Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Utopie nabízí nereálné vyhlídky do budoucna, aby zachránila realitu, která žádné reálné vyhlídky nemá.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Utopie nabízí nereálné vyhlídky do budoucna, aby zachránila realitu, která žádné reálné vyhlídky nemá."

Transkript

1 zdarma květen 2010 číslo 5, ročník XV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í Utopie nabízí nereálné vyhlídky do budoucna, aby zachránila realitu, která žádné reálné vyhlídky nemá. Vo l b y 2010 d o PSP ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne 28. května 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 29. května 2010 od 08,00 hodin do 14,00 hodin. Svozové termíny ' ' ' '10 zelené a žluté pytle (každý lichý týden) Tříděný odpad připravte na stanoviště do 10:00 hodin Informace pro občany Uz a v ř e n í h r. p ř e c h o d u S platností od do bude uzavřen hraniční přechod Filipovská ve Filipově / Rudolf Breitscheid-Strasse v Neugersdorfu, pro osobní vozidla. Pro chodce bude přechod otevřen po vyznačené trase. Důvodem uzavření hraničního přechodu je uložení sítí do komunikace a následná oprava komunikace Rudolf-Bretscheid- Strasse v Neugersdorfu. Nejbližší hraniční přechod na Vyhlídce je otevřen bez omezení. ved. odboru MH a BH Volební místnost ve volebním okrsku č. 1 je v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí čp. 3 v přízemí vlevo pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova,Máchova, Antonínova, Náměstí, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9.května, Petrova, Tyršova, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Jiřího, Štefánikova, Londýnská (pouze 563/3) ve volebním okrsku č. 2 je v budově Základní školy Jiříkov, Filipovská čp. 680 (vchod do volební místnosti z ulice Moskevská) v přízemí vpravo pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská, Dvořákova ve volebním okrsku č. 3 je v budově Domova důchodců, Filipov čp. 65 (u kostela) ve společenské místnosti vlevo pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Jiříkov po dlouhé době bude mít mezi kandidáty také svoje občany. O lavice Poslanecné sněmovny Parlamentu ČR se uchází starosta města Michal Maják a zastupitel města Martin Hase Jako plocha pro výlep volebních plakátů je vyhrazen zděný plakátovací válec na náměstí. Uzamčení areálu Lustry Dne byl Městem Jiříkov uzamčen areál bývalých Lustrů. Okolo areálu jsou umístěny informativní cedulky,, ZÁKAZ VSTUPU NEBEZPEČÍ ÚRAZU. Klíče od brány areálu jsou uloženy na MěÚ Jiříkov a u Městské Policie Jiříkov. vedoucí odboru MH a BH Provozní doba ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu ve Františkově ulici. Po Pá: hod hod, So: 8.00 hod hod Provozní doba v areálu Drobné provozovny na velkoobjemový odpad v Liberecké ulici. Středa: hod hod, Sobota: 9.00 hod hod Přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2009 Každá obec je dle zákona o obcích povinna si dát přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Město Jiříkov jako město do obyvatel požádalo o přezkum hospodaření Krajský úřad Ústeckého kraje, který provedl kontrolu ve dvou etapách, dílčí přezkum se uskutečnil dne a konečný přezkum dne Přezkum hospodaření se provádí dle zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontroloři Krajského úřadu Ústeckého kraje výběrovým způsobem následující písemnosti - rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření, závěrečný účet, účetní výkazy,hlavní knihu účetnictví, účetní doklady, účtový rozvrh, knihy faktur, výpisy, inventarizaci majetku, pokladní doklady, pokladní knihy, účelové dotace, nájemní smlouvy, smlouvy o převodu, vnitřní předpisy a směrnice, peněžní fondy města, finanční a kontrolní výbor, usnesení z jednání zastupitelstva, účetní výkazy příspěvkových organizací, zřizovací listiny příspěvkových organizací, kontroly příspěvkových organizací, a další. Výsledkem přezkumu hospodaření je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jiříkov za rok 2009 s níže uvedeným závěrem - při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika. Přezkum hospodaření je pro Město Jiříkov nejvýznamnější kontrolou s velkým dopadem na budoucnost města. Tuto zprávu město předkládá při žádostech o dotace, o úvěry a tento závěr nám získání dotací a úvěrů velmi usnadňuje. Jitka Kosová vedoucí ekonomického odboru Ve dnech 5.6. a 6.6. se koná tradiční Filipovská pouť Hlídané parkování bude zajištěno v dostatečné kapacitě Všichni jste srdečně zváni.

2 Kr á t c e z e 40. z a s e d á n í Zastupitelstva Města Jiříkova konaného dne 27. dubna 2010 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva Města Jiříkov. 3. Dotazy a připomínky občanů Pan Horák vznesl dotaz, zda byla schválena výstavba čerpací stanice PHM (pana Bernase) u přechodu s Ebersbachem a v blízkosti obytných objektů, když již jedna čerpací stanice poblíž stojí? Proč se nestaví na pozemcích po bývalém Elitexu (také majetek pana Bernase)? K uvedenému starosta města sdělil, že byla schválena změna č. 1 územního plánu a byl vydán souhlas s výstavbou čerpacích stanic. Dále pan Horák upozornil na německé turisty, kteří parkují na přechodu pro chodce. K tématu výstavby čerpacích stanic a úpravy chodníku se krátce diskutovalo. poskytnutí příspěvků v rámci Grantového programu Města Jiříkova na rok 2010 Zastupitelé projednali dvě žádosti o poskytnutí příspěvku na rok 2010 v rámci Grantového programu města na základě doporučení Finančního výboru a Rady města a to SK Viktorii o.s. Jiříkov ve výši ,- Kč a TJ Spartaku Jiříkov ve výši ,- Kč. Bez větší diskuze zastupitelé nejdříve hlasováním 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválili hlasovat o usnesení jako o celku a poté přijali usnesení. 8. Různé diskuze demolice objektu Na základě statického posudku týkajícího se vyhořelého objektu Filipovská 606 je doporučena demolice uvedeného objektu z důvodu stavu rozsahu zahoření, následného hašení a hygienického hlediska. Zastupitelé po projednání a kratší diskuzi rozhodli o demolici uvedeného objektu a přijali usnesení č. 465/2010 kulturní dědictví Města Jiříkova Na 39. zasedání ZM bylo schváleno nabytí do majetku města 18 ks křížků, soch a sousoší. Z důvodu možnosti žádání o dotaci na obnovu a zhodnocení několika těchto objektů je potřeba prohlásit všechny nabyté objekty za kulturní dědictví Města Jiříkova. Toto rozhodnutí je jednou z povinných příloh k žádosti o dotaci do programu Leader na obnovu a zhodnocování kulturního dědictví venkova. Po kratší diskuzi rozhodli zastupitelé o požadovaném prohlášení a přijali usnesení. obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č.1/2010 Zastupitelé projednali předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 týkající se stejnokrojů strážníků Městské policie Jiříkov a jeho nošení. Důvodem zrušení OZV č. 3/2007 je Vyhláška MV č. 418/2008, kde došlo k výrazným změnám, je podrobně specifikována výstroj strážníků a nedává možnost zřizovatelům MP toto upravovat nižší právní normou. Návrh OZV č. 1/2010 byl konzultován s odborem dozoru Ministerstva vnitra. Zastupitelé po projednání rozhodli o vydání uvedené vyhlášky a přijali usnesení. Dotazy a připomínky zastupitelů: Pan Dufek dotaz co se bude dít s Rudým domem? Údajně za vyhoření byla majiteli vyplacena pojistka (cca 2 mil. Kč). odpověď - bude osloven Stavební úřad v Rumburku, aby bylo jednáno s majitelem o zajištění objektu nebo demolici. Hovořilo se i objektu Liberecká 549, který je prázdný a rozebírán. Dále pan Dufek upozornil na skutečnost, že se o víkendu Městská policie zabývala opilým občanem, který se válel na komunikaci tím, že jej naložila a odvezla zřejmě domů. V tu dobu mohl potřebovat pomoc od MP někdo jiný. Pan Skramužský upozornil na stavbu dvou kotců v zahradě pana Bajzy. odpověď byla provedena kontrola, kotce jsou postaveny na černo, pan Bajza uvedené pozemky nemá ani v pronájmu. Bude vyzván k odstranění uvedených kotců. - dotázal se, zda bude nový ředitel DD Filipov pokračovat v tempu předchozího ředitele ohledně výstavby nového Domova důchodců? odpověděl pan Sabo připravuje se stavební povolení včetně vyjádření. - upozornil na skutečnost, že sběrný dvůr vybírá od občanů nepotřebné pneumatiky bez poplatku. Stalo se zvykem, že pneumatiky včetně disků se před sběrným dvorem objeví přes noc. - dotázal se, zda bude vybudovaný chodník na levé straně od BEMY k zelenině? odpověď chodník bude pouze na pravé straně. Pan Bajan dotaz do budovy po bývalém Vlakozu se má údajně přemístit Drobná provozovna? Budova je pěkná a prostorná, dle jeho názoru je přemístění Drobné provozovny nevhodné. odpověď uvažovalo se o tom, i o uložení nářadí Veřejné služby, kterou vykonává cca 60 občanů, přemístění obchodu pí Matuškové a klubu důchodců z Náměstí 3 v rámci rekonstrukce (možnost bývalá sauna?). Proslýchá se i, že o uvedený objekt mají zájem dva podnikatelé (sklář a výroba kabelů). Dále upozornil pan Bajan, že není zajištěn otvor po prodané pumpě na ulici 9.května odpověď - do konce týdně bude zabezpečeno. Pan Hodonský dotaz na čem vázne chodník ve Filipově od Bednáře k Bazilice? odpověď na majiteli sousedních pozemků, který k výstavbě měl připomínky- řeší se. - dotázal se, zda jsou podávány informace o práci a plnění úkolů místostarosty města? V minulém volebním období bylo zastupiteli k tomuto přijato usnesení. odpověď v tomto volebním období žádné takové usnesení zastupiteli přijato nebylo. Ing. Hase informoval zastupitele o uzavření komunikace mezi Filipovem a Neugersdorfem (přechod u p. Bednáře) z důvodu plánované investiční akce na německé straně a to v termínu od do Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ Jiříkov. Po d ě k o v á n í p a n u O. Po d z im k o v i Dne 27. dubna 2010 na veřejném zasedání ZM Jiříkov poděkoval starosta města pan Michal Maják panu Oldřichu Podzimkovi za dlouholetou spolupráci. zadání zpracování žádosti do OPŽP na kanalizaci Jiříkov II.-IV. etapa Starosta města informoval zastupitele o jednání s SVS a.s. o možném přehodnocení finančních prostředků na výstavbu kanalizace a vodovodu v Jiříkově II.-IV. etapa. Z jednání pro město nic nevyplynulo. Starosta města požádal o účast na představenstvu SVS a.s., které se bude konat v květnu V měsíci květnu nebo červnu 2010 bude vyhlášena nová výzva k podávání žádostí o dotaci. Zastupitelé v diskuzi k uvedenému požadují zachovat původní žádost o dotaci, která se týká výstavby kanalizace a vodovodu a rozhodli o zadání zpracování nové žádosti pouze na kanalizaci II.- IV. etapa. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení č. 468/2010 a ZM rozhodlo o zadání zpracování žádosti do Operačního programu Životního prostředí na kanalizaci Jiříkov II. IV. etapa Jiříkovské noviny 05/2010

3 Pálení čarodějnic 2010 V letošním roce jako již každým rokem byl svolán slet čarodějnic, kde byly vybrány nejkrásnější čarodějnice v třech kategoriích a na závěr byla vyhlášena Miss Čarodějnice. Průvod s lampióny a symbolem čarodějnice vyšel ve 20:00 hodin od ZŠ Jiříkov před hasičskou zbrojnici, kde byla upálena nejošklivější z nás. Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov, že jsme si mohly užít nejen průvod a tanec kolem ohně, ale i celý slet. Den otevřených dveří čarodějnice a čarodějky Mateřská škola Jiříkov dne 28. dubna pořádala Den otevřených dveří, aby se maminky mohly rozhodnout před zápisem do mateřské školy, vyhlášeného na 11. května Budovy MŠ byly otevřeny od 8:30 11:00 hod. a od 14:00 15:30 hod. pro všechny, kdo měl zájem. Za celou dobu navštívily otevřené prostory pouze tři maminky. Domov důchodců Filipov příspěvková organizace Města Jiříkov Domov důchodců Filipov se nachází ve východní části Šluknovského výběžku v těsné blízkosti s německou hranicí. Budova byla založena koncem 19. století jako klášterní zařízení a v její těsné blízkosti se nachází evropsky známá poutní bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů. Příští rok to bude již čtyřicet let, kdy je budova využívána jako domov důchodců. Ten je určen k celoročnímu pobytu a k dnešnímu dni má kapacitu 100 lůžek. Domov poskytuje pobytové a sociální služby seniorům od 65 let věku, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod, a z důvodu snížené soběstačnosti a samostatnosti vyžadují celodenně pomoc jiné osoby. V Domově poskytujeme ubytování v jedno a více lůžkových pokojích, stravování je zajištěno vlastní kuchyní. Léčebně preventivní péči poskytuje obvodní lékař, který má ordinační hodiny dvakrát týdně přímo v Domově, ostatní péče je poskytována registrovanými sestrami nepřetržitě. Zabezpečujeme sociální péči, která zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, rehabilitační a fyzioterapeutickou péči, aktivizační činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále v Domově zajišťujeme služby kadeřnice a pedikérky, prostřednictvím naší prádelny zabezpečujeme praní veškerého prádla včetně drobných oprav. V našem Domově je uživatelům k dispozici velký společenský sál, kavárna Babeta, kantýna, velká zahrada, zastřešená letní terasa, ergo dílna a rehabilitační místnost. Přestože dosud nejsou vyřešeny vlastnické vztahy k objektu domova, snažíme se neustále zlepšovat prostředí domova a okolí a zkvalitňovat poskytované sociální služby Náš Domov nabízí i sociální služby v terénu, kdy starším občanům Filipova umožňuje odběr obědů. Tyto terénní sociální služby chceme rozšířit a od poloviny roku bychom chtěli nabídnout seniorům a zdravotně postiženým občanům Jiříkova terénní pečovatelskou službu, tedy službu v jejich domácnostech. Pobytové služby poskytujeme nejen občanům Jiříkova a Rumburku, ale žádosti přijímáme i z jiných okresů a krajů. Naším posláním je snaha dát stárnoucímu člověku víru v to, že může žít vysoce hodnotný život i ve společném domě mimo rodinu, která mu už domovem být nemůže. Více informací o nás získáte na adrese: Filipov 65, Jiříkov, tel.: Jiříkovský pohádkový les v sobotu u rybníka Mexiko Na cestu do pohádky můžete vyrazit od 10:00 do 14:00 hodin. Cestou necestou, z pohádky do pohádky, potkáte spousty pohádkových bytostí a hlavně, všude jsou pro Vás připravené soutěže. Pozor! Aby se předešlo dlouhým frontám na pohádkových stanovištích, cestu do pohádkového království budou střežit tři veteráni a pustí na ni jen odvážné děti, které budou mít v pohádkovém pasu razítka z pláže. Pohádkový autobus ČSAD Semily bude zdarma svážet návštěvníky z Jiříkova a Rumburka do zastávky Jiříkov Pohádkový les dle pohádkového jízdního řádu. Přijďte určitě za každého počasí! Pořádá: Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov, o.s. za veliké podpory Města Jiříkova, sponzorů podnikatelů a spousty dobrovolníků Jiříkovské noviny 05/

4 Protidluhová kampaň Na předluženost lidí s nízkými příjmy chce protidluhovou kampaní ve Šluknovském výběžku od dubna do listopadu 2010 upozornit Kostka Krásná Lípa v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Ve spolupráci s Člověkem v tísni bude v rámci protidluhové kampaně realizována tématická putovní výstava v 5-ti městech Šluknovského výběžku Krásná Lípa, Šluknov, Varnsdorf, Rumburk, Jiříkov. Výstava upozorňuje na nebezpečí života na dluh a přiblíží problém předlužení nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Návštěvník se dozví o rizicích půjček, jak pozná seriózní společnost od neseriózní či co znamená magická zkratka RPSN. Součástí protidluhové kampaně bude anketa. Anketní lístky budou slosovány a výherci budou mít možnost letět v balonu, aniž by si museli půjčit. Více na http//kostka.krasnalipa.cz Novodobí lichváři nestahují z kůže jenom dlužníky, ale všechny, kdo platí daně, upozorňuje výstava. Půjčit si dnes může skutečně každý, ale zdaleka ne všichni dokážou závazky splácet. Společnosti počítají s tím, že mohou uvalit exekuci na dlužníkův příjem, i když pobírá jen sociální dávky. Na exekuci sociálních dávek, jejichž původním cílem bylo udržet sociálně slabého občana na hranici důstojného života, pak doplácejí všichni, kdo platí daně. Kolik dluží české domácnosti nebankovním institucím? To nevíme. V České republice totiž nemusí ze zákona uvádět množství dlužníků a kolik dluží. Poskytování půjček je volná živnost, takže půjčovat peníze může prakticky kdokoliv. Zadlužení obyvatelstva představuje v době postupující globální finanční a hospodářské krize významné ohrožení celé společnosti. A jednu z hlavních příčin sociálního propadu. Tento propad ohrožuje stále více lidí, a to bez ohledu na jejich sociální status. Nečekaná ztráta zaměstnání způsobí značné životní nepříjemnosti, jednou z nich může být například neschopnost splácet již uzavřené úvěry. Mnoho lidí pak následné finanční problémy řeší další půjčkou. A vytloukají tak klín klínem. Lidé svodu snadno získaných peněz stále podléhají, aniž by příliš hleděli na to, kdo a za jakých podmínek jim půjčku nabízí. A některé úvěrové instituce této poptávky využívají. Klienty lákají do nepřehledné sítě smluvním podmínek, ze kterých téměř není úniku. Při řešení tohoto problému byly dosud veškeré debaty redukovány pouze na problematiku lichvy a výši úroků. To však nestačí. Kdo z nás si pozorně přečetl smluvní podmínky, když si kupoval např. televizi na splátky? " "V některých případech je to kvůli jejich neuvěřitelně složité konstrukci téměř nemožné. Pokud můžete vše řádně splácet, není problém. Ten však nastává ve chvíli, kdy z nějakého důvodu porušíte smlouvu. Co vše lze porušit a jaké mohou být důsledky, často přesahuje horizont lidské představivosti, vysvětluje důvody vzniku analýzy Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. Takzvané rychlé půjčky jsou u sociálně slabších skupin velmi rozšířené. A to jak od nebankovních subjektů, tak od lichvářů. U těchto lidí, je zadlužení obrovský problém. I nízký dluh, se kterým by si většina lidí snadno poradila, u nich často vede ke ztrátě bydlení a tím následně i ke ztrátě zaměstnání, u dětí potom k problémům ve vzdělávání. Zadlužení a ztráta bydlení může vést až k rozpadu rodiny. Spolu s dalšími autory proto vypracoval analýzu úvěrových podmínek poskytovatelů půjček, jejímž cílem je zmapování praxe v oblasti smluvních vztahů mezi věřitelem a dlužníkem. Jejím výsledkem je vypracování Indexu predátorského úvěrování a Kodexu etického úvěrování. Zaměřili jsme se na nebankovní subjekty. Tyto společnosti představují významného hráče v oblasti úvěrování, přičemž mezi nimi existují značné rozdíly. Index predátorského úvěrování tyto rozdíly popisuje a porovnává, doplňuje Daniel Hůle. Odlehčovací služby Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa uspořádala dne od 14 hod. besedu na téma ODLEHČOVACÍ SLUŽBY v Klubu seniorů v Jiříkově. Mohli jsme se více dozvědět o této sociální službě, komu je poskytována, co vše asistenti v rámci odlehčovací služby poskytují a spoustu dalších informací. Odlehčovací služby jsou sociální služby, které si kladou za cíl dlouhodobě udržet člověka, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v jeho přirozeném prostředí domova i v době, kdy jeho pečující (příbuzní, přátelé) nemohou z jakéhokoliv důvodu svou péči vykonávat (vyřizování na úřadech a dalších institucích, volnočasové a odpočinkové aktivity apod.) (pozn. redakce - podrobněji v minulém čísle JN) Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Veškeré informace získáte na tel. č nebo na u: Město Jiříkov se zapojilo do protidluhové kampaně centra Kostka Krásná Lípa p.o. a zahájilo výstavu vernisáží od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Jiříkově dne Otevření výstavy doprovázel krátký program o rizicích půjček, jak se pozná seriózní půjčková společnost, s recitací a písničkou vystoupila třída 6.A ZŠ Jiříkov. Zároveň Vás zveme na výstavu od do v prostorách MěÚ Jiříkov v rámci protidluhové kampaně, kde je možnost zhlédnout i výkresy dětí místní základní školy na toto téma. použité texty Člověk v tísni o.s., Jiříkovské noviny 5/2010

5 Ju b i l e u m v m ě s í ci květnu oslaví paní Božena Petrýdesová, pan Zdeněk Hlodan, paní Blažena Půbrdlová, paní Herta Ulbrichová, paní Jana Haseová, pan Jaromír Petr, paní Alena Bobková, paní Jaroslava Mišková, paní Eva Mašková, pan Jaroslav Poseděl, pan Miroslav Glasa, paní Brunhilda Schmidtová, paní Soňa Kořínková, paní Adéla Waltrová, paní Helena Kováčová v měsíci dubnu oslavil své kulaté jubileum i pan Adolf Michel, zařádil zde tiskařský šotek, proto blahopřejeme dodatečně Všem jubilantům blahopřeme Město Jiříkov, Komise občanských záležitostí a redakce se připojuje In f o r m a c e Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Rozloučili jsme se s paní Ingeborg Nedošínskou, paní Boženou Demeterovou, paní Jiřinou Havlíkovou, paní Růženou Rolencovou a panem Bohumilem Maškem Vz p o m í n k a Dne 9. května uplyne 15 let co od nás odešel manžel a otec Pavel Stodola. Kdo jste ho znal vzpomeňte s námi. Vzpomíná manželka Olina, dcera Nasťa, syn Pavel a syn Jindra s rodinami a ostatní příbuzenstvo Ku l t u r a Kino DK Střelnice Rumburk (www.dkrumburk.cz) h a 18h - Dešťová víla - Živly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheň, Země a Voda - provádějí pravidelnou inspekci u lidí. Za všechny živly sledujeme Vodu, které lidé říkají Dešťová víla... * Pohádka ČR * 96minut * mládeži přístupno * 70,- Kč h - Chůva v akci - Akční komedie, ve které agent CIA zjistí, že být špiónem je vlastně jen legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti * Akční komedie USA * 92minut * dabing * mládeži přístupno * 70,- Kč h - Na hraně temnoty - Propracovaný detektivní thriller s Melem Gibsonem, který se v hlavní filmové roli objevuje poprvé od roku 2002, kombinuje skvělý scénář s přímočarou akcí. * Akční thriller USA/VB * 108minut * titulky * mládeži přístupno od 15 let * 70,- Kč h - Babylon - Šéf ruské mafie Gorsky (Gérard Depardieu), který má pod kontrolou celou východní Evropu, vydává velmi riskantní rozkaz: eskortovat nebezpečnou ženu Auroru (Mélanie Thierry) z Ruska do New Yorku... * Sci-fi thriller USA/FR/VB * 97minut * titulky * mládeži přístupno od 12 let * 70,- Kč Kino a kulturní dům Krásná Lípa :00 - DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ - Komedie Zdeňka Trošky podle předlohy Miloslava Švandrlíka o mladém lékaři žijícím v bytě s manželkou a tchýní. Není moc ctižádostivy, a tak má doma ze života peklo min. Mládeži přístupno. Vstupné 60,- Kč :00 - PERCY JACKSON : ZLODĚJ BLESKU - Titulní hrdina této fantasy pro všechny generace je teenager, který zjistí, že je potomkem řeckého boha Poseidona a musí čelit mytologickým nepřátelům. Vstupné 60,- Kč :00 - PEVNÉ POUTO - Čtrnáctiletou Susie zavraždili a ona se ze svého zvláštního světa stává svědkem událostí, které následovaly po tomto hrozném činu. Nejnovější film Petera Jacksona. 135 min. Přístupno od 12ti let.vstupné 60,- Kč :00 - ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ - Nového zpracování knihy Lewise Carrolla o dobrodružstvích Alenky, která se ocitne ve fantastické podzemní říši se ujal osobitým způsobem režiser Tim Burton. 108 min. Mládeži přístupno. Vstupné 60,- Kč :00 - ŽENY V POKUŠENÍ - Odbornice, která radí jiným s manželskými problémy se musí potýkat s manželovou nevěrou. Pomáhat jí v české komedii Jiřího Vejdělka chtějí dcera i matka. 118 min. Mládeži přístupno.vstupné 60,- Kč Kino Dukla Šluknov :30 - FAME - hudební komedie USA - Exploze hudby, tance a výkony těch nejlepších herců a umělců skutečného života. Tito nadaní teenageři cvičili a připravovali se celé dětství, aby dokázali, že jsou těmi nejlepšími z nejlepších minut, vstupné: 64+1Kč :30 - AVATAR - akční film USA v ČESKÉM ZNĚNÍ - Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie minut, Vstupné: 69+1Kč :30 - PROKLETÝ OSTROV - hororové drama USA do 15 let nevhodné - Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Na něm přísně střežená psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna pacientka, která zmizela minut, vstupné: 64+1Kč :00 - ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ - dobrodružný film v ČESKÉM ZNĚNÍ - Kombinace 135 let staré a přesto stále obrovsky populární knihy Alenka v kraji divů, režiséra T. Burtona a hereckého génia Johnnyho Deppa je něco, čemu opravdu nelze odolat! minut, vstupné: 69+1Kč :30 - KATKA - dokumentární český film do 12 let nevhodný - Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, fyzického i psychického chátrání, na spirále, přerušované jen občasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou skoncovat. 90 minut, vstupné 59+1Kč :30 - SVÍTÁNÍ - akční hororové drama USA (nevhodné do 15 let) - Místo lidí po ulicích pobíhají upíři a lidí je tu opravdu po skromnu. Ale komu to vadí víc? Lidem, že se je každý snaží sežrat, nebo upírům, kteří nemají co jíst? - 98 minut, vstupné 64+1Kč Centrum Panorama Varnsdorf - podrobný program na Po z v á n k a - Se t k á n í n a Jitrovníku Dne 22. května 2010 jste všichni srdečně zváni na 9. ročník setkání na Jitrovníku pod televizní věží nezávazného setkání občanů obcí PĚTIMĚSTÍ při poslechu živé hudby skupiny PELETON (Šramlík). Posezení a občerstvení je připraveno. Neformální zahájení setkání je od 14,00 hod, okolo 14,30 hod. zahájí starostové svojí zdravicí. 34. ročník turistického pochodu Severní Stopou start: 7:45-11:00, Dolní Poustevna - turistická základna - cíl: 10:00-18:00, Dolní Poustevna - výletiště Čtverec Letos opět vyjede historický vlak pro účastníky pohodu Severní stopou. Odjezd z Rumburku je v 8:50 a jeho návrat po skončení pochodu byl stanoven z Dolní Poustevny v 16:00. Je to již 10 jízda tohoto vlaku, která bude uskutečněna díky podpoře Sdružení pro rozvoj Šluknovska a i jízdné je levnější než ve vlaku ČD. Letos ji pro Vás zorganizovala Zubrnická Museální Železnice, která tuto tradici převzala po zaniklém Klubu přátel lokálky. Více informací se dozvíte na stránkách Jiříkovské noviny 05/

6 Šluknovská Liga florbal Ve středu jsme se zúčastnili 5. kola Šluknovské ligy, tentokrát ve florbalu. Turnaj za účasti tradičních družstev z Rumburka (ZŠ Tyršova, ZŠ U Nemocnice), D. Poustevny, Mikulášovic, Šluknova a Jiříkova se odehrál v Rumburku v hale na Koupališti. Naši chlapci předvedli sympatický, bojovný a týmový výkon, který jim nakonec po výsledcích (1:1 s Tyršovkou, 1:2 se Šluknovem, 0:1 s Nemocnicí, 3:0 s Mikulášovicemi a 1:1 s D.Poustevnou) vynesl bramborovou medaily, tedy 4. místo. I když se historie na výsledky neptá, musím podotknout, že naši florbalisté byli všem minimálně vyrovnaným soupeřem. Naši školu reprezentovali Jan Holeček - 6.a, Michal Zvára - 7.b, Vojtěch Čerkl - 7.b, Martin Kosáček - 7.b, David Jurajda - 8.a, Dominik Března - 8.a, Michal Stibůrek - 8.b, Ivan Garža - 8.b, Miroslav Ondrák - 9.a, Martin Tančibok - 9.a, Denis Pohl - 9.a Další kolo pokračuje vybíjenou dívek, kterou pořádá naše škola na místním kurtu na Spartaku. p.uč.jan Kolář Ce n t r u m p r o r o d i n n é aktivity Vč e l k a v Jiříkově budova České spořitelny, zadní vchod, 2. patro, Dne proběhla v našem Centru BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK. Dle ohlasů návštěvníků měla akce úspěch a do léta určitě uspořádáme ještě jednu. Rádi bychom tímto položili základ každoroční tradice. Děkujeme maminkám za aktivní přístup a pomoc při organizaci této akce. Za dopravu potřebných věcí děkujeme Petru Petrovi ml : Dnes jsme s maminkami a dětmi pořádali v Centru MAŠKARNÍ KARNEVAL. Účast byla veliká, děti měly krásné a slušivé masky. V 10 hod. šel průvod maminek s dětmi městem. Maminky si dětičky vyfotily a navštívily MěÚ, kde je přijal s úsměvem na tváři starosta města pan Maják. A co v našem centru děláme? Jak fungujeme? Jsme nezisková organizace, nemáme žádné zaměstnance a naše fungování závisí zcela na dobrovolných příspěvcích sponzorů a hlavně na ochotě a zájmu maminek navštěvovat naše vzdělávací kurzy a společenské programy. I tak je pro nás nelehké zabezpečit chod Centra a finance na provozní náklady - elektřinu, plyn a pomůcky na tvoření. Velké DÍK patří Městu Jiříkov a sponzorům. Kdy máme otevřeno? Co u nás najdete? Pro maminky a jejich dětičky máme otevřeno každé pondělí a středu od 9-12 hod. Během dopoledního včelkování s dětmi tvoříme, tancujeme, zpíváme a hrajeme si. Program přizpůsobujeme zájmu maminek a dětí. Odpolední program - v pondělí máme němčinu pro maminky - již rozjetý kurz - Německy rychle s úsměvem, v pátek: hod. tvoříme s Martinou - nyní na téma Decoupage, chystáme se na tvoření s FIMO hmotou. A do léta akce - Den dětí, výlet do ZOO vláčkem, Kurzy Baby signs- znakování miminek, letní burza, dětská miniolympiáda, Hurá prázdniny! Děkujeme všem maminkám a jejich dětem za společné veselé chvíle a zážitky v našem Centru. Přijďte i Vy a těšíme se na Vás! Za Včelku Jana Z č i n n o s t i SDH Jiříkov požár travního porostu: Jednotka ve 13:05 hod vyrazila k požáru trávy u silnice ve Filipově-Vyhlídka. Na místě se průzkumem zjistilo, že hoří travní porost u silnice o rozloze přibližně 50 metrů čtverečních. Požár byl zdolán za pomoci vysokotlaku zapálený travní porost: Ve 14:03 vyrazila jednotka na uhašení zapáleného travního porostu, poblíž vlakového nádraží v Jiříkově. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde místní občan pálí odpadky z domu. Oheň se rozšířil na plochu cca 15x10 m. Po likvidaci ohně věc na místě řešila MP Jiříkov požár Staré Křečany: V 6:00 hod jednotka vyjela k požáru domu. Jednalo se o požár rekreační chalupy ve Starých Křečanech. Po příjezdu, na místo události, se již prováděly hasební práce jednotkami Rumburk, Šluknov a Brtníky. V oběktu se nacházely dvě osoby, které stačily včas z domu odejít. více na Jiříkovské noviny - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - Michal Gavlík, MK ČR 11261, Náklad 500 ks, termín vydání dalšího čísla je Příspěvky přijímá redakce do do 12 hodin, kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo přenosných médiích.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah závěrečného účtu města : 1. údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: /' Č. j.: KUJI 19024/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín hospodaření se sídlem Měšín 33, 58601 Jihlava 1,

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly Z á p i s z d í l čího přezkoumání hospodaření o b c e Sovětice, IČ 00269581 V návaznosti na ustanovení 42 zákona č. 128/2000

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

U S N E S E N Í. Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 28. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 21.5.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Alinčová

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Závěrečný účet obce Královice za rok 2010

Závěrečný účet obce Královice za rok 2010 Závěrečný účet obce Královice za rok 2010 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Královice,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze VIII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne na Obecním úřadě v Sokolči

Zápis ze VIII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne na Obecním úřadě v Sokolči Zápis ze VIII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne 4.8.2010 na Obecním úřadě v Sokolči Přítomni : Mráz Jiří, Boumová Jana, Junková Eva, Ing. Sipajda Marian, Dymeš František Řehák Miloslav,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJ 20542/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice hospodaření se sídlem Menhartice 23,67531 Jemnice,

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

obce Mokré, IČ za rok 2014

obce Mokré, IČ za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Mokré, IČ 00579131 V návaznosti na ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 26182/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice se sídlem Lhotice 31, 67531 Jemnice,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Putimov

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Putimov Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: ;1 Č. j.: KUJ 3785/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Putimov hospodaření se sídlem Putimov 65, 39301 Pelhřimov,

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje RAJSKY U A OlOMOUCKÉHO KRAJE t 2 5) Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/19160/2009/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 23891/2010 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Okřešice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Okřešice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: Č. j.: KUJI 1280/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okřešice se sídlem Okřešice 33, 674 01 Třebíč

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Březí nad Oslavou

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Březí nad Oslavou Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 20306/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březí nad Oslavou se sídlem Březí nad Oslavou

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl60453/2010/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 9870/2011 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starosta města Domažlice podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční:

O Z N Á M E N Í. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se uskuteční: O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta města Rychnov nad Kněžnou podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací číslo.: 87324/2012/KUUK 299/KON/2012 Stejnopis Č. 1 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření obec Nová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavičky

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavičky Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: Č. j.: KUJI 26926/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavičky se sídlem Slavičky 29, 675 01 Vladislav,

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 3 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 7. Termín zasedání: 25. 6. 2015 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 21. schůze rady města, která se konala dne 5. prosince 2011 od 09:00 hodin do 12:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček místostarosta

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje I Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/44207 /2013/KŘ-K/7 450 Č.j.: KUOK 9259/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje - ".- Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KŮOKl69328/2010/KŘ-K17152 Č.j.: KUOK 17738/2011 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Menhartice, IČO: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Menhartice, IČO: za rok 2012 ! Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: I Č. j.: KUJI 27814/2013 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Menhartice, IČO: 48527441 za rok 2012 Přezkoumání

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ:

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3435/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov,

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více