Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008

2 Prohlašuji, že jsem bakalá skou práci vypracovala samostatn a použila pouze uvedenou literaturu. Martina R ži ková, v. r.

3 Ráda bych tímto pod kovala MUDr. Lence Forýtkové, CSc. a Prof. RNDr. Vojt chu Mornsteinovi, CSc. za jejich v decké p ipomínky i odborné rady k dané problematice. Dále bych cht la vyjád it pod kování panu Miroslavu Horákovi za technickou asistenci p i sestavování aparatury a neustálou pomoc p i jakýchkoliv potížích. Paní Svatav Modrové d kuji za odbornou asistenci v ásti m ení s hlubokomrazícím boxem. Firm DN FORMED Brno, s. r. o. d kuji za bezplatné zap j ení p ístroje Cryo-T i za cenné p ipomínky k této práci.

4 4 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Abstrakt P sobení chladu na lidský organismus se prokázalo jako velmi ú inná podp rná metoda p i lé b revmatických a chronických zán tlivých onemocn ní pohybového aparátu. Toto tvrzení je podloženo mnoha léka skými studiemi v dc z Japonska, Polska, N mecka i Francie. Japonec Toshiro Yamauchi se zasloužil o zavedení celot lové chladové terapie do léka ské praxe, podílel se i na zkonstruování první kryokomory. Lokální kryoterapie je založena na místním chlazení postiženého místa na lidském t le. Lokální terapie je vhodná pro pacienty, kte í trpí alergií na chlad nebo z jiných d vod nemohou podstoupit terapii celot lovou. Tato práce se zabývá zm nami erytrocyt po použití p ístroje pro lokální kryoterapii Cryo-T in vitro. Pro chlazení využívá Cryo-T plyn oxid uhli itý, který má dva fyzikální ú inky funguje jako chladicí prvek a v další fázi jako biochemické inidlo. Abstract When treating rheumatic and chronic inflammatory diseases of the motional apparatus, the action of cold on human organism proved as a very effective supportive method. This argument is verified by many medical studies carried out by scientists from Japan, Poland, Germany and France. The Japanese Toshiro Yamauchi had merit in implementation a whole-body cold therapy into the practice of medicine and he participated in constructing the first cryo-chamber as well. Local cryo-therapy is based on local human body lesion cooling. Local therapy is advisable for patients who suffer cold allergy or cannot undertake a whole-body therapy for other reasons. This paper focuses on changes in erythrocytes after local cryo-therapy performed by a Cryo-T in vitro appliance. The Cryo-T appliance uses carbon dioxide which has two physical results it acts as a cooling element and a biochemical agent in the next stage.

5 5 Martina R ži ková Klí ová slova Kryoterapie Vasokonstrikce, vasodilatace Erytrocyty Hemolýza Sv telný mikroskop Key words Cryo-therapy Vasoconstriction, vasodilatation Erythrocytes Haemolysis Light microscope

6 6 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Obsah ABSTRAKT... 4 ABSTRACT... 4 KLÍ OVÁ SLOVA... 5 KEY WORDS... 5 OBSAH ÚVOD HISTORIE ADAPTACE NA CHLAD TEORETICKÁ ÁST KRYOTERAPIE Kryoterapie celot lová Kryoterapie lokální KRYOTERAPEUTICKÝ P ÍSTROJ Cryo-T Ovládací panel Chladicí médium Trysky Ú inek oxidu uhli itého SV TELNÝ MIKROSKOP TEPLOM RY CÍL PRÁCE EXPERIMENTÁLNÍ ÁST METODIKA POUŽÍVANÁ ZA ÍZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT HEMOLÝZA ERYTROCYT... 30

7 7 Martina R ži ková 4.5 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK VÝSLEDKY KONTROLNÍ M ENÍ CHLAZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT, TEPLOTA M ENÁ POMOCÍ LIHOVÉHO TEPLOM RU CHLAZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT, TEPLOTA M ENÁ POMOCÍ DIGITÁLNÍHO TEPLOM RU Rychlé rozmrazení chlazené suspenze erytrocyt Rozmrazení chlazené suspenze erytrocyt p i pokojové teplot CHLAZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT POMOCÍ MRAZICÍHO BOXU CHLAZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT POMOCÍ KAPALNÉHO DUSÍKU CHLAZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT P I STEJNÉ TEPLOT CHLADICÍ SM SI CHLAZENÍ SUSPENZE ERYTROCYT V R ZNÝCH KONCENTRACÍCH DISKUZE ZÁV R SEZNAM LITERATURY KNIHY ELEKTRONICKÉ ZDROJE... 44

8 8 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii 1 Úvod 1.1 Historie Skute nost, že chlad p sobí na lidský organismus blahodárn, pozorovali lidé již velmi dávno. Lé bu prost ednictvím nízkých teplot používali už sta í Egyp ané asi 2500 p ed naším letopo tem, v 5. století p ed n. l. Hippokrates poukázal na výrazné analgetické p sobení chladu na organismus. V širším rozm ru se tato metoda rozvinula v pr b hu napoleonských válek, kdy se velký po et t žkých zran ní ešil amputacemi a na znecitliv ní poškozených kon etin se dávaly obklady z ledu anebo sn hu. V odborné terminologii se za al používat název narkóza chladem hypotermie. Po átky sou asné kryogeniky (konec 19. století) úzce souvisejí s technickým pokrokem, který umožnil zkapal ování a dlouhodobé uchovávání plyn, ale také pr myslovou produkci vzniklých chladicích tekutin. Od roku 1907 se v medicín objevuje pojem kryochirurgie, která se zabývá destrukcí tkání pomocí nízkých teplot. B hem první poloviny 20. století se rozvinula kryobiologie, v da o bun ných zm nách podmín ných extrémn nízkými teplotami. V návaznosti na ni se zrodila kryoterapie, tedy impulsní stimulující povrchové aplikace nízkých teplot v krátkém asovém úseku (dv až t i minuty). Zavedení kryoterapie do léka ské praxe se p ipisuje Japonci Toshiro Yamauchimu z revmatologického institutu v Oite, který se podílel i na zkonstruování první kryogenické komory na sv t (1978). Od prvního užití celot lové chladové kryoterapie (CChT) Yamauchim, který s její pomocí lé il revmatoidní artritidu, ub hlo již více než 25 let. V tomto období se tato terapeutická metoda rozší ila hlavn v Evrop, o zdokonalení této technologie se zasloužili p edevším polští a n me tí odborníci. Indika ní spektrum chladové terapie je velmi rozsáhlé. Kryoterapie se úsp šn používá jak v oblasti akutní (klinické, rehabilita ní, ambulantní) a láze ské, tak i ve sportu. Na základ znalostí fyziologického ú inku krátkodobého chladu na lidský organismus se v posledních deseti letech poda ilo v decky zd vodnit a vysv tlit ú inky této metody. V dnešní dob se využívá chladová terapie celot lová i lokální.

9 9 Martina R ži ková 1.2 Adaptace na chlad lov k si udržuje v pr b hu dne i noci tém konstantní t lesnou teplotu. Tato teplota kolísá pouze v rozmezí 1 C. Zm nu t lesné teploty m žeme pozorovat p i dlouhodobé fyzické zát ži, p i nemoci nebo p i extrémních vn jších podmínkách. T lesná teplota je regulována principem zp tné vazby. Termoregula ní centrum najdeme v zadní ásti hypothalamu. Sem p icházejí informace jak z periferních receptor, které jsou uloženy v k ži, tak i z centrálních receptor, které se nacházejí v p ením hypothalamu, v míše a podél velkých cév. ím v tší je teplotní gradient mezi k ží a chladným prost edím, tím v tší jsou tepelné ztráty. Ochrana p ed tepelnými ztrátami v zásad probíhá dv ma zp soby: zv tšením izola ních schopností povrchu t la a zvýšenou produkcí tepla termogenezí. 1 Mezi d je, p i nichž dochází k zv tšení izola ních schopností povrchu t la, adíme vasokonstrikci (stažení cév) a zv tšení vrstvy podkožního tuku. V extrémním chladu bývá asto vasokonstrikce vyst ídána vasodilatací (rozší ením cév). Díky vasodilataci dojde ke zvýšení prokrvení a kon etiny tak mají v tší rezistenci v i omrzlinám. Termogeneze je umožn na svalovou inností i t esem nebo tzv. net esovou termogenezí. Zvýšeného prokrvení povrchových oblastí t la lze dosáhnout hlavn svalovou prací. Nejú inn jší metoda produkce tepla je však net esová termogeneze. Net esová termogeneze probíhá v hn dé tukové tkáni, která se vyskytuje u novorozenc a u zví at adaptovaných na chlad. U dosp lého lov ka se m že net esová termogeneze vyvíjet v bílém tuku nebo v kosterní svalovin. 2 Hlavní reak ní typy chladové aklimace m žeme rozd lit do t í skupin: Metabolická dochází ke zvýšené tvorb tepla. Izola ní tvorba tepla z stává stejná a dochází ke zvyšování izolace (vasokonstrikce, tuková vrstva). 1 P evzato z Zeman, V.: Adaptace na chlad u lov ka, možnosti a hranice. Galén, Praha 2006, str P evzato z Zeman, V.: Adaptace na chlad u lov ka, možnosti a hranice. Galén, Praha 2006, str. 26.

10 10 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Hypotermická tvorba tepla ani vasokonstrikce se nezvyšují, dochází k poklesu t lesné teploty, organismus se adaptuje na nižší t lesnou teplotu. 3 3 P evzato z Zeman, V.: Adaptace na chlad u lov ka, možnosti a hranice. Galén, Praha 2006, str. 26.

11 11 Martina R ži ková 2 Teoretická ást 2.1 Kryoterapie Kryoterapie celot lová Celot lová kryoterapie nebo celot lová chladová terapie (CChT) je krátkodobá terapie se systémovým ú inkem, p i níž se zpravidla používá teplota v rozmezí od -100 C do -150 C. Princip ú inku terapie se odvíjí na základ podn tu-reakce-adaptace. CChT probíhá v kryokomo e a celková doba trvání je nejvýše 3 minuty. P ed touto terapií je vždy nutno projít léka ským vyšet ením, p i n mž se zjiš ují základní životní funkce, kam pat í: poslech srdce a plic, prohmat dutiny b išní, m ení tlaku a pulzu. Léka e rovn ž zajímá anamnéza prod laných nemocí a opera ní zákroky. V pr b hu kryoterapie se teplota krve a vnit ních orgán nem ní. Teplota povrchu t la se m ní zna n. Povrchová teplota t la v oblasti hrudní kosti se m ní o 0,5 C až 3,2 C a teplota dolních kon etin dokonce o 9,5 C až 11,5 C. P i m ení teploty pod jazykem v dob terapie v kryokomo e p i -110 C, která trvala 90 vte in, se u skupiny 229 dobrovolník zjistilo, že u 78 % byl pokles teploty pod jazykem menší než 0,5 C, u 13 % nebyl zjišt n rozdíl teplot žádný a dokonce u 9 % došlo k nár stu teploty o 0,5 C. 4 Ú inek CChT spo ívá v náhlém ochlazení k že. Tím se utlumí kožní nervová zakon ení, a tudíž i vnímání bolesti. Organismus vnímá nízkou teplotu jako stresovou situaci. Dochází vyplavování látek, které mají tento stres a jeho p sobení na naše t lo snížit nebo dokonce úpln zastavit. Vyplavují se edorfiny, ozna ované jako hormony št stí, jež se významn podílejí na snížení bolesti. Dále se v krvi p i kryoterapii nacházejí ve v tší mí e kortikoidy, adrenalin a noradrenalin, které vykazují pozitivní efekt p i hojení ran a p i lé b poúrazových stav. V neposlední ad se zvyšuje i hladina mužského hormonu testosteronu. 4 P evzato z MUDr. Ernest Caban: Kryoterapia.

12 12 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii CChT zahrnuje okamžitou vasokonstrikci s reflexní vasodilatací, prokrvení vaziva, k že, podkoží a šlachosvalového aparátu dosahuje n kolikanásobk oproti normálnímu stavu. P i pravidelných návšt vách kryokomory m žeme o ekávat uvoln ní kosterní svaloviny, zlepšení funkce kloub, zlepšené prokrvení celého t la, mizení otok a zán t v oblasti kon etin a snížení bolestivosti. Komplexní ú inky na lidský organismus jsou doprovázeny významným posílením obranyschopnosti v i akutním i chronickým nemocem. Tyto ú inky je nezbytné využít p i intenzivním procvi ení a rozpohybování jak celého t la, tak jeho bolestivých, nemocných, operovaných i jinak postižených ástí. Kombinace extrémního chladu a následného cvi ení je cesta k trvalejšímu zlepšení obtíží. U zdravého jedince by fyzická zát ž po terapii m la trvat alespo 15 min. P i intenzivním cvi ení dochází k výrazn jší látkové vým n, p i níž jsou vylu ovány látky zp sobující poškození a stárnutí bun k. K t mto látkám adíme jedy, kyselinu mlé nou a volné radikály. CChT je vhodná pro všechny, kdo se cht jí adaptovat na zvýšenou t lesnou zát ž a zvýšit si t lesnou kondici, jako je tomu nap. u sportovc. Dále je tato terapie vhodná pro osoby s civiliza ními chorobami : bolestivé páte ní syndromy chronický únavový syndrom oslabení imunitního systému (snížená odolnost v i infek ním chorobám) psychická deprese pomeran ová k že (celulitida) nadváha 5 Terapie se doporu uje i osobám s následujícími chorobami nebo chorobnými stavy: akutní a chronická zán tlivá onemocn ní kloub a páte e degenerativní kloubní onemocn ní, dna zán tlivá revmatická onemocn ní m kkých tkání a k že bolestivé kontraktury (stahy) kosterní svaloviny fibromyalgie 5 P evzato z webových stránek

13 13 Martina R ži ková rehabilitace po operacích velkých kloub a páte e poúrazové a poopera ní hematomy a otoky autoimunitní onemocn ní a poruchy imunity roztroušená skleróza lupénka (psoriasa) s kloubními i kožními p íznaky neurodermitida ekzémy migréna chronická onemocn ní dýchacího systému astma zvon ní, pískání v uších (tinnitus) stavy po kosmetických a plastických operacích (odsátí podkožního tuku, zlepšení hojení jizvy) senná rýma 6 Využití CChT není vhodné pro osoby s: alkoholovým nebo drogovým opojením klaustrofobií strachu z malých prostor známou t žkou alergií na chlad extrémní nebo nelé enou hypertenzí s krevním tlakem stabiln p es 160/110 akutním onemocn ním srdce a ob hu (srde ní infarkt, nestabilní angína pectoris, plicní embolie, myokarditis atd.) prod lanými v posledních šesti m sících závažnými chronickými i akutními chorobami (vždy je nutno otázat se svého léka e) 7 Kryoterapie se podílí na lepším snášení fyzické námahy, omezuje nár st únavy p i svalové práci. Lepší prokrvení zpomaluje stárnutí bun k, urychluje odplavení toxických látek z t la a zlepšuje p ísun vitamín, minerál a dalších stavebních látek. 6 P evzato z webových stránek 7 P evzato z webových stránek

14 14 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Lé ba chladem má široké pole p sobení u lidí všech v kových kategorií (výjimku tvo í jen velmi malé d ti a velmi sta í), obou pohlaví, kde nezáleží na druhu nemoci Kryoterapie lokální Lokální používání chladu je v sou asné medicín velmi rozší ené, jeho použití nachází uplatn ní hlavn p i lé b a rehabilitaci poúrazových stav a p i onemocn ních pohybového aparátu. Používaná teplota p i lokální terapii se r zní. Japonští a n me tí odborníci pod pojmem kryoterapie rozumí teploty nižší než -100 C, kdežto v anglosaských zemích se k terapii používají i vyšší teploty než -100 C a název kryoterapie (cryotherapy) z stává. Optimální teplota chlazení není p esn známá. P i chlazení ástí t la je však optimální, aby teplota tkání dosáhla 18 C. P i nižší teplot (15 C) se zv tšuje propustnost pro tká ový mok, ímž m že dojít ke zv tšení edému. P i chlazení jednotlivých ástí t la dochází ke snížení teploty tkání, vasokonstrikci, ke zpomalení zán tlivých proces, zmenšení bolesti a snížení svalového nap tí. 8 Je to efektivní metoda snížení bolesti, což umož uje pohodln jší rehabilitaci. Dochází rovn ž k ohrani ení krevní podlitiny a zmenšení edému. as chlazení se také r zní. P i chlazení ledovými sá ky m že doba chlazení dosahovat dvacet až t icet minut. U hluboko umíst ných poškození lze dobu chlazení prodloužit až na 45 min. P i použití kryoterapeutických p ístroj, které dosahují teplot -60 C a nižších, se doba chlazení pohybuje v rozmezí 2 3 minut. Lokální kryoterapie je ur ena pro následující onemocn ní: p i revmatických a degenerativních poruchách kloub po zran ní, pohmožd ní v pr b hu rekonvalescence rehabilitace po operaci natažené svaly, svalové k e e p i syndromech bolesti u nadváhy a obezity (zvyšuje bun ný metabolismus) v kosmetice lé ba celulitidy (v kombinaci s kompresními masážemi) 9 8 P evzato z MUDr. Ernest Caban: Kryoterapia. 9 P evzato z webových stránek

15 15 Martina R ži ková Podrobn jší aplikace lokální kryoterapie je uvedena v kapitole o p ístroji Cryo-T, který byl používán k m ení. V pr b hu terapie je t eba dát pozor na to, aby nedošlo ke vzniku omrzlin nebo i poškození nerv p i aplikaci chladu. P i kryoterapii se pokožka zbarvuje na bílo. Tento jev vyžaduje neustálé sledování a kontrolování barvy pokožky pacienta. Lokální kryoterapie je vhodná metoda p i první pomoci v p ípad poškození pohybového aparátu, a už se jedná o svaly, šlachy i m kké tká ové struktury. Umož uje proces rehabilitace a p i poškození kloub rychlejší návrat na normální rozsah kloubového pohybu.

16 16 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii 2.2 Kryoterapeutický p ístroj Cryo-T P ístroj Cryo-T je ur en pro kryoterapii, umož uje jednoduchou a bezpe nou aplikaci chladicího média oxidu uhli itého. Chladicí médium dosahuje teplot až -75 C. Oxid uhli itý má na lidský organismus dvojí ú inek: chladicí médium zp sobuje vasokonstrikci sekundární reakcí je vasodilatace Kryoterapie pomocí p ístroje Cryo-T je vhodná metoda pro lé bu následujících chorobných stav : zlomeniny a pohmožd niny: opožd né synostózy nová poran ní pseudoarthrosis popáleniny zmírn ní teplotního šoku poopera ní rehabilitace revmatické a degenerativní kloubová onemocn ní, osteopatie: degenerace chronický postupující revmatismus ankylozující artritida v po áte ní fázi Bechterowa nemoc Scheuermannova nemoc kloubová spojení po chirurgických zákrocích na ploténkách bolestivé syndromy odvápn ní kostí osteoporóza aseptická nekróza stehenních kostí Sudeck v syndrom onemocn ní kloub : akutní a chronické zán ty periartikulární zán ty ramena degenerativní zm ny

17 17 Martina R ži ková mnohokloubní zán ty zán ty kotník revmatické kloubní zán ty nadm rné svalové k e e, k e ovitost onemocn ní sval, šlach, podvrtnutí, zán tlivé stavy: mezižeberních nerv sedacích nerv bolesti v k íži parézy k e ovitost bolesti v k íži migrény otékání, nadváha a otylost urychlení bun ného metabolismu kosmetická terapie celulitida 10 Možné kontraindikace u lokálních kryoterapeutických procedur jsou: kryoglobulinemie chladová aglutinace nebo hemolýza chladová hemoglobinurie chladová kop ivka p ecitliv lost na chlad Raynaudova nemoc trofické poruchy poruchy vnímavosti výrazná anémie nádory omrzliny mikrocirkula ní tká ové poruchy vážná onemocn ní srde ního a ob hového systému 10 P evzato z firemních materiál firmy DN FORMED, s. r. o., Návod k obsluze na Kryoterapeutický p ístroj Cryo-T.

18 18 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii onemocn ní ledvin a mo ového m chý e neurologické poruchy parestézie polyneuropatie 11 Kryoterapeutický p ístroj Cryo-T se skládá ze t í hlavních ástí: ovládacího panelu, ocelové láhve, v níž je stla ený oxid uhli itý, a vym nitelných trysek umož ující p esné chlazení p edem zvolených ástí t la. P ístroj používá nap tí V. 11 P evzato z firemních materiál firmy DN FORMED Brno, s. r. o., Návod k obsluze na Kryoterapeutický p ístroj Cryo-T.

19 19 Martina R ži ková Obr. 1 P ístroj Cryo-T. Zdroj: Firemní materiály firmy DN FORMED, s. r. o., Návod k obsluze na Kryoterapeutický p ístroj Cryo-T Ovládací panel Na ovládacím panelu p ístroje je umíst n asova. asova m í délku procedury, umož uje p ednastavení doby procedury a poté nás upozorní akustickým signálem, také umož uje akustickou signalizaci každých 30 vte in. Další displej m í celkovou dobu

20 20 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii používání a s ítá dobu procedur od posledního resetování. Vynulování je možné delším stiskem tla ítka režimu asova e Chladicí médium Chladicí médium oxid uhli itý je v kapalné form uložen v ocelových lahvích. P i použití nejv tší trysky obsahuje desetilitrová láhev dostate né množství pro 45 minut terapie. P i použití nejmenší trysky m žeme provád t proceduru celé 2 hodiny. Desetilitrová láhev obsahuje asi 7,5 kg kapalného plynu. Provozní tlak oxidu uhli itého se v lahvích pohybuje mezi 5 6 MPa, maximální tlak dosahuje hodnot 8 MPa. Oxid uhli itý je netoxická látka, p i vyšších koncentracích v ovzduší m že zp sobit dušení. P i kryoterapii se do ovzduší dostává v tší množství oxidu uhli itého, proto je velmi d ležitá dobrá ventilace v místnosti, kde se procedura provádí. Tvorb v tších koncentrací oxidu uhli itého v ovzduší m žeme také zabránit p estávkami mezi terapiemi Trysky P ístroj Cryo-T obsahuje 3 trysky, které se liší velikostí a tvarem, ímž umož ují p esné chlazení vybrané ásti t la. a) Nejmenší tryska kryopunk ní procedury, výborn se hodí na terapie pro malé klouby a ke zmírn ní bolesti v ur itých bodech na t le. b) St ední tryska použití pro chlazení st edn velkých oblastí. Tuto trysku lze použít na kloubní spojení, kolena i kotníky. c) Nejv tší tryska vhodná pro kryoterapie velkých ástí t la, nap. hýžd, boky, ramena. K nastavení požadované teploty p i procedu e slouží nastavovací kroužek na zadní ásti trysky. Pokud tímto kroužkem oto íme ve sm ru hodinových ru i ek (p i pohledu od konce trysky), dojde v chladicím médiu ke zvýšení procenta vzduchu, a tím se zvýší i teplota proudu v trysce. P i opa ném pohybu dojde ke snížení teploty proudu chladícího média. LED kontrolka, která je umíst na na zadním konci trysky, zobrazuje teplotu chladicího média. Rozsvícení první kontrolky (zelená) signalizuje, že je p ístroj

21 21 Martina R ži ková p ipraven k provozu. Druhá LED kontrolka se rozsvítí p i dosažení teploty -50 C, t etí p i dosažení teploty -63 C a poslední kontrolka signalizuje teplotu -75 C Ú inek oxidu uhli itého Oxid uhli itý m že do bun k vstoupit na základ prosté difúze. Plazmatická membrána, která se nachází na povrchu bun k, je voln propustná pro malé molekuly. K t mto molekulám pat í nap. kyslík, oxid uhli itý a další. Obr. 2 Pr chod látek p es plazmatickou membránu. Zdroj: Zvýšený obsah oxidu uhli itého v povrchové vrstv pokožky zp sobí rozší ení všech cév až po vláse nice se sou asným zvýšením obsahu kyslíku v krvi. To má za následek dokonalé prokrvení pokožky, svalstva a všech t lesných orgán v etn žláz a mozku, dob e okysli enou krví. D sledkem je zlepšená innost všech t lesných

22 22 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii orgán a žláz, což vede k všeobecnému posílení organismu, k povzbuzení imunitního systému a sebehojivých schopností t la. 12 P i látkové vým n, která probíhá v bu kách živých organism, je jedním z kone ných produkt i oxid uhli itý. Proto je tato látka t lu vlastní a pro n p irozená. Pokud zvýšíme obsah oxidu uhli itého v pokožce t la, organismus spouští adu fyziologických proces, jejichž úkolem je dostat v tší množství dob e okysli ené krve ke všem bu kám. Hlavním ú inkem oxidu uhli itého je: vasodilatace zvýšená dodávka kyslíku do tkání Zvýšenou dodávkou kyslíku do tkání a tím i do bun k umož ujeme t lu zvýšenou tvorbu energeticky bohatých látek, tzv. adenosintrifosfát (ATP). Dostate né množství ATP vylepšuje innost tkání a orgán, které produkují látky t lu prosp šné hormony a látky imunitního systému. P evzato z webových stránek 12

23 23 Martina R ži ková 2.3 Sv telný mikroskop Mikroskop je nástroj, který nám umož uje pozorovat p edm ty, jež jsou pro sledování pouhým okem p íliš malé. Snažíme-li se dob e vid t n jaký drobný p edm t, p ibližujeme si jej k oku. Tím si zv tšujeme zorný úhel. Pokud ovšem u zdravého oka umístíme p edm t do menší vzdálenosti, než je konven ní zraková vzdálenost (= 25 cm), vidíme ho nez eteln a rozmazan. Mikroskop umož uje zv tšení zorného úhlu díky soustav o ek, a tím dovoluje prohlédnutí malých p edm t. Mikroskop se skládá ze t í základních ástí: optické soustavy osv tlovací soustavy mechanického za ízení Optická soustava se skládá ze t í ástí: objektivu, okuláru a pohyblivého tubusu. Objektiv i okulár mají kladnou optickou mohutnost, tzn. že se chovají jako spojky. Objektiv vytvá í zv tšený, skute ný a p evrácený obraz. Obraz vytvo ený objektivem se stává p edm tem pro okulár. Obraz okuláru je zv tšený, zdánlivý a p evrácený. V praxi se nej ast ji setkáme se dv ma druhy mikroskop. Jedná se o mikroskop monokulární a binokulární. Obr. 3 Schéma optické soustavy mikroskopu. Zdroj: Hrazdira, I., Mornstein, V., Škorpíková, J.: Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Neptun, Brno 2006, 312 s.

24 24 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Osv tlovací soustava se skládá se sv telného zdroje, kondenzoru, zrcátka a irisové clony. U starších mikroskop je použito zrcátka, aby odráželo um lé nebo p irozené sv tlo do optické soustavy mikroskopu. Moderní p ístroje mají osv tlovací za ízení zabudováno p ímo v t le mikroskopu. Kondenzor je tvo en soustavou o ek o krátké ohniskové vzdálenosti. Jeho hlavním úkolem je soust e ovat sv tlo, které prochází pozorovaným preparátem. Kondenzor je uložen pod stolkem mikroskopu. Irisová clona je sou ástí kondenzoru a umož uje regulovat kontrast obrazu analyzovaného preparátu. Mechanická ást zahrnuje stativ, nosi tubusu, stolek a revolverovou hlavici. Stativ vytvá í velmi pevnou oporu mikroskopu, je spojen svým ramenem s nosi em tubusu a se stolkem. V horní ásti tubusu se nachází okulár, ve spodní ásti je revolverová otá ecí hlavice, v níž jsou umíst ny jednotlivé objektivy. Revolverová hlavice umož uje snadné st ídání objektiv. Na t le mikroskopu se nalézají dva šrouby makrometrický a mikrometrický. Makrometrický šroub slouží k hrubšímu posunu a zaost ení pozorovaného p edm tu. Mikrometrický šroub umož uje jemný posuv a p esné zaost ení preparátu. Celkové zv tšení Z mikroskopu se vypo ítá jako sou in zv tšení objektivu Z ob a okuláru Z ok : d Z = Z ob Z ok =, f f ok ob kde d.. konven ní zraková vzdálenost,.. optický interval mikroskopu (vzdálenost mezi obrazovým ohniskem objektivu a p edm tovým ohniskem okuláru), f ob a f ok.. ohniskové vzdálenosti objektivu a okuláru. V tuto chvíli by nás mohlo napadnout, že vhodnou volbou o ek v mikroskopu dosáhneme neomezeného zv tšení preparátu. Takové zv tšení by nám však neumož ovalo rozlišení detail vzorku. Zv tšení je tedy omezeno rozlišovací mezí mikroskopu: λ δ =, n sinα

25 25 Martina R ži ková kde.. m ížková konstanta (vzdálenost dvou vryp m ížky),.. vlnová délka použitého sv tla, n.. index lomu prost edí mezi elem objektivu a krycím sklí kem preparátu,.. úhel svíraný optickou osou mikroskopu s plášt m kuželu, v n mž se nacházejí paprsky, které z daného místa preparátu mohou vstoupit do objektivu a podílet se na zobrazení. Výraz ve jmenovateli se nazývá numerická apertura objektivu.

26 26 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii 2.4 Teplom ry Teplota t la i jiných objekt je d ležitým parametrem nejen v léka ství. Mezi hlavní d vody m ení teploty pat í sledování nemocných pacient a fyziologických reakcí, lé by hypertermií a další laboratorní experimenty. P i m ení teploty teplom rem musíme vzít v úvahu následující parametry jako p esnost teplom ru, doba ustálení teplotního údaje, invazivita, tepelná kapacita i vodivost idla. Termometrie je obor, který se zabývá m ením teploty. Rozložení hodnot teploty na povrchu t la sleduje termografie. Termometrické metody d líme na m ení kontaktní a bezkontaktní. Mezi kontaktní termometrické možnosti m ení teploty pat í metody založené na tepelné roztažnosti jednotlivých látek, objem m rné látky je závislý na její teplot (rtu ové a alkoholové teplom ry), a na metody, které jsou založeny na zm nách elektrických vlastností vodi i polovodi (termistory a termo lánky). Bezkontaktní m ení teploty se provádí radia ním teplom rem. V experimentální ásti byl k m ení teploty používán klasický dilata ní lihový teplom r s rozsahem do -80 C a dále digitální teplom r pro m ení i extrémn nízkých hodnot kapalného dusíku typ GTH 175/MOP s m ícím rozsahem od -199,9 C do +199,9 C.

27 27 Martina R ži ková 3 Cíl práce Cílem této práce je prov it ú inky chladu na bun né úrovni. V dostupné literatu e se jen velmi málo prací zam uje na p ímý vliv chladu na bu ky. Hlavním úkolem je tedy analyzovat a popsat základní p sobení chladu na bu ky. Konkrétním zástupcem bun k budou ko ské erytrocyty. Teoretická ást má za úkol uvést tená e do dané problematiky. Seznamuje nás se základními principy kryoterapie jak celot lové, tak i lokální. Podrobn ji se zabývá p ístroji, které byly nezbytné pro m ení. Praktická ást se zabývá studiem chladové terapie na erytrocyty. Cílem je pozorování stupn hemolýzy v závislosti na zp sobu a délce chlazení suspenze erytrocyt. M ení se zam ujeme na: po etní zm ny erytrocyt p i r zných teplotách (teplotní závislost) porovnání po etních zm n erytrocyt p i používání rozdílných chladicích sm sí (oxid uhli itý, kapalný dusík) po etní zm ny erytrocyt p i chlazení suspenze o rozdílných koncentracích

28 28 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii 4 Experimentální ást 4.1 Metodika Na kovový stojan byla pomocí svorek upevn na st ední tryska p ístroje Cryo-T. Nad ni byla v konstantní vzdálenosti upevn na plastová zkumavka se zkoumaným materiálem. Plastová zkumavka byla umíst na v takové vzdálenosti od trysky, aby chlazení oxidem uhli itým bylo co nejú inn jší, tedy se nacházela ve vrcholu kužele, který byl tryskající chladicí sm sí tvo en. Do plastové zkumavky se vložil teplom r pomocí otvoru v plastové uzáv rce zkumavky. Teplom r byl nastaven tak, aby se nacházel ve st edu zkumavky a nedotýkal se jejích okraj a aby byl uprost ed suspenze krve, tedy aby idlo teplom ru bylo dostate n pono eno v m ené kapalin a zárove se nedotýkalo dna zkumavky. Tímto by mohlo dojít ke zkreslení m ené teploty suspenze. T lo teplom ru nebo m icího idla bylo udržováno stále v konstantní vzdálenosti, aby vyhovovalo výše uvedeným podmínkám. Obr. 4 P ístroj Cryo-T uspo ádání p i m ení.

29 29 Martina R ži ková Obr. 5 Mikroskop Olympus CX21 s fotoaparátem Olympus SP-350 p ipojeným k po íta i. Na po íta i je spušt ný program Quick PHOTO CAMERA 2.2. Obr. 5 Celkové uspo ádání laborato e p i m ení.

30 30 Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii 4.2 Používaná za ízení P i m ení se používal p ístroj Cryo-T od firmy DN-FORMED Brno, s. r. o., ostatní vybavení poskytl Biofyzikální ústav LF MU. Dále se využíval sv telný mikroskop Olympus CX21, který byl p ipojen k po íta i p es fotoaparát Olympus SP-350. Program Quick PHOTO CAMERA 2.2 umož oval pohodln jší zp sob po ítání erytrocyt. K ur ování po tu erytrocyt bylo využito Bürkerovy po ítací kom rky (viz níže). 4.3 Suspenze erytrocyt P i m ení se užívala ko ská krev z Kliniky chorob koní na Veterinární a farmaceutické univerzit v Brn. Pro práci jsem používala 2% suspenzi ko ské krve, která se získala na ed ním pomocí sterilního fyziologického roztoku. 4.4 Hemolýza erytrocyt K po ítání erytrocyt se používalo Bürkerovy po ítací kom rky. Tato kom rka je tvo ená speciáln upraveným podložním sklem, na n mž je mikroskopická m ížka. Podložní sklo se p ikryje sklem krycím, které je p ichyceno pomocí svorek. Tímto zp sobem se vytvo í p esn definovaný prostor, v n mž se poté po ítají erytrocyty. Erytrocyty se po ítají v malých tvercích, jejichž plocha je S = 0,0025 mm 2, výška prostoru kom rky je 0,1 mm. Po et tverc, ve kterých se erytrocyty zapo ítávají, je r zný. V této práci byl pro m ení zvolen po et 20. Bürkerovo pravidlo nám íká, jak po ítat erytrocyty v jednotlivých tvercích. Zapo ítávají se ervené krvinky, které jsou uvnit tverce nebo se dotýkají horní a pravé hrany tverce.

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

www.kryosauny.cz KRYOTERAPIE

www.kryosauny.cz KRYOTERAPIE KRYOTERAPIE KRYOKOMORY KRYOSAUNY -150 C www.kryosauny.cz KRYOTERAPIE Kryoterapie je moderní velmi účinnou metodou léčení, rehabilitace a regenerace lidského organismu aplikací chladu. Celotělová kryoterapie

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

M íme lidské t lo. JOSEF TRNA, EVA TRNOVÁ Pedagogická fakulta MU v Brn, Gymnázium Boskovice. Úvod. J. Trna, E. Trnová: M íme lidské t lo

M íme lidské t lo. JOSEF TRNA, EVA TRNOVÁ Pedagogická fakulta MU v Brn, Gymnázium Boskovice. Úvod. J. Trna, E. Trnová: M íme lidské t lo J. Trna, E. Trnová: M íme lidské t lo M íme lidské t lo JOSEF TRNA, EVA TRNOVÁ Pedagogická fakulta MU v Brn, Gymnázium Boskovice Abstrakt Lidský organismus je d ležitým p írodov dným integra ním vzd lávacím

Více

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy...

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy... Vypracoval: Ji í Novák únor 2 Asociace Blower Door CZ Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3 3. Cíl srovnávacího m ení...3 3.2 Metodika a postup srovnávacího m ení...4

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Splity 2006. Nová URURU SARARA

Splity 2006. Nová URURU SARARA Nová URURU SARARA 1 Rysy Vnit ní FTXR28E FTXR42E FTXR50E (bílá) Venkovní RXR28E RXR42E RXR50E (béžová) Jediná pln vybavená klimatizace s funkcí kontroly teploty a funkcí ventilace. URURU = zvlh ování SARARA

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

TIENS Program životního stylu

TIENS Program životního stylu TIENS Program životního stylu P emýšlíte n kdy o tom, pro jíte? Snadnou odpov dí je, že jste hladoví, unavení a kru í Vám v b iše. N kdy m žete také jíst z nudy, kv li tomu, že jste smutní i š astní, nebo

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy O vlivu podvodních masáží na lidský organismus existuje řada teorií, všechny se však jednoznačně shodují v příznivém účinku na fyzickou a psychickou stránku

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Experimenty se systémem firmy Vernier

Experimenty se systémem firmy Vernier Experimenty se systémem firmy Vernier JAROSLAV REICHL St ední pr myslová škola sd lovací techniky Panská, Praha Experiment a jeho vyhodnocení jsou nedílnou sou ástí výuky fyziky. V p ípad zkoumání n kterých

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-21-230D NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-21-230D DETEKTOR SE-21-230D Detekovaný plyn: ho lavé a výbušné plyny Princip m ení: katalytické spalování Rozsah m ení: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové stupn : 1x poplachový

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

LG PC centrální ídící ovlada

LG PC centrální ídící ovlada LG PC centrální ídící ovlada D LEŽITÉ P e t te si prosím pe liv a d kladn tuto p íru ku pro uživatele p ed instalací své vnit ní klimatiza ní jednotky a jejím uvedením do provozu. Tuto p íru ku uživatele

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více