TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST PŘI SPRÁVĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH STÁTEM A SAMOSPRÁVAMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST PŘI SPRÁVĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH STÁTEM A SAMOSPRÁVAMI"

Transkript

1 TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST PŘI SPRÁVĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH STÁTEM A SAMOSPRÁVAMI Obsazování a odměňování dozorčích rad a managementu v ovládaných společnostech Podklad pro debatu expertů na prvním kulatém stole, 13. října 2011, od 8:30 do 10:30 v Americkém centru 1. Úvod Cílem tohoto materiálu je představit doporučení OECD a dobrou praxi některých zemí OECD pokud jde o transparentní systém nominace do funkcí členů orgánů státem vlastněných podniků 1 (dále jen SVP ). Druhým cílem je představit některá doporučení OECD a dobrou praxi, která se týká vyhodnocování výkonu a stanovování odměn za tyto funkce. Materiál se soustřeďuje na doporučení spočívající ve vytvoření tzv. nominačních výborů, zveřejnění závazného procesu nominací uvnitř vlastnické entity, na návaznost mezi vyhodnocováním plnění vlastnické politiky a odměňováním včetně zřízení tzv. výborů pro odměňování. V části 4. tohoto podkladu se snažíme naznačit možné směry řešení vycházející z nám známých příkladů dobré praxe. 2. Doporučení OECD a dobrá praxe Obsazování orgánů SVP Podle OECD Guidelines má stát ustanovit dobře strukturovaný a transparentní systém nominace v podnicích s výlučnou nebo většinovou majetkovou účastí státu a aktivně se účastnit nominací do všech orgánů státem SVP. 2 Orgány SVP mají mít nezbytné schopnosti a objektivitu k výkonu svých funkcí strategického řízení a kontroly managementu, měly by být bezúhonné a být odpovědné za své jednání. 3 V některých státech (např. ve Velké Británii 4 nebo Norsku) je za dobrou praxi považováno ustanovení zvláštní nominační komise, která by dohlížela na nominační proces do orgánů SVP. Ačkoli tyto výbory nebo komise mohou pouze vydávat doporučení, mohou mít silný vliv v praxi. Podobné 1 Pojem státem vlastněné podniky (dále též SVP ) je vybrán jako nadřazený pojem pro obě formy podnikání státu, tedy pro státní podniky a pro akciové společnosti s majetkovou účastí státu. 2 OECD Guidelines, Guideline II. F bod 2., str OECD Guidelines, Guideline VI., str Dobrou praxi ve Velké Británii popisuje např. Combined Code z roku 2000, jehož ustanovení A.5.1, týkající se dosazování členů orgánů obchodních společností, uvádí jako dobrou praxi zavedení výboru pro jmenování (s výjimkou obchodních společností s malým počtem členů orgánů). Combined Code je dostupný z: Rovněž UK Corporate Governance Code z roku 2010 (který nahradil předchozí verze Combined Code) potvrzuje zavedení výboru pro jmenování jako dobrou praxi. Viz 10.pdf 1

2 doporučení obsahuje také český Kodex správy a řízení společností. 5 Dále se doporučuje, aby vlastnická entita buď uchovávala databázi kvalifikovaných kandidátů, vytvořenou v průběhu nominačního procesu, nebo aby využívala služeb profesionálních personálních agentur, protože to pomůže rozšířit soubor kvalifikovaných kandidátů. S vlastnostmi konkrétních kandidátů na členy orgánů SVP úzce souvisí otázka kvalifikace uchazečů (stanovení požadavků na kvalifikaci a zkušenosti, ověření odborných předpokladů jakou součást nominačního procesu, informace o kvalifikaci a zkušenostech uchazečů mají být k dispozici valné hromadě) a možné omezení počtu současně vykonávaných funkcí jednou osobou. Posouzení, zda je kandidát schopen řádně plnit všechny své funkce, by mělo spočívat na nominačním výboru. Samozřejmostí by měl být požadavek na bezúhonnost kandidátů. Důležitá je také otázka délky funkčního období. 6 Jako příklad dobré praxe v souvislosti s nominačním procesem lze uvést v prvé řadě norskou vlastnickou politiku. Ta vyžaduje u kótovaných SVP existenci nominačního výboru, v níž má stát (případně další akcionáři či vlastníci SVP) své zástupce, prostřednictvím nichž zajišťuje, že členové orgánů SVP mají dostatečné schopnosti k výkonu své funkce. U ostatních SVP, které jsou 100% vlastněny státem, musí norské Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořit instrukce pro přípravu voleb členů orgánů SVP. Na základě těchto instrukcí má být příprava voleb organizována vnitřním nominačním výborem pro každý jednotlivý SVP. Nominační výbor kromě doporučení konkrétních kandidátů připravuje také doporučení ohledně odměňování členů orgánů SVP. Kromě toho norská vlastnická politika 7 zakazuje aktivním politikům (včetně členů norského parlamentu), jednotlivým ministrům a státním zaměstnancům, jejichž působnost zahrnuje také kontrolu nebo regulaci SVP, účast v orgánech SVP. 8 Jedním z důvodů tohoto zákazu (resp. požadavku apolitické nominace) je snaha předejít zaujatosti a střetu zájmů, který by mohl nastat v případě, že zájmy některých akcionářů jsou odlišné od zájmů státu. Jako příklad dobré praxe v souvislosti s kompetencemi kandidátů, resp. s jejich odbornými předpoklady, lze uvést polskou právní úpravu. Kandidáti na členy dozorčí rady SVP musí podstoupit zkoušky, v nichž musí prokázat své znalosti relevantních právních předpisů (obchodní právo, 5 Viz bod číslo 18, str. 34 Kodexu (celý Kodex viz např. Kodex doporučuje vytvoření nominačního výboru, který by dozorčí radě dával doporučení ohledně návrhů kandidátů ve všech nových volbách členů dozorčí rady a členů představenstva (případně osoby ředitele státního podniku), a to alespoň v obchodních společnostech se základním kapitálem větším než 100 milionů Kč. 6 Příkladem dobré praxe v souvislosti s obsazováním členů orgánů obchodní společnosti je Britský UK Corporate Governance Code z roku 2010, který v zájmu větší odpovědnosti doporučuje, aby všichni členové orgánů největších kótovaných obchodních společností na Londýnské burze cenných papírů (FTSE 350) podstupovali každoroční potvrzení ve funkci formou znovuzvolení (UK Corporate Governance Code, ustanovení B.7.1, str. 17.). U ostatních společností by pak měla být zavedena maximálně tříletá funkční období členů orgánů obchodní společnosti. Základní informace o tomto dokumentu jsou k dispozici z: Aktuální verze je k dispozici z: 10.pdf. 7 Norská vlastnická politika, str Kromě Norska zakazuje politikům členství v orgánech SVP také Německo, s výjimkou ministrů, kteří nejsou členy parlamentu. Viz Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A survey of OECD countries, str

3 občanské právo, zákoník práce apod.), znalosti týkající se správy a řízení SVP a znalosti managementu (plánování, marketing, účetnictví atd.). Úspěšní absolventi zkoušek obdrží certifikát a jsou zařazeni do databáze 9 vedené polským Ministerstvem státní pokladny, 10 z níž jsou poté vybíráni při volbách členů dozorčích rad SVP. 11 Odměňování orgánů SVP OECD Guidelines neobsahují v přímé souvislosti s odměňováním doporučení relevantní pro tuto debatu. 12 Nicméně OECD Guidelines 13 doporučují vytvářet specializované výbory pro odměňování, které by podporovaly orgány SVP (především dozorčí radu) při výkonu jejich funkcí. K politice odměňování se vztahuje také český Kodex správy a řízení společností, který v příloze č. 2. k bodu 2.3 doporučuje představenstvu nebo dozorčí radě zřídit výbor pro odměňování. 14 Problematikou odměňování členů orgánů obchodních společností se však zabývá také EU, a to v doporučení Komise ze dne , č. 913, 15 ve znění doporučení Komise ze dne Ačkoli se jedná o doporučení, upravující odměňování členů orgánů 17 kótované obchodní společnosti, lze je aplikovat i na ostatní obchodní společnosti, včetně SVP. Odměňování členů orgánů SVP za výkon funkcí by mělo být navázané na vyhodnocování jejich výkonu. Podle OECD Guidelines má stát jednak nastavit systém podávání zpráv, který umožňuje pravidelně monitorovat a vyhodnocovat činnost SVP jako celku 18. Vedle toho mají podle OECD Guidelines 19 také orgány SVP provádět roční vyhodnocení své činnosti, resp. výkonu svých funkcí. Komparativní analýza členských států OECD 20 potvrdila, že systematické hodnocení výkonů orgánů SVP je součástí dobré praxe některých států (Nový Zéland, Polsko, Švédsko a Norsko). Jako příklad dobré praxe lze uvést Švédsko, které ve svém kodexu správy a řízení z roku zavedlo pravidelné 9 Stále více zemí OECD vytváří databáze vhodných kandidátů. tento trend je potvrzen v Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A survey of OECD countries, str Informace jsou dostupné (pouze v polštině) z: 11 Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A survey of OECD countries, str Jediný problém, který OECD Guidelines zmiňují, je nízká výše odměn členů orgánů SVP v porovnání se srovnatelnými pozicemi v soukromých podnicích. 13 OECD Guidelines, Guideline VI. E, str. 17 a Ačkoli logičtější by vzhledem k 187 odst. 1 písm. g) ObZ bylo, aby výbor pro odměňování zřídila a pravomocemi vybavila přímo valná hromada akciové společnosti. Výbor pro odměňování by tak do jisté míry převzal odpovědnost za odměňování členů orgánů společnosti. 15 Doporučení Komise ze dne o podpoře vhodného systému odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze (2004/913/ES). Dostupné z: 16 Doporučení Komise ze dne , kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze (2003/385/ES). Dostupné z: 17 Představenstvo a dozorčí rada. Navíc se doporučení vztahuje i na odměňování generálních ředitelů v případě, že tito nejsou členy orgánů společnosti. 18 OECD Guidelines, Guideline II. F bod 3, str OECD Guidelines, Guideline VI. F, str. 18 a Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A survey of OECD countries, str The Swedish Code of Corporate Governance, dostupný z: 3

4 hodnocení výkonu orgánů SVP jako celku, pravidelné hodnocení výkonů jednotlivých členů těchto orgánů a pravidelné hodnocení výkonu předsedy představenstva (a předsedy dozorčí rady) Česká právní úprava a praxe Základní právní rámec představuje zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSP ) pro státní podniky a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObZ ), pro akciové společnosti. Obsazování orgánů SVP Právní úprava sice jasně stanovuje systém volby, resp. jmenování členů orgánů SVP, způsob nominací kandidátů však není upraven právními předpisy (měl by být upraven ve stanovách SVP). Ani existence nominačního výboru (viz výše) není předepsána zákonem nebo jiným předpisem. Právní úprava nevyžaduje důsledně od členů orgánů SVP ani odborné znalosti nebo zkušenosti 23. To lze akceptovat v případě soukromých obchodních společností, ovšem v případě SVP je na místě obsazovat orgány společnosti profesionály. Právní úprava rovněž nestanoví žádný maximální počet funkcí, které může člen orgánu SVP současně vykonávat. Požadavek bezúhonnosti členů orgánů SVP je v české právní úpravě splněn jen částečně. 24 Odměňování orgánů SVP Souvisejícím právním předpisem, který upravuje odměňování členů orgánů SVP, je usnesení vlády ze dne č. 159, 25 jehož přílohou jsou Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem (dále jen Zásady odměňování ) Pro přesnost: švédský model správy a řízení obchodní společnosti lze považovat za kompromis mezi monokratickým systémem (typickým např. pro Velkou Británii, kdy existuje jediná správní rada) a dualistickým systémem (typickým např. pro Německo, z něhož švédská právní do značné míry úprava vychází, a donedávna rovněž pro Českou republiku, kdy existuje představenstvo a dozorčí rada). Zjednodušeně však lze pro potřeby této analýzy říci, že švédská právní úprava dopadá de facto na předsedu představenstva a také na předsedu dozorčí rady. 23 Členové dozorčí rady státního podniku jsou podle 13 odst. 3 ZSP jmenováni a voleni z řad nezávislých odborníků, ekonomů, vědecko-technických pracovníků, pracovníků bankovního sektoru a zástupců zaměstnanců státního podniku. Pokud jde o akciovou společnost, podmínky pro členství v představenstvu jsou uvedeny v 194 odst. 7 ObZ a v 196 ObZ, přičemž požadavek odbornosti mezi podmínkami chybí. Podmínky pro členství v dozorčí radě jsou uvedeny v 200 odst. 3 a 4 ObZ, ani zde nejsou vyžadovány odborné znalosti. 24 Konkrétně ZSP nevyžaduje v žádném svém ustanovení bezúhonnost ředitele, jeho zástupců nebo členů dozorčí rady, a to ani v rozsahu, v jakém je vyžadována podle ObZ. Naproti tomu ObZ vyžaduje bezúhonnost - ve smyslu 6 odst. 2 až 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - jak u členů představenstva, tak u členů dozorčí rady v ustanovení 194 odst. 7 ObZ, resp. 200 odst. 3ObZ. V případě společnosti České dráhy, a. s. je podmínka bezúhonnosti vyžadována odkazem na ObZ v ustanovení 1 odst. 2 ZOD. 25 Dostupné z: pdf 26 Dostupné z: %99%C3%ADloha%20w100222a.0159.pdf. Zásady odměňování se vztahují na všechny SVP, v nichž má stát alespoň 33% majetkovou účast a současně lze předpokládat, že v daném roce celkový roční příjem člena orgánu SVP, vedoucího zaměstnance státního podniku nebo jednatele SVP by mohl přesáhnout 1,8 mil. Kč. Zásady odměňování 4

5 Zásady odměňování respektují výše uvedená doporučení Komise, týkající se transparentnosti. Konkrétní kritéria a cíle, od nichž jsou odvozeny některé složky odměn, však Zásady odměňování neobsahují, pouze doporučují kombinaci finančních a nefinančních kritérií, nastavení těchto kritérií je tak ponecháno příslušným ministerstvům, potažmo SVP. 27 Povinnost pravidelného sebehodnocení ani ObZ dozorčí radě či představenstvu ani ZSP dozorčí radě a řediteli neukládá (ale na druhou stranu ani nezakazuje). 4. Návrh doporučení Obsazování orgánů SVP Měla by existovat závazná a veřejná procedura pro nominaci uvnitř vlastnické entity Zvedení nominačních výborů buď na úrovni vlády, nebo na úrovni SVP Včasné zveřejnění kvalifikačních předpokladů na pozice v orgánech SVP Vlastnická entita zveřejňuje v dostatečném předstihu před konáním valné hromady profily jednotlivých kandidátů, navrhovaných státem. Součástí zveřejňovaných informací by mělo být stanovisko nominačního výboru, včetně případného odlišného stanoviska ministerstva. Jednou z podmínek volitelnosti by mělo být naplnění kvalifikačních kritérií (odbornost, zkušenosti), které by se prokazovalo zkouškou Souběh funkcí by měl být posuzován a měl by být vyloučena nominace takového kandidáta v případech, kdy by souběh mohl ohrozit výkon dané funkce V právních předpisech relevantních pro SVP 28 by měl být obsažen horní limit počtu členů orgánů SVP tak, aby tyto orgány nebyly zbytečně rozšiřovány ve snaze zajistit politickou trafiku Měl by být zaveden limit maximální délky jednoho funkčního období u člena orgánu SVP 29 Požadavek bezúhonnosti členů orgánů SVP by měl být nově obsažen také v 13 odst. 3 ZSP respektují výše uvedená doporučení Komise, týkající se transparentnosti, neboť vyžadují po příslušných ministerstvech včlenit do stanov nebo jiných dokumentů SVP zásady informační povinnosti SVP vůči ministerstvům. 27 Ministerstva mají povinnost zabezpečit, aby míra plnění kritérií a cílů a jejich následného promítnutí do výše variabilní složky příjmů a odměn, včetně jejich výplaty, byla odsouhlasena kontrolním orgánem SVP (tedy dozorčí radou), případně valnou hromadou. Z tohoto vymezení je patrno, že u fixní složky taková povinnost ministerstev není. 28 Např. by mělo být novelizováno ustanovení 13 odst. 2 ZSP a 12 odst. 3 ZSP (počet zástupců ředitele), dále ustanovení 200 odst. 1 ObZ a 194 odst. 3 ObZ a změněno by mělo být rovněž ustanovení 446 odst. 1 a 455 odst. 1 vládního návrhu zákona o obchodních korporacích. 29 Co se týká délky funkčního období členů orgánů akciové společnosti, platí omezení ObZ, že funkční období člena představenstva nebo člena dozorčí rady nemůže přesáhnout pět let ( 194 odst. 1 ObZ, resp. v 200 odst. 2 ObZ. Funkční období prvních členů dozorčí rady je dle 200 odst. 2 ObZ pouze jeden rok). Omezení, týkající se počtu znovuzvolení konkrétní osoby v následujících funkčních obdobích, ObZ neobsahuje. Problém představuje vládní návrh zákona o obchodních korporacích, který již neobsahuje limit pěti let jako maximální délky jednoho funkčního období člena orgánu akciové společnosti. Podle 446 odst. 3 vládního návrhu zákona o obchodních korporacích určují délku funkčního období členů představenstva stanovy společnosti nebo smlouva o výkonu funkce. Pokud délka funčního období není těmito dokumenty upravena, je funkční období 5 let. Totéž se týká délky funčního období členů dozorčí rady, upravené v 455 odst. 4 téhož zákona (s výjimkou, že v případě rozporu mezi délkou funkčního období uvedeného ve stanovách a ve smlouvě o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě). Důvodová zpráva tuto změnu nijak nekomentuje (viz str. 242 až 244). Důvodová zpráva k dispozici z: 5

6 Vláda, resp. relevantní ministerstva, by měla doplnit stanovy (resp. statuty) SVP tak, aby v nich byly stanoveny požadavky na odborné znalosti a aby obsahovaly podrobnou úpravu nominačního procesu a následné volby členů orgánů SVP. Odměňování orgánů SVP V SVP by měly být zřízeny výbory pro odměňování. Výbor pro odměňování by měl povinnost navrhnout finanční i nefinanční kritéria, na jejichž základě by bylo prováděno hodnocení výkonu jednotlivých členů orgánů SVP. Tato kritéria by měla vycházet primárně z plnění (resp. neplnění) cílů, stanovených SVP ve vlastnické politice státu. Dále by měl výbor povinnost provádět průběžná srovnání výše odměn s obdobnými obchodními společnostmi. Mělo by dojít ke zveřejnění smluv o výkonu funkce se členy orgánů SVP, takže by tyto dokumenty byly dostupné alespoň všem akcionářům (resp. vlastníkům) SVP, tak i široké veřejnosti. Součástí výročních zpráv představenstva a dozorčí rady by měla být i zpráva o vlastní činnosti a vyhodnocení této činnosti (sebehodnocení). Mgr. Petr Bouda a Mgr. Martin Fadrný, Brno,

III. Důvodová zpráva

III. Důvodová zpráva III. Důvodová zpráva 1. Analýza současného stavu v oblasti výběru a nominace odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a do funkcí členů orgánů obchodních společností s majetkovou

Více

Potřebují státní a obecní firmy přísnější pravidla?

Potřebují státní a obecní firmy přísnější pravidla? Potřebují státní a obecní firmy přísnější pravidla? Výroční zpráva BIS za rok 21 otevřeně hovoří o manipulaci a nadhodnocování zakázek ve velkých společnostech ovládaných státem. Za rozhodující faktor,

Více

VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ

VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS, BRNO 2011 Ekologický právní servis je nevládní

Více

VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ

VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS, BRNO 2011 Ekologický právní servis je nevládní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. a) Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. a) Zhodnocení platného právního stavu DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 77/1997 Sb. o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů ani jiné právní předpisy neupravují kvalifikační kritéria pro členy

Více

TRANSPARENTNOST MĚSTSKÝCH SPOLEČNOSTÍ: příklad 5 dopravních podniků v ČR

TRANSPARENTNOST MĚSTSKÝCH SPOLEČNOSTÍ: příklad 5 dopravních podniků v ČR TRANSPARENTNOST MĚSTSKÝCH SPOLEČNOSTÍ: příklad 5 dopravních podniků v ČR TRANSPARENTNOST MĚSTSKÝCH SPOLEČNOSTÍ: příklad 5 dopravních podniků v ČR Martin Kameník Vedoucí projektu: Steffi Černá, Andrea Kohoutková

Více

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu Právní a regulatorní rámec společností vlastněných státem (dále jen SVS) by měl zabezpečit klidné prostřední

Více

IV. Výsledky připomínkového řízení

IV. Výsledky připomínkového řízení 1 IV. Výsledky připomínkového řízení k materiálu pro schůzi vlády Návrh zákona o pravidlech pro výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností

Více

Pokud povinný subjekt nesplňuje kumulativně všechny podmínky stanovené v 44 odst. 6 ZoA, je povinen zřídit výbor pro audit.

Pokud povinný subjekt nesplňuje kumulativně všechny podmínky stanovené v 44 odst. 6 ZoA, je povinen zřídit výbor pro audit. Obsah dotazu (1): Jsou podmínky, při jejichž splnění není nutné zřizovat výbor pro audit a může jej nahradit dozorčí rada ( 44 odst. 6 ZoA) kumulativní, nebo alternativní? směrnice o auditu (Směrnice)

Více

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 květen 2011 Obsah Obsah... 1 I. Úvodem... 4 II. Změny některých úkolů... 5 1.2 Zavedení větší transparentnosti hlasování v

Více

IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA. A. Obecná část

IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA. A. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi

Více

Analýza možnosti jediné komplexní úpravy právního postavení zaměstnanců ve veřejné správě

Analýza možnosti jediné komplexní úpravy právního postavení zaměstnanců ve veřejné správě III. Analýza možnosti jediné komplexní úpravy právního postavení zaměstnanců ve veřejné správě Úvod Pojem veřejné správy nemá ústavní ani zákonnou definici. Z hlediska zpracování analýzy možnosti jediné

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

ORGANIZAČNÍ A PROCESNÍ ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR: KOMPARATIVNÍ ANALÝZA

ORGANIZAČNÍ A PROCESNÍ ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR: KOMPARATIVNÍ ANALÝZA ORGANIZAČNÍ A PROCESNÍ ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR: KOMPARATIVNÍ ANALÝZA Organizační a procesní zajištění veřejných zakázek v ČR: komparativní analýza autor: Martin Kameník autoři kapitol: 1.1, 1.2,

Více

S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti

S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Stavební spořitelna České spořitelny,

Více

Dopady finanční krize (2008/2009) na vývoj práva společností (s důrazem na politiku odměňování ve společnostech)

Dopady finanční krize (2008/2009) na vývoj práva společností (s důrazem na politiku odměňování ve společnostech) Dopady finanční krize (2008/2009) na vývoj práva společností (s důrazem na politiku odměňování ve společnostech) Výjezdní seminář z obchodního práva 8. - 10. dubna 2011 Klára Kulhánková 4. ročník 1 Obsah

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership)

Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership) Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership) Úvodní teze k Akčnímu plánu Informační kontext Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership - OGP) je mezinárodní iniciativou

Více

SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI Corporate Governance Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. Autor:

Více

KONZULTAČNÍ MATERIÁL. Organisational requirements. Požadavky na organizaci a provoz. Ministerstvo financí ČR

KONZULTAČNÍ MATERIÁL. Organisational requirements. Požadavky na organizaci a provoz. Ministerstvo financí ČR D KONZULTAČNÍ MATERIÁL Organisational requirements Požadavky na organizaci a provoz Ministerstvo financí ČR K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L Požadavky na organizaci a provoz Ministerstvo financí České

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Částka 20 Ročník 2010. Vydáno dne 30. prosince 2010 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 20 Ročník 2010. Vydáno dne 30. prosince 2010 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 20 Ročník 2010 Vydáno dne 30. prosince 2010 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 24. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. 12. 2010 k výkonu činnosti banky, družstevní záložny a obchodníka s cennými

Více

Zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti. Všeobecná pravidla

Zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti. Všeobecná pravidla Zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti Všeobecná pravidla I. Cíl společnosti Hlavním cílem orgánů společnosti je podporovat zájmy společnosti, tj. zvyšovat hodnotu majetku, který jim byl akcionáři

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

A n a l ý z a. zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí

A n a l ý z a. zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí III. I. Úvod 1. Důvod předložení N Á V R H A n a l ý z a zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí Materiál je předkládán na základě úkolu 5.4. vyplývajícího ze Strategie vlády v boji

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

VII. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

VII. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony Materiál

Více

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004)

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004) Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. Je vaše společnost chráněna proti možným rizikům? Víte, jak rizika správně řídit?

Více

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004)

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004) Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. Je vaše společnost chráněna proti možným rizikům? Víte, jak rizika správně řídit?

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Audit zásob ve vybraném podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Audit zásob ve vybraném podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Audit zásob ve vybraném podniku Audit of inventories in selected company Bc. Klára Kašparová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více