LL 24 / 2007 STRANA 1 24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LL 24 / 2007 STRANA 1 24"

Transkript

1 LL 24 / 2007 STRANA 1 24 LISTY LANŠKROUNSKA DNES SE ZIMNÍ PŘÍLOHOU ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 14. prosince 2007 Cena 25 Kč BETLÉMY V MUZEU Rozhovor s farářem Danielem Tomešem str. 9 Kamila Weiserová o svém překladu irské knihy str. 10 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Str. 15 Záležitost nejen hokejová str. 13 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a O výstavě čtěte na straně 12. Foto betléma z kostela sv. Václava: Radek Lepka Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 24 / 2007 ZM jednalo dne /07 ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy o jednání RM za období od do /07 ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy MěÚ za období říjen listopad /07 ZM schvaluje rozpočtová opatření v položkách až /07 ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města La č. 7/07 ze dne , kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2003 ze dne , o míst ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění. 183/07 ZM schvaluje s účinností od změnu dosavadních zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených městem. 184/07 ZM projednalo podnět OPPSMM k majetkovému převodu pozemků ppč. 772/29 a ppč. 832/35 v k. ú. DT a rozhodlo předmětné pozemky úplatně nabýt do vlastnictví města od Pozemkového fondu České republiky. 185/07 ZM projednalo žádosti Patrika Janků, La a Karla Taubeho, Sopotnice o koupi objektu bývalé sladovny na Pivovarském náměstí na poz. stpč. 178/6 a poz. stpč. 178/6 a rozhodlo prodat předmětné nemovitosti zájemci, který v dražbě práva uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na předmětné nemo vitosti nabídne vyšší kupní cenu. 186/07 ZM projednalo žádost o koupi domu čp. 226, ŽP, ulice Úzká, na části poz. stpč. 738 a části poz. stpč. 738 a rozhodlo prodat předmětné nemovitosti zájemci, který v obálkové soutěži nabídne vyšší kupní cenu a uzávěrku při hlášek ukončit dva pracovní dny před vlastním konáním soutěže. 187/07 ZM projednalo žádost společnosti FK + spol. s r. o., La o koupi části poz. ppč. 190/2 a části stpč. 516/3 a rozhodlo předmětné části uvedených po zemků o výměře cca 95 m 2 prodat žadateli za jednotkovou cenu 300 Kč/m 2 s při počtením nákladů města spojených s prodejem (poz. u kruhového objezdu). 188/07 ZM projednalo žádosti o koupi části poz. ppč. 191/1 v k.ú. DT a rozhod lo prodat část poz. ppč. 191/1 v k. ú. DT o výměře cca 1200 m 2 smlouvou o smlouvě budoucí zájemci, který v obálkové soutěži nabídne vyšší kupní ce nu a uzávěrku přihlášek ukončit dva pracovní dny před vlastním konáním soutěže. 189/07 ZM projednalo žádost o výkup části ppč. 3081/210 v majetku žadatele o výměře cca 30m 2 a rozhodlo předmětnou část poz. vykoupit za jednotkovou cenu 300 Kč/m /07 ZM projednalo žádost společnosti Albi, s.r.o., a upřesnění žádosti o smě nu: části poz. ppč. 230/2 o výměře cca 194 m 2 za jednotkovou cenu 600 Kč/ m 2 v majetku žadatele za pozemky v majetku města část ppč. 228/3, část ppč. 4252, část ppč. 228/1 o celkové výměře cca 385 m 2 za jednotkovou cenu 600 Kč/m 2 a rozhodlo předmětné nemovitosti směnit s cenovým vyrovnáním. 191/07 ZM projednalo společnou žádost o nápravu majetkoprávních vztahů k poz. stpč. 677 a rozhodlo předmětný pozemek prodat žadatelům za sym bolickou Kč 1, s připočtením nákladů města spojených s prodejem. 192/07 ZM projednalo žádost o koupi domu čp. 103 (OP, Třešňovecká ulice, La) na poz. stpč. 270, poz. stpč. 270, části poz. ppč. 601 o celkové výměře cca 340 m 2 vše a rozhodlo žádosti vyhovět a předmětné nemovitosti prodat žadateli smlou vou o smlouvě budoucí kupní za cenu Kč ,. 193/07 ZM projednalo žádost o prodloužení lhůty splnění podmínek stano vených smlouvou o budoucí kupní smlouvě na část poz. ppč. 923/1 uzavřené mezi žadatelem a městem dne a rozhodlo prodloužit žadateli lhůtu ke splnění všech ujednání předmětné smlouvy do (u sběrného dvora v ulici T. G. Masaryka). 194/07 ZM ruší své usnesení č. 153/07 ze dne /07 ZM projednalo dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostřed ků (dotace k hospodářskému výsledku) na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého v La (čj /07/PRA) uzavřené dne mezi městem La a společností TS, schvaluje uvedený dodatek a rozhodlo snížit roční provozní dotaci uvedené společnosti o platbu TJ La, oddílu ledního hokeje ve výši Kč , s tím, že pro rok 07 činí snížení Kč ,. 196/07 ZM projednalo společnou žádost o zřízení zástavního práva ve prospěch České spořitelny, a.s., k domu čp. 22 na poz. stpč. 42 a k poz. stpč. 42, VM a rozhodlo povolit zřízení zástavního práva k uvedeným nemovitostem (dům v ul. 28. října). 197/07 ZM projednalo žádost o prodej části poz. ppč. 994/5 a rozhodlo před mětnou část uvedeného poz. neprodávat (v Oboře). 198/07 ZM se seznámilo s obsahem dopisů Ing. Jiřího Škvařila, La a trvá na svém usnesení č. 73/07 ze dne /07 ZM projednalo žádost o koupi části poz. ppč. 972/40 a rozhodlo před mětnou část uvedeného poz. až do schválení nového územního plánu města neprodávat (u Krátkého rybníka). 200/07 ZM projednalo podnět OPPSMM ve věci prodeje částí pozemků ppč. 476/3 a ppč. 480/1 a rozhodlo odstoupit od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne , a to ve smyslu čl. VI této smlouvy (poz. u prodejny Albert). 201/07 ZM ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ La zpracovat plán a koncepci priorit v oboru zdravotnictví v La. 202/07 ZM bylo seznámeno se seznamem schválených a nerealizovaných inves tičních akcí včetně záměrů a odhadů jejich plánovaných cen a ročních nákladů investičních záměrů města,aktualizovaným seznamem ulic určených k opravám, seznamem investičních požadavků ze stran organizací zřizovaných městem. 203/07 ZM schvaluje aktualizaci Programu městské památkové zóny La a roz dělení akcí na jednotlivé roky /07 ZM stanovuje výši peněžitých plnění za výkon funkce členů výborů zastupitelstva města těm členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města tak, jak je uvedeno v příloze. 205/07 ZM projednalo žádost firmy Kombo, s.r.o., nám. Míru 62/39, Svitavy o změnu obecně závazné vyhlášky č. 6/07, o stanovení míst a času, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, o zařazení adresy provozovny, Herna Tennessi, nám. J. M. Marků 45, La do seznamu adres, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, a rozhodlo žádosti nevyhovět. Použité zkratky: OPPSMM odbor právní, přestupků a správy majetku města, La Lanškroun, RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, VM Vnitřní Město, DT Dolní Třešňovec, pozemek. poz., p.o. příspěvková organizace, TS technické služby. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území Lanškroun. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Dražba objektu bývalé sladovny na Pivovarském náměstí Město Lanškroun prodává dražbou objekt bývalé sladovny na Pivovarském náměstí na pozemku stpč. 178/6 a pozemek stpč. 178/6 v k.ú. Lanškroun. Termín dražby práva uzavřít kupní smlouvu o budoucí kupní smlouvě na uve dené nemovitosti je stanoven na den s tím, že prezenční listina účastníků dražby bude uzavřena dne Vyvolávací cena objektu činí , Kč. Účastník je povinen před konáním dražby složit dražební jistotu ve výši , Kč. Jednání ZM hlasování jednotlivých zastupitelů: Jméno/Hlasování Baborák Zdeněk, Mgr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Bednář Milan Z A Z A O O O A A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A Bernášek Bohumil, Ing. A A Z A O O O A A A A A A A A A A A A Z A A A Z A A A Borkovcová M., PaedDr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Brýdl Hynek A A O A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A Hradil Jan, Ing. A A N A A A Z A A A A A A Z Z A A A A Z Z A A A A A A Chládek Ladislav A A Z A A A A A A Z Z Z A A A A A A A A A A A A A A Z Joza Martin, Mgr. O A A A A A A A A A A A A A O O O O O O O O A A A A A Kment Václav, MUDr. A A Z A A A A A A A Z Z A A A A A A A Z A A A A A A A Kolomý Jan A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A Z A A A A A Z A Košťál Martin, Ing. A A A A A A A A O O O O O A A A A A A A A A A A A A A Krajči Roman A A N O O O O A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A Maixner L., Doc. Ing. CSc. A A A A A A A A A A A A A A O O O O A A A A A A A A A Obr Ivo, Ing. A A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A A A O O A A A Růžička Lubomír, MUDr. A A Z A A A A A A A A A A A A Z Z A A Z Z A A A A A A Sitová Lada, RNDr. A A A A A A A A A A A A A A O A A A A A A A A A A A Z Švarcová Stanislava, Mgr. A A A A A A A A A A A A A A O A A A A A A A O O O O O Sychra Ladislav A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A A O O O O O Šebrle Jan, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Urban Jan, Mgr. A A A O O O O A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Verner Ladislav, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z A A O O O O O Vysvětlivky: A pro, N proti, Z zdržel se,o nepřítomen při hlasování

3 LL 24 / 2007 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Sloupek starosty Konec roku je každoročně ve zna mení dvou fenoménů příprav na Vá noce a bilancování právě se končícího roku. Jaký byl rok 2007 při pohledu na město jakožto na firmu jménem Lanškroun? Přestože ještě není letošní rok účet ně ani zdaleka uzavřen, dovolím si vás s jeho předpokládaným výsledkem v hrubých rysech stručně seznámit. Rozpočet našeho města dosahuje po úpravách během roku na straně pří jmů i výdajů částky bezmála 220 mili ónů korun. Nutno však upozornit, že ne se všemi financemi může zastupi telstvo volně nakládat. Rozpočet ob sahuje například více než 50 miliónů korun pro výplatu sociálních dávek, které nelze použít na nic jiného. Tako vých položek je v městském rozpočtu více. Nutnými výdaji jsou taky pro vozní náklady základních a mateřských škol, kulturních a sportovních zařízení a městského úřadu samotného. Financemi, o jejichž užití rozhodují výhradně zastupitelé, jsou hlavně tzv. kapitálové příjmy a výdaje. Jedná se především o prodej a nákup pozemků či staveb a o investiční, zejména sta vební akce. To jsou taky pro občany stěžejní věci, podle kterých hodnotí činnost zastupitelů. S klidným svědo mím mohu prohlásit, že město hospo dařilo dobře. Občas slýchávám názor, že se v pří liš velké míře a zbytečně zbavujeme městského majetku. Pravda je ovšem taková, že prodáváme většinou zbyt ný majetek, který občané nebo firmy využijí lépe. Získané finance se v žád ném případě nepoužívají na platy ú ředníků, ale pořizuje se z nich nový investiční majetek města. Navíc in vestujeme mnohonásobně více, než kolik utržíme z prodejů. Majetek měs ta se tak neustále rozrůstá, což je ur čitě pozitivní. V letošním roce jsme proinvesto vali přibližně 50 miliónů korun. K po krytí takových obrovských výdajů jsme použili téměř výhradně vlastní prostředky, pouze na dofinancování dvou akcí (oprava ul. Horovy a vý stavba II. etapy skládky komunálního odpadu) jsme využili i výhodného krát kodobého úvěru. Co jsme tedy za ty zmíněné milióny dále pořídili? Byl by to docela dlouhý seznam, proto uvedu jen ty největší položky: nákup hasič ského vozu pro jednotku Sboru dob rovolných hasičů v Lanškrouně, re konstrukce Dělnického domu, další etapa rekonstrukce MŠ Na Výsluní, výkup areálu po bývalém manipu lačním skladě dřeva za nádražím, koupě pozemku pro budoucí koupa liště, hrubé terénní úpravy pro spor tovní areál za Střelnicí, zahájení prací na novém chodníku a autobusové za stávce v Dolním Třešňovci atd. Ne malé peníze nás stála a ještě bude stát projektová dokumentace na projekty, se kterými se budeme v příštích letech ucházet o dotace z evropských fondů. Přestože rozpočet letošního roku ještě není definitivně uzavřen, může me odhadnout, že hospodaření ne skončí v červených číslech a zastupi telé budou moci s dobrým pocitem roz hodnout, kterým směrem dále rozvíjet naše město. Projednání rozpočtu měs ta na rok 2008 je naplánováno na po slední veřejné zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 19. prosince tohoto roku. Ing. Martin Košťál JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat ve středu 19. prosince 2007 od hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Lanškroun, budova č.p. 12 Program: 1. Zahájení c) Majetkoprávní záležitosti 2. Zpráva rady města d) Strategické záležitosti 3. Zpráva městského úřadu e) Různé 4. Vstupy veřejnosti 6. Vstupy veřejnosti 5. Hlavní část jednání 7. Vstupy zastupitelů a) Finanční záležitosti 8. Závěr b) Zřizovatelské funkce města Ing. Martin Košťál, starosta města Přehled obecně závazných vyhlášek (OZV), které byly vydány v roce 07 1/07 OZV, kterou se ruší neočíslovaná OZV města Lanškroun ze dne , o konání hudebních produkcí, byla vydána dne Tato vyhláška pou ze zrušila zastaralou vyhlášku z roku /07 OZV, kterou se mění OZV města Lanškroun č. 7/06, o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádku, byla vydána dne Touto vyhláškou bylo z vyhlášky o čistotě města vypuštěn odstavec týkající se udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích. 3/07 OZV, kterou se mění OZV města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití, byla vydána dne Tato vyhláška upravila definici příjmů Fondu rozvoje bydlení. 4/07 OZV o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, byla vydána dne Tato vyhláška vymezovala místa, na kterých je umožněno provozovat výherní hrací přístroje, vyhláškou č. 5/07 byla posléze změněna a vyhláškou č. 6/07 zrušena. Vážení spoluobčané, žijeme už pár let v novém tisíciletí, v době, která nám přináší obrovské množství nových poznání, podnětů a zá žitků, ale také v době, která se vyznačuje rychleji a rychleji plynou cím časem, chaosem a pomatením hodnot. Jako bychom zapomněli, že je nutné rozlišovat podstatné od nepodstatného, jako by se vytratil smysl pro pevný řád věcí. Pokusme se v tomto předvánočním čase alespoň na chviličku za stavit v našem shonu a vychutnat si kouzlo adventu, to tajemství zrození a života vůbec. Pěkné a radostné prožití Vánoc Vám přeje Ing. Martin Košťál, starosta města Co všechno lze nalézt na webu města? Díl 5. Územní plán města Množství informací, které zveřejňujeme prostřednictvím internetu, se snažíme stále zvyšovat. Potěšující pro nás je, že se zvy šuje i návštěvnost stránek, což dokládá graf vpravo. Lze z něj vyčíst, že v říjnu letošního roku byly stránky města Lanš kroun navštíveny více než 16 tisíckrát, při čemž počet unikátních návštěv (opakova né návštěvy z jedné IP adresy se započtou jen jednou) se blížil k osmi tisícům. Vašim žádostem o rozšíření poskyto vaných informací se snažíme vyhovět v nejkratších možných termínech. Jedním z požadavků v poslední době bylo zveřej nění územního plánu města. Územní plán města zatím není zpraco ván v digitální podobě. Proto jsme alespoň oskenovaný stávající územní plán ve formátu pdf umístili do sekce mapy na adresu lanskroun.cz/mesto lanskroun/mapy/mapy.html. Dle nového stavebního zákona musí být nově pořizované územní plány zpracovány v digitální podobě. V této podobě byly zpracovány v roce 2007 již územní plány obce Damníkov a Albrechtice. V roce 2008 budou dokončeny pro obce Sázava, Lubník, Anenská Studánka a Žichlínek, následovat budou další obce z obvodu obce s rozšířenou působností Lanškroun, které se rozhodnou pořídit nový územní plán. Zpracování a pořízení včetně projednání nového územního plánu je dlouhodobou a náročnou záležitostí. Město Lanškroun bude mít nový územní plán zpracovaný v digitální (vektorové) podobě nejdříve za dva roky. Od čtenářů Listů i návštěvníků webu očekáváme další podněty, které povedou ke zvýšení množství i kvality zveřejňovaných informací. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka 5/07 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/07 o stanovení ve řejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, byla vydána dne Touto vyhláškou se pouze opravily chy by, které byly ve vyhlášce č. 4/07. 6/07 OZV o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány vý herní hrací přístroje, byla vydána dne Tato vyhláška omezila mís ta, na kterých je možno provozovat výherní hrací přístroje pouze na dvě a dresy ve městě a zrušila vyhlášku č. 4/07. 7/07 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2003 ze dne , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, byla vydána dne Tato vyhláška výši poplatku za odpad pro rok 2008 nezvýšila a osvobodila od poplatku fyzické osoby, které jsou klienty Domova pro seniory Lanškroun a mají trvalý pobyt na ulici Janáčkova 1003, Lanškroun. Zastupitelstvo města bude v prosinci jednat dne , na programu tohoto jednání není vydání další obecně závazné vyhlášky.

4 STRANA 4 NEJEN Z RADNICE LL 24 / 2007 Rada města Lanškroun jednala dne Údržba dřevin: RM projednala ústní žádost TJ La vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč. 996/3, které jsou ve špatném zdravotním stavu. RM sou hlasí se zakrácením stromů (ořezáním větví) dle podmínek stanovených OŽP. RM projednala ústní žádost IO o po volení pokácení 2 bříz na konci ulice Palackého na pozemku ppč. GP 2035/ 1 v z důvodu výstavby. RM souhlasí s postupným pokácením všech 5 ks bříz a ukládá vedoucí KSaT podat žá dost o povolení kácení předmětných dřevin na odbor životního prostředí. RM projednala žádost projektové kanceláře ai5, s.r.o., La o povolení po kácení 7 ks modřínu, 7 ks smrku, 1 ks lípy, 55 ks thuje, 3 ks kleče, 3 ks boro vice, 1 ks javoru a 5 ks topolu osiky na pozemcích ppč. 1839/3, 4 a 5 z dů vodu záměru výstavby parkovacích ploch a přístavby společenského do mu a ukládá OŽP jednat s žadateli ve smyslu jednání RM. RM projednala podnět IO k poká cení dřevin rostoucích mimo les na po zemku ppč. 283/1 v k.ú. DT z důvo du realizace stavby Přemístění auto busové zastávky v DT, souhlasí s po kácením uvedených dřevin a ukládá investičnímu odboru podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mi mo les. Znak města: RM projednala žádost Kynologic ké organizace La KJ o souhlas s uži tím znaku města na propagačních ma teriálech 1. ročníku Zemské koruny krajské výstavy psů. RM souhlasí s výše uvedeným užitím znaku města. Žádost o poskytnutí grantu: RM projednala informaci p.o. PK Gymnázium La o možnosti podat žá dost o poskytnutí příspěvku z grantu C1 Program na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních za řízení, pořízení investičního movité ho majetku sportovních zařízení, vlast níkem není Pardubický kraj v rám ci grantových programů PK 2008 na výstavbu Hřiště pro výuku tělesné výchovy a volnočasové aktivity stu dentů. RM souhlasí s podáním žá dosti a ukládá vedoucímu IO zařadit finanční spoluúčast města v maximál ní výši , Kč na realizaci to hoto projektu do návrhu rozpočtu pro rok 2008 s tím, že finanční prostředky budou uvolněny pouze v případě zís kání příspěvku, a podat žádost ve spo lupráci s gymnáziem. Veřejné zakázky: RM byla seznámena se zápisem z otvírání obálek s předloženými na bídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 3 ks ukazatelů rychlosti a rozhodla tuto zakázku při dělit společnosti TEWIKO systems, s.r.o., Liberec. RM byla seznámena se zápisem z otvírání obálek s předloženými na bídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Výroba orientační mapy města a rozhodla tuto veřej nou zakázku přidělit společnosti TG TISK s.r.o., La za cenu Kč ,. RM schvaluje výzvu k podání na bídky na veřejnou zakázku malého roz sahu na služby Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LS Svitavy a LS Ruda nad Mo ravou v obvodu obce s rozšířenou působností La v souladu s platnými právními předpisy. Veřejná podpora: RM projednala žádost místní orga nizace Českého rybářského svazu o po skytnutí finanční pomoci na dokon čení díla Odbahnění sedimentační ná drže pod Dlouhým rybníkem v La a ukládá OPPSMM jednat s žadate lem ve smyslu jednání RM. RM projednala žádost os Orlické sportovní sdružení okresu Ústí n/o. o finanční příspěvek na pořádání 39. ročníku ankety O nejúspěšnější spor tovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy okresu Ústí nad Orlicí za rok 07 a rozhodla poskytnout příspě vek z fondu RM ve výši Kč 5.000,. RM projednala žádost os CEMA Žamberk o finanční příspěvek na za jištění řádného provozu Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni v roce 2008 a rozhodla poskytnout příspěvek z fondu RM ve výši Kč 8.000,. Byty: RM projednala žádost o snížení nájmu bytu, rozhodla poskytnout sle vu z nájemného ve výši 10% od do doby odstranění nadměrné vlhkosti a plísně v bytě (ul. Sokolská). RM souhlasí se směnou bytů v ma jetku města nájemcem bytu č.14 v do mě čp. 553, OP, Sokolská ulice, La a nájemcem bytu č. 5 v domě čp. 552, OP, Sokolská ulice, La a ukládá jed natelce společnosti MBP požadova nou směnu provést. Užívání majetku města: RM projednala žádost o umístění stavební buňky na pozemku ppč. 2009/ 11 v a rozhodla žádosti nevyhovět, ne povolit umístění dočasného stave ništního zařízení na předmětném po zemku a ukládá OPPSMM odpově dět žadateli ve smyslu jednání RM. RM projednala žádost o pronájem části pozemku ppč. 2009/11 za úče lem dočasného umístění montované garáže a rozhodla žádosti vyhovět a předmětnou část pozemku do pronajmout za předpokladu, že jsou splněny podmínky vyplývající z jednání majetkové komise. RM ukládá OPPSMM informovat žada tele ve smyslu jednání RM. Prodej nemovitostí: RM stanovuje lhůtu na doručení obá lek, ve kterých mohou zájemci, kteří obálku označí heslem Dům v Úzké ulici podávat své cenové nabídky s projevem vůle koupit dům čp. 226, ŽP, ulice Úzká, na části poz.stpč. 738 a části poz. stpč. 738 za jimi navrženou kupní cenu do RM stanovuje lhůtu na doručení obá lek, ve kterých mohou zájemci, kteří obálku označí heslem Pozemek v DT, podávat své cenové nabídky s proje vem vůle koupit část pozemku ppč. 191/1 v k.ú. DT o výměře cca 1000 m 2 za jimi navrženou jednotkovou kupní cenu do V obou případech RM pověřuje byto vou komisi provedením soutěže a u kládá OPPSMM seznámit evidova né zájemce o koupi uvedených nemo vitostí s termínem otevírání obálek dne a s dokumentem Pra vidla pro prodej nemovitostí z majet ku Města La do vlastnictví fyzických a právnických osob tzv. obálkovou metodou. RM stanovuje vyvolávací cenu ob jektu bývalé sladovny na Pivovar ském náměstí na stpč. 178/6 a poz. stpč. 178/6 v ve výši Kč , a termín dražby práva uzavřít smlou vu o budoucí kupní smlouvě na uve dené nemovitosti na den s tím, že prezenční listina účastníků dražby bude uzavřena dne RM ukládá bytové komisi a OPP SMM zajistit provedení dražby. RM projednala žádost o prodej no vě vzniklé ppč. 3833/21 dle geomet rického plánu č /07 a do poručuje ZM žádosti vyhovět a před mětný pozemek o výměře 117 m 2 pro dat žadatelům za 300 Kč/m 2 s připo čtením nákladů města spojených s prodejem (ul. Lidická). Změny smluv: RM projednala žádost o prodlou žení termínu k uzavření smlouvy o bu doucí kupní smlouvě na koupi po zemků ppč. 3073/80 a ppč. 3073/81 v lokalitě Pod Penzionem I. RM do poručuje ZM žádosti nevyhovět a zrušit usnesení zastupitelstva města č. 85/2005 ze dne RM ukládá OPPSMM neprodleně po při jetí uvedených usnesení zastupitelstva města, zveřejnit úmysl města prodat uvedené nemovitosti smlouvou o bu doucí kupní smlouvě k výstavbě ro dinného domu. RM projednala žádost o prodlou žení termínu ke splnění podmínek u vedených ve smlouvě o budoucí kup ní smlouvě na koupi pozemku ppč. 3073/115 v lokalitě Pod Penzionem II v uzavřené dne a doporu čuje ZM žádosti vyhovět a prodloužit uvedenou lhůtu do RM stanovuje na den termín losování práva uzavřít smlou vu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku ppč. 2035/1 (ZE) označe nou písmenem E v náčrtu rozdělení pozemku na stavební parcely. Loso vání se mohou zúčastnit žadatelé, kteří budou souhlasit s vybudováním in ženýrských sítí, komunikace a přelož ky STL plynovodu na vlastní nákla dy, přičemž jednotková cena pozem ku činí 300 Kč/m 2 a připočtení nákla dů města spojených s prodejem. V té to souvislosti RM dále rozhodla, že dne bude uzavřena prezen ční listina účastníků, pověřuje byto vou komisi provedením losování a u kládá OPPSMM losování zorganizovat. Nabytí nemovitostí: RM projednala podnět správce kon kurzní podstaty společnosti Forest real, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm k nabytí lesního pozemku ppč. 1059/ 2 v k.ú. Horní Třešňovec v opakova né dražbě za nižší cenu a doporučuje ZM předmětný pozemek nabýt do vlastnictví města. Zřizovací a zakladatelské funkce města: RM doporučuje ZM schválit změ nu zřizovací listiny p. o. Sociální služ by La, IČ dle návrhu. RM ukládá jednatelům obchodních společností, založených městem, před ložit k projednání návrh rozpočtu ná kladů a výnosů na rok 2008 a před běžné výsledky plnění hlavních ukaza telů hospodaření společností za rok 07. Finanční záležitosti: RM projednala návrh rozpočtu měs ta La na rok 2008 a doporučuje ZM rozpočet města La na rok 2008 schválit. Použité zkratky: ŽP Žichlínské Předměstí, OP Ostrovské Předměstí, MBP Městský bytový podnik La, s. r. o., KSaT kancelář starosty a tajemníka, dále viz jednání ZM (strana 2). Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Finanční úřad v Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 1393, Ústí n/o, tel.: , FAX: , e mail: Úřední dny: pondělí, středa hod. Úřední dny a mimořádné služby FÚ v Ústí n/o. v roce 2008: Finanční úřad v Ústí núo. vykonává působnost pro obce ve správních obvo dech obcí s rozšířenou působností: Česká Třebová, Lanškroun, Ústí n/o. Pravidelné služby pro poplatníky v roce 2008 na FÚ v Ústí n/o: Den Úřední hodiny Podatelna Pokladna Pondělí a Úterý Středa a Čtvrtek Pátek Pravidelné služby zajišťované v Lanškrouně v roce 2008 v budově vrátnice FOREA, s.r.o., ( bývalá ORPA), Opletalova 92, tel každou první středu v měsíci a hod.

5 LL 24 / 2007 NEJEN Z RADNICE STRANA 5 CZECH POINT i v našem městě Od bude na Městském úřadě Lanškroun, odboru obecní živno stenský úřad zprovozněn uzlový bod pro komunikaci občana s veřejnou sprá vou tzv. CZECH POINT. Základní ideou tohoto projektu je možnost získat maximální množství informací, údajů a služeb na jednom místě, bez nutnosti obíhání několika úřadů. Co tato služba nabízí? Tzv. ověřený výpis z registrů veřejné zprávy. V současnosti jde o výstupy z živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí. Během roku 2008 se rozsah poskytovaných služeb rozšíří i o výpisy z trestního rejstříku. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ: co dostanete úplný výpis listu vlastnictví, co potřebujete vědět katastrální území a číslo listu vlastnictví. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU: co dostanete úplný výpis z obchodního rejstříku, co potřebujete vědět IČ (identifikační číslo organizace). VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU: co dostanete úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, co potřebujete vědět IČ (identifikační číslo organizace). Dle možností může být veřejnosti poskytnuta rozšířená služba vyhledávání požadovaného výstupu i podle dalších kritérií. Součástí výpisu je ověřovací doložka, která z něho činí veřejnou listinu. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Služba je zpoplatněna podle sazebníku z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, poplatek se bude hradit přímo na měst. úřadě. A jaká je velmi blízká budoucnost? Občané na Czech POINTech v bu doucnu získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Czech POINTy by také měly umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné správy a získat informace o průběhu řízení. Odpadne tak další obíhání po úřadech dle hesla Nemá obíhat občan, ale dokument. Cílovým stavem by se měl stát tzv. Virtuální Czech Point. Nejambicióz nějším, ale zároveň nejvzdálenějším cílem projektu je umožnit využívání služeb egovernmentu (elektronizace veřejné zprávy) uživatelům informačních tech nologií prostřednictvím takzvaných osobních virtuálních Czech Pointů. Po zaregistrování do systému budou občané moci samostatně, z vlastního počítače připojeného k internetu, získávat některá data z centrálních registrů včetně jejich ověření. Virtuální jednotné kontaktní místo bude také sloužit k usku tečňování elektronických podání vůči úřadům státní správy. Josef Havliš, odbor živnostenský úřad Výjezdy hasičů za říjen V měsíci říjnu jsme vyjížděli cel kem k čtrnácti případům. Nejvíce bylo dopravních nehod, a to sedm, poté následovaly dva výjezdy na požár a po jednom výjezdu na námětové cvičení, snesení pacienta, otevření uzavřených prostor, vyproštění sanit ky SAL a vyproštění osob z výtahu. Dopravní nehody si vyžádaly cel kem tři lehká zranění. Zasahovali jsme u střetu dvou osobních aut na ul. Vančurově v Lanškrouně, u Jaku bovic, kde osobní auto skončilo na střeše v poli, na Chudobě, tam skončil v příkopě rakouský státní příslušník. Další nehoda tří osobních aut se stala u Ostrova, poté následovalo osobní auto v příkopě u Horních Heřmanic a další cizinec havaroval na Laudoně, tentokrát Polák. Poslední nehodou byl střet dvou osobních vozů u Dam níkova. Naše práce v těchto případech spočívala hlavně ve vyprošťování ha varovaných aut, zamezení unikání lá tek a v úklidu vozovky. Prvním výjezdem na požár byl ho řící odpadkový koš na ul. Nádražní v Lanškrouně a druhým případem by la hořící pneumatika u přívěsu ná kladního vozidla na silnici mezi Dam níkovem a Třebovicemi, zde s námi zasahovali i drážní hasiči z České Třebové. Dalšími výjezdy bylo námě tové cvičení na sportovní hale B. Mod rého, kde byl simulován únik čpavku. Zde jsme měli domluvenou i účast lanškrounských škol, aby se prověřila doba evakuace návštěvníků, ale z dů vodu velmi špatného počasí byla účast žáků a studentů zrušena. Při dalších výjezdech jsme pomá hali zdravotníkům se snesením pa cienta v Lanškrouně a vyproštěním uvízlé sanitky s pacientkou v Horním Třešňovci. Při posledních dvou zása zích jsme vyprošťovali dvě osoby u vízlé ve výtahu panelového domu na Seifertově ulici a otevírali učebnu na učilišti integrované školy na ul. Li dické v Lanškrouně. Na závěr vám všem chci popřát klid né prožití vánočních svátků. Velitel požární stanice npor. Bc. Jiří Katzer Lanškroun se umístil mezi TOP 10 v INFOLIZE Lanškroun se umístil se ziskem téměř 40 bodů na 9. místě mezi 145 hod nocenými úřady v celé České republice. Mezi obcemi s rozšířenou působ ností, které nejsou bývalými okresními městy, obsadil první místo. INFOLIGA poskytuje jednak soutěž, v níž mohou různé samosprávné sub jekty v objektivně nastavených pravidlech soutěžit o vyšší informační hodnotu svých webových stránek. Dále Infoliga poskytuje průběžně generovanou statistiku, která z vložených údajů o informačním obsahu hodnocených webů vytváří celkové přehledy o stavu v ČR na tomto poli. Slouží tedy zároveň k o becnému poznání v oblasti aktivního poskytování informací samosprávami. Více se můžete dočíst na internetových stránkách Pořadí prvních deseti webů je následující: Vysočina, Praha 6, Praha hlavní město, Tábor, České Budějovice, Olomouc, Hradec Králové, Brno město, Lanškroun, Jablonec nad Nisou. Lenka Mačátová Na webu soutěže se píše: Lanškroun byl v loňské soutěži Otevřeno x Zav řeno negativně hodnocen za problémy s přístupem k informacím. Kritici se nyní dostali do zastupitelstva, a zda se zvýšená úroveň informací na webu dá přičíst jim, anebo jde o trend prosazovaný vedením města, anebo nejspíš obojí, posoudí nejlépe občané Lanškrouna. V každém případě jim web města skýtá do cela dobré množství informací o místní politice a o práci členů zastupitelstva. Lanškrounští hasiči dostanou do konce roku dvě nové cisterny Jak dobrovolní, tak i profesionální hasiči dostanou v závěru roku nové cis terny. Na zakoupení vozidla dobrovolných hasičů bylo využito státní dotace, společně s nemalým finančním přispěním města. Vozidlo, které dostanou profesionálové, je jedním ze čtyřiceti, na které v letošním roce uvolnila vláda 200 mil. Kč. Tato vozidla budou slavnostně předána Hasičskému zá chrannému sboru dne na Pražském hradě za účasti médií a široké veřejnosti. Ještě něco málo k novým vozidlům; jedno je zhotoveno na podvozku Tatry a druhé na podvozku Mercedesu a obě mají stejné místo zrození, a tím je firma THT Polička. Další podrobnější informace Vám rádi zodpoví hasiči při jejich představení a slavnostním předání dne v hod. na ná městí J.M.Marků v Lanškrouně. Velitel pož. stanice Bc. Jiří Katzer Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, tel.: MUDr. Beranová R., Jablonné n/o, U Koupaliště 149, MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 17, tel.: MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: MUDr. Dunglová Stan., Letohrad,budova žel.stanice, MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel.: MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. G. Knopa 837, MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.:

6 STRANA 6 NEJEN Z MĚSTA LL 24 / 2007 Přečetli jsme za vás: Martina penzionem roku 2007 Špičky v oboru hotelnictví a pohostinství se 29. a 30. listopadu sjely v Táboře na konferenci Asociace hotelů a restaurací ČR. Na galavečeru, kterým hosty pro vázela televizní hlasatelka Marie Retková, bylo historicky poprvé uděleno ocenění Penzion roku. Titul získal jako výraz ocenění výsledků v kvalitě, služ bách, způsobu řízení a provozování podniku penzion Martina z Lanškrouna. Mimořádnou cenu AHR ČR obdrželi režisér Jiří Menzel a herec Martin Huba za propagaci českého hotelnictví a gastronomie ve filmu Obsluhoval jsem ang lického krále". Vedle Penzionu roku byli v Táboře ohodnoceni Hoteliér roku (Robert P. Herr generální ředitel hotelu Intercontinental Praha), Green manažer roku (JUDr. Jan Filip generální ředitel hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre), Mladý manažer roku (Bc. Milan Krakován food and beverage manager OREA Hotels) a dva restauratéři získali titul Restauratér roku (Jindřich Petřík Motorest Pegast České Budějovice a Jaroslav Honzajk Steakgrill U Krobiána Roudnice n. L.). Cenu JUDr. Vladimíra Štětiny získal pan Lubomír Bárta, ředitel hotelu ATOM Ostrava. Ocenění předávali Ing. Rostislav Vondruška, ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism, paní Marguerite Sequaris, generální sekretář evropské hotelové federace HOTREC, pan Pavel Hlinka, president AHR ČR, Tunc Mustafa Cerrahoglu, předseda představenstva Pivovary Staropramen a další vážení hosté. (www.lanskrounsko.cz) Zrušení příspěvku na zvýšené životní náklady Upozorňujeme občany, že od odbor sociálních věcí a zdravotnic tví MÚ Lanškroun přestane vyplácet příspěvek na zvýšené životní náklady (200 Kč na užívání fr.holí, naslouchátek apod.), neboť zákon č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, účinný od , v části 37, čl.lxi uvá dí, že příspěvek na zvýšené životní náklady poskytovaný podle 42 vyhlášky č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpi sů, náleží naposledy za měsíc prosinec Každý občan, který v současné době pobírá tento příspěvek, obdrží písemné oznámení této skutečnosti do konce měsíce ledna Věra Ptáčková, vedoucí odboru SVZ Poplatky za komunální odpad a ze psů se nemění Správcem obou poplatků je finanční odbor Městského úřadu Lanškroun, výše roční sazby pro rok 2008 činí u odpadu stejně jako v roce , Kč. Sazba poplatku ze psů se pohybuje podle polohy domu ve městě a podle to ho, zda je majitelem psa uživatel důchodu, v rozmezí od 150, do 1200, Kč. Povinnost uhradit poplatek vyplývá z obecně závazných vyhlášek města Lanškroun č. 12/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších vyhlášek a č. 7/2003, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších vyhlášek. Termín splatnosti je Obě vyhlášky najdete v elektronické podobě na adrese originály vyhlášek jsou založeny a připraveny pro zájemce k nahlédnutí v kanceláři starosty a tajemníka (radnice, 1. patro). Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Ze zpravodajství Policie ČR Zdražování elektrické energie nezajímalo podezřelé, kteří měli načerno při pojenou elektriku ke svému domu v obci Rudoltice. Již v minulosti je pracovníci společnosti ČEZ odpojovali a řešili. Za bezplatný odběr jim může hrozit trest až 3 roky vězení. Neznámý pachatel ořezal větve u stromů, které jsou vysázeny u cesty k roz hledně Lázek u obce Strážná. Větve ponechal ležet na místě. Vandal se tak dopustil přestupku, za který mu může být uložena pokuta. Policie hledá zloděje, který v noci z 25. na vnikl do uzamčené kanceláře firmy Wendell v Lanškrouně a zde ze stolu odcizil notebook zn. Hewlett Packard. Firmě tak způsobil škodu ve výši , Kč jel řidič vozidla obcí Rudoltice směrem na křižovatku u obchodu, a když míjel stojící autobus, zpoza něj vyběhl jedenáctiletý chlapec, který byl vozidlem sražen. Přivolaná RZS Lanškroun hocha převezla na ošetření do nemocnice v Ústí n/o. Provedená dechová zkouška přístrojem Dräger byla negativní. Neznámý pachatel v prodejně Penny Market odcizil z kapsy batohu, který měl poškozený na sobě, peněženku s finanční hotovostí 2650, Kč, do klady a platebními kartami. Policisté věc šetří jako trestný čin krádeže. Vášnivým příznivcem grilování je pravděpodobně pachatel krádeže grilu s pří slušenstvím a elektrickým motorem na 120 kg a přívěsným vozíkem za osobní automobil, který byl odcizen od 23. do z areálu Společenského do mu v Lanškrouně. Poškozené organizaci tak vznikla škody ve výši , Kč. K tragické dopravní nehodě došlo kolem hodin na silnici I. třídy číslo 43 mezi obcemi Rudoltice a Lanškroun. Osmnáctiletý řidič osobního auto mobilu značky Ford Sierra začal předjíždět osobní automobil značky Fiat Ti po. Při tomto zřejmě přehlédl, že u levého okraje jdou 3 dívky ve věku 11 a 13 let. Následně došlo ke střetu mezi levým předním rohem sierry a chodci. Jedna nezle Přečetli jsme za vás: Na které cesty v zimě nejezdit Některým silnicím ve východních Čechách by se řidiči při každé vydatnější chumelenici doprovázené silným větrem měli raději vyhnout. Bývají totiž velmi rychle zaváté a udržet je sjízdné za špatného počasí je téměř nemožné. Hlavně na cestách v podhůří hor šoférům víc než jinde ztrpčují život silný vítr, sněhové jazyky, náledí a závěje. V Pardubickém kraji tradičně musí nejvíce řidičského umění prokázat motoristé na Ústeckoorlicku. V podhůří Orlických hor nemají auta bez řádné zimní výbavy často šanci cesty vůbec zdolat. Obecně se dá říct, že největší problémy s udržením sjízdnosti silnic máme na Lanškrounsku a Žamberecku. Vyhlášená je hlavně silnice číslo 11 mezi Jablonným nad Orlicí a Červenou Vodou, která vede lesem přes Suchý vrch, řekl ředitel Správy a údržby silnic v kraji Miroslav Němec. Ten dokáže oka mžitě z hlavy vyjmenovat minimálně dalších deset silnic, které jsou postrachem silničářů. Většina z nich je v okrese Ústí nad Orlicí a u hranic s krajem Vyso čina. Vynikající je cesta z Jablonného na Mladkov a hodně srandy si užijeme také pod Hřebečským tunelem a v okolí Hlinska. Špatné to není ani mezi Krounou a Poličkou, říká ironicky šéf silničářů Němec. K němu také proudí většina stížností naštvaných řidičů v případě, že někde uvízli na špatně sjízdné silnici. Podle Němce je však kritika ze strany motoristů většinou neoprávněná a zbytečná. Málokdo ví, že máme ze zákona povinnost ošetřit silnici do tří hodin po ukončení chumelenice. Tento termín rozhodně stíháme. Přitom je logické, že dáváme přednost silnicím první třídy. Na ty méně významné se ale do limitu tří hodin dostane také, upozorňuje Němec. I když šéf silničářů tvrdí, že jeho muži dělají dobrou práci, kritice neujde po žádném větším přívalu sněhu. Nadávat na líné a pomalé silničáře patří k čes kému řidiči stejně jako jeho touha parkovat zadarmo v centru města. Možná by si řidiči měli uvědomit, že cesta do práce trvá prostě na mokré cestě déle než na suché. Není přece možné si myslet, že budou mít podmínky na silnici v lednu stejné, jako měli v červenci. Nemůžeme být v době sněžení všude hned, dodal Němec. Problémy může způsobit i umělý sníh Navíc často neplatí přímá úměra me zi ošetřenou cestou a bezpečnou cestou. Řidiči by si měli dávat pozor třeba na silnicích v okolí lyžařských středisek, která jsou vybavena sněhovými děly. Méně zkušeným šoférům tam totiž hrozí nebezpečí i v době, kdy vůbec sníh nepadá. Riziko souvisí s nočním zasněžováním sjezdovek. Stává se totiž, že vinou větru technický sníh pokryje i silnici vzdálenou od sjezdovky třeba několik set metrů. Pokud dlouho nesněží, může to být pro řidiče nepříjemné překvapení. Je to hlavně specialita Krkonoš, řekl Boleslav Strouhal z trutnov ské pobočky Krajské správy a údržby silnic. Rizikové úseky Ústeckoorlicko: silnice 311 mezi Jablonným n/o. a Mlad kovem; silnice 11 mezi Jablonným n/o. a Červenou Vodou; silnice 315 mezi Lanškrounem a Ústí n/o.; obecně celé Žamberecko a Lanškrounsko Svitavsko: silnice 34 mezi Vendolím a Poličkou a 35 pod Hřebečským tunelem (Pozn. LL: Další, pro nás vzdálenější okresy pro zkrácení neuvádíme.) (Mladá fronta DNES, Pardubický kraj, ) tilá utrpěla smrtelné zranění. I přes déletrvající resuscitaci se u ní lékaři rychlé záchranné služby nepodařilo zajistit základní životní funkce. Druhá poškozená byla těžce zraněna a společně s třetí dívkou byly transportovány vozidly rychlé záchranné služby na jednotku intenzivní péče dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice. a.s. Po příjezdu hlídky Policie ČR se řidič podrobil dechové zkouš ce. Její výsledek byl negativní. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, kte rý měl vydaný 4 měsíce. Technický stav sierry neodpovídal platným právním předpisům. Doprava byla na místě odkloněna do hodin. O prvním prosincovém víkendu došlo v obci Lubník k narušení občanského soužití, když čtyřicetiletý muž tloukl na okna jednoho domu a dožadoval se vstupu. Před příjezdem hlídky policie z místa uprchl vpodvečer zajišťovali policisté asistenci při otevření nájemního bytu v obci Rudoltice, kde poslední nájemce neodevzdal na obci klíče okolo 0.30 hodin byl na ul. Dvorská kontrolován strážníky MP Lanš kroun řidič slovenské národnosti, který řídil osobní automobil ŠKODA 120 L. Z řidiče byl v době kontroly cítit alkohol. Přivolaná hlídka OO PČR Lanškroun provedla u řidiče dechovou zkoušku přístrojem Dräger s pozitivním výsledkem 3,15 promile. Věc je šetřena ve zkráceném přípravném řízení jako trestný čin. Neznámý pachatel poškodil vchodové dveře u rodinného domu v Lanš krouně tak, že je polil nezjištěnou tekutinou a poté podpálil. Přitom došlo také k poškození dvou zvonků umístěných vedle dveří. Na majetku vznikla škoda ve výši 2.000, Kč. Věc je šetřena jako přestupek proti majetku. Krátce po půlnoci byl přistižen podezřelý řidič, který jel s osobním vo zidlem zn. Ford Scorpio. Dechovou zkouškou byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu a další prověrkou bylo zjištěno, že řidič nevlastní řidičský průkaz. O chvíli později byl ve stejném vozidle zadržen jeho kamarád, který měl sou dem vysloven trest zákaz řízení motorových vozidel, a rovněž u tohoto řidiče byl zjištěn alkohol. Oba případy jsou vedeny ve zkráceném přípravném řízení.

7 LL 24 / 2007 DĚTI STRANA 7 Zajímavé odpoledne ve školní družině kostek, vybavené vším tím, co každá správná panenková maminka potřebuje. Přehlídka panenek byla opravdu pestrá. Všichni jsme žasli, co všechno dnešní panenky miminka umí. Páteční odpoledne uteklo jako každé jiné. Dětem však tentokrát daleko rychleji. Vyměnily poslední karty, uklidily domečky a se svými novými zá žitky se pomalu rozcházely domů. A jak se jim odpoledne líbilo? Posuďte sami: Super! Hezký! Výborný! Dobrý! Žúžo! Nejlepší! Hustý! Bombový! Fajn! Za kolektiv vychovatelek K. Řeháková Mikulášské odpoledne Kalendář sice ukazoval pátek 30. listopadu, ale mezi dětmi školní družiny 1.A a B i 2.A třídy se již od rána projevovala nedočkavost na odpolední program. Konečně ta chvíle nastala a po obědě se děti sešly ve vyzdobené tělocvičně. Tady si společně zahrály různé hry a poměřily své síly se soupeři a nakonec si společně zazpívaly+ samozřejmě vše za sladkou odměnu. Vrcholem odpoledně byl Mikuláš, který přinesl díky sponzorskému daru, za který moc děkujeme velkou tašku s překvapením.na závěr si každé dítě z tašky vytáhlo svůj dárek malé plyšové zvířátko. Z rozzářených dětských očí se dalo vyčíst, že se všem odpoledne moc líbilo. Kolektiv vychovatelek ZŠ nám. Al. Jiráska Lanškroun Netradiční odpoledne připravily pro děti vychovatelky školní družiny na ZŠ Aloise Jiráska. V pátek ve družinkách proběhla Burza karet ho kejistů a Den s panenkou. Čtvrťáci a třeťáci s paní vychovatelkou vyrobili plakáty, které vyvěsili ve vestibulu školy. Celý týden se kluci mohli těšit na to, jak zajímavá bude výměna a získávání nových karet. Děvčata zase pečlivě připra vovala své panenky a vybírala zaručeně nejlepší oblečky, aby své panenky předvedla v tom nejkrásnějším. V pátek po obědě pak všechno začalo. Skoro všichni kluci se se svými alby sešli ve družině, kde se nejprve rozdělili do skupinek. Každá skupinka mohla předvést své znalosti ze světa hokeje v HOKEJKVÍZU. Nejúspěšnější byli odměněni drobnými cenami. No, a poté vše vypuklo pravé adrenalinem okořeněné vyměňování. Maminky, které pro své ratolesti přišly právě v tu do bu, měly prostě smůlu. Hoši byli v nejlepším a jít domů jednoduše nemohli. Ma minkám tak nezbylo než čekat, nebo přijít ještě jednou. Kartičky přilákaly do družinky i žáky, kteří už ji dávno nenavštěvují. Rádi přišli a vyměňovali. Království děvčat bylo v tělocvičně. Jako mávnutím kouzelného proutku tady v momentě vznikly perfektní domečky z laviček, žíněnek a molitanových Méně je někdy více Ještě jste se nerozhodli, kde vaše dítě získá základní vzdělání? Od září se každá škola řídí novým vzdělávacím programem. Ten náš je nazván Šance pro každého. Málotřídní škola v Dolním Třešňovci má mnoho výhod. Nevěříte? Navště vuje ji podstatně méně žáků a díky tomu lze v mnohem větší míře uplatnit in dividuální přístup.také mnohem více pocítíte neformální, rodinné prostředí a přátelskou atmosféru. Škola poskytuje ideální podmínky jak pro jednoznač nou, přímou komunikaci, tak pro realizaci progresivních vzdělávacích progra mů. Atmosféru bezpečí a důvěry rozvíjíme pomocí komunitního kruhu pře vzatého z Waldorfské školy. Kromě vytváření soudržnosti třídy přispívá vý znamně k osobnostnímu rozvoji dětí. Děti se v něm učí řadě sociálních a ko munikačních dovedností, především naslouchání, formulaci vlastního názoru, ale i respektu k názoru druhých, vystupování před ostatními, trpělivosti a do držování pravidel, které jsou společně s dětmi vytvářeny. Využíváme prvky pedagogiky Montessori a prvky Jenského plánu výuka v heterogenních sku pinách střídaná výukou v ročnících. Kromě toho je organizována ve věkově i výkonnostně různorodých uskupeních. Integrováni jsou žáci se specific kými potřebami učení tedy nadaní žáci i žáci s DYS poruchou. Systém rozdělení žáků do menších skupinek umožňuje lepší osobnostní rozvoj. Také efektivně reaguje na potřeby jednotlivců, klade důraz na osvojení si nezbytných dovedností pomoci druhému, soustředit se plně na svoji práci, být zodpo vědný, aktivní a kreativní. Již druhým rokem škole vypomáhá pedagogický asistent, tento trend se v zahraničí uplatňuje zcela běžně. Dětem je také věnována odborná pomoc, neboť ředitelka školy má kromě učitelství 1. stupně vystudovaný obor speciální pedagogika. O tom, že naši žáci vykazují vysokou úroveň znalostí, svědčí fakt, že v loň ském roce dosáhly dvě žákyně 5. ročníku v celostátně uznávaných srovnáva cích SCIO testech vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku a při přijetí na Gymnázium v Lanškrouně se umístily na předních místech. Od září vyučuje škola podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je nazván Šance pro každého. Jeho motto zní: Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já pochopím (čínské přísloví). Cílem pedagogů je vychovávat děti zdravě sebevědomé, které dokáží vyjádřit a zdůvodnit své názory. Vzhledem ke spojeným ročníkům se naučí spolu pracovat, navzájem si pomáhat a pracovat v týmu, tedy schopnosti nezbytné téměř pro každou profesi. Anglický jazyk se vyučuje již od 1. ročníku (ŠVP 1 hodina týdně). Vý uka probíhá zábavnou formou a klade si za cíl pouze osvojení mluvené podoby jazyka s důrazem na memorování textu a jeho porozumění. Učí se podle obrázků rytmické říkanky, písničky a hry. Vlastní vzdělávací program má také školní družina. Letošní téma zní Na ostrově Základní škola může působit a svoji činnost vyvíjet ve zmiňovaném rozsahu díky podpoře zřizovatele Města Lanškroun. Mgr. Jana Fryaufová, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec Z činnosti školy. Foto: Jan Fryauf

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 884/2007 Rada města Lanškroun projednala ústní ţádost TJ Lanškroun vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008 1/2008 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2007 v položkách 184-07 až 187-07 dle přílohy (zpráva čj. 2124/2008/SEK

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Evidence právních předpisů města - ROK 2005

Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Číslo 1/2005 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková)

USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Rozpočtové změny (Ing. Rambousková) USNESENÍ 30. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 28.7.2014 Usnesení 409/2014 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Bytové záležitosti (Ing. Vránek) 3. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava schodiště

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Město Králíky Přítomní členové zastupitelstva města: Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Jana Ponocná (1) Ing. Václav Kubín (9) Čestmír Doubrava (2) Pavel Kalianko (10)

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015 2015/06/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 19. října 2015 2015/06/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Finanční záležitosti

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil, Ladislav

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více