Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky platné od Smluvní podmínky pro záp ky poskytované spole ností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou sou ástí Smlouvy o P ce uzavírané mezi spole ností MIRACON s.r.o. a fyzickou osobou. B. Smlouva o P ce se ídí t mito Všeobecnými obchodními podmínkami a podp rn pat nými ustanoveními zákona. 89/2012 Sb., Ob anského zákoníku, ve zn ních pozd jších p edpis. C. Smlouva o P ce je považována za uzav enou okamžikem, kdy V itel poskytne Klientovi P ku v souladu s l. 6) Podmínek. D. Veškeré platby podle Smlouvy o P ce musí být provád ny v K. 2) Definované pojmy a odkazy A. Pro ú ely Smlouvy o P ce a t chto Podmínek mají následující výrazy níže uvedený význam: a) itelem se rozumí spole nost MIRACON s.r.o., I , se sídlem Praha 6, Dejvice, Na Š áhlavce 1555/2, PS , zapsaná do obchodního rejst íku vedeného M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka , která poskytuje ky fyzickým osobám; b) Klientem se rozumí fyzická osoba ve v ku minimáln 18 let se zp sobilostí k právním úkon m, která zažádá spole nost MIRACON s.r.o. o poskytnutí P ky; c) Stranami se rozumí V itel a Klient spole ; d) Internetovými stránkami se rozumí internetové stránky V itele dostupné na adrese e) Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky; f) Ceníkem se rozumí ceník uvedený na Internetových stránkách stanovující konkrétní výši Poplatku, Minimální ástku splátky, Redukovanou i Plnou SP ve vztahu ke konkrétní výši P ky; g) Poštou se rozumí eská pošta, s.p., se sídlem na adrese Praha 1, Politických v 909/4, PS , I : , zapsaný do obchodního rejst íku vedeného M stským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565; h) Telefonním íslem se rozumí telefonní íslo V itele uve ejn né na Internetových stránkách; i) em se rozumí ová adresa V itele uve ejn ná na Internetových stránkách; j) Datovou schránkou se rozumí datová schránka V itele uve ejn ná na Internetových stránkách; k) tem se rozumí bankovní ú et V itele uve ejn ný na Internetových stránkách; l) Adresou se rozumí adresa V itele uve ejn ná na Internetových stránkách; m) Mobilním íslem se rozumí íslo mobilního telefonu Klienta, které registroval v rámci Žádosti o P ku do informa ního systému V itele; n) Žádostí o P ku se rozumí projev v le Klienta p ijmout od V itele P ku v souladu s t mito Podmínkami, u in ný formou stanovenou v l. 3 Podmínek; o) Nabídkou se rozumí zaslání SMS s konkrétními parametry p ky Klientovi; p) První nabídkou se rozumí nabídka na uzav ení Smlouvy o p ce obsažená v dopise obsahujícím Rámcovou smlouvu; q) Kódem se rozumí jedine ný kód, p id lený Klientovi, jímž Klient potvrzuje uzav ení Rámcové smlouvy; r) Heslem se rozumí bezpe nostní a identifika ní heslo, které si Klient zvolí p i registraci v rámci Žádosti o p ku; s) Akceptací se rozumí zaslání SMS ve tvaru: SOUHLASIM Heslo, Klientem V iteli, Akceptací v p ípad První nabídky se rozumí zaslání SMS ve tvaru: Heslo Kód. Akceptací je uzav ena Rámcová smlouva a jednotlivé Smlouvy o P ce; t) kou se rozumí pen žní ástka ve výši maximáln 4.500,- K poskytnutá Klientovi V itelem ve form záp ky podle chto Podmínek nebo pen žní ástka, kterou si chce Klient od v itele podle t chto Podmínek zap it; u) Smlouvou o P ce se rozumí kterákoli smlouva o záp ce uzav ená mezi V itelem a Klientem podle l. 6) Podmínek; v) Rámcovou smlouvou se rozumí Rámcová smlouva o p ce blíže specifikovaná v l. 5) Podmínek, která blíže upravuje smluvní vztah mezi Stranami a je doru ená Klientovi Poštou do vlastních rukou spolu s První nabídkou; w) Poplatkem se rozumí poplatek na úhradu náklad V itele vzniklých v souvislosti se zpracováním Žádosti o P ku, s poskytnutím P ky a správou P ky, stanovený podle l. 7) Podmínek; x) Závazkem se rozumí souhrn veškerých finan ních závazk Klienta v i V iteli; y) Minimální splátkou se rozumí ástka, jejímž zaplacením vzniká V iteli v i Klientovi nárok na sankci ve výši Redukované SP namísto Plné SP a jejíž výše je pro jednotlivé výše P ek definovaná v Ceníku;

2 z) Redukovanou SP se rozumí smluvní pokuta, která bude Klientovi ú tována v p ípad, že v as nesplní sv j Závazek v i iteli, ale uhradí alespo Minimální splátku dle l. 9) písm. B) Podmínek, její výše je pro jednotlivé výše P ek definovaná v Ceníku; aa) bb) 3) Klient a Žádost o P ku Plnou SP se rozumí smluvní pokuta, která bude Klientovi ú tována, jestliže v as nesplní sv j Závazek v i V iteli a zárove neuhradí alespo Minimální splátku dle l. 9) písm. B) Podmínek, její výše je pro jednotlivé výše P ek definovaná v Ceníku; Vyšší mocí se rozumí událost, která je nep edvídatelná a která je mimo vliv Stran, nap. pln ní Smlouvy je znemožn no stávkou, technickými potížemi, vzpourami, sabotáží, povstáním, p írodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad pln ní závazk p evzatých na základ Smlouvy o P ce. A. Má-li Klient zájem o poskytnutí P ky, zašle V iteli Žádost o P ku prost ednictvím Internetových stránek nebo zasláním SMS na Telefonní íslo. B. Odesláním Žádosti o P ku Klient výslovn žádá V itele, aby Smlouva o P ku byla sjednána. C. Odesláním Žádosti o P ku Klient zárove potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Podmínkami, které jsou k dispozici na Internetových stránkách. D. Odesláním Žádosti o P ku ve smyslu l. 3) písm. A) Podmínek Klient potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli finan ních závazk v i žádné fyzické i právnické osob, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho solventnost. E. Žádost o P ku formou elektronického formulá e umíst ného na Internetových stránkách Klient podá prost ednictvím sekce ONLINE ŽÁDOST. Klient vyplní povinné údaje, kterými jsou: a) Jméno a p íjmení b) Rodné íslo c) Heslo d) íslo ob anského pr kazu e) íslo bankovního ú tu f) íslo mobilního telefonu g) Trvalá adresa uvedená v ob anském pr kazu ve form : název ulice, íslo popisné, obec, sm rovací íslo h) Údaj, zda je proti Klientovi vedeno exeku ní ízení i) Zdroj p íjm. F. Klient, který již podával Žádost o P ku prost ednictvím elektronického formulá e umíst ného na Internetových stránkách, musí zadat Heslo shodné s tím, které zadal p i p edchozí Žádosti o p ku. G. Za Žádost o P ku prost ednictvím SMS bude V itelem považována pouze taková SMS zpráva, která bude V iteli zaslána z Mobilního ísla a bude obsahovat údaje reprezentující výši požadované P ky v K a Heslo. Žádosti o P ku prost ednictvím SMS nebude V itelem vyhov no, bude-li se jednat o první P ku poskytnutou Klientovi. H. Klient odpovídá V iteli za pravdivost a správnost údaj uvedených v Žádosti o P ku. Klient souhlasí s tím, aby V itel ov il pravdivost údaj uvedených v této Žádosti o P ku ve všech ve ejn dostupných seznamech a registrech. I. itel je rovn ž oprávn n za použití poštovních, elektronických i telefonických služeb ov it, zda údaje, které Klient zaslal v Žádosti o P ku formou SMS nebo které uvedl v Žádosti o P ku ve form elektronického formulá e umíst ného na Internetových stránkách, jsou pravdivé. Toto ov ení m že V itel za ú elem udržení aktuálních údaj o Klientovi provést, i když se s Klientem zrovna neú astní žádného závazkového vztahu. 4) Schválení P ky V itelem A. Žádost o P ku V itel vyhodnotí a vybere maximální finan ní ástku, kterou je Klientovi jakožto P ku ochoten poskytnout. Stanovení seznamu P ek, které je V itel ochoten Klientovi poskytnout je pln v kompetenci V itele a Klient tuto skute nost nem že žádným zp sobem ovlivnit. V itel nemusí Klientovi do seznamu vybrat žádnou P ku. B. U Žádosti o P ku podané prost ednictvím sít internet se Klientovi seznam vybraných P ek zobrazí na Internetových stránkách. Pro pokra ování ve zpracování Žádosti o P ku si musí Klient ze seznamu jednu variantu zachycující výši požadované P ky vybrat a odeslat k dalšímu zpracování. Na takto odeslanou žádost V itel odpoví zasláním Nabídky ve form SMS na Mobilní íslo. Pokud Klient na Nabídku nebude reagovat, nedojde k uzav ení Smlouvy o P ce. Jestliže se jedná o první Žádost o P ku Klienta a mezi Klientem a V itelem nebyla dosud uzav ena Rámcová smlouva, zašle Klient V iteli SMS ve tvaru: SOUHLASIM Heslo, a dále se postupuje dle l. 5) Podmínek. C. U Žádosti o P ku podané prost ednictvím SMS je Klientovi ze seznamu P ek vybrána varianta, která se nejvíce blíží požadované výši P ky a tato je odeslána jako závazná Nabídka ve form SMS na Mobilní íslo. Pokud Klientovi žádná P ka do seznamu vybrána nebyla je obsahem SMS text vyjad ující tuto skute nost. D. Nabídka obsahuje výši P ky, Poplatek, datum splatnosti P ky a je ú inná 24 hodin od okamžiku jejího odeslání na Mobilní íslo Klienta. Po uplynutí této doby se stává neplatnou. E. Nabídka nebude Klientovi odeslána, pokud by se m lo jednat o t etí a další Nabídku b hem posledních 24 hodin. F. Pokud Klient z posledních p ti Nabídek ani jednu nep ijme, nebudou mu žádné další Nabídky odeslány.

3 5) Uzav ení Rámcové smlouvy o p ce a rozhod í smlouvy A. Rámcová smlouva o p ce bude Klientovi zaslána p ed uzav ením první Smlouvy o P ce spolu s rozhod í smlouvou. Na základ Rámcové smlouvy a rozhod í smlouvy, jejíž zn ní je v souladu s rozhod í doložkou obsaženou v l. 14) písm. D. VOP, budou následn uzavírány všechny následující Smlouvy o P ce, a to vždy pouze a jedin za p edpokladu, že neexistuje Závazek. B. itel zašle Klientovi prost ednictvím Pošty doporu ený dopis do vlastních rukou na koresponden ní adresu evidovanou v informa ním systému V itele, ve kterém bude Rámcová smlouva obsahující identifika ní údaje Klienta, Kód, souhlas s poskytnutím P ky ídící se Podmínkami a Ceníkem spolu s První nabídkou a dále rozhod í smlouvu. C. Jestliže Klient souhlasí s Rámcovou smlouvou, parametry První nabídky popsanými uvnit zásilky a rozhod í smlouvou, zašle na Telefonní íslo SMS ve tvaru Heslo Kód. Heslo musí souhlasit s Heslem, které Klient zadal do informa ního systému V itele p i Žádosti o P ku. Na základ této Akceptace budou Klientovi na jím uvedený ú et p evedeny finan ní prost edky. D. Akceptace Rámcové smlouvy, První nabídky a rozhod í smlouvy musí prob hnout do 30 dn od odeslání doporu eného dopisu s Rámcovou smlouvou V itelem Klientovi. Není-li Rámcová smlouva, První nabídka a rozhod í smlouva takto Klientem odsouhlasena, nemohou na jejím základ mezi Klientem a V itelem vzniknout právní vztahy. 6) Uzav ení Smlouvy o P ce, poskytnutí P ky a výše P ky A. První nabídka nebo Nabídka bude V itelem považována ze strany Klienta za akceptovanou, pokud sou asn nastanou tyto skute nosti: a) hem ú innosti První nabídky p ijde na Telefonní íslo SMS ve tvaru: Heslo Kód, nebo b hem ú innosti Nabídky p ijde na Telefonní íslo SMS ve tvaru: souhlasim Heslo; b) Mobilní íslo, ze kterého SMS p išla, Heslo a u První nabídky i Kód, je shodné s údaji, které Klient p i Žádosti o P ku zadal do informa ního systému V itele. B. Klientovi, který uzav el Rámcovou smlouvu dle l. 5 a akceptoval První nabídku i Nabídku V itele, V itel poskytne P ku prost ednictvím bankovního p evodu na ú et Klienta, který Klient p i Žádosti o P ku zadal do informa ního systému itele. Za poskytnutí P ky je považováno datum odepsání pen žních prost edk z ú tu V itele. 7) Poplatek za zpracování Žádosti o P ku, poskytnutí P ky a správu P ky A. Výše Poplatku odráží náklady V itele na zpracování Žádosti o P ku, poskytnutí P ky a správu P ky a je sou ástí První nabídky i Nabídky. B. Výše Poplatku je stanovena dle Ceníku podle výše P ky. C. Za poskytnutou P ku není ú tován úrok. Toto ustanovení se nevztahuje na povinnost platit úrok z prodlení p i prodlení dlužníka. D. Poplatek bude vyú tován ke dni splatnosti P ky, nesplacením poplatku se Klient ocitá v prodlení. 8) Splácení p ky a splatnost A. Den splatnosti bude stanoven v První nabídce i Nabídce a dále bude Klientovi informativn sd len v SMS s platební instrukcí, která bude odeslána po odepsání finan ních prost edk poskytovaných Klientovi jako P ka z ú tu V itele. Pokud den splatnosti p ipadne na den, který není bankovním dnem v eské republice, bude P ka splatná v nejbližší následující bankovní den v eské republice. B. itel zašle Klientovi po odepsání finan ních prost edk poskytovaných Klientovi z ú tu V itele informativní SMS s dnem splatnosti a výší Závazku. Klient je povinen zajistit, aby finan ní prost edky ve výši Závazku Klienta v i V iteli byly p ipsány na Ú et V itele nejpozd ji v den splatnosti na Ú tu V itele. Zárove je nutné, aby Klient jako variabilní symbol uvedl své rodné íslo. Jestliže z d vodu neúplnosti variabilního symbolu a následné nemožnosti identifikace plátce V itel nebude schopen identifikovat platbu Klienta, je Klient v prodlení. C. Neobdržení SMS dle l. 8) písm. A) a B) Podmínek nezbavuje Klienta povinnosti uhradit Závazek v i V iteli v rámci splatnosti podle l. 8) písm. A) Podmínek. D. Jestliže Klient neuhradí Závazek v i V iteli do data splatnosti dle l. 8) písm. a) a b), je v prodlení. E. Jakákoli úhrada ásti Závazku Klienta v i V iteli bude nejprve zapo ítána na úhradu P ky, následn bude hrazena Poplatek, poté Redukovaná SP a nakonec Plná SP. F. itel pro Klienty pravideln organizuje sout že, ve kterých Klienti mají možnost vyhrát dle podmínek stanovených V itelem pro danou sout ž ur ité množství bod. Klientovi, kterému byla poskytnuta P ka, jež nebyla do data splatnosti ádn uhrazena, a který zárove v sout žích získal alespo po et bod odpovídající výši Minimální splátky pro danou P ku, bude splatnost ky automaticky prodloužena o 14 dní, aby se nedostal do prodlení se spln ním svého závazku. Zárove bude po et bod evidovaných u takovéhoto Klienta ponížen o po et bod, odpovídají výši Minimální splátky pro danou P ku. Klient bude o prodloužení splatnosti a snížení získaných bod V itelem vyrozum n. 9) Smluvní pokuta a úrok z prodlení A. Jestliže P ka i jiná ást Závazku nebude splacena v souladu s l. 8) písm. A) a B) Podmínek, je V itel oprávn n po Klientovi požadovat smluvní pokutu, jejíž výši stanoví Ceník dle výše P ky (sloupec Plná SP). Tato Plná SP bude ú tována za každých zapo atých 7 dní, kdy je Klient v prodlení a nezaplatil ani Minimální splátku dle l. 9) písm. B) Podmínek, avšak maximáln po dobu 21 dní, tedy t i krát. Po této dob bude smluvní pokuta init 0,25% denn z výše P ky až do úplného zaplacení Závazku. V ípad, že V itel bude smluvní pokutu dle tohoto lánku po Klientovi požadovat, je Klient povinen smluvní pokutu zaplatit i v ípad, že nezavinil porušení smluvní povinnosti.

4 B. Jestliže P ka i jiná ást Závazku nebude splacena v souladu s l. 8) písm. A) a B) Podmínek a zárove Klient zaplatí alespo Minimální splátku stanovenou v Ceníku, dojde ke stavení prodlení po dobu 14 dní a V iteli vznikne nárok na Redukovanou SP. Vznikl-li V iteli nárok na Plnou SP a Klient následn uhradí Minimální splátku, dojde k stavení nároku V itele na Plnou SP po dobu 14 dní. Neuhradí-li Klient v této lh Minimální splátku, b ží V iteli po uplynutí sedmidenní lh ty op t nárok na Plnou SP, jinak se nárok V itele na Plnou SP staví na dalších 14 dní od uhrazení Minimální splátky a V itel má nárok na Redukovanou SP. C. Ustanovením o smluvní pokut není dot en nárok V itele na náhradu p ípadné škody. D. Neuhradí-li Klient V iteli jakoukoli ástku dlužnou na základ Smlouvy o P ce ani po uplynutí 45 dn ode dne splatnosti této ástky, je V itel oprávn n o prodlení Klienta informovat registry dlužník. E. itel je oprávn n požadovat po Klientovi úhradu veškerých náklad souvisejících s vymáháním splatného pln ní podle Smlouvy o P ce. Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných náklad na vymáhání P ky a ostatních pohledávek V itele vzniklých na základ Smlouvy o P ce. F. itel má možnost prominout Klientovi ást smluvní pokuty, jestliže Klient prokáže V iteli sou innost a ochotu uhradit sv j Závazek. G. Jestliže P ka i jiná ást Závazku nebude splacena v as dle l. 8), je V itel oprávn n po Klientovi požadovat zaplacení úroku z prodlení z nesplaceného Závazku za dobu prodlení Klienta. H. Výše úrok z prodlení je ur ena dle na ízení vlády. 351/2013 Sb. 10) Právo na odstoupení od smlouvy A. Klient má právo odstoupit od Smlouvy o P ce bez uvedení d vodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lh 14 dn ode dne uzav ení Smlouvy o P ce jinak z stává Smlouva o P ce platnou a ú innou. Lh ta pro odstoupení od Smlouvy o p ce je dodržena, pokud je odstoupení v této lh odesláno. B. Klient souhlasí s tím, že mu P ka bude poskytnuta p ed uplynutím lh ty pro odstoupení. Poskytnutím p ky p ed uplynutím lh ty 14-ti dn právo klienta odstoupit od Rámcové smlouvy zaniká. Klient rovn ž nemá právo na odstoupení od Smlouvy o ce, jestliže již P ku a Závazek splatil. C. Klient vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle V iteli písemné oznámení o odstoupení na Adresu. D. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat: a) jméno a datum narození Klienta; b) oznámení ohledn odstoupení od Smlouvy o P ce a úmyslu vrátit V iteli veškeré finan ní prost edky poskytnuté itelem; c) datum; d) podpis Klienta. E. V p ípad uplatn ní práva na odstoupení od Smlouvy o P ce je Klient povinen V iteli vrátit veškeré finan ní prost edky poskytnuté V itelem na Ú et V itele. Finan ní prost edky musí Klient V iteli odeslat v den odeslání oznámení o odstoupení. F. Jestliže Klient od Smlouvy odstoupil, je povinen uhradit V iteli ástku odpovídající nutn vynaloženým náklad m, tedy Poplatek. 11) Odpov dnost A. Klient je povinen nahradit V iteli škodu vzniklou na základ p edložení nepravdivých informací nebo na základ porušení Smlouvy o P ce Klientem. B. itel nenese odpov dnost za jakékoli ztráty v souvislosti s mimo ádnými událostmi vedoucími k p erušení innosti V itele, jestliže V itel tyto mimo ádné události nem že ovlivnit. V itel není dále odpov dný za p ípadné ztráty Klientovi zp sobené etí stranou, jako je Pošta, bankovní instituce. C. Strany nenesou odpov dnost za nepln ní svých povinností v d sledku Vyšší moci, jestliže Strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila. Po odpadnutí takovéto p ekážky nicmén musí neprodlen svou povinnost splnit. 12) Ostatní ustanovení A. Jakékoli otázky spojené s Podmínkami nebo Smlouvou o P ce budou zodpov zeny na Telefonním ísle nebo u. B. Klient je povinen neprodlen informovat V itele o jakýchkoli zm nách v údajích uvedených v Žádosti o P ku. C. itel je oprávn n kdykoli bez souhlasu Klienta p evést svá práva vyplývající ze Smlouvy o P ce i jejich ást na kteroukoli etí osobu. D. Ceník je nedílnou sou ástí t chto Obchodních podmínek. E. Uzav ením Smlouvy o P ce dává Klient V iteli souhlas ve smyslu zákona. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, ke zpracování osobních údaj, které budou Klientem V iteli sd leny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukon ením Smlouvy o ce. Souhlas se zpracováním osobních údaj poskytnutých V iteli je ud len k ú el m jednání o uzav ení Smlouvy o P ce, za ú elem poskytnutí P ky a úkon m souvisejícím s poskytnutím P ky, za ú elem posuzování bonity Klienta, za ú elem realizace postupu p i vymáhání dlužných ástek a dalších postup s tím spojených a za ú elem ší ení obchodních sd lení a nabídek služeb. Souhlas klienta zahrnuje zpracování osobních údaj i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základ smluvního vztahu s V itelem.

5 F. Klient ud luje sv j souhlas se zpracováním a p edáváním osobních údaj dobrovoln a má právo ho kdykoli po splacení P ky odvolat formou doporu eného dopisu zaslaného na Adresu. G. Klient má právo p ístupu k osobním údaj m poskytnutých V iteli, jakož i právo na jejich opravu. V p ípad, že zpracování osobních údaj je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, m že Klient požádat V itele i zpracovatele o vysv tlení nebo žádat, aby takový stav byl odstran n (zejména jde o blokování, provedení opravy, dopln ní nebo likvidaci osobních údaj ). Klient má též právo obrátit se na Ú ad pro ochranu osobních údaj. H. Tyto Podmínky mohou být V itelem kdykoliv zm ny formou oznámení na Internetových stránkách u in ného nejmén 10 kalendá ních dn p ed navrhovaným datem ú innosti zm ny Podmínek. Zm né Podmínky se uplatní pouze na P ky poskytnuté ode dne ú innosti zm ných Podmínek. P ky poskytnuté do dne ú innosti zm ny Podmínek se stále ídí Podmínkami v jejich p vodním zn ní. Zm né Podmínky V itel uve ejní na Internetových stránkách. 13) Oznámení A. Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o P ce a t mito Podmínkami musejí být písemná, v eském jazyce a zaslána doporu eným dopisem Pošty nebo prost ednictvím Datové schránky s výjimkou oznámení o zm Podmínek dle l. 12 písm. H) a postupu tam uvedeného. 14) Postup p i ešení spor A. Veškeré spory mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou o P ce budou p ednostn urovnány jednáním Stran. V p ípad, že okamžité dohody Stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatn n písemnou formou u druhé Strany bez zbyte ného odkladu. B. Strany se zavazují k ml enlivosti a zdrží se jakýchkoli prohlášení i komentá adresovaných ve ejnosti nebo médiím v pr hu i po vy ešení sporu. C. Pro ešení spor se uplatní eský právní ád. D. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z Rámcové smlouvy o poskytnutí p ky nebo z jakékoli Smlouvy o poskytnutí p ky uzav ené mezi V itelem a Klientem nebo v souvislosti s t mito smlouvami, a to i v ípad, že tyto smlouvy budou neplatné, zrušeny nebo od nich bude odstoupeno (dále jen spory ), budou rozhodovány v rozhod ím ízení v souladu se zákonem. 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení a výkonu rozhod ích nález, ve zn ní pozd jších edpis, v rozhod ím ízení p ed jediným rozhodcem a to Mgr. Marií Pluha ovou, se sídlem Klatovská 515/169, Plze, koresponden ní adresa P.O.BOX 183, Plze, a pro p ípad, že by tento rozhodce ztratil zp sobilost k výkonu funkce rozhodce nebo by odmítl p ijmout funkci rozhodce, smluvní strany jmenují jediným rozhodcem Ing. Radka Haladu, PhD., se sídlem Klatovská 515/169, Plze, koresponden ní adresa P.O.BOX 183, Plze. Rozhod í ízení je zahájeno doru ením žaloby do sídla rozhodce a p ijetím žaloby k rozhodnutí ze strany rozhodce. Rozhodce je povinen žalovaného usnesením vyzvat k zaujetí písemného stanoviska k žalob. Pokud tak žalovaný neu iní ve lh stanovené rozhodcem a spolu s vyjád ením nep edloží d kazy na podporu svých tvrzení, má se za to, že žalovaný nárok uznává a rozhodce postupuje p im en dle ustanovení 114b zákona. 99/1963 Sb., ob anského soudního ádu, ve zn ní pozd jších p edpis. V souladu s ustanovením 19 odst. 1 zákona. 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení a výkonu rozhod ích nález, ve zn ní pozd jších p edpis, se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez na ízení ústního jednání, na základ listinných d kaz p edložených stranami sporu. Rozhodce je oprávn n ústní jednání kdykoliv na ídit a to zejména v p ípad, nebude-li rozhodce písemné podklady považovat za dosta ující. Místem ízení je sídlo rozhodce. P edvolání k ústnímu jednání se doru uje stranám nejmén 5 pracovních dn p ede dnem, v n mž se má ústní jednání konat. Rozhod í ízení je vždy neve ejné. Rozhodce je oprávn n uložit ú astníkovi, který ve sporu nem l úsp ch, úplnou nebo áste nou náhradu náklad ízení dle pom ru úsp chu ú astníka ve v ci. Rozhod í poplatek iní 5.000,-- K a dále DPH z této ástky v zákonné výši. Zaplacený rozhod í poplatek je sou ástí náhrady náklad ízení, stejn tak náklady právního zastoupení dle vyhlášky 177/1996 Sb., jakož i další náklady, které strany sporu v rámci rozhod ího ízení eln vynaložily k obran svých práv. Rozhod í nález je kone ný a strany nesjednávají možnost p ezkumu nálezu dle zákona. 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení a výkonu rozhod ích nález, ve zn ní pozd jších p edpis. Stranám bude doru ováno na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo na adresy, které oznámí v pr ízení rozhodci. V p ípad jakékoliv zm ny doru ovací adresy je smluvní strana, u které zm na nastala, povinna oznámit druhé smluvní stran zm nu své doru ovací adresy prokazatelným zp sobem, jinak na takovou zm nu nemusí být brán p i doru ování z etel a doru ení tak m že být ú inn provedeno odesláním písemností na doru ovací adresu. Rozhod í nález a shora uvedené usnesení jsou doru ovány doporu en, do vlastních rukou, prost ednictvím eské pošty s.p. Nepoda í li se rozhodci ú inn doru it stran jakoukoli písemnost v rozhod ím ízení na adresu strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, kterou si strany sou asn ur ují jako adresu pro doru ování písemností v rozhod ím ízení, i jinou adresu pro doru ování, kterou strana rozhodci p edtím písemn sd lila, postupuje rozhodce v souladu s 45 a násl. zákona. 99/1963 Sb., ob anského soudního ádu, ve zn ní pozd jších p edpis. Proti rozhodcem vydanému rozhod ímu nálezu nejsou p ípustné opravné prost edky. Ve smyslu 28 zákona. 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení a výkonu rozhod ích nález, ve zn ní pozd jších p edpis, nabývá rozhod í nález dnem doru ení ú inku

6 pravomocného soudního rozhodnutí a je soudn vykonatelný. Kterýkoliv z ú astník m že ve lh 3 m síc podat návrh na zrušení rozhod ího nálezu z d vod uvedených v ustanovení 31 zákona. 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení a výkonu rozhod ích nález, ve zn ní pozd jších p edpis. Uzav ením této smlouvy spot ebitel stvrzuje, že bylo podnikatelem s dostate ným p edstihem poskytnuto dostate né vysv tlení obsahu, smyslu a všech následk této rozhod í smlouvy a je si pln dom všech d sledk uzav ení této rozhod í smlouvy. V p ípadech neupravených tímto odstavcem se subsidiárn použijí ustanovení zákona. 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení a výkonu rozhod ích nález, ve zn ní pozd jších p edpis. Nedílnou sou ástí této smlouvy a její p ílohou jsou Všeobecné obchodní podmínky V itele. Smluvní strany jsou rovn ž oprávn ny edložit spory vzniklé z Rámcové smlouvy o poskytnutí p ky nebo z jakékoliv Smlouvy o poskytnutí p ky uzav ené mezi itelem a Klientem nebo v souvislosti s t mito smlouvami k rozhodnutí obecnému soudu v souladu s p edpisy zákona.99/1963 Sb., ob anského soudního ádu, ve zn ní pozd jších p edpis. Tyto Podmínky nabývají ú innosti dne 1. ledna 2014.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1) Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 5. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 7. 2012 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo:, trvalý pobyt:, bydlišt :...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo:, trvalý pobyt:, bydlišt :... #24165/U/2016-HMSO@h 24165/U/2016-HMSO.j.: UZSVM/U/18192/2016-HMSO eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, #5563/CJH/2014-CJHM@j 5563/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5464/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 12800 Praha 2 Nové M sto zastoupena:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) #1686/BJI/2016-BJIM@5 1686/BJI/2016-BJIM.j.: UZSVM/BJI/1734/2016-BJIM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právn jedná

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #3909/CJH/2016-CJHM@- 3909/CJH/2016-CJHM.j.: UZSVM/CJH/3982/2016-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, #1806/CJH/2015-CJHM@p 1806/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1763/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 12800 Praha 2 Nové M sto zastoupena:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02

Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676 02 Dobrý den, 1x podepsanou smlouvu o úvěru (s ověřeným podpisem) a 1x podepsanou smlouvu o řešení sporů (viz poslední strana) zašlete na adresu: Perfect Money, s. r. o. P.O. BOX 31 Moravské Budějovice 676

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

. UZSVM/S/14622/2016-HMSU

. UZSVM/S/14622/2016-HMSU #20147/S/2016-HMSU@S 20147/S/2016-HMSU.j.: UZSVM/S/14622/2016-HMSU eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn jedná

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

Prokišova 1202/5, eské Bud jovice pov en P íkazem generálního editele Ú adu. 6/2014, v platném zn ní

Prokišova 1202/5, eské Bud jovice pov en P íkazem generálního editele Ú adu. 6/2014, v platném zn ní Kupní smlo u va. 2 0 3 4 3 /C/2016 -H MSO C/CB/2011/3975 #20343/C/2016-HMSO@% 20343/C/2016-HMSO.j.: UZSVM/C/18459/2016-HMSO Ú ad p ro zastupo vá ní stát u ve v c ech majetko výc h se sídlem Rašínovo náb

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb:

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: 1 z 5 Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s. se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc IČO: 28574010, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném KS v Ostravě,

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení Obchodní podmínky konference Restart myšlení 1. Preambule 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce, který je prodávajícím a objednatele vstupenky na akci, který je kupujícím.

Více

. UZSVM/SKL/2990/2016-SKLM

. UZSVM/SKL/2990/2016-SKLM #2832/SKL/2016-SKLM@j 2832/SKL/2016-SKLM.j.: UZSVM/SKL/2990/2016-SKLM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

...(akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození :...,

...(akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození :..., #5509/SBE/2016-SBEM@ 5509/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/5103/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. 1. Vymezení základních pojmů 1.1. Pojmy používané v těchto všeobecných obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem budou mít pro účely těchto všeobecných

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detskebotyaobleceni.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1. Kontaktní údaje: Mgr.

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) #5314/BVY/2016-BVYM@ƒ 5314/BVY/2016-BVYM.j.: UZSVM/BVY/5298/2016-BVYM eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právn

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #1870/SBE/2016-SBEM@l 1870/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1770/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (dále též jen [Společnost]) je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost Amazing Travel,s.r.o.., IČO: 05020255, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Stránka 1 z 7. Rozhodčí smlouva

Stránka 1 z 7. Rozhodčí smlouva Rozhodčí smlouva Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Obchodní firma Advokátní kancelář Klára Samková s.r.o., IČO: 283 86 671, se sídlem Praha 2, Španělská 742/6, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Obchodnı podmıńky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kvalitnimobily.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: ESSENTIAL

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

...(akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození :...,

...(akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození :..., #3573/SBN/2016-SBNM@4 3573/SBN/2016-SBNM.j.: UZSVM/SBN/3336/2016-SBNM Typová kupní smlouva k V k.ú. Pravonín eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

IMI International s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

IMI International s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY IMI International s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP ) upravují ve smyslu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz Obchodní podmínky Obchodní společnost : H&H ESHOP s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 045 35 545 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro veškeré smluvní vztahy mezi věřitelem a jeho klienty.

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro veškeré smluvní vztahy mezi věřitelem a jeho klienty. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Penizesnami.cz jako věřitel poskytuje svým klientům nebankovní půjčky a zakládá své obchodní vztahy s nimi na vzájemné důvěře a dodržování příslušných právních předpisů.

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Pravidla soutěže pro diváky pořadu České televize Dovolená v protektorátu

Pravidla soutěže pro diváky pořadu České televize Dovolená v protektorátu Pravidla soutěže pro diváky pořadu České televize Dovolená v protektorátu I. Soutěž a pořadatel soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní otázku, která

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Vyhraj vstupenky na Bayern Mnichov

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Vyhraj vstupenky na Bayern Mnichov HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Vyhraj vstupenky na Bayern Mnichov I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Vyhraj vstupenky na Bayern Mnichov (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Pablo Escobar s.r.o., se sídlem Brno, Bohunická 403/55a, PSČ 619 00, IČ: 277 20 438, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

Informace o provádění platebních transakcí Wüstenrot stavební spořitelnou a.s.

Informace o provádění platebních transakcí Wüstenrot stavební spořitelnou a.s. Obchodní firma sídlo: Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., 140 23 Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, IČ: 47115289 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1714 Informace

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem. OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.cz je Miss Cosmetic, s.r.o., Oběžná 21, 709 00 Ostrava, IČ: 26809656

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více