UniCredit Bank AG (zastoupená centrálou nebo dceřinými společnostmi v jednotlivých

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UniCredit Bank AG (zastoupená centrálou nebo dceřinými společnostmi v jednotlivých"

Transkript

1 Shrnutí prospektu Toto shrnutí slouží pouze jako úvod k prospektu. Rozhodnutí o investici do investičních nástrojů musí vždy vycházet ze zvážení prospektu jako celku včetně dokumentů, na něž se v prospektu pouze odkazuje, dodatků k prospektu, konečných podmínek a podmínek investičních nástrojů. Emitent neponese občanskoprávní odpovědnost pouze na základě tohoto shrnutí včetně jeho případných překladů, ledaže by bylo zavádějící či nepřesné nebo bylo v rozporu s ostatními částmi prospektu. Bude-li u soudu v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru vznesen nárok na základě údajů uvedených v tomto prospektu, může být žalující straně v souladu s právním řádem členské země, v níž bude nárok vznesen, ještě před zahájením soudního řízení uloženo uhradit náklady na překlad prospektu. Souhrnný popis investičních nástrojů 1. STRANY Emitent zemích) UniCredit Bank AG (zastoupená centrálou nebo dceřinými společnostmi v jednotlivých Aranţér/obchodník Společnost UniCredit Bank AG a případní další obchodníci jmenovaní emitentem pro danou tranši nebo sérii, případně pro celý program (dále jen obchodníci ). Emitent můţe jmenování obchodníka v rámci programu kdykoli zrušit. Emisní zprostředkovatel a hlavní platební místo UniCredit Bank AG (pro investiční nástroje, jejichţ depozitářem je společnost Clearstream, Frankfurt nad Mohanem, a Monte Titoli, Milán) a Citibank, N. A., londýnská pobočka (pro všechny ostatní investiční nástroje). 2. PROGRAM Popis Průběţně nabízený dluhopisový program. Distribuce Nabízením vybrané skupině soukromých investorů (tzv. soukromé umístění) nebo prostřednictvím veřejné nabídky, v obou případech na syndikovaném či nesyndikovaném základě. Částka eur (nebo ekvivalent této částky v jiných měnách) ke splacení v daném okamţiku. Do celkové částky tohoto programu eur mohou být zahrnuty i další programy UniCredit Bank AG, avšak souhrnná vyuţitá částka tohoto programu společně s případnými dalšími programy UniCredit Bank AG nesmí překročit eur. 3. INVESTIČNÍ NÁSTROJE Investiční nástroje budou vydávány pouze na doručitele, a to v podobě poukázek, certifikátů nebo warrantů podrobněji popsaných níţe. Investiční nástroje (s výjimkou nástrojů podle italského práva) mohou být vydávány jako investiční nástroje zajištěné na základě smlouvy o zajištění uzavřené se zajistitelem (podrobný popis viz Zajištěné investiční nástroje níţe). Investiční nástroje, které byly vydány ve stejný den a mají shodné i všechny ostatní charakteristiky (včetně přijetí k obchodování), tvoří dohromady tzv. tranši. Pokud tak bude uvedeno, bude tranše investičních nástrojů tvořit jednu jedinou vzájemně zastupitelnou sérii (dále jen série ) s jednou nebo několika dalšími tranšemi investičních nástrojů, které budou (i) označeny jako konsolidované a budou tvořit jednu jedinou sérii a které budou (ii) mít shodné všechny charakteristiky (včetně přijetí k obchodování) kromě data emise, data, od kterého se úročí, a případně emisní ceny. Program zahrnuje také investiční nástroje, které mohou být nabízeny a prodávány mimo území Spojených států amerických podle Předpisu S (Regulation S) amerického Zákona o cenných papírech a na území

2 Spojených států amerických výhradně tzv. kvalifikovaným institucionálním investorům ve smyslu výjimek z poţadavků na registraci podle Pravidla 144A amerického Zákona o cenných papírech. Měny Při dodrţení platných právních a regulačních omezení veškeré měny a měnové jednotky zvolené emitentem, např. euro, britská libra, švýcarský frank, americký dolar nebo japonský jen a jakékoli další měny a měnové jednotky, které odpovídají platným právním a regulačním předpisům. Emise investičních nástrojů denominovaných v měně, pro kterou platí určité právní předpisy, regulace, zásady nebo poţadavky centrální banky, budou vydávány pouze za podmínek, které budou v souladu s takovými platnými právními předpisy, regulací, zásadami, resp. poţadavky centrální banky. Emise investičních nástrojů denominovaných v britských librách budou vydávány v souladu s platnými poţadavky Bank of England a britského orgánu pro dohled nad finančními sluţbami Financial Services Authority. Podkladová aktiva Podkladovými aktivy mohou být akcie, dluhopisy, certifikáty, indexy, komodity, devizové kurzy, podíly ve fondech, termínové kontrakty, úrokové sazby nebo koše takových aktiv. Pro kaţdou sérii investičních nástrojů jsou podkladová aktiva podrobně popsána v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Závazek nezřídit zajištění Kříţové porušení závazku Ţádný. Ţádné. Rozhodné právo Investiční nástroje (s výjimkou certifikátů a warrantů, které se řídí italským právem a budou vykládány v souladu s italským právem, pokud je tak uvedeno v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách investičních nástrojů) se řídí německým právem a jsou vykládány v souladu s ním. Postavení investičních nástrojů Bude-li v konečných podmínkách, resp. v podmínkách uvedeno, ţe jsou poukázky vydávány jako nepodřízené poukázky, budou představovat okamţitý bezpodmínečný a nezajištěný závazek emitenta, a pokud nebude zákonem stanoveno něco jiného, budou přinejmenším v rovnocenném postavení s nezajištěnými nároky všech ostatních věřitelů a s nepodřízenými závazky emitenta. Bude-li v konečných podmínkách, resp. v podmínkách stanoveno, ţe jsou poukázky vydávány jako podřízené, budou takové poukázky (i) představovat okamţitý bezpodmínečný, nezajištěný a podřízený závazek emitenta a budou přinejmenším v rovnocenném postavení s nezajištěnými podřízenými nároky všech ostatních věřitelů a (ii) nároky plynoucí z takových poukázek budou podřízeny nárokům všech ostatních emitentových věřitelů, které nejsou podřízené. Certifikáty a warranty představují přímý bezpodmínečný nezajištěný a nepodřízený závazek emitenta, který je přinejmenším v rovnocenném postavení s nezajištěnými nároky všech ostatních emitentových věřitelů s výjimkou nároků, které jsou ze zákona přednostní. Stanoví-li příslušné konečné podmínky, resp. podmínky, ţe jsou investiční nástroje zajištěné, představují takové investiční nástroje zajištěný závazek emitenta. Zdanění Veškeré částky úroků z investičních nástrojů a jistin investičních nástrojů budou emitentem vypláceny bez sráţky daní, poplatků a jiných odvodů jakéhokoli druhu uvalených nebo vybíraných v současné době nebo někdy v budoucnu Spolkovou republikou Německo nebo na jejím území (dále jen Německo ), resp. v případě investičních nástrojů vydávaných prostřednictvím emitentovy zahraniční dceřiné společnosti v zemi, v níţ má taková dceřiná společnost sídlo, ledaţe by sráţka daně, poplatku či jiného odvodu byla vyţadována ze zákona. V konečných podmínkách pak bude stanoveno, zda tyto dodatečné částky uhradí emitent, aby bylo zaručeno, ţe bude majitelům investičních nástrojů vyplacena částka uvedená na investičních nástrojích v plné výši (s přihlédnutím k obvyklým výjimkám). Závazek uhradit tyto částky navíc v případě, ţe bude u částek úroků nebo jistiny uplatněna sráţka daně nebo poplatku, tak jak je uvedeno výše, však emitentovi nevzniká u certifikátů a warrantů.

3 Prodejní omezení Platí určitá prodejní omezení, která se týkají Spojených států amerických, Evropského hospodářského prostoru, Velké Británie, Itálie, Rakouska, Francie a Lucemburska, a případná další omezení, která mohou být nezbytná v souvislosti s nabízením a prodejem určité emise investičních nástrojů. Zúčtování Investiční nástroje mohou být zúčtovávány prostřednictvím společnosti Euroclear Bank SA/NV, která provozuje systém Euroclear (dále jen systém Euroclear ), společnosti Clearstream Banking société anonyme se sídlem v Lucemburku (dále jen společnost Clearstream, Lucemburk ) nebo Clearstream Banking AG se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem (dále jen společnost Clearstream, Frankfurt nad Mohanem), v případě certifikátů a warrantů prostřednictvím společnosti Monte Titoli S. p. A. se sídlem v Miláně (dále jen společnost Monte Titoli ) nebo jiného zúčtovacího systému uvedeného v platných konečných podmínkách, resp. podmínkách daného investičního nástroje. Přijetí k obchodování Mohou být podávány ţádosti o zařazení investičních nástrojů do úředního seznamu Lucemburské burzy cenných papírů a přijetí k obchodování na regulovaném trhu Lucemburské burzy cenných papírů. Investiční nástroje mohou být zařazovány do seznamů a přijímány k obchodování kdekoli v Evropském hospodářském prostoru či na jakékoli jiné burze cenných papírů. O tom, zda budou investiční nástroje vydávány jako obchodované na regulovaných trzích, či nikoli, rozhoduje emitent. Tato skutečnost pak bude uvedena v příslušných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. V případě warrantů a certifikátů mohou být podávány ţádosti o jejich zařazení do úředního seznamu burzy cenných papírů Borsa Italiana S. p. A. a přijetí k obchodování na trhu SeDex či v jiném segmentu burzy cenných papírů Borsa Italiana S. p. A. Emitent můţe také podávat ţádosti o přijetí warrantů nebo certifikátů k obchodování na několika různých burzách cenných papírů nebo v několika různých systémech obchodování, např. v systému Euro TLX řízeném společností TLX S. p. A. Investiční nástroje budou přijímány k obchodování na základě konečných podmínek. Usnesení majitelů investičních nástrojů V souladu s německým zákonem o dluhopisech (něm. Schuldverschreibungsgesetz) mohou investiční nástroje obsahovat ustanovení, podle nichţ mají majitelé investičních nástrojů kaţdé série právo dohodnout se s emitentem ve formě usnesení na změně konečných podmínek, resp. podmínek upravujících danou sérii a rozhodovat o některých dalších věcech týkajících se investičních nástrojů dané série, např. o jmenování a odvolání společného zástupce majitelů investičních nástrojů. V podmínkách můţe být stanoveno, ţe k přijetí usnesení o některých závaţných změnách konečných podmínek, resp. podmínek je vyţadována kvalifikovaná většina min. 75 % hlasovacích práv zastupovaných majiteli investičních nástrojů při hlasování. Poukázky Popis poukázek Níţe uvedené charakteristiky platí pro všechny poukázky. V platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách bude stanoveno, zda, kdy a jak budou vypláceny úroky, jak bude stanovena odkupní cena a kdy budou poukázky odkupovány zpět. Poukázky mohou být buď úročené (dále jen úročené poukázky ), nebo neúročené (dále jen neúročené poukázky ). Úročené poukázky mohou být vydávány jako poukázky úročené pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splatnosti, vyplácenou zpětně podle podmínek a v den (ve dny) výplaty úroků uvedené v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Úročené poukázky mohou být rovněţ vydávány jako poukázky úročené proměnlivou úrokovou sazbou určenou (a upravovanou podle případné marţe): - na základě referenční sazby uváděné na dohodnuté stránce některé komerční sluţby zveřejňující úrokové sazby, - na základě některého z podkladových aktiv (definice viz níţe) nebo - na jiném základě uvedeném v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách (dále jen poukázky s pohyblivým úročením ). Pro poukázky s pohyblivým úročením můţe být stanovena maximální úroková sazba, minimální úroková sazba anebo obě tyto sazby. Úroky z poukázek s pohyblivou úrokovou sazbou budou vypláceny podle podmínek a ve dny výplaty úroků uvedené v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách.

4 Úročené poukázky mohou být vydávány také jako poukázky s úročením odpovídajícím předem stanovené částce k částce jistiny. Výplata této částky pak můţe záviset na ceně podkladového aktiva nebo jedné či více sloţek koše stanovené podle platných konečných podmínek, resp. podle podmínek. Neúročené poukázky a poukázky s nulovým kuponem mohou být nabízeny a prodávány s diskontem oproti jistině a kromě úroků z prodlení nejsou nijak úročeny. Vzorec pro výpočet odkupní ceny jednotlivých poukázek (dále jen odkupní cena ) bude stanoven v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Odkupní cena můţe odpovídat stanovené nominální hodnotě poukázky. Odkupní cena můţe být určena také v poměru ke stanovené nominální hodnotě poukázky. V takovém případě můţe být stanovená nominální hodnota poukázky vynásobena faktorem určeným mj. podle výkonnosti podkladového aktiva. Odkupní cena můţe být stanovena také odkazem na nějaký ukazatel. Takový ukazatel pak můţe být vynásoben např. cenou povaţovanou za odpovídající a stanovenou k určitému datu ocenění (viz definice v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách). Pro poukázky můţe platit také minimální odkupní cena (platná bez nutnosti splnit určité podmínky, nebo pouze v případě splnění určitých podmínek) a případně i maximální odkupní cena. Pokud je to uvedeno v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách, mohou být poukázky odkupovány zpět také dodáním určitého mnoţství podkladových či jiných aktiv. V platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách bude stanoveno buď, ţe poukázky nemohou být odkupovány zpět před uplynutím stanovené doby splatnosti, nebo ţe je bude moţné odkoupit zpět z daňových důvodů, v případě neplnění nebo podle uváţení emitenta či vlastníka poukázky na základě neodvolatelného oznámení (ve lhůtě stanovené v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách) zaslaného vlastníkovi poukázky, resp. emitentovi za cenu a za podmínek stanovených v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Poukázky mohou být vydávány s kterýmikoli z výše uvedených charakteristik a s jakoukoli jejich kombinací. Podoba poukázek Poukázky, na které se vztahují předpisy amerického ministerstva financí (c) (2) (i) (C) (dále jen pravidla TEFRA C ) (dále jen poukázky podle pravidel TEFRA C ), budou zastupovány časově neomezenou globální poukázkou na doručitele s částkou jistiny odpovídající souhrnné částce jistin všech takových poukázek (dále jen časově neomezená globální poukázka ). Poukázky, na které se vztahují předpisy amerického ministerstva financí (c) (2) (i) (D) (dále jen pravidla TEFRA D ) (dále jen poukázky podle pravidel TEFRA D ), budou zastupovány časově omezenou globální poukázkou (dále jen časově omezená globální poukázka ), která bude vyměňována za poukázky představované jednou nebo více časově neomezenými globálními poukázkami, a to nejdříve 40 dnů a nejpozději 180 dnů po skončení distribuce poukázek zahrnujících příslušnou tranši a na základě potvrzení vlastnictví ve prospěch osoby, která nemá trvalé bydliště/sídlo ve Spojených státech amerických, vyplněním příslušného formuláře v určené pobočce emisního zprostředkovatele či hlavního platebního místa. Poukázky, na které se pravidla TEFRA C ani TEFRA D nevztahují, budou zastupovány časově neomezenou globální poukázkou. Časově neomezené globální poukázky nebudou vyměňovány za konečné poukázky. Cenné papíry splňující podmínky ECB Pokud to budou vyţadovat příslušné obecné zásady Evropské centrální banky upravující podmínky pro to, aby byly poukázky uznány Evropskou centrální bankou za cenné papíry, mohou být časově omezené i časově neomezené globální poukázky dodány podle platných konečných podmínek, resp. podle podmínek nejpozději v den vydání příslušné tranše společnému uschovateli (dále jen společný uschovatel ) pro společnosti Clearstream Banking société anonyme a Euroclear Bank SA/NV, které provozují systém Euroclear. Ke splnění těchto poţadavků můţe být podle potřeby upraveno znění konečných podmínek, resp. podmínek. Tyto poţadavky se nevztahují na investiční nástroje, jejichţ místem hlavní úschovy je národní středisko evidence cenných papírů (včetně společnosti Clearstream, Frankfurt). Splatnost poukázek Splatnost stanovená emitentem a uvedená v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách, pro niţ platí minimální nebo maximální doba splatnosti povolená nebo naopak vyţadovaná příslušnou centrální bankou (nebo obdobnou institucí), ze zákona nebo podle jiných předpisů platných pro příslušnou měnu nebo pro emitenta.

5 Stanovená nominální hodnota Nominální hodnota stanovená emitentem a uvedená v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách poukázek, a která je povolena nebo naopak vyţadována příslušnou centrální bankou (nebo obdobnou institucí), ze zákona nebo podle jiných předpisů platných pro příslušnou měnu. Jestliţe u vydaných poukázek se splatností kratší neţ jeden rok plynou výnosy z emise emitentovi ve Velké Británii nebo jestliţe jsou takové poukázky vydávány prostřednictvím provozovny zřízené emitentem ve Velké Británii, musejí mít takové investiční nástroje: (i) stanovenou minimální odkupní cenu ve výši britských liber (nebo ekvivalentu v jiných měnách) a mohou být vydávány pouze osobám, jejichţ běţná činnost zahrnuje nabývání, drţbu a správu investic a nakládání s nimi (z pozice zastupované strany nebo zprostředkovatele) za účelem vykonávání jejich podnikatelské činnosti, nebo (ii) musejí být vydávány s takovými podmínkami, aby emitent neporušoval ustanovení 19 britského zákona o finančních sluţbách a trzích z roku Emisní cena Poukázky mohou být vydávány s emisní cenou, která odpovídá nominální hodnotě, s diskontem oproti nominální hodnotě nebo naopak s prémií nad nominální hodnotou. Certifikáty Popis certifikátů V platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách bude stanoveno, zda a jak budou vypláceny úroky, jak bude stanovena odkupní cena a kdy budou certifikáty odkupovány zpět. Certifikáty mohou být úročené (dále jen úročené certifikáty ) nebo neúročené. Úročené certifikáty mohou být vydávány jako certifikáty úročené pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splatnosti, vyplácenou zpětně podle podmínek a v den (ve dny) výplaty úroků uvedené v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Úročené certifikáty mohou být rovněţ vydávány jako certifikáty úročené proměnlivou úrokovou sazbou určenou (a upravovanou podle případné marţe): - na základě referenční sazby uváděné na dohodnuté stránce některé komerční sluţby zveřejňující úrokové sazby, - na základě některého z podkladových aktiv (definice viz níţe) nebo - na jiném základě uvedeném v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách (dále jen certifikáty s pohyblivým úročením ). Pro certifikáty s pohyblivým úročením můţe být stanovena maximální úroková sazba, minimální úroková sazba anebo obě tyto sazby. Úroky z certifikátů s pohyblivou úrokovou sazbou budou vypláceny podle podmínek a ve dny výplaty úroků uvedené v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Úročené certifikáty mohou být vydávány také jako certifikáty s úročením odpovídajícím předem stanovené částce k částce jistiny. Výplata této částky pak můţe záviset na ceně podkladového aktiva nebo jedné či více sloţek koše stanovené podle platných konečných podmínek, resp. podle podmínek. Vzorec pro výpočet odkupní ceny jednotlivých certifikátů (dále jen odkupní cena ) bude stanoven v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Odkupní cena můţe být stanovena v poměru k nominální hodnotě certifikátu. V takovém případě můţe být stanovená nominální hodnota certifikátu vynásobena faktorem určeným mj. podle výkonnosti podkladového aktiva. Odkupní cena můţe být stanovena také odkazem na nějaký ukazatel. Takový ukazatel pak můţe být vynásoben např. cenou povaţovanou za odpovídající a stanovenou k určitému datu ocenění (viz definice v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách). Pro certifikáty můţe platit také minimální odkupní cena (platná bez nutnosti splnit určité podmínky, nebo pouze v případě splnění určitých podmínek) a případně i maximální odkupní cena. Pokud je to uvedeno v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách, mohou být certifikáty odkupovány zpět také dodáním určitého mnoţství podkladových či jiných aktiv. Zpětný odkup certifikátů můţe být zahájen určitý počet bankovních pracovních dnů po stanoveném datu ocenění. V konečných podmínkách, resp. v podmínkách bude stanoveno, zda má emitent právo ukončit platnost certifikátů ještě před stanoveným datem ocenění nebo zda má emitent moţnost dobu platnosti certifikátů prodlouţit. Certifikáty mohou být vydávány také v podobě otevřených certifikátů bez stanovení konce doby platnosti. Otevřené certifikáty mohou být uplatňovány jejich vlastníky, resp. platnost otevřených certifikátů můţe být ukončována emitentem způsobem stanoveným v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách.

6 Certifikáty mohou být vydávány s kterýmikoli z výše uvedených charakteristik a s jakoukoli jejich kombinací. Podoba certifikátů Kaţdá série certifikátů bude zastupována jedním nebo několika časově neomezenými globálními certifikáty na doručitele (dále jen globální certifikát ). Globální certifikáty nebudou vyměňovány za konečné certifikáty. Emisní cena certifikátů Certifikáty mohou být vydávány s cenou stanovenou v poměru k nominální hodnotě. U certifikátů bez nominální hodnoty můţe být cena stanovena v poměru k ceně podkladového aktiva k určitému datu ocenění podle postupu uvedeného v konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Warranty Popis warrantů Warranty nejsou úročené a mohou být vydávány jako kupní nebo jako prodejní warranty. Při uplatnění zaručují vlastníkům právo poţadovat od emitenta (označovaného téţ jako dluţníka z warrantu ) vyplacení částky rozdílu nebo realizační cenu vypočítanou podle vzorce určeného emitentem nebo dohodnutého mezi emitentem a příslušným obchodníkem (obchodníky) podle postupu uvedeného v konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Částka rozdílu nebo realizační cena se počítají podle podkladového aktiva warrantu. Podoba warrantů Kaţdá série warrantů bude zastupována časově neomezeným globálním warrantem na doručitele (dále jen globální warrant ). Globální warranty nebudou vyměňovány za konečné warranty. Emisní cena warrantů Warranty mohou být vydávány s cenou stanovenou v poměru k ceně podkladového aktiva příslušného warrantu k určitému dni ocenění podle postupu uvedeného v konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Zajištěné investiční nástroje Popis zajištěných investičních nástrojů Zajišťované investiční nástroje, tak jak jsou definovány v platných konečných podmínkách, resp. v podmínkách, mají v zásadě tytéţ hlavní charakteristiky jako investiční nástroje popisované výše. Navíc jsou ale zajištěny na základě smlouvy o správě zajištění (něm. Sicherheitentreuhandvertrag, dále jen smlouva o správě zajištění ) uzavírané se správcem zajištění (viz definice níţe) k příslušné emisi zajišťovaných investičních nástrojů. Správce zajištění spravuje cenné papíry splňující podmínky (viz definice níţe) na základě smlouvy o správě zajištění, která má podobu smlouvy o dvoustranné správě (něm. doppelseitige Treuhand) kombinované se smlouvou ve prospěch třetí strany (něm. Vertrag zu Gunsten Dritter). Závazná verze smlouvy o správě zajištění uzavřené pro dané zajištěné investiční nástroje bude součástí příslušných konečných podmínek, resp. podmínek. Účelem zajištění je ochránit investory pro případ neplnění z strany emitenta, tak jak je definováno ve smlouvě o správě zajištění (dále jen uzavření pozice ). Dojde-li k uzavření pozice, budou platební a další závazky emitenta podle příslušných konečných podmínek, resp. podmínek zajištěných investičních nástrojů nahrazeny závazkem vyplatit vlastníkům zajištěných investičních nástrojů vypořádací částku definovanou v příslušných konečných podmínkách, resp. v podmínkách (dále jen vypořádací částka ). Jak je podrobněji uvedeno v příslušných konečných podmínkách, resp. v podmínkách, je vypořádací částka stanovována na základě přiměřené trţní ceny zajištěných investičních nástrojů vypočítané jednou nebo několika nezávislými bankami. Vypořádací částka není totoţná s částkou vyplácenou za zajištěné investiční nástroje, pokud by k uzavření pozice nedošlo. Můţe se rovněţ stát, ţe výnosy z realizace zajištění nebudou dostatečné na to, aby pokryly vypořádací částku, jeţ má být za zajištěné investiční nástroje vyplacena. Zajištěné investiční nástroje nejsou chráněny proti riziku podstatné nebo úplné ztráty. Jejich ochrana se týká pouze rizik spojených s uzavřením pozice.

7 Zajištění Podle smlouvy o správě zajištění převádí emitent cenné papíry na správce zajištění. Můţe se jednat o cenné papíry splňující podmínky ECB, akcie společností zahrnutých do indexu DAX nebo EURO STOXX 50, případně jiné cenné papíry nebo aktiva uvedené v příslušných konečných podmínkách, resp. v podmínkách (dále jen cenné papíry splňující podmínky ). V případě zahraničních cenných papírů podle definice ve smlouvě o správě zajištění (dále jen zahraniční cenné papíry ) postupuje emitent jako zajištění zahraniční cenné papíry nebo příslušné nároky na převod zahraničních cenných papírů tak, jak je dohodnuto v příslušné smlouvě o správě zajištění. Jestliţe hodnota cenných papírů převedených jako zajištění nebo postoupených cenných papírů klesne pod celkovou hodnotu příslušných zajištěných investičních nástrojů, je emitent povinen převést nebo postoupit další cenné papíry splňující podmínky aţ do celkové výše zajištění. V případě, ţe hodnota cenných papírů převedených jako zajištění nebo postoupených cenných papírů přesáhne celkovou hodnotu příslušných zajištěných investičních nástrojů, uvolní správce zajištění na ţádost emitenta část cenných papírů, aby realizovatelná hodnota cenných papírů odpovídala celkové hodnotě příslušných zajištěných investičních nástrojů. Emitent má právo nahrazovat cenné papíry převedené jako zajištění nebo postoupené cenné papíry jinými cennými papíry splňujícími podmínky, pokud zůstane zachována hodnota zajištění. Správce zajištění Společnost Clearstream, Frankfurt, jakoţto správce zajištění (něm. Sicherheitentreuhänder) na základě smlouvy o správě zajištění (dále jen správce zajištění ), případně její nástupce uvedený ve smlouvě o správě zajištění. Další investiční nástroje Jakýkoli jiný typ cenných papírů kombinující výše uvedené charakteristiky, na němţ se emitent dohodne s případným obchodníkem (obchodníky). Podmínky upravující takové investiční nástroje budou uvedeny v příslušných podmínkách, resp. konečných podmínkách. 4. SOUHRNNÝ POPIS EMITENTA Společnost UniCredit Bank AG, dříve Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG ( UniCredit Bank nebo HVB, resp. společně s dceřinými společnostmi zahrnutými do jednoho konsolidačního celku skupina HVB ), byla zaloţena v roce 1998 na základě fúze Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft a Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft. Je mateřskou společností skupiny HVB se sídlem v Mnichově. Od listopadu 2005 je UniCredit Bank přidruţenou společností UniCredit S. p. A., Řím (dále jen UniCredit, resp. společně s dceřinými společnostmi zahrnutými do jednoho konsolidačního celku skupina UniCredit ). Od uvedeného data tvoří podstatnou část skupiny UniCredit jako dílčí skupina. Společnost UniCredit přímo vlastní 100 % akciového kapitálu UniCredit Bank. Adresa sídla společnosti UniCredit Bank je Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, Mnichov, Spolková republika Německo. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Obvodovým soudem v Mnichově pod číslem HRB Byla zaloţena jako akciová společnost podle zákonů Spolkové republiky Německo. Lze ji kontaktovat telefonicky na čísle nebo prostřednictvím jejích internetových stránek S účinností od 15. prosince 2009 změnila HVB svou obchodní firmu z "Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG" na "UniCredit Bank AG". Název značky "HypoVereinsbank" zůstává beze změny. Po začlenění do skupiny UniCredit byla činnost UniCredit Bank restrukturována a rozdělena do těchto divizí: Corporate & Investment Banking, Family & SME 1 (do konce roku 2010: Retail a Private Banking). Prostřednictvím těchto divizí nabízí UniCredit Bank komplexní škálu bankovních a finančních produktů a sluţeb privátní klientele, zákazníkům z obchodního a z veřejného sektoru i mezinárodním společnostem. Nabízené sluţby sahají mimo jiné od hypotečních úvěrů, spotřebitelských úvěrů a bankovních sluţeb pro privátní klientelu, komerční úvěry a financování zahraničního obchodu pro firmy aţ po produkty investičních fondů pro všechny třídy majetku, poradenské sluţby a zprostředkování, obchody s cennými 1 Small and medium enterprises (podniky malé a střední velikosti)

8 papíry, řízení likvidity a finančních rizik, poradenské sluţby pro movité klienty a produkty investičního bankovnictví pro firmy. V roce 2006 se změnilo strategické zaměření HVB. Důleţitým krokem tak bylo v roce 2007 dokončení prodeje akcií, které HVB vlastnila v dnešní UniCredit Bank Austria AG (dále jen Bank Austria ). UniCredit Bank následně prodala Bank Austria i svoji ruskou, lotyšskou, litevskou a estonskou divizi. Podíly v dnešní Akciové komerční bance Ukrajina prodala bance Bank Pekao, která je dceřinou společností banky UniCredit. Se svým novým uspořádáním se UniCredit Bank zaměřuje na trh finančních sluţeb v Německu a na investiční bankovnictví celosvětově V roce 2007 převzala HVB většinu trhů a aktivit investičního bankovnictví od banky UniCredit Banca Mobiliare S. p. A. (dále jen UBM ), dceřiné investiční banky společnosti UniCredit, a v roce 2008 převzala také investiční bankovnictví od banky Capitalia S. p. A. a její dceřiné společnosti Banca di Roma S. p. A., které skupina UniCredit koupila v roce Jako součást začleňování investičních bankovních aktivit skupiny UniCredit do skupiny HVB nabyla HVB od Bank Austria společnost UniCredit CAIB AG, Vienna, včetně její dceřiné společnosti UniCredit CAIB Securities UK Ltd., London. Obě společnosti byly zařazeny do skupiny plně konsolidovaných společností skupiny HVB k 1. červnu Po zápisu do obchodního rejstříku byla UniCredit CAIB AG absorbována HVB a bude pokračovat v činnosti jako vídeňská pobočka HVB s jinou strukturou. Konsolidované hlavní finanční ukazatele k 31. prosinci 2010 Hlavní ukazatele výkonnosti Provozní zisk mil mil. Poměr nákladů k výnosům (podle celkových výnosů) 52,3 % 50,0 % Zisk před zdaněním mil mil. Konsolidovaný zisk mil. 884 mil. Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním vypočtená na základě výše průměrného vlastního kapitálu akcionářů podle IFRS 8,5 % 5,5 % Návratnost vlastního kapitálu po zdanění vypočtená na základě výše průměrného vlastního kapitálu akcionářů podle IFRS 8,0 % 3,7 % Zisk na akcii 2,12 1,02 Údaje z rozvahy 31/12/ /12/2009 Aktiva celkem 371,9 mld. 363,4 mld. Vlastní kapitál 23,7 mld. 23,6 mld. Pákový poměr (poměr celkového majetku k vlastnímu kapitálu akcionářů podle IFRS) 15, 7 15,4 Hlavní kapitálové ukazatele v souladu s pravidly Basel II 31/12/ /12/2009 Vlastní kapitál (Tier 1) 20,6 mld. 20,4 mld. Vlastní kapitál bez hybridních produktů (hlavní Tier 1) 19,8 mld. 19,3 mld. Rizikově váţený kapitál (včetně ekvivalentů za trţní a provozní riziko) 124,5 mld. 115,1 mld. Poměr vlastního kapitálu (Tier 1) (počítaný na základě rizikově váţených aktiv včetně ekvivalentů za trţní a provozní riziko) 16,6 % 17,8 % Poměr vlastního kapitálu bez hybridních produktů (hlavní Tier 1) (počítaný na základě rizikově váţených aktiv včetně ekvivalentů za trţní a provozní riziko) 15,9 % 16,7 % Konsolidované hlavní finanční ukazatele k 31. březnu 2011 Hlavní ukazatele výkonnosti aţ aţ Čistý provozní zisk 995 mil. 672 mil. Poměr nákladů k výnosům (podle provozního zisku) 44,2 % 45,1 %

9 Zisk před zdaněním 995 mil. 694 mil. Konsolidovaný zisk 681 mil. 460 mil. Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním vypočtená na základě výše průměrného vlastního kapitálu akcionářů podle IFRS 17,7 % 12,6 % Návratnost vlastního kapitálu po zdanění vypočtená na základě výše průměrného vlastního kapitálu akcionářů podle IFRS 12,0 % 8,8 % Zisk na akcii 0,81 0,58 Údaje z rozvahy 31/3/ /12/2010 Aktiva celkem 350,5 mld. 371,9 mld. Vlastní kapitál 24,3 mld. 23,7 mld. Pákový poměr (poměr celkového majetku k vlastnímu kapitálu akcionářů podle IFRS) 14,4 15,7 Hlavní kapitálové ukazatele v souladu s pravidly Basel II 31/3/ /12/2010 Vlastní kapitál (Tier 1) 20,6 mld. 20,6 mld. Vlastní kapitál bez hybridních produktů (hlavní Tier 1) 19,8 mld. 19,8 mld. Rizikově váţený kapitál (včetně ekvivalentů za trţní a provozní riziko) 119,4 mld. 124,5 mld. Poměr vlastního kapitálu (Tier 1) (počítaný na základě rizikově váţených aktiv včetně ekvivalentů za trţní a provozní riziko) 17,3 % 16,6 % Poměr vlastního kapitálu bez hybridních produktů (hlavní Tier 1) (počítaný na základě rizikově váţených aktiv včetně ekvivalentů za trţní a provozní riziko) 16,6 % 15,9 % 5. RIZIKOVÉ FAKTORY Shrnutí rizikových faktorů týkajících se investičních nástrojů Investice do investičních nástrojů jsou vhodné pouze pro ty investory, kteří chápou povahu investičních nástrojů a uvědomují si, ţe jsou vystaveni určitým rizikům. Potenciální investoři do investičních nástrojů musejí sami na základě vlastního nezávislého vyhodnocení a odborného poradenství, které za daných okolností povaţují za vhodné, posoudit, zda je nabytí investičních nástrojů plně v souladu s jejich finančními potřebami, cíli a situací (resp. v souladu s finančními potřebami, cíli a situací skutečného vlastníka, pokud nabývají investiční nástroje jako fiduciáři), odpovídá všem investičním zásadám, směrnicím a omezením, které se na ně vztahují (ať uţ investiční nástroje nabývají sami nebo jako fiduciáři) a je s nimi plně v souladu, a zda pro ně (resp. pro skutečného vlastníka, pokud investiční nástroje nabývají jako fiduciáři) představuje vhodný způsob investování i přes všechna rizika, která jsou s investováním do investičních nástrojů nebo jejich drţbou spojena. Moţný konflikt zájmů Emitent, obchodníci nebo jejich dceřiné a sesterské společnosti se mohou podílet na transakcích s cennými papíry, podíly fondů, termínovými kontrakty, komoditami, indexy nebo souvisejícími deriváty, které mohou ovlivňovat trţní cenu, likviditu nebo hodnotu investičních nástrojů a které by mohly být povaţovány za transakce v rozporu se zájmy vlastníků investičních nástrojů. Emitent, obchodníci nebo jejich dceřiné a sesterské společnosti mohou zejména uskutečňovat transakce s emitenty cenných papírů, které slouţí jako podkladová aktiva investičních nástrojů nebo jsou zahrnuty do indexů, které tvoří podkladová aktiva investičních nástrojů, a obecně takovým emitentům poskytovat jakékoli sluţby komerčního či investičního bankovnictví a provádět s nimi jakékoli jiné transakce, jako kdyby investiční nástroje v rámci tohoto programu neexistovaly. Neexistence trhu s aktivním obchodováním s investičními nástroji Investiční nástroje vydávané v rámci tohoto programu nemusejí být běţně dostupné a je moţné, ţe pro ně nebude na burze cenných papírů ani na mimoburzovních trzích existovat ţádný trh, na němţ by se s nimi aktivně obchodovalo. Pokud se s nimi bude po jejich počáteční emisi obchodovat, je moţné, ţe to bude s diskontem oproti počáteční nabídkové ceně. Trţní hodnota investičních nástrojů Trţní hodnotu investičních nástrojů mohou ovlivňovat různé faktory včetně bonity emitenta. Jsou-li částky vyplácené na základě investičních

10 nástrojů svázány s podkladovými aktivy, ovlivňuje trţní hodnotu investičních nástrojů hodnota takových podkladových aktiv. Cena, za kterou budou vlastníci investičních nástrojů moci investiční nástroje prodat před jejich splatností, tak můţe být niţší neţ emisní cena nebo kupní cena, kterou vlastníci investičních nástrojů zaplatili. Rozdíl oproti původní ceně můţe být značný. Zdanění výnosů Potenciální kupující a prodávající investičních nástrojů by si měli být vědomi toho, ţe se jim podle zákonů a praxe země, v níţ dojde k převodu investičních nástrojů nebo v níţ budou investiční nástroje drţeny, případně podle právních řádů dalších zemí můţe vzniknout daňová povinnost či jiná povinnost spojená s evidencí a doloţením transakce. V některých zemích nejsou pro moderní finanční nástroje, jakými jsou tyto investiční nástroje, k dispozici oficiální vyjádření, rozhodnutí či pokyny finančních úřadů nebo soudní rozhodnutí. Nezávislé posouzení a poradenství Potenciální vlastníci investičních nástrojů musejí sami na základě vlastního nezávislého vyhodnocení a odborného poradenství posoudit, zda je nabytí investičních nástrojů plně v souladu s jejich finančními potřebami, investičními zásadami, směrnicemi a omezeními a zda pro ně představuje vhodný způsob investování i přes všechna podstatná rizika, která jsou s investováním do investičních nástrojů nebo jejich drţbou spojena. Financování nákupu investičních nástrojů Rozhodne-li se potenciální investor do investičních nástrojů financovat nákup investičních nástrojů z prostředků, které si půjčí od třetí osoby, neměl by se spoléhat na to, ţe bude moci úroky a jistinu takového úvěru splatit v okamţiku splatnosti z výnosů investice do investičních nástrojů nebo ze zisku z jejich prodeje. Náklady na transakce investičních nástrojů jsou obvykle spojeny další transakční náklady. S nákupem, drţbou a prodejem Devizové kurzy Kolísání devizových kurzů můţe ovlivňovat hodnotu samotných investičních nástrojů nebo jejich podkladových aktiv. Investoři do investičních nástrojů vedených ve dvou měnách jsou vystaveni zvýšenému riziku změny devizových kurzů. Zajištění rizika Je moţné, ţe potenciální investoři nebudou moci kdykoli do doby splatnosti investičních nástrojů provádět transakce s cílem vyloučit nebo alespoň omezit rizika. Investiční nástroje se zpětným odkupem formou fyzického dodání podkladového či případně jiného aktiva V případě investičních nástrojů, k jejichţ zpětnému odkupu je třeba fyzicky dodat určité mnoţství podkladových či jiných aktiv (účastnické či jakékoli jiné převoditelné cenné papíry), jak je stanoveno v příslušných konečných podmínkách, resp. v podmínkách, získávají vlastníci takových investičních nástrojů práva k příslušným podkladovým či jiným aktivům. V tomto případě budou vlastníci takových investičních nástrojů vystaveni konkrétnímu riziku emitenta a cenného papíru, které je spojeno s podkladovými či případně jinými aktivy. Vlastníci takovýchto investičních nástrojů by navíc neměli vycházet z toho, ţe budou moci prodat podkladová či případně jiná aktiva dodaná v rámci zpětného odkupu investičních nástrojů za stanovenou cenu. Dokonce se můţe stát, ţe podkladová či případně jiná aktiva dodaná v rámci zpětného odkupu investičních nástrojů nebudou mít ţádnou hodnotu. Otevřené investiční nástroje S investičními nástroji bez stanoveného data splatnosti (dále jen otevřené investiční nástroje ) je spojen nárok vlastníka na vyplacení odkupní ceny v den zpětného odkupu nebo vypršení splatnosti, který stanovuje emitent. Doba platnosti otevřených investičních nástrojů můţe být zkrácena, protoţe právo na ukončení doby jejich platnosti má emitent. Emitent můţe uplatnit právo na ukončení doby platnosti v okamţiku, kdy cena investičního nástroje na sekundárním trhu klesne pod kupní cenu zaplacenou vlastníkem investičního nástroje. Riziko předčasného zpětného odkupu V platných konečných podmínkách, resp. podmínkách můţe být stanoveno, ţe má emitent právo odkoupit investiční nástroje zpět ještě před jejich splatností. Právo zpětného odkupu investičních nástrojů mívá emitent navíc i v případě, ţe

11 je nucen vyplácet za investiční nástroje dodatečné částky z důvodu zdanění výnosů, tak jak je stanoveno v příslušných konečných podmínkách, resp. v podmínkách. Odkoupí-li emitent investiční nástroje zpět ještě před jejich splatností, je jejich vlastník vystaven riziku, ţe bude výnos z jeho investice niţší, neţ původně očekával. Zároveň však upozorňujeme, ţe emitent můţe uplatnit právo na zpětný odkup podle vlastního uváţení i bez ohledu na trţní úrokové sazby v den zpětného odkupu. Dodatky k podmínkám Vlastníkům investičních nástrojů hrozí riziko, ţe ztratí svá práva vůči emitentovi proti své vůli v případě, ţe se ostatní vlastníci investičních nástrojů dohodnou s emitentem v souladu s konečnými podmínkami, resp. s podmínkami na provedení určitých změn v konečných podmínkách, resp. v podmínkách na základě většinového hlasování podle německého zákona o dluhopisech (něm. Schuldverschreibungsgesetz) s tím, ţe určitý vlastník investičních nástrojů bude mít v dané záleţitosti odlišný názor. V případě jmenování společného zástupce zastupujícího všechny vlastníky investičních nástrojů můţe konkrétní vlastník investičních nástrojů zcela nebo zčásti přijít o moţnost prosazovat a uplatňovat svá práva vůči emitentovi bez ohledu na ostatní vlastníky investičních certifikátů. Obecná rizika související s investičními nástroji svázanými s podkladovými aktivy S investičními nástroji svázanými s pokladovými aktivy je spojeno riziko, ţe vlastník investičního nástroje nezíská ţádné úroky nebo ţe výsledná úroková sazba bude niţší, neţ jakou by získal z běţného dluhového cenného papíru ve stejný okamţik a/nebo ţe vlastník takového investičního nástroje můţe přijít o celou jistinu svých investičních nástrojů nebo její podstatnou část. Toto riziko podstatné nebo úplné ztráty existuje i u zajištěných investičních nástrojů. Trţní cena těchto investičních nástrojů můţe výrazně kolísat v závislosti na rozkolísanosti příslušného podkladového aktiva. Měna příslušeného podkladového aktiva Jestliţe riziko změny devizového kurzu nese investor do investičního nástroje (např. v případě, ţe investiční nástroje neobsahují tzv. quanto prvek neboli ochranu proti měnovým výkyvům), mohou mu vzniknout další ztráty na úrocích nebo jistině vyplácených z investičních nástrojů. Dále pokud emitent uzavře portfolia cenných papírů, která slouţí jako podkladová aktiva emise investičních nástrojů, můţe to mít nepříznivý dopad na trţní cenu podkladového aktiva a tím i na hodnotu investičních nástrojů. Rizika související s určitými typy podkladových aktiv Akcie jako podkladová aktiva Vydáním investičních nástrojů nevzniká emitentovi, obchodníkům ani jejich dceřiným a sesterským společnostem povinnost sdělovat vlastníkům investičních nástrojů či jiným osobám neveřejné informace týkající se akcií, které jsou podkladovými aktivy investičních nástrojů a byly nabyty po dobu platnosti investičních nástrojů (bez ohledu na to, zda jsou takové informace důvěrné). Je-li podkladovým aktivem akcie vydaná jako akcie na jméno nebo jsou-li jako akcie na jméno vydány akcie zahrnuté do podkladového aktiva (např. v případě indexu nebo koše) (v obou případech dále jen akcie na jméno ) a je-li emitent povinen dodat tyto akcie v souladu s platnými podmínkami investorovi, mohou být práva spojená s akciemi (např. právo účastnit se valné hromady akcionářů a hlasovat na ní) vykonávána pouze akcionáři, kteří jsou zapsáni do seznamu akcionářů či jiného obdobného úředního seznamu akcionářů emitenta takových akcií na jméno. V případě akcií na jméno je povinnost investora dodat akcie omezena pouze na poskytnutí akcií v takové podobě a s takovými charakteristikami, aby s nimi bylo moţné obchodovat na burze cenných papírů, avšak nezahrnuje povinnost zajistit zápis do seznamu akcionářů. Veškeré nároky z nesplnění povinnosti, zejména nároky týkající se obnovení původního právního stavu (něm. Rückabwicklung) a náhrady škody, jsou v takových případech vyloučeny. Indexy jako podkladová aktiva Investiční nástroje s indexem jako podkladovým aktivem nejsou nijak sponzorovány, schvalovány, prodávány ani propagovány tvůrcem indexu nebo subjektem, který na index poskytuje licenci, a tvůrce indexu nebo poskytovatel licence k němu

12 neposkytuje ţádné výslovné ani mlčky předpokládané záruky a nečiní ţádná prohlášení ohledně výsledků, kterých lze dosáhnout pouţíváním indexu a/nebo hodnot, na nichţ se index v kteroukoli dobu pohybuje. Hedgeové fondy jako podkladová aktiva Hedgeové fondy zpravidla nepodléhají dohledu regulačních úřadů a mohou investovat do širokého spektra aktiv. Čisté obchodní jmění hedgeového fondu podléhá značným výkyvům a můţe na něj mít nepříznivý vliv např. nedostatečná diverzifikace aktiv a investic, riziko spojené s nízkým koeficientem samofinancování (nízkého podílu vlastního kapitálu) vzhledem k tomu, ţe se hedgeové fondy nemusejí řídit regulačními limity pro vyuţívání dluhového financování, riziko spojené s kvalifikací a schopnostmi manaţerů fondu nebo riziko týkající se angaţovanosti fondu v termínových a forwardových transakcích, derivátech, vyuţívání tzv. prodeje na krátko a investic do značně nelikvidních aktiv. Termínové kontrakty jako podkladová aktiva Vzhledem k tomu, ţe hodnota investičních nástrojů svázaných s termínovými kontrakty jakoţto podkladovými aktivy závisí na trţní ceně daného podkladového aktiva, je třeba k řádnému zváţení rizik spojených s nákupem takových investičních nástrojů chápat, jak termínové operace fungují a jak jsou oceňovány, a znát trh podkladových termínových kontraktů. Koše jako podkladová aktiva Je-li podkladovým aktivem koš tvořený jedním či několika různými typy sloţek, neměli by investoři předpokládat, ţe sloţení takového koše zůstane po celou dobu platnosti investičního nástroje neměnné. V závislosti na charakteristikách daných investičních nástrojů můţe být stanovení odkupní ceny nebo úroků vyplácených z daných investičních nástrojů významně ovlivněno v případě, ţe výkonnost některé ze sloţek koše nebo některého z typů sloţek koše, z níţ je odvozován výpočet odkupní ceny, výrazně klesne (bez ohledu na výkonnost zbývajících sloţek koše). Rizika spojená zejména s poukázkami Poukázky s úročením svázaným s podkladovým aktivem Částka úroků můţe být podstatně niţší, neţ jakou by investor získal ve stejný okamţik z běţného dluhového cenného papíru vydaného emitentem nebo jiným srovnatelným emitentem. Můţe se dokonce stát, ţe investoři do poukázek s úročením svázaným s podkladovým aktivem nezískají ţádné úroky. Rizika spojená zejména s certifikáty Odkupní cena certifikátu je určována v poměru k ocenění podkladového aktiva v určitý den a v určitou hodinu a zpravidla nijak nezohledňuje výkonnost podkladového aktiva od data vydání certifikátu do data ocenění. Pokud není pro daný investiční nástroj stanovena bezpodmínečná minimální odkupní cena, nebývá s investičními nástroji zpravidla spojen ţádný nárok na vyplacení určité odkupní ceny v den ukončení platnosti investičního nástroje nebo v den jeho zpětného odkupu. U certifikátů s moţností prodlouţení platnosti má emitent právo odloţit datum splatnosti o několik měsíců nebo let, a to jednou nebo i opakovaně. Nelze však zaručit, ţe emitent své právo odloţit datum splatnosti skutečně uplatní, pokud se hodnota investičních certifikátů sníţí. Rizika spojená zejména s warranty Vývoj ceny warrantů je svázán s výkonností podkladového aktiva. Změna ceny, za niţ se s podkladovým aktivem obchoduje, můţe mít neúměrně nepříznivý vliv na cenu warrantu v poměru k investovanému kapitálu, a to aţ do té míry, ţe se warrant můţe stát bezcenným. Pokud cena, za niţ se s podkladovým aktivem obchoduje, klesne (v případě kupních warrantů) nebo naopak stoupne (v případě prodejních warrantů), mohou být vlastníci warrantů vystaveni riziku, ţe hodnota warrantu klesne natolik, ţe přijdou o veškerý vloţený kapitál (tj. cenu, kterou za warrant zaplatili). Vlastníci warrantů by si měli být vědomi také toho, ţe warranty, jejichţ podkladovými aktivy jsou akcie nebo akciové koše, není moţné v určitých obdobích realizovat. Rizika spojená zejména se zajištěnými investičními nástroji Zajištěné investiční nástroje nejsou chráněny proti riziku podstatné nebo úplné ztráty. Jejich ochrana se týká pouze rizik spojených s uzavřením pozice.

13 Potenciální investoři do zajištěných investičních nástrojů by si měli být vědomi toho, ţe vypořádací částka můţe být niţší neţ částka, kterou původně investovali. Můţe se rovněţ stát, ţe výnosy z realizace zajištění nebudou dostatečné na to, aby pokryly vypořádací částku, jeţ má být za zajištěné investiční nástroje vyplacena. Rovněţ hrozí riziko, ţe výnosy z realizace zajištění budou předem sníţeny o zákonem stanovené poplatky za vymáhání pohledávek, které jsou zahrnovány do konkurzní podstaty. Dále existuje riziko, ţe v případě emitentovy insolvence napadne insolvenční správce převod nebo postoupení cenných papírů, resp. zajištění. Hrozí téţ riziko, ţe realizace zajištění bude pozastavena buď insolvenčním správcem nebo na základě opatření nařízeného Spolkovým úřadem pro finanční dohled (BaFin) podle 45, 46 nebo 46a německého zákona o bankách (něm. Kreditwesengesetz, KWG). Je-li zajištění tvořeno zahraničními cennými papíry, existuje riziko, ţe k realizaci zajištění dojde s prodlevou nebo ţe budou výnosy sníţeny na základě zahraničních právních předpisů vztahujících se na takový případ. Mechanismus určování ceny v případě zajištění v sobě skrývá riziko, ţe bude částka, která má být vyplacena v případě uzavření pozice, tj. vypořádací cena, niţší neţ odkupní cena nebo jiné částky vyplácené ze zajištěných investičních nástrojů, pokud by k uzavření pozice nedošlo. S konkrétními emisemi zajištěných investičních nástrojů mohou být spojena další konkrétní rizika popsaná v příslušných konečných podmínkách. Rizika týkající se společnosti UniCredit Bank AG S investicí do investičních nástrojů jsou spojena určitá rizika týkající se emitenta a příslušné tranše investičních nástrojů. Přestoţe tato rizika obsahují prvek náhody, takţe mohou, ale nemusejí nastat, měli by si být potenciální investoři vědomi toho, ţe rizika spojená s investováním do investičních nástrojů mohou mj. (i) nepříznivě ovlivnit emitentovu schopnost plnit závazky z investičních nástrojů vydaných v rámci programu a/nebo (ii) rozkolísat, případně sníţit trţní hodnotu příslušné tranše investičních nástrojů, takţe trţní hodnota pak uţ nebude odpovídat investorovým (finančním či jiným) očekáváním, která měl, kdyţ do takových investičních nástrojů investoval. Riziko emitenta Riziko emitenta souvisí s moţností, ţe emitent nebude v důsledku zhoršení své podnikatelské činnosti a poklesu ziskovosti a v jeho důsledku i stability aktiv schopen vyplácet úroky nebo splácet jistinu. Rizika plynoucí z celosvětové krize na finančních trzích a světové ekonomické krize Sloţitý vývoj na finančních trzích v průběhu let 2008 a 2009 měl dopad na evropské finanční trhy i celosvětovou ekonomiku. Od té doby čelí některé země a průmyslové segmenty váţným ekonomickým potíţím. Oţivení na evropské úrovni pokračuje, avšak tempo růstu zůstává napříč jednotlivými zeměmi i nadále nerovnoměrné, přičemţ periferní země značně zaostávají za vedoucími zeměmi. Vyhlídky růstu ekonomiky v Řecku, Irsku a Portugalsku, které nyní vstoupily to programu finanční asistence EU/IMF, a ve Španělsku zůstávají nadále utlumeny, zejména kvůli právě probíhajícímu procesu fiskální adaptace a sniţování míry zadluţení (tzv. deleveraging) bankovního sektoru. Marţe vládních dluhopisů a bankovních úvěrových swapů v periferních ekonomikách eurozóny zůstávají i nadále vysoké, coţ ukazuje na přetrvávající zranitelnost těchto ekonomik. Region Středního východu a Severní Afriky (MENA) se od začátku roku 2011 potýká s vlnou nepokojů. Vývoj v této oblasti se neustále mění a vykazuje vysoký stupeň nejistoty. V březnu 2011 zasáhlo Japonsko silné zemětřesení a ničivá vlna tsunami. V důsledku spojení účinků těchto dvou přírodních katastrof došlo k poškození atomové elektrárny Fukushima na pobřeţí Japonska. Nejhorší scénář zhoršující se situace v atomové elektrárně Fukushima předpokládá moţnost váţného hospodářského útlumu, který by mohl rovněţ způsobit podstatně niţší ekonomický růst v USA, periferních zemích EU a na rozvíjejících se trzích. Podle tohoto scénáře by mohla utrpět ztráty rovněţ německá ekonomika, a to i přesto, ţe obchodní vztahy mezi Německem a Japonskem nejsou v důsledku přerušených dodavatelských vztahů tak úzké. Obecně platí, ţe existuje riziko, ţe oţivení ekonomiky, které začalo ve druhé polovině roku 2009 a pokračovalo v průběhu roku 2010, nebude v roce 2011 pokračovat stejným tempem a ţe ekonomické podmínky zůstanou obtíţné nejen v Německu, ale po celém světě. Scénář dvojitého dna (double dip) (například slábnoucí vývoj v důleţitých odvětvích, jako je automobilový průmysl, dodávky pro

14 automobilový průmysl, strojírenství nebo komerční nemovitosti) v kombinaci s rostoucí mírou nezaměstnanosti by pak mohl mít nepříznivý vliv na tvorbu rezerv a opravných poloţek k úvěrům. Rovněţ návrat vyšší volatility trhu v důsledku obnovené krize důvěry (například způsobené obavami z vládních dluhů) by mohl mít pro banky nepříznivý vliv na celkové trţní prostředí. Sniţující se likvidita centrálních bank a plochá výnosová křivka by mohla nepříznivě ovlivňovat kapitálové trhy a tím nepřímo i celkové výnosy HVB. Celkově niţší úrokové sazby by dále mohly být uplatňovány delší dobu, coţ by znamenalo negativní vliv na čistý příjem HVB z úroků. Celkové ekonomické prostředí bude v roce 2011 obecně vystaveno různým zdrojům nejistoty a finanční sektor bude v průběhu roku i nadále čelit zásadním výzvám. Pokud by finanční trhy zaţily další bouřlivý vývoj, například v důsledku krachu finančních institucí nebo problémů se splácením státních dluhů, mohlo by to mít negativní dopad na aktiva, pasiva, finanční situaci i zisk (nebo ztrátu) skupiny HVB. Rizika týkající se podnikání skupiny HVB Rizika související s narušením obchodní činnosti skupiny HVB na finančních trzích a jejich moţný dopad na likviditu skupiny HVB Jako hráč působící na finančních trzích po celém světě je skupina HVB vystavena obecnému riziku poruch na finančních trzích. Můţe se tak ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat refinancovat svá aktiva s výrazně zvýšenými náklady na financování. Déle trvající napětí na trzích můţe zvyšovat riziko nedostatku likvidity v důsledku nedostupnosti zdrojů financování. Vyšší neţ předpokládané ztráty z úvěrů Skupina HVB je významným poskytovatelem úvěrů několika velkým firemním zákazníkům, kteří v uplynulých letech podali návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo právě procházejí restrukturalizací. Existuje proto riziko, ţe skupina HVB bude nakonec potřebovat vyšší rezervy na případné ztráty z úvěrů a záloh nebo jí vzniknou vyšší ztráty z úvěrů, neţ jaké očekává. Skupina HVB je také významným poskytovatelem úvěrů velkým firemním zákazníkům, bankám a finančním institucím nejen v Německu, ale i v dalších zemích. Nedá se přitom odhadnout, kolik případů insolvence bude v budoucnu mezi jejími zákazníky. Pokud by jejich počet byl vyšší, neţ se očekává, hrozilo by riziko, ţe skupina HVB bude nakonec potřebovat vyšší rezervy na případné ztráty z úvěrů a záloh nebo jí vzniknou vyšší ztráty z úvěrů, neţ jaké očekává. V takových případech by pak mohly ztráty z úvěrů překročit předpokládanou výši. Výraznější kolísání zisku skupiny HVB ve sloţitých podmínkách na trzích Skupina HVB odpovídá za regionální řízení skupiny UniCredit na německém trhu a je také jejím kompetenčním centrem pro trţní operace a investiční bankovnictví. Tím vzniká vyváţený a stabilní obchodní model vybudovaný na několika pilířích. V závislosti na vývoji na externích trzích můţe nastat určitá nerovnováha, pokud jde o příspěvky jednotlivých segmentů k zisku. Strategickým cílem divize Corporate & Investment Banking HVB je stát se přední integrovanou evropskou korporátní a investiční bankou a nabízet klientům přidanou hodnotu prostřednictvím konkrétních modelů vztahů přizpůsobených individuálním potřebám klientů. Přes toto zaměření jejího investičního bankovnictví na potřeby klientů a postupné omezování vlastního obchodování ale zisk samozřejmě zůstává poměrně rozkolísaný. Ačkoli je investiční bankovnictví za normálních podmínek na trhu velmi ziskové, v obtíţných dobách je vystaveno zvýšenému riziku propadu výnosů. Daňové dopady nové daně, které mají banky přinutit podílet se na úhradě nákladů finanční krize V současné době se po celém světě diskutuje o různých způsobech, jak zapojit banky do úhrady nákladů způsobených finanční krizí. V této souvislosti se zmiňuje kromě obecné daně pro finanční instituce, která bude v několika zemích Evropské unie zavedena v roce 2011, daně z vlastního obchodování, daně z finančních transakcí nebo daně z variabilních sloţek odměny vyplácené zaměstnancům bank s relativně vysokými příjmy. Velké průmyslové státy nyní jednají o všech moţných opatřeních ve snaze dohodnout se na koordinovaném postupu. Kromě získání prostředků na úhradu nákladů mají tato opatření také politickou stránku. Skupině HVB by mohly vzniknout dodatečné náklady, pokud by se kterýkoli z projednávaných návrhů nakonec projevil ve formě nových daňových zákonů.

15 Rizika spojená s informačními technologiemi Výpočet německé sráţkové daně (Abgeltungssteuer) vyţaduje zapojení mnoha IT systémů, z nichţ některé byly předány outsourcingovým partnerům HVB. Veškeré procesy jsou řízeny UniCredit Bank AG a vývoj procesů a IT systémů probíhá neustále ve spolupráci s jejím outsourcingovým partnerem. Výpočet některých specifických daňových případů nemůţe být v současnosti zcela zajištěn prostřednictvím IT zdrojů. Na řešení těchto případů se podílí specializovaný tým daňových odborníků. Vzhledem k tomu, ţe je HVB obecně odpovědná za správnost daňových plateb vůči finančním úřadům, by mohlo vzniknout malé riziko úroků za opoţděné platby. V roce 2010 byla spuštěna nová IT platforma UniCredit Bank AG s názvem EuroSIG. Pro účely zajištění rychlého přechodu přijala banka některá interní omezení (tzv. workarounds), zejména v oblasti zpracování úvěrů. V průběhu roku 2011 budou tato omezení průběţně korigována. V důsledku prodlouţených časů zpracování by mohlo vzniknout reputační riziko. Zavedení pravidel Basel III Na činnost emitenta mohou mít podstatný dopad změny zákonů a právních předpisů či vydávání nových zákonů a předpisů v zemích, v nichţ emitent působí. V prosinci 2009 vydal Basilejský výbor pro bankovní dohled konzultační dokument (rovněţ nazývaný "Basel III"), který představuje navrhované změny v definici regulatorního kapitálu a dále zavádí dva nové ukazatele pro poţadavky na likviditu: ukazatel krytí likviditou pro krátkodobý horizont a ukazatel čistého stabilního financování pro dlouhodobý horizont. Tato navrhovaná opatření jsou nyní projednávána, přičemţ se předpokládá, ţe budou zavedena na začátku roku 2013 s tím, ţe budou obsahovat podstatná přechodná ustanovení. Tato navrhovaná opatření mohou mít zásadní dopad na kapitálové zdroje a poţadavky skupiny HVB, a proto by mohla mít rovněţ podstatný negativní vliv na obchodní činnost skupiny HVB, její provozní výsledky a finanční situaci, a tím ji nepříznivě ovlivnit v podobě povinností uzavírat obchodní transakce, které nejsou jinak součástí její stávající obchodní strategie, omezit druh a objem transakcí, které skupina HVB můţe uzavřít, a stanovovat limity v souvislosti se sazbami a poplatky, které skupina HVB účtuje v případě úvěrů a jiných finančních produktů, či takové sazby a poplatky upravovat. Skupině HVB mohou rovněţ vzniknout zvýšené náklady na zajištění souladu s veškerými právními a jinými předpisy a podstatná omezení moţnosti vyuţívat obchodní příleţitosti.

UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG. ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). Dluhopisový program do výše 50 000 000 000 EUR.

UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG. ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). Dluhopisový program do výše 50 000 000 000 EUR. Tento dokument je základním prospektem nekapitálových cenných papírů UniCredit Bank AG ve smyslu čl. 22 odst. 6, bodu 4 Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004 ( Nařízení ) ( Prospekt dluhopisového

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako Prvky. Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). SHRNUTÍ PROSPEKTU Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny Prvky, jejichž

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

(Warranty), jak jsou dále popsány.

(Warranty), jak jsou dále popsány. 1 Shrnutí Prospektu Toto shrnutí musí být chápáno jako úvod k tomuto Prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Investičních nástrojů by však mělo být založeno na zvážení Prospektu jako celku, včetně

Více

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (jednající prostřednictvím svého ústředí nebo jedné ze zahraničních poboček).

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (jednající prostřednictvím svého ústředí nebo jedné ze zahraničních poboček). 1 Shrnutí Prospektu Toto shrnutí musí být chápáno jako úvod k tomuto Prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Investičních nástrojů by však mělo být založeno na zvážení Prospektu jako celku, včetně

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7).

Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7). SHRNUTÍ Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny prvky, jejich začlenění do shrnutí je vyžadováno

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Základní prospekt dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE SPOLECNOSTÍ Ž ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG ZENTIVA A.S., KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5ACZ VYUZIJTE ŠANCE NA 15 18 %* BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Shrnutí Prospektu 1. STRANY. Aranžér/Distributor: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG a jakýkoliv další

Shrnutí Prospektu 1. STRANY. Aranžér/Distributor: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG a jakýkoliv další 1 Shrnutí Prospektu Toto shrnutí musí být chápáno jako úvod k tomuto Prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Investičních nástrojů by však mělo být založeno na zvážení Prospektu jako celku, včetně

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností BLUEBOSA INVEST s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7). SOUHRN Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Tento Souhrn obsahuje veškeré Prvky, které musejí být zahrnuty v souhrnu pro tento

Více