Ze všech lánk a poad o nedávno zesnulé Matce Tereze m zaujala jedna skutenost a jedna myšlenka:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ze všech lánk a poad o nedávno zesnulé Matce Tereze m zaujala jedna skutenost a jedna myšlenka:"

Transkript

1 O jednom Božím lovku Ze všech lánk a poad o nedávno zesnulé Matce Tereze m zaujala jedna skutenost a jedna myšlenka: Skutenost, že všechny, úpln všechny, tedy i svtské sdlovací prostedky pijaly a používaly jméno, které žen jménem Gonxha (ili Agnes) Bojaxhiuová dali lidé, kteí ji milují a váží si jí: Matka Tereza. Pipadá mi to jako Abram - Abraham, Šavel - Pavel. Ona se stala novým lovkem. A myšlenka? V jednom asopise jsem v závru lánku etl: Matka Tereza zemela. Na svt ubylo lásky. A tak m napadlo: Od eho jsem tu já? Možná proto, abych v jiné zempisné šíce, v jiné zemi, v jiné situaci pidal na síle své lásky pro stejnou vc: Aby nkomu bylo na svt líp, aby se nkdo konkrétní necítil opuštný, teba aby tamten dostal léky z lékárny vas. Anebo aby se lidé dostali opravdu bezpen dom z práce, jsem-li idi autobusu. Aby se dítti nerozpadla kniha, sotva ji zane íst - jsem-li vaza knih. A teba - aby chutnaly rohlíky, když je peu. Žít jako Matka Tereza je na jedné stran nedostižný údl. ekli bychom - není to cesta pro každého. A pece jsou v desítkách stát tisíce bratí a sester, kteí žijí podle jejího vzoru. Na druhé stran žít jako ona je ohromn jednoduchá vc: Dlat to, co si myslím, že po mn chce Bh. A v tom je nám Matka Tereza ohromn blízká. Vždy byla práv tak obyejná jako já nebo Ty. A když jsem íkal, že lidé žijí podle jejího vzoru, byla to trochu finta. Ve skutenosti je tím vzorem - jako byl i jejím - Ježíš Kristus. Díky za období adventu. Díky za ekání, které nás zve ne ekat, až se nco semele, ale jít vstíc Tomu, který tak šikovn a skvle pichází do mého, do Tvého života. Jako pišel k Josefovi a Marii. Maranatha! Pokoj poslucham a pátelm Radia Proglas vyprošuje Ples, ples, ples otec Martin. Jak lib znjí tato slova. Pi jejich vyslovení si mžeme vybavit píjemný veer, krásnou hudbu, nadýchané šaty, radost, tanec, zpv... Už aby tu byla plesová sezóna. Jestli se vám na loském plese líbilo a chcete si to zopakovat, nebo jste o nm slyšeli a chcete to vyzkoušet, jsou následující ádky práv pro vás. 2. ples Radia Proglas se uskutení v sobotu 31. ledna 1997 v ejkovicích u Hodonína. Sejdeme se v kostele svaté Kunhuty ke spolenému slavení mše svaté. A pak se pesuneme do místního kulturního domu. Snad bude dost velký na to, aby se tam vešli úpln všichni tancechtiví úastníci. Pedpokládaný poet míst je kolem 550. Hrát budou k tanci i poslechu Bojané v hlavním sále a ve vinárn skvlá Varmužova cimbálová muzika. Urit nebudou chybt ani soutže, áry, kejkle a spousta legrace. A protože budeme na Slovácku, snad nebude chybt ani krojovaná moravská beseda. To však záleží pedevším na ochot mladých taneník, takže bych chtla vyzvat mladé nadšence z jižní Moravy, kteí by se chtli plesu zúastnit a zatanit si spolu s ostatními besedu, aby se co nejdíve pihlásili mn - Helen Bízové - na našem telefonním ísle

2 Nedílnou souástí plesu bude samozejm tombola. A protože letos pro zmnu nebude vyhrávat každý los, získat pknou cenu bude jist zajímavé. Do tomboly mžete jako loni pispt sami tím, že nám pošlete njaké dárky (nejpozdji do 15. ledna 1998). Zasílejte, prosíme, jen to, co by vám samotným udlalo radost. Aby vaše dojmy z plesu nepokazil noní návrat dom, je možné v ejkovicích pespat. Bu v krásném prostedí zámku nebo v ubytovn hned vedle kulturního domu. Ubytování si však musíte objednat sami. Chcete vdt ješt víc? Pozorn sledujte naše vysílání a všechno se vas dozvíte. Z rybí perspektivy. Helena Bízová Všechny posluchae srden zdraví rybiky -takto sekretáky Radia Proglas - Staka, Hela, Míla, Andrejka a Irena. Máme všechny na starosti pedevším vás posluchae, vaše dopisy, telefonáty, návštvy, žádosti, pobídky, výhružky, oznámení, nabídky, prosby, pímluvy, píspvky. Až se nám nkdy zdá, že se v tom doslova utopíme. Akoli si utopenou rybu nedovedu vbec pedstavit, myslím že v našem akváriu tak trochu prosklené kancelái a vrátnici Radia Proglas zárove - nco takového skuten hrozí. Proto lapáme po dechu a pololekle vás vyzýváme ke spolupráci na záchran tonoucích: 1) Na složenky, které nám posíláte, pište prosím ITELN nejlépe HLKOVÝM písmem. Máte leckdo krásný rukopis, ale leckdy ho my krásn nedovedeme vyluštit. Potebujeme na složence také pouze adresu BYDLIŠT a POŠTOVNÍ SMROVACÍ ÍSLO, nikoliv okres nebo poštu. Vymyšlený píklad: Petronila Úhoová, Štikovice Kdo navíc dokáže pipsat na složenku do kolonky variabilní symbol LENSKÉ ÍSLO opsané z prkazky lena Klubu pátel Radia Proglas, rozzáí naše líce! Práce bude pokraovat lépe a radostnji. 2) Když se vám podaí zapojit do posílání píspvk na vysílání maminky, tatínky, dti, strýky, tetiky, vnuky, vnuky, netee a synovce, zkrátka celou rodinu, je to krásné. Ješt krásnjší by to mohlo být, kdyby se njak šikovn podailo všechny njak sjednotit a posílali by své dary pod jménem i alespo klubovým lenským íslem toho, kdo je pihlášený jako zástupce rodiny. Pak bychom nemuseli detektivn pátrat a zjišovat, kdo ke komu a kam vlastn patí, a nedošlo by k nedopatením tohoto typu nap.: Pan Antonio Sumec objednal sob kazetu, zabalili jsme, poslali jsme, zapsali jsme, že nám dluží 90,- K. Uplynul msíc, dva, ti a více a pan Sumec neplatí a neplatí. Pošleme mu upozornní na nezaplacenou položku. Pan Sumec se zhrozí a laje manželce, která vede rodinnou pokladnu, manželka vykáže se však ústižkem dávno zaplaceným. Kde byla chyba? Paní Sumcová napsala své jméno a neuvedla, že platí kazetu. Špatn. Jist už víte, co mla udlat. Ano, napsat jméno toho, kdo objednával, lenské íslo a také dozadu na ústižek zprávu pro píjemce, že je to platba za kazetu. Ušetila by si tak trpké výitky manželovy, že nedbá o dobrou povst a blaho rodiny. 3) Prosíme o laskavost také ty z našich pátel, kteí své dary poskytují formou srážky ze mzdy: Pošlete, prosím, na adresu naší úetní Marie Jaškové podrobnjší informace: název organizace, íslo

3 jejího útu, obvyklé datum výplaty a ástku. 4) Pokud nám posíláte dar trvalým píkazem z bankovního útu nebo Postžira prosíme, pekontrolujte, zda je v tomto píkazu uvedeno jako variabilní symbol bu vaše lenské nebo rodné íslo a pošlete nám informaci, na který den v msíci je platba vázána a jaká je výše daru. Tyto údaje potebujeme k tomu, abychom mohli všechny dary pipisovat do naší evidence dárc a mohli vám vystavit potvrzení pro daové úely, pokud si je vyžádáte a v každém pípad všem dvakrát ron podkovat. Víme, že vás tyto složitosti neodradí a zstanete k nám i nadále štdí, jako dosud. Pán Bh zapla za každý váš dar. Pozor, pozor, hledáme KAPRY! Akvárium a jeho ryby A zní tato výzva v duchu nevážném, všichni, kdo etli pedcházející zpravodaje, už tuší, všichni, kdo neetli, jist hoí zvdavostí. Nuže tedy: KAPR je KAmarád PRoglasu. Kamarád, který se pihlásil za lena Klubu a hodlá své lenství rozšíit o pomoc pi doruování našeho zpravodaje. Staí napsat na adresu rádia o jakou obec, ást msta nebo tvr s píslušným PS se chcete starat a své lenské íslo. My vám pak pošleme zpravodaje s adresami len, kteí tam bydlí, a vy je roznesete. Ušetíte nám tak nemalé náklady na poštovné a sob rozšííte okruh známých. Aneb - jak prohlásila jedna naše zdatná a pilná kapryn (kapice?) paní Waigelová když je neznám, tak se seznámím. A seznámila se. Tato dobrovolná služba mže být vaším velkým lenským píspvkem. Malá pohádka o modrém slonovi Staka Havlíková Byl jednou jeden balíek, a ten se dostal na konci msíce kvtna do Brna. Hned se ho chopily ruce jedné moderátorky v Radiu Proglas a ona se poté, co jej rozbalila, dívala do oiek krásnému modrému plyšovému slonu. A protože má slony moc ráda, rychle si spolu porozumli. Mía, jak byl posléze plyšový mazlíek pojmenován, se velmi rychle stal milákem mnoha srdcí v dotyném rádiu. Bez nj se nemohla odehrát žádná nedlní soutž pro dti Proglaso, za as zaal chybt i moderátorm. A proto stává na svém obvyklém míst ve studiu Gabriel, kousek od mikrofonu u mixážního pultu. Vyrostl z nj dobrý duch mnoha lidiek v rádiu. A protože tam zstává stále, je jim tam všem pkn plyšov, modrofialov vesele a mile. Snad to vydrží. To byla pkná pohádka, vi te. Jenže já bych k ní ješt nco dodala. Mía, jehož jméno tak asto zní v éteru, se u nás už zabydlel. Jeho invaze zaala velice nenápadn. Když si vezmete do rukou fotku proglasák, zjistíte, že na ní slena s íslem 17 drží v rukou blíže neidentifikovatelný pedmt. Z nho se pi bližším zkoumání vyloupne malá sloní hlava. Jen nedopatením njakého šotka nedostal Mía své íslo a jméno. Tímto je tedy napravena zásadní chyba (klidn si to mžete opravit, nejlépe vybarvit erveným fixem, aby se to odlišilo). Pokraování míovského náletu bylo bhem msíce ervence, kdy nás tu všechny rozesmával a pidával nám dobré nálady. Te už by nám tu všem opravdu chybl (je fakt, že když na pultu v Gabrielu nestojí, je tam více místa, ale není to ono). Vypadá to hloup, já vím. Velká holka a hraje si s plyšovými zvíátkem. V tolika letech ješt neumí udlat pár krok bez takové modré hlouposti. Ale kdepak, to je jinak. Víte, myslím si, že mít takového Míu je nco bájeného. Urit si vybavíte njakou vc, kterou máte rádi a na které vám

4 záleží. Nejde zde (v rozumné míe) o njakou závislost, ale o uvdomní si všeho krásného, co od Boha dostáváme. A Mía, to byste museli vidt. Když je mi hodn smutno, tak ho pevn obejmu a jsem ráda, že jeho kožíšek pojme tolik slziek, aniž by to na nm bylo poznat. Když mám radost, tak se na m dívá njak veseleji (asi proto, že mu promoení kožíšku nehrozí). Kdesi v srdci má každý lovk malý pokojíek, kam se mže schovat ped celým svtem. Záleží pouze na nm, co si do takového pokojíku postaví a komu dá pednost, aby mohl na tak tajném míst být. Ale pak je taky hodn vcí nebo událostí, které nás na tento tichý koutek v duši upozorují. Záleží jenom na nás, co tím podntem bude. Dlouho jsem si myslela, že mít Míu je nco hloupého a škodlivého. Pak mi moje kamarádka ekla: Víš, taky bych chtla njakého takového kamaráda. Když držím Míu v náruí, tak mi hebkost jeho plyše pipomene, že mám být hodná a všímat si lidí kolem sebe. A hlavn si vždycky vybavím oi njakého dítte, jemuž se pi návštv rádia Mía dostal do rukou. Všimla sis nkdy, jak jsou ty dti šastné? Ony v té chvíli vdí, kam patí. A tak beru mého modrofialového kamaráda i já. Když ho držím v náruí, uvdomuji si, že mým úkolem je být jako dít, protože jenom tak mohu jít ke svému Tátovi, který má pro nás všechny urit nachystanou zahradu se spoustou pekvapení. A nepochybuji o tom, že tam budou i sloni. Nejen modí a plyšoví. P.S. Kdyby vám nkdy bylo smutno, tak pij te, já vám Míu klidn pjím. Nebo si zkuste njakého koupit. Uvidíte, že s ním zažijete spoustu zajímavých chvilek. A kdybyste náhodou našli v koupeln prázdnou tubu od práv naaté zubní pasty, tak pozor, jist už toho slona máte doma a zrovna si doistil zuby. Informace o básních Nejdíve všem velké díky, že jste prošli své šuplíky, a svá srdce otevevše, zaslali nám svoje verše (Dýja - dýja - dá!). (A v odpov na otázku, kdy že zazní na Proglásku: dokej asu, jako husa klasu.) Chcete i vy básnit? Je teba se zasnít!... a poslat to do Proglasu, svit to našemu hlasu, básn nepodléhající asu nezstanou bez ohlasu! Trans World Radio váš Dušan Baur Na vlnách našeho vysílání mžete poslouchat nkolik poad radia TWR, na jehož innosti se podílí nkolik protestantských církví. Ranní poady TWR mžete slyšet pravideln celý týden ráno krom soboty od 8,00 do 8,15. V pondlí poad Soutsky, v úterý Bible pod lupou, ve stedu Kde nás boty tlaí, ve tvrtek

5 Otazníky, v pátek Svdectví a v nedli Studna slova. Každý den veer od pondlí do pátku od 21,33 do 22,00 vysíláme poad Svtem bible. Navíc mžete slyšet první pátek v msíci od 20,45 do 21,30 poad Jak se vám líbí na lan. V sobotu ráno od 7,00 do 8,30 Na sobotní frekvenci Proglasu a následuje od 11,00 do 11,15 poad Domov a rodina. Pkný poslech vám jist pejí všichni pracovníci a spolupracovníci Trans World Radia. Mžeme to tvrdit s uritostí, nebo jsme byli u TWR na návštv. Prohlédli jsme si jejich novou budovu v Brn-Líšni a seznámili se konen se všemi, kdo tam pracují. Mají tam klid, krásné prostedí, zele a pohodu. Na památku nám vnovali každému lízátko s píšalkou, na které jsme vám hezky pískali do uší pi modlitb Andl Pán. Snad naše vzájemná ekumenická spolupráce pi šíení evangelia zní Pánu také píjemn. Obr Goliáš vám chystá dárek pod stromeek! Ptáte se, jaký dárek? Jak jste se mohli doíst ve Zpravodaji íslo 5, nahrávalo se letos v našem hudebním studiu jménem Goliáš hodn muziky. Proto jsme se rozhodli vydat další kazetu s názvem Písniky z Radia Proglas 4, a protože vánoce mají být štdré, pidáme ješt Písniky z Radia Proglas 5. Na co se mžete tšit? Tak pkn po poádku: Na kazet. 4 bude celkem 21 písní. Zpívat je budou skupiny Mošny; DNA (to není název deoxyribononukleové kyseliny, ale název hudební skupiny pod vedením Vaška Brázdy); Fatima z Oechova; Schola cantorum pi chrámu svatého Moice v Kromíži a také misijní hudební skupina Revelation (esky Vzkíšení) z Anglie. Nebudou chybt ani oblíbení písnikái. Tentokrát Ivo Cicvárek, Dušan Baur a Eva Henychová. Kazeta oznaená íslem 5 by mla nést podtitul vánoní a mla by vám zpíjemnit svátky. Uslyšíte 12 pastorel Zdeka Kaáka, které nesou spolený název Pešastné slunce. Pro vás je nazpíval sbor Cantus Morkovice, malý orchestr vytvoili studenti konzervatoe z Kromíže. Pastorely doplní nkolika koledami dti ze scholy Brno Komín. Pak pednesou svou vlastní tvorbu Petr Pololáník, Zlínská schola, skupina Mirjam a Lazai. Zazní pravé pastýské rohy. Doufám, že se vám kazety budou líbit a že udlají radost i tomu, kdo je najde pod stromekem. ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ Až akáty a akvarely budeme bránit, boit básn, ctít cimbály, cizácké cely... love, ekej istku asn. Do domu deska dávno dána Evropo, ejhle Evropana! Farmái fotí feferonku. Gróf gratuluje guvernéru. Husita hlídá hrad. Huronku chytil chlap chvatn. Chán chiméru IN Klára Beránková

6 i idiota ignoruje. Jinotaj jasný jinochu je. Krok ke kroku... Klopýtám krajem, lyrika lásky letí lesem. Milovat musím? Možná májem nápady nálad nák nesem. Ostruhy orl odepnuty. Pineste prosím pružné pruty. Quiproquo - Quasimodo? Quis? Rozdány role. Rázná ruka edkviku ízla. ádný íz starého sladu? Slepá sluka štípala šovinist šest. Toreadory trápí trest. Uvadly útlé upolíny ve vlahém vánku. Vyplýtvali; wagneriáni watthodiny. Xenofobky xeroxovaly yankeem. Yetti yperitem zalévá zemi za zákrytem. Žádný žert. Žiju! Žasnte! Milan Tesa Brati pravoslavní Letos uplynou dva roky od chvíle, kdy byla naše Pravoslavná církev požádána o spolupráci s Radiem Proglas. Spolupráce byla zahájena vlastn již na sklonku roku 1995 a chopili jsme se jí s entuziasmem a s radostí. Vznikly poady k vánocm, životopisy východních svtc, tídílný poad o pravoslavných velikonocích. Postupn se upevnila programová struktura Radia Proglas a protože pravoslavné poady se setkaly s pozitivní reakcí a zájmem poslucha, byl nám na jae roku 1996 nabídnut vysílací as pro pravidelnou relaci s opakováním. Ve stedu 1. kvtna 1996 v 17,30 se poprvé na vlnách Proglasu rozeznla píse Agni parthéne z monastýru Simonos Petras na Athosu, ohlašující pravidelné pravoslavné vysílání. Naše poady pipravované v Brn a v Olomouci se snaží zprostedkovat poslucham na Morav a v echách duchovní poklady východního kesanství a patristiky, i piblížit souasný život Pravoslavné církve u nás i ve svt. V rámci pravoslavného vysílání odeznly rozhovory se zajímavými lidmi, pouení z dl svatých otc, komponované poady o významných osobnostech a píspvky osvtlující význam církevních svátk. Dokonce byl vysílán i penos pravoslavných velikononích bohoslužeb a ve studiích Proglasu nahrána kazeta eských liturgických zpv. V poadech samozejm mžete slyšet církevní hudbu, kterou vybíráme jak z tradice eské, bulharské, ruské a srbské, tak i z nahrávek rumunských, arabských, syrských, koptských a etiopských. Jsme rádi, když nám naši posluchai píšou a ptají se na zajímavá témata týkající se Pravoslavné církve. Pochopení, zájem a ekumenická otevenost ze strany otce ing. Martina Holíka, editele Proglasu, dále pak zájem redaktor Radka Mezuláníka a sestry PhDr. Marie Blažkové, trplivost technika bratra ing. Romana Langa a dalších pracovník Proglasu i odezva ze strany poslucha nám umožnila v uplynulých dvou letech piblížit u nás menšinovou Pravoslavnou církev poslucham.

7 Stavt mosty pátelství a vzájemného porozumní mezi vícími lidmi i mise v naší pevážn ateistické spolenosti jsou posláním, pi jehož naplnní budeme rádi s Proglasem nadále spolupracovat. Z vašich dopis ThMgr. Roman Juriga Verejší poad písniky naší babiky mn tak po vznesl náladu, že vám hned posílám pihlášku... jen k té moderní hudb musím být tolerantní, neb patím k tm, co mají zuby v hrnku... Jindiška z Cakova...Máme dv dti a už i mladší Lukáš pozná spolehliv znlky Alespo jednu denn a hlavn polední modlitby Andl Pán. To se vždycky úpln rozzáí a tleská ruikama. Pak si klekne vedle nás a spolen se modlíme. Rodinka z Kutné Hory Dív sem se do Klubu nepihlásila, že mi bude osmdesát, jsem moc stará, ale te se pihlašuju. Jsem jak vze, telefon nemám, televizi nechci, jenom rádio.. tak jsem si vás našla a poslouchám vás. Každý msíc na první pátek chodí ke mn knz s posilou a sem šastná a ráda na svt... Hrajete mi k okopávání okurek a zalévání rajat... což jde s vámi mnohem líp. Andla z Nového Jiína Helena z Kouimi Mj obdiv patí volajícím do vzkaz. To upímné jak hezky mluvijó, zdravím vás všeci, taky se nám možó ozvat, jo? nebo když nkomu Cdur nevoní Zkrátka je to kouzelné. Ve vzkazech se mísí plá, smích, bolest, radost. Ti vzácní lidé, kteí volají s takovou upímností, mají velkou odvahu. Sama jsem to zatím nedokázala Známky pro misie Ludmila z Holešova Manželé Crhovi z Brna nás nkolikrát požádali o rozhlasovou výzvu ke shromaž ování poštovních známek a telefonních karet. Dárc byl tak veliký poet, že nebylo možné všem jmenovit podkovat, proto by chtli vyjádit vdnost i díky touto formou a povzbudit ty, kdo chtjí pokraovat. Známky se posílají do Schönstadtu, kde se tídí a pak doruí k prodeji na sbratelské burzy Výtžek z prodeje tchto známek pak smuje pedevším do Indie a z velké ásti pomáhá hradit studium bohosloví studentm, kteí by jinak mli z finanních dvod tuto cestu uzavenou. Celou akci garantuje spolenost schönstadského hnutí, které žehná všem pispvatelm. IN Kesanská rádia v Evrop Na jae jsme dostali od Evropské konference kesanských rádií (CERC) milé pozvání na tídenní setkání ve Varšav. Jeli jsme tam se Standou Beránkem (novým manažerem Radia Proglas a starým editelem Nadace Radia Proglas) a nelitovali. Litoval jen otec Martin, který ležel v posteli

8 s chipkou. Setkání se zúastnili pedstavitelé jedenácti samostatných kesanských rádií a dvou sítí rádií (sluujících asi šedesát pvodn samostatných rádií). Myslím, že bude docela zajímavé se zmínit alespo o nkterých z nich. Portugalské Radio Renascenca (jedno ze studií je má ve Fatim) a španlské Cope patí mezi skuten velká rádia. Patí k nejposlouchanjším rádiím v zemi, mají obrovské rozpoty a stovky zamstnanc. Skladba jejich vysílání je velmi podobná vysílání profánních rádií - vetn vysílání reklam. Kesanský duch v nich bydlí v drobných úvahách a meditacích nenápadn zaazených mezi poady a písnikami. 41 francouzských a belgických diecézních rádií vybudovalo sí RCF (mimochodem jako reakci na návštvu Svatého Otce ped dvanácti lety). Pomocí této sít distribuují spolené vysílání, které každé rádio dopluje svým lokálním programem. Skladba jejich programu i poslucha se velmi podobá té naší. Pro zajímavost uve me, že 70% vysílané hudby je hudba klasická. Celkov hudba zabírá 30% z 24 hodin vysílacího asu. Ekonomicky tato rádia žijí z píspvk poslucha a z rozpotu diecézí, ásten i z reklam. Slovinské rádio Ogniše vyrostlo ze stejnojmenného, velmi oblíbeného asopisu pro mládež. Je nám blízké jak obsahem vysílání tak existencí klubu pátel ten má ostatn i ada jiných rádií. Rádio vysílá asi 60% hudby zejména slovinské. Zaujalo nás, že každou nedli ve vysílání pedstavují jednu farnost v samostatném poadu. Slovenské rádio Lumen má smlý plán do roku 2000 pokrýt 90% Slovenska svým signálem. Toto rádio se chystáme v nejbližší dob navštívit mžete se potom tšit na samostatný lánek. Polsko je zem, které hustotu kesanských rádií závidíme (v dobrém) nejen my. Celoplošn je Polsko pokryto signálem Radia Maria, které je rádiem typicky modlitebním (na konferenci zastoupeni nebyli). Pede dvma lety, po zmn ústavy, zaala být budována diecézní rádia, která se v souasné dob spojují do sít VOX. Krom toho má ada mst soukromá kesansky orientovaná rádia nap. jen v enstochové lze naladit 4 kesanská rádia (ve Varšav 3). Dostali jsme píležitost udlat krátkou pednášku o Radiu Proglas (anglicky a francouzsky). Vzbudili jsme velký zájem a sympatie. Byli jsme skuten vdní, že máme o em mluvit - o vybudování samostatného kesanského rádia totiž usilují nejen zem bývalého východního bloku (nap. Blorusko, Ma arsko) ale i sousední Rakousko. Hlavním tématem setkání bylo kesanské vysílání ve sjednocené Evrop. O spolupráci s orgány Evropy pednášeli kompetentní lidé - len Rady Evropy (CERC je poradním orgánem Rady Evropy) a místopedseda Evropského parlamentu. Pesvdili jsme se o tom, že spolupráce na úrovni Evropy funguje svdila o tom napíklad pomoc Rady Evropy rižskému rádiu, které bylo místními orgány pipraveno o frekvenci. Celé setkání bylo velmi srdené. Od prvního veera panovala neformální nálada, podporovaná výborným koakem (puristy zmatu informací, že jej roznášel Otec biskup Chrapek). Jak je pi podobných píležitostech obvyklé, nejdležitjší rozhovory se odehrávaly bhem jídla i pestávky na kávu. Osobn jsme se seznamovali s pedstaviteli jednotlivých rádií, zjišovali, jak eší problémy, hovoili o možnostech stáže ve francouzském rádiu. Píští setkání se koná v Lisabonu. Napjat ekáme, zda dostaneme pozvánku. Kde bydlí lenové Klubu? bratr Martin

9 Našli jste se? Pokud se vám zdá, že v míst kde bydlíte chybí koleko, neváhejte a napište si o pihlášku za lena Klubu pátel Radia Proglas. Klub pátel Radia Proglas Na úvod pijmte drobnou dobrou zprávu pro všechny leny: v prodejn Importa Elektro, Dolní ul. 55 v Bystici pod Hostýnem mžete nov s prkazkou našeho Klubu získat 5% slevu na všechny druhy zboží! Nejenom radiopijímae, ale i ledniky, mrazniky, televizory zkrátka vše! A te pár vt o Klubu pro ty, kdo jej neznají. Klub pátel Radia Proglas sdružuje všechny naše pátele a píznivce do jedné rodiny. lenem se mže stát každý (fyzická nebo právnická osoba, eholní spoleenství ), kdo vyplní a pošle pihlášku. Obdrží prkaz a zdarma náš tvrtletník Zpravodaj s informacemi a aktuálním vysílacím schématem. lenství není podmínno njakým pevn stanoveným poplatkem, kdo mže, pispívá finann nap. dle oblíbeného hesla Korunu denn pro Proglas. Dvakrát v roce zašleme souhrnné podkování. Kdo nás nemže podpoit finann, urit nám pomže modlitbou nebo jinou službou, nap. kaprovskou pomocí (viz lánek...hledáme KAPRY). lenství v Klubu je pro nás také pomocí pi úedních jednáních (poet len Klubu je pinejmenším doložený poet poslucha). Umožuje také snadnjší vyizování vašich pání a objednávek. lenství v Klubu pátel pináší také výhody. Za všechny živé a zemelé leny jsou slouženy nejmén tyi mše svaté v msíci. Také za všechny píznivce a za poteby poslucha a len. S prkazkou Klubu obdržíte 7% slevu v prodejn nakladatelství Cesta, Rašínova ul. 5 v Brn. Se slevou 10% vám zašle knihy nakladatelství Nové msto, Londýnská 11, Praha. Slevu na rádia mžete uplatnit krom Importy Elektro v Bystici pod Hostýnem také u firmy Elektro Karhan v Holešov a Elektroservis Strak-Dank v Opav, Vrchní 43. V brnnské restauraci M-Klub vás také eká sleva 10%. Samozejmá je pro leny Klubu sleva na kazety Písniek z Radia Proglas a další vci Zván je každý, kdykoliv, v jakékoli životní situaci a bez vkového omezení do této rodiny, za kterou a s kterou se modlíme. IN

10 P.S. Dnes nám pošák pinesl dopis pro radost: Milý Proglase, tak teda jo, ode dneška su kapr. S pozdravem L.F. (nezkráceno) Nahlédnutí do Folklorního okénka Už víc než rok máte, milí posluchai a pátelé folkloru, možnost slyšet na vlnách Radia Proglas své oblíbené a známé písn. V dopoledních hodinách každého všedního dne se otevírá Folklorní okénko a pináší vám písn ze všech kout Moravy a ech. Každou stedu má okénko svj speciální program - je vnováno oblíbenému skladateli, lidové tradici, folklorním regionm apod. Ve tvrtek veer patí folkloru celá titvrthodinka. Jak se vám líbí cimbálka a dechovka? Už jste si njakou tu lidovou psniku s námi zazpívali? Poady Jak se vám líbí folklór/dechovka jsou vnovány jednotlivým dechovkovým souborm, zpvákm, tradicím, zvykm a rozhovorm se zajímavými lidmi. Folklorní poady mžete poslouchat od záí také od 16,45 hodin v pátek a v sobotu dopoledne od 9,15 hodin. Každý první tvrtek v msíci je tento poad vnován aktuálním informacím o novinkách, pipravovaných poadech a o nov vydaných albech. Také teme z asopis Folklor, Slovácká dechovka a Malovaný kraj. Nechybí ani soutž a písnika na pání. Chtla bych na tomto míst podkovat všem, kteí se na píprav folklorních poad podílejí - spolupracovníkm, kapelám, které vnovaly Radiu Proglas své nahrávky, a pedevším vám všem, kteí neleníte a sem tam mi napíšete njaký ten ádek povzbudivých slov. Píšete, že byste rádi slyšeli písn i od kapel z vašeho okolí. Protože však jejich nahrávky v Radiu Proglas nemáme, obracím se na Vás s prosbou o zaslání adresy nebo telefonu na tyto kapely i soubory. Ráda bych vdla, jaké hosty byste ve folklorních poadech uvítali. Velmi cenné jsou pro mne také informace o festivalech, koncertech nebo pveckých soutžích ve vašem okolí. Milí pátelé, tším se na všechny vaše zprávy, informace i pipomínky. Novinky z proglasácké rodinky Helena Bízová 1) Bylo léto a byl ervenec a všichni to známe dál: pišla velká voda. Mysleli jsme na všechny postižené a báli jsme se, co bude. Vidli jsme velký div lidské solidarity, obtavosti a skutené blíženecké lásky. Lidé nabízeli pomoc všeho druhu, podávali informace, sbírali peníze a potebné vci. S radostným úžasem jsme mohli pozorovat, jak i v této zkoušce obstála vzájemná láska nás všech. Díky vám všem - i za nás v Proglasu, protože jste nám pomáhali pekonat smutek nad zkázou i únavu z dlouhých služeb. Díky za každé povzbuzení i modlitby za nás všechny. Potebovali jsme je a pociovali jsme je. 2) Když se na vývsce v chodb rádia objevil plakát s výzvou, aby každý napsal nejdležitjší událost od vydání posledního zpravodaje, mnozí uvedli práv povode a pekrásnou solidaritu len rodiny Proglasu. Sekretáka Staka byla udivena znaným pílivem pihlášek do našeho klubu a zárove i finanní injekcí (zužitkovali jsme peníze zodpovdn). Toník Míšek pochválil kolegy za vysoké pracovní nasazení (patrn si chce šplhnout) a Dušan se vyjádil, že (citát) poet tik se stabilizoval na konstantní hodnotu! Dušan neupesnil, zda se jedná o jeho tiky, tiky vedení nebo tiky celého kolektivu. Také nestanovil hodnotu konstanty. Takové vdecké pozorování ovšem ztrácí cenu.

11 3) Náš zástupce editele bratr Martin, lépe známý jako Gándí (piš, jak slyš), se tší, že budeme mít novou poítaovou sí a on už nebude muset prolézat spolupracovníkm, židlím a stolm pod nohama a hledat perušený kabel. Necháme se pekvapit, jaké kousky pak poítaová sí dovede. 4) Zodpovdné zužitkování penz (nebo jak se nepkn íká finanních prostedk ) spoívá krom jiného také ve vybavení ostravského studia Telepace, kde od záí zaal pracovat náš nový kolega Pavel Kabzan. Ve spolupráci s ostravskými páteli jsme tak získali pkné nové pracovišt, z nhož chceme poslucham zprostedkovat nejdležitjší události ostravsko-opavské diecéze. Proglas má tedy od letošního podzimu svá studia v Praze, Olomouci a Ostrav. 5) Ponvadž chceme umožnit poslech našeho vysílání podle svých sil všem, snažíme se získat další frekvence. Na ad je nyní Praha a všichni proglasáci byli napjati, zda to bude dobrý krok -co když se jim v Praze nebudeme líbit? Ale, ale! Moderátorka Katka Lapíková napsala na nástnku: Kéž by nás Pán Bh pi zdravém rozumu zachovati ráil! Rada pro televizní a rozhlasové vysílání udlila vysílací licenci jinému rádiu, tak máme o starost mén. 6) Moderátorka Katka Liková se má ím dál líp - sama to piznala ve výše uvedené anket. A to ješt nevdla, že se pojede podívat do domu Komunity blahoslavenství u Avignonu, kam nás pozvali na zkušenou francouzští brati, kteí také provozují kesanské rádio. Když Pán dá, pojede Katka s redaktory Marií Blažkovou, Radkem Mezuláníkem a jedním bratrem z komunity v pli listopadu. Doufejme, že se tam všichni lecemu piuí. 7) Naše úetní paní Jašková se má taky dobe, ale mla se mnohem h, když jí na klinice kladívkem a dlátekem odsekávali osmiku vlevo dole. Útchou jí byl závistivý údiv spolutrpitelek: pan editel jí donesl zmrzlinu! Žádná z pacientek však netušila, že p. editel je paní Marii též otcem a ona tedy mže právem íci, že je to u nás v proglasácké rodin normální... 8) Hudební redaktorka Klára Beránková vyjádila k datu uzávrky tohoto zpravodaje pádné uspokojení: Dožila jsem se dnešního dne! Uvidíme, jak se bude tváit, až dokoní kazetu Písniek z Radia Proglas, za niž je, chudinka, odpovdná. (Málokdo si umí pedstavil, jaké záludnosti na ni ekají). 9) Kazetu natáel technik Roman Lang. Letní zpráva o Romanovi je struná: vloni si zlomil žebra, letos si zlomil nohu. Poád stejná písnika. 10) Léto koní, stíbro jíní svítí v mlází - to už bude podzim? Opadá listí, rozlouíme se s liturgickým rokem a pijde advent, zase už za chvíli. A co ti brati a sestry, kterým všechno vzala voda? Naši milí, mjme brány srdce dokoán, vždy náš Pán je tak blízko! Den otevených dveí Fotbalové klání Marie Blažková Píznivá zpráva pro všechny nadšené fanynky a fanoušky našeho vysílání: Pozvte rodinu, oprašte své cestovní obleky, dopravní prostedky a vyražte smrem ku mstu Brnu, do bran našeho Radia Proglas. V sobotu od 9 hodin ráno do 17 hodin odpoledne máme pro všechny návštvy dvee dokoán. Jste srden zváni a vítáni! IN

12 O víkendu 6. a 7. záí se konal v Kralicích nad Oslavou Mezinárodní turnaj rozhlasových studií v malé kopané. Poprvé v jeho 22leté historii se zúastnilo i naše/vaše Radio Proglas. Mužstvo nadšených dobrovolník hájících naše barvy (ve složení Jaroslav erný; Petr, Pavel a Milan Šobovi; Prokop Zahrádka; Petr Jedzok a Radek Habá), se muselo potýkat s ostílenými a viditeln dobe pipravenými hrái. Turnaje se úastnilo celkem 15 celk z rzných rádií. V B skupin, kde jsme hráli i my, byli nasazeni obhájci loského prvenství eský rozhlas Praha, dále pak eský rozhlas Hradec Králové a Slovenský rozhlas Bratislava. Hned první zápas Radia Proglas proti slovenským kolegm naznaoval, že bychom nemuseli být bez šance. Dostali jsme sice hned gól, ale o nkolik málo minut pozdji se ped bránou nádhern uvolnil Radek Habá a elegantní patikou teoval stelu za záda gólmana. Bohužel dom. Radek se totiž omylem (ale nádhern!) trefil do naší branky a vsítil tak nepopulárního vlastence. Naše mužstvo, které si na zaátku kladlo vysoké cíle, bylo tímto osudným okamžikem deprimováno natolik, že se z toho nedokázalo vzpamatovat. Hradci Králové jsme v tvrdém boji pedevším ze strany Východoech podlehli 0:3, favorizované Praze jen 0:5, a tak jsme bojovali o 13. až 15. místo. Pak jsme nešastn prohráli s nmeckým Radiem Saarbrücken 0:3 a poslední zápas nás ekal s poádajícím eským rozhlasem Brno. Ten nastoupil i s jedním ostíleným fotbalistou z Radiohradu. Když už se zdálo, že prohrajeme 0:1, asi ti minuty ped koncem (hrálo se 2x 10 minut) se z velmi ostrého úhlu trefil Pavel Šoba. Byl to úpln poslední gól celého turnaje. Mli jsme z této jediné branky takovou radost, jako bychom vyhráli všechno. Za zmínku stojí, že vynikající výkon v naší brance podal ve všech zápasech správce Jarda. Pochytal tolik stel, že by se za n nemusel stydt ani reprezentaní branká. Z tvrdých souboj nakonec vyšel, jak se pozdji ukázalo, se zlomeným palcem na ruce. A tak nosí sádru. Celkové vítzství se stalo koistí rádia Rock FM z Bratislavy. Druhé bylo Top rádio Košice a tetí eský rozhlas Ústí nad Labem. Ale my jsme nakonec pece jen taky vyhráli. Jednak sami nad svou pohodlností a jednak jako kesané víme svoje... (Vždy kdo je poslední, bude pece první - nebo že by to na turnajích v kopané neplatilo?) Za rok to snad bude ješt lepší. Každopádn se již nyní pipravujeme na další roník, který by se ml uskutenit první záijový víkend roku 1998 v Kralicích nad Oslavou. A když si vzpomenete, pije te nás povzbudit i VY!!! Dopisování s osamlými Milan Šoba Moderátorka Magda Hauserová na podnt jedné posluchaky uvažuje o služb, kterou by mohla zprostedkovat: Žije mezi námi spousta starých, nemocných a osamocených lidí, které by potšilo, kdyby jim obas nkdo napsal pár milých ádk a komu by naopak oni mohli napsat svá trápení, starosti a bolesti. Vím, že se mezi vámi najdou posluchaky ochotné tmto lidem formou dopisu pomoci. Zašlete, prosím, vaše nabídky na adresu našeho rádia, na obálku napište heslo Magdazín. Napište pár slov o sob a nezapomete uvést iteln (nejlépe hlkovým písmem) svou adresu, kterou nebudeme zveejovat, ale zašleme rovnou onm potebným. A ráda bych oslovila vás, kteí se cítíte opuštni a zapomenuti. Toužíte po kontaktu s nkým, kdo je ochotný naslouchat, kdo vám projeví svou úast? Napište nám také, teba se vám touto formou podaí navázat krásné pátelství. Dále bych vám mohla nabídnout poradenskou službu. Máte problémy, které vám perstají pes hlavu? Máte zdravotní potíže a nedvujete svému lékai? Máte problémy s dtmi? Vaše dopisy roztídím, budu konzultovat s odborníky, pípadn mohu pozvat nkoho z léka do vysílání. V tomto pípad nemusíte, pokud nechcete, uvést celé své jméno.

13 A nakonec je tu možnost pro všechny, kdo jste prožili njakou zajímavou zkušenost, píhodu smutnou nebo veselou, o kterou byste se rádi rozdlili s ostatními. Napište svj píbh, nebo zatelefonujte. I v tomto pípad však mžete zachovat svou anonymitu. Doufám, že s vaší pomocí a úastí budou Magdazíny pro ženy stále pitažlivjší a zajímavjší. Na závr ješt slvko k poslucham mužského rodu. Na spolupráci s vámi všemi se tší Polévka z koínk Magda Hauserová. Redaktorka Marie Blažková dostala za úkol vybrat z kuchaské knihy milé M. D. Rettigové recept na jednoduchou a vydatnou veei pro 6 až 8 osob. Vybrala pedpis na nadívaného skivánka. Myslím, že zmínné zvíe je svými rozmry spíš pedureno k zaazení mezi zákusky a jednohubky, než mezi veee. Vzhledem k blížící se adventní dob jsem si tedy dovolila nabídnout vám radji od stejné autorky postní polévku z rozliných koínk : vezmi dv velké cibule, pokrájej je na koláky, též ti koínky petružele, ti koínky mrkve, jeden velký neb dva malé celery podobn pokrájej. Dej to všechno asi s temi loty másla na kuthánek, k tomu pl žejdlíka pebraného hrachu, dva kousky celého zázvoru a 4 celé hebíky, lžíci neb dv vody, trochu soli a nech to zpovolna dusit, až to hezky hndé jest; nesmí se to však pipálit. Když se to pnit poíná, tu se do toho vhodjí asi dv lžíce pkné mouky, míchá se s tím, aby se usadil ke dnu pkný škraloup, tu se na to naleje slané vody, v které se zelený petružel povail, nechá se to nejmén pl hodiny vait, pak se to procedí a na smaženou, na kousky pokrájenou žemliku vleje. Je-li ryba, mže se pitom též kus dusit a pak se kousky smažené ryby do mísy dáti mohou. Též se tato polívka veer bez žemliky podávati mže. Mohelnický dostavník M. D. Rettigová ve spolupráci s Radiem Proglas Msto Mohelnici mžete najít na map mezi Olomoucí a Zábehem. Zde se konal od 29. do 31. srpna již 23. roník písnikového festivalu Mohelnický dostavník. Poasí nám pravda píliš nepálo a mírný, le vytrvalý deštík brzy promnil camp za mstem v hotové kluzišt. Úastníkm nezbývalo než se brouzdat v ídkém blát. Jak trefn pronesl konferenciér Vašek Souek: Kdo není zablácený, je podezelý. Mezi podezelé docela jist nepatili proglasáci Milan Tesa, Pavel Cejnek, Jirka Fadrný, Dušan Baur a Františka Paukertová. Nebo na tomto Dostavníku mlo na pozvání hlavního poadatele Pavla Nenkovského svou scénu i Radio Proglas. Koncertování jsme zahájili už v sobotu, kde náš zpívající moderátor Dušan Baur rozehál svými písnmi posluchae na Duhové scén až k tanci. Po nedlní bohoslužb, kterou celebrovali mohelnický fará otec Zdenk Graas, novoknz Pavel Vichlenda a editel Radia Proglas otec Martin Holík, následovala již zmínná koncertní scéna Radia Proglas. Zpívání a muzicírování zahájila skupina Mošny, která je poslucham známá z hitparády Kolem se to i z dalšího vysílání. Po Mošnách zpíval Petr Pololáník, skupina Mezopotámie a na závr Eva Henychová. Celý program bravurn moderoval Milan Tesa. Snad mi nezbývá než podotknout, že šlo o zahájení další nové tradice - tedy píští rok v Mohelnici se na vás tší vaše Františka Paukertová. Zpravodaj Radia Proglas vydává Radio Proglas jako bezplatný informaní zpravodaj pro leny

14 Klubu pátel Radia Proglas. Toto 6. íslo vyšlo 30. íjna Redakce: Irena Novotná, Martin Šmídek a kolektiv Radia Proglas. Ilustrace Irena Novotná.

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Pondlí 14.1.2008 18:30 21:30 Místo konání: Restaurace Sklep (Seifertova 53, Praha 3, http://www.restauracesklep.cz/) Úast: Souek Petr, Ing.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou psobností poádá konferenci AKNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. AKTUÁLNÍÍ OTÁZKY SOCIIÁLNÍÍ PRÁCE A SOCIIÁLNÍÍ PEDAGOGIIKY

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Sl vko. Jak vzniká po ad? Kdo se sm je, nestárne

Sl vko. Jak vzniká po ad? Kdo se sm je, nestárne Slvko Kdo je profesionál? Kdo se snaží porozumt co nejlépe všemu ve své odbornosti a komu se to také daí... s vdomím, že bude stále co se uit. Profesionál kesan je ten, kdo usiluje žít podle vzoru Ježíše

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999

Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999 Nadaní fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadaního rejstíku, vedeného Krajským soudem v Brn dnem 13. dubna 1999 Barviova 85 602 00 Brno telefon: 543 217 241 fax: 543 217 245 e-mail: radio@proglas.cz

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 07_svv_11_zapis.doc Termín: tvrtek 15.11.2007 20:30 22:45 Místo konání: u Petra Souka, Praha Kolovraty Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Ilenková

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Vzkaz pro všechny hodné

Vzkaz pro všechny hodné Obasník 19.12.2013 VeseléVánoce Obasník 19.12.2013 Pokudjsteještnestihli napsatježíškovi,mžetemu poslatvašetajnápánína kouzelnyjezisek2013@gmail. com.uritsebudesnažit vámjesplnit.akdyžneo letošníchvánocích,takteba

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více