Vážený pane Fialo, *** Akvizice ELMOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený pane Fialo, *** Akvizice ELMOS"

Transkript

1 From: Josef Brezina Sent: Friday, September 02, :41 AM To: Subject: Česká televize - Reportéři ČT - Odpovědi na otázky Vážený pane Fialo, obracím se na Vás v reakci na Vaše maily zaslané pánům Ing. Jaroslavu Veverkovi a RNDr. Martinu Novotnému dne Oba pánové mne zmocnili k poskytnutí odpovědí na Vaše otázky a zodpovězení Vašich případných doplňujících dotazů. Na úvod považuji za pro pochopení věci nezbytné celou problematiku obchodního případu ELMOS TRADING, spol. s r.o. podrobněji a ve světle písemných dokumentů, s nimiž jsem měl možnost se seznámit, popsat. Akvizice ELMOS *** Společnost NOEN, a.s. se v roce 2007 rozhodla investovat do společnosti ELMOS TRADING, spol. s r.o., a to v návaznosti na projevený zájem o 2 patenty týkající se výroby bezsádrovcového cementu, respektive regulátoru tuhnutí pro cementy nabízené pane Karlem Lingem. Jelikož situace ohledně patentů byla a je poměrně komplikovaná, neboť jsou vlastněny formou spoluvlastnictví společnostmi ELMOS TRADING a PENPOR s.r.o.. Nakonec bylo s panem Karlem Lingem vyjednáno nabytí 100% obchodního podílu ve společnosti ELMOS TRADING, spol. s r.o. (dále jen ELMOS ) a tato dohoda byla následně zformalizována v uzavřené Smlouvě o převodu obchodního podílu ze dne ( Smlouva ),jejíž sken je k dispozici ve sbírce listin na Na základě této Smlouvy byl NOEN, a.s. povinen uhradit panu Lingovi cenu ve výši ,- Kč a tato cena byla plně a v souladu se Smlouvou panu Lingovi uhrazena. Společnost NOEN, a.s. veškeré své závazky vůči panu Lingovi řádně splnila. V souvislosti s Vašimi otázkami považuji za nutné zdůraznit, že součástí sjednané ceny za převod obchodního podílu ve společnosti ELMOS ve výši ,- Kč bylo zohlednění hodnoty (A) 50 % spoluvlastnického podílu ELMOS na těchto patentech: 1) č , název: Pojivo na bázi cementářského slínku s regulovatelným počátkem tuhnutí a 2) č , název: Regulátor tuhnutí pro všechny druhy cementů na bázi slínku a zároveň a především (B) Know-how, blíže popsaného v článcích E, 1 a 3.1 (i) až (m) Smlouvy. Pan Ling vůči NOEN, a.s. ve Smlouvě prohlásil, že Know-how se nachází ve Společnosti v písemné podobě a je zachyceno tak, že jej lze využít i prostřednictvím jiných, odborně průměrně zdatných osob. V rozsahu výše uvedeném lze konstatovat, že obě strany Smlouvu a závazky z ní vyplývající splnily, přičemž k dnešnímu dni oba uvedené patenty, respektive 50% spoluvlastnický podíl, představují významnou část celkové hodnoty společnosti ELMOS. Patenty jsou zapsané a udělené pouze pro území ČR a neposkytují tudíž mezinárodní ochranu. Součástí dohody obou stran zároveň bylo, že pan Ling bude po dobu několika příštích let pomáhat s realizací obchodního plánu a zejména zavádění uvedených patentů do výroby (viz čl. I Dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne ). Byl to tedy pan Ling, kdo měl na starosti zavedení obou výše uvedených patentů do výroby a zajištění jejich reálného využití. Stejně tak v rámci náplně jeho práce bylo hledání a vymýšlení dalších technologických postupů.

2 Role týmu pana Linga Jak je Vám asi zřejmé z informací poskytnutých panem Lingem a paní Sztankovou, ELMOS, a potažmo jeho jediný společník NOEN, a.s., jenž všechny aktivity ELMOS financoval, vytvořil a financoval panu Lingovi naprosto nadstandardní podmínky pro splnění jeho pracovních úkolů. Pouze ve snaze vyhovět jeho, bohužel stále narůstajícím, požadavkům, byla nejprve uzavřena obdobná pracovní smlouva s jeho přítelkyní - asistentkou paní Sztankovou (mj. odkazuji na pozoruhodný článek IV. Pracovní cesty v Dodatku č. 1 k pracovní smlouvě, kde jsou předvídány pracovní cesty v doprovodu své asistentky, automatické každoroční zvyšování mzdy o 10% dle článku II.1), jenž byla zároveň na základě rozhodnutí pana Linga v podstatě postavena do role spolupracovnice při vytvoření dále popsaných vynálezů. Následně v průběhu času byli v ELMOS dále zaměstnáni další rodinní příslušníci pana Linga i paní Sztankové, přičemž jejich skutečný přínos či samotný výkon práce pro ELMOS byl více než sporný, pan Ling však jejich přítomnost označoval za nezbytnou pro rozjetí projektu výroby dle patentů i v níže popsaném novém projektu na využití fluidního popílku. Je pravdou, že k jejich přijetí nebyl ELMOS jakkoliv nucen, v té době však ještě panovala důvěra ve schopnosti a tvrzení pana Linga ohledně úspěšné realizace obou projektů. Takto byli ve společnosti postupně zaměstnáni manželka a syn pana Linga, dcera paní Sztankové a další jejich přátelé. Celkem tým pana Linga tvořilo sedm zaměstnanců. Přes přísliby pana Linga ELMOS dosud nerealizoval jakýkoliv výnos, natož zisk, z využití patentů, totéž pak platí i ve vztahu k novému projektu fluidního popílku, jak je podrobněji popsán níže. Celou činnost ELMOS, tedy působení týmu pana Linga, včetně pronájmu prostor a financování nákladů na kanceláře a výzkumnou činnost, financoval po celou dobu spolupráce formou půjček NOEN, a.s., přičemž celkové náklady na činnost ELMOS přesáhly částku ,- Kč. Obchodní nezdar projektu klasický popílek Výše uvedené dva patenty jsou vázány na využití tzv. klasického popílku. Klasický popílek vzniká při vysoké teplotě spalování (1350 C), běžně se přidává do cementu a betonu (stávající česká norma to umožňuje). Odsíření spalin probíhá až za kotlem. (Pro úplnost uvádím, že níže popsaný tzv. fluidní popílek vzniká při nižší teplotě spalování (800 C), do cementu ani betonu se nepřidává (stávající česká norma toto nepovoluje). Odsíření probíhá již v kotli (k uhlí se přidává vápenec), proto popílek obsahuje vysoké procento volného vápna, což velmi ztěžuje jeho použitelnost ve stavebnictví.) ELMOS se snažil o obchodní uplatnění patentů na trhu v České republice i v zahraničí, jednal o možné spolupráci s největším světovým výrobcem cementu společností CEMEX z Mexika i o možném využití tohoto cementu při dálničních projektech v Polsku ve spolupráci s jiným partnerem. Díky specifickému charakteru betonu připraveného s využitím klasického popílku (výrazně pomalejší tuhnutí, horší kvalita než u klasického betonu, omezené využití těchto materiálů) je jeho konkurenční výhoda pouze ve vztahu k obvykle infrastrukturním projektům, kde nejsou tak náročné požadavky na rychlost tuhnutí a kvalitu cementu. Bohužel v souvislosti s krizí na stavebním trhu došlo ke snížení ceny kvalitních klasických cementů, přičemž dosud na trhu panuje situace, kdy i díky výraznému nárůstu ceny klasického popílku na vstupu, je výroba cementu z klasického popílku nerentabilní a pro odběratele nerentabilní. Nelze však samozřejmě vyloučit, že se tato situace v čase změní, přičemž tato oblast představuje v současnosti jediný reálný a potenciálně rentabilní výrobní program ELMOS.

3 Je však třeba pro pochopení věci zdůraznit, že patenty na eventuální využití klasického popílku jsou od počátku v majetku ELMOS (ve formě 50% spoluvlastnictví) a ani pan Ling, natož paní Sztanková nemohou v této oblasti nárokovat jakékoliv neuhrazené či dlužné částky. vynálezy v oblasti využití fluidního popílku V průběhu roku 2008 pan Ling oznámil jednateli ELMOS panu Novotnému, že vyřešil dosud neřešitelný problém s využitím fluidního popílku (viz popis výše) k výrobě cementu a vytvořil nový přelomový vynález. Bylo dohodnuto, že společnost ELMOS podá patentovou přihlášku, kterou měl pan Ling zpracovat. Současně bylo v souladu s jeho návrhem dohodnuto, že rozvine a rozšíří jeden z již udělených patentů, a to tak, aby ho bylo možné přihlásit k mezinárodní ochraně. Sepisování přihlášek mu trvalo několik měsíců a vyústilo v obrovské dohadování o odměnu za tyto nové patenty. Nakonec došlo k podpisu dodatků k pracovní smlouvě pana Linga a paní Sztankové, kde je za níže popsaných podmínek založen nárok na mimořádnou odměnu za vytvoření vynálezů. ELMOS najal prvotřídní českou patentovou kancelář Rott, Růžička & Guttmann za účelem podání patentových přihlášek, která zpracovala a podala patentové přihlášky. Přihlášky byly podány jak v Česku, tak k Evropskému patentovému úřadu. Bohužel výsledkem rešerších řízení (první fáze patentového řízení) bylo jednoznačné odmítnutí obou přihlášek, neboť kompetentní úřady shledaly popsané technologické postupy jako neurčitě popsané, v podstatné části nepřezkoumatelné a v podstatných ohledech také nesplňující základní požadavek novosti popsaného technologického postupu. Pan Ling v této souvislosti obvinil patentového zástupce, že změnil text přihlášek a proto nebyly přijaty, přičemž jeho paranoidní vystupování a chování dosáhlo tímto svého vrcholu. Je však skutečností, že pan Ling po celou přes řadu výzev nepředal ELMOS jakoukoliv písemnou dokumentaci popisující údajný technologický postup využití fluidního popílku a veškeré zkoušky řídil sám. ELMOS tedy k dnešnímu datu, pokud vůbec funkční postup existuje, technologický postup tj. údajný vynález nemá ve svém držení a nemůže je tedy ani jakkoliv využívat. Díky peripetiím jak s patentovým řízením (jenž skončilo naprostým neúspěchem zcela z viny pana Linga, respektive jím popsaných technologických postupů), tak s opakovaně zcela neúspěšnými provozními testy výroby cementu z fluidního popílku. ELMOS vyrobil dle receptury pana Linga několik cisteren cementu (s fluidním popílkem), který měl být po dohodě odzkoušen v panelárně, pokaždé však s katastrofickým výsledkem. V podstatě se dá říci, že panem Lingem připravený cement fungoval v ojedinělých případech pouze v laboratoři, ale při běžných provozních zkouškách nikdy nefungoval. V průběhu doby pokusů o úspěšné odzkoušení nového postupu, pan Ling, kdykoliv na to přišla řeč, připouštěl, že dohodnutá odměna je nereálná a že se přece nějak dohodneme. Výsledkem byl zápis z jednání s RNDr. Novotným a panem Trávníčkem (přivedl ELMOS do polský trh a chtěl s námi realizovat společný projekt), kde oba s paní Sztankovou podepsali dne písemnou dohodu, že budou dostávat odměnu z každé odebrané tuny fluidního popílku ve výši 10,- Kč každý, a to až do výše ,- Kč. V souladu s touto písemnou dohodou měla být dohoda promítnuta do nového dodatku pracovní smlouvy, ale ten poté odmítli v rozporu s dosaženou dohodou podepsat. Rozdíl mezi vynálezem, vynálezem a patentem

4 Pro pochopení celé problematiky je naprosto nezbytné vysvětlit rozdíl mezi tzv. vynálezem (tj. tím, co jeho původci za vynález označují) a vynálezem ve smyslu platného zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Pan Ling a paní Sztanková velmi působivě popisují výsledky svého výzkumu jako vynálezy, bohužel jimi vynalezený postup výroby cementu s fluidním popílkem v praxi jednoduše nefunguje a neobstál v žádné skutečné výrobní zkoušce. Lze dokonce tvrdit, že tímto postupem nebylo úspěšně vyrobeno v reálných podmínkách ani alespoň trochu významné množství funkčního cementu. V neposlední řadě bylo povolaným arbitrem potvrzeno, že vynálezy nesplňují základní požadavek na patentovou ochranu, tj. nejsou nové. Zároveň jak potvrdily oba renomované patentové úřady ani jeden z vynálezů není schopen patentové ochrany a nepředstavují tedy hodnotu ve smyslu chráněného know-how, neboť je nelze patentovat a bez patentu je obchodní rozvoj těchto technologií vysoce rizikovým projektem, nehledě na jeho nefunkčnost. Vzhledem k tomu, že pan Ling má výsledky rešeršních řízení obou patentových přihlášek k dispozici, tak si dovolím vyslovit předpoklad, že v rámci objektivního popisu celé causy Vám je nepochybně předložil k nahlédnutí. Stejně tak Vás jistě seznámil se skutečností, že společnost ELMOS z žádného z patentů či vynálezů nerealizovala jakýkoliv zisk, neboť buď nejsou průmyslově využitelné nebo u prvních dvou (existujících) patentů je překážkou nerentabilita jejich výroby. Pokud tyto dokumenty nemáte k dispozici, mohu Vám je taktéž poskytnout k nahlédnutí. Důvody proč nárok na vyplacení odměny nevznikl Považuji za nutné se taktéž vyjádřit ke klíčovému tvrzení obsaženém ve Vašich otázkách, tj. ke vzniku údajného nároku na vyplacení mzdy ve výši ,- Kč za vynález Český cement a ,- Kč za vynález Fluidní popílek jako složka cementu, tak jak byly tyto uplatněny ve výzvě ze dne Pan Ling a paní Sztanková zřejmě účelově vycházejí dodatku č.2 k pracovní smlouvě ze dne , patrně s odkazem na články II.4 až II.8 tohoto dodatku. Nejde však o mzdu, ale při splnění dohodnutých podmínek (tj. především udělení patentu na daný vynález) by se jednalo o odměnu, nikoliv však o část vyplácené mzdy. Jak výše podrobně popsáno ani na jeden z vytvořených vynálezů nebyl udělen patent, přičemž na základě rešeršních zpráv v rámci řízení u PCT je zjevné, že důvodem proč tyto vynálezy nejsou způsobilé pro přiznání patentové ochrany leží zcela na straně původců vynálezů. Jak Úřad průmyslového vlastnictví, tak Evropský patentový úřad dospěli nezávisle k závěru, že ani v jednom z případů není splněn požadavek novosti, popisy jsou neurčité a nepřezkoumatelné a proto nelze očekávat, že by tyto vynálezy mohly vyústit v úspěšné udělení patentů. O výsledcích a důvodech zamítavých stanovisek obou úřadů byli oba informováni. Navíc údajně existující komplexní dokumentaci má v držení pan Ling a společnosti ELMOS nebyla tato nikdy předána.

5 V souladu s článkem II.7 dodatku č. 2 je zjevně na místě závěr, že z důvodu neudělení patentů nárok na vyplacení odměn vůbec nevznikl a tudíž nemůže být splatný (patent nebyl z důvodu na straně zaměstnanců udělen). Lze odkázat také na ustanovení 9 odst. 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění, z něhož jednoznačně vyplývá, že podkladem pro určení výše odměny za patent na tzv. podnikový vynález je technický a hospodářský význam vynálezu a jeho ekonomický přínos. Tyto ukazatele jsou však v daném případě nulové, přínos nebyl realizován vůbec a celý projekt skončil ztrátou přesahující mnoho jednotek milionů Kč. Je zároveň podstatnou skutečností, že pan Ling a paní Sztanková tvrdí a uvádějí tak i ve svých písemných výzvách (bez jakéhokoliv vysvětlení či odkazu na právní skutečnost, jenž by podpořila vznik jejich nároku), že jejich nárok údajně vznikl (??), avšak první písemnou výzvu k zaplacení odeslali dne (i) (ii) (iii) (iv) Pokud vycházíte z jiné právní interpretace uvedených ustanovení dodatku k pracovní smlouvě, velmi rád se s jejími východisky a závěry seznámím. Mám však za to, že ani pan Ling a paní Sztanková nemohou věrohodně tvrdit, že: tzv. vynálezy jsou způsobilé patentové ochrany, jimi vynalezená výroba cementu s využitím fluidního popílku je v praxi ověřená a funkční metoda, byl za použití této metody v ELMOS nebo jinde kdy vyroben nějaký použitelný cement, ELMOS získal díky jejím vynálezům a technologiím jakýkoliv majetkový prospěch, výnos či zisk, (v) ELMOS má k dispozici komplexní popis technologického postupu výroby cementu dle údajného vynálezu. V neposlední řadě pak platí, že oba jmenovaní evidentně ignorují skutečnost, že bylo dne písemně dohodnuto, že odměna bude upravena tak, že její vyplacení závisí na skutečném přínosu pro ELMOS ve vazbě na množství využitého z obchodovaného fluidního popílku. Lze tedy uzavřít, že údajný nárok na vyplacení mzdy (odměny) vůbec nevznikl. Pokud mají pan Ling a paní Sztanková skutečně jiný názor, mohou se svých práv vůči ELMOS domáhat soudní cestou. Navíc platí, že oba původci těchto vynálezů je mohou, pokud jsou skutečně přesvědčeni o jejich hodnotě, využít sami nebo ve spojení s jakoukoliv třetí osobou, neboť neudělením patentové ochrany ELMOS nezískal jakákoliv výlučná práva k těmto postupům (nehledě na skutečnost, že jejich dokumentaci ELMOS ani fyzicky nemá k dispozici). Prodej ELMOS

6 Prodej ELMOSU společnosti SEAFISH, s.r.o. byl standardní obchodní operací, kdy nabyvatel, z nám známých informací, shledává stále ještě nadějnou možností dalšího rozvoje obchodní využití prvních dvou, udělených, patentů, a to z důvodu synergií s jejich dalšími podnikatelskými aktivitami a zároveň je ochoten tyto aktivity dále financovat. Jen pro Vaši informaci upozorňuji, že prodej ELMOS je výsostným právem NOEN, a.s., neboť pan Ling o žádné předkupní či jiné pro obdobné transakce právo neusiloval, a NOEN, a.s. byl tedy plně oprávněn obchodní podíl prodat bez jakýchkoliv omezení. Prodej 100% obchodního podílu v ELMOSU byl proveden smlouvou o převodu obchodního podílu (viz uzavřenou dne , tj. více než deset dní před tím, než se NOEN, a.s. o údajné existenci nároků pana Linga a paní Sztankové dozvěděl. Odpovědi na položené otázky *** Ad 1) Není to pravda, v době, kdy ELMOS vlastnila společnost NOEN, a.s. (tj. do ), ani nedošlo k uplatnění těchto údajných nároků. Jak můžete sami ověřit, hrozba či existence těchto nároků není ani uvedena ve smlouvě o převodu obchodního podílu se SEAFISH, s.r.o. (viz článek 3.2 (b) a (e)). Nárok na vyplacení odměny navíc nevznikl vůbec, a to ani k dnešnímu dni. Ad 2) Viz výše odpověď na otázku č. 1. Ad 3) Tato otázka je jak návodná (tj. snažíte se si odpovědět sám), tak věcně nesprávná. Důvodem prodeje bylo rozhodnutí NOEN, a.s. ukončit financování projektu ELMOS, což je detailněji vysvětleno výše. Cena je předmětem obchodní dohody a představuje pro NOEN, a.s. prodej za cenu odpovídající celkové výši investic do projektu ELMOS. Pohledávka ve výši ,- Kč představuje souhrn půjček poskytnutých NOEN, a.s. pro ELMOS na provoz, z toho více jak ,- Kč představuje přímé mzdové náklady na rodinný tým pana Linga, prostory, zkoušky, materiál a vybavení. Ohledně hodnoty patentů a vynálezů je třeba rozlišovat mezi původními patenty, které mají svou hodnotu, jsou osvědčené a nyní nejsou realizovány proto, že za dané situace na trhu nejsou rentabilní a tzv. nové vynálezy (s vazbou na odměnu dle dohody z ), jenž nejsou prakticky využitelné a nejsou patentově chráněné. ELMOS navíc vlastní movité vybavení a zboží, i když jeho hodnota nepřesahuje řádově milion Kč. Ad 4) (otázka pouze na Ing. Veverku) Věřím, že po seznámení s dokumentací a výše popsaným shrnutím celé causy si na tuto otázku odpovíte sám. Přece jen si však dovolím osobní reakci, jelikož kauzu Goldex jsem ve vztahu k Vaší reportáži i k jednáním s rodinou Hanušových řešil v právním zastoupení mého klienta. Bez velkých podrobností považuji za nutné uvést, že kauza Goldex se reálně odehrála významně jinak než

7 jste ji ve Vaší reportáži popsali, díky dohodě s rodinou Hanušových ji však považuji za vyřešenou. V tomto případě nemluvíme o nuceném prodeji obchodních podílů a nutnosti podávání trestních oznámení (odkazuji na mou stížnost k Radě ČT ze dne , kde byly všechny skutečnosti a taktéž výhrady vůči Vašemu zpracování reportáže detailně a souhrnně popsány), ale o standardním prodeji firmy jinému podnikateli, realizovaném dobrovolně. Zde jde naprosto zjevně o eventuální spor o údajný nárok na výplatu odměny za neexistující patenty (jde skutečně o patent a nikoliv vynález, neboť nárok na odměnu vzniká dle verze stěžovatelů až udělením patentu, pokud ignorují dohodu o odměně z realizovaných obchodů). Byl jsem ze strany klientů informován o nátlakové kampani pana Linga a paní Sztankové, nezvaných návštěvách a vyhrožování rodinným příslušníkům a další polo-patologické a paranoidní projevy chování, včetně výhrůžek medializací ve Vašem pořadu přes své dobré známé. Pokud by se oba jmenovaní stěžovatelé skutečně domnívali, že jejich nárok je oprávněný, nic jim nebrání v domáhání se spravedlnosti soudní cestou, včetně využití předběžných opatření atd. Společnost ELMOS nadále působí, je vlastníkem původních patentů a je tedy možné ji žalovat. Touto cestou se však zjevně nehodlají vydat, přestože jim firmy NOEN, a.s. a ELMOS vyplatili dostatek prostředků na vedení takového soudního sporu. Přes negativní zkušenosti, které díky našim klientům se způsobem zpracování reportáží ve Vašem pořadu mám, věřím, že Česká televize nemá působit jako nástroj nátlaku či mediálního vydírání, Jako médium veřejné služby je nepochybně její rolí se mj. zastávat slabších a rozkrývat nespravedlnost, avšak dle mého soudu by neměla působit jako arbitr, notabene zaujatý, v hrozících soudních sporech. *** Pokud budete mít zájem si výše uvedené ověřit seznámením s předmětnými dokumenty, jsem připraven Vám je za tímto účelem zpřístupnit. Ve vztahu k dokumentaci vztahující se k pracovním poměrům pan Linga a paní Sztankové pouze poznamenávám, že k jejich eventuálnímu zpřístupnění bude třeba jejich souhlasu, neboť obsahují jejich osobní údaje. Zároveň však předpokládám, že všechny uvedené dokumenty ohledně pracovněprávního vztahu jste již získal od stěžovatelů. Pro úplnost dodávám a vyhrazuji si, že využití jakékoliv části této zprávy či jejího celku je určeno pouze Vám, Vašim eventuálním spolupracovníkům případně taktéž panu Lingovi a paní Sztankové s tím, že jeho zveřejnění či využití v rámci jakékoliv reportáže podléhá mému předchozímu výslovnému souhlasu. Účelem tohoto dokumentu je pouze v intencích Vašeho mailu poskytnutí odpovědí na Vaše otázky a korekce Vašich nesprávných či zjevně neúplných informací. V případě potřeby mne můžete kontaktovat na této mailové adrese.

8 S pozdravem, Josef Březina, advokát Josef Březina, partner Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o. Americká Praha 2 - Vinohrady Tel.: Fax: Web: Tato zpráva je určena výhradně uvedenému příjemci a může obsahovat důvěrné, chráněné nebo osobní informace. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem nebo nedopatřením, uvědomte prosím odesílatele a smažte její originál. Jakékoliv jiné využití nebo použití této zprávy nebo informací v ní obsažených není dovoleno. Všechna práva vyhrazena. This communication is intended only for the mentioned recipient and may contain confidential, protected or personal information. If you have received this communication in error, please delete it and contact the sender. Any other use or utilization of this communication and contained information is strictly prohibited. All rights reserved.

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Renata Sztanková, Luboš Mareček, Karel Ling, Michal Liška, Martin Novotný, Eva Balzerová, Jaroslav Mareček, Josef Březina

Renata Sztanková, Luboš Mareček, Karel Ling, Michal Liška, Martin Novotný, Eva Balzerová, Jaroslav Mareček, Josef Březina Skóre: 0.68 Název: Spor o vynálezy na vylepšený cement Zdroj: ČT 1 Datum: 17.10.2011 Relace: Reportéři ČT Pořadí: 2 Zpracováno: 18.10.2011 06:27:40 Michael Fiala Moderátor: Marek Wollner Hosté: Renata

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

ZATÍM NEODESÍLAT DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ. Tourex Middle East FZE

ZATÍM NEODESÍLAT DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ. Tourex Middle East FZE PŘIPRAVA PRO PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVEK ZATÍM NEODESÍLAT DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ. Tourex Middle East FZE Advokátní kancelář CUNNINGHAM & MATAS, v.o.s

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Příloha č. 1 Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích jako výzkumná organizace a jako podnik Tato SMLOUVA O PROVEDENÍ SMLUVNÍHO

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR

Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 678/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 632 ze dne 14.08.2014 Neuplatnění odstoupení dle článku VI. darovací smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 3 a organizací

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Název bodu: Záměr na prodej společnosti Teplo Hranice s.r.o.

Více

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Bodovaný výsledek UŽITNÝ VZOR

Bodovaný výsledek UŽITNÝ VZOR Bodovaný výsledek UŽITNÝ VZOR (Miroslav Rosmanit) Základní body 1. Název a popis výsledku 2. Kritérium pro hodnocení výsledku 3. Způsob ověření výsledku 4. Verifikace. Co může zapříčinit vyřazení výsledku

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti Česká republika- Palachovo náměstí 723/1, Brno 625 00, IČ: 70979146 ( dále jen ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 207/2004-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Zasláno E - mailem. Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno. V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006

Zasláno E - mailem. Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno. V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006 Zasláno E - mailem Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006 Žalobce: bytem Dr. Slavíka 1515 413 01 Roudnice nad Labem Žalovaný: Veřejný ochránce práv sídlem

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2. REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2. 2015 K o l í n s k á 1

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU FINAČNÍ KOUČI I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner ) s

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

MMB2014000000163. Návrh usnesení:

MMB2014000000163. Návrh usnesení: MMB2014000000163 Rada města Brna ZM6/ 3fl 2 Z6/032 zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18.3.2014 Název: Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany )

(Spolumajitelky, Petr Barták a GCCSH dále také jednotlivě Smluvní strana nebo společně Smluvní strany ) DOHODA O NAROVNÁNÍ A ÚPRAVĚ BUDOUCÍCH VZTAHŮ kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: a Ing. Kateřina Šperlová r. č.: bydliště: (společně dále

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dole uvedeného dne, měsíce a roku. Čl. 1 - Smluvní strany : Objednatel : Tel.: Fax. : E-mail :

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dole uvedeného dne, měsíce a roku. Čl. 1 - Smluvní strany : Objednatel : Tel.: Fax. : E-mail : SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená dole uvedeného dne, měsíce a roku Čl. 1 - Smluvní strany : Objednatel : Tel.: Fax. : E-mail : zastoupen : zmocněnec pro jednání ve věcech smlouvy: IČO : EU-DIČ : Bank.spojení:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Využití patentů univerzitními spin-off firmami

Využití patentů univerzitními spin-off firmami Využití patentů univerzitními spin-off firmami Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců zdroj: www.upv.cz Struktura případové studie Transfer

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky. I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu, obsah smluvního vztahu

Obchodní podmínky. I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu, obsah smluvního vztahu Obchodní podmínky Obchodní podmínky pro detoxikační pobyty (dále jen "Podmínky") organizované společností TĚLO & DUŠE, s. r. o., se sídlem Nad Závěrkou 2434/7, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 27875067, zapsané

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Rekordní výsledky za rok 2014 a rekordní 2015 ve výhledu Společnost BMW reportovala 18.3. rekordní hospodářské výsledky za rok 2014. Společnost poprvé v historii překročila dvoumilionovou

Více

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ MODUL: Doplňky stravy Certifikační značku pro kvalitní výrobky POSOUZENO.CZ (dále jen logo) uděluje Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ PREVENCE PŘED POSTIHEM ZA ŠVARCSYSTÉM Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Úvod Projekt Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnání

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více