asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá"

Transkript

1 Obsah: Úvodník Vánoce u nás a jinde Turnaj v malé kopané Návštva PARKU HOSTIVA Rozhovor s paní uitelkou Janou Bezinovou- Zelingerovou Soutže Putovního poháru starosty naší ásti Prahy 15 Rozhovor s Mgr. Dagmar Vlkovou, zástupkyní editele školy Informaní centrum školy Turnaj ve vybíjené Nco pro zábavu asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

2 ÚVODNÍK Ahoj, to to letí,co? Už tu máme 2.íslo asopisu. V tom se dozvíte zajímavosti o VÁNOCÍCH nejen u nás, ale i v zahranií. Jak jsem vám psala v 1.ísle, te jedeme ve vlastních kolejích. Musím se vám s ním svit - toto je opravdu namáhavá a obtížná práce. Ale nás moc baví, tak doufáme, že vás naše lánky budou také bavit. Vánoce, to je to nejhezí v roce. My vám o nich ekneme nco více, co ani možná nevíte. A tak vám nejen za m, ale i za celý redakní tým peji VESELÉ VÁNOCE!!!! Jana Kucmochtová VÁNOCE U NÁS I JINDE Už jste jist mnohokrát slyšeli slovo Vánoce-je to samozejm svátek který se u nás slaví již velmi dlouho!ale už vás nkdy napadlo, jak se slaví Vánoce i v jiných zemích?co teba Amerika nebo Francie?Jak se asi u nich Vánoce slaví? Te se to dozvíte! Amerika Jméno Santa Claus vzniklo z holandského pojmenování pro svatého Nicholase ==> Sintaklaas. Akoli si jej s sebou holandští imigranti pivezli do USA již v 17. století, nebyl dlouhou dobu významnou postavou. Až spisovatel Washington Irving jej zakomponoval do své knihy v roce 1809, avšak byl stále znám jako svatý Nicholas.Kouil dýmku, létal ve svém koáru bez sob, neml svj ervený oblek a nebydlel na severním pólu. I tak pinášel dtem každý rok dárky. Roku 1863 byl pojmenován Santa Claus. Nezískal jenom nové jméno, ale i svj oblek, soby a san. Bhem tohoto období Ameriané ukazují svou štdrost lidem, kteí na tom nejsou tak dobe jako oni sami. Posílají peníze do nemocnic, sirotinc a charit, které peují o znevýhodnné obany.vánoní výzdoba je velice bohatá, v nkterých pípadech nemá daleko ke kýi.. Ameriané, slavící Vánoce, mají stromeek živý nebo umlý. Zdobí jej drobnými svtly a ozdobami- koule, etzy z popcornu atd. 1

3 Francie Vánoní as nastává ve Francii bhem adventu. Jedná se o 4 nedle, které pedcházejí Vánocm. Jak praví tradice, každou nedli se na adventní vnci zapálí jedna svíka. Svíka zde pedstavuje symbol znovuzrození. Dárky ve Francii nosí Otec Vánoc (Pere Noël). Jde o alegorickou postavu, která je zobrazována jako starý vousatý muž se spoustou dárk pro dti. Dostává od dtí dopisy s jejich páními a má létající san tažené soby. Pedstava Otce Vánoc jako muže s dlouhým plnovousem, v erveném obleku, se sanmi a pytlem plným hraek je pouze americkým výmyslem, který se objevil poprvé v roce 1868 v asopise Harper s magazine.a byla to práv Coca Cola, která z bodrého muže udlala takovýto symbol Vánoc a celosvtov jej proslavila. Francouzi si potrpí na bohatou výzdobu jak interiér, tak exteriér (pro navození skutené vánoní nálady). asto jsou osvtlené, aby vynikaly i bhem noci. Typickým stromkem je jedle, která je hlavní dekorací v každé rodin a ukládají se pod ni dárky. První vánoní stromeek se objevil roku 1521 v Alsasku. Už staí Keltové používali stromy k dekoraci bhem zimního slunovratu. Brazílie Brazílie je zemí, kde se stetává celá ada etnik. Jedná se o bývalou portugalskou kolonii. Mnoho vánoních zvyk odpovídá práv této historické skutenosti. Jednou z tradic je vytvoení scenérie zrození, neboli Presépio. Slovo pochází z hebrejského presepium a znamená slamnou postýlku, ve které Ježíš strávil svou první noc v Betlém. Stavba Presépia je typická pedevším pro severozápad zem, která je náboženský velice ortodoxní. Osobou, která nosí dárky v Brazílii, je Papai Noel (Otec Vánoc). Dle legendy žije v Grónsku (je zda patrný vliv anglosaských zemí). Když pijíždí do Brazílie, pizpsobuje se místním pírodním podmínkám a pevléká se ze svého teplého obleení do lehké košile a kalhot. Brazilci si potrpí na bohatou vánoní veei, tzv. Ceia de Natal (Veee Zrození). Na stole nesmí chybt nadívaná krta, šunka, neloupaná rýže a obložené mísy z ovoce a zeleniny. Mezi vánoní dekorace zde patí i ezané kvtiny. V posledních letech se jí stávají i mohutné ohostroje vybuchující na klidné noní obloze velkých mstech jako jsou Brasilia, Sao Paulo a Rio de Janeiro. 2

4 Brazilci patí mezi nejotevenjší národy svta. Lidé bhem oslav zpívají, taní na ulicích. Veselí pokrauje až do svátku Tí král 6. ledna. Toto datum bývá považováno za den, kdy ti moudí muži pišli obdarovat Ježíše do Betléma. A tím koním - protože o Vánocích se ješt všude jinde mžete dozvdt kdykoliv, ale doufám, že alespo takto jste si udlali aspo malinkou pedstavu o tom, jaké rzné zvyky vbec existují! MC DONALD S CUP Turnaj školy v malé kopané 1. stupn se uskutenil 16. íjna roník Nejlepší hrái 1. 3.A 2.A Lukáš BR NA 2. 2.B 2.B Jakub ŠTPNIKA 3. 2.A 3.A Jonáš MAZURA roník Nejlepší hrái 1. 5.A 4.A Jaroslav KOPECKÝ 2. 4.B 4.B David AIZNER 3. 4.A 5.A Michal SUCHAN Markéta Bittnerová Rozhodí : žáci 8. a 9. tíd Adam Lnnika NÁVŠTVA PARKU HOSTIVA Nauný dokument o Indii V pátek 6.listopadu v 9:00 hodin se naše škola vydala do Parku Hostiva na dokument o Indii. Ped 10. hodinou jsme pišli do kina, ale chvíli jsme ekali.netrvalo dlouho a zaalo to. Povídání bylo nauné a zajímavé. Nkteí si to tam fotili a povídali si, ale ty druhé to urit zajímalo. Pouštli nám rzná videa o tom, kde lidé žijí, jak žijí a rzné zajímavosti o zemdlství. Vyprávli, kde všude byli a co se dozvdli. Byli tam dva msíce a íkali, že by se tam chtli vrátit. 3

5 Pro všechny to bylo zajímavé i nauné, ale také únavné. Na konci jsme se všichni rozlouili a ekli nám, že se tší na další návštvu poadu o esku a jeho historii. Po kinu jsme odcházeli ke škole na obd, ale nkteí mli omluvenku, aby mohli jít dom nebo v Parku Hostiva ješt zstat a jít do Mc Donald s. Aneta Dubnová, Alexandra Hoková ROZHOVOR S PANÍ UITELKOU JANOU BEZINOVOU- ZELINGEROVOU Jak se tšíte na Vánoce a pro? Mám je moc ráda Kolikátého Angliané slaví Štdrý den? Slaví 24. December Co jedí Angliané na Štdrý veer? Na Štdrý den jedí vánoní puding, krocana Kdy si rozbalují dárky? Rozbalují si ráno 25. December. Líbí se vám víc naše vánoce nebo jejich a pro? Naše mi pijdou tradinjší. Co se vám líbí nejvíc na Anglianech na rozdíl od našich? Na obou vánoní svátení nálada,která trvá tam déle. Kdo chodí v Anglii? V Anglii chodí Father of christmas. V em se liší Vánoce od našich? Nemají kapra a dávají si dárky druhý den. Co byste popála k Vánocm naší školy? Urit zdraví, úspchy, spousty chtní po vdní. Josef Škoda, Josef Tobiáš SOUTŽE O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY M PRAHY /10 Název soutže Kategorie Termín Malá kopaná chlapci Duatlon chlapci, dívky tída tída tída tída Záí 2009 íjen

6 Název soutže Kategorie Termín Florbal chlapci, dívky tída Listopad 2009 Basketbal chlapci, dívky tída Prosinec 2009 Florbal mix tída Únor 2010 Vybíjená dívky tída Bezen 2010 Cyklistika chlapci, dívky tída tída tída Duben 2010 Hokejbal chlapci tída Duben 2010 Volejbal tída Kvten 2010 Atletika chlapci, dívky tída tída tída tída erven 2010 Tomáš Temlík ROZHOVOR S PANÍ ZÁSTUPKYNÍ Co vás baví a nebaví na práci zástupkyn? Moc m nebaví administrativa, ale baví m, že jsem v kontaktu s lidmi. Zmnil se za poslední rok obsah vaší práce? Za poslední rok se obsah nezmnil, je to stále stejné. Na jaké akce školy se mžeme v nejbližší dob tšit? Mžeme se tšit na: vánoní dílny, 17. dubna setkání absolvent školy- pokus o rekord a na letní slavnosti. Co vás na školství nejvíc baví? Hlavn práce s dtmi. Jaký by ml být podle vás souasný žák? No, to se nedá íci, ale urit více ctižádostivý. Jaký by ml být podle vás souasný uitel? To záleží hlavn na žácích, ale podle m by ml být kreativní. Jak hodnotíte náš asopis Realista? Velmi kladn, protože se v nm dozvídám mnoho vcí, o kterých nevím, a nkdy se i pobavím. 5

7 Co byste vzkázala tenám našeho asopisu? tenám, aby více pispívali, a netenám, aby zaali íst. Kristýna Peená, Anna Mošniková 14:00 hodin do 15:30 hodin. INFORMANÍ CENTRUM ŠKOLY Na naší škole bylo v roce 2007 oteveno informaní centrum. Je tam možno jít na poíta, hrát kuleník a stolní fotbal, dají se tam íst knihy a také pjovat DVD a CD. Také se tam nkdy i uí. Na poítaích si lze okopírovat nebo vytisknout referáty a rzné lánky. V informaním centru mají oteveno pondlí tvrtek od Rozpis uitel: DEN UITEL ZAMENÍ Pondlí Mgr. Karel Kašpar Literatura a eský jazyk, knihovnická innost Úterý Steda tvrtek Mgr. Jií Doutná Mgr. Zuzana Kozlová Mgr. Dagmar Vlková Informaní a komunikaní technologie, využití výpoetní techniky v praxi Specifické vývojové poruchy uení a chování, profesní orientace a volba povolání, primární prevence sociáln negativních jev Metodika výuky, literární a knihovnická innost na 1. stupni Myslíme, že to byl opravdu dobrý nápad vytvoit zde informaní centrum. TURNAJ VE VYBÍJENÉ Dne se na naší škole uskutenil turnaj ve vybíjené smíšených družstev. Turnaje se zúastnily dohromady tyi školy a pt družstev (ZŠ Hornomcholupská, ZŠ Kolovraty, ZŠ Hostiva, ZŠ Bí Jandus). Hrálo se na dva poloasy a na body. Hrálo se ve velké tlocvin u nás na škole. Richard Tipl, Martin Uhlí Uastníci za naší školu Milan ermák Adéla Burianová 6

8 Daniel Dušák Tomáš Kucmocht Michal Patera Viktor Ptáek Martina Pišínová Vlaka Volková Veronika Svobodová Andrea Vasileska Výsledky ZŠ Hornomcholupská - ZŠ Kolovraty 7:16 ZŠ Hornomcholupská - ZŠ Hostiva B 8:6 ZŠ Hornomcholupská - ZŠ Bí Jandus 8:9 ZŠ Hornomcholupská - ZŠ Hostiva A 7:12 Odmny Družstva na míst získají diplom a vcné odmny, družstvo na 1. míst získává putovní pohár mstské ásti Praha 15.Zvítzilo zasloužen družstvo ZŠ Kolovraty. Nejlepší hrá: Milan ermák Celkové umístní našeho družstva: 4. místo Jaroslav Cerha, Tomáš Bui ANGLICKÁ KÍŽOVKA 1) Punocha 2) Jablko 3) Oech 4) Brambora 5) Srdce 6) Uhlí 7) Listy ze stromu 8) Svíka 9) Deštník 10) Hvzda Markéta Blahníková, Nikola Betkowská 7

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Z práce školního senátu Evropská unie a návštva našich spolužák v Bruselu Skautský oddíl Celopražský turnaj ve vybíjené - putovní pohár Prahy 15 Významy jmen (pokraování) Turnaj v malé kopané

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Vzkaz pro všechny hodné

Vzkaz pro všechny hodné Obasník 19.12.2013 VeseléVánoce Obasník 19.12.2013 Pokudjsteještnestihli napsatježíškovi,mžetemu poslatvašetajnápánína kouzelnyjezisek2013@gmail. com.uritsebudesnažit vámjesplnit.akdyžneo letošníchvánocích,takteba

Více

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole !" #$"% &'()") )") *+,- *. Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole Prázdniny se již nezadržiteln blíží a druhé íslo Realisty máme na stole. Mockrát všem dkujeme za ohlasy i kritiku - jak tu dobrou,tak

Více

Školní časopis Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

Školní časopis Základní školy a Mateřské školy Třebívlice číslo 2 / ročník XV Florbalový turnaj Navštívil nás Mikuláš s čerty a andělem Jak se slaví Vánoce ve světě Vánoční relax FLORBALOVÝ TURNAJ V pátek 16. listopadu 2012 se v místní tělocvičně uskutečnil přátelský

Více

Služby ve Vimperku Knihovna 388 411 457 Výp j ní doba pro dosp lé Výp j ní doba pro d ti Internet: Ve ejný internet ajovna U Zvonu Muzeum

Služby ve Vimperku Knihovna 388 411 457 Výp j ní doba pro dosp lé Výp j ní doba pro d ti Internet: Ve ejný internet ajovna U Zvonu Muzeum Služby ve Vimperku Knihovna Mstská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: 388 411 457 Výpjní doba pro dosplé: po, t 10 11:30 hod., 12:30 18 hod. st 12:30 16 hod. Výpjní doba pro dti: po, st 12:30 16 hod.,

Více

JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013

JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013 JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013 Zaátkem srpna jsme se ze sdlovacích prostedk dovdli, že zemel nejstarší muž v eské republice a stalo se, co jsme my jeho známí, pátelé a spoluobané oekávali - nejstarším

Více

Zajímalo by vás, jak se slaví Vánoce v jiných zemích a jaké zde mají tradice a zvyklosti?

Zajímalo by vás, jak se slaví Vánoce v jiných zemích a jaké zde mají tradice a zvyklosti? VÁNOČNÍ SPECIÁL Zajímalo by vás, jak se slaví Vánoce v jiných zemích a jaké zde mají tradice a zvyklosti? Chcete se dozvědět nové zajímavé recepty? A chcete si s námi zasoutěžit? Čtěte naše speciální vánoční

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Blíží se konec školního roku Rozhovor se Zdislavou Dubišarovou 35 let naší školy SPRING JUNIOR CUP 2009 Letní slavnosti Závod v cyklistice Texty anglických písní Názory chlapc a dvat naší školy

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

! " ##$ $ % & '! "# $ %&'! # (! "$)!

!  ##$ $ % & '! # $ %&'! # (! $)! !"##$$ %& '!"# $%&'!# (!"$)! A te bude volno Když jsem psal úvodník k minulému Realistovi, myslel jsem, že je to mj poslední píspvek do tohoto asopisu. Ale od té doby se hodn zmnilo a my jsme dostali možnost

Více

LEDEN 2008 X. roník íslo 4

LEDEN 2008 X. roník íslo 4 LEDEN 2008 X. roník íslo 4 Vánoce jsou za námi a my momentáln žijeme v roce 2008. A píští rok bude 2009 a další 2010 apod. Za pár chvil bude Valentýn (pekvápko!) a potom pijde... To uvidíte na konci roku

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Zemský ráj to na pohled.

Zemský ráj to na pohled. Z obsahu ísla str. 02 Výbrové ízení MKS Úpice str. 03 Vzpomínka na prvního editele hvzdárny str. 05 Jestebí les str. 06 Rozhovor s s paní Miladou Pacákovou str. 10 Díky lidiky str. 11 Týden knihoven str.

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

!"# $ %" % &majdalf. PROSINEC 2007 X. roník íslo 3. Vítejte, dnešní relace s Makara probhne následovn... Konec. Dkujeme za pozornost.

!# $ % % &majdalf. PROSINEC 2007 X. roník íslo 3. Vítejte, dnešní relace s Makara probhne následovn... Konec. Dkujeme za pozornost. PROSINEC 2007 X. roník íslo 3 Vítejte, dnešní relace s Makara probhne následovn... Konec. Dkujeme za pozornost. Dobrý den, jak jist všichni víte, Vánoce jsou skoro tady a to znamená zase plno starostí

Více

ROK 2001 P o a s í Leden Únor B ezen Duben Kv ten erven ervenec Srpen

ROK 2001 P o a s í Leden Únor B ezen Duben Kv ten erven ervenec Srpen ROK 2001 P o a s í Leden V msíci lednu se stídaly mírné mrazy s minimální teplotou 8 stup s teplotami kolem nuly a spíše mírn nad nulou. Lyžai po pestavb lyžaského vleku ekali marn na vtší pídl snhu. Snhu

Více

Ve dnech 24. 26. 9. 2009 probhnou na základní škole oslavy ke 100. výroí otevení školy! Plán akcí bude zveejnn zaátkem záí 2009.

Ve dnech 24. 26. 9. 2009 probhnou na základní škole oslavy ke 100. výroí otevení školy! Plán akcí bude zveejnn zaátkem záí 2009. Ve dnech 24. 26. 9. 2009 probhnou na základní škole oslavy ke 100. výroí otevení školy! Plán akcí bude zveejnn zaátkem záí 2009. Ve školním roce 2009/2010 bude naše škola pokraovat v zavádní školního vzdlávacího

Více

NKOLIK DALŠÍCH FAKT K MOTOKROSU V ROKLI

NKOLIK DALŠÍCH FAKT K MOTOKROSU V ROKLI NKOLIK DALŠÍCH FAKT K MOTOKROSU V ROKLI Byl jsem požádán nkterými spoluobany, abych pece jen ješt jednou odpovdl panu Kramlovi stran jeho zájmu o obnovení motokrosu v Rokli. Obavy vzbuzuje pedevším podezení,

Více

Z p r a v o d a j --------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j --------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j --------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. 12 prosinec 2006 Milí spoluobané. Pichází k Vám poslední íslo našeho

Více

Rakousko i Nový Zéland jsou výzvou

Rakousko i Nový Zéland jsou výzvou Z obsahu ísla str. 02 S jakými doklady cestovat str. 03 Jubilant Josef Kábrt str. 06 Rozhovor s Ladislavem Lysickým str. 08 Nové knihy v Mstské knihovn str. 09 Pehlídky loutkových her Rolnika str. 10 Z

Více

Svátení slovo 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 5. Informace z obecního úadu 12. 100% dotace na úpravu územního plánu.

Svátení slovo 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 5. Informace z obecního úadu 12. 100% dotace na úpravu územního plánu. - 1 - Z obsahu: Svátení slovo 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 5 Informace z obecního úadu 12 100% dotace na úpravu územního plánu. Hemanic 10 Oznámení o vyhlášení ástené revize katastru nemovitosti

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Spolek Zlatá stezka se pedstavuje

Spolek Zlatá stezka se pedstavuje Spolek Zlatá stezka se pedstavuje Vždy, když má totiž nkolik lidí stejný nápad, nebo alespo stejný zájem, setkávají se nejdíve náhodn a nkdy, když najdou spolenou notu, založí njaké spoleenství. V menších

Více

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH

Více

NKDO BY ML... Z knihy V zajetí slov Karel apek 1938. Pokraování na stran 3 POZVÁNKA

NKDO BY ML... Z knihy V zajetí slov Karel apek 1938. Pokraování na stran 3 POZVÁNKA NKDO BY ML... Nkdo by ml nco udlat, aby se zlepšila situace. Nkdo by ml dát podnt k tomu, aby celý svt nco udlal. Nkdo by ml promluvit vládnoucím do duše. Mlo by se nco stát, dokud není pozd. Nkdo by se

Více

Npamìti, jak jsem psala úvodník do vánoèního

Npamìti, jak jsem psala úvodník do vánoèního Okrouhlecký list Informaèní ètvrtletník obce Okrouhlá Motto : Kdo spoléhá sám na sebe, našel nejlepší oporu. K.H.Borovský adv/2010 elze tomu snad ani uvìøit, ale letošní rok se neúprosnì chýlí ke konci.

Více

Povode vera a dnes. Z obsahu: Roník IV/2010 íslo 1 www.zalkovice.cz

Povode vera a dnes. Z obsahu: Roník IV/2010 íslo 1 www.zalkovice.cz Roník IV/2010 íslo 1 www.zalkovice.cz Povode vera a dnes 1997 2010 Z obsahu: Informace o podzimních volbách Výmna idiských prkaz Úklid chodník Naše obec a dotace Poítaový kurz Hurá do školy Spoleenská

Více