NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DPH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DPH"

Transkript

1 BULLETIN leden 2014 V posledním čísle Bulletinu jsme Vás informovali o zániku současného Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku k a počátku účinnosti tzv. Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a Zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) od , kterými budou zmíněné původní právní normy nahrazeny. Nástup Nového občanského zákoníku (NOZ) a Zákona o obchodních korporacích (ZOK) představuje tzv. rekodifikaci soukromého práva. Na stávající Občanský a Obchodní zákoník je navázána řada dalších právních předpisů, a tak nutně došlo i k jejich novelizaci s účinností od Oblast daňového práva je novelizována Zákonným opatřením Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb. a Zákonným opatřením Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů č. 344/2013 Sb. s účinností od Druhá z uvedených norem přináší novelizace přibližně čtyřiceti zákonů (např. zákona o daních z příjmů, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, o dani z nemovitých věcí, o silniční dani, o dani z přidané hodnoty, atd.). Dále uvádíme průřez nejdůležitějších změn a přístupů, ke kterým dochází od v zákonech o dani z příjmů, o dani z přidané hodnoty, o dani z nemovitých věcí a v zákonném opatření o dani z nabytí nemovitých věcí.

2 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DPH Zákonné opatření senátu č. 344/2013 Sb., které s účinností od novelizuje zákon o DPH, bylo schváleno zejména z důvodu rekodifikace soukromého práva, neboť od počátku roku 2014 začne platit nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Stejně tak dochází od počátku roku 2014 k nabytí účinnosti části novely zákona o DPH č. 502/2012 Sb., která stanoví povinnou formou elektronických podání. Níže v textu je uveden přehled nejvýznamnějších změn. Terminologické změny Novelizovaný zákon o DPH obsahuje několik nových pojmů, a také úprav pojmů, které povětšinou nepřinášejí významnější změny jejich obsahu. Mnoho nových pojmů vyplývá z rekodifikace soukromého práva. Jiné změny pojmů byly provedeny z důvodu, že ty dosavadní v zákoně byly nepřesné. Došlo například ke změně definice zboží, která bude nově zahrnovat i nemovité věci. Místo pojmu sdružení se nově bude užívat výraz společnost. V souvislosti se vznikem práva stavby došlo také k definování místa plnění při dodání práva stavby, za které se považuje pozemek zatížený právem stavby. Obdobně jako u služeb vztahujících se k nemovitým věcem bylo stanoveno místo plnění u služeb vztahujících se k právu stavby. Zákon také stanoví, že svěřenský fond bude považován z pohledu DPH za právnickou osobu. Pro obchodní společnosti a družstva bude zákon o DPH používat název obchodní korporace. Změna plnění, která se zahrnují do obratu V souvislosti se změnou stávajícího 56 vznikl nový 56a zákona o DPH, dle kterého je za plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně považován nájem vybraných nemovitých věcí. Na vytvoření nového ustanovení zákona nereagoval zákonodárce změnou ustanovení 4a zákona o DPH, které se týká výpočtu obratu. Na základě toho nebudou úplaty za pronájmy vybraných nemovitých věcí zahrnovány do obratu. Tato skutečnost může vést k tomu, že někteří plátci DPH, kteří se zabývají zejména pronájmem nemovitostí, mohou dosáhnout nižšího obratu než je limit 1 mil. Kč, stanovený pro vznik plátcovství DPH. Takové osoby budou moci požádat správce daně o zrušení registrace dle 106b zákona o DPH. Dodání vybraných nemovitých věcí - 56 ZDPH Zákon nově definuje tzv. vybrané nemovité věci, kterými jsou pozemek, právo stavby, stavba, podzemní stavba se samostatným účelovým určením, inženýrská síť a jednotka. Definici výše uvedených nemovitých věcí nalezneme v novém občanském zákoníku. Zásadní změna oproti současnému osvobození u prodeje nemovitostí je ta, že dojde k zúžení osvobození v případě prodeje pozemků. Dosud se zdaňuje pouze dodání nezastavěných stavebních pozemků. Od roku 2014 budou osvobozeny prodeje pozemků, za podmínky, že na nich není postavena nemovitá stavba ani inženýrská síť. Druhou podmínkou osvobození, která musí být splněna současně s předcházející podmínkou, je, že nesmí být vydáno stavební povolení ani souhlas s provedením ohlášené stavby, na základě kterých by na pozemku mohla být provedena stavba. V případě, že je pozemek zastavěný stavbou nebo je na něm postavena inženýrská síť, může být osvobození uplatněno při prodeji až po uplynutí časového testu v délce 5 let od prvního kolaudačního souhlasu nebo od započetí prvního užívání stavby. Na dodání ostatních nemovitých věcí se uplatní osvobození až po uplynutí 5 let od první kolaudace nebo od započetí prvního užívání stavby. U některých staveb pro osvobození stále platí původní lhůta v délce tří let od prvního kolaudačního souhlasu nebo od započetí prvního užívání stavby. Shodná zůstává možnost plátce DPH vzdát se osvobození po uplynutí lhůty pro osvobození. Okolo novelizovaného ustanovení 56 zákona o DPH vyvstává nemálo pochybností, které měla řešit informace vydaná GFŘ zveřejněná na webu Finanční správy v prosinci. Informace řeší takové věci, jako jsou vymezení pozemku, sazby daně u dodání nemovitých věcí a řešení záloh poskytnutých do konce roku Některé závěry, které informace obsahuje, nejsou dle našeho názoru zcela v souladu se zněním zákona o DPH. Nájem vybraných nemovitých věcí - 56a ZDPH Novela ustanovuje nový 56a zákona o DPH, dle kterého se za plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně považuje nájem vybraných nemovitých věcí. Za nájem jsou považovány nájem, podnájem,

3 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DPH pacht a podpacht. Vybrané nemovité věci nejsou pro toto ustanovení speciálně definovány, a tak je nutno vycházet z jejich definice v 56 zákona o DPH. Za osvobozená plnění se nebudou považovat krátkodobý nájem nemovité věci v trvání do 48 hodin, nájem prostor a míst pro parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek a nájem strojů či jiných upevněných zařízení. Stejné jako dnes zůstává, že plátce pronajímající vybranou nemovitou věc jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností se může rozhodnout, že u nájmu uplatní DPH. Povinná elektronická forma podání Nově je stanovena povinnost plátců DPH podávat daňová přiznání k DPH, dodatečná přiznání k DPH, hlášení, přílohy k daňovým přiznáním a přílohy k hlášením v elektronické formě. Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení 101a odst. 1 zákona o DPH. Dále zákon požaduje, aby přihláška k registraci DPH a oznámení o změně registračních údajů byly také podávány v elektronické formě. Osoby identifikované k dani budou moci přihlášku k registraci k DPH a oznámení o změně registračních údajů podávat nadále v písemné formě. Další výjimku z povinnosti podávat přiznání, hlášení, přílohy, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů budou tvořit pouze fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 milionů Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Takové osoby si budou moci zvolit formu podání výše uvedených dokumentů, stejně jako dosud. Změny u ručení příjemců zdanitelného plnění Další změnou, kterou přináší novelizace zákona o DPH je změna v 109 odst. 2 písm. c). Uvedené ustanovení se týká ručení příjemců zdanitelných plnění za nezaplacenou daň. Do konce roku 2013 platí zákon o DPH v takové podobě, že plátce DPH jako odběratel je ručitelem za DPH, kterou jeho dodavatel neodvedl v případě, že odběratel uhradí závazek z přijatého zdanitelného plnění bezhotovostně na jiný účet, než je účet dodavatele zveřejněný prostřednictvím správce daně v registru plátců DPH. Od roku 2014 se ručení příjemce z titulu úhrady na jiný než zveřejněný účet uplatní pouze v případě, že úplata za zdanitelné plnění bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti. To znamená, že ručení se uplatní, pokud je úplata za zdanitelné plnění vyšší než 700 tis. Kč. Na ručení z titulu bezhotovostní úhrady na účet vedený poskytovatelem platebních služeb v zahraničí nemá úprava vliv, neboť při takových úhradách nastává ručení vždy, bez ohledu na výši úplaty. Upozorňujeme také na to, že orgány Finanční správy vydaly k tématice ručení za neodvedenou daň několik materiálů, které mnohdy obsahují informace neodpovídající znění zákona o DPH, jako např. neuplatnění ručení dle 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do , ručení v případě faktoringu a další. Informace jsou dostupné na webu Finanční správy. Změny u DPH v případě pokračování dědice v podnikání po zůstaviteli Na rozdíl od současné úpravy 6e zákona o DPH, kdy se oprávněná osoba pokračující v podnikání po plátci DPH stává plátcem ke dni následujícímu po dni úmrtí plátce, nově se pokračující osoba stane plátcem daně ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele. Tento den nastává v souladu s 239a daňového řádu ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. K zániku plátcovství u zůstavitele dochází ke dni, který předchází dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele. To znamená, že dojde k prodloužení období, po které bude zůstavitel plátcem DPH po své smrti. Dle výše uvedeného ustanovení daňového řádu se vytváří fikce, jako by zůstavitel žil až do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.

4 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Novelu zákona o daních z příjmů přináší zejména Zákonné opatření Senátu č. 344/2013, do novely byla dále promítnuta některá ustanovení ze zákona o jednotném inkasním místě. Předmět daně z příjmů Jednou z nejvýznamnějších změn od roku 2014 je zrušení daně darovací a daně dědické a jejich inkorporace do předmětu daně z příjmů. Tato změna se týká jak fyzických, tak právnických osob a vyvolává významné rozšíření předmětu daně z příjmů. Současně je ze zákona o dani dědické a darovací převzata většina osvobození pro příjmy z bezúplatného nabytí. Pro všechny právnické osoby se stejně jako pro fyzické osoby poskytuje osvobození bezúplatných příjmů z dědictví a odkazu. Pokud bude bezúplatné nabytí předmětem daně z příjmů, pak se bude tento příjem u fyzických osob zdaňovat sazbou 15%, u právnických osob sazbou 19%. Samostatně je v novele upraveno bezúplatné nabytí u veřejně prospěšných poplatníků. Změny v dani z příjmů fyzických osob U převodu podílů v obchodních korporacích je pro fyzické osoby zachována 5-ti letá lhůta pro osvobození od daně z příjmů. Zvýšení podílu člena v obchodní korporaci nebo nabytí podílu od jiného člena obchodní korporace, ke kterému dojde po , bude podléhat samostatným časovým testům pro osvobození. Stejná pravidla se uplatní u převodu kmenových listů. Lhůta pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů se prodlužuje ze 6 měsíců na 3 roky. Tato změna se vztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které poplatník nabyl počínaje Současně dochází k zavedení ročního limitu 100 tis Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku. U prodeje cenných papírů nabytých do se uplatní pravidla stanovená v zákoně o daních z příjmů platném do Původně navrhované osvobození příjmů fyzických osob z přijatých podílů na zisku nebylo schváleno. Od roku 2014 nebude předmětem daně z příjmů fyzických osob majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose. Na zdaňovací období 2013 až 2015 se pozastavuje účinnost ustanovení 4 odst. 3. Jedná se o osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí, pokud součet příjmů podle 6 a dílčích základů daně podle 7 a 9 nepřesáhne u poplatníka v daném zdaňovacím období 840 tis Kč. Samostatným základem daně z příjmů ze závislé činnosti tj. podléhající srážkové dani, budou příjmy z dohod o provedení práce do 10 tis Kč měsíčně od jednoho plátce (dochází ke sjednocení limitu s limity na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení). Příjmy autorů budou od roku 2014 podléhat srážkové dani, pokud úhrn příjmů v kalendářním měsíci nepřesáhne 10 tis Kč (dosud byl limit 7 tis Kč). Plátce je povinen vystavit

5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ poplatníkovi potvrzení o sražené dani, pokud ten o to požádá. 10 odst. 3 nově zavádí osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného v linii přímé a linii vedlejší, od osoby, se kterou poplatník žil nejméně rok před získáním příjmů ve společně hospodařící domácnosti a nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nepřesáhne 15 tis Kč. Hranice osvobození jednorázových nahodilých příjmů se zvyšuje ze současných 20 tisíc na 30 tisíc Kč. Od roku 2014 se zvyšuje maximální hodnota daru, kterou lze odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob. Podle 15 se odčitatelná položka od základu daně v případě poskytnutých darů u fyzických osob zvyšuje, v úhrnu je možno odečíst 15% ze základu daně (dosud byla hranice 10%). Změny v dani z příjmů právnických osob Dochází k rozšíření okruhu poplatníků daně z příjmů právnických osob (např. svěřenský fond) a k vymezení definice veřejně prospěšného poplatníka. Zákonem vybraní veřejně prospěšní poplatníci budou mít specificky definovaný základ daně. Od roku 2014 nebude předmětem daně z příjmů právnických osob majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce, výprosníka při výprose. Od roku 2014 se zvyšuje maximální hodnota daru, kterou lze odečíst od základu daně z příjmů právnických osob. Podle 20 se odčitatelná položka od základu daně v případě poskytnutých darů u právnických osob zvyšuje, v úhrnu je možno odečíst 10% ze základu daně u daru poskytnutému každému příjemci definovanému v 20 odst. 8 zákona. Dosud se vyšší % uplatnilo pouze v případě daru poskytnutému školám nebo veřejným výzkumným institucím. V souvislosti s přenesením bezúplatných příjmů do předmětu daně z příjmů, se bude nově zvyšovat základ daně o hodnotu bezúplatného plnění, o kterém není účtováno ve výnosech (pokud příjemce neuplatní osvobození). Ztráta z prodeje pozemku bude od roku 2014 daňově uznatelným výdajem právnických osob. Změny společných ustanovení V celém zákoně o daních z příjmů došlo k náhradě kódu SKP kódem CZ-CPA. Dosud byla pro zařazení hmotného majetku do odpisových skupin 1-3 používána Standardní klasifikace produkce (SKP) a pro odpisové skupiny 4-6 Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Od ledna 2014 se SKP nahrazuje Klasifikací produkce CZ-CPA. Došlo současně i k přesunu položek Transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů, označovaných dosud položkou 2-20, Tyto položky se přesunují ze 2. odpisové skupiny do 3. odpisové skupiny a to do položky 3-26, Daňová uznatelnost motivačního příspěvku pro studenty středních škol a žáků se zvyšuje z původních 2 tis Kč na 5 tis Kč a u studentů vysokých škol z 5 tis Kč na 10 tis Kč. Zákon nově upravuje odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Dosud byla odčitatelná položka na výzkum a vývoj upravena ve dvou odstavcích 34, nyní je upravena v 34a až 34d. U meziročního nárůstu nákladů na výzkum a vývoj bude možno uplatnit odčitatelnou položku ve výši 110%. Nově nebude možno uplatnit odčitatelnou položku na náklady na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím výsledků výzkumu a vývoje. Od základu daně bude možno odečíst náklady na podporu odborného vzdělání. Odborným vzděláváním se rozumí praktické vyučování ve středním nebo vysokoškolském vzdělávání nebo odborná praxe uskutečňovaná na pracovišti osoby, která má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání a která uzavřela se školou smlouvu o rozsahu a obsahu praktického vyučování nebo odborné praxe. Odpočet na podporu odborného vzdělávání zahrnuje odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání. Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta činí 200 Kč na hodinu praktického vyučování na pracovišti poplatníka. Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání závisí na pořizovací ceně majetku a intenzitě jeho využívání pro odborné vyučování. Nejvýznamnější změny zákona o rezervách od roku 2014 Nově nebude možno tvořit zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, pokud dlužník bude s věřitelem osobou spojenou podle ustanovení 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů. U pohledávek vzniklých po bude možno tvořit opravné položky u nepromlčených pohledávek až do výše 50%, pokud od konce sjednané doby splatnosti uplynulo více než 18 měsíců, a opravné položky až do výše 100%, pokud od konce sjednané doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců. Tvorba opravných položek není omezena zahájením soudního řízení, správního řízení nebo rozhodčího řízení.

6 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Daň z nabytí nemovitých věcí upravuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, jehož znění bylo potvrzeno schválením Poslanecké sněmovny na ustavující schůzi dne Daň z nabytí nemovitých věcí nahrazuje zcela daň z převodu nemovitostí, od přestává platit zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Zbylé dvě daně se přesunuly do zákona o daních z příjmů. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí se uplatní na převody, u kterých nastanou právní účinky vkladu od Poplatník daně Nová úprava daně z nabytí nemovitých věcí v podstatě zachovává osobu poplatníka daně. Základním poplatníkem zůstává i nadále převodce nemovité věci, s tím že nabyvatel je ručitelem daně. Nová úprava umožňuje, aby se v případě kupních či směnných smluv prodávající s kupujícím dohodli, že poplatníkem bude kupující. Tato dohoda o změně poplatníka musí být stanovena ve smlouvě. V případech, kdy je poplatníkem nabyvatel podle stávající úpravy v zákoně o dani z převodu nemovitostí, je poplatníkem nabyvatel i podle nové právní úpravy. Základ daně Největší změnou oproti současnému zákonu o dani z převodu nemovitostí, je nová úprava základu daně. Základem daně je nově nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Uznatelným výdajem mohou být pouze náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud je posudek povinnou přílohou přiznání dani z nabytí nemovitých věcí. Nabývací hodnotou může být jednak cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, cena zjištěná nebo tzv. zvláštní cena. Cílem zákonodárců bylo snížit administrativní a finanční zatížení poplatníků, u běžných jednoduchých převodů již nebude povinně požadován znalecký posudek. Jde zejména o případy převodů bytových jednotek, staveb k bydlení a rekreaci či převody některých pozemků. Pro účely základu daně se tak již nebude ve všech případech porovnávat prodejní cena s cenou zjištěnou, ale pokud se tak poplatník rozhodne, bude se cena sjednaná porovnávat s tzv. srovnávací daňovou hodnotou. Základem daně bude vyšší z těchto hodnot. Pro tyto účely se srovnávací daňovou hodnotou rozumí buď 75 % směrné hodnoty nebo 75 % ceny zjištěné (ceny ze znaleckého posudku). Směrná hodnota je údaj zjištěný správcem daně, který vychází z cen nemovitých věcí v místě, kde se nemovitá věc nachází, ve srovnatelném stáří, stavu, poloze a technickém řešení. Způsob stanovení směrné hodnoty bude upraveno vyhláškou Ministerstva financí (vyhláška byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 419/2013 rozeslané ). V případech, kdy není možné ze zákona stanovit základ daně porovnáním ze směrné hodnoty nebo pokud se poplatník rozhodne, že jako základ pro srovnávací daňovou hodnotu vyjde z ceny zjištěné, bude poplatník povinen nechat si znalecký posudek vyhotovit. Pouze v tomto případě umožňuje zákon uplatnit náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku jako uznatelný výdaj. Pokud tak zákon stanoví, je základem daně tzv. zvláštní cena (např. cena dosažená vydražením při exekuci, ve veřejné dražbě, cena uvedená ve společenské smlouvě při vkladu do obchodní korporace, apod.). Pokud daň činí méně než 200 Kč, nestanoví se, ani se neplatí. Osvobození od daně Zákonné opatření nově zavádí změny v rozsahu osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Nově jsou od daně osvobozeny případy všech prvních úplatných nabytí nových bytů, rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí (obdobně se osvobození uplatní i u jednotek sloužících k bydlení). Nabytí vyjmenovaných nemovitých věcí bude osvobozeno za jediné podmínky, kterou je skutečnost, že k převodu takové nemovité věci dojde nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona nově vzniklou jednotku nebo stavbu užívat. Od roku 2014 dochází ke zrušení osvobození vkladů nemovitých věcí do základního kapitálu obchodních korporací. Daň z nabytí nemovitých věcí je zcela novou daní, je pro její správné zaplacení nutné uvést i nové předčíslí bankovního účtu finančního úřadu pro tuto daň, tj. předčíslí 7691.

7 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ Obecné zásady Vzhledem k tomu, že 498 NOZ přináší novou definici nemovité věci náhradou za dosavadní pojem nemovitost, dochází mj. i ke změně názvu samotného zákona. Místo stávajícího zákona o dani z nemovitostí je od roku 2014 zaveden název zákon o dani z nemovitých věcí (ZDNV). Podstatnější než změna terminologie je podstata nové definice nemovité věci. Dosud byly samostatnými nemovitostmi pozemky a stavby. Nově je dle NOZ nemovitou věcí nejen pozemek, ale i prostor nad ním a pod ním, a také stavby zřízené na pozemku jako nedílné součásti pozemku ( 506 NOZ). Z tohoto nového vymezení nemovité věci je patrné, že dosavadní dva samostatné druhy nemovitostí (pozemek, stavba) jsou nově jen jednou samostatnou nemovitou věcí (pozemkem). V zákoně o dani z nemovitých věcí je však zachován princip odděleného zdanění pozemků a staveb. Účelové oddělení pozemků a staveb pro zachování jejich samostatného zdanění umožňuje ustanovení 7 odst. 3 ZDNV o předmětu daně ze staveb a jednotek. Zdaňování pozemků Podle 2 nebudou od roku 2014 předmětem daně pozemky, které jsou součástí jednotky a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami. V definici poplatníka ( 3) jsou doplněny vedle vlastníka pozemku další osoby, jejichž statut přináší NOZ (svěřenský fond, fond v rámci podílového fondu nebo penzijní společnosti, stavebník v případě pozemku zatíženého právem stavby a pachtýř v případě propachtovaného pozemku). Do části upravující osvobození od daně z pozemků ( 4) se promítají nové pojmy z NOZ (spolek, fundace) nebo pojmy ze samotného ZDNV (zdanitelná stavba), popř. dochází k technickým úpravám jednotlivých ustanovení zákona. Dochází k rozšíření u definice tzv. zpevněné plochy pozemku ( 6 odst. 5), a to výslovně o příslušné druhy pozemků zpevněné vlečkou. Zdaňování staveb a jednotek Jako předmět daně ( 7 odst. 1) je nově definována zdanitelná stavba a jednotka. Zdanitelnou stavbou je budova v definici dle katastrálního zákona nebo inženýrská stavba ve vymezení dle Přílohy k ZDNV (retranslační a zásobníkové věže, komíny pro energetiku, atd.). Jednotkou je myšlena jednotka v definici dle 1158, 1159 a následujících NOZ (samotná jednotka vč. podílu na společných částech domu, v němž je jednotka a vč. podílu na pozemku, na němž je dům s jednotkou zřízen) jako samostatná nemovitá věc. Dále pak je jednotkou i tzv. stará jednotka v definici podle dosavadního zákona č. 72/1994 Sb. (samostatně jednotka vč. společných částí domu a vedle toho samostatně pozemek s budovou, v němž je jednotka zřízena jako dvě samostatné nemovitosti). Novela přináší v 10 odst. 3 nový koeficient 1,22 pro stanovení tzv. upravené podlahové plochy jednotky v případech, kdy je součástí jednotky pozemek přesahující plochu zastavěnou domem s jednotkou nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. Poplatníkům nevzniká povinnost podávat daňové přiznání v důsledku této změny koeficientu, přepočet daňové povinnosti provede správce daně sám. U jednotek, jejichž součástí jsou pozemky nepřesahující plochu zastavěnou domem, se uplatní stávající koeficient 1,20. Novelou v 11 odst. 2 dochází ke změně u použití zvýšení základní sazby daně za další nadzemní podlaží u staveb pro podnikání. Dosud se u staveb pro podnikání zvyšovala základní sazba daně za každé další nadzemní podlaží o 0,75 Kč. Od roku 2014 se bude zvyšovat základní sazba daně pouze za každé další nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha přesahuje třetinu zastavěné plochy. Pokud u poplatníka nastane tato změna, vzniká mu povinnost podat daňové přiznání. Novela ve společné části o správě daně z nemovitých věcí upřesňuje mj. pravidla pro vypořádání daňové povinnosti poplatníků v případě spoluvlastněných nemovitých věcí jako tzv. solidární daňovou povinnost ( 13) a též pravidla pro daňové přiznání ( 13a), např. pro případ úmrtí poplatníka atp. Pokud se Vás výše uvedené změny týkají, neváhejte kontaktovat odpovědnou osobu, která provede revizi Vašeho daňového přiznání.

8 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA: VÍCE DŮVODŮ CÍTIT SE TADY JAKO DOMA Společnost VGD, s.r.o. realizuje v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita pro své zaměstnance projekt Podpora adaptability a rozvoj dalšího vzdělávání zaměstnanců společnosti VGD, s.r.o., který je financován z prostředků strukturálních fondů Evropského společenství. Prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha - Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu, má cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů. Operační program Praha Adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů. Program má celkem 3 oblasti, na které se zaměřuje. ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ Cílem této oblasti je zmenšit riziko ztráty zaměstnání a zlepšit pracovní dovednosti lidí v zaměstnání. Projekty jsou zaměřené na zvýšení jejich kvalifikace a zlepšení jejich možností na trhu práce. Podporovány jsou například kurzy zvyšování odbornosti či jazykové kurzy. O prostředky na podporu zaměstnanců mohou žádat malé a střední firmy, školy, neziskové organizace či veřejné instituce. PROGRAMY INTEGRACE ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB NA TRH PRÁCE Tato oblast podporuje vstup nebo návrat na trh práce lidem, kterým získání či udržení zaměstnání komplikuje nějaká překážka, ať už zdravotní, sociální, jazyková, etnická nebo rodinná. Podporovány jsou chráněné dílny, tréninková zaměstnání, pracovní poradenství, firemní školky a mikroškolky a vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro znevýhodněné. Šanci získat podporu na svůj projekt mají zejména neziskové organizace, školy a firmy, které pomáhají lidem s nějakým typem handicapu. NOVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY DO ŠKOL Podpora z této části programu je určena na rozvoj a inovace studijních programů na školách s ohledem na budoucí uplatnění jejich žáků na trhu práce. Je zaměřena na zavádění moderních metod výuky, nových předmětů, další vzdělávání učitelů a také podporu výuky technických oborů. Střední, vyšší odborné a vysoké školy mohou čerpat prostředky na modernizaci studijních oborů i na zvyšování odbornosti učitelů. Má i Vaše společnost zájem o získání dodací z fondů Evropské unie? Obraťte se na naše specialisty, kteří Vám s žádostí o dotaci rádi pomohou!

9 Síť kanceláří v České republice Praha Bělehradská 18 / Praha 4 tel: / fax: Liberec Chrastavská 273/30 / Liberec 1 tel: / fax: Liberec Praha Olomouc Olomouc 8. května 37 / Olomouc tel: / fax: Služby na nejvyšší úrovni ve střední Evropě i ve světě Belgie Bulharsko Česká republika Nizozemsko Rusko Německo Maďarsko Lucembursko Polsko Slovensko ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI Všechny údaje zde uvedené jsou pouze informativní povahy. Nejedná se o právní ani daňové poradenství ani o jejich náhradu. Jakákoliv odpovědnost a ručení jsou tudíž vyloučeny. Člen skupiny Redakce: Jan Šuma, Romana Vítová, Pavel Hušek, Romana Frolíková, Petr Macháček, Stanislav Zdílna. Vydáno v lednu 2014.

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Tato aktualizace komentáře k DPH podle stavu k 1. 5. 2013 zahrnuje změny obsažené v těchto zákonech:

Více

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. RUČENÍ PŘÍJEMCE ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ ZA DPH 3. ZMĚNY V OBLASTI DANĚ DĚDICKÉ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 4. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 5. NOVELA

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton Leden 2014 Obsah 2 Rekodifikace soukromého práva 6 Povinnosti provozovatelů fotovoltaik 7 Nájem nemovitostí 9 Změny v účetnictví 10 Daň z nemovitých věcí Rekodifikace

Více

DPH v příkladech k 1. 5. 2013

DPH v příkladech k 1. 5. 2013 DPH v příkladech k 1. 5. 2013 10. aktualizované a rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 2. 2014 I. Úvod Od 1. 1. 2014 nabyla účinnosti novela zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

Informace o změnách v daňových zákonech přijatých v závěru roku 2013 a účinných od 1.1.2014

Informace o změnách v daňových zákonech přijatých v závěru roku 2013 a účinných od 1.1.2014 Informace o změnách v daňových zákonech přijatých v závěru roku 2013 a účinných od 1.1.2014 30.12.2013 METIS Praha, spol. s r.o. Poslanecká sněmovna vzešlá z předčasných voleb schválila v předvánočním

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

ZMĚNY V DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ K 1. 1. 2008

ZMĚNY V DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ K 1. 1. 2008 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. ZMĚNY V DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ K 1. 1. 2008 Lada Hiclová LEDEN 2008 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602 00 tel., fax: 545175887 e mail:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC

DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY K PROGRAMU Podnikání na internetu MODUL 04 EKONOMIKA INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ: DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST

Více

25. dubna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. Součástí tohoto čísla je pro předplatitele příloha

25. dubna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. Součástí tohoto čísla je pro předplatitele příloha 9/2014 Daňový a účetní 25. dubna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Obrat podle ZDPH v roce 2014 Ing. Jiří Vychopeň Podle ustanovení 4a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA. Novela zákona o daních z příjmů

D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA. Novela zákona o daních z příjmů 1 D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA 23. ročník 5. ledna 2015 č. 1 Novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015 Změny při uplatnění sazeb DPH Daň z nemovitých věcí v roce 2015 Úprava odpočtu po skončení

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková Daňové zákony úplná znění platná k 1. 1. 2014 Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2014 y měn ý z zákon o daních z příjmů + komentář é v ov daň jící na

Více

rok 2014 = nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, významné změny v daních, co z toho a jak dopadne na fyzické osoby?

rok 2014 = nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, významné změny v daních, co z toho a jak dopadne na fyzické osoby? Novinky pro rok 2014 v dani z příjmů fyzických osob RNDr. Ivan BRYCHTA rok 2014 = nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, významné změny v daních, co z toho a jak dopadne na fyzické osoby?

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2014 y ěn m z zákon o daních z příjmů + komentář é ý v v o o ň n a a d cí n í j u zákon o rezervách pro zjištění g ský rea n a

Více

ESCNEWSLETTER. Pomáháme mladým. červenec 2014 č. 4. Účastníme se projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé. www.escapeconsult.

ESCNEWSLETTER. Pomáháme mladým. červenec 2014 č. 4. Účastníme se projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé. www.escapeconsult. ESCNEWSLETTER červenec 2014 č. 4 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, v průběhu letního oddechnutí, Vám nabídnout

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST. PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST. PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) III. DAŇOVÉ DOPADY 2014 ÚVODNÍ ČÁST PhDr. Milan Skála daňový poradce 000 014 Princip absence čínské zdi Ústavní soud vycházel též z toho, že veřejné a soukromé právo není vzájemně

Více

1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. 4... Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014 Podíl na zisku tichého společníka

1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. 4... Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014 Podíl na zisku tichého společníka 16 / 2014 Daňový a účetní 1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi ový speciál obsah 1... Novela zákonů zdravotního pojištění od 1. 7. 2014 y: 2... Odpisy cena bytu Přerušení prohlášení poplatníka

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více