UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE"

Transkript

1 UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1 accept [ k sept] accessory [ k ses ri:] accurate [ækjurit] active [æktiv] admire [ d mai ] adventure [ d venč ] advert [ d v :t] advisable [ d vaiz bl] aggresive [ gresiv] all in all [o:l in o:l] almond-shaped [a:m nd-šeipd] ankle boots [æηkl bu:ts] announcement [ naunsm nt] annoyed [ noid] application form [æpli keišn fo:m] apply for sth [ plai fo:] appoint [ point] appreciate [ pri:šieit] article [a:tikl] assignment [ sainm nt] astrologer [ s trol dž ] astronomer [ stron m ] at times [ t taims] attend [ tend] background [bækground] bang [bæη] bat [bæt] be all power [bi: o:l pau ] be fond of sb/ sth [bi: fond ov] beat [bi:t] blond [blond] bodyguard [bodiga:d] bonus [b un s] bookseller [buksel ] bossy [bosi] bother [boδ ] braces [breisiz] branch [bra:nč] bravery [breiv ri] briefly [bri:fli] brilliant [brilj nt] buckled [bakld] bullfighter [ bulfait ] business executive [biznis ig zekju:tiv] button-down [batn daun] calm [ka:m] career [k ri ] caring [ke riη] casually [kæžju li] přijmout, akceptovat módní doplňky přesný, správný aktivní, živý obdivovat dobrodružství inzerát, reklama vhodný, účinný útočný, průbojný celkem, dohromady ve tvaru mandle kotníčkové boty oznámení, sdělení rozčilený přihláška, žádost žádat, ucházet se o něco jmenovat, dosadit ocenit, vážit si článek (v novinách) úkol, pověření, funkce astrolog astronom občas navštěvovat, účastnit se minulost (osobní) tlouci, bouchnout netopýr být plný síly mít rád někoho/ něco porazit světlý, blond tělesný strážce prémie knihkupec panovačný obtěžovat přezka, spona pobočka hrdinství, udatnost stručně, krátce skvělý zapnutý na přezku toreador vedoucí pracovník připnutý knoflíky klidný zaměstnání, kariéra starostlivý nedbale cause trouble [koz trabl] chain [čein] challenge [čælindž] chance [ča:ns] change one s mind [čeindž wans majnd] charity organization [čær ti o:g nai zeiš n] cheekbone [či:kb un] cheerful [či ful] chess [čes] chew [ču:] childlike [čaildlike] classic [klæsik] client [klai nt] close [kl us] close down [kl us daun] coach [k uč] collapse [k læps] collar [kol ] come up with sth [kam ap wiδ] comfort [kamf t] comment [koment] commentary [kom nt ri] compete in [k m pi:t in] complex [kompleks] complexion [k m plekš n] complicated [komplikeitid] confidence [konfid ns] consideration [k nsid reiš n] consist of [c n sist ov] contact [kontækt] contrast [kontra:st] cotton [kotn] cover [kav ] creative [kri: eitiv] crooked [krukid] crowds [krauds] cuff [kaf] curly [k :li] curriculum vitae (CV) [k rikjul m vi:tai (si:vi:)] curved [k :vd] customer [kast m ] damage [dæmidž] deal with sth [di:l wiδ] demonstrate [dem nstreit] denim [denim] department [di pa:tm nt] depend on sb [di pend on] determined [di t :mind] development [di vel pm nt] dimple [dimpl] disbelief [disbi li:f] působit problémy řetězec (obchodní) výzva možnost, příležitost změnit názor, rozmyslet si dobročinná organizace lícní kost veselý, srdečný šachy žvýkat dětský klasický klient, zákazník blízký, věrný, chápající uzavřít trenér zhroutit se límec, límeček přijít na něco, objevit útěcha poznámka komentář soutěžit, závodit složitý pleť, barva pleti komplikovaný sebedůvěra zvážení, ohled skládat se známý kontrastovat, porovnat bavlněný obálka, titulní stránka tvořivý křivý zástupy, davy manžeta vlnitý, kudrnatý vlastní životopis kulatý zákazník poškodit, ničit vypořádat se s něčím ukázat, předvést džínsovina oddělení, sekce spolehnout se na někoho rozhodnutý, odhodlaný vývoj, rozvoj, pokrok důlek, jamka (v obličeji) nedůvěra drive sb crazy [draiv kreizi] drown [draun] editor [edit ] efficient [i fiš nt] elegant [elig nt] emit [i mit] emotionally [i m uš nli] emphasise [emf saiz] employee [emploi i:] engineer [endži ni ] equal [i:kw l] equip [i kwip] evidence [evid ns] excited [ik saitid] expand [ik spænd] experience [ik spi ri ns] eye-catching [aikæčiη] fabulous [fæbjul s] face [feis] fair [fe ] fashion designer [fæš n di zain ] fashion show [fæš n š u] fasten [fa:sn] fatty [fæti] feature [fi:č ] feminine [feminin] figure [fig ] fire [fai ] fishmonger [fišmaηg ] fitness routine [fitnis routine] fitted [fitid] floral [flo:r l] for free [fo: fri:] forecast [fo:ka:st] formal [fo:m l] fortunate [fo:čn t] freckled [frekld] full-time [ful taim] gather [gæδ ] generous [džen r s] get along with sb [get loη wiδ] get on (with sb) [get on (wiδ)] get one s foot in the door [get wans fut in δ do:] give sth up [giv ap] give sb a hug [giv hag] grab [græb] grateful [greitful] grow [gr u] handle [hændl] rozčilovat někoho utopit se, utonout redaktor schopný, výkonný vkusný, elegantní vydávat citově, emočně zdůraznit, dát důraz na zaměstnanec inženýr, technik stejný vybavit důkaz, svědectví rozrušený, vzrušený rozšířit se, rozrůst se zažít, zakusit poutavý, nápadný báječný, nádherný čelit, postavit se čemu čestný, spravedlivý módní návrhář módní přehlídka zapnout tučný, mastný rys, znak ženský 1. číslo, suma 2. postava propustit (pro nedbalost) obchodník s rybami předepsaný kondiční program padnoucí (oblečení) květinový zadarmo, bezplatně předpověď společenský (oděv) šťastný pihovatý plný úvazek shromáždit se štědrý vycházet s někým vycházet s někým dostat se do uzavřené skupiny, organizace vzdát se něčeho obejmout někoho popadnout vděčný vzrůstat, rozrůstat se zvládnout hard-working [ha:d w :kiη] have a good sense of humour [hæv gud sens ov hju:m ] have sth in mind [hæv in maind] heart-shaped [ha:t šeipd] heat [hi:t] helmet [helmit] hire [hai ] hold [h uld] hooked [hukt] hut [hat] imaginative [i mædžin tiv] implication [impli keiš n] incident [insid nt] influence [influ ns] initially [iniš li] injure [indž ] intense [in tens] international [int næš nl] intonation [int u neiš n] intrude (into) [in tru:d (intu)] involved [in volvd] irritate [iriteit] journalist [dž :n list] judge [džadž] judge (sb/ sth on sth) [džadž (on)] jumper [džamp ] justified [džastifaid] keep sb/ sth away from sth [ki:p wei from] knee-high [ni: hai] knowledge [nolidž] lack [læk] lap [læp] lapel [l pel] last [la:st] law firm [lo: f :m] lead [li:d] legal [li:g l] lend (sb) a (helping) hand (with sth) [lend (helpiη) hænd (wiδ)] level [levl] librarian [lai bre ri n] lifeguard [laifga:d] lifestyle [laifstail] lift [lift] lightly [laitli] limit [limit] limited [limitid] limp [limp] link [liηk] tvrdě pracující mít dobrý smysl pro humor mít na mysli ve tvaru srdce horko, žár přilba, helma, kukla najmout konat se zahnutý, skobovitý chata, chatrč, bouda mající fantazii, vynalézavý, nápaditý důsledek událost, příhoda mít vliv, ovlivnit zpočátku, nejprve poranit, zranit intenzívní mezinárodní, světový intonace, přízvuk míchat se (do), vetřít se (do) obsažený, zahrnutý podráždit. popudit novinář soudce posoudit (někoho/ něco podle něčeho) lehký svetr oprávněný držet někoho/ něco stranou od něčeho (sahající) ke kolenům znalosti, vědomosti nedostatek úsek (trati), jedno kolo klopa trvat, vydržet právnická firma prožívat, vést legální, zákonný pomoci úroveň knihovník plavčík životní styl zvedat, vzpírat lehce krajní mez, hranice omezený kulhavost, belhavost spojit 1 2

2 UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE loafer [l uf ] look [luk] loose-fitting [lu:s fitiη] low-heeled [l u hi:ld] major [meidž ] make sb redundant [meik ri dand nt] make up sth [meik ap] manage [mænidž] manager [mænidž ] matador de toros matching [mæčiη] mature [m tju ] mechanic [mi kænik] memory [mem ri] mentality [men tæl ti] mentally [mentli] meteorologist [mi:tj rol džist] miner [main ] mission [miš n] mitten [mitn] mixture [miksč ] mobile phone [m ubail f un] mode [m ud] model [modl] mole [m ul] muck [mak] muscular [maskjul ] nanny [næni] narrow [nær u] navy [neivi] news story [nju:z sto:ri] newsreader [ nju:zri:d ] novice [novis] occupation [okju peiš n] occur [ k :] official [ fiš l] on board [on bo:d] on equal terms [on i:kw l t :ms] operation [op reiš n] opposed (to sth) [ p uzd (tu:)] optimistic [opti mistic] organised [o:g naizd] original [ ridž nl] outdoor [ aut do:] outfit [autfit] overcoat [ uv k ut] own [ un] pale [peil] patient [peiš nt] pattern [pæt n] performance [p fo:m ns] perk [p :k] permed [p :md] mokasíny módní linie volný na nízkém podpatku významnější, hlavní propustit (z důvodu nadbytečnosti) tvořit dokázat manažer zápasník s býky vhodný vyzrálý, dospělý mechanik, montér vzpomínka způsob myšlení, mentalita duševně meteorolog horník let, mise palčáky směs, směsice mobilní (přenosný) telefon móda model, kopie mateřské znaménko špína, bláto, bahno svalnatý chůva úzký námořnická modř zprávy, aktuality hlasatel nováček, začátečník povolání, zaměstnání přijít na mysl, napadnout oficiální na palubě, na palubu (lodi, vlaku, letadla) za stejných podmínek, jako rovný s rovným akce, operace protikladný, protichůdný optimistický zorganizovaný originální venku, pod širým nebem (vhodný) oblek, úbor kabát, plášť mít, vlastnit bledý, pobledlý trpělivý, shovívavý vzor, vzorek výkon výhody pro zaměstnance kromě platu trvalá ondulace persistent [p sist nt] personality [p :s næl ti] persuasive [p sweisiv] physical appearance [fizik l pi r ns] physically [fizik li] plump [plamp] poetry [p uitri] polo-neck [p ul unek] pony-tail [p uniteil] popular (with sb) [popjul (wiδ)] position [p ziš n] post [p ust] practice [præktis] prediction [pri dikš n] present [preznt] print [print] privacy [praiv si] product [prod kt] professional [pr feš nl] protect [pr tekt] prove [pru:v] publication [pabli keiš n] purely [pju li] qualification [kwolifi keiš n] quality [kwoliti] range [reindž] rapidly [ræpidli] rarely [re li] rather [ra:δ ] reach [ri:č] realise [ri laiz] receptionist [ri sepš nist] refuse [ri fju:z] regularly [regjul li] relate to sth/ sb [ri leit tu] relative [rel tiv] reliable [ri lai bl] repair [ri pe ] reserved [ri z :vd] resist [ri zist] responsible (for sth) [ri spons bl (fo:)] reveal [ri vi:l] review [ri vju:] right [rait] ring [riη] rise [raiz] risk [risk] roll (up) [r ul (ap)] room [ru:m] rosy [r uzi] round-necked [raund nekt] rude [ru:d] rule [ru:l] vytrvalý, neodbytný osobnost, charakter přesvědčivý tělesné vzezření, vzhled tělesně baculatý, macatý poezie rolák ohon (účes) oblíbený u koho poloha, pozice místo, zaměstnání, post praxe předpověď, proroctví představit vytisknout, vydat soukromí výrobek, produkt profesionál chránit, ochraňovat dokázat, prokázat zveřejnění, vydání, vydávání tiskem jedině, výhradně, čistě kvalifikace, způsobilost, schopnost vlastnost řada, rozpětí rychle, svižně, hbitě zřídka, málokdy poměrně, dosti přijet, dostat se pochopit, uvědomit si recepční, sekretářka odmítnout, zavrhnout pravidelně mít souvislost s někým/ něčím příbuzný spolehlivý opravit, spravit zdrženlivý, chladný odolat odpovědný (za) odhalit, odkrýt, prozradit kritika, recenze právo, oprávnění aréna zvedat se, stoupat nebezpečí, riziko vyhrnout, vykasat místo, prostor růžový kulatý výstřih hrubý, neslušný, drzý pravidlo, zásada salary [sæl ri] sales [seilz] salespeople [seilzpi:pl] save [seiv] scar [ska:] scarf [ska:f] scientific [sai n tifik] seek [si:k] seldom [seld m] selfish [selfiš] sensible [sens bl] sensitive [sensitiv] set the scene (for sth) [set si:n (fo:)] short-sleeved [šo:t sli:vd] shoulder-length [š uld leηθ] shut the door in sb s face [šat δ do: in feis] shy [šai] similarly [simil li] situation [sitju eiš n] skill [skil] skinny [skini] slanting [sla:ntiη] slightly [slaitli] slim [slim] sling-back [sliηbæk] slip-on [slipon] slit [slit] smart [sma:t] sociable [s uš bl] social class [s uš l kla:s] socialise [s uš laiz] sparkling [spa:kliη] specific [spi sifik] spiky [spaiki] spoilt [spoilt] spot [spot] spy [spai] square [skwe ] standard [stænd d] status [steit s] steadily [stedili] strain [strein] stress [stres] stubborn [stab n] stunning [staniη] submit [s b mit] summarise [sam raiz] superb [sju: p :b] supply [s plai] support [s po:t] surgeon [s :dž n] surrender [s rend ] suspect [saspekt] plat odbyt, prodej prodavači zachránit, ochránit jizva, šrám, kaz šátek, šála vědecký hledat, prohledat zřídka sobecký rozumný, chytrý, praktický citlivý, přecitlivělý připravit scénu (postavit výpravu na) s krátkými rukávy dlouhé po ramena odmítnout s někým mluvit, podávat mu informace, vidět ho, atd. plachý, nesmělý podobně, stejně tak stav, okolnosti, situace obratnost, zručnost hubený, vyzáblý, kostnatý šikmý nepatrně štíhlý, útlý, hubený bota s páskem vzadu boty bez zapínání, do kterých se jen vklouzne rozparek elegantní, vkusný družný, společenský společenská třída chodit do společnosti oslnivý, jiskřící určitý, zvláštní, specifický špičatý, ostrý rozmazlený piha, uher, vřídek zvěd, špeh, špión čtvercový, hranatý běžný, obvyklý postavení (společenské) stálý, rovnoměrný napětí stres, napětí umíněný, vzpurný senzační, fantastický odevzdat, předložit shrnout, stručně vyjádřit skvělý, překrásný zásoba, dodávka opora, podpora chirurg vzdát se, kapitulovat podezřelý člověk sympathetic [simp θetik] tailored [teil d] take sth on [teik on] talented [tæl ntid] tanned [tænd] tattoo [t tu:] technical subject [teknik l sabdžikt] temporary [temp r ri] tend to [tend to] the needy [δ ni:di] theory [θi ri] tie [tai] tights [taits] timetable [ taimteibl] topic [topik] tough [taf] train [trein] trainers [trein s] trusted [trastid] uniform [ju:nifo:m] upsetting [ap setiη] upturned [ap t :nd] vacancy [veik nsi] vary [ve ri] velvet [velvit] vet [vet] wage [weidž] waist [weist] waistcoat [weistk ut] warn [wo:n] wavy [weivi] wear one s hair loose [we wans he lu:s] weather conditions [weδ k n diš ns] well-built [wel bilt] well-qualified [wel kwolifaid] wide [waid] wide-brimmed [waid brimd] work out [w :k aut] wound [wu:nd] wrinkled [riηkl] wrist [rist] zip [zip] UNIT 2 agent [eidž nt] alternatively [o:l t :n tivli] ambassador [æm bæs d ] aspect [æspekt] available [ veil bl] soucitný, účastný, příjemný, milý šitý na míru vzít na sebe, přijmout nadaný, talentovaný opálený tetování technický předmět (studium) dočasný, přechodný mít sklon/ tendenci k chudí (obecně) teorie kravata punčochové kalhoty časový rozvrh téma, námět, předmět těžký trénovat tenisky důvěryhodný stejnokroj, uniforma rozrušující, sužující, působící smutek/ utrpení obrácený nahoru volné místo, pracovní příležitost měnit se, pozměňovat, lišit se sametový veterinář mzda pás vesta varovat vlnitý nosit rozpuštěné vlasy povětrnostní podmínky statný dobře kvalifikovaný rozsáhlý s širokým okrajem intenzivně trénovat poranit, zranit vrásčitý manžeta zip jednatel, agent nebo, jinak velvyslanec zřetel, stránka, ohled dostupný, přístupný 3 4

3 UNIT 2 2. LEKCE UNIT 2 2. LEKCE bank [bæηk] bargain [ba:gin] bay window [bei wind u] be situated [bi: sitjueitid] beep [bi:p] beginner [bi gin ] boast [b ust] bohemian [b u hi:mj n] botanical garden [b tænikl ga:d n] bother [boδ ] bottomless [bot mlis] brand new [brænd nju:] break [breik] bring back to life [briη bæk tu laif] brochure [br uš ] built-in [bilt in] bureau [bju r u] campsite [kæmpsait] capital [kæpitl] caravan [kær væn] catch sb s attention [kæč tenš n] chainstore [čeinsto:] chalet [šælei] chapel [čæp l] charming [ča:miη] charter flight [ča:t flait] chat [čæt] check in [čekin] claim [kleim] cliff [klif] clothing [kl uδiη] cluttered [klat d] colossal [k losl] compensation [kompen seiš n] convenience [k n vi:nj ns] cooker [kuk ] cosmopolitan [kozm polit n] cosy [k uzi] council [kaunsl] crash [kræš] cry [krai] cuisine [kwi: zi:n] deceive [di si:v] delicious [di liš s] delight [di lait] department store [di pa:tm ntsto:] design [di zain] břeh výhodná koupě arkýřové okno být umístěn pípat, houkat začátečník, nováček chvástat se bohémský botanická zahrada potíž, obtíž, trápení bezedný, nezměrný zbrusu nový přerušit vrátit chuť do života, vlít energii do žil brožurka, leták vestavěný, vsazený kancelář, úřadovna kemp hlavní (město) obytný přívěs upoutat, přitáhnout pozornost filiálka horská bouda, chata kaple, modlitebna okouzlující speciální let mimo pravidelný letový plán (lety na dovolenou) povídat si zaregistrovat se tvrdit útes, sráz, stěna oděv, oblečení, šaty bez ladu a skladu, zarovnaný, přecpaný obrovský, kolosální odškodné, náhrada, vyrovnání pohodlí vařič kosmopolitní, světoobčanský útulný, pohodlný rada, shromáždění spadnout křik, výkřik kuchyně (způsob úpravy jídla) oklamat, podvádět lahodný, výborný potěšení, požitek, rozkoš obchodní dům navrhnout destination [desti neiš n] detached house [di tæčd haus] diner [dain ] disaster [di za:st ] disconnect [disk nekt] discount [diskaunt] district [distrikt] diving [daiviη] double-decker bus [dabl dek bas] dressing-table [ dresiηteibl] driveway [draivwei] dull [dal] duration [dju reiš n] dwelling [dweliη] eastwards [i:stw dz] economical [i:k nomik l] effect [i fekt] embassy [emb si] enquire [in kwai ] entire [in tai ] equipment [i kwipm nt] escape [i skeip] excitement [ik saitm nt] exclusive [ik sklu:siv] excursion [ik sk :š n] exotic [ig zotik] expedition [ekspi diš n] explore [ik splo:] expose [ik sp uz] fabulous [fæbjul s] facilities [f silti:s] factual [fækču l] familiar with sth [f milj wiδ] fan [fæn] financial [fai nænš l] fireplace [fai pleis] first-aid kit [f :steid kit] flight [flait] flipper [flip ] flood [flad] fog [fog] for instance [for inst ns] four-poster bed [fo: p ust bed] fulfil [ful fil] fully-equipped [fuli i kwipd] fun-filled [fanfild] gallery [gæl ri] gas stove [gæsst uv] get away from it all [get wei from it o:l] místo určení, cíl cesty samostatný dům kdo obědvá/ večeří pohroma, katastrofa odpojit, oddělit, rozpojit sleva kraj, oblast potápění jednopatrový autobus toaletní stolek příjezdová cesta matný, pochmurný trvání, doba, délka obydlí, dům, byt východně, směrem k východu úsporný, hospodárný následek velvyslanectví, ambasáda dotázat/ informovat se úplný, naprostý, celý vybavení utéci, uniknout vzrušení, rozrušení exkluzívní, snobský výlet, zájezd, exkurze exotický, neobvyklý výprava, expedice prozkoumat, probádat odahalit, odkrýt báječný, nádherný vybavení, zařízení přesný, zakládající se na faktech dobře obeznámený s něčím fanoušek, obdivovatel peněžní, finanční ohniště, krb lékárnička rameno schodů mezi patry ploutev (k plavání) záplava, povodeň mlha například postel s nebesy (se čtyřmi sloupky v rozích) uspokojit, vyhovět plně/ kompletně vybavený vzrušující, působící radost galerie plynový sporák, kamna uniknout před tím vším give the impression of being sth [giv δi: imp reš n ov bi:iη] goggles [gogls] grand [grænd] guarantee [gær n ti:] gurgling [g :gliη] hair dryer [he drai ] handout [hændaut] head for [hed fo:] heart [ha:t] heavy [hevi] high class [hai kla:s] highly [haili] hike [haik] historic [hi storik] horn [ho:n] hostel [hostl] hurriedly [haridli] impress [impres] incredibly [in kredbli] inn [in] landmark [lændma:k] last-minute [la:st minit] lawn [lo:n] leaflet [li:flit] leisure centre [lež sent ] lie [lai] lift-off [liftof] long [loη] luxurious [lag zju ris s ] maintain [mein tein] mansion [mænš n] master bedroom [ma:st bedru:m] metropolis [mi trop lis] mosquito repelent [m ski:t u ri pel nt] notice [n utis] oak [ uk] offer [of ] old-fashioned [ uld fæš nd] option [opš n] original [ ridž nl] outline [autlain] outskirts [autsk :t] outstanding [aut stændiη] oven [avn] overall [ uv ro:l] overpriced [ uv praisd] palm tree [pa:m tri:] paperwork [peip w :k] pause [po:z] population [popju leiš n] porch [po:č] portable [po:t bl] portrait [po:trit] dělat/ vyvolávat dojem, že je něco ochranné brýle velkolepý poskytnout záruku bublající, klokotající vysoušeč vlasů, fén podklad přednášky směřovat k, zamířit k jádro (města), centrum těžký prvotřídní vysoce chodit na túry historický houkačka, klakson ubytovna kvapně, spěšně zapůsobit, učinit dojem neuvěřitelně hospoda, hostinec orientační bod na poslední chvíli trávník leták, prospekt rekreační středisko ležet, být umístěn odpálení, vypuštění, start velmi si přát, dychtit luxusní, přepychový udržovat velké obytné sídlo hlavní/ největší ložnice metropole repelent proti komárům všimnout si, zpozorovat dub nabídnout staromódní, starodávný možnost volby/ výběru původní, prvotní nástin, osnova, přehled okraj, periférie nápadný, význačný, vynikající pec, trouba celkový, souhrnný předražený palma admnistrativa, kancelářská práce přestat, zastavit se celkový počet obyvatel krytý vchod, přístřešek přenosný possession [p zeš n] pour [po:] preference [pref r ns] price [prais] prospectus [pr spekt s] provide for [pr vaid fo:] pull sth down [pul daun] purchase [p :č s] rave gear [reiv gi ] reasonably [ri:zn bli] receive [ri si:v] recommended [rek - mendid] redevelop [ri:di vel p] rediscover [ri:dis kav ] reference [refr ns] refreshing [ri frešiη] register [redžist ] relax [ri læks] remains [ri meins] replace [ri pleis] represent [repri zent] require [ri kwai ] reserve [ri z :v] restore [ri sto:] restrict (to) [ri strikt (tu:)] reveal [ri vi:l] revitalise [ri: vait laiz] ride [raid] riverside [riv said] rollercoaster [ r ul k ust ] rolling [r uliη] rough [raf] route [ru:t] salmon [sæm n] sample [sa:mpl] sandstorm [sændsto:m] scenery [si:n ri] seafood [si: fu:d] seafront [si: front] self-caterig [self keit riη] semi-detached house [semidi tæčt haus] set [set] settle [setl] shade [šeid] shaking [šeikiη] share [še ] shower [šau ] sightseeing [ saitsi:iη] sign in [sain in] siren [sai rin] site [sait] skyscraper [ skaiskreip ] snowstorm [sn usto:m] podobizna, portrét vlastnictví, přivlastnění vylít, vyvalit se, proudit přednost, výběr stanovit cenu, ohodnotit leták, brožura, prospekt postarat se o, pečovat o strhnout něco, provést demolici něčeho nákup oblečení a doplňky fanoušků rave music poměrně, celkem dostat, obdržet, nabýt doporučený přestavět znovu/ nově objevit odkaz, reference osvěžující, povzbuzující přihlásit se, zapsat se uvolnit se, dát si pohov zbytky, trosky nahradit, zaměnit značit, vyjadřovat požadovat, být nutný vyhradit, rezervovat obnovit, restaurovat omezit (na) odhalit, odkrýt, ukázat posílit, vzpružit kolotoč u řeky, poříční horská dráha stoupající a klesající drsný, mizerný cesta, trasa, dráha losos vyzkoušet, zkusit písečná bouře krajina, ráz krajiny mořské ryby, korýši, měkkýši průčelí domu obrácené k moři vybavený příslušenstvím k vaření dvojdomek umístit, připravit usadit se, usídlit se stín třesoucí se, chvějící se rozdělit se, sdílet přeháňka prohlížení památek podepsat se siréna místo mrakodrap 5 6

4 UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 3 3. LEKCE sophisticated [s fistikeitid] spacious [speiš s] specific [spi sifik] spice [spais] spill [spil] spin [spin] spirit [spirit] squeezed [skwi:zd] staff [sta:f] stain [stein] Stock Exchange [stok iksčeindž] stop off [stop of] strike [straik] style [stail] sunbed [sanbed] sunburn [sanb :n] surroundings [s raundiηs] take sb s word for it [teik w :d fo: it] take sth down [teik daun] take-off [teik of] taste [teist] tear down [te daun] temple [templ] theme park [θi:m pa:k] throughout [θru(:) aut] tiled [taild] tour [tu ] tour guide [tu gaid] towering [tau riη] town hall [taun ho:l] town [taun] town planner [taun plæn ] traditional [tr diš nl] transform (into) [træns fo:m (intu:)] trip [trip] trout [traut] tuition [tu(:) iš n] unbelievable [anbi li:v bl] undeveloped [andi vel pt] unique [ju: ni:k] unlimited [an limitid] unpolluted [anp lu:tid] unwind [an waind] valuables [væljub lz] vast [va:st] venture [venč ] visible [viz bl] visual arts [vižu l a:ts] vivid [vivid] voyage [voiidž] wail [weil] wander [wond ] exkluzívní, složitý, rafinovaný prostorný, rozsáhlý přesný, určitý koření vylít, rozlít točit se, kroužit duch, duše, charakter vtěsnaný, vmáčknutý zaměstnanci, personál skvrna, flek londýnská burza krátce se zastavit postihnout, zasáhnout styl, sloh lehátko na opalování opálení okolí souhlasit s někým odstranit odlet vkus zbořit, provést demolici chrám, kostel zábavný park všude kamenný, dlážděný zájezd turistický průvodce velmi vysoký radnice město projektant města tradiční, obvyklý zvyk proměnit, přetvořit výlet pstruh vyučování, výuka neuvěřitelné nevyvinutý, nezastavěný ojedinělý, unikátní neomezený neznečištěný, čistý uvolnit se, povolit cennosti, skvosty rozlehlý, obrovský riskovat viditelný, zřejmý na pohled vizuální umění (kina, divadla) živý, zajímavý cesta, výprava, plavba kvílet, řvát warehouse [we haus] well-kept [wel kept] wood [wud] works [w :ks] world-famous [w :ld feim s] UNIT 3 a dream come true [ dri:m kam tru:] absolutely [æbs lu:tli] absorbed [ b so:bd] accuse sb of [ kju:z of] admit [ d mit] air steward [e stju d] alien [eilj n] anniversary [æni v :s ri] antiseptic [ænti sæptik] apologises for [ pol džaizis fo:] apologize for [ pol džaiz fo:] ashamed [ šeimd] assistant [ sist nt] autograph [o:t gra:f] aware of sb/ sth [ we ov] baguette [bæ get] barely [ be li] battle [ bætl] bay [bei] be in a hurry [bi: in hari] be in control [bi: in k n tr ul] be taken/ held hostage [bi: teik n/ held hostidž] beam [bi:m] behind bars [bi haind ba:s] bench [benč] beneath [bi ni:θ] bitter [bit ] blame [bleim] blanket [blæηkit] blazing [bleiziη] block out [blok aut] blurb [bl :b] break down [breik daun] burglar alarm [ b :gl,la:m] burst open [b :st up n] bystander [ bai,stænd ] cast [ka:st] catch [kæč] cause [ko:z] celebrate [selibreit] co-pilot [,k u pail t] obchodní dům dobře vypadající, čistý les práce světoznámý sen se stane skutečností absolutně, naprosto zaujatý obvinit, nařknout uznat, připustit letuška bytost z vesmíru výročí antiseptický omluva za omluvit se zahanbený asistent(ka), sekretářka autogram vědomý si, informovaný bageta těžko, stěží bitva záliv spěchat mít dozor, ovládat být držen jako rukojmí paprsek ve vězení lavička pod hořký obvinit, vinit přikrývka velmi teplý překážet, zabránit nakladatelská reklama, předmluva mít poruchu, selhat poplašné zařízení vyrazit, násilně otevřít přihlížející vrhnout (stín) chytit, dostihnout způsobit, být příčinou slavit, oslavovat druhý pilot cockpit [kokpit] coma [k um ] comedy [komidi] complain [k m plein] confess [k n fes] confused [k n fju:zd] constant [konst nt] convict [konvikt] counsellor [kauns l ] creak [kri:k] creature [kri:č ] crowd [kraud] cruel [kru: l] crystal [kristl] damp [dæmp] daylight [deilait] debt [det] demand [di ma:nd] deserve [di z :v] drama [dra:m ] drizzle [drizl] drop [drop] echo [ek u] effort [ef t] enemy [en mi] entertaining [ent teiniη] eventually [i venču li] exclaim [ik skleim] exhausted [ig zo:stid] exhibit [ig zibit] expect [ik spekt] fairy tale [fe riteil] fancy dress party [fænsi dres pa:ti] fed up with sb/ sth [fed ap wiδ] file [fail] fire engine [ fai rendžin] first-class [f :st kla:s] fix on sb/ sth [fiks on] float [fl ut] florist [florist] flowerbed [flau bed] fluffy [flafi] focus (on) [f k s (on)] forbid [f :bid] force [fo:s] formula [fo:mjul ] furious [fju ri s] galaxy [g læksi] gate [geit] gear lever [ gi,li:v ] get over [get uv ] getaway [get wei] give in [giv in] glow [gl u] go ahead [g u hed] pilotní kabina kóma, hluboké bezvědomí komedie stěžovat si přiznat, uznat zmatený, popletený neustálý, ustavičný odsouzený poradce skřípat, vrzat netvor, stvůra zaplnit, tisknout se krutý, nelidský křišťál vlhký denní světlo dluh požadovat, žádat zasloužit (si) drama, divadelní hra mrholení, mžení vysadit, přestat ozývat se, opakovat úsilí, snaha, námaha nepřítel zábavný nakonec zvolat, volat vyčerpaný exponát, vystavované zboží očekávat, předpokládat pohádka maškarní večírek otrávený, znuděný nečím/ někým archív, desky, šanon požární stříkačka první třída zaměřit se na něco (pohledem) plout, plavit zahradník, květinář květinový záhon nadýchaný soustředit se zakázat přinutit recept rozzuřený, šílený mléčná dráha, galaxie brána, vrata řadící páka zotavit se z (nemoci, špatného zážitku) únik, útěk vzdát se žhnout, být rozžhavený začít něco dělat go/ walk past sth [g u/ wo:k pa:st] gorgeous [go:dž s] grandfather clock [ grænd,fa:δ klok] grip [grip] haunted [ho:ntid] have a word with sb [hæv w :d wiδ] hearing [hi riη] hijack [haidžæk] hit the brakes [hit δ breiks] hold onto sth [h uld ontu] horror [hor ] howling [hauliη] identify [ai dentifai] ignore [ig no:] in detail [in di:teil] insecure [insi kju ] insist [in sist] invitation [invi teiš n] join [džoin] knight in shining armour [nait in šainiη a:m ] lap [læp] lie [lai] litter [lit ] load [l ud] long-lasting [loηla:stiη] look [luk] make one s way through [meik wans wei θru:] make sb s blood run cold [meik blad ran k uld] merchant bank [m :č nt bæηk] midday [middei] mood [mu:d] moonless [mu:nlis] moved [mu:vd] mud [mad] murmur [m :m ] mystery [mist ri] notice [n utis] one s heart sinks [ha:t siηs] original [ ridž nl] pass [pa:s] plot [plot] point at [point t] police inspector [p li:s in spekt ] prayer [prei ] predict [pri dikt] punctuation [paηktju eiš n] punish [paniš] jít kolem, minout nádherný, oslnivý vysoké stojací hodiny, skříňové pendlovky pevně uchopit, stisknout zakletý, straší tam promluvit si s někým sluch únos (zejména letadla) dupnout na brzdy přidržovat se něčeho, pevně se držet něčeho horor (film) vytí, skučení rozpoznat, identifikovat ignorovat, přehlížet podrobně nejistý, nespolehlivý trvat, naléhat pozvání přidat se, připojit se rytíř bez bázně a hany, zachránce klín ležet smetí, odpadky naložit dlouhotrvající pohled, vzhled, vzezření postupovat, prodírat se čím vystrašit, až někomu stydne krev v žilách obchodní banka poledne nálada, rozpoložení bezměsíčný, bez měsíce pohnutý (pocitově) bahno, bláto zamumlat záhada, tajemství oznámení, upozornění být sklíčený originální, původní utíkat, ubíhat (o čase) zápletka, osnova zamířit/ namířit na policejní inspektor motlitba předpovědět, prorokovat interpunkce potrestat, ztrestat 7 8

5 UNIT 3/ 4 3./ 4. LEKCE UNIT 4 4. LEKCE put out [put aut] reaction [ri ækš n] realistic [,ri listik] recover (from) [ri kav (from)] refer to [ri f : tu] relief [ri li:f] repetition [repi tiš n] rescue [reskju:] revived [ri vaivd] reward [ri wo:d] ride [raid] rocky [roki] romance [r mæns] rubber [rab ] run off [ran of] rush [raš] rustle [rasl] ruthless [ru:θlis] sail [seil] scary [ske ri] science fiction [,sai ns fikš n] scream [skri:m] self-assured [self šu d] sense [sens] sentence (sb to sth) [sent ns (tu)] sergeant [sa:dž nt] shadowy [šæd ui] shocking [šokiη] sight [sait] small-time [smo:ltaim] smell [smel] smoothly [smu:δli] spaceship [speisšip] speed [spi:d] spooky [spu:ki] starry [sta:ri] startled [sta:tld] steering wheel [sti riη wi:l] step out [stepaut] still [stil] study [stadi] suspense [s spens] take sth down [teik daun] taste [teist] tear [ti ] tear (off) [te (of)] the years that lie ahead [δ ji s δæt lai hed] thermos flask [θ :mos fla:sk] thrilling [θriliη] ticking [tikiη] tiny [taini] touch [tač] trace [treis] tragic [trædžik] uhasit reakce, odezva, ohlas reálný, realistický zotavit se, vzchopit se, vzpamatovat se (z) vztahovat se k úleva opakování zachránit, osvobodit oživený, ožitý, vzkříšený odměna, odplata jízda, vyjížďka kamenitý, skalnatý milostný příběh/ román guma utéci spěchat, chvátat šustit, šelestit, šumět nemilosrdný, bezohledný plout, plavit se děsivý, nahánějící strach vědecko-fantastické romány/ povídky/ filmy vykřiknout, zaječet sebejistý smysl vynést rozsudek (nad někým) seržant stinný šokující, otřesný zrak bezvýznamný, malý čich hladce, bez problémů kosmická loď hnát kupředu, uhánět strašidelný hvězdnatý, plný hvězd vyplašený, vyděšený volant vyjít ven, vystoupit nehybný, klidný studovna, pracovna napětí zaznamenat, zapsat, nahrát, opsat chuť slza odtrhnout roky, které jsou před námi termoska, termosková lahev vzrušující, senzační tikot, tikání maličký, mrňavý hmat nepatrné množství tragický, hrozný, smutný trapped [træpd] tremble [trembl] tricky [triki] tunnel [tanl] turn [t :n] unconscious [an konš s] under arrest [and rest] violence [vai l ns] whip [wip] whistle [wisl] witch [wič] worried [warid] yell [jel] UNIT 4 a storm in a teacup [ sto:m in ti:kap] activate [æktiveit] advance [ d va:ns] aid [eid] air traffic control [ e træfik,k n tr ul] amazingly [ meiziηli] apartment block [ pa:tm nt blok] arrest [ rest] ashore [ šo:] at least [ t li:st] at present [ t preznt] authorities [o: θor ti:z] avalanche [æv la:nš] average [æv ridž] awaken [ weik n] battle (with/ against sb/ sth) [bætl (wiδ/ geinst)] black box [,blæk boks] blackout [blækaut] blast [bla:st] blazing [bleiziη] bleach [bli:č] -bound [baund] brake [breik] break out [breik aut] burn [b :n] burst [b :st] cabin [kæbin] carry (sth) out [kæri aut] catch fire [kæč fai ] circulation [,s :kju leiš n] cling to sb/ sth [kliη tu:] clue [klu:] coastguard [k ustga:d] collar-bone [kol b un] collision [k liž n] polapený, chycený třást/ chvět/ klepat se mazaný, rafinovaný tunel dosáhnout (urč. věku) v bezvědomí zatčený násilí, hrubost šlehnout zasvištět čarodějnice ustaraný, plný úzkosti ječet, vřískat, řvát bouře ve sklenici vody aktivovat, spustit postupovat vpřed pomoc letecký dispečer překvapivě, úžasně činžovní/ nájemní dům zatknout na břeh(u), na souši přinejmenším, alespoň nyní, momentálně správní orgány, úřady, představitelé lavina průměr vzbudit, probudit bojovat (s/ proti někomu/ něčemu) černá skříňka (elektronické zařízení zaznamenávající automaticky průběh letu) výpadek proudu výbuch plápolající, hořící odbarvovací/ bělící roztok ve směru, směřující brzdit vypuknout, propuknout popálenina, spálenina poryv, výbuch srub provést (něco) chytnout, vzplanout oběh (krevní) držet se někoho/ něčeho stopa, klíč, vodítko pobřežní stráž/ hlídka klíční kost srážka, střetnutí, kolize compass [kamp s] consequence [konsikw ns] consumption [k n sampš n] crack [kræk] cramp [kræmp] crash [kræš] crew [kru:] crop [krop] crust [krast] debris [dei bri] deck [dek] detect [di tekt] determine [di t :min] devastate [dev steit] discharge [dis ča:dž] drop anchor [drop æηk ] drought [draut] earthquake [ :θkweik] electrocution [i,lektr kju:š n] emergency exit [i m :dž nsi eksit] estimate [estimit] evacuate [i vækjueit] excessive [ik sesiv] experience [ik spi ri ns] expert [eksp :t] explode [ik spl ud] extinguish [ik stiηgwiš] fail [feil] famine [fæmin] fault [fo:lt] faulty [fo:lti] fin [fin] flare [fle ] flash of lightning [flæš ov laitniη] float [fl ut] frame [freim] freelance [fri:la:ns] fuel tank [,fju: l tæηk] get rid of [get rid ov] guess [ges] heater [hi:t ] hesitate [heziteit] homeless [h umlis] hover [hov ] human error [hju:m n er ] illegal [i li:g l] impact [impækt] isolate sb/ sth from sb/ sth [ais leit from] issue [išju:] kompas, buzola následek, důsledek, výsledek, závěr spotřeba prasklina, puklina křeč havárie personál, posádka výnos, celoroční sklizeň kůra trosky paluba objevit, zjistit, odhalit určit, stanovit, udat zpustošit propustit spustit kotvu sucho, období sucha zemětřesení smrt, zranění elektrickým proudem nouzový východ odhadnout, usoudit evakuovat, vyklidit nadměrný, nepřiměřený zakusit, zažít, prožít odborník, znalec, expert vybuchnout, explodovat uhasit, zhasit slábnout, ochabnout hlad, hladomor zlom chybný, vadný, špatný ploutev světlice blesk, zablesknutí vznášet se kostra, konstrukce nezávislý pracovník (na volné noze) palivová nádrž zbavit se (čeho) hádat, odhadovat, tušit topné těleso váhat, otálet, zaváhat nemající domov, bez domova vznášet se, udržovat výšku bez pohybu vpřed lidská chyba, selhání nezákonný, ilegální účinek, vliv, dopad oddělit, izolovat někoho/ něco od někoho/ něčeho uveřejnit, vydat it never rains but it pours [it nev reins bat it po:s] junction [džaηkš n] lava [la:v ] leak [li:k] let sth off [let of] lifeboat [laifb ut] like a bolt from the blue [laik b ult from δ blu:] likely to (do sth) [laikli tu (du:)] liner [lain ] lung [laη] make matters worse [meik mæt s w :s] malfunction [,mæl faηkš n] massive [mæsiv] measure [mež ] minor [main ] missing [misiη] moor [mu ] nail (down) [neil (daun)] news bulletin [ nju:z,bulitin] nose dive [ n uzdaiv] nuclear [nju:kli ] observe [ b z :v] occur [ k :] oil slick [oilslik] out of one s/ sb s reach [aut ov wans ri:č] overboard [ uv bo:d] overtake [,uv teik] panic [pænik] pedestrian [pi destri n] plant [pla:nt] play with fire [plei wiδ fai ] poisoning [poizniη] powerful [pau ful] praise sb/ sth (for sth) [preiz (fo:)] pretend [pri tend] prohibited area [pr hibitid e ri ] provide [pr vaid] puncture [paηkč ] radio [reidi u] radio transmitter [reidi u trænz mit ] radioactive [reidi u æktiv] rash [ræš] reappear [ri: pi ] recall [ri ko:l] reduce [ri dju:s] release [ri li:s] neštěstí nechodí nikdy samo křižovatka láva únik, prosakování odpálit, zapálit, vznítit záchranný člun zčistajasna, jako blesk z čistého nebe pravděpodobný, asi (něco udělá) parník plíce zhoršovat situaci špatná funkce, selhání masívní, impozantní měřit, změřit, přeměřit méně důležitý, podřadný pohřešovaný, nezvěstný pustá planina, mokřina přibít, přitlouci informační bulletin, zpravodajství, zprávy letět střemhlav atomový, jaderný pozorovat, všimnout si stát se, přihodit se naftová, ropná skvrna mimo něčí dosah přes palubu/ okraj paluby předjet, předběhnout zpanikařit, šířit paniku chodec ukrýt, nastražit, dát hrát si s ohněm otrava silný, výkonný pochválit někoho/ něco (za něco) předstírat, hrát si zakázané území postarat se, opatřit, zajistit píchnutí, díra, proražení vysílat/ sdělovat rádiem radiový vysílač radioaktivní ukvapený, unáhlený znovu se objevit/ zjevit vzpomenout si zmenšit, snížit, omezit pustit, propustit, uvolnit 9 10

6 UNIT 4/ 5 4./ 5. LEKCE UNIT 5 5. LEKCE remains [ri meins] remove [ri mu:v] resident [rezid nt] result in [ri zalt in] rib [rib] Richter scale [,richt skeil] rod [rod] roughly [rafli] rubble [rabl] ruin [ruin] rule (sth) out [ru:l aut] run [ran] runway [ranwei] sabotage [sæb ta:ž] scald [sko:ld] seismic [saizmik] session [seš n] severely [si vi li] shack [šæk] shatter [šæt ] shift [šift] shipwreck [šiprek] sift [sift] sighting [saitiη] sink [siηk] skid [skid] slam on the brakes [slæm on δ breiks] slippery [slip ri] smoke inhalation [sm uk inh leiš n] sort [so:t] spread [spred] state [steit] statement [steitm nt] steel [sti:l] storey [sto:ri] stranded [strændid] structural [strakč r l] suffocation [saf keiš n] survivor [s vaiv ] sweep sth (away) [swi:p wei] take shelter [teik šelt ] the public [δ pablik] the tip of the iceberg [δ tip ov δi: aisb :g] tightly [taitli] traffic light [træfik lait] train [trein] transmit [trænz mit] trap [træp] traumatic [tro: mætik] treat sb for sth [tri:t fo:] tremor [trem ] trip (over/ on sth) [trip ( uv / on)] typhoon [tai fu:n] zbytky odstranit, odklidit občan, obyvatel, usedlík vést k, skončit čím žebro Richterova stupnice síly zemětřesení drát, tyč zhruba, přibližně suť zničit, rozbořit, strhnout vyloučit pustit, rozpustit (barvu) rozjezdová/ přistávací dráha sabotáž opařenina, opaření seismický, zemětřesný sezení, schůzka přísně, vážně, těžce chatrč, bouda, budka rozbít, roztříštit směna vrak, ztroskotaná loď prosít, vytřídit, posypat pozorování potopit klouzat, dostat smyk dupnout na brzdy kluzký, smekavý nadýchání/ vdechnutí/ inhalace kouře/ dýmu druh, typ roztáhnout, rozložit stát prohlášení, vyjádření ocel podlaží, patro, poschodí uvíznutý, uvízlý stavební, konstrukční udušení, sufokace ten, kdo přežil/ zůstal na živu smést ze zemského povrchu, odnést ukrýt se, uchýlit se, utéci veřejnost špička ledovce těsně, pevně dopravní světla, semafor trénovat, nacvičit vysílat, přenášet chytit, polapit šokující, traumatický ošetřit někomu něco záchvěv, otřes zakopnout (o něco) smršť, tajfun unidentified [,anai dentifaid] unplug [an plag] urgently [ :dž ntli] visibility [vizi bil ti] volcanic eruption [vol kænik i rapš n] warning [wo:niη] well [wel] whizzing [wiziη] windscreen [windskri:n] wiring system [wairiη sistim] witness [witnis] wreckage [rekidž] UNIT 5 absolute [æbs lu:t] achievement [ či:vm nt] actual [ækču l] alter [o:lt ] anticipate [æn tisipeit] applaud [ plo:d] apply (to sb/ sth) [ plai tu] astonishing [ stonišiη] at the moment [ t δ m um nt] audiovisual [,o:di u vizju l] banner [bæn ] banquet [bæηkwit] barbecue [ba:bikju:] base (sth on sth) [beis (on)] be meant to [bi: ment tu] belief [bi li:f] best man [,best mæn] birthplace [b :θpleis] bonfire [ bon,fai ] book [buk] brewery [bru ri] bride [braid] bridesmaid [braidzmeid] bubble [babl] Buddhist [budist] bun [ban] candyfloss [kændiflos] cap [kæp] cap and gown [kæp ænd gaun] caricature [ kærik,tju ] carve [ka:v] catering firm [keit riη f :m] celebration [,seli breiš n] celebrity [si lebr ti] ceremony [serim ni] neidentifikovaný, bez zjištěné identity vytáhnout (ze zástrčky) naléhavě, bezodkladně viditelnost sopečný výbuch varování, upozornění studánka, pramen svištění, hvízdot, bzukot čelní sklo rozvod elektriky, rozvodná síť svědek vrak, trosky absolutní, naprostý dosažení, úspěch skutečný, aktuální upravit, přešít, pozměnit očekávat, těšit se tleskat, aplaudovat týkat se (někoko/něčeho) udivující, překvapující teď, právě teď audiovizuální transparent, prapor banket, hostina piknik, při kterém se opéká maso zakládat (něco na něčem) mít/ být zamýšlen, aby víra, přesvědčení ženichův svědek rodiště hranice, vatra rezervovat, objednat pivovar nevěsta družička bublat, klokotat budhista buchta, bochánek cukrová vata čapka univerzitní uniforma karikatura vyřezat, vytesat firma starající se o pohoštění a zábavu oslava proslulá osobnost obřad, slavnost cheer [či ] chime [čaim] clanging [klæηiη] clothed [kl uθd] colony [kol ni] combination [kombi neiš n] come up [kam ap] commit [k mit] compete (with sb) [k m pi:t (wiδ)] competition [,kompi - tiš n] compose [k m p uz] concert hall [,kons t ho:l] confetti [k n feti] congratulate [k n,grætjuleit] conquer [koηk ] contest [kontest] contract [kontrækt] cork [ko:k] costume [kostju:m] country dance [kantri da:ns] craftsman [kra:ftsm n] dance the night away [da:ns δ nait wei] date back to/ from [deit bæk tu/ from] deafening [defniη] dean [di:n] declare [di kle ] degree [di gri:] deliver [di liv ] dine [dain] disappear [,dis pi ] disorganised [dis o:- g naizd] dragon-shaped [dræg n šeipt] dress up [dres ap] dumpling [dampliη] dye [dai] embroidery [im broid ri] enormous [i no:m s] entrance fee [entr nsfi:] entry [entri] era [eir ] event [i vent] evil [i:vl] exchange [iks čeindž] exist [ig zist] familiar [f milj ] fasting period [fa:stiη pi ri d] feast [fi:st] festival [fest v l] festivities [fe stiv tis] fiesta [fi est ] provolávat slávu, hurá úder zvonu řinčící, třískavý oblečený, oděný kolonie kombinace, slučování, sloučení objevit se spáchat, dopustit se soutěžit/ závodit/ soupeřit (s někým) soutěž, závod, soutěžení utvořit celek koncertní síň/ sál konfety blahopřát, gratulovat přemoci, zvítězit, dobýt zápas, soutěž, závod smlouva, kontrakt zátka, korek kostým country tanec umělec, řemeslník protancovat celou noc pocházet, datovat se od, existovat od ohlušující děkan vyhlásit, prohlásit akademický titul, hodnost doručit obědvat, večeřet zmizet, ztratit se dezorganizovaný, zmatený, nepořádný ve tvaru draka vyparádit se, vystrojit se nok, knedlík barvivo, barva, zbarvení výšivka obrovský, ohromný vstupné, vstupní poplatek vstup, vstoupení, vjezd éra, epocha, věk, doba událost zlý, špatný vyměnit, zaměnit, směnit existovat, žít, být dobře známý, běžný půst hostina, hody, banket festival svátky, zábavný pořad figure [fig ] firecracker [fai kræk ] firework [fa iw :k] flame [fleim] folk music [f uk mju:zik] force (out) [fo:s (aut)] frozen [fr uzn] fruit cake [fru:t keik] fulfilment [ful film nt] garland [ga:l nd] go first footing [g u f :st futiη] gown [gaun] groom [gru:m] guilty [gilti] harvest [ha:vist] hay [hei] hem [hem] hold [h uld] honour [on ] huge [hju:dž] iced [aisd] in advance (of sth) [in d va:ns (ov)] in charge of [in ča:dž ov] in progress [in pr ugres] indoor [indo:] inherit [in herit] itch [ič] lantern [lænt n] laughter [la:ft ] lay [lei] lecturer [lekč r ] Lent [lent] lilac [lail k] maid [meid] mark [ma:k] mask [ma:sk] memorable [mem r bl] mention [menš n] merry-maker [ meri,- meik ] mix [miks] mobile float [m ubail fl ut] monk [maηk] monument [monjum nt] Moor [mu ] nowadays [nau deiz] obtainable [ b tein bl] occasion [ keiž n] occupy [okjupai] ornament [o:n m nt] paella [paiel ] papier mache [pæpjei ma:šei] parade [p reid] patriotic [,pætri otik] svátek, slavnost model, figura výbušná žabka, petarda ohňostroj plamen lidová hudba vytlačit, vypudit, vyhnat zamrzlý, zmrzlý, mražený ovocný dort uspokojení, vykonání věnec, girlanda, věncoví přijít jako první na Nový rok talár, roucho ženich vinný, provinilý sklizeň, úroda, výnos seno lem, obrubní šev, obruba udržovat, uspořádat ctít, uctívat, vzdát čest obrovský, obrovitý zmrzlý, vychlazený před (něčím) pověřený čím ve vývoji, průběhu pod střechou, vnitřní zdědit, dědit svědit, svrbět, dráždit lucerna, svítilna smích snášet/ klást vejce lektor, odborný asistent půst, postní doba šeřík služebná, služka vzpomínat maska snadno zapamatovatelný zmínit se, říci veselící/ bavící se člověk míchat, smíchat karnevalový povoz, pojízdný vůz mnich, řeholník památník, pomník Maur v nynější době, dnes dosažitelný, k dostání příležitost zabrat, okupovat, obsadit ozdoba, okrasa tradiční španělské jídlo z rýže, ryb, kuřat a zeleniny papírová drť 11 12

7 UNIT 5/ 6 5./ 6. LEKCE UNIT 6 6. LEKCE permanent [p :m n nt] persuade [p sweid] politician [poli tiš n] pop [pop] preparation [prep reiš n] previously [pri:vj sli] pride [praid] process [pr uses] procession [pr seš n] promote [pr m ut] properly [prop li] quantity [kwont ti] question [kwesč n] queue up [kju:ap] reach [ri:č] reception [ri sepš n] regional [ri:dž nl] religious [ri lidž s] remind [ri maind] researcher [ri s :č ] reservation [rez veiš n] rhyme [raim] ring out [riη aut] roast beef [r ust bi:f] row [r u] rule [ru:l] run [ran] samba [sæmb ] sculpture [skalpč ] search [s :č] seasonal [si:z nl] secretly [si:kritli] set off [set of] set up [set ap] shake sb s hand [šeik hænd] shape sth (out of sth) [šeip (aut ov)] shiny [šaini] shortbread biscuit [šo:tbred biskit] sign [sain] signify [signifai] silver [silv ] sophisticated [s fistikeitid] soul [s ul] spectacular [spek tækjul ] spectator [spek teit ] spirit [spirit] square [skwe ] stage [steidž] statement [steitm nt] statue [stætju:] sticky [stiki] streamer [stri:m ] strength [streηθ] průvod, přehlídka vlastenecký trvalý, stálý, nepřetržitý přesvědčit, přemluvit politik, státník vystřelit, bouchnout příprava, připravování předtím, dříve hrdost, pýcha postup, metoda, proces průvod, procesí propagovat, dělat velkou reklamu vhodně, správně množství, počet ptát se, klást otázky postavit se do fronty dosáhnout, docílit recepce, oficiální přivítání oblastní, krajový, lokální náboženský, zbožný připomenout, připomínat badatel, výzkumník rezervace, zamluvení rým, poezie zaznít, zahalasit hovězí pečeně veslovat vláda, nadvláda, režim pořádat, organizovat samba socha, sousoší pátrání, hledání sezónní tajně, skrytě roznítit, odpálit, zapálit postavit, sestavit potřást někomu rukou vymodelovat, vytvarovat (něco z něčeho) lesklý, blýskavý sušenka z lineckého těsta podepsat se znamenat, značit stříbro světaznalý, rafinovaný, intelektuálský duše efektní, atraktivní, honosný, okázalý divák duch náměstí jeviště, scéna prohlášení, oznámení socha strip [strip] sugared [šug d] superstition [sju:p stiš n] symbolically [sim bolikli] take place [teik pleis] take pride (in sth) [teik praid (in)] tartan [ta:t n] taste [teist] Thanksgiving [ θæηks,giviη] the Houses of Parliament [δ hausiz ov pa:l m nt] tinsel [tins l] tooter [tu:t ] towards [t wo:dz] tribe [traib] turn (sth) down [t :n daun] twinkling [twiηkliη] wealthy [welθi] wedding dress [wediη dres] wig [wig] wind [waind] wooden [wudn] wrap [ræp] UNIT 6 adolescence [æd u lesns] alarming [ la:miη] all-round [o:lraund] allergy [æl dži] announce [ nauns] appetiser [æpitaiz ] apple pie [æpl pai] appropriate [ pr upri t] arrange [ reindž] associate sb/ sth with sb/ sth [ s uši t wiδ] awful [o:ful] bad milk [bæd milk] bake [beik] baking tray [beikiη trei] balanced diet [bæl nsd dai t] bandage [bændidž] batter [bæt ] be in trouble [bi: in trabl] benefit [benifit] beverage [bev ridž] bite [bait] boil [boil] bony [b uni] bouillabaisse [bu:j bes] lepivý, lepkavý papírová spirála koncentrace, stupeň, síla pruh, proužek, pásek pocukrovaný, oslazený pověra symbolicky, obrazně konat se, probíhat být hrdý (na něco) tartan (pestře tkaná kostkovaná látka) chutnat, mít chuť díkůvzdání parlament lameta trumpeta, houkačka směrem ke, blízko kmen, rod, klan ztlumit, stáhnout mihotající se, blikající bohatý, zámožný svatební šaty paruka vinout, točit se, otáčet se dřevěný zabalit, ovinout dospívání, mladost znepokojivý, děsivý celkový, všeobecný alergie, přecitlivělost oznámit, ohlásit předkrm, aperitiv balený jablečný koláč vhodný, přiměřený uspořádat spojit koho/ co s kým/ čím strašný, hrozný zkyslé mléko péci plech na pečení vyvážená strava obvaz, bandáž lité těsto, těstíčko být v průšvihu, mít potíže prospěch, užitek breadcrumbs [bredkrams] breadfruit [bredfru:t] broadcast [bro:dka:st] broccoli [brok li] build up [bild ap] bunch [banč] cake tin [keik tin] calorie [kæl ri] cap [kæp] carbonated [ka:b neitid] carton [ka:t n] carving knife [ka:viη naif] cereal [si ri l] charge [ča:dž] chilli [čili] choke [č uk] cholesterol [ko lest rol] chop [čop] chronological [kron lodžik l] clove [kl uv] coffee bean [kofi bi:n] command [k ma:nd] concerned (about sth) [k n s :nd ( baut)] container [k n tein ] cookery [kuk ri] couch potato lifestyle [kauč p teit u laifstail] covering [kav riη] crab [kræb] creamy [kri:mi] creche [kreiš] crêpe [kreip] crisps [krisps] curry [kari] custard [kast d] cut down on sth [cat daun on] dairy product [de ri pr dakt] decrease [di:kri:s] dental [dentl] dessert [di z :t] develop [di vel p] diabetes [dai bi:ti:z] direction [di rekš n] disease [di zi:z] dish [diš] do the washing-up [du: δ wošiη ap] doubt [daut] dry [drai] due to sth/ sb [dju: tu] essential [i senšl] ethnic [eθnik] extract [ekstrækt] nápoj kousat, ukousnout vařit kostnatý bujabéza (hustá rybí polévka) strouhanka plod chlebovníku vysílat (rozhlas, TV) brokolice zpevnit, posílit trs, hrozen dortová forma kalorie víčko sycený kysličníkem uhličitým lepenková krabice nůž na porcování masa obilovina naúčtovat chilli, španělský pepř dusit, udusit cholesterol nasekat (na drobno) chronologický stroužek zrnko kávy poručit, velet, přikázat znepokojený čím nádoba, bedna, krabice kuchařské umění pohodlný/ neaktivní/lenivý způsob života slupka krab smetanový, krémový jesle palačinka smažené lupínky kari puding snížit, redukovat, omezit mléčný produkt zmenšit, snížit, klesnout zubní, stomatologický dezert, zákusek vyvolat (negativ) cukrovka směr choroba, nemoc pokrm, jídlo, chod umývat nádobí pochybnost, nejistota fairly [fe li] false [fo:ls] fancy [fænsi] fast [fa:st] fattening [fætniη] finely [fainli] firmly [f :mli] fizzy drink [fizi driηk] flesh [fleš] foresee [fo:si:] frame [freim] fry [frai] frying pan [ fraiiη,pæn] garlic [ga:lik] gas mark [gæs ma:k] gourmet dish [g umei diš] grab [græb] grain [grein] grate [greit] greasy [gri:zi] grill [gril] guest [gest] habit [hæbit] hard [ha:d] healthy [helθi] heart attack [ ha:t, tæk] helping [helpiη] home-made [h um meid] hot [hot] hull [hal] identity [ai dent ti] illustrate [il streit] in favour of sb/ sth [in feiv ov] in good/ bad form [in gud/ bæd fo:m] ingredient [in gri:dj nt] instead of [in sted ov] instruction [in strakš n] investigation [in,vesti - geiš n] ironically [aironikli] jumbled [džambld] junk food [džaηk fu:d] kidney [kidni] label [leibl] lead to sth [li:d tu] leftovers [left uv s] lens [lenz] let alone [let l un] light [lait] lima bean [li:m bi:n] list [list] liver [liv ] load [l ud] usušit, vysušit zaviněný někým/ něčím podstatný, základní etnický, folkloristický výňatek, pasáž, výtah docela, dosti falešný, lživý, nepoctivý chtít, mít chuť půst, postní doba tučný jemně, drobounce pevně šumivý nápoj dužina předvídat snímek, obrázek smažit pánev česnek stupnice na plynové troubě labužnická pochoutka popadnout, chňapnout zrní, zrno strouhat mastný, zamaštěný grilovat, opékat host zvyk, návyk tvrdý zdravý srdeční slabost, infarkt porce domácí, doma vyrobený pálivý, ostrý louskat, loupat totožnost, identita ilustrovat, objasnit ve prospěch někoho/ něčeho v dobré/ špatné kondici ingredience, přísada spíše, raději, místo pokyn, instrukce vyšetřování, zkoumání, výzkum ironicky neuspořádaný kalorické jídlo, které nemá nutriční hodnotu (bram-bůrky, hamburgery, apod.) ledvina, ledvinka štítek, nálepka, etiketa vést k něčemu zbytek (jídla) objektiv, čočka natož, neřkuli 13 14

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2.

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2. True to Life Pre-Intermediate Strana 1 1. lekce personal [ p :s n l] osobní habit [hæbit] zvyk, obyčej study [stady] 1.pracovna, studovna 2.učit se,studovat study habits studijní zvyky lounge [laundž]

Více

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK Výslovnost souhlásek Výslovnost samohlásek i: jako v bee /bi:/ p jako v pat /p±t/ æ jako v kit /kæt/ b jako v bat /b±t/ e jako v men /men/ t jako v time /t m/ ± jako

Více

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m] True to Life Elementary Strana 1 1. lekce do [du:] dělat restaurant [rest ro:n] restaurace office [ofis] kancelář, úřad van [væn] dodávkový vůz school [sku:l] škola surgery [s :dž ri] chirurgie, ordinace

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 3 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní True to Life Intermediate Strana 1 Unit 1 vaguely [veigli] matně, nejasně, vágně, nezřetelně clearly [kli li] jasně, zřetelně traffic lights semafor [trćfik laits] zebra crossing přechod pro [zi:br krosiη]

Více

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK UNIT 1 1. LEKCE Výslovnost souhlásek Výslovnost samohlásek jako v bee /b / p jako v pat /p±t/ æ jako v kit /kæt/ b jako v bat /b±t/ e jako v men /men/ t jako v time

Více

Laser B1 strana 1 z 12. lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný access LôâëÉëL= přístup website LïÉÄë~fíL= internetová stránka

Laser B1 strana 1 z 12. lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný access LôâëÉëL= přístup website LïÉÄë~fíL= internetová stránka Laser B1 strana 1 z 12 Laser B1 Unit 1 Welcome Back look forward to (sth/-ing) Lärâ=ÑlWï]Ç=í]L= těšit se na (něco) prepare LéêfDéÉ]L= připravovat be fond of (sth/- ing) LÄá=ÑflåÇ=]îL= mít rád (něco) foreign

Více

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate Clive Oxenden Christina Latham-Koenig Překlad: Vladimír Kuzba New ENGLISH FILE Intermediate Slovníček www.oup.com/elt/englishfile/intermediate 2 New ENGLISH FILE Intermediate slovníček FILE 1 1A Food and

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 2 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n]

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n] True to Life Upper-Intermediate Strana 1 1. lekce common [kom n] keen [ki:n] on společný nadšený čím, horlivý nezákonný, ilegální kolo illegal [i li:gl] wheel [wi:l] astronomy [ s tron mi] astronomie,

Více

f2f Intermediate wordlist Czech.xls

f2f Intermediate wordlist Czech.xls according (to) (pre) 1A [ə kɔ din] podle close (adj) 1A [kləυz] blízký; důvěrný; vyrovnaný; důkladný; dusný clubbing (n) 1A [ klʋb.in] chodit po klubech či barech exhibition (n) 1A [ ek.si biʃ.ən] výstava;

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1

Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1 Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1 Self-image Sebehodnocení consider (sb) + adj /kənˈsɪdə(r)/ považovat někoho za consider (sb) to be /kənˈsɪdə(r) tə ˌbiː/ považovat někoho za describe

Více

Gateway B2. Unit 1 Life at university become independent

Gateway B2. Unit 1 Life at university become independent Gateway B2 strana 1 z 14 Gateway B2 Unit 1 Study Plans Studying at university assignment L]Dë~fåãÉåíL= úkol; úloha cheat LípáWíL= podvádět continuous Lâ]åDífåàr]ëL= nepřetržitý; souvislý assessment L]DëÉëã]åíL=

Více

Word list. Unit 2. Unit 1. Here is a list of most of the new words in the units of New Headway Pre-Intermediate Student s Book.

Word list. Unit 2. Unit 1. Here is a list of most of the new words in the units of New Headway Pre-Intermediate Student s Book. Word list Here is a list of most of the new words in the units of New Headway Pre-Intermediate Student s Book. adj = přídavné jméno (adjective) adv = příslovce (adverb) conj = spojka (conjunction) coll

Více

New Inspiration 2. Unit 1 Inspiration Extra! passenger /p{sindz@/ cestující sell /sel/ prodávat successful /s@k'sesf@l/ úspěšný

New Inspiration 2. Unit 1 Inspiration Extra! passenger /p{sindz@/ cestující sell /sel/ prodávat successful /s@k'sesf@l/ úspěšný New Inspiration 2 strana 1 z 11 New Inspiration 2 Unit 1 Lesson 1 Do you really speak Chinese? bet /bet/ vsadit se chat /ts{t/ povídat si far /fa:/ vzdálený; daleko finish /finis/ dokončit; skončit gymnastics

Více

WORKING WORLD Names and news (page 6 9)

WORKING WORLD Names and news (page 6 9) Here is the entire list of vocabulary items from the 2/2006 issue of Business Spotlight magazine. We hope that you will find this service of use in your language learning. WORKING WORLD Names and news

Více

Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku 4 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 COMMUNICATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Anglicko-ãesk slovník k uãebnici Blockbuster 1

Anglicko-ãesk slovník k uãebnici Blockbuster 1 Anglicko-ãesk slovník k uãebnici Anglicko-český slovník k učebnici Martina Kutalová Vydala INFOA, Nová 141, Dubicko, 1. vydání 2009 UNIT 1 country /k ntri/ země day /dω/ den fine /f n/ skvěle, úžasně first

Více

Gateway B1+ strana 1 z 11

Gateway B1+ strana 1 z 11 Gateway B1+ strana 1 z 11 Gateway B1+ Unit 1 Identity Match bald LÄlWäÇL= plešatý blonde LÄäflåÇL= světlovlasý; blondýna curly Lâ WäáL= kudrnatý; vlnitý dark LÇ^WâL= tmavý fair LÑÉ]L= světlý good-looking

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

New International Business English

New International Business English New International Business English Leo Jones WORDLIST 1 UNIT 1 FACE TO FACE 2 accountant n / 'k t nt/ účetní alert / 'l :t / ostražitý, bdělý anxiously /'æŋk sli/ úzkostlivě, zneklidněně apparently / 'pær

Více

online (adv) 1A Z!Pm-k`Hm\ připojený k síti pick someone up (phrasal v)

online (adv) 1A Z!Pm-k`Hm\ připojený k síti pick someone up (phrasal v) according (to) (pre) 1A Z?!jN9cHM\ podle close (adj) 1A Zjk?Ty\ blízký; důvěrný; vyrovnaný; důkladný; dusný clubbing (n) 1A Z!jkUa-HM\ chodit po klubech či barech exhibition (n) 1A Z$dj-rH!aHR-? m\ výstava;

Více

Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Unit 1. Unit 2. Skills and culture Unit 1 ahead of (prep) /@"hed @v/ před alternative energy (n) /O:l%t3:n@tIv "en@ùi/ energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain

Více

Gateway B1 strana 1 z 11. chance tʃɑːns šance company ˈkʌmp(ə)ni společnost computer kəmˈpjuːtə(r)

Gateway B1 strana 1 z 11. chance tʃɑːns šance company ˈkʌmp(ə)ni společnost computer kəmˈpjuːtə(r) Gateway B1 strana 1 z 11 Gateway B1 Unit 1 Family matters Unit 1 Ages and stages of life adolescence ˌædəˈles(ə)ns dospívání adult ˈædʌlt dospělý; zletilý baby ˈbeɪbi dítě, batole birth bɜː(r)ɵ narození

Více

New English File Pre-Intermediate slovníček

New English File Pre-Intermediate slovníček New English File Pre-Intermediate slovníček File 1 Classroom language Ask and answer the questions /A;sk @ nd A;ns@ D@ "kwests@nz/ Pokládejte otázky a odpovídejte na ně Don t speak (Italian) /d@unt spi;k/

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více