USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin"

Transkript

1 USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol zadaný starostovi uzavřít smlouvy s vlastníky parcel týkajících se projektu STL Proseč Za hřbitovem 7RD trvá. Úkol zadaný starostovi na základě rozhodnutí zastupitelstva o pojmenování náměstí a parků provést změnu v evidenci ulic, informovat příslušné odbory Městského úřadu Proseč, příslušné nadřízené úřady a ostatní organizace o nových názvech ulic a parků byl splněn. ZM/12/2015 ZM bere na vědomí informaci starosty o splnění úkolu, provedení potřebných změn v souvislosti s pojmenováním náměstí a parků. ZM/13/2015 ZM zřizuje finanční výbor v počtu 5 členů. ZM/14/2015 ZM volí předsedkyní finančního výboru Ivanu Šafránkovou a členy výboru ve složení: Ing. Jaromíra Pospíšilová, Miroslava Hromádková, Mgr. Zdeněk Pecina a Martina Uhrová. ZM/15/2015 ZM volí členy kontrolního výboru ve složení: Vít Bartoš, Josef Soukal, DiS. ZM/16/2015 ZM zřizuje Osadní výbor Miřetín v počtu 3 členů. ZM/17/2015 ZM volí předsedu Osadního výboru Miřetín Mgr. Zdeňka Pecinu a volí členy Osadního výboru ve složení: Mgr. Hana Boušková a Pavel Macháček. ZM/18/2015 ZM schvaluje plnění rozpočtu a hospodaření města Proseč v roce (příloha

2 ZM/19/2015 ZM schvaluje rozpočtový výhled města Proseč do roku (příloha ZM/20/2015 ZM bere na vědomí čerpání sociálního fondu Městského úřadu Proseč v roce (příloha ZM/21/2015 ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu Městského úřadu Proseč na rok (příloha ZM/22/2015 ZM bere na vědomí čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce (příloha ZM/23/2015 ZM schvaluje rozpočet města Proseč na rok 2015, v příjmech Kč, ve výdajích Kč, financování je Kč, rozpočet je sestaven jako přebytkový. (příloha ZM/24/2015 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč. (příloha ZM/25/2015 ZM schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku ve výši ,- Kč pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale na spolufinancování projektu Výstavba úschovny kol pro návštěvníky mikroregionu Toulovcovy Maštale (žádost je přílohou ZM/26/2015 ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč pro Orel jednotu Proseč na spolufinancování Rekonstrukce stropní konstrukce Orlovny, s podmínkou budoucího využívání sálu a ostatních prostor orlovny městem Proseč pouze za režijní náklady. (žádost je přílohou

3 ZM/27/2015 ZM schvaluje rozdělení příspěvků a darů pro spolky a organizace z rozpočtu města na rok 2015 dle příloh, s následující změnou: příspěvek na činnost pro Orel jednotu Proseč bude navýšen na ,- Kč. ZM/28/2015 ZM rozhodlo k o sloučení příspěvkových organizací zřizovatele, kterým je město Proseč: Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, IČ: a Základní škola Proseč, okres Chrudim, IČ: s tím, že veškerý majetek svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola Proseč, okres Chrudim se svěřuje k hospodaření nástupnické organizaci s názvem Základní škola a mateřská škola Proseč, IČ: , dále práva a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na tuto nástupnickou organizaci, dle důvodové zprávy. ZM schvaluje k změnu zřizovací listiny nástupnické organizace s názvem Základní škola a mateřská škola Proseč, IČ: včetně smlouvy o výpůjčce dle důvodové zprávy. ZM ruší k příspěvkovou organizaci Mateřská škola Proseč, okres Chrudim, IČ: dle důvodové zprávy. ZM ukládá starostovi do zabezpečit splnění oznamovací povinnosti vůči Ústřednímu věstníku ČR a Českému statistickému úřadu ZM ukládá starostovi do zabezpečit promítnutí změn souvisejících se sloučením příspěvkových organizací do rejstříku škol a školských zařízení. ZM ukládá starostovi do zabezpečit promítnutí změn souvisejících se sloučením příspěvkových organizací do obchodního rejstříku. ZM ukládá řediteli školy do provést majetkoprávní úkony a vyřešit pracovněprávní vztahy spojené se sloučením příspěvkových organizací ZM/29/2015 ZM bere na vědomí možnost, aby příspěvková organizace Základní škola Proseč, okres Chrudim, IČ: podala návrh na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k udělení čestného názvu po spisovateli Thomasu Mannovi.

4 ZM/30/2015 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě s manžely Kučerovými, bytem Praha. (dodatek č. 1 je přílohou ZM/31/2015 ZM schvaluje souhlasné stanovisko s realizací akce Krouna, Kutřín - výstavba poldru pro investora Povodí Labe, dle projektové dokumentace zpracované firmou ŠINDLAR s.r.o. (žádost a projektová dokumentace na CD je přílohou ZM/32/2015 ZM schvaluje zrušení a vzájemné vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků s firmou DAP - Proseč, spol. s r.o., Podměstí 73, Proseč zastoupené jednatelem společnosti p. Ing. Zdeňkem Pidrmanem, IČO: označených jako pozemkové parcely č. 648/1, 648/41 a p.č. 704/1, vše v k.ú. Podměstí za cenu 88,-Kč/m2 (LV 1141) dle přílohy. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je firma DAP - Proseč, spol. s r.o., Podměstí 73, Proseč. ZM/33/2015 ZM schvaluje prodej pozemků, geometricky zaměřených a nově označených, jako pozemkové parcely č. 648/54 ostatní plocha o výměře 236 m2 (pův. p.č. 648/48), p.č. 648/55 ostatní plocha o výměře 93m2 (pův. p.č. 648/50), p.č. 704/11 ostatní plocha o výměře 46 m2 (pův. p.č. 704/6) a p.č. 704/ 12 ostatní plocha o výměře 11 m2 (pův. p.č. 704/8), vše v k.ú. Podměstí za cenu 88,-Kč/m2 firmě DAP - Proseč, spol. s r.o., Podměstí 73, Proseč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Zároveň kupující hradí geometrický plán č /2013, vyhotovený firmou Východočeská geodetická v.o.s. Sladkovského 505, Pardubice a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí smluvní strany každý ½. ZM/34/2015 ZM bere na vědomí žádost firmy Ergotep, družstvo invalidů, Záboří 93, Proseč o koupi pozemkových parcel č. 570/8 trvalý travní porost o výměře 3161 m2, p.č. 641 trvalý travní porost o výměře 1681 m2 a části p.č. 637 trvalý travní porost o výměře cca 4439 m2, vše v k.ú. Podměstí. ZM/35/2015 ZM bere na vědomí žádost firmy PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč 378 o koupi částí pozemkových parcel č. 570/10 trvalý travní porost o výměře cca 2767 m2 a p.č. 637 trvalý travní porost o výměře cca 628 m2, vše v k.ú. Podměstí.

5 ZM/36/2015 ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 673/12 a části pozemku p.č. 672/1, vše v k.ú. Podměstí panu Františku Zelenkovi, bytem Podměstí 9, Proseč. ZM/37/2015 ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 162/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Proseč u Skutče za cenu 30Kč/m2 paní Pavle Černé, bytem Proseč 3. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. ZM/38/2015 ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/HPU/2431/2015-HPUM s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. (smlouva je přílohou ZM/39/2015 ZM bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí skupinového plynovodu Proseč za období od do (příloha V Proseči starosta města místostarosta města....

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více