VÝCVIK KOUČOVÁNÍ. Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst. (Carlo Goldoni)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCVIK KOUČOVÁNÍ. Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst. (Carlo Goldoni)"

Transkript

1 VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst. (Carlo Goldoni) Charakteristika programu Výcvik splňuje kritéria pro akreditaci výcviku koučů prvního stupně, tj. Akreditovaného vzdělávacího programu koučů (ACP). Kritéria se nacházejí v Akreditačním řádu České asociace koučů. Výcvik připravuje kouče na první akreditační stupeň (AC Akreditovaný kouč). Poţadavky na získání akreditací se naleznete na Náš výcvik se vyznačuje tím, ţe přináší ve vyrovnané míře sebezážitek z rozvoje vlastní osobnosti a zároveň koncepční a ucelený systém práce s jednotlivcem, zejména (ale nejen) ve firemním prostředí. Je příleţitostí pro všechny, kteří chtějí růst lidsky i profesionálně a umět lépe pracovat sami se sebou i s ostatními. Nabízí tedy nejen potřebnou teorii a techniky, ale také významné nástroje pro sebepoznání. Účastníci tak získají vše, co potřebují pro výkon koučování, tj. jak emoční záţitky z vlastního osobnostního rozvoje, tak vysoce účinný soubor znalostí a metod koučování. Konkrétně program zahrnuje rozvoj osobnosti kouče, základy systemických teorií, získání specifických znalostí a dovedností potřebných pro realizaci koučování, soulad s etickým kodexem a supervize koučování. Výcvik je veden výhradně akreditovanými kouči s dlouholetými zkušenostmi v oboru firemního koučování a psychoterapie. Cílová skupina Výcvik je vhodný pro kohokoli, kdo chce profesionálně a lidsky růst, umět lépe budovat vztahy, účinně ovlivňovat druhé lidi a pomáhat jim v rozvoji. Většina účastníků jsou manaţeři, kteří tak významně rozšiřují svoji manaţerskou kvalifikaci a dosahují s lidmi výrazně lepších výsledků práce. Výcvik je rovněţ plnohodnotnou kvalifikací i pro zájemce o profesionální koučování. Rozsah výcviku Jde o 80 hodin pod vedením supervizorů a 10 hodin ve svépomocných skupinách. Výcvikový program je rozloţen do pěti dvoudenních setkání vedených akreditovanými kouči a dvou pětihodinových setkání ve skupině s ostatními účastníky. Rozvrh je následující: soustředění: 1. den: 9 19 hodin (10 hodin + 1 hodina přestávka na oběd) 2. den: 9 17 hodin (6 hodin + 1 hodina přestávka na oběd) Svépomocné skupiny se setkávají povinně dvakrát na pět hodin mezi 2. a 3. a mezi 3. a 4. soustředěním. Na kaţdé soustředění se od účastníků očekává příprava. Ta zpravidla zahrnuje látku k nastudování, sebereflexi a praktická cvičení. Poslední soustředění zahrnuje závěrečnou zkoušku.

2 Data konání 1. soustředění: ledna soustředění: března soustředění: dubna soustředění: června soustředění: září 2012 Cena Cena za výcvik je Kč Kč za občerstvení, obědy a příspěvek na pronájem prostor; celkem tedy Kč (+ DPH). Místo konání bude ještě upřesněno, ale pravděpodobně půjde o Hotel Regina, Konojedská 1581/38, Praha 10 (www.regina.cz) Podmínky k získání certifikátu Systemického institutu: 90% účast (na soustředěních i ve svépomocných skupinách) průběţné plnění domácích úkolů závěrečná práce z teorie a sebereflexe v rozsahu slov (cca 4 strany textu) kasuistika v rozsahu min slov (cca 3 strany textu) závěrečná zkouška (teoretická i praktická) závazek dodrţovat etický kodex České asociace koučů Certifikát obsahuje stručný popis výcviku a podmínek, které absolvent splnil pro získání certifikátu. Pro účastníky, kteří nenaplní tyto podmínky, vystaví Systemický institut na jejich vyţádání písemné potvrzení o účasti ve výcviku s relevantními údaji. Základní oblasti programu: Koučování jako samostatná profese (1 den) Filozofie a základní teorie systemického koučování (1,5 dne) Seberozvoj a etika (2 dny) Metodika koučování (3 dny) Nástroje koučování (1,5 dne) Supervize (1 den) Závěrečné zkoušky (0,5 dne) První dvě soustředění obsahují především teorii a nástroje koučování, další dvě soustředění zejména jejich prohlubování a aplikaci do praxe a poslední soustředění supervize a zkoušky.

3 Obsah programu: 1. soustředění Koučování jako profese (1 den) Definice a základní principy koučování. Rozlišení koučování od ostatních podobných profesí. Role kouče a koučovaného. Základní kompetence kouče. Filozofie a základní teorie systemického koučování (1 den) Konstruktivismus. Systemický přístup. Systémové teorie. Práce s problémem. 2. soustředění Filozofie a základní teorie systemického koučování (0,5 dne) Systémové teorie, kybernetika, teorie autopoiézy. Kontrola a pomoc. Metodika koučování (1,5 dne) Fáze spolupráce. Metodika vedení koučovacího rozhovoru (vyjednávání, stanovení objednávky partnera, domluva zakázky a realizace). 3. soustředění Seberozvoj kouče a etika v koučování (1,5 dne) Dovednost sebereflexe práce na sobě samém, respektování podnětu partnera jako hlavní podmínky koučování. Metodika koučování (0,5 dne) Připojování, dorozumívání, kladení otázek. Reflektování průběhu rozhovoru koučem. Nástroje koučování (0,5 dne) Specifické otázky koučovacího rozhovoru, jejich rozdělení a pouţití. 4. soustředění Metodika koučování (1 den) Práce s objednávkou partnera vyjednávání, respektování, naplňování. Práce s objednávkou zadavatele. Práce s více zadavateli objednávky. Nástroje koučování (1 den) Prohloubení dovedností při připojování, naslouchání a porozumění. Pozitivní konotace. Problém a neproblém. Problém jako podnět. Škálování. 5. soustředění Supervize (1 den) Pomáhající skupinová supervize koučovacích rozhovorů účastníků. Seberozvoj kouče a závěrečné zkoušky (1 den) Nutnost supervizí jako součást práce na sobě, sebekoučování. Závěrečné teoretické a praktické zkoušky.

4 Supervizoři Ing. Klára Hejduková Akreditovaný kouč supervizor (nejvyšší stupeň, Česká asociace koučů) Vzdělání Zahraniční obchod (inţenýrské studium, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha), Marketing management (specializační studium, Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Paříţ, Francie). Systemické koučování (certifikát, Institut systemického koučování, Praha), Systemická terapie (certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Gestalt terapie (certifikát 2006, Institut pro gestalt terapii, Praha), Certificate of Coaching (2006, Centre for Coaching, Londýn, UK), Primary certificate in Cognitive Behavioural Therapy (2007, Centre for Stress Management, Londýn, UK), Management Summer School (2008, 2009, KCC Foundation, UK). Praxe (od roku 1993) Dosud více neţ koučovaných hodin, více neţ 250 klientů v koučování a 250 ve výcvicích koučů nyní: Systemický institut, s.r.o. zakladatelka společnosti a jednatelka; systemický kouč a supervizor, poradce pro změnové projekty v organizacích a lektor v oblasti systémového myšlení a systemiky; autorka odborných článků, sdělení a workshopů na odborných mezinárodních konferencích : Extima, s.r.o. - zakladatelka společnosti, vedoucí konzultantka, systemický kouč a supervizor, poradce pro změnové projekty v organizacích, profesiogramy, kariérové plány a rozvojová střediska, lektor kurzů školy Time management IV. generace : Lubbock Fine March konzultantka v oblasti marketingových výzkumů a trenérka měkkých dovedností : Regie Radio Music marketingový manaţer 1993: Evropa 2 členka marketingového týmu Současné funkce a členství Členka Stavovské rady České asociace koučů a její odborný člen; člen České systemické společnosti; člen International Coach Federation; členka European AI Network; vedoucí konzultant společnosti Systemický institut.

5 Reference Bohdan Bolzano: Martin Přibil, majitel a jednatel; Moravia IT: Kateřina Janků, majitelka; Arturo Quintero, spolumajitel, Tomáš Kratochvíl, CEO; Véronique Özkaya, sales director; Profinit: Tomáš Pavlík, ředitel; E-Consulting: Daniel Pristach, majitel a ředitel; FANS: Rostislav Ţoudlík, majitel, GŘ a předseda představenstva; Glatzová & Co: Vladimíra Glatzová, vedoucí partner; AVG Technologies: John Little, CFO; Kooperativa: Jan Března, personální ředitel; Filip Král, ředitel úseku CPO; Carrier Refrigeration: Jaroslav Hrubeš, Managing Director; Lumen International: Stanislav Gorčica, majitel a předseda představenstva; RBS: Zdeněk Jandus, ředitel; ČSOB: Jan Pešek, HR manager; nkt Cables: Peter Hawlan, CEO; Martin Tomko, CFO; T- mobile: Petr Dvořák, vicepresident; Česká spořitelna: Jaroslav Peterka, ředitel; Deloitte&Touche: Dana Bohatová, manager; RSJ Invest: Tomáš Janeček, spolumajitel; KPMG: Pavla Slabihoudková, HR manager; BrokerJet: Jiří Vyskočil, ředitel; a další.. Co pro mě znamená koučování Koučování je nejen moje profese, ale i způsob ţivota. Jako profese mi umoţňuje realizovat moji potřebu pomáhat lidem, vidět je růst, být stále znovu překvapována jejich schopnostmi a potenciálem. Jako způsob ţivota je koučování o mém vlastním neustálém růstu, poznávání mých hranic a navazování kvalitních vztahů. Učím se moudrosti a respektuplnosti, hledám zdroje největší energie a nacházím smysl svého ţivota. Koučování mi dovoluje nebýt expertem, ale partnerem, který koučovaného podporuje v uvědomování si a realizaci vlastních potřeb a cílů. A protoţe to vše dokáţeme dát do souladu s potřebami zaměstnavatele, vzniká synergie, kde dosahujeme nejen lepší výkonnosti, ale i spokojenosti na všech stranách. Jak se stalo, že jste tím, kým jsem.. (profesně) Výzva. Náročnost. Velké cíle. Komplexita. To vše mě přitahuje a zároveň přináší účast na změnových projektech v organizacích, koučování a vzdělávání lidí v nových oblastech. Dalším mým motorem je neustálá snaha růst a aţ posedlost po poznání o čem je svět a jak funguje? A potřeba pomáhat lidem v tom cítím opravdový smysl. Co mám na sobě ráda Vnímání věcí v širokém kontextu, schopnost se učit a měnit, soulad obsahu a formy, přitaţlivost vyššími cíli (podpora duševního a duchovního růstu, lásky k lidem, lásky k vlasti). Co u sebe chci změnit Chtěla bych být tolerantnější a citlivější i v případech, kdy někdo jedná proti mým zájmům. Asi vţdycky budu mít pocit, ţe bych mohla být více milující bytostí. Jaký typ klientely přitahuji Velmi inteligentní, zpravidla úspěšní lidé, s podnikatelským duchem. Poctiví, ambiciózní. Někdy trochu arogantní.. Moje vize Přinášet do České republiky nové přístupy k řízení organizací, lidí a změn. Rozšířit svoji mezinárodní působnost. Nabízet komplexní sluţby i ve smyslu psychického a fyzického zdraví jednotlivců a dlouhodobé výkonnosti organizací. Moje hodnoty Láska. Svoboda. Lidský růst. Moje oblíbené teze Co je nějaké, můţe být jinaké. Many are called, few are chosen. On ne sait jamais.

6 Dr. Magda Loumová Akreditovaný kouč profesionál (druhý stupeň, Česká asociace koučů) Profese: Lektorka měkkých dovedností (koučování, dovednosti vyjednávání a efektivní komunikace, vedení lidí, práce s vlastním potenciálem, čas a priority a další); systemický kouč, tvůrce a organizátor vzdělávacích projektů a kurzů, systemický psychoterapeut (soukromá terapeutická práce individuální a rodinná terapie). Vystupuje ve sdělovacích prostředcích (Český rozhlas) a píše články do odborných časopisů. Kvalifikace Pedagogická fakulta UK Praha, rigorózní zkouška Rodinná terapie (certifikát IRT Praha), Systemická terapie (systematický 7-letý výcvik v systemickém přístupu-certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Narativní terapie (certifikát ISZ, Praha), Koučování a moderování (Newton Solutions Focused). Akreditovaný profesionální kouč (Česká asociace koučů) Praxe a spolupráce 2008 nyní: Systemický institut, s.r.o. konzultant a kouč 1992 nyní: soukromá terapeutická a konzultantská praxe, přednášková činnost na VŠ(MUP), spolupráce se soukromou ZŠ Školou Hrou, Českým rozhlasem a Českou televizí atd. Další funkce a členství Členka České asociace koučů; členka České systemické společnosti; členka SOFT Reference Allianz pojišťovna, GARP, Mareco, Psíma, Ministerstvo financí ČR, Cordeus, Modrá Pyramida, UNIQA, Wustenrot, Frekvence 1, Institut environmentálních studií (Veolia Voda), Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK), Český rozhlas, a další.. Jak se stalo, že jste tím, kým jsem.. (profesně) Snaha ovlivňovat to, co jde ovlivnit, respekt vůči toku ţivota a věcem, které přináší k přijetí, kombinace potřeby ţivého dobrodruţství a smysluplného povolání, schopnost počkat si na

7 správný čas a správné lidi, poznat své nadání a najít v sobě chuť a vůli ho rozvíjet. Být s lidmi a umět být uţitečná. Taková je teď, pevně věřím, moje profese. Odkud a kam jdu (nebo si to myslím) Od zaměření se na sebe v kontextu ţivota (nejčastější otázka proč mi to dělají? ), přes opomenutí sebe pro ostatní, přes období bez kontaktu se zemí, k opětovnému zaměření se na sebe, v tomto ţivotě, na této zemi v tomto čase a se snahou skrze toto vše se pochopit (nejčastější otázka co dělám proto, ţe se mi děje..?) :-). Jací klienti mě vyhledávají Milí a laskaví lidé, se smyslem pro humor, s očekáváním místy aţ nadpřirozených dovedností, inteligentní, s důrazem na efektivitu, tvůrčí, s fantazií, nadstandardní v očekáváních přístupu, poctiví, hledající. Moje vize Rozvíjet smysluplné způsoby práce se sebou samotným, s lidmi v týmech i organizacích, prosazovat a přesvědčovat o potřebě efektivní, rozvíjející a etické práce s lidským potenciálem. Moje hodnoty Zdraví. Láska. Svoboda. Nezávislost (v dobrém slova smyslu). Příroda. Moje oblíbené teze Jediný, co se ukázalo mít v ţivotě smysl, bylo bej slušnej ke svým bliţním. :-)

8 Dipl.-Psych. Annette Barbara Reissfelder Profese: Konzultant v oblasti systémového myšlení, organizačního rozvoje a změnových projektů, řízení a leadershipu. Systemický kouč (akreditovaný profesionální kouč) s komplexním psychologickým vzděláním, supervizor koučů a výcviků koučů. Vystupuje na českých i zahraničních konferencích a píše články do odborných časopisů. Dosud více neţ koučovaných hodin, více neţ 200 klientů v 6 zemích v koučování a 80 ve výcvicích koučů. Kvalifikace: Psychologie (diplomovaná psycholoţka, Universität Hamburg, Německo). Ekonomie a dějiny ekonomie (University of London College, Anglie). Modern Iberian and Latin American Regional Studies (Universidad de Córdoba, Španělsko). Systemické koučování (2 roky, certifikát, Institut systemického koučování, Praha), Systemická terapie (3 roky, certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), výcvik v systemické a komplexní psychoterapii (5 let, Institut pro systemickou zkušenost, Praha). Koučování a moderování (jeden rok, certifikát, 2009, Newton Solutions Focused, Praha) Leadership and Management Summer School (2005, 2006, 2008, 2009, KCC Foundation, Anglie). Praxe ve společnostech (od roku 1991) 2002 nyní: samostatný systemický kouč s mezinárodní působností (Německo a ČR, dále projekty v Polsku, Bulharsku, Anglii a Francii). Autorka odborných článků a e-booků, sdělení a workshopů na odborných mezinárodních konferencích. Přednášky o koučování především při obchodních komorách a soukromých MBA školách v různých zemích : Externí kouč a supervizor výcviků koučování pro Extimu, s.r.o. (Praha) : Spoluzakladatelka poradenské společnosti OMNIMOTIO specializovaná na řízení změn v průmyslu. Zodpovědná za nábor, trénink, finance a controlling. (Praha) 1994: Trenérka a facilitátorka v projektu Lean production a autonomní výrobní týmy v automobilovém průmyslu pro mistry (Kassel, Německo) Jak se stalo, že jsem tím, kým jsem... (profesně) Vţdy jsem cítila potřebu poznat a porozumět nejrůznějším kulturám, ať národním, rodinným či firemním. Uţ od dětství jsem delší dobu pobývala ve velmi odlišných zemích. V této souvislosti si kulturní a jazyková výzva, jakou pro mě představovalo české prostředí, zasluhuje unikátní místo, jelikoţ mi ukázala hranice mé flexibility. Kombinace německé snahy o perfekcionalismus a důvěry v pravidla mě dovedla na pokraj vyhoření a k tomu, ţe jsem

9 začala hledat úplně jiné moţnosti a měnit svá očekávání. Systemický pohled na komplexitu pro sebe povaţuji za dar, který přispěl k tomu, ţe jsem si zachovala duševní zdraví. Dnes v sobě dokáţu skloubit velkou hravost a zvědavost po poznání se systematičností a schopností se vyznat ve velkém mnoţství kontextů. Troufám si říci, ţe to takto zůstane a bude to přínosné nejen pro můj osobní rozvoj, ale hlavně pro mé klienty. A to mě nabíjí a naplňuje pocitem, ţe to, co dělám, má smysl. Co mám na sobě ráda Schopnost mít ráda sebe a ostatní. Větší a větší lehkost, se kterou dokáţu brát i velmi váţné věci v ţivotě. Také schopnost v sobě objevovat úplně nové potřeby kromě duševních a hudebních konkrétně např. potřebu řízeného pohybu (jóga, pilates). Co u sebe chci změnit Velkoryseji snášet, kdyţ někdo ţije v mém prostoru (nebo moţná: být velkorysejší, kdyţ s někým sdílím prostor). Někdy bych také chtěla být méně zásadová. A asi vţdycky budu mít pocit, ţe bych mohla udělat víc. Jaký typ klientely přitahuji Myslím si, ţe koučování obecně přitahuje spíš inteligentní, zpravidla úspěšné i přemýšlivé lidi s podnikatelským duchem, kteří za sebe chtějí převzít zodpovědnost. To je mimochodem kombinace vlastností, která se někdy můţe jevit jako arogance. Často jsou to také velmi mnohostranné osobnosti. Lidé v bodě, kdy uţ si nejsou jistí, zda je jejich vysoká inteligence (někdy v kombinaci se zásadovostí) dobře vybavuje pro tento svět. Velmi konkrétně to bývají vedoucí organizací, kteří mají tendenci vést podnik či útvar tak, jako by byl jejich v tom nejlepším slova smyslu. A kteří přitom nemají velkou chuť zabývat se vnitrofiremním politikařením přičemţ ale začínají tušit, ţe za to oni sami nebo jejich zaměstnanci platí určitou cenu Moje vize Přinášet do ţivotů mých klientů nové přístupy k řízení sama sebe, organizací a změn celkově. Pokračovat ve své mezinárodní působnosti, která mě nesmírně obohacuje. Dále zkoumat zkratky a slibné alternativy k čistě rozumovým formám poradenství. Moje hodnoty Svoboda. Láska. Zodpovědnost za sebe i za planetu. Radost z darů ţivota i materiálních, především z těch, co se dají jíst. Moje oblíbené teze nebo by to všechno mohlo být ještě úplně jinak. Štěstí se má sdílet. Nemá smyslu hledat smysl. Smysl je potřeba konat. Po třicetileté válce se sebou samým nakonec nastal smír. Ale ten čas byl ztracený. (volný překlad Georga Christopha Lichtenberga, současníka Goetheho - a zřejmě ranného systemika)

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP)

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP) VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP) Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst. (Carlo Goldoni) Charakteristika programu Máte před sebou pozvánku do výcviku,

Více

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP)

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP) VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP) Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst. (Carlo Goldoni) Charakteristika programu Máte před sebou pozvánku do výcviku,

Více

Rozvojový program SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ PRO MANAŽERY

Rozvojový program SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ PRO MANAŽERY Rozvojový program SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ PRO MANAŽERY Motto: Kde je moudrost, kterou jsme ztratili znalostmi? Kde jsou znalosti, které jsme ztratili informacemi? (T. S. Eliot) Co program přináší? Pochopíte,

Více

Kombinovaný kurz ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ

Kombinovaný kurz ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ Kombinovaný kurz ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ Chcete pochopit principy a filosofii koučování, zvládnout základní metodiky a schopnost začít koučovat a využívat myšlenky koučování v živote? Tento kurz je určen pro

Více

Výcvik koučování II.

Výcvik koučování II. Pozvánka na Výcvik koučování II. Na cestě k vyšší integritě člověka - kouče Milí přátelé-koučové, kladli jste si již otázku, jak zvýšit svůj koučovací potenciál? Znovu a znovu se totiž prokazuje, že profesionalita

Více

SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ A MANAGEMENT

SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ A MANAGEMENT VÝCVIKOVÝ PROGRAM SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ A MANAGEMENT Nabídka PRVNÍHO ROČNÍKU veřejného výcvikového programu na rok 2010 12. listopadu 2009 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 PORTFOLIO... 4 PRODUKTY RÁMCOVÉ ROZDĚLENÍ...

Více

SYSTEMICKÝ MANAGEMENT A KOUČOVÁNÍ

SYSTEMICKÝ MANAGEMENT A KOUČOVÁNÍ VÝCVIKOVÝ PROGRAM SYSTEMICKÝ MANAGEMENT A KOUČOVÁNÍ Nabídka PRVNÍHO ROČNÍKU veřejného výcvikového programu na rok 2015 / 2016 (Praha - západ) OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 PORTFOLIO... 4 PRODUKTY RÁMCOVÉ

Více

SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ A MANAGEMENT

SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ A MANAGEMENT VÝCVIKOVÝ PROGRAM SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ A MANAGEMENT Nabídka DRUHÉHO ROČNÍKU veřejného výcvikového programu na rok 2015 2016 (Praha - západ) OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 PORTFOLIO... 4 PRODUKTY RÁMCOVÉ

Více

FIREMNÍ KOUČOVÁNÍ. Nabídka veřejného výcvikového programu na rok 2012 / 2013

FIREMNÍ KOUČOVÁNÍ. Nabídka veřejného výcvikového programu na rok 2012 / 2013 VÝCVIKOVÝ PROGRAM FIREMNÍ KOUČOVÁNÍ Nabídka veřejného výcvikového programu na rok 2012 / 2013 20. července 2012 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 PORTFOLIO... 4 PRODUKTY RÁMCOVÉ ROZDĚLENÍ... 5 VÝCVIKOVÝ PROGRAM

Více

FIREMNÍ KOUČOVÁNÍ. Nabídka veřejného výcvikového programu na rok 2010

FIREMNÍ KOUČOVÁNÍ. Nabídka veřejného výcvikového programu na rok 2010 VÝCVIKOVÝ PROGRAM FIREMNÍ KOUČOVÁNÍ Nabídka veřejného výcvikového programu na rok 2010 12. listopadu 2009 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 PORTFOLIO... 4 PRODUKTY RÁMCOVÉ ROZDĚLENÍ... 5 VÝCVIKOVÝ PROGRAM

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra podnikání a oceňování Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hotový Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora,

Více

SYSTEMICKÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM

SYSTEMICKÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM SYSTEMICKÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM MANAGEMENT PORADENSTVÍ A KOUČOVÁNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBCHOD A MARKETING SEBEŘÍZENÍ A KOMUNIKACE Nabídka TŘETÍHO ROČNÍKU veřejného výcvikového programu na rok 2015-2016 (Praha

Více

Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru

Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru Inspirace pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnickém sektoru Publikace je vydána v rámci projektu ANABELL-PRO, reg. číslo CZ.1.07/3.2.03/04.0011. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

10 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ O KOUČOVÁNÍ

10 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ O KOUČOVÁNÍ 10 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ O KOUČOVÁNÍ Dobrý den milý čtenáři, děkuji, že jste si stáhl e - Book 10 otázek a odpovědí o koučování a přeji Vám, aby Vám jeho přečtení přineslo užitek a abyste v něm našel informace,

Více

Historický vývoj systemických výcvikových programů institutů Poradenské skupiny Extima Klára Hejduková

Historický vývoj systemických výcvikových programů institutů Poradenské skupiny Extima Klára Hejduková Historický vývoj systemických výcvikových programů institutů Poradenské skupiny Extima Klára Hejduková Vývoj cílových skupin, cílů výcviku a jeho marketingu Stručný přehled vývoje zkušeností v oblasti

Více

Podmínky pro přijetí koncepce sociální ekonomiky v České republice doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc

Podmínky pro přijetí koncepce sociální ekonomiky v České republice doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc Podmínky pro přijetí koncepce sociální ekonomiky v České republice doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Téma sociální ekonomie, vztah ekonomiky a společnosti

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

Formy dalšího vzdělávání učitelů. Iveta Šmídová

Formy dalšího vzdělávání učitelů. Iveta Šmídová Formy dalšího vzdělávání učitelů Iveta Šmídová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce Formy dalšího vzdělávání učitelů si dává za úkol zjistit současné formy dalšího vzdělávání učitelů na

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 02/2010

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 02/2010 WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ AKTUÁLNĚ

VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ AKTUÁLNĚ VYSOKOŠKOLSKÉ PORADENSTVÍ AKTUÁLNĚ ČÍSLO 9, 8/2012 V rámci rozvojového projektu MŠMT na rok 2012 Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi ÚVOD Před vámi je již 9. číslo

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

KOUČOVÁNÍ Otevřete dveře vašim snům!

KOUČOVÁNÍ Otevřete dveře vašim snům! CO JE TO KOUČOVÁNÍ? Nemůžeme vyřešit problémy tím, že používáme stejný způsob myšlení, kterým jsme je vytvářeli. (Albert Einstein) Koučování se někdy definuje jako forma profesionální spolupráce, díky

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO LISTOPAD 2015 ÚNOR 2016 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Markéta Panská JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Využití metody učení se akcí pro rozvoj manažerů. Kateřina Bellerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Využití metody učení se akcí pro rozvoj manažerů. Kateřina Bellerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Využití metody učení se akcí pro rozvoj manažerů Kateřina Bellerová Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vykonala samostatně.

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více