přiděluje veřejnou zakázku uchazeči Eduard Janát, stavební firma, Svobody 279/II, Třeboň, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Dále rada města souhlasí s přijetím dotace na akci Ozvučení Masarykova náměstí v Třeboni až do výše 435 tis. Kč a s přijetím dotace na akci Rekonstrukce informačního střediska stavební úpravy čp. 103/I, Třeboň až do výše 499 tis. Kč. Usnesení z 99. jednání RM/

5 Současně rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11, které spočívá v navýšení příjmové části rozpočtu o částku 931 tis. Kč ( ,-Kč akce Ozvučení náměstí a 499 tis. Kč akce stavební úpravy čp. 103/I). Zároveň schvaluje použití těchto částek ve výdajové části na tyto akce. Dále schvaluje převedení částky 437 tis. Kč z paragrafu 3322, položky 5171 podíl města k příspěvku na opravu kulturních památek na akci Ozvučení Masarykova náměstí v Třeboni a převedení částky 652 tis. Kč z paragrafu 3322, položky 5171 podíl města k příspěvku na opravu kulturních památek na akci Rekonstrukce informačního střediska stavební úpravy čp. 103/I, Třeboň Rozpočtové příjmy Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po Rozpočtové výdaje RO Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO 280/2006 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství pro předvolební agitační akci KDU-ČSL dle předloženého návrhu. 281/2006 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozšíření úvěrového rámce čerpání kontokorentního úvěru na rok 2006 od České spořitelny, a.s. do výše 20 mil. Kč. Současně doporučuje schválit zajištění tohoto kontokorentního úvěru budoucími rozpočtovými příjmy Města Třeboně. Výše úrokové sazby úvěru je plovoucí sazba a její výše je stanovena jako výše základní úrokové sazby České spořitelny, a.s. mínus marže 1 % per annum a dobu konečné splatnosti úvěru do /2006 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v Jiráskově ul. 3, Třeboň- Nový dvůr, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 283/2006 Rada města souhlasí s dobou konání pouťové zábavy v Břilicích dne v době od do h dle předloženého návrhu Sboru dobrovolných hasičů Břilice, za předpokladu dodržení předpisů upravujících provoz veřejných hudebních produkcí. Ing. Jiří Houdek v.r starosta města Jan Ouška v.r. místostarosta Usnesení z 99. jednání RM/

Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005

Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005 498/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. KN 1621/12 o výměře 22 m 2 v k.ú. Břilice, do

Více

Z 95. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 6. 3. 2006

Z 95. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 6. 3. 2006 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 95. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 6. 3. 2006 123/2006 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č.1541/2 o výměře 423 m 2 (dle geometrického

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 52/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 Usnesení číslo : 394/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. KN 2476/1 o výměře

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 7. 3. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 7. 3. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 63/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 7. 3. 2005 Usnesení číslo: 109/2005 Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít s TJ Jiskrou Třeboň smlouvu o poskytnutí finanční

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ ZE 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 27.03.2013

USNESENÍ ZE 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 27.03.2013 USNESENÍ ZE 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 27.03.2013 Usnesení RM č. 197/2013-75 provedení rozpočtového opatření č. 13, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: Josef Hadrava, MUDr. Ivan Bouchal 37.

Více

USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014

USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 119 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení RM č. 75/2014-4 3. Rozpočtové opatření č.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 123 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 120/2014-6 3. Rozpočtové opatření č. 124 úprava dotačních

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 944/09-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.09.2012.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 944/09-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.09.2012. U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 5. září 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Organizační zajištění zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 74. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 13. června 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 67. schůzi 31.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více