Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky platné od Smluvní podmínky pro záp ky poskytované spole ností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou sou ástí Smlouvy o P ce uzavírané mezi spole ností MIRACON s.r.o. a fyzickou osobou. B. Smlouva o P ce se ídí t mito Všeobecnými obchodními podmínkami a podp rn pat nými ustanoveními zákona. 89/2012 Sb., Ob anského zákoníku, ve zn ních pozd jších p edpis. C. Smlouva o P ce je považována za uzav enou okamžikem, kdy V itel poskytne Klientovi P ku v souladu s l. 6) Podmínek. D. Veškeré platby podle Smlouvy o P ce musí být provád ny v K. 2) Definované pojmy a odkazy A. Pro ú ely Smlouvy o P ce a t chto Podmínek mají následující výrazy níže uvedený význam: a) itelem se rozumí spole nost MIRACON s.r.o., I , se sídlem Praha 6, Dejvice, Na Š áhlavce 1555/2, PS , zapsaná do obchodního rejst íku vedeného M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka , která poskytuje ky fyzickým osobám; b) Klientem se rozumí fyzická osoba ve v ku minimáln 18 let se zp sobilostí k právním úkon m, která zažádá spole nost MIRACON s.r.o. o poskytnutí P ky; c) Stranami se rozumí V itel a Klient spole ; d) Internetovými stránkami se rozumí internetové stránky V itele dostupné na adrese e) Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky; f) Ceníkem se rozumí ceník uvedený na Internetových stránkách stanovující konkrétní výši Poplatku, Minimální ástku splátky, Redukovanou i Plnou SP ve vztahu ke konkrétní výši P ky; g) Poštou se rozumí eská pošta, s.p., se sídlem na adrese Praha 1, Politických v 909/4, PS , I : , zapsaný do obchodního rejst íku vedeného M stským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565; h) Telefonním íslem se rozumí telefonní íslo V itele uve ejn né na Internetových stránkách; i) em se rozumí ová adresa V itele uve ejn ná na Internetových stránkách; j) Datovou schránkou se rozumí datová schránka V itele uve ejn ná na Internetových stránkách; k) tem se rozumí bankovní ú et V itele uve ejn ný na Internetových stránkách; l) Adresou se rozumí adresa V itele uve ejn ná na Internetových stránkách; m) Mobilním íslem se rozumí íslo mobilního telefonu Klienta, které registroval v rámci Žádosti o P ku do informa ního systému V itele; n) Žádostí o P ku se rozumí projev v le Klienta p ijmout od V itele P ku v souladu s t mito Podmínkami, u in ný formou stanovenou v l. 3 Podmínek; o) Nabídkou se rozumí zaslání SMS s konkrétními parametry p ky Klientovi; p) První nabídkou se rozumí nabídka na uzav ení Smlouvy o p ce obsažená v dopise obsahujícím Rámcovou smlouvu; q) Kódem se rozumí jedine ný kód, p id lený Klientovi, jímž Klient potvrzuje uzav ení Rámcové smlouvy; r) Heslem se rozumí bezpe nostní a identifika ní heslo, které si Klient zvolí p i registraci v rámci Žádosti o p ku; s) Akceptací se rozumí zaslání SMS ve tvaru: SOUHLASIM Heslo, Klientem V iteli, Akceptací v p ípad První nabídky se rozumí zaslání SMS ve tvaru: Heslo Kód. Akceptací je uzav ena Rámcová smlouva a jednotlivé Smlouvy o P ce; t) kou se rozumí pen žní ástka ve výši maximáln 4.500,- K poskytnutá Klientovi V itelem ve form záp ky podle chto Podmínek nebo pen žní ástka, kterou si chce Klient od v itele podle t chto Podmínek zap it; u) Smlouvou o P ce se rozumí kterákoli smlouva o záp ce uzav ená mezi V itelem a Klientem podle l. 6) Podmínek; v) Rámcovou smlouvou se rozumí Rámcová smlouva o p ce blíže specifikovaná v l. 5) Podmínek, která blíže upravuje smluvní vztah mezi Stranami a je doru ená Klientovi Poštou do vlastních rukou spolu s První nabídkou; w) Poplatkem se rozumí poplatek na úhradu náklad V itele vzniklých v souvislosti se zpracováním Žádosti o P ku, s poskytnutím P ky a správou P ky, stanovený podle l. 7) Podmínek; x) Závazkem se rozumí souhrn veškerých finan ních závazk Klienta v i V iteli; y) Minimální splátkou se rozumí ástka, jejímž zaplacením vzniká V iteli v i Klientovi nárok na sankci ve výši Redukované SP namísto Plné SP a jejíž výše je pro jednotlivé výše P ek definovaná v Ceníku;

2 z) Redukovanou SP se rozumí smluvní pokuta, která bude Klientovi ú tována v p ípad, že v as nesplní sv j Závazek v i iteli, ale uhradí alespo Minimální splátku dle l. 9) písm. B) Podmínek, její výše je pro jednotlivé výše P ek definovaná v Ceníku; aa) bb) 3) Klient a Žádost o P ku Plnou SP se rozumí smluvní pokuta, která bude Klientovi ú tována, jestliže v as nesplní sv j Závazek v i V iteli a zárove neuhradí alespo Minimální splátku dle l. 9) písm. B) Podmínek, její výše je pro jednotlivé výše P ek definovaná v Ceníku; Vyšší mocí se rozumí událost, která je nep edvídatelná a která je mimo vliv Stran, nap. pln ní Smlouvy je znemožn no stávkou, technickými potížemi, vzpourami, sabotáží, povstáním, p írodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad pln ní závazk p evzatých na základ Smlouvy o P ce. A. Má-li Klient zájem o poskytnutí P ky, zašle V iteli Žádost o P ku prost ednictvím Internetových stránek nebo zasláním SMS na Telefonní íslo. B. Odesláním Žádosti o P ku Klient výslovn žádá V itele, aby Smlouva o P ku byla sjednána. C. Odesláním Žádosti o P ku Klient zárove potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Podmínkami, které jsou k dispozici na Internetových stránkách. D. Odesláním Žádosti o P ku ve smyslu l. 3) písm. A) Podmínek Klient potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli finan ních závazk v i žádné fyzické i právnické osob, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho solventnost. E. Žádost o P ku formou elektronického formulá e umíst ného na Internetových stránkách Klient podá prost ednictvím sekce ONLINE ŽÁDOST. Klient vyplní povinné údaje, kterými jsou: a) Jméno a p íjmení b) Rodné íslo c) Heslo d) íslo ob anského pr kazu e) íslo bankovního ú tu f) íslo mobilního telefonu g) Trvalá adresa uvedená v ob anském pr kazu ve form : název ulice, íslo popisné, obec, sm rovací íslo h) Údaj, zda je proti Klientovi vedeno exeku ní ízení i) Zdroj p íjm. F. Klient, který již podával Žádost o P ku prost ednictvím elektronického formulá e umíst ného na Internetových stránkách, musí zadat Heslo shodné s tím, které zadal p i p edchozí Žádosti o p ku. G. Za Žádost o P ku prost ednictvím SMS bude V itelem považována pouze taková SMS zpráva, která bude V iteli zaslána z Mobilního ísla a bude obsahovat údaje reprezentující výši požadované P ky v K a Heslo. Žádosti o P ku prost ednictvím SMS nebude V itelem vyhov no, bude-li se jednat o první P ku poskytnutou Klientovi. H. Klient odpovídá V iteli za pravdivost a správnost údaj uvedených v Žádosti o P ku. Klient souhlasí s tím, aby V itel ov il pravdivost údaj uvedených v této Žádosti o P ku ve všech ve ejn dostupných seznamech a registrech. I. itel je rovn ž oprávn n za použití poštovních, elektronických i telefonických služeb ov it, zda údaje, které Klient zaslal v Žádosti o P ku formou SMS nebo které uvedl v Žádosti o P ku ve form elektronického formulá e umíst ného na Internetových stránkách, jsou pravdivé. Toto ov ení m že V itel za ú elem udržení aktuálních údaj o Klientovi provést, i když se s Klientem zrovna neú astní žádného závazkového vztahu. 4) Schválení P ky V itelem A. Žádost o P ku V itel vyhodnotí a vybere maximální finan ní ástku, kterou je Klientovi jakožto P ku ochoten poskytnout. Stanovení seznamu P ek, které je V itel ochoten Klientovi poskytnout je pln v kompetenci V itele a Klient tuto skute nost nem že žádným zp sobem ovlivnit. V itel nemusí Klientovi do seznamu vybrat žádnou P ku. B. U Žádosti o P ku podané prost ednictvím sít internet se Klientovi seznam vybraných P ek zobrazí na Internetových stránkách. Pro pokra ování ve zpracování Žádosti o P ku si musí Klient ze seznamu jednu variantu zachycující výši požadované P ky vybrat a odeslat k dalšímu zpracování. Na takto odeslanou žádost V itel odpoví zasláním Nabídky ve form SMS na Mobilní íslo. Pokud Klient na Nabídku nebude reagovat, nedojde k uzav ení Smlouvy o P ce. Jestliže se jedná o první Žádost o P ku Klienta a mezi Klientem a V itelem nebyla dosud uzav ena Rámcová smlouva, zašle Klient V iteli SMS ve tvaru: SOUHLASIM Heslo, a dále se postupuje dle l. 5) Podmínek. C. U Žádosti o P ku podané prost ednictvím SMS je Klientovi ze seznamu P ek vybrána varianta, která se nejvíce blíží požadované výši P ky a tato je odeslána jako závazná Nabídka ve form SMS na Mobilní íslo. Pokud Klientovi žádná P ka do seznamu vybrána nebyla je obsahem SMS text vyjad ující tuto skute nost. D. Nabídka obsahuje výši P ky, Poplatek, datum splatnosti P ky a je ú inná 24 hodin od okamžiku jejího odeslání na Mobilní íslo Klienta. Po uplynutí této doby se stává neplatnou. E. Nabídka nebude Klientovi odeslána, pokud by se m lo jednat o t etí a další Nabídku b hem posledních 24 hodin. F. Pokud Klient z posledních p ti Nabídek ani jednu nep ijme, nebudou mu žádné další Nabídky odeslány.

3 5) Uzav ení Rámcové smlouvy o p ce a rozhod í smlouvy A. Rámcová smlouva o p ce bude Klientovi zaslána p ed uzav ením první Smlouvy o P ce spolu s rozhod í smlouvou. Na základ Rámcové smlouvy a rozhod í smlouvy, jejíž zn ní je v souladu s rozhod í doložkou obsaženou v l. 14) písm. D. VOP, budou následn uzavírány všechny následující Smlouvy o P ce, a to vždy pouze a jedin za p edpokladu, že neexistuje Závazek. B. itel zašle Klientovi prost ednictvím Pošty doporu ený dopis do vlastních rukou na koresponden ní adresu evidovanou v informa ním systému V itele, ve kterém bude Rámcová smlouva obsahující identifika ní údaje Klienta, Kód, souhlas s poskytnutím P ky ídící se Podmínkami a Ceníkem spolu s První nabídkou a dále rozhod í smlouvu. C. Jestliže Klient souhlasí s Rámcovou smlouvou, parametry První nabídky popsanými uvnit zásilky a rozhod í smlouvou, zašle na Telefonní íslo SMS ve tvaru Heslo Kód. Heslo musí souhlasit s Heslem, které Klient zadal do informa ního systému V itele p i Žádosti o P ku. Na základ této Akceptace budou Klientovi na jím uvedený ú et p evedeny finan ní prost edky. D. Akceptace Rámcové smlouvy, První nabídky a rozhod í smlouvy musí prob hnout do 30 dn od odeslání doporu eného dopisu s Rámcovou smlouvou V itelem Klientovi. Není-li Rámcová smlouva, První nabídka a rozhod í smlouva takto Klientem odsouhlasena, nemohou na jejím základ mezi Klientem a V itelem vzniknout právní vztahy. 6) Uzav ení Smlouvy o P ce, poskytnutí P ky a výše P ky A. První nabídka nebo Nabídka bude V itelem považována ze strany Klienta za akceptovanou, pokud sou asn nastanou tyto skute nosti: a) hem ú innosti První nabídky p ijde na Telefonní íslo SMS ve tvaru: Heslo Kód, nebo b hem ú innosti Nabídky p ijde na Telefonní íslo SMS ve tvaru: souhlasim Heslo; b) Mobilní íslo, ze kterého SMS p išla, Heslo a u První nabídky i Kód, je shodné s údaji, které Klient p i Žádosti o P ku zadal do informa ního systému V itele. B. Klientovi, který uzav el Rámcovou smlouvu dle l. 5 a akceptoval První nabídku i Nabídku V itele, V itel poskytne P ku prost ednictvím bankovního p evodu na ú et Klienta, který Klient p i Žádosti o P ku zadal do informa ního systému itele. Za poskytnutí P ky je považováno datum odepsání pen žních prost edk z ú tu V itele. 7) Poplatek za zpracování Žádosti o P ku, poskytnutí P ky a správu P ky A. Výše Poplatku odráží náklady V itele na zpracování Žádosti o P ku, poskytnutí P ky a správu P ky a je sou ástí První nabídky i Nabídky. B. Výše Poplatku je stanovena dle Ceníku podle výše P ky. C. Za poskytnutou P ku není ú tován úrok. Toto ustanovení se nevztahuje na povinnost platit úrok z prodlení p i prodlení dlužníka. D. Poplatek bude vyú tován ke dni splatnosti P ky, nesplacením poplatku se Klient ocitá v prodlení. 8) Splácení p ky a splatnost A. Den splatnosti bude stanoven v První nabídce i Nabídce a dále bude Klientovi informativn sd len v SMS s platební instrukcí, která bude odeslána po odepsání finan ních prost edk poskytovaných Klientovi jako P ka z ú tu V itele. Pokud den splatnosti p ipadne na den, který není bankovním dnem v eské republice, bude P ka splatná v nejbližší následující bankovní den v eské republice. B. itel zašle Klientovi po odepsání finan ních prost edk poskytovaných Klientovi z ú tu V itele informativní SMS s dnem splatnosti a výší Závazku. Klient je povinen zajistit, aby finan ní prost edky ve výši Závazku Klienta v i V iteli byly p ipsány na Ú et V itele nejpozd ji v den splatnosti na Ú tu V itele. Zárove je nutné, aby Klient jako variabilní symbol uvedl své rodné íslo. Jestliže z d vodu neúplnosti variabilního symbolu a následné nemožnosti identifikace plátce V itel nebude schopen identifikovat platbu Klienta, je Klient v prodlení. C. Neobdržení SMS dle l. 8) písm. A) a B) Podmínek nezbavuje Klienta povinnosti uhradit Závazek v i V iteli v rámci splatnosti podle l. 8) písm. A) Podmínek. D. Jestliže Klient neuhradí Závazek v i V iteli do data splatnosti dle l. 8) písm. a) a b), je v prodlení. E. Jakákoli úhrada ásti Závazku Klienta v i V iteli bude nejprve zapo ítána na úhradu P ky, následn bude hrazena Poplatek, poté Redukovaná SP a nakonec Plná SP. F. itel pro Klienty pravideln organizuje sout že, ve kterých Klienti mají možnost vyhrát dle podmínek stanovených V itelem pro danou sout ž ur ité množství bod. Klientovi, kterému byla poskytnuta P ka, jež nebyla do data splatnosti ádn uhrazena, a který zárove v sout žích získal alespo po et bod odpovídající výši Minimální splátky pro danou P ku, bude splatnost ky automaticky prodloužena o 14 dní, aby se nedostal do prodlení se spln ním svého závazku. Zárove bude po et bod evidovaných u takovéhoto Klienta ponížen o po et bod, odpovídají výši Minimální splátky pro danou P ku. Klient bude o prodloužení splatnosti a snížení získaných bod V itelem vyrozum n. 9) Smluvní pokuta a úrok z prodlení A. Jestliže P ka i jiná ást Závazku nebude splacena v souladu s l. 8) písm. A) a B) Podmínek, je V itel oprávn n po Klientovi požadovat smluvní pokutu, jejíž výši stanoví Ceník dle výše P ky (sloupec Plná SP). Tato Plná SP bude ú tována za každých zapo atých 7 dní, kdy je Klient v prodlení a nezaplatil ani Minimální splátku dle l. 9) písm. B) Podmínek, avšak maximáln po dobu 21 dní, tedy t i krát. Po této dob bude smluvní pokuta init 0,25% denn z výše P ky až do úplného zaplacení Závazku. V ípad, že V itel bude smluvní pokutu dle tohoto lánku po Klientovi požadovat, je Klient povinen smluvní pokutu zaplatit i v ípad, že nezavinil porušení smluvní povinnosti.

4 B. Jestliže P ka i jiná ást Závazku nebude splacena v souladu s l. 8) písm. A) a B) Podmínek a zárove Klient zaplatí alespo Minimální splátku stanovenou v Ceníku, dojde ke stavení prodlení po dobu 14 dní a V iteli vznikne nárok na Redukovanou SP. Vznikl-li V iteli nárok na Plnou SP a Klient následn uhradí Minimální splátku, dojde k stavení nároku V itele na Plnou SP po dobu 14 dní. Neuhradí-li Klient v této lh Minimální splátku, b ží V iteli po uplynutí sedmidenní lh ty op t nárok na Plnou SP, jinak se nárok V itele na Plnou SP staví na dalších 14 dní od uhrazení Minimální splátky a V itel má nárok na Redukovanou SP. C. Ustanovením o smluvní pokut není dot en nárok V itele na náhradu p ípadné škody. D. Neuhradí-li Klient V iteli jakoukoli ástku dlužnou na základ Smlouvy o P ce ani po uplynutí 45 dn ode dne splatnosti této ástky, je V itel oprávn n o prodlení Klienta informovat registry dlužník. E. itel je oprávn n požadovat po Klientovi úhradu veškerých náklad souvisejících s vymáháním splatného pln ní podle Smlouvy o P ce. Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných náklad na vymáhání P ky a ostatních pohledávek V itele vzniklých na základ Smlouvy o P ce. F. itel má možnost prominout Klientovi ást smluvní pokuty, jestliže Klient prokáže V iteli sou innost a ochotu uhradit sv j Závazek. G. Jestliže P ka i jiná ást Závazku nebude splacena v as dle l. 8), je V itel oprávn n po Klientovi požadovat zaplacení úroku z prodlení z nesplaceného Závazku za dobu prodlení Klienta. H. Výše úrok z prodlení je ur ena dle na ízení vlády. 351/2013 Sb. 10) Právo na odstoupení od smlouvy A. Klient má právo odstoupit od Smlouvy o P ce bez uvedení d vodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lh 14 dn ode dne uzav ení Smlouvy o P ce jinak z stává Smlouva o P ce platnou a ú innou. Lh ta pro odstoupení od Smlouvy o p ce je dodržena, pokud je odstoupení v této lh odesláno. B. Klient souhlasí s tím, že mu P ka bude poskytnuta p ed uplynutím lh ty pro odstoupení. Poskytnutím p ky p ed uplynutím lh ty 14-ti dn právo klienta odstoupit od Rámcové smlouvy zaniká. Klient rovn ž nemá právo na odstoupení od Smlouvy o ce, jestliže již P ku a Závazek splatil. C. Klient vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle V iteli písemné oznámení o odstoupení na Adresu. D. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat: a) jméno a datum narození Klienta; b) oznámení ohledn odstoupení od Smlouvy o P ce a úmyslu vrátit V iteli veškeré finan ní prost edky poskytnuté itelem; c) datum; d) podpis Klienta. E. V p ípad uplatn ní práva na odstoupení od Smlouvy o P ce je Klient povinen V iteli vrátit veškeré finan ní prost edky poskytnuté V itelem na Ú et V itele. Finan ní prost edky musí Klient V iteli odeslat v den odeslání oznámení o odstoupení. F. Jestliže Klient od Smlouvy odstoupil, je povinen uhradit V iteli ástku odpovídající nutn vynaloženým náklad m, tedy Poplatek. 11) Odpov dnost A. Klient je povinen nahradit V iteli škodu vzniklou na základ p edložení nepravdivých informací nebo na základ porušení Smlouvy o P ce Klientem. B. itel nenese odpov dnost za jakékoli ztráty v souvislosti s mimo ádnými událostmi vedoucími k p erušení innosti V itele, jestliže V itel tyto mimo ádné události nem že ovlivnit. V itel není dále odpov dný za p ípadné ztráty Klientovi zp sobené etí stranou, jako je Pošta, bankovní instituce. C. Strany nenesou odpov dnost za nepln ní svých povinností v d sledku Vyšší moci, jestliže Strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila. Po odpadnutí takovéto p ekážky nicmén musí neprodlen svou povinnost splnit. 12) Ostatní ustanovení A. Jakékoli otázky spojené s Podmínkami nebo Smlouvou o P ce budou zodpov zeny na Telefonním ísle nebo u. B. Klient je povinen neprodlen informovat V itele o jakýchkoli zm nách v údajích uvedených v Žádosti o P ku. C. itel je oprávn n kdykoli bez souhlasu Klienta p evést svá práva vyplývající ze Smlouvy o P ce i jejich ást na kteroukoli etí osobu. D. Ceník je nedílnou sou ástí t chto Obchodních podmínek. E. Uzav ením Smlouvy o P ce dává Klient V iteli souhlas ve smyslu zákona. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, ke zpracování osobních údaj, které budou Klientem V iteli sd leny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukon ením Smlouvy o ce. Souhlas se zpracováním osobních údaj poskytnutých V iteli je ud len k ú el m jednání o uzav ení Smlouvy o P ce, za ú elem poskytnutí P ky a úkon m souvisejícím s poskytnutím P ky, za ú elem posuzování bonity Klienta, za ú elem realizace postupu p i vymáhání dlužných ástek a dalších postup s tím spojených a za ú elem ší ení obchodních sd lení a nabídek služeb. Souhlas klienta zahrnuje zpracování osobních údaj i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základ smluvního vztahu s V itelem.

5 F. Klient ud luje sv j souhlas se zpracováním a p edáváním osobních údaj dobrovoln a má právo ho kdykoli po splacení P ky odvolat formou doporu eného dopisu zaslaného na Adresu. G. Klient má právo p ístupu k osobním údaj m poskytnutých V iteli, jakož i právo na jejich opravu. V p ípad, že zpracování osobních údaj je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, m že Klient požádat V itele i zpracovatele o vysv tlení nebo žádat, aby takový stav byl odstran n (zejména jde o blokování, provedení opravy, dopln ní nebo likvidaci osobních údaj ). Klient má též právo obrátit se na Ú ad pro ochranu osobních údaj. H. Tyto Podmínky mohou být V itelem kdykoliv zm ny formou oznámení na Internetových stránkách u in ného nejmén 10 kalendá ních dn p ed navrhovaným datem ú innosti zm ny Podmínek. Zm né Podmínky se uplatní pouze na P ky poskytnuté ode dne ú innosti zm ných Podmínek. P ky poskytnuté do dne ú innosti zm ny Podmínek se stále ídí Podmínkami v jejich p vodním zn ní. Zm né Podmínky V itel uve ejní na Internetových stránkách. 13) Oznámení A. Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o P ce a t mito Podmínkami musejí být písemná, v eském jazyce a zaslána doporu eným dopisem Pošty nebo prost ednictvím Datové schránky s výjimkou oznámení o zm Podmínek dle l. 12 písm. H) a postupu tam uvedeného. 14) Postup p i ešení spor A. Veškeré spory mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou o P ce budou p ednostn urovnány jednáním Stran. V p ípad, že okamžité dohody Stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatn n písemnou formou u druhé Strany bez zbyte ného odkladu. B. Strany se zavazují k ml enlivosti a zdrží se jakýchkoli prohlášení i komentá adresovaných ve ejnosti nebo médiím v pr hu i po vy ešení sporu. C. Pro ešení spor se uplatní eský právní ád. D. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z Rámcové smlouvy o poskytnutí p ky nebo z jakékoli Smlouvy o poskytnutí p ky uzav ené mezi V itelem a Klientem nebo v souvislosti s t mito smlouvami, a to i v ípad, že tyto smlouvy budou neplatné, zrušeny nebo od nich bude odstoupeno (dále jen spory ), budou rozhodovány v rozhod ím ízení v souladu se zákonem. 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení a výkonu rozhod ích nález, ve zn ní pozd jších edpis, v rozhod ím ízení p ed jediným rozhodcem a to Mgr. Marií Pluha ovou, se sídlem Klatovská 515/169, Plze, koresponden ní adresa P.O.BOX 183, Plze, a pro p ípad, že by tento rozhodce ztratil zp sobilost k výkonu funkce rozhodce nebo by odmítl p ijmout funkci rozhodce, smluvní strany jmenují jediným rozhodcem Ing. Radka Haladu, PhD., se sídlem Klatovská 515/169, Plze, koresponden ní adresa P.O.BOX 183, Plze. Rozhod í ízení je zahájeno doru ením žaloby do sídla rozhodce a p ijetím žaloby k rozhodnutí ze strany rozhodce. Rozhodce je povinen žalovaného usnesením vyzvat k zaujetí písemného stanoviska k žalob. Pokud tak žalovaný neu iní ve lh stanovené rozhodcem a spolu s vyjád ením nep edloží d kazy na podporu svých tvrzení, má se za to, že žalovaný nárok uznává a rozhodce postupuje p im en dle ustanovení 114b zákona. 99/1963 Sb., ob anského soudního ádu, ve zn ní pozd jších p edpis. V souladu s ustanovením 19 odst. 1 zákona. 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení a výkonu rozhod ích nález, ve zn ní pozd jších p edpis, se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez na ízení ústního jednání, na základ listinných d kaz p edložených stranami sporu. Rozhodce je oprávn n ústní jednání kdykoliv na ídit a to zejména v p ípad, nebude-li rozhodce písemné podklady považovat za dosta ující. Místem ízení je sídlo rozhodce. P edvolání k ústnímu jednání se doru uje stranám nejmén 5 pracovních dn p ede dnem, v n mž se má ústní jednání konat. Rozhod í ízení je vždy neve ejné. Rozhodce je oprávn n uložit ú astníkovi, který ve sporu nem l úsp ch, úplnou nebo áste nou náhradu náklad ízení dle pom ru úsp chu ú astníka ve v ci. Rozhod í poplatek iní 5.000,-- K a dále DPH z této ástky v zákonné výši. Zaplacený rozhod í poplatek je sou ástí náhrady náklad ízení, stejn tak náklady právního zastoupení dle vyhlášky 177/1996 Sb., jakož i další náklady, které strany sporu v rámci rozhod ího ízení eln vynaložily k obran svých práv. Rozhod í nález je kone ný a strany nesjednávají možnost p ezkumu nálezu dle zákona. 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení a výkonu rozhod ích nález, ve zn ní pozd jších p edpis. Stranám bude doru ováno na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo na adresy, které oznámí v pr ízení rozhodci. V p ípad jakékoliv zm ny doru ovací adresy je smluvní strana, u které zm na nastala, povinna oznámit druhé smluvní stran zm nu své doru ovací adresy prokazatelným zp sobem, jinak na takovou zm nu nemusí být brán p i doru ování z etel a doru ení tak m že být ú inn provedeno odesláním písemností na doru ovací adresu. Rozhod í nález a shora uvedené usnesení jsou doru ovány doporu en, do vlastních rukou, prost ednictvím eské pošty s.p. Nepoda í li se rozhodci ú inn doru it stran jakoukoli písemnost v rozhod ím ízení na adresu strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, kterou si strany sou asn ur ují jako adresu pro doru ování písemností v rozhod ím ízení, i jinou adresu pro doru ování, kterou strana rozhodci p edtím písemn sd lila, postupuje rozhodce v souladu s 45 a násl. zákona. 99/1963 Sb., ob anského soudního ádu, ve zn ní pozd jších p edpis. Proti rozhodcem vydanému rozhod ímu nálezu nejsou p ípustné opravné prost edky. Ve smyslu 28 zákona. 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení a výkonu rozhod ích nález, ve zn ní pozd jších p edpis, nabývá rozhod í nález dnem doru ení ú inku

6 pravomocného soudního rozhodnutí a je soudn vykonatelný. Kterýkoliv z ú astník m že ve lh 3 m síc podat návrh na zrušení rozhod ího nálezu z d vod uvedených v ustanovení 31 zákona. 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení a výkonu rozhod ích nález, ve zn ní pozd jších p edpis. Uzav ením této smlouvy spot ebitel stvrzuje, že bylo podnikatelem s dostate ným p edstihem poskytnuto dostate né vysv tlení obsahu, smyslu a všech následk této rozhod í smlouvy a je si pln dom všech d sledk uzav ení této rozhod í smlouvy. V p ípadech neupravených tímto odstavcem se subsidiárn použijí ustanovení zákona. 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení a výkonu rozhod ích nález, ve zn ní pozd jších p edpis. Nedílnou sou ástí této smlouvy a její p ílohou jsou Všeobecné obchodní podmínky V itele. Smluvní strany jsou rovn ž oprávn ny edložit spory vzniklé z Rámcové smlouvy o poskytnutí p ky nebo z jakékoliv Smlouvy o poskytnutí p ky uzav ené mezi itelem a Klientem nebo v souvislosti s t mito smlouvami k rozhodnutí obecnému soudu v souladu s p edpisy zákona.99/1963 Sb., ob anského soudního ádu, ve zn ní pozd jších p edpis. Tyto Podmínky nabývají ú innosti dne 1. ledna 2014.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 7. 2012 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1) Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 5. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Knihovna m sta Mladá Boleslav

Knihovna m sta Mladá Boleslav Knihovna m sta Mladá Boleslav Knihovní ád Knihovny m sta Mladá Boleslav Zn ní platné od 1.1.2015 www.kmmb.cz OBSAH HLAVA I. Základní ustanovení l. 1 str. 2 HLAVA II. Vymezení základních pojm l. 2 str.

Více

Poptávka (výzva k podání nabídek - zadávací dokumentace)

Poptávka (výzva k podání nabídek - zadávací dokumentace) Poptávka (výzva k podání nabídek - zadávací dokumentace) I) Identifika ní údaje ve ejného zadavatele: Název: Sídlo: I / DI : Zastoupený: M sto Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK 002 50 805 / CZ00250805

Více

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací spole nosti SAT - AN CableNet & Multimedia s.r.o. 1. P edm t V²eobecných podmínek 1.1. V²eobecné podmínky poskytování ve

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222

Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222 Obchodní podmínky společnosti Ferratum Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Po ízení Blade server Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace o zadavateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Obnova server v regionech Otev ené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace

Více

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Opera ního programu Rybá ství 2007 2013 (dále jen PRAVIDLA )

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Opera ního programu Rybá ství 2007 2013 (dále jen PRAVIDLA ) Ministerstvo zem d lství R.j.: 16542/2008-10000 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Opera ního programu Rybá ství 2007 2013 (dále jen PRAVIDLA ) Ministerstvo zem

Více

Právní výhrady a obchodní podmínky abcredakce.cz 1 / 13. Právní výhrady, závazná pravidla pro uživatele a všeobecné obchodní podmínky

Právní výhrady a obchodní podmínky abcredakce.cz 1 / 13. Právní výhrady, závazná pravidla pro uživatele a všeobecné obchodní podmínky Právní výhrady a obchodní podmínky abcredakce.cz 1 / 13 Právní výhrady, závazná pravidla pro uživatele a všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecné výhrady a ustanovení 1.1 Tento dokument, který obsahuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRU STVA N VSKÁ 1 (Návrh zm n podle zákona. 90/2012 Sb) ást I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. lánek 1 Firma a sídlo

STANOVY BYTOVÉHO DRU STVA N VSKÁ 1 (Návrh zm n podle zákona. 90/2012 Sb) ást I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. lánek 1 Firma a sídlo STANOVY BYTOVÉHO DRU STVA N VSKÁ 1 (Návrh zm n podle zákona. 90/2012 Sb) ást I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 Firma a sídlo (1) Firma: Bytové dru stvo N vská 1 (2) Sídlo firmy: N vská 583, 196 00 Praha -

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz Všeobecné podnájemní podmínky pro nebytové prostory Inova ního centra a podnikatelského inkubátoru provozovaného Technologickým inova ním centrem KD Praha 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné podnájemní

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/11 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/11 I. Společná ustanovení... str. 2 II. Pojištění věcí movitých a nemovitostí... str.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. PROSINCE 2014 Cena: 138 Kč OBSAH: 1. DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách Název ve ejné zakázky SSZ po ízení a obnova archiva ních systém Podlimitní

Více

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození:

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více