UniCredit Bank AG (zastoupená centrálou nebo dceřinými společnostmi v jednotlivých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UniCredit Bank AG (zastoupená centrálou nebo dceřinými společnostmi v jednotlivých"

Transkript

1 Shrnutí prospektu Toto shrnutí slouží pouze jako úvod k prospektu. Rozhodnutí o investici do investičních nástrojů musí vždy vycházet ze zvážení prospektu jako celku včetně dokumentů, na něž se v prospektu pouze odkazuje, dodatků k prospektu, konečných podmínek a podmínek investičních nástrojů. Emitent neponese občanskoprávní odpovědnost pouze na základě tohoto shrnutí včetně jeho případných překladů, ledaže by bylo zavádějící či nepřesné nebo bylo v rozporu s ostatními částmi prospektu. Bude-li u soudu v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru vznesen nárok na základě údajů uvedených v tomto prospektu, může být žalující straně v souladu s právním řádem členské země, v níž bude nárok vznesen, ještě před zahájením soudního řízení uloženo uhradit náklady na překlad prospektu. Souhrnný popis investičních nástrojů 1. STRANY Emitent zemích) UniCredit Bank AG (zastoupená centrálou nebo dceřinými společnostmi v jednotlivých Aranţér/obchodník Společnost UniCredit Bank AG a případní další obchodníci jmenovaní emitentem pro danou tranši nebo sérii, případně pro celý program (dále jen obchodníci ). Emitent můţe jmenování obchodníka v rámci programu kdykoli zrušit. Emisní zprostředkovatel a hlavní platební místo UniCredit Bank AG (pro investiční nástroje, jejichţ depozitářem je společnost Clearstream, Frankfurt nad Mohanem, a Monte Titoli, Milán) a Citibank, N. A., londýnská pobočka (pro všechny ostatní investiční nástroje). 2. PROGRAM Popis Průběţně nabízený dluhopisový program. Distribuce Nabízením vybrané skupině soukromých investorů (tzv. soukromé umístění) nebo prostřednictvím veřejné nabídky, v obou případech na syndikovaném či nesyndikovaném základě. Částka eur (nebo ekvivalent této částky v jiných měnách) ke splacení v daném okamţiku. Do celkové částky tohoto programu eur mohou být zahrnuty i další programy UniCredit Bank AG, avšak souhrnná vyuţitá částka tohoto programu společně s případnými dalšími programy UniCredit Bank AG nesmí překročit eur. 3. INVESTIČNÍ NÁSTROJE Investiční nástroje budou vydávány pouze na doručitele, a to v podobě poukázek, certifikátů nebo warrantů podrobněji popsaných níţe. Investiční nástroje (s výjimkou nástrojů podle italského práva) mohou být vydávány jako investiční nástroje zajištěné na základě smlouvy o zajištění uzavřené se zajistitelem (podrobný popis viz Zajištěné investiční nástroje níţe). Investiční nástroje, které byly vydány ve stejný den a mají shodné i všechny ostatní charakteristiky (včetně přijetí k obchodování), tvoří dohromady tzv. tranši. Pokud tak bude uvedeno, bude tranše investičních nástrojů tvořit jednu jedinou vzájemně zastupitelnou sérii (dále jen série ) s jednou nebo několika dalšími tranšemi investičních nástrojů, které budou (i) označeny jako konsolidované a budou tvořit jednu jedinou sérii a které budou (ii) mít shodné všechny charakteristiky (včetně přijetí k obchodování) kromě data emise, data, od kterého se úročí, a případně emisní ceny. Program zahrnuje také investiční nástroje, které mohou být nabízeny a prodávány mimo území Spojených států amerických podle Předpisu S (Regulation S) amerického Zákona o cenných papírech a na území

2 Spojených států amerických výhradně tzv. kvalifikovaným institucionálním investorům ve smyslu výjimek z poţadavků na registraci podle Pravidla 144A amerického Zákona o cenných papírech. Měny Při dodrţení platných právních a regulačních omezení veškeré měny a měnové jednotky zvolené emitentem, např. euro, britská libra, švýcarský frank, americký dolar nebo japonský jen a jakékoli další měny a měnové jednotky, které odpovídají platným právním a regulačním předpisům. Emise investičních nástrojů denominovaných v měně, pro kterou platí určité právní předpisy, regulace, zásady nebo poţadavky centrální banky, budou vydávány pouze za podmínek, které budou v souladu s takovými platnými právními předpisy, regulací, zásadami, resp. poţadavky centrální banky. Emise investičních nástrojů denominovaných v britských librách budou vydávány v souladu s platnými poţadavky Bank of England a britského orgánu pro dohled nad finančními sluţbami Financial Services Authority. Podkladová aktiva Podkladovými aktivy mohou být akcie, dluhopisy, certifikáty, indexy, komodity, devizové kurzy, podíly ve fondech, termínové kontrakty, úrokové sazby nebo koše takových aktiv. Pro kaţdou sérii investičních nástrojů jsou podkladová aktiva podrobně popsána v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Závazek nezřídit zajištění Kříţové porušení závazku Ţádný. Ţádné. Rozhodné právo Investiční nástroje (s výjimkou certifikátů a warrantů, které se řídí italským právem a budou vykládány v souladu s italským právem, pokud je tak uvedeno v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách investičních nástrojů) se řídí německým právem a jsou vykládány v souladu s ním. Postavení investičních nástrojů Bude-li v konečných podmínkách, resp. v podmínkách uvedeno, ţe jsou poukázky vydávány jako nepodřízené poukázky, budou představovat okamţitý bezpodmínečný a nezajištěný závazek emitenta, a pokud nebude zákonem stanoveno něco jiného, budou přinejmenším v rovnocenném postavení s nezajištěnými nároky všech ostatních věřitelů a s nepodřízenými závazky emitenta. Bude-li v konečných podmínkách, resp. v podmínkách stanoveno, ţe jsou poukázky vydávány jako podřízené, budou takové poukázky (i) představovat okamţitý bezpodmínečný, nezajištěný a podřízený závazek emitenta a budou přinejmenším v rovnocenném postavení s nezajištěnými podřízenými nároky všech ostatních věřitelů a (ii) nároky plynoucí z takových poukázek budou podřízeny nárokům všech ostatních emitentových věřitelů, které nejsou podřízené. Certifikáty a warranty představují přímý bezpodmínečný nezajištěný a nepodřízený závazek emitenta, který je přinejmenším v rovnocenném postavení s nezajištěnými nároky všech ostatních emitentových věřitelů s výjimkou nároků, které jsou ze zákona přednostní. Stanoví-li příslušné konečné podmínky, resp. podmínky, ţe jsou investiční nástroje zajištěné, představují takové investiční nástroje zajištěný závazek emitenta. Zdanění Veškeré částky úroků z investičních nástrojů a jistin investičních nástrojů budou emitentem vypláceny bez sráţky daní, poplatků a jiných odvodů jakéhokoli druhu uvalených nebo vybíraných v současné době nebo někdy v budoucnu Spolkovou republikou Německo nebo na jejím území (dále jen Německo ), resp. v případě investičních nástrojů vydávaných prostřednictvím emitentovy zahraniční dceřiné společnosti v zemi, v níţ má taková dceřiná společnost sídlo, ledaţe by sráţka daně, poplatku či jiného odvodu byla vyţadována ze zákona. V konečných podmínkách pak bude stanoveno, zda tyto dodatečné částky uhradí emitent, aby bylo zaručeno, ţe bude majitelům investičních nástrojů vyplacena částka uvedená na investičních nástrojích v plné výši (s přihlédnutím k obvyklým výjimkám). Závazek uhradit tyto částky navíc v případě, ţe bude u částek úroků nebo jistiny uplatněna sráţka daně nebo poplatku, tak jak je uvedeno výše, však emitentovi nevzniká u certifikátů a warrantů.

3 Prodejní omezení Platí určitá prodejní omezení, která se týkají Spojených států amerických, Evropského hospodářského prostoru, Velké Británie, Itálie, Rakouska, Francie a Lucemburska, a případná další omezení, která mohou být nezbytná v souvislosti s nabízením a prodejem určité emise investičních nástrojů. Zúčtování Investiční nástroje mohou být zúčtovávány prostřednictvím společnosti Euroclear Bank SA/NV, která provozuje systém Euroclear (dále jen systém Euroclear ), společnosti Clearstream Banking société anonyme se sídlem v Lucemburku (dále jen společnost Clearstream, Lucemburk ) nebo Clearstream Banking AG se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem (dále jen společnost Clearstream, Frankfurt nad Mohanem), v případě certifikátů a warrantů prostřednictvím společnosti Monte Titoli S. p. A. se sídlem v Miláně (dále jen společnost Monte Titoli ) nebo jiného zúčtovacího systému uvedeného v platných konečných podmínkách, resp. podmínkách daného investičního nástroje. Přijetí k obchodování Mohou být podávány ţádosti o zařazení investičních nástrojů do úředního seznamu Lucemburské burzy cenných papírů a přijetí k obchodování na regulovaném trhu Lucemburské burzy cenných papírů. Investiční nástroje mohou být zařazovány do seznamů a přijímány k obchodování kdekoli v Evropském hospodářském prostoru či na jakékoli jiné burze cenných papírů. O tom, zda budou investiční nástroje vydávány jako obchodované na regulovaných trzích, či nikoli, rozhoduje emitent. Tato skutečnost pak bude uvedena v příslušných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. V případě warrantů a certifikátů mohou být podávány ţádosti o jejich zařazení do úředního seznamu burzy cenných papírů Borsa Italiana S. p. A. a přijetí k obchodování na trhu SeDex či v jiném segmentu burzy cenných papírů Borsa Italiana S. p. A. Emitent můţe také podávat ţádosti o přijetí warrantů nebo certifikátů k obchodování na několika různých burzách cenných papírů nebo v několika různých systémech obchodování, např. v systému Euro TLX řízeném společností TLX S. p. A. Investiční nástroje budou přijímány k obchodování na základě konečných podmínek. Usnesení majitelů investičních nástrojů V souladu s německým zákonem o dluhopisech (něm. Schuldverschreibungsgesetz) mohou investiční nástroje obsahovat ustanovení, podle nichţ mají majitelé investičních nástrojů kaţdé série právo dohodnout se s emitentem ve formě usnesení na změně konečných podmínek, resp. podmínek upravujících danou sérii a rozhodovat o některých dalších věcech týkajících se investičních nástrojů dané série, např. o jmenování a odvolání společného zástupce majitelů investičních nástrojů. V podmínkách můţe být stanoveno, ţe k přijetí usnesení o některých závaţných změnách konečných podmínek, resp. podmínek je vyţadována kvalifikovaná většina min. 75 % hlasovacích práv zastupovaných majiteli investičních nástrojů při hlasování. Poukázky Popis poukázek Níţe uvedené charakteristiky platí pro všechny poukázky. V platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách bude stanoveno, zda, kdy a jak budou vypláceny úroky, jak bude stanovena odkupní cena a kdy budou poukázky odkupovány zpět. Poukázky mohou být buď úročené (dále jen úročené poukázky ), nebo neúročené (dále jen neúročené poukázky ). Úročené poukázky mohou být vydávány jako poukázky úročené pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splatnosti, vyplácenou zpětně podle podmínek a v den (ve dny) výplaty úroků uvedené v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Úročené poukázky mohou být rovněţ vydávány jako poukázky úročené proměnlivou úrokovou sazbou určenou (a upravovanou podle případné marţe): - na základě referenční sazby uváděné na dohodnuté stránce některé komerční sluţby zveřejňující úrokové sazby, - na základě některého z podkladových aktiv (definice viz níţe) nebo - na jiném základě uvedeném v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách (dále jen poukázky s pohyblivým úročením ). Pro poukázky s pohyblivým úročením můţe být stanovena maximální úroková sazba, minimální úroková sazba anebo obě tyto sazby. Úroky z poukázek s pohyblivou úrokovou sazbou budou vypláceny podle podmínek a ve dny výplaty úroků uvedené v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách.

4 Úročené poukázky mohou být vydávány také jako poukázky s úročením odpovídajícím předem stanovené částce k částce jistiny. Výplata této částky pak můţe záviset na ceně podkladového aktiva nebo jedné či více sloţek koše stanovené podle platných konečných podmínek, resp. podle podmínek. Neúročené poukázky a poukázky s nulovým kuponem mohou být nabízeny a prodávány s diskontem oproti jistině a kromě úroků z prodlení nejsou nijak úročeny. Vzorec pro výpočet odkupní ceny jednotlivých poukázek (dále jen odkupní cena ) bude stanoven v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Odkupní cena můţe odpovídat stanovené nominální hodnotě poukázky. Odkupní cena můţe být určena také v poměru ke stanovené nominální hodnotě poukázky. V takovém případě můţe být stanovená nominální hodnota poukázky vynásobena faktorem určeným mj. podle výkonnosti podkladového aktiva. Odkupní cena můţe být stanovena také odkazem na nějaký ukazatel. Takový ukazatel pak můţe být vynásoben např. cenou povaţovanou za odpovídající a stanovenou k určitému datu ocenění (viz definice v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách). Pro poukázky můţe platit také minimální odkupní cena (platná bez nutnosti splnit určité podmínky, nebo pouze v případě splnění určitých podmínek) a případně i maximální odkupní cena. Pokud je to uvedeno v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách, mohou být poukázky odkupovány zpět také dodáním určitého mnoţství podkladových či jiných aktiv. V platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách bude stanoveno buď, ţe poukázky nemohou být odkupovány zpět před uplynutím stanovené doby splatnosti, nebo ţe je bude moţné odkoupit zpět z daňových důvodů, v případě neplnění nebo podle uváţení emitenta či vlastníka poukázky na základě neodvolatelného oznámení (ve lhůtě stanovené v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách) zaslaného vlastníkovi poukázky, resp. emitentovi za cenu a za podmínek stanovených v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Poukázky mohou být vydávány s kterýmikoli z výše uvedených charakteristik a s jakoukoli jejich kombinací. Podoba poukázek Poukázky, na které se vztahují předpisy amerického ministerstva financí (c) (2) (i) (C) (dále jen pravidla TEFRA C ) (dále jen poukázky podle pravidel TEFRA C ), budou zastupovány časově neomezenou globální poukázkou na doručitele s částkou jistiny odpovídající souhrnné částce jistin všech takových poukázek (dále jen časově neomezená globální poukázka ). Poukázky, na které se vztahují předpisy amerického ministerstva financí (c) (2) (i) (D) (dále jen pravidla TEFRA D ) (dále jen poukázky podle pravidel TEFRA D ), budou zastupovány časově omezenou globální poukázkou (dále jen časově omezená globální poukázka ), která bude vyměňována za poukázky představované jednou nebo více časově neomezenými globálními poukázkami, a to nejdříve 40 dnů a nejpozději 180 dnů po skončení distribuce poukázek zahrnujících příslušnou tranši a na základě potvrzení vlastnictví ve prospěch osoby, která nemá trvalé bydliště/sídlo ve Spojených státech amerických, vyplněním příslušného formuláře v určené pobočce emisního zprostředkovatele či hlavního platebního místa. Poukázky, na které se pravidla TEFRA C ani TEFRA D nevztahují, budou zastupovány časově neomezenou globální poukázkou. Časově neomezené globální poukázky nebudou vyměňovány za konečné poukázky. Cenné papíry splňující podmínky ECB Pokud to budou vyţadovat příslušné obecné zásady Evropské centrální banky upravující podmínky pro to, aby byly poukázky uznány Evropskou centrální bankou za cenné papíry, mohou být časově omezené i časově neomezené globální poukázky dodány podle platných konečných podmínek, resp. podle podmínek nejpozději v den vydání příslušné tranše společnému uschovateli (dále jen společný uschovatel ) pro společnosti Clearstream Banking société anonyme a Euroclear Bank SA/NV, které provozují systém Euroclear. Ke splnění těchto poţadavků můţe být podle potřeby upraveno znění konečných podmínek, resp. podmínek. Tyto poţadavky se nevztahují na investiční nástroje, jejichţ místem hlavní úschovy je národní středisko evidence cenných papírů (včetně společnosti Clearstream, Frankfurt). Splatnost poukázek Splatnost stanovená emitentem a uvedená v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách, pro niţ platí minimální nebo maximální doba splatnosti povolená nebo naopak vyţadovaná příslušnou centrální bankou (nebo obdobnou institucí), ze zákona nebo podle jiných předpisů platných pro příslušnou měnu nebo pro emitenta.

5 Stanovená nominální hodnota Nominální hodnota stanovená emitentem a uvedená v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách poukázek, a která je povolena nebo naopak vyţadována příslušnou centrální bankou (nebo obdobnou institucí), ze zákona nebo podle jiných předpisů platných pro příslušnou měnu. Jestliţe u vydaných poukázek se splatností kratší neţ jeden rok plynou výnosy z emise emitentovi ve Velké Británii nebo jestliţe jsou takové poukázky vydávány prostřednictvím provozovny zřízené emitentem ve Velké Británii, musejí mít takové investiční nástroje: (i) stanovenou minimální odkupní cenu ve výši britských liber (nebo ekvivalentu v jiných měnách) a mohou být vydávány pouze osobám, jejichţ běţná činnost zahrnuje nabývání, drţbu a správu investic a nakládání s nimi (z pozice zastupované strany nebo zprostředkovatele) za účelem vykonávání jejich podnikatelské činnosti, nebo (ii) musejí být vydávány s takovými podmínkami, aby emitent neporušoval ustanovení 19 britského zákona o finančních sluţbách a trzích z roku Emisní cena Poukázky mohou být vydávány s emisní cenou, která odpovídá nominální hodnotě, s diskontem oproti nominální hodnotě nebo naopak s prémií nad nominální hodnotou. Certifikáty Popis certifikátů V platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách bude stanoveno, zda a jak budou vypláceny úroky, jak bude stanovena odkupní cena a kdy budou certifikáty odkupovány zpět. Certifikáty mohou být úročené (dále jen úročené certifikáty ) nebo neúročené. Úročené certifikáty mohou být vydávány jako certifikáty úročené pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splatnosti, vyplácenou zpětně podle podmínek a v den (ve dny) výplaty úroků uvedené v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Úročené certifikáty mohou být rovněţ vydávány jako certifikáty úročené proměnlivou úrokovou sazbou určenou (a upravovanou podle případné marţe): - na základě referenční sazby uváděné na dohodnuté stránce některé komerční sluţby zveřejňující úrokové sazby, - na základě některého z podkladových aktiv (definice viz níţe) nebo - na jiném základě uvedeném v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách (dále jen certifikáty s pohyblivým úročením ). Pro certifikáty s pohyblivým úročením můţe být stanovena maximální úroková sazba, minimální úroková sazba anebo obě tyto sazby. Úroky z certifikátů s pohyblivou úrokovou sazbou budou vypláceny podle podmínek a ve dny výplaty úroků uvedené v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Úročené certifikáty mohou být vydávány také jako certifikáty s úročením odpovídajícím předem stanovené částce k částce jistiny. Výplata této částky pak můţe záviset na ceně podkladového aktiva nebo jedné či více sloţek koše stanovené podle platných konečných podmínek, resp. podle podmínek. Vzorec pro výpočet odkupní ceny jednotlivých certifikátů (dále jen odkupní cena ) bude stanoven v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Odkupní cena můţe být stanovena v poměru k nominální hodnotě certifikátu. V takovém případě můţe být stanovená nominální hodnota certifikátu vynásobena faktorem určeným mj. podle výkonnosti podkladového aktiva. Odkupní cena můţe být stanovena také odkazem na nějaký ukazatel. Takový ukazatel pak můţe být vynásoben např. cenou povaţovanou za odpovídající a stanovenou k určitému datu ocenění (viz definice v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách). Pro certifikáty můţe platit také minimální odkupní cena (platná bez nutnosti splnit určité podmínky, nebo pouze v případě splnění určitých podmínek) a případně i maximální odkupní cena. Pokud je to uvedeno v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách, mohou být certifikáty odkupovány zpět také dodáním určitého mnoţství podkladových či jiných aktiv. Zpětný odkup certifikátů můţe být zahájen určitý počet bankovních pracovních dnů po stanoveném datu ocenění. V konečných podmínkách, resp. v podmínkách bude stanoveno, zda má emitent právo ukončit platnost certifikátů ještě před stanoveným datem ocenění nebo zda má emitent moţnost dobu platnosti certifikátů prodlouţit. Certifikáty mohou být vydávány také v podobě otevřených certifikátů bez stanovení konce doby platnosti. Otevřené certifikáty mohou být uplatňovány jejich vlastníky, resp. platnost otevřených certifikátů můţe být ukončována emitentem způsobem stanoveným v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách.

6 Certifikáty mohou být vydávány s kterýmikoli z výše uvedených charakteristik a s jakoukoli jejich kombinací. Podoba certifikátů Kaţdá série certifikátů bude zastupována jedním nebo několika časově neomezenými globálními certifikáty na doručitele (dále jen globální certifikát ). Globální certifikáty nebudou vyměňovány za konečné certifikáty. Emisní cena certifikátů Certifikáty mohou být vydávány s cenou stanovenou v poměru k nominální hodnotě. U certifikátů bez nominální hodnoty můţe být cena stanovena v poměru k ceně podkladového aktiva k určitému datu ocenění podle postupu uvedeného v konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Warranty Popis warrantů Warranty nejsou úročené a mohou být vydávány jako kupní nebo jako prodejní warranty. Při uplatnění zaručují vlastníkům právo poţadovat od emitenta (označovaného téţ jako dluţníka z warrantu ) vyplacení částky rozdílu nebo realizační cenu vypočítanou podle vzorce určeného emitentem nebo dohodnutého mezi emitentem a příslušným obchodníkem (obchodníky) podle postupu uvedeného v konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Částka rozdílu nebo realizační cena se počítají podle podkladového aktiva warrantu. Podoba warrantů Kaţdá série warrantů bude zastupována časově neomezeným globálním warrantem na doručitele (dále jen globální warrant ). Globální warranty nebudou vyměňovány za konečné warranty. Emisní cena warrantů Warranty mohou být vydávány s cenou stanovenou v poměru k ceně podkladového aktiva příslušného warrantu k určitému dni ocenění podle postupu uvedeného v konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Zajištěné investiční nástroje Popis zajištěných investičních nástrojů Zajišťované investiční nástroje, tak jak jsou definovány v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách, mají v zásadě tytéţ hlavní charakteristiky jako investiční nástroje popisované výše. Navíc jsou ale zajištěny na základě smlouvy o správě zajištění (něm. Sicherheitentreuhandvertrag, dále jen smlouva o správě zajištění ) uzavírané se správcem zajištění (viz definice níţe) k příslušné emisi zajišťovaných investičních nástrojů. Správce zajištění spravuje cenné papíry splňující podmínky (viz definice níţe) na základě smlouvy o správě zajištění, která má podobu smlouvy o dvoustranné správě (něm. doppelseitige Treuhand) kombinované se smlouvou ve prospěch třetí strany (něm. Vertrag zu Gunsten Dritter). Závazná verze smlouvy o správě zajištění uzavřené pro dané zajištěné investiční nástroje bude součástí příslušných konečných podmínek, resp. podmínek. Účelem zajištění je ochránit investory pro případ neplnění z strany emitenta, tak jak je definováno ve smlouvě o správě zajištění (dále jen uzavření pozice ). Dojde-li k uzavření pozice, budou platební a další závazky emitenta podle příslušných konečných podmínek, resp. podmínek zajištěných investičních nástrojů nahrazeny závazkem vyplatit vlastníkům zajištěných investičních nástrojů vypořádací částku definovanou v příslušných konečných podmínkách, resp. v podmínkách (dále jen vypořádací částka ). Jak je podrobněji uvedeno v příslušných konečných podmínkách, resp. v podmínkách, je vypořádací částka stanovována na základě přiměřené trţní ceny zajištěných investičních nástrojů vypočítané jednou nebo několika nezávislými bankami. Vypořádací částka není totoţná s částkou vyplácenou za zajištěné investiční nástroje, pokud by k uzavření pozice nedošlo. Můţe se rovněţ stát, ţe výnosy z realizace zajištění nebudou dostatečné na to, aby pokryly vypořádací částku, jeţ má být za zajištěné investiční nástroje vyplacena. Zajištěné investiční nástroje nejsou chráněny proti riziku podstatné nebo úplné ztráty. Jejich ochrana se týká pouze rizik spojených s uzavřením pozice.

7 Zajištění Podle smlouvy o správě zajištění převádí emitent cenné papíry na správce zajištění. Můţe se jednat o cenné papíry splňující podmínky ECB, akcie společností zahrnutých do indexu DAX nebo EURO STOXX 50, případně jiné cenné papíry nebo aktiva uvedené v příslušných konečných podmínkách, resp. v podmínkách (dále jen cenné papíry splňující podmínky ). V případě zahraničních cenných papírů podle definice ve smlouvě o správě zajištění (dále jen zahraniční cenné papíry ) postupuje emitent jako zajištění zahraniční cenné papíry nebo příslušné nároky na převod zahraničních cenných papírů tak, jak je dohodnuto v příslušné smlouvě o správě zajištění. Jestliţe hodnota cenných papírů převedených jako zajištění nebo postoupených cenných papírů klesne pod celkovou hodnotu příslušných zajištěných investičních nástrojů, je emitent povinen převést nebo postoupit další cenné papíry splňující podmínky aţ do celkové výše zajištění. V případě, ţe hodnota cenných papírů převedených jako zajištění nebo postoupených cenných papírů přesáhne celkovou hodnotu příslušných zajištěných investičních nástrojů, uvolní správce zajištění na ţádost emitenta část cenných papírů, aby realizovatelná hodnota cenných papírů odpovídala celkové hodnotě příslušných zajištěných investičních nástrojů. Emitent má právo nahrazovat cenné papíry převedené jako zajištění nebo postoupené cenné papíry jinými cennými papíry splňujícími podmínky, pokud zůstane zachována hodnota zajištění. Správce zajištění Společnost Clearstream, Frankfurt, jakoţto správce zajištění (něm. Sicherheitentreuhänder) na základě smlouvy o správě zajištění (dále jen správce zajištění ), případně její nástupce uvedený ve smlouvě o správě zajištění. Další investiční nástroje Jakýkoli jiný typ cenných papírů kombinující výše uvedené charakteristiky, na němţ se emitent dohodne s případným obchodníkem (obchodníky). Podmínky upravující takové investiční nástroje budou uvedeny v příslušných podmínkách, resp. konečných podmínkách. 4. SOUHRNNÝ POPIS EMITENTA Společnost UniCredit Bank AG, dříve Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG ( UniCredit Bank nebo HVB, resp. společně s dceřinými společnostmi zahrnutými do jednoho konsolidačního celku skupina HVB ), byla zaloţena v roce 1998 na základě fúze Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft a Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft. Je mateřskou společností skupiny HVB se sídlem v Mnichově. Od listopadu 2005 je UniCredit Bank přidruţenou společností UniCredit S. p. A., Řím (dále jen UniCredit, resp. společně s dceřinými společnostmi zahrnutými do jednoho konsolidačního celku skupina UniCredit ). Od uvedeného data tvoří podstatnou část skupiny UniCredit jako dílčí skupina. Společnost UniCredit přímo vlastní 100 % akciového kapitálu UniCredit Bank. Adresa sídla společnosti UniCredit Bank je Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, Mnichov, Spolková republika Německo. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Obvodovým soudem v Mnichově pod číslem HRB Byla zaloţena jako akciová společnost podle zákonů Spolkové republiky Německo. Lze ji kontaktovat telefonicky na čísle nebo prostřednictvím jejích internetových stránek S účinností od 15. prosince 2009 změnila HVB svou obchodní firmu z "Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG" na "UniCredit Bank AG". Název značky "HypoVereinsbank" zůstává beze změny. Po začlenění do skupiny UniCredit byla činnost UniCredit Bank restrukturována a rozdělena do těchto divizí: Corporate & Investment Banking, Family & SME 1 (do konce roku 2010: Retail a Private Banking). Prostřednictvím těchto divizí nabízí UniCredit Bank komplexní škálu bankovních a finančních produktů a sluţeb privátní klientele, zákazníkům z obchodního a z veřejného sektoru i mezinárodním společnostem. Nabízené sluţby sahají mimo jiné od hypotečních úvěrů, spotřebitelských úvěrů a bankovních sluţeb pro privátní klientelu, komerční úvěry a financování zahraničního obchodu pro firmy aţ po produkty investičních fondů pro všechny třídy majetku, poradenské sluţby a zprostředkování, obchody s cennými 1 Small and medium enterprises (podniky malé a střední velikosti)

8 papíry, řízení likvidity a finančních rizik, poradenské sluţby pro movité klienty a produkty investičního bankovnictví pro firmy. V roce 2006 se změnilo strategické zaměření HVB. Důleţitým krokem tak bylo v roce 2007 dokončení prodeje akcií, které HVB vlastnila v dnešní UniCredit Bank Austria AG (dále jen Bank Austria ). UniCredit Bank následně prodala Bank Austria i svoji ruskou, lotyšskou, litevskou a estonskou divizi. Podíly v dnešní Akciové komerční bance Ukrajina prodala bance Bank Pekao, která je dceřinou společností banky UniCredit. Se svým novým uspořádáním se UniCredit Bank zaměřuje na trh finančních sluţeb v Německu a na investiční bankovnictví celosvětově V roce 2007 převzala HVB většinu trhů a aktivit investičního bankovnictví od banky UniCredit Banca Mobiliare S. p. A. (dále jen UBM ), dceřiné investiční banky společnosti UniCredit, a v roce 2008 převzala také investiční bankovnictví od banky Capitalia S. p. A. a její dceřiné společnosti Banca di Roma S. p. A., které skupina UniCredit koupila v roce Jako součást začleňování investičních bankovních aktivit skupiny UniCredit do skupiny HVB nabyla HVB od Bank Austria společnost UniCredit CAIB AG, Vienna, včetně její dceřiné společnosti UniCredit CAIB Securities UK Ltd., London. Obě společnosti byly zařazeny do skupiny plně konsolidovaných společností skupiny HVB k 1. červnu Po zápisu do obchodního rejstříku byla UniCredit CAIB AG absorbována HVB a bude pokračovat v činnosti jako vídeňská pobočka HVB s jinou strukturou. Konsolidované hlavní finanční ukazatele k 31. prosinci 2010 Hlavní ukazatele výkonnosti Provozní zisk mil mil. Poměr nákladů k výnosům (podle celkových výnosů) 52,3 % 50,0 % Zisk před zdaněním mil mil. Konsolidovaný zisk mil. 884 mil. Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním vypočtená na základě výše průměrného vlastního kapitálu akcionářů podle IFRS 8,5 % 5,5 % Návratnost vlastního kapitálu po zdanění vypočtená na základě výše průměrného vlastního kapitálu akcionářů podle IFRS 8,0 % 3,7 % Zisk na akcii 2,12 1,02 Údaje z rozvahy 31/12/ /12/2009 Aktiva celkem 371,9 mld. 363,4 mld. Vlastní kapitál 23,7 mld. 23,6 mld. Pákový poměr (poměr celkového majetku k vlastnímu kapitálu akcionářů podle IFRS) 15, 7 15,4 Hlavní kapitálové ukazatele v souladu s pravidly Basel II 31/12/ /12/2009 Vlastní kapitál (Tier 1) 20,6 mld. 20,4 mld. Vlastní kapitál bez hybridních produktů (hlavní Tier 1) 19,8 mld. 19,3 mld. Rizikově váţený kapitál (včetně ekvivalentů za trţní a provozní riziko) 124,5 mld. 115,1 mld. Poměr vlastního kapitálu (Tier 1) (počítaný na základě rizikově váţených aktiv včetně ekvivalentů za trţní a provozní riziko) 16,6 % 17,8 % Poměr vlastního kapitálu bez hybridních produktů (hlavní Tier 1) (počítaný na základě rizikově váţených aktiv včetně ekvivalentů za trţní a provozní riziko) 15,9 % 16,7 % Konsolidované hlavní finanční ukazatele k 31. březnu 2011 Hlavní ukazatele výkonnosti aţ aţ Čistý provozní zisk 995 mil. 672 mil. Poměr nákladů k výnosům (podle provozního zisku) 44,2 % 45,1 %

9 Zisk před zdaněním 995 mil. 694 mil. Konsolidovaný zisk 681 mil. 460 mil. Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním vypočtená na základě výše průměrného vlastního kapitálu akcionářů podle IFRS 17,7 % 12,6 % Návratnost vlastního kapitálu po zdanění vypočtená na základě výše průměrného vlastního kapitálu akcionářů podle IFRS 12,0 % 8,8 % Zisk na akcii 0,81 0,58 Údaje z rozvahy 31/3/ /12/2010 Aktiva celkem 350,5 mld. 371,9 mld. Vlastní kapitál 24,3 mld. 23,7 mld. Pákový poměr (poměr celkového majetku k vlastnímu kapitálu akcionářů podle IFRS) 14,4 15,7 Hlavní kapitálové ukazatele v souladu s pravidly Basel II 31/3/ /12/2010 Vlastní kapitál (Tier 1) 20,6 mld. 20,6 mld. Vlastní kapitál bez hybridních produktů (hlavní Tier 1) 19,8 mld. 19,8 mld. Rizikově váţený kapitál (včetně ekvivalentů za trţní a provozní riziko) 119,4 mld. 124,5 mld. Poměr vlastního kapitálu (Tier 1) (počítaný na základě rizikově váţených aktiv včetně ekvivalentů za trţní a provozní riziko) 17,3 % 16,6 % Poměr vlastního kapitálu bez hybridních produktů (hlavní Tier 1) (počítaný na základě rizikově váţených aktiv včetně ekvivalentů za trţní a provozní riziko) 16,6 % 15,9 % 5. RIZIKOVÉ FAKTORY Shrnutí rizikových faktorů týkajících se investičních nástrojů Investice do investičních nástrojů jsou vhodné pouze pro ty investory, kteří chápou povahu investičních nástrojů a uvědomují si, ţe jsou vystaveni určitým rizikům. Potenciální investoři do investičních nástrojů musejí sami na základě vlastního nezávislého vyhodnocení a odborného poradenství, které za daných okolností povaţují za vhodné, posoudit, zda je nabytí investičních nástrojů plně v souladu s jejich finančními potřebami, cíli a situací (resp. v souladu s finančními potřebami, cíli a situací skutečného vlastníka, pokud nabývají investiční nástroje jako fiduciáři), odpovídá všem investičním zásadám, směrnicím a omezením, které se na ně vztahují (ať uţ investiční nástroje nabývají sami nebo jako fiduciáři) a je s nimi plně v souladu, a zda pro ně (resp. pro skutečného vlastníka, pokud investiční nástroje nabývají jako fiduciáři) představuje vhodný způsob investování i přes všechna rizika, která jsou s investováním do investičních nástrojů nebo jejich drţbou spojena. Moţný konflikt zájmů Emitent, obchodníci nebo jejich dceřiné a sesterské společnosti se mohou podílet na transakcích s cennými papíry, podíly fondů, termínovými kontrakty, komoditami, indexy nebo souvisejícími deriváty, které mohou ovlivňovat trţní cenu, likviditu nebo hodnotu investičních nástrojů a které by mohly být povaţovány za transakce v rozporu se zájmy vlastníků investičních nástrojů. Emitent, obchodníci nebo jejich dceřiné a sesterské společnosti mohou zejména uskutečňovat transakce s emitenty cenných papírů, které slouţí jako podkladová aktiva investičních nástrojů nebo jsou zahrnuty do indexů, které tvoří podkladová aktiva investičních nástrojů, a obecně takovým emitentům poskytovat jakékoli sluţby komerčního či investičního bankovnictví a provádět s nimi jakékoli jiné transakce, jako kdyby investiční nástroje v rámci tohoto programu neexistovaly. Neexistence trhu s aktivním obchodováním s investičními nástroji Investiční nástroje vydávané v rámci tohoto programu nemusejí být běţně dostupné a je moţné, ţe pro ně nebude na burze cenných papírů ani na mimoburzovních trzích existovat ţádný trh, na němţ by se s nimi aktivně obchodovalo. Pokud se s nimi bude po jejich počáteční emisi obchodovat, je moţné, ţe to bude s diskontem oproti počáteční nabídkové ceně. Trţní hodnota investičních nástrojů Trţní hodnotu investičních nástrojů mohou ovlivňovat různé faktory včetně bonity emitenta. Jsou-li částky vyplácené na základě investičních

10 nástrojů svázány s podkladovými aktivy, ovlivňuje trţní hodnotu investičních nástrojů hodnota takových podkladových aktiv. Cena, za kterou budou vlastníci investičních nástrojů moci investiční nástroje prodat před jejich splatností, tak můţe být niţší neţ emisní cena nebo kupní cena, kterou vlastníci investičních nástrojů zaplatili. Rozdíl oproti původní ceně můţe být značný. Zdanění výnosů Potenciální kupující a prodávající investičních nástrojů by si měli být vědomi toho, ţe se jim podle zákonů a praxe země, v níţ dojde k převodu investičních nástrojů nebo v níţ budou investiční nástroje drţeny, případně podle právních řádů dalších zemí můţe vzniknout daňová povinnost či jiná povinnost spojená s evidencí a doloţením transakce. V některých zemích nejsou pro moderní finanční nástroje, jakými jsou tyto investiční nástroje, k dispozici oficiální vyjádření, rozhodnutí či pokyny finančních úřadů nebo soudní rozhodnutí. Nezávislé posouzení a poradenství Potenciální vlastníci investičních nástrojů musejí sami na základě vlastního nezávislého vyhodnocení a odborného poradenství posoudit, zda je nabytí investičních nástrojů plně v souladu s jejich finančními potřebami, investičními zásadami, směrnicemi a omezeními a zda pro ně představuje vhodný způsob investování i přes všechna podstatná rizika, která jsou s investováním do investičních nástrojů nebo jejich drţbou spojena. Financování nákupu investičních nástrojů Rozhodne-li se potenciální investor do investičních nástrojů financovat nákup investičních nástrojů z prostředků, které si půjčí od třetí osoby, neměl by se spoléhat na to, ţe bude moci úroky a jistinu takového úvěru splatit v okamţiku splatnosti z výnosů investice do investičních nástrojů nebo ze zisku z jejich prodeje. Náklady na transakce investičních nástrojů jsou obvykle spojeny další transakční náklady. S nákupem, drţbou a prodejem Devizové kurzy Kolísání devizových kurzů můţe ovlivňovat hodnotu samotných investičních nástrojů nebo jejich podkladových aktiv. Investoři do investičních nástrojů vedených ve dvou měnách jsou vystaveni zvýšenému riziku změny devizových kurzů. Zajištění rizika Je moţné, ţe potenciální investoři nebudou moci kdykoli do doby splatnosti investičních nástrojů provádět transakce s cílem vyloučit nebo alespoň omezit rizika. Investiční nástroje se zpětným odkupem formou fyzického dodání podkladového či případně jiného aktiva V případě investičních nástrojů, k jejichţ zpětnému odkupu je třeba fyzicky dodat určité mnoţství podkladových či jiných aktiv (účastnické či jakékoli jiné převoditelné cenné papíry), jak je stanoveno v příslušných konečných podmínkách, resp. v podmínkách, získávají vlastníci takových investičních nástrojů práva k příslušným podkladovým či jiným aktivům. V tomto případě budou vlastníci takových investičních nástrojů vystaveni konkrétnímu riziku emitenta a cenného papíru, které je spojeno s podkladovými či případně jinými aktivy. Vlastníci takovýchto investičních nástrojů by navíc neměli vycházet z toho, ţe budou moci prodat podkladová či případně jiná aktiva dodaná v rámci zpětného odkupu investičních nástrojů za stanovenou cenu. Dokonce se můţe stát, ţe podkladová či případně jiná aktiva dodaná v rámci zpětného odkupu investičních nástrojů nebudou mít ţádnou hodnotu. Otevřené investiční nástroje S investičními nástroji bez stanoveného data splatnosti (dále jen otevřené investiční nástroje ) je spojen nárok vlastníka na vyplacení odkupní ceny v den zpětného odkupu nebo vypršení splatnosti, který stanovuje emitent. Doba platnosti otevřených investičních nástrojů můţe být zkrácena, protoţe právo na ukončení doby jejich platnosti má emitent. Emitent můţe uplatnit právo na ukončení doby platnosti v okamţiku, kdy cena investičního nástroje na sekundárním trhu klesne pod kupní cenu zaplacenou vlastníkem investičního nástroje. Riziko předčasného zpětného odkupu V platných konečných podmínkách, resp. podmínkách můţe být stanoveno, ţe má emitent právo odkoupit investiční nástroje zpět ještě před jejich splatností. Právo zpětného odkupu investičních nástrojů mívá emitent navíc i v případě, ţe

11 je nucen vyplácet za investiční nástroje dodatečné částky z důvodu zdanění výnosů, tak jak je stanoveno v příslušných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Odkoupí-li emitent investiční nástroje zpět ještě před jejich splatností, je jejich vlastník vystaven riziku, ţe bude výnos z jeho investice niţší, neţ původně očekával. Zároveň však upozorňujeme, ţe emitent můţe uplatnit právo na zpětný odkup podle vlastního uváţení i bez ohledu na trţní úrokové sazby v den zpětného odkupu. Dodatky k podmínkám Vlastníkům investičních nástrojů hrozí riziko, ţe ztratí svá práva vůči emitentovi proti své vůli v případě, ţe se ostatní vlastníci investičních nástrojů dohodnou s emitentem v souladu s konečnými podmínkami, resp. s podmínkami na provedení určitých změn v konečných podmínkách, resp. v podmínkách na základě většinového hlasování podle německého zákona o dluhopisech (něm. Schuldverschreibungsgesetz) s tím, ţe určitý vlastník investičních nástrojů bude mít v dané záleţitosti odlišný názor. V případě jmenování společného zástupce zastupujícího všechny vlastníky investičních nástrojů můţe konkrétní vlastník investičních nástrojů zcela nebo zčásti přijít o moţnost prosazovat a uplatňovat svá práva vůči emitentovi bez ohledu na ostatní vlastníky investičních certifikátů. Obecná rizika související s investičními nástroji svázanými s podkladovými aktivy S investičními nástroji svázanými s pokladovými aktivy je spojeno riziko, ţe vlastník investičního nástroje nezíská ţádné úroky nebo ţe výsledná úroková sazba bude niţší, neţ jakou by získal z běţného dluhového cenného papíru ve stejný okamţik a/nebo ţe vlastník takového investičního nástroje můţe přijít o celou jistinu svých investičních nástrojů nebo její podstatnou část. Toto riziko podstatné nebo úplné ztráty existuje i u zajištěných investičních nástrojů. Trţní cena těchto investičních nástrojů můţe výrazně kolísat v závislosti na rozkolísanosti příslušného podkladového aktiva. Měna příslušeného podkladového aktiva Jestliţe riziko změny devizového kurzu nese investor do investičního nástroje (např. v případě, ţe investiční nástroje neobsahují tzv. quanto prvek neboli ochranu proti měnovým výkyvům), mohou mu vzniknout další ztráty na úrocích nebo jistině vyplácených z investičních nástrojů. Dále pokud emitent uzavře portfolia cenných papírů, která slouţí jako podkladová aktiva emise investičních nástrojů, můţe to mít nepříznivý dopad na trţní cenu podkladového aktiva a tím i na hodnotu investičních nástrojů. Rizika související s určitými typy podkladových aktiv Akcie jako podkladová aktiva Vydáním investičních nástrojů nevzniká emitentovi, obchodníkům ani jejich dceřiným a sesterským společnostem povinnost sdělovat vlastníkům investičních nástrojů či jiným osobám neveřejné informace týkající se akcií, které jsou podkladovými aktivy investičních nástrojů a byly nabyty po dobu platnosti investičních nástrojů (bez ohledu na to, zda jsou takové informace důvěrné). Je-li podkladovým aktivem akcie vydaná jako akcie na jméno nebo jsou-li jako akcie na jméno vydány akcie zahrnuté do podkladového aktiva (např. v případě indexu nebo koše) (v obou případech dále jen akcie na jméno ) a je-li emitent povinen dodat tyto akcie v souladu s platnými podmínkami investorovi, mohou být práva spojená s akciemi (např. právo účastnit se valné hromady akcionářů a hlasovat na ní) vykonávána pouze akcionáři, kteří jsou zapsáni do seznamu akcionářů či jiného obdobného úředního seznamu akcionářů emitenta takových akcií na jméno. V případě akcií na jméno je povinnost investora dodat akcie omezena pouze na poskytnutí akcií v takové podobě a s takovými charakteristikami, aby s nimi bylo moţné obchodovat na burze cenných papírů, avšak nezahrnuje povinnost zajistit zápis do seznamu akcionářů. Veškeré nároky z nesplnění povinnosti, zejména nároky týkající se obnovení původního právního stavu (něm. Rückabwicklung) a náhrady škody, jsou v takových případech vyloučeny. Indexy jako podkladová aktiva Investiční nástroje s indexem jako podkladovým aktivem nejsou nijak sponzorovány, schvalovány, prodávány ani propagovány tvůrcem indexu nebo subjektem, který na index poskytuje licenci, a tvůrce indexu nebo poskytovatel licence k němu

12 neposkytuje ţádné výslovné ani mlčky předpokládané záruky a nečiní ţádná prohlášení ohledně výsledků, kterých lze dosáhnout pouţíváním indexu a/nebo hodnot, na nichţ se index v kteroukoli dobu pohybuje. Hedgeové fondy jako podkladová aktiva Hedgeové fondy zpravidla nepodléhají dohledu regulačních úřadů a mohou investovat do širokého spektra aktiv. Čisté obchodní jmění hedgeového fondu podléhá značným výkyvům a můţe na něj mít nepříznivý vliv např. nedostatečná diverzifikace aktiv a investic, riziko spojené s nízkým koeficientem samofinancování (nízkého podílu vlastního kapitálu) vzhledem k tomu, ţe se hedgeové fondy nemusejí řídit regulačními limity pro vyuţívání dluhového financování, riziko spojené s kvalifikací a schopnostmi manaţerů fondu nebo riziko týkající se angaţovanosti fondu v termínových a forwardových transakcích, derivátech, vyuţívání tzv. prodeje na krátko a investic do značně nelikvidních aktiv. Termínové kontrakty jako podkladová aktiva Vzhledem k tomu, ţe hodnota investičních nástrojů svázaných s termínovými kontrakty jakoţto podkladovými aktivy závisí na trţní ceně daného podkladového aktiva, je třeba k řádnému zváţení rizik spojených s nákupem takových investičních nástrojů chápat, jak termínové operace fungují a jak jsou oceňovány, a znát trh podkladových termínových kontraktů. Koše jako podkladová aktiva Je-li podkladovým aktivem koš tvořený jedním či několika různými typy sloţek, neměli by investoři předpokládat, ţe sloţení takového koše zůstane po celou dobu platnosti investičního nástroje neměnné. V závislosti na charakteristikách daných investičních nástrojů můţe být stanovení odkupní ceny nebo úroků vyplácených z daných investičních nástrojů významně ovlivněno v případě, ţe výkonnost některé ze sloţek koše nebo některého z typů sloţek koše, z níţ je odvozován výpočet odkupní ceny, výrazně klesne (bez ohledu na výkonnost zbývajících sloţek koše). Rizika spojená zejména s poukázkami Poukázky s úročením svázaným s podkladovým aktivem Částka úroků můţe být podstatně niţší, neţ jakou by investor získal ve stejný okamţik z běţného dluhového cenného papíru vydaného emitentem nebo jiným srovnatelným emitentem. Můţe se dokonce stát, ţe investoři do poukázek s úročením svázaným s podkladovým aktivem nezískají ţádné úroky. Rizika spojená zejména s certifikáty Odkupní cena certifikátu je určována v poměru k ocenění podkladového aktiva v určitý den a v určitou hodinu a zpravidla nijak nezohledňuje výkonnost podkladového aktiva od data vydání certifikátu do data ocenění. Pokud není pro daný investiční nástroj stanovena bezpodmínečná minimální odkupní cena, nebývá s investičními nástroji zpravidla spojen ţádný nárok na vyplacení určité odkupní ceny v den ukončení platnosti investičního nástroje nebo v den jeho zpětného odkupu. U certifikátů s moţností prodlouţení platnosti má emitent právo odloţit datum splatnosti o několik měsíců nebo let, a to jednou nebo i opakovaně. Nelze však zaručit, ţe emitent své právo odloţit datum splatnosti skutečně uplatní, pokud se hodnota investičních certifikátů sníţí. Rizika spojená zejména s warranty Vývoj ceny warrantů je svázán s výkonností podkladového aktiva. Změna ceny, za niţ se s podkladovým aktivem obchoduje, můţe mít neúměrně nepříznivý vliv na cenu warrantu v poměru k investovanému kapitálu, a to aţ do té míry, ţe se warrant můţe stát bezcenným. Pokud cena, za niţ se s podkladovým aktivem obchoduje, klesne (v případě kupních warrantů) nebo naopak stoupne (v případě prodejních warrantů), mohou být vlastníci warrantů vystaveni riziku, ţe hodnota warrantu klesne natolik, ţe přijdou o veškerý vloţený kapitál (tj. cenu, kterou za warrant zaplatili). Vlastníci warrantů by si měli být vědomi také toho, ţe warranty, jejichţ podkladovými aktivy jsou akcie nebo akciové koše, není moţné v určitých obdobích realizovat. Rizika spojená zejména se zajištěnými investičními nástroji Zajištěné investiční nástroje nejsou chráněny proti riziku podstatné nebo úplné ztráty. Jejich ochrana se týká pouze rizik spojených s uzavřením pozice.

13 Potenciální investoři do zajištěných investičních nástrojů by si měli být vědomi toho, ţe vypořádací částka můţe být niţší neţ částka, kterou původně investovali. Můţe se rovněţ stát, ţe výnosy z realizace zajištění nebudou dostatečné na to, aby pokryly vypořádací částku, jeţ má být za zajištěné investiční nástroje vyplacena. Rovněţ hrozí riziko, ţe výnosy z realizace zajištění budou předem sníţeny o zákonem stanovené poplatky za vymáhání pohledávek, které jsou zahrnovány do konkurzní podstaty. Dále existuje riziko, ţe v případě emitentovy insolvence napadne insolvenční správce převod nebo postoupení cenných papírů, resp. zajištění. Hrozí téţ riziko, ţe realizace zajištění bude pozastavena buď insolvenčním správcem nebo na základě opatření nařízeného Spolkovým úřadem pro finanční dohled (BaFin) podle 45, 46 nebo 46a německého zákona o bankách (něm. Kreditwesengesetz, KWG). Je-li zajištění tvořeno zahraničními cennými papíry, existuje riziko, ţe k realizaci zajištění dojde s prodlevou nebo ţe budou výnosy sníţeny na základě zahraničních právních předpisů vztahujících se na takový případ. Mechanismus určování ceny v případě zajištění v sobě skrývá riziko, ţe bude částka, která má být vyplacena v případě uzavření pozice, tj. vypořádací cena, niţší neţ odkupní cena nebo jiné částky vyplácené ze zajištěných investičních nástrojů, pokud by k uzavření pozice nedošlo. S konkrétními emisemi zajištěných investičních nástrojů mohou být spojena další konkrétní rizika popsaná v příslušných konečných podmínkách. Rizika týkající se společnosti UniCredit Bank AG S investicí do investičních nástrojů jsou spojena určitá rizika týkající se emitenta a příslušné tranše investičních nástrojů. Přestoţe tato rizika obsahují prvek náhody, takţe mohou, ale nemusejí nastat, měli by si být potenciální investoři vědomi toho, ţe rizika spojená s investováním do investičních nástrojů mohou mj. (i) nepříznivě ovlivnit emitentovu schopnost plnit závazky z investičních nástrojů vydaných v rámci programu a/nebo (ii) rozkolísat, případně sníţit trţní hodnotu příslušné tranše investičních nástrojů, takţe trţní hodnota pak uţ nebude odpovídat investorovým (finančním či jiným) očekáváním, která měl, kdyţ do takových investičních nástrojů investoval. Riziko emitenta Riziko emitenta souvisí s moţností, ţe emitent nebude v důsledku zhoršení své podnikatelské činnosti a poklesu ziskovosti a v jeho důsledku i stability aktiv schopen vyplácet úroky nebo splácet jistinu. Rizika plynoucí z celosvětové krize na finančních trzích a světové ekonomické krize Sloţitý vývoj na finančních trzích v průběhu let 2008 a 2009 měl dopad na evropské finanční trhy i celosvětovou ekonomiku. Od té doby čelí některé země a průmyslové segmenty váţným ekonomickým potíţím. Oţivení na evropské úrovni pokračuje, avšak tempo růstu zůstává napříč jednotlivými zeměmi i nadále nerovnoměrné, přičemţ periferní země značně zaostávají za vedoucími zeměmi. Vyhlídky růstu ekonomiky v Řecku, Irsku a Portugalsku, které nyní vstoupily to programu finanční asistence EU/IMF, a ve Španělsku zůstávají nadále utlumeny, zejména kvůli právě probíhajícímu procesu fiskální adaptace a sniţování míry zadluţení (tzv. deleveraging) bankovního sektoru. Marţe vládních dluhopisů a bankovních úvěrových swapů v periferních ekonomikách eurozóny zůstávají i nadále vysoké, coţ ukazuje na přetrvávající zranitelnost těchto ekonomik. Region Středního východu a Severní Afriky (MENA) se od začátku roku 2011 potýká s vlnou nepokojů. Vývoj v této oblasti se neustále mění a vykazuje vysoký stupeň nejistoty. V březnu 2011 zasáhlo Japonsko silné zemětřesení a ničivá vlna tsunami. V důsledku spojení účinků těchto dvou přírodních katastrof došlo k poškození atomové elektrárny Fukushima na pobřeţí Japonska. Nejhorší scénář zhoršující se situace v atomové elektrárně Fukushima předpokládá moţnost váţného hospodářského útlumu, který by mohl rovněţ způsobit podstatně niţší ekonomický růst v USA, periferních zemích EU a na rozvíjejících se trzích. Podle tohoto scénáře by mohla utrpět ztráty rovněţ německá ekonomika, a to i přesto, ţe obchodní vztahy mezi Německem a Japonskem nejsou v důsledku přerušených dodavatelských vztahů tak úzké. Obecně platí, ţe existuje riziko, ţe oţivení ekonomiky, které začalo ve druhé polovině roku 2009 a pokračovalo v průběhu roku 2010, nebude v roce 2011 pokračovat stejným tempem a ţe ekonomické podmínky zůstanou obtíţné nejen v Německu, ale po celém světě. Scénář dvojitého dna (double dip) (například slábnoucí vývoj v důleţitých odvětvích, jako je automobilový průmysl, dodávky pro

UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG. ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). Dluhopisový program do výše 50 000 000 000 EUR.

UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG. ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). Dluhopisový program do výše 50 000 000 000 EUR. Tento dokument je základním prospektem nekapitálových cenných papírů UniCredit Bank AG ve smyslu čl. 22 odst. 6, bodu 4 Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004 ( Nařízení ) ( Prospekt dluhopisového

Více

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (jednající prostřednictvím svého ústředí nebo jedné ze zahraničních poboček).

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (jednající prostřednictvím svého ústředí nebo jedné ze zahraničních poboček). 1 Shrnutí Prospektu Toto shrnutí musí být chápáno jako úvod k tomuto Prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Investičních nástrojů by však mělo být založeno na zvážení Prospektu jako celku, včetně

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH Základní prospekt pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument je základním prospektem (dále

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7).

Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7). SHRNUTÍ Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny prvky, jejich začlenění do shrnutí je vyžadováno

Více

LEO Express a.s. Dluhopisy s pevným výnosem. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 550.000.000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502288

LEO Express a.s. Dluhopisy s pevným výnosem. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 550.000.000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502288 Dluhopis PROSPEKT DLUHOPISŮ LEO Express a.s. Dluhopisy s pevným výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 550.000.000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502288 zajištěné ručitelským závazkem LEO

Více

PROSPEKT ze dne 23. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 23. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 23. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 8 000 000 EUR splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000286 Společnost

Více

Československá obchodní banka, a. s. NABÍDKOVÝ PROGRAM INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ

Československá obchodní banka, a. s. NABÍDKOVÝ PROGRAM INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ Československá obchodní banka, a. s. NABÍDKOVÝ PROGRAM INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ ČSOB Investiční certifikát Indexový I. ISIN CZ0000300777 Administrátor

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

P R O S P E K T. kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien

P R O S P E K T. kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien P R O S P E K T kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced podílový fond podle

Více

J&T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT. 3 000 000 000 Kč

J&T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT. 3 000 000 000 Kč 3 000 000 000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2014 ISIN CZ0000000252 zajištěné ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP, a.s. Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Nabídkový program investičních certifikátů Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt") pro investiční certifikáty

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7). SOUHRN Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Tento Souhrn obsahuje veškeré Prvky, které musejí být zahrnuty v souhrnu pro tento

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Nabídkový program investičních certifikátů Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt") pro investiční certifikáty vydávané v rámci nabídkového

Více

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů Raiffeisenbank a.s. investičních certifikátů Na základě tohoto nabídkového programu (dále také jen Nabídkový program nebo Program ) je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Strukturované dluhopisy s výnosem vázaným na vývoj koše akcií v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 200.000.000 Kč s možností navýšení až do 1.000.000.000

Více

PROSPEKT DLUHOPISŮ ZONER

PROSPEKT DLUHOPISŮ ZONER PROSPEKT DLUHOPISŮ ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 10 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

Slova a výrazy definované v části s názvem "Podmínky Certifikátů" mají tentýž význam i v tomto shrnutí.

Slova a výrazy definované v části s názvem Podmínky Certifikátů mají tentýž význam i v tomto shrnutí. SHRNUTÍ Toto shrnutí bylo vyhotoveno v souladu s článkem 5 odst. 2 Směrnice o prospektu (Směrnice 2003/71/EC) (dále jen "Směrnice o prospektu") a je třeba jej číst jako úvod k Základnímu prospektu týkajícímu

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Tento dokument představuje

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Wüstenrot hypoteční banka a.s. pro dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Fond pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů Fond pojištění vkladů Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt")

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více