Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008

2 Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci vypracovala samostatn a použila pouze uvedenou literaturu. Martina R ži ková, v. r.

3 Ráda bych tímto pod kovala MUDr. Lence Forýtkové, CSc. a Prof. RNDr. Vojt chu Mornsteinovi, CSc. za jejich v decké p ipomínky i odborné rady k dané problematice. Dále bych cht la vyjád it pod kování panu Miroslavu Horákovi za technickou asistenci p i sestavování aparatury a neustálou pomoc p i jakýchkoliv potížích. Paní Svatav Modrové d kuji za odbornou asistenci v ásti m ení s hlubokomrazícím boxem. Firm DN FORMED Brno, s. r. o. d kuji za bezplatné zap j ení p ístroje Cryo-T i za cenné p ipomínky k této práci.

4 4 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Abstrakt P sobení chladu na lidský organismus se prokázalo jako velmi ú inná podp rná metoda p i lé b revmatických a chronických zán tlivých onemocn ní pohybového aparátu. Toto tvrzení je podloženo mnoha léka skými studiemi v dc z Japonska, Polska, N mecka i Francie. Japonec Toshiro Yamauchi se zasloužil o zavedení celot lové chladové terapie do léka ské praxe, podílel se i na zkonstruování první kryokomory. Lokální kryoterapie je založena na místním chlazení postiženého místa na lidském t le. Lokální terapie je vhodná pro pacienty, kte í trpí alergií na chlad nebo z jiných d vod nemohou podstoupit terapii celot lovou. Tato práce se zabývá zm nami erytrocyt po použití p ístroje pro lokální kryoterapii Cryo-T in vitro. Pro chlazení využívá Cryo-T plyn oxid uhli itý, který má dva fyzikální ú inky funguje jako chladicí prvek a v další fázi jako biochemické inidlo. Abstract When treating rheumatic and chronic inflammatory diseases of the motional apparatus, the action of cold on human organism proved as a very effective supportive method. This argument is verified by many medical studies carried out by scientists from Japan, Poland, Germany and France. The Japanese Toshiro Yamauchi had merit in implementation a whole-body cold therapy into the practice of medicine and he participated in constructing the first cryo-chamber as well. Local cryo-therapy is based on local human body lesion cooling. Local therapy is advisable for patients who suffer cold allergy or cannot undertake a whole-body therapy for other reasons. This paper focuses on changes in erythrocytes after local cryo-therapy performed by a Cryo-T in vitro appliance. The Cryo-T appliance uses carbon dioxide which has two physical results it acts as a cooling element and a biochemical agent in the next stage.

5 5 Martina R ži ková Klí ová slova Kryoterapie Vasokonstrikce, vasodilatace Erytrocyty Hemolýza Sv telný mikroskop Key words Cryo-therapy Vasoconstriction, vasodilatation Erythrocytes Haemolysis Light microscope

6 6 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Obsah ABSTRAKT... 4 ABSTRACT... 4 KLÍ OVÁ SLOVA... 5 KEY WORDS... 5 OBSAH ÚVOD HISTORIE ADAPTACE NA CHLAD TEORETICKÁ ÁST KRYOTERAPIE Kryoterapie celot lová Kryoterapie lokální KRYOTERAPEUTICKÝ P ÍSTROJ Cryo-T Ovládací panel Chladicí médium Trysky Ú inek oxidu uhli itého SV TELNÝ MIKROSKOP TEPLOM RY CÍL PRÁCE EXPERIMENTÁLNÍ ÁST METODIKA POUŽÍVANÁ ZA ÍZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT HEMOLÝZA ERYTROCYT... 30

7 7 Martina R ži ková 4.5 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK VÝSLEDKY KONTROLNÍ M ENÍ CHLAZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT, TEPLOTA M ENÁ POMOCÍ LIHOVÉHO TEPLOM RU CHLAZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT, TEPLOTA M ENÁ POMOCÍ DIGITÁLNÍHO TEPLOM RU Rychlé rozmrazení chlazené suspenze erytrocyt Rozmrazení chlazené suspenze erytrocyt p i pokojové teplot CHLAZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT POMOCÍ MRAZICÍHO BOXU CHLAZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT POMOCÍ KAPALNÉHO DUSÍKU CHLAZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT P I STEJNÉ TEPLOT CHLADICÍ SM SI CHLAZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT V R ZNÝCH KONCENTRACÍCH DISKUZE ZÁV R SEZNAM LITERATURY KNIHY ELEKTRONICKÉ ZDROJE... 44

8 8 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii 1 Úvod 1.1 Historie Skute nost, že chlad p sobí na lidský organismus blahodárn, pozorovali lidé již velmi dávno. Lé bu prost ednictvím nízkých teplot používali už sta í Egyp ané asi 2500 p ed naším letopo tem, v 5. století p ed n. l. Hippokrates poukázal na výrazné analgetické p sobení chladu na organismus. V širším rozm ru se tato metoda rozvinula v pr b hu napoleonských válek, kdy se velký po et t žkých zran ní ešil amputacemi a na znecitliv ní poškozených kon etin se dávaly obklady z ledu anebo sn hu. V odborné terminologii se za al používat název narkóza chladem hypotermie. Po átky sou asné kryogeniky (konec 19. století) úzce souvisejí s technickým pokrokem, který umožnil zkapal ování a dlouhodobé uchovávání plyn, ale také pr myslovou produkci vzniklých chladicích tekutin. Od roku 1907 se v medicín objevuje pojem kryochirurgie, která se zabývá destrukcí tkání pomocí nízkých teplot. B hem první poloviny 20. století se rozvinula kryobiologie, v da o bun ných zm nách podmín ných extrémn nízkými teplotami. V návaznosti na ni se zrodila kryoterapie, tedy impulsní stimulující povrchové aplikace nízkých teplot v krátkém asovém úseku (dv až t i minuty). Zavedení kryoterapie do léka ské praxe se p ipisuje Japonci Toshiro Yamauchimu z revmatologického institutu v Oite, který se podílel i na zkonstruování první kryogenické komory na sv t (1978). Od prvního užití celot lové chladové kryoterapie (CChT) Yamauchim, který s její pomocí lé il revmatoidní artritidu, ub hlo již více než 25 let. V tomto období se tato terapeutická metoda rozší ila hlavn v Evrop, o zdokonalení této technologie se zasloužili p edevším polští a n me tí odborníci. Indika ní spektrum chladové terapie je velmi rozsáhlé. Kryoterapie se úsp šn používá jak v oblasti akutní (klinické, rehabilita ní, ambulantní) a láze ské, tak i ve sportu. Na základ znalostí fyziologického ú inku krátkodobého chladu na lidský organismus se v posledních deseti letech poda ilo v decky zd vodnit a vysv tlit ú inky této metody. V dnešní dob se využívá chladová terapie celot lová i lokální.

9 9 Martina R ži ková 1.2 Adaptace na chlad lov k si udržuje v pr b hu dne i noci tém konstantní t lesnou teplotu. Tato teplota kolísá pouze v rozmezí 1 C. Zm nu t lesné teploty m žeme pozorovat p i dlouhodobé fyzické zát ži, p i nemoci nebo p i extrémních vn jších podmínkách. T lesná teplota je regulována principem zp tné vazby. Termoregula ní centrum najdeme v zadní ásti hypothalamu. Sem p icházejí informace jak z periferních receptor, které jsou uloženy v k ži, tak i z centrálních receptor, které se nacházejí v p ením hypothalamu, v míše a podél velkých cév. ím v tší je teplotní gradient mezi k ží a chladným prost edím, tím v tší jsou tepelné ztráty. Ochrana p ed tepelnými ztrátami v zásad probíhá dv ma zp soby: zv tšením izola ních schopností povrchu t la a zvýšenou produkcí tepla termogenezí. 1 Mezi d je, p i nichž dochází k zv tšení izola ních schopností povrchu t la, adíme vasokonstrikci (stažení cév) a zv tšení vrstvy podkožního tuku. V extrémním chladu bývá asto vasokonstrikce vyst ídána vasodilatací (rozší ením cév). Díky vasodilataci dojde ke zvýšení prokrvení a kon etiny tak mají v tší rezistenci v i omrzlinám. Termogeneze je umožn na svalovou inností i t esem nebo tzv. net esovou termogenezí. Zvýšeného prokrvení povrchových oblastí t la lze dosáhnout hlavn svalovou prací. Nejú inn jší metoda produkce tepla je však net esová termogeneze. Net esová termogeneze probíhá v hn dé tukové tkáni, která se vyskytuje u novorozenc a u zví at adaptovaných na chlad. U dosp lého lov ka se m že net esová termogeneze vyvíjet v bílém tuku nebo v kosterní svalovin. 2 Hlavní reak ní typy chladové aklimace m žeme rozd lit do t í skupin: Metabolická dochází ke zvýšené tvorb tepla. Izola ní tvorba tepla z stává stejná a dochází ke zvyšování izolace (vasokonstrikce, tuková vrstva). 1 P evzato z Zeman, V.: Adaptace na chlad u lov ka, možnosti a hranice. Galén, Praha 2006, str P evzato z Zeman, V.: Adaptace na chlad u lov ka, možnosti a hranice. Galén, Praha 2006, str. 26.

10 10 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Hypotermická tvorba tepla ani vasokonstrikce se nezvyšují, dochází k poklesu t lesné teploty, organismus se adaptuje na nižší t lesnou teplotu. 3 3 P evzato z Zeman, V.: Adaptace na chlad u lov ka, možnosti a hranice. Galén, Praha 2006, str. 26.

11 11 Martina R ži ková 2 Teoretická ást 2.1 Kryoterapie Kryoterapie celot lová Celot lová kryoterapie nebo celot lová chladová terapie (CChT) je krátkodobá terapie se systémovým ú inkem, p i níž se zpravidla používá teplota v rozmezí od -100 C do -150 C. Princip ú inku terapie se odvíjí na základ podn tu-reakce-adaptace. CChT probíhá v kryokomo e a celková doba trvání je nejvýše 3 minuty. P ed touto terapií je vždy nutno projít léka ským vyšet ením, p i n mž se zjiš ují základní životní funkce, kam pat í: poslech srdce a plic, prohmat dutiny b išní, m ení tlaku a pulzu. Léka e rovn ž zajímá anamnéza prod laných nemocí a opera ní zákroky. V pr b hu kryoterapie se teplota krve a vnit ních orgán nem ní. Teplota povrchu t la se m ní zna n. Povrchová teplota t la v oblasti hrudní kosti se m ní o 0,5 C až 3,2 C a teplota dolních kon etin dokonce o 9,5 C až 11,5 C. P i m ení teploty pod jazykem v dob terapie v kryokomo e p i -110 C, která trvala 90 vte in, se u skupiny 229 dobrovolník zjistilo, že u 78 % byl pokles teploty pod jazykem menší než 0,5 C, u 13 % nebyl zjišt n rozdíl teplot žádný a dokonce u 9 % došlo k nár stu teploty o 0,5 C. 4 Ú inek CChT spo ívá v náhlém ochlazení k že. Tím se utlumí kožní nervová zakon ení, a tudíž i vnímání bolesti. Organismus vnímá nízkou teplotu jako stresovou situaci. Dochází vyplavování látek, které mají tento stres a jeho p sobení na naše t lo snížit nebo dokonce úpln zastavit. Vyplavují se edorfiny, ozna ované jako hormony št stí, jež se významn podílejí na snížení bolesti. Dále se v krvi p i kryoterapii nacházejí ve v tší mí e kortikoidy, adrenalin a noradrenalin, které vykazují pozitivní efekt p i hojení ran a p i lé b poúrazových stav. V neposlední ad se zvyšuje i hladina mužského hormonu testosteronu. 4 P evzato z MUDr. Ernest Caban: Kryoterapia.

12 12 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii CChT zahrnuje okamžitou vasokonstrikci s reflexní vasodilatací, prokrvení vaziva, k že, podkoží a šlachosvalového aparátu dosahuje n kolikanásobk oproti normálnímu stavu. P i pravidelných návšt vách kryokomory m žeme o ekávat uvoln ní kosterní svaloviny, zlepšení funkce kloub, zlepšené prokrvení celého t la, mizení otok a zán t v oblasti kon etin a snížení bolestivosti. Komplexní ú inky na lidský organismus jsou doprovázeny významným posílením obranyschopnosti v i akutním i chronickým nemocem. Tyto ú inky je nezbytné využít p i intenzivním procvi ení a rozpohybování jak celého t la, tak jeho bolestivých, nemocných, operovaných i jinak postižených ástí. Kombinace extrémního chladu a následného cvi ení je cesta k trvalejšímu zlepšení obtíží. U zdravého jedince by fyzická zát ž po terapii m la trvat alespo 15 min. P i intenzivním cvi ení dochází k výrazn jší látkové vým n, p i níž jsou vylu ovány látky zp sobující poškození a stárnutí bun k. K t mto látkám adíme jedy, kyselinu mlé nou a volné radikály. CChT je vhodná pro všechny, kdo se cht jí adaptovat na zvýšenou t lesnou zát ž a zvýšit si t lesnou kondici, jako je tomu nap. u sportovc. Dále je tato terapie vhodná pro osoby s civiliza ními chorobami : bolestivé páte ní syndromy chronický únavový syndrom oslabení imunitního systému (snížená odolnost v i infek ním chorobám) psychická deprese pomeran ová k že (celulitida) nadváha 5 Terapie se doporu uje i osobám s následujícími chorobami nebo chorobnými stavy: akutní a chronická zán tlivá onemocn ní kloub a páte e degenerativní kloubní onemocn ní, dna zán tlivá revmatická onemocn ní m kkých tkání a k že bolestivé kontraktury (stahy) kosterní svaloviny fibromyalgie 5 P evzato z webových stránek

13 13 Martina R ži ková rehabilitace po operacích velkých kloub a páte e poúrazové a poopera ní hematomy a otoky autoimunitní onemocn ní a poruchy imunity roztroušená skleróza lupénka (psoriasa) s kloubními i kožními p íznaky neurodermitida ekzémy migréna chronická onemocn ní dýchacího systému astma zvon ní, pískání v uších (tinnitus) stavy po kosmetických a plastických operacích (odsátí podkožního tuku, zlepšení hojení jizvy) senná rýma 6 Využití CChT není vhodné pro osoby s: alkoholovým nebo drogovým opojením klaustrofobií strachu z malých prostor známou t žkou alergií na chlad extrémní nebo nelé enou hypertenzí s krevním tlakem stabiln p es 160/110 akutním onemocn ním srdce a ob hu (srde ní infarkt, nestabilní angína pectoris, plicní embolie, myokarditis atd.) prod lanými v posledních šesti m sících závažnými chronickými i akutními chorobami (vždy je nutno otázat se svého léka e) 7 Kryoterapie se podílí na lepším snášení fyzické námahy, omezuje nár st únavy p i svalové práci. Lepší prokrvení zpomaluje stárnutí bun k, urychluje odplavení toxických látek z t la a zlepšuje p ísun vitamín, minerál a dalších stavebních látek. 6 P evzato z webových stránek 7 P evzato z webových stránek

14 14 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Lé ba chladem má široké pole p sobení u lidí všech v kových kategorií (výjimku tvo í jen velmi malé d ti a velmi sta í), obou pohlaví, kde nezáleží na druhu nemoci Kryoterapie lokální Lokální používání chladu je v sou asné medicín velmi rozší ené, jeho použití nachází uplatn ní hlavn p i lé b a rehabilitaci poúrazových stav a p i onemocn ních pohybového aparátu. Používaná teplota p i lokální terapii se r zní. Japonští a n me tí odborníci pod pojmem kryoterapie rozumí teploty nižší než -100 C, kdežto v anglosaských zemích se k terapii používají i vyšší teploty než -100 C a název kryoterapie (cryotherapy) z stává. Optimální teplota chlazení není p esn známá. P i chlazení ástí t la je však optimální, aby teplota tkání dosáhla 18 C. P i nižší teplot (15 C) se zv tšuje propustnost pro tká ový mok, ímž m že dojít ke zv tšení edému. P i chlazení jednotlivých ástí t la dochází ke snížení teploty tkání, vasokonstrikci, ke zpomalení zán tlivých proces, zmenšení bolesti a snížení svalového nap tí. 8 Je to efektivní metoda snížení bolesti, což umož uje pohodln jší rehabilitaci. Dochází rovn ž k ohrani ení krevní podlitiny a zmenšení edému. as chlazení se také r zní. P i chlazení ledovými sá ky m že doba chlazení dosahovat dvacet až t icet minut. U hluboko umíst ných poškození lze dobu chlazení prodloužit až na 45 min. P i použití kryoterapeutických p ístroj, které dosahují teplot -60 C a nižších, se doba chlazení pohybuje v rozmezí 2 3 minut. Lokální kryoterapie je ur ena pro následující onemocn ní: p i revmatických a degenerativních poruchách kloub po zran ní, pohmožd ní v pr b hu rekonvalescence rehabilitace po operaci natažené svaly, svalové k e e p i syndromech bolesti u nadváhy a obezity (zvyšuje bun ný metabolismus) v kosmetice lé ba celulitidy (v kombinaci s kompresními masážemi) 9 8 P evzato z MUDr. Ernest Caban: Kryoterapia. 9 P evzato z webových stránek

15 15 Martina R ži ková Podrobn jší aplikace lokální kryoterapie je uvedena v kapitole o p ístroji Cryo-T, který byl používán k m ení. V pr b hu terapie je t eba dát pozor na to, aby nedošlo ke vzniku omrzlin nebo i poškození nerv p i aplikaci chladu. P i kryoterapii se pokožka zbarvuje na bílo. Tento jev vyžaduje neustálé sledování a kontrolování barvy pokožky pacienta. Lokální kryoterapie je vhodná metoda p i první pomoci v p ípad poškození pohybového aparátu, a už se jedná o svaly, šlachy i m kké tká ové struktury. Umož uje proces rehabilitace a p i poškození kloub rychlejší návrat na normální rozsah kloubového pohybu.

16 16 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii 2.2 Kryoterapeutický p ístroj Cryo-T P ístroj Cryo-T je ur en pro kryoterapii, umož uje jednoduchou a bezpe nou aplikaci chladicího média oxidu uhli itého. Chladicí médium dosahuje teplot až -75 C. Oxid uhli itý má na lidský organismus dvojí ú inek: chladicí médium zp sobuje vasokonstrikci sekundární reakcí je vasodilatace Kryoterapie pomocí p ístroje Cryo-T je vhodná metoda pro lé bu následujících chorobných stav : zlomeniny a pohmožd niny: opožd né synostózy nová poran ní pseudoarthrosis popáleniny zmírn ní teplotního šoku poopera ní rehabilitace revmatické a degenerativní kloubová onemocn ní, osteopatie: degenerace chronický postupující revmatismus ankylozující artritida v po áte ní fázi Bechterowa nemoc Scheuermannova nemoc kloubová spojení po chirurgických zákrocích na ploténkách bolestivé syndromy odvápn ní kostí osteoporóza aseptická nekróza stehenních kostí Sudeck v syndrom onemocn ní kloub : akutní a chronické zán ty periartikulární zán ty ramena degenerativní zm ny

17 17 Martina R ži ková mnohokloubní zán ty zán ty kotník revmatické kloubní zán ty nadm rné svalové k e e, k e ovitost onemocn ní sval, šlach, podvrtnutí, zán tlivé stavy: mezižeberních nerv sedacích nerv bolesti v k íži parézy k e ovitost bolesti v k íži migrény otékání, nadváha a otylost urychlení bun ného metabolismu kosmetická terapie celulitida 10 Možné kontraindikace u lokálních kryoterapeutických procedur jsou: kryoglobulinemie chladová aglutinace nebo hemolýza chladová hemoglobinurie chladová kop ivka p ecitliv lost na chlad Raynaudova nemoc trofické poruchy poruchy vnímavosti výrazná anémie nádory omrzliny mikrocirkula ní tká ové poruchy vážná onemocn ní srde ního a ob hového systému 10 P evzato z firemních materiál firmy DN FORMED, s. r. o., Návod k obsluze na Kryoterapeutický p ístroj Cryo-T.

18 18 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii onemocn ní ledvin a mo ového m chý e neurologické poruchy parestézie polyneuropatie 11 Kryoterapeutický p ístroj Cryo-T se skládá ze t í hlavních ástí: ovládacího panelu, ocelové láhve, v níž je stla ený oxid uhli itý, a vym nitelných trysek umož ující p esné chlazení p edem zvolených ástí t la. P ístroj používá nap tí V. 11 P evzato z firemních materiál firmy DN FORMED Brno, s. r. o., Návod k obsluze na Kryoterapeutický p ístroj Cryo-T.

19 19 Martina R ži ková Obr. 1 P ístroj Cryo-T. Zdroj: Firemní materiály firmy DN FORMED, s. r. o., Návod k obsluze na Kryoterapeutický p ístroj Cryo-T Ovládací panel Na ovládacím panelu p ístroje je umíst n asova. asova m í délku procedury, umož uje p ednastavení doby procedury a poté nás upozorní akustickým signálem, také umož uje akustickou signalizaci každých 30 vte in. Další displej m í celkovou dobu

20 20 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii používání a s ítá dobu procedur od posledního resetování. Vynulování je možné delším stiskem tla ítka režimu asova e Chladicí médium Chladicí médium oxid uhli itý je v kapalné form uložen v ocelových lahvích. P i použití nejv tší trysky obsahuje desetilitrová láhev dostate né množství pro 45 minut terapie. P i použití nejmenší trysky m žeme provád t proceduru celé 2 hodiny. Desetilitrová láhev obsahuje asi 7,5 kg kapalného plynu. Provozní tlak oxidu uhli itého se v lahvích pohybuje mezi 5 6 MPa, maximální tlak dosahuje hodnot 8 MPa. Oxid uhli itý je netoxická látka, p i vyšších koncentracích v ovzduší m že zp sobit dušení. P i kryoterapii se do ovzduší dostává v tší množství oxidu uhli itého, proto je velmi d ležitá dobrá ventilace v místnosti, kde se procedura provádí. Tvorb v tších koncentrací oxidu uhli itého v ovzduší m žeme také zabránit p estávkami mezi terapiemi Trysky P ístroj Cryo-T obsahuje 3 trysky, které se liší velikostí a tvarem, ímž umož ují p esné chlazení vybrané ásti t la. a) Nejmenší tryska kryopunk ní procedury, výborn se hodí na terapie pro malé klouby a ke zmírn ní bolesti v ur itých bodech na t le. b) St ední tryska použití pro chlazení st edn velkých oblastí. Tuto trysku lze použít na kloubní spojení, kolena i kotníky. c) Nejv tší tryska vhodná pro kryoterapie velkých ástí t la, nap. hýžd, boky, ramena. K nastavení požadované teploty p i procedu e slouží nastavovací kroužek na zadní ásti trysky. Pokud tímto kroužkem oto íme ve sm ru hodinových ru i ek (p i pohledu od konce trysky), dojde v chladicím médiu ke zvýšení procenta vzduchu, a tím se zvýší i teplota proudu v trysce. P i opa ném pohybu dojde ke snížení teploty proudu chladícího média. LED kontrolka, která je umíst na na zadním konci trysky, zobrazuje teplotu chladicího média. Rozsvícení první kontrolky (zelená) signalizuje, že je p ístroj

21 21 Martina R ži ková p ipraven k provozu. Druhá LED kontrolka se rozsvítí p i dosažení teploty -50 C, t etí p i dosažení teploty -63 C a poslední kontrolka signalizuje teplotu -75 C Ú inek oxidu uhli itého Oxid uhli itý m že do bun k vstoupit na základ prosté difúze. Plazmatická membrána, která se nachází na povrchu bun k, je voln propustná pro malé molekuly. K t mto molekulám pat í nap. kyslík, oxid uhli itý a další. Obr. 2 Pr chod látek p es plazmatickou membránu. Zdroj: Zvýšený obsah oxidu uhli itého v povrchové vrstv pokožky zp sobí rozší ení všech cév až po vláse nice se sou asným zvýšením obsahu kyslíku v krvi. To má za následek dokonalé prokrvení pokožky, svalstva a všech t lesných orgán v etn žláz a mozku, dob e okysli enou krví. D sledkem je zlepšená innost všech t lesných

22 22 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii orgán a žláz, což vede k všeobecnému posílení organismu, k povzbuzení imunitního systému a sebehojivých schopností t la. 12 P i látkové vým n, která probíhá v bu kách živých organism, je jedním z kone ných produkt i oxid uhli itý. Proto je tato látka t lu vlastní a pro n p irozená. Pokud zvýšíme obsah oxidu uhli itého v pokožce t la, organismus spouští adu fyziologických proces, jejichž úkolem je dostat v tší množství dob e okysli ené krve ke všem bu kám. Hlavním ú inkem oxidu uhli itého je: vasodilatace zvýšená dodávka kyslíku do tkání Zvýšenou dodávkou kyslíku do tkání a tím i do bun k umož ujeme t lu zvýšenou tvorbu energeticky bohatých látek, tzv. adenosintrifosfát (ATP). Dostate né množství ATP vylepšuje innost tkání a orgán, které produkují látky t lu prosp šné hormony a látky imunitního systému. P evzato z webových stránek 12

23 23 Martina R ži ková 2.3 Sv telný mikroskop Mikroskop je nástroj, který nám umož uje pozorovat p edm ty, jež jsou pro sledování pouhým okem p íliš malé. Snažíme-li se dob e vid t n jaký drobný p edm t, p ibližujeme si jej k oku. Tím si zv tšujeme zorný úhel. Pokud ovšem u zdravého oka umístíme p edm t do menší vzdálenosti, než je konven ní zraková vzdálenost (= 25 cm), vidíme ho nez eteln a rozmazan. Mikroskop umož uje zv tšení zorného úhlu díky soustav o ek, a tím dovoluje prohlédnutí malých p edm t. Mikroskop se skládá ze t í základních ástí: optické soustavy osv tlovací soustavy mechanického za ízení Optická soustava se skládá ze t í ástí: objektivu, okuláru a pohyblivého tubusu. Objektiv i okulár mají kladnou optickou mohutnost, tzn. že se chovají jako spojky. Objektiv vytvá í zv tšený, skute ný a p evrácený obraz. Obraz vytvo ený objektivem se stává p edm tem pro okulár. Obraz okuláru je zv tšený, zdánlivý a p evrácený. V praxi se nej ast ji setkáme se dv ma druhy mikroskop. Jedná se o mikroskop monokulární a binokulární. Obr. 3 Schéma optické soustavy mikroskopu. Zdroj: Hrazdira, I., Mornstein, V., Škorpíková, J.: Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Neptun, Brno 2006, 312 s.

24 24 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Osv tlovací soustava se skládá se sv telného zdroje, kondenzoru, zrcátka a irisové clony. U starších mikroskop je použito zrcátka, aby odráželo um lé nebo p irozené sv tlo do optické soustavy mikroskopu. Moderní p ístroje mají osv tlovací za ízení zabudováno p ímo v t le mikroskopu. Kondenzor je tvo en soustavou o ek o krátké ohniskové vzdálenosti. Jeho hlavním úkolem je soust e ovat sv tlo, které prochází pozorovaným preparátem. Kondenzor je uložen pod stolkem mikroskopu. Irisová clona je sou ástí kondenzoru a umož uje regulovat kontrast obrazu analyzovaného preparátu. Mechanická ást zahrnuje stativ, nosi tubusu, stolek a revolverovou hlavici. Stativ vytvá í velmi pevnou oporu mikroskopu, je spojen svým ramenem s nosi em tubusu a se stolkem. V horní ásti tubusu se nachází okulár, ve spodní ásti je revolverová otá ecí hlavice, v níž jsou umíst ny jednotlivé objektivy. Revolverová hlavice umož uje snadné st ídání objektiv. Na t le mikroskopu se nalézají dva šrouby makrometrický a mikrometrický. Makrometrický šroub slouží k hrubšímu posunu a zaost ení pozorovaného p edm tu. Mikrometrický šroub umož uje jemný posuv a p esné zaost ení preparátu. Celkové zv tšení Z mikroskopu se vypo ítá jako sou in zv tšení objektivu Z ob a okuláru Z ok : d Z = Z ob Z ok =, f f ok ob kde d.. konven ní zraková vzdálenost,.. optický interval mikroskopu (vzdálenost mezi obrazovým ohniskem objektivu a p edm tovým ohniskem okuláru), f ob a f ok.. ohniskové vzdálenosti objektivu a okuláru. V tuto chvíli by nás mohlo napadnout, že vhodnou volbou o ek v mikroskopu dosáhneme neomezeného zv tšení preparátu. Takové zv tšení by nám však neumož ovalo rozlišení detail vzorku. Zv tšení je tedy omezeno rozlišovací mezí mikroskopu: λ δ =, n sinα

25 25 Martina R ži ková kde.. m ížková konstanta (vzdálenost dvou vryp m ížky),.. vlnová délka použitého sv tla, n.. index lomu prost edí mezi elem objektivu a krycím sklí kem preparátu,.. úhel svíraný optickou osou mikroskopu s plášt m kuželu, v n mž se nacházejí paprsky, které z daného místa preparátu mohou vstoupit do objektivu a podílet se na zobrazení. Výraz ve jmenovateli se nazývá numerická apertura objektivu.

26 26 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii 2.4 Teplom ry Teplota t la i jiných objekt je d ležitým parametrem nejen v léka ství. Mezi hlavní d vody m ení teploty pat í sledování nemocných pacient a fyziologických reakcí, lé by hypertermií a další laboratorní experimenty. P i m ení teploty teplom rem musíme vzít v úvahu následující parametry jako p esnost teplom ru, doba ustálení teplotního údaje, invazivita, tepelná kapacita i vodivost idla. Termometrie je obor, který se zabývá m ením teploty. Rozložení hodnot teploty na povrchu t la sleduje termografie. Termometrické metody d líme na m ení kontaktní a bezkontaktní. Mezi kontaktní termometrické možnosti m ení teploty pat í metody založené na tepelné roztažnosti jednotlivých látek, objem m rné látky je závislý na její teplot (rtu ové a alkoholové teplom ry), a na metody, které jsou založeny na zm nách elektrických vlastností vodi i polovodi (termistory a termo lánky). Bezkontaktní m ení teploty se provádí radia ním teplom rem. V experimentální ásti byl k m ení teploty používán klasický dilata ní lihový teplom r s rozsahem do -80 C a dále digitální teplom r pro m ení i extrémn nízkých hodnot kapalného dusíku typ GTH 175/MOP s m ícím rozsahem od -199,9 C do +199,9 C.

27 27 Martina R ži ková 3 Cíl práce Cílem této práce je prov it ú inky chladu na bun né úrovni. V dostupné literatu e se jen velmi málo prací zam uje na p ímý vliv chladu na bu ky. Hlavním úkolem je tedy analyzovat a popsat základní p sobení chladu na bu ky. Konkrétním zástupcem bun k budou ko ské erytrocyty. Teoretická ást má za úkol uvést tená e do dané problematiky. Seznamuje nás se základními principy kryoterapie jak celot lové, tak i lokální. Podrobn ji se zabývá p ístroji, které byly nezbytné pro m ení. Praktická ást se zabývá studiem chladové terapie na erytrocyty. Cílem je pozorování stupn hemolýzy v závislosti na zp sobu a délce chlazení suspenze erytrocyt. M ení se zam ujeme na: po etní zm ny erytrocyt p i r zných teplotách (teplotní závislost) porovnání po etních zm n erytrocyt p i používání rozdílných chladicích sm sí (oxid uhli itý, kapalný dusík) po etní zm ny erytrocyt p i chlazení suspenze o rozdílných koncentracích

28 28 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii 4 Experimentální ást 4.1 Metodika Na kovový stojan byla pomocí svorek upevn na st ední tryska p ístroje Cryo-T. Nad ni byla v konstantní vzdálenosti upevn na plastová zkumavka se zkoumaným materiálem. Plastová zkumavka byla umíst na v takové vzdálenosti od trysky, aby chlazení oxidem uhli itým bylo co nejú inn jší, tedy se nacházela ve vrcholu kužele, který byl tryskající chladicí sm sí tvo en. Do plastové zkumavky se vložil teplom r pomocí otvoru v plastové uzáv rce zkumavky. Teplom r byl nastaven tak, aby se nacházel ve st edu zkumavky a nedotýkal se jejích okraj a aby byl uprost ed suspenze krve, tedy aby idlo teplom ru bylo dostate n pono eno v m ené kapalin a zárove se nedotýkalo dna zkumavky. Tímto by mohlo dojít ke zkreslení m ené teploty suspenze. T lo teplom ru nebo m icího idla bylo udržováno stále v konstantní vzdálenosti, aby vyhovovalo výše uvedeným podmínkám. Obr. 4 P ístroj Cryo-T uspo ádání p i m ení.

29 29 Martina R ži ková Obr. 5 Mikroskop Olympus CX21 s fotoaparátem Olympus SP-350 p ipojeným k po íta i. Na po íta i je spušt ný program Quick PHOTO CAMERA 2.2. Obr. 5 Celkové uspo ádání laborato e p i m ení.

30 30 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii 4.2 Používaná za ízení P i m ení se používal p ístroj Cryo-T od firmy DN-FORMED Brno, s. r. o., ostatní vybavení poskytl Biofyzikální ústav LF MU. Dále se využíval sv telný mikroskop Olympus CX21, který byl p ipojen k po íta i p es fotoaparát Olympus SP-350. Program Quick PHOTO CAMERA 2.2 umož oval pohodln jší zp sob po ítání erytrocyt. K ur ování po tu erytrocyt bylo využito Bürkerovy po ítací kom rky (viz níže). 4.3 Suspenze erytrocyt P i m ení se užívala ko ská krev z Kliniky chorob koní na Veterinární a farmaceutické univerzit v Brn. Pro práci jsem používala 2% suspenzi ko ské krve, která se získala na ed ním pomocí sterilního fyziologického roztoku. 4.4 Hemolýza erytrocyt K po ítání erytrocyt se používalo Bürkerovy po ítací kom rky. Tato kom rka je tvo ená speciáln upraveným podložním sklem, na n mž je mikroskopická m ížka. Podložní sklo se p ikryje sklem krycím, které je p ichyceno pomocí svorek. Tímto zp sobem se vytvo í p esn definovaný prostor, v n mž se poté po ítají erytrocyty. Erytrocyty se po ítají v malých tvercích, jejichž plocha je S = 0,0025 mm 2, výška prostoru kom rky je 0,1 mm. Po et tverc, ve kterých se erytrocyty zapo ítávají, je r zný. V této práci byl pro m ení zvolen po et 20. Bürkerovo pravidlo nám íká, jak po ítat erytrocyty v jednotlivých tvercích. Zapo ítávají se ervené krvinky, které jsou uvnit tverce nebo se dotýkají horní a pravé hrany tverce.

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_155. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_155. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_155 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Kryoterapie Vitalizační účinek Krioterapie Základ

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

2015/16 MĚŘENÍ TLOUŠTKY LIDSKÉHO VLASUA ERYTROCYTU MIKROSKOPEM

2015/16 MĚŘENÍ TLOUŠTKY LIDSKÉHO VLASUA ERYTROCYTU MIKROSKOPEM 2015/16 MĚŘENÍ TLOUŠTKY LIDSKÉHO VLASUA ERYTROCYTU MIKROSKOPEM Teoretický úvod: Cílem úlohy je naučit se pracovat s mikroskopem a s jeho pomocí měřit velikost mikroskopických útvarů. Mikroskop Optickou

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis)

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Autor: Macek Výskyt Aneuryzma abdominální aorty (AAA) je definováno jako lokalizované rozšíření břišního úseku aorty o více než 50 % (čili alespoň 1,5krát,

Více

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT.

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT. Strana 1 (celkem 6 Strana 1 (celkem 6) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Ceník wellness služeb

Ceník wellness služeb Ceník wellness služeb AROMA KOUPEL Z KAČENČINÝCH HOR voňavá lázeň v přírodní dřevěné vaně, při svíčkách a se zdravým občerstvením 20 minut.. 250 Kč HORSKÁ KOZÍ SAUNA Pro ubytované v Kozím chlívku 60 minut

Více

Uspořádání vaší fermentace

Uspořádání vaší fermentace Science in School Issue 24: Autumn 2012 1 Přeložila Zdena Tejkalová Uspořádání vaší fermentace Pro provedení následujících aktivit bude každá skupina potřebovat přibližně 200 ml zkvašeného moštu, 200 ml

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě?

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě? SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ Máš všech pět pohromadě? Pěti hlavními smysly jsou zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Smyslové orgány nám umožňují vnímat okolní svět. Většina smyslů se nachází na hlavě. Hmat je uložený

Více

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel: 270 002 411 I fax: 235 361 392 obchod@btl.cz I www.btl.cz

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel: 270 002 411 I fax: 235 361 392 obchod@btl.cz I www.btl.cz vibrační plošiny 2 BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel: 270 002 411 I fax: 235 361 392 obchod@btl.cz I www.btl.cz BTL Slovakia, s.r.o. Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina tel:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg OK Omega-3 Complete posiluje činnost srdce - kardiovaskulární systém, je více zaměřená na srdce než Gama a Omega snižuje hladinu cholesterolu i když dokáže plně nahradit léky, nemá vedlejší účinky a nevzniká

Více

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA Vyplní kompetentní instituce v Japonsku / lánky 13 až 19 Smlouvy / 13 19 lánek 7 Správního ujednání / ást A: Vyplní žadatel

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník únor 2014 Cítit se skvěle na duši i těle Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Připravujeme pro Vás novou proceduru: NEVIDITELNÁ MASÁŽ, aneb terapie tmou. Léčba tmou je u nás významná

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba.

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba. DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus je dnes jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 7 %, pravděpodobně

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

Parkovací asistent PS8vdf

Parkovací asistent PS8vdf Parkovací asistent PS8vdf Uživatelská příručka Tento parkovací systém nabízí ideální řešení pro náročné řidiče, kteří se starají o své vozidlo a bezpečnost svých blízkých. Skryté překážky, jako jsou např.

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim LYMFODRENÁŽ A JEJÍ CHARAKTER Lymfatické masáže (lymfodrenáže) aktivují tok lymfy v lymfatickém systému, který je významnou součástí

Více

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI. METODA M-100-2003 experimentu a výpočtu součinitele tepelné vodivosti pro ultratenké izolační vrstvy, pokyny pro stanovení teploty na povrchu izolační vrstvy. Úvod Tyto metodické pokyny poskytují návod

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím Název ve ejné zakázky: Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní A) Komponenty erpacího systému a systému

Více

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS NÁVOD K VÝROBĚ PIVA Z V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Vážení, dostává se Vám do rukou originální český výrobek, který představuje spojení staletých tradic zručnosti a zkušeností českých

Více

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie Spirometrie Spirometrie je funkční vyšetření plic, které má důležitou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Spirometrie je indikována především u přetrvávajícího kašle, dušnosti nebo u

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

(1) (3) Dále platí [1]:

(1) (3) Dále platí [1]: Pracovní úkol 1. Z přiložených ů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace ů a ů. Naměřené

Více

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN Vážený zákazníku, NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN dovolujeme si obrátit se na Vás, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých informací týkajících se servisu a údržby dřevěných

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=14 Po několika neúspěšných pokusech se zkumavkou, na jejíž dno jsme umístili do vaty nejprve kovovou kuličku a

Více

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

1 Úvod do čínského určování diagnózy z nehtů

1 Úvod do čínského určování diagnózy z nehtů 138 1 Úvod do čínského určování diagnózy z nehtů Určování diagnózy z nehtů je metoda, jak diagnostikovat onemocnění těla a jeho plných i dutých orgánů a zhodnocovat stupeň chorobné změny pozorováním stavu

Více

ÚPRAVA PÁNSKÉHO SAKA - ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKY NÁRAMENICE

ÚPRAVA PÁNSKÉHO SAKA - ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKY NÁRAMENICE ÚPRAVA PÁNSKÉHO SAKA - ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKY NÁRAMENICE Název úpravy v systému PGS: PS PD ZD BD 1 A-SIRKY NÁRAMENICE (obr. č.1) Název souboru: PSASN Přípona: TXT Hodnota učení: 100% 1. 1. 4. 3. 3. 4. 2. 1. 3.

Více

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Přesnost provozních přístrojů je velmi důležitá pro spolehlivý provoz výrobního závodu a udržení kvality výroby. Přesnost měřicích přístrojů narušuje posun

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení Göttfert Werkstoff-Prüfmaschinen GmbH Siemensstraße 2 74722 Buchen E-Mail: info@goettfert.de Internet: http://www.goettfert.com Zastoupení v ČR a SR: JD Dvořák, s.r.o. V Holešovičkách 14, 180 00 Praha

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží LÉKÁRNIČKA Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. stanovuje, že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky.

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9

Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže. Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Spínané a regulované elektrické polarizované drenáže Jan íp ATEKO, s.r.o., P emyslovc 29, 709 00 Ostrava 9 Klí ová slova : katodická ochrana, elektrická polarizovaná drenáž, bludné proudy Anotace lánek

Více

Návod na užívání + stavební připravenost hydroterapeutických masážních systémů LAGUNA

Návod na užívání + stavební připravenost hydroterapeutických masážních systémů LAGUNA 1. Stavební připravenost Masážní vana se instaluje do finálně připraveného prostoru s dohotovenými přívody vody, elektřiny a odpady. Rovněž obklady musí být za vanou obloženy až k podlaze a pod vanou musí

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

Montážní a servisní pokyny

Montážní a servisní pokyny Montážní a servisní pokyny Bitte für künftige Verwendung aufbewahren Please retain for future use Prosíme uschovejte pro budoucí použití Bypass Niveaustandanzeiger Bypass level sensors Obtokový hladinoměr

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls105812/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin PMCS 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum) sp. zn. sukls168363/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FLECTOR EP GEL gel (diclofenacum epolaminum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07 Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 19.3. 2012 Datum ov ení: 12.4. 2012 Vzd lávací oblast

Více

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6.

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6. GIGAmatic Tenzometrický přetěžovací převodník OBSAH 1. Popis 2 2. Použití 2 3. Technické informace 2 4. Nastavení 3 5. Popis funkce 6 6. Zapojení 8 7. Údržba 9 Strana # 1 z 8 Revize: 1.8 Květen 2007 1.

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

5.6.10.11. Zátěž teplem

5.6.10.11. Zátěž teplem 5.6.10.11. Zátěž teplem http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/zatezteplem Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Gliolan 30 mg/ml prášek pro perorální roztok Acidi aminolevulinici hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Gliolan 30 mg/ml prášek pro perorální roztok Acidi aminolevulinici hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Gliolan 30 mg/ml prášek pro perorální roztok Acidi aminolevulinici hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích Základní východiska Nejbouřlivější vývoj v posledním období probíhá v oblasti vývoje a zdokonalování světelných zdrojů nazývaných obecně LED - Light Emitting

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY Návody do měření Září 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Měření zemního odporu zemniče Úkol

Více

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití

1 GL 1280 Faser Optik Návod k použití 1 GL 1280 Faser Optik Děkujeme Vám, že jste se rozholi si zakoupit tento velice kvalitní produkt. GL 1280 Fieberligt je celkově vyráběn v SRN a splňuje ty nejvyšší požadavky na kvalitu a bezpečnost. Přejeme

Více

FS-127BRW SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-127BRW

FS-127BRW SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-127BRW Obsah SCALEMAN Digitální osobní váha FS-127BRW Návod k použití OBSAH... 2 ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED TÍM NEŽ ZAČNETE VÁHU POUŽÍVAT... 3 PRINCIP METODY MĚŘENÍ BIA... 3

Více

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ. Vlnová délka vhodná pro plánované aplikace.

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ. Vlnová délka vhodná pro plánované aplikace. Název ve ejné zakázky: Laserový mikroobráb cí systém pro fotovoltaické aplikace Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní LASER: Pulzní laser

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více