Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014"

Transkript

1 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D.. Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města podle 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Zasedání bylo svoláno v řádném termínu a zveřejněno podle zákona o obcích a Jednacího řádu ZM. RNDr. John přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil ustavující zasedání hymnou. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Nepřítomni: Na ustavujícím zasedání 1. Zastupitelstva města Zábřeh je přítomno 21 členů ZM, zasedání je usnášeníschopné. RNDr. John představil nově zvolené členy zastupitelstva města v pořadí kandidátních listin volebních stran: ANO 2011 Ing. Zdeněk Kolář, Ing. Jana Goláňová; KSČM a nezávislí JUDr. Edgar Horák, Milán Šebesta; Nezávislí Mgr. Martin Paclík; Strana svobodných občanů Ing. Martin Strouhal, JUDr. Jana Špičková; ODS Mgr. Bc. Antonín Kapl; Nezávislá volba PhDr. Zdeněk David; ČSSD PaedDr. Karel Crhonek, Mgr. Aleš Valnoha, Bc. Milan Doubravský; KDU-ČSL Mgr. Pavel Doubrava, RNDr. Lubomír Pek, Josef Klimek, Mgr. MgA. Karol Ozorovský, Mgr. Josef Kroul, Ludmila Macáková, Bc. Lukáš Běhal, Milan Ryšavý a RNDr. Mgr. František John, Ph.D.. Do návrhové komise byli na základě předchozího souhlasu jmenováni PhDr. Zdeněk David a Mgr. Bc. Antonín Kapl. Ověřovateli zápisu byli na základě předchozího souhlasu určeni PaedDr. Karel Crhonek a Ing. Martin Strouhal. Zapisovatelkou byla určena referentka MěÚ Ing. Barbora Šmoldasová a skrutátorem tajemnice MěÚ Ing. Jana Krasulová. Program 1. ZM 14/001/002/00/00 - Program 1. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh RNDr. John vyzval přítomné zastupitele, aby dali své návrhy na změnu programu. Nikdo z přítomných této možnosti nevyužil, přistoupeno k hlasování. Program jednání: 1) Složení slibu členů ZM 2) Schválení jednacího řádu ZM 3) Volba starosty, místostarosty a členů RM 4) Zřízení Finančního a Kontrolního výboru ZM 5) Odbor vnitřních věcí OZV č. 4/2014 o regulaci hlučných činností 6) Odbor rozvoje a územního plánování Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti s Olomouckým krajem 7) Různé ZM schvaluje předložený program 1. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Složení slibu RNDr. John vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ve smyslu ustanovení 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

2 do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Dle zákona o obcích 69 odst. 3 skládá člen zastupitelstva města slib před zastupitelstvem města pronesením slova slibuji, složení slibu potvrdí svým podpisem na připraveném archu. Složení slibu proběhlo tak, že Ing. Krasulová přečetla slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. a následně dle abecedního seznamu vyzvala jednotlivé zastupitele ke složení slibu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Jednací řád ZM Zábřeh 14/001/002/01/00 - Jednací řád Zastupitelstva města Zábřeh RNDr. John okomentoval předložený materiál a otevřel rozpravu k tomuto bodu. JUDr. Horák se dotázal k 3. bodu programu, přesněji k bodbodu Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů RM a doporučuje vypustit větu v čl. 4, bod 1 Volba je výhradně veřejná. Ing. Kolář směřoval dotaz k omezení vystoupení zastupitele na dobu 5 min a uvedl, že s tvrzením nesouhlasí. RNDr. John objasnil, že jde pouze o tzv. pojistku a zastupitelům bude dán prostor. Po přesáhnutí této doby, bude však upozorněn. Nikdo z přítomných se již do diskuze nepřihlásil, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o protinávrhu JUDr. Horáka č. 14/001/007/01/00 ZM schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Zábřeh včetně přílohy č. 1, kterou tvoří Volební řád Zastupitelstva města Zábřeh se změnou, která spočívá ve vypuštění věty v čl. 4, bod 1 Volba je výhradně veřejná. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 14, Nepřítomen: 0 Návrh nebyl přijat Hlasováno o původním návrhu usnesení. 14/001/002/01/00 - Jednací řád Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Zábřeh včetně přílohy č. 1, kterou tvoří Volební řád Zastupitelstva města Zábřeh. Hlasování - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 6, Nepřítomen: 0 Volba starosty, místostarosty a členů RM Jelikož na pořadu jednání zastupitelstva města byla volba orgánů města, bylo třeba v souladu se schváleným volebním řádem zvolit tříčlennou volební komisi. RNDr. John navrhl na základě předchozího souhlasu volební komisi ve složení JUDr. Edgar Horák, Bc. Milan Doubravský a p. Milan Ryšavý. 14/001/002/02/00 Volba volební komise ZM schvaluje volební komisi ve složení JUDr. Edgar Horák, Bc. Milan Doubravský a Milan Ryšavý. 14/001/002/03/00 Určení počtu místostarostů a počtu členů RM RNDr. John okomentoval předložený materiál a otevřel rozpravu k tomuto bodu. JUDr. Horák podal protinávrh na pětičlennou radu města. Mgr. Bc. Kapl, se dotázal, zda je místostarosta myšlen jako uvolněný. RNDr. John - toto je předmětem dalšího usnesení. MUDr. Jiří Černý poprosil o přesné definování pojmu nepřítomnost starosty.

3 Nikdo z přítomných se již do diskuze nepřihlásil. Hlasováno o usnesení 14/001/002/03/01 ZM schvaluje, že bude volen jeden místostarosta, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Hlasováno o protinávrhu JUDr. Horáka č. 14/001/007/01/01 ZM schvaluje ustanovení pětičlenné rady města. Hlasování - Pro: 3, Proti: 16, Zdržel se: 2, Nepřítomen: 0 Návrh nebyl přijat Hlasováno o původním návrhu usnesení 14/001/002/03/02 ZM schvaluje ustanovení sedmičlenné rady města. Hlasování - Pro: 18, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 0 14/001/002/04/00 - Určení, které funkce budou členové ZM vykonávat jako dlouhodobě uvolnění Nikdo z přítomných neměl další diskusní příspěvek, přistoupeno k hlasování. ZM určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 0 14/001/006/01/00 - Volba starosty, místostarosty a členů RM RNDr. John požádal členy volební komise, aby se přesunuli na své pracoviště a zvolili si předsedu. Předsedou byl zvolen JUDr. Edgar Horák a tímto mu bylo předáno slovo. JUDr. Horák podal návrh na rozpravu k bodu Volba starosty. Mgr. Doubrava navrhl do funkce starosty RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D., který s návrhem souhlasil. Nikdo z přítomných neměl další návrh. Hlasováno o usnesení 14/001/006/01/01 ZM volí starostou města RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D.. JUDr. Horák vyzval zastupitele o předložení návrhů do funkce místostarosty. Mgr. Valnoha navrhl do funkce místostarosty PaedDr. Karla Crhonka, který s návrhem souhlasil. Nikdo z přítomných neměl další návrh. Hlasování o usnesení 14/001/006/01/02 ZM volí 1. místostarostou města PaedDr. Karla Crhonka. Dalším bodem byla volba členů RM. JUDr. Horák požádal o návrh pěti členů rady města. P. starosta navrhl do funkce radního Mgr. Pavla Doubravu, RNDr. Lubomíra Peka, Josefa Klimka a PhDr. Zdeňka Davida. Mgr. Valnoha navrhl Ing. Matina Strouhala. Všichni uvedení s volbou souhlasili. Nejsou již další návrhy. Přistoupeno k hlasování dle abecedního seznamu. Hlasováno o usnesení 14/001/006/01/03 ZM volí členem Rady města Zábřeh PhDr. Zdeňka Davida.

4 Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 0 Hlasováno o usnesení 14/001/006/01/04 ZM volí členem Rady města Zábřeh Mgr. Pavla Doubravu. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 0 Hlasováno o usnesení 14/001/006/01/05 ZM volí členem Rady města Zábřeh Josefa Klimka. Hlasováno o usnesení 14/001/006/01/06 ZM volí členem Rady města Zábřeh RNDr. Lubomíra Peka. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nepřítomen: 0 Hlasováno o usnesení 14/001/006/01/07 ZM volí členem Rady města Zábřeh Ing. Martina Strouhala. Volební komise skončila svoji funkci, poblahopřála všem zvoleným a předala slovo p. starostovi. Zřízení finančního a kontrolního výboru ZM 14/001/002/05/00 - Zřízení finančního a kontrolního výboru P. starosta upozornil na povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor, jejíž zřízení je dáno zákonem. Po komentáři p. starosta předložil protinávrh na zřízení sedmičlenného finančního a kontrolního výboru a otevřel rozpravu k celému bodu. Ke slovu se přihlásil PhDr. David, aby bylo diskutováno k jednotlivým usnesením. Nikdo další nemá diskuzní příspěvek k tomuto bodu. Hlasováno o protinávrhu č. 14/001/002/05/01 ZM zřizuje sedmičlenný finanční výbor a schvaluje jeho statut dle předloženého návrhu. Hlasování - Pro: 20, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0 O původně navrhovaném usnesení nebylo vzhledem k přijetí protinávrhu již hlasováno. ZM zřizuje 5členný finanční výbor a schvaluje jeho statut dle předloženého návrhu. Otevřena rozprava za účelem překládání návrhu na předsedu finančního výboru z řad zastupitelů. Ing. Strouhal navrhl do funkce předsedy Mgr. Bc. Antonína Kapla. JUDr. Horák navrhl do funkce předsedkyně Ing. Janu Goláňovou. Oba výše uvedeni s volbou souhlasili. Hlasováno o usnesení ZM volí předsedkyni finančního výboru Ing. Janu Goláňovou. Hlasování - Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 19, Nepřítomen: 0 Návrh nebyl přijat Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/02 ZM volí předsedou finančního výboru Mgr. Bc. Antonína Kapla. Hlasování - Pro: 17, Proti: 1, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 0

5 14/001/002/05/03 Volba členů finančního výboru Otevřena rozprava za účelem předkládání návrhů na členy finančního výboru v počtu 6ti členů. Ing. Kolář navrhl Ing. Janu Goláňovou. Mgr. Doubrava navrhl Mgr. Josefa Kroula. PaedDr. Crhonek navrhl Mgr. Aleše Valnohu. P. Šebesta navrhl Mgr. Jaroslava Špačka. Mgr. Bc. Kapl navrhl Ing. Strouhala. PhDr. David navrhl Mgr. Miloše Lachnita. Další návrhy nebyly evidovány. Všichni nominováni s návrhem souhlasili, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/03/01 ZM volí členem finančního výboru Mgr. Miloše Lachnita. Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/03/02 ZM volí členem finančního výboru Ing. Martina Strouhala. Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/03/03 ZM volí členem finančního výboru Mgr. Jaroslava Špačka. Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/03/04 ZM volí členem finančního výboru Mgr. Aleše Valnohu. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 0 Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/03/05 ZM volí členem finančního výboru Mgr. Josefa Kroula. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 0 Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/03/06 ZM volí členem finančního výboru Ing. Janu Goláňovou. P. starosta poblahopřál předsedovi a všem nově zvoleným členům finančního výboru. Obdobným způsobem proběhne také zřízení kontrolního výboru. Nikdo z přítomných neměl diskuzní příspěvek k tomuto bodu. Hlasováno o protinávrhu č. 14/001/002/05/04 ZM zřizuje sedmičlenný kontrolní výbor a schvaluje jeho statut dle předloženého návrhu. O původně navrhovaném usnesení nebylo vzhledem k přijetí protinávrhu již hlasováno. ZM zřizuje 5členný kontrolní výbor a schvaluje jeho statut dle předloženého návrhu. Otevřena rozprava o nominaci předsedy kontrolního výboru. JUDr. Horák navrhl do funkce p. Milána Šebestu, který s návrhem souhlasil. Další návrhy nejsou. Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/05 ZM volí předsedou kontrolního výboru Milána Šebestu.

6 14/001/002/05/06 Volba členů kontrolního výboru Otevřena rozprava za účelem předkládání návrhů na členy kontrolního výboru. Mgr. Bc. Kapl navrhl Pavla Bruštíka. PaedDr. Crhonek navrhl Martina Labora. JUDr. Horák navrhl Ing. Vojtěcha Vydru. Ing. Goláňová navrhla Dr. Ing. Františku Novákovou. Ing. Strouhal navrhl JUDr. Janu Špičkovou. PhDr. David navrhl JUDr. Miroslava Trávníčka a Mgr. Doubrava navrhl Mgr. Martina Paclíka. Bez dalších návrhů, všichni jmenovaní s nominací souhlasili. Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/06/01 ZM volí členem kontrolního výboru Mgr. Martina Paclíka. Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/06/02 ZM volí členem kontrolního výboru JUDr. Miroslava Trávníčka. Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/06/03 ZM volí členem kontrolního výboru JUDr. Janu Špičkovou. Hlasováno o usnesení ZM volí členem kontrolního výboru Dr. Ing. Františku Novákovou. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 16, Nepřítomen: 0 Návrh nebyl přijat Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/06/04 ZM volí členem kontrolního výboru Martina Labora. Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/06/05 ZM volí členem kontrolního výboru Ing. Vojtěcha Vydru. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nepřítomen: 0 Hlasováno o usnesení 14/001/002/05/06/06 ZM volí členem kontrolního výboru Pavla Bruštíka. P. starosta pogratuloval nově zvolenému předsedovi a novým členům kontrolního výboru. Odbor vnitřních věcí 14/001/901/01/00 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o regulaci hlučných činností. Po komentáři p. starosty neměl nikdo z přítomných diskuzní příspěvek. Hlasováno o usnesení 14/001/901/01/00

7 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o regulaci hlučných činností. Odbor rozvoje a územního plánování 14/001/971/01/00 - Zajištění dopravní obslužnosti regionu Zábřeh Olomouckým krajem od roku 2015 Po komentáři p. starosty byla otevřena rozprava k tomuto bodu. O slovo se z řad veřejnosti přihlásil p. Jašek a otázku směřoval na obslužnost městské dopravy přes sídliště Severovýchod. P. starosta - město zvažuje změnu trasování linek MHD, konkrétně pro Severovýchod by měla být kapacita navýšena a děkuje za dotaz. Hlasování o usnesení 14/001/971/01/01 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje od roku 2015 mezi městem Zábřeh a Olomouckým krajem v předloženém znění. Hlasování o usnesení 14/001/971/01/02 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby na zajištění ostatní dopravní obslužnosti (ODO) regionu Zábřeh ze dne ve znění dodatků č. 1 až 7, kterým se postupuje smlouva o závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti od Olomouckému kraji. Dodatek je uzavírán mezi městem Zábřeh, společností ARRIVA MORAVA a.s. a Olomouckým krajem. Různé P. starosta oznámil, že další jednání Zastupitelstva města Zábřeh budou svolána na středu 26. listopadu, předmětem jednání bude schválení dodatku ke smlouvě o úvěru s ČSOB na rekonstrukci kanalizace Horní Pomoraví II, a ve středu , kde bude předložen mimo jiné důležitý bod schválení rozpočtu města. Z řad veřejnosti se dotázala p. Kuchtíková k výzdobě kruhového objezdu a k termínu dokončení prací na tomto projektu. P. starosta se odkázal na p. místostarostu PaedDr. Crhonka, který má výzdobu v kompetenci. PaedDr. Crhonek vysvětlil, jak bude celý kruhový objezd vypadat. P. starosta informoval, že termín dokončení kruhového objezdu je určen na 18. listopadu 2014, a vysvětlil důvody zpoždění. Ing. Strouhal se vzhledem ke svému úrazu omluvil za nesváteční oděv. Poděkoval občanům, že dali důvěru Straně svobodných občanů, ale také všem kolegům zastupitelům, nově zvoleným členům, ale i p. starostovi a místostarostovi. Starosta také děkuje občanům, kteří dali důvěru KDU-ČSL, zastupitelům a těší se na spolupráci po celé volební období. P. místostarosta také poděkoval za hlasy pro ČSSD. Děkuje také odcházejícím zastupitelům za spolupráci v minulém volebním období a těší se na spolupráci s p. starostou a současným vedením města. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo ukončeno v 17:30 hodin.

8 RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r. starosta Ing. Barbora Šmoldasová v. r. zapisovatelka PaedDr. Karel Crhonek v. r. ověřovatel zápisu Ing. Martin Strouhal v. r. ověřovatel zápisu

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 17. 6. 2015

Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 17. 6. 2015 Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne Přítomni: J. Bednář, L. Beniak, J. Brandejs, J. Dědič, V. Dostál, M. Hauser, R. Hindls, M. Jankovec, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, D. Váňa,

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 15. 04. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf,

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více