Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Utopie nabízí nereálné vyhlídky do budoucna, aby zachránila realitu, která žádné reálné vyhlídky nemá.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Utopie nabízí nereálné vyhlídky do budoucna, aby zachránila realitu, která žádné reálné vyhlídky nemá."

Transkript

1 zdarma květen 2010 číslo 5, ročník XV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í Utopie nabízí nereálné vyhlídky do budoucna, aby zachránila realitu, která žádné reálné vyhlídky nemá. Vo l b y 2010 d o PSP ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne 28. května 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 29. května 2010 od 08,00 hodin do 14,00 hodin. Svozové termíny ' ' ' '10 zelené a žluté pytle (každý lichý týden) Tříděný odpad připravte na stanoviště do 10:00 hodin Informace pro občany Uz a v ř e n í h r. p ř e c h o d u S platností od do bude uzavřen hraniční přechod Filipovská ve Filipově / Rudolf Breitscheid-Strasse v Neugersdorfu, pro osobní vozidla. Pro chodce bude přechod otevřen po vyznačené trase. Důvodem uzavření hraničního přechodu je uložení sítí do komunikace a následná oprava komunikace Rudolf-Bretscheid- Strasse v Neugersdorfu. Nejbližší hraniční přechod na Vyhlídce je otevřen bez omezení. ved. odboru MH a BH Volební místnost ve volebním okrsku č. 1 je v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí čp. 3 v přízemí vlevo pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova,Máchova, Antonínova, Náměstí, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9.května, Petrova, Tyršova, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Jiřího, Štefánikova, Londýnská (pouze 563/3) ve volebním okrsku č. 2 je v budově Základní školy Jiříkov, Filipovská čp. 680 (vchod do volební místnosti z ulice Moskevská) v přízemí vpravo pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská, Dvořákova ve volebním okrsku č. 3 je v budově Domova důchodců, Filipov čp. 65 (u kostela) ve společenské místnosti vlevo pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Jiříkov po dlouhé době bude mít mezi kandidáty také svoje občany. O lavice Poslanecné sněmovny Parlamentu ČR se uchází starosta města Michal Maják a zastupitel města Martin Hase Jako plocha pro výlep volebních plakátů je vyhrazen zděný plakátovací válec na náměstí. Uzamčení areálu Lustry Dne byl Městem Jiříkov uzamčen areál bývalých Lustrů. Okolo areálu jsou umístěny informativní cedulky,, ZÁKAZ VSTUPU NEBEZPEČÍ ÚRAZU. Klíče od brány areálu jsou uloženy na MěÚ Jiříkov a u Městské Policie Jiříkov. vedoucí odboru MH a BH Provozní doba ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu ve Františkově ulici. Po Pá: hod hod, So: 8.00 hod hod Provozní doba v areálu Drobné provozovny na velkoobjemový odpad v Liberecké ulici. Středa: hod hod, Sobota: 9.00 hod hod Přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2009 Každá obec je dle zákona o obcích povinna si dát přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Město Jiříkov jako město do obyvatel požádalo o přezkum hospodaření Krajský úřad Ústeckého kraje, který provedl kontrolu ve dvou etapách, dílčí přezkum se uskutečnil dne a konečný přezkum dne Přezkum hospodaření se provádí dle zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontroloři Krajského úřadu Ústeckého kraje výběrovým způsobem následující písemnosti - rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření, závěrečný účet, účetní výkazy,hlavní knihu účetnictví, účetní doklady, účtový rozvrh, knihy faktur, výpisy, inventarizaci majetku, pokladní doklady, pokladní knihy, účelové dotace, nájemní smlouvy, smlouvy o převodu, vnitřní předpisy a směrnice, peněžní fondy města, finanční a kontrolní výbor, usnesení z jednání zastupitelstva, účetní výkazy příspěvkových organizací, zřizovací listiny příspěvkových organizací, kontroly příspěvkových organizací, a další. Výsledkem přezkumu hospodaření je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jiříkov za rok 2009 s níže uvedeným závěrem - při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika. Přezkum hospodaření je pro Město Jiříkov nejvýznamnější kontrolou s velkým dopadem na budoucnost města. Tuto zprávu město předkládá při žádostech o dotace, o úvěry a tento závěr nám získání dotací a úvěrů velmi usnadňuje. Jitka Kosová vedoucí ekonomického odboru Ve dnech 5.6. a 6.6. se koná tradiční Filipovská pouť Hlídané parkování bude zajištěno v dostatečné kapacitě Všichni jste srdečně zváni.

2 Kr á t c e z e 40. z a s e d á n í Zastupitelstva Města Jiříkova konaného dne 27. dubna 2010 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva Města Jiříkov. 3. Dotazy a připomínky občanů Pan Horák vznesl dotaz, zda byla schválena výstavba čerpací stanice PHM (pana Bernase) u přechodu s Ebersbachem a v blízkosti obytných objektů, když již jedna čerpací stanice poblíž stojí? Proč se nestaví na pozemcích po bývalém Elitexu (také majetek pana Bernase)? K uvedenému starosta města sdělil, že byla schválena změna č. 1 územního plánu a byl vydán souhlas s výstavbou čerpacích stanic. Dále pan Horák upozornil na německé turisty, kteří parkují na přechodu pro chodce. K tématu výstavby čerpacích stanic a úpravy chodníku se krátce diskutovalo. poskytnutí příspěvků v rámci Grantového programu Města Jiříkova na rok 2010 Zastupitelé projednali dvě žádosti o poskytnutí příspěvku na rok 2010 v rámci Grantového programu města na základě doporučení Finančního výboru a Rady města a to SK Viktorii o.s. Jiříkov ve výši ,- Kč a TJ Spartaku Jiříkov ve výši ,- Kč. Bez větší diskuze zastupitelé nejdříve hlasováním 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválili hlasovat o usnesení jako o celku a poté přijali usnesení. 8. Různé diskuze demolice objektu Na základě statického posudku týkajícího se vyhořelého objektu Filipovská 606 je doporučena demolice uvedeného objektu z důvodu stavu rozsahu zahoření, následného hašení a hygienického hlediska. Zastupitelé po projednání a kratší diskuzi rozhodli o demolici uvedeného objektu a přijali usnesení č. 465/2010 kulturní dědictví Města Jiříkova Na 39. zasedání ZM bylo schváleno nabytí do majetku města 18 ks křížků, soch a sousoší. Z důvodu možnosti žádání o dotaci na obnovu a zhodnocení několika těchto objektů je potřeba prohlásit všechny nabyté objekty za kulturní dědictví Města Jiříkova. Toto rozhodnutí je jednou z povinných příloh k žádosti o dotaci do programu Leader na obnovu a zhodnocování kulturního dědictví venkova. Po kratší diskuzi rozhodli zastupitelé o požadovaném prohlášení a přijali usnesení. obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č.1/2010 Zastupitelé projednali předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 týkající se stejnokrojů strážníků Městské policie Jiříkov a jeho nošení. Důvodem zrušení OZV č. 3/2007 je Vyhláška MV č. 418/2008, kde došlo k výrazným změnám, je podrobně specifikována výstroj strážníků a nedává možnost zřizovatelům MP toto upravovat nižší právní normou. Návrh OZV č. 1/2010 byl konzultován s odborem dozoru Ministerstva vnitra. Zastupitelé po projednání rozhodli o vydání uvedené vyhlášky a přijali usnesení. Dotazy a připomínky zastupitelů: Pan Dufek dotaz co se bude dít s Rudým domem? Údajně za vyhoření byla majiteli vyplacena pojistka (cca 2 mil. Kč). odpověď - bude osloven Stavební úřad v Rumburku, aby bylo jednáno s majitelem o zajištění objektu nebo demolici. Hovořilo se i objektu Liberecká 549, který je prázdný a rozebírán. Dále pan Dufek upozornil na skutečnost, že se o víkendu Městská policie zabývala opilým občanem, který se válel na komunikaci tím, že jej naložila a odvezla zřejmě domů. V tu dobu mohl potřebovat pomoc od MP někdo jiný. Pan Skramužský upozornil na stavbu dvou kotců v zahradě pana Bajzy. odpověď byla provedena kontrola, kotce jsou postaveny na černo, pan Bajza uvedené pozemky nemá ani v pronájmu. Bude vyzván k odstranění uvedených kotců. - dotázal se, zda bude nový ředitel DD Filipov pokračovat v tempu předchozího ředitele ohledně výstavby nového Domova důchodců? odpověděl pan Sabo připravuje se stavební povolení včetně vyjádření. - upozornil na skutečnost, že sběrný dvůr vybírá od občanů nepotřebné pneumatiky bez poplatku. Stalo se zvykem, že pneumatiky včetně disků se před sběrným dvorem objeví přes noc. - dotázal se, zda bude vybudovaný chodník na levé straně od BEMY k zelenině? odpověď chodník bude pouze na pravé straně. Pan Bajan dotaz do budovy po bývalém Vlakozu se má údajně přemístit Drobná provozovna? Budova je pěkná a prostorná, dle jeho názoru je přemístění Drobné provozovny nevhodné. odpověď uvažovalo se o tom, i o uložení nářadí Veřejné služby, kterou vykonává cca 60 občanů, přemístění obchodu pí Matuškové a klubu důchodců z Náměstí 3 v rámci rekonstrukce (možnost bývalá sauna?). Proslýchá se i, že o uvedený objekt mají zájem dva podnikatelé (sklář a výroba kabelů). Dále upozornil pan Bajan, že není zajištěn otvor po prodané pumpě na ulici 9.května odpověď - do konce týdně bude zabezpečeno. Pan Hodonský dotaz na čem vázne chodník ve Filipově od Bednáře k Bazilice? odpověď na majiteli sousedních pozemků, který k výstavbě měl připomínky- řeší se. - dotázal se, zda jsou podávány informace o práci a plnění úkolů místostarosty města? V minulém volebním období bylo zastupiteli k tomuto přijato usnesení. odpověď v tomto volebním období žádné takové usnesení zastupiteli přijato nebylo. Ing. Hase informoval zastupitele o uzavření komunikace mezi Filipovem a Neugersdorfem (přechod u p. Bednáře) z důvodu plánované investiční akce na německé straně a to v termínu od do Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ Jiříkov. Po d ě k o v á n í p a n u O. Po d z im k o v i Dne 27. dubna 2010 na veřejném zasedání ZM Jiříkov poděkoval starosta města pan Michal Maják panu Oldřichu Podzimkovi za dlouholetou spolupráci. zadání zpracování žádosti do OPŽP na kanalizaci Jiříkov II.-IV. etapa Starosta města informoval zastupitele o jednání s SVS a.s. o možném přehodnocení finančních prostředků na výstavbu kanalizace a vodovodu v Jiříkově II.-IV. etapa. Z jednání pro město nic nevyplynulo. Starosta města požádal o účast na představenstvu SVS a.s., které se bude konat v květnu V měsíci květnu nebo červnu 2010 bude vyhlášena nová výzva k podávání žádostí o dotaci. Zastupitelé v diskuzi k uvedenému požadují zachovat původní žádost o dotaci, která se týká výstavby kanalizace a vodovodu a rozhodli o zadání zpracování nové žádosti pouze na kanalizaci II.- IV. etapa. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení č. 468/2010 a ZM rozhodlo o zadání zpracování žádosti do Operačního programu Životního prostředí na kanalizaci Jiříkov II. IV. etapa Jiříkovské noviny 05/2010

3 Pálení čarodějnic 2010 V letošním roce jako již každým rokem byl svolán slet čarodějnic, kde byly vybrány nejkrásnější čarodějnice v třech kategoriích a na závěr byla vyhlášena Miss Čarodějnice. Průvod s lampióny a symbolem čarodějnice vyšel ve 20:00 hodin od ZŠ Jiříkov před hasičskou zbrojnici, kde byla upálena nejošklivější z nás. Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov, že jsme si mohly užít nejen průvod a tanec kolem ohně, ale i celý slet. Den otevřených dveří čarodějnice a čarodějky Mateřská škola Jiříkov dne 28. dubna pořádala Den otevřených dveří, aby se maminky mohly rozhodnout před zápisem do mateřské školy, vyhlášeného na 11. května Budovy MŠ byly otevřeny od 8:30 11:00 hod. a od 14:00 15:30 hod. pro všechny, kdo měl zájem. Za celou dobu navštívily otevřené prostory pouze tři maminky. Domov důchodců Filipov příspěvková organizace Města Jiříkov Domov důchodců Filipov se nachází ve východní části Šluknovského výběžku v těsné blízkosti s německou hranicí. Budova byla založena koncem 19. století jako klášterní zařízení a v její těsné blízkosti se nachází evropsky známá poutní bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů. Příští rok to bude již čtyřicet let, kdy je budova využívána jako domov důchodců. Ten je určen k celoročnímu pobytu a k dnešnímu dni má kapacitu 100 lůžek. Domov poskytuje pobytové a sociální služby seniorům od 65 let věku, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod, a z důvodu snížené soběstačnosti a samostatnosti vyžadují celodenně pomoc jiné osoby. V Domově poskytujeme ubytování v jedno a více lůžkových pokojích, stravování je zajištěno vlastní kuchyní. Léčebně preventivní péči poskytuje obvodní lékař, který má ordinační hodiny dvakrát týdně přímo v Domově, ostatní péče je poskytována registrovanými sestrami nepřetržitě. Zabezpečujeme sociální péči, která zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, rehabilitační a fyzioterapeutickou péči, aktivizační činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále v Domově zajišťujeme služby kadeřnice a pedikérky, prostřednictvím naší prádelny zabezpečujeme praní veškerého prádla včetně drobných oprav. V našem Domově je uživatelům k dispozici velký společenský sál, kavárna Babeta, kantýna, velká zahrada, zastřešená letní terasa, ergo dílna a rehabilitační místnost. Přestože dosud nejsou vyřešeny vlastnické vztahy k objektu domova, snažíme se neustále zlepšovat prostředí domova a okolí a zkvalitňovat poskytované sociální služby Náš Domov nabízí i sociální služby v terénu, kdy starším občanům Filipova umožňuje odběr obědů. Tyto terénní sociální služby chceme rozšířit a od poloviny roku bychom chtěli nabídnout seniorům a zdravotně postiženým občanům Jiříkova terénní pečovatelskou službu, tedy službu v jejich domácnostech. Pobytové služby poskytujeme nejen občanům Jiříkova a Rumburku, ale žádosti přijímáme i z jiných okresů a krajů. Naším posláním je snaha dát stárnoucímu člověku víru v to, že může žít vysoce hodnotný život i ve společném domě mimo rodinu, která mu už domovem být nemůže. Více informací o nás získáte na adrese: Filipov 65, Jiříkov, tel.: Jiříkovský pohádkový les v sobotu u rybníka Mexiko Na cestu do pohádky můžete vyrazit od 10:00 do 14:00 hodin. Cestou necestou, z pohádky do pohádky, potkáte spousty pohádkových bytostí a hlavně, všude jsou pro Vás připravené soutěže. Pozor! Aby se předešlo dlouhým frontám na pohádkových stanovištích, cestu do pohádkového království budou střežit tři veteráni a pustí na ni jen odvážné děti, které budou mít v pohádkovém pasu razítka z pláže. Pohádkový autobus ČSAD Semily bude zdarma svážet návštěvníky z Jiříkova a Rumburka do zastávky Jiříkov Pohádkový les dle pohádkového jízdního řádu. Přijďte určitě za každého počasí! Pořádá: Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov, o.s. za veliké podpory Města Jiříkova, sponzorů podnikatelů a spousty dobrovolníků Jiříkovské noviny 05/

4 Protidluhová kampaň Na předluženost lidí s nízkými příjmy chce protidluhovou kampaní ve Šluknovském výběžku od dubna do listopadu 2010 upozornit Kostka Krásná Lípa v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Ve spolupráci s Člověkem v tísni bude v rámci protidluhové kampaně realizována tématická putovní výstava v 5-ti městech Šluknovského výběžku Krásná Lípa, Šluknov, Varnsdorf, Rumburk, Jiříkov. Výstava upozorňuje na nebezpečí života na dluh a přiblíží problém předlužení nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Návštěvník se dozví o rizicích půjček, jak pozná seriózní společnost od neseriózní či co znamená magická zkratka RPSN. Součástí protidluhové kampaně bude anketa. Anketní lístky budou slosovány a výherci budou mít možnost letět v balonu, aniž by si museli půjčit. Více na http//kostka.krasnalipa.cz Novodobí lichváři nestahují z kůže jenom dlužníky, ale všechny, kdo platí daně, upozorňuje výstava. Půjčit si dnes může skutečně každý, ale zdaleka ne všichni dokážou závazky splácet. Společnosti počítají s tím, že mohou uvalit exekuci na dlužníkův příjem, i když pobírá jen sociální dávky. Na exekuci sociálních dávek, jejichž původním cílem bylo udržet sociálně slabého občana na hranici důstojného života, pak doplácejí všichni, kdo platí daně. Kolik dluží české domácnosti nebankovním institucím? To nevíme. V České republice totiž nemusí ze zákona uvádět množství dlužníků a kolik dluží. Poskytování půjček je volná živnost, takže půjčovat peníze může prakticky kdokoliv. Zadlužení obyvatelstva představuje v době postupující globální finanční a hospodářské krize významné ohrožení celé společnosti. A jednu z hlavních příčin sociálního propadu. Tento propad ohrožuje stále více lidí, a to bez ohledu na jejich sociální status. Nečekaná ztráta zaměstnání způsobí značné životní nepříjemnosti, jednou z nich může být například neschopnost splácet již uzavřené úvěry. Mnoho lidí pak následné finanční problémy řeší další půjčkou. A vytloukají tak klín klínem. Lidé svodu snadno získaných peněz stále podléhají, aniž by příliš hleděli na to, kdo a za jakých podmínek jim půjčku nabízí. A některé úvěrové instituce této poptávky využívají. Klienty lákají do nepřehledné sítě smluvním podmínek, ze kterých téměř není úniku. Při řešení tohoto problému byly dosud veškeré debaty redukovány pouze na problematiku lichvy a výši úroků. To však nestačí. Kdo z nás si pozorně přečetl smluvní podmínky, když si kupoval např. televizi na splátky? " "V některých případech je to kvůli jejich neuvěřitelně složité konstrukci téměř nemožné. Pokud můžete vše řádně splácet, není problém. Ten však nastává ve chvíli, kdy z nějakého důvodu porušíte smlouvu. Co vše lze porušit a jaké mohou být důsledky, často přesahuje horizont lidské představivosti, vysvětluje důvody vzniku analýzy Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. Takzvané rychlé půjčky jsou u sociálně slabších skupin velmi rozšířené. A to jak od nebankovních subjektů, tak od lichvářů. U těchto lidí, je zadlužení obrovský problém. I nízký dluh, se kterým by si většina lidí snadno poradila, u nich často vede ke ztrátě bydlení a tím následně i ke ztrátě zaměstnání, u dětí potom k problémům ve vzdělávání. Zadlužení a ztráta bydlení může vést až k rozpadu rodiny. Spolu s dalšími autory proto vypracoval analýzu úvěrových podmínek poskytovatelů půjček, jejímž cílem je zmapování praxe v oblasti smluvních vztahů mezi věřitelem a dlužníkem. Jejím výsledkem je vypracování Indexu predátorského úvěrování a Kodexu etického úvěrování. Zaměřili jsme se na nebankovní subjekty. Tyto společnosti představují významného hráče v oblasti úvěrování, přičemž mezi nimi existují značné rozdíly. Index predátorského úvěrování tyto rozdíly popisuje a porovnává, doplňuje Daniel Hůle. Odlehčovací služby Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa uspořádala dne od 14 hod. besedu na téma ODLEHČOVACÍ SLUŽBY v Klubu seniorů v Jiříkově. Mohli jsme se více dozvědět o této sociální službě, komu je poskytována, co vše asistenti v rámci odlehčovací služby poskytují a spoustu dalších informací. Odlehčovací služby jsou sociální služby, které si kladou za cíl dlouhodobě udržet člověka, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v jeho přirozeném prostředí domova i v době, kdy jeho pečující (příbuzní, přátelé) nemohou z jakéhokoliv důvodu svou péči vykonávat (vyřizování na úřadech a dalších institucích, volnočasové a odpočinkové aktivity apod.) (pozn. redakce - podrobněji v minulém čísle JN) Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Veškeré informace získáte na tel. č nebo na u: Město Jiříkov se zapojilo do protidluhové kampaně centra Kostka Krásná Lípa p.o. a zahájilo výstavu vernisáží od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Jiříkově dne Otevření výstavy doprovázel krátký program o rizicích půjček, jak se pozná seriózní půjčková společnost, s recitací a písničkou vystoupila třída 6.A ZŠ Jiříkov. Zároveň Vás zveme na výstavu od do v prostorách MěÚ Jiříkov v rámci protidluhové kampaně, kde je možnost zhlédnout i výkresy dětí místní základní školy na toto téma. použité texty Člověk v tísni o.s., Jiříkovské noviny 5/2010

5 Ju b i l e u m v m ě s í ci květnu oslaví paní Božena Petrýdesová, pan Zdeněk Hlodan, paní Blažena Půbrdlová, paní Herta Ulbrichová, paní Jana Haseová, pan Jaromír Petr, paní Alena Bobková, paní Jaroslava Mišková, paní Eva Mašková, pan Jaroslav Poseděl, pan Miroslav Glasa, paní Brunhilda Schmidtová, paní Soňa Kořínková, paní Adéla Waltrová, paní Helena Kováčová v měsíci dubnu oslavil své kulaté jubileum i pan Adolf Michel, zařádil zde tiskařský šotek, proto blahopřejeme dodatečně Všem jubilantům blahopřeme Město Jiříkov, Komise občanských záležitostí a redakce se připojuje In f o r m a c e Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Rozloučili jsme se s paní Ingeborg Nedošínskou, paní Boženou Demeterovou, paní Jiřinou Havlíkovou, paní Růženou Rolencovou a panem Bohumilem Maškem Vz p o m í n k a Dne 9. května uplyne 15 let co od nás odešel manžel a otec Pavel Stodola. Kdo jste ho znal vzpomeňte s námi. Vzpomíná manželka Olina, dcera Nasťa, syn Pavel a syn Jindra s rodinami a ostatní příbuzenstvo Ku l t u r a Kino DK Střelnice Rumburk (www.dkrumburk.cz) h a 18h - Dešťová víla - Živly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheň, Země a Voda - provádějí pravidelnou inspekci u lidí. Za všechny živly sledujeme Vodu, které lidé říkají Dešťová víla... * Pohádka ČR * 96minut * mládeži přístupno * 70,- Kč h - Chůva v akci - Akční komedie, ve které agent CIA zjistí, že být špiónem je vlastně jen legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti * Akční komedie USA * 92minut * dabing * mládeži přístupno * 70,- Kč h - Na hraně temnoty - Propracovaný detektivní thriller s Melem Gibsonem, který se v hlavní filmové roli objevuje poprvé od roku 2002, kombinuje skvělý scénář s přímočarou akcí. * Akční thriller USA/VB * 108minut * titulky * mládeži přístupno od 15 let * 70,- Kč h - Babylon - Šéf ruské mafie Gorsky (Gérard Depardieu), který má pod kontrolou celou východní Evropu, vydává velmi riskantní rozkaz: eskortovat nebezpečnou ženu Auroru (Mélanie Thierry) z Ruska do New Yorku... * Sci-fi thriller USA/FR/VB * 97minut * titulky * mládeži přístupno od 12 let * 70,- Kč Kino a kulturní dům Krásná Lípa :00 - DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ - Komedie Zdeňka Trošky podle předlohy Miloslava Švandrlíka o mladém lékaři žijícím v bytě s manželkou a tchýní. Není moc ctižádostivy, a tak má doma ze života peklo min. Mládeži přístupno. Vstupné 60,- Kč :00 - PERCY JACKSON : ZLODĚJ BLESKU - Titulní hrdina této fantasy pro všechny generace je teenager, který zjistí, že je potomkem řeckého boha Poseidona a musí čelit mytologickým nepřátelům. Vstupné 60,- Kč :00 - PEVNÉ POUTO - Čtrnáctiletou Susie zavraždili a ona se ze svého zvláštního světa stává svědkem událostí, které následovaly po tomto hrozném činu. Nejnovější film Petera Jacksona. 135 min. Přístupno od 12ti let.vstupné 60,- Kč :00 - ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ - Nového zpracování knihy Lewise Carrolla o dobrodružstvích Alenky, která se ocitne ve fantastické podzemní říši se ujal osobitým způsobem režiser Tim Burton. 108 min. Mládeži přístupno. Vstupné 60,- Kč :00 - ŽENY V POKUŠENÍ - Odbornice, která radí jiným s manželskými problémy se musí potýkat s manželovou nevěrou. Pomáhat jí v české komedii Jiřího Vejdělka chtějí dcera i matka. 118 min. Mládeži přístupno.vstupné 60,- Kč Kino Dukla Šluknov :30 - FAME - hudební komedie USA - Exploze hudby, tance a výkony těch nejlepších herců a umělců skutečného života. Tito nadaní teenageři cvičili a připravovali se celé dětství, aby dokázali, že jsou těmi nejlepšími z nejlepších minut, vstupné: 64+1Kč :30 - AVATAR - akční film USA v ČESKÉM ZNĚNÍ - Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie minut, Vstupné: 69+1Kč :30 - PROKLETÝ OSTROV - hororové drama USA do 15 let nevhodné - Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Na něm přísně střežená psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna pacientka, která zmizela minut, vstupné: 64+1Kč :00 - ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ - dobrodružný film v ČESKÉM ZNĚNÍ - Kombinace 135 let staré a přesto stále obrovsky populární knihy Alenka v kraji divů, režiséra T. Burtona a hereckého génia Johnnyho Deppa je něco, čemu opravdu nelze odolat! minut, vstupné: 69+1Kč :30 - KATKA - dokumentární český film do 12 let nevhodný - Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, fyzického i psychického chátrání, na spirále, přerušované jen občasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou skoncovat. 90 minut, vstupné 59+1Kč :30 - SVÍTÁNÍ - akční hororové drama USA (nevhodné do 15 let) - Místo lidí po ulicích pobíhají upíři a lidí je tu opravdu po skromnu. Ale komu to vadí víc? Lidem, že se je každý snaží sežrat, nebo upírům, kteří nemají co jíst? - 98 minut, vstupné 64+1Kč Centrum Panorama Varnsdorf - podrobný program na Po z v á n k a - Se t k á n í n a Jitrovníku Dne 22. května 2010 jste všichni srdečně zváni na 9. ročník setkání na Jitrovníku pod televizní věží nezávazného setkání občanů obcí PĚTIMĚSTÍ při poslechu živé hudby skupiny PELETON (Šramlík). Posezení a občerstvení je připraveno. Neformální zahájení setkání je od 14,00 hod, okolo 14,30 hod. zahájí starostové svojí zdravicí. 34. ročník turistického pochodu Severní Stopou start: 7:45-11:00, Dolní Poustevna - turistická základna - cíl: 10:00-18:00, Dolní Poustevna - výletiště Čtverec Letos opět vyjede historický vlak pro účastníky pohodu Severní stopou. Odjezd z Rumburku je v 8:50 a jeho návrat po skončení pochodu byl stanoven z Dolní Poustevny v 16:00. Je to již 10 jízda tohoto vlaku, která bude uskutečněna díky podpoře Sdružení pro rozvoj Šluknovska a i jízdné je levnější než ve vlaku ČD. Letos ji pro Vás zorganizovala Zubrnická Museální Železnice, která tuto tradici převzala po zaniklém Klubu přátel lokálky. Více informací se dozvíte na stránkách Jiříkovské noviny 05/

6 Šluknovská Liga florbal Ve středu jsme se zúčastnili 5. kola Šluknovské ligy, tentokrát ve florbalu. Turnaj za účasti tradičních družstev z Rumburka (ZŠ Tyršova, ZŠ U Nemocnice), D. Poustevny, Mikulášovic, Šluknova a Jiříkova se odehrál v Rumburku v hale na Koupališti. Naši chlapci předvedli sympatický, bojovný a týmový výkon, který jim nakonec po výsledcích (1:1 s Tyršovkou, 1:2 se Šluknovem, 0:1 s Nemocnicí, 3:0 s Mikulášovicemi a 1:1 s D.Poustevnou) vynesl bramborovou medaily, tedy 4. místo. I když se historie na výsledky neptá, musím podotknout, že naši florbalisté byli všem minimálně vyrovnaným soupeřem. Naši školu reprezentovali Jan Holeček - 6.a, Michal Zvára - 7.b, Vojtěch Čerkl - 7.b, Martin Kosáček - 7.b, David Jurajda - 8.a, Dominik Března - 8.a, Michal Stibůrek - 8.b, Ivan Garža - 8.b, Miroslav Ondrák - 9.a, Martin Tančibok - 9.a, Denis Pohl - 9.a Další kolo pokračuje vybíjenou dívek, kterou pořádá naše škola na místním kurtu na Spartaku. p.uč.jan Kolář Ce n t r u m p r o r o d i n n é aktivity Vč e l k a v Jiříkově budova České spořitelny, zadní vchod, 2. patro, Dne proběhla v našem Centru BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK. Dle ohlasů návštěvníků měla akce úspěch a do léta určitě uspořádáme ještě jednu. Rádi bychom tímto položili základ každoroční tradice. Děkujeme maminkám za aktivní přístup a pomoc při organizaci této akce. Za dopravu potřebných věcí děkujeme Petru Petrovi ml : Dnes jsme s maminkami a dětmi pořádali v Centru MAŠKARNÍ KARNEVAL. Účast byla veliká, děti měly krásné a slušivé masky. V 10 hod. šel průvod maminek s dětmi městem. Maminky si dětičky vyfotily a navštívily MěÚ, kde je přijal s úsměvem na tváři starosta města pan Maják. A co v našem centru děláme? Jak fungujeme? Jsme nezisková organizace, nemáme žádné zaměstnance a naše fungování závisí zcela na dobrovolných příspěvcích sponzorů a hlavně na ochotě a zájmu maminek navštěvovat naše vzdělávací kurzy a společenské programy. I tak je pro nás nelehké zabezpečit chod Centra a finance na provozní náklady - elektřinu, plyn a pomůcky na tvoření. Velké DÍK patří Městu Jiříkov a sponzorům. Kdy máme otevřeno? Co u nás najdete? Pro maminky a jejich dětičky máme otevřeno každé pondělí a středu od 9-12 hod. Během dopoledního včelkování s dětmi tvoříme, tancujeme, zpíváme a hrajeme si. Program přizpůsobujeme zájmu maminek a dětí. Odpolední program - v pondělí máme němčinu pro maminky - již rozjetý kurz - Německy rychle s úsměvem, v pátek: hod. tvoříme s Martinou - nyní na téma Decoupage, chystáme se na tvoření s FIMO hmotou. A do léta akce - Den dětí, výlet do ZOO vláčkem, Kurzy Baby signs- znakování miminek, letní burza, dětská miniolympiáda, Hurá prázdniny! Děkujeme všem maminkám a jejich dětem za společné veselé chvíle a zážitky v našem Centru. Přijďte i Vy a těšíme se na Vás! Za Včelku Jana Z č i n n o s t i SDH Jiříkov požár travního porostu: Jednotka ve 13:05 hod vyrazila k požáru trávy u silnice ve Filipově-Vyhlídka. Na místě se průzkumem zjistilo, že hoří travní porost u silnice o rozloze přibližně 50 metrů čtverečních. Požár byl zdolán za pomoci vysokotlaku zapálený travní porost: Ve 14:03 vyrazila jednotka na uhašení zapáleného travního porostu, poblíž vlakového nádraží v Jiříkově. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde místní občan pálí odpadky z domu. Oheň se rozšířil na plochu cca 15x10 m. Po likvidaci ohně věc na místě řešila MP Jiříkov požár Staré Křečany: V 6:00 hod jednotka vyjela k požáru domu. Jednalo se o požár rekreační chalupy ve Starých Křečanech. Po příjezdu, na místo události, se již prováděly hasební práce jednotkami Rumburk, Šluknov a Brtníky. V oběktu se nacházely dvě osoby, které stačily včas z domu odejít. více na Jiříkovské noviny - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - Michal Gavlík, MK ČR 11261, Náklad 500 ks, termín vydání dalšího čísla je Příspěvky přijímá redakce do do 12 hodin, kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo přenosných médiích.

Jiříkovské. Noviny. Př í s l o v í Osudem často nazýváme souhrn chyb, kterých jsme se v životě dopustili.

Jiříkovské. Noviny. Př í s l o v í Osudem často nazýváme souhrn chyb, kterých jsme se v životě dopustili. Jiříkovské zdarma červen 2010 číslo 6, ročník XV Noviny Př í s l o v í Osudem často nazýváme souhrn chyb, kterých jsme se v životě dopustili. Svozové termíny 21.06. '10 08.07. '10 19.07. '10 02.08. '10

Více

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV Jiříkovské Noviny Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ Svozové termíny 27. 09. '10 11.10. '10 25.10. '10 08.11.

Více

Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb

Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb Př í s l o v í Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb Svozové termíny 16. 08. '10 30. 08. '10 13. 09. '10 27. 09. '10 zelené a žluté pytle (každý lichý týden) Tříděný odpad připravte

Více

Jiříkovské Noviny ÚPRAVA ZELENĚ NA NÁMĚSTÍ. CITÁT Jediným způsobem, jak zjistit meze možného, je odvážit se alespoň malý kousek za hranice nemožného.

Jiříkovské Noviny ÚPRAVA ZELENĚ NA NÁMĚSTÍ. CITÁT Jediným způsobem, jak zjistit meze možného, je odvážit se alespoň malý kousek za hranice nemožného. zdarma únor 2011 číslo 2, ročník XVI Jiříkovské Noviny CITÁT Jediným způsobem, jak zjistit meze možného, je odvážit se alespoň malý kousek za hranice nemožného. SVOZOVÉ TERMÍNY 14.02. '11 28.02. '11 14.03.

Více

Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII Citát Nejdrahocennějším kovem je práce. Odlévají se z něho lidé. ~ Edmund Burke~ Domov Severka p.o. Jiříkov Vás zve na Den otevřených dveří dne

Více

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII Citát Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. ~Aristotelés~ Starosta Města Jiříkov vyhlašuje 14. ročník Výtvarné soutěže

Více

Jiríkovské Noviny zdarma listopad 2012 číslo 10 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma listopad 2012 číslo 10 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma listopad 2012 číslo 10 ročník XVII Citát Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu

Více

Jiříkovské. noviny. Citát. V ý z v a. Zastupitelé rozhodli. Veteránem severem 2013 11. ročník srazu. 20. ročník HOUMROVA TRIATLONU

Jiříkovské. noviny. Citát. V ý z v a. Zastupitelé rozhodli. Veteránem severem 2013 11. ročník srazu. 20. ročník HOUMROVA TRIATLONU Jiříkovské noviny Otevřený dopis p. Fürstové Čtěte na str. 2 Číslo 8 Ročník XVIII Září 2013 Zdarma Závěrečný účet města Jiříkova za rok 2012 Kdy mohu kácet bez povolení? Čtěte na str. 3 Čtěte na str. 3

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY KYNOLOGICKÝ KLUB JIŘÍKOV SBĚRNÝ DVŮR. měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma červen 2015 číslo 6 ročník XX ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY KYNOLOGICKÝ KLUB JIŘÍKOV SBĚRNÝ DVŮR. měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma červen 2015 číslo 6 ročník XX ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma červen 2015 číslo 6 ročník XX ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 2 RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ strana 3 INFORMACE Z RADNICE strana 4 MĚSTO HLEDÁ NOVÉHO

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více

Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně

Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně zdarma duben 2009 číslo 4, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í Kvůli jednomu hřebíku lze ztratit podkovu, kvůli jedné podkově lze ztratit koně ~turecké přísloví~ Svozové termíny 20. 04. '09 04.

Více

Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI

Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI v Jiríkovské Noviny zdarma prosinec 2011 číslo 12 ročník XVI CITÁT Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je

Více

Jiříkovské Noviny. zdarma říjen 2009 číslo 10, ročník XIV. 19.10. '09 02.11. '09 16.11. '09 30.11. '09 zelené a oranžové pytle

Jiříkovské Noviny. zdarma říjen 2009 číslo 10, ročník XIV. 19.10. '09 02.11. '09 16.11. '09 30.11. '09 zelené a oranžové pytle zdarma říjen 2009 číslo 10, ročník XIV Jiříkovské Noviny p ř í s l o v í Až přeplaveš řeku, můžeš říkat, že krokodýl má na hlavě hrbolek. ~africké přísloví~ svozové termíny 19.10. '09 02.11. '09 16.11.

Více

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII Citát Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. ~Božena Němcová~ Upozornění Dle stávající vyhlášky č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování,

Více

Socha z písku představuje Českosaské Švýcarsko

Socha z písku představuje Českosaské Švýcarsko 374 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 29. dubna krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč 15. dubna 2010 Socha z písku představuje Českosaské Švýcarsko Minulost i současnost Českosaského Č Švýcarska Š představuje

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův den otevřených dveří změna! POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD termín splatnosti FOTOGALERIE

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův den otevřených dveří změna! POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD termín splatnosti FOTOGALERIE NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Záři 2014 cena: 10 Kč starostův den otevřených dveří změna! str. 3 FOTOGALERIE letní tábor - sloup v čechách mariánská pouť str. 24-25 POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma leden 2015 číslo 1 ročník XX MĚSTSKÁ POLICE INFORMUJE strana 2 POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU V neděli 28. prosince 2014 proběhl významný

Více

Veřejná služba z pohledu krásnolipské radnice

Veřejná služba z pohledu krásnolipské radnice 442 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 24. ledna 4,- Kč Čtvrtek 10. ledna Veřejná služba z pohledu krásnolipské radnice Rozhodnutí zrušení povinného výkonu tzv. veřejné služby,

Více

Podpořte naši školu při hlasování. krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč 13. května 2010 Nad Křinicí bdí živly i se vzkazem pro příští generace

Podpořte naši školu při hlasování. krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč 13. května 2010 Nad Křinicí bdí živly i se vzkazem pro příští generace 376 krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč 13. května 2010 Nad Křinicí bdí živly i se vzkazem pro příští generace Příští číslo Vikýře vyjde mimořádně v úterý 1. června 2010 Vážení budoucí spoluobčané! Píšeme

Více

Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Sketa, než umře, stokrát umírá, chrabrý jen jednou ochutná smrti. ~William Shakespeare~

Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í Sketa, než umře, stokrát umírá, chrabrý jen jednou ochutná smrti. ~William Shakespeare~ zdarma květen 2009 číslo 5, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í Sketa, než umře, stokrát umírá, chrabrý jen jednou ochutná smrti. ~William Shakespeare~ X. jubilejní Jiříkovský Pohádkový les v sobotu

Více

Jiříkovské Noviny. Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i. zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV

Jiříkovské Noviny. Va r h a n y v e Filipově s e p o d a ř í z a c h r á n i t d í k y d o t a c i. zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV zdarma březen 2009 číslo 3, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, a kdo je uvnitř, chce ven ~arabské přísloví~ Svozové termíny 23.

Více

Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT

Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT zdarma duben 2011 číslo 4, ročník XVI CITÁT Jiříkovské Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. Jestliže ano,

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 460 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 10. října 4,- Kč Čtvrtek 26. září Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu Na celodenní návštěvu Českého Švýcarska zavítal ministr životního

Více

Sociální služby města Sušice? O tom jsme si povídali s ředitelkou Mgr. Renatou Vácovou a sociální pracovnicí Bc. Jitkou Kozlovou.

Sociální služby města Sušice? O tom jsme si povídali s ředitelkou Mgr. Renatou Vácovou a sociální pracovnicí Bc. Jitkou Kozlovou. 3/2011 11. února 2011 Cena 7,00 Kč Blíží se sčítání lidu, bytů a domů Víte, že sčítání lidu, tažného dobytka a domů v roce 1754 se konalo na základě císařského ediktu Marie Terezie? Pro potřeby tohoto

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

na okraj Letošní zvláštní zima nás překvapila! Jaké bude jaro 2014?

na okraj Letošní zvláštní zima nás překvapila! Jaké bude jaro 2014? na okraj 2 2 Letošní zvláštní zima nás překvapila! Jaké bude jaro 2014? 2 tel. 568 423 539 e-mail: eva.safrankova@wspk.cz Počasí si opravdu s námi zahrává. Letošní zima v našem městě byla mírná až na jeden

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Zpravodaj Městského úřadu v Novém Boru. 80. výročí slavnostního otevření nové české budovy školní

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Zpravodaj Městského úřadu v Novém Boru. 80. výročí slavnostního otevření nové české budovy školní NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Zpravodaj Městského úřadu v Novém Boru Květen 2008 cena: 8,50 Kč 90. výročí Rumburské vzpoury 24. května, nám. Míru program oslav str., 4 Dospělí dětem 2008 Městské divadlo 23.- 25.5.

Více

Varnsdorfští proti amnestii

Varnsdorfští proti amnestii ČÍSLO 2 25. LEDEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Venezuelský velvyslanec otevřel výstavu o Amazonii i Fotorok Městská knihovna Varnsdorf sice pořádá vernisáže všeho

Více

měsíčník městského úřadu červen 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu červen 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu červen 2004 cena 10,- Kč Schůze rady.......................str. Požární řád města..................str. Volby do Evropského parlamentu......str. Kriminalita.......................str.

Více