Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy"

Transkript

1 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo 15 členů zastupitelstva obce viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu. Součástí zápisu je protokol o hlasování příloha č Zahájení Starosta obce Ing. Antonín Gazárek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy v hodin. Informace o konání 4. zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Vnorovy, na elektronické úřední desce internetových stránek Obce Vnorovy a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání. Starosta dále konstatoval, ţe v době zahájení je přítomno 15 členů zastupitelstva obce z celkových 15 členů a tedy zastupitelstvo je schopno se právoplatně usnášet. 2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu) Starosta obce Ing. Antonín Gazárek jmenoval Ing. Zdeňku Motyčkovou zapisovatelkou. Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Martina Ivana a Pavla Pavku. Zastupitelstvo obce Vnorovy u r č u j e ověřovateli zápisu Ing. Martina Ivana a Pavla Pavku. Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 Usnesení č. 01/Z04/11 bylo schváleno. Navrţený program jednání zastupitelstva: 1. Zahájení 2. Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání). 3. Majetkové záleţitosti: Prodej plynového potrubí JmP Ţádost o prodej staré kotelny ZŠ Ţádost o zřízení věcného břemene (Jeţková Ludmila) 4. Návrh Pozemkového úřadu na změnu hranic mezi k.ú. Vnorovy a k.ú. Lidéřovice 5. Smlouva o půjčce s MAS 6. Změny obecně závazných vyhlášek 7. Závěrečný účet za rok Rozpočtové opatření č. 3/ Ţádost o poskytnutí příspěvku na demolici ( A.Gazárek, Vnorovy 140 ) 10. Podporované byty umístění, projekt! 11. Odvlhčení školy nové odpady 12. Různé 14. Diskuse 15. Závěr 1

2 Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta nechal hlasovat o návrhu programu v souladu s pozvánkou. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e následující program 4. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 02/Z04/11 bylo schváleno. 3. Majetkové záleţitosti a) Prodej plynového potrubí JmP Starosta seznámil zastupitele s návrhem kupní smlouvy na převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rámci stavby ZTV Lokalita U Jazera, Vnorovy v ceně ,- Kč s JMP Net, s.r.o. Brno. Ing. Martin Ivan doplnit do smlouvy, ţe vlastnické právo přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e kupní smlouvu na převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rámci stavby ZTV Lokalita U Jazera, Vnorovy v ceně ,- Kč s JMP Net, s.r.o. Brno s doplněním do smlouvy, ţe vlastnické právo přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího. Usnesení č. 03/Z04/11 bylo schváleno. b) Ţádost o prodej staré kotelny ZŠ (Břečka Karel) Pan Karel Břečka poţádal o prodej budovy bývalé kotelny ZŠ Vnorovy, kterou by chtěl vyuţívat pro potřebu své firmy. Rada obce schválila záměr, který byl vyvěšen na úřední desce. PhDr. Hana Tyllichová stará kotelna nemá pro základní školu ţádné vyuţití Ing. Jaromír Celner navrhuje pronájem Mgr. Pavel Chudík o pronájem nemá pan Břečka zájem Po diskuzi zastupitelů nechal starosta hlasovat o záměru prodeje pozemku pod kotelnou včetně kotelny a část pozemku cca 112m 2 za kotelnou. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e záměr prodeje pozemku pod kotelnou včetně kotelny a část pozemku cca 112m 2 za kotelnou. Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 6 Zdrželi se 1 Usnesení č. 04/Z04/11 bylo schváleno. 2

3 c) Ţádost o zřízení věcného břemene ( Ludmila Jeţková ) Paní Ludmila Jeţková poţádala o zřízení věcného břemene (právo chůze a jízdy přes pozemek p.č v k.ú. Vnorovy). Poté co obec prodala bytovku, má paní Jeţková obavu, ţe by mohl být prodán i pozemek p.č přes který má přístup ke garáţi. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v chůzi a jízdě přes pozemek p.č v k.ú. Vnorovy pro Ludmilu Jeţkovou jako oprávněnou z věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Usnesení č. 05/Z04/11 bylo schváleno. 4. Návrh Pozemkového úřadu na změnu hranic mezi k.ú. Vnorovy a k.ú. Lidéřovice na Moravě Starosta seznámil zastupitele, ţe Pozemkový úřad Hodonín v rámci zahájených pozemkových úprav v k.ú. Vnorovy a v k.ú. Lidéřovice na Moravě navrhuje v rámci technického zjednodušení těchto úprav převést část pozemků z k.ú. Lidéřovice na Moravě do k.ú. Vnorovy. Jedná se celkem o 191 ha. Dále starosta uvedl, ţe je to značný zásah do vlastnických práv. Nechal hlasovat o tomto bodu. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e v rámci pozemkových úprav převedení části pozemků z k.ú. Lidéřovice na Moravě do k.ú. Vnorovy. Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 12 Zdrželi se 3 Návrh usnesení č. 06/Z04/11 nebyl schválen. 5. Smlouva o půjčce s MAS Starosta Ing. Antonín Gazárek oznámil, ţe zastupitelstvo v roce 2009 schválilo smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky pro MAS Stráţnicko, jejímiţ jsme členy. Protoţe z technických důvodů je smlouva uzavírána na jeden rok, je nutno uzavřít novou smlouvu. Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje Smlouvu o půjčce s MAS Stráţnicko na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,- Kč do Usnesení č. 07/Z04/11 bylo schváleno. 6. Změny obecně závazných vyhlášek Starosta Ing. Antonín Gazárek seznámil zastupitele se změnou obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Od došlo ke změně zákonů, kdy nový Daňový řád ruší a nahrazuje zákon č. 337/1992 o správě daní a poplatků a dochází ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Z tohoto důvodu je nezbytné provést úpravu obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích. Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 2 Usnesení č. 08/Z04/11 bylo schváleno. 3

4 Starosta Ing. Antonín Gazárek seznámil zastupitele se změnou obecně závazné vyhlášky 2/2011 o veřejném pořádku a ochraně před hlukem a vibracemi. Jedná se o stanovení hodiny ukončení hudební produkce konané mimo uzavřené prostory. Po diskuzi zastupitelů byla navrţena hodina ukončení hudební produkce v hodin a o tomto návrhu bylo hlasováno. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o veřejném pořádku a ochraně před hlukem a vibracemi. Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 4 Zdrželi se 1 Usnesení č. 09/Z04/11 bylo schváleno. 7. Závěrečný účet Obce Vnorovy za 2010 Informaci podal starosta Ing. Antonín Gazárek. Mgr. Petr Pavka finanční výbor projednal závěrečný účet a navrhuje schválení bez výhrad Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e závěrečný účet Obce Vnorovy za rok 2010 s výsledkem bez výhrad včetně hospodaření. Usnesení č. 10/Z04/11 bylo schváleno. 8. Rozpočtové opatření č. 3/2011 Informaci podal místostarosta Mgr. Pavel Chudík ( příloha č.2). Mgr. Petr Pavka finanční výbor projednal na svém jednání rozpočtové opatření č. 3/2011 a doporučuje jej ke schválení v zastupitelstvu Příjmy celkem : ,- Kč Výdaje celkem : ,- Kč Financování celkem: ,- Kč Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 3/2011 (příloha č.2). Usnesení č. 11/Z04/11 bylo schváleno. 9. Žádost o poskytnutí příspěvku na demolici ( A. Gazárek, Vnorovy 140) Starosta informoval zastupitele o ţádosti pana Antonína Gazárka, Vnorovy 140 o příspěvek na demolici. Jedná se o rodinný dům č.p. 140 ve Vnorovech, který byl zbořen a na samém místě postavena novostavba. Předloţená faktura nemá správné náleţitosti. O tomto bodu nebylo hlasováno. 4

5 10. Podporované byty umístění, projekt Na základě poţadavku z minulého jednání zastupitelstva seznámil místostarosta obce Mgr. Pavel Chudík zastupitele s předpokládanými náklady pro výstavbu podporovaných bytů v dříve navrţených lokalitách: 1. Lidéřovice dle platného ÚP u silnice I/55 za ulicí Padělky, 2. farní zahrada, 3. areál staré mateřské školy 4. prostranství za Lidovým domem. O tomto bodu proběhla diskuze. Z hlediska nákladů a sloţitosti výkupu pozemků je lokalita č.1 velmi náročná. Lokalita č. 2 nepřipadá v úvahu z důvodu nesouhlasu farního úřadu. Lokalita č. 3 a č. 4 jsou obě umístěny na obecním pozemku a z hlediska nákladů na vybudování inţenýrských sítí přibliţně náročné. Mgr. Martin Motyčka navrhuje další lokalitu - plochu naproti MŠ Starosta nechal hlasovat o 3. lokalitě na zadání studie podporovaných bytů v areálu staré MŠ na p.č. 340 k.ú. Vnorovy. Zastupitelstvo obce Vnorovy s c h v a l u j e zadání studie podporovaných bytů v areálu staré mateřské školy na p.č. 340 v k.ú. Vnorovy. Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 3 Zdrželi se 1 Usnesení č. 12/Z04/11 bylo schváleno. 11. Odvlhčení školy nové odpady Na 3. zasedání se projednávalo odvlhčení budovy základní školy pomocí elektroosmózy. Bylo rozhodnuto provést kontrolu stavu odpadů ve škole. Po provedené kamerové zkoušce bylo rozhodnuto provést rekonstrukci odpadů od umyvadel ve třídách v přízemí a jedné třídě v prvním patře. O tomto bodu nebylo hlasováno. 12. Různé Ing. Jaromír Celner - na polní cestu za zahradou rodinného domu pana Bezděka je vysypávána posečená tráva ze zahrady Pavel Čajka do chodníku u rodinného domu pana Rosochy zasahují větve smrků Ing. Jan Břečka na Dolině jsou znečišťovány dešťové vpusti (vylévání domovního odpadu) Ing. Jan Břečka poţádat Policii o zesílené hlídky v době hodů a nainstalovat kameru k Lidovému domu. Starosta prověří legislativní omezení v případě instalace kamery (moţnost záznamu apod.). Ing. Jan Břečka udrţovat ochrannou hráz na Dolině (suchý poldr) a shybku pod Baťovým kanálem PhDr. Hana Tyllichová poděkovala všem za spolupráci hlavně paní knihovnici při pořádání školních akcí 5

6 13. Závěr Starosta ukončil pro projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v hodin. Zapsala: Ing. Zdeňka Motyčková Ve Vnorovech dne Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Ivan. Pavel Pavka.. Ing. Antonín Gazárek starosta obce 6

7 7

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 11.11.2013 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 01/Z18/14 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 01/Z18/14 bylo schváleno. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 31.7.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 31.7.2014 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy 1.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy 1. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2014 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.6.2007 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 - Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 09/2011/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 19.9.2011 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Z Á P I S. Předsedající následně předložil návrh programu zasedání:

Z Á P I S. Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: Z Á P I S 16. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 11. 9. 2013 Přítomno : 11 (omluvili se: Petr Purmenský, Jiří Kudělka, Pavel Lichnovský a Jaromír Marek) Občanů : 9 Místo konání : sál pohostinství

Více

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Z á p i s č. 9/2012 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného dne 2. února 2012 v 17.00 hodin v budově místní

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ZÁPIS. Přítomni: Dle prezenční listiny. Přítomno 11 z celkového počtu 15 členů OZ, takže zasedání bylo usnášeníschopné.

ZÁPIS. Přítomni: Dle prezenční listiny. Přítomno 11 z celkového počtu 15 členů OZ, takže zasedání bylo usnášeníschopné. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 11. prosince 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Přítomno 11 z celkového

Více

Obec Třanovice. Zápis. ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.3. 2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.3. 2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.3. 2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 14 členů ZO Třanovice, 1 omluven 3 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 29.04.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 29.04.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 29.04.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 5/2015 Č.j. 807/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice, konaného dne 7. září 2015 od 19.00 hod. Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 2. 2. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1. Zahájení,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Obec Třanovice ANONYMIZOVNÝ ZÁPIS. z VII. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 27.6.2011 v 18 00 hod.

Obec Třanovice ANONYMIZOVNÝ ZÁPIS. z VII. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 27.6.2011 v 18 00 hod. Obec Třanovice ANONYMIZOVNÝ ZÁPIS z VII. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 27.6.2011 v 18 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 4 občané Zahájení Zasedání

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 29/2013/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 2.12. 2013 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více