NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DPH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DPH"

Transkript

1 BULLETIN leden 2014 V posledním čísle Bulletinu jsme Vás informovali o zániku současného Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku k a počátku účinnosti tzv. Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a Zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) od , kterými budou zmíněné původní právní normy nahrazeny. Nástup Nového občanského zákoníku (NOZ) a Zákona o obchodních korporacích (ZOK) představuje tzv. rekodifikaci soukromého práva. Na stávající Občanský a Obchodní zákoník je navázána řada dalších právních předpisů, a tak nutně došlo i k jejich novelizaci s účinností od Oblast daňového práva je novelizována Zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb. a Zákonným opatřením Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů č. 344/2013 Sb. s účinností od Druhá z uvedených norem přináší novelizace přibližně čtyřiceti zákonů (např. zákona o daních z příjmů, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, o dani z nemovitých věcí, o silniční dani, o dani z přidané hodnoty, atd.). Dále uvádíme průřez nejdůležitějších změn a přístupů, ke kterým dochází od v zákonech o dani z příjmů, o dani z přidané hodnoty, o dani z nemovitých věcí a v zákonném opatření o dani z nabytí nemovitých věcí.

2 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DPH Zákonné opatření senátu č. 344/2013 Sb., které s účinností od novelizuje zákon o DPH, bylo schváleno zejména z důvodu rekodifikace soukromého práva, neboť od počátku roku 2014 začne platit nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Stejně tak dochází od počátku roku 2014 k nabytí účinnosti části novely zákona o DPH č. 502/2012 Sb., která stanoví povinnou formou elektronických podání. Níže v textu je uveden přehled nejvýznamnějších změn. Terminologické změny Novelizovaný zákon o DPH obsahuje několik nových pojmů, a také úprav pojmů, které povětšinou nepřinášejí významnější změny jejich obsahu. Mnoho nových pojmů vyplývá z rekodifikace soukromého práva. Jiné změny pojmů byly provedeny z důvodu, že ty dosavadní v zákoně byly nepřesné. Došlo například ke změně definice zboží, která bude nově zahrnovat i nemovité věci. Místo pojmu sdružení se nově bude užívat výraz společnost. V souvislosti se vznikem práva stavby došlo také k definování místa plnění při dodání práva stavby, za které se považuje pozemek zatížený právem stavby. Obdobně jako u služeb vztahujících se k nemovitým věcem bylo stanoveno místo plnění u služeb vztahujících se k právu stavby. Zákon také stanoví, že svěřenský fond bude považován z pohledu DPH za právnickou osobu. Pro obchodní společnosti a družstva bude zákon o DPH používat název obchodní korporace. Změna plnění, která se zahrnují do obratu V souvislosti se změnou stávajícího 56 vznikl nový 56a zákona o DPH, dle kterého je za plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně považován nájem vybraných nemovitých věcí. Na vytvoření nového ustanovení zákona nereagoval zákonodárce změnou ustanovení 4a zákona o DPH, které se týká výpočtu obratu. Na základě toho nebudou úplaty za pronájmy vybraných nemovitých věcí zahrnovány do obratu. Tato skutečnost může vést k tomu, že někteří plátci DPH, kteří se zabývají zejména pronájmem nemovitostí, mohou dosáhnout nižšího obratu než je limit 1 mil. Kč, stanovený pro vznik plátcovství DPH. Takové osoby budou moci požádat správce daně o zrušení registrace dle 106b zákona o DPH. Dodání vybraných nemovitých věcí - 56 ZDPH Zákon nově definuje tzv. vybrané nemovité věci, kterými jsou pozemek, právo stavby, stavba, podzemní stavba se samostatným účelovým určením, inženýrská síť a jednotka. Definici výše uvedených nemovitých věcí nalezneme v novém občanském zákoníku. Zásadní změna oproti současnému osvobození u prodeje nemovitostí je ta, že dojde k zúžení osvobození v případě prodeje pozemků. Dosud se zdaňuje pouze dodání nezastavěných stavebních pozemků. Od roku 2014 budou osvobozeny prodeje pozemků, za podmínky, že na nich není postavena nemovitá stavba ani inženýrská síť. Druhou podmínkou osvobození, která musí být splněna současně s předcházející podmínkou, je, že nesmí být vydáno stavební povolení ani souhlas s provedením ohlášené stavby, na základě kterých by na pozemku mohla být provedena stavba. V případě, že je pozemek zastavěný stavbou nebo je na něm postavena inženýrská síť, může být osvobození uplatněno při prodeji až po uplynutí časového testu v délce 5 let od prvního kolaudačního souhlasu nebo od započetí prvního užívání stavby. Na dodání ostatních nemovitých věcí se uplatní osvobození až po uplynutí 5 let od první kolaudace nebo od započetí prvního užívání stavby. U některých staveb pro osvobození stále platí původní lhůta v délce tří let od prvního kolaudačního souhlasu nebo od započetí prvního užívání stavby. Shodná zůstává možnost plátce DPH vzdát se osvobození po uplynutí lhůty pro osvobození. Okolo novelizovaného ustanovení 56 zákona o DPH vyvstává nemálo pochybností, které měla řešit informace vydaná GFŘ zveřejněná na webu Finanční správy v prosinci. Informace řeší takové věci, jako jsou vymezení pozemku, sazby daně u dodání nemovitých věcí a řešení záloh poskytnutých do konce roku Některé závěry, které informace obsahuje, nejsou dle našeho názoru zcela v souladu se zněním zákona o DPH. Nájem vybraných nemovitých věcí - 56a ZDPH Novela ustanovuje nový 56a zákona o DPH, dle kterého se za plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně považuje nájem vybraných nemovitých věcí. Za nájem jsou považovány nájem, podnájem,

3 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DPH pacht a podpacht. Vybrané nemovité věci nejsou pro toto ustanovení speciálně definovány, a tak je nutno vycházet z jejich definice v 56 zákona o DPH. Za osvobozená plnění se nebudou považovat krátkodobý nájem nemovité věci v trvání do 48 hodin, nájem prostor a míst pro parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek a nájem strojů či jiných upevněných zařízení. Stejné jako dnes zůstává, že plátce pronajímající vybranou nemovitou věc jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností se může rozhodnout, že u nájmu uplatní DPH. Povinná elektronická forma podání Nově je stanovena povinnost plátců DPH podávat daňová přiznání k DPH, dodatečná přiznání k DPH, hlášení, přílohy k daňovým přiznáním a přílohy k hlášením v elektronické formě. Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení 101a odst. 1 zákona o DPH. Dále zákon požaduje, aby přihláška k registraci DPH a oznámení o změně registračních údajů byly také podávány v elektronické formě. Osoby identifikované k dani budou moci přihlášku k registraci k DPH a oznámení o změně registračních údajů podávat nadále v písemné formě. Další výjimku z povinnosti podávat přiznání, hlášení, přílohy, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů budou tvořit pouze fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 milionů Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Takové osoby si budou moci zvolit formu podání výše uvedených dokumentů, stejně jako dosud. Změny u ručení příjemců zdanitelného plnění Další změnou, kterou přináší novelizace zákona o DPH je změna v 109 odst. 2 písm. c). Uvedené ustanovení se týká ručení příjemců zdanitelných plnění za nezaplacenou daň. Do konce roku 2013 platí zákon o DPH v takové podobě, že plátce DPH jako odběratel je ručitelem za DPH, kterou jeho dodavatel neodvedl v případě, že odběratel uhradí závazek z přijatého zdanitelného plnění bezhotovostně na jiný účet, než je účet dodavatele zveřejněný prostřednictvím správce daně v registru plátců DPH. Od roku 2014 se ručení příjemce z titulu úhrady na jiný než zveřejněný účet uplatní pouze v případě, že úplata za zdanitelné plnění bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti. To znamená, že ručení se uplatní, pokud je úplata za zdanitelné plnění vyšší než 700 tis. Kč. Na ručení z titulu bezhotovostní úhrady na účet vedený poskytovatelem platebních služeb v zahraničí nemá úprava vliv, neboť při takových úhradách nastává ručení vždy, bez ohledu na výši úplaty. Upozorňujeme také na to, že orgány Finanční správy vydaly k tématice ručení za neodvedenou daň několik materiálů, které mnohdy obsahují informace neodpovídající znění zákona o DPH, jako např. neuplatnění ručení dle 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do , ručení v případě faktoringu a další. Informace jsou dostupné na webu Finanční správy. Změny u DPH v případě pokračování dědice v podnikání po zůstaviteli Na rozdíl od současné úpravy 6e zákona o DPH, kdy se oprávněná osoba pokračující v podnikání po plátci DPH stává plátcem ke dni následujícímu po dni úmrtí plátce, nově se pokračující osoba stane plátcem daně ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele. Tento den nastává v souladu s 239a daňového řádu ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. K zániku plátcovství u zůstavitele dochází ke dni, který předchází dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele. To znamená, že dojde k prodloužení období, po které bude zůstavitel plátcem DPH po své smrti. Dle výše uvedeného ustanovení daňového řádu se vytváří fikce, jako by zůstavitel žil až do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

4 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Novelu zákona o daních z příjmů přináší zejména Zákonné opatření Senátu č. 344/2013, do novely byla dále promítnuta některá ustanovení ze zákona o jednotném inkasním místě. Předmět daně z příjmů Jednou z nejvýznamnějších změn od roku 2014 je zrušení daně darovací a daně dědické a jejich inkorporace do předmětu daně z příjmů. Tato změna se týká jak fyzických, tak právnických osob a vyvolává významné rozšíření předmětu daně z příjmů. Současně je ze zákona o dani dědické a darovací převzata většina osvobození pro příjmy z bezúplatného nabytí. Pro všechny právnické osoby se stejně jako pro fyzické osoby poskytuje osvobození bezúplatných příjmů z dědictví a odkazu. Pokud bude bezúplatné nabytí předmětem daně z příjmů, pak se bude tento příjem u fyzických osob zdaňovat sazbou 15%, u právnických osob sazbou 19%. Samostatně je v novele upraveno bezúplatné nabytí u veřejně prospěšných poplatníků. Změny v dani z příjmů fyzických osob U převodu podílů v obchodních korporacích je pro fyzické osoby zachována 5-ti letá lhůta pro osvobození od daně z příjmů. Zvýšení podílu člena v obchodní korporaci nebo nabytí podílu od jiného člena obchodní korporace, ke kterému dojde po , bude podléhat samostatným časovým testům pro osvobození. Stejná pravidla se uplatní u převodu kmenových listů. Lhůta pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů se prodlužuje ze 6 měsíců na 3 roky. Tato změna se vztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které poplatník nabyl počínaje Současně dochází k zavedení ročního limitu 100 tis Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku. U prodeje cenných papírů nabytých do se uplatní pravidla stanovená v zákoně o daních z příjmů platném do Původně navrhované osvobození příjmů fyzických osob z přijatých podílů na zisku nebylo schváleno. Od roku 2014 nebude předmětem daně z příjmů fyzických osob majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose. Na zdaňovací období 2013 až 2015 se pozastavuje účinnost ustanovení 4 odst. 3. Jedná se o osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí, pokud součet příjmů podle 6 a dílčích základů daně podle 7 a 9 nepřesáhne u poplatníka v daném zdaňovacím období 840 tis Kč. Samostatným základem daně z příjmů ze závislé činnosti tj. podléhající srážkové dani, budou příjmy z dohod o provedení práce do 10 tis Kč měsíčně od jednoho plátce (dochází ke sjednocení limitu s limity na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení). Příjmy autorů budou od roku 2014 podléhat srážkové dani, pokud úhrn příjmů v kalendářním měsíci nepřesáhne 10 tis Kč (dosud byl limit 7 tis Kč). Plátce je povinen vystavit

5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ poplatníkovi potvrzení o sražené dani, pokud ten o to požádá. 10 odst. 3 nově zavádí osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného v linii přímé a linii vedlejší, od osoby, se kterou poplatník žil nejméně rok před získáním příjmů ve společně hospodařící domácnosti a nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nepřesáhne 15 tis Kč. Hranice osvobození jednorázových nahodilých příjmů se zvyšuje ze současných 20 tisíc na 30 tisíc Kč. Od roku 2014 se zvyšuje maximální hodnota daru, kterou lze odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob. Podle 15 se odčitatelná položka od základu daně v případě poskytnutých darů u fyzických osob zvyšuje, v úhrnu je možno odečíst 15% ze základu daně (dosud byla hranice 10%). Změny v dani z příjmů právnických osob Dochází k rozšíření okruhu poplatníků daně z příjmů právnických osob (např. svěřenský fond) a k vymezení definice veřejně prospěšného poplatníka. Zákonem vybraní veřejně prospěšní poplatníci budou mít specificky definovaný základ daně. Od roku 2014 nebude předmětem daně z příjmů právnických osob majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce, výprosníka při výprose. Od roku 2014 se zvyšuje maximální hodnota daru, kterou lze odečíst od základu daně z příjmů právnických osob. Podle 20 se odčitatelná položka od základu daně v případě poskytnutých darů u právnických osob zvyšuje, v úhrnu je možno odečíst 10% ze základu daně u daru poskytnutému každému příjemci definovanému v 20 odst. 8 zákona. Dosud se vyšší % uplatnilo pouze v případě daru poskytnutému školám nebo veřejným výzkumným institucím. V souvislosti s přenesením bezúplatných příjmů do předmětu daně z příjmů, se bude nově zvyšovat základ daně o hodnotu bezúplatného plnění, o kterém není účtováno ve výnosech (pokud příjemce neuplatní osvobození). Ztráta z prodeje pozemku bude od roku 2014 daňově uznatelným výdajem právnických osob. Změny společných ustanovení V celém zákoně o daních z příjmů došlo k náhradě kódu SKP kódem CZ-CPA. Dosud byla pro zařazení hmotného majetku do odpisových skupin 1-3 používána Standardní klasifikace produkce (SKP) a pro odpisové skupiny 4-6 Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Od ledna 2014 se SKP nahrazuje Klasifikací produkce CZ-CPA. Došlo současně i k přesunu položek Transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů, označovaných dosud položkou 2-20, Tyto položky se přesunují ze 2. odpisové skupiny do 3. odpisové skupiny a to do položky 3-26, Daňová uznatelnost motivačního příspěvku pro studenty středních škol a žáků se zvyšuje z původních 2 tis Kč na 5 tis Kč a u studentů vysokých škol z 5 tis Kč na 10 tis Kč. Zákon nově upravuje odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Dosud byla odčitatelná položka na výzkum a vývoj upravena ve dvou odstavcích 34, nyní je upravena v 34a až 34d. U meziročního nárůstu nákladů na výzkum a vývoj bude možno uplatnit odčitatelnou položku ve výši 110%. Nově nebude možno uplatnit odčitatelnou položku na náklady na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím výsledků výzkumu a vývoje. Od základu daně bude možno odečíst náklady na podporu odborného vzdělání. Odborným vzděláváním se rozumí praktické vyučování ve středním nebo vysokoškolském vzdělávání nebo odborná praxe uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání a která uzavřela se školou smlouvu o rozsahu a obsahu praktického vyučování nebo odborné praxe. Odpočet na podporu odborného vzdělávání zahrnuje odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání. Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta činí 200 Kč na hodinu praktického vyučování na pracovišti poplatníka. Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání závisí na pořizovací ceně majetku a intenzitě jeho využívání pro odborné vyučování. Nejvýznamnější změny zákona o rezervách od roku 2014 Nově nebude možno tvořit zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, pokud dlužník bude s věřitelem osobou spojenou podle ustanovení 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů. U pohledávek vzniklých po bude možno tvořit opravné položky u nepromlčených pohledávek až do výše 50%, pokud od konce sjednané doby splatnosti uplynulo více než 18 měsíců, a opravné položky až do výše 100%, pokud od konce sjednané doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců. Tvorba opravných položek není omezena zahájením soudního řízení, správního řízení nebo rozhodčího řízení.

6 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Daň z nabytí nemovitých věcí upravuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, jehož znění bylo potvrzeno schválením Poslanecké sněmovny na ustavující schůzi dne Daň z nabytí nemovitých věcí nahrazuje zcela daň z převodu nemovitostí, od přestává platit zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Zbylé dvě daně se přesunuly do zákona o daních z příjmů. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí se uplatní na převody, u kterých nastanou právní účinky vkladu od Poplatník daně Nová úprava daně z nabytí nemovitých věcí v podstatě zachovává osobu poplatníka daně. Základním poplatníkem zůstává i nadále převodce nemovité věci, s tím že nabyvatel je ručitelem daně. Nová úprava umožňuje, aby se v případě kupních či směnných smluv prodávající s kupujícím dohodli, že poplatníkem bude kupující. Tato dohoda o změně poplatníka musí být stanovena ve smlouvě. V případech, kdy je poplatníkem nabyvatel podle stávající úpravy v zákoně o dani z převodu nemovitostí, je poplatníkem nabyvatel i podle nové právní úpravy. Základ daně Největší změnou oproti současnému zákonu o dani z převodu nemovitostí, je nová úprava základu daně. Základem daně je nově nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Uznatelným výdajem mohou být pouze náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud je posudek povinnou přílohou přiznání dani z nabytí nemovitých věcí. Nabývací hodnotou může být jednak cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, cena zjištěná nebo tzv. zvláštní cena. Cílem zákonodárců bylo snížit administrativní a finanční zatížení poplatníků, u běžných jednoduchých převodů již nebude povinně požadován znalecký posudek. Jde zejména o případy převodů bytových jednotek, staveb k bydlení a rekreaci či převody některých pozemků. Pro účely základu daně se tak již nebude ve všech případech porovnávat prodejní cena s cenou zjištěnou, ale pokud se tak poplatník rozhodne, bude se cena sjednaná porovnávat s tzv. srovnávací daňovou hodnotou. Základem daně bude vyšší z těchto hodnot. Pro tyto účely se srovnávací daňovou hodnotou rozumí buď 75 % směrné hodnoty nebo 75 % ceny zjištěné (ceny ze znaleckého posudku). Směrná hodnota je údaj zjištěný správcem daně, který vychází z cen nemovitých věcí v místě, kde se nemovitá věc nachází, ve srovnatelném stáří, stavu, poloze a technickém řešení. Způsob stanovení směrné hodnoty bude upraveno vyhláškou Ministerstva financí (vyhláška byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 419/2013 rozeslané ). V případech, kdy není možné ze zákona stanovit základ daně porovnáním ze směrné hodnoty nebo pokud se poplatník rozhodne, že jako základ pro srovnávací daňovou hodnotu vyjde z ceny zjištěné, bude poplatník povinen nechat si znalecký posudek vyhotovit. Pouze v tomto případě umožňuje zákon uplatnit náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku jako uznatelný výdaj. Pokud tak zákon stanoví, je základem daně tzv. zvláštní cena (např. cena dosažená vydražením při exekuci, ve veřejné dražbě, cena uvedená ve společenské smlouvě při vkladu do obchodní korporace, apod.). Pokud daň činí méně než 200 Kč, nestanoví se, ani se neplatí. Osvobození od daně Zákonné opatření nově zavádí změny v rozsahu osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Nově jsou od daně osvobozeny případy všech prvních úplatných nabytí nových bytů, rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí (obdobně se osvobození uplatní i u jednotek sloužících k bydlení). Nabytí vyjmenovaných nemovitých věcí bude osvobozeno za jediné podmínky, kterou je skutečnost, že k převodu takové nemovité věci dojde nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona nově vzniklou jednotku nebo stavbu užívat. Od roku 2014 dochází ke zrušení osvobození vkladů nemovitých věcí do základního kapitálu obchodních korporací. Daň z nabytí nemovitých věcí je zcela novou daní, je pro její správné zaplacení nutné uvést i nové předčíslí bankovního účtu finančního úřadu pro tuto daň, tj. předčíslí 7691.

7 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ Obecné zásady Vzhledem k tomu, že 498 NOZ přináší novou definici nemovité věci náhradou za dosavadní pojem nemovitost, dochází mj. i ke změně názvu samotného zákona. Místo stávajícího zákona o dani z nemovitostí je od roku 2014 zaveden název zákon o dani z nemovitých věcí (ZDNV). Podstatnější než změna terminologie je podstata nové definice nemovité věci. Dosud byly samostatnými nemovitostmi pozemky a stavby. Nově je dle NOZ nemovitou věcí nejen pozemek, ale i prostor nad ním a pod ním, a také stavby zřízené na pozemku jako nedílné součásti pozemku ( 506 NOZ). Z tohoto nového vymezení nemovité věci je patrné, že dosavadní dva samostatné druhy nemovitostí (pozemek, stavba) jsou nově jen jednou samostatnou nemovitou věcí (pozemkem). V zákoně o dani z nemovitých věcí je však zachován princip odděleného zdanění pozemků a staveb. Účelové oddělení pozemků a staveb pro zachování jejich samostatného zdanění umožňuje ustanovení 7 odst. 3 ZDNV o předmětu daně ze staveb a jednotek. Zdaňování pozemků Podle 2 nebudou od roku 2014 předmětem daně pozemky, které jsou součástí jednotky a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami. V definici poplatníka ( 3) jsou doplněny vedle vlastníka pozemku další osoby, jejichž statut přináší NOZ (svěřenský fond, fond v rámci podílového fondu nebo penzijní společnosti, stavebník v případě pozemku zatíženého právem stavby a pachtýř v případě propachtovaného pozemku). Do části upravující osvobození od daně z pozemků ( 4) se promítají nové pojmy z NOZ (spolek, fundace) nebo pojmy ze samotného ZDNV (zdanitelná stavba), popř. dochází k technickým úpravám jednotlivých ustanovení zákona. Dochází k rozšíření u definice tzv. zpevněné plochy pozemku ( 6 odst. 5), a to výslovně o příslušné druhy pozemků zpevněné vlečkou. Zdaňování staveb a jednotek Jako předmět daně ( 7 odst. 1) je nově definována zdanitelná stavba a jednotka. Zdanitelnou stavbou je budova v definici dle katastrálního zákona nebo inženýrská stavba ve vymezení dle Přílohy k ZDNV (retranslační a zásobníkové věže, komíny pro energetiku, atd.). Jednotkou je myšlena jednotka v definici dle 1158, 1159 a následujících NOZ (samotná jednotka vč. podílu na společných částech domu, v němž je jednotka a vč. podílu na pozemku, na němž je dům s jednotkou zřízen) jako samostatná nemovitá věc. Dále pak je jednotkou i tzv. stará jednotka v definici podle dosavadního zákona č. 72/1994 Sb. (samostatně jednotka vč. společných částí domu a vedle toho samostatně pozemek s budovou, v němž je jednotka zřízena jako dvě samostatné nemovitosti). Novela přináší v 10 odst. 3 nový koeficient 1,22 pro stanovení tzv. upravené podlahové plochy jednotky v případech, kdy je součástí jednotky pozemek přesahující plochu zastavěnou domem s jednotkou nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. Poplatníkům nevzniká povinnost podávat daňové přiznání v důsledku této změny koeficientu, přepočet daňové povinnosti provede správce daně sám. U jednotek, jejichž součástí jsou pozemky nepřesahující plochu zastavěnou domem, se uplatní stávající koeficient 1,20. Novelou v 11 odst. 2 dochází ke změně u použití zvýšení základní sazby daně za další nadzemní podlaží u staveb pro podnikání. Dosud se u staveb pro podnikání zvyšovala základní sazba daně za každé další nadzemní podlaží o 0,75 Kč. Od roku 2014 se bude zvyšovat základní sazba daně pouze za každé další nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha přesahuje třetinu zastavěné plochy. Pokud u poplatníka nastane tato změna, vzniká mu povinnost podat daňové přiznání. Novela ve společné části o správě daně z nemovitých věcí upřesňuje mj. pravidla pro vypořádání daňové povinnosti poplatníků v případě spoluvlastněných nemovitých věcí jako tzv. solidární daňovou povinnost ( 13) a též pravidla pro daňové přiznání ( 13a), např. pro případ úmrtí poplatníka atp. Pokud se Vás výše uvedené změny týkají, neváhejte kontaktovat odpovědnou osobu, která provede revizi Vašeho daňového přiznání.

8 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA: VÍCE DŮVODŮ CÍTIT SE TADY JAKO DOMA Společnost VGD, s.r.o. realizuje v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita pro své zaměstnance projekt Podpora adaptability a rozvoj dalšího vzdělávání zaměstnanců společnosti VGD, s.r.o., který je financován z prostředků strukturálních fondů Evropského společenství. Prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha - Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu, má cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů. Operační program Praha Adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů. Program má celkem 3 oblasti, na které se zaměřuje. ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ Cílem této oblasti je zmenšit riziko ztráty zaměstnání a zlepšit pracovní dovednosti lidí v zaměstnání. Projekty jsou zaměřené na zvýšení jejich kvalifikace a zlepšení jejich možností na trhu práce. Podporovány jsou například kurzy zvyšování odbornosti či jazykové kurzy. O prostředky na podporu zaměstnanců mohou žádat malé a střední firmy, školy, neziskové organizace či veřejné instituce. PROGRAMY INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB NA TRH PRÁCE Tato oblast podporuje vstup nebo návrat na trh práce lidem, kterým získání či udržení zaměstnání komplikuje nějaká překážka, ať už zdravotní, sociální, jazyková, etnická nebo rodinná. Podporovány jsou chráněné dílny, tréninková zaměstnání, pracovní poradenství, firemní školky a mikroškolky a vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro znevýhodněné. Šanci získat podporu na svůj projekt mají zejména neziskové organizace, školy a firmy, které pomáhají lidem s nějakým typem handicapu. NOVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY DO ŠKOL Podpora z této části programu je určena na rozvoj a inovace studijních programů na školách s ohledem na budoucí uplatnění jejich žáků na trhu práce. Je zaměřena na zavádění moderních metod výuky, nových předmětů, další vzdělávání učitelů a také podporu výuky technických oborů. Střední, vyšší odborné a vysoké školy mohou čerpat prostředky na modernizaci studijních oborů i na zvyšování odbornosti učitelů. Má i Vaše společnost zájem o získání dodací z fondů Evropské unie? Obraťte se na naše specialisty, kteří Vám s žádostí o dotaci rádi pomohou!

9 Síť kanceláří v České republice Praha Bělehradská 18 / Praha 4 tel: / fax: Liberec Chrastavská 273/30 / Liberec 1 tel: / fax: Liberec Praha Olomouc Olomouc 8. května 37 / Olomouc tel: / fax: Služby na nejvyšší úrovni ve střední Evropě i ve světě Belgie Bulharsko Česká republika Nizozemsko Rusko Německo Maďarsko Lucembursko Polsko Slovensko ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI Všechny údaje zde uvedené jsou pouze informativní povahy. Nejedná se o právní ani daňové poradenství ani o jejich náhradu. Jakákoliv odpovědnost a ručení jsou tudíž vyloučeny. Člen skupiny Redakce: Jan Šuma, Romana Vítová, Pavel Hušek, Romana Frolíková, Petr Macháček, Stanislav Zdílna. Vydáno v lednu 2014.

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

DPH od roku 2014. Ing. Jana Kolářová. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

DPH od roku 2014. Ing. Jana Kolářová. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. DPH od roku 2014 Ing. Jana Kolářová 2. Legislativní stav 1. Novela zákonem č. 502/2012 Sb. 2. Novela č. 344/2013 Sb., zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. RUČENÍ PŘÍJEMCE ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ ZA DPH 3. ZMĚNY V OBLASTI DANĚ DĚDICKÉ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 4. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 5. NOVELA

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 15) Daně majetkové Daňová soustava ČR. Správa daní. Daňové tvrzení. Druhy majetkových daní. Základní terminologie k majetkovým daním: zákony, předmět daně, poplatník a plátce, sazba daně, základ daně,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST. PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST. PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014 Princip absence čínské zdi Ústavní soud vycházel též z toho, že veřejné a soukromé právo není vzájemně

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí (Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.v dalším dokumentu

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Informace o změnách v daňových zákonech přijatých v závěru roku 2013 a účinných od 1.1.2014

Informace o změnách v daňových zákonech přijatých v závěru roku 2013 a účinných od 1.1.2014 Informace o změnách v daňových zákonech přijatých v závěru roku 2013 a účinných od 1.1.2014 30.12.2013 METIS Praha, spol. s r.o. Poslanecká sněmovna vzešlá z předčasných voleb schválila v předvánočním

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace k vlivu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví od r. 2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více