evod obchodního podílu v s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "evod obchodního podílu v s.r.o."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva evod obchodního podílu v s.r.o. Bakalá ská práce Autor: Alena Bergerová Právní administrativa v podnikatelské sfé e Vedoucí práce: JUDr. Adam Doležal Praha duben, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci zpracovala samostatn a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tišt nou verzí, a jsem seznámena se skute ností, že se práce bude archivovat v knihovn BIVŠ a dále bude zp ístupn na t etím osobám prost ednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Alena Bergerová

3 Pod kování: Cht la bych pod kovat vedoucímu mé bakalá ské práce JUDr. Adamu Doležalovi, za odborné vedení, trp livost a pomoc p i psaní mé práce. Dále pak všem, kte í mi poskytli cenné rady a pomoc.

4 Anotace Cílem této práce je zpracovat právní pohled na danou tématiku spole nosti s ru ením omezeným. Má bakalá ská práce je zam ena na popis možností, které vycházející z obchodního zákoníku. V p ípad mnoha právních pohled jsem se specializovala na využití judikatury Nejvyššího soudu. Hlavním tématem jsou r zné možnosti p evád ní obchodního podílu a vysv tlení pojmu obchodní podíl. Zaobírala jsem se i p echodem, ale i p evodem obchodního podílu. Dalším cílem mé práce je konkretizovat výhody spole nosti s ru ením omezeným a zárove upozornit na úskalí, která tato forma podnikatelského uskupení p ináší. Záv rem mé práce je posouzení vhodnosti využití obchodního i ob anského zákoníku ve vazb na p ipravované legislativní zm ny. Annotation The aim of this thesis is to deal with legal view on the issue of Limited Liability Company. My bachelor thesis concentrates on description of possibilities that are applicable in accordance with Commercial Code. In case of numerous legal views, I specialized on practise of the Supreme Court judicature. The main topic deals with various ways of transferring a business share as well as explanation of this term. I described both the transition and the transfer of a business share. The next aim is to specify the advantages of Limited Liability Company and to point out the drawback of this form of business cluster. At the end of my thesis there is a reflexion about the usage and aplication of Commercial and Civil Code depending on upcoming legislative changes.

5 Obsah: Úvod Vymezení s.r.o Úvod do spole nosti s ru ením omezeným Charakteristické znaky Vznik spole nosti Práva a povinnosti spole níka Povinnosti Práva Obchodní podíl Obchodní podíl Kvalitativní a kvantitativní stránka obchodního podílu Kvalitativní Kvantitativní Princip jednoty obchodního podílu Spole ný obchodní podíl Spojení a rozd lení obchodního podílu Spojení Rozd lení evod obchodního podílu Pojem p evodu obchodního podílu Možnosti p evodu Na jiného spole níka Na t etí osobu V jedno lenné spole nosti Princip loajality a p evod Sm na obchodního podílu evod vlastního obchodního podílu evod obchodního podílu ve ejnou dražbou evod zastaveného obchodního podílu evod obchodního podílu na úhradu dluhu evod obchodního podílu p ed vznikem spole nosti evod obchodního podílu v SJM Obchodní podíl v SJM Souhlas druhého z manžel P evod mezi manželi

6 Relativní neplatnost smlouvy Obchodní podíl ve spole ném majetku více osob Zdan ní p evodu obchodního podílu Smlouva o p evodu obchodního podílu Podstatné náležitosti smlouvy Vedlejší ujednání ve smlouv Záruky prodávajícího Právo zp tné koup a výhrada zp tného prodeje P edkupní právo k obchodnímu podílu Výhrada vlastnictví p i p evodu obchodního podílu Souhlas valné hromady Nesouhlas valné hromady Platnost a ú inky smlouvy o p evodu Odstoupení od smlouvy Zrušení smlouvy o p evodu Ru ení echod obchodního podílu ní po fyzických osobách Nástupnictví po právnických osobách Vylou ení spole níka v kadu ním ízení Porovnání p evodu a p echodu Úvahy de lege ferenda Seznam použité literatury Publikace Právní p edpisy Judikatura Nejvyššího soudu v Praze: Judikatura Vrchního soudu v Praze: lánky Internetové odkazy Seznam použitých zkratek ílohy

7 Úvod Jak íká Eliáš a Nykodým v komentá i k zákonu. 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen Ob Z ) lze konstatovat, že zde jsou zakotvené prameny pro existenci právnických osob. Zde nacházíme v Ob Z sv enu p sobnost upravit majetkové vztahy nejen fyzických, ale i právnických osob, ustanovení Ob Z musí zahrnout také úpravu alespo základních právních pom právnických osob. Základní pravidlo v tom sm ru obsahuje práv 18 odst. 1, který právnickým osobám p iznává zp sobilost mít práva, tedy právní osobnost (subjektivitu), a uvozuje tak obecnou úpravu právnických osob z pozice soukromého práva ( 18 až 20a). Právnické osoby však nejsou s to v jednom mít práva a povinnosti. Jsou rovn ž zp sobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem vlastními právními jednáními (srov. 20a) a mají deliktní zp sobilost 1. V podstat lze konstatovat, že právnická osoba je právní konstrukce. Touto konstrukcí jsou právnické osoby stav né do kontradiktorní pozice v i osobám p irozeným, tj. fyzickým. Obecná úprava právnických osob má sv j význam i pro korporace obchodního práva, hlavn pro obchodní spole nosti. A tou jsou i spole nosti s ru ením omezeným. Lze tedy shrnout, že spole nost s ru ením omezeným je korporátní forma spole nosti. Jako podstatný prvek právnické osoby je nutno chápat skute nost její majetkové autonomie, tzn. její schopnost nabývat vlastní majetek, ten mít a dokonce i zcizovat. Dále je schopna nabývat jak majetková práva, tak se i zavazovat k povinnostem majetkové povahy. Právnické osoby jsou osobami jak práva ve ejného, tak i práva soukromého. 1 ŠVESTKA, J., SPÁ IL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK,, M. a kol. Ob anský zákoník I. 1 až 459. Komentá. 2 vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 1394 s. 7

8 1 Vymezení s.r.o. 1.1 Úvod do spole nosti s ru ením omezeným Spole nost s ru ením omezeným je spole nost korporátního typu, jek jsem již uvedla. Faktický základ je tvo en jejími leny co-by osobnostním substrátem. Pro ur ité zásady se p ipouští prolomením staré zásady tres faciunt kolegium existence korporací i jen s jediným lenem (sociatas unitu viri); typicky se jedná o spole nosti s ru ením omezeným a o akciové spole nosti. 2 Jak již bylo nazna eno: Spole nost s ru ením omezeným pat í mezi samostatné subjekty práva, je právnickou osobou, která má vlastní právní subjektivitu. Dle práva to znamená, že má zp sobilost k práv m a povinnostem a také k právním úkon m, kterými tato práva a povinnosti nabývá. V eském právu je za azena mezi kapitálové spole nosti. Hlavním znakem je tvorba základního kapitálu. Nalezneme zde i znaky osobní spole nosti zm na spole enské smlouvy se nap. stále m že realizovat dohodou všech spole ník, spole níci mohou být spole enskou smlouvou zavázání k tomu, aby svou osobní inností uskute ovali ú el, pro který byla spole nost z ízena 3. M žeme tedy íci, že tato forma spole nosti spojila výhody obou t chto druh. Spole níci neru í za závazky spole nosti neomezen, ale zárove nejsou naprosto neznámí, jako to m že být u akcioná akciové spole nosti. U právnické osoby v etn spole nosti s ru ením je nutno rozlišovat dva asové okamžiky. Jedním a prvním je z ízení nebo-li založení spole nosti s ru ením omezeným. Toto musí být in no formou notá ského zápisu. Sou asnou, neboli následnou událostí je její vznik, který lze definovat jako právní akt spojovaný s registrací dané právnické osoby obchodním soudem. Spole nost s ru ením omezeným m že být založena za ú elem podnikání, ale též k jiným ú el m. V p ípad založení k jinému ú elu, t eba neziskového charakteru, stále z stává podnikatelem a musí být zapsána v obchodním rejst íku. Navíc lze konstatovat, že i s pohledu zákona 586/1992 Sb., o daních z p íjm, ve zn ní pozd jších edpis (dále jen ZoDP ). Konkrétn 18 odst. 8 poslední v ta: Za tyto poplatníky se 2 ŠVESTKA, J., SPÁ IL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK,, M. a kol. Ob anský zákoník I. 1 až 459. Komentá. 2 vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 1394 s. 3 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 4.vyd. Praha: C.H.Beck, s

9 nepovažují obchodní spole nosti a družstva, i když nebyly založeny za ú elem podnikání. Tímto nejsou dot ena ustanovení zvláštních právních p edpis. Postavení spole nosti je vymezeno zákonem.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis, (dále jen ObchZ ), obecnými ustanoveními v 56 až 75, které jsou spole né pro všechny spole nosti a dále ve speciálních ustanoveních 105 až 153, která jsou zam ena na pouze spole nost s ru ením omezeným. Spole nost s ru ením omezeným je nejvíce využívanou formou pro drobné až st ední podnikání, nebo zahrnuje velké možnosti pro právní postavení spole ník a její založení je velmi jednoduché. 1.2 Charakteristické znaky Nejzákladn jší úpravu je pot eba hledat v ObchZ v 105 až 112, zde je definována povinnost, že spole nost s ru ením omezeným (dále jen spole nost ) má mít povinn vytvo ený základní kapitál jež je tvo en z upsaných vklad spole ník, jehož nejnižší zákonem stanovená hranice iní ,- K. Základní kapitál by se dal charakterizovat jako ur itý kapitál, který je t eba pro zahájení innosti spole nosti. Po et spole ník m že být maximáln 50, z ehož vyplývá, že minimální vklad spole níka musí init ,- K. Jako kapitálová spole nost je charakterizována n kolika znaky. Prvým z nich je povinnost spole nosti vytvo it základní kapitál, a to nejmén ve výši stanovené zákonem. S tímto úzce souvisí znak druhý, jenž je povinnost spole ník ke vklad m, které ve svém souhrnu tento základní kapitál vytvá ejí ( 58 odst. 1 ObcZ). T etím typickým znakem kapitálové spole nosti je existence obchodního podílu spole níka. Jelikož se výše obchodního podílu ur uje podle pom ru vkladu spole níka k základnímu kapitálu spole nosti, je z ejmá vazba mezi kapitálem spole nosti a vkladem jejího spole níka, by tomuto není bezvýjime, nebo spole enská smlouva m že stanovit jinak. tvrtým znakem spole nosti je její pevná organiza ní struktura daná zákonem. Konkrétn se toto projevuje obligatorním vznikem a existencí orgán spole nosti. I z tohoto pravidla je ovšem výjimka, nebo dozor í rada spole nosti je z izována pouze fakultativn, stanoví-li tak spole enská smlouva. Kone posledním znakem kapitálové spole nosti je ten princip, že je možná zm na v osob spole níka, a to skrze p evod i p echod obchodního podílu, aniž by toto m lo za následek zrušení a zánik spole nosti, i když tento bývá pravideln omezen. Jinak eno, existuje tu princip vázaného lenství spole níka, nikoli lenství trvalého, jako je tomu u spole ností 9

10 osobních. 4 Spole níci ru í za závazky spole nosti do výše nesplacených vklad, a to dokonce i v p ípad dokud nebylo zapsáno splacení vklad do obchodního rejst íku 5. Splacení celé výše vkladu se musí uskute nit do p ti let po vzniku spole nosti. Ru ení se týká všech nesplacených vklad. Je nutno si uv domit, že splacení vkladu jedním spole níkem neznamená to, že pokud jeden spole ník uhradí celý sv j, vklad je oprošt n od ru ení za ostatní nesplacené vklady spole ník. Dokonce lze íci, že oprávn ný má možnost požadovat úhradu pohledávky po tom spole níkovi, u kterého je nejleh eji vymožitelná. Základní kapitál m že mít i formu nepen žité hodnoty. Sou asn spole nost ru í za porušení svých závazk celým svým majetkem. V pr hu podnikání se m že spole ník rozhodnout, že sv j základní kapitál navýší. Nic mu v tom nebrání. V opa ném p ípad, kdy se spole nost rozhoduje o snížení kapitálu, musí tento akt schválit valná hromada. Spole nost m že být založena jen jedním spole níkem. Tento spole ník m že figurovat jako jediný spole ník maximáln ve t ech spole nostech s ru ením omezeným. Je zde ovšem omezení pro samotnou spole nost, nebo tato nesmí založit sama jinou spole nost nebo být jejím spole níkem. Dle 107 je nedílným znakem ozna ení spole nosti písmeny. Za názvem musí být uvedeno spole nost s ru ením omezeným, spol. s r.o. nebo s.r.o.. Mezi charakteristické znaky pat í i orgány spole nosti. Nejd ležit jším orgánem je valná hromada. Je tvo ena všemi spole níky, její usnášeníschopnost závisí na p ítomnosti alespo poloviny všech hlas. Konkrétní rozhodnutí jsou p ijímána prostou v tšinou ítomných spole ník. Existují však situace, kdy zákon i spole enská smlouva m že stanovit jiný po et hlas. Sám zákon v p ípad 125 odst. 1 písm. c), d), e) a j) a v p ípad, že se jedná o zrušení spole nosti s likvidací íká, že je vždy zapot ebí souhlasu alespo dvout etinové v tšiny všech hlas spole ník, dokonce i v p ípad, že to vyžaduje zákon nebo spole enská smlouva, tak i vyšší po et hlas ; o t chto rozhodnutích musí být po ízen notá ský zápis. Snižuje-li se základní kapitál tak, že se snižují vklady spole ník nerovnom rn, vyžaduje se souhlas všech spole ník. V p ípad jedno lenné spole nosti není valná hromada a její p sobnost vykonává jediný spole ník. 4 DVO ÁK, T., lánek / Stanovisko / Výklad Ze dne: , Spole nost s ru ením omezeným jako obchodní spole nost.. rok: 2002 íslo: 14. ASPI ID: LIT22661CZ 5 Zákon.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis 10

11 Dalším orgánem je jednatel, který je statutárním orgánem spole nosti. Ve spole nosti že být i více jednatel, ve spole enské smlouv musí být uveden zp sob jejich jednání za spole nost. 1.3 Vznik spole nosti Založení a vznik se ídí obecnou úpravou ObchZ. Pokud je spole nost zakládána více jak jedním spole níkem, je nutné sepsat spole enskou smlouvu formou notá ského zápisu. Tato smlouva upravuje základní v li spole ník a chrání jejich práva a práva spole nosti i etích osob. Spole níci se musí dohodnout na základních náležitostech, které jsou upraveny v 110 ObchZ. Jedná se nap íklad o firmu, sídlo, spole níky, základní kapitál. Dále se mohou dohodnout, jakým zp sobem se bude spole nost podepisovat, zda s použitím razítka i bez j. Pokud by spole enská smlouva neobsahovala n které základní náležitosti nebo by se na nich spole níci nedohodli, byla smlouva od prvopo átku neplatná a jehož d sledku by nedošlo v bec k založení spole nosti. M lo by zde být i uvedeno, kdo bude správcem vkladu, nebo ur ená ást vklad musí být splacena ješt p ed samotným zapsáním do obchodního rejst íku. V p ípad, že je spole nost zakládána jediným spole níkem je zakladatelským dokumentem zakladatelská listina. Musí obsahovat stejné náležitosti jako spole enská smlouva a musí být sepsána u notá e. Je možné ješt sepsat stanovy spole nosti, které upraví ostatní náležitosti, které nejsou ve smlouv. Ale není to nejlepším ešením, nebo je možný rozpor t chto dvou dokument a zárove jakákoli zm na stanov je t eba sepsat notá ským zápisem. Zp sob splacení vklad není v zákon nikde zakotven. Je t eba uvést ve smlouv. Jediné, co je eno, že vklad musí spl ovat dv podmínky. Jeho výše musí p ed vznikem dosáhnout alespo ,- K a zárove každý spole ník musí splatit 30% svého vkladu v p ípad minimáln dvou spole ník. Nesmíme zapomenout, že je nutné nepen žité vklady splatit v celém jejich rozsahu. A dále správce vkladu musí z ídit speciální ú et k tomu ur ený, který bude po založení veden na budoucí spole nost. V p ípad jediného spole níka musí být celý vklad splacen p ed zápisem spole nosti. Pen žitý vklad je nutno složit do bankovního ústavu, který vydá potvrzení pro ú ely zápisu. Návrh na zápis do obchodního rejst íku musí podat všichni jednatelé, a to spole, jejich podpisy musí být na smlouv ú edn ov eny. Návrh musí být doložen spole enskou 11

12 smlouvou i zakladatelskou listinou, dokladem o spln ní úhrady základního kapitálu nebo posudkem znalce o ocen ní nepen žitých vklad. Též by je nutno doložit zapisované živnosti existencí živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávn ní. Prohlášením jednatele a jeho výpisem z rejst íku trest. 2 Práva a povinnosti spole níka 2.1 Povinnosti Základní povinností je povinnost vkladová. Nebo z t chto vklad je vytvá en základní kapitál. Jak jsem se již zmínila, vklady mohou být pen žité nebo nepen žité. Spodní hranice iní ,- K. Spole ník smí do spole nosti poskytnout pouze jeden vklad, ale není ur ena jeho maximální výše, tato hodnota musí být pouze d litelná beze zbytku tisícem. Povinnosti, jakým zp sobem a do kdy doplatit nesplacené vklady ur uje spole enská smlouva. Jakmile se jednatelé rozhodnout doplatit nesplacený vklad, mají povinnost oznámit tuto skute nost na rejst íkovém soudu a zažádat o zm nu zápisu v obchodním rejst íku. Pokud je spole ník v prodlení se splácením, je mu ur ena úroková sazba z prodlení ve výši 20% dle 113 ObchZ nebo dle dohody ve spole enské smlouv. Mezi další povinnost pat í tzv. p íplatková povinnost. Jedná se o povinnost p isp t pen žitou hodnotou nad rámec základního kapitálu. P ísp vková povinnost musí být však zakotvena ve spole enské smlouv a zárove o ní musí rozhodnout valná hromada. M že být ve výši maximáln poloviny základního kapitálu. Za porušení této povinnosti lez ud lit obdobn postih dle 113 ObchZ. Výše p ísp vku nemusí být rovnocenná, každý spole ník se že dobrovoln rozhodnout, jakou ástkou p isp je. Zákaz konkurence uvedený v 136 ObchZ je možné na spole níky použít za pomoci spole enské smlouvy. Zákaz konkuren ního jednání platí prvo ad pro leny orgán spole nosti, nebo zejména jednatelé oprávn ní zavazovat spole nost navenek by se mohli do konfliktu zájm dostat, jak uvádí Eliáš. 6 Pokud není uveden ve spole enské smlouv rozsah zákazu konkurence pro spole níky, nevztahuje se na n, nebo nemají povinnost podílet se osobn na innostech spole nosti. 6 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 4.vyd. Praha: C.H.Beck, s

13 Z výše uvedeného vyplývá povinnost ru it za závazky spole nosti. Spole níci ru í solidárn, avšak omezen. Rozsah ru ení je závislý na stavu zapsaném v obchodním rejst íku. Pro každého spole níka platí uchovávání informací, které se týkají jejich spole nosti. Je to loajalita v i ostatním spole ník m a i v i know-how spole nosti. Nemusí se jednat ímo o obchodní tajemství, ale ve spole nosti jsou informace, které by mohla zneužít konkurence pro sv j prosp ch. Sice nikde v zákon tato povinnost uvedená není, ale dala by se odvodit ze zásady poctivého obchodního styku. 2.2 Práva Práva spole níka je možné rozd lit do dvou okruh, majetková a spole enská. Nejprve bych se cht la zam it na práva majetková. Mezi n m žeme za adit právo na podíl na zisku, podíl na likvida ním z statku, vypo ádací podíl, a p ednostní právo k ú asti na zvýšení základního kapitálu. Podíl na zisku je jedním ze základních práv a i základní funkce kapitálové spole nosti. Díky podílu je z ejmé, že spole nost zhodnotila své kapitálové investice a v ú etním období dosáhla zisku, který je možno z ásti rozd lit mezi spole níky. O výši ur ené k rozd lení rozhoduje valná hromada. Pokud není ve spole enské smlouv uveden zp sob rozd lení, vychází se dle velikosti podílu každého konkrétního spole níka. Valná hromada musí mít na mysli, že smí rozd lit maximáln hodnotu hospodá ského výsledku v konkrétním roce poníženou o povinný p íd l do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let i zvýšený o nerozd lený zisk minulých let. Podíl je splatný do t ech m síc od rozhodnutí valné hromady. Je též t eba mít na mysli, že rozd lení zisku v rozporu s kogentními pravidly jsou spole níci povinni bez rozmyslu vrátit v co nejkratší dob od zjišt ní této skute nosti. Dalším právem je právo vypo ádací, do kterého spadá vypo ádací podíl a podíl na likvida ním z statku. Právo na vypo ádací podíl vzniká v p ípadech, kdy je vylou en spole ník valnou hromadou pro nespln ní vkladových podmínek, smrtí spole níka jakož to fyzické osoby (pokud není možné d ní tohoto podílu), vylou ení rozhodnutím soudu dle 149, dohodou o ukon ení i zánikem právnické osoby (bez možnosti p echodu na právního nástupce). Podíl je splatný v pen zích a do termínu ur eném v 150 odst.3. Spole nost je povinna vyplatit vypo ádací podíl bez zbyte ného odkladu poté, co splnila povinnost podle 113 odst. 5 nebo 6, jestliže byl vklad spole níka splacen. Není-li v dob spln ní 13

14 povinnosti podle 113 odst. 5 nebo 6 vklad spole níka splacen, je spole nost povinna vyplatit vypo ádací podíl bez zbyte ného odkladu po splacení tohoto vkladu. Spole enská smlouva že lh tu pro splatnost vypo ádacího podílu prodloužit. 7 Podíl na likvida ním z statku je definován v ust. 61 odst. 4 a dále v 153 ObchZ. i výpo tu podílu se vychází z pom ru obchodního podílu spole níka, pokud spole enská smlouva nestanoví jinak. Toto právo vzniká v p ípad, že je spole nost ukon ena likvidací. V druhém okruhu práv spole níka bych hlavn uvedla Právo podílet se na ízení spole nosti. Toto právo je ur eno v zákon, ale pouze dispozitivn. Bližší úprava by m la být uvedena v spole enské smlouv. Týká se to hlavn zp sobu, jak svolat valnou hromadu, kolik musí být hlas ke schválení návrhu, kolik vlastní konkrétní spole ník. Pokud tato úprava není ešena, musíme nahlédnout do ObchZ, který nám íká, že každý spole ník má jeden hlas na 1000 K svého vkladu. Každý spole ník má právo na informace o tom, jak si spole nost vede nebo jak za ní jedná jednatel. Má právo nahlížet do jakýchkoli dokument spole nosti a kontrolovat její innost a údaje, které jsou zde obsažené. Pokud nechce doklady kontrolovat sám, a nebo nerozumí otázce ú etnictví, m že využít ud lení plné moc da ovému poradci i auditorovi. Nikdo mu tuto možnost nesmí zakázat, bylo by to v rozporu s dobrými mravy. 3 Obchodní podíl 3.1 Obchodní podíl Obchodní podíl je p edm tem právních vtah, je obchodovatelný nebo-li p evoditelný. Jelikož nemá hmatatelnou složku, m žeme jej nazvat nehmotným statkem. Základní definici bychom m li hledat v ObchZ v 61 odst.1, speciální definice vztahující se k spole nosti s ru ením omezeným je uvedena v 114, odst.1, která nám íká, že obchodní podíl edstavuje ú ast spole níka na spole nosti a z této ú asti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se ur uje podle pom ru vkladu spole níka k základnímu kapitálu spole nosti, nestanovíli spole enská smlouva jinak 8. Pojem obchodní podíl odlišuje spole nost s ru ením omezeným od jiných spole ností. Je jejím hlavním institutem právní úpravy. Bez jeho existence by neexistoval vztah spole níka a spole nosti. Spole ník vykonává svá práva a 7 Zákon.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis, Zákon.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis 14

15 povinnosti ve spole nosti práv pomocí podílu, který p edstavuje ú ast a váhu hlas na valné hromad. V 120 ObchZ je eno, že spole nost nesmí nabývat své obchodní podíly 9. V této chvíli si musíme uv domit, že pojem vklad není totožný s obchodním podílem. Úzce spolu souvisí, ale není to totéž. Podíl je vázán na vklad. Tuto povahu obchodního podílu dokládá i ust. 117 odst. 3 ObchZ, podle n hož musí být p i rozd lení obchodního podílu vždy dodrženo ustanovení o minimální povinné výši vkladu. 10 Výše obchodního podílu je vždy ur itá pom rová hodnota vkladu v i základnímu kapitálu, pokud spole enská smlouva nestanoví jinak. Obchodní podíl nalezneme i v Ob Z. Není zde p ímo uvedeno toto ozna ení, ale když se podíváme do 118 odst. 1 je zde uvedena jako p edm tem ob ansko právních vztah jiná majetková hodnota. Knapová uvádí, že v platné právní úprav jsou definovány jako p edm t právních vztah v ci, práva a jiné majetkové hodnoty. V c je definována velmi úzce, jako hmotný p edm t, který je ovladatelní a užite ný pro pot eby lidí 11. Do této definice obchodní podíl za adit nelze. Právo to též není, nebo se jedná o více práv a povinností spole ník. Musíme se tedy p iklonit k definici jiné majetkové hodnoty. Z toho vyplývá další podstatná informace, že se nedá hovo it o vlastnictví obchodního podílu, nýbrž o vlastnictví jiné majetkové hodnoty se jedná o p edm t majitelství. Nehovo íme tedy o vlastníkovi, ale o majiteli obchodního podílu. Když se ovšem zamyslíme, v eské právní úprav nenalezneme ochranu majitelství. Je pouze definován pojem vlastnictví a jeho ochrana. Dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva je vycházeno z principu, že mezi vlastníkem a majitelem není žádného rozdílu. Anglický výraz property totiž znamená jak vlastnictví, tak i majitelství, a v anglickém jazyce neexistují odlišné termíny pro vlastník a majitel, i když pro obé má toliko jediný výraz. Tyto záv ry jsou p itom pln použitelné i pro posouzení ústavn právní ochrany obchodního podílu. Lze proto tuto otázku uzav ít tak, že obchodní podíl je sice de lege lata jinou majetkovou hodnotou, avšak majitelské právo k n mu je ústavn chrán no l.11 Základní listiny práv a svobod, jakož i mezinárodními smlouvami, zejména pak Dodatkovým protokolem.1 k Úmluv o ochran lidských práv a svobod, které 9 Zákon.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis 10 DVO ÁK, T. Spole nost s ru ením omezeným. 3.,p epracované vydání. ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s KNAPP, V., KNAPPOVÁ, M. Ob anské právo hmotné. Sv. I. D9l první: obecná ást, Praha: Codex, 1995, s.143 (uvedeno v: Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2003, s.191) 15

16 jsou sou ástí právního ádu eské republiky a p i nesouladu zákona a mezinárodní smlouvy mají vždy p ednost p ed zákonem ( l.10 Ústavy R) Kvalitativní a kvantitativní stránka obchodního podílu Tato skute nost je viditelná v 114 ObchZ, kde je možné vy íst, že obchodní podíl má stránku kvalitativní, která je charakterizována postavením spole ník a kvantitativní, což je ur ení velikosti obchodního podílu Kvalitativní Kvalitativní stránkou obchodního podílu jsou práva a povinnosti spole ník. Konkrétními právy a povinnostmi jsou všichni spole nici za len ni do fungování spole nosti. Je tedy d ležit jší než stránka kvantitativní z d vodu postavení spole níka ve spole nosti. Lze tedy íci, že obchodní podíl není tvo en všemi právy a povinnostmi, ale pouze t mi, která souvisí a plynou z ú asti ve spole nosti. Avšak pozor na situaci, kdy z obchodního podílu vyplyne právo na výplatu podílu na zisku. Je to samostatné majetkové právo. Toto je právo konkrétního spole níka a odvíjí se od velikosti jeho obchodního podílu. Dle spole enské smlouvy vzniká spole nosti povinnost a zárove samostatný závazek v i spole níkovi. Dle Jana D di e je kvalitativní stránka definována jako: Práva a povinnosti spole níka, jež tvo í obchodní podíl, mají sv j p vod ve spole enské smlouv (zakladatelské listin ); ta je právním titulem jejich vzniku spolu s kogentními, pop. dispozitivními ustanoveními obchodního zákoníku, jež upravují práva a povinnosti spole ník spole ností s ru ením omezeným. 13 Já se s touto definicí pln neztotož uji, myslím si, že není úplná. Podíváme-li se do 1 odst. 2 ObchZ, kde je eno, že pokud se n které otázky nemohou ídit dle t chto ustanovení, ídí se bu Ob Z, obchodními zvyklostmi i zásadami na kterých spo ívá ObchZ. Ze zásad m žeme vybrat nap íklad princip loajality spole níka v i spole nosti, kterým se ídí ObchZ. Tento princip nemá ur it sv j p vod ve spole enské smlouv, proto se domnívám, že definice dle D di e není úplná. 12 DVO ÁK, T. Spole nost s ru ením omezeným. 3.,p epracované vydání. ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s D DI, J., KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, J., Spole nost s ru ením omezeným z právního a ú etního pohledu, Praha: Polygon, 1999, s

17 Jak již bylo výše uvedeno, práva a povinnosti se roz le ují do ur itých skupin. Práva máme majetková a spole enská, lze též nemajetkové povahy. Tomáš Dvo ák ve své knize Spole nost s ru ením omezeným rozd luje práva do t í skupin. Základní (hlavní), dopl ková (vedlejší) a práva minoritních (menšinových) spole ník. Do základní skupiny práv je za azeno právo hlasovací a kontrolní, právo na podíl na zisku a právo na vypo ádání p i zániku ú asti spole níka ve spole nosti nebo p i zániku spole nosti samé. V dopl kové skupin m žeme nalézt právo na dispozici s obchodním podílem, právo žalovat jménem spole nosti o náhradu škody podle 131a ObchZ. Práva minoritních spole ník jsou zvláštním okruhem, konstatovav Dvo ák. 14 Povinnosti jsou dle zákona majetkové povahy nap íklad vkladová povinnost, ale také nemajetkové jako je nap íklad povinnost zákazu konkurence. Spole ným znakem všech práv a povinností je potom skute nost, že vyjad ují ú astnický vztah spole níka ke spole nosti, a jejich nositelem nem že být proto nikdo jiný než spole ník. 15 Práva i povinnosti jsou samoz ejm definované zákonem, ale m ly by být zaneseny i do spole enské smlouvy. P i rozhodování, která práva a povinnosti by se m la definovat, je ležité mít na pam ti 56a ObchZ, který nás upozor uje na rovné zacházení se spole níky Kvantitativní Jedná se o rozsah ú asti spole níka na spole nosti. Je vyjád ena mírou obchodního podílu, jako pom r vkladu spole níka k základnímu kapitálu. Zjednodušen eno majetkový podíl spole níka na spole nosti. Dle 114 odst. 2 ObchZ m že mít každý spole ník pouze jeden obchodní podíl. Pokud se spole ník rozhodne vložit další vklad i mu byl obchodní podíl p eveden, nevzniká mu další podíl, nýbrž se jeho p vodní zvyšuje. Kvantitativní stránku m žeme vyjád it pom rem vkladu a základního kapitálu a to bu zlomkem, nebo procentní hodnotou. Z tohoto výpo tu nám vyplyne výše obchodního podílu. M že ovšem nastat situace, kdy spole ník vloží do spole nosti n jaký majetek vyšší hodnoty, ale do obchodního rejst íku se zapíše nižší vklad. Tato situace m že být upravena ve spole enské smlouv, ale v praxi se takto asto nestává. Musí být dodržena povinnost jednat 14 DVO ÁK, T. Spole nost s ru ením omezeným. 3.,p epracované vydání. ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 4.vyd. Praha: C.H.Beck, s

18 v souladu s dobrými mravy a pravidly slušnosti a poctivosti v obchodních vztazích. Výše podílu se odvíjí od výše obchodního podílu dle 123 odst. 1 ObchZ, nestanoví-li spole enská smlouva jinak. Zde op t musíme brát v potaz dobré mravy. Spole enská smlouva m že stanovit výši obchodního podílu rozdíln od zákona, nebo definování výše obchodního podílu ve spole nosti je pouze dispozitivní. V praxi je b žné, že i p es r znou výši vklad jsou dle spole enské smlouvy výše obchodních podíl stejné. V p ípad podílu na zisku se však vychází z výše vkladu. Vrchní soud v Praze musel ešit p ípad, kdy v tšinový spole ník svou v tšinou hlas prosadil zm nu spole enské smlouvy ohledn podílu na zisku. Samoz ejm ve sv j prosp ch, že on sám m l 95% podílu a druhý spole ník pouze 5%. V rozhodnutí ze dne 9.prosince 1998, sp. zn. 7 Cmo 253/98, Vrchní soud v Praze vy kl že: Usnesení valné hromady spole nosti s ru ením omezeným je v rozporu s dobrými mravy tehdy, jestliže v tšinový spole ník proti v li menšinového spole níka rozhodne vahou svých hlas tak, že menšinového spole níka zbaví ur itých práv, která mu byla garantována spole enskou smlouvou, a naopak sám na úkor menšinového spole níka získá v tší práva. Tato situace byla soudem prohlášena za neplatnou, nebo byla v rozporu s dobrými mravy. 3.3 Princip jednoty obchodního podílu V 141 odst. 2 ObchZ je eno, že každý spole ník m že mít pouze jeden obchodní podíl. Stejnou zásadu nalezneme vyjád enou v 61 odst. 1 ObchZ. Touto kapitolou se zaobíráme hlavn z d vodu nového vkladu nebo p evodu i p echodu obchodního podílu. Pokud se spole ník rozhodl navýšit sv j vklad dle 143 ObchZ, navýší dle zákona nejprve sv j vklad a podle spole enské smlouvy m že dojít dále i ke zvýšení obchodního podílu. Toto rozhodnutí ovšem není uvedeno nijak v zákon. V p ípad nabytí p evodu i p echodu obchodního podílu dojde ke splynutí p vodního a nového podílu v jeden nový obchodní podíl. 3.4 Spole ný obchodní podíl Definici nalezneme v 114 odst. 3 ObchZ, který nám íká, že jeden obchodní podíl že náležet více osobám. Svá práva mohou tyto osoby vykonávat pouze spole ným 18

19 zástupcem a k splácení vkladu jsou zavázání spole a nerozdíln. 16 by takováto osoba jednala samostatn nebo by disponovala obchodním podílem. Není zde možnost, že Spole ný podíl m že vniknout nap. p i úmrtí spole níka, pokud obchodní podíl zd dí více jeho d dic. Myslitelný je rovn ž vznik spole ného obchodního podílu p i založení spole nosti, pokud se ke splacení jednoho vkladu zaváže více osob Spojení a rozd lení obchodního podílu Spojení Jak jsem již výše uvedla, spole ník m že být vlastníkem pouze jediného obchodního podílu. Proto nabytím dalšího obchodního podílu spole níka m že nastat jen jediná situace a tou je spojení starého podílu s podílem novým a m že vniknout pouze jediný nový obchodní podíl. P evodem obchodního podílu m že nastat i situace, kdy se ze spole nosti s více spole níky stane spole nost o jednom spole níkovi. Tato varianta je uvažována v zákon, v 119 ObchZ, kde dává možnost spole níkovi splatit všechny pen žité vklady ve lh t í síc od spojení obchodního podílu. Což úzce souvisí s 111 odst. 2 ObchZ ve kterém je eno, že jediný spole ník je povinen splatit v plné výši základní kapitál p ed zápisem do obchodního rejst íku. 18 Pokud se jediný spole ník rozhodne, že nesplatí základní kapitál, je povinen p evést ást obchodního podílu na jinou osobu. I v tomto p ípad platí t í m sí ní lh ta od spojení obchodních podíl. V p ípad, že jediný spole ník nesplní ani jednu z možností 119 ObchZ, soud má právo spole nost i bez návrhu zrušit a na ídit její likvidaci. Samoz ejm nejprve dá spole níkovi dodate nou lh tu k náprav. Z výše získaných informací je z ejmé, že v nové jedno lenné spole nosti nem že již konfigurovat spole enská smlouva, ale musí být p em na na zakladatelskou listinu. Jakmile 16 Zákon.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis 17 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 4.vyd. Praha: C.H.Beck, s Zákon.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis 19

20 se jednatel tuto skute nost dozví, je povinen u init bez jakéhokoli odkladu veškeré nutné kroky, jako je vyhotovit zm nu spole enské smlouvy, zm nit seznam spole ník a podat návrh na zápis t chto zm n v obchodním rejst íku Rozd lení Rozd lení je možné pouze v situaci p evodu i p echodu obchodního podílu. Dosavadní obchodní podíl zaniká a vznikají nové. Zákon zvláš zd raz uje, že rozd lení je ípustné p i p echodu jak na d dice, tak na právního nástupce, tato slovní diferenciace však nemá žádný rozumný ú el. Pokud totiž dochází k p echodu, tj. k univerzální sukcesi, pak je nerozhodné, zda se tak d je na sobotu fyzickou i právnickou. Výslovné vyjád ení je tudíž zbyte né, i když ni emu neškodí. 19 i p evodu obchodního podílu mohou nastat dv varianty. Bu se spole ník rozhodne, že již nechce být ve spole nosti a p evede sv j podíl na jiné minimáln dva nové spole níky nebo si pouze sníží sv j podíl tak, že ást p evede na jednoho nového spole níka formou rozd lení obchodního podílu s následným áste ným p evodem. i d lení nesmíme opomenout dv základní podmínky. První je, že rozd lením podílu musí být nové vklady v minimální výši ,- K. A druhá podmínka zahrnuje to, že nesmíme zapomenout na pravidlo, které nám íká, že vklad musí být d litelný tisícem. V situaci, kdy nabývají obchodní podíl spole nici spole nosti, je možné rozd lit i nižší ástku než je ,- K, nebo tito spole níci již minimální vklad mají. Pokud se spole ník rozhodne podíl p evést, musí nahlédnout do spole enské smlouvy, zda zde není p evedení výslovn zakázáno. Pokud tak není, m že být podíl p eveden, pokud s tím souhlasila valná hromada. Z toho vyplývá, že pokud valná hromada odsouhlasí p evod, ml ky odsouhlasila i rozd lení obchodního podílu. Obrácen toto však neplatí. Souhlas valné hromady je kogentním ustanovení, tudíž musí být ve všech p ípadech, a je nutný notá ský zápis. Toto odsouhlasení nesmí být ve spole enské smlouv zakázáno. Je z d vodu ochrany zájm spole ník. Dle Bartošíkové, v p ípad spole nosti s jedním spole níkem nemusí být rozhodnutí valné hromady o rozd lení. Souhlas vychází s uzav ené smlouvy o p evodu obchodního 19 DVO ÁK, T. Spole nost s ru ením omezeným. 3.,p epracované vydání. ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s

21 podílu. 20 Z jedno lenné spole nosti se stane spole nost s více leny a musí být zm na zakladatelská listina na spole enskou smlouvu. Smlouva o p evodu tohoto obchodního podílu musí mít formu notá ského zápisu, nebo obsahuje souhlas jediného spole níka s rozd lením obchodního podílu. V p ípad rozd lení p echodem vždy zanikne ú ast spole níka ve spole nosti. Obchodní podíl m že p ejít na jiné spole níky, z ehož vyplývá, že po et spole ník ve spole nosti bude nižší nebo p ejde na t etí osoby a po et spole ník ve spole nosti se zvýší evod obchodního podílu 4.1 Pojem p evodu obchodního podílu Vedle originálního lenství, dle Šev íka, které vzniklo p i vniku spole nosti i vklady extrane, je zde i odvozené nebo-li derivátní lenství. To znamená, že obchodní podíl náležel jinému vlastníku. Samoz ejm v obou p ípadech je stejné nabytí práv a povinností. 22 evod obchodního podílu zp sobí zm nu jeho majitele. Je to nej ast jší zp sob zániku asti spole níka. Spo ívá ve v li p vodního majitele, p evést sv j obchodní podíl na nového. Je to jeden ze zp sob, kterým je možné nabývat obchodní podíl. Právním úkonem je smlouva o p evodu obchodního podílu, upravená v 115 odst. 3 ObchZ., který íká, že tato smlouva musí mít písemnou formu a nabyvatel, který není spole níkem, v ní musí výslovn prohlásit, že p istupuje ke spole enské smlouv, pop ípad ke stanovám, a to dokonce i v situaci, kdy již spole níkem je a pouze dochází k navýšení jeho podílu. Podpisy na smlouv musí být samoz ejm notá sky ov eny. P evod obchodního podílu m že být na jiného spole níka i na t etí osobu, každá z t chto variant má r zné podmínky. jme na pam ti, že ve spole enské smlouv nelze upravit podmínky p evodu, které jsou kogentn dány zákonem. 20 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Spole nost s ru ením omezeným. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s D DI, J., KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, J., Spole nost s ru ením omezeným z právního a ú etního pohledu, Praha: Polygon, 1999, s ŠEV ÍK, D., Spole nost s ru ením omezeným, vzory podání a listin, právní úprava po novele, PROSPEKTUM spol. s r.o., 1.vydání, 2001, s

22 4.2 Možnosti p evodu Na jiného spole níka V 115 odst. 1 ObchZ je eno, že p evod je možný se souhlasem valné hromady, pokud nestanoví spole enská smlouva jinak. To znamená, že spole enská smlouva m že výslovn zakázat p evod na jiného spole níka. Pokud zde toto ustanovení není, je p evod možný vždy. Dále nám dává možnost, že ve spole enské smlouv není výslovn eno, že rozhodovat m že pouze valná hromada. Není tedy podmín no, že souhlas musí být vydán pouze valnou hromadou. M že o tom rozhodnout nap íklad dozor í rada (pokud je z ízena) nebo spole níci i jednatel. P ed novelou obchodního zákoníku bylo sporné, jaký musí být souhlas valné hromady. N kte í se p iklán ly k názoru, že p evod obchodního podílu znamená zm nu spole enské smlouvy a tudíž by valná hromada m la rozhodovat kvalifikovanou v tšinou. A ostatní byly názoru, že p evod je zm na mezi spole níky a tudíž posta í prostá v tšina, toto uvádí Eliáš. 23 Tuto polemiku upravil nový zákoník v 141 odst. 1. ObchZ, který íká, že toto rozhodnutí se nepovažuje za rozhodování o zm spole enské smlouvy, avšak musí být o tomto po ízen notá ský zápis. 24 Mohli bychom si íci, že tedy evedeme obchodní podíl a spole enská smlouva z stane stejná. Bohužel tomu tak není, aby byla smlouva o p evodu obchodního podílu platná, musí být ve spole enské smlouv provedeny úpravy o nové spole níky Na t etí osobu Tímto právním úkonem je myšleno p evedení podílu mimo spole nost. Tento úkon musí být výslovn upraven ve spole enské smlouv. Není možná varianta, že spole enská smlouva se o této možnosti nezmíní a spole nost je v domn ní, že ml ení znamená souhlas. Práv naopak, v tomto p ípad by byl právní úkon p evodu obchodního podílu absolutn neplatný. 23 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 4.vyd. Praha: C.H.Beck, s Zákon.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis 22

23 I zde se ídí rozhodování dle spole enské smlouvy, kde m že být uvedeno, že p evod je podmín n souhlasem valné hromady nebo jiného orgánu. Spole enská smlouva m že samoz ejm tento p evod zakázat V jedno lenné spole nosti V jedno lenné spole nosti m že nastat pouze možnost p evodu na t etí osobu, nebo je zde pouze jediný spole ník. Jelikož je tato spole nost zvláštním p ípadem, p evoditelnost na etí osobu je vždy p ípustná. Není nutný souhlas valné hromady, nebo se zde vychází z v le jediného spole níka a odd lení jeho podílu minimáln na dva podíly, které nemusí být nutn stejné velikosti. 4.3 Princip loajality a p evod Principem loajality je myšleno, že p evod by nem l být u in n s n jakým nekalým úmyslem, nap íklad poškodit spole nost nebo dokonce nového majitele obchodního podílu. Pokud je smlouva sepsána pod touto záminkou, lze íci, že p evod obchodního podílu, ve kterém bude porušen princip loajality, je možné prohlásit za relativn neplatný. Loajalita je ešena Rozsudkem Nejvyššího soudu R ze dne 26. ervence 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006. V tomto rozsudku je rozebírán p evod obchodního podílu na nev rohodnou osobu, u které není znám pobyt a nejeví známky aktivní snahy v podnikání, z ehož je zjevné, že se snaží vyhnout odpov dnosti za závazky spole nosti, které p i p evodu získala. Nejvyšší soud ekl, že Princip loajality je výkladovým pravidlem, v jehož rámci je t eba interpretovat jednotlivé díl í povinnosti spole níka v i spole nosti 25 Za použití principu loajality pak lze nepochybn dovodit, že jednou z povinností spole níka p i p evodu obchodního podílu je, aby p evodem obchodního podílu neúm rn a neod vodn neohrozil další innost a existenci spole nosti, resp., aby právo p evést obchodní podíl nezneužil k obejití povinnosti, jež by mu jinak plynuly z p ípadné likvidace i prohlášení konkursu na majetek spole nosti. 26 i dokonce minimáln da ového úniku až po trestný in krácení dan. 25 ERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová spole nost. 3.díl, ASPI, Praha 2006, s.185 a n. 26 D DI, J. LASÁK, J. Právo kapitálových obchodních spole ností, p ehled judikatury s komentá em, 2.díl, Praha: Linde, 2010, s a násl. 23

24 4.4 Sm na obchodního podílu Sm nou obchodního podílu je myšlen další typ p evodu. Smlouva o sm se ídí, stejn jako smlouva o p evodu obchodního podílu 115 ObchZ. Musí být písemná, podpisy musí být ú edn ov eny, nabyvatel musí výslovn prohlásit, že p istupuje ke spole enské smlouv i ke stanovám, jsou-li ve spole nosti. Sm na obchodního podílu je však sm nou za jiný obchodní podíl v jiné spole nosti. Musí zde být v le p evodce p evést tento podíl a nabyvatele, p ijmout tento podíl. Sm na je ešena pouze u Vrchního soudu v Praze, rozhodnutím ze dne 20. prosince 2005, sp.zn. 7 Cmo 519/2005, které íká, že: Jde-li o bezplatný p evod, pak se na takovou smlouvu vztahují vedle 115 ObchZ i Ob Z ( 2 odst.2 ObchZ). Sm na obchodních podíl je jejich vzájemný p evod, kdy každá ze stran je považována ohledn obchodního podílu, který p evádí, za stranu prodávající (p evodce obchodního podílu) a sou asn ohledn obchodního podílu, který sm nou nabývá, za stranu kupující (nabyvatele obchodního podílu). Na sm nu obchodních podíl spole ník spole ností s ru ením omezeným je krom 115 ObchZ nutné podle 261 odst. 3 písm. a) a odst. 6 ObchZ p im en použít i ObchZ o kupní smlouv. Smlouva o sm obchodních podíl spole ností s ru ením omezeným musí mít písemnou formu s ú edn ov enými podpisy, nabyvatel, který není spole ník, v ní musí op t prohlásit, že p istupuje ke spole enské smlouv, pop. stanovám, a p edevším musí obsahovat li p evodce obchodního podílu v jedné spole nosti s ru ením omezeným tento obchodní podíl p evést a sou asn za n j nabýt obchodního podíl v jiné spole nosti a dále v li nabyvatele obchodní podíl v této spole nosti nabýt a za n j p evést obchodní podíl v jiné spole nosti. P evodce obchodního podílu v jedné spole nosti je tak zárove nabyvatelem obchodního podílu v jiné spole nosti a naopak p evodce obchodního podílu v této jiné spole nosti je zárove nabyvatelem obchodního podílu v první spole nosti. Sm na obchodních podíl je tak pouze jedním z typ jejich p evodu

25 4.5 evod vlastního obchodního podílu Jak již víme, spole nost jako taková nesmí vlastnit nebo nabývat vlastní podíl. Tuto skute nost máme uvedenou v 120 ObchZ. Spole nost nem že nabývat vlastních obchodních podíl smlouvou o p evodu obchodního podílu. Smlouva uzav ená v rozporu s tímto zákonem je neplatná. Jestliže spole nosti nabude vlastních obchodních podíl, je povinna postupovat podle 113 odst. 5 a Dle zákona nám m že nastat situace, kdy spole nost získá sv j vlastní podíl. Vyplývá to i z p edchozího odstavce, nebo tam je eno, že nem že nabývat podíl smlouvou a odkazuje na 113. Zde je vyjmenován zp sob, kdy musel být spole ník vylou en pro nespln ní své vkladové povinnosti. Mezi další p ípady bych uvedla, soudní rozhodnutí o vylou ení spole níka pro závažné porušení jeho povinností ( 149 ObchZ), p ípad, kdy obchodní podíl nep echází na právního zástupce ( 116 odst 3 ObchZ) nebo na spole nost že p ejít její vlastní obchodní podíl v d sledku p em ny. 29 Obchodní podíl, vzniklý z této situace je nazývám uvoln ným obchodním podílem. Vyplývá z toho i to, že práva a povinnosti, které souvisí s tímto obchodním podílem nezanikají, ale spole nost je nem že vykonávat. Pokud tato situace nastane, spole nost je povinna do šesti m síc rozhodnout skrz valnou hromadu o snížení základního kapitálu ve výši p ipadající na uvoln ní podíl nebo o p evodu obchodního podílu na ostatní spole níky podle pom ru jejich výše podíl nebo m že být p eveden jen na jediného spole níka. Pokud tak spole nost do šesti m síc neu iní, m že soud i bez návrhu spole nost zrušit a na ídit její likvidaci. 30 Zákon pamatuje i na ú etní úpravu a to v 161d odst. 2 a 3 ObchZ, kde íká, že pokud spole nost vykazuje v rozvaze vlastní obchodní podíl, je povinna vytvo it zvláštní rezervní fond a to do výše vlastního obchodního podílu. Na vytvo ení m že použít nerozd lený zisk nebo jiné fondy, které do té doby tvo ila (vyjma zákonného rezervního fondu). Poté, co podíl pozbude, rezervní fond zruší Zákon.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis 29 Tomáš Dvo ák ve své knize Spole nost s ru ením omezeným dále uvádí p ípady, kdy soud ukon il ú ast spole níka ve spole nosti, ú ast spole níka ve spole nosti je ukon ena dohodou všech spole ník a mnoho dalších 30 ŠEV ÍK, D., Spole nost s ru ením omezeným, vzory podání a listin, právní úprava po novele, PROSPEKTUM spol. s r.o., 1.vydání, 2001, s Zákon.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis a DVO ÁK, T. Spole nost s ru ením omezeným. 3.,p epracované vydání. ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s

26 4.6 evod obchodního podílu ve ejnou dražbou Obchodní podíl je zp sobilým být p edm tem dražby. Do ve ejné dražby vstupuje však obchodní podíl, se kterým souvisí závazkové právo. Toto zástavní právo musí být zapsáno v obchodním rejst íku. Smlouva o zástav musí mít písemnou formu s ú edn ov enými podpisy a musí v ní být specifikován obchodní podíl i pohledávka. 32 Nesmíme zapomenout, že pokud dle spole enské smlouvy je nutný souhlas valné hromady k p evodu obchodního podílu, tak je z ejmé, že i pro smlouvu o zástav ho musíme vyžadovat. Pro výkon práv a povinností spole níka tento akt neznamená nic, dále je m že vykonávat. Zástavní právo m že zaniknout hned n kolika zp soby. Zánikem zástavy, což zástavní itel nem že nijak ovlivnit, nebo se valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu dle 113 odst. 6 ObchZ, práv o vklad zástavce. Dalším zp sobem zániku je zánik samotné spole nosti. V tomto p ípad právo zaniká p i zrušení spole nosti s likvidací. Pokud se spole nost zrušuje bez likvidace, p echází podíl do jiné spole nosti a tudíž je i zástavní v itel chrán n. Typicky spln ním ze strany dlužníka, což znamená uspokojení zajišt né pohledávky. Mezi další zp soby pat í nap íklad uplynutí doby, vzdání se práva, písemnou dohodou. Pokud dlužník nesplní sv j závazek v as, v itel m že obchodní podíl prodat ve ve ejné dražb, což znamená, že svou pohledávku uspokojí ze zástavy. Pokud ovšem prodej není úsp šný, je t eba postupovat dle 117 odst. 7 ObchZ, který nám íká, že zástavní v itel je oprávn n vykonávat práva spojená se zastaveným obchodním podílem. To znamená, že má stejná práva jako spole ník, kterému obchodní podíl pat í. Tato skute nost však není z ejmá z obchodního rejst íku, zde je pouze evidentní, že na obchodním podílu visí zástavní právo. Jak v této souvislosti uvádí Nejvyšší soud R v usnesení ze dne 16. íjna 2006, sp. zn. 29 Odo 824/2006, každá osoba, disponující alespo obecnou mírou obez etnosti, musí p i takovém zápisu vycházet z toho, že existuje možnost, že nastal stav uvedený v 117a odst. 7 obch. zák. a v konkrétním p ípad si ov it, zda je spole ník, jehož obchodní podíl je zastaven (což je skute nost zapsaná v obchodním rejst íku v etn jména zástavního v itele) oprávn n vykonávat práva spojená se zastaveným obchodním podílem. Dále nám zákon dává možnost, uzav ení dohody mezi zástavcem a zástavním itelem. Dohoda spo ívá v tom, že zástavní v itel p ijme obchodního podílu na úhradu 32 ŠEV ÍK, D., Spole nost s ru ením omezeným, vzory podání a listin, právní úprava po novele, PROSPEKTUM spol. s r.o., 1.vydání, 2001, s

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Osobní spole nosti v zákonu o obchodních korporacích Andrea Denešová Bakalá ská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn.

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -178 ESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Františka Ku ery a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Ji ího Goldsteina v právní

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více