Kolektiv autorů. Studijní opory I. Texty pro studující v kombinované formě Bakalářský studijní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektiv autorů. Studijní opory I. Texty pro studující v kombinované formě Bakalářský studijní program"

Transkript

1 Kolektiv autorů Studijní opory I Texty pro studující v kombinované formě Bakalářský studijní program Studijní program: Mediální a komunikační studia Zlín 2005

2 Kolektiv autorů ISBN: X 2

3 OBSAH Teorie marketingových komunikací I 5 Teorie marketingových komunikací II 45 Marketing I (1. díl) 73 Marketing I (2. díl) 115 Ekonomika a podnikání 153 3

4 4

5 Teorie marketingových komunikací I doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Studijní opora pro studenty kombinované formy studia Studijní program: Mediální a komunikační studia 5

6 6

7 Průvodce studiem předmětu Úvodem Svět na počátku 21. století, v éře nastupující, stále intenzivnější a komplexnější evropské i světové globalizace, je charakterizován mnoha rysy. Masová komunikace a její velmi různorodé projevy a formy jsou zřejmě pro občana v jeho každodenním životě rysy nejčastějšími a nejbližšími. Jednou z velmi výrazných charakteristik novodobé kultury globalizujícího se světa jsou nejrůznější projevy marketingových komunikací, mezi nimiž hraje stále dominující roli reklama, jež je realizovaná především medii masové komunikace. Masivnost, všudypřítomnost, časová, tvarová, obsahová a formální pestrost komerčních komunikátů někdy mylně vede studenty k názoru, že jde jednoznačně o jev novodobé kultury, která má v našich podmínkách svůj okamžik zrodu v převratných událostech let Studenti často soudí, že s novými politickými a ekonomickými principy budování demokratické a svobodné společnosti, také vznikají nové formy kultury, jež nacházejí své vyjádření mimo jiné také ve velkém komplexu marketingových komerčních komunikací: reklamě - Advertising práci s veřejností - Public relations přímém marketingu - Direct marketingu podpoře prodeje Sales Promotion osobním prodeji Personal sale Nic ovšem není vzdálenějšího realitě oboru, než úvaha o tom, že dějiny české propagace (propagace ekvivalent pojmu marketingové komunikace) začínají rokem Naše propagační historie je bohatá, sahající do středověku a mající výrazné představitele ve druhé polovině 19. století a kontinuálně se vyvíjející po celé 20.století. O tom všem pojednává tento předmět a tato jeho studijní opora. Společně v konzultacích projdeme několik desítek století, abych mohli pravdivě odpovědět na otázku, kdy vzniká novodobá česká propagační historie, jakými etapami procházela, nakolik čerpala ze světových zkušeností a zda je nějak obohatila, kam vývoj dospěl v současnosti a kam se s největší pravděpodobností bude ubírat. Přivítám Váš zájem o předmět vyjádřený 7

8 v kvalitních seminárních pracích s tematikou historie propagace. Těším se na Vaše poznatky, neotřelé pohledy, nové informace. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cíle studia: Po absolvování předmětu budete znát: hlavní vývojové tendence české propagace na pozadí vývoje komerčních komunikačních aktivit ve světě vlivy nejvýznamnějších vynálezů souvisejících se sdělováním na sféru marketingových komunikačních aktivit nejvýznamnější mezníky propagace v našich dějinách hlavní tendence současnosti a prognózy vývoje blízké budoucnosti v tomto specifickém komunikačním segmentu Po absolvování předmětu budete umět: kriticky hodnotit českou propagační historii správně zařazovat propagační jevy do hlavních vývojových proudů české historie samostatně analyzovat konkrétní historické události, kvalifikovaně je písemně zpracovat a obhájit nalézat paralely současných propagačních projevů s jejich historickými předky a čerpat tak poučení z moudrosti našich předchůdců, průkopníků oboru Základní okruhy studia: 1. Trhy jako první formy obchodní výměny 2. Gutenberg a informační věk - periodický tisk a inzerce 3. Inzertní kanceláře a reklamní agentury 4. Fotografie, film, rozhlas a televize nová média reklamy 5. Reklub a jeho éra 8

9 6. Období věk zavržení a znovuzrození propagace 7. Revitalizace propagace v Československu 8. Nová etapa rozvoje marketingových komunikací po roce Trhy jako první formy obchodní výměny Klíčové pojmy výrobní značky, urbanizace krajiny, vznik měst, řemesla a cechy, trhy, vznik účelových areálů tržnic, komunikace na místě prodeje, generace veletrhů Cíle studia kapitoly pochopení pojmu marketingové komunikace význam vzniku výrobních značek jako předzvěsti ochranných známek zavedení pojmu veletržní generace Komerční komunikace, dnes označované souhrnným pojmem marketingové komunikace, které tvoří komplex 5 komunikačních kategorií (reklama, práce s veřejností, přímý marketing, podpora prodeje, osobní prodej) vznikají jako cílevědomá komunikační činnost s cílem nabídnout zboží a služby k prodeji v podmínkách naší země cca v století. Ve světě, ve vyspělých civilizacích, je vývoj zákonitě dynamičtější a s vyspělými formami obchodní komunikace je možno se setkat o několik tisíc let dříve. Zásadní podmínkou je vytvoření prostoru pro koncentrovanou a místně dostupnou formu obchodní nabídky trh. Spolu s tímto koncentrováním nabídky a poptávky vzniká výrazně konkurenční prostředí, v němž nehrají svou roli jen užitné vlastnosti výrobků, ale také jejich pověst, pověst producenta nebo obchodníka. Tato přidaná hodnota se vytváří prostřednictvím značek Vznik reklamních aktivit v návaznosti na trhy 9

10 výrobců a komunikací informací, jež formují image výrobku a výrobce. Literatura dokládá první značky výrobců z doby let př.k. označovali jimi např. nádobí. Trhy tedy znamenají zpočátku především možnost přímé komunikace mezi bezprostředním výrobcem a spotřebitelem, v pozdější době pak také mezi výrobcem a zprostředkovatelem na trhu obchodníkem. Trhy nabývají stále organizovanějších forem, k jejich rozvoji napomáhá urbanizace české krajiny vznik měst hlavně od 12. do 14. století. Právě ve městech se rozvíjejí řemesla, řemeslníci se koncentrují do dílen a vytvářejí cechy, z nichž se později vyvíjí vyspělejší formy produkce manufakturní výroba. Formy trhů se postupně standardizují a je možno začít hovořit o tržních veletržních generacích. Ty představují relativně stejnorodé formy nabídky v určité časové etapě, přičemž v jejich lůně se postupným narůstáním nové kvality postupně vytváří zárodky generace nové, generace charakteristické vyspělejšími formami komunikace a dokonalejšími formami informační i produktové nabídky. Trhy nabývají periodický charakter, postupně se profilují a specializují, panovník uděluje městům různá privilegia, která umožňují pořádat různé druhy trhů. Zapamatujte si VELETRŽNÍ GENERACE Relativně stabilní forma prezentace zboží a komerčních informací Relativně velká koncentrace lidí na malém prostoru = předpoklad intenzivní interpersonální obchodní a informační výměny Vytváření specifických podmínek pro nabídku a komunikaci Interpersonální a skupinová komunikace Pro města je možnost pořádat trhy velmi významným faktorem rozvoje, zdrojem finančních prostředků, kulturním obohacením, zdrojem nových informací a nových produktů. 10

11 Města postupně budují pro trhy účelové areály, komoditně je specializují, termínově stabilizují. Veletrhy v této době tvoří 1. generaci výrobce přináší do konkurenční soutěže vše co vyrobil, protože každý kus je originálem. Shrnutí studijní látky Postupný rozvoj lidské společnosti, ovládnutí přírodních sil a využívání prvních poznatků o zákonitostech živé a neživé přírody vede k tomu, že člověk postupně začíná produkovat různé typy předmětů, které mu usnadňují život, poskytují ochranu, umožňují uchovávat potraviny apod. Nadbytek produkce přináší na trh ke směně. Aby získal co nejvýhodnější tržní podmínky, komunikuje s potenciálními zákazníky prostřednictvím stále formalizovanějších forem vyvolávání předností zboží, užívání výrobních značek, nápadité aranžování zboží v tržním prostoru apod. Trhy se postupně v počátcích vývoje lidské společnosti stávají nejvýznamnějším místem komunikace. Kontrolní otázka Proč právě trhy považujeme za nejvýznamnější komunikační médium počátku vývoje kulturní společnosti? Podněty k zamyšlení Proč se trhy postupně specializují? Zamyslete se nad tím, jaké další formy komunikace mohly být užívány v tržním prostoru? Myslíte, že profese tržního vyvolávače zůstala zachována do dnešní doby? Jaké typy dobových specializovaných trhů znáte - uveďte město a název. 11

12 2. Gutenberg a informační věk - periodický tisk a inzerce Klíčové pojmy J. G. Gutenberg, vznik knihtisku, počátky periodického tisku, informace jako zboží, poštovní síť jako forma distribuce, počátky a vývoj inzerce, další generace veletrhů, Cíle studia kapitoly pochopení převratnosti vynálezu J. G. Gutenberga seznámení s počátky periodického tisku u nás a ve světě vznik nového typu zboží informace pochopení významu spolehlivé distribuční informační sítě pochopení zákonitostí vzniku a vývoje inzerce 2. a 3. generace veletrhů J.G.Gutenberg Periodický tisk Nikoliv náhodou byl J. G. Gutenberg zvolen v posledním roce 2. tisíciletí nejvýznamnější osobnosti milénia, která nejvíce ovlivnila vývoj lidské civilizace. Vynález samostatných pohyblivých liter umožnil uchovat lidské myšlenky v podobě tištěných textů, vytvořit historickou paměť lidstva. V období tak byly položeny základy knižní kultury, periodického tisku, vytvořeny předpoklady ke zpřístupnění kulturního bohatství lidstva. Do této doby se historie uchovávala v ústním podání a v nemnohých rukou psaných publikacích. Gutenbergův vynález, který výrazně zvyšuje produktivitu rozmnožování tiskovin, je využíván k tisku jednolistých tiskovin, novinových letáků a letákových novin, s názvem např. AVISO, NOVINA, LETTERA. Obsahově 12

13 zaměřeny na politické, válečné, senzační, katastrofické a jiné události. Náklad obvykle do 300 výtisků. Obchodní a výrobní sféra pociťuje stále výrazněji absenci systematického informování o novinkách nových produktech, surovinách, výrobních postupech, příjezdech lodí s novými druhy zboží apod. Tento deficit nahrazuje částí soukromé korespondence, kterou věnuje kupeckým otázkám. Vzniká kupecká korespondence (s názvy nova, novissima, cedulla, apod.) Nejstarší doložená korespondence tohoto typu pochází z Benátek Systematický zájem o informace obchodní povahy záhy vede k tomu, že se s informacemi začíná obchodovat, informace se v polovině 16. století stává zbožím. Postupně vzniká nová specializovaná profese, která se zabývá vyhledáváním, zpracováním a distribucí informací za úplatu získávají a předávají informace, které potřebují odběratelé ke své efektivní obchodní či výrobní činnosti. Těmto zpravodajům se říká korespondenti, novelanti. Zvolna tak se formuje nový informační, zpravodajský průmysl, který v 19. století nabývá charakteru zpravodajských agentur, které sloužily k zásobování periodického tisku aktuálními zprávami. V nejvyspělejších průmyslových a obchodních centrech Evropy se toto nové podnikatelské odvětví rozvíjí a posléze koncentruje. Kvalifikované informace ovšem bylo třeba také spolehlivě, nezkresleně dopravit adresátům. Souběžně se vznikem zpravodajské sítě se také postupně buduje přepravní informační síť: zpočátku jako poslovská struktura pěších poslů, posléze jako síť poslů cestujících koňmo. S počátky poslovské přepravy je spojeno jméno Franze von Taxise, který vytvořil první pravidelné spojení mezi Vídní a Nizozemím. Pošta se systematicky rozvíjela a zaručovala pravidelnou přepravu psaných informací. Proto časem upadá zájem o přepravu prostřednictvím poslů. Pošta také sehrává rozhodující roli v rozšiřování nového média novin a časopisů periodického tisku. Evropa je časem protkána hustou sítí poštovních linek, které bezesporu přispívají k dynamizaci informací a nepřímo podporují rozvoj ekonomiky a růst vzdělanosti. Periodický tisk má díky Gutenbergovu vynálezu svou budoucnost před sebou. Tisk prostřednictvím pohyblivých liter umožňuje nevídaně zvýšit produktivitu tiskáren. Počátkem 17. století se v Antverpách objevuje 1605 list Nieuwe Tydinghen, 1609 následují periodické tiskoviny ve Strasburgu, Augsburku a Informace jako zboží Distribuce informací Vznik a vývoj inzerce 13

14 První inzerce v britském tisku První český inzerát dalších městech. Pro obor marketingové komunikace je podstatné, že obsah těchto tiskovin byl věnován vedle ekonomického a politického zpravodajství, informací o katastrofách a válkách, také intenzivně obchodnímu světu a poměrně záhy také zprávám inzertního charakteru, posléze inzerci. V Koruně české se první tištěné noviny objevují r vydával je v Praze Jan Arnolt pod názvem Ordinari Postzeintungen. První české noviny vycházejí až r u K.F.Rosenmüllera v Praze Sobotní (literní) Pražské poštovské noviny. Zde se objevují první zprávy, které bychom mohli označit za předchůdce inzerátu, neboť mají některé rysy typického inzertního podání reality. Postupný rozklad feudální společnosti, rozvoj výrobních sil a výrobních vztahů, celá řada dalších vnějších i vnitřních vlivů vedou k tomu, že se prudce rozvíjí řemeslná a manufakturní výroba a dynamizuje se obchodní život společnosti. Do výrobního procesu vstupují nové stroje na zpracování surovin a produkce spotřebního zboží nabývá stále masovějších měřítek. Masová produkce vyžaduje masový trh, masový trh vyžaduje masového spotřebitele. Masového spotřebitele formuje v průběhu 17. a 18. století především periodický tisk. Např v Anglii týdeníky Weekly Nevves, 1655 The Oxford Gazette, 1631 Francie Nouvelles Ordinaires, 1631 vydává Theophrast Renaudot La Gazette. Deníky vycházejí později potřebují také vyspělejší čtenářskou veřejnost 1702 Anglie The Daily Courant. Počátkem tohoto 18. století se v britském tisku objevuje již inzerce. Zaujímá 2-3 odstavce na konci listu. Inzerce je mocnou součástí tisku a proto se objevují některé formy restrikce periodického tisku zejména v revolučně vypjatých letech spojené s inzercí: zavedení inzertní daně, inzertního kolku. Roku 1730 vycházejí v Londýně The Daily Advertiser specializovaný inzertní věstník, jehož obsah byl výhradně tvořen inzercí. První český inzerát vychází v našich podmínkách až roku 1790, kdy V.M.Kramerius tiskne v Závěsku oznámení, že přijímá zprávy o zboží, které bude otiskovat proti skrovnému zaplacení. Inzerce má různou tematiku, postupně se rozšiřuje její prostor na poslední straně tiskoviny, je polem pro grafické a typografické experimenty, které jsou pak přebírány do vlastní 14

15 redakční části listu. Zpočátku se platí za kus inzerát, časem efektivněji za plochu, za řádek. Základní vývojová typologie inzerce je završena ve druhé polovině 19. století, kdy jsou zavedeny různé nástroje inzertní politiky, které známe ze současné doby. Inzerát bezesporu přispěl k ekonomickému posílení vydavatelské práce, mnohdy právě ona umožnila, aby periodický tisk vůbec vycházel. Vývoj vědy a techniky, stále intenzivnější zdokonalování řemeslné výroby, pokrok reprezentovaný manufakturní výrobou, možnost vyrábět stále větší množství výrobků, které mají v zásadě stejné kvalitativní a jiné parametry vede ke kvalitativní změně profilu trhů první generace, které prezentovaly vše, co řemeslník vyprodukoval. Rodí se trhy, veletrhy druhé generace. Tato generace se vyznačuje základní změnou segmentace cílové skupiny nejsou to trhy především pro konečného spotřebitele, ale stále více se orientují na zprostředkovatele obchodníka. Jedná se, sice v postupném vývoji, o vzorkové veletrhy. Začíná se oddělovat trh konečného spotřebitele od trhu obchodníků. Města postupně budují specializované areály, které jsou obvykle ve 20. století podstatou veletržních areálů. Představitelem předchůdce vzorkových veletrhů je v českém prostředí Velký trh tovarů království českého 1754 ve Veltrusích, za první skutečně vzorkový veletrh je považována průmyslová výstava v Londýně 1756 / Zejména vyspělé země západní Evropy nositelé průmyslové revoluce a pokroku v rozvoji výrobních vztahů, organizátoři průmyslové formy výroby Francie, Anglie a další počínají systematicky organizovat své veletržní aktivity. Trvalé rozhojňování odborných poznatků o okolním světě výsledek rozvoje vědy a techniky - nemohl nezanechat své vlivy v obsahu a formě trhů, veletrhů a výstav. Velké množství komunikovatelných a zajímavých poznatků spolu se stoupající gramotností poměrně širokých vrstev národa na straně jedné, omezené názorné výpovědní možnosti na straně druhé vedly záhy k tomu, že prosté formy prezentace vystavení exponátů přestává stačit. Proto také organizátoři těchto akcí hledají možnosti, jak komunikovat větší množství informací. Východisko nalézají v doprovodném programu veletržních akcí. Polovina 19. století je charakteristická tím, že se v Anglii organizuje 1. světová výstava Výstava, která je jakýmsi hybridem veletrhu a státně propagačního výstavního vystoupení zúčastněných států, má doprovodný 2. generace veletrhů 3. generace veletrhů 15

16 program. Doprovodný program umožňuje sdělit velké množství informací, které by jinak jen velmi obtížně mohly tvořit součást vlastních expozic. Nabývá charakteru odborných seminářů, přednášek, sympozií a stává se nedílnou součástí všech pozdějších výstavních a veletržních vystoupení. V našich podmínkách především počínaje Všeobecnou zemskou jubilejní výstavou 1891 v Praze. Shrnutí studijní látky Gutenberg zahájil epochu informačního věku a podstatně změnil charakter komunikace velkých skupin jeho vynález umožnil komunikaci nezávisle na čase vzniku informace a vzdálenosti od informačního zdroje vzniká nový informační produkt periodický tisk vzniká nový druh zboží - informace součástí periodického tisku začíná být velmi záhy také placená informace inzerce nezbytností pro spolehlivý přenos informací je kvalitní distribuční síť společenský vývoj umožňuje vznik 2. a 3. generace veletrhů a výstav Kontrolní otázka Proč právě Gutenberg byl zvolen nejvýznamnější osobností 2. milénia? Podněty k zamyšlení Je skutečně vynález knihtisku tak převratným vynálezem, který ovlivnil pět století lidského vývoje? Jaké nové informační profese vznikají v lidské společnosti po vzniku periodického tisku? Veletrhy 2. a 3. generace představují novou kvalitu v systému prezentace produkce. V čem spočívají jejich nové přístupy? 16

17 3. Inzertní kanceláře a reklamní agentury Klíčové pojmy inzertní kancelář, reklamní agentura, tisková agentura, dva zdroje vzniku reklamních agentur Cíle studia kapitoly pochopení nutnosti vzniku inzertních kanceláří jako průvodního jevu vzniku inzerce pochopení vzniku reklamních agentur jako součásti tiskových zpravodajských agentur seznámení se zdroji vzniku reklamních agentur situace na informačním komerčním trhu koncem 19. století Vznik inzerce jako nového obsahového a formálního prvku v periodickém tisku vede vydavatele k úvahám o co nejracionálnějším způsobu pronájmu této pronajímatelné plochy. Dospívají k názoru, že nejefektivnější bude vyčlenit práce spojené se servisem těchto stránek na zvláštní organizační jednotku. Tak vznikají inzertní kanceláře, které zpočátku pronajímají inzertní plochu, posléze začínají na přání klientely inzerentů, realizovat také jejich další požadavky: zajišťují grafickou úpravu inzerce, vymýšlejí reklamní texty, postupem času pak plní složitější a náročnější úkoly, které souvisejí s komplexnější reklamní prezentací klienta. Postupně v průběhu druhé poloviny 19. století vznikají reklamní agentury zpočátku specializované na inzertní služby, stále více však nabývající profilu agentury, která plní širší paletu služeb. V USA vzniká první inzertní kancelář V Praze je datována reklamní agentura MODERNÍ REKLAMA Zdenko Šindlera na přelomu 19. a 20. století. Poměrně atypickým jevem (1629) v této oblasti je inzertní kancelář Theophrasta Renaudota, která roku 1633 vydává inzertní časopis tedy Inzertní kanceláře 17

18 Reklama v tiskových agenturách Reklamní novinky konce 19. století specializované inzertní periodikum Feuilles du Bureau d Adresse. Obdobné tituly vycházely také v Londýně, Hamburku, Praze apod. Druhým zdrojem vzniku reklamních agentur byly původní novinářské zpravodajské - tiskové agentury. Vedle aktuální novinářské reality zachycovaly v rámci svých zpravodajských služeb také významnou sféru hospodářského života země významněji pak směry, tendence a vývojové linie obchodu tuzemského i zahraničního. Vedle zpracování této tematiky se postupně věnují také poskytování placených služeb v této oblasti a do svých organizačních struktur zahrnují také reklamní oddělení, později agentury (HAVAS, WOLF, REUTER). Konec 19. století je pro reklamu velmi bohatým obdobím. Vedle nových médií fotografie a filmu se zde ve větší míře objevují některé další výpovědní prostředky, obohacující městský parter a představující významný krok v utváření masového trhu: v české společnosti se objevují některé prvky americké barnumské reklamy výrazně se uplatňují prvky venkovní reklamy zejména ve formě různých symbolů, které avizují určitá řemesla, sortimentní skladbu obchodů apod. v tomto období se objevuje zcela nový prvek reklamní sloup plakát se ve druhé polovině 19. století stává důležitým sdělovacím prostředkem v určité lokalitě, městě elektrické světlo vnáší do vzhledu výkladních skříní nevídaný prvek 24 hodinové sdělnosti pro reklamní účely jsou využívány dopravní prostředky, ve městech se objevují sandwichmanni, Shrnutí studijní látky Industrializace společnosti, stále větší poznání zákonitostí přírodních dějů, nové objevy a vynálezy, schopnost zpracování nových materiálů, rozvíjející se mezinárodní obchod to vše zákonitě vyvíjí tlak na informační zdroje společnosti, které ve větší míře hledají možnosti, jak efektivněji komunikovat komerční informace. Inzerenti proto využívají služeb inzertních kanceláří, 18

19 které vznikají při vydavatelstvích a jež jsou schopny kvalifikovaně zajistit inzerci zadavatelů. Z inzertních kanceláří postupně vznikají reklamní agentury. Druhým zdrojem vzniku reklamních agentur jsou zpravodajské informační kanceláře, které primárně poskytují informační služby periodickému tisku a později také jiným zákazníkům. Stále masovější výroba a nutnost vytvářet trh pro stále větší okruh zákazníků, vede k využívání nových forem a prostředků ve druhé polovině 19. století. Kontrolní otázka Jaké dva hlavní zdroje tvoří základy pro formování reklamních agentur? Podněty k zamyšlení Proč jsou inzertní kanceláře, které měly původně za úkol pouze pronajímat inzertní plochu v periodickém tisku, ve stále větší míře žádány o poskytování dalších grafických, textařských i koncepčních - služeb? Jaké k tomu byly objektivní a jaké subjektivní důvody? Co nás opravňuje k tvrzení, že tiskové zpravodajské agentury byly jedním z významných zdrojů vzniku reklamních agentur? Nalezneme v současnosti v některých světových tiskových agenturách také, jako součást jejich organizační struktury, reklamní agentury? Jaké hlavní nové formy reklamní komunikace můžeme nalézt koncem 19. století v městském prostředí? Jaké hlavní autory a tituly odborné literatury z této doby znáte? 19

20 4. Fotografie, film, rozhlas a televize nová média reklamy Klíčové pojmy fotografie, film, rozhlas, televize, mechanický a elektronický princip přenosu obrazu na dálku Cíle studia kapitoly seznámit se se vznikem nových médií ve druhé polovině 19. století a počátkem století 20. pochopit důležitosti vzniku nových forem komunikace, které jsou založeny na nových objevech seznámit se s jejich významem pro oblast marketingových komunikací, zejména pro reklamu Vznik médií na nových technických principech Snaha vytvořit dokonalé techniky reprodukce výseků života okolního světa nalézá své naplnění ve druhé polovině 19. století zejména ovládnutím některých chemických procesů, zvládnutí běžného užívání optických přístrojů a jemné mechaniky přichází L.J.Mandé Daguerr s prvními záznamy okolního světa na kovové desce G.Eastman s celuloidovým nosičem - Fotografický přístroj se koncem století miniaturizuje do přijatelné velikosti i váhy a umožňuje tak využití fotografie v žurnalistice jako pohotový způsob aktualizace obrazové informace - Již v roce 1862 je fotografie používána jako výpovědní prvek ve výstavnictví Fotografové se začínají profesně sdružovat a vytvářet své spolky, fotografování se konstituuje jako řemeslo spíše dokumentární, posléze umělecké povahy. 20

21 Fotografie je velmi brzy v 70. letech 19. století - pro svou dokumentární věrnost a názornost využívána jak v komerční reklamní praxi, tak i v praxi šířeji propagační a PR. Reklamní a propagační fotografií se zabývají velké osobnosti české fotografie. Její velký vývoj technický, obsahový, námětový, uživatelský můžeme pozorovat nejen ve 20. století, ale až do dnešních dnů. Předpovědi, že ji nahradí film, se ukázaly liché, do dnešních dnů si zachovala své významné postavení ve všech tištěných i tiskových propagačních prostředcích. Fotografie tedy statické zachycení jevů je nezbytným předstupněm zachycení a reprodukce osob, věcí a jevů v pohybu. V roce 1895 je poprvé v Paříži promítnut snímek, který zachycuje jevy okolního světa. Zatím je němý, zvuk se daří zachytit souběžně s obrazovým dějem až v první třetině 20. století. - Již v roce 1898 se na českém trhu objevují první české hrané snímky - V prvním desetiletí 20. století se v Praze otevírají první stálá kina - Filmu jako nového komerčního média se okamžitě zmocňuje podnikatelská veřejnost a začíná organizovat firmy, které se zabývají tvorbou filmů na zakázku, včetně filmů reklamních. - Film se stává v meziválečném období jedním z nejvýznamnějších nositelů reklamní a propagační informace, především pro svou schopnost zaznamenat děj v pohybu, velmi názorně a výrobně rychle. - V kooperaci s mluveným doprovodným slovem a hudbou tak vzniká komunikační nástroj velké vypovídací a přesvědčovací síly. - Nástup zvukového filmu pak tuto přednost ještě umocňuje. - V Československé republice působí za 1. republiky dva významné subjekty filmového průmyslu Filmové ateliéry Baťa a Ateliéry Barrandov. Produkují mimo jiné také reklamní snímky. - V podnikatelských kruzích nejrychleji pochopil a využil síly filmovou cestou zpracované informace T.Baťa, který produkuje snímky reklamního, propagačního, PR, vzdělávacího, školícího a dokumentačního charakteru. - Film získává postupně barvu, zvuk se stává stereofonní, vynálezci přicházejí se sférickým zobrazením, postupně se intenzivně pracuje Nastupuje film 21

22 se zvukem a neobvyklými formáty zobrazení, takže v 70. letech 20. století je film velmi dynamickým a působivým médiem, které dovoluje velmi sugestivní a nabádavou výpověď. - Po určitém útlumu zájmu o film jako médium zejména s nástupem technologií umožňujících snadný magnetický přepis televizního programu a kopírování filmů, nastává v 90. letech obrat: kouzlo nových elektronických médií slábne, filmaři tvoří snímky, které vyžadují určité technologie pro dokonalý prožitek, což prostředí televizní obrazovky nedokáže. Zároveň se mění pod vlivem této konkurence profilace kin a jejich technické i návštěvnické vybavení a film zažívá renesanci. Rozhlas jako masové médium V polovině 19. století se formují principy televizního vysílání Po řadě pokusů s elektromagnetickým vlněním se 18. května roku 1923 poprvé ozývá vysílání Radiojournalu z Prahy. Rozhlas tak vstupuje na scénu masové komunikace jako velmi silný hráč a téměř okamžitě se jej zmocňuje podnikatelská veřejnost. Spatřuje v něm především levný, dostupný a rychlý nástroj pro zpracování reklamní komunikace. Takový vývoj spatřujeme zejména v zemích s velkou rozlohou, kde je na počátku 20. století právě rozhlas hlavním pojítkem regionálních center či metropolí se svými občany. U nás je rozhlas jako reklamní nosič kupodivu z různých důvodů využíván velmi málo a jeho výrazné uplatnění se odehrává až po roce Většinou si veřejnost představuje vznik televize jako jev nedávné historie. Ovšem již roku 1843 formuluje skotský hodinář A.Bain tři základní principy přenosu obrazu na dálku. Z nich pak vycházejí oba systémy televizního přenosu mechanický a elektronický. Elektronický umožňuje podstatně větší komfort obrazové informace, významně dokonalejší ostrost a věrohodnost zobrazované předlohy, takže postupně se stává jediným způsobem přenosu televizního obrazu. Televize se nejprve stává komunikačním médiem v průmyslově vyspělých zemích světa Velké Britanii 1932 je zde zahájeno experimentální vysílání, v roce 1937 první přímý televizní přenos, 1955 pokusné barevné vysílání, 1962 první přenos prostřednictvím telekomunikační družice. 22

23 V Československu se věnuje vývoji televize více nadšenců Bříza, Pilát, Holeček a Šafránek. Právě J.Šafránek r poprvé demonstroval možnost přenosu obrazu na dálku pomocí mechanického principu. V roce 1948 je na výstavě MEVRO poprvé veřejně představen přímý televizní přenos je zahájeno první veřejné zkušební vysílání televize z Prahy. Již v únoru 1954 bylo televizní vysílání pravidelné, v lednu 1955 vysílá již 5 dnů v týdnu, v říjnu 6 dnů vysílá Čs. televize první propagační vysílání na českých okruzích. Až v roce 1966 vzniká reklamní oddělení Čs. televize. Televizní reklamní vysílání pak prochází různými organizačními změnami, je vnímáno jako pomoc spotřebiteli při orientaci na trhu, někdy ovšem zaznívají různé kritické hlasy, vycházející z různých pohnutek kulturních, ideových, programových atd. TV v ČR Zapamatujte si Druhá polovina 19. a první polovina 20. století jsou obdobím formování tří nejvýznamnějších novodobých masových médií: filmu, rozhlasu a televize. V jejich obsahu se velmi záhy, jakmile se prokázala jejich životaschopnost, objevuje reklamní komunikace. Shrnutí studijní látky Vývoj v přírodních vědách ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století umožnil vznik zcela nových forem sdělování a tedy také vznik prostředků masové komunikace. Ty se nejvíce zasloužily o vznik masové reklamy a byly nejvýznamnějšími zdroji reklamních komunikátů jako součásti masové kultury. Vedle klasické komerční marketingové komunikace se formy, metody, strategie a technika komerční komunikace začíná používat ve stále větší míře 23

24 také ve sféře propagace tedy v marketingově orientovaném komunikování ve sféře společenského zájmu. Kontrolní otázka Je fotografie, film, rozhlas a televize optimálním nositelem komerční komunikace? Když ano, tak proč, když ne, tak proč? Podněty k zamyšlení Jaké jsou nejdůležitější předpoklady pro vznik fotografie, filmu, televize, rozhlasu? Jakými vývojovými etapami procházejí tato novodobá média a na čem tento vývoj závisí? Do jaké míry je v obsahu těchto médií přítomen reklamní komunikát a na čem závisí jeho podíl na obsahu? Dochází ve vývoji médií ke změnám v prezentaci reklamního obsahu? Byla reklama, kterou šířila média masové komunikace vnímána obecnou veřejností pozitivně? Byla reklama v obsahu masových médií vnímána pozitivně také politickými představiteli? Jaké hlavní autory a tituly odborné literatury z této doby znáte? 24

25 5. REKLAMNÍ KLUB ČESKOSLOVENSKÝ a jeho éra Klíčové pojmy REKLAMNÍ KLUB ČESKOSLOVENSKÝ Reklub, profesní organizace reklamního průmyslu, reklamní vzdělávání, profesní lobby. Cíle studia kapitoly informovat o vzniku první celostátní stavovské organizace tvůrců a zadavatelů reklamy pochopit zásadní význam vzniku této organizace pro kulturu a kvalitu profese v první polovině 20. století získat poznatky o faktické činnosti Reklubu do roku 1949 Počátek 20. století je v reklamní sféře pokračováním hlavního trendu, který je výsledkem významných technických, ekonomických, vědeckých, mediálních a dalších změn v životě společnosti koncem 19. století. To podstatné z hlediska médií bylo vykonáno a na další kvalitativně revoluční změny bude společnost čekat až do 80. let nového století. Reklama nabývá stále většího významu v nejrůznějších sférách společenského života v komerční praxi, v oblasti služeb zejména lázeňství a cestovní ruch, některé její principy jsou využívány také v nekomerční sféře osvěta. V období ohrožení republiky se ve formě státní propagace používá k informování Evropy o situaci v republice. Ve 20. a 30. letech vychází velké množství odborné literatury částečně překladové, částečně původní české, která bezesporu přispěla k poměrně vysoké míře vzdělanosti reklamních praktiků. V roce 1927 v naději na významné oživení hospodářského života země a tedy i rozvoj podnikatelských aktivit zakládá skupina zadavatelů reklamy, Situace v reklamě v období první republiky Vznik Reklubu 25

26 reklamních teoretiků i praktiků stavovskou organizaci REKLAMNÍ KLUB ČESKOSLOVENSKÝ ve zkratce Reklub. Se vznikem Reklubu se pojí jména Dr. Jana Brabce, Ing. Františka Munka, Ing. Jiřího Slabého Solara a dalších. Reklub vzniká jako organizace profesní, která sdružuje na jedné straně tvůrce textaře, grafiky, architekty, tvůrce reklamních kampaní, majitele reklamních fotografických a filmových agentur, na straně druhé významné zadavatele reklamy. Význam Reklubu pro vývoj české reklamy Reklub a válka Význam Reklubu je především ve dvou oblastech: - v systematické snaze vzdělávat členskou základnu, poskytovat ji nejnovější poznatky z oboru, zejména z americké teorie i praxe reklamní komunikace, - ve výrazné propagační aktivitě zaměřené na širokou veřejnost s cílem vytvářet příznivý image reklamě jako předpoklad pro přijetí reklamní komunikace v běžném životě bez předsudků. Vzdělávání členské základny, která ve vrcholném meziválečném údobí reprezentovala několik set členů se odehrávalo prostřednictvím nejrůznějších kursů: umění jednat s lidmi, obchodní reklamy, obchodní korespondence, tvorby propagačních prostředků, práce s textem apod. Reklub iniciuje masivní publikační odbornou aktivitu, která ústí ve vydávání původní i překladové literatury autorů Brabec, Sutnar, Solar, Radoměrský, Chodounský, Jarolímek, Vichnar, Patera, Casson, Millerová, Hopkins (1923) a další. Vycházejí např. Ročenky Reklubu, ročenky vydavatelství NOVINY, které věrně popisují situaci v reklamní branži meziválečného období. Reklub a jeho členové jsou také iniciátory vydávání odborných časopisů např. TYP měsíčník pro moderní podnikání, který se pravidelně a zasvěceně věnuje reklamní tématice, ORO organizace, reklama, obchod a další. Reklub se nevěnuje jen tuzemské tematice, ale prezentuje také československou reklamu v zahraničí např. v r na Světovém kongresu reklamy v Berlíně, v předmnichovském období se vážně zabývá myšlenkou zřídit ministerstvo propagandy, jako protiváhy nacistického ministerstva propagandy. Reklub je v období ohrožení republiky iniciátorem a realizátorem významných státně propagačních počinů: vydává dvě státně propagační brožury přílohy 26

27 k obchodní korespondenci do zahraničí Pravda o Československu a Oběť Československa, které ilustroval K. Svolinský. V období 2. světové války Reklub tlumí své profesní aktivity na poli reklamy a orientuje se na významnou přednáškovou činnost zejména na venkově, kde organizuje přednáškové cykly na téma jak jednat s lidmi, jak psát obchodní dopisy. Tato tématika byla zástupná, protože hlavním cílem bylo dodávat veřejnosti optimismu, vytvářet atmosféru naděje na osvobození země proto také přednášející Reklubu používali hojně příměrů a příkladů ze slavné české historie, zejména dokumentovali život a dílo významných historických osobností, jejich statečnost, myšlenky na budoucnost. Významnou roli sehrávají v meziválečném vývoji reklamy nesporně reklamní aktivity firmy Baťa. Tomáš Baťa se za svého pobytu v USA vzdělával nejen v otázkách pásové výroby, organizace práce, motivace zaměstnanců, péče o zaměstnance, ale studoval také tematiku organizace prodeje, konkurence, efektivní reklamy. Proto také ve Zlíně zakládá silné oddělení reklamy, ve kterém pracují a s nímž spolupracují osobnosti zvučných jmen. Buduje vlastní Filmové ateliéry Baťa, které vytvářejí řadu reklamních a propagačních, instruktážních a vzdělávacích, imageových a PR filmů. Reklamní aktivity firmy BAŤA Zapamatujte si Reklub reprezentuje významnou kapitolu české historie reklamy a propagace. Právě v jeho aktivitách můžeme spatřovat počátky moderní české reklamy poučené světem a obohacené o českou realitu. Prokázal, že reklama je součástí národní kultury, přinesl řadu důkazů o tom, že lze obecné zásady komerční reklamy aplikovat na nekomerční sféru a s úspěchem je využívat ve formování veřejného mínění s nekomerčními cíli. Výrazně obohatil poznání publikací původní i překladové literatury. 27

28 Shrnutí studijní látky Reklub představuje velmi výraznou etapu formování novodobé české reklamy a propagace. Nadšení našich předků vedlo k vytvoření stavovské organizace, která neměla jen čistě utilitární komerční cíle, ale snažila se v duchu nejlepších tradic národního obrození povznést obor na úroveň univerzálního nástroje formování veřejného mínění aktivního lidského chování i ve sféře nekomerčních aktivit. Neocenitelná je role Reklubu v přiblížení světových poznatků dobové špičkové reklamní teorie na příkladu americké překladové literatury. Zároveň ovšem vnímají jeho členové nutnost přizpůsobit obecnou teorii reklamy národní kultuře a vyjít za hranice komerčního formování spotřebitelské poptávky. Kontrolní otázka Je Reklub skutečně tak významným jevem meziválečného vývoje české reklamy? Když ano, proč, když ne, proč. Podněty k zamyšlení V čem vy osobně spatřujete nejdůležitější přínos Reklubu pro vývoj české propagace? Názory kterých autorů knižních publikací z období let s tematikou reklamy na vás nejvíce zapůsobily? Jaké myšlenky z meziválečné teorie reklamy a propagace podle Vás mají trvalou platnost? 28

29 Jak hodnotíte názory C.Hopkinse, publikované v roce 1923 v knize Můj život s reklamou a Reklama jako věda, z pohledu dnešní teorie marketingové komunikace? Jaké hlavní autory a tituly odborné literatury z této doby znáte? 6. Období : věk zavržení a znovuzrození propagace Klíčové pojmy Vývoj v etapě , zavržení české reklamy v letech Cíle studia kapitoly informovat o situaci v reklamě po osvobození Československa v mezidobí pochopit subjektivní i objektivní důvody, které vedly k ideologickému odsouzení reklamy po roce 1948 získat poznatky o objektivních faktech, které vytvořily podmínky pro renesanci reklamy po roce 1953 S osvobozením Československé republiky byly spojovány velké naděje národa. Reklub (v roce 1948 má Reklub členů v Praze a 911 v pobočkách v celé republice) byl připraven nabídnout všechny své síly pro budování nové republiky a jak svědčí dobová literatura, skutečně tyto sliby realizoval viz časopis TYP, Ročenky Reklubu. Reklub nejenže radí obchodníkům, jak v době poválečného nedostatku využívat reklamní poselství a reklamu jako komunikační nástroj s veřejností, ale zároveň projevuje schopnost nalézat Situace v reklamě v období

30 Objektivní a subjektivní okolnosti potlačení reklamy možnosti aplikace v nekomerční propagační sféře při motivaci veřejnosti pro plnění úkolů dvouletky a pětiletky. Z hlediska komerční reklamy je situace složitá, protože na trhu je nedostatek zboží, trh je vázaný na přídělový systém, nabídka na volném trhu není nijak bohatá. Země investuje do obnovy hospodářské základny a obnovy bytového fondu. Nicméně drobní řemeslníci a živnostníci realizují část své produkce také prostřednictvím reklamních aktivit, které jsou ovšem omezené především na místo prodeje. Významnou roli v celkové situaci společnosti sehrává polarizace evropského uspořádání, vytváření blokového systému dělení Evropy na sféru vlivu Sovětského svazu a sféru vlivu USA. Souběžně s rozpadem protihitlerovské koalice nabývá vedle dalších průvodních jevů na ostrosti hospodářská blokáda východoevropských zemí a stále ostřejší střet zcela protichůdných ideologických systémů. V této souvislosti konstatujeme, že se tento střet nevyhnul ani reklamní sféře. Idea tuhé centralizace rozvoje národních ekonomik nalezla svůj odraz v myšlence, že v plánovitě budované společnosti nebude vznikat žádná nadprodukce, nebudou zde existovat konkurenční druhy zboží a tudíž nebude potřeba také žádná reklama. Reklama má smysl v tržním prostředí, kde konkurenčně soupeří produkty s podobnými užitnými vlastnostmi, což ovšem centrálně detailně plánovaná ekonomika vylučuje. Reklama tak pozbývá svůj raison d être v konkurenčním soupeření na trhu upozorňovat na odlišné vlastnosti produktů, jejich přínosy pro spotřebitele apod. Zároveň je zapotřebí vnímat skutečnost, že právě reklama je chápána jako projev kultury a způsobu života té druhé části světa, který vstupuje se zeměmi východního bloku do stále otevřenějšího konfliktu z hlediska dalšího směřování rozvoje země nikoliv ekonomice založené na soukromém vlastnictví kapitálu, ale na myšlence státního vlastnictví. Z tohoto poznání také vyplývá ostrý ideologický odsudek reklamy jako nástroje ohlupování lidí, nástroje, který v protikladu ke kolektivistické ideologii východního bloku staví jednoznačně individualistickou spotřební orientaci západních zemí, pro níž je typický prožitek, užívání si potěšení ze spotřeby apod. Reklamní principy se nicméně uplatňují v širší míře v nekomerční sféře, která je v letech zaměřena na obnovování propagace v oblasti vytváření a 30

31 upevňování hygienických návyků, prevence nemocí, šetrném využívání omezených surovinových zdrojů atd. V komerční sféře upozorňují na ty faktory propagovaného zboží, které upevňují zdraví, vedou k určitému uživatelskému pohodlí apod. Objektivně pak je třeba vnímat dobovou skutečnost jako období objektivně limitované. Po odmítnutí Marshallova plánu v roce 1947 programu hospodářské pomoci USA evropským zemím v letech byl v Československu vedle nedostatku spotřebního zboží také výrazný nedostatek surovin. Proto např. nebyl v dostatečné míře papír přidělován na reklamní prostředky, noviny omezily inzerci, aby byl prostor především pro politické a ideologické příspěvky, film plnil role propagandistické, stejně jako plakát. Ve výrobních podnicích se ruší reklamní oddělení, chybí základní obchodně technická dokumentace k výrobkům, v oblasti vnitřního obchodu dochází po únoru 1948 k masivnímu znárodňování. Situace je však vnitřně rozporná na jedné straně je zde maximální oklešťování všech reklamních aktivit, na straně druhé pak vzdělanější část úředníků Ministerstva vnitřního obchodu chápe, že s postupným nasycováním trhu produkty uspokojujícími základní lidské potřeby, vznikne a poroste trh s konkurenčními výrobky. Proto také v roce 1948 (viz Prachár, TYP) vytváří oddělení s koordinační, iniciativní a kontrolní funkcí v oblasti propagace na vnitřním trhu. I když ideově tato propagační aktivita vychází z jiných zdrojů a společenských funkcí. Materiální základna reklamy Zapamatujte si Společenský vývoj po osvobození Československa byl vnitřně rozporný, složitý a nejednoznačný. Všechny politické a ideologické vlivy se také řadou zprostředkování projevovaly v oblasti komerční reklamy. 31

32 Shrnutí studijní látky Reklama v období představuje složitý společenský jev, jehož poslání je v komerční sféře výrazně oklestěno objektivními i subjektivními podmínkami. Je ovšem třeba vidět jevy v jejich historickém, dobovém kontextu a vnímat skutečnost, že postupné uspokojování základních potřeb společnosti nevyhnutelně směřuje ke stále bohatšímu trhu, na němž se záhy po roce 1953 objevují konkurenční produkty, vyžadující intenzivnější propagační podporu. Negativní názory na sociální a komunikační roli reklamy se postupně mění ve prospěch užití reklamy ve společnosti. Kontrolní otázka Pokuste se charakterizovat hlavní faktory, které ovlivňovaly ekonomické a sociální hodnocení reklamy v Československu v letech a zdůvodněte jejich profilaci. Podněty k zamyšlení a diskuzi Jaké postavení měla reklama v období ? Jaké vlivy formovaly vztah k reklamě z hlediska politiky a národního hospodářství po roce 1948? Bylo možno předpokládat, že se negativní náhled na reklamu po roce 1948 přece jen změní? Proč ano, proč ne? Jaké hlavní autory a tituly odborné literatury z této doby znáte? 32

33 7. Revitalizace propagace v Československu Klíčové pojmy Vývoj po roce 1953, významné mezníky ve vývoji propagace, obnovení odborné publicistiky, vznik reklamních agentur, vznik reklamních a propagačních oddělení, reklama v masových médiích, školství pro oblast reklamy a propagace. Cíle studia kapitoly informovat o situaci v reklamě a propagaci po roce 1953 pochopit širší společenské a ekonomické souvislosti revitalizace reklamních a propagačních aktivit v letech 20. století seznámit se s organizací propagačního života v různých sférách života společnosti v období Uvolnění přídělového systému, bohatší zásobení státních i družstevních obchodů, pozvolný růst životní úrovně vyúsťuje v roce 1953 v příkaz ministra vnitřního obchodu o uplatňování obchodní reklamy. Jde o průlomový dokument, rehabilitující reklamu jako nástroj komunikace na konkurenčním trhu, i když se vyjadřuje politicky obezřetně nicméně ukládá vnitřnímu ochodu soustavně informovat veřejnost o prodávaném zboží všemi reklamními prostředky. Reklama postupně zaujímá místo, které ji z hlediska logiky obchodu náleží. Zpočátku byla sice začleněna ve výrobních podnicích do oddělení organizace a techniky obchodu, do odbytových oddělení, do oddělení obchodně technické dokumentace její organizační začlenění nebylo v této době tím podstatným: podstatné bylo, že je uznána její komunikační, prodejní, orientační a organizační funkce v ekonomickém životě společnosti. Situace v reklamě po roce 1953 Organizační začlenění reklamy 33

34 1.celostátní konference 1954 Vznik reklamních a propagačních agentur V oblasti vnitřního obchodu je začleněna do oddělení obchodní politiky. Výroba propagačních prostředků je centralizována na jednotlivých obchodních a výrobních správách, ale za poměrně krátkou dobu se situace mění a reklamní praxe vyslovuje požadavek na kvalifikovanou centralizaci produkce. Pro sféru vnitřního obchodu se v roce 1954 ustavuje agentura Reklamní podnik státního obchodu, pozdější MERKUR. Zde se také začíná v roce 1955 vydávat první specializovaný časopis pro oblast propagace nejprve pod názvem Reklama v socialistickém hospodářství, později Reklama, od r PROPAGACE. MERKUR vydává od r také interní bulletin výběr ze zahraničního odborného tisku DOKUMENTACE PROPAGACE. Ve své době ojedinělý zdroj zahraničních odborných informací o reklamním průmyslu. 1.celostátní konference reklamních pracovníků vnitřního obchodu v listopadu 1954 měla ve své době přelomový význam. Zabývala se organizací reklamy v sektoru vnitřního obchodu a znamenala de facto uznání významu, společenské opodstatněnosti a role reklamy v naší zemi. Stále nasycenější vnitřní trh a významný podíl zahraničního obchodu vyžadují kvalifikovanou komunikaci se stále diferencovanějšími segmenty spotřebitelů v tuzemsku i zahraničí. Proto se postupně rodí specializované reklamní propagační agentury. V roce 1961 vzniká agentura pro propagaci v zahraničním obchodě RAPID, v roce 1964 pro propagaci vyspělých zahraničních produktů a technologií v Československu MADE IN...(publicity) při ČTK. Pro sektor místního hospodářství (komunální výrobní podniky a podniky služeb servisní, opravárenské) se ustavuje v roce 1956 TEPS Tisková, ediční a propagační služba. Pro oblast výrobního a spotřebního družstevnictví vzniká PP Propagační podnik českého svazu výrobních a spotřebních družstev, na Slovensku OPTIMA. V roce 1960 vznikají BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY podnik zahraničního obchodu pro veletržní a výstavní činnost. Na Slovensku vzniká v roce 1971 PZO INCHEBA, který je oprávněn k propagační činnosti v zahraničí, později se profiluje jako veletržní subjekt, který v současné době organizuje významný podíl veletržních a výstavních akcí ve Slovenské republice. 34

35 Pro oblast výstav s kulturním zaměřením ustavuje ministerstvo kultury podnik VÝSTAVNICTVÍ. V dějinách československé propagace zaznamenáváme několik významných mezníků, některé s národní, jiné s mezinárodní působností. V prosinci 1957 se v Praze koná Mezinárodní konference reklamních pracovníků. Její význam je především v tom, že všechny země východní Evropy uznaly, že reklama je i ve společnosti budující socialismus potřebná a funkční. Formulovala 3 hlavní principy socialistické obchodní reklamy : ideovost pravdivost konkrétnost Dalším významným předělem vývoje československé propagace byla první Celostátní konference propagačních pracovníků, která se konala v červnu 1963 v Brně poprvé postulovala názor, že reklama vychází za své pouze komerční sféry vlivu na společnost a že je významným nástrojem utváření životního slohu životního stylu. Významnou roli sehrává v době normalizace Mezinárodní kongres o socialistické propagaci ve vnitřním obchodě v Praze v říjnu Přinesl dva významné závěry: nezbytnost aplikovat vědecké poznatky do propagace na všech úrovních její přípravy, realizace a vyhodnocování účinnosti konstatoval, že je třeba pro oblast propagace připravovat vysoce školené odborníky Posledním velmi důležitým kongresem byl Mezinárodní kongres o reklamě zemí RVHP, který se konal v říjnu 1988 ve Vilniusu. V této souvislosti konstatujeme, že jeho obsah předjímal do jisté míry zásadní nástup marketingové prodejní orientace do ekonomik zemí východní Evropy, naléhavost marketingových výzkumů trhu i propagačního působení. Plně zde byl rehabilitován marketing jako základní filosofie tržní komunikace. V Československu existovala při ČSVTS Ústřední odborná skupina pro propagaci v obchodě. Její zásluhou a pod její patronací se konaly soutěžní přehlídky filmové a televizní reklamy zprvu národní, posléze s mezinárodní Významné mezníky české propagace Aktivity v rámci Československa 35

36 Střední a vysoké odborné školství propagačního zaměření v ČSSR Užití propagace v nekomerční sféře účasti ALFA VIDEO. Byly pořádány také celostátní soutěžní přehlídky rozhlasové reklamy. ÚOS ČSVTS pořádala Celostní konference propagace v průběhu 70. a 80. let, které se zabývaly dalšími otázkami rozvoje propagace, Mimo to, se v Československu od roku 1964 konala Mezinárodní bienale grafiky, která byla každé 4 roky věnována propagační grafice. Českoslovenští propagační tvůrci tak měli možnost konfrontace své tvorby se světovými propagačními grafickými trendy. Reklamní komunikáty jsou v této době nedílnou součástí obsahu masových médií tisku, rozhlasu, televize. Výzkumný ústav obchodu zpracovává pro různé subjekty vnitřního trhu různé výzkumy, které dokládají skutečnost, že veřejnost s propagací počítá ve svých kupních rozhodováních, že ji vyhledává v obsahu masových komunikací i specificky propagačních prostředků. Od 60. let je na vzestupu střední a vysoké odborné školství, zejména v oblasti výtvarných disciplín na středních odborných školách a VŠUP se vyučuje propagační grafika, výstavnictví, na FAMU propagační a reklamní film, na VŠE v Praze a Bratislavě je vyučována reklama jako součást přípravy komerčních inženýrů pro vnitřní a zahraniční obchod.. Zásadním přelomem v přípravě vysokoškolsky vzdělaných organizátorů propagace je vznik specializace propagace na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v roce Zde je poprvé v ucelené koncepci propagace a reklama traktována jako výsostně komunikační disciplína s možností aplikace jak v komerční, tak i nekomerční sféře života společnosti. Pedagogové FŽ UK přicházejí s teorií rozčleňující celek propagačních aktivit do 3 kategorií: hospodářské propagace (dnes bych řekli marketingových komunikací), společensko-výchovné propagace (sociální marketingové komunikace, sociální reklamy) a státní propagace. Trvale roste počet odborných publikací, sborníků a účelových textů s propagační tematikou jako výstupy práce pedagogických a vědeckých pracovníků vysokých škol, tak i odborné publicistiky specialistů z propagační a reklamní praxe. Propagace je zcela samozřejmou součástí obchodní praxe všech PZO, všech VHJ a dalších organizačních článků ekonomiky země. Ale i přes oficiální 36

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA IN STORE KOMUNIKACE doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 NÁKLADY NA CELEK MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ ÚDOBÍ CELKEM NÁKLADY

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR

Prezentace. časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B. Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Prezentace časopisu roku 2005, 2006 a 2007 v kategorii B2B Vydává Economia, a.s. největší vydavatelství ekonomického a odborného tisku v ČR Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, data,

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

litos grafické studio s námi můžete komunikovat...

litos grafické studio s námi můžete komunikovat... litos grafické studio s námi můžete komunikovat... k profil firmy LITOS, grafické studio působí na trhu reklamy a polygrafie od roku 1993. Je středně malým podnikatelským subjektem, který pracuje v oblasti

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PROPAGACE MUZEA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PROPAGACE MUZEA PROPAGACE MUZEA Od počátku 90. let jsme se pokoušeli používat promyšlené, dostatečně strukturované formy propagace. Dlouhá léta jsme však vzhledem k podprůměrnému rozpočtu neměli prostředky na spolupráci

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

media akce konference reklama + + MEDIA KIT

media akce konference reklama + + MEDIA KIT MEDIA KIT kompetence Economia největšívydavatel ekonomického (Hospodářskénoviny, Ekonom) a odborného tisku v ČR (celkem 19 titulů); leader na mediálním trhu v segmentech marketing, management, logistika,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více