Vážený pane Fialo, *** Akvizice ELMOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený pane Fialo, *** Akvizice ELMOS"

Transkript

1 From: Josef Brezina Sent: Friday, September 02, :41 AM To: Subject: Česká televize - Reportéři ČT - Odpovědi na otázky Vážený pane Fialo, obracím se na Vás v reakci na Vaše maily zaslané pánům Ing. Jaroslavu Veverkovi a RNDr. Martinu Novotnému dne Oba pánové mne zmocnili k poskytnutí odpovědí na Vaše otázky a zodpovězení Vašich případných doplňujících dotazů. Na úvod považuji za pro pochopení věci nezbytné celou problematiku obchodního případu ELMOS TRADING, spol. s r.o. podrobněji a ve světle písemných dokumentů, s nimiž jsem měl možnost se seznámit, popsat. Akvizice ELMOS *** Společnost NOEN, a.s. se v roce 2007 rozhodla investovat do společnosti ELMOS TRADING, spol. s r.o., a to v návaznosti na projevený zájem o 2 patenty týkající se výroby bezsádrovcového cementu, respektive regulátoru tuhnutí pro cementy nabízené pane Karlem Lingem. Jelikož situace ohledně patentů byla a je poměrně komplikovaná, neboť jsou vlastněny formou spoluvlastnictví společnostmi ELMOS TRADING a PENPOR s.r.o.. Nakonec bylo s panem Karlem Lingem vyjednáno nabytí 100% obchodního podílu ve společnosti ELMOS TRADING, spol. s r.o. (dále jen ELMOS ) a tato dohoda byla následně zformalizována v uzavřené Smlouvě o převodu obchodního podílu ze dne ( Smlouva ),jejíž sken je k dispozici ve sbírce listin na Na základě této Smlouvy byl NOEN, a.s. povinen uhradit panu Lingovi cenu ve výši ,- Kč a tato cena byla plně a v souladu se Smlouvou panu Lingovi uhrazena. Společnost NOEN, a.s. veškeré své závazky vůči panu Lingovi řádně splnila. V souvislosti s Vašimi otázkami považuji za nutné zdůraznit, že součástí sjednané ceny za převod obchodního podílu ve společnosti ELMOS ve výši ,- Kč bylo zohlednění hodnoty (A) 50 % spoluvlastnického podílu ELMOS na těchto patentech: 1) č , název: Pojivo na bázi cementářského slínku s regulovatelným počátkem tuhnutí a 2) č , název: Regulátor tuhnutí pro všechny druhy cementů na bázi slínku a zároveň a především (B) Know-how, blíže popsaného v článcích E, 1 a 3.1 (i) až (m) Smlouvy. Pan Ling vůči NOEN, a.s. ve Smlouvě prohlásil, že Know-how se nachází ve Společnosti v písemné podobě a je zachyceno tak, že jej lze využít i prostřednictvím jiných, odborně průměrně zdatných osob. V rozsahu výše uvedeném lze konstatovat, že obě strany Smlouvu a závazky z ní vyplývající splnily, přičemž k dnešnímu dni oba uvedené patenty, respektive 50% spoluvlastnický podíl, představují významnou část celkové hodnoty společnosti ELMOS. Patenty jsou zapsané a udělené pouze pro území ČR a neposkytují tudíž mezinárodní ochranu. Součástí dohody obou stran zároveň bylo, že pan Ling bude po dobu několika příštích let pomáhat s realizací obchodního plánu a zejména zavádění uvedených patentů do výroby (viz čl. I Dodatku č. 1 k pracovní smlouvě ze dne ). Byl to tedy pan Ling, kdo měl na starosti zavedení obou výše uvedených patentů do výroby a zajištění jejich reálného využití. Stejně tak v rámci náplně jeho práce bylo hledání a vymýšlení dalších technologických postupů.

2 Role týmu pana Linga Jak je Vám asi zřejmé z informací poskytnutých panem Lingem a paní Sztankovou, ELMOS, a potažmo jeho jediný společník NOEN, a.s., jenž všechny aktivity ELMOS financoval, vytvořil a financoval panu Lingovi naprosto nadstandardní podmínky pro splnění jeho pracovních úkolů. Pouze ve snaze vyhovět jeho, bohužel stále narůstajícím, požadavkům, byla nejprve uzavřena obdobná pracovní smlouva s jeho přítelkyní - asistentkou paní Sztankovou (mj. odkazuji na pozoruhodný článek IV. Pracovní cesty v Dodatku č. 1 k pracovní smlouvě, kde jsou předvídány pracovní cesty v doprovodu své asistentky, automatické každoroční zvyšování mzdy o 10% dle článku II.1), jenž byla zároveň na základě rozhodnutí pana Linga v podstatě postavena do role spolupracovnice při vytvoření dále popsaných vynálezů. Následně v průběhu času byli v ELMOS dále zaměstnáni další rodinní příslušníci pana Linga i paní Sztankové, přičemž jejich skutečný přínos či samotný výkon práce pro ELMOS byl více než sporný, pan Ling však jejich přítomnost označoval za nezbytnou pro rozjetí projektu výroby dle patentů i v níže popsaném novém projektu na využití fluidního popílku. Je pravdou, že k jejich přijetí nebyl ELMOS jakkoliv nucen, v té době však ještě panovala důvěra ve schopnosti a tvrzení pana Linga ohledně úspěšné realizace obou projektů. Takto byli ve společnosti postupně zaměstnáni manželka a syn pana Linga, dcera paní Sztankové a další jejich přátelé. Celkem tým pana Linga tvořilo sedm zaměstnanců. Přes přísliby pana Linga ELMOS dosud nerealizoval jakýkoliv výnos, natož zisk, z využití patentů, totéž pak platí i ve vztahu k novému projektu fluidního popílku, jak je podrobněji popsán níže. Celou činnost ELMOS, tedy působení týmu pana Linga, včetně pronájmu prostor a financování nákladů na kanceláře a výzkumnou činnost, financoval po celou dobu spolupráce formou půjček NOEN, a.s., přičemž celkové náklady na činnost ELMOS přesáhly částku ,- Kč. Obchodní nezdar projektu klasický popílek Výše uvedené dva patenty jsou vázány na využití tzv. klasického popílku. Klasický popílek vzniká při vysoké teplotě spalování (1350 C), běžně se přidává do cementu a betonu (stávající česká norma to umožňuje). Odsíření spalin probíhá až za kotlem. (Pro úplnost uvádím, že níže popsaný tzv. fluidní popílek vzniká při nižší teplotě spalování (800 C), do cementu ani betonu se nepřidává (stávající česká norma toto nepovoluje). Odsíření probíhá již v kotli (k uhlí se přidává vápenec), proto popílek obsahuje vysoké procento volného vápna, což velmi ztěžuje jeho použitelnost ve stavebnictví.) ELMOS se snažil o obchodní uplatnění patentů na trhu v České republice i v zahraničí, jednal o možné spolupráci s největším světovým výrobcem cementu společností CEMEX z Mexika i o možném využití tohoto cementu při dálničních projektech v Polsku ve spolupráci s jiným partnerem. Díky specifickému charakteru betonu připraveného s využitím klasického popílku (výrazně pomalejší tuhnutí, horší kvalita než u klasického betonu, omezené využití těchto materiálů) je jeho konkurenční výhoda pouze ve vztahu k obvykle infrastrukturním projektům, kde nejsou tak náročné požadavky na rychlost tuhnutí a kvalitu cementu. Bohužel v souvislosti s krizí na stavebním trhu došlo ke snížení ceny kvalitních klasických cementů, přičemž dosud na trhu panuje situace, kdy i díky výraznému nárůstu ceny klasického popílku na vstupu, je výroba cementu z klasického popílku nerentabilní a pro odběratele nerentabilní. Nelze však samozřejmě vyloučit, že se tato situace v čase změní, přičemž tato oblast představuje v současnosti jediný reálný a potenciálně rentabilní výrobní program ELMOS.

3 Je však třeba pro pochopení věci zdůraznit, že patenty na eventuální využití klasického popílku jsou od počátku v majetku ELMOS (ve formě 50% spoluvlastnictví) a ani pan Ling, natož paní Sztanková nemohou v této oblasti nárokovat jakékoliv neuhrazené či dlužné částky. vynálezy v oblasti využití fluidního popílku V průběhu roku 2008 pan Ling oznámil jednateli ELMOS panu Novotnému, že vyřešil dosud neřešitelný problém s využitím fluidního popílku (viz popis výše) k výrobě cementu a vytvořil nový přelomový vynález. Bylo dohodnuto, že společnost ELMOS podá patentovou přihlášku, kterou měl pan Ling zpracovat. Současně bylo v souladu s jeho návrhem dohodnuto, že rozvine a rozšíří jeden z již udělených patentů, a to tak, aby ho bylo možné přihlásit k mezinárodní ochraně. Sepisování přihlášek mu trvalo několik měsíců a vyústilo v obrovské dohadování o odměnu za tyto nové patenty. Nakonec došlo k podpisu dodatků k pracovní smlouvě pana Linga a paní Sztankové, kde je za níže popsaných podmínek založen nárok na mimořádnou odměnu za vytvoření vynálezů. ELMOS najal prvotřídní českou patentovou kancelář Rott, Růžička & Guttmann za účelem podání patentových přihlášek, která zpracovala a podala patentové přihlášky. Přihlášky byly podány jak v Česku, tak k Evropskému patentovému úřadu. Bohužel výsledkem rešerších řízení (první fáze patentového řízení) bylo jednoznačné odmítnutí obou přihlášek, neboť kompetentní úřady shledaly popsané technologické postupy jako neurčitě popsané, v podstatné části nepřezkoumatelné a v podstatných ohledech také nesplňující základní požadavek novosti popsaného technologického postupu. Pan Ling v této souvislosti obvinil patentového zástupce, že změnil text přihlášek a proto nebyly přijaty, přičemž jeho paranoidní vystupování a chování dosáhlo tímto svého vrcholu. Je však skutečností, že pan Ling po celou přes řadu výzev nepředal ELMOS jakoukoliv písemnou dokumentaci popisující údajný technologický postup využití fluidního popílku a veškeré zkoušky řídil sám. ELMOS tedy k dnešnímu datu, pokud vůbec funkční postup existuje, technologický postup tj. údajný vynález nemá ve svém držení a nemůže je tedy ani jakkoliv využívat. Díky peripetiím jak s patentovým řízením (jenž skončilo naprostým neúspěchem zcela z viny pana Linga, respektive jím popsaných technologických postupů), tak s opakovaně zcela neúspěšnými provozními testy výroby cementu z fluidního popílku. ELMOS vyrobil dle receptury pana Linga několik cisteren cementu (s fluidním popílkem), který měl být po dohodě odzkoušen v panelárně, pokaždé však s katastrofickým výsledkem. V podstatě se dá říci, že panem Lingem připravený cement fungoval v ojedinělých případech pouze v laboratoři, ale při běžných provozních zkouškách nikdy nefungoval. V průběhu doby pokusů o úspěšné odzkoušení nového postupu, pan Ling, kdykoliv na to přišla řeč, připouštěl, že dohodnutá odměna je nereálná a že se přece nějak dohodneme. Výsledkem byl zápis z jednání s RNDr. Novotným a panem Trávníčkem (přivedl ELMOS do polský trh a chtěl s námi realizovat společný projekt), kde oba s paní Sztankovou podepsali dne písemnou dohodu, že budou dostávat odměnu z každé odebrané tuny fluidního popílku ve výši 10,- Kč každý, a to až do výše ,- Kč. V souladu s touto písemnou dohodou měla být dohoda promítnuta do nového dodatku pracovní smlouvy, ale ten poté odmítli v rozporu s dosaženou dohodou podepsat. Rozdíl mezi vynálezem, vynálezem a patentem

4 Pro pochopení celé problematiky je naprosto nezbytné vysvětlit rozdíl mezi tzv. vynálezem (tj. tím, co jeho původci za vynález označují) a vynálezem ve smyslu platného zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Pan Ling a paní Sztanková velmi působivě popisují výsledky svého výzkumu jako vynálezy, bohužel jimi vynalezený postup výroby cementu s fluidním popílkem v praxi jednoduše nefunguje a neobstál v žádné skutečné výrobní zkoušce. Lze dokonce tvrdit, že tímto postupem nebylo úspěšně vyrobeno v reálných podmínkách ani alespoň trochu významné množství funkčního cementu. V neposlední řadě bylo povolaným arbitrem potvrzeno, že vynálezy nesplňují základní požadavek na patentovou ochranu, tj. nejsou nové. Zároveň jak potvrdily oba renomované patentové úřady ani jeden z vynálezů není schopen patentové ochrany a nepředstavují tedy hodnotu ve smyslu chráněného know-how, neboť je nelze patentovat a bez patentu je obchodní rozvoj těchto technologií vysoce rizikovým projektem, nehledě na jeho nefunkčnost. Vzhledem k tomu, že pan Ling má výsledky rešeršních řízení obou patentových přihlášek k dispozici, tak si dovolím vyslovit předpoklad, že v rámci objektivního popisu celé causy Vám je nepochybně předložil k nahlédnutí. Stejně tak Vás jistě seznámil se skutečností, že společnost ELMOS z žádného z patentů či vynálezů nerealizovala jakýkoliv zisk, neboť buď nejsou průmyslově využitelné nebo u prvních dvou (existujících) patentů je překážkou nerentabilita jejich výroby. Pokud tyto dokumenty nemáte k dispozici, mohu Vám je taktéž poskytnout k nahlédnutí. Důvody proč nárok na vyplacení odměny nevznikl Považuji za nutné se taktéž vyjádřit ke klíčovému tvrzení obsaženém ve Vašich otázkách, tj. ke vzniku údajného nároku na vyplacení mzdy ve výši ,- Kč za vynález Český cement a ,- Kč za vynález Fluidní popílek jako složka cementu, tak jak byly tyto uplatněny ve výzvě ze dne Pan Ling a paní Sztanková zřejmě účelově vycházejí dodatku č.2 k pracovní smlouvě ze dne , patrně s odkazem na články II.4 až II.8 tohoto dodatku. Nejde však o mzdu, ale při splnění dohodnutých podmínek (tj. především udělení patentu na daný vynález) by se jednalo o odměnu, nikoliv však o část vyplácené mzdy. Jak výše podrobně popsáno ani na jeden z vytvořených vynálezů nebyl udělen patent, přičemž na základě rešeršních zpráv v rámci řízení u PCT je zjevné, že důvodem proč tyto vynálezy nejsou způsobilé pro přiznání patentové ochrany leží zcela na straně původců vynálezů. Jak Úřad průmyslového vlastnictví, tak Evropský patentový úřad dospěli nezávisle k závěru, že ani v jednom z případů není splněn požadavek novosti, popisy jsou neurčité a nepřezkoumatelné a proto nelze očekávat, že by tyto vynálezy mohly vyústit v úspěšné udělení patentů. O výsledcích a důvodech zamítavých stanovisek obou úřadů byli oba informováni. Navíc údajně existující komplexní dokumentaci má v držení pan Ling a společnosti ELMOS nebyla tato nikdy předána.

5 V souladu s článkem II.7 dodatku č. 2 je zjevně na místě závěr, že z důvodu neudělení patentů nárok na vyplacení odměn vůbec nevznikl a tudíž nemůže být splatný (patent nebyl z důvodu na straně zaměstnanců udělen). Lze odkázat také na ustanovení 9 odst. 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění, z něhož jednoznačně vyplývá, že podkladem pro určení výše odměny za patent na tzv. podnikový vynález je technický a hospodářský význam vynálezu a jeho ekonomický přínos. Tyto ukazatele jsou však v daném případě nulové, přínos nebyl realizován vůbec a celý projekt skončil ztrátou přesahující mnoho jednotek milionů Kč. Je zároveň podstatnou skutečností, že pan Ling a paní Sztanková tvrdí a uvádějí tak i ve svých písemných výzvách (bez jakéhokoliv vysvětlení či odkazu na právní skutečnost, jenž by podpořila vznik jejich nároku), že jejich nárok údajně vznikl (??), avšak první písemnou výzvu k zaplacení odeslali dne (i) (ii) (iii) (iv) Pokud vycházíte z jiné právní interpretace uvedených ustanovení dodatku k pracovní smlouvě, velmi rád se s jejími východisky a závěry seznámím. Mám však za to, že ani pan Ling a paní Sztanková nemohou věrohodně tvrdit, že: tzv. vynálezy jsou způsobilé patentové ochrany, jimi vynalezená výroba cementu s využitím fluidního popílku je v praxi ověřená a funkční metoda, byl za použití této metody v ELMOS nebo jinde kdy vyroben nějaký použitelný cement, ELMOS získal díky jejím vynálezům a technologiím jakýkoliv majetkový prospěch, výnos či zisk, (v) ELMOS má k dispozici komplexní popis technologického postupu výroby cementu dle údajného vynálezu. V neposlední řadě pak platí, že oba jmenovaní evidentně ignorují skutečnost, že bylo dne písemně dohodnuto, že odměna bude upravena tak, že její vyplacení závisí na skutečném přínosu pro ELMOS ve vazbě na množství využitého z obchodovaného fluidního popílku. Lze tedy uzavřít, že údajný nárok na vyplacení mzdy (odměny) vůbec nevznikl. Pokud mají pan Ling a paní Sztanková skutečně jiný názor, mohou se svých práv vůči ELMOS domáhat soudní cestou. Navíc platí, že oba původci těchto vynálezů je mohou, pokud jsou skutečně přesvědčeni o jejich hodnotě, využít sami nebo ve spojení s jakoukoliv třetí osobou, neboť neudělením patentové ochrany ELMOS nezískal jakákoliv výlučná práva k těmto postupům (nehledě na skutečnost, že jejich dokumentaci ELMOS ani fyzicky nemá k dispozici). Prodej ELMOS

6 Prodej ELMOSU společnosti SEAFISH, s.r.o. byl standardní obchodní operací, kdy nabyvatel, z nám známých informací, shledává stále ještě nadějnou možností dalšího rozvoje obchodní využití prvních dvou, udělených, patentů, a to z důvodu synergií s jejich dalšími podnikatelskými aktivitami a zároveň je ochoten tyto aktivity dále financovat. Jen pro Vaši informaci upozorňuji, že prodej ELMOS je výsostným právem NOEN, a.s., neboť pan Ling o žádné předkupní či jiné pro obdobné transakce právo neusiloval, a NOEN, a.s. byl tedy plně oprávněn obchodní podíl prodat bez jakýchkoliv omezení. Prodej 100% obchodního podílu v ELMOSU byl proveden smlouvou o převodu obchodního podílu (viz uzavřenou dne , tj. více než deset dní před tím, než se NOEN, a.s. o údajné existenci nároků pana Linga a paní Sztankové dozvěděl. Odpovědi na položené otázky *** Ad 1) Není to pravda, v době, kdy ELMOS vlastnila společnost NOEN, a.s. (tj. do ), ani nedošlo k uplatnění těchto údajných nároků. Jak můžete sami ověřit, hrozba či existence těchto nároků není ani uvedena ve smlouvě o převodu obchodního podílu se SEAFISH, s.r.o. (viz článek 3.2 (b) a (e)). Nárok na vyplacení odměny navíc nevznikl vůbec, a to ani k dnešnímu dni. Ad 2) Viz výše odpověď na otázku č. 1. Ad 3) Tato otázka je jak návodná (tj. snažíte se si odpovědět sám), tak věcně nesprávná. Důvodem prodeje bylo rozhodnutí NOEN, a.s. ukončit financování projektu ELMOS, což je detailněji vysvětleno výše. Cena je předmětem obchodní dohody a představuje pro NOEN, a.s. prodej za cenu odpovídající celkové výši investic do projektu ELMOS. Pohledávka ve výši ,- Kč představuje souhrn půjček poskytnutých NOEN, a.s. pro ELMOS na provoz, z toho více jak ,- Kč představuje přímé mzdové náklady na rodinný tým pana Linga, prostory, zkoušky, materiál a vybavení. Ohledně hodnoty patentů a vynálezů je třeba rozlišovat mezi původními patenty, které mají svou hodnotu, jsou osvědčené a nyní nejsou realizovány proto, že za dané situace na trhu nejsou rentabilní a tzv. nové vynálezy (s vazbou na odměnu dle dohody z ), jenž nejsou prakticky využitelné a nejsou patentově chráněné. ELMOS navíc vlastní movité vybavení a zboží, i když jeho hodnota nepřesahuje řádově milion Kč. Ad 4) (otázka pouze na Ing. Veverku) Věřím, že po seznámení s dokumentací a výše popsaným shrnutím celé causy si na tuto otázku odpovíte sám. Přece jen si však dovolím osobní reakci, jelikož kauzu Goldex jsem ve vztahu k Vaší reportáži i k jednáním s rodinou Hanušových řešil v právním zastoupení mého klienta. Bez velkých podrobností považuji za nutné uvést, že kauza Goldex se reálně odehrála významně jinak než

7 jste ji ve Vaší reportáži popsali, díky dohodě s rodinou Hanušových ji však považuji za vyřešenou. V tomto případě nemluvíme o nuceném prodeji obchodních podílů a nutnosti podávání trestních oznámení (odkazuji na mou stížnost k Radě ČT ze dne , kde byly všechny skutečnosti a taktéž výhrady vůči Vašemu zpracování reportáže detailně a souhrnně popsány), ale o standardním prodeji firmy jinému podnikateli, realizovaném dobrovolně. Zde jde naprosto zjevně o eventuální spor o údajný nárok na výplatu odměny za neexistující patenty (jde skutečně o patent a nikoliv vynález, neboť nárok na odměnu vzniká dle verze stěžovatelů až udělením patentu, pokud ignorují dohodu o odměně z realizovaných obchodů). Byl jsem ze strany klientů informován o nátlakové kampani pana Linga a paní Sztankové, nezvaných návštěvách a vyhrožování rodinným příslušníkům a další polo-patologické a paranoidní projevy chování, včetně výhrůžek medializací ve Vašem pořadu přes své dobré známé. Pokud by se oba jmenovaní stěžovatelé skutečně domnívali, že jejich nárok je oprávněný, nic jim nebrání v domáhání se spravedlnosti soudní cestou, včetně využití předběžných opatření atd. Společnost ELMOS nadále působí, je vlastníkem původních patentů a je tedy možné ji žalovat. Touto cestou se však zjevně nehodlají vydat, přestože jim firmy NOEN, a.s. a ELMOS vyplatili dostatek prostředků na vedení takového soudního sporu. Přes negativní zkušenosti, které díky našim klientům se způsobem zpracování reportáží ve Vašem pořadu mám, věřím, že Česká televize nemá působit jako nástroj nátlaku či mediálního vydírání, Jako médium veřejné služby je nepochybně její rolí se mj. zastávat slabších a rozkrývat nespravedlnost, avšak dle mého soudu by neměla působit jako arbitr, notabene zaujatý, v hrozících soudních sporech. *** Pokud budete mít zájem si výše uvedené ověřit seznámením s předmětnými dokumenty, jsem připraven Vám je za tímto účelem zpřístupnit. Ve vztahu k dokumentaci vztahující se k pracovním poměrům pan Linga a paní Sztankové pouze poznamenávám, že k jejich eventuálnímu zpřístupnění bude třeba jejich souhlasu, neboť obsahují jejich osobní údaje. Zároveň však předpokládám, že všechny uvedené dokumenty ohledně pracovněprávního vztahu jste již získal od stěžovatelů. Pro úplnost dodávám a vyhrazuji si, že využití jakékoliv části této zprávy či jejího celku je určeno pouze Vám, Vašim eventuálním spolupracovníkům případně taktéž panu Lingovi a paní Sztankové s tím, že jeho zveřejnění či využití v rámci jakékoliv reportáže podléhá mému předchozímu výslovnému souhlasu. Účelem tohoto dokumentu je pouze v intencích Vašeho mailu poskytnutí odpovědí na Vaše otázky a korekce Vašich nesprávných či zjevně neúplných informací. V případě potřeby mne můžete kontaktovat na této mailové adrese.

8 S pozdravem, Josef Březina, advokát Josef Březina, partner Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o. Americká Praha 2 - Vinohrady Tel.: Fax: Web: Tato zpráva je určena výhradně uvedenému příjemci a může obsahovat důvěrné, chráněné nebo osobní informace. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem nebo nedopatřením, uvědomte prosím odesílatele a smažte její originál. Jakékoliv jiné využití nebo použití této zprávy nebo informací v ní obsažených není dovoleno. Všechna práva vyhrazena. This communication is intended only for the mentioned recipient and may contain confidential, protected or personal information. If you have received this communication in error, please delete it and contact the sender. Any other use or utilization of this communication and contained information is strictly prohibited. All rights reserved.

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Vážená paní, Na základě informace odboru licenci našeho úřadu Vám sdělujeme:

Vážená paní, Na základě informace odboru licenci našeho úřadu Vám sdělujeme: Vážená paní, Energetický regulační úřad obdržel dne 20. února 2015 Vaši žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů., informace za společnosti

Více

Renata Sztanková, Luboš Mareček, Karel Ling, Michal Liška, Martin Novotný, Eva Balzerová, Jaroslav Mareček, Josef Březina

Renata Sztanková, Luboš Mareček, Karel Ling, Michal Liška, Martin Novotný, Eva Balzerová, Jaroslav Mareček, Josef Březina Skóre: 0.68 Název: Spor o vynálezy na vylepšený cement Zdroj: ČT 1 Datum: 17.10.2011 Relace: Reportéři ČT Pořadí: 2 Zpracováno: 18.10.2011 06:27:40 Michael Fiala Moderátor: Marek Wollner Hosté: Renata

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

Správce Fondu rozvoje měst DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Správce Fondu rozvoje měst DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Zadavatel: Státní fond rozvoje bydlení se sídlem: Dlouhá 741/13, Praha 1, PSČ 110 00 IČO: 708 56 788 Název veřejné zakázky: Správce Fondu rozvoje měst zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27 zákona č.

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA

INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA OSNOVA Co je to mezinárodní investice Jaké investice jsou chráněny V čem spočívá mezinárodní ochrana investic Jak se řeší spory pocházející z mezinárodní investice Soukromoprávní

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

ZATÍM NEODESÍLAT DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ. Tourex Middle East FZE

ZATÍM NEODESÍLAT DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ. Tourex Middle East FZE PŘIPRAVA PRO PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVEK ZATÍM NEODESÍLAT DOPORUČUJEME PŘIPRAVIT A VYČKAT NA ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V INNSBRUCKU K ODVOLÁNÍ. Tourex Middle East FZE Advokátní kancelář CUNNINGHAM & MATAS, v.o.s

Více

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Příloha č. 1 Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích jako výzkumná organizace a jako podnik Tato SMLOUVA O PROVEDENÍ SMLUVNÍHO

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004

Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004 Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.1.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR

Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

PRAVIDLA SLUŽEB MY RENAULT POSKYTOVANÝCH INTERNETOVÝM SERVISEM RENAULT ČR

PRAVIDLA SLUŽEB MY RENAULT POSKYTOVANÝCH INTERNETOVÝM SERVISEM RENAULT ČR PRAVIDLA SLUŽEB MY RENAULT POSKYTOVANÝCH INTERNETOVÝM SERVISEM RENAULT ČR I. DEFINICE Renault ČR společnost s názvem Renault Česká republika, a.s. IČ: 601 92 801, se sídlem IBC, Pobřežní 3, 180 00Praha

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07. 01. 2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29. 01. 2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žižkova kasárna: - výsledky a průběh jednání se společností Žižkov

Více

*uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z

*uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 23.9.2009 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í *uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z Č.j. R 1/2004-12078/2009/600/IKr

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 678/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 632 ze dne 14.08.2014 Neuplatnění odstoupení dle článku VI. darovací smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 3 a organizací

Více

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky 1) Rozsah platnosti 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti nded e.k. (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti Česká republika- Palachovo náměstí 723/1, Brno 625 00, IČ: 70979146 ( dále jen ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

MMB2014000000163. Návrh usnesení:

MMB2014000000163. Návrh usnesení: MMB2014000000163 Rada města Brna ZM6/ 3fl 2 Z6/032 zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18.3.2014 Název: Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Název: Vnitřní směrnice č.: 4/2012

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Název: Vnitřní směrnice č.: 4/2012 Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č.: 4/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků/ potenciálních zákazníků Příloha č. 1 - Formulář evidence

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Název bodu: Záměr na prodej společnosti Teplo Hranice s.r.o.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU Smluvní strany: Město Beroun (Prodávající) a AVE Kladno s.r.o. (Kupující) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany Město Beroun, IČO: 00233129, se sídlem Beroun - Centrum,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Bodovaný výsledek UŽITNÝ VZOR

Bodovaný výsledek UŽITNÝ VZOR Bodovaný výsledek UŽITNÝ VZOR (Miroslav Rosmanit) Základní body 1. Název a popis výsledku 2. Kritérium pro hodnocení výsledku 3. Způsob ověření výsledku 4. Verifikace. Co může zapříčinit vyřazení výsledku

Více

Na Zátorce 339/10, Praha 6 - Bubeneč Rozhodnutí: Zadavatel tímto svým rozhodnutím podle: vylučuje Uchazeče

Na Zátorce 339/10, Praha 6 - Bubeneč Rozhodnutí: Zadavatel tímto svým rozhodnutím podle: vylučuje Uchazeče OPERAČNf PROGRAM EVROPSKÁ UNIE Pro vodu, ŽIVOTNf PROST~EDf Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče Název veřejné zakázky Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany - TOI a koordinátor BOZP Druh veřejné

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

POPLATKOVÝ ŘÁD z 20. října 1977 naposledy změněn rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze dne 9. prosince 2004 (platné od 1.7.

POPLATKOVÝ ŘÁD z 20. října 1977 naposledy změněn rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze dne 9. prosince 2004 (platné od 1.7. POPLATKOVÝ ŘÁD z 20. října 1977 naposledy změněn rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze dne 9. prosince 2004 (platné od 1.7.2005) OBSAH Čl. 1 Obecná ustanovení Čl. 2 Poplatky stanovené

Více

PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ

PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ PŘEDNÁŠKA INVESTICE, INVESTIČNÍ PRÁVO, SMLOUVA O DODÁVCE INVESTIČNÍCH CELKŮ OSNOVA A. ROVINA MEZINÁRODNÍHO EKONOMICKÉHO PRÁVA - DEFINICE - MULTILATERÁLNÍ ÚPRAVA - BILATERÁLNÍ ÚPRAVA B. ZACHÁZENÍ C. OCHRANA

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD PODÁVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD vydaný společností Fair Credit International, SE, sídlo a adresa pro doručování: Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, PSČ: 100 00, IČO: 04424115,

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č.:

Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č.: Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: REKLAMAČNÍ ŘÁD A/7/2013 Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků/ potenciálních zákazníků Příloha č. 1 - Formulář evidence

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 207/2004-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

POVINNÉ FORMULÁŘE K ŽÁDOSTI 1

POVINNÉ FORMULÁŘE K ŽÁDOSTI 1 POVINNÉ FORMULÁŘE K ŽÁDOSTI 1 P0 P2a P2c P4 P5 P10 P11 P14 Seznam příloh Podrobný rozpočet Stavební práce Podrobný rozpočet Dodávka zařízení a služby Prohlášení o spolufinancování Logický rámec Prohlášení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6074/17 C 42 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Výbor stálých zástupců Rada Č. předchozího dokumentu: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Předmět:

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-135-018-13 ze dne 22.10.2013 Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12 Rada městské části 1. schvaluje Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2. REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2. 2015 K o l í n s k á 1

Více

EXTERNÍ DOTAZNÍK Proces komplexního auditu DOTAZNÍK DUE DILIGENCE, K VYPLNĚNÍ POTENCIÁLNÍM PŘÍJEMCEM dotace nebo jiného příspěvku

EXTERNÍ DOTAZNÍK Proces komplexního auditu DOTAZNÍK DUE DILIGENCE, K VYPLNĚNÍ POTENCIÁLNÍM PŘÍJEMCEM dotace nebo jiného příspěvku EXTERNÍ DOTAZNÍK Proces komplexního auditu DOTAZNÍK DUE DILIGENCE, K VYPLNĚNÍ POTENCIÁLNÍM PŘÍJEMCEM dotace nebo jiného příspěvku Pro potřeby tohoto dotazníku se pojmem Projekt označuje aktivita uvažovaná

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv Smlouva o ochraně důvěrných informací a autorských práv uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 1730, Občanského zákoníku a autorského zákona kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát na území Evropské unie, představuje systém ochranné známky Evropské unie (European Union trade mark). Na základě jediné přihlášky

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Garp Integrated s.r.o. se sídlem: Garp Integrated s.r.o., Pobřežní 46/249, Praha 8, 186 00 IČ: 27709540 DIČ: CZ 27709540 zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více