LL 24 / 2007 STRANA 1 24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LL 24 / 2007 STRANA 1 24"

Transkript

1 LL 24 / 2007 STRANA 1 24 LISTY LANŠKROUNSKA DNES SE ZIMNÍ PŘÍLOHOU ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 14. prosince 2007 Cena 25 Kč BETLÉMY V MUZEU Rozhovor s farářem Danielem Tomešem str. 9 Kamila Weiserová o svém překladu irské knihy str. 10 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Str. 15 Záležitost nejen hokejová str. 13 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a O výstavě čtěte na straně 12. Foto betléma z kostela sv. Václava: Radek Lepka Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 24 / 2007 ZM jednalo dne /07 ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy o jednání RM za období od do /07 ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy MěÚ za období říjen listopad /07 ZM schvaluje rozpočtová opatření v položkách až /07 ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města La č. 7/07 ze dne , kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2003 ze dne , o míst ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění. 183/07 ZM schvaluje s účinností od změnu dosavadních zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených městem. 184/07 ZM projednalo podnět OPPSMM k majetkovému převodu pozemků ppč. 772/29 a ppč. 832/35 v k. ú. DT a rozhodlo předmětné pozemky úplatně nabýt do vlastnictví města od Pozemkového fondu České republiky. 185/07 ZM projednalo žádosti Patrika Janků, La a Karla Taubeho, Sopotnice o koupi objektu bývalé sladovny na Pivovarském náměstí na poz. stpč. 178/6 a poz. stpč. 178/6 a rozhodlo prodat předmětné nemovitosti zájemci, který v dražbě práva uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na předmětné nemo vitosti nabídne vyšší kupní cenu. 186/07 ZM projednalo žádost o koupi domu čp. 226, ŽP, ulice Úzká, na části poz. stpč. 738 a části poz. stpč. 738 a rozhodlo prodat předmětné nemovitosti zájemci, který v obálkové soutěži nabídne vyšší kupní cenu a uzávěrku při hlášek ukončit dva pracovní dny před vlastním konáním soutěže. 187/07 ZM projednalo žádost společnosti FK + spol. s r. o., La o koupi části poz. ppč. 190/2 a části stpč. 516/3 a rozhodlo předmětné části uvedených po zemků o výměře cca 95 m 2 prodat žadateli za jednotkovou cenu 300 Kč/m 2 s při počtením nákladů města spojených s prodejem (poz. u kruhového objezdu). 188/07 ZM projednalo žádosti o koupi části poz. ppč. 191/1 v k.ú. DT a rozhod lo prodat část poz. ppč. 191/1 v k. ú. DT o výměře cca 1200 m 2 smlouvou o smlouvě budoucí zájemci, který v obálkové soutěži nabídne vyšší kupní ce nu a uzávěrku přihlášek ukončit dva pracovní dny před vlastním konáním soutěže. 189/07 ZM projednalo žádost o výkup části ppč. 3081/210 v majetku žadatele o výměře cca 30m 2 a rozhodlo předmětnou část poz. vykoupit za jednotkovou cenu 300 Kč/m /07 ZM projednalo žádost společnosti Albi, s.r.o., a upřesnění žádosti o smě nu: části poz. ppč. 230/2 o výměře cca 194 m 2 za jednotkovou cenu 600 Kč/ m 2 v majetku žadatele za pozemky v majetku města část ppč. 228/3, část ppč. 4252, část ppč. 228/1 o celkové výměře cca 385 m 2 za jednotkovou cenu 600 Kč/m 2 a rozhodlo předmětné nemovitosti směnit s cenovým vyrovnáním. 191/07 ZM projednalo společnou žádost o nápravu majetkoprávních vztahů k poz. stpč. 677 a rozhodlo předmětný pozemek prodat žadatelům za sym bolickou Kč 1, s připočtením nákladů města spojených s prodejem. 192/07 ZM projednalo žádost o koupi domu čp. 103 (OP, Třešňovecká ulice, La) na poz. stpč. 270, poz. stpč. 270, části poz. ppč. 601 o celkové výměře cca 340 m 2 vše a rozhodlo žádosti vyhovět a předmětné nemovitosti prodat žadateli smlou vou o smlouvě budoucí kupní za cenu Kč ,. 193/07 ZM projednalo žádost o prodloužení lhůty splnění podmínek stano vených smlouvou o budoucí kupní smlouvě na část poz. ppč. 923/1 uzavřené mezi žadatelem a městem dne a rozhodlo prodloužit žadateli lhůtu ke splnění všech ujednání předmětné smlouvy do (u sběrného dvora v ulici T. G. Masaryka). 194/07 ZM ruší své usnesení č. 153/07 ze dne /07 ZM projednalo dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostřed ků (dotace k hospodářskému výsledku) na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého v La (čj /07/PRA) uzavřené dne mezi městem La a společností TS, schvaluje uvedený dodatek a rozhodlo snížit roční provozní dotaci uvedené společnosti o platbu TJ La, oddílu ledního hokeje ve výši Kč , s tím, že pro rok 07 činí snížení Kč ,. 196/07 ZM projednalo společnou žádost o zřízení zástavního práva ve prospěch České spořitelny, a.s., k domu čp. 22 na poz. stpč. 42 a k poz. stpč. 42, VM a rozhodlo povolit zřízení zástavního práva k uvedeným nemovitostem (dům v ul. 28. října). 197/07 ZM projednalo žádost o prodej části poz. ppč. 994/5 a rozhodlo před mětnou část uvedeného poz. neprodávat (v Oboře). 198/07 ZM se seznámilo s obsahem dopisů Ing. Jiřího Škvařila, La a trvá na svém usnesení č. 73/07 ze dne /07 ZM projednalo žádost o koupi části poz. ppč. 972/40 a rozhodlo před mětnou část uvedeného poz. až do schválení nového územního plánu města neprodávat (u Krátkého rybníka). 200/07 ZM projednalo podnět OPPSMM ve věci prodeje částí pozemků ppč. 476/3 a ppč. 480/1 a rozhodlo odstoupit od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne , a to ve smyslu čl. VI této smlouvy (poz. u prodejny Albert). 201/07 ZM ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ La zpracovat plán a koncepci priorit v oboru zdravotnictví v La. 202/07 ZM bylo seznámeno se seznamem schválených a nerealizovaných inves tičních akcí včetně záměrů a odhadů jejich plánovaných cen a ročních nákladů investičních záměrů města,aktualizovaným seznamem ulic určených k opravám, seznamem investičních požadavků ze stran organizací zřizovaných městem. 203/07 ZM schvaluje aktualizaci Programu městské památkové zóny La a roz dělení akcí na jednotlivé roky /07 ZM stanovuje výši peněžitých plnění za výkon funkce členů výborů zastupitelstva města těm členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města tak, jak je uvedeno v příloze. 205/07 ZM projednalo žádost firmy Kombo, s.r.o., nám. Míru 62/39, Svitavy o změnu obecně závazné vyhlášky č. 6/07, o stanovení míst a času, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, o zařazení adresy provozovny, Herna Tennessi, nám. J. M. Marků 45, La do seznamu adres, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, a rozhodlo žádosti nevyhovět. Použité zkratky: OPPSMM odbor právní, přestupků a správy majetku města, La Lanškroun, RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, VM Vnitřní Město, DT Dolní Třešňovec, pozemek. poz., p.o. příspěvková organizace, TS technické služby. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území Lanškroun. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Dražba objektu bývalé sladovny na Pivovarském náměstí Město Lanškroun prodává dražbou objekt bývalé sladovny na Pivovarském náměstí na pozemku stpč. 178/6 a pozemek stpč. 178/6 v k.ú. Lanškroun. Termín dražby práva uzavřít kupní smlouvu o budoucí kupní smlouvě na uve dené nemovitosti je stanoven na den s tím, že prezenční listina účastníků dražby bude uzavřena dne Vyvolávací cena objektu činí , Kč. Účastník je povinen před konáním dražby složit dražební jistotu ve výši , Kč. Jednání ZM hlasování jednotlivých zastupitelů: Jméno/Hlasování Baborák Zdeněk, Mgr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Bednář Milan Z A Z A O O O A A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A Bernášek Bohumil, Ing. A A Z A O O O A A A A A A A A A A A A Z A A A Z A A A Borkovcová M., PaedDr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Brýdl Hynek A A O A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A Hradil Jan, Ing. A A N A A A Z A A A A A A Z Z A A A A Z Z A A A A A A Chládek Ladislav A A Z A A A A A A Z Z Z A A A A A A A A A A A A A A Z Joza Martin, Mgr. O A A A A A A A A A A A A A O O O O O O O O A A A A A Kment Václav, MUDr. A A Z A A A A A A A Z Z A A A A A A A Z A A A A A A A Kolomý Jan A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A Z A A A A A Z A Košťál Martin, Ing. A A A A A A A A O O O O O A A A A A A A A A A A A A A Krajči Roman A A N O O O O A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A Maixner L., Doc. Ing. CSc. A A A A A A A A A A A A A A O O O O A A A A A A A A A Obr Ivo, Ing. A A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A A A O O A A A Růžička Lubomír, MUDr. A A Z A A A A A A A A A A A A Z Z A A Z Z A A A A A A Sitová Lada, RNDr. A A A A A A A A A A A A A A O A A A A A A A A A A A Z Švarcová Stanislava, Mgr. A A A A A A A A A A A A A A O A A A A A A A O O O O O Sychra Ladislav A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A A O O O O O Šebrle Jan, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Urban Jan, Mgr. A A A O O O O A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Verner Ladislav, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z A A O O O O O Vysvětlivky: A pro, N proti, Z zdržel se,o nepřítomen při hlasování

3 LL 24 / 2007 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Sloupek starosty Konec roku je každoročně ve zna mení dvou fenoménů příprav na Vá noce a bilancování právě se končícího roku. Jaký byl rok 2007 při pohledu na město jakožto na firmu jménem Lanškroun? Přestože ještě není letošní rok účet ně ani zdaleka uzavřen, dovolím si vás s jeho předpokládaným výsledkem v hrubých rysech stručně seznámit. Rozpočet našeho města dosahuje po úpravách během roku na straně pří jmů i výdajů částky bezmála 220 mili ónů korun. Nutno však upozornit, že ne se všemi financemi může zastupi telstvo volně nakládat. Rozpočet ob sahuje například více než 50 miliónů korun pro výplatu sociálních dávek, které nelze použít na nic jiného. Tako vých položek je v městském rozpočtu více. Nutnými výdaji jsou taky pro vozní náklady základních a mateřských škol, kulturních a sportovních zařízení a městského úřadu samotného. Financemi, o jejichž užití rozhodují výhradně zastupitelé, jsou hlavně tzv. kapitálové příjmy a výdaje. Jedná se především o prodej a nákup pozemků či staveb a o investiční, zejména sta vební akce. To jsou taky pro občany stěžejní věci, podle kterých hodnotí činnost zastupitelů. S klidným svědo mím mohu prohlásit, že město hospo dařilo dobře. Občas slýchávám názor, že se v pří liš velké míře a zbytečně zbavujeme městského majetku. Pravda je ovšem taková, že prodáváme většinou zbyt ný majetek, který občané nebo firmy využijí lépe. Získané finance se v žád ném případě nepoužívají na platy ú ředníků, ale pořizuje se z nich nový investiční majetek města. Navíc in vestujeme mnohonásobně více, než kolik utržíme z prodejů. Majetek měs ta se tak neustále rozrůstá, což je ur čitě pozitivní. V letošním roce jsme proinvesto vali přibližně 50 miliónů korun. K po krytí takových obrovských výdajů jsme použili téměř výhradně vlastní prostředky, pouze na dofinancování dvou akcí (oprava ul. Horovy a vý stavba II. etapy skládky komunálního odpadu) jsme využili i výhodného krát kodobého úvěru. Co jsme tedy za ty zmíněné milióny dále pořídili? Byl by to docela dlouhý seznam, proto uvedu jen ty největší položky: nákup hasič ského vozu pro jednotku Sboru dob rovolných hasičů v Lanškrouně, re konstrukce Dělnického domu, další etapa rekonstrukce MŠ Na Výsluní, výkup areálu po bývalém manipu lačním skladě dřeva za nádražím, koupě pozemku pro budoucí koupa liště, hrubé terénní úpravy pro spor tovní areál za Střelnicí, zahájení prací na novém chodníku a autobusové za stávce v Dolním Třešňovci atd. Ne malé peníze nás stála a ještě bude stát projektová dokumentace na projekty, se kterými se budeme v příštích letech ucházet o dotace z evropských fondů. Přestože rozpočet letošního roku ještě není definitivně uzavřen, může me odhadnout, že hospodaření ne skončí v červených číslech a zastupi telé budou moci s dobrým pocitem roz hodnout, kterým směrem dále rozvíjet naše město. Projednání rozpočtu měs ta na rok 2008 je naplánováno na po slední veřejné zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 19. prosince tohoto roku. Ing. Martin Košťál JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat ve středu 19. prosince 2007 od hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Lanškroun, budova č.p. 12 Program: 1. Zahájení c) Majetkoprávní záležitosti 2. Zpráva rady města d) Strategické záležitosti 3. Zpráva městského úřadu e) Různé 4. Vstupy veřejnosti 6. Vstupy veřejnosti 5. Hlavní část jednání 7. Vstupy zastupitelů a) Finanční záležitosti 8. Závěr b) Zřizovatelské funkce města Ing. Martin Košťál, starosta města Přehled obecně závazných vyhlášek (OZV), které byly vydány v roce 07 1/07 OZV, kterou se ruší neočíslovaná OZV města Lanškroun ze dne , o konání hudebních produkcí, byla vydána dne Tato vyhláška pou ze zrušila zastaralou vyhlášku z roku /07 OZV, kterou se mění OZV města Lanškroun č. 7/06, o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádku, byla vydána dne Touto vyhláškou bylo z vyhlášky o čistotě města vypuštěn odstavec týkající se udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích. 3/07 OZV, kterou se mění OZV města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití, byla vydána dne Tato vyhláška upravila definici příjmů Fondu rozvoje bydlení. 4/07 OZV o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, byla vydána dne Tato vyhláška vymezovala místa, na kterých je umožněno provozovat výherní hrací přístroje, vyhláškou č. 5/07 byla posléze změněna a vyhláškou č. 6/07 zrušena. Vážení spoluobčané, žijeme už pár let v novém tisíciletí, v době, která nám přináší obrovské množství nových poznání, podnětů a zá žitků, ale také v době, která se vyznačuje rychleji a rychleji plynou cím časem, chaosem a pomatením hodnot. Jako bychom zapomněli, že je nutné rozlišovat podstatné od nepodstatného, jako by se vytratil smysl pro pevný řád věcí. Pokusme se v tomto předvánočním čase alespoň na chviličku za stavit v našem shonu a vychutnat si kouzlo adventu, to tajemství zrození a života vůbec. Pěkné a radostné prožití Vánoc Vám přeje Ing. Martin Košťál, starosta města Co všechno lze nalézt na webu města? Díl 5. Územní plán města Množství informací, které zveřejňujeme prostřednictvím internetu, se snažíme stále zvyšovat. Potěšující pro nás je, že se zvy šuje i návštěvnost stránek, což dokládá graf vpravo. Lze z něj vyčíst, že v říjnu letošního roku byly stránky města Lanš kroun navštíveny více než 16 tisíckrát, při čemž počet unikátních návštěv (opakova né návštěvy z jedné IP adresy se započtou jen jednou) se blížil k osmi tisícům. Vašim žádostem o rozšíření poskyto vaných informací se snažíme vyhovět v nejkratších možných termínech. Jedním z požadavků v poslední době bylo zveřej nění územního plánu města. Územní plán města zatím není zpraco ván v digitální podobě. Proto jsme alespoň oskenovaný stávající územní plán ve formátu pdf umístili do sekce mapy na adresu lanskroun.cz/mesto lanskroun/mapy/mapy.html. Dle nového stavebního zákona musí být nově pořizované územní plány zpracovány v digitální podobě. V této podobě byly zpracovány v roce 2007 již územní plány obce Damníkov a Albrechtice. V roce 2008 budou dokončeny pro obce Sázava, Lubník, Anenská Studánka a Žichlínek, následovat budou další obce z obvodu obce s rozšířenou působností Lanškroun, které se rozhodnou pořídit nový územní plán. Zpracování a pořízení včetně projednání nového územního plánu je dlouhodobou a náročnou záležitostí. Město Lanškroun bude mít nový územní plán zpracovaný v digitální (vektorové) podobě nejdříve za dva roky. Od čtenářů Listů i návštěvníků webu očekáváme další podněty, které povedou ke zvýšení množství i kvality zveřejňovaných informací. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka 5/07 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/07 o stanovení ve řejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, byla vydána dne Touto vyhláškou se pouze opravily chy by, které byly ve vyhlášce č. 4/07. 6/07 OZV o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány vý herní hrací přístroje, byla vydána dne Tato vyhláška omezila mís ta, na kterých je možno provozovat výherní hrací přístroje pouze na dvě a dresy ve městě a zrušila vyhlášku č. 4/07. 7/07 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2003 ze dne , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, byla vydána dne Tato vyhláška výši poplatku za odpad pro rok 2008 nezvýšila a osvobodila od poplatku fyzické osoby, které jsou klienty Domova pro seniory Lanškroun a mají trvalý pobyt na ulici Janáčkova 1003, Lanškroun. Zastupitelstvo města bude v prosinci jednat dne , na programu tohoto jednání není vydání další obecně závazné vyhlášky.

4 STRANA 4 NEJEN Z RADNICE LL 24 / 2007 Rada města Lanškroun jednala dne Údržba dřevin: RM projednala ústní žádost TJ La vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč. 996/3, které jsou ve špatném zdravotním stavu. RM sou hlasí se zakrácením stromů (ořezáním větví) dle podmínek stanovených OŽP. RM projednala ústní žádost IO o po volení pokácení 2 bříz na konci ulice Palackého na pozemku ppč. GP 2035/ 1 v z důvodu výstavby. RM souhlasí s postupným pokácením všech 5 ks bříz a ukládá vedoucí KSaT podat žá dost o povolení kácení předmětných dřevin na odbor životního prostředí. RM projednala žádost projektové kanceláře ai5, s.r.o., La o povolení po kácení 7 ks modřínu, 7 ks smrku, 1 ks lípy, 55 ks thuje, 3 ks kleče, 3 ks boro vice, 1 ks javoru a 5 ks topolu osiky na pozemcích ppč. 1839/3, 4 a 5 z dů vodu záměru výstavby parkovacích ploch a přístavby společenského do mu a ukládá OŽP jednat s žadateli ve smyslu jednání RM. RM projednala podnět IO k poká cení dřevin rostoucích mimo les na po zemku ppč. 283/1 v k.ú. DT z důvo du realizace stavby Přemístění auto busové zastávky v DT, souhlasí s po kácením uvedených dřevin a ukládá investičnímu odboru podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mi mo les. Znak města: RM projednala žádost Kynologic ké organizace La KJ o souhlas s uži tím znaku města na propagačních ma teriálech 1. ročníku Zemské koruny krajské výstavy psů. RM souhlasí s výše uvedeným užitím znaku města. Žádost o poskytnutí grantu: RM projednala informaci p.o. PK Gymnázium La o možnosti podat žá dost o poskytnutí příspěvku z grantu C1 Program na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních za řízení, pořízení investičního movité ho majetku sportovních zařízení, vlast níkem není Pardubický kraj v rám ci grantových programů PK 2008 na výstavbu Hřiště pro výuku tělesné výchovy a volnočasové aktivity stu dentů. RM souhlasí s podáním žá dosti a ukládá vedoucímu IO zařadit finanční spoluúčast města v maximál ní výši , Kč na realizaci to hoto projektu do návrhu rozpočtu pro rok 2008 s tím, že finanční prostředky budou uvolněny pouze v případě zís kání příspěvku, a podat žádost ve spo lupráci s gymnáziem. Veřejné zakázky: RM byla seznámena se zápisem z otvírání obálek s předloženými na bídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 3 ks ukazatelů rychlosti a rozhodla tuto zakázku při dělit společnosti TEWIKO systems, s.r.o., Liberec. RM byla seznámena se zápisem z otvírání obálek s předloženými na bídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Výroba orientační mapy města a rozhodla tuto veřej nou zakázku přidělit společnosti TG TISK s.r.o., La za cenu Kč ,. RM schvaluje výzvu k podání na bídky na veřejnou zakázku malého roz sahu na služby Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LS Svitavy a LS Ruda nad Mo ravou v obvodu obce s rozšířenou působností La v souladu s platnými právními předpisy. Veřejná podpora: RM projednala žádost místní orga nizace Českého rybářského svazu o po skytnutí finanční pomoci na dokon čení díla Odbahnění sedimentační ná drže pod Dlouhým rybníkem v La a ukládá OPPSMM jednat s žadate lem ve smyslu jednání RM. RM projednala žádost os Orlické sportovní sdružení okresu Ústí n/o. o finanční příspěvek na pořádání 39. ročníku ankety O nejúspěšnější spor tovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy okresu Ústí nad Orlicí za rok 07 a rozhodla poskytnout příspě vek z fondu RM ve výši Kč 5.000,. RM projednala žádost os CEMA Žamberk o finanční příspěvek na za jištění řádného provozu Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni v roce 2008 a rozhodla poskytnout příspěvek z fondu RM ve výši Kč 8.000,. Byty: RM projednala žádost o snížení nájmu bytu, rozhodla poskytnout sle vu z nájemného ve výši 10% od do doby odstranění nadměrné vlhkosti a plísně v bytě (ul. Sokolská). RM souhlasí se směnou bytů v ma jetku města nájemcem bytu č.14 v do mě čp. 553, OP, Sokolská ulice, La a nájemcem bytu č. 5 v domě čp. 552, OP, Sokolská ulice, La a ukládá jed natelce společnosti MBP požadova nou směnu provést. Užívání majetku města: RM projednala žádost o umístění stavební buňky na pozemku ppč. 2009/ 11 v a rozhodla žádosti nevyhovět, ne povolit umístění dočasného stave ništního zařízení na předmětném po zemku a ukládá OPPSMM odpově dět žadateli ve smyslu jednání RM. RM projednala žádost o pronájem části pozemku ppč. 2009/11 za úče lem dočasného umístění montované garáže a rozhodla žádosti vyhovět a předmětnou část pozemku do pronajmout za předpokladu, že jsou splněny podmínky vyplývající z jednání majetkové komise. RM ukládá OPPSMM informovat žada tele ve smyslu jednání RM. Prodej nemovitostí: RM stanovuje lhůtu na doručení obá lek, ve kterých mohou zájemci, kteří obálku označí heslem Dům v Úzké ulici podávat své cenové nabídky s projevem vůle koupit dům čp. 226, ŽP, ulice Úzká, na části poz.stpč. 738 a části poz. stpč. 738 za jimi navrženou kupní cenu do RM stanovuje lhůtu na doručení obá lek, ve kterých mohou zájemci, kteří obálku označí heslem Pozemek v DT, podávat své cenové nabídky s proje vem vůle koupit část pozemku ppč. 191/1 v k.ú. DT o výměře cca 1000 m 2 za jimi navrženou jednotkovou kupní cenu do V obou případech RM pověřuje byto vou komisi provedením soutěže a u kládá OPPSMM seznámit evidova né zájemce o koupi uvedených nemo vitostí s termínem otevírání obálek dne a s dokumentem Pra vidla pro prodej nemovitostí z majet ku Města La do vlastnictví fyzických a právnických osob tzv. obálkovou metodou. RM stanovuje vyvolávací cenu ob jektu bývalé sladovny na Pivovar ském náměstí na stpč. 178/6 a poz. stpč. 178/6 v ve výši Kč , a termín dražby práva uzavřít smlou vu o budoucí kupní smlouvě na uve dené nemovitosti na den s tím, že prezenční listina účastníků dražby bude uzavřena dne RM ukládá bytové komisi a OPP SMM zajistit provedení dražby. RM projednala žádost o prodej no vě vzniklé ppč. 3833/21 dle geomet rického plánu č /07 a do poručuje ZM žádosti vyhovět a před mětný pozemek o výměře 117 m 2 pro dat žadatelům za 300 Kč/m 2 s připo čtením nákladů města spojených s prodejem (ul. Lidická). Změny smluv: RM projednala žádost o prodlou žení termínu k uzavření smlouvy o bu doucí kupní smlouvě na koupi po zemků ppč. 3073/80 a ppč. 3073/81 v lokalitě Pod Penzionem I. RM do poručuje ZM žádosti nevyhovět a zrušit usnesení zastupitelstva města č. 85/2005 ze dne RM ukládá OPPSMM neprodleně po při jetí uvedených usnesení zastupitelstva města, zveřejnit úmysl města prodat uvedené nemovitosti smlouvou o bu doucí kupní smlouvě k výstavbě ro dinného domu. RM projednala žádost o prodlou žení termínu ke splnění podmínek u vedených ve smlouvě o budoucí kup ní smlouvě na koupi pozemku ppč. 3073/115 v lokalitě Pod Penzionem II v uzavřené dne a doporu čuje ZM žádosti vyhovět a prodloužit uvedenou lhůtu do RM stanovuje na den termín losování práva uzavřít smlou vu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku ppč. 2035/1 (ZE) označe nou písmenem E v náčrtu rozdělení pozemku na stavební parcely. Loso vání se mohou zúčastnit žadatelé, kteří budou souhlasit s vybudováním in ženýrských sítí, komunikace a přelož ky STL plynovodu na vlastní nákla dy, přičemž jednotková cena pozem ku činí 300 Kč/m 2 a připočtení nákla dů města spojených s prodejem. V té to souvislosti RM dále rozhodla, že dne bude uzavřena prezen ční listina účastníků, pověřuje byto vou komisi provedením losování a u kládá OPPSMM losování zorganizovat. Nabytí nemovitostí: RM projednala podnět správce kon kurzní podstaty společnosti Forest real, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm k nabytí lesního pozemku ppč. 1059/ 2 v k.ú. Horní Třešňovec v opakova né dražbě za nižší cenu a doporučuje ZM předmětný pozemek nabýt do vlastnictví města. Zřizovací a zakladatelské funkce města: RM doporučuje ZM schválit změ nu zřizovací listiny p. o. Sociální služ by La, IČ dle návrhu. RM ukládá jednatelům obchodních společností, založených městem, před ložit k projednání návrh rozpočtu ná kladů a výnosů na rok 2008 a před běžné výsledky plnění hlavních ukaza telů hospodaření společností za rok 07. Finanční záležitosti: RM projednala návrh rozpočtu měs ta La na rok 2008 a doporučuje ZM rozpočet města La na rok 2008 schválit. Použité zkratky: ŽP Žichlínské Předměstí, OP Ostrovské Předměstí, MBP Městský bytový podnik La, s. r. o., KSaT kancelář starosty a tajemníka, dále viz jednání ZM (strana 2). Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Finanční úřad v Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 1393, Ústí n/o, tel.: , FAX: , e mail: Úřední dny: pondělí, středa hod. Úřední dny a mimořádné služby FÚ v Ústí n/o. v roce 2008: Finanční úřad v Ústí núo. vykonává působnost pro obce ve správních obvo dech obcí s rozšířenou působností: Česká Třebová, Lanškroun, Ústí n/o. Pravidelné služby pro poplatníky v roce 2008 na FÚ v Ústí n/o: Den Úřední hodiny Podatelna Pokladna Pondělí a Úterý Středa a Čtvrtek Pátek Pravidelné služby zajišťované v Lanškrouně v roce 2008 v budově vrátnice FOREA, s.r.o., ( bývalá ORPA), Opletalova 92, tel každou první středu v měsíci a hod.

5 LL 24 / 2007 NEJEN Z RADNICE STRANA 5 CZECH POINT i v našem městě Od bude na Městském úřadě Lanškroun, odboru obecní živno stenský úřad zprovozněn uzlový bod pro komunikaci občana s veřejnou sprá vou tzv. CZECH POINT. Základní ideou tohoto projektu je možnost získat maximální množství informací, údajů a služeb na jednom místě, bez nutnosti obíhání několika úřadů. Co tato služba nabízí? Tzv. ověřený výpis z registrů veřejné zprávy. V současnosti jde o výstupy z živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí. Během roku 2008 se rozsah poskytovaných služeb rozšíří i o výpisy z trestního rejstříku. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ: co dostanete úplný výpis listu vlastnictví, co potřebujete vědět katastrální území a číslo listu vlastnictví. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU: co dostanete úplný výpis z obchodního rejstříku, co potřebujete vědět IČ (identifikační číslo organizace). VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU: co dostanete úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, co potřebujete vědět IČ (identifikační číslo organizace). Dle možností může být veřejnosti poskytnuta rozšířená služba vyhledávání požadovaného výstupu i podle dalších kritérií. Součástí výpisu je ověřovací doložka, která z něho činí veřejnou listinu. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Služba je zpoplatněna podle sazebníku z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, poplatek se bude hradit přímo na měst. úřadě. A jaká je velmi blízká budoucnost? Občané na Czech POINTech v bu doucnu získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Czech POINTy by také měly umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné správy a získat informace o průběhu řízení. Odpadne tak další obíhání po úřadech dle hesla Nemá obíhat občan, ale dokument. Cílovým stavem by se měl stát tzv. Virtuální Czech Point. Nejambicióz nějším, ale zároveň nejvzdálenějším cílem projektu je umožnit využívání služeb egovernmentu (elektronizace veřejné zprávy) uživatelům informačních tech nologií prostřednictvím takzvaných osobních virtuálních Czech Pointů. Po zaregistrování do systému budou občané moci samostatně, z vlastního počítače připojeného k internetu, získávat některá data z centrálních registrů včetně jejich ověření. Virtuální jednotné kontaktní místo bude také sloužit k usku tečňování elektronických podání vůči úřadům státní správy. Josef Havliš, odbor živnostenský úřad Výjezdy hasičů za říjen V měsíci říjnu jsme vyjížděli cel kem k čtrnácti případům. Nejvíce bylo dopravních nehod, a to sedm, poté následovaly dva výjezdy na požár a po jednom výjezdu na námětové cvičení, snesení pacienta, otevření uzavřených prostor, vyproštění sanit ky SAL a vyproštění osob z výtahu. Dopravní nehody si vyžádaly cel kem tři lehká zranění. Zasahovali jsme u střetu dvou osobních aut na ul. Vančurově v Lanškrouně, u Jaku bovic, kde osobní auto skončilo na střeše v poli, na Chudobě, tam skončil v příkopě rakouský státní příslušník. Další nehoda tří osobních aut se stala u Ostrova, poté následovalo osobní auto v příkopě u Horních Heřmanic a další cizinec havaroval na Laudoně, tentokrát Polák. Poslední nehodou byl střet dvou osobních vozů u Dam níkova. Naše práce v těchto případech spočívala hlavně ve vyprošťování ha varovaných aut, zamezení unikání lá tek a v úklidu vozovky. Prvním výjezdem na požár byl ho řící odpadkový koš na ul. Nádražní v Lanškrouně a druhým případem by la hořící pneumatika u přívěsu ná kladního vozidla na silnici mezi Dam níkovem a Třebovicemi, zde s námi zasahovali i drážní hasiči z České Třebové. Dalšími výjezdy bylo námě tové cvičení na sportovní hale B. Mod rého, kde byl simulován únik čpavku. Zde jsme měli domluvenou i účast lanškrounských škol, aby se prověřila doba evakuace návštěvníků, ale z dů vodu velmi špatného počasí byla účast žáků a studentů zrušena. Při dalších výjezdech jsme pomá hali zdravotníkům se snesením pa cienta v Lanškrouně a vyproštěním uvízlé sanitky s pacientkou v Horním Třešňovci. Při posledních dvou zása zích jsme vyprošťovali dvě osoby u vízlé ve výtahu panelového domu na Seifertově ulici a otevírali učebnu na učilišti integrované školy na ul. Li dické v Lanškrouně. Na závěr vám všem chci popřát klid né prožití vánočních svátků. Velitel požární stanice npor. Bc. Jiří Katzer Lanškroun se umístil mezi TOP 10 v INFOLIZE Lanškroun se umístil se ziskem téměř 40 bodů na 9. místě mezi 145 hod nocenými úřady v celé České republice. Mezi obcemi s rozšířenou působ ností, které nejsou bývalými okresními městy, obsadil první místo. INFOLIGA poskytuje jednak soutěž, v níž mohou různé samosprávné sub jekty v objektivně nastavených pravidlech soutěžit o vyšší informační hodnotu svých webových stránek. Dále Infoliga poskytuje průběžně generovanou statistiku, která z vložených údajů o informačním obsahu hodnocených webů vytváří celkové přehledy o stavu v ČR na tomto poli. Slouží tedy zároveň k o becnému poznání v oblasti aktivního poskytování informací samosprávami. Více se můžete dočíst na internetových stránkách Pořadí prvních deseti webů je následující: Vysočina, Praha 6, Praha hlavní město, Tábor, České Budějovice, Olomouc, Hradec Králové, Brno město, Lanškroun, Jablonec nad Nisou. Lenka Mačátová Na webu soutěže se píše: Lanškroun byl v loňské soutěži Otevřeno x Zav řeno negativně hodnocen za problémy s přístupem k informacím. Kritici se nyní dostali do zastupitelstva, a zda se zvýšená úroveň informací na webu dá přičíst jim, anebo jde o trend prosazovaný vedením města, anebo nejspíš obojí, posoudí nejlépe občané Lanškrouna. V každém případě jim web města skýtá do cela dobré množství informací o místní politice a o práci členů zastupitelstva. Lanškrounští hasiči dostanou do konce roku dvě nové cisterny Jak dobrovolní, tak i profesionální hasiči dostanou v závěru roku nové cis terny. Na zakoupení vozidla dobrovolných hasičů bylo využito státní dotace, společně s nemalým finančním přispěním města. Vozidlo, které dostanou profesionálové, je jedním ze čtyřiceti, na které v letošním roce uvolnila vláda 200 mil. Kč. Tato vozidla budou slavnostně předána Hasičskému zá chrannému sboru dne na Pražském hradě za účasti médií a široké veřejnosti. Ještě něco málo k novým vozidlům; jedno je zhotoveno na podvozku Tatry a druhé na podvozku Mercedesu a obě mají stejné místo zrození, a tím je firma THT Polička. Další podrobnější informace Vám rádi zodpoví hasiči při jejich představení a slavnostním předání dne v hod. na ná městí J.M.Marků v Lanškrouně. Velitel pož. stanice Bc. Jiří Katzer Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, tel.: MUDr. Beranová R., Jablonné n/o, U Koupaliště 149, MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 17, tel.: MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: MUDr. Dunglová Stan., Letohrad,budova žel.stanice, MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel.: MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. G. Knopa 837, MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.:

6 STRANA 6 NEJEN Z MĚSTA LL 24 / 2007 Přečetli jsme za vás: Martina penzionem roku 2007 Špičky v oboru hotelnictví a pohostinství se 29. a 30. listopadu sjely v Táboře na konferenci Asociace hotelů a restaurací ČR. Na galavečeru, kterým hosty pro vázela televizní hlasatelka Marie Retková, bylo historicky poprvé uděleno ocenění Penzion roku. Titul získal jako výraz ocenění výsledků v kvalitě, služ bách, způsobu řízení a provozování podniku penzion Martina z Lanškrouna. Mimořádnou cenu AHR ČR obdrželi režisér Jiří Menzel a herec Martin Huba za propagaci českého hotelnictví a gastronomie ve filmu Obsluhoval jsem ang lického krále". Vedle Penzionu roku byli v Táboře ohodnoceni Hoteliér roku (Robert P. Herr generální ředitel hotelu Intercontinental Praha), Green manažer roku (JUDr. Jan Filip generální ředitel hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre), Mladý manažer roku (Bc. Milan Krakován food and beverage manager OREA Hotels) a dva restauratéři získali titul Restauratér roku (Jindřich Petřík Motorest Pegast České Budějovice a Jaroslav Honzajk Steakgrill U Krobiána Roudnice n. L.). Cenu JUDr. Vladimíra Štětiny získal pan Lubomír Bárta, ředitel hotelu ATOM Ostrava. Ocenění předávali Ing. Rostislav Vondruška, ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism, paní Marguerite Sequaris, generální sekretář evropské hotelové federace HOTREC, pan Pavel Hlinka, president AHR ČR, Tunc Mustafa Cerrahoglu, předseda představenstva Pivovary Staropramen a další vážení hosté. (www.lanskrounsko.cz) Zrušení příspěvku na zvýšené životní náklady Upozorňujeme občany, že od odbor sociálních věcí a zdravotnic tví MÚ Lanškroun přestane vyplácet příspěvek na zvýšené životní náklady (200 Kč na užívání fr.holí, naslouchátek apod.), neboť zákon č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, účinný od , v části 37, čl.lxi uvá dí, že příspěvek na zvýšené životní náklady poskytovaný podle 42 vyhlášky č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpi sů, náleží naposledy za měsíc prosinec Každý občan, který v současné době pobírá tento příspěvek, obdrží písemné oznámení této skutečnosti do konce měsíce ledna Věra Ptáčková, vedoucí odboru SVZ Poplatky za komunální odpad a ze psů se nemění Správcem obou poplatků je finanční odbor Městského úřadu Lanškroun, výše roční sazby pro rok 2008 činí u odpadu stejně jako v roce , Kč. Sazba poplatku ze psů se pohybuje podle polohy domu ve městě a podle to ho, zda je majitelem psa uživatel důchodu, v rozmezí od 150, do 1200, Kč. Povinnost uhradit poplatek vyplývá z obecně závazných vyhlášek města Lanškroun č. 12/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších vyhlášek a č. 7/2003, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších vyhlášek. Termín splatnosti je Obě vyhlášky najdete v elektronické podobě na adrese originály vyhlášek jsou založeny a připraveny pro zájemce k nahlédnutí v kanceláři starosty a tajemníka (radnice, 1. patro). Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Ze zpravodajství Policie ČR Zdražování elektrické energie nezajímalo podezřelé, kteří měli načerno při pojenou elektriku ke svému domu v obci Rudoltice. Již v minulosti je pracovníci společnosti ČEZ odpojovali a řešili. Za bezplatný odběr jim může hrozit trest až 3 roky vězení. Neznámý pachatel ořezal větve u stromů, které jsou vysázeny u cesty k roz hledně Lázek u obce Strážná. Větve ponechal ležet na místě. Vandal se tak dopustil přestupku, za který mu může být uložena pokuta. Policie hledá zloděje, který v noci z 25. na vnikl do uzamčené kanceláře firmy Wendell v Lanškrouně a zde ze stolu odcizil notebook zn. Hewlett Packard. Firmě tak způsobil škodu ve výši , Kč jel řidič vozidla obcí Rudoltice směrem na křižovatku u obchodu, a když míjel stojící autobus, zpoza něj vyběhl jedenáctiletý chlapec, který byl vozidlem sražen. Přivolaná RZS Lanškroun hocha převezla na ošetření do nemocnice v Ústí n/o. Provedená dechová zkouška přístrojem Dräger byla negativní. Neznámý pachatel v prodejně Penny Market odcizil z kapsy batohu, který měl poškozený na sobě, peněženku s finanční hotovostí 2650, Kč, do klady a platebními kartami. Policisté věc šetří jako trestný čin krádeže. Vášnivým příznivcem grilování je pravděpodobně pachatel krádeže grilu s pří slušenstvím a elektrickým motorem na 120 kg a přívěsným vozíkem za osobní automobil, který byl odcizen od 23. do z areálu Společenského do mu v Lanškrouně. Poškozené organizaci tak vznikla škody ve výši , Kč. K tragické dopravní nehodě došlo kolem hodin na silnici I. třídy číslo 43 mezi obcemi Rudoltice a Lanškroun. Osmnáctiletý řidič osobního auto mobilu značky Ford Sierra začal předjíždět osobní automobil značky Fiat Ti po. Při tomto zřejmě přehlédl, že u levého okraje jdou 3 dívky ve věku 11 a 13 let. Následně došlo ke střetu mezi levým předním rohem sierry a chodci. Jedna nezle Přečetli jsme za vás: Na které cesty v zimě nejezdit Některým silnicím ve východních Čechách by se řidiči při každé vydatnější chumelenici doprovázené silným větrem měli raději vyhnout. Bývají totiž velmi rychle zaváté a udržet je sjízdné za špatného počasí je téměř nemožné. Hlavně na cestách v podhůří hor šoférům víc než jinde ztrpčují život silný vítr, sněhové jazyky, náledí a závěje. V Pardubickém kraji tradičně musí nejvíce řidičského umění prokázat motoristé na Ústeckoorlicku. V podhůří Orlických hor nemají auta bez řádné zimní výbavy často šanci cesty vůbec zdolat. Obecně se dá říct, že největší problémy s udržením sjízdnosti silnic máme na Lanškrounsku a Žamberecku. Vyhlášená je hlavně silnice číslo 11 mezi Jablonným nad Orlicí a Červenou Vodou, která vede lesem přes Suchý vrch, řekl ředitel Správy a údržby silnic v kraji Miroslav Němec. Ten dokáže oka mžitě z hlavy vyjmenovat minimálně dalších deset silnic, které jsou postrachem silničářů. Většina z nich je v okrese Ústí nad Orlicí a u hranic s krajem Vyso čina. Vynikající je cesta z Jablonného na Mladkov a hodně srandy si užijeme také pod Hřebečským tunelem a v okolí Hlinska. Špatné to není ani mezi Krounou a Poličkou, říká ironicky šéf silničářů Němec. K němu také proudí většina stížností naštvaných řidičů v případě, že někde uvízli na špatně sjízdné silnici. Podle Němce je však kritika ze strany motoristů většinou neoprávněná a zbytečná. Málokdo ví, že máme ze zákona povinnost ošetřit silnici do tří hodin po ukončení chumelenice. Tento termín rozhodně stíháme. Přitom je logické, že dáváme přednost silnicím první třídy. Na ty méně významné se ale do limitu tří hodin dostane také, upozorňuje Němec. I když šéf silničářů tvrdí, že jeho muži dělají dobrou práci, kritice neujde po žádném větším přívalu sněhu. Nadávat na líné a pomalé silničáře patří k čes kému řidiči stejně jako jeho touha parkovat zadarmo v centru města. Možná by si řidiči měli uvědomit, že cesta do práce trvá prostě na mokré cestě déle než na suché. Není přece možné si myslet, že budou mít podmínky na silnici v lednu stejné, jako měli v červenci. Nemůžeme být v době sněžení všude hned, dodal Němec. Problémy může způsobit i umělý sníh Navíc často neplatí přímá úměra me zi ošetřenou cestou a bezpečnou cestou. Řidiči by si měli dávat pozor třeba na silnicích v okolí lyžařských středisek, která jsou vybavena sněhovými děly. Méně zkušeným šoférům tam totiž hrozí nebezpečí i v době, kdy vůbec sníh nepadá. Riziko souvisí s nočním zasněžováním sjezdovek. Stává se totiž, že vinou větru technický sníh pokryje i silnici vzdálenou od sjezdovky třeba několik set metrů. Pokud dlouho nesněží, může to být pro řidiče nepříjemné překvapení. Je to hlavně specialita Krkonoš, řekl Boleslav Strouhal z trutnov ské pobočky Krajské správy a údržby silnic. Rizikové úseky Ústeckoorlicko: silnice 311 mezi Jablonným n/o. a Mlad kovem; silnice 11 mezi Jablonným n/o. a Červenou Vodou; silnice 315 mezi Lanškrounem a Ústí n/o.; obecně celé Žamberecko a Lanškrounsko Svitavsko: silnice 34 mezi Vendolím a Poličkou a 35 pod Hřebečským tunelem (Pozn. LL: Další, pro nás vzdálenější okresy pro zkrácení neuvádíme.) (Mladá fronta DNES, Pardubický kraj, ) tilá utrpěla smrtelné zranění. I přes déletrvající resuscitaci se u ní lékaři rychlé záchranné služby nepodařilo zajistit základní životní funkce. Druhá poškozená byla těžce zraněna a společně s třetí dívkou byly transportovány vozidly rychlé záchranné služby na jednotku intenzivní péče dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice. a.s. Po příjezdu hlídky Policie ČR se řidič podrobil dechové zkouš ce. Její výsledek byl negativní. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, kte rý měl vydaný 4 měsíce. Technický stav sierry neodpovídal platným právním předpisům. Doprava byla na místě odkloněna do hodin. O prvním prosincovém víkendu došlo v obci Lubník k narušení občanského soužití, když čtyřicetiletý muž tloukl na okna jednoho domu a dožadoval se vstupu. Před příjezdem hlídky policie z místa uprchl vpodvečer zajišťovali policisté asistenci při otevření nájemního bytu v obci Rudoltice, kde poslední nájemce neodevzdal na obci klíče okolo 0.30 hodin byl na ul. Dvorská kontrolován strážníky MP Lanš kroun řidič slovenské národnosti, který řídil osobní automobil ŠKODA 120 L. Z řidiče byl v době kontroly cítit alkohol. Přivolaná hlídka OO PČR Lanškroun provedla u řidiče dechovou zkoušku přístrojem Dräger s pozitivním výsledkem 3,15 promile. Věc je šetřena ve zkráceném přípravném řízení jako trestný čin. Neznámý pachatel poškodil vchodové dveře u rodinného domu v Lanš krouně tak, že je polil nezjištěnou tekutinou a poté podpálil. Přitom došlo také k poškození dvou zvonků umístěných vedle dveří. Na majetku vznikla škoda ve výši 2.000, Kč. Věc je šetřena jako přestupek proti majetku. Krátce po půlnoci byl přistižen podezřelý řidič, který jel s osobním vo zidlem zn. Ford Scorpio. Dechovou zkouškou byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu a další prověrkou bylo zjištěno, že řidič nevlastní řidičský průkaz. O chvíli později byl ve stejném vozidle zadržen jeho kamarád, který měl sou dem vysloven trest zákaz řízení motorových vozidel, a rovněž u tohoto řidiče byl zjištěn alkohol. Oba případy jsou vedeny ve zkráceném přípravném řízení.

7 LL 24 / 2007 DĚTI STRANA 7 Zajímavé odpoledne ve školní družině kostek, vybavené vším tím, co každá správná panenková maminka potřebuje. Přehlídka panenek byla opravdu pestrá. Všichni jsme žasli, co všechno dnešní panenky miminka umí. Páteční odpoledne uteklo jako každé jiné. Dětem však tentokrát daleko rychleji. Vyměnily poslední karty, uklidily domečky a se svými novými zá žitky se pomalu rozcházely domů. A jak se jim odpoledne líbilo? Posuďte sami: Super! Hezký! Výborný! Dobrý! Žúžo! Nejlepší! Hustý! Bombový! Fajn! Za kolektiv vychovatelek K. Řeháková Mikulášské odpoledne Kalendář sice ukazoval pátek 30. listopadu, ale mezi dětmi školní družiny 1.A a B i 2.A třídy se již od rána projevovala nedočkavost na odpolední program. Konečně ta chvíle nastala a po obědě se děti sešly ve vyzdobené tělocvičně. Tady si společně zahrály různé hry a poměřily své síly se soupeři a nakonec si společně zazpívaly+ samozřejmě vše za sladkou odměnu. Vrcholem odpoledně byl Mikuláš, který přinesl díky sponzorskému daru, za který moc děkujeme velkou tašku s překvapením.na závěr si každé dítě z tašky vytáhlo svůj dárek malé plyšové zvířátko. Z rozzářených dětských očí se dalo vyčíst, že se všem odpoledne moc líbilo. Kolektiv vychovatelek ZŠ nám. Al. Jiráska Lanškroun Netradiční odpoledne připravily pro děti vychovatelky školní družiny na ZŠ Aloise Jiráska. V pátek ve družinkách proběhla Burza karet ho kejistů a Den s panenkou. Čtvrťáci a třeťáci s paní vychovatelkou vyrobili plakáty, které vyvěsili ve vestibulu školy. Celý týden se kluci mohli těšit na to, jak zajímavá bude výměna a získávání nových karet. Děvčata zase pečlivě připra vovala své panenky a vybírala zaručeně nejlepší oblečky, aby své panenky předvedla v tom nejkrásnějším. V pátek po obědě pak všechno začalo. Skoro všichni kluci se se svými alby sešli ve družině, kde se nejprve rozdělili do skupinek. Každá skupinka mohla předvést své znalosti ze světa hokeje v HOKEJKVÍZU. Nejúspěšnější byli odměněni drobnými cenami. No, a poté vše vypuklo pravé adrenalinem okořeněné vyměňování. Maminky, které pro své ratolesti přišly právě v tu do bu, měly prostě smůlu. Hoši byli v nejlepším a jít domů jednoduše nemohli. Ma minkám tak nezbylo než čekat, nebo přijít ještě jednou. Kartičky přilákaly do družinky i žáky, kteří už ji dávno nenavštěvují. Rádi přišli a vyměňovali. Království děvčat bylo v tělocvičně. Jako mávnutím kouzelného proutku tady v momentě vznikly perfektní domečky z laviček, žíněnek a molitanových Méně je někdy více Ještě jste se nerozhodli, kde vaše dítě získá základní vzdělání? Od září se každá škola řídí novým vzdělávacím programem. Ten náš je nazván Šance pro každého. Málotřídní škola v Dolním Třešňovci má mnoho výhod. Nevěříte? Navště vuje ji podstatně méně žáků a díky tomu lze v mnohem větší míře uplatnit in dividuální přístup.také mnohem více pocítíte neformální, rodinné prostředí a přátelskou atmosféru. Škola poskytuje ideální podmínky jak pro jednoznač nou, přímou komunikaci, tak pro realizaci progresivních vzdělávacích progra mů. Atmosféru bezpečí a důvěry rozvíjíme pomocí komunitního kruhu pře vzatého z Waldorfské školy. Kromě vytváření soudržnosti třídy přispívá vý znamně k osobnostnímu rozvoji dětí. Děti se v něm učí řadě sociálních a ko munikačních dovedností, především naslouchání, formulaci vlastního názoru, ale i respektu k názoru druhých, vystupování před ostatními, trpělivosti a do držování pravidel, které jsou společně s dětmi vytvářeny. Využíváme prvky pedagogiky Montessori a prvky Jenského plánu výuka v heterogenních sku pinách střídaná výukou v ročnících. Kromě toho je organizována ve věkově i výkonnostně různorodých uskupeních. Integrováni jsou žáci se specific kými potřebami učení tedy nadaní žáci i žáci s DYS poruchou. Systém rozdělení žáků do menších skupinek umožňuje lepší osobnostní rozvoj. Také efektivně reaguje na potřeby jednotlivců, klade důraz na osvojení si nezbytných dovedností pomoci druhému, soustředit se plně na svoji práci, být zodpo vědný, aktivní a kreativní. Již druhým rokem škole vypomáhá pedagogický asistent, tento trend se v zahraničí uplatňuje zcela běžně. Dětem je také věnována odborná pomoc, neboť ředitelka školy má kromě učitelství 1. stupně vystudovaný obor speciální pedagogika. O tom, že naši žáci vykazují vysokou úroveň znalostí, svědčí fakt, že v loň ském roce dosáhly dvě žákyně 5. ročníku v celostátně uznávaných srovnáva cích SCIO testech vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku a při přijetí na Gymnázium v Lanškrouně se umístily na předních místech. Od září vyučuje škola podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je nazván Šance pro každého. Jeho motto zní: Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já pochopím (čínské přísloví). Cílem pedagogů je vychovávat děti zdravě sebevědomé, které dokáží vyjádřit a zdůvodnit své názory. Vzhledem ke spojeným ročníkům se naučí spolu pracovat, navzájem si pomáhat a pracovat v týmu, tedy schopnosti nezbytné téměř pro každou profesi. Anglický jazyk se vyučuje již od 1. ročníku (ŠVP 1 hodina týdně). Vý uka probíhá zábavnou formou a klade si za cíl pouze osvojení mluvené podoby jazyka s důrazem na memorování textu a jeho porozumění. Učí se podle obrázků rytmické říkanky, písničky a hry. Vlastní vzdělávací program má také školní družina. Letošní téma zní Na ostrově Základní škola může působit a svoji činnost vyvíjet ve zmiňovaném rozsahu díky podpoře zřizovatele Města Lanškroun. Mgr. Jana Fryaufová, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec Z činnosti školy. Foto: Jan Fryauf

MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště.

MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště. LL 1 / 2008 STRANA 1 1 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 11. ledna 2008 Cena 12 Kč MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme

Více

ZIMA PŘIŠLA UŽ V PŮLI LISTOPADU

ZIMA PŘIŠLA UŽ V PŮLI LISTOPADU LL 23 / 2007 STRANA 1 23 LISTY LANŠKROUNSKA Irský podvečer na zámku Str. 13 Historie ve fotografiích 12. díl nám. J. M. Marků Str. 9 ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 30. listopadu 2007 Cena 12 Kč ZIMA

Více

LL 1 / 2009 STRANA 1 1. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 16. ledna 2009 Cena 12 Kč VÁNOCE V LANŠKROUNĚ

LL 1 / 2009 STRANA 1 1. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 16. ledna 2009 Cena 12 Kč VÁNOCE V LANŠKROUNĚ LL 1 / 2009 STRANA 1 1 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 16. ledna 2009 Cena 12 Kč Rozpočet města str. 6 8 VÁNOCE V LANŠKROUNĚ Ohlédnutí za vánočním děním v Lanškrouně a okolí si přečtěte

Více

MÚZOCHVĚNÍ. Str. 13. ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 4. května 2007 Cena 12 Kč LL 9 / 2007 STRANA 1 9. POZVÁNKA NA OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ Str.

MÚZOCHVĚNÍ. Str. 13. ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 4. května 2007 Cena 12 Kč LL 9 / 2007 STRANA 1 9. POZVÁNKA NA OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ Str. LL 9 / 2007 STRANA 1 9 LISTY LANŠKROUNSKA POZVÁNKA NA OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ Str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 4. května 2007 Cena 12 Kč MÚZOCHVĚNÍ Den země v Lukové a v DDM Lanškroun Str. 9 Z mateřského

Více

HOKEJISTÉ ZVÍTĚZILI V KRAJSKÉM PŘEBORU LISTY LANŠKROUNSKA. ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 7. března 2008 Cena 12 Kč

HOKEJISTÉ ZVÍTĚZILI V KRAJSKÉM PŘEBORU LISTY LANŠKROUNSKA. ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 7. března 2008 Cena 12 Kč LL 5 / 2008 STRANA 1 5 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 7. března 2008 Cena 12 Kč Zkoumání tlamy krokodýla III str. 6 Vichřice Emma vtrhla do Lanškrouna Str. 8 9 SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

14 a 15 VOŘÍŠCI NA VOŘÍŠKIÁDĚ. LL 14 a 15 / 2007 STRANA 1. V Sázavě otvírali opravenou kapli str. 10 Co je navrhováno v oblasti rybníků? Str.

14 a 15 VOŘÍŠCI NA VOŘÍŠKIÁDĚ. LL 14 a 15 / 2007 STRANA 1. V Sázavě otvírali opravenou kapli str. 10 Co je navrhováno v oblasti rybníků? Str. LL 14 a 15 / 2007 STRANA 1 14 a 15 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 27. července 2007 Cena 25 Kč VOŘÍŠCI NA VOŘÍŠKIÁDĚ V Sázavě otvírali opravenou kapli str. 10 Co je navrhováno v oblasti

Více

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA LL 23 / 2008 STRANA 1 23 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 5. prosince 2008 Cena 12 Kč RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA Historie Tejbnarova domu Str. 11 Více si přečtěte na straně 12 a

Více

ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU

ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU LL 21 / 2007 STRANA 1 21 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 2. listopadu 2007 Cena 12 Kč ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU Město předalo pamětní medaile str. 12 Pavel Šporcl zahrál v Lanškrouně

Více

VÍTANÉ LETNÍ OSVĚŽENÍ. 14 a 15. ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 1. srpna 2008 Cena 25 Kč LISTY LANŠKROUNSKA. P Str. 11

VÍTANÉ LETNÍ OSVĚŽENÍ. 14 a 15. ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 1. srpna 2008 Cena 25 Kč LISTY LANŠKROUNSKA. P Str. 11 LL 14 a 15 / 2008 STRANA 1 14 a 15 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 1. srpna 2008 Cena 25 Kč P Str. 11 Následky červnové vichřice str. 8 a 9 Plachtění str. 20 a 21 SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

VÍTĚZSTVÍ V POHÁRU MAJÍ NA DOSAH

VÍTĚZSTVÍ V POHÁRU MAJÍ NA DOSAH LL 4 / 2008 STRANA 1 4 LISTY LANŠKROUNSKA Lanškrounské projekty se představují Str. 6 7 ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 22. února 2008 Cena 12 Kč VÍTĚZSTVÍ V POHÁRU MAJÍ NA DOSAH Lanškrounští volejbalisté

Více

VELKÉ ZMĚNY VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ Především o nedávné minulosti, ale i o přítomnosti lanškrounského kulturáku čtěte na stranách 10 a 11.

VELKÉ ZMĚNY VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ Především o nedávné minulosti, ale i o přítomnosti lanškrounského kulturáku čtěte na stranách 10 a 11. LL 2 / 2009 STRANA 1 2 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 30. ledna 2009 Cena 12 Kč Výsledky tříkrálové sbírky Strana 13 Vzpomínka na Jana Palacha str. 17 VELKÉ ZMĚNY VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ

Více

HRŮZA NA KOPĚ... Společenská kronika str. 16. ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 21. září 2007 Cena 12 Kč LL 18 / 2007 STRANA 1

HRŮZA NA KOPĚ... Společenská kronika str. 16. ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 21. září 2007 Cena 12 Kč LL 18 / 2007 STRANA 1 LL 18 / 2007 STRANA 1 18 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 21. září 2007 Cena 12 Kč HRŮZA NA KOPĚ... aneb Jaký byl 39. ročník slovem i obrazem str. 12 13 Cyklistické závody mládeže Str.

Více

S NOHAMA NA ZEMI A HLAVOU V OBLACÍCH

S NOHAMA NA ZEMI A HLAVOU V OBLACÍCH LL 2 / 2007 STRANA 1 2 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 26. ledna 2007 Cena 12 Kč S NOHAMA NA ZEMI A HLAVOU V OBLACÍCH Výsledky Tříkrálové sbírky 2007 na Lanškrounsku str. 4 Orkán Kirill

Více

LETNÍ PRÁZDNINY KONČÍ

LETNÍ PRÁZDNINY KONČÍ LL 16 / 2008 STRANA 1 16 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 29. srpna 2008 Cena 12 Kč Rozhovor se starostou Lanškrouna Martinem Košťálem Str. 5 SPOLEČENSKÁ KRONIKA str. 20 Chladnokrevná

Více

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006 LL 17 / 2006 STRANA 1 17. číslo 8. září 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Blíží se nedožité devadesáté narozeniny legendárního brankáře Bóži Modrého jaké budou oslavy? Str. 12 a 13 LAUDON 2006

Více

EXOTIKA NA ČERMENSKÝCH SLAVNOSTECH Fotoreportáž na straně 13.

EXOTIKA NA ČERMENSKÝCH SLAVNOSTECH Fotoreportáž na straně 13. LL 13 / 2007 STRANA 1 13 LISTY LANŠKROUNSKA LETNÍ PŘÍLOHA představuje šestici kostelů lanškrounského regionu ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 29. června 2007 Cena 25 Kč DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU LÉTO EXOTIKA

Více

VELIKONOCE. ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 20. DUBNA 2007 Cena 12 Kč LL 8 / 2007 STRANA 1 8

VELIKONOCE. ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 20. DUBNA 2007 Cena 12 Kč LL 8 / 2007 STRANA 1 8 LL 8 / 2007 STRANA 1 8 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 20. DUBNA 2007 Cena 12 Kč VELIKONOCE Děti z Rudoltic a ZŠ Dobrovského prožily Noc s Andersenem Str. 8 Rok her v muzeu Str. 9

Více

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13.

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13. LL 24 / 2008 STRANA 1 24 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 19. prosince 2008 Cena 25 Kč Požár v Rudolticích str. 5 DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU ZIMA VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční

Více

SLAVNOSTNÍ RECITÁL LUBOMÍRA BRABCE O koncertu k 90. výročí vzniku samostaného československého státu čtěte na straně 13.

SLAVNOSTNÍ RECITÁL LUBOMÍRA BRABCE O koncertu k 90. výročí vzniku samostaného československého státu čtěte na straně 13. LL 21 / 2008 STRANA 1 21 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 7. listopadu 2008 Cena 12 Kč Senior doprava zahájila str. 5 Začala sezóna výlovů str. 8 Předání pamětních medailí Str. 12

Více

STUDENTSKÝ MAJÁLES Strana 12 a 13

STUDENTSKÝ MAJÁLES Strana 12 a 13 LL 10 / 2007 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA Vše, co nevíte o sauně (1. díl) str. 4 ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 18. května 2007 Cena 12 Kč STUDENTSKÝ MAJÁLES Strana 12 a 13 Čarodějnice řádily v regionu

Více

Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku

Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku LL 22 / 2008 STRANA 1 22 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 21. listopadu 2008 Cena 12 Kč Rekonstrukce silnice do Tatenice zahájena str. 5 Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

MLÁDEŽ REPREZENTUJE MĚSTO

MLÁDEŽ REPREZENTUJE MĚSTO LL 7 / 2007 STRANA 1 7 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 6. DUBNA 2007 Cena 12 Kč MLÁDEŽ REPREZENTUJE MĚSTO Lanškroun dvojnásobně úspěšný v soutěži Zlatý erb Str. 3 VELIKONOČNÍ POVÍDKA

Více

BUDEME ŽÍT VE STÍNU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN? Více si přečtěte na stranách 12 13.

BUDEME ŽÍT VE STÍNU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN? Více si přečtěte na stranách 12 13. LL 9 / 2008 STRANA 1 9 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 2. května 2008 Cena 12 Kč BUDEME ŽÍT VE STÍNU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN? Více si přečtěte na stranách 12 13. Modeláři, lidé z tak

Více

ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 9. BŘEZNA 2007 Cena 12 Kč

ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 9. BŘEZNA 2007 Cena 12 Kč LL 5 / 2007 STRANA 1 5 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 9. BŘEZNA 2007 Cena 12 Kč Město předplatí obyvatelům rekreaci u Dlouhého rybníka Str. 3 Je lanškrounské zdravotnictví zdravé?

Více

DRACI PŘINÁŠEJÍ PODZIM

DRACI PŘINÁŠEJÍ PODZIM LL 20 / 2006 STRANA 1 20. číslo 20. října 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Lanškroun má nový domov důchodců Str. 3 DRACI PŘINÁŠEJÍ PODZIM Pozvánka na Mozartovo Requiem Str. 14 Pivovarská zahrada

Více

DNES ZAČÍNÁ JARO V Žichlínku už děti vynesly Moranu, a tak jaro může přijít. Čtěte na straně 9.

DNES ZAČÍNÁ JARO V Žichlínku už děti vynesly Moranu, a tak jaro může přijít. Čtěte na straně 9. LL 6 / 2008 STRANA 1 6 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 21. března 2008 Cena 12 Kč DNES ZAČÍNÁ JARO V Žichlínku už děti vynesly Moranu, a tak jaro může přijít. Čtěte na straně 9. Rozhovor

Více

ŽIVOT NA VENKOVĚ aneb MAJÁLES 2008

ŽIVOT NA VENKOVĚ aneb MAJÁLES 2008 LL 10 / 2008 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 16. května 2008 Cena 12 Kč Budeme žít ve stínu větrných elektráren? II Str. 8 9 ŽIVOT NA VENKOVĚ aneb MAJÁLES 2008 Čtěte na

Více

Situace bude v budoucnu lépe zvládnuta... 6. číslo 24. března 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč. Dnes si přečtěte:

Situace bude v budoucnu lépe zvládnuta... 6. číslo 24. března 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč. Dnes si přečtěte: LL 6 / 2006 STRANA 1 6. číslo 24. března 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Víte jak naložit s ODPADY? Tentokrát jsou na řadě vybité baterie. Str. 6 Učebnice MECHATRONIKY vzniká i v Lanškrouně

Více

JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ

JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ LL 13 / 2008 STRANA 1 13 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 27. června 2008 Cena 25 Kč DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU LÉTO JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ Rozhovor s Miroslavem Krskem čtěte na str.

Více