UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE"

Transkript

1 UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1 accept [ k sept] accessory [ k ses ri:] accurate [ækjurit] active [æktiv] admire [ d mai ] adventure [ d venč ] advert [ d v :t] advisable [ d vaiz bl] aggresive [ gresiv] all in all [o:l in o:l] almond-shaped [a:m nd-šeipd] ankle boots [æηkl bu:ts] announcement [ naunsm nt] annoyed [ noid] application form [æpli keišn fo:m] apply for sth [ plai fo:] appoint [ point] appreciate [ pri:šieit] article [a:tikl] assignment [ sainm nt] astrologer [ s trol dž ] astronomer [ stron m ] at times [ t taims] attend [ tend] background [bækground] bang [bæη] bat [bæt] be all power [bi: o:l pau ] be fond of sb/ sth [bi: fond ov] beat [bi:t] blond [blond] bodyguard [bodiga:d] bonus [b un s] bookseller [buksel ] bossy [bosi] bother [boδ ] braces [breisiz] branch [bra:nč] bravery [breiv ri] briefly [bri:fli] brilliant [brilj nt] buckled [bakld] bullfighter [ bulfait ] business executive [biznis ig zekju:tiv] button-down [batn daun] calm [ka:m] career [k ri ] caring [ke riη] casually [kæžju li] přijmout, akceptovat módní doplňky přesný, správný aktivní, živý obdivovat dobrodružství inzerát, reklama vhodný, účinný útočný, průbojný celkem, dohromady ve tvaru mandle kotníčkové boty oznámení, sdělení rozčilený přihláška, žádost žádat, ucházet se o něco jmenovat, dosadit ocenit, vážit si článek (v novinách) úkol, pověření, funkce astrolog astronom občas navštěvovat, účastnit se minulost (osobní) tlouci, bouchnout netopýr být plný síly mít rád někoho/ něco porazit světlý, blond tělesný strážce prémie knihkupec panovačný obtěžovat přezka, spona pobočka hrdinství, udatnost stručně, krátce skvělý zapnutý na přezku toreador vedoucí pracovník připnutý knoflíky klidný zaměstnání, kariéra starostlivý nedbale cause trouble [koz trabl] chain [čein] challenge [čælindž] chance [ča:ns] change one s mind [čeindž wans majnd] charity organization [čær ti o:g nai zeiš n] cheekbone [či:kb un] cheerful [či ful] chess [čes] chew [ču:] childlike [čaildlike] classic [klæsik] client [klai nt] close [kl us] close down [kl us daun] coach [k uč] collapse [k læps] collar [kol ] come up with sth [kam ap wiδ] comfort [kamf t] comment [koment] commentary [kom nt ri] compete in [k m pi:t in] complex [kompleks] complexion [k m plekš n] complicated [komplikeitid] confidence [konfid ns] consideration [k nsid reiš n] consist of [c n sist ov] contact [kontækt] contrast [kontra:st] cotton [kotn] cover [kav ] creative [kri: eitiv] crooked [krukid] crowds [krauds] cuff [kaf] curly [k :li] curriculum vitae (CV) [k rikjul m vi:tai (si:vi:)] curved [k :vd] customer [kast m ] damage [dæmidž] deal with sth [di:l wiδ] demonstrate [dem nstreit] denim [denim] department [di pa:tm nt] depend on sb [di pend on] determined [di t :mind] development [di vel pm nt] dimple [dimpl] disbelief [disbi li:f] působit problémy řetězec (obchodní) výzva možnost, příležitost změnit názor, rozmyslet si dobročinná organizace lícní kost veselý, srdečný šachy žvýkat dětský klasický klient, zákazník blízký, věrný, chápající uzavřít trenér zhroutit se límec, límeček přijít na něco, objevit útěcha poznámka komentář soutěžit, závodit složitý pleť, barva pleti komplikovaný sebedůvěra zvážení, ohled skládat se známý kontrastovat, porovnat bavlněný obálka, titulní stránka tvořivý křivý zástupy, davy manžeta vlnitý, kudrnatý vlastní životopis kulatý zákazník poškodit, ničit vypořádat se s něčím ukázat, předvést džínsovina oddělení, sekce spolehnout se na někoho rozhodnutý, odhodlaný vývoj, rozvoj, pokrok důlek, jamka (v obličeji) nedůvěra drive sb crazy [draiv kreizi] drown [draun] editor [edit ] efficient [i fiš nt] elegant [elig nt] emit [i mit] emotionally [i m uš nli] emphasise [emf saiz] employee [emploi i:] engineer [endži ni ] equal [i:kw l] equip [i kwip] evidence [evid ns] excited [ik saitid] expand [ik spænd] experience [ik spi ri ns] eye-catching [aikæčiη] fabulous [fæbjul s] face [feis] fair [fe ] fashion designer [fæš n di zain ] fashion show [fæš n š u] fasten [fa:sn] fatty [fæti] feature [fi:č ] feminine [feminin] figure [fig ] fire [fai ] fishmonger [fišmaηg ] fitness routine [fitnis routine] fitted [fitid] floral [flo:r l] for free [fo: fri:] forecast [fo:ka:st] formal [fo:m l] fortunate [fo:čn t] freckled [frekld] full-time [ful taim] gather [gæδ ] generous [džen r s] get along with sb [get loη wiδ] get on (with sb) [get on (wiδ)] get one s foot in the door [get wans fut in δ do:] give sth up [giv ap] give sb a hug [giv hag] grab [græb] grateful [greitful] grow [gr u] handle [hændl] rozčilovat někoho utopit se, utonout redaktor schopný, výkonný vkusný, elegantní vydávat citově, emočně zdůraznit, dát důraz na zaměstnanec inženýr, technik stejný vybavit důkaz, svědectví rozrušený, vzrušený rozšířit se, rozrůst se zažít, zakusit poutavý, nápadný báječný, nádherný čelit, postavit se čemu čestný, spravedlivý módní návrhář módní přehlídka zapnout tučný, mastný rys, znak ženský 1. číslo, suma 2. postava propustit (pro nedbalost) obchodník s rybami předepsaný kondiční program padnoucí (oblečení) květinový zadarmo, bezplatně předpověď společenský (oděv) šťastný pihovatý plný úvazek shromáždit se štědrý vycházet s někým vycházet s někým dostat se do uzavřené skupiny, organizace vzdát se něčeho obejmout někoho popadnout vděčný vzrůstat, rozrůstat se zvládnout hard-working [ha:d w :kiη] have a good sense of humour [hæv gud sens ov hju:m ] have sth in mind [hæv in maind] heart-shaped [ha:t šeipd] heat [hi:t] helmet [helmit] hire [hai ] hold [h uld] hooked [hukt] hut [hat] imaginative [i mædžin tiv] implication [impli keiš n] incident [insid nt] influence [influ ns] initially [iniš li] injure [indž ] intense [in tens] international [int næš nl] intonation [int u neiš n] intrude (into) [in tru:d (intu)] involved [in volvd] irritate [iriteit] journalist [dž :n list] judge [džadž] judge (sb/ sth on sth) [džadž (on)] jumper [džamp ] justified [džastifaid] keep sb/ sth away from sth [ki:p wei from] knee-high [ni: hai] knowledge [nolidž] lack [læk] lap [læp] lapel [l pel] last [la:st] law firm [lo: f :m] lead [li:d] legal [li:g l] lend (sb) a (helping) hand (with sth) [lend (helpiη) hænd (wiδ)] level [levl] librarian [lai bre ri n] lifeguard [laifga:d] lifestyle [laifstail] lift [lift] lightly [laitli] limit [limit] limited [limitid] limp [limp] link [liηk] tvrdě pracující mít dobrý smysl pro humor mít na mysli ve tvaru srdce horko, žár přilba, helma, kukla najmout konat se zahnutý, skobovitý chata, chatrč, bouda mající fantazii, vynalézavý, nápaditý důsledek událost, příhoda mít vliv, ovlivnit zpočátku, nejprve poranit, zranit intenzívní mezinárodní, světový intonace, přízvuk míchat se (do), vetřít se (do) obsažený, zahrnutý podráždit. popudit novinář soudce posoudit (někoho/ něco podle něčeho) lehký svetr oprávněný držet někoho/ něco stranou od něčeho (sahající) ke kolenům znalosti, vědomosti nedostatek úsek (trati), jedno kolo klopa trvat, vydržet právnická firma prožívat, vést legální, zákonný pomoci úroveň knihovník plavčík životní styl zvedat, vzpírat lehce krajní mez, hranice omezený kulhavost, belhavost spojit 1 2

2 UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE loafer [l uf ] look [luk] loose-fitting [lu:s fitiη] low-heeled [l u hi:ld] major [meidž ] make sb redundant [meik ri dand nt] make up sth [meik ap] manage [mænidž] manager [mænidž ] matador de toros matching [mæčiη] mature [m tju ] mechanic [mi kænik] memory [mem ri] mentality [men tæl ti] mentally [mentli] meteorologist [mi:tj rol džist] miner [main ] mission [miš n] mitten [mitn] mixture [miksč ] mobile phone [m ubail f un] mode [m ud] model [modl] mole [m ul] muck [mak] muscular [maskjul ] nanny [næni] narrow [nær u] navy [neivi] news story [nju:z sto:ri] newsreader [ nju:zri:d ] novice [novis] occupation [okju peiš n] occur [ k :] official [ fiš l] on board [on bo:d] on equal terms [on i:kw l t :ms] operation [op reiš n] opposed (to sth) [ p uzd (tu:)] optimistic [opti mistic] organised [o:g naizd] original [ ridž nl] outdoor [ aut do:] outfit [autfit] overcoat [ uv k ut] own [ un] pale [peil] patient [peiš nt] pattern [pæt n] performance [p fo:m ns] perk [p :k] permed [p :md] mokasíny módní linie volný na nízkém podpatku významnější, hlavní propustit (z důvodu nadbytečnosti) tvořit dokázat manažer zápasník s býky vhodný vyzrálý, dospělý mechanik, montér vzpomínka způsob myšlení, mentalita duševně meteorolog horník let, mise palčáky směs, směsice mobilní (přenosný) telefon móda model, kopie mateřské znaménko špína, bláto, bahno svalnatý chůva úzký námořnická modř zprávy, aktuality hlasatel nováček, začátečník povolání, zaměstnání přijít na mysl, napadnout oficiální na palubě, na palubu (lodi, vlaku, letadla) za stejných podmínek, jako rovný s rovným akce, operace protikladný, protichůdný optimistický zorganizovaný originální venku, pod širým nebem (vhodný) oblek, úbor kabát, plášť mít, vlastnit bledý, pobledlý trpělivý, shovívavý vzor, vzorek výkon výhody pro zaměstnance kromě platu trvalá ondulace persistent [p sist nt] personality [p :s næl ti] persuasive [p sweisiv] physical appearance [fizik l pi r ns] physically [fizik li] plump [plamp] poetry [p uitri] polo-neck [p ul unek] pony-tail [p uniteil] popular (with sb) [popjul (wiδ)] position [p ziš n] post [p ust] practice [præktis] prediction [pri dikš n] present [preznt] print [print] privacy [praiv si] product [prod kt] professional [pr feš nl] protect [pr tekt] prove [pru:v] publication [pabli keiš n] purely [pju li] qualification [kwolifi keiš n] quality [kwoliti] range [reindž] rapidly [ræpidli] rarely [re li] rather [ra:δ ] reach [ri:č] realise [ri laiz] receptionist [ri sepš nist] refuse [ri fju:z] regularly [regjul li] relate to sth/ sb [ri leit tu] relative [rel tiv] reliable [ri lai bl] repair [ri pe ] reserved [ri z :vd] resist [ri zist] responsible (for sth) [ri spons bl (fo:)] reveal [ri vi:l] review [ri vju:] right [rait] ring [riη] rise [raiz] risk [risk] roll (up) [r ul (ap)] room [ru:m] rosy [r uzi] round-necked [raund nekt] rude [ru:d] rule [ru:l] vytrvalý, neodbytný osobnost, charakter přesvědčivý tělesné vzezření, vzhled tělesně baculatý, macatý poezie rolák ohon (účes) oblíbený u koho poloha, pozice místo, zaměstnání, post praxe předpověď, proroctví představit vytisknout, vydat soukromí výrobek, produkt profesionál chránit, ochraňovat dokázat, prokázat zveřejnění, vydání, vydávání tiskem jedině, výhradně, čistě kvalifikace, způsobilost, schopnost vlastnost řada, rozpětí rychle, svižně, hbitě zřídka, málokdy poměrně, dosti přijet, dostat se pochopit, uvědomit si recepční, sekretářka odmítnout, zavrhnout pravidelně mít souvislost s někým/ něčím příbuzný spolehlivý opravit, spravit zdrženlivý, chladný odolat odpovědný (za) odhalit, odkrýt, prozradit kritika, recenze právo, oprávnění aréna zvedat se, stoupat nebezpečí, riziko vyhrnout, vykasat místo, prostor růžový kulatý výstřih hrubý, neslušný, drzý pravidlo, zásada salary [sæl ri] sales [seilz] salespeople [seilzpi:pl] save [seiv] scar [ska:] scarf [ska:f] scientific [sai n tifik] seek [si:k] seldom [seld m] selfish [selfiš] sensible [sens bl] sensitive [sensitiv] set the scene (for sth) [set si:n (fo:)] short-sleeved [šo:t sli:vd] shoulder-length [š uld leηθ] shut the door in sb s face [šat δ do: in feis] shy [šai] similarly [simil li] situation [sitju eiš n] skill [skil] skinny [skini] slanting [sla:ntiη] slightly [slaitli] slim [slim] sling-back [sliηbæk] slip-on [slipon] slit [slit] smart [sma:t] sociable [s uš bl] social class [s uš l kla:s] socialise [s uš laiz] sparkling [spa:kliη] specific [spi sifik] spiky [spaiki] spoilt [spoilt] spot [spot] spy [spai] square [skwe ] standard [stænd d] status [steit s] steadily [stedili] strain [strein] stress [stres] stubborn [stab n] stunning [staniη] submit [s b mit] summarise [sam raiz] superb [sju: p :b] supply [s plai] support [s po:t] surgeon [s :dž n] surrender [s rend ] suspect [saspekt] plat odbyt, prodej prodavači zachránit, ochránit jizva, šrám, kaz šátek, šála vědecký hledat, prohledat zřídka sobecký rozumný, chytrý, praktický citlivý, přecitlivělý připravit scénu (postavit výpravu na) s krátkými rukávy dlouhé po ramena odmítnout s někým mluvit, podávat mu informace, vidět ho, atd. plachý, nesmělý podobně, stejně tak stav, okolnosti, situace obratnost, zručnost hubený, vyzáblý, kostnatý šikmý nepatrně štíhlý, útlý, hubený bota s páskem vzadu boty bez zapínání, do kterých se jen vklouzne rozparek elegantní, vkusný družný, společenský společenská třída chodit do společnosti oslnivý, jiskřící určitý, zvláštní, specifický špičatý, ostrý rozmazlený piha, uher, vřídek zvěd, špeh, špión čtvercový, hranatý běžný, obvyklý postavení (společenské) stálý, rovnoměrný napětí stres, napětí umíněný, vzpurný senzační, fantastický odevzdat, předložit shrnout, stručně vyjádřit skvělý, překrásný zásoba, dodávka opora, podpora chirurg vzdát se, kapitulovat podezřelý člověk sympathetic [simp θetik] tailored [teil d] take sth on [teik on] talented [tæl ntid] tanned [tænd] tattoo [t tu:] technical subject [teknik l sabdžikt] temporary [temp r ri] tend to [tend to] the needy [δ ni:di] theory [θi ri] tie [tai] tights [taits] timetable [ taimteibl] topic [topik] tough [taf] train [trein] trainers [trein s] trusted [trastid] uniform [ju:nifo:m] upsetting [ap setiη] upturned [ap t :nd] vacancy [veik nsi] vary [ve ri] velvet [velvit] vet [vet] wage [weidž] waist [weist] waistcoat [weistk ut] warn [wo:n] wavy [weivi] wear one s hair loose [we wans he lu:s] weather conditions [weδ k n diš ns] well-built [wel bilt] well-qualified [wel kwolifaid] wide [waid] wide-brimmed [waid brimd] work out [w :k aut] wound [wu:nd] wrinkled [riηkl] wrist [rist] zip [zip] UNIT 2 agent [eidž nt] alternatively [o:l t :n tivli] ambassador [æm bæs d ] aspect [æspekt] available [ veil bl] soucitný, účastný, příjemný, milý šitý na míru vzít na sebe, přijmout nadaný, talentovaný opálený tetování technický předmět (studium) dočasný, přechodný mít sklon/ tendenci k chudí (obecně) teorie kravata punčochové kalhoty časový rozvrh téma, námět, předmět těžký trénovat tenisky důvěryhodný stejnokroj, uniforma rozrušující, sužující, působící smutek/ utrpení obrácený nahoru volné místo, pracovní příležitost měnit se, pozměňovat, lišit se sametový veterinář mzda pás vesta varovat vlnitý nosit rozpuštěné vlasy povětrnostní podmínky statný dobře kvalifikovaný rozsáhlý s širokým okrajem intenzivně trénovat poranit, zranit vrásčitý manžeta zip jednatel, agent nebo, jinak velvyslanec zřetel, stránka, ohled dostupný, přístupný 3 4

3 UNIT 2 2. LEKCE UNIT 2 2. LEKCE bank [bæηk] bargain [ba:gin] bay window [bei wind u] be situated [bi: sitjueitid] beep [bi:p] beginner [bi gin ] boast [b ust] bohemian [b u hi:mj n] botanical garden [b tænikl ga:d n] bother [boδ ] bottomless [bot mlis] brand new [brænd nju:] break [breik] bring back to life [briη bæk tu laif] brochure [br uš ] built-in [bilt in] bureau [bju r u] campsite [kæmpsait] capital [kæpitl] caravan [kær væn] catch sb s attention [kæč tenš n] chainstore [čeinsto:] chalet [šælei] chapel [čæp l] charming [ča:miη] charter flight [ča:t flait] chat [čæt] check in [čekin] claim [kleim] cliff [klif] clothing [kl uδiη] cluttered [klat d] colossal [k losl] compensation [kompen seiš n] convenience [k n vi:nj ns] cooker [kuk ] cosmopolitan [kozm polit n] cosy [k uzi] council [kaunsl] crash [kræš] cry [krai] cuisine [kwi: zi:n] deceive [di si:v] delicious [di liš s] delight [di lait] department store [di pa:tm ntsto:] design [di zain] břeh výhodná koupě arkýřové okno být umístěn pípat, houkat začátečník, nováček chvástat se bohémský botanická zahrada potíž, obtíž, trápení bezedný, nezměrný zbrusu nový přerušit vrátit chuť do života, vlít energii do žil brožurka, leták vestavěný, vsazený kancelář, úřadovna kemp hlavní (město) obytný přívěs upoutat, přitáhnout pozornost filiálka horská bouda, chata kaple, modlitebna okouzlující speciální let mimo pravidelný letový plán (lety na dovolenou) povídat si zaregistrovat se tvrdit útes, sráz, stěna oděv, oblečení, šaty bez ladu a skladu, zarovnaný, přecpaný obrovský, kolosální odškodné, náhrada, vyrovnání pohodlí vařič kosmopolitní, světoobčanský útulný, pohodlný rada, shromáždění spadnout křik, výkřik kuchyně (způsob úpravy jídla) oklamat, podvádět lahodný, výborný potěšení, požitek, rozkoš obchodní dům navrhnout destination [desti neiš n] detached house [di tæčd haus] diner [dain ] disaster [di za:st ] disconnect [disk nekt] discount [diskaunt] district [distrikt] diving [daiviη] double-decker bus [dabl dek bas] dressing-table [ dresiηteibl] driveway [draivwei] dull [dal] duration [dju reiš n] dwelling [dweliη] eastwards [i:stw dz] economical [i:k nomik l] effect [i fekt] embassy [emb si] enquire [in kwai ] entire [in tai ] equipment [i kwipm nt] escape [i skeip] excitement [ik saitm nt] exclusive [ik sklu:siv] excursion [ik sk :š n] exotic [ig zotik] expedition [ekspi diš n] explore [ik splo:] expose [ik sp uz] fabulous [fæbjul s] facilities [f silti:s] factual [fækču l] familiar with sth [f milj wiδ] fan [fæn] financial [fai nænš l] fireplace [fai pleis] first-aid kit [f :steid kit] flight [flait] flipper [flip ] flood [flad] fog [fog] for instance [for inst ns] four-poster bed [fo: p ust bed] fulfil [ful fil] fully-equipped [fuli i kwipd] fun-filled [fanfild] gallery [gæl ri] gas stove [gæsst uv] get away from it all [get wei from it o:l] místo určení, cíl cesty samostatný dům kdo obědvá/ večeří pohroma, katastrofa odpojit, oddělit, rozpojit sleva kraj, oblast potápění jednopatrový autobus toaletní stolek příjezdová cesta matný, pochmurný trvání, doba, délka obydlí, dům, byt východně, směrem k východu úsporný, hospodárný následek velvyslanectví, ambasáda dotázat/ informovat se úplný, naprostý, celý vybavení utéci, uniknout vzrušení, rozrušení exkluzívní, snobský výlet, zájezd, exkurze exotický, neobvyklý výprava, expedice prozkoumat, probádat odahalit, odkrýt báječný, nádherný vybavení, zařízení přesný, zakládající se na faktech dobře obeznámený s něčím fanoušek, obdivovatel peněžní, finanční ohniště, krb lékárnička rameno schodů mezi patry ploutev (k plavání) záplava, povodeň mlha například postel s nebesy (se čtyřmi sloupky v rozích) uspokojit, vyhovět plně/ kompletně vybavený vzrušující, působící radost galerie plynový sporák, kamna uniknout před tím vším give the impression of being sth [giv δi: imp reš n ov bi:iη] goggles [gogls] grand [grænd] guarantee [gær n ti:] gurgling [g :gliη] hair dryer [he drai ] handout [hændaut] head for [hed fo:] heart [ha:t] heavy [hevi] high class [hai kla:s] highly [haili] hike [haik] historic [hi storik] horn [ho:n] hostel [hostl] hurriedly [haridli] impress [impres] incredibly [in kredbli] inn [in] landmark [lændma:k] last-minute [la:st minit] lawn [lo:n] leaflet [li:flit] leisure centre [lež sent ] lie [lai] lift-off [liftof] long [loη] luxurious [lag zju ris s ] maintain [mein tein] mansion [mænš n] master bedroom [ma:st bedru:m] metropolis [mi trop lis] mosquito repelent [m ski:t u ri pel nt] notice [n utis] oak [ uk] offer [of ] old-fashioned [ uld fæš nd] option [opš n] original [ ridž nl] outline [autlain] outskirts [autsk :t] outstanding [aut stændiη] oven [avn] overall [ uv ro:l] overpriced [ uv praisd] palm tree [pa:m tri:] paperwork [peip w :k] pause [po:z] population [popju leiš n] porch [po:č] portable [po:t bl] portrait [po:trit] dělat/ vyvolávat dojem, že je něco ochranné brýle velkolepý poskytnout záruku bublající, klokotající vysoušeč vlasů, fén podklad přednášky směřovat k, zamířit k jádro (města), centrum těžký prvotřídní vysoce chodit na túry historický houkačka, klakson ubytovna kvapně, spěšně zapůsobit, učinit dojem neuvěřitelně hospoda, hostinec orientační bod na poslední chvíli trávník leták, prospekt rekreační středisko ležet, být umístěn odpálení, vypuštění, start velmi si přát, dychtit luxusní, přepychový udržovat velké obytné sídlo hlavní/ největší ložnice metropole repelent proti komárům všimnout si, zpozorovat dub nabídnout staromódní, starodávný možnost volby/ výběru původní, prvotní nástin, osnova, přehled okraj, periférie nápadný, význačný, vynikající pec, trouba celkový, souhrnný předražený palma admnistrativa, kancelářská práce přestat, zastavit se celkový počet obyvatel krytý vchod, přístřešek přenosný possession [p zeš n] pour [po:] preference [pref r ns] price [prais] prospectus [pr spekt s] provide for [pr vaid fo:] pull sth down [pul daun] purchase [p :č s] rave gear [reiv gi ] reasonably [ri:zn bli] receive [ri si:v] recommended [rek - mendid] redevelop [ri:di vel p] rediscover [ri:dis kav ] reference [refr ns] refreshing [ri frešiη] register [redžist ] relax [ri læks] remains [ri meins] replace [ri pleis] represent [repri zent] require [ri kwai ] reserve [ri z :v] restore [ri sto:] restrict (to) [ri strikt (tu:)] reveal [ri vi:l] revitalise [ri: vait laiz] ride [raid] riverside [riv said] rollercoaster [ r ul k ust ] rolling [r uliη] rough [raf] route [ru:t] salmon [sæm n] sample [sa:mpl] sandstorm [sændsto:m] scenery [si:n ri] seafood [si: fu:d] seafront [si: front] self-caterig [self keit riη] semi-detached house [semidi tæčt haus] set [set] settle [setl] shade [šeid] shaking [šeikiη] share [še ] shower [šau ] sightseeing [ saitsi:iη] sign in [sain in] siren [sai rin] site [sait] skyscraper [ skaiskreip ] snowstorm [sn usto:m] podobizna, portrét vlastnictví, přivlastnění vylít, vyvalit se, proudit přednost, výběr stanovit cenu, ohodnotit leták, brožura, prospekt postarat se o, pečovat o strhnout něco, provést demolici něčeho nákup oblečení a doplňky fanoušků rave music poměrně, celkem dostat, obdržet, nabýt doporučený přestavět znovu/ nově objevit odkaz, reference osvěžující, povzbuzující přihlásit se, zapsat se uvolnit se, dát si pohov zbytky, trosky nahradit, zaměnit značit, vyjadřovat požadovat, být nutný vyhradit, rezervovat obnovit, restaurovat omezit (na) odhalit, odkrýt, ukázat posílit, vzpružit kolotoč u řeky, poříční horská dráha stoupající a klesající drsný, mizerný cesta, trasa, dráha losos vyzkoušet, zkusit písečná bouře krajina, ráz krajiny mořské ryby, korýši, měkkýši průčelí domu obrácené k moři vybavený příslušenstvím k vaření dvojdomek umístit, připravit usadit se, usídlit se stín třesoucí se, chvějící se rozdělit se, sdílet přeháňka prohlížení památek podepsat se siréna místo mrakodrap 5 6

4 UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 3 3. LEKCE sophisticated [s fistikeitid] spacious [speiš s] specific [spi sifik] spice [spais] spill [spil] spin [spin] spirit [spirit] squeezed [skwi:zd] staff [sta:f] stain [stein] Stock Exchange [stok iksčeindž] stop off [stop of] strike [straik] style [stail] sunbed [sanbed] sunburn [sanb :n] surroundings [s raundiηs] take sb s word for it [teik w :d fo: it] take sth down [teik daun] take-off [teik of] taste [teist] tear down [te daun] temple [templ] theme park [θi:m pa:k] throughout [θru(:) aut] tiled [taild] tour [tu ] tour guide [tu gaid] towering [tau riη] town hall [taun ho:l] town [taun] town planner [taun plæn ] traditional [tr diš nl] transform (into) [træns fo:m (intu:)] trip [trip] trout [traut] tuition [tu(:) iš n] unbelievable [anbi li:v bl] undeveloped [andi vel pt] unique [ju: ni:k] unlimited [an limitid] unpolluted [anp lu:tid] unwind [an waind] valuables [væljub lz] vast [va:st] venture [venč ] visible [viz bl] visual arts [vižu l a:ts] vivid [vivid] voyage [voiidž] wail [weil] wander [wond ] exkluzívní, složitý, rafinovaný prostorný, rozsáhlý přesný, určitý koření vylít, rozlít točit se, kroužit duch, duše, charakter vtěsnaný, vmáčknutý zaměstnanci, personál skvrna, flek londýnská burza krátce se zastavit postihnout, zasáhnout styl, sloh lehátko na opalování opálení okolí souhlasit s někým odstranit odlet vkus zbořit, provést demolici chrám, kostel zábavný park všude kamenný, dlážděný zájezd turistický průvodce velmi vysoký radnice město projektant města tradiční, obvyklý zvyk proměnit, přetvořit výlet pstruh vyučování, výuka neuvěřitelné nevyvinutý, nezastavěný ojedinělý, unikátní neomezený neznečištěný, čistý uvolnit se, povolit cennosti, skvosty rozlehlý, obrovský riskovat viditelný, zřejmý na pohled vizuální umění (kina, divadla) živý, zajímavý cesta, výprava, plavba kvílet, řvát warehouse [we haus] well-kept [wel kept] wood [wud] works [w :ks] world-famous [w :ld feim s] UNIT 3 a dream come true [ dri:m kam tru:] absolutely [æbs lu:tli] absorbed [ b so:bd] accuse sb of [ kju:z of] admit [ d mit] air steward [e stju d] alien [eilj n] anniversary [æni v :s ri] antiseptic [ænti sæptik] apologises for [ pol džaizis fo:] apologize for [ pol džaiz fo:] ashamed [ šeimd] assistant [ sist nt] autograph [o:t gra:f] aware of sb/ sth [ we ov] baguette [bæ get] barely [ be li] battle [ bætl] bay [bei] be in a hurry [bi: in hari] be in control [bi: in k n tr ul] be taken/ held hostage [bi: teik n/ held hostidž] beam [bi:m] behind bars [bi haind ba:s] bench [benč] beneath [bi ni:θ] bitter [bit ] blame [bleim] blanket [blæηkit] blazing [bleiziη] block out [blok aut] blurb [bl :b] break down [breik daun] burglar alarm [ b :gl,la:m] burst open [b :st up n] bystander [ bai,stænd ] cast [ka:st] catch [kæč] cause [ko:z] celebrate [selibreit] co-pilot [,k u pail t] obchodní dům dobře vypadající, čistý les práce světoznámý sen se stane skutečností absolutně, naprosto zaujatý obvinit, nařknout uznat, připustit letuška bytost z vesmíru výročí antiseptický omluva za omluvit se zahanbený asistent(ka), sekretářka autogram vědomý si, informovaný bageta těžko, stěží bitva záliv spěchat mít dozor, ovládat být držen jako rukojmí paprsek ve vězení lavička pod hořký obvinit, vinit přikrývka velmi teplý překážet, zabránit nakladatelská reklama, předmluva mít poruchu, selhat poplašné zařízení vyrazit, násilně otevřít přihlížející vrhnout (stín) chytit, dostihnout způsobit, být příčinou slavit, oslavovat druhý pilot cockpit [kokpit] coma [k um ] comedy [komidi] complain [k m plein] confess [k n fes] confused [k n fju:zd] constant [konst nt] convict [konvikt] counsellor [kauns l ] creak [kri:k] creature [kri:č ] crowd [kraud] cruel [kru: l] crystal [kristl] damp [dæmp] daylight [deilait] debt [det] demand [di ma:nd] deserve [di z :v] drama [dra:m ] drizzle [drizl] drop [drop] echo [ek u] effort [ef t] enemy [en mi] entertaining [ent teiniη] eventually [i venču li] exclaim [ik skleim] exhausted [ig zo:stid] exhibit [ig zibit] expect [ik spekt] fairy tale [fe riteil] fancy dress party [fænsi dres pa:ti] fed up with sb/ sth [fed ap wiδ] file [fail] fire engine [ fai rendžin] first-class [f :st kla:s] fix on sb/ sth [fiks on] float [fl ut] florist [florist] flowerbed [flau bed] fluffy [flafi] focus (on) [f k s (on)] forbid [f :bid] force [fo:s] formula [fo:mjul ] furious [fju ri s] galaxy [g læksi] gate [geit] gear lever [ gi,li:v ] get over [get uv ] getaway [get wei] give in [giv in] glow [gl u] go ahead [g u hed] pilotní kabina kóma, hluboké bezvědomí komedie stěžovat si přiznat, uznat zmatený, popletený neustálý, ustavičný odsouzený poradce skřípat, vrzat netvor, stvůra zaplnit, tisknout se krutý, nelidský křišťál vlhký denní světlo dluh požadovat, žádat zasloužit (si) drama, divadelní hra mrholení, mžení vysadit, přestat ozývat se, opakovat úsilí, snaha, námaha nepřítel zábavný nakonec zvolat, volat vyčerpaný exponát, vystavované zboží očekávat, předpokládat pohádka maškarní večírek otrávený, znuděný nečím/ někým archív, desky, šanon požární stříkačka první třída zaměřit se na něco (pohledem) plout, plavit zahradník, květinář květinový záhon nadýchaný soustředit se zakázat přinutit recept rozzuřený, šílený mléčná dráha, galaxie brána, vrata řadící páka zotavit se z (nemoci, špatného zážitku) únik, útěk vzdát se žhnout, být rozžhavený začít něco dělat go/ walk past sth [g u/ wo:k pa:st] gorgeous [go:dž s] grandfather clock [ grænd,fa:δ klok] grip [grip] haunted [ho:ntid] have a word with sb [hæv w :d wiδ] hearing [hi riη] hijack [haidžæk] hit the brakes [hit δ breiks] hold onto sth [h uld ontu] horror [hor ] howling [hauliη] identify [ai dentifai] ignore [ig no:] in detail [in di:teil] insecure [insi kju ] insist [in sist] invitation [invi teiš n] join [džoin] knight in shining armour [nait in šainiη a:m ] lap [læp] lie [lai] litter [lit ] load [l ud] long-lasting [loηla:stiη] look [luk] make one s way through [meik wans wei θru:] make sb s blood run cold [meik blad ran k uld] merchant bank [m :č nt bæηk] midday [middei] mood [mu:d] moonless [mu:nlis] moved [mu:vd] mud [mad] murmur [m :m ] mystery [mist ri] notice [n utis] one s heart sinks [ha:t siηs] original [ ridž nl] pass [pa:s] plot [plot] point at [point t] police inspector [p li:s in spekt ] prayer [prei ] predict [pri dikt] punctuation [paηktju eiš n] punish [paniš] jít kolem, minout nádherný, oslnivý vysoké stojací hodiny, skříňové pendlovky pevně uchopit, stisknout zakletý, straší tam promluvit si s někým sluch únos (zejména letadla) dupnout na brzdy přidržovat se něčeho, pevně se držet něčeho horor (film) vytí, skučení rozpoznat, identifikovat ignorovat, přehlížet podrobně nejistý, nespolehlivý trvat, naléhat pozvání přidat se, připojit se rytíř bez bázně a hany, zachránce klín ležet smetí, odpadky naložit dlouhotrvající pohled, vzhled, vzezření postupovat, prodírat se čím vystrašit, až někomu stydne krev v žilách obchodní banka poledne nálada, rozpoložení bezměsíčný, bez měsíce pohnutý (pocitově) bahno, bláto zamumlat záhada, tajemství oznámení, upozornění být sklíčený originální, původní utíkat, ubíhat (o čase) zápletka, osnova zamířit/ namířit na policejní inspektor motlitba předpovědět, prorokovat interpunkce potrestat, ztrestat 7 8

5 UNIT 3/ 4 3./ 4. LEKCE UNIT 4 4. LEKCE put out [put aut] reaction [ri ækš n] realistic [,ri listik] recover (from) [ri kav (from)] refer to [ri f : tu] relief [ri li:f] repetition [repi tiš n] rescue [reskju:] revived [ri vaivd] reward [ri wo:d] ride [raid] rocky [roki] romance [r mæns] rubber [rab ] run off [ran of] rush [raš] rustle [rasl] ruthless [ru:θlis] sail [seil] scary [ske ri] science fiction [,sai ns fikš n] scream [skri:m] self-assured [self šu d] sense [sens] sentence (sb to sth) [sent ns (tu)] sergeant [sa:dž nt] shadowy [šæd ui] shocking [šokiη] sight [sait] small-time [smo:ltaim] smell [smel] smoothly [smu:δli] spaceship [speisšip] speed [spi:d] spooky [spu:ki] starry [sta:ri] startled [sta:tld] steering wheel [sti riη wi:l] step out [stepaut] still [stil] study [stadi] suspense [s spens] take sth down [teik daun] taste [teist] tear [ti ] tear (off) [te (of)] the years that lie ahead [δ ji s δæt lai hed] thermos flask [θ :mos fla:sk] thrilling [θriliη] ticking [tikiη] tiny [taini] touch [tač] trace [treis] tragic [trædžik] uhasit reakce, odezva, ohlas reálný, realistický zotavit se, vzchopit se, vzpamatovat se (z) vztahovat se k úleva opakování zachránit, osvobodit oživený, ožitý, vzkříšený odměna, odplata jízda, vyjížďka kamenitý, skalnatý milostný příběh/ román guma utéci spěchat, chvátat šustit, šelestit, šumět nemilosrdný, bezohledný plout, plavit se děsivý, nahánějící strach vědecko-fantastické romány/ povídky/ filmy vykřiknout, zaječet sebejistý smysl vynést rozsudek (nad někým) seržant stinný šokující, otřesný zrak bezvýznamný, malý čich hladce, bez problémů kosmická loď hnát kupředu, uhánět strašidelný hvězdnatý, plný hvězd vyplašený, vyděšený volant vyjít ven, vystoupit nehybný, klidný studovna, pracovna napětí zaznamenat, zapsat, nahrát, opsat chuť slza odtrhnout roky, které jsou před námi termoska, termosková lahev vzrušující, senzační tikot, tikání maličký, mrňavý hmat nepatrné množství tragický, hrozný, smutný trapped [træpd] tremble [trembl] tricky [triki] tunnel [tanl] turn [t :n] unconscious [an konš s] under arrest [and rest] violence [vai l ns] whip [wip] whistle [wisl] witch [wič] worried [warid] yell [jel] UNIT 4 a storm in a teacup [ sto:m in ti:kap] activate [æktiveit] advance [ d va:ns] aid [eid] air traffic control [ e træfik,k n tr ul] amazingly [ meiziηli] apartment block [ pa:tm nt blok] arrest [ rest] ashore [ šo:] at least [ t li:st] at present [ t preznt] authorities [o: θor ti:z] avalanche [æv la:nš] average [æv ridž] awaken [ weik n] battle (with/ against sb/ sth) [bætl (wiδ/ geinst)] black box [,blæk boks] blackout [blækaut] blast [bla:st] blazing [bleiziη] bleach [bli:č] -bound [baund] brake [breik] break out [breik aut] burn [b :n] burst [b :st] cabin [kæbin] carry (sth) out [kæri aut] catch fire [kæč fai ] circulation [,s :kju leiš n] cling to sb/ sth [kliη tu:] clue [klu:] coastguard [k ustga:d] collar-bone [kol b un] collision [k liž n] polapený, chycený třást/ chvět/ klepat se mazaný, rafinovaný tunel dosáhnout (urč. věku) v bezvědomí zatčený násilí, hrubost šlehnout zasvištět čarodějnice ustaraný, plný úzkosti ječet, vřískat, řvát bouře ve sklenici vody aktivovat, spustit postupovat vpřed pomoc letecký dispečer překvapivě, úžasně činžovní/ nájemní dům zatknout na břeh(u), na souši přinejmenším, alespoň nyní, momentálně správní orgány, úřady, představitelé lavina průměr vzbudit, probudit bojovat (s/ proti někomu/ něčemu) černá skříňka (elektronické zařízení zaznamenávající automaticky průběh letu) výpadek proudu výbuch plápolající, hořící odbarvovací/ bělící roztok ve směru, směřující brzdit vypuknout, propuknout popálenina, spálenina poryv, výbuch srub provést (něco) chytnout, vzplanout oběh (krevní) držet se někoho/ něčeho stopa, klíč, vodítko pobřežní stráž/ hlídka klíční kost srážka, střetnutí, kolize compass [kamp s] consequence [konsikw ns] consumption [k n sampš n] crack [kræk] cramp [kræmp] crash [kræš] crew [kru:] crop [krop] crust [krast] debris [dei bri] deck [dek] detect [di tekt] determine [di t :min] devastate [dev steit] discharge [dis ča:dž] drop anchor [drop æηk ] drought [draut] earthquake [ :θkweik] electrocution [i,lektr kju:š n] emergency exit [i m :dž nsi eksit] estimate [estimit] evacuate [i vækjueit] excessive [ik sesiv] experience [ik spi ri ns] expert [eksp :t] explode [ik spl ud] extinguish [ik stiηgwiš] fail [feil] famine [fæmin] fault [fo:lt] faulty [fo:lti] fin [fin] flare [fle ] flash of lightning [flæš ov laitniη] float [fl ut] frame [freim] freelance [fri:la:ns] fuel tank [,fju: l tæηk] get rid of [get rid ov] guess [ges] heater [hi:t ] hesitate [heziteit] homeless [h umlis] hover [hov ] human error [hju:m n er ] illegal [i li:g l] impact [impækt] isolate sb/ sth from sb/ sth [ais leit from] issue [išju:] kompas, buzola následek, důsledek, výsledek, závěr spotřeba prasklina, puklina křeč havárie personál, posádka výnos, celoroční sklizeň kůra trosky paluba objevit, zjistit, odhalit určit, stanovit, udat zpustošit propustit spustit kotvu sucho, období sucha zemětřesení smrt, zranění elektrickým proudem nouzový východ odhadnout, usoudit evakuovat, vyklidit nadměrný, nepřiměřený zakusit, zažít, prožít odborník, znalec, expert vybuchnout, explodovat uhasit, zhasit slábnout, ochabnout hlad, hladomor zlom chybný, vadný, špatný ploutev světlice blesk, zablesknutí vznášet se kostra, konstrukce nezávislý pracovník (na volné noze) palivová nádrž zbavit se (čeho) hádat, odhadovat, tušit topné těleso váhat, otálet, zaváhat nemající domov, bez domova vznášet se, udržovat výšku bez pohybu vpřed lidská chyba, selhání nezákonný, ilegální účinek, vliv, dopad oddělit, izolovat někoho/ něco od někoho/ něčeho uveřejnit, vydat it never rains but it pours [it nev reins bat it po:s] junction [džaηkš n] lava [la:v ] leak [li:k] let sth off [let of] lifeboat [laifb ut] like a bolt from the blue [laik b ult from δ blu:] likely to (do sth) [laikli tu (du:)] liner [lain ] lung [laη] make matters worse [meik mæt s w :s] malfunction [,mæl faηkš n] massive [mæsiv] measure [mež ] minor [main ] missing [misiη] moor [mu ] nail (down) [neil (daun)] news bulletin [ nju:z,bulitin] nose dive [ n uzdaiv] nuclear [nju:kli ] observe [ b z :v] occur [ k :] oil slick [oilslik] out of one s/ sb s reach [aut ov wans ri:č] overboard [ uv bo:d] overtake [,uv teik] panic [pænik] pedestrian [pi destri n] plant [pla:nt] play with fire [plei wiδ fai ] poisoning [poizniη] powerful [pau ful] praise sb/ sth (for sth) [preiz (fo:)] pretend [pri tend] prohibited area [pr hibitid e ri ] provide [pr vaid] puncture [paηkč ] radio [reidi u] radio transmitter [reidi u trænz mit ] radioactive [reidi u æktiv] rash [ræš] reappear [ri: pi ] recall [ri ko:l] reduce [ri dju:s] release [ri li:s] neštěstí nechodí nikdy samo křižovatka láva únik, prosakování odpálit, zapálit, vznítit záchranný člun zčistajasna, jako blesk z čistého nebe pravděpodobný, asi (něco udělá) parník plíce zhoršovat situaci špatná funkce, selhání masívní, impozantní měřit, změřit, přeměřit méně důležitý, podřadný pohřešovaný, nezvěstný pustá planina, mokřina přibít, přitlouci informační bulletin, zpravodajství, zprávy letět střemhlav atomový, jaderný pozorovat, všimnout si stát se, přihodit se naftová, ropná skvrna mimo něčí dosah přes palubu/ okraj paluby předjet, předběhnout zpanikařit, šířit paniku chodec ukrýt, nastražit, dát hrát si s ohněm otrava silný, výkonný pochválit někoho/ něco (za něco) předstírat, hrát si zakázané území postarat se, opatřit, zajistit píchnutí, díra, proražení vysílat/ sdělovat rádiem radiový vysílač radioaktivní ukvapený, unáhlený znovu se objevit/ zjevit vzpomenout si zmenšit, snížit, omezit pustit, propustit, uvolnit 9 10

6 UNIT 4/ 5 4./ 5. LEKCE UNIT 5 5. LEKCE remains [ri meins] remove [ri mu:v] resident [rezid nt] result in [ri zalt in] rib [rib] Richter scale [,richt skeil] rod [rod] roughly [rafli] rubble [rabl] ruin [ruin] rule (sth) out [ru:l aut] run [ran] runway [ranwei] sabotage [sæb ta:ž] scald [sko:ld] seismic [saizmik] session [seš n] severely [si vi li] shack [šæk] shatter [šæt ] shift [šift] shipwreck [šiprek] sift [sift] sighting [saitiη] sink [siηk] skid [skid] slam on the brakes [slæm on δ breiks] slippery [slip ri] smoke inhalation [sm uk inh leiš n] sort [so:t] spread [spred] state [steit] statement [steitm nt] steel [sti:l] storey [sto:ri] stranded [strændid] structural [strakč r l] suffocation [saf keiš n] survivor [s vaiv ] sweep sth (away) [swi:p wei] take shelter [teik šelt ] the public [δ pablik] the tip of the iceberg [δ tip ov δi: aisb :g] tightly [taitli] traffic light [træfik lait] train [trein] transmit [trænz mit] trap [træp] traumatic [tro: mætik] treat sb for sth [tri:t fo:] tremor [trem ] trip (over/ on sth) [trip ( uv / on)] typhoon [tai fu:n] zbytky odstranit, odklidit občan, obyvatel, usedlík vést k, skončit čím žebro Richterova stupnice síly zemětřesení drát, tyč zhruba, přibližně suť zničit, rozbořit, strhnout vyloučit pustit, rozpustit (barvu) rozjezdová/ přistávací dráha sabotáž opařenina, opaření seismický, zemětřesný sezení, schůzka přísně, vážně, těžce chatrč, bouda, budka rozbít, roztříštit směna vrak, ztroskotaná loď prosít, vytřídit, posypat pozorování potopit klouzat, dostat smyk dupnout na brzdy kluzký, smekavý nadýchání/ vdechnutí/ inhalace kouře/ dýmu druh, typ roztáhnout, rozložit stát prohlášení, vyjádření ocel podlaží, patro, poschodí uvíznutý, uvízlý stavební, konstrukční udušení, sufokace ten, kdo přežil/ zůstal na živu smést ze zemského povrchu, odnést ukrýt se, uchýlit se, utéci veřejnost špička ledovce těsně, pevně dopravní světla, semafor trénovat, nacvičit vysílat, přenášet chytit, polapit šokující, traumatický ošetřit někomu něco záchvěv, otřes zakopnout (o něco) smršť, tajfun unidentified [,anai dentifaid] unplug [an plag] urgently [ :dž ntli] visibility [vizi bil ti] volcanic eruption [vol kænik i rapš n] warning [wo:niη] well [wel] whizzing [wiziη] windscreen [windskri:n] wiring system [wairiη sistim] witness [witnis] wreckage [rekidž] UNIT 5 absolute [æbs lu:t] achievement [ či:vm nt] actual [ækču l] alter [o:lt ] anticipate [æn tisipeit] applaud [ plo:d] apply (to sb/ sth) [ plai tu] astonishing [ stonišiη] at the moment [ t δ m um nt] audiovisual [,o:di u vizju l] banner [bæn ] banquet [bæηkwit] barbecue [ba:bikju:] base (sth on sth) [beis (on)] be meant to [bi: ment tu] belief [bi li:f] best man [,best mæn] birthplace [b :θpleis] bonfire [ bon,fai ] book [buk] brewery [bru ri] bride [braid] bridesmaid [braidzmeid] bubble [babl] Buddhist [budist] bun [ban] candyfloss [kændiflos] cap [kæp] cap and gown [kæp ænd gaun] caricature [ kærik,tju ] carve [ka:v] catering firm [keit riη f :m] celebration [,seli breiš n] celebrity [si lebr ti] ceremony [serim ni] neidentifikovaný, bez zjištěné identity vytáhnout (ze zástrčky) naléhavě, bezodkladně viditelnost sopečný výbuch varování, upozornění studánka, pramen svištění, hvízdot, bzukot čelní sklo rozvod elektriky, rozvodná síť svědek vrak, trosky absolutní, naprostý dosažení, úspěch skutečný, aktuální upravit, přešít, pozměnit očekávat, těšit se tleskat, aplaudovat týkat se (někoko/něčeho) udivující, překvapující teď, právě teď audiovizuální transparent, prapor banket, hostina piknik, při kterém se opéká maso zakládat (něco na něčem) mít/ být zamýšlen, aby víra, přesvědčení ženichův svědek rodiště hranice, vatra rezervovat, objednat pivovar nevěsta družička bublat, klokotat budhista buchta, bochánek cukrová vata čapka univerzitní uniforma karikatura vyřezat, vytesat firma starající se o pohoštění a zábavu oslava proslulá osobnost obřad, slavnost cheer [či ] chime [čaim] clanging [klæηiη] clothed [kl uθd] colony [kol ni] combination [kombi neiš n] come up [kam ap] commit [k mit] compete (with sb) [k m pi:t (wiδ)] competition [,kompi - tiš n] compose [k m p uz] concert hall [,kons t ho:l] confetti [k n feti] congratulate [k n,grætjuleit] conquer [koηk ] contest [kontest] contract [kontrækt] cork [ko:k] costume [kostju:m] country dance [kantri da:ns] craftsman [kra:ftsm n] dance the night away [da:ns δ nait wei] date back to/ from [deit bæk tu/ from] deafening [defniη] dean [di:n] declare [di kle ] degree [di gri:] deliver [di liv ] dine [dain] disappear [,dis pi ] disorganised [dis o:- g naizd] dragon-shaped [dræg n šeipt] dress up [dres ap] dumpling [dampliη] dye [dai] embroidery [im broid ri] enormous [i no:m s] entrance fee [entr nsfi:] entry [entri] era [eir ] event [i vent] evil [i:vl] exchange [iks čeindž] exist [ig zist] familiar [f milj ] fasting period [fa:stiη pi ri d] feast [fi:st] festival [fest v l] festivities [fe stiv tis] fiesta [fi est ] provolávat slávu, hurá úder zvonu řinčící, třískavý oblečený, oděný kolonie kombinace, slučování, sloučení objevit se spáchat, dopustit se soutěžit/ závodit/ soupeřit (s někým) soutěž, závod, soutěžení utvořit celek koncertní síň/ sál konfety blahopřát, gratulovat přemoci, zvítězit, dobýt zápas, soutěž, závod smlouva, kontrakt zátka, korek kostým country tanec umělec, řemeslník protancovat celou noc pocházet, datovat se od, existovat od ohlušující děkan vyhlásit, prohlásit akademický titul, hodnost doručit obědvat, večeřet zmizet, ztratit se dezorganizovaný, zmatený, nepořádný ve tvaru draka vyparádit se, vystrojit se nok, knedlík barvivo, barva, zbarvení výšivka obrovský, ohromný vstupné, vstupní poplatek vstup, vstoupení, vjezd éra, epocha, věk, doba událost zlý, špatný vyměnit, zaměnit, směnit existovat, žít, být dobře známý, běžný půst hostina, hody, banket festival svátky, zábavný pořad figure [fig ] firecracker [fai kræk ] firework [fa iw :k] flame [fleim] folk music [f uk mju:zik] force (out) [fo:s (aut)] frozen [fr uzn] fruit cake [fru:t keik] fulfilment [ful film nt] garland [ga:l nd] go first footing [g u f :st futiη] gown [gaun] groom [gru:m] guilty [gilti] harvest [ha:vist] hay [hei] hem [hem] hold [h uld] honour [on ] huge [hju:dž] iced [aisd] in advance (of sth) [in d va:ns (ov)] in charge of [in ča:dž ov] in progress [in pr ugres] indoor [indo:] inherit [in herit] itch [ič] lantern [lænt n] laughter [la:ft ] lay [lei] lecturer [lekč r ] Lent [lent] lilac [lail k] maid [meid] mark [ma:k] mask [ma:sk] memorable [mem r bl] mention [menš n] merry-maker [ meri,- meik ] mix [miks] mobile float [m ubail fl ut] monk [maηk] monument [monjum nt] Moor [mu ] nowadays [nau deiz] obtainable [ b tein bl] occasion [ keiž n] occupy [okjupai] ornament [o:n m nt] paella [paiel ] papier mache [pæpjei ma:šei] parade [p reid] patriotic [,pætri otik] svátek, slavnost model, figura výbušná žabka, petarda ohňostroj plamen lidová hudba vytlačit, vypudit, vyhnat zamrzlý, zmrzlý, mražený ovocný dort uspokojení, vykonání věnec, girlanda, věncoví přijít jako první na Nový rok talár, roucho ženich vinný, provinilý sklizeň, úroda, výnos seno lem, obrubní šev, obruba udržovat, uspořádat ctít, uctívat, vzdát čest obrovský, obrovitý zmrzlý, vychlazený před (něčím) pověřený čím ve vývoji, průběhu pod střechou, vnitřní zdědit, dědit svědit, svrbět, dráždit lucerna, svítilna smích snášet/ klást vejce lektor, odborný asistent půst, postní doba šeřík služebná, služka vzpomínat maska snadno zapamatovatelný zmínit se, říci veselící/ bavící se člověk míchat, smíchat karnevalový povoz, pojízdný vůz mnich, řeholník památník, pomník Maur v nynější době, dnes dosažitelný, k dostání příležitost zabrat, okupovat, obsadit ozdoba, okrasa tradiční španělské jídlo z rýže, ryb, kuřat a zeleniny papírová drť 11 12

7 UNIT 5/ 6 5./ 6. LEKCE UNIT 6 6. LEKCE permanent [p :m n nt] persuade [p sweid] politician [poli tiš n] pop [pop] preparation [prep reiš n] previously [pri:vj sli] pride [praid] process [pr uses] procession [pr seš n] promote [pr m ut] properly [prop li] quantity [kwont ti] question [kwesč n] queue up [kju:ap] reach [ri:č] reception [ri sepš n] regional [ri:dž nl] religious [ri lidž s] remind [ri maind] researcher [ri s :č ] reservation [rez veiš n] rhyme [raim] ring out [riη aut] roast beef [r ust bi:f] row [r u] rule [ru:l] run [ran] samba [sæmb ] sculpture [skalpč ] search [s :č] seasonal [si:z nl] secretly [si:kritli] set off [set of] set up [set ap] shake sb s hand [šeik hænd] shape sth (out of sth) [šeip (aut ov)] shiny [šaini] shortbread biscuit [šo:tbred biskit] sign [sain] signify [signifai] silver [silv ] sophisticated [s fistikeitid] soul [s ul] spectacular [spek tækjul ] spectator [spek teit ] spirit [spirit] square [skwe ] stage [steidž] statement [steitm nt] statue [stætju:] sticky [stiki] streamer [stri:m ] strength [streηθ] průvod, přehlídka vlastenecký trvalý, stálý, nepřetržitý přesvědčit, přemluvit politik, státník vystřelit, bouchnout příprava, připravování předtím, dříve hrdost, pýcha postup, metoda, proces průvod, procesí propagovat, dělat velkou reklamu vhodně, správně množství, počet ptát se, klást otázky postavit se do fronty dosáhnout, docílit recepce, oficiální přivítání oblastní, krajový, lokální náboženský, zbožný připomenout, připomínat badatel, výzkumník rezervace, zamluvení rým, poezie zaznít, zahalasit hovězí pečeně veslovat vláda, nadvláda, režim pořádat, organizovat samba socha, sousoší pátrání, hledání sezónní tajně, skrytě roznítit, odpálit, zapálit postavit, sestavit potřást někomu rukou vymodelovat, vytvarovat (něco z něčeho) lesklý, blýskavý sušenka z lineckého těsta podepsat se znamenat, značit stříbro světaznalý, rafinovaný, intelektuálský duše efektní, atraktivní, honosný, okázalý divák duch náměstí jeviště, scéna prohlášení, oznámení socha strip [strip] sugared [šug d] superstition [sju:p stiš n] symbolically [sim bolikli] take place [teik pleis] take pride (in sth) [teik praid (in)] tartan [ta:t n] taste [teist] Thanksgiving [ θæηks,giviη] the Houses of Parliament [δ hausiz ov pa:l m nt] tinsel [tins l] tooter [tu:t ] towards [t wo:dz] tribe [traib] turn (sth) down [t :n daun] twinkling [twiηkliη] wealthy [welθi] wedding dress [wediη dres] wig [wig] wind [waind] wooden [wudn] wrap [ræp] UNIT 6 adolescence [æd u lesns] alarming [ la:miη] all-round [o:lraund] allergy [æl dži] announce [ nauns] appetiser [æpitaiz ] apple pie [æpl pai] appropriate [ pr upri t] arrange [ reindž] associate sb/ sth with sb/ sth [ s uši t wiδ] awful [o:ful] bad milk [bæd milk] bake [beik] baking tray [beikiη trei] balanced diet [bæl nsd dai t] bandage [bændidž] batter [bæt ] be in trouble [bi: in trabl] benefit [benifit] beverage [bev ridž] bite [bait] boil [boil] bony [b uni] bouillabaisse [bu:j bes] lepivý, lepkavý papírová spirála koncentrace, stupeň, síla pruh, proužek, pásek pocukrovaný, oslazený pověra symbolicky, obrazně konat se, probíhat být hrdý (na něco) tartan (pestře tkaná kostkovaná látka) chutnat, mít chuť díkůvzdání parlament lameta trumpeta, houkačka směrem ke, blízko kmen, rod, klan ztlumit, stáhnout mihotající se, blikající bohatý, zámožný svatební šaty paruka vinout, točit se, otáčet se dřevěný zabalit, ovinout dospívání, mladost znepokojivý, děsivý celkový, všeobecný alergie, přecitlivělost oznámit, ohlásit předkrm, aperitiv balený jablečný koláč vhodný, přiměřený uspořádat spojit koho/ co s kým/ čím strašný, hrozný zkyslé mléko péci plech na pečení vyvážená strava obvaz, bandáž lité těsto, těstíčko být v průšvihu, mít potíže prospěch, užitek breadcrumbs [bredkrams] breadfruit [bredfru:t] broadcast [bro:dka:st] broccoli [brok li] build up [bild ap] bunch [banč] cake tin [keik tin] calorie [kæl ri] cap [kæp] carbonated [ka:b neitid] carton [ka:t n] carving knife [ka:viη naif] cereal [si ri l] charge [ča:dž] chilli [čili] choke [č uk] cholesterol [ko lest rol] chop [čop] chronological [kron lodžik l] clove [kl uv] coffee bean [kofi bi:n] command [k ma:nd] concerned (about sth) [k n s :nd ( baut)] container [k n tein ] cookery [kuk ri] couch potato lifestyle [kauč p teit u laifstail] covering [kav riη] crab [kræb] creamy [kri:mi] creche [kreiš] crêpe [kreip] crisps [krisps] curry [kari] custard [kast d] cut down on sth [cat daun on] dairy product [de ri pr dakt] decrease [di:kri:s] dental [dentl] dessert [di z :t] develop [di vel p] diabetes [dai bi:ti:z] direction [di rekš n] disease [di zi:z] dish [diš] do the washing-up [du: δ wošiη ap] doubt [daut] dry [drai] due to sth/ sb [dju: tu] essential [i senšl] ethnic [eθnik] extract [ekstrækt] nápoj kousat, ukousnout vařit kostnatý bujabéza (hustá rybí polévka) strouhanka plod chlebovníku vysílat (rozhlas, TV) brokolice zpevnit, posílit trs, hrozen dortová forma kalorie víčko sycený kysličníkem uhličitým lepenková krabice nůž na porcování masa obilovina naúčtovat chilli, španělský pepř dusit, udusit cholesterol nasekat (na drobno) chronologický stroužek zrnko kávy poručit, velet, přikázat znepokojený čím nádoba, bedna, krabice kuchařské umění pohodlný/ neaktivní/lenivý způsob života slupka krab smetanový, krémový jesle palačinka smažené lupínky kari puding snížit, redukovat, omezit mléčný produkt zmenšit, snížit, klesnout zubní, stomatologický dezert, zákusek vyvolat (negativ) cukrovka směr choroba, nemoc pokrm, jídlo, chod umývat nádobí pochybnost, nejistota fairly [fe li] false [fo:ls] fancy [fænsi] fast [fa:st] fattening [fætniη] finely [fainli] firmly [f :mli] fizzy drink [fizi driηk] flesh [fleš] foresee [fo:si:] frame [freim] fry [frai] frying pan [ fraiiη,pæn] garlic [ga:lik] gas mark [gæs ma:k] gourmet dish [g umei diš] grab [græb] grain [grein] grate [greit] greasy [gri:zi] grill [gril] guest [gest] habit [hæbit] hard [ha:d] healthy [helθi] heart attack [ ha:t, tæk] helping [helpiη] home-made [h um meid] hot [hot] hull [hal] identity [ai dent ti] illustrate [il streit] in favour of sb/ sth [in feiv ov] in good/ bad form [in gud/ bæd fo:m] ingredient [in gri:dj nt] instead of [in sted ov] instruction [in strakš n] investigation [in,vesti - geiš n] ironically [aironikli] jumbled [džambld] junk food [džaηk fu:d] kidney [kidni] label [leibl] lead to sth [li:d tu] leftovers [left uv s] lens [lenz] let alone [let l un] light [lait] lima bean [li:m bi:n] list [list] liver [liv ] load [l ud] usušit, vysušit zaviněný někým/ něčím podstatný, základní etnický, folkloristický výňatek, pasáž, výtah docela, dosti falešný, lživý, nepoctivý chtít, mít chuť půst, postní doba tučný jemně, drobounce pevně šumivý nápoj dužina předvídat snímek, obrázek smažit pánev česnek stupnice na plynové troubě labužnická pochoutka popadnout, chňapnout zrní, zrno strouhat mastný, zamaštěný grilovat, opékat host zvyk, návyk tvrdý zdravý srdeční slabost, infarkt porce domácí, doma vyrobený pálivý, ostrý louskat, loupat totožnost, identita ilustrovat, objasnit ve prospěch někoho/ něčeho v dobré/ špatné kondici ingredience, přísada spíše, raději, místo pokyn, instrukce vyšetřování, zkoumání, výzkum ironicky neuspořádaný kalorické jídlo, které nemá nutriční hodnotu (bram-bůrky, hamburgery, apod.) ledvina, ledvinka štítek, nálepka, etiketa vést k něčemu zbytek (jídla) objektiv, čočka natož, neřkuli 13 14

8 UNIT 6/ 7 6./ 7. LEKCE UNIT 7 7. LEKCE lobster [lobst ] loss [los] luggage [lagidž] lump [lamp] main course [mein ko:s] major [meidž ] majority [m džor ti] manual [mænju l] margarine [ma:dž ri:n] measles [mi:zlz] medium rare [mi:dj m re ] mineral water [ min r l wo:t ] miss out (on sth) [mis aut (on)] motorway [m ut wei] move [mu:v] nibble [nibl] number [namb ] nut [nat] nutrition [nju: triš n] oats [ uts] olive oil [oliv oil] operate [op reit] overcooked [, uv kukt] overweight [, uv weit] parsley [pa:sli] part [pa:t] pasta [pæst ] pastry [peistri] peanut [pi:nat] peel [pi:l] pick [pik] pick (sth) up [pik ap] pickled [pikld] pinch [pinč] plain [plein] porter [po:t ] portion [po:š n] poultry [p ultri] pour [po:] pre-heated [pri: hi:tid] pressure [preš ] proper [prop ] pulse [pals] rasher [ræš ] raw [ro:] reach [ri:č] recipe [resipi] relaxed [ri læksd] relevant [reliv nt] result [ri zalt] rewind [ri waind] roast [r ust] room service [ru:m s :vis] safe [seif] salty [so:lti] satisfying [sætisfaiiη] 1. nadýchaný (dort) 2. lehký (o jídle) fazol měsíční seznam, přehled játra nabít humr ztráta, škoda zavazadla, kufry kostka hlavní chod převážný, hlavní, závažný většina, majorita příručka, manuál margarín, umělý tuk spalničky, osypky středně krvavý (stejk) minerální voda, minerálka vynechat, zmeškat (něco) dálnice tah, krok, opatření, akce kousání, okusování očíslovat, počítat ořech výživa oves olivový olej obsluhovat rozvařený, převařený otylý, obézní, tlustý petržel část, kus, součást, díl těstoviny pečivo, cukrářské zboží arašíd, burský oříšek oloupat, sloupnout sbírat, trhat, česat pochytit/ objevit něco naložený do nálevu špetka holý, obyčejný, hladký nosič, posluha, obsluha porce drůbež nalít, vylít předehřátý napětí, nátlak, tíha, tíseň vhodný, správný, náležitý luštěniny plátek syrový dorazit, dosáhnout, přijet recept, předpis nenucený, uvolněný týkající se, vztahující se výsledek, následek saturated fat [sæč rit fæt] saucepan [so:sp n] sausage [sosidž] score [sko:] scramble [skræmbl] seed [si:d] separate [seprit] serve [s :v] shellfish [šelfiš] shutter [šat ] side-effect [said i fekt] significant [sig nifik nt] slice [slais] snatch [snæč] softly [softli] sour [sau ] spaghetti Bolognese [sp geti b l unj s] spicy [spaisi] sprinkle [spriηkl] stale [steil] starter [sta:t ] starve [sta:v] statistics [st tistiks] steak [steik] steam [sti:m] stir [st :] store [sto:] stuffed tomatoes [stafd t ma:t uz] sub-heading [sab hediη] substance [sabst ns] suffer (from sth) [saf (from)] sugary [šug ri] surround [s raund] swallow [swol u] Tabasco [t bæsk u] tablespoon [teiblspu:n] take-away [ teik,wei] thick [θik] thoroughly [θar li] topping [topiη] tough [taf] traffic [træfik] tub [tab] turkey [t :ki] turning [t :niη] unexpectedly [,anik spektidli] unhurried [an harid] vegetarian [,vedži - te ri n] viewfinder [ vju:,faind ] vital [vaitl] vitamin [vit min] watery [wo:t ri] weak [wi:k] přetočit, převinout péci, opékat pokojová služba (dodávání jídel atd. přímo do pokoje) bezpečnostní schránka slaný sytý, nasycující nasycený tuk hlubší pánvička, pánev salám, klobása, párek bod, branka, gól míchat, umíchat semeno, setba, osivo oddělený, samostatný sloužit, podávat, stačit měkkýš, korýš clona, závěrka průvodní jev významný, význačný nakrájet, nařezat popadnout, vytrhnout měkce, jemně, něžně kyselý boloňské špagety kořeněný, okořeněný posypat, poprášit starý, okoralý, oschlý předkrm hladovět, trpět hladem statistický přehled řízek, stejk, biftek dusit, vařit nad párou míchat, smíchat dělat zásobu, uložit plněná rajčata podnadpis, podtitulek látka, materiál, hmota být sužován (něčím) sladký, přeslazený obehnat, obklopit polknutí, doušek, lok tabasco, pálivá papriková omáčka polévková lžíce zařízení, kde se pokrmy prodávají přes ulici hustý důkladně, naprosto poleva, ozdoba tuhý, tvrdý doprava, provoz káď, soudek, džber krocan, krůta odbočka neočekávaně, nepředvídatelně well done [wel dan] whatsoever [wots u ev ] whipped cream [wipt kri:m] yoghurt [jog t] UNIT 7 acceptable [ k sept bl] accidentally [æksi dentli] accountant [ kaunt nt] affair [ fe ] approach [ pr uč] arsonist [a:snist] assassination [ sæsi neiš n] assumption [ sampš n] at all times [ t o:l taims] at large [ t la:dž] at risk [ t risk] attack [ tæk] attempt [ tempt] attract [ trækt] award [ wo:d] axe [æks] ban [bæn] bank account [bæηk kaunt] be on the alert (for sth) [bi: on δi: l :t (fo:)] belongings [bi loηiηz] blackmail [blækmeil] bracelet [breislit] break into (sth) [breik intu] break the law [breik δ lo:] bullet [bulit] burglar [b :gl ] burglar-friendly [b :gl frendli] butler [batl ] case [keis] catch sb red-handed [kæč red,hændid] chain [čein] charge sb (with sth/ doing sth) [ča:dž (wiδ/ duiη)] cheat [či:t] chest [čest] come to the conclusion [kam tu δ k n klu:ž n] commence [k mens] community service [k,mju:n ti s :vis] consult [k n salt] contact [kontækt] neuspěchaný, volný vegetarián hledáček životně důležitý vitamín vodový, vodnatý, slabý slabý, mdlý dobře udělaný/ vařený/ propečený naprosto šlehaná smetana, šlehačka jogurt přijatelný, ucházející neúmyslně, nahodile účetní událost, záležitost přiblížit se, přistoupit žhář atentát, vražda předpoklad, domněnka vždycky, stále, kdykoliv na svobodě v nebezpečí, ohrožený napadnout, zaútočit pokusit se, zkusit přitahovat, vábit přiřknout, udělit, přiznat sekyra zakázat bankovní účet být ve střehu, být ve stavu pohotovosti (vůči) majetek vydírání, vyděračství náramek vloupat se/ vniknout/ proniknout někam porušit zákon střela, kulka, náboj lupič, pachatel loupeže lze lehce vykrást, příznivý pro zloděje vrchní sluha případ, proces, věc chytit někoho při činu přivázat/ spoutat řetězem obvinit někoho (z něčeho) podvádět, švindlovat convince [k n vins] court [ko:t] court reporter [ko:t ri po:t ] cracked [krækt] crime [kraim] crime prevention officer [kraim pri venš n ofis ] curious [kju ri s] cut sb out of one s will [kat aut ov wans wil] dedicated [dedikeitid] deduction [di dakš n] defence lawyer [di fens lo:j ] desperately [desp r tli] detective sergeant [di,tektiv sa:dž nt] deter sb (from doing sth) [di t : (from duiη)] disarm [dis a:m] dissatisfaction [ dis,sætis fækš n] divorce [di vo:s] do time [du: taim] document [dokjum nt] documentary [,dokju - ment ri] doorstep [do:step] draw (sb s) attention to sth/ sb [dro: tenš n tu] drop sb a line [drop lain] drug trafficking [drag træfikiη] dustbin [dastbin] duty [dju:ti] dynamite [dain mait] end [end] escape [i skeip] extremely [ik stri:mli] final [fainl] fine [fain] fit [fit] force [fo:s] fraud [fro:d] free of charge [fri: ov ča:dž] frequent [fri:kw nt] gang [gæη] give the green light [giv δ gri:n lait] glamorous [glæm r s] graffiti [græ fi:t u] gunman [ganm n] hear from sb [hi from] hedge [hedž] house-warming party [ haus,wo:miη pa:ti] immediate [i mi:dj t] hruď, prsa dospět k závěru začít, započít sociální činnost, veřejné služby, veřejná zařízení poradit se, konzultovat spojit se, navázat spojení přesvědčit soudní dvůr, soud soudní stenograf prasklý, popraskaný zločin referent pro předcházení zločinnosti zvědavý vydědit někoho oddaný, horlivý, nadšený závěr obhájce zoufale, nesmírně, vážně seržant tajné policie zabránit někomu (v dělání něčeho) odzbrojit nespokojenost rozvod odpykat si trest ve vězení dokument, doklad, listina dokumentární film schod přede dveřmi upozornit (někoho) na něco/ někoho napsat někomu krátký dopis obchodování s omamnými jedy popelnice povinnost, úkol dynamit skončit, uzavřít utéci, uniknout krajně, neobyčejně konečný, definitivní pokutovat, uložit pokutu namontovat, umístit síla, násilí, donucení podvod zdarma, bezplatně častý, hojný, obvyklý 15 16

9 UNIT 7 7. LEKCE UNIT 7/ 8 7./ 8. LEKCE imply [im plai] in cold blood [in k uld blad] in fact [in fækt] in response to [in ri spons tu] inconvenience [,ink n vi:nj ns] indeed [in di:d] influence [influ ns] innocent [in snt] intend [in tend] joyriding [džoiraidiη] junior defence lawyer [džu:nj di fens lo:j ] jury [džu ri] keep an eye on sb/ sth [ki:p n ai on] kidnapper [kidnæp ] kin [kin] laboratory [l bor t ri] ladder [læd ] letter-box [let boks] life imprisonment [laif im priznm nt] loan [l un] lock up [lok ap] loyal [loi l] make sure [meik šu ] make up for sth [meik ap fo:] misunderstanding [,misand stændiη] model [modl] modest [modist] mugger [mag ] multi-millionaire [malti,milj ne ] murderer [m :d r ] necessity [ni ses ti] nephew [nevju:] news report [nju:z ripo:t] normally [no:m li] nosy [n uzi] obligation [,obli geiš n] observant [ b z :vnt] obviously [obvi sli] offence [ fens] owner [ un ] part [pa:t] passer-by [pa:s bai] pensioner [penš n ] petty [peti] pick sb up [pik ap] pickpocketing [ pik,pokitiη] pin [pin] ping [piη] pollution [p lu:š n] possession [p zeš n] postcode [,p ust k ud] gang, parta dát zelenou, podpořit, schválit okouzlující, atraktivní kresby na stěně střelec, pistolník dostat zprávu od někoho živý plot oslava nastěhování do nového bytu bezprostřední, přímý naznačit chladnokrevně, s chladnou rozvahou ve skutečnosti, vlastně jako odpověď/ reakce/ odezva/ ohlas na nepohodlí, potíž, obtíž, překážka, nevýhoda opravdu, skutečně vliv nevinný zamýšlet, mít v úmyslu bláznivé jezdění pomocník/ asistent obhájce porota dávat pozor na/ hlídat někoho/ něco únosce, zloděj dětí příbuzenstvo, příbuzní laboratoř žebřík schránka na dopisy uvěznění na doživotí půjčka, výpůjčka zamknout loajální, oddaný, věrný ujistit se, zajistit odčinit, nahradit, dohnat nepochopení, nedorozumění model, vzor, šablona skromný zloděj a násilník, lupič multi-milionář vrah nutnost, potřeba synovec zpráva obyčejně dotěrný, vlezlý, všetečný závazek, povinnost pozorný, všímavý jasně, samozřejmě přestupek, zločin, přečin majitel, vlastník, držitel součást, součástka precaution [pri ko:š n] prohibition [,pr ui biš n] promotion [pr m uš n] promptly [promptli] property [prop ti] prosecutor [prosikju:t ] purchase [p :č s] put (sth) away [put wei] ransom [ræns m] rate [reit] react [ri ækt] recipient [ri sipi nt] recommend [,rek mend] refreshments [ri frešm nts] refund [ri:fand] regret [ri gret] regular [regjul ] remover [ri mu:v ] repeat offender [ripi:t fend ] replacement [ri pleism nt] represent [repri zent] request [ri kwest] resolve [ri zolv] rise [raiz] rob [rob] roommate [ru:mmeit] rusty [rasty] scratched [skræčt] seat belt [si:t belt] secret service agent [si:krit s :vis eidž nt] security [si kju r ti] security guard [si kju r ti ga:d] series [si ri:z] service [s :vis] set fire to sth [set fai tu] set free [set fri:] shoot [šu:t] shoplifter [ šop,lift ] shut [šat] signal [signl] sin [sin] social pressure [s uš l preš ] solve [solv] sort sth out [so:t aut] speak for [spi:k fo:] speed limit [ spi:d,limit] stab [stæb] stable [steibl] state [steit] steal [sti:l] stick [stik] stick out [stik aut] store detective kolemjdoucí důchodce, penzista drobný, malicherný vzít s sebou, naložit kapsářství špendlík zasvištění, zabzučení znečištění majetek, vlastnictví poštovní směrovací číslo předběžné opatření zákaz, prohibice povýšení okamžitě, pohotově majetek, vlastnictví žalobce koupit, nakupovat dát stranou, uložit, uklidit (něco) výkupné míra, poměr, procento reagovat, mít odezvu příjemce, adresát doporučit, poradit občerstvení vrátit peníze, nahradit lítost, žal, smutek pravidený stěhovák nepolepšitelný zločinec, recidivista náhrada, náhradní díl [sto: di tektiv] strapped [stræpt] sum up [sam ap] supply [s plai] surgery [s :dž ri] suspended sentence [s spendid sent ns] swear [swe ] tactful [tæktful] take control [teik k n tr ul] talk [to:k] tax inspector [tæks ins pekt ] terrorist [ter rist] testify [testifai] the accused [δi: kju:zd] the scene of the crime [δ si:n ov δ kraim] thief [θi:f] threaten [θretn] touch [tač] toxic waste [toksik weist] tray [trei] trust [trast] try sb (for sth) [trai fo:] turn to sb/ sth [t :n tu] tycoon [tai ku:n] unemployment [,anim ploim nt] vandal [vænd l] vehicle [vi:ikl] victim [viktim] violent [vai l nt] watchful [wočful] water pipe [wo:t paip] weapon [wep n] whisper [wisp ] window-box [wind uboks] wing [wiη] word processor [w :d pr uses ] work out [w :k aut] UNIT 8 activity [æk tiv ti] addictive [ diktiv] adult [ædalt] album [ælb m] alert [ l :t] alongside [ loη said] annual [ænju l] antique [æn ti:k] appointment [ pointm nt] archery [a:č ri] arrow [ær u] reprezentovat, zastupovat žádost, prosba vyřešit, rozluštit zvýšení, zvednutí oloupit, okrást, vyloupit spolubydlící rezavý, zrezivělý poškrábaný bezpečnostní pás tajný agent, pracovník rozvědky/ tajné služby bezpečnostní opatření stráž, ozbrojený doprovod řada, série, sled služba zapálit něco osvobodit střílet, vystřelit zloděj v obchodě zavřít signalizovat, oznámit hřích, prohřešek nátlak okolí, tlak společnosti vyřešit, vyluštit vyřešit něco mluvit za, být mluvčím omezení rychlosti probodnout, píchnout stáj pro koně, chlév říci, oznámit, tvrdit ukrást, odcizit přilepit, přichytit se vystrčit, vyčuhovat stráž v obchodě upevněný, svázaný shrnout dodávat, zásobovat operativní zákrok podmíněný rozsudek přísahat taktní, ohleduplný převzít kontrolu přednáška, řeč daňový úředník terorista dosvědčit, svědčit obžalovaný místo činu zloděj hrozit, vyhrožovat dotknout se jedovatý/ toxický odpad tác, tácek, podnos věřit, spolehnout se soudit někoho (za něco) obrátit se na někoho/ něco magnát, boss nezaměstnanost ničitel, vandal vozidlo oběť násilný, drsný bdělý, ostražitý vodní trubka/ roura zbraň šeptat, pošeptat okenní květinový truhlík křídlo vybavení počítače pro zpracování textů osvědčit se, ukázat se at your earliest convenience [æt jo: :li st k n vi:nj ns] athletics [ θ letiks] badminton [bædmint n] batch [bæč] be afraid of heights [bi: freid ov haits] beer mat [bi mæt] bet (on sth) [bet (on)] book fair [buk fe ] bow [b u] brush [braš] camp [kæmp] can t stand [ka:nt stænd] capable (of sth/ doing sth) [keip bl (ov/ du:iη)] challenging [čælindžiη] champion [čæmpj n] cheer sb on [či sb on] childhood [čaildhud] chin [čin] china [čain ] chore [čo:] chunk [čaηk] clay [klei] co-operative [k u o p r tiv] collect [k lekt] concentrate [kons ntreit] cope (with sth) [k up (wiθ)] couch [kauč] courageous [k reidž s] course [ko:s] court [ko:t] cricketer [krikit ] Cup Final [ kap,fainl] day trip [dei trip] dedication [dedi keišn] defeat (sb) [di fi:t] definitely [definitli] deny [di nai] detest [di test] differ [dif ] disable [dis eibl] display [di splei] diver [daiv ] diving [daiviη] donate [d u neit] eager (for sth/ to do sth) [i:g (fo:/ tu: du:)] endeavour [in dev ] energy [en dži] essential [i senšl] exhibit [ig zibit] exhibition centre [ig zibiš n sent ] expel sb (from sth) šíp jakmile se vám to bude hodit atletika bedminton várka, dávka bát se výšek pivní tácek vsadit knižní veletrh luk kartáč kemp nesnášet, nemoci vystát schopný něčeho náročný šampion, vítěz povzbuzovat dětství brada porcelán nepříjemná povinnost velký kus, porce hlína ochotný spolupracovat sbírat, vybrat soustředit se zvládnout, překlenout gauč odvážný, statečný hřiště (golfové) kurt hráč kriketu finálový zápas jednodenní výlet obětavost, odevzdání porazit, zvítězit určitě, rozhodně popřít, zapřít nenávidět, ošklivit lišit se zranit, zmrzačit vystavit, ukázat potápěč potápění věnovat, darovat nedočkavý, netrpělivý snaha, úsilí, námaha energie základ, nutnost ukázat, projevit, vystavit výstaviště, výstavní centrum 17 18

10 UNIT 8 8. LEKCE UNIT 8/ 9 8./ 9. LEKCE [ik spel (from)] faith [feiθ] fanatic [f nætik] fascinating [fæsineitiη] fearlessness [fi ilisnis] fee [fi:] figure skater [fig skeit ] fishing rod [fišiηrod] fit [fit] flat tyre [flæt tai ] game [geim] gear [gi ] generation [džen reiš n] gin [džin] goal [g ul] golf club [golfklab] graceful [greisful] grade [greid] gymnast [džimnæst] half [ha:f] hang-gliding [hæη glaidiη] hero [hi r u] hiking [haikiη] humble [hambl] ice-skates [aisskeits] in mid-air [in mide ] in reply to [in ri plai tu:] in search of sb/ sth [in s :č ov] in time [in taim] indicate [indikeit] input [input] inspire [in spai ] instructor [in strakt ] jogging [džogiη] kiln [kiln] knitting [nitiη] (knitting) needle [(nitiη) ni:dl] lead [li:d] lie [lai] lifetime [laiftaim] location [l u keiš n] magnifying glass [mægnifaiiηgla:s] marathon [mær θ n] medal [medl] meet [mi:t] membership [memb šip] mend [mend] mental performance [mentl p fo:m ns] mind [maind] miniature [minj č ] misbehave [misbi heiv] motor racing [m ut reisiη] mountainside [mauntinsaid] object (to sb/ sth or to vyhodit, vyloučit důvěra fanatik, nadšenec kouzelný, vzrušující nebojácnost poplatek, vstupné krasobluslař(ka) rybářský prut fit, v dobré kondici prázdná penumatika hra výstroj, potřeba generace gin gól golfový klub elegatní, půvabný prospěch gymnasta polovina létání na rogalu hrdina turistika skromný, prostý brusle ve vzduchu v odpověď, odpovídajíce při hledání, hledaje včas ukázat, vyjádřit podání informací inspirovat instruktor pomalý běh, klus pec, trouba pletení pletací jehlice vést, řídit ležet celý život, existence umístění, poloha zvětšovací sklo, lupa maratón, maratónský běh medaile vyhovovat, splňovat členství opravit, spravit duševní činnost, výkony hledět si, mít námitky miniaturní neslušně se chovat automobilové závody horský svah, horské úbočí doing sth) [ b džekt (tu: o: tu: du:iη)] operation [op reiš n] pager [peidž ] parachuting [pær šu:tiη] passion [pæš n] physical education [fizik l edju(:) keiš n] pitch [pič] porcelain [po:slin] potter s wheel [pot s wi:l] pottery [pot ri] pound [paund] preserve [pri z :v] prevent [pri vent] qualify (for sth) [kwolifai (fo:)] quit [kwit] racing driver [ raisiη,draiv ] rafting [raftiη] recent [ri:snt] referee [ref ri:] reference [refr ns] refreshed [ri frešt] report [ri po:t] reputation [repju teišn] ridge [ridž] ridiculous [ri dikjul s] ring [riη] rink [riηk] rival [raiv l] rugby [ragbi] saddle [sædl] sailing [seiliη] sandy [sændi] score [sko:] seemingly [si:miηli] send sb off [send ov] shuttlecock [šatlkok] slide [slaid] snorkelling [sno:kliη] snow-boarding [sn u bo:diη] solid [solid] sore [so:] spending money [spendiη mani] spiritual [spiritju l] stadium [steidj m] steady [stedi] step [step] sticker [stik ] suite [swi:t] supervise [sju:p vaiz] surfboard [s :fbo:d] surfing [s :fiη] protestovat, zamítnout operace malý operátor parašutismus vášeň, zaujetí tělocvik hřiště porcelán hrnčířské kolo hrnčířství bít, bušit zabezpečovat, ochraňovat zabránit, zamezit kvalifikovat, být způsobilým nechat, opustit, odejít automobilový závodník rafting (sport) nedávný soudce, rozhodčí doporučení, posudek svěží, plný síly zpráva, záznam, zápis pověst, reputace hřeben směšný, komický prsten (umělé) kluziště, bluslařská dráha soupeř ragby sedlo plachtění písčitý, pískový získat bod, dát gól zdánlivě odeslat, poslat badmintonový míček diapozitiv potápění snow-boarding silný, pevný bolestivý, bolavý kapesné duševní stadión, běžecká dráha klidný, stabilní, pevný vstoupit, vejít lepidlo řada pokojů, byt kontrolovat, dohlížet prkno pro surf surfování sweat [swet] take part in [teik pa:t in] tennis racquet [tenis rækit] tension [tenš n] the finals [δ fainls] thrill [θril] tour [tu ] tournament [tu n m nt] track [træk] tracksuit [træksju:t] unable (to do sth) [an eibl (tu: du:)] unaffected [an fektid] undersea [and si:] unfair [an fe ] unspoilt [an spoilt] up-to-date [apt deit] upset [apset] victory [vikt ri] warm up [wo:m ap] water polo [ wo:t,p ul u] watercolour [ wo:t,kal ] watersports [ wo:t spo:ts] wave [weiv] weight lifter [weitlift ] weights [weits] wet suit [wet sju:t] wise [waiz] wool [wul] work of art [w :k ov a:t] yearly [ji li] UNIT 9 a memory like an elephant [ mem ri laik n elif nt] acid rain [æsid rein] affectionate [ fekšn t] agreement [ gri:m nt] appeal to sb [ pi:l tu:] association [,s usi eiš n] at close quarters [æt kl us kwo:t s] awareness [ we nis] balanced [b lænsit] ban [bæn] be under the impression that [bi: and δi: im preš n δæt] besides [bi saidz] breed [bri:d] cancer [kæns ] caption [kæpš n] captivity [kæp tiv ti] potit se zúčastnit se tenisová raketa napětí, tlak finále vzrušení zájezd, turistická cesta turnaj, soutěž, klání dráha tepláky neschopný neovlivněný, nedotčený podmořský nespravedlivý nedotčený platný rozrušený, nešťastný vítězství rozcvičit, rozehřát vodní pólo vodová barva vodní sporty vlna (na moři) vzpěrač závaží skafandr, kombinéza pro potápěče moudrý, inteligentní vlna (vlněná tkanina) umělecké dílo každoroční, roční paměť jako slon kyselý déšť milující, láskyplný, něžný dohoda, smlouva zamlouvat se, budit zájem sdružení, asociace v těsné blízkosti, u sebe uvědomování si, vědomí vyvážený, rovnovážný zakázat, zakázat přístup být přesvědčen k tomu, ještě navíc z/rodit, z/plodit, mít mladé (o zvířatech) rakovina titulek, nadpis zajetí capture [kæpč ] carbon dioxide [ka:b n dai oksaid] carrier bag [kæri bæg] cautiously [ko:š sli] chemical [kemik l] chimpanzee [čimp n zi:] civil war [sivl wo:] clownish [klauniš] conflict [konflikt] contamination [k n,tæmi neiš n] contribute (to/ towards sth) [kæn tribju:t (tu:/ t wo:dz)] convenient [k n vi:nj nt] co-operation [k u,op r iš n] cosmetic [koz metik] cover [kav ] cruise [kru:z] curable [kju r bl] cut down [kat daun] deforestation [di:fori steiš n] demand (for sth) [di - ma:nd (fo:)] dependent (on/ upon sb/ sth) [di pend nt (on/ pon)] deprive sb/ sth of sth [di praiv ov] devote (oneself/ sth) to (sb/ sth) [di v ut (wanself) tu:] die out [dai aut] domesticate [d mestikeit] doze [d uz] drawback [dro:bæk] dump [damp] earth [ :θ] eat away [i:t wei] ecologist [i: kol džist] electricity [ilek tris ti] emission [i miš n] encourage [in karidž] endangered [in deinž d] ensure [in šu ] environmental [in,vai r n ment l] establish [i stæbliš] evident [evid nt] extinct [ik stiηkt] farmland [fa:mlænd] fence [fens] fierce [fi s] fight like cat and dog [fait laik kæt ænd dog] forested [foristid] dopadnout, chytit, zajmout kysličník uhličitý nákupní taška, sáček opatrně chemikálie šimpanz občanská válka směšný, komický spor, konflikt znečištění, zamoření, pošpinění přispět vyhovující, příhodný spolupráce, kooperace kosmetika povlak, obal, kryt plavba vyléčitelný porazit, srazit, skácet odlesňování, odlesnění zájem, poptávka závislý, odkázaný zbavit, připravit o věnovat, zasvětit vymřít, zaniknout ochočit, přizpůsobit dřímat, podřimovat nevýhoda, nedostatek složit, umístit země rozežírat, rozleptávat ekolog elektřina záření, emisní energie podporovat, povzbuzovat ohrožený, být v nebezpečí zajistit, zaručit týkající se prostředí založit, zřídit očividný, zřejmý, patrný vymřelý, vyhynulý zemědělská půda oplocení, plot, ohrada divoký, zlý rvát se jako kočka a pes 19 20

11 UNIT 9/ 10 9./ 10. LEKCE UNIT 10/ / 11. LEKCE form [fo:m] fumes [fju:ms] game park [geim pa:k] gentleness [džentlnis] globe [gl ub] go on strike [g u on straik] greenhouse effect [gri:nhaus i fekt] greenhouse gas [gri:nhaus gæs] guide [gaid] habitat [hæbitæt] harmful [ha:mful] harsh [ha:š] hatch [hæč] high spirits [hai spirits] homesick [h umsik] horn [ho:n] hunter [hant ] impenetrable [im penitr bl] in a sense [in sens] inhabit [in hæbit] international [int næš nl] jaguar [džægju ] kill two birds with one stone [kil tu: b :ds wiθ wan st un] leap [li:p] lessen [lesn] make a habit of sth [meik hæbit ov] make a profit [meik profit] mammal [mæm l] mankind [mænkaind] medical care [medik l ke ] medicine [medsin] national park [næš nl pa:k] nuclear [nju:kli ] observer [ b z :v ] ocean [ uš n] oil spill [oil spil] opposing [ p uziη] ozone layer [ uz un lei ] packaging [pækidžiη] pesticide [pestisaid] planet [plænit] plantation [plæn teiš n] postpone [p ust p un] power station [ pau steiš n] prospects [prospekts] protection [pr tekš n] put a stop to sth [put stop tu:] put in [put in] tvarovat, formovat kouř, plyny, výpary obora pro zvířata laskavost, vlídnost zeměkoule vstoupit do stávky skleníkový efekt plyn zapříčiňující růst teploty v atmosféře průvodce domov, domovina škodlivý krutý, drsný vylíhnout, vysedět mladé dobrá nálada tesknící po domově roh lovec nepřístupný z určitého hlediska bydlet, obývat mezinárodní jaguár zabít dvě mouchy jednou ranou skočit, vyskočit snížit, zmenšit navyknout si něco vydělat, mít zisk savec lidstvo lékařská péče lékařství, medicína národní park nukleární, jaderný pozorovatel oceán olejová skvrna opačný ozónová vrstva balení pesticid planeta plantáž odložit, odsunout elektrárna, energetická stanice naděje, šance, vyhlídky ochrana zadržet strávit quarter [kwo:t ] raise [reiz] rare [re ] recycling [ri :saikliη] reinvest [ri: invest] remain [ri mein] reptile [reptail] resources [ri so:siz] reuse [ri:ju:s] rewarding [ri wo:diη] rhino [rein u] roam [r um] rubbish tip [rabiš tip] savage [sævidž] scheme [ski:m] sea turtle [si: t :tl] self-defence [self difens] set goals for sb/ sth [set g uls fo:] shoot [šu:t] skin [skin] slope [sl up] smog [smog] society [s sai ti] species [spi:ši:z] spread [spred] square mile/ kilometre/ metre [skwe mail/ kil umi:t / mi:t ] straight from the horse s mouth [streit from δ ho:siz mauθ] stream [stri:m] suited (for sth) [sju:tid (fo:)] survive [s vaiv] technique [tek ni:k] thistle [θisl] thoughtfully [θo:tfuli] throughout [θru:aut] time [taim] tolerate [t lereit] tusk [task] under discussion [and di skaš n] unverprivileged [an privilidžd] unleaded petrol [an ledid petr l] unnatural [an næč rl] urban sprawl [ :b n spro:l] vicious [viš s] view [vju:] volcano [vol kein u] volunteer [,vol n ti ] waste [weist] whale [weil] wildlife conservation [waildlaif,kons veiš n] čtvt, čtvrtina zvednout, zvýšit vzácný, mimořádný recyklace znovu vložit, investovat zůstat, být nadále plaz, had zdroje, zásoby opětované použití užitečný, prospěšný nosorožec toulat se, bloumat skládka odpadků divoký plán, návrh, schéma mořská želva sebeobrana stanovit cíle výhonek kůže svah, sráň smog společnost druh (zool., bot.) rozšířit se, rozrůst se míle/ kilometr/ metr čtvereční ze zaručených zdrojů, ze spolehlivého pramene říčka vhodný (na něco) přežít technika, postup bodlák zamyšleně od začátku do konce, po celou dobu doba, epocha tolerovat, snášet, strpět kel projednávaný nemající žádné výsady bezolovnatý benzín nepřirozený živelný růst města útočný, zlostný považovat, posuzovat sopka, vulkán přihlásit se dobrovolně odpad, odpadky velryba péče o ochranu přírody work like a dog [w :k laik dog] wrapper [ræp ] UNIT 10 advertise [ædv taiz] alien [eilj n] argument [a:gjum nt] bark [ba:k] bear in mind [be in maind] blessing [blesiη] blow up [bl u ap] boarding school [bo:diηsku:l] bring out sth [briη aut] canteen [kæn ti:n] carry on (with sth/ doing sth) [kæri on (wiθ/ du:iη)] citizen [sitizn] classmate [kla:smeit] cloakroom [kl ukrum] co-educational school [k u dju(:) keiš nl sku:l] coach [k uč] come across [kam kros] come round [kam raund] composer [k m p uz ] comprehensive school [kompri hensiv sku:l] compulsory [k m pals ri] consciousness [konš snis] consultant [k n salt nt] course [ko:s] curriculum [k rikjul m] curse [k :s] definite [definit] device [di vais] disposal [di sp uzl] endlessly [ endlisli] excess [ik ses] fact [fækt] faculty [ fæklti] feed [fi:d] flair for sth [fle fo:] fluent [ flu: nt] for fear [fo: fi ] gifted [giftid] hand sth in [hænd in] headmaster [hed - ma:st ] helpfulness [helpfulnis] household [haush uld] dřít jako kůň, dřít jak mezek obal propagovat, reklamovat cizí hádka, spor, neshoda štěkat mít na mysli, nezapomínat dar, požehnání vyhodit do povětří, zničit výbuchem, explodovat internátní škola odhalit, ukázat kantýna pokračovat měšťan, obyvatel města spolužák šatna škola navštěvovaná dívkami i chlapci společně školit, připravovat se nalézt navštívit, přijít skladatel, komponista střední škola, kterou financuje vláda nutný, povinný vědomí konzultant kurz osnova, učební plán kletba, neštěstí konečný, definitvní přístroj, zařízení likvidace, odstranění nekonečně nadměrný, přehnaný skutečnost, fakta fakulta poskytovat talent, nadání pro plynulý z obavy nadaný dát, zadat ředitel školy prospěšnost, užitečnost domácnost individual [indi vidju l] instant [inst nt] keep control of [ki:p k n tr ul ov] kindergarten [ kind,- ga:tn] laugh at sb/ sth [la:ft æt] layout [leiaut] lice (pl of louse) [lais] machinery [m ši:n ri] master [ma:st ] material [m ti ri l] measure [mež ] merely [mi li] miracle [mir kl] motivation [m uti veiš n] niece [ni:s] on line [on lain] operating theatre [ op reitiη θi t ] outsider [aut said ] pay attention to sb/ sth [pei tenš n tu:] playground [pleigraund] playing field [pleiiηfi:ld] point [point] primary school [praim ri sku:l] print (sth) out [print aut] private school [praivit sku:l] refresher course [ri freš ko:s] regain [ri gein] repetitive [re pititi:v] response [ri spons] restate [ri: steit] row [r u] run [ran] scare [ske ] science [sai ns] screen [skri:n] secondary school [sek nd ri sku:l] section [sekš n] shape [šeip] shed [šed] single-sex school [siηgl seks sku:l] sit [sit] sort [so:t] splash [splæš] staffroom [sta:f ru:m] storage [sto:ridž] strain [strein] tear one s hair out [ti wans he aut] term [t :m] the faint-hearted [δ feintha:tid] individuální okamžitý, naléhavý mít kontrolu, hlídat mateřská škola smát se rozložení, uspořádání vši stroje, strojní zařízení mistr, vedoucí informace, fakta opatření, krok pouze, jenom zázrak motivace, stimul neteř připojení k počítači operační sál cizinec, nezasvěcenec dávat pozor hřiště sportovní hřiště bod základní škola vytisknout soukromá škola opakovací, doplňkový kurz znovu získat, nabýt stále se opakující odezva, ohlas, odpověď lépe formulovat řada, řádek vést, řídit panika, poděšení přírodní vědy obrazovka střední škola část utvořit, ztvárnit kůlna, dílna školy pouze pro chlapce nebo pouze pro dívky absolvovat roztřídit, rozdělit postříkat, pocákat kabinet skladování, uskladnění namožení, napětí, tlak rvát si vlasy z hlavy obodbí, trimestr, semestr bázlivec, zbabělec originál 21 22

12 UNIT LEKCE UNIT 11/ / 12. LEKCE the original [δi: ridž nl] tolerance [tol r ns] translator [træns leit ] unfold [an f uld] wastage [weistidž] white-water rafting [wait wo:t ra:ftiη] willingness [wiliηnis] with a view to doing sth [wiθ vju: tu: du:iη] with flying colours [wiθ flaiiη kal s] work [w :k] workplace [w :k pleis] zeal [zi:l] UNIT 11 accessible [ k ses bl] acting [æktiη] admission [ d miš n] adore [ do:r] aisle [ail] alert [ l :t] amusement arcade [ mju:zm nt : keid] aquarium [ kwe ri m] army [a:mi] attraction [ trækš n] audience [o:dj ns] audition [o: diš n] backstage [bæksteidž] ballerina [bæl ri:n ] be here to stay [bi: hi tu: stei] be in the mood for (doing) sth/ to do sth [bi: in δ mu:d fo: (du:iη)/ tu: du:] beloved [bi lavid] brand [brænd] breathtaking [breθteikiη] cable car [keiblka:] capture [kæpč ] carefree [ke fri:] caretaker [ ke,teik ] cast [ka:st] causeway [ko:zwei] cello [čel u] chain [čein] choir [kwai ] chuckle [čakl] climax [klaimæks] collide (with sb/ sth) [k laid (wiθ)] comedian [k mi:dj n] conductor [k n dakt ] countless [kauntlis] cramps [kræmps] crew [kru:] tolerance, trpělivost překladatel, tlumočník odhalit mrhání, plýtvání plavba na voru ve zpěněné vodě ochota za účelem vítězně, triumfálně fungovat, osvědčit se pracoviště horlivost, nadšení přístupná, dostupná herci vstupné, vstupenka zbožňovat, milovat ulička, chodbička varovat zábavná galerie akvárium armáda, vojenská služba zajímavost, atrakce publikum, diváci zúčastnit se konkurzu zákulisní tanečnice pobývat mít náladu milovaný, drahý druh, typ úžasný, beroucí dech lanovka zachytit, chytit bezstarostný, lehkovážný školník obsazení, účinkující zvýšená cesta (violon)cello řetězec, síť pěvecký sbor, skupina potlačovaný smích, chichot vyvrcholení, klimax srazit se, střetnout, narazit komik, komediant průvodčí nesčetný, nespočetný žaludeční křeče pracovní skupina, četa kritik critic [kritik] cub [kab] curator [kju reit ] curtain-call [k :tnko:l] decade [dekeid] depict [di pikt] destructive [di straktiv] determination [di,t :- mi neiš n] director [di rekt ] dodgems [dodž ms] doting [d utiη] dwarf [dwo:f] emergency [i m :dž nsi] encounter [in kaunt ] entertainment [ent teinm nt] enthral [in θro:l] epic [epik] eruption [i rapš n] excellent value for money [eks l nt vælju: fo: mani] fiancé [fi a:nsei] fit [fit] flying trapeze [flaiiη tr pi:z] foyer [foiei] freedom [fri:d m] gasp [ga:sp] gigantic [džai gæntik] gripping [gripiη] half-hourly [ha:f au li] harbour [ha:b ] headline [hedlain] heartwarming [ha:two:miη] hurricane [harik n] imminent [imin nt] in addition (to sb/ sth) [in diš n (tu:)] in all weather [in o:l weδ ] in amazement [in meizm nt] interior [in ti ri ] knock sb down [nok daun] lagoon [l gu:n] lead singer [li:d siη ] lobby [lobi] lodger [lodž ] lyrics [liriks] matinee [mætinei] military service [milit ri s :vis] mládě ředitel, spráce vyvolání před oponu, opona dekáda, desetiletí zobrazit, vymalovat ničivý, destruktivní odhodlání ředitel elektrická autíčka bezmezně milující trpaslík nepředvídaná událost, náhlá příhoda narazit, setkat se zábava, pobavení upoutat, okouzlit epická báseň, epos výbuch, erupce výborná kvalita za tu cenu snoubenec hodit se, padnout visutá hrazda vstupní hala svoboda prudce vdechnout, zajíknout se obrovský, ohromný poutavý, napínavý půlhodinový přístav titulek, záhlavní řádek potěšující, povzbudivý hurikán, uragán nastávající, blízký nadto, mimoto, navíc za každého počasí v úžasu, s překvapením vnitřek, interiér srazit laguna hlavní zpěvák vestibul, hala (pod)nájemník text, slova (k písni) odpolední představení vojenská služba příšera, monstrum monster [monst ] multi-screen cinema complex [malti skri:n sin m kompleks] nation [neiš n] nausea [no:sj ] nest [nest] orchestra [o:kistr ] orchid [o:kid] organiser [o:g nais ] outweigh [aut wei] overhear [ uv hi ] pantomime [pænt maim] pass [pa:s] path [pa:θ] patrol boat [p tr ul b ut] per [p :] petrifying [petrifaiiη] playwright [pleirait] plunge [plandž] podium [p udi m] policy [polisi] pose (for sb/ sth) [p uz (fo:)] producer [pr dju:s ] rear [ri ] relaxing [ri læksiη] reluctant [ri lakt nt] remake [ri: meik] run out (of sth) [ran aut (ov)] scene [si:n] screening [skri:niη] screenwriter [ skri:n,- rait ] script [skript] seat [si:t] sedate [si deit] selection [si lekš n] setting [setiη] shade [šeid] shot [šot] simulated [simjuleitid] slot [slot] son-in-law [saninlo:] sound system [saund sistim] soundtrack [saundtræk] source [so:s] spectacular [spek tækjul ] spotlight [spotlait] star [sta:r] submarine [sabm ri:n] trace sth to sth [treis tu:] twist [twist] unbeatably [an bi:t bli] unfamiliar [anf mili ] komplex kin s mnoha promítacími plochami národ, stát, lid mořská nemoc hnízdečko, domov orchestr orchidej organizátor převážit, převažovat tajně vyslechnout pohádková revue hraná zejména o Vánocích vstupenka, průkaz cesta, dráha, chodník hlídkující loď za, na, v děsivý, strašlivý dramatik, autor her skok do vody pódium metoda, způsob, plán sedět modelem, pózovat producent, tvůrce zadní část, zadní strana uvolňující, relaxační neochotný, zdráhavý nové zpracování starého filmu vyčerpat, dojít výstup, scéna promítání scénárista rukopis, text posadit, usadit klidný, pomalý výběr prostředí, umístění odstín, tón záběr, šot umělý, imitující rubrika, kolona, místo zeť zvukový system filmová hudba zdroj, pramen působivý, uchvacující světlo reflektoru, reflektor hrát hlavní roli podmořský jít po stopě, sledovat trik, fingl, finta nepřekonatelná neznámý neupravený, nezpracountreated [an tri:tid] up-to-date [,apt deit] usher [aš ] variety show [v rai ti š u] wander [wond ] within easy reach of sb/ sth [wi δin i:zi ri:č ov] UNIT 12 aboard [ bo:d] accelerator pedal [ k sel reit pedl] alternate [o:lt neit] altitude [æltitju:d] altogether [o:lt geδ ] anchor [æηk ] assess [ ses] badge [bædž] beforehand [bi fo:hænd] board [bo:d] boarding pass [bo:diη pa:s] bonnet [bonit] boot [bu:t] buffet car [bafit ka:] by heart [bai ha:t] cab [kæb] calculation [,kælkju leiš n] carpenter [ka:p nt ] carriage [kæridž] carry out [kæri aut] cart [ka:t] cater for (sb/ sth) [keit fo:] change [čeindž] chiefly [či:fli] clutch pedal [klač pedl] coach [k uč] colour-coded [ kal k udid] commute [k mju:t] compartment [k m pa:tm nt] conduct [kondakt] conference [konf r ns] confine sb/ sth to sth [k n fain tu:] dashboard [dæšbo:d] deckchair [dekče ] delay [di lei] demonstrate [dem nstreit] departure [di pa:č ] discipline [disiplin] disturbance [di st :b ns] dying breed [daiiη bri:d] engine room [endžinsoučasný, moderní uvaděč, vrátný varietní představení, estráda toulat se, bloumat snadno dostupný, nadosah na palubě pedál plynu střídat výška úplně, naprosto, celá kotva stanovit, určit, vyměřit odznak, znak, medaile předem, předtím vstoupit na palubu palubní průkaz kapota, kryt zavazadlový prostor jídelní (bufetový) vůz slovo od slova, zpaměti taxi výpočet, kalkulace tesař kočár, vůz, povoz provést, uskutečnit vozík, kára zásobovat, sloužit peníze nazpět především, hlavně pedál spojky autokar, dálkový autobus barevně odlišené pravidelně dojíždět (autobusem, vlakem,...) oddělení, úsek vést, řídit, organizovat konference, setkání omezit, uzavřít palubní deska lehátko odložit, zpozdit ukázat, předvádět odjezd disciplína, kázeň rušení, porucha vymírající druh strojovna 23 24

13 UNIT LEKCE IRREGULAR VERBS NepravidelnÉ slovesa ru:m] fare [fe ] fasten [fa:sn] feature [fi:č ] flight attendant [flait tend nt] frustrating [fra streitiη] gear [gi ] generalisation [,džen r laizeiš n] gondola [gond l ] handlebar [hændlba:] have a high opinion of sb/ sth [hæv hai pinj n ov] head-on collision [hed on k liž n] hot-air balloon [hot e b lu:n] hovercraft [hov kra:ft] hydrofoil [haidr ufoil] ignition [ig niš n] invent [in vent] issue [išju:] lane [lein] launch [lo:nč] level crossing [,levl krosiη] licence [lais ns] life saving drill [laif seiviη dril] locomotive [l u k m utiv] luggage rack [lagidžræk] magnet [mægnit] mast [ma:st] memorise [mem raiz] meter [mi:t ] minimum [minim m] minority [mai nor ti] moped [m uped] muster station [mast steiš n] number plate [namb pleit] obey [ bei] on time [on taim] one-way street [wan wei stri:t] outcome [autkam] paddle [pædl] paddle boat [pædlb ut] parachute jump [pær šu:t džamp] peak hours [pi:k au z] pedestrian subway [pi destri n sabwei] penny [peni] jízdné upevnit, zapnout rys, znak, jev steward, letuška zklamaný zařízení, nářadí zevšeobecnění, generalizace gondola řidítko mít kladný názor čelní srážka horkovzdušný balon vznášedlo, kluzník křídlový člun zapálení, vznícení vynalézt, vymyslet vydat, vystavit dráha, pruh, proud spustit, zahájit úrovňová křižovatka (železniční přejezd) povolení, oprávnění nácvik instrukcí při ohrožení života na lodi nebo v letadle lokomotiva přihrádka na zavazadla magnet stěžeň, stožár naučit se zpaměti měřidlo, počítadlo minimální menšina moped nástupní stanoviště značka vozidla, číslo vozu poslouchat, řídit se včas, přesně jednosměrka výsledek, závěr pádlovat, veslovat kolesový parník seskok padákem doba špičky podchod pro chodce penny (měnová jednotka) procento per cent [p sent] permit [p :mit] petrol gauge [petr l geidž] physician [fi ziš n] platform [plætfo:m] port [po:t] power [pau ] prescription [pri skripš n] procedure [pr si:dž ] proportion [pr po:š n] pull out [pul aut] pull over [pul uv ] purser [p :s ] questionnaire [kwesti ne ] raft [ra:ft] ready-made [redi meid] rear view mirror [ri vju: mir ] reckless [reklis] regard (sb/ sth) as sth [ri ga:d æs] regulate [regjuleit] rely (on/ upon sb/ sth) [ri lai (on/ pon)] retire [ri tai ] rickshaw [rikšo:] roadworks [r ud w :ks] saloon [s lu:n] seasick [si:sik] sole [s ul] speech [spi:č] speedy [spi:di] steamboat [sti:mb ut] steer [sti ] stray [strei] stressful [stresful] submarine [sabm ri:n] sum [sam] survey [s :vei] suspended [s spendid] track [træk] trade [treid] traffic law [træfik lo:] transport [trænspo:t] trap [træp] turn out that [t :n aut δæt] upright [ap rait] version [v :š n] wagon [wæg n] wait [weit] wardrobe [wo:dr ub] wind (up/ down) [waind (ap/ daun)] wisely [waizli] worldwide [w :ld waid] povolení měřidlo benzínu lékař, doktor nástupiště přístav pohánět lékařský předpis, recept postup, způsob práce poměr, část, díl odjet, vyjet zajet ke kraji vozovky lodní hospodář, pokladník dotazník vor, plť, prkna hotový, konfekční zpětné zrcátko lehkomyslný, riskantní vážit si někoho řídit, usměrňovat spoléhat se, opírat se, počítat jít do důchodu rikša práce na silnici salonní vůz trpící mořskou nemocí jediný, univerzální řeč, promluva rychlý, okamžitý parník řídit zabloudit stresující ponorka součet průzkum pověsit, zavěsit dráha, koleje obchod dopravní předpisy doprava, přeprava bryčka nakonec se ukázat svislý, kolmý verze, podoba vůz, vagón čekání, očekávání šatník točit, otočit (nahoru, dolů) moudře, rozumně celosvětový bezcenný, zbytečný INFINITIVE PAST PAST PARTICIPLE be [bi:] was [woz] been [bi:n] bear [be ] bore [bo:] born(e) [bo:n] beat [bi:t] beat [bi:t] beaten [bi:tn] become [bi kam] became [bi keim] become [bi kam] begin [bi gin] began [bi gæn] begun [bi gan] bite [bait] bit [bit] bitten [bitn] blow [bl u] blew [blu:] blown [bl un] break [breik] broke [br uk] broken [br ukn] bring [briη] brought [bro:t] brought [bro:t] build [bild] built [bilt] built [bilt] burn [b :n] burnt/ burned burnt/ burned [b :nt/ b :nd] [b :nt/ b :nd] burst [b :st] burst [b :st] burst [b :st] buy [bai] bought [bo:t] bought [bo:t] can [kæn] could [kud] (been able to) catch [kæč] caught [ko:t] caught [ko:t] choose [ču:z] chose [č uz] chosen [č uzn] come [kam] came [keim] come [kam] cost [kost] cost [kost] cost [kost] cut [kat] cut [kat] cut [kat] deal [di:l] dealt [delt] dealt [delt] dig [dig] dug [dag] dug [dag] do [du:] did [did] done [dan] draw [dro:] drew [dru:] drawn [dro:n] dream [dri:m] dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed [dremt/ dri:md] [dremt/ dri:md] drink [driηk] drank [dræηk] drunk [draηk] drive [draiv] drove [dr uv] driven [ drivn] eat [i:t] ate [et] eaten [ i:tn] fall [fo:l] fell [fel] fallen [fo:ln] feed [fi:d] fed [fed] fed [fed] feel [fi:l] felt [felt] felt [felt] fight [fait] fought [fo:t] fought [fo:t] find [faind] found [faund] found [faund] flee [fli:] fled [fled] fled [fled] fly [flai] flew [flu:] flown [fl un] forbid [f bid] forbade [f bæd] forbidden [f bidn] forget [f get] forgot [f got] forgotten [f gotn] forgive [f giv] forgave [f geiv] forgiven [f givn] freeze [fri:z] froze [fr uz] frozen [fr uzn] get [get] got [got] got [got] give [giv] gave [geiv] given [givn] go [g u] went [went] gone [gon] grow [gr u] grew [gru:] grown [gr un] hang [hæη] hung/ hanged hung/ hanged [haη/ hæη d] [haη/ hæη d] have [hæv] had [hæd] had [hæd] hear [hi ] heard [h :d] heard [h :d] hide [haid] hid [hid] hidden [hidn] hit [hit] hit [hit] hit [hit] hold [h uld] held [held] held [held] hurt [h :t] hurt [h :t] hurt [h :t] keep [ki:p] kept [kept] kept [kept] know [n u] knew [nju:] known [n un] lay [lei] laid [leid] laid [leid] lead [li:d] led [led] led [led] learn [l :n] learnt/ learned learnt/ learned [l :nt/ l :nd] [l :nt/ l :nd] leave [li:v] left [left] left [left] ČESKÝ VÝZNAM být nést, (po)rodit, narozen bít, tlouci stát se začít kousat, škrábat foukat lámat přinést stavět hořet, pálit prasknout kupovat moci, smět chytit vybrat si přijít, přijet stát (kolik) řezat, krájet jednat, zabývat se kopat dělat táhnout, kreslit snít pít jet, řídit jíst padat krmit, živit, zásobovat cítit bojovat nalézt prchat, uprchnout letět zakázat zapomenout odpustit zmrznout dostat, obdržet dát jít růst pověsit mít, vlastnit slyšet skrývat udeřit, zasáhnout držet zranit, bolet držet znát, vědět položit vést učit se opustit, nechat 25 26

14 IRREGULAR VERBS NEPRAVIDELNÁ SLOVESA CONDITIONALS PODMÍNKOVÉ VĚTY lend [lend] let [let] lie [lai] light [lait] lose [lu:z] make [meik] mean [mi:n] meet [mi:t] pay [pei] put [put] read [ri:d] ride [raid] ring [riη] rise [raiz] run [ran] say [sei] see [si:] seek [si:k] sell [sel] send [send] set [set] sew [s u] shake [šeik] shine [šain] shoot [šu:t] show [š u] shut [šat] sing [siη] sit [sit] sleep [sli:p] smell [smel] speak [spi:k] spell [spel] spend [spend] split [split] spread [spred] spring [spriη] stand [stænd] steal [sti:l] stick [stik] sting [stiη] stink [stiηk] strike [straik] swear [swe ] sweep [swi:p] swim [swim] take [teik] teach [ti:č] tear [te ] tell [tel] think [θiηk] throw [θr u] understand [,and stænd] wake [weik] wear [we ] win [win] lent [lent] let [let] lay [lei] lit [lit] lost [lost] made [meid] meant [ment] met [met] paid [peid] put [put] read [red] rode [r ud] rang [ræη] rose [rouz] ran [ræn] said [sed] saw [so:] sought [so:t] sold [s uld] sent [sent] set [set] sewed [s ud] shook [šuk] shone [šon] shot [šot] showed [šoud] shut [šat] sang [sæη] sat [sæt] slept [slept] smelt/ smelled [smelt/ smeld] spoke [sp uk] spelt/ spelled [spelt/ speld] spent [spent] split [split] spread [spred] sprang [spræη] stood [stud] stole [st ul] stuck [stak] stung [staη] stank [stæηk] struck [strak] swore [swo:] swept [swept] swam [swæm] took [tuk] taught [to:t] tore [to:] told [t uld] thought [θo:t] threw [θru:] understood [,and stud] woke [w uk] wore [wo:] won [wan] wrote [r ut] lent [lent] let [let] lain [lein] lit [lit] lost [lost] made [meid] meant [ment] met [met] paid [peid] put [put] read [red] ridden [ridn] rung [raη] risen [rizn] run [ran] said [sed] seen [si:n] sought [so:t] sold [s uld] sent [sent] set [set] sewn/ sewed [s un/ s ud] shaken [šeik n] shone [šon] shot [šot] shown [šoud] shut [šat] sung [saη] sat [sæt] slept [slept] smelt/ smelled [smelt/ smeld] spoken [sp uk n] spelt/ spelled [spelt/ speld] spent [spent] split [split] spread [spred] sprung [spraη] stood [stud] stolen [st ul n] stuck [stak] stung [staη] stunk [staηk] struck [strak] sworn [swo:n] swept [swept] swum [swam] taken [teik n] taught [to:t] torn [to:n] told [t uld] thought [θo:t] thrown [θr u] understood [,and stud] woken [w uk n] worn [wo:n] won [wan] written [ritn] půjčit (někomu) nechat, dovolit ležet zapálit ztratit udělat znamenat potkat se, setkat se zaplatit dát číst, přečíst jet, jezdit zvonit, znít, zvučet vstávat, stoupat, vzrůstat utíkat, běžet říci vidět, spatřit, pozorovat hledat, shánět se po prodat, prodávat poslat, odeslat sestavit, postavit šít, přišít třást (se), potřást svítit, zářit, třpytit se střílet ukázat zavřít zpívat sedět spát čichat, vonět, páchnout mluvit hláskovat trávit, strávit rozdělit roztáhnout, rozprostřít pramenit postavit se, stát ukrást, odcizit slepit, uchytit píchnout, bodnout páchnout uhodit, bít přísahat zamést, vymést plavat, přeplavat vzít, uchopit učit, vycvičovat, vyučit roztrhnout, trhat říkat, vyprávět myslet, vymyslit hodit, odhodit rozumět, chápat, pochopit vzbudit se, probouzet nosit vyhrát, získat psát, napsat - Jestliže větě vedlejší (s if) předchází věta hlavní, pak se od sebe věty oddělují čárkou. If he had been more careful, he wouldn t have caused the accident if he had been more careful. (no comma) - Podmínkové věty obvykle uvádí if. Další vyjádření mohou být: unless (= if not), providing, provided (that), as long as, in case, on condition (that), but for + -ing form/ noun, otherwise, or eise, what if, supposing, even if, only if. Unless you work more efficiently, you ll be fired. I will do it only if you promise not to tell anyone. - Ve spisovné angličtině se v 2. typu podmínkových vět normálně užívá po if were místo was pro všechny osoby. - Ve vedlejších větách normálně neužíváme will, would nebo should. If you want this, you can have it. (not: if you CONDITIONALS - PODMÍNKOVÉ VĚTY PŘÍSLOVEČNÉ utvořili žádost, prosbu CONDITIONALS If- věta vedlejší Hlavní věta (výsledná věta) Použití Typ 1 If + forma přítomného času Future/ Imperative can/ may pravdivá skutečnost nebo skutečná (Present S., Present Cont. might/ must/ should + bare pravděpodobnost, že se přítomnost or Present Perfect) inf/ Present Simple něco stane v současnosti nebo v budoucnosti If the weather is nice, we will go on an excursion. If you have done your homework, you can watch TV. If you have a headache, take an aspirin. Type 2 If + Past Simple would/ could/ might + prostý neskutečné v přítomnosti; neskutečná or Past Continuous infinitiv také se užívá k dávání rady přítomnost If I were you, I wouldn t speak to him again. (rada) If he didn t eat so many sweets, he wouldn t have a problem with his teeth. (ale on jí mnoho sladkostí - nepravda v přítomnosti) Type 3 If + Past Perfect or Past would/ could/ might + have imaginární situace protichůdná neskutečná Perfect Continuous + past participle s faktem v minulosti; také se minulost používá k vyjádření lítosti nebo kritiky If she had known how to use the mixer, she wouldn t have broken it. will want.) Will, would nebo should přesto můžeme ve vedlejších větách použít, abychom nebo vyjádřili trápení, nejistotu, pochybnosti nebo naléhavost. Anglicko-český slovník k učebnici Enterprise 4, Virginia Evans - Jenny Dooley Vydala INFOA, Nová 141, Dubicko, 1. vydání 2002, ISBN Enterprise

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití.

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití. JÍDLO I polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. salát Dám si salát. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. nápoj, pití Dám si pití. příloha Dám si přílohu. smažený sýr Dám si smažený sýr. hranolek, hranolky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

V létě letí nízké ceny

V létě letí nízké ceny V létě letí nízké ceny Výrazná dámská halenka s tropickým květinovým potiskem, S-XL 1 Vzdušná dámská halenka, s vyšívaným výstřihem a gumou ve spodní části, S-XXL Pohodlné dámské šortky se širokou gumou

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo

shirt T-shirt skirt jacket suit wear kostým prádlo Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 1. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: suit, shoes, jacket, T-shirt, dress, wear, Cíl práce a způsob použití: práce

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 03

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 03 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 60 03 OBSAH Strana: 1 Úvod... 2 2 Důležitá, obecně platná upozornění k obsluze dotykové obrazovky:... 3 3 Uvedení do provozu... 3 3.1 Propojení systému... 4 3.2 Proudové

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Ceník vyráběných ND TATRA 600 TATRAPLÁN / Price list of new made car spare parts

Ceník vyráběných ND TATRA 600 TATRAPLÁN / Price list of new made car spare parts Ceník vyráběných ND TATRA 600 TATRAPLÁN / Price list of new made car spare parts 600-100 Olejový chladič T 600 Oil cooler T600 600-101 Oprava + úprava hlavy válců T 600 1 ks / bezolovnatý benzín, nová

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

EnglishDrill. Promiňte, sedí tu někdo? Have you got the [ 'hæv ju: 'got ðə Máte chvilku, prosím? I think we've met before, haven't we?

EnglishDrill. Promiňte, sedí tu někdo? Have you got the [ 'hæv ju: 'got ðə Máte chvilku, prosím? I think we've met before, haven't we? Natural English Intermediate () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit 1, 4 lekce, 72 slovíček/slovních spojení (celý rozsah Unit 1-12, 48 lekcí, 767 slovíček - po registraci)

Více

N a š e i m a g e nevhodné

N a š e i m a g e nevhodné nevhodné Naše image Standardy image (Image code) Image je náš obraz, vnější působení, celkový dojem, který o sobě vytváříme na veřejnosti. Tato brožura představuje standardy image zaměstnance ČSOB včetně

Více

Ceník oděvů GASTRO 2011 dafne@dafne.cz www.dafne.cz Stranačíslo Název 5 1 Sako s ozdobným přestřižením v pase 2 150,- -sukně klasická 850,- 5 2 Sako

Ceník oděvů GASTRO 2011 dafne@dafne.cz www.dafne.cz Stranačíslo Název 5 1 Sako s ozdobným přestřižením v pase 2 150,- -sukně klasická 850,- 5 2 Sako Ceník oděvů GASTRO 2011 dafne@dafne.cz www.dafne.cz Stranačíslo Název cena 5 1 Sako s ozdobným přestřižením v pase 2 150,- -sukně klasická 850,- 5 2 Sako klasické na jeden knoflík 2 150,- 6 1 Sako dámské

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

Návody k hydraulice MORIS

Návody k hydraulice MORIS Návody k hydraulice MORIS Obsah: 1, Hydraulické schéma 1-2 2, Regulace rozvad e 3-4 3, Technické podmínky provozu hydraulických systém Moris 5-7 4, Zkoušení bezpe nostního ventilu 8-12 LIFT COMPONENTS

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EnglishDrill. plout, vznášet se (ve vodě, ve vzduchu)

EnglishDrill. plout, vznášet se (ve vodě, ve vzduchu) Inside Out Intermediate () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 7 lekcí, 11 slovíček (rozsah všech 66 lekcí, 1474 slovíček - po registraci) Copyright 007 Ing. Otakar Doležal

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Stručné vysvětlení a instrukce pro zpracování

Stručné vysvětlení a instrukce pro zpracování page 1 of 5 Stručné vysvětlení a instrukce pro zpracování Smyslem této studie je konstrukční zlepšení ochrany posádky před zraněním při "přežitelných nehodách" větroňů.. Pro tento účel je zapotřebí znát

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

AGIA PELAGIA - CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA *****

AGIA PELAGIA - CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA ***** AGIA PELAGIA - CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha a popis : Rozlehlý hotelový resort CHC Athina Palace Resort & SPA byl postaven na malém výběžku na pobřeží ve vesničce

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

IZŠ Radotín Školní rok : 2001-2010 Loučanská 1112/3 Praha Radotín ABSOLVENTSKÁ PRÁCE - STREET DANCE

IZŠ Radotín Školní rok : 2001-2010 Loučanská 1112/3 Praha Radotín ABSOLVENTSKÁ PRÁCE - STREET DANCE IZŠ Radotín Školní rok : 2001-2010 Loučanská 1112/3 Praha Radotín ABSOLVENTSKÁ PRÁCE - STREET DANCE Zpracovala : Kristýna Králová (9.A) Konzultant : Marta Grä tzová Oponent: Tomáš Huráb dne: 15. 1. 30.

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

PŘEDSTAVUJEME. Komfort, který si zasloužíte... myslíme na Vás WE ARE INTRODUCING

PŘEDSTAVUJEME. Komfort, který si zasloužíte... myslíme na Vás WE ARE INTRODUCING PŘEDSTAVUJEME Grandhotel Pupp je již po tři staletí tradičním symbolem Karlových Varů, místem komfortu a prvotřídních služeb pro hosty z celého světa. Neokusit atmosféru a speciality puppovských restaurací

Více

MOBILNÍ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ

MOBILNÍ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ Produktový katalog MOBILNÍ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ Zahradní grily SMOKY FUN jsou tradičně vyráběny ručně v České republice. Mají velmi masivní konstrukci ze silného ocelového plechu a rošty z nerezové oceli.

Více

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Originál! Více než 65 let partnerství s našimi zákazníky Zákaznický servis, spolehlivost, kvalita a pružnost jsou základy naší společnosti po více než 65

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce accident [ 'æksidənt ] nehoda 14 apartheid [ ə'pa:taid ] apartheid 14 beat [ 'bi:t ]

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Lekce accident [ 'æksidənt ] nehoda 14 apartheid [ ə'pa:taid ] apartheid 14 beat [ 'bi:t ] English in Mind Starter () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 2 lekce (Unit 3 a 14) - 96 slovíček (rozsah všech 16 lekcí - 970 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing.

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

LOOKBOOK JARO - LÉTO 2010

LOOKBOOK JARO - LÉTO 2010 LOOKBOOK JARO - LÉTO 2010 Dámská obuv Baleríny Model.: 1 100 726 Cena: 449 Kč Velikosti: 37-41 Rock n Roll-baleríny v aktuálním černo/bílém károvaném vzoru. Model: 1 100 727 Cena: 449 Kč Rock n Roll-baleríny

Více

EnglishDrill. vázanka, remíza, mašle

EnglishDrill. vázanka, remíza, mašle American Language Course Level III. (Books 13-18) () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 3 lekce - 132 slovíček (rozsah všech 24 lekcí - 1097 slovíček - po registraci) Copyright

Více

Test profesních kompetencí profesního rozvoje

Test profesních kompetencí profesního rozvoje Test profesních kompetencí profesního rozvoje Jméno:. 1. BODY: a) Učit jazyky (být tlumočníkem) Sv b) Rozhodovat o koncepci a skladbě natáčení filmu U c) Řídit úsek závodu, který vyrábí automobilové součástky

Více

CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISION AT SEA (COLREG) Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři 1972.

CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISION AT SEA (COLREG) Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři 1972. CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISION AT SEA (COLREG) Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři 1972. Část A všeobecná ustanovení Pravidlo 1 Použití a) Tato pravidla

Více

Snadné přenášení pro snadnou zábavu

Snadné přenášení pro snadnou zábavu Snadné přenášení pro snadnou zábavu Tyto motory se zcela novým vzhledem jsou tak lehké a snadno ovladatelné, že jejich přenášení z břehu na palubu vaší velké lodě bude hračka. Motory F4, F5 a F6 lze snadno

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016 Loď Celebrity Reflection Plná penze Termín: 26. 2. - 6. 3. 2016 Loď Celebrity Reflection, člen lodní společnosti Celebrity Cruises, je v provozu

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR PRODAVAČ MGR. DITA HEJLOVÁ DOPIS - REKLAMACE VY_32_INOVACE_AH_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

Bonusy a dárky pro Vaši firmu nejen ze Skandinávie!

Bonusy a dárky pro Vaši firmu nejen ze Skandinávie! Bonusy a dárky pro Vaši firmu nejen ze Skandinávie! jednoduchá volba kvality originální norské svetry kvalitní firemní oblečení dárková káva a čaj Chcete: originalitu, exkluzivitu, kvalitu... KDO JSME?

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM60ND NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax:

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Vítej ve světě PlayStation

Vítej ve světě PlayStation Vítej ve světě PlayStation Nastartuj svůj systém PS4 s touto užitečnou Stručnou příručkou. Stručná příručka Česky CUH-1116B 7026822 Začínáme Připoj systém k televizoru. Podle kroků až níže připoj svůj

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Curriculum vitae. Veronika Kubatá

Curriculum vitae. Veronika Kubatá Curriculum vitae Osobní údaje Trvalé bydliště: Tylova 4, 700 30, Ostrava-Zábřeh Mobil: +420 737 105 549, E-mail: Veronika.kubata@gmail.com Rodinný stav: svobodná Datum a místo narození: 8. ledna 1990,

Více

Slevový server garantuje: - telefonickou podporu - možnost platby

Slevový server garantuje: - telefonickou podporu - možnost platby půjčky v ústí nad orlicí divadlo pro děti. Vstup pobyty Česko wellness Šumava, jižní Čechy Slevový server garantuje: - telefonickou podporu - možnost platby platební kartou - kvalitní a důvěryhodné nabídky

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Hřejivá nabídka, která vás rozveselí. Více za méně každý den! Nabídka je platná ve dnech od 25. 9. 2015 do 8. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob

Hřejivá nabídka, která vás rozveselí. Více za méně každý den! Nabídka je platná ve dnech od 25. 9. 2015 do 8. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob Hřejivá nabídka, která vás rozveselí Pzimní bunda s kapucí pro dívky, v růžové nebo fialové barvě, 2-7 let Stylová chlapecká bunda s kapucí a praktickými kapsami na zapínání, červená nebo zelená, 2-7 let

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 29.3.2014 - PRAHA

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 29.3.2014 - PRAHA 703 Tančící pompony Enliven Centre, o.s. CHRT SPECIAL - III. LIGA - FORMACE - MINI - C - 709 Jukebox Enliven Centre, o.s. 524 Tritsch Tratsch Horse TS EMOTION 544 At the ball TS EMOTION 223 ZORRO Enliven

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 SIMAF CZ s.r.o. V Aleji 113/20 Brno 620 00 Tel./fax: 547 211 044 SIMAF CZ s.r.o.; V Aleji 113/20; Brno 620 00; Tel./fax: 547 211 044 Přivařovací šrouby DIN

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST Letecká škola BEMOAIR s.r.o. PŘÍLOHY ČÁST P Část D - Příloha 1. LETOVÉ POVOLENÍ K MIMOLETIŠTNÍMU LETU Letecká škola BEMOAIR s.r.o. DATUM : IDENTIFIKACE LETADLA TYP: POČET: VYBAVENÍ RDST/NAV: LETIŠTĚ ODLETU

Více

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Obsah 1. Popis ovládacích prvků...4 1.1 Čelní panel...4 1.2 Zadní panel...6 2. Ovládání...7 2.1 Spuštění režimu Program...7 2.2 Programování scén...7 2.2.1 Editace

Více

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8

EnglishDrill. match [ 'mæč ] 3/8 Inside Out Elementary () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 5 lekcí, 106 slovíček (rozsah všech 21 lekcí, 1198 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal

Více

ZOOM OBSAH/CONTENT. Chybí text. Chybí text. Chybí text. Chybí text

ZOOM OBSAH/CONTENT. Chybí text. Chybí text. Chybí text. Chybí text FILMSERVIS ZOOM www.caravanmetropol.cz www.caravanmetropol.com Chybí text Hledáte pro filmový projekt silného partnera pro zajištění karavanového vozového parku? Firmu, která poskytne komfortní a luxusní

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více