V ý r o č n í z p r á v a o činnosti Základní školy Praha Petrovice /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a o činnosti Základní školy Praha Petrovice 2 0 1 2 / 2 0 1 3"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti Základní školy Praha Petrovice /

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha-Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10 Petrovice, ve školním roce 2012/2013 obsahuje (viz Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, viz Vyhláška č. 15/2005, v platném znění): a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, j) základní údaje o hospodaření školy, k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 2

3 Další uvedené údaje (dle pokynů a požadavků příslušných odborů Magistrátu hl. města Prahy): 1) seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu (název, sídlo), které zřizují ZŠ, 2) počet ZŠ a jejich přesné názvy k (podle posledního rozhodnutí), 3) změny v síti škol (počet a důvody, např. sloučení), 4) zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, 5) jazykové vzdělávání a jeho podpora, 6) pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost), 7) věková struktura pedagogických pracovníků, 8) další vzdělávání pedagogických pracovníků: - počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci, - počet účastníků průběžného vzdělávání (průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka, zaměření vzdělávání nejčetněji zastoupené vzdělávání), 9) počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů školní docházky na školní rok 2013/14 (z výkazů pro daný školní rok), 10) hodnocení činnosti školních družin a klubů, 11) poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty), 12) spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, 13) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech, 14) zkušenosti s péčí o nadané žáky, 15) polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ), 16) přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ, 17) vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ, 18) environmentální výchova, 19) multikulturní výchova, 20) prevence rizikového chování, 21) žáci s trvalým pobytem v jiném kraji, 22) další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.), 23) závěr. a) Základní údaje o škole:xxx XX XXX.XXXXXXX X Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě. 3

4 Název školy: Základní škola Praha Petrovice, příspěvková organizace Sídlo školy (organizace): Dopplerova 351, Praha 10 Petrovice... Škola je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem organizace (IČO) Základní škola Praha Petrovice je vedena v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, pod číslem IZO: , identifikátor právnické osoby (organizace) je v tomto rejstříku Místa, kde je poskytováno vzdělávání a školské služby: - pracoviště v budově Dopplerova 351, Praha 10 Petrovice - pracoviště v budově Edisonova 40, Praha 10-Petrovice Charakteristika školy:xxxxxxxxxx XXX XXXXXXXXX iiiiiiiii Základní škola Praha Petrovice má dvě pracoviště ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdálené asi 300 metrů. Jsou umístěné v ulicích Edisonova 40 a Dopplerova 351 obě Praha 10 Petrovice. Malý počet tříd i žáků v budově Edisonova přispívá ke klidné, rodinné atmosféře. Toto klima považujeme za hlavní přednost malé budovy školy. V budově školy Edisonova 40, mají žáci k dispozici 6 učeben - 5 kmenových a jednu menší učebnu využívanou převážně na dělenou výuku angličtiny. 4

5 5

6 6

7 Učebny jsou vybaveny novým nebo dobře udržovaným školním nábytkem, žákovskými stolky, trojdílnými černými tabulemi. V budově školy není tělocvična, tělesná výchova probíhá ve dvou dobře vybavených tělocvičnách v druhé školní budově Dopplerova 351, na školním hřišti s umělým povrchem u budovy Edisonova nebo na hřištích školního sportovního areálu u budovy Dopplerova. 7

8 Budova školy Edisonova 40 je v oblasti zástavby rodinných domů několik set metrů od Hostivařské přehrady, existuje a slouží školským účelům už od roku 1888, přestože budova školy i její okolí od té doby samozřejmě zaznamenaly mnoho změn, stále si udržuje svůj, v dobrém slova smyslu, venkovský charakter. Budova, učebny a další prostory ve škole jsou opravené, modernizované, dobře udržované. Letos proběhla oprava podlah v přízemních třídách a doplnila tak předchozí rekonstrukci střechy a půdních prostor, oken, podlah v prvním poschodí a žákovské šatny. 8

9 Pracoviště základní školy v budově Dopplerova 351 je rozsáhlý areál, jehož hlavní vstup vede do ulice Dopplerova, ale nejdelší část areálu přiléhá k ulici Bellova. Budova slouží ke školským účelům od svého otevření v roce Budovu Dopplerova 351 tvoří dvě samostatná křídla a střední část. V levém křídle, které využívá naše základní škola, je k dispozici 10 učeben, ty slouží jako kmenové třídy, dále pak odborné pracovny laboratoř pro výuku chemie, keramická dílna, žákovská kuchyňka, pracovna hudební výchovy, odborná učebna informatiky, učebna pro výuku angličtiny. 9

10 Učebny jsou světlé, vybavené novým nebo dobře udržovaným školním nábytkem. Žákům prvního i druhého stupně slouží dvě interaktivní tabule. Ve všech učebnách je funkční školní rozhlas využívaný žákovským parlamentem, aktéry žákovských hudebních nebo žurnalistických pořadů. Ve všech učebnách je projekční zařízení. 10

11 11

12 12

13 V přízemí budovy je školní kuchyně a jídelna. Ve střední části budovy Dopplerova 351 jsou kanceláře ředitele, zástupkyň ředitele pro 1. a pro 2. stupeň, hospodářky školy, školní knihovna, jejíž prostory jsou mimo 13

14 jiné využívány při výuce s použitím interaktivní tabule, pro slavnostní a významné akce (vystoupení žáků školy, výstavy výtvarných prací, promítání filmů). 14

15 Při zápisu do prvého ročníku poskytujeme vždy rodičům a žákům možnost výběru mezi třídou umístěnou v menší budově poskytující atmosféru malé rodinné školy a mezi třídou v moderním areálu s odbornými učebnami, tělocvičnami i jídelnou přímo v budově. I nadále budeme respektovat výběr a přání rodičů a žáků při této volbě. Počty žáků v Základní škola Praha Petrovice od roku 2008 do roku 2013: - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 283, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 288, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 312, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 317, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 344 a k žáků, - k počet žáků ZŠ Praha-Petrovice 373. Přestože se každým rokem počet žáků v ZŠ Praha Petrovice zvyšuje, o školu je poměrně značný zájem, stále zůstáváme spíše menší školou. Pravé křídlo budovy Dopplerova 351 využívá Soukromé gymnázium Altis a Základní umělecká škola, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 Hostivař, která má v budově Dopplerova jedno ze svých pracovišť a nabízí žákům naší školy i dalším zájemcům výuku hry na vybraný hudební nástroj. 15

16 Zájmové kroužky nabízí naše škola prostřednictvím organizace Dům Um, Praha 10 Strašnice, Pod Strašnickou vinicí 623/23. Další zájmové kroužky organizuje přímo škola, zejména sportovní kroužky, kroužky vaření, Klub mladých diváků, Klub mladých čtenářů, kurzy pro přípravu zájemců o studium na víceletém nebo čtyřletém gymnáziu, na dalších středních školách, kroužek Věda nás baví, keramické kroužky... 16

17 Součástí výuky jsou třídní, ale i ročníkové nebo celoškolní projekty, soutěže. 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Školní družina je umístěna v obou budovách školy tak, aby žáci ze tříd 1. stupně měli svá oddělení školní družiny v budově, kde se učí. Všechna oddělení jsou rodiči, veřejností i žáky velmi kladně hodnocena. Nabídka Základní školy Praha-Petrovice: - "Škola nanečisto"- cyklus akcí pro předškoláky a jejich rodiče, - výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny žáky naší školy, rozšířené vyučování angličtiny formou přidaných hodin k povinnému základu, - vytváření širokého společného základu všeobecného vzdělávání pro všechny žáky, bez rozdělování na skupiny či třídy podle známek a hodnocení žáků, - rozvoj individuálních zájmů každého žáka v rámci nabídky volitelných předmětů: Literární seminář, Dramatická výchova, Německý jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z matematiky, Užité výtvarné činnosti, Sportovní hry, Domácnost, - přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziích (osmiletých, šestiletých a čtyřletých) a na středních školách, - nabídka mimoškolních a doplňkových školních akcí, ozdravných pobytů, sportovních soutěží, olympiád, - zájmové kroužky taekwondo, počítačové kroužky, Klub mladých diváků, Klub mladých čtenářů, vaření, angličtina, kroužek Věda nás baví 25

26 Neodmyslitelnou součástí činnosti školy byla aktivní účast na veřejném životě naší obce. Škola pomáhá při organizaci kulturních akcí pro občany Petrovic, spolupracuje na akcích pro děti organizovaných MČ Praha-Petrovice ( Den dětí, Hurá do školy, vítání petrovických občánků...). Mezi nejvýznamnější, přípravou nejnáročnější, patřila akce s názvem PETROVICKÁ POMLÁZKA. Pro tvořivé dílny, prodejní trhy s vlastními výrobky žáků naší školy, výstavu dětské výtvarné tvorby i pohoštění jsme využili obě budovy školy. 26

27 27

28 28

29 O činnosti školy pravidelně informujeme rodiče žáků a veřejnost na internetových stránkách naší školy, ve školních vývěskách a vývěskách MČ Praha-Petrovice, během Dnů otevřených dveří a v měsíčníku Petrovický zpravodaj. Zřizovatel školy:xxxxxxxxxxxxxxxx X X X X X X X X X XX XX Městská část Praha-Petrovice, Edisonova 429, Praha 10 Petrovice, IČO: Údaje o vedení školy:xxxxx XXXXXX XXXXXXXXXXX X X X. Ředitel školy: Mgr. Petr Zeman Jmenován do funkce ředitele Základní školy, Praha-Petrovice, Edisonova 40, ke dni Po sloučení této školy s druhou petrovickou základní školou (ZŠ Bellova), tj. po vzniku sloučené Základní školy Praha Petrovice, jmenován od ředitelem této nové sloučené Základní školy Praha Petrovice. Předchozí pracovní místo: předtím pracoval ve funkci ředitele školy v Základní škole, Vrané nad Vltavou. Vystudoval obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a školský management Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Dana Němcová. Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň: PaedDr. Iva Paloučková. Adresa pro dálkový přístup:xxxxxxxxxxxxx X.XXXXXXXXX Základní škola Praha Petrovice, příspěvková organizace Dopplerova Praha 10-Petrovice Ředitel školy - telefony: , , Budova školy v ulici Edisonova 40 telefon: Budova školy v ulici Dopplerova 351, ústředna, telefon: Centrum výchovného poradenství pro žáky z obou budov školy a jejich rodiče, tj. kancelář výchovných poradkyň a pracovnic Pedagogicko - psychologické poradny, Praha 10, ul. Jabloňová 30. Školní jídelna telefon:

30 Údaje o školské radě:xxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX XXXXXX Školská rada má dvanáct členů a v tomto školním roce (stejně jako v předchozím školním roce) významně pomáhala při vytváření příznivých podmínek pro existenci naší školy. Zejména díky svému složení, tj. díky členům školské rady - osobnostem z řad rodičů a představitelů naší městské části i pedagogickým autoritám z řad pracovníků školy - má školská rada velmi dobré jméno a prestiž v očích veřejnosti a rodičů žáků. Školská rada se zabývala koncepcí školy, rozpočtem a hospodařením školy, vnitřní legislativou školy, personálními problémy pedagogického sboru a jejich řešením, pozitivy, ale i problémy, které se objevily v souvislosti s financováním provozu budov, zřizovací listinou školy a jejím doplněním, školním vzdělávacím programem, pomocí škole při organizaci větších školních akcí, dalšími aktuálními provozními záležitostmi, které škola řešila v obou svých budovách. b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: V uplynulém školním roce 2012/2013 jsme v naší škole vyučovali žáky 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího programu Základní školy Praha-Petrovice, který odpovídá platné školské legislativě. c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: XXXXXXXXXXXX XX Základní škola Praha-Petrovice měla v uplynulém školní roce 2012/2013 celkem 31 pedagogických pracovníků z toho 3 pedagogičtí pracovníci tvořili vedení školy (ředitel a dvě zástupkyně ředitele školy). Na 1. stupni vyučovalo 12 pedagogických pracovníků (včetně ředitele školy a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň), na 2. stupni 12 pedagogických pracovníků (včetně zástupkyně ředitele pro 2. stupeň), ve školní družině pracovalo 7 vychovatelek. Dále ve škole pracovalo 5 správních a hospodářských pracovníků. Ve školní jídelně pracovalo 6 zaměstnanců. Škola měla celkem 42 zaměstnanců (fyzických osob). V přepočtu na pracovní úvazky měla škola celkem 39,9 zaměstnanců. Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 44,9 let. Z 31 pedagogických pracovníků byli 4 muži a ostatní ženy. Z 31 pedagogických pracovníků tři studovali a dále studují a zatím nemají ukončené požadované vzdělání, jsou to dva učitelé a vychovatelka školní družiny. Ostatní pedagogičtí pracovníci mají pro svoje pracovní zařazení požadované vzdělání. Ve 30

31 škole není žádný pedagogický pracovník, který by neměl požadované vzdělání a nestudoval. d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: b bbb Zápis do 1. ročníku Základní školy Praha-Petrovice proběhl ve dnech 15. a 16. ledna Zapsáno bylo 77 dětí, v září 2013 nastoupí do prvního ročníku 68 žáků a budou rozděleni do tří prvních tříd v budově Dopplerova bude třída 1. A a třída 1. B, v budově Edisonova třída 1. M. U 9 dětí je nástup do prvního ročníku základní školy na žádost rodičů odložen o jeden školní rok. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2012/2013 a srovnatelné údaje za tři předešlé školní roky: Údaje o počtu žáků jsou k ročník - tři třídy počet žáků: 1. A: 21 (z toho dívek: 7), 1. B: 21 (z toho dívek: 11), 1. M: 19 (z toho dívek: 10), celkem: 61 (z toho dívek: 28) neprospěli: 0 prospěli: 1 (z toho dívek: 0) prospěli s vyznamenáním: 60 (z toho dívek: 28) celkový průměr: 1,01 2. ročník - dvě třídy počet žáků: 2. A: 21 (z toho dívek: 9), 2. M: 19 (z toho dívek: 9), celkem: 40 (z toho dívek: 18) neprospěli: 0 prospěli: 2 (z toho dívek: 0) prospěli s vyznamenáním: 38 (z toho dívek: 18) celkový průměr: 1,09 3. ročník - tři třídy počet žáků: 3. A: 23 (z toho dívek: 13), 3. M: 21 (z toho dívek: 12), 3. E: 21 (z toho dívek: 11), celkem: 65 (z toho dívek: 36) neprospěli: 0 prospěli: 2 (z toho dívek: 1) prospěli s vyznamenáním: 63 (z toho dívek: 35) celkový průměr: 1,15 4. ročník - jedna třída počet žáků: 4. A: 29 (z toho dívek: 12) jeden žák nadaný - zařazen do vyššího ročníku na matematiku 31

32 neprospěli: 0 prospěli: 6 (z toho dívek: 5) prospěli s vyznamenáním: 23 (z toho dívek: 7) celkový průměr: 1,32 5. ročník - dvě třídy počet žáků: 5. A: 21 (z toho dívek: 9), 5. M: 22 (z toho dívek: 10), celkem: 43 (z toho dívek: 19) neprospěli: 0 (z toho dívek 0), prospěli: 7 (z toho dívek: 3) prospěli s vyznamenáním: 36 (z toho dívek: 16) celkový průměr: 1,27 žáci přijatí ke studiu na osmiletá gymnázia: 7 žáků z toho na státní gymnázia: 3 žáci Celkem ročník v roce 2009/2010, v roce 2010/2011 zvýrazněno žlutě, v roce 2011/2012 zvýrazněno zeleně, v roce 2012/2013 zvýrazněno modře počet tříd: počet žáků: 188 (z toho dívek: 82) (z toho dívek: 102) 218 (z toho dívek: 104) 238 (z toho dívek: 113) neprospěli: 0 1 (z toho dívek: 1) 0 0 prospěli: 24 (z toho dívek: 9) - 28 (z toho dívek: 9) 23 (z toho dívek: 3) 18 (z toho dívek: 9) prospěli s vyznamenáním: 164 (z toho dívek: 73) (z toho dívek: 92) 195 (z toho dívek: 101) 220 (z toho dívek: 104) celkový průměr: 1,22 1,18 1,16 1,17 6. ročník dvě třídy počet žáků: 6. A: 15 (z toho dívek: 6), 6. M: 18 (z toho dívek: 12), celkem: 33 (z toho dívek: 18) neprospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli: 22 (z toho dívek: 9) prospěli s vyznamenáním: 11 (z toho dívek: 9) celkový průměr: 1,58 7. ročník dvě třídy počet žáků: 7. A: 17 (z toho dívek: 9), 7. M: 17 (z toho dívek: 6), celkem: 34 (z toho dívek: 15) 32

33 neprospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli: 20 (z toho dívek: 8) prospěli s vyznamenáním: 14 (z toho dívek: 7) celkový průměr: 1,57 žáci přijatí ke studiu na šestiletá gymnázia: 3 z toho na státní gymnázia: 3 8. ročník - jedna třída počet žáků: 8. A 20 (z toho dívek: 8) neprospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli: 14 (z toho dívek: 4) prospěli s vyznamenáním: 6 (z toho dívek: 4) celkový průměr: 1,62 9. ročník - jedna třída počet žáků: 9. A 23 (z toho dívek: 12) neprospěli: 0 (z toho dívek: 0) prospěli: 15 (z toho dívek: 6) prospěli s vyznamenáním: 8 (z toho dívek: 6) celkový průměr: 1, 66 žáci přijatí ke studiu na gymnázia: 6, z toho na gymnázia soukromá: 1 na střední školy obchodního zaměření: 1 na střed. školy zaměřené na gastronomii nebo hotelnictví: 1 na střední průmyslové a technické školy: 5 na střední školy zdravotnické a se sociálním zaměřením: 1 na střední školy s uměleckým zaměřením: 1 na střední školy pedagogické: 1 na jiné střední školy: 3 (SŠ potravinářská, veřejnoprávní, civilního letectva) na učební obory: 4 Celkem ročník: školní rok 2009/2010, školní rok 2010/2011 zvýrazněn žlutě, školní rok 2011/2012 zvýrazněno zeleně, školní rok 2012/2013 zvýrazněn modře počet tříd: počet žáků: 103 (z toho dívek: 44) - 96 (z toho dívek: 38) 101 (z toho dívek: 41) 110 (z toho dívek: 53) neprospěli: prospěli: 65 (z toho dívek: 22) - 69 (z toho dívek: 25) 65 (z toho dívek: 21) 71 (z toho dívek: 27) 33

34 prospěli s vyznamenáním: 36 (z toho dívek: 21) - 26 (z toho dívek: 13) 36 (z toho dívek: 20) 39 (z toho dívek: 26) celkový průměr: 1,65 1, ,61 CELKEM ROČNÍK: ŠKOLNÍ ROK 2009/2010, ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZVÝRAZNĚN ŽLUTĚ, ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZVÝRAZNĚN ZELENĚ, ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZVÝRAZNĚN MODŘE POČET TŘÍD: POČET ŽÁKŮ: 291 (Z TOHO DÍVEK: 126) (Z TOHO DÍVEK 140) 319 (Z TOHO DÍVEK: 145) 348 (Z TOHO DÍVEK: 166) NEPROSPĚLI: 2 (Z TOHO DÍVEK: 1) 2 (Z TOHO DÍVEK: 1) 0 (Z TOHO DÍVEK: 0) 0 (Z TOHO DÍVEK: 0) PROSPĚLI: 89 (Z TOHO DÍVEK: 31) - 97 (Z TOHO DÍVEK: 34) 88 (Z TOHO DÍVEK: 24) 89 (Z TOHO DÍVEK: 36) PROSPĚLI S VYZNAMENÁNÍM: 200 (Z TOHO DÍVEK: 94) (Z TOHO DÍVEK: 105) 231 (Z TOHO DÍVEK: 121) 259 (Z TOHO DÍVEK: 130) CELKOVÝ PRŮMĚR: 1,43 1,49 1,40 1,39 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a prevenci rizikového chování Prevence rizikového chování žáků a sociálně patologických jevů je obsažena ve Školním vzdělávacím programu Základní školy Praha Petrovice. V ročníku je program prevence rizikového chování žáků a prevence sociálně patologických jevů obsažen zejména ve vyučovacích předmětech Prvouka, Přírodověda a Přírodopis. Následují výpisy ze Školního vzdělávacího programu Základní školy Praha Petrovice z Prvouky, Přírodovědy a Přírodopisu (viz další strany). Prvky prevence rizikového chování žáků a výskytu sociálně patologických jevů jsou také ve vyučovacích předmětech Český jazyk a literatura, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova a Sportovní hry. Dále následuje Přehled jednotlivých preventivních akcí 1. i 2. stupně Základní školy Praha-Petrovice ve školním roce 2012/2013 v návaznosti na prevenci uskutečněnou v letech 2010/2011 a 2011/2012: 34

35 PRVOUKA 1. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co žák umí/ Žák:... uplatňuje základní hygienické návyky a dovednosti zvládá primární zásady zdravého životního stylu pečuje vědomě o své zdraví pojmenuje části lidského těla orientuje se v elementárních znalostech o lidském těle dodržuje základní pravidla bezpečného chování, i v dopravě poradí si ve výjimečné situaci, požádá o pomoc prakticky nacvičí při modelových situacích chování při setkání s cizí osobou a při situaci ohrožení Učivo Člověk a jeho zdraví péče o zdraví, zdravá výživa lidské tělo osobní bezpečí návykové látky PRVOUKA 2. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co žák umí/ Žák:.... chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, učí se vyhodnotit nebezpečí a závažnost situace seznamuje se s modelovými situacemi při styku s neznámou osobou Učivo osobní bezpečí návykové látky a zdraví PRVOUKA 3. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co žák umí/ Žák:.. obhájí při konkrétní činnosti své názory přizná svou chybu, učí se domluvě na společném postupu, řešení problému v kolektivu seznamuje se s krizovými situacemi (šikana, týrání, sexuální zneužívání) učí se dbát na vlastní bezpečí, zná, případně vyhledá čísla linky důvěry osvojuje si modelových situacích odmítání návykových látek využívá poznatků z medií a nacvičuje chování při modelových situacích Učivo návykové látky a zdraví 35

36 PŘÍRODOVĚDA 4. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co žák umí/ Žák:... uvědomuje si význam zázemí v rodině / bezpečí, důvěra, úcta/ respektuje základní práva a povinnosti členů rodiny chápe uspořádání partnerských vztahů v rodině učí se vhodně argumentovat, chovat se asertivně, být empatický účastní se modelových situací zaměřených na nácvik dovedností, jak odmítat různé návykové látky učí se rozpoznávat možná nebezpečí, seznamuje se s asertivním řešením, dokáže říci jednoznačně ne rozpozná možná nebezpečí ohrožující zdraví zná svá práva, ví, na koho se může obrátit v krizové situaci (kontaktní osoby a důležitá čísla ) Učivo PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co žák umí/ Žák: uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu, gamblerství úměrně k svému věku se orientuje v bezpečných způsobech sexuálního chování zná svoje základní práva a povinnosti týrání, zneužívání, šikana dokáže zjistit a použít telefonní číslo linky důvěry, krizového centra řídí se pravidly telefonování na tyto instituce zná význam pojmu terorismus a rasismus zná zásady bezpečného chování v různém prostředí škola, domov, styk s cizími osobami Učivo Péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky a zdraví Osobní bezpečí 36

37 PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK - Školní výstupy Žák:... umí se chránit před pohlavními chorobami hodnotí význam zdraví a potřebu jeho ochrany, vysvětlí imunitu a ví o nebezpečí drog předvede základní způsoby poskytnutí první pomoci Učivo zdraví a nemoc Přehled jednotlivých preventivních akcí 1. i 2. stupně ve školním roce 2012/2013 v návaznosti na prevenci uskutečněnou v letech 2010/2011 a 2011/2012: Preventivní programy Městské policie a proběhly preventivní programy (drogy, šikana) a programy zaměřené na dopravní a zdravotní výchovu. Programů se zúčastnil celý 1. stupeň. Přednášky MP Praha - 2. a se uskutečnily přednášky strážníků Městské policie hl. m. Prahy ve třídách 7. A, 8. A a 9. A. Nejprve 2. března navštívili strážníci třídu 8. A, kde se s chlapci v přednášce s názvem Autorská práva věnovali problematice používání materiálů z internetu, zneužívání osobních údajů, fotografií, audio i videonahrávek. Dívky absolvovaly přednášku Jak se nestát obětí znásilnění. Následně 11. března byla v 7. ročníku na programu Kyberšikana - problematika šikany po internetu, zneužívání osobních údajů, fotografií, audio i videonahrávek. V 9. ročníku byla pro chlapce zařazena přednáška s názvem Domácí násilí a pro dívky Jak se nestát obětí znásilnění. Přednášky z oblasti prevence sociálně patologických jevů Naše škola i letos využila nabídku organizace ACET (AIDS Care, Education and Training) ČR a ve třídách 7. A a 8. A proběhly zajímavé přednášky. V 7. A měla přednáška název Partnerské vztahy, láska a taky trochu sex. Byla zde řeč o budování kvalitních přátelských, ale i partnerských vztahů, kritériích výběru partnera, rizikových faktorech výběru partnera. Žáci dále rozebírali rozdílnost sexuality muže a ženy a etapy budování vztahů. Pro 8. A bylo připraveno téma Sex, AIDS a vztahy. Žáci se dozvěděli informace o způsobu šíření HIV, poznali aktuální statistiky o počtu nakažených, byli seznámeni se situací u nás a ve světě, s rizikovým chováním, způsoby přenosu HIV, rozdílem mezi HIV a AIDS a s doporučenou prevencí. Návštěva Policie České republiky - Dne se žáci 1. E vydali na výlet na Císařský ostrov, kde sídlí Oddělení služební hipologie Policie České republiky v Praze (dříve jízdní policie). Toto oddělení zabezpečuje výcvik a využití služebních koní při ochraně veřejného pořádku, pátracích akcích v obtížném terénu, 37

38 při zákrocích proti agresivnímu davu. Koně také skvěle reprezentují pražskou policii při různých slavnostních událostech. Standardním plemenem, které se pro tento výcvik využívá, je český teplokrevník. Děti měly možnost prohlédnout si stáje, výstroj a ochranné pomůcky, které se při výcviku koní používají. Žáci sledovali výcvik čtyř teplokrevníků, jejich reakce na pohyb, hluk, dým, oheň, na střelbu. Pozorovali jsme, jak umí překonávat různé překážky. Před návštěvou tohoto policejního oddělení si děti jen těžko uměly představit, jak náročným výcvikem musí koně projít, než jsou nasazeni do policejní akce. Ukázka první pomoci - V pondělí k nám zavítali studentky střední zdravotnické školy, aby nám ukázaly jak správně poskytnout první pomoc v různých situacích. Po krátkém všeobecném úvodu jsme si na figuríně vyzkoušeli masáž srdce a dýchání z plic do plic. Poté jsme vysvětlovali a řešili různé situace. Děvčata byla velmi milá a trpělivá a dětem odpovídala na všetečné otázky. Třídy 3. A + 4. M - Malý kriminalista Jako v Dobrodružství kriminalistiky si mohli připadat žáci čtvrtých tříd při přednášce Městské policie Praha Malý kriminalista. Slyšeli nejen o dějinách kriminalistky, ale dozvěděli se, čeho si mají všímat, když se stanou svědky trestné činnosti. Za to, že se jim podařilo sestavit přibližnou podobu podezřelé osoby, obdrželi průkaz mladého kriminalisty. Přednášky MP Praha pro 2. stupeň naší školy Ve školním roce 2011/2012 jsme navázali na tradici přednášek Městské policie hl. m. Prahy. Na druhém stupni se přednášky věnovaly následujícím tématům: 6. ročník Šikana, Zdravotní výchova, 7. ročník Kriminalita dětí, Zdravotní výchova, 8. ročník Drogy a související zdravotní výchova, 9. ročník Základy právního vědomí, Požární prevence. Přednáška Policie ČR Do naší školy zavítali zástupci Policie ČR. Děti se seznámily s posláním policie, prohlédly si policejní výzbroj i výstroj. Povídaly si o různých nebezpečných situacích a jejich řešeních, také jak si zapamatovat důležitá telefonní čísla. Na závěr dostaly dárečky. ( ) Péťa sám doma - program městské policie připravený pro první třídy. V příběhu o Péťovi se děti seznámily se situací, kdy budou samy doma a jak se zachovat, kdyby někdo volal nebo zvonil. Některé situace si také vyzkoušely. Opět si připomněly důležitá telefonní čísla. ( ) 38

39 Bezpečné chování S příslušníky Městské policie Praha jsme si povídali o bezpečném chování ve škole a hlavně mimo ni. Společně jsme pak odpověděli na otázky v malém testu, kde se ukázalo, jestli jsme si z našeho povídání něco zapamatovali. (3. A ) Bezpečná práce s internetem Žáci se seznámili s bezpečnostními pravidly při práci s internetem. Zajímavým vyprávěním i příklady z běžného života byli žáci poučeni o nebezpečnosti poskytovat své osobní informace cizím osobám, sjednávat si schůzky s nimi či umisťovat své fotografie na facebook. Preventivní program MP hl. m. Prahy První pomoc Tento program měl dvě části teoretickou a praktickou. Náš zájem vyhrála praktická část, kdy jsme zkoušeli různé způsoby obvazování a ošetřování drobných poranění. Žáci si teoreticky i prakticky vyzkoušeli, jak mají obvazovat rány, dávat první pomoc, zkusili si umělé dýchání na modelu člověka. Další cyklus přednášek nás čeká na jaře, kdy se uskuteční přednášky týkající se bezpečného chování v různých situacích. Soutěž mladých zdravotníků dubna se družstvo dívek z 8. a 9. ročníku zúčastnilo soutěže Hlídek mladých zdravotníků ČČK. Naše děvčata zde obsadila krásné 3. místo. Na devíti stanovištích ošetřovaly různá zranění pomocí standardního i improvizovaného materiálu, předvedly transportní metody i množství obvazových technik. Získané znalosti jim budou v životě jistě užitečné. Dopoledne s Policií ČR V pondělí se uskutečnila akce s názvem Dopoledne s Policií ČR. Na školním hřišti se sešla celá škola a sledovala ukázku zásahové jednotky nebo pasivní či aktivní odpor při zatýkání. Děti se seznámily s posláním policie, prohlédly si policejní výzbroj i výstroj. Povídaly si o různých nebezpečných situacích a jejich řešeních, také jak si zapamatovat důležitá telefonní čísla. Na závěr si všichni mohli zbraně a jednotlivé části výstroje vyzkoušet. Jak si nenechat ublížit Žáci 6. ročníku se při přednášce Městské policie Praha, která se jmenovala Jak si nenechat ublížit, seznámili se zásadami bezpečného chování při kontaktu s cizími lidmi a jak omezit rizika stání se obětí trestného činu. Bezpečně do školy Pracovníci Městské policie ČR v přednášce Povinnosti chodce v silničním provozu zábavnou formou žáky poučili o pravidlech silničního provozu. Seznámili se také s dopravními značkami. ( ) Přednášky Městské police ČR , 2. třídy Povinnosti chodce v silničním provozu 3. třídy Základy bezpečného chování v silničním provozu 39

40 4. třídy Povinnosti cyklisty Návštěva soudu Žáci 7. A navštívili Městský soud pro Prahu 2 ve Slezské ulici. Byli přítomni dvou ujednání soudu, samosoudce žákům vysvětlil vše o chodu soudu i to, jaké případy tento soud řeší. Právní vědomí Žáci 9. A absolvovali přednášku s názvem Právní vědomí. Strážníci Městské policie hl. m. Praha je seznámili se základními paragrafy a situacemi, se kterými se mohou setkat jako částečně trestně odpovědní. Soutěž mladých zdravotníků jsme se zúčastnili oblastní soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Celou akci organizoval oblastní spolek Českého červeného kříže. Zúčastněné hlídky měly za úkol účinně poskytnout první pomoc v modelových situacích na připravených figurantech. Bylo třeba předvést příklady obvazových technik šátkové, obinadlové i náplasťové obvazy, příklady transportu a polohování postižených. Družstvo ZŠ Praha Petrovice nakonec obsadilo výborné druhé místo. Bolest jménem šikana V naší škole se v rámci prevence sociálně patologických jevů uskutečnila přednáška s názvem Bolest jménem šikana, které se zúčastnili žáci sedmého a osmého ročníku. Přednášející Mgr. V. Vácha z občanského sdružení ACET zopakoval žákům: co je šikana, jak vzniká, koho ohrožuje a jak se jí bránit. V prezentaci se zaměřil na psychologické, sociální a osobnostní dopady šikany. Rozhodně žáky upoutal částí kyberšikana, kdy si většina uvědomila, že nevinný žert může přejít v krutou šikanu pomocí sociálních sítí. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: : Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha-Petrovice absolvovali v roce 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 následující vzdělávací programy akreditované MŠMT: - ÚČETNICTVÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, zúčastnil se ředitel školy, 5. února 2010, - vzdělávací program PRÁVO VE ŠKOLE, dva pracovníci, 8. února 2010, - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY V POHYBOVÝCH HRÁCH, vzdělávací program, jeden pracovník, 23. března 2010, - vzdělávací program PROJEKTOVÁ VÝUKA V ČESKÉM JAZYCE NA 2. STUPNI ZŠ, jeden pracovník, , - DRAMATICKÁ VÝCHOVA JAKO METODA PRÁCE VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ vzdělávací program pro učitele a vychovatele, jeden pedagogický pracovník, , - POHYBOVÉ HRY S HUDBOU vzdělávací program hudební dílna pro učitele, jeden pracovník, , KÁZEŇ A KLIMA ŠKOLY, jeden pedagogický pracovník, , 40

41 - PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY, správnou výživou proti anorexii a bulimii, vzdělávací akce pro učitele, jeden pedagogický pracovník, , HUDEBNÍ INSPIRACE O POČASÍ S HUDBOU A POHYBEM, jeden pedagogický pracovník, , - ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, ŽÁCI SE SPECIFICKÝMI PROBLÉMY V UČENÍ, NADANÍ ŽÁCI, vzdělávací akce pro všechny učitele Základní školy Praha Petrovice, , - METODIKA DOKUMENTÁRNÍHO FILMU KATKA, školení pro učitele, jeden pracovník, , - KULTURA NESLYŠÍCÍCH, KOMUNIKACE S KULTURNÍ A JAZYKOVOU MENŠINOU NESLYŠÍCÍCH, PŘEDSUDKY A MÝTY O NESLYŠÍCÍCH, září 2011, seminář Českého centra znakového jazyka, jeden pedagogický pracovník, - UČEBNA V PŘÍRODĚ, VYUŽITÍ PRO EKOLOGICKOU VÝCHOVU, VÝUKU PŘÍRODOPISU A DALŠÍCH PŘEDMĚTŮ, jeden pedagogický pracovník, , - AKTUÁLNÍ ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA A PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE, jeden pedagogický pracovník, , - EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE, jeden pedagogický pracovník, , - PODZIMNÍ HRÁTKY S HUDBOU A POHYBEM, jeden pedagogický pracovník, vzdělávací program v rozsahu deseti vyučovacích hodin, , - PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE, jeden pedagogický pracovník, vzdělávací program v rozsahu 8 hodin k prevenci sociálně patologických jevů spojených s užíváním internetu, , - ŠKOLA HROU, jeden pedagogický pracovník, praktický seminář k míčovým a jiným hrám v TV pro učitele 1. stupně ZŠ, , - VÝUKA S POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE, VŠICHNI UČITELÉ, , - KOMUNIKACE S RODIČI, HODNOCENÍ, TOLERANCE A PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A S ŽÁKY S JINÝMI SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, seminář pro všechny učitele pořádaný Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10, , EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE, jeden pedagogický pracovník, , - POUŽÍVÁNÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE, všichni pedagogičtí pracovníci, , - BEZPEČNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE A PŘI AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU, všichni zaměstnanci, odborný školitel Mgr. B. Jindrová, , - HUDEBNÍ INSPIRACE O POČASÍ S HUDBOU A POHYBEM, seminář vzdělávací instituce Tandem, Vrchlického 582, Hradec Králové, jeden pracovník, , - Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava, roční vzdělávací program akreditovaný MŠMT, DYS-CENTRUM, Stejskalova 192, Praha 8, jeden pracovník, úspěšně ukončeno. 41

42 Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha-Petrovice ukončili v roce 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 následující studia nebo ve studiu pokračují: obor Studium pro ředitele škol a školských zařízení Manažerské přípravné studium, dvouleté studium, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Myslíkova 7, Praha 1, dva pracovníci, oba úspěšně ukončeno, 2010, Vzdělávací program pro učitele Výchovné poradce, dvouleté studium, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, jeden pracovník úspěšně ukončil a získal titul učitel výchovný poradce, 2011, Školní metodik prevence dvouleté studium, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, jeden pracovník, úspěšně ukončeno 2012, Speciální pedagogika, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2012, jeden pracovník úspěšně ukončil a jeden pracovník pokračuje, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy, program CŽV, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, jeden pracovník pokračuje, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, program CŽV, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: xxxxx xx xxxxxxx xxx Kalendář mimoškolních akcí ve školním roce 2012/2013 Základní školy Praha- Petrovice - 1. stupeň a školní družina Červen Ozdravný pobyt Na rozloučenou Na rozloučenou? Ano, letos jsme si naposledy společně užili, prochodili a spatřili kousek krásné přírody. 5. A ( ) Spaní ve škole 1. M Už počtvrté v tomto školním roce se rozhodla 1. M, že přenocuje ve své třídě. Počasí nám přálo, koupali jsme se v bazénu, hráli si na hřišti a povídali. Potom jsme se rozloučili s rodiči a odešli do školy. Kluci připravili večeři tousty, zeleninu a ovoce. Moc jsme si pochutnali. Byli jsme unaveni a v klidu jsme prospali celou noc. Zjistili jsme, že spaní ve škole nás obohacuje o nové zážitky, posiluje vztah ke škole, ke spolužákům, k paní učitelce. Příští spaní bude v září, to už budeme druháci. ( ) Koncert a beseda s Petrem Rezkem Konec školního roku bývá ve znamení sportovních aktivit a školních výletů. Žáci z malé budovy měli i kulturní zážitky. 42

43 Ve čtvrtek si při besedě s Petrem Rezkem zavzpomínali na Malého prince a poslechli několik jeho písní. V pátek byla připravena netradiční hodina HV. Pan Provazník, ochotný tatínek, dětem přiblížil dechové nástroje a kytaru. Společně si pak zazpívali několik písniček. Divadlo Rusalka V pátek viděli žáci 1. M a 2. M divadelní představení Pohádka o Rusalce v divadle Kolowrat. Činohra byla napsána na 43

44 motivy opery Antonína Dvořáka, děti se tak seznámily s originálními texty libreta Jaroslava Kvapila i Dvořákovou hudbou. Interprety byli členové dětského hudebně dramatického souboru Divadélko při Národním divadle. Ozdravný pobyt Slapy 12. června 2013 vyrazili žáci 3. E a 3. M opět společně na ozdravný pobyt. Náš pobyt byl zaměřen na sport a relaxaci. Juniorcamp Tobogan Nová Živohošť, kde jsme byli ubytováni, nabízí bohaté možnosti sportovního vyžití. Děti si zahrály fotbal, vybíjenou, přehazovanou, ragby, tenis, minigolf. Nechybělo ani opékání buřtů, diskotéka a celý pobyt jsme zakončili jízdou na šlapadlech po Slapské přehradě. Ozdravné pobyty 4. A: Podhradí, 3. A: Jánské lázně, 1. A, 1. B: Benecko, Školní výlety 5. M: Máchovo jezero, 1. M: Zrcadlová koza Turnov a Exkurze do České televize 2. A: Květen Pietní akt kladení věnců Při příležitosti 68. výročí vypuknutí Pražského povstání a ukončení 2. světové války se žáci 1. stupně zúčastnili pietního aktu kladení věnců na petrovickém hřbitově a u pomníku padlých v Edisonově ulici. 44

45 McDonald s cup Letošní 16. ročník největšího žákovského fotbalového turnaje dopadl pro týmy ZŠ Praha Petrovice skvěle. Kategorie A (žáci tříd) sehrála zápasy ve čtvrtek na hřišti SK Slavia v Edenu. S prvním soupeřem ZŠ Dubeč jsme zvítězili 3:2. Porazili jsme pak i ZŠ Hornoměcholupskou a ZŠ Křimickou. Náš tým jako vítěz postoupil do dalšího kola kvalifikace na krajské finále. To se odehrálo ve Sportovním areálu Pražačka v Praze 3. Tentokrát s námi ve skupině byly ZŠ Bílá, ZŠ Weberova a ZŠ Fr. Plamínkové. První dvě školy nás porazily, ale po zápase se ZŠ Fr. Plamínkové jsme se mohli radovat z výhry. Na postup do krajského finále to tentokrát nestačilo, ale rozhodně tento tým má nejlepší výsledek v historii účasti naší školy na tomto fotbalovém turnaji. 45

46 46

47 Kategorie žáků 4. a 5. tříd sehrála své zápasy na SK Slavia v Edenu. V úvodu nás čekal těžký soupeř ZŠ Dubeč, po vyrovnaném boji jsme nakonec zvítězili a nezůstalo u jedné výhry. Přemohli jsme postupně ZŠ Kutnohorskou, ZŠ Veronské náměstí, ZŠ Hornoměcholupská a v rozhodujícím zápase o celkové prvenství proti ZŠ Hostivař jsme poprvé prohráli. 47

48 RC Rally RC rally je mladá sportovní disciplína, jejíž náplní je simulace reálných rally závodů v měřítku 1:10. Jednotliví závodníci mají připravené různé závodní speciály, modely závodních aut, s kterými projíždí po vyznačené závodní trati. Vzhledem k tomu, že jednotlivé závodní úseky jsou dlouhé více než půl kilometru, musí závodníci za autem běžet. Tento sport je provozován na řadě míst v celé České republice. Před třemi lety bylo poprvé pořádáno mistrovství ČR. V rámci tohoto mistrovství spolu soupeří ti nejlepší z nejlepších, asi 400 závodníků. V roce 2013 byl první závod čtvrtého ročníku MČR pořádán ve spolupráci se Základní školou Praha- Petrovice u nás v Praze-Petrovicích. Závod proběhl v sobotu a naši školu reprezentoval Šimon Martan z 2. M a Vendula Martanová z 1. M. Ozdravný pobyt 1. M + 2. M Krásný a zajímavý týden prožily děti z 1. M a 2. M v Borovanském mlýně. V dopoledních hodinách se seznamovaly se životem na statku, s péčí o domácí a hospodářská zvířata. Vyzkoušely si práci čeledína, rybáře a zajezdily si na koni. Odpolednem nás provázela celopobytová hra Na kouzelnickou školu. Zadané úkoly plnily děti v týmech. Získaly nové kamarády i zkušenosti. Odměnou jim byl nalezený poklad kámen mudrců. ( ) 48

49 Pythagoriáda Obvodní kolo Pythagoriády se letos uskutečnilo 14. května pro všechny kategorie současně. Účast v něm si vybojovali všichni žáci, kteří ve školním kole vyřešili aspoň 11 z 15 zadaných úloh. Protože někteří úspěšní řešitelé školního kola onemocněli, vypravila se v úterý 14. května do ZŠ Karla Čapka v Kodaňské ulici skupina 16 našich matematiků, aby porovnali své logické myšlení a matematické dovednosti se svými vrstevníky z Prahy 10 a Prahy 15. Většině našich reprezentantů se podařilo podat výborný výkon i v obvodním kole. Na medailových místech skončili: Jiří Pátek, který s plným počtem bodů obsadil dělené 1. místo v kategorii 5. tříd a Matyáš Lehnert, který se 14 body skončil na děleném 3. místě v kategorii 6. tříd. Břevnovský klášter - 5. M Žáci třídy V. M se vypravili na návštěvu a prohlídku Břevnovského kláštera. Druhým nejstarším klášterem v Čechách nás provázel benediktinský bratr Martin. Nejdříve jsme navštívili kostel kláštera, kde nám bratr Martin vyprávěl pověst o založení kláštera, o úkolech klášterů ve středověku i o životě mnichů, pak jsme sestoupili pod kostel, prohlédnout si vykopávky, které jsou nejstaršími zbytky kláštera. Naši návštěvu jsme ukončili v zahradách kláštera, u pramene, kde podle pověsti došlo k založení kláštera. (15. 5.) Novoměstská radnice Třídu 5. M radnicí Nového Města provázel její ředitel a zastupitel hl. m. Prahy Mgr. Albert Kubišta. Nejdříve jsme si prohlédli gotické přízemí radnice a pak Konšelský salonek s krásně malovaným renesančním stropem. Největším zážitkem pro žáky byla návštěva šatlavy. Prohlédli jsme si sál, z něhož byli roku 1419 vyházeni z oken konšelé, tedy místo první pražské defenestrace, 49

50 začátku husitských válek. Pan ředitel nás vzal i do přilehlé kaple a pak už nás čekal výstup na věž radnice, prohlídka věžníkova bytu a zajímavý pohled na Prahu až teď si žáci uvědomili, jak velké je vlastně Karlovo náměstí, že to je skutečně největší náměstí v Praze a ve své době bylo jedno z největších v Evropě. ( ) Červený den 1. A + 1. B Dne se konalo projektové vyučování s názvem Červený den. Děti i paní učitelky měly ten den na sobě červené oblečení. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých plnili úkoly, kde uplatnili dosud získané vědomosti z matematiky, českého jazyka i z prvouky. Zvláštním přínosem skupinové práce je učení vzájemné spolupráce a respektu. Také v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností žáci měli příležitost ukázat, co umí. Den byl završen dramatizací pohádky o Červené karkulce. Obvodní kolo v České dámě Naše Základní škola Praha-Petrovice se zúčastnila přeboru Prahy 10 v České dámě dne Školu reprezentovali v kategorii mladších žáků účastníci školního kola, kteří v tomto školním kole vybojovali první až čtvrté místo, byli to: Jan Gabaš, ve školním kole získal zlatou medaili, František Manžel, ve školním kole byl druhý, Tobiáš Heřmanský, ve školním kole skončil jako třetí, Jonáš Petřík, ve školním kole byl na čtvrtém místě. Prohlídka Národního divadla 5. A Využili jsme možnosti, kterou nabízí ND, absolvovali jsme komentovanou prohlídku historické budovy ND. Navštívili jsme vybrané prostory vstupní halu, místnost se základními kameny, hlediště, hlavní foyer. Obdivovali jsme díla umělců generace Národního divadla, o nichž jsme se učili v hodinách vlastivědy. Nádhernými díly, výzdobou a prostory jsme byli ohromeni. ( ) Ozdravný pobyt 2. A V týdnu od byli žáci 2. A na ozdravném pobytu v Harrachově. I přes nepřízeň počasí jsme prožili týden plný zážitků, překvapení a poznali jsme spoustu nových zajímavostí. Po dobu celého pobytu byl naším patronem skřítek Harrášek, jehož úkoly jsme plnili. Velkým zážitkem pro žáky byl výlet k Mumlavským vodopádům, příjemné chvilky strávené v solné jeskyni nebo sportovní výkony na bobové dráze, v dětském lanovém centru a bowlingu. Hodně zajímavostí nás čekalo při návštěvě Muzea skla. Svou bohatou fantazii děti projevily při stavbě domečků pro lesní skřítky. Velkou závěrečnou odměnou za splněné úkoly bylo nalezení Harráškova pokladu. 50

51 51

52 Duben Petrovický šplhavec Ve čtvrtek pořádala ZŠ Praha Petrovice ve spolupráci s Klubem přátel dětí a mládeže Petrovice soutěž O petrovického šplhavce pro žáky a žákyně z prvního stupně. Letos soutěžilo 77 žáků. Po dvouhodinovém klání byli nejlepší šplhavci odměněni medailemi a dárky, které určitě všechny potěšily. Kategorie děvčata 1. třída 1. místo Nikol Compelová 2. místo Kristýna Berková 3. místo Klára Jandová a Klára Patáková Kategorie - hoši 1. třída 1. místo Tomáš Ivanski 2. místo Arsenij Dunajev 3. místo Marek Leiš Kategorie děvčata 2. a 3. třída 1. místo Eliška Kripnerová 2. místo Julie Provazníková 3. místo Saša Bednářová Kategorie hoši 2. a 3. třída 1. místo Radim Brož 2. místo Jan Špička 3. místo Jiří Munk Kategorie - děvčata 4. a 5. třída 1. místo Kristina Dunajeva 2. místo Katka Novotná 3. místo Tereza Logojdová Kategorie hoši 4. a 5. třída 1. místo Vítek Lauer místo David Melichar a Kryštof Voska 52

53 53

54 54

55 55

56 Noc s Andersenem Noc s Andersenem je celorepubliková událost. Na nocování v místních, městských i školních knihovnách se těší stovky a tisíce dětských čtenářů. Naše škola připravila Noc s Andersenem společně s Místní knihovnou MČ Praha- Petrovice na páteční večer 5. dubna, na noc z pátku na sobotu a sobotní ráno 6. dubna Děti ze ZŠ Praha-Petrovice se dozvěděly, že Hans Christian Andersen ( ) byl dánský spisovatel, psal divadelní hry a také vydal několik básnických sbírek. Jeho divadelní hry i básně byly velmi neúspěšné už v době svého vzniku, dnes se už dávno nehrají a nečtou. Kromě toho psal Andersen také pohádky, které ovšem nepovažoval za plnohodnotnou literární tvorbu. Paradoxem je, že se proslavil právě díky pohádkám, které se vydávají a čtou dodnes na celém světě, zejména: O princezně na hrášku, Sněhová královna, Malá mořská víla, Cínový vojáček, Ošklivé káčátko, Křesadlo, Čarovná truhlice a další. Při Noci s Andersenem jsme četli i knihy jiných autorů, například pohádku Dorotka a mořští loupežníci od Antonína Zhoře. Zpívali jsme písně od Jaroslava Uhlíře a Zděnka Svěráka, kreslili pohádkové postavy a navštívili pojízdnou knihovnu. 56

57 57

58 Česká dáma Celoškolní turnaje v ČESKÉ DÁMĚ mají v naší škole už tradici. Ten zatím poslední byl v pátek 26. dubna organizován společně s Domem dětí a mládeže (Dům UM) Praha 10. Každá z našich sedmnácti tříd z obou budov školy (Dopplerova +Edisonova) vyslala své reprezentanty. Turnaj probíhal a byl hodnocen ve dvou kategoriích, mladší žáci a žákyně od 2. do 5. tříd, starší žáci a žákyně od 6. do 9. třídy. Turnaje se zúčastnilo 33 reprezentantů jednotlivých tříd. První čtyři v každé kategorii postupují do obvodního kola Prahy 10. Výlet Divoká Šárka a Prokopské údolí Na volný ředitelský den jsme s 3. A naplánovali turistický výlet do údolí zvaného Divoká Šárka. Cestovali jsme metrem i tramvají, ale nejvíce pěšky - asi 10 km, zpočátku podél Šáreckého potoka, později z Nebušic po žluté turistické značce. Na území Šárky se nacházelo až do 10. století Slovanské hradiště, ještě dříve tady údajně sídlili lovci mamutů, dnes je zde přírodní rezervace. Cestou jsme hráli hry, pozorovali krajinu i přírodu. Z místa zvaného Jenerálka jsme se autobusem a metrem vrátili v 16 hodin ke škole. 58

59 Druhý volný ředitelský den nás čekalo druhé údolí, tentokrát Prokopské. Sraz u budovy školy byl opět v 8.00 a MHD jsme docestovali až do stanice metra Jinonice. Odtud jsme pokračovali turistickým tempem pěšky. Historie Prokopského údolí sahá až do doby, kdy se zde v prvohorním moři proháněli trilobiti. Později zde žili pravěcí lidé. Na známém Butovickém hradišti sídlili Keltové a ještě později staří Slované. Prokopské údolí a celou okolní krajinu nejvíc poškodila těžba kamene v 19. století. Nyní je ničeno zejména bezohlednými návštěvníky; k takovým ovšem naše výprava nepatřila. Škola nanečisto S budoucími prvňáčky jsme se sešli v dubnu hned třikrát. 59

60 V první školičce se děti seznámily se svými učitelkami a spolužáky. Ve druhé Škole nanečisto spolu s rodiči plnily praktické úkoly (malování v krupici, třídění obrázků, hra se zámky, chytání rybiček. V poslední školičce bylo připraveno představení, kde hráli skřítci, víly, ale i čert a ježibaba. Jako vstupenku si přinesly vyrobená sluníčka a vybarvené šašky. ( ) 60

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více