Ze všech lánk a poad o nedávno zesnulé Matce Tereze m zaujala jedna skutenost a jedna myšlenka:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ze všech lánk a poad o nedávno zesnulé Matce Tereze m zaujala jedna skutenost a jedna myšlenka:"

Transkript

1 O jednom Božím lovku Ze všech lánk a poad o nedávno zesnulé Matce Tereze m zaujala jedna skutenost a jedna myšlenka: Skutenost, že všechny, úpln všechny, tedy i svtské sdlovací prostedky pijaly a používaly jméno, které žen jménem Gonxha (ili Agnes) Bojaxhiuová dali lidé, kteí ji milují a váží si jí: Matka Tereza. Pipadá mi to jako Abram - Abraham, Šavel - Pavel. Ona se stala novým lovkem. A myšlenka? V jednom asopise jsem v závru lánku etl: Matka Tereza zemela. Na svt ubylo lásky. A tak m napadlo: Od eho jsem tu já? Možná proto, abych v jiné zempisné šíce, v jiné zemi, v jiné situaci pidal na síle své lásky pro stejnou vc: Aby nkomu bylo na svt líp, aby se nkdo konkrétní necítil opuštný, teba aby tamten dostal léky z lékárny vas. Anebo aby se lidé dostali opravdu bezpen dom z práce, jsem-li idi autobusu. Aby se dítti nerozpadla kniha, sotva ji zane íst - jsem-li vaza knih. A teba - aby chutnaly rohlíky, když je peu. Žít jako Matka Tereza je na jedné stran nedostižný údl. ekli bychom - není to cesta pro každého. A pece jsou v desítkách stát tisíce bratí a sester, kteí žijí podle jejího vzoru. Na druhé stran žít jako ona je ohromn jednoduchá vc: Dlat to, co si myslím, že po mn chce Bh. A v tom je nám Matka Tereza ohromn blízká. Vždy byla práv tak obyejná jako já nebo Ty. A když jsem íkal, že lidé žijí podle jejího vzoru, byla to trochu finta. Ve skutenosti je tím vzorem - jako byl i jejím - Ježíš Kristus. Díky za období adventu. Díky za ekání, které nás zve ne ekat, až se nco semele, ale jít vstíc Tomu, který tak šikovn a skvle pichází do mého, do Tvého života. Jako pišel k Josefovi a Marii. Maranatha! Pokoj poslucham a pátelm Radia Proglas vyprošuje Ples, ples, ples otec Martin. Jak lib znjí tato slova. Pi jejich vyslovení si mžeme vybavit píjemný veer, krásnou hudbu, nadýchané šaty, radost, tanec, zpv... Už aby tu byla plesová sezóna. Jestli se vám na loském plese líbilo a chcete si to zopakovat, nebo jste o nm slyšeli a chcete to vyzkoušet, jsou následující ádky práv pro vás. 2. ples Radia Proglas se uskutení v sobotu 31. ledna 1997 v ejkovicích u Hodonína. Sejdeme se v kostele svaté Kunhuty ke spolenému slavení mše svaté. A pak se pesuneme do místního kulturního domu. Snad bude dost velký na to, aby se tam vešli úpln všichni tancechtiví úastníci. Pedpokládaný poet míst je kolem 550. Hrát budou k tanci i poslechu Bojané v hlavním sále a ve vinárn skvlá Varmužova cimbálová muzika. Urit nebudou chybt ani soutže, áry, kejkle a spousta legrace. A protože budeme na Slovácku, snad nebude chybt ani krojovaná moravská beseda. To však záleží pedevším na ochot mladých taneník, takže bych chtla vyzvat mladé nadšence z jižní Moravy, kteí by se chtli plesu zúastnit a zatanit si spolu s ostatními besedu, aby se co nejdíve pihlásili mn - Helen Bízové - na našem telefonním ísle

2 Nedílnou souástí plesu bude samozejm tombola. A protože letos pro zmnu nebude vyhrávat každý los, získat pknou cenu bude jist zajímavé. Do tomboly mžete jako loni pispt sami tím, že nám pošlete njaké dárky (nejpozdji do 15. ledna 1998). Zasílejte, prosíme, jen to, co by vám samotným udlalo radost. Aby vaše dojmy z plesu nepokazil noní návrat dom, je možné v ejkovicích pespat. Bu v krásném prostedí zámku nebo v ubytovn hned vedle kulturního domu. Ubytování si však musíte objednat sami. Chcete vdt ješt víc? Pozorn sledujte naše vysílání a všechno se vas dozvíte. Z rybí perspektivy. Helena Bízová Všechny posluchae srden zdraví rybiky -takto sekretáky Radia Proglas - Staka, Hela, Míla, Andrejka a Irena. Máme všechny na starosti pedevším vás posluchae, vaše dopisy, telefonáty, návštvy, žádosti, pobídky, výhružky, oznámení, nabídky, prosby, pímluvy, píspvky. Až se nám nkdy zdá, že se v tom doslova utopíme. Akoli si utopenou rybu nedovedu vbec pedstavit, myslím že v našem akváriu tak trochu prosklené kancelái a vrátnici Radia Proglas zárove - nco takového skuten hrozí. Proto lapáme po dechu a pololekle vás vyzýváme ke spolupráci na záchran tonoucích: 1) Na složenky, které nám posíláte, pište prosím ITELN nejlépe HLKOVÝM písmem. Máte leckdo krásný rukopis, ale leckdy ho my krásn nedovedeme vyluštit. Potebujeme na složence také pouze adresu BYDLIŠT a POŠTOVNÍ SMROVACÍ ÍSLO, nikoliv okres nebo poštu. Vymyšlený píklad: Petronila Úhoová, Štikovice Kdo navíc dokáže pipsat na složenku do kolonky variabilní symbol LENSKÉ ÍSLO opsané z prkazky lena Klubu pátel Radia Proglas, rozzáí naše líce! Práce bude pokraovat lépe a radostnji. 2) Když se vám podaí zapojit do posílání píspvk na vysílání maminky, tatínky, dti, strýky, tetiky, vnuky, vnuky, netee a synovce, zkrátka celou rodinu, je to krásné. Ješt krásnjší by to mohlo být, kdyby se njak šikovn podailo všechny njak sjednotit a posílali by své dary pod jménem i alespo klubovým lenským íslem toho, kdo je pihlášený jako zástupce rodiny. Pak bychom nemuseli detektivn pátrat a zjišovat, kdo ke komu a kam vlastn patí, a nedošlo by k nedopatením tohoto typu nap.: Pan Antonio Sumec objednal sob kazetu, zabalili jsme, poslali jsme, zapsali jsme, že nám dluží 90,- K. Uplynul msíc, dva, ti a více a pan Sumec neplatí a neplatí. Pošleme mu upozornní na nezaplacenou položku. Pan Sumec se zhrozí a laje manželce, která vede rodinnou pokladnu, manželka vykáže se však ústižkem dávno zaplaceným. Kde byla chyba? Paní Sumcová napsala své jméno a neuvedla, že platí kazetu. Špatn. Jist už víte, co mla udlat. Ano, napsat jméno toho, kdo objednával, lenské íslo a také dozadu na ústižek zprávu pro píjemce, že je to platba za kazetu. Ušetila by si tak trpké výitky manželovy, že nedbá o dobrou povst a blaho rodiny. 3) Prosíme o laskavost také ty z našich pátel, kteí své dary poskytují formou srážky ze mzdy: Pošlete, prosím, na adresu naší úetní Marie Jaškové podrobnjší informace: název organizace, íslo

3 jejího útu, obvyklé datum výplaty a ástku. 4) Pokud nám posíláte dar trvalým píkazem z bankovního útu nebo Postžira prosíme, pekontrolujte, zda je v tomto píkazu uvedeno jako variabilní symbol bu vaše lenské nebo rodné íslo a pošlete nám informaci, na který den v msíci je platba vázána a jaká je výše daru. Tyto údaje potebujeme k tomu, abychom mohli všechny dary pipisovat do naší evidence dárc a mohli vám vystavit potvrzení pro daové úely, pokud si je vyžádáte a v každém pípad všem dvakrát ron podkovat. Víme, že vás tyto složitosti neodradí a zstanete k nám i nadále štdí, jako dosud. Pán Bh zapla za každý váš dar. Pozor, pozor, hledáme KAPRY! Akvárium a jeho ryby A zní tato výzva v duchu nevážném, všichni, kdo etli pedcházející zpravodaje, už tuší, všichni, kdo neetli, jist hoí zvdavostí. Nuže tedy: KAPR je KAmarád PRoglasu. Kamarád, který se pihlásil za lena Klubu a hodlá své lenství rozšíit o pomoc pi doruování našeho zpravodaje. Staí napsat na adresu rádia o jakou obec, ást msta nebo tvr s píslušným PS se chcete starat a své lenské íslo. My vám pak pošleme zpravodaje s adresami len, kteí tam bydlí, a vy je roznesete. Ušetíte nám tak nemalé náklady na poštovné a sob rozšííte okruh známých. Aneb - jak prohlásila jedna naše zdatná a pilná kapryn (kapice?) paní Waigelová když je neznám, tak se seznámím. A seznámila se. Tato dobrovolná služba mže být vaším velkým lenským píspvkem. Malá pohádka o modrém slonovi Staka Havlíková Byl jednou jeden balíek, a ten se dostal na konci msíce kvtna do Brna. Hned se ho chopily ruce jedné moderátorky v Radiu Proglas a ona se poté, co jej rozbalila, dívala do oiek krásnému modrému plyšovému slonu. A protože má slony moc ráda, rychle si spolu porozumli. Mía, jak byl posléze plyšový mazlíek pojmenován, se velmi rychle stal milákem mnoha srdcí v dotyném rádiu. Bez nj se nemohla odehrát žádná nedlní soutž pro dti Proglaso, za as zaal chybt i moderátorm. A proto stává na svém obvyklém míst ve studiu Gabriel, kousek od mikrofonu u mixážního pultu. Vyrostl z nj dobrý duch mnoha lidiek v rádiu. A protože tam zstává stále, je jim tam všem pkn plyšov, modrofialov vesele a mile. Snad to vydrží. To byla pkná pohádka, vi te. Jenže já bych k ní ješt nco dodala. Mía, jehož jméno tak asto zní v éteru, se u nás už zabydlel. Jeho invaze zaala velice nenápadn. Když si vezmete do rukou fotku proglasák, zjistíte, že na ní slena s íslem 17 drží v rukou blíže neidentifikovatelný pedmt. Z nho se pi bližším zkoumání vyloupne malá sloní hlava. Jen nedopatením njakého šotka nedostal Mía své íslo a jméno. Tímto je tedy napravena zásadní chyba (klidn si to mžete opravit, nejlépe vybarvit erveným fixem, aby se to odlišilo). Pokraování míovského náletu bylo bhem msíce ervence, kdy nás tu všechny rozesmával a pidával nám dobré nálady. Te už by nám tu všem opravdu chybl (je fakt, že když na pultu v Gabrielu nestojí, je tam více místa, ale není to ono). Vypadá to hloup, já vím. Velká holka a hraje si s plyšovými zvíátkem. V tolika letech ješt neumí udlat pár krok bez takové modré hlouposti. Ale kdepak, to je jinak. Víte, myslím si, že mít takového Míu je nco bájeného. Urit si vybavíte njakou vc, kterou máte rádi a na které vám

4 záleží. Nejde zde (v rozumné míe) o njakou závislost, ale o uvdomní si všeho krásného, co od Boha dostáváme. A Mía, to byste museli vidt. Když je mi hodn smutno, tak ho pevn obejmu a jsem ráda, že jeho kožíšek pojme tolik slziek, aniž by to na nm bylo poznat. Když mám radost, tak se na m dívá njak veseleji (asi proto, že mu promoení kožíšku nehrozí). Kdesi v srdci má každý lovk malý pokojíek, kam se mže schovat ped celým svtem. Záleží pouze na nm, co si do takového pokojíku postaví a komu dá pednost, aby mohl na tak tajném míst být. Ale pak je taky hodn vcí nebo událostí, které nás na tento tichý koutek v duši upozorují. Záleží jenom na nás, co tím podntem bude. Dlouho jsem si myslela, že mít Míu je nco hloupého a škodlivého. Pak mi moje kamarádka ekla: Víš, taky bych chtla njakého takového kamaráda. Když držím Míu v náruí, tak mi hebkost jeho plyše pipomene, že mám být hodná a všímat si lidí kolem sebe. A hlavn si vždycky vybavím oi njakého dítte, jemuž se pi návštv rádia Mía dostal do rukou. Všimla sis nkdy, jak jsou ty dti šastné? Ony v té chvíli vdí, kam patí. A tak beru mého modrofialového kamaráda i já. Když ho držím v náruí, uvdomuji si, že mým úkolem je být jako dít, protože jenom tak mohu jít ke svému Tátovi, který má pro nás všechny urit nachystanou zahradu se spoustou pekvapení. A nepochybuji o tom, že tam budou i sloni. Nejen modí a plyšoví. P.S. Kdyby vám nkdy bylo smutno, tak pij te, já vám Míu klidn pjím. Nebo si zkuste njakého koupit. Uvidíte, že s ním zažijete spoustu zajímavých chvilek. A kdybyste náhodou našli v koupeln prázdnou tubu od práv naaté zubní pasty, tak pozor, jist už toho slona máte doma a zrovna si doistil zuby. Informace o básních Nejdíve všem velké díky, že jste prošli své šuplíky, a svá srdce otevevše, zaslali nám svoje verše (Dýja - dýja - dá!). (A v odpov na otázku, kdy že zazní na Proglásku: dokej asu, jako husa klasu.) Chcete i vy básnit? Je teba se zasnít!... a poslat to do Proglasu, svit to našemu hlasu, básn nepodléhající asu nezstanou bez ohlasu! Trans World Radio váš Dušan Baur Na vlnách našeho vysílání mžete poslouchat nkolik poad radia TWR, na jehož innosti se podílí nkolik protestantských církví. Ranní poady TWR mžete slyšet pravideln celý týden ráno krom soboty od 8,00 do 8,15. V pondlí poad Soutsky, v úterý Bible pod lupou, ve stedu Kde nás boty tlaí, ve tvrtek

5 Otazníky, v pátek Svdectví a v nedli Studna slova. Každý den veer od pondlí do pátku od 21,33 do 22,00 vysíláme poad Svtem bible. Navíc mžete slyšet první pátek v msíci od 20,45 do 21,30 poad Jak se vám líbí na lan. V sobotu ráno od 7,00 do 8,30 Na sobotní frekvenci Proglasu a následuje od 11,00 do 11,15 poad Domov a rodina. Pkný poslech vám jist pejí všichni pracovníci a spolupracovníci Trans World Radia. Mžeme to tvrdit s uritostí, nebo jsme byli u TWR na návštv. Prohlédli jsme si jejich novou budovu v Brn-Líšni a seznámili se konen se všemi, kdo tam pracují. Mají tam klid, krásné prostedí, zele a pohodu. Na památku nám vnovali každému lízátko s píšalkou, na které jsme vám hezky pískali do uší pi modlitb Andl Pán. Snad naše vzájemná ekumenická spolupráce pi šíení evangelia zní Pánu také píjemn. Obr Goliáš vám chystá dárek pod stromeek! Ptáte se, jaký dárek? Jak jste se mohli doíst ve Zpravodaji íslo 5, nahrávalo se letos v našem hudebním studiu jménem Goliáš hodn muziky. Proto jsme se rozhodli vydat další kazetu s názvem Písniky z Radia Proglas 4, a protože vánoce mají být štdré, pidáme ješt Písniky z Radia Proglas 5. Na co se mžete tšit? Tak pkn po poádku: Na kazet. 4 bude celkem 21 písní. Zpívat je budou skupiny Mošny; DNA (to není název deoxyribononukleové kyseliny, ale název hudební skupiny pod vedením Vaška Brázdy); Fatima z Oechova; Schola cantorum pi chrámu svatého Moice v Kromíži a také misijní hudební skupina Revelation (esky Vzkíšení) z Anglie. Nebudou chybt ani oblíbení písnikái. Tentokrát Ivo Cicvárek, Dušan Baur a Eva Henychová. Kazeta oznaená íslem 5 by mla nést podtitul vánoní a mla by vám zpíjemnit svátky. Uslyšíte 12 pastorel Zdeka Kaáka, které nesou spolený název Pešastné slunce. Pro vás je nazpíval sbor Cantus Morkovice, malý orchestr vytvoili studenti konzervatoe z Kromíže. Pastorely doplní nkolika koledami dti ze scholy Brno Komín. Pak pednesou svou vlastní tvorbu Petr Pololáník, Zlínská schola, skupina Mirjam a Lazai. Zazní pravé pastýské rohy. Doufám, že se vám kazety budou líbit a že udlají radost i tomu, kdo je najde pod stromekem. ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ Až akáty a akvarely budeme bránit, boit básn, ctít cimbály, cizácké cely... love, ekej istku asn. Do domu deska dávno dána Evropo, ejhle Evropana! Farmái fotí feferonku. Gróf gratuluje guvernéru. Husita hlídá hrad. Huronku chytil chlap chvatn. Chán chiméru IN Klára Beránková

6 i idiota ignoruje. Jinotaj jasný jinochu je. Krok ke kroku... Klopýtám krajem, lyrika lásky letí lesem. Milovat musím? Možná májem nápady nálad nák nesem. Ostruhy orl odepnuty. Pineste prosím pružné pruty. Quiproquo - Quasimodo? Quis? Rozdány role. Rázná ruka edkviku ízla. ádný íz starého sladu? Slepá sluka štípala šovinist šest. Toreadory trápí trest. Uvadly útlé upolíny ve vlahém vánku. Vyplýtvali; wagneriáni watthodiny. Xenofobky xeroxovaly yankeem. Yetti yperitem zalévá zemi za zákrytem. Žádný žert. Žiju! Žasnte! Milan Tesa Brati pravoslavní Letos uplynou dva roky od chvíle, kdy byla naše Pravoslavná církev požádána o spolupráci s Radiem Proglas. Spolupráce byla zahájena vlastn již na sklonku roku 1995 a chopili jsme se jí s entuziasmem a s radostí. Vznikly poady k vánocm, životopisy východních svtc, tídílný poad o pravoslavných velikonocích. Postupn se upevnila programová struktura Radia Proglas a protože pravoslavné poady se setkaly s pozitivní reakcí a zájmem poslucha, byl nám na jae roku 1996 nabídnut vysílací as pro pravidelnou relaci s opakováním. Ve stedu 1. kvtna 1996 v 17,30 se poprvé na vlnách Proglasu rozeznla píse Agni parthéne z monastýru Simonos Petras na Athosu, ohlašující pravidelné pravoslavné vysílání. Naše poady pipravované v Brn a v Olomouci se snaží zprostedkovat poslucham na Morav a v echách duchovní poklady východního kesanství a patristiky, i piblížit souasný život Pravoslavné církve u nás i ve svt. V rámci pravoslavného vysílání odeznly rozhovory se zajímavými lidmi, pouení z dl svatých otc, komponované poady o významných osobnostech a píspvky osvtlující význam církevních svátk. Dokonce byl vysílán i penos pravoslavných velikononích bohoslužeb a ve studiích Proglasu nahrána kazeta eských liturgických zpv. V poadech samozejm mžete slyšet církevní hudbu, kterou vybíráme jak z tradice eské, bulharské, ruské a srbské, tak i z nahrávek rumunských, arabských, syrských, koptských a etiopských. Jsme rádi, když nám naši posluchai píšou a ptají se na zajímavá témata týkající se Pravoslavné církve. Pochopení, zájem a ekumenická otevenost ze strany otce ing. Martina Holíka, editele Proglasu, dále pak zájem redaktor Radka Mezuláníka a sestry PhDr. Marie Blažkové, trplivost technika bratra ing. Romana Langa a dalších pracovník Proglasu i odezva ze strany poslucha nám umožnila v uplynulých dvou letech piblížit u nás menšinovou Pravoslavnou církev poslucham.

7 Stavt mosty pátelství a vzájemného porozumní mezi vícími lidmi i mise v naší pevážn ateistické spolenosti jsou posláním, pi jehož naplnní budeme rádi s Proglasem nadále spolupracovat. Z vašich dopis ThMgr. Roman Juriga Verejší poad písniky naší babiky mn tak po vznesl náladu, že vám hned posílám pihlášku... jen k té moderní hudb musím být tolerantní, neb patím k tm, co mají zuby v hrnku... Jindiška z Cakova...Máme dv dti a už i mladší Lukáš pozná spolehliv znlky Alespo jednu denn a hlavn polední modlitby Andl Pán. To se vždycky úpln rozzáí a tleská ruikama. Pak si klekne vedle nás a spolen se modlíme. Rodinka z Kutné Hory Dív sem se do Klubu nepihlásila, že mi bude osmdesát, jsem moc stará, ale te se pihlašuju. Jsem jak vze, telefon nemám, televizi nechci, jenom rádio.. tak jsem si vás našla a poslouchám vás. Každý msíc na první pátek chodí ke mn knz s posilou a sem šastná a ráda na svt... Hrajete mi k okopávání okurek a zalévání rajat... což jde s vámi mnohem líp. Andla z Nového Jiína Helena z Kouimi Mj obdiv patí volajícím do vzkaz. To upímné jak hezky mluvijó, zdravím vás všeci, taky se nám možó ozvat, jo? nebo když nkomu Cdur nevoní Zkrátka je to kouzelné. Ve vzkazech se mísí plá, smích, bolest, radost. Ti vzácní lidé, kteí volají s takovou upímností, mají velkou odvahu. Sama jsem to zatím nedokázala Známky pro misie Ludmila z Holešova Manželé Crhovi z Brna nás nkolikrát požádali o rozhlasovou výzvu ke shromaž ování poštovních známek a telefonních karet. Dárc byl tak veliký poet, že nebylo možné všem jmenovit podkovat, proto by chtli vyjádit vdnost i díky touto formou a povzbudit ty, kdo chtjí pokraovat. Známky se posílají do Schönstadtu, kde se tídí a pak doruí k prodeji na sbratelské burzy Výtžek z prodeje tchto známek pak smuje pedevším do Indie a z velké ásti pomáhá hradit studium bohosloví studentm, kteí by jinak mli z finanních dvod tuto cestu uzavenou. Celou akci garantuje spolenost schönstadského hnutí, které žehná všem pispvatelm. IN Kesanská rádia v Evrop Na jae jsme dostali od Evropské konference kesanských rádií (CERC) milé pozvání na tídenní setkání ve Varšav. Jeli jsme tam se Standou Beránkem (novým manažerem Radia Proglas a starým editelem Nadace Radia Proglas) a nelitovali. Litoval jen otec Martin, který ležel v posteli

8 s chipkou. Setkání se zúastnili pedstavitelé jedenácti samostatných kesanských rádií a dvou sítí rádií (sluujících asi šedesát pvodn samostatných rádií). Myslím, že bude docela zajímavé se zmínit alespo o nkterých z nich. Portugalské Radio Renascenca (jedno ze studií je má ve Fatim) a španlské Cope patí mezi skuten velká rádia. Patí k nejposlouchanjším rádiím v zemi, mají obrovské rozpoty a stovky zamstnanc. Skladba jejich vysílání je velmi podobná vysílání profánních rádií - vetn vysílání reklam. Kesanský duch v nich bydlí v drobných úvahách a meditacích nenápadn zaazených mezi poady a písnikami. 41 francouzských a belgických diecézních rádií vybudovalo sí RCF (mimochodem jako reakci na návštvu Svatého Otce ped dvanácti lety). Pomocí této sít distribuují spolené vysílání, které každé rádio dopluje svým lokálním programem. Skladba jejich programu i poslucha se velmi podobá té naší. Pro zajímavost uve me, že 70% vysílané hudby je hudba klasická. Celkov hudba zabírá 30% z 24 hodin vysílacího asu. Ekonomicky tato rádia žijí z píspvk poslucha a z rozpotu diecézí, ásten i z reklam. Slovinské rádio Ogniše vyrostlo ze stejnojmenného, velmi oblíbeného asopisu pro mládež. Je nám blízké jak obsahem vysílání tak existencí klubu pátel ten má ostatn i ada jiných rádií. Rádio vysílá asi 60% hudby zejména slovinské. Zaujalo nás, že každou nedli ve vysílání pedstavují jednu farnost v samostatném poadu. Slovenské rádio Lumen má smlý plán do roku 2000 pokrýt 90% Slovenska svým signálem. Toto rádio se chystáme v nejbližší dob navštívit mžete se potom tšit na samostatný lánek. Polsko je zem, které hustotu kesanských rádií závidíme (v dobrém) nejen my. Celoplošn je Polsko pokryto signálem Radia Maria, které je rádiem typicky modlitebním (na konferenci zastoupeni nebyli). Pede dvma lety, po zmn ústavy, zaala být budována diecézní rádia, která se v souasné dob spojují do sít VOX. Krom toho má ada mst soukromá kesansky orientovaná rádia nap. jen v enstochové lze naladit 4 kesanská rádia (ve Varšav 3). Dostali jsme píležitost udlat krátkou pednášku o Radiu Proglas (anglicky a francouzsky). Vzbudili jsme velký zájem a sympatie. Byli jsme skuten vdní, že máme o em mluvit - o vybudování samostatného kesanského rádia totiž usilují nejen zem bývalého východního bloku (nap. Blorusko, Ma arsko) ale i sousední Rakousko. Hlavním tématem setkání bylo kesanské vysílání ve sjednocené Evrop. O spolupráci s orgány Evropy pednášeli kompetentní lidé - len Rady Evropy (CERC je poradním orgánem Rady Evropy) a místopedseda Evropského parlamentu. Pesvdili jsme se o tom, že spolupráce na úrovni Evropy funguje svdila o tom napíklad pomoc Rady Evropy rižskému rádiu, které bylo místními orgány pipraveno o frekvenci. Celé setkání bylo velmi srdené. Od prvního veera panovala neformální nálada, podporovaná výborným koakem (puristy zmatu informací, že jej roznášel Otec biskup Chrapek). Jak je pi podobných píležitostech obvyklé, nejdležitjší rozhovory se odehrávaly bhem jídla i pestávky na kávu. Osobn jsme se seznamovali s pedstaviteli jednotlivých rádií, zjišovali, jak eší problémy, hovoili o možnostech stáže ve francouzském rádiu. Píští setkání se koná v Lisabonu. Napjat ekáme, zda dostaneme pozvánku. Kde bydlí lenové Klubu? bratr Martin

9 Našli jste se? Pokud se vám zdá, že v míst kde bydlíte chybí koleko, neváhejte a napište si o pihlášku za lena Klubu pátel Radia Proglas. Klub pátel Radia Proglas Na úvod pijmte drobnou dobrou zprávu pro všechny leny: v prodejn Importa Elektro, Dolní ul. 55 v Bystici pod Hostýnem mžete nov s prkazkou našeho Klubu získat 5% slevu na všechny druhy zboží! Nejenom radiopijímae, ale i ledniky, mrazniky, televizory zkrátka vše! A te pár vt o Klubu pro ty, kdo jej neznají. Klub pátel Radia Proglas sdružuje všechny naše pátele a píznivce do jedné rodiny. lenem se mže stát každý (fyzická nebo právnická osoba, eholní spoleenství ), kdo vyplní a pošle pihlášku. Obdrží prkaz a zdarma náš tvrtletník Zpravodaj s informacemi a aktuálním vysílacím schématem. lenství není podmínno njakým pevn stanoveným poplatkem, kdo mže, pispívá finann nap. dle oblíbeného hesla Korunu denn pro Proglas. Dvakrát v roce zašleme souhrnné podkování. Kdo nás nemže podpoit finann, urit nám pomže modlitbou nebo jinou službou, nap. kaprovskou pomocí (viz lánek...hledáme KAPRY). lenství v Klubu je pro nás také pomocí pi úedních jednáních (poet len Klubu je pinejmenším doložený poet poslucha). Umožuje také snadnjší vyizování vašich pání a objednávek. lenství v Klubu pátel pináší také výhody. Za všechny živé a zemelé leny jsou slouženy nejmén tyi mše svaté v msíci. Také za všechny píznivce a za poteby poslucha a len. S prkazkou Klubu obdržíte 7% slevu v prodejn nakladatelství Cesta, Rašínova ul. 5 v Brn. Se slevou 10% vám zašle knihy nakladatelství Nové msto, Londýnská 11, Praha. Slevu na rádia mžete uplatnit krom Importy Elektro v Bystici pod Hostýnem také u firmy Elektro Karhan v Holešov a Elektroservis Strak-Dank v Opav, Vrchní 43. V brnnské restauraci M-Klub vás také eká sleva 10%. Samozejmá je pro leny Klubu sleva na kazety Písniek z Radia Proglas a další vci Zván je každý, kdykoliv, v jakékoli životní situaci a bez vkového omezení do této rodiny, za kterou a s kterou se modlíme. IN

10 P.S. Dnes nám pošák pinesl dopis pro radost: Milý Proglase, tak teda jo, ode dneška su kapr. S pozdravem L.F. (nezkráceno) Nahlédnutí do Folklorního okénka Už víc než rok máte, milí posluchai a pátelé folkloru, možnost slyšet na vlnách Radia Proglas své oblíbené a známé písn. V dopoledních hodinách každého všedního dne se otevírá Folklorní okénko a pináší vám písn ze všech kout Moravy a ech. Každou stedu má okénko svj speciální program - je vnováno oblíbenému skladateli, lidové tradici, folklorním regionm apod. Ve tvrtek veer patí folkloru celá titvrthodinka. Jak se vám líbí cimbálka a dechovka? Už jste si njakou tu lidovou psniku s námi zazpívali? Poady Jak se vám líbí folklór/dechovka jsou vnovány jednotlivým dechovkovým souborm, zpvákm, tradicím, zvykm a rozhovorm se zajímavými lidmi. Folklorní poady mžete poslouchat od záí také od 16,45 hodin v pátek a v sobotu dopoledne od 9,15 hodin. Každý první tvrtek v msíci je tento poad vnován aktuálním informacím o novinkách, pipravovaných poadech a o nov vydaných albech. Také teme z asopis Folklor, Slovácká dechovka a Malovaný kraj. Nechybí ani soutž a písnika na pání. Chtla bych na tomto míst podkovat všem, kteí se na píprav folklorních poad podílejí - spolupracovníkm, kapelám, které vnovaly Radiu Proglas své nahrávky, a pedevším vám všem, kteí neleníte a sem tam mi napíšete njaký ten ádek povzbudivých slov. Píšete, že byste rádi slyšeli písn i od kapel z vašeho okolí. Protože však jejich nahrávky v Radiu Proglas nemáme, obracím se na Vás s prosbou o zaslání adresy nebo telefonu na tyto kapely i soubory. Ráda bych vdla, jaké hosty byste ve folklorních poadech uvítali. Velmi cenné jsou pro mne také informace o festivalech, koncertech nebo pveckých soutžích ve vašem okolí. Milí pátelé, tším se na všechny vaše zprávy, informace i pipomínky. Novinky z proglasácké rodinky Helena Bízová 1) Bylo léto a byl ervenec a všichni to známe dál: pišla velká voda. Mysleli jsme na všechny postižené a báli jsme se, co bude. Vidli jsme velký div lidské solidarity, obtavosti a skutené blíženecké lásky. Lidé nabízeli pomoc všeho druhu, podávali informace, sbírali peníze a potebné vci. S radostným úžasem jsme mohli pozorovat, jak i v této zkoušce obstála vzájemná láska nás všech. Díky vám všem - i za nás v Proglasu, protože jste nám pomáhali pekonat smutek nad zkázou i únavu z dlouhých služeb. Díky za každé povzbuzení i modlitby za nás všechny. Potebovali jsme je a pociovali jsme je. 2) Když se na vývsce v chodb rádia objevil plakát s výzvou, aby každý napsal nejdležitjší událost od vydání posledního zpravodaje, mnozí uvedli práv povode a pekrásnou solidaritu len rodiny Proglasu. Sekretáka Staka byla udivena znaným pílivem pihlášek do našeho klubu a zárove i finanní injekcí (zužitkovali jsme peníze zodpovdn). Toník Míšek pochválil kolegy za vysoké pracovní nasazení (patrn si chce šplhnout) a Dušan se vyjádil, že (citát) poet tik se stabilizoval na konstantní hodnotu! Dušan neupesnil, zda se jedná o jeho tiky, tiky vedení nebo tiky celého kolektivu. Také nestanovil hodnotu konstanty. Takové vdecké pozorování ovšem ztrácí cenu.

11 3) Náš zástupce editele bratr Martin, lépe známý jako Gándí (piš, jak slyš), se tší, že budeme mít novou poítaovou sí a on už nebude muset prolézat spolupracovníkm, židlím a stolm pod nohama a hledat perušený kabel. Necháme se pekvapit, jaké kousky pak poítaová sí dovede. 4) Zodpovdné zužitkování penz (nebo jak se nepkn íká finanních prostedk ) spoívá krom jiného také ve vybavení ostravského studia Telepace, kde od záí zaal pracovat náš nový kolega Pavel Kabzan. Ve spolupráci s ostravskými páteli jsme tak získali pkné nové pracovišt, z nhož chceme poslucham zprostedkovat nejdležitjší události ostravsko-opavské diecéze. Proglas má tedy od letošního podzimu svá studia v Praze, Olomouci a Ostrav. 5) Ponvadž chceme umožnit poslech našeho vysílání podle svých sil všem, snažíme se získat další frekvence. Na ad je nyní Praha a všichni proglasáci byli napjati, zda to bude dobrý krok -co když se jim v Praze nebudeme líbit? Ale, ale! Moderátorka Katka Lapíková napsala na nástnku: Kéž by nás Pán Bh pi zdravém rozumu zachovati ráil! Rada pro televizní a rozhlasové vysílání udlila vysílací licenci jinému rádiu, tak máme o starost mén. 6) Moderátorka Katka Liková se má ím dál líp - sama to piznala ve výše uvedené anket. A to ješt nevdla, že se pojede podívat do domu Komunity blahoslavenství u Avignonu, kam nás pozvali na zkušenou francouzští brati, kteí také provozují kesanské rádio. Když Pán dá, pojede Katka s redaktory Marií Blažkovou, Radkem Mezuláníkem a jedním bratrem z komunity v pli listopadu. Doufejme, že se tam všichni lecemu piuí. 7) Naše úetní paní Jašková se má taky dobe, ale mla se mnohem h, když jí na klinice kladívkem a dlátekem odsekávali osmiku vlevo dole. Útchou jí byl závistivý údiv spolutrpitelek: pan editel jí donesl zmrzlinu! Žádná z pacientek však netušila, že p. editel je paní Marii též otcem a ona tedy mže právem íci, že je to u nás v proglasácké rodin normální... 8) Hudební redaktorka Klára Beránková vyjádila k datu uzávrky tohoto zpravodaje pádné uspokojení: Dožila jsem se dnešního dne! Uvidíme, jak se bude tváit, až dokoní kazetu Písniek z Radia Proglas, za niž je, chudinka, odpovdná. (Málokdo si umí pedstavil, jaké záludnosti na ni ekají). 9) Kazetu natáel technik Roman Lang. Letní zpráva o Romanovi je struná: vloni si zlomil žebra, letos si zlomil nohu. Poád stejná písnika. 10) Léto koní, stíbro jíní svítí v mlází - to už bude podzim? Opadá listí, rozlouíme se s liturgickým rokem a pijde advent, zase už za chvíli. A co ti brati a sestry, kterým všechno vzala voda? Naši milí, mjme brány srdce dokoán, vždy náš Pán je tak blízko! Den otevených dveí Fotbalové klání Marie Blažková Píznivá zpráva pro všechny nadšené fanynky a fanoušky našeho vysílání: Pozvte rodinu, oprašte své cestovní obleky, dopravní prostedky a vyražte smrem ku mstu Brnu, do bran našeho Radia Proglas. V sobotu od 9 hodin ráno do 17 hodin odpoledne máme pro všechny návštvy dvee dokoán. Jste srden zváni a vítáni! IN

12 O víkendu 6. a 7. záí se konal v Kralicích nad Oslavou Mezinárodní turnaj rozhlasových studií v malé kopané. Poprvé v jeho 22leté historii se zúastnilo i naše/vaše Radio Proglas. Mužstvo nadšených dobrovolník hájících naše barvy (ve složení Jaroslav erný; Petr, Pavel a Milan Šobovi; Prokop Zahrádka; Petr Jedzok a Radek Habá), se muselo potýkat s ostílenými a viditeln dobe pipravenými hrái. Turnaje se úastnilo celkem 15 celk z rzných rádií. V B skupin, kde jsme hráli i my, byli nasazeni obhájci loského prvenství eský rozhlas Praha, dále pak eský rozhlas Hradec Králové a Slovenský rozhlas Bratislava. Hned první zápas Radia Proglas proti slovenským kolegm naznaoval, že bychom nemuseli být bez šance. Dostali jsme sice hned gól, ale o nkolik málo minut pozdji se ped bránou nádhern uvolnil Radek Habá a elegantní patikou teoval stelu za záda gólmana. Bohužel dom. Radek se totiž omylem (ale nádhern!) trefil do naší branky a vsítil tak nepopulárního vlastence. Naše mužstvo, které si na zaátku kladlo vysoké cíle, bylo tímto osudným okamžikem deprimováno natolik, že se z toho nedokázalo vzpamatovat. Hradci Králové jsme v tvrdém boji pedevším ze strany Východoech podlehli 0:3, favorizované Praze jen 0:5, a tak jsme bojovali o 13. až 15. místo. Pak jsme nešastn prohráli s nmeckým Radiem Saarbrücken 0:3 a poslední zápas nás ekal s poádajícím eským rozhlasem Brno. Ten nastoupil i s jedním ostíleným fotbalistou z Radiohradu. Když už se zdálo, že prohrajeme 0:1, asi ti minuty ped koncem (hrálo se 2x 10 minut) se z velmi ostrého úhlu trefil Pavel Šoba. Byl to úpln poslední gól celého turnaje. Mli jsme z této jediné branky takovou radost, jako bychom vyhráli všechno. Za zmínku stojí, že vynikající výkon v naší brance podal ve všech zápasech správce Jarda. Pochytal tolik stel, že by se za n nemusel stydt ani reprezentaní branká. Z tvrdých souboj nakonec vyšel, jak se pozdji ukázalo, se zlomeným palcem na ruce. A tak nosí sádru. Celkové vítzství se stalo koistí rádia Rock FM z Bratislavy. Druhé bylo Top rádio Košice a tetí eský rozhlas Ústí nad Labem. Ale my jsme nakonec pece jen taky vyhráli. Jednak sami nad svou pohodlností a jednak jako kesané víme svoje... (Vždy kdo je poslední, bude pece první - nebo že by to na turnajích v kopané neplatilo?) Za rok to snad bude ješt lepší. Každopádn se již nyní pipravujeme na další roník, který by se ml uskutenit první záijový víkend roku 1998 v Kralicích nad Oslavou. A když si vzpomenete, pije te nás povzbudit i VY!!! Dopisování s osamlými Milan Šoba Moderátorka Magda Hauserová na podnt jedné posluchaky uvažuje o služb, kterou by mohla zprostedkovat: Žije mezi námi spousta starých, nemocných a osamocených lidí, které by potšilo, kdyby jim obas nkdo napsal pár milých ádk a komu by naopak oni mohli napsat svá trápení, starosti a bolesti. Vím, že se mezi vámi najdou posluchaky ochotné tmto lidem formou dopisu pomoci. Zašlete, prosím, vaše nabídky na adresu našeho rádia, na obálku napište heslo Magdazín. Napište pár slov o sob a nezapomete uvést iteln (nejlépe hlkovým písmem) svou adresu, kterou nebudeme zveejovat, ale zašleme rovnou onm potebným. A ráda bych oslovila vás, kteí se cítíte opuštni a zapomenuti. Toužíte po kontaktu s nkým, kdo je ochotný naslouchat, kdo vám projeví svou úast? Napište nám také, teba se vám touto formou podaí navázat krásné pátelství. Dále bych vám mohla nabídnout poradenskou službu. Máte problémy, které vám perstají pes hlavu? Máte zdravotní potíže a nedvujete svému lékai? Máte problémy s dtmi? Vaše dopisy roztídím, budu konzultovat s odborníky, pípadn mohu pozvat nkoho z léka do vysílání. V tomto pípad nemusíte, pokud nechcete, uvést celé své jméno.

13 A nakonec je tu možnost pro všechny, kdo jste prožili njakou zajímavou zkušenost, píhodu smutnou nebo veselou, o kterou byste se rádi rozdlili s ostatními. Napište svj píbh, nebo zatelefonujte. I v tomto pípad však mžete zachovat svou anonymitu. Doufám, že s vaší pomocí a úastí budou Magdazíny pro ženy stále pitažlivjší a zajímavjší. Na závr ješt slvko k poslucham mužského rodu. Na spolupráci s vámi všemi se tší Polévka z koínk Magda Hauserová. Redaktorka Marie Blažková dostala za úkol vybrat z kuchaské knihy milé M. D. Rettigové recept na jednoduchou a vydatnou veei pro 6 až 8 osob. Vybrala pedpis na nadívaného skivánka. Myslím, že zmínné zvíe je svými rozmry spíš pedureno k zaazení mezi zákusky a jednohubky, než mezi veee. Vzhledem k blížící se adventní dob jsem si tedy dovolila nabídnout vám radji od stejné autorky postní polévku z rozliných koínk : vezmi dv velké cibule, pokrájej je na koláky, též ti koínky petružele, ti koínky mrkve, jeden velký neb dva malé celery podobn pokrájej. Dej to všechno asi s temi loty másla na kuthánek, k tomu pl žejdlíka pebraného hrachu, dva kousky celého zázvoru a 4 celé hebíky, lžíci neb dv vody, trochu soli a nech to zpovolna dusit, až to hezky hndé jest; nesmí se to však pipálit. Když se to pnit poíná, tu se do toho vhodjí asi dv lžíce pkné mouky, míchá se s tím, aby se usadil ke dnu pkný škraloup, tu se na to naleje slané vody, v které se zelený petružel povail, nechá se to nejmén pl hodiny vait, pak se to procedí a na smaženou, na kousky pokrájenou žemliku vleje. Je-li ryba, mže se pitom též kus dusit a pak se kousky smažené ryby do mísy dáti mohou. Též se tato polívka veer bez žemliky podávati mže. Mohelnický dostavník M. D. Rettigová ve spolupráci s Radiem Proglas Msto Mohelnici mžete najít na map mezi Olomoucí a Zábehem. Zde se konal od 29. do 31. srpna již 23. roník písnikového festivalu Mohelnický dostavník. Poasí nám pravda píliš nepálo a mírný, le vytrvalý deštík brzy promnil camp za mstem v hotové kluzišt. Úastníkm nezbývalo než se brouzdat v ídkém blát. Jak trefn pronesl konferenciér Vašek Souek: Kdo není zablácený, je podezelý. Mezi podezelé docela jist nepatili proglasáci Milan Tesa, Pavel Cejnek, Jirka Fadrný, Dušan Baur a Františka Paukertová. Nebo na tomto Dostavníku mlo na pozvání hlavního poadatele Pavla Nenkovského svou scénu i Radio Proglas. Koncertování jsme zahájili už v sobotu, kde náš zpívající moderátor Dušan Baur rozehál svými písnmi posluchae na Duhové scén až k tanci. Po nedlní bohoslužb, kterou celebrovali mohelnický fará otec Zdenk Graas, novoknz Pavel Vichlenda a editel Radia Proglas otec Martin Holík, následovala již zmínná koncertní scéna Radia Proglas. Zpívání a muzicírování zahájila skupina Mošny, která je poslucham známá z hitparády Kolem se to i z dalšího vysílání. Po Mošnách zpíval Petr Pololáník, skupina Mezopotámie a na závr Eva Henychová. Celý program bravurn moderoval Milan Tesa. Snad mi nezbývá než podotknout, že šlo o zahájení další nové tradice - tedy píští rok v Mohelnici se na vás tší vaše Františka Paukertová. Zpravodaj Radia Proglas vydává Radio Proglas jako bezplatný informaní zpravodaj pro leny

14 Klubu pátel Radia Proglas. Toto 6. íslo vyšlo 30. íjna Redakce: Irena Novotná, Martin Šmídek a kolektiv Radia Proglas. Ilustrace Irena Novotná.

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

ERVEN V ZUŠ. Správa Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava

ERVEN V ZUŠ. Správa Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava ERVEN V ZUŠ 3. 6. závrený koncert poboka ve kyni 8. 6. závrený koncert Vimperk 18 hodin 2. 10. postupové zkoušky jednotlivých nástrojových skupin Správa Národního parku a Chránné krajinné oblasti Šumava

Více

Služby ve Vimperku Knihovna 388 411 457 Výp j ní doba pro dosp lé Výp j ní doba pro d ti Internet: Ve ejný internet ajovna U Zvonu Muzeum

Služby ve Vimperku Knihovna 388 411 457 Výp j ní doba pro dosp lé Výp j ní doba pro d ti Internet: Ve ejný internet ajovna U Zvonu Muzeum Služby ve Vimperku Knihovna Mstská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: 388 411 457 Výpjní doba pro dosplé: po, t 10 11:30 hod., 12:30 18 hod. st 12:30 16 hod. Výpjní doba pro dti: po, st 12:30 16 hod.,

Více

Sl vko k zamyšlení. Klub p átel Radia Proglas. Je mnoho slov, která v život ekneme.

Sl vko k zamyšlení. Klub p átel Radia Proglas. Je mnoho slov, která v život ekneme. Slvko k zamyšlení Je mnoho slov, která v život ekneme. Nkterá bychom rádi vzali zpt (ono to moc nejde). To jsou ta v prchlivosti, v hnvu, nedej Bože v opilosti. Nejhorší jsou ta promyšlen zlá. Jiná slova

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

Spolek Zlatá stezka se pedstavuje

Spolek Zlatá stezka se pedstavuje Spolek Zlatá stezka se pedstavuje Vždy, když má totiž nkolik lidí stejný nápad, nebo alespo stejný zájem, setkávají se nejdíve náhodn a nkdy, když najdou spolenou notu, založí njaké spoleenství. V menších

Více

Filmaský workshop na ŠUMAV!

Filmaský workshop na ŠUMAV! Chcete jít na FAMU? Baví vás film? ÚŽASNÁ NABÍDKA PRO MLADÉ LIDI SE ZÁJMEM O FILMOVÁNÍ Filmaský workshop na ŠUMAV! Kdy? 25. 29. kvtna 2005 Kde? Kvilda - Šumava Kdo? Co? Za kolik? Organizuje: Lektoi: Informace:

Více

JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013

JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013 JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013 Zaátkem srpna jsme se ze sdlovacích prostedk dovdli, že zemel nejstarší muž v eské republice a stalo se, co jsme my jeho známí, pátelé a spoluobané oekávali - nejstarším

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

Díky za všechny vrné druhy, díky, ó Pane, za tvj lid, díky, že všechny kivdy, dluhy mohu odpustit.

Díky za všechny vrné druhy, díky, ó Pane, za tvj lid, díky, že všechny kivdy, dluhy mohu odpustit. byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník IX 3 prázdniny 2008 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Povode vera a dnes. Z obsahu: Roník IV/2010 íslo 1 www.zalkovice.cz

Povode vera a dnes. Z obsahu: Roník IV/2010 íslo 1 www.zalkovice.cz Roník IV/2010 íslo 1 www.zalkovice.cz Povode vera a dnes 1997 2010 Z obsahu: Informace o podzimních volbách Výmna idiských prkaz Úklid chodník Naše obec a dotace Poítaový kurz Hurá do školy Spoleenská

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 101 duben 2007

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 101 duben 2007 METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 101 duben 2007 Vydává oblastní komise mládeže SF Brno Pedseda OKM a redaktor KURÝRA: RNDr. Zdenk Oká, Slámova 39, 61800 Brno

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Citát pro tyto dny: Falešný pítel je jako koka - zepedu líže, zezadu škrábe. eské písloví. Vážení tenái,

Citát pro tyto dny: Falešný pítel je jako koka - zepedu líže, zezadu škrábe. eské písloví. Vážení tenái, roník VI / íslo 1 (bezen 2006) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 2 2006 I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem

Více

NKDO BY ML... Z knihy V zajetí slov Karel apek 1938. Pokraování na stran 3 POZVÁNKA

NKDO BY ML... Z knihy V zajetí slov Karel apek 1938. Pokraování na stran 3 POZVÁNKA NKDO BY ML... Nkdo by ml nco udlat, aby se zlepšila situace. Nkdo by ml dát podnt k tomu, aby celý svt nco udlal. Nkdo by ml promluvit vládnoucím do duše. Mlo by se nco stát, dokud není pozd. Nkdo by se

Více

Editin editorial PF 2011

Editin editorial PF 2011 Editin editorial PF 2011 Foto linoryt (Regina U.) Mým dosplým snem bylo a je posilovat myšlenku komunitního života. Nejsem píznivcem životního stylu vše koní za dvemi mého bytu a Nová Trojka je v tomto

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

NKOLIK DALŠÍCH FAKT K MOTOKROSU V ROKLI

NKOLIK DALŠÍCH FAKT K MOTOKROSU V ROKLI NKOLIK DALŠÍCH FAKT K MOTOKROSU V ROKLI Byl jsem požádán nkterými spoluobany, abych pece jen ješt jednou odpovdl panu Kramlovi stran jeho zájmu o obnovení motokrosu v Rokli. Obavy vzbuzuje pedevším podezení,

Více

RO NÍK 10 ÍSLO 5-6. kv ten 2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 10 ÍSLO 5-6. kv ten 2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OBAN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTEIC kvten 2006 RONÍK 10 ÍSLO 5-6 Zapochybuj o všem alespo jednou, i kdyby to byla vta: Dvakrát dv jsou tyi. Zprávy z radnice LICHTENBERG Christoph, nmecký básník /1742-1799/

Více

, aneb co jsme slyšeli, povídáme dál

, aneb co jsme slyšeli, povídáme dál O B E C SPOJIL Naši kolobžká žkái, kteí í si trhli nohou!, aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK R E 11466 RONÍK 14 íslo 2-3 erven 2013 Vážení spoluobané, vážení spojilští, roky 1997, 2002, 2009, 2010

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. advent 2007. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. advent 2007. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VIII 5 advent 2007 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma,

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma, byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 1 doba postní 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Zemský ráj to na pohled.

Zemský ráj to na pohled. Z obsahu ísla str. 02 Výbrové ízení MKS Úpice str. 03 Vzpomínka na prvního editele hvzdárny str. 05 Jestebí les str. 06 Rozhovor s s paní Miladou Pacákovou str. 10 Díky lidiky str. 11 Týden knihoven str.

Více