LL 24 / 2007 STRANA 1 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LL 24 / 2007 STRANA 1 24"

Transkript

1 LL 24 / 2007 STRANA 1 24 LISTY LANŠKROUNSKA DNES SE ZIMNÍ PŘÍLOHOU ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 14. prosince 2007 Cena 25 Kč BETLÉMY V MUZEU Rozhovor s farářem Danielem Tomešem str. 9 Kamila Weiserová o svém překladu irské knihy str. 10 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Str. 15 Záležitost nejen hokejová str. 13 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a O výstavě čtěte na straně 12. Foto betléma z kostela sv. Václava: Radek Lepka Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 24 / 2007 ZM jednalo dne /07 ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy o jednání RM za období od do /07 ZM bylo seznámeno s obsahem zprávy MěÚ za období říjen listopad /07 ZM schvaluje rozpočtová opatření v položkách až /07 ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města La č. 7/07 ze dne , kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2003 ze dne , o míst ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění. 183/07 ZM schvaluje s účinností od změnu dosavadních zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených městem. 184/07 ZM projednalo podnět OPPSMM k majetkovému převodu pozemků ppč. 772/29 a ppč. 832/35 v k. ú. DT a rozhodlo předmětné pozemky úplatně nabýt do vlastnictví města od Pozemkového fondu České republiky. 185/07 ZM projednalo žádosti Patrika Janků, La a Karla Taubeho, Sopotnice o koupi objektu bývalé sladovny na Pivovarském náměstí na poz. stpč. 178/6 a poz. stpč. 178/6 a rozhodlo prodat předmětné nemovitosti zájemci, který v dražbě práva uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na předmětné nemo vitosti nabídne vyšší kupní cenu. 186/07 ZM projednalo žádost o koupi domu čp. 226, ŽP, ulice Úzká, na části poz. stpč. 738 a části poz. stpč. 738 a rozhodlo prodat předmětné nemovitosti zájemci, který v obálkové soutěži nabídne vyšší kupní cenu a uzávěrku při hlášek ukončit dva pracovní dny před vlastním konáním soutěže. 187/07 ZM projednalo žádost společnosti FK + spol. s r. o., La o koupi části poz. ppč. 190/2 a části stpč. 516/3 a rozhodlo předmětné části uvedených po zemků o výměře cca 95 m 2 prodat žadateli za jednotkovou cenu 300 Kč/m 2 s při počtením nákladů města spojených s prodejem (poz. u kruhového objezdu). 188/07 ZM projednalo žádosti o koupi části poz. ppč. 191/1 v k.ú. DT a rozhod lo prodat část poz. ppč. 191/1 v k. ú. DT o výměře cca 1200 m 2 smlouvou o smlouvě budoucí zájemci, který v obálkové soutěži nabídne vyšší kupní ce nu a uzávěrku přihlášek ukončit dva pracovní dny před vlastním konáním soutěže. 189/07 ZM projednalo žádost o výkup části ppč. 3081/210 v majetku žadatele o výměře cca 30m 2 a rozhodlo předmětnou část poz. vykoupit za jednotkovou cenu 300 Kč/m /07 ZM projednalo žádost společnosti Albi, s.r.o., a upřesnění žádosti o smě nu: části poz. ppč. 230/2 o výměře cca 194 m 2 za jednotkovou cenu 600 Kč/ m 2 v majetku žadatele za pozemky v majetku města část ppč. 228/3, část ppč. 4252, část ppč. 228/1 o celkové výměře cca 385 m 2 za jednotkovou cenu 600 Kč/m 2 a rozhodlo předmětné nemovitosti směnit s cenovým vyrovnáním. 191/07 ZM projednalo společnou žádost o nápravu majetkoprávních vztahů k poz. stpč. 677 a rozhodlo předmětný pozemek prodat žadatelům za sym bolickou Kč 1, s připočtením nákladů města spojených s prodejem. 192/07 ZM projednalo žádost o koupi domu čp. 103 (OP, Třešňovecká ulice, La) na poz. stpč. 270, poz. stpč. 270, části poz. ppč. 601 o celkové výměře cca 340 m 2 vše a rozhodlo žádosti vyhovět a předmětné nemovitosti prodat žadateli smlou vou o smlouvě budoucí kupní za cenu Kč ,. 193/07 ZM projednalo žádost o prodloužení lhůty splnění podmínek stano vených smlouvou o budoucí kupní smlouvě na část poz. ppč. 923/1 uzavřené mezi žadatelem a městem dne a rozhodlo prodloužit žadateli lhůtu ke splnění všech ujednání předmětné smlouvy do (u sběrného dvora v ulici T. G. Masaryka). 194/07 ZM ruší své usnesení č. 153/07 ze dne /07 ZM projednalo dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostřed ků (dotace k hospodářskému výsledku) na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého v La (čj /07/PRA) uzavřené dne mezi městem La a společností TS, schvaluje uvedený dodatek a rozhodlo snížit roční provozní dotaci uvedené společnosti o platbu TJ La, oddílu ledního hokeje ve výši Kč , s tím, že pro rok 07 činí snížení Kč ,. 196/07 ZM projednalo společnou žádost o zřízení zástavního práva ve prospěch České spořitelny, a.s., k domu čp. 22 na poz. stpč. 42 a k poz. stpč. 42, VM a rozhodlo povolit zřízení zástavního práva k uvedeným nemovitostem (dům v ul. 28. října). 197/07 ZM projednalo žádost o prodej části poz. ppč. 994/5 a rozhodlo před mětnou část uvedeného poz. neprodávat (v Oboře). 198/07 ZM se seznámilo s obsahem dopisů Ing. Jiřího Škvařila, La a trvá na svém usnesení č. 73/07 ze dne /07 ZM projednalo žádost o koupi části poz. ppč. 972/40 a rozhodlo před mětnou část uvedeného poz. až do schválení nového územního plánu města neprodávat (u Krátkého rybníka). 200/07 ZM projednalo podnět OPPSMM ve věci prodeje částí pozemků ppč. 476/3 a ppč. 480/1 a rozhodlo odstoupit od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne , a to ve smyslu čl. VI této smlouvy (poz. u prodejny Albert). 201/07 ZM ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ La zpracovat plán a koncepci priorit v oboru zdravotnictví v La. 202/07 ZM bylo seznámeno se seznamem schválených a nerealizovaných inves tičních akcí včetně záměrů a odhadů jejich plánovaných cen a ročních nákladů investičních záměrů města,aktualizovaným seznamem ulic určených k opravám, seznamem investičních požadavků ze stran organizací zřizovaných městem. 203/07 ZM schvaluje aktualizaci Programu městské památkové zóny La a roz dělení akcí na jednotlivé roky /07 ZM stanovuje výši peněžitých plnění za výkon funkce členů výborů zastupitelstva města těm členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města tak, jak je uvedeno v příloze. 205/07 ZM projednalo žádost firmy Kombo, s.r.o., nám. Míru 62/39, Svitavy o změnu obecně závazné vyhlášky č. 6/07, o stanovení míst a času, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, o zařazení adresy provozovny, Herna Tennessi, nám. J. M. Marků 45, La do seznamu adres, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, a rozhodlo žádosti nevyhovět. Použité zkratky: OPPSMM odbor právní, přestupků a správy majetku města, La Lanškroun, RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, VM Vnitřní Město, DT Dolní Třešňovec, pozemek. poz., p.o. příspěvková organizace, TS technické služby. Všechny uvedené pozemky se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území Lanškroun. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Dražba objektu bývalé sladovny na Pivovarském náměstí Město Lanškroun prodává dražbou objekt bývalé sladovny na Pivovarském náměstí na pozemku stpč. 178/6 a pozemek stpč. 178/6 v k.ú. Lanškroun. Termín dražby práva uzavřít kupní smlouvu o budoucí kupní smlouvě na uve dené nemovitosti je stanoven na den s tím, že prezenční listina účastníků dražby bude uzavřena dne Vyvolávací cena objektu činí , Kč. Účastník je povinen před konáním dražby složit dražební jistotu ve výši , Kč. Jednání ZM hlasování jednotlivých zastupitelů: Jméno/Hlasování Baborák Zdeněk, Mgr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Bednář Milan Z A Z A O O O A A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A Bernášek Bohumil, Ing. A A Z A O O O A A A A A A A A A A A A Z A A A Z A A A Borkovcová M., PaedDr. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Brýdl Hynek A A O A A A A A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A Hradil Jan, Ing. A A N A A A Z A A A A A A Z Z A A A A Z Z A A A A A A Chládek Ladislav A A Z A A A A A A Z Z Z A A A A A A A A A A A A A A Z Joza Martin, Mgr. O A A A A A A A A A A A A A O O O O O O O O A A A A A Kment Václav, MUDr. A A Z A A A A A A A Z Z A A A A A A A Z A A A A A A A Kolomý Jan A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A Z A A A A A Z A Košťál Martin, Ing. A A A A A A A A O O O O O A A A A A A A A A A A A A A Krajči Roman A A N O O O O A A A A A A N A A A A A A A A A A A A A Maixner L., Doc. Ing. CSc. A A A A A A A A A A A A A A O O O O A A A A A A A A A Obr Ivo, Ing. A A A A A A A A Z A A A A A A A A A A A A A O O A A A Růžička Lubomír, MUDr. A A Z A A A A A A A A A A A A Z Z A A Z Z A A A A A A Sitová Lada, RNDr. A A A A A A A A A A A A A A O A A A A A A A A A A A Z Švarcová Stanislava, Mgr. A A A A A A A A A A A A A A O A A A A A A A O O O O O Sychra Ladislav A A Z A A A A A A A A A A A A A A A A A A A O O O O O Šebrle Jan, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Urban Jan, Mgr. A A A O O O O A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Verner Ladislav, Ing. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z A A O O O O O Vysvětlivky: A pro, N proti, Z zdržel se,o nepřítomen při hlasování

3 LL 24 / 2007 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Sloupek starosty Konec roku je každoročně ve zna mení dvou fenoménů příprav na Vá noce a bilancování právě se končícího roku. Jaký byl rok 2007 při pohledu na město jakožto na firmu jménem Lanškroun? Přestože ještě není letošní rok účet ně ani zdaleka uzavřen, dovolím si vás s jeho předpokládaným výsledkem v hrubých rysech stručně seznámit. Rozpočet našeho města dosahuje po úpravách během roku na straně pří jmů i výdajů částky bezmála 220 mili ónů korun. Nutno však upozornit, že ne se všemi financemi může zastupi telstvo volně nakládat. Rozpočet ob sahuje například více než 50 miliónů korun pro výplatu sociálních dávek, které nelze použít na nic jiného. Tako vých položek je v městském rozpočtu více. Nutnými výdaji jsou taky pro vozní náklady základních a mateřských škol, kulturních a sportovních zařízení a městského úřadu samotného. Financemi, o jejichž užití rozhodují výhradně zastupitelé, jsou hlavně tzv. kapitálové příjmy a výdaje. Jedná se především o prodej a nákup pozemků či staveb a o investiční, zejména sta vební akce. To jsou taky pro občany stěžejní věci, podle kterých hodnotí činnost zastupitelů. S klidným svědo mím mohu prohlásit, že město hospo dařilo dobře. Občas slýchávám názor, že se v pří liš velké míře a zbytečně zbavujeme městského majetku. Pravda je ovšem taková, že prodáváme většinou zbyt ný majetek, který občané nebo firmy využijí lépe. Získané finance se v žád ném případě nepoužívají na platy ú ředníků, ale pořizuje se z nich nový investiční majetek města. Navíc in vestujeme mnohonásobně více, než kolik utržíme z prodejů. Majetek měs ta se tak neustále rozrůstá, což je ur čitě pozitivní. V letošním roce jsme proinvesto vali přibližně 50 miliónů korun. K po krytí takových obrovských výdajů jsme použili téměř výhradně vlastní prostředky, pouze na dofinancování dvou akcí (oprava ul. Horovy a vý stavba II. etapy skládky komunálního odpadu) jsme využili i výhodného krát kodobého úvěru. Co jsme tedy za ty zmíněné milióny dále pořídili? Byl by to docela dlouhý seznam, proto uvedu jen ty největší položky: nákup hasič ského vozu pro jednotku Sboru dob rovolných hasičů v Lanškrouně, re konstrukce Dělnického domu, další etapa rekonstrukce MŠ Na Výsluní, výkup areálu po bývalém manipu lačním skladě dřeva za nádražím, koupě pozemku pro budoucí koupa liště, hrubé terénní úpravy pro spor tovní areál za Střelnicí, zahájení prací na novém chodníku a autobusové za stávce v Dolním Třešňovci atd. Ne malé peníze nás stála a ještě bude stát projektová dokumentace na projekty, se kterými se budeme v příštích letech ucházet o dotace z evropských fondů. Přestože rozpočet letošního roku ještě není definitivně uzavřen, může me odhadnout, že hospodaření ne skončí v červených číslech a zastupi telé budou moci s dobrým pocitem roz hodnout, kterým směrem dále rozvíjet naše město. Projednání rozpočtu měs ta na rok 2008 je naplánováno na po slední veřejné zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 19. prosince tohoto roku. Ing. Martin Košťál JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat ve středu 19. prosince 2007 od hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Lanškroun, budova č.p. 12 Program: 1. Zahájení c) Majetkoprávní záležitosti 2. Zpráva rady města d) Strategické záležitosti 3. Zpráva městského úřadu e) Různé 4. Vstupy veřejnosti 6. Vstupy veřejnosti 5. Hlavní část jednání 7. Vstupy zastupitelů a) Finanční záležitosti 8. Závěr b) Zřizovatelské funkce města Ing. Martin Košťál, starosta města Přehled obecně závazných vyhlášek (OZV), které byly vydány v roce 07 1/07 OZV, kterou se ruší neočíslovaná OZV města Lanškroun ze dne , o konání hudebních produkcí, byla vydána dne Tato vyhláška pou ze zrušila zastaralou vyhlášku z roku /07 OZV, kterou se mění OZV města Lanškroun č. 7/06, o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádku, byla vydána dne Touto vyhláškou bylo z vyhlášky o čistotě města vypuštěn odstavec týkající se udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích. 3/07 OZV, kterou se mění OZV města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití, byla vydána dne Tato vyhláška upravila definici příjmů Fondu rozvoje bydlení. 4/07 OZV o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, byla vydána dne Tato vyhláška vymezovala místa, na kterých je umožněno provozovat výherní hrací přístroje, vyhláškou č. 5/07 byla posléze změněna a vyhláškou č. 6/07 zrušena. Vážení spoluobčané, žijeme už pár let v novém tisíciletí, v době, která nám přináší obrovské množství nových poznání, podnětů a zá žitků, ale také v době, která se vyznačuje rychleji a rychleji plynou cím časem, chaosem a pomatením hodnot. Jako bychom zapomněli, že je nutné rozlišovat podstatné od nepodstatného, jako by se vytratil smysl pro pevný řád věcí. Pokusme se v tomto předvánočním čase alespoň na chviličku za stavit v našem shonu a vychutnat si kouzlo adventu, to tajemství zrození a života vůbec. Pěkné a radostné prožití Vánoc Vám přeje Ing. Martin Košťál, starosta města Co všechno lze nalézt na webu města? Díl 5. Územní plán města Množství informací, které zveřejňujeme prostřednictvím internetu, se snažíme stále zvyšovat. Potěšující pro nás je, že se zvy šuje i návštěvnost stránek, což dokládá graf vpravo. Lze z něj vyčíst, že v říjnu letošního roku byly stránky města Lanš kroun navštíveny více než 16 tisíckrát, při čemž počet unikátních návštěv (opakova né návštěvy z jedné IP adresy se započtou jen jednou) se blížil k osmi tisícům. Vašim žádostem o rozšíření poskyto vaných informací se snažíme vyhovět v nejkratších možných termínech. Jedním z požadavků v poslední době bylo zveřej nění územního plánu města. Územní plán města zatím není zpraco ván v digitální podobě. Proto jsme alespoň oskenovaný stávající územní plán ve formátu pdf umístili do sekce mapy na adresu lanskroun.cz/mesto lanskroun/mapy/mapy.html. Dle nového stavebního zákona musí být nově pořizované územní plány zpracovány v digitální podobě. V této podobě byly zpracovány v roce 2007 již územní plány obce Damníkov a Albrechtice. V roce 2008 budou dokončeny pro obce Sázava, Lubník, Anenská Studánka a Žichlínek, následovat budou další obce z obvodu obce s rozšířenou působností Lanškroun, které se rozhodnou pořídit nový územní plán. Zpracování a pořízení včetně projednání nového územního plánu je dlouhodobou a náročnou záležitostí. Město Lanškroun bude mít nový územní plán zpracovaný v digitální (vektorové) podobě nejdříve za dva roky. Od čtenářů Listů i návštěvníků webu očekáváme další podněty, které povedou ke zvýšení množství i kvality zveřejňovaných informací. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka 5/07 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/07 o stanovení ve řejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, byla vydána dne Touto vyhláškou se pouze opravily chy by, které byly ve vyhlášce č. 4/07. 6/07 OZV o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány vý herní hrací přístroje, byla vydána dne Tato vyhláška omezila mís ta, na kterých je možno provozovat výherní hrací přístroje pouze na dvě a dresy ve městě a zrušila vyhlášku č. 4/07. 7/07 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2003 ze dne , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, byla vydána dne Tato vyhláška výši poplatku za odpad pro rok 2008 nezvýšila a osvobodila od poplatku fyzické osoby, které jsou klienty Domova pro seniory Lanškroun a mají trvalý pobyt na ulici Janáčkova 1003, Lanškroun. Zastupitelstvo města bude v prosinci jednat dne , na programu tohoto jednání není vydání další obecně závazné vyhlášky.

4 STRANA 4 NEJEN Z RADNICE LL 24 / 2007 Rada města Lanškroun jednala dne Údržba dřevin: RM projednala ústní žádost TJ La vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč. 996/3, které jsou ve špatném zdravotním stavu. RM sou hlasí se zakrácením stromů (ořezáním větví) dle podmínek stanovených OŽP. RM projednala ústní žádost IO o po volení pokácení 2 bříz na konci ulice Palackého na pozemku ppč. GP 2035/ 1 v z důvodu výstavby. RM souhlasí s postupným pokácením všech 5 ks bříz a ukládá vedoucí KSaT podat žá dost o povolení kácení předmětných dřevin na odbor životního prostředí. RM projednala žádost projektové kanceláře ai5, s.r.o., La o povolení po kácení 7 ks modřínu, 7 ks smrku, 1 ks lípy, 55 ks thuje, 3 ks kleče, 3 ks boro vice, 1 ks javoru a 5 ks topolu osiky na pozemcích ppč. 1839/3, 4 a 5 z dů vodu záměru výstavby parkovacích ploch a přístavby společenského do mu a ukládá OŽP jednat s žadateli ve smyslu jednání RM. RM projednala podnět IO k poká cení dřevin rostoucích mimo les na po zemku ppč. 283/1 v k.ú. DT z důvo du realizace stavby Přemístění auto busové zastávky v DT, souhlasí s po kácením uvedených dřevin a ukládá investičnímu odboru podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mi mo les. Znak města: RM projednala žádost Kynologic ké organizace La KJ o souhlas s uži tím znaku města na propagačních ma teriálech 1. ročníku Zemské koruny krajské výstavy psů. RM souhlasí s výše uvedeným užitím znaku města. Žádost o poskytnutí grantu: RM projednala informaci p.o. PK Gymnázium La o možnosti podat žá dost o poskytnutí příspěvku z grantu C1 Program na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních za řízení, pořízení investičního movité ho majetku sportovních zařízení, vlast níkem není Pardubický kraj v rám ci grantových programů PK 2008 na výstavbu Hřiště pro výuku tělesné výchovy a volnočasové aktivity stu dentů. RM souhlasí s podáním žá dosti a ukládá vedoucímu IO zařadit finanční spoluúčast města v maximál ní výši , Kč na realizaci to hoto projektu do návrhu rozpočtu pro rok 2008 s tím, že finanční prostředky budou uvolněny pouze v případě zís kání příspěvku, a podat žádost ve spo lupráci s gymnáziem. Veřejné zakázky: RM byla seznámena se zápisem z otvírání obálek s předloženými na bídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 3 ks ukazatelů rychlosti a rozhodla tuto zakázku při dělit společnosti TEWIKO systems, s.r.o., Liberec. RM byla seznámena se zápisem z otvírání obálek s předloženými na bídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Výroba orientační mapy města a rozhodla tuto veřej nou zakázku přidělit společnosti TG TISK s.r.o., La za cenu Kč ,. RM schvaluje výzvu k podání na bídky na veřejnou zakázku malého roz sahu na služby Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LS Svitavy a LS Ruda nad Mo ravou v obvodu obce s rozšířenou působností La v souladu s platnými právními předpisy. Veřejná podpora: RM projednala žádost místní orga nizace Českého rybářského svazu o po skytnutí finanční pomoci na dokon čení díla Odbahnění sedimentační ná drže pod Dlouhým rybníkem v La a ukládá OPPSMM jednat s žadate lem ve smyslu jednání RM. RM projednala žádost os Orlické sportovní sdružení okresu Ústí n/o. o finanční příspěvek na pořádání 39. ročníku ankety O nejúspěšnější spor tovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy okresu Ústí nad Orlicí za rok 07 a rozhodla poskytnout příspě vek z fondu RM ve výši Kč 5.000,. RM projednala žádost os CEMA Žamberk o finanční příspěvek na za jištění řádného provozu Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni v roce 2008 a rozhodla poskytnout příspěvek z fondu RM ve výši Kč 8.000,. Byty: RM projednala žádost o snížení nájmu bytu, rozhodla poskytnout sle vu z nájemného ve výši 10% od do doby odstranění nadměrné vlhkosti a plísně v bytě (ul. Sokolská). RM souhlasí se směnou bytů v ma jetku města nájemcem bytu č.14 v do mě čp. 553, OP, Sokolská ulice, La a nájemcem bytu č. 5 v domě čp. 552, OP, Sokolská ulice, La a ukládá jed natelce společnosti MBP požadova nou směnu provést. Užívání majetku města: RM projednala žádost o umístění stavební buňky na pozemku ppč. 2009/ 11 v a rozhodla žádosti nevyhovět, ne povolit umístění dočasného stave ništního zařízení na předmětném po zemku a ukládá OPPSMM odpově dět žadateli ve smyslu jednání RM. RM projednala žádost o pronájem části pozemku ppč. 2009/11 za úče lem dočasného umístění montované garáže a rozhodla žádosti vyhovět a předmětnou část pozemku do pronajmout za předpokladu, že jsou splněny podmínky vyplývající z jednání majetkové komise. RM ukládá OPPSMM informovat žada tele ve smyslu jednání RM. Prodej nemovitostí: RM stanovuje lhůtu na doručení obá lek, ve kterých mohou zájemci, kteří obálku označí heslem Dům v Úzké ulici podávat své cenové nabídky s projevem vůle koupit dům čp. 226, ŽP, ulice Úzká, na části poz.stpč. 738 a části poz. stpč. 738 za jimi navrženou kupní cenu do RM stanovuje lhůtu na doručení obá lek, ve kterých mohou zájemci, kteří obálku označí heslem Pozemek v DT, podávat své cenové nabídky s proje vem vůle koupit část pozemku ppč. 191/1 v k.ú. DT o výměře cca 1000 m 2 za jimi navrženou jednotkovou kupní cenu do V obou případech RM pověřuje byto vou komisi provedením soutěže a u kládá OPPSMM seznámit evidova né zájemce o koupi uvedených nemo vitostí s termínem otevírání obálek dne a s dokumentem Pra vidla pro prodej nemovitostí z majet ku Města La do vlastnictví fyzických a právnických osob tzv. obálkovou metodou. RM stanovuje vyvolávací cenu ob jektu bývalé sladovny na Pivovar ském náměstí na stpč. 178/6 a poz. stpč. 178/6 v ve výši Kč , a termín dražby práva uzavřít smlou vu o budoucí kupní smlouvě na uve dené nemovitosti na den s tím, že prezenční listina účastníků dražby bude uzavřena dne RM ukládá bytové komisi a OPP SMM zajistit provedení dražby. RM projednala žádost o prodej no vě vzniklé ppč. 3833/21 dle geomet rického plánu č /07 a do poručuje ZM žádosti vyhovět a před mětný pozemek o výměře 117 m 2 pro dat žadatelům za 300 Kč/m 2 s připo čtením nákladů města spojených s prodejem (ul. Lidická). Změny smluv: RM projednala žádost o prodlou žení termínu k uzavření smlouvy o bu doucí kupní smlouvě na koupi po zemků ppč. 3073/80 a ppč. 3073/81 v lokalitě Pod Penzionem I. RM do poručuje ZM žádosti nevyhovět a zrušit usnesení zastupitelstva města č. 85/2005 ze dne RM ukládá OPPSMM neprodleně po při jetí uvedených usnesení zastupitelstva města, zveřejnit úmysl města prodat uvedené nemovitosti smlouvou o bu doucí kupní smlouvě k výstavbě ro dinného domu. RM projednala žádost o prodlou žení termínu ke splnění podmínek u vedených ve smlouvě o budoucí kup ní smlouvě na koupi pozemku ppč. 3073/115 v lokalitě Pod Penzionem II v uzavřené dne a doporu čuje ZM žádosti vyhovět a prodloužit uvedenou lhůtu do RM stanovuje na den termín losování práva uzavřít smlou vu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku ppč. 2035/1 (ZE) označe nou písmenem E v náčrtu rozdělení pozemku na stavební parcely. Loso vání se mohou zúčastnit žadatelé, kteří budou souhlasit s vybudováním in ženýrských sítí, komunikace a přelož ky STL plynovodu na vlastní nákla dy, přičemž jednotková cena pozem ku činí 300 Kč/m 2 a připočtení nákla dů města spojených s prodejem. V té to souvislosti RM dále rozhodla, že dne bude uzavřena prezen ční listina účastníků, pověřuje byto vou komisi provedením losování a u kládá OPPSMM losování zorganizovat. Nabytí nemovitostí: RM projednala podnět správce kon kurzní podstaty společnosti Forest real, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm k nabytí lesního pozemku ppč. 1059/ 2 v k.ú. Horní Třešňovec v opakova né dražbě za nižší cenu a doporučuje ZM předmětný pozemek nabýt do vlastnictví města. Zřizovací a zakladatelské funkce města: RM doporučuje ZM schválit změ nu zřizovací listiny p. o. Sociální služ by La, IČ dle návrhu. RM ukládá jednatelům obchodních společností, založených městem, před ložit k projednání návrh rozpočtu ná kladů a výnosů na rok 2008 a před běžné výsledky plnění hlavních ukaza telů hospodaření společností za rok 07. Finanční záležitosti: RM projednala návrh rozpočtu měs ta La na rok 2008 a doporučuje ZM rozpočet města La na rok 2008 schválit. Použité zkratky: ŽP Žichlínské Předměstí, OP Ostrovské Předměstí, MBP Městský bytový podnik La, s. r. o., KSaT kancelář starosty a tajemníka, dále viz jednání ZM (strana 2). Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Finanční úřad v Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 1393, Ústí n/o, tel.: , FAX: , e mail: Úřední dny: pondělí, středa hod. Úřední dny a mimořádné služby FÚ v Ústí n/o. v roce 2008: Finanční úřad v Ústí núo. vykonává působnost pro obce ve správních obvo dech obcí s rozšířenou působností: Česká Třebová, Lanškroun, Ústí n/o. Pravidelné služby pro poplatníky v roce 2008 na FÚ v Ústí n/o: Den Úřední hodiny Podatelna Pokladna Pondělí a Úterý Středa a Čtvrtek Pátek Pravidelné služby zajišťované v Lanškrouně v roce 2008 v budově vrátnice FOREA, s.r.o., ( bývalá ORPA), Opletalova 92, tel každou první středu v měsíci a hod.

5 LL 24 / 2007 NEJEN Z RADNICE STRANA 5 CZECH POINT i v našem městě Od bude na Městském úřadě Lanškroun, odboru obecní živno stenský úřad zprovozněn uzlový bod pro komunikaci občana s veřejnou sprá vou tzv. CZECH POINT. Základní ideou tohoto projektu je možnost získat maximální množství informací, údajů a služeb na jednom místě, bez nutnosti obíhání několika úřadů. Co tato služba nabízí? Tzv. ověřený výpis z registrů veřejné zprávy. V současnosti jde o výstupy z živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí. Během roku 2008 se rozsah poskytovaných služeb rozšíří i o výpisy z trestního rejstříku. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ: co dostanete úplný výpis listu vlastnictví, co potřebujete vědět katastrální území a číslo listu vlastnictví. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU: co dostanete úplný výpis z obchodního rejstříku, co potřebujete vědět IČ (identifikační číslo organizace). VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU: co dostanete úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, co potřebujete vědět IČ (identifikační číslo organizace). Dle možností může být veřejnosti poskytnuta rozšířená služba vyhledávání požadovaného výstupu i podle dalších kritérií. Součástí výpisu je ověřovací doložka, která z něho činí veřejnou listinu. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Služba je zpoplatněna podle sazebníku z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, poplatek se bude hradit přímo na měst. úřadě. A jaká je velmi blízká budoucnost? Občané na Czech POINTech v bu doucnu získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Czech POINTy by také měly umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné správy a získat informace o průběhu řízení. Odpadne tak další obíhání po úřadech dle hesla Nemá obíhat občan, ale dokument. Cílovým stavem by se měl stát tzv. Virtuální Czech Point. Nejambicióz nějším, ale zároveň nejvzdálenějším cílem projektu je umožnit využívání služeb egovernmentu (elektronizace veřejné zprávy) uživatelům informačních tech nologií prostřednictvím takzvaných osobních virtuálních Czech Pointů. Po zaregistrování do systému budou občané moci samostatně, z vlastního počítače připojeného k internetu, získávat některá data z centrálních registrů včetně jejich ověření. Virtuální jednotné kontaktní místo bude také sloužit k usku tečňování elektronických podání vůči úřadům státní správy. Josef Havliš, odbor živnostenský úřad Výjezdy hasičů za říjen V měsíci říjnu jsme vyjížděli cel kem k čtrnácti případům. Nejvíce bylo dopravních nehod, a to sedm, poté následovaly dva výjezdy na požár a po jednom výjezdu na námětové cvičení, snesení pacienta, otevření uzavřených prostor, vyproštění sanit ky SAL a vyproštění osob z výtahu. Dopravní nehody si vyžádaly cel kem tři lehká zranění. Zasahovali jsme u střetu dvou osobních aut na ul. Vančurově v Lanškrouně, u Jaku bovic, kde osobní auto skončilo na střeše v poli, na Chudobě, tam skončil v příkopě rakouský státní příslušník. Další nehoda tří osobních aut se stala u Ostrova, poté následovalo osobní auto v příkopě u Horních Heřmanic a další cizinec havaroval na Laudoně, tentokrát Polák. Poslední nehodou byl střet dvou osobních vozů u Dam níkova. Naše práce v těchto případech spočívala hlavně ve vyprošťování ha varovaných aut, zamezení unikání lá tek a v úklidu vozovky. Prvním výjezdem na požár byl ho řící odpadkový koš na ul. Nádražní v Lanškrouně a druhým případem by la hořící pneumatika u přívěsu ná kladního vozidla na silnici mezi Dam níkovem a Třebovicemi, zde s námi zasahovali i drážní hasiči z České Třebové. Dalšími výjezdy bylo námě tové cvičení na sportovní hale B. Mod rého, kde byl simulován únik čpavku. Zde jsme měli domluvenou i účast lanškrounských škol, aby se prověřila doba evakuace návštěvníků, ale z dů vodu velmi špatného počasí byla účast žáků a studentů zrušena. Při dalších výjezdech jsme pomá hali zdravotníkům se snesením pa cienta v Lanškrouně a vyproštěním uvízlé sanitky s pacientkou v Horním Třešňovci. Při posledních dvou zása zích jsme vyprošťovali dvě osoby u vízlé ve výtahu panelového domu na Seifertově ulici a otevírali učebnu na učilišti integrované školy na ul. Li dické v Lanškrouně. Na závěr vám všem chci popřát klid né prožití vánočních svátků. Velitel požární stanice npor. Bc. Jiří Katzer Lanškroun se umístil mezi TOP 10 v INFOLIZE Lanškroun se umístil se ziskem téměř 40 bodů na 9. místě mezi 145 hod nocenými úřady v celé České republice. Mezi obcemi s rozšířenou působ ností, které nejsou bývalými okresními městy, obsadil první místo. INFOLIGA poskytuje jednak soutěž, v níž mohou různé samosprávné sub jekty v objektivně nastavených pravidlech soutěžit o vyšší informační hodnotu svých webových stránek. Dále Infoliga poskytuje průběžně generovanou statistiku, která z vložených údajů o informačním obsahu hodnocených webů vytváří celkové přehledy o stavu v ČR na tomto poli. Slouží tedy zároveň k o becnému poznání v oblasti aktivního poskytování informací samosprávami. Více se můžete dočíst na internetových stránkách Pořadí prvních deseti webů je následující: Vysočina, Praha 6, Praha hlavní město, Tábor, České Budějovice, Olomouc, Hradec Králové, Brno město, Lanškroun, Jablonec nad Nisou. Lenka Mačátová Na webu soutěže se píše: Lanškroun byl v loňské soutěži Otevřeno x Zav řeno negativně hodnocen za problémy s přístupem k informacím. Kritici se nyní dostali do zastupitelstva, a zda se zvýšená úroveň informací na webu dá přičíst jim, anebo jde o trend prosazovaný vedením města, anebo nejspíš obojí, posoudí nejlépe občané Lanškrouna. V každém případě jim web města skýtá do cela dobré množství informací o místní politice a o práci členů zastupitelstva. Lanškrounští hasiči dostanou do konce roku dvě nové cisterny Jak dobrovolní, tak i profesionální hasiči dostanou v závěru roku nové cis terny. Na zakoupení vozidla dobrovolných hasičů bylo využito státní dotace, společně s nemalým finančním přispěním města. Vozidlo, které dostanou profesionálové, je jedním ze čtyřiceti, na které v letošním roce uvolnila vláda 200 mil. Kč. Tato vozidla budou slavnostně předána Hasičskému zá chrannému sboru dne na Pražském hradě za účasti médií a široké veřejnosti. Ještě něco málo k novým vozidlům; jedno je zhotoveno na podvozku Tatry a druhé na podvozku Mercedesu a obě mají stejné místo zrození, a tím je firma THT Polička. Další podrobnější informace Vám rádi zodpoví hasiči při jejich představení a slavnostním předání dne v hod. na ná městí J.M.Marků v Lanškrouně. Velitel pož. stanice Bc. Jiří Katzer Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, tel.: MUDr. Beranová R., Jablonné n/o, U Koupaliště 149, MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 17, tel.: MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: MUDr. Dunglová Stan., Letohrad,budova žel.stanice, MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel.: MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. G. Knopa 837, MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.:

6 STRANA 6 NEJEN Z MĚSTA LL 24 / 2007 Přečetli jsme za vás: Martina penzionem roku 2007 Špičky v oboru hotelnictví a pohostinství se 29. a 30. listopadu sjely v Táboře na konferenci Asociace hotelů a restaurací ČR. Na galavečeru, kterým hosty pro vázela televizní hlasatelka Marie Retková, bylo historicky poprvé uděleno ocenění Penzion roku. Titul získal jako výraz ocenění výsledků v kvalitě, služ bách, způsobu řízení a provozování podniku penzion Martina z Lanškrouna. Mimořádnou cenu AHR ČR obdrželi režisér Jiří Menzel a herec Martin Huba za propagaci českého hotelnictví a gastronomie ve filmu Obsluhoval jsem ang lického krále". Vedle Penzionu roku byli v Táboře ohodnoceni Hoteliér roku (Robert P. Herr generální ředitel hotelu Intercontinental Praha), Green manažer roku (JUDr. Jan Filip generální ředitel hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre), Mladý manažer roku (Bc. Milan Krakován food and beverage manager OREA Hotels) a dva restauratéři získali titul Restauratér roku (Jindřich Petřík Motorest Pegast České Budějovice a Jaroslav Honzajk Steakgrill U Krobiána Roudnice n. L.). Cenu JUDr. Vladimíra Štětiny získal pan Lubomír Bárta, ředitel hotelu ATOM Ostrava. Ocenění předávali Ing. Rostislav Vondruška, ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism, paní Marguerite Sequaris, generální sekretář evropské hotelové federace HOTREC, pan Pavel Hlinka, president AHR ČR, Tunc Mustafa Cerrahoglu, předseda představenstva Pivovary Staropramen a další vážení hosté. (www.lanskrounsko.cz) Zrušení příspěvku na zvýšené životní náklady Upozorňujeme občany, že od odbor sociálních věcí a zdravotnic tví MÚ Lanškroun přestane vyplácet příspěvek na zvýšené životní náklady (200 Kč na užívání fr.holí, naslouchátek apod.), neboť zákon č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, účinný od , v části 37, čl.lxi uvá dí, že příspěvek na zvýšené životní náklady poskytovaný podle 42 vyhlášky č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpi sů, náleží naposledy za měsíc prosinec Každý občan, který v současné době pobírá tento příspěvek, obdrží písemné oznámení této skutečnosti do konce měsíce ledna Věra Ptáčková, vedoucí odboru SVZ Poplatky za komunální odpad a ze psů se nemění Správcem obou poplatků je finanční odbor Městského úřadu Lanškroun, výše roční sazby pro rok 2008 činí u odpadu stejně jako v roce , Kč. Sazba poplatku ze psů se pohybuje podle polohy domu ve městě a podle to ho, zda je majitelem psa uživatel důchodu, v rozmezí od 150, do 1200, Kč. Povinnost uhradit poplatek vyplývá z obecně závazných vyhlášek města Lanškroun č. 12/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších vyhlášek a č. 7/2003, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších vyhlášek. Termín splatnosti je Obě vyhlášky najdete v elektronické podobě na adrese originály vyhlášek jsou založeny a připraveny pro zájemce k nahlédnutí v kanceláři starosty a tajemníka (radnice, 1. patro). Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Ze zpravodajství Policie ČR Zdražování elektrické energie nezajímalo podezřelé, kteří měli načerno při pojenou elektriku ke svému domu v obci Rudoltice. Již v minulosti je pracovníci společnosti ČEZ odpojovali a řešili. Za bezplatný odběr jim může hrozit trest až 3 roky vězení. Neznámý pachatel ořezal větve u stromů, které jsou vysázeny u cesty k roz hledně Lázek u obce Strážná. Větve ponechal ležet na místě. Vandal se tak dopustil přestupku, za který mu může být uložena pokuta. Policie hledá zloděje, který v noci z 25. na vnikl do uzamčené kanceláře firmy Wendell v Lanškrouně a zde ze stolu odcizil notebook zn. Hewlett Packard. Firmě tak způsobil škodu ve výši , Kč jel řidič vozidla obcí Rudoltice směrem na křižovatku u obchodu, a když míjel stojící autobus, zpoza něj vyběhl jedenáctiletý chlapec, který byl vozidlem sražen. Přivolaná RZS Lanškroun hocha převezla na ošetření do nemocnice v Ústí n/o. Provedená dechová zkouška přístrojem Dräger byla negativní. Neznámý pachatel v prodejně Penny Market odcizil z kapsy batohu, který měl poškozený na sobě, peněženku s finanční hotovostí 2650, Kč, do klady a platebními kartami. Policisté věc šetří jako trestný čin krádeže. Vášnivým příznivcem grilování je pravděpodobně pachatel krádeže grilu s pří slušenstvím a elektrickým motorem na 120 kg a přívěsným vozíkem za osobní automobil, který byl odcizen od 23. do z areálu Společenského do mu v Lanškrouně. Poškozené organizaci tak vznikla škody ve výši , Kč. K tragické dopravní nehodě došlo kolem hodin na silnici I. třídy číslo 43 mezi obcemi Rudoltice a Lanškroun. Osmnáctiletý řidič osobního auto mobilu značky Ford Sierra začal předjíždět osobní automobil značky Fiat Ti po. Při tomto zřejmě přehlédl, že u levého okraje jdou 3 dívky ve věku 11 a 13 let. Následně došlo ke střetu mezi levým předním rohem sierry a chodci. Jedna nezle Přečetli jsme za vás: Na které cesty v zimě nejezdit Některým silnicím ve východních Čechách by se řidiči při každé vydatnější chumelenici doprovázené silným větrem měli raději vyhnout. Bývají totiž velmi rychle zaváté a udržet je sjízdné za špatného počasí je téměř nemožné. Hlavně na cestách v podhůří hor šoférům víc než jinde ztrpčují život silný vítr, sněhové jazyky, náledí a závěje. V Pardubickém kraji tradičně musí nejvíce řidičského umění prokázat motoristé na Ústeckoorlicku. V podhůří Orlických hor nemají auta bez řádné zimní výbavy často šanci cesty vůbec zdolat. Obecně se dá říct, že největší problémy s udržením sjízdnosti silnic máme na Lanškrounsku a Žamberecku. Vyhlášená je hlavně silnice číslo 11 mezi Jablonným nad Orlicí a Červenou Vodou, která vede lesem přes Suchý vrch, řekl ředitel Správy a údržby silnic v kraji Miroslav Němec. Ten dokáže oka mžitě z hlavy vyjmenovat minimálně dalších deset silnic, které jsou postrachem silničářů. Většina z nich je v okrese Ústí nad Orlicí a u hranic s krajem Vyso čina. Vynikající je cesta z Jablonného na Mladkov a hodně srandy si užijeme také pod Hřebečským tunelem a v okolí Hlinska. Špatné to není ani mezi Krounou a Poličkou, říká ironicky šéf silničářů Němec. K němu také proudí většina stížností naštvaných řidičů v případě, že někde uvízli na špatně sjízdné silnici. Podle Němce je však kritika ze strany motoristů většinou neoprávněná a zbytečná. Málokdo ví, že máme ze zákona povinnost ošetřit silnici do tří hodin po ukončení chumelenice. Tento termín rozhodně stíháme. Přitom je logické, že dáváme přednost silnicím první třídy. Na ty méně významné se ale do limitu tří hodin dostane také, upozorňuje Němec. I když šéf silničářů tvrdí, že jeho muži dělají dobrou práci, kritice neujde po žádném větším přívalu sněhu. Nadávat na líné a pomalé silničáře patří k čes kému řidiči stejně jako jeho touha parkovat zadarmo v centru města. Možná by si řidiči měli uvědomit, že cesta do práce trvá prostě na mokré cestě déle než na suché. Není přece možné si myslet, že budou mít podmínky na silnici v lednu stejné, jako měli v červenci. Nemůžeme být v době sněžení všude hned, dodal Němec. Problémy může způsobit i umělý sníh Navíc často neplatí přímá úměra me zi ošetřenou cestou a bezpečnou cestou. Řidiči by si měli dávat pozor třeba na silnicích v okolí lyžařských středisek, která jsou vybavena sněhovými děly. Méně zkušeným šoférům tam totiž hrozí nebezpečí i v době, kdy vůbec sníh nepadá. Riziko souvisí s nočním zasněžováním sjezdovek. Stává se totiž, že vinou větru technický sníh pokryje i silnici vzdálenou od sjezdovky třeba několik set metrů. Pokud dlouho nesněží, může to být pro řidiče nepříjemné překvapení. Je to hlavně specialita Krkonoš, řekl Boleslav Strouhal z trutnov ské pobočky Krajské správy a údržby silnic. Rizikové úseky Ústeckoorlicko: silnice 311 mezi Jablonným n/o. a Mlad kovem; silnice 11 mezi Jablonným n/o. a Červenou Vodou; silnice 315 mezi Lanškrounem a Ústí n/o.; obecně celé Žamberecko a Lanškrounsko Svitavsko: silnice 34 mezi Vendolím a Poličkou a 35 pod Hřebečským tunelem (Pozn. LL: Další, pro nás vzdálenější okresy pro zkrácení neuvádíme.) (Mladá fronta DNES, Pardubický kraj, ) tilá utrpěla smrtelné zranění. I přes déletrvající resuscitaci se u ní lékaři rychlé záchranné služby nepodařilo zajistit základní životní funkce. Druhá poškozená byla těžce zraněna a společně s třetí dívkou byly transportovány vozidly rychlé záchranné služby na jednotku intenzivní péče dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice. a.s. Po příjezdu hlídky Policie ČR se řidič podrobil dechové zkouš ce. Její výsledek byl negativní. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, kte rý měl vydaný 4 měsíce. Technický stav sierry neodpovídal platným právním předpisům. Doprava byla na místě odkloněna do hodin. O prvním prosincovém víkendu došlo v obci Lubník k narušení občanského soužití, když čtyřicetiletý muž tloukl na okna jednoho domu a dožadoval se vstupu. Před příjezdem hlídky policie z místa uprchl vpodvečer zajišťovali policisté asistenci při otevření nájemního bytu v obci Rudoltice, kde poslední nájemce neodevzdal na obci klíče okolo 0.30 hodin byl na ul. Dvorská kontrolován strážníky MP Lanš kroun řidič slovenské národnosti, který řídil osobní automobil ŠKODA 120 L. Z řidiče byl v době kontroly cítit alkohol. Přivolaná hlídka OO PČR Lanškroun provedla u řidiče dechovou zkoušku přístrojem Dräger s pozitivním výsledkem 3,15 promile. Věc je šetřena ve zkráceném přípravném řízení jako trestný čin. Neznámý pachatel poškodil vchodové dveře u rodinného domu v Lanš krouně tak, že je polil nezjištěnou tekutinou a poté podpálil. Přitom došlo také k poškození dvou zvonků umístěných vedle dveří. Na majetku vznikla škoda ve výši 2.000, Kč. Věc je šetřena jako přestupek proti majetku. Krátce po půlnoci byl přistižen podezřelý řidič, který jel s osobním vo zidlem zn. Ford Scorpio. Dechovou zkouškou byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu a další prověrkou bylo zjištěno, že řidič nevlastní řidičský průkaz. O chvíli později byl ve stejném vozidle zadržen jeho kamarád, který měl sou dem vysloven trest zákaz řízení motorových vozidel, a rovněž u tohoto řidiče byl zjištěn alkohol. Oba případy jsou vedeny ve zkráceném přípravném řízení.

7 LL 24 / 2007 DĚTI STRANA 7 Zajímavé odpoledne ve školní družině kostek, vybavené vším tím, co každá správná panenková maminka potřebuje. Přehlídka panenek byla opravdu pestrá. Všichni jsme žasli, co všechno dnešní panenky miminka umí. Páteční odpoledne uteklo jako každé jiné. Dětem však tentokrát daleko rychleji. Vyměnily poslední karty, uklidily domečky a se svými novými zá žitky se pomalu rozcházely domů. A jak se jim odpoledne líbilo? Posuďte sami: Super! Hezký! Výborný! Dobrý! Žúžo! Nejlepší! Hustý! Bombový! Fajn! Za kolektiv vychovatelek K. Řeháková Mikulášské odpoledne Kalendář sice ukazoval pátek 30. listopadu, ale mezi dětmi školní družiny 1.A a B i 2.A třídy se již od rána projevovala nedočkavost na odpolední program. Konečně ta chvíle nastala a po obědě se děti sešly ve vyzdobené tělocvičně. Tady si společně zahrály různé hry a poměřily své síly se soupeři a nakonec si společně zazpívaly+ samozřejmě vše za sladkou odměnu. Vrcholem odpoledně byl Mikuláš, který přinesl díky sponzorskému daru, za který moc děkujeme velkou tašku s překvapením.na závěr si každé dítě z tašky vytáhlo svůj dárek malé plyšové zvířátko. Z rozzářených dětských očí se dalo vyčíst, že se všem odpoledne moc líbilo. Kolektiv vychovatelek ZŠ nám. Al. Jiráska Lanškroun Netradiční odpoledne připravily pro děti vychovatelky školní družiny na ZŠ Aloise Jiráska. V pátek ve družinkách proběhla Burza karet ho kejistů a Den s panenkou. Čtvrťáci a třeťáci s paní vychovatelkou vyrobili plakáty, které vyvěsili ve vestibulu školy. Celý týden se kluci mohli těšit na to, jak zajímavá bude výměna a získávání nových karet. Děvčata zase pečlivě připra vovala své panenky a vybírala zaručeně nejlepší oblečky, aby své panenky předvedla v tom nejkrásnějším. V pátek po obědě pak všechno začalo. Skoro všichni kluci se se svými alby sešli ve družině, kde se nejprve rozdělili do skupinek. Každá skupinka mohla předvést své znalosti ze světa hokeje v HOKEJKVÍZU. Nejúspěšnější byli odměněni drobnými cenami. No, a poté vše vypuklo pravé adrenalinem okořeněné vyměňování. Maminky, které pro své ratolesti přišly právě v tu do bu, měly prostě smůlu. Hoši byli v nejlepším a jít domů jednoduše nemohli. Ma minkám tak nezbylo než čekat, nebo přijít ještě jednou. Kartičky přilákaly do družinky i žáky, kteří už ji dávno nenavštěvují. Rádi přišli a vyměňovali. Království děvčat bylo v tělocvičně. Jako mávnutím kouzelného proutku tady v momentě vznikly perfektní domečky z laviček, žíněnek a molitanových Méně je někdy více Ještě jste se nerozhodli, kde vaše dítě získá základní vzdělání? Od září se každá škola řídí novým vzdělávacím programem. Ten náš je nazván Šance pro každého. Málotřídní škola v Dolním Třešňovci má mnoho výhod. Nevěříte? Navště vuje ji podstatně méně žáků a díky tomu lze v mnohem větší míře uplatnit in dividuální přístup.také mnohem více pocítíte neformální, rodinné prostředí a přátelskou atmosféru. Škola poskytuje ideální podmínky jak pro jednoznač nou, přímou komunikaci, tak pro realizaci progresivních vzdělávacích progra mů. Atmosféru bezpečí a důvěry rozvíjíme pomocí komunitního kruhu pře vzatého z Waldorfské školy. Kromě vytváření soudržnosti třídy přispívá vý znamně k osobnostnímu rozvoji dětí. Děti se v něm učí řadě sociálních a ko munikačních dovedností, především naslouchání, formulaci vlastního názoru, ale i respektu k názoru druhých, vystupování před ostatními, trpělivosti a do držování pravidel, které jsou společně s dětmi vytvářeny. Využíváme prvky pedagogiky Montessori a prvky Jenského plánu výuka v heterogenních sku pinách střídaná výukou v ročnících. Kromě toho je organizována ve věkově i výkonnostně různorodých uskupeních. Integrováni jsou žáci se specific kými potřebami učení tedy nadaní žáci i žáci s DYS poruchou. Systém rozdělení žáků do menších skupinek umožňuje lepší osobnostní rozvoj. Také efektivně reaguje na potřeby jednotlivců, klade důraz na osvojení si nezbytných dovedností pomoci druhému, soustředit se plně na svoji práci, být zodpo vědný, aktivní a kreativní. Již druhým rokem škole vypomáhá pedagogický asistent, tento trend se v zahraničí uplatňuje zcela běžně. Dětem je také věnována odborná pomoc, neboť ředitelka školy má kromě učitelství 1. stupně vystudovaný obor speciální pedagogika. O tom, že naši žáci vykazují vysokou úroveň znalostí, svědčí fakt, že v loň ském roce dosáhly dvě žákyně 5. ročníku v celostátně uznávaných srovnáva cích SCIO testech vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku a při přijetí na Gymnázium v Lanškrouně se umístily na předních místech. Od září vyučuje škola podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je nazván Šance pro každého. Jeho motto zní: Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já pochopím (čínské přísloví). Cílem pedagogů je vychovávat děti zdravě sebevědomé, které dokáží vyjádřit a zdůvodnit své názory. Vzhledem ke spojeným ročníkům se naučí spolu pracovat, navzájem si pomáhat a pracovat v týmu, tedy schopnosti nezbytné téměř pro každou profesi. Anglický jazyk se vyučuje již od 1. ročníku (ŠVP 1 hodina týdně). Vý uka probíhá zábavnou formou a klade si za cíl pouze osvojení mluvené podoby jazyka s důrazem na memorování textu a jeho porozumění. Učí se podle obrázků rytmické říkanky, písničky a hry. Vlastní vzdělávací program má také školní družina. Letošní téma zní Na ostrově Základní škola může působit a svoji činnost vyvíjet ve zmiňovaném rozsahu díky podpoře zřizovatele Města Lanškroun. Mgr. Jana Fryaufová, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec Z činnosti školy. Foto: Jan Fryauf

8 STRANA 8 REGION LL 24 / 2007 Hasiči na Zámečku Zámeček se letos neuloží k zimnímu spánku, pořád se tam něco děje. V sobotu se v budově Zámečku i v okolí uskutečnilo společné cvičení hasičů 5 okrsků. Účastnili se členové Sborů dobrovolných hasičů Lanškroun, Dolní Třešnovec, Horní Třešnovec, Rudoltice a Jedlí. Po příjezdu tří hasičských vozů si účastníci nejdříve upravili cvičnou dráhu, kterou potom jednotlivě absol vovali s těžkým dýchacím přístrojem na zádech. Nejdříve museli běžet a při tom rozvíjet 2 stříkací hadice, pak popo nést 50litrový sud s vodou, vytáhnout do výšky břemeno na laně a nakonec po klusem vyběhnout všech 110 schodů až do 3. patra zámecké věže. Tam měli možnost si odpočinout a vydýchat se, každý si tak mohl ověřit své fyzické možnosti. Mezi tím se několik účast níků pustilo do nasazování jak okna po škozeného před časem vichřicí, tak všech ostatních na boku věže, která nebylo možno nasadit jiným způsobem, protože jsou nad hlubokou šachtou. Po velkém úsilí se to podařilo, a tak má Zámeček už všechna okna zavřená a zabezpečená. Za to všem, kteří na tom pracovali, za majitele i za sebe moc děkujeme. Na zadní straně budovy i přes nepřízeň počasí probíhaly přípravné práce pro kuchyňský přístavek a v jeho další výstavbě se bude dále pokračovat, aby jak se všichni těšíme se v příštím roce všichni návštěvníci mohli občerstvit a posedět si v místní nové restauraci, ovšem se starou tradicí. Vždyť první šenkovna byla ve věži otevřena už v r Kdo bude chtít, může si i v zimě udělat příjemnou procházku a výstavbu si prohlédnout. Kastelánka Krasava Přečetli jsme: Tragédii zavinil chybějící chodník Tragická páteční nehoda u Rudoltic, kdy řidič osobního auta usmrtil jede náctiletou dívku a dvě další zranil, ukázala na obrovský nedostatek rychle se rozrůstající obce: lidem chybí pěší cesta, kterou by se bezpečně dostali do Lanškrouna. Dívky šly večer za tmy domů po silnici, protože jinou cestou vlastně jít ani nemohly. Podél silnice měla do Lanškrouna vést cyklostezka. Už dva roky ji obec slibuje, ale stále tu nic takového není, říká František Vyhnálek z Rudoltic. Rudolticím přibývají obyvatelé tak rychle jako žádné jiné vesnici. Díky rozsáhlé výstavbě bytů se Rudoltice za posledních šest let rozrostly z devíti set na téměř patnáct set obyvatel. Přestože je obec navázaná na Lanškroun, kde lidé většinou pracují a kam chodí za zábavou, nespojuje starou obec, její nové sídliště a Lanškroun žádný chodník nebo cesta pro cyklisty. Z vesnice se dá jít po zelené přes Zámeček k novým bytům a pak do Lanš krouna. Teď je tam ale bláto, upozorňuje Vyhnálek. Navíc stezka není nijak osvětlená. Chodců, kteří se pohybují po silnici první třídy z Lanškrouna na Svitavy, se obávají i řidiči. Hodně tam jezdím autem a bojím se, že se mi stane nějaký problém. Je to tam nebezpečné. Lidé i s kočárky tady chodí k domkům, s nákupem tudy jezdí na kole. Postavit lidem byty, ale nepostarat se, aby měli přístupovou cestu, není fér, upozorňuje Zdena Celá z Lanškrouna. Všichni víme moc dobře, že je cyklostezka potřeba, reaguje místostarostka Rudoltic Lenka Bártlová. Dodává, že staré Rudoltice ani nové sídliště nejsou odříznuté od Lanškrouna. Jezdí tady soukromá autobusová doprava mezi obcí, sídlištěm Zámeček a Lanškrounem. Rudoltice a Lanškroun spojuje také vlak, říká Bártlová. Dodává, že do konce roku chce obec začít s přípravou stavby cyklostezky mezi Rudolticemi a sídlištěm. Navázat má pak stezka k Lanš krounu. Na ní se bude podílet i město Lanškroun. Přípravu stezky urychlíme. Obrátíme se na kraj, zda by nám nepomohl s financováním, říká místostarosta Lanškrouna Jan Šebrle. (MF DNES, Pardubický kraj, ) Den brambor v Damníkově Originální Den brambor se konal koncem listopadu v ZŠ a MŠ Damníkov. Každý žák si vybral z nabídky dílen a podle časového harmonogramu navště voval jednotlivé dílny.ve výtvarné výchově jsme si mohli vyrobit plastiku z brambor, ve cvičné kuchyni upéci bramborovou bábovku, plněné brambory, usmažit bramboráky nebo připravit salát. V učebně cizích jazyků jsme tvořili anglickou bramborovou kuchařku. V chemii jsme dokazovali škrob v bram borách, ve fyzice jsme porovnávali ob sah škrobu v různých odrůdách bram bor. V tělocvičně jsme se pokoušeli vyrobit nejdelší slupku z brambor, a le také zdolávali překážky s brambo rem na hlavě či dělali kliky s brambo rem na zádech. V českém jazyce jsme si pohrávali s textem o původu bram bor a pokoušeli jsme se tvořit rýmy. Uvědomili jsme si, že brambory ne jsou jen důležitou složkou potravy, ale i dobrým výrobním materiálem. Práce žáků ze všech sedmi dílen byla oceněna a vystavena v učebně výtvar né výchovy. Nechyběla ani ochutnáv ka uvařených a usmažených pokrmů. Žáci prvního stupně se spojili s ma teřskou školou a užívali si Den bram bor pomocí her s bramborami, výro bou bramborových tiskátek nebo ježků a tvorbou originálních přání. Žáci počítali brambory, které princez nička poztrácela na bále, a tvořili bás ničku, která se jen hemžila brambo rami. Den se velmi vydařil a my už se těšíme, co pro nás učitelé nachystají příště. Veronika Sršňová a Šárka Kocourková (9. ročník) Poděkování Ženy z Damníkova, které navštěvují kurz ručních prací pro dospělé, by rády poděkovaly paní Mgr. D. Habrmanové. Věnuje nám svůj volný čas. S ní strávené chvilky, věnované výrobě věcí pro zkrášlování domova, jsou skutečně užitečným časem. Hodně se od ní naučíme a také se pobavíme. Za členky kurzu M. Motyčková Z prohlášení Obce Rudoltice Obec Rudoltice tímto vyjadřuje svůj nesouhlas se zkreslenými a neucelenými informacemi o příčinách tragédie v Rudolticích dne , uvedenými v článcích otištěných v deníku MLADÁ FRONTA DNES dne , a vydává proto toto tiskové prohlášení: V dubnu r bylo obcí Rudoltice zadáno zpracování studie Cyklostezka Rudoltice Lanškroun (do části obytné zóny Zámeček). Navazující část do Lanškrouna řeší město Lanškroun. Z této studie vyplynuly nároky na vykoupení pozemků, které nebyly ve vlastnictví ob ce, což obec následně řešila žádostí o jejich odkup na Pozemkový fond ČR. V říj nu r byl zpracován projekt pro vydání stavebního povolení. Stavební po volení však do současné doby na cyklostezku nemohlo být vydáno, neboť nejsou dosud vyřešeny majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků. Časová náročnost této věci vyplývá i z faktu, že někteří vlastníci těchto pozemků mají trvalý pobyt mimo území ČR. Jak z uvedeného vyplývá, otázkou cyklostezky se obec Rudoltice již zabývá více než půldruhého roku a se započetím její výstavby počítá v co nejbližším možném období. Lenka Bártlová, místostarostka

9 LL 24 / 2007 ROZHOVOR STRANA 9 POKUD ČLOVĚK NEBERE SVŮJ ŽIVOT POCTIVĚ, NIC NEDOKÁŽE Loni v létě jsme v Listech uveřejnili rozhovor s od cházejícím evangelickým farářem Markem Vančou. Místo něj přišel na podzim 2006 do Lanškrouna pan Daniel Tomeš. Během uplynulého roku se tu už sta čil rozkoukal a zabydlet. Nyní souhlasil, že se v před vánočním rozhovoru představí i našim čtenářům. Jak jste se dostal ke svému povolání? Narodil jsem se jako syn faráře. Naše rodina ve dla takový kočovný život, který je pro evangelické faráře obvyklý. Otec působil v Liběchově u Mělníka, poté ve Strmilově u Jindřichova Hradce a v Jimra mově na Vysočině. Já jsem si zvolil původně zcela jiné povolání učil jsem se stolařem pro Varhany Krnov. Když jsem poznal realitu dělnického života, rozhodl jsem se ve třetím ročníku, že chci mít alespoň průmys lovku, a tak jsem studoval výrobu hudebních ná strojů v Kraslicích. Během tohoto studia jsem se rozhodl ke studiu bohosloví. Ne nějakým osvícením shůry, ale úvahami o tom, že mé místo v životě asi bude jinde, kde budu moci uplatnit darované po znání, svěřené nadání a zájem o práci s lidmi. Ovšem na ministerstvu kultury, pod které církev ní studia spadala, se jim tehdy nezdálo, že chci jít po ukončení odborného vzdělání studovat něco jiného, a tak mne prostě ke studiu nepřipustili. Po dvou letech strávených na vojně se mi na tutéž ško lu (tehdy Komenského evangelická bohoslovecká fakulta) podařilo nastoupit bez problémů. Co na toto vaše asi trochu nečekané rozhod nutí říkalo okolí? Myslím, že rodiče měli radost, že aspoň jedno z jejich dětí jde tímto směrem. Zato ředitel průmys lovky měl obavy, že mu takový student pokazí re putaci Jak začíná mladý farář? Když jsem po pěti letech ukončil studia, nastoupil jsem jako vikář do Olomouce. Tam jsem se dva ro ky pod vedením faráře Josefa Hromádky učil po znávat, co znamená práce duchovního. Také jsem se tam seznámil se svou manželkou Lydií. Na první samostatné působiště jsem čerstvě po svatbě nastoupil do Opavy, kde odcházel tamní fa rář po 28 letech do důchodu. Působil jsem tam de set let a narodily se nám tam všechny tři děti, všem jsem byl u porodu. Vaše děti jsou podobně staré jako moje, takže vím, že u těch starších tehdy nebyla účast otce Rozhovor s evangelickým farářem Danielem Tomešem u porodu nijak obvyklá. Co vás k tomu vedlo? Bylo to přání mé i manželky. A v porodnici ve Vítkově nám už tehdy tu možnost nabídli. Musím přiznat, že právě ty porody patřily k mým nejsil nějším životním zážitkům. Před více než rokem jste přišel i s rodinou do našeho města, mezitím jste ale působil ještě na Valašsku. V čem to tam bylo jiné než tady? Působil jsem v Hošťálkové u Vsetína, což je dvou tisícová středisková obec. Valašsko je silně evange lické, evangelické sbory jsou hodně tradiční. Měl jsem tam skoro o 1000 farníků více než v Lanškrou ně. Tady jich mám jen 296, ale zato členství je tu více angažované. Mnoho tamějších lidí přišlo do kostela třeba jen jednou za rok, jádro pravidelných účast níků bohoslužeb bylo oproti zdejšímu, které činí asi 60 lidí, jen zhruba dvojnásobné, ale na pohřby (kterých tam nebylo málo) chodilo hodně lidí. Vyhovuje Vám systém, který doporučuje po de seti letech změnit působiště? Dlouhodobý pobyt na jednom místě má své klad né i záporné stránky. Dobře poznáte lidi, ale na dru hou stranu člověk se po čase oposlouchá a sám pociťuje, že potřebuje nové impulsy. Každý máme jiné obdarování, jinak můžeme obohatit druhé lidi, ale také máme své hranice a meze. A tak už jsme i my sami toužili po změně. Proč jste si vybral právě Lanškroun? Když jsme šli do Hošťálkové, odtamtud si mne vyhlédli a vyžádali. Tentokrát jsme hledali, kam přejít, vycházeli jsme z tehdy otevřených možností. Líbilo se nám, že v případě Lanškrouna jde o něco zcela jiného, městečko je rozdíl proti vesnici. Tak jsme se přihlásili do výběrového řízení mezi něko lika uchazeči, v němž jsme nakonec uspěli. Evangelický farář musí při změně místa myslet i na svou rodinu, která se stěhuje s ním. Jak se tady vám všem líbí? V zásadě jsme spokojeni. Vždycky jsou věci, kte ré si člověk představuje jinak. Je to jako po svatbě, na partnerovi najdete klady i zápory. Říká se, že všude je chleba o dvou kůrkách. K tomu dodával můj bývalý kostelník: Ale někde k tomu dávají řízek. Vyhovuje nám, že v tomto městečku je vše, i to, za čím jsme z Hošťálkové museli jezdit do Vse tína. To se týká třeba škol pro děti, gymnázia a ZUŠ. Samozřejmě, že oproti okresnímu městu je to tady zase jiné. Dobré bylo, že se tu zrovna otvíral domov pro seniory. Moje manželka je zdravotní sestra a na šla tam zaměstnání. (Já také konám tam boho služby a navštěvuji lidi.) Myslím, že jinak by skon čila na pracáku Jak hodnotíte rok svého zdejšího působení? Vyrostl jsem už z divokých nápadů. Poučil jsem se životem, že přijít a obrátit vše vzhůru nohama, není nejlepší. Neviděl jsem důvod měnit věci. Na vázal jsem na to, co bylo. Ale dělám to po svém. Vztahy jsou tu přátelské, nikdo neusiluje o rivalitu. Jak tedy v současnosti lanškrounská farnost funguje? Centrem sborového života jsou nedělní bohosluž by, souběžně s nimi probíhají bohoslužby pro děti, v týdnu pak jsou biblické hodiny pro dospělé a pro děti. Jednou za měsíc se schází střední generace a tzv. přechodníci ( starší mládež) a také presbyteři. Mládež se zatím samostatně neshromažďuje, ale účastní se nedělních bohoslužeb. Připravujeme se na příští rok, kdy oslavíme 60 let samostatnosti sbo ru (dříve Lanškroun patřil pod Horní Čermnou). K této příležitosti pozveme hosty a uspořádáme koncert. Koncerty bývají v kostelích dost často, ale zrovna u vás si v poslední době vzpomínám jen na jeden Za mého působení tu zatím mělo koncert jen trio Š.O.K. Nikdo další se se zájmem neozval, asi už mají svá místa, kde obvykle vystupují. Jaký vlastně máte vztah k hudbě? Hudbu mám rád, hlavně tu kvalitní. U nás se po slouchala a hrávala hudba klasická, hlavně barokní, později se přidal i jazz a modernější autoři například bratří Ebenové, Petr Eben, Martinů. V hudbě člo věk může prožít emoce, může mu sloužit jak k od reagování, tak k muzikoterapii. Já sám si pro radost zahraji na klavír, na varhany a na zobcovou flétnu. Také všechny naše děti hrají na klavír, děvčata si přidala jedna příčnou flétnu a druhá housle a bicí. Nyní už se blíží konec roku, Vánoce. Jak se na ně chystáte? Vánoce jsou pro většinu farářů nejstresovitějším obdobím. Po pracovní stránce se musím připravit na všechny bohoslužby. K tomu se přidává snaha o to, aby i rodinná atmosféra byla krásná. Nebazí rujeme na detailech, vše chceme prožít pěkně, ale přece jen se musí dost věcí udělat. A co konkrétního chystáte? Co chcete zmínit ve vánočních kázáních? Na čtvrtou adventní neděli připravují děti, které chodí do nedělní školy, vánoční hru Sčítání lidu. Předvedou ji místo bohoslužeb a evangelium zvěs tují méně obvyklou formou Já se připravuji na bohoslužby, které budou 24., 25. a 26. prosince. Vánoce jsou vždycky výzvou, jak to říci jinak, nově, neotřele Obtížnost je právě v tom, že se káže vlastně tři dny na stejné téma vánoční evan gelium: zvěst o narození Ježíše Krista Božího syna, o zjevení Boží lásky. Že Bůh nezůstal někde vy soko, daleko, ale stal se jedním z nás, nezůstal divá kem, vstoupil do našeho údělu Doba po Vánocích a příchod nového roku, to bývá pro spoustu lidí důvod k zamyšlení nad sebou a k přijetí určitých předsevzetí. Míváte nějaká i Vy? Já si myslím, že předsevzetí jsou k ničemu, že se jimi dá jen na chvíli ulevit svému svědomí. Člověk stejně musí vždycky řešit to, co přináší život. A pokud život nebere poctivě a průběžně nezápolí s tím zlým, nic nedokáže. Děkuji za rozhovor. Lada Sitová, foto: KK

10 STRANA 10 ROZHOVOR LL 24 / 2007 Troufla si přeložit dílo irského spisovatele. Co ji k tomu vedlo? Řeč je o profesorce lanškrounského gymnázia paní Kamile Weiserové. Už 21. listopadu proběhla v sále místního zámku prezentace knihy Můj oidipovský komplex a jiné povídky, kterou paní Weiserová mohla přepsat do češtiny díky svým znalostem anglického jazyka. Mě zajímaly okolnosti vzniku díla... Jak jste se dostala k práci překladatelky? Literaturou a jazykem se zabývám už od svých gymnaziálních let. Na univer zitě jsme sice měli seminář překladu, ale musím říci, že zkoušet něco přeložit jsem začala až mnohem později během mateřské dovolené. To se člověk mohl věnovat tiché a samotářské činnosti, zatímco děti spaly. Pokud vás za jímá jazyk a testujete ho na literatuře tudíž v jeho nejrozmanitější a nej zajímavější podobě tak se srovnávání, jak se jistá myšlenka, představa či obraz vyjádří v jiném jazyce, ani nevyhnete. Plánovala jste už dříve zúročit své znalosti angličtiny jinak než v pedagogice? To snad člověk ani plánovat nemůže, věci se zkrátka vyvíjejí nepředvídatelně. Mně se otevřela cesta k velmi zajímavé literatuře a jedinečným autorům díky spolupráci s Britskou radou. Jak dlouho jste knihu překládala? Velmi dlouhou dobu trvalo, než se podařilo získat práva na dílo Franka O Connora. Kdybych však měla sečíst veškerý čas, který jsem tomuto překladu věnovala, byl by to asi jeden rok. Nejvíce klidu na práci jsem měla samozřejmě o prázdninách. Velmi jsem si užila dovolenou, a když zbytek rodiny odešel na pláž, já jsem mohla v nádherném prostředí slunné Dalmácie překládat. Chtěla jste to někdy vzdát? Ne, nikdy, tohle mě ani nenapadlo. Nebyla to práce ve smyslu povinnosti. Naopak jsem si hraní s jazykem velmi užívala. Tím samozřejmě nechci říct, že se vždycky dařilo, ale ono hledání a přepisování k tomu patřilo. A právě tohle mě na překladu bavilo nejvíce. Lákalo vás někdy něco na knize vylepšit oproti autorovi? Ne, takhle jsem o tom nikdy neuvažovala. Došlo však k jiné věci. Protože překládání je činnost zdlouhavá a přemýšlivá, tak jsem se do povídek a hlavně do jejich postav vžila. Stále jsem o nich přemýšlela a čím dál víc jsem oce ňovala dokonalost myšlenek, to, jak je autor vyjádřil. Obdivovala jsem pro myšlenost každého slova. F. O Connor je známý neustálým přepracováváním děl. Měla jste také tolik konceptů jedné povídky jako on? To víte, že jsem povídky přepisovala. A mockrát. Hlavně dokud jsem nechytila ten správný tón a atmosféru každé jednotlivé povídky. Kterou z přeložených povídek máte nejradši? A proč? Máte pravdu, že jsem si mnohé z nich zamilovala. Pokud pominu O Connorovy dvě nejznámější povídky Můj oidipovský komplex a První zpověď tak bych chtěla zmínit alespoň čtyři. Velmi hluboká a krásná povídka je Noc pro nevěstu. Je o respektu k druhému člověku, o důstojnosti a úctě. Povídka Vykořeněný je o hledání toho, co naplňuje náš život, a také o tom, jak jsme ovlivněni tím, odkud jsme vyšli, a jak je nemožné a snad i nesprávné tato pouta zpřetrhat. Nemohu opomenout ani poslední dvě povídky souboru, které jako jediné na sebe navazují Věnec a Mešní ostrov. Přestože vypráví o smrti I V LANŠKROUNĚ MŮŽETE ČÍST KNIHY V ORIGINÁLE Slyšel jste již někdo o tzv. ERG neboli English Reading Group? Že ne? Neváhejte a přečtěte si tento článek, který popisuje nejen naši lanš krounskou skupinku čtenářů, kteří čtou a diskutují anglicky o knihách, ale také stejnou skupinu v Londýně. Dále se dozvíte o nových anglických titulech v městské knihovně. V první řadě je potřeba představit Dr. Helenu Waltersovou, která je strůjcem vzniku English Reading Group a donátorem mnoha anglických titulů právě do naší knihovny. Helena je rodačka z Hradce Králové, osud ji zavál do Vel ké Británie (1983), kde pokračovala v práci pro průmysl v pozicích ředitele ve velkých mezinárodních firmách, člena ředitelských rad a souběžně člena mnoha rozhodovacích panelů v Evropské komisi. Přednášela na universitách v UK a v Německu. V současné době tráví stále více času v České republice a v Lanškrouně, ale neustále se pohybuje mezi oběma zeměmi. A proč si Helena vybrala právě Lanškroun? Naše město zná díky častým návštěvám svých příbuzných a proto, že je to podle jejích slov nádherné a vel mi dobře udržované město, s kouzelným náměstím a překrásným okolím, se širokou možností sportovního a kulturního vyžití, malou kriminalitou a v ne poslední řadě s velmi příjemnými lidmi. Helena mě oslovila s nápadem, že by do naší knihovny ráda darovala něko lik anglických knih, tehdy jsme ani jedna netušila, jak se tato aktivita rozroste a že se do ní zapojí další aktéři. Nápad darovat knihy byla jedna z užitečných a vyprovázení člověka na onen svět, jsou neuvěřitelně hřejivé a laskavé jsou o překonávání předsudků a hledání lásky k člověku v nejširším slova smyslu. Tyto čtyři povídky se mi do mysli a do srdce vepsaly nejhlouběji snad také proto, že všechny mají nesmírně silné morální poslání. Setkala jste se i s kritikou? Zatím ještě ne, ale neobávám se, že nepřijde. Takže čekám... Jak na vaši překladatelskou činnost reagovala rodina a hlavně kolegové učitelé? Tady nemohu jinak než všem poděkovat. V rodině mám obrovskou podporu, jinak bych to, co dělám, nezvládla. A kolegové učitelé? Ti mě upřímně dohnali až k slzám. Opravdu jsem netušila, kolik báječných lidí mám kolem sebe. Je podle vás lehčí dílo psát, nebo překládat? Samozřejmě, že je lehčí ho překládat. Něco takového, jako jsou tyto povídky, bych v životě nevytvořila! Troufla byste si přeložit báseň? Když se podíváte do textu, tak zjistíte, že tam na mě občas záludnost čtyřverší čekala. Ale nebyl to zdaleka takový problém, jak se možná zdálo. Byla to opravdu jen hra s jazykem. V povídce Vykořeněný je obraz, kdy Ned (hlavní postava) pohlédne na dívku svých snů a zarecituje jakýsi verš. Byl mi povědomý, tak jsem pátrala a zjistila, že se jedná o citát z díla Odpoutaný Prométhus od P. B. Shelleyho. Protože jsem si překlad musela nechat dovézt až z pražské knihovny, nezbývalo mi nic jiného, než se pustit do překladu klasika sama. Poté, co jsem svůj překlad verše porovnala s překladem již vydaným (Jiří Valja), rozhodla jsem se nakonec pro svou verzi překladu, protože více odpovídal danému obrazu a náladě. Máte do budoucna v plánu něco ještě přeložit? To víte, že si stále s něčím pohrávám, ale bude li něco vydané, to samozřejmě ještě nevím... Děkuji za rozhovor. Veronika Hegrová, NK, foto: FT věcí, které chtěla Helena udělat pro naše město, které ji v roce 1990 přijmulo s otevřenou naručí. Heleny jsem se zeptala: Jakým způsobem knihy do Lanškroun dopravuješ? Většinu knih kupuji v Londýně nebo přes internet, některé dostávám po přečtení od přátel. Autem přes Evropu cestuji nyní méně často, ale pokud ano, tak mohu dovézt přes sto knih najednou, což je maximum, které se vejde do kufru, jak jsem zjistila při poslední cestě. Jinak posílám balíky poštou. Jen tak pro zajímavost, úředníci velké pošty v Londýně si již moje balíčky s knihami pamatují a s úsměvem komentují jejich vtipné balení do průhledných fólií. Jak funguje Londýnská Reading Group, porovnání se situací v Lanškrouně Do anglické sekce knihovny pravidelně přispívají členky North West London Reading Group, ve které je Helena aktivním členem. Díky tomu tato skupina pociťuje sesterské pouto s lanškrounskou English Reading Group a lan škrounskou knihovnou, dále má zvýšený zájem o město Lanškroun, jeho o byvatele a veškeré zdejší kulturní, sportovní a jiné události. Londýnská NWL Reading Group byla založena v r a v původním složení měla osm žen a jednoho muže. Ten nyní odejel na cestu kolem světa, čímž se skupina stala výlučně dámskou záležitostí. Letos v listopadu měla již 75. schůzku v téměř stejném složení jako na začátku.

11 LL 24 / 2007 KULTURA STRANA 11 Schůzky v Londýně se konají jednou měsíčně v domech jednotlivých členek. Všechny přečtou stejnou knihu a při schůzce diskutují o jejím obsahu, auto rovi, filosofických a politických souvislostech, stylu a obalu. Může jít o krás nou literaturu, cestopis, (auto)biografii či literaturu faktu, jen musí být k do stání v paperback vydání a nesmí mít víc než 300 stran textu. Autor je vždy vybrán pouze jednou, aby se členky postupně seznámily s více autory. Z čes kých autorů jsme četly jednu knihu Ivana Klímy a jednu od Milana Kundery. Ze schůzky se píše zápis, který slouží k pozdějšímu oživení paměti a k informaci členek, které se nemohly schůzky zůčastnit. Diskuze knihy končí tím, že kaž dá členka udělí bodové ohodnocení přečteného díla dle své spokojenosti s četbou tohoto titulu. Jak s úsměvem Helena podotýká: Reading Group je jednou z nejlepších záležitostí, která mě v Anglii potkala. Díky ní jsem poznala tituly, které bych sama nečetla, a dozvěděla jsem se o mnoha nových autorech. Současně si mo hu porovnat své názory na přečtené knihy s názory jiných lidí a v neposlední řa dě mohu posoudit, v čem se jako Češka s Angličany shoduji a v čem se naopak liším. V každém případě to je nesmírně cenná a současně velmi příjemná akti vita, která mi do života přinesla mnoho potěšení a také několik nových přátel. Právě z těchto důvodů a jako paralelní aktivitu ke sponsorování knihovny anglickými tituly se Helena rozhodla vytvořit obdobnou skupinu v Lanškrouně. Helena říká: Když jsem vyvěsila oznámení o English Reading Group na veřejných místech v Lanškrouně s výzvou, aby se zájemci o účast přihlásili, neměla jsem tušení, jestli se někdo ozve nebo jestli budu zavalena zájmem. Výsledek byl někde mezi těmito extrémy, neboť zájem projevilo přibližně 30 lidí, z nichž prvních deset zájemců skupinu vytvořilo. To je totiž maximální počet lidí pro společnou diskuzi, aniž by docházelo k tříštění do menších diskuzních kroužků. Tato čtenářská aktivita je členům užitečná v několika směrech, a to: seznámí se se světovými bestselery, mají příležitost číst je v an gličtině a osvěží si schopnost vyjádřit se v tomto jazyce. ERG byla oficiálně založena v čítárně městské knihovny a letos v září proběhla její již 13. schůzka. Modelem je londýnská Reading Group, od které se liší jen v několika aspektech: Schůzky v Lanškrouně jsou méně časté nyní se ustálily na přibližně 3 4 ročně. Členové tak mají více času na přečtení knihy v angličtině, která není jejich rodným jazykem. Výběr knih zajišťuje Helena, řídí se žebříčky bestselerů v UK/US a četbou londýnské Reading Group. V důsledku toho jsou mezi přečtenými knihami Na fotografii jsou zprava členky N. W. Reading Group: Orthy, Ann, Gwyn, Alice, Lizzie, Helena, Linda (chybí Glenys a Mariam) spolu s ukázkou přečtených titulů. Pozn.: Do knihovny přispěla i Mrs Alida Lester, která věnovala knihy ze sbírky svého syna Tonyho, mimo jiné kompletní vázané dílo Ch. Dickense a publikace o vínech. Foto z první schůzky lanškrounského ERG, zcela vpravo Helena Walters. bestselery jako je např The Da Vinci Code, The Hithhiker s Guide to the Galaxy, The Other Boleyn Girl, Notes on a Scandal, The Curious Inci dent of the Dog in the Night time. Autoři zahrnují světoznámé moderní spisovatele: Edna O Brian, J. Coetzee, Joanna Harris, K. Ishiguro, Muriel Spark a další. (Pozn.: zmíněné tituly se dají vypůčit v městské knihovně.) Zatímco v Londýně je někdy obtížné řídit diskuzi z toho důvodu, že všichni chtějí mluvit najednou, v Lanškrouně jsou lide ostýchavější a neprosazují silně své názory. Četba dává příležitost prodiskutovat i další otázky o životě v jiných zemích. Naposled to byla např. stipendia na universitách a penzijní situace v UK a US. Stejně jako v Londýně, i v Lanškrouně někdy diskuze odbíhá od tématu a společenská část po diskuzi obvykle nabírá velmi rychle tempo. Na počátku činnosti tvořili v ERG většinu studenti gymnázia. Jejich odchodem se ERG zmenšila na současných sedm členů. Z původních zůstaly kromě Heleny Alena Zlámalová, Zdeňka Sitová a Veronika Čejková. Alena Zlámalová se podělila o svou zkušenost: ERG považuji za skvělý nápad! Nejprve jsem měla velkou trému mluvit anglicky před cizími lidmi už nejsem student, ale přátelské prostředí skupiny a příjemná atmosféra knihovny brzy odbouraly ostych a rozběhla se někdy až vášnivá debata o knize (a nejen o ní). Je zajímavé, jak různé byly názory na stejnou knihu od ocenění nej lepší přečtená kniha v životě až po hodnocení: nikdy více! Proto by bylo výborné, aby skladba členů byla pestrá věkově i profesně a aby v ní byli za stoupeni i muži jejich mužský pohled na věc jsme leckdy postrádaly. Vzhledem ke zkušenostem a velkému rozhledu H.Waltersové, jakož i její dlouholeté znalosti anglických poměrů, se dovídáme navíc informace ze života anglické společnosti, ke kterým bychom se jinak nedostaly. Patří jí poděkování za obětavost a odvahu uvést do života tento projekt! Protože se některé členky teď z pracovních důvodů často nemohou účastnit, přijala by lanškrounská ERG mezi sebe ráda několik dalších členů. Účast je vhodná pro ty, kteří rádi čtou knihy, zajímají se o moderní světové autory a ma jí alespoň takovou znalost angličtiny, aby byli schopni knihu během pár měsí ců přečíst, porozumět textu a potom se k němu do jisté míry vyjádřit. Nicméně schůzky ERG nejsou lekcemi angličtiny nebo anglické konverzace, nikdo nikoho neopravuje a nikdo nekritizuje chyby druhých. Kdo by měl zá jem o členství, ať pošle své jméno s adresou, tel. číslem na adresu: ERG, Van čurova 63, Lanškroun. Členství je zdarma až na občasný malý admi nistrativní příspěvek a knihy k diskuzi jsou zajištěny nebo jsou k dispozici v městské knihovně. A na závěr bych chtěla ještě jednou udělat reklamu nově vznikající sekci ang lických titulů v naší knihovně. Vyberte si z katalogu na našich webových strán kách lanskroun.cz vyhledáním všech anglických titulů heslem anglicky v klíčovém slově nebo navštivte knihovnu a vyberte si přímo na mís tě. Nabídka titulů je opravdu bohatá, vybrat si můžete od bestselerů, přes no vé a možná neznámé autory až po povinnou četbu v angličtině. Jako inspiraci uvedu několik jmen u nás zastoupených anglicky píšících autorů: Dougles Adams, Dan Brown, Arthur Conan Doyle, Sebastian Faulks, Joanne Harris, Jon McGregor, Helen Fielding, Francis Scott Fitzgerald, Dick Francis, James Her riot, C. S. Lewis, Edna O`Brien, J. K. Rowling, J. R. R. Tolkien, Oscar Wilde... Velké díky patří právě Heleně, a to nejen za materiální přínos, ale také za její ochotu a za práci, což není dnes vůbec běžné. Text: Mgr. Linda Matlasová a Dr. Helena Waltersová Městská knihovna bude od do uzavřena. Přejeme všem čtenářům krásné a klidné Vánoce a těšíme se na setkání v příštím roce.

12 STRANA 12 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE LL 24 / 2007 Půjdem spolu na betlémy... Betlémy ze sbírek muzejních i sou kromých mohou od soboty 1. prosin ce až do poloviny ledna obdivovat návštěvníci lanškrounského muzea. Na zahájení výstavy Čas radosti, veselosti nastal nám... promluvila tentokrát kromě ředitelky lanškroun ského muzea Marie Borkovcové i ře ditelka Hornonitrianského múzea v Prievidzi Iveta Géczyová. Ta přivezla kolegyně, které předsta vily některé zvyky tradičních Vánoc na horní Nitře a nabídly hostům verni sáže vánoční nitrianské speciality. Zpěvem koled dokreslili atmosféru žáci lanškrounské ZUŠ. Přijďte se podívat na celou výstavu i na lanškrounský betlém řezbáře Bed řicha Šilara, ve kterém i letos přibyly nové figury. Otevřeno je mimořádně i na Štědrý den a po oba vánoční svátky, vždy od 13 do 17 hod. Foto: L. Sitová a R. Lepka Bývalí tesláci si dali vánoční dárek Na poslední letošní vernisáži v sobotu 1. prosince byla pokřtěna rozsáhlá publikace obsahující vzpomínky na Teslu Lanškroun. Se 126 pamětníky hovořil a poté vše zpracoval pan Jiří Kohout. Autor říká: Ti, kdo budou hledat kořeny toho, proč se dnes v Lanškrouně hospodářsky daří, najdou je v této knize. Kmotrem knihy byl místostarosta Jan Šebrle, který Teslu kdysi opustil krátce po revoluci kvůli práci na radnici na pár měsíců. Křtu se dále zúčastnili členové redakční rady publikace a zástupci tiskárny. Na závěr úvodního slova zazněla výzva: A jestliže se nyní rozhodnete ně čemu zatleskat, pak mám návrh. Zatleskejme tomu, že lidé z TESLY v těžké zkoušce přechodu do tržního prostředí obstáli na jedničku, a sice proto, že je k tomu TESLA správně vychovala a vyzbrojila. Tleskala plná galerie... V sále zámku proběhlo poté setkání, na kterém si bývalí kolegové mohli spolu pohovořit a také poprvé zalistovat knihou, kterou jako dík dostali všichni autoři vzpomínek. Mnoho z nich si vystálo frontu na podpis autora a sdělili mu i své první dojmy. Na závěr čekal na všechny bohatý raut, který sponzo rovala firma HaS (pan K. Hrodek starší). Text: LS, foto: R. Lepka KŘEST CD MICHAEL V pátek proběhl křest prvního CD skupiny Michael pod ná zvem Biješ v srdci v klubu Apollo v Lanškrouně. Kmotrem alba se stal též Zbigniew Czendlik. Foto: R. Lepka

13 LL 24 / 2007 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE STRANA 13 Výběr Lanškrouna 6:7 HC Olymp aneb Záležitost nejen hokejová V neděli 2. prosince se v lanškrounské hale B. Modrého uskutečnilo exhi biční utkání mezi hokejovým výběrem Lanškrouna a týmem HC Olymp. Celek Olympu zastupovala většina hráčů, které jsme mohli vidět v televizním seriálu z hokejového prostředí Poslední sezóna. Do haly si našly cestu asi dvě stovky diváků, kteří se bavili nejenom hokejem. K vidění bylo umění kaskadérů (jízda na bruslích s ohněm na zádech), pěvecké vystoupení a také dovedností soutěže pro diváky. Celou akci moderoval Petr Jančařík. V dresu Olympu bohužel nemohli nastoupit Martin Dejdar ani Pavel Nový, který je kvůli následkům závažné nemoci, která ho nenadále postihla, nyní odkázán na vozíček. Se svým handicapem ale bojuje opravdu statečně, když se zúčastnil dokonce i závěrečných nájezdů! Svůj nájezd, i když s pomocí M. Dejdara, jenž představoval hnací sílu, suverénně proměnil a rovnou měrou se tak podílel na vítězství svého týmu. Nezbývá než mu popřát, aby se co nejdříve vrátil na led s bruslemi na nohou! Samotný zápas nepostrádal pěkné akce na obou stranách (i když musíme brát v úvahu možnosti hráčů, kteří jsou profesemi daleko od hokeje), nasazení a také množství soubojů, přičemž nejčastějším terčem ataků byl rozhodčí zá pasu, který si svými výroky přátele mezi hokejisty rozhodně neudělal! Utkání bylo přerušováno jak řadou vystoupení (zazpíval Martin Dejdar), tak hro madnými zinscenovanými bitkami mezi hráči. O kuriózní situace nebyla nouze! Po vyloučení jednoho z hráčů Olympu, které bylo potrestáno gólem, se na tohoto nešťastníka sesypali vlastní spoluhráči a tvrdě (hokejkami i pěstmi) ho za tuto chybu potrestali. Trestná lavice hostí se pak zaplnila tak, jak se nevidí ani v NHL, ba ani v LHL! Nechyběla ani rvačka rozhodčího s rozhořčeným fa nouškem, který se vrhnul na led s cílem oplatit sudímu všechny křivdy, které způsobil jeho milovanému týmu! Dopadl nedobře. Pan arbitr ovšem také. Krev se ale na ledě ani na jejich tvářích, kupodivu, neobjevila, a tak oba dva mohli po kračovat v zápase, jak v rozhodování, tak v případě neukázněného fandy v povzbuzování. Pro tři šťastlivce skončilo toto odpoledne velice úspěšně, když v soutěži o věcné ceny vyhráli balení energetických nápojů, soudek piva a mobilní tele fon. Celá akce se nesla v přátelském duchu a i přes porážku domácího týmu mohli být jak diváci, tak všichni aktéři zápasu spokojení. Martin Pirkl, NK Za výběr Lanškrouna nastoupili: Kamil Švec, Lukáš Knápek, David Kná pek, Oldřich Kříž, Petr Kříž, Honza Dušek, Radek Hostovský, Pavel Jirků, Michal Brandejs, Václav Mík, Jiří Černý, René Andrle, Tomáš Krč, Filip Večeř, Monika Řepková, ing.ladislav Verner, Radovan Fořt a Zbyněk Fišer. Martin Dejdar hodil po sudím svou francouzskou hůl. Foto: FT Za HC Olymp přijeli: Martin Dejdar, Pavel Nový, Jan Révai, David Sucha řípa, Jiří Ryba, Martin Davídek, David Dvořák, Robert Dvořák, Petr Čermák, Ladislav Čihák, Nezár Sejf, Petr Hojer, Jan Svoboda a Jiří Herda; moderátor Petr Jančařík, kaskadéři Radek Kašpar, Luděk Jelen, hostesky, technici Přečetli jsme:...a čerti poskakovali vzadu Vpodvečer zavítal Mikuláš i do Lanškrouna. Nebyl sám. Letos ho doprovázela Mikuláška, která sukni neztratila a měla ji parádně pruhova nou. Ale Mikuláš ten plášť ztratil a než ho našel a na Pivovarské náměstí přijel, mohly si děti zahrát a zasoutěžit. Stavěly mikulášské a čertovské puz zle, skládaly polínka pod kotel, hleda ly čertovská dvojčata dvě úplně stej ně namalované čertovské hlavy a v pek le počítaly hlavy čertů a že jich tam bylo! Mohly se nechat rodiči vyfoto grafovat, buď jako anděl nebo čert ne bo dokonce i jako Mikuláš. Mikuláška děti zpovídala jestli byly hodné a jestli si pro Mikuláše připra vily nějakou hezkou, říkanku, básnič ku nebo písničku. Netrvalo to moc dlou ho a Mikuláš i s nalezeným pláštěm přijel v kočáře taženém párem bílých koní. Tradičně jej doprovázel anděl a několik čertů poskakovalo vzadu. Mikuláš přivezl dětem koš se slad kostmi a ovocem, ale složil ho pod vá nočním stromem na náměstí J. M. Mar ků. Všichni tedy přešli k vánočnímu stromu, kde Mikuláška naučila děti ří kanku, která určitě pomůže, aby Miku láš stromeček rozsvítil. Podařilo se a tak svítí vánoční strom i na lanškroun ském náměstí. Foto: FT D. Brýdlová, Akci pořádal DDM a KC Lanškroun.

14 STRANA 14 NÁZORY LL 24 / 2007 Parkování na Dobrovského ulici Nedělám si patent na záležitosti kolem silniční dopravy, něco málo o ní vím a hlavně mám možnost konzultací v případě potřeby. Proto jsem se sice dlou ho rozmýšlel, ale nakonec vznikly tyto řádky. Jedná se o silnici 1/43 při průtahu městem od ZŠ na Dobrovského ulici něko lik desítek metrů pod restaurací Miláno. Tam zřejmě dopravní odborník rozhodl nebo navrhl a nechal schválit takovou maličkost. Tou je dopravní značka zákaz stání, osazená ve směru jízdy do města několik metrů před restaurací Miláno. Co tím kdo sledoval, skutečně nevím, mohu se jen domnívat, že tam zaparko vaná auta do doby osazení značky chtěl odstranit. Snad na vybudované parkoviště za autobusovou zastávkou naproti Milánu. To vše jsou jen dohady. Co se však autorovi povedlo, to už je k zamyšlení. Auta, nejenom osobní či dodávková, ale i nákladní s vleky, návěsy, ta nyní parkují na podstatně užším prostoru řádově o desítku metrů výše před Lesním závodem, přesněji před budovou Lesů ČR. A to po obou stranách v různých denních dobách. Co tím vzniká, pochopí i majitel oprávnění řídit malý motocykl. Jak je potom bezpečný přechod pro chodce u ZŠ na Dobrovského ulici se zajděte, máte li zájem, podívat. A to nemluvím o vyjíždění ze dvora Lesů ČR či sousedící ulice na ul. Dobrovského. Myslím si, že předmětná a zbytečná značka zákaz stání nejen nic neřeší, ale naopak velmi komplikuje a měla by cenu, pokud tedy vůbec, snad až od zábradlí pod restaurací Miláno. Jan Morávek, foto: autor Dopis z domova pro seniory Vážení přátelé, já vám všem přeji dobrý den. Kdo se dívá v sobotu a v nedě li na televizi ČT1, tak něco vidí. Na Moravě se v každém baráku pekla mar tinská husa do růžova, tekla slivovice, hudba vyhrávala a ulice byly plné lidí v krojích. Jsou ještě kraje, kde tento krásný zvyk zachovávají. Také je na jed ničce krásný pořad Šumná města, která tak šikovně objíždí architekt pan David Vávra. Opustí svoje děti a jede. Seznamuje nás s budovami, které by chom ani neměli možnost vidět, a je na ně radost se podívat. Ty krásné vily bývalých továrníků, hotely, banky a jiné. Štukatéři si dali záležet, vyřezávané dřevěné stropy či schodiště, samá umělecká díla. Nevím, jestli by to dnes ně kdo dokázal. Kdo to sleduje, musí uznat, že naše vlast je přece krásná. Kdo sledoval televizi t.r. jaká to změna! Plné ulice vzbouřenců, policie neví, co s nimi. Co to mělo znamenat? Co chtěla ta mládež dokázat? Snad vybít svoji energii, porvat se a rozbít, co se dá. Všichni jsme z toho rozčarováni. Co ta mládež vlastně chce? Nového Hitlera? Všechno mají, na vojnu už nemusí, což je veliká škoda, protože tam by se naučili alespoň kázni. Mají ošacení, jídlo, a kdo chce, vzdělání i práci. Jen je mi divné, jestli se na to dívali jejich rodiče, jak se tam jejich chlapci rvou, co na to říkali? Již 14letý chlapec zabije starého člověka! Je mladistvý, tak se mu nic nestane. Podle prů zkumu mezi lidmi je jediná možnost, jak jim nahnat strach, obnovit trest smr ti. Jiného na ně neplatí a nemusely by se stavět nové věznice. Ale to by musela jít i naše vláda příkladem, což zatím tak není. Zato já vám přeji, abyste ty krásné svátky vánoční prožili ve zdraví v kruhu rodiny a na vše zlé zapomněli. Hodně dárků od Ježíška Vám přeje Anežka Šimečková PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem, kdo jak mohli, na Zámečku mi pomohli. Informací přispěli, staré fotky přinesli. Kteří když to třeba bylo, u vchodu mě zastoupili nebo jinak pomáhali. Přeji všem těm milým lidem v příštím roce hlavně zdraví. Ať Vám všechno vychází, ať Vás štěstí provází, pohoda a spokojenost, dobré nálady hojnost. Ještě jednou děkuji a vše nejlepší Vám přeji. Krasava Šerkopová Lanškroun očima Francouze už naposled Před rokem jsem přijížděl do České republiky s třemi zavazadly na zádech. Za pár týdnů nastoupím zpáteční cestu s jedním či dvěma zavazadly navíc, se spoustou hezkých vzpomínek a hromadou nových přátel, které na rozdíl od zavazadel a vzpomínek nebudu bohužel moci odvézt s sebou. Můj pobyt v České republice se završuje v souladu s mým programem, ale vůbec ne s mým přáním. Myslím, že jsem měl mimořádné štěstí, že jsem přijel právě do České republiky a mohl si vychutnat pohostinnost lanškrounských obyvatel. Ještě před svým odjezdem chci poděkovat několika lidem, kteří mi usnadnili můj příjezd a pobyt zde: Martině a celé partě z DDM, Lindě přítelkyni, rádci i trenérovi zároveň, panu Zezulovi svému profesoru češtiny (a někdy i francouzštiny). Musím také v této souvislosti zmínit rodinu Radky a Jany. Dlužím poděkování i nesčetným lidem, které jsem měl to štěstí potkat nebo učit, ano, i lidem, kteří měli prostě trpělivost poslouchat, jak trýzním jejich mateřský jazyk. Ti všichni se stali mými přáteli a doufám, že jim budu moci všechno oplatit, až přijedou do Francie. A jestli nepřijedou oni, vrátím se já sám! Jeden rok může vypadat jako dlouhá doba, ale naprosto nestačí k tomu, aby si člověk naplno vychutnal tuto zemi. Hervé Thomas Obecní kasičky pro kluky i holčičky! V obcích i městech se připravují rozpočty na příští rok, a přestože peněz je obecně málo, na některé záležitosti se vždycky najdou. Ošizeni obvykle ne zůstanou sportovci v obci, potřeba je vylepšit kabiny na hřišti, chodník před hospodou si zaslouží vyspravení. Ale těžší je to s penězi pro školku a školu, ve řejné osvětlení, příspěvek na veřejnou dopravu či zajištění zásobování v obci. Přitom náš vstup do Evropské unie také přinesl požadavek na spravedlivé rozpočtování pro ženy i muže. Rozpočet obce má pamatovat i na to, že veřejnou dopravu využívají více ženy než muži, že veřejné osvětlení zvyšuje bezpečnost žen, že úprava provozní doby mateřské školy umožní ženám návrat do práce, že obchod v obci ženám usnadní péči o rodinu atd. Takového rozpočtování se nazývá genderové rozpočtování a zahrnuje princip spravedlivého rozdělování peněz od rozpočtu státního až po ty obecní. A v nich je to ještě lépe vidět na koho a jak představitelé obce myslí. Takovéhoto přístupu k sestavování rozpočtu vůbec není třeba se obávat. Na výdajové straně si obce zkontrolují, kolik peněz celkem na aktivity, které jsou bližší ženám či mužům, vydávají. A pokud zjistí, že na ženy opět nezbylo, je třeba rychle rozpočet přehodnotit. V České republice žije více žen než mu žů, ale výdaje tomu obvykle neodpovídají. Genderové rozpočtování přináší podle dosavadních analýz zajímavé efekty pro ekonomiku. Např. lepší dopravní spojení a zajištění péče o děti umožňuje ženám, aby nastoupily do práce a po mohly řešit velký problém s nedostatkem pracovních sil. A nemusely pobírat podporu v nezaměstnanosti. Politici, kteří myslí na ženy, také získají jejich podporu. Takže paní starostky, páni starostové nezapomeňte v rozpočtu na příští rok na ženy, i když v obecním pokladu stále něco chybí. Mgr. Bc. Jana Smetanová, členka Rady Pardubického kraje pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost Přečetli jsme za vás: Kdo nesouhlasí, přijde o školu? Je zcela pochopitelné, že se Pardubický kraj jako zřizovatel středního školství snaží o narovnání vlastnických vztahů nemovitostí v případech, kdy budovy škol a pozemky vlastní příslušné město, ale samotnou školu zřizuje kraj. Kraj totiž v budovách, které doposud nevlastní, platí stanovené nájemné. Nejvíce se problém týká gymnázií, která díky své historii často sídlí v budovách ve vlast nictví měst a obcí. V posledních měsících byla dotčená města resp. jejich zastupitelstva oslovena dopisem radní zodpovědné za školství, aby byly nemo vitosti, které užívají střední školy zřizované krajem, bezúplatně převedeny na Pardubický kraj. Odhlédneme li od historických souvislostí, které jsou dle mého názoru také podstatné, není situace právě kolem gymnázií až tak jedno duchá. Zastupitelé měst jsou stavěni před problém, zda souhlasit s převodem a přijít tak bez jakékoliv náhrady o majetek, a zároveň o nájemné z nebytových prostor odpovídající užívané výměře, nebo nesouhlasit a zachovat tak současný stav. Není možné, aby bylo neoficiálně zastupitelům naznačováno, že dnešní nesouhlas s převodem může být někdy v budoucnu důvodem pro zrušení školy v rámci případné optimalizace. Když jsem si prostudoval již uskutečněnou optimalizaci, zjistil jsem, že pouze v případě jedné střední školy šlo o budovu ve vlastnictví města. Všechna ostatní zařízení byla ve vlastnictví Pardubického kraje. Je jasné, že hlavním kritériem byla, je a musí být i nadále vždy naplněnost školy, počet přihlášek uchazečů, počet přijatých, kvalita výuky, úspěšnost absolventů apod. Vlastnictví nemovitostí může být jedním z mnoha kritérií, nikoliv však kritériem rozhodujícím. Jednotlivá zastupitelstva měst mají k problému odlišný přístup. Některá již převod budov odmítla, jiná si kladou podmínky, za kterých by bylo možné převod uskutečnit (zejména Město Pardubice). Málokdo by však souhlasil se smlouvou tak, jak byla krajem navržena. Martin Netolický, zastupitel města Česká Třebová (Mladá fronta DNES, Pardubický kraj, )

15 LL 24 / 2007 KULTURA, SDĚLENÍ STRANA 15 Společenská kronika NAROZENÍ: Karolína Holečková, Kollárova David Křivka, Polská Tereza Hrnčířová, Žichlínek Nicol Kučerová, Krátká Andrea Duspivová, Rudoltice Jana Duspivová, Rudoltice Petr Heger, B. Martinů 953 SŇATKY: Serhiy Volos, Damníkov 28 a Kateřina Dolníčková, Dvorská Michal Liška, Dobrovského 70 a Jana Procházková, Výprachtice Jiří Prax, Vysoké Mýto a Věra Nosková, Kollárova Miroslav Pirkl a Pavla Venclová, Rudoltice Milan Zuvach, Svitavy a Jitka Cvejnová, Seifertova 466 VZPOMÍNÁME: Emilie Kohoutová, Havlíčkova 510, 81 let Ivan Purkert, Dobrovského 770, 62 let Jaroslava Boháčová, Sokolská 188, 67 let Anna Burianová, M. Marků 134, 88 let Květoslava Bednářová, Marie Majerové 856, 57 let Jaroslav Jandík, Lidická 897, 57 let Alena Kohoutová, Tovární 387, 66 let Ludmila Dvořáková, Rudoltice 132, 57 let Emilie Hejduková, Sázava 110, 64 let Marta Hlavová, Janáčkova let Josef Šilar, Horní Čermná 25, 75 let Patnáctý Jazz Lanškroun Patnáctý ročník festivalu Jazz Lanškroun proběhl v sobotu 24. listopadu na lanškrounském zámku. Pořadatelé zařadili na program tři kapely přespolní a na závěr pozvali jako vždy domácí Big Band. Plán byl ovšem dodržen jen v první čtvrtině. To vystoupil Big Band ZUŠ Liberec a dirigentem Rudolfem Mihul kou. Druzí se představil nchant Jazz z Hradce Králové. Trojice muzikantů se dvěma zpěvačkami hrála s takovou vervou, že to odnesl jejich kontrabas Big Band Lanškroun vedený Josefem Pilným obvykle program festivalu uzavírá, tentokrát musel vystoupit už jako třetí. Premiérovému provedení skladby Jízda přihlížel z balkónu i její autor Ilja Michalec. Ze druhého po řadí až na konec odsunula JH Big Band z Hradce dopravní nehoda na cestě. Orchestr vedený Jiřím Hasalem si přivezl hned tři zpěvačky a podle programu s ním měl zazpívat i Jakub Ryba. Nakonec ale diváci na tomto festivalu slyšeli zpívat pouze samé ženy. Foto: LS Poděkování Rozloučení Velikou ztrátu utrpěl v minulých dnech oddíl ledního hokeje. Ve věku 57 let náhle zemřel pan Jaroslav Jandík. Dlouhé roky pracoval ve výboru oddílu jako hospodář a vedoucí A družstva mužů a v posled ních sezónách i jako vedoucí Kačerů z LA. V našich srdcích navždy zůstane jako obětavý spolupracovník a oblíbený kamarád, který nezkazí žádnou legraci. Výbor oddílu LH TJ Lanškroun Upřímné poděkování hasičskému sboru z Lanškrouna a z Ústí nad Orlicí a Policii ČR za pomoc při práci. Pohřební služba, p. Hlaváčková Jednání Rady Pk záležitosti v oblasti školství Rada Pardubického kraje dlouhodobě podporuje Projekt etické výchovy na základních a středních školách v kraji, a to už od roku V této souvis losti se také rozhodla finančně podpořit školy, které se umístily v soutěži Na dačního fondu Josefa Luxe v rámci zmiňovaného projektu. Za druhé místo v sou těži dostane Letohradské soukromé gymnázium částku , Kč a za třetí místo Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Lanškroun schválila rada příspěvek ve výši , Kč. KÚ Pk VYHRÁLI JSTE S PŘEDPLATNÝM? Předplatili jste si Listů Lanškrounska na rok 2008 do 7. prosince? Pak jste byli zařazeni do tradičního předvánočního slosování předplatitelů. I letos věnovala ceny firma TG TISK. A kdo vyhrál? Knihu TESLA Lanškroun vzpomínky pamětníků získává Klub důchodců se sídlem v domě Piáno. Knihy Trénoval jsem Emila dostanou pan Josef Svetlík, Horova a pan Vladimír Dospěl, ul. Na Větru. Dalších deset předplatitelů má v redakci připraveny velké nástěnné kalendáře. Jsou to: Růžena Horáčková, Vančurova; František Huf, T. G. Masaryka; Marie Havlíčková, Olbrachtova; Květa Černohousová, T. G. Masaryka; Zdeněk Skalický, Husova; Olga Liprová, Čelakovského; Jana Šmídová, Havlíčkova; Jitka Peterková, Smetanova; Vladimír Vetešník, Albrechtice a Dana Krmelová, Škroupova. Všem výhercům blahopřejeme. K převzetí dárku je zveme do redakce. Pokud jste nevyhráli, zkuste štěstí v nějaké soutěži během roku, např. už nyní v luštění křížovky v zimní příloze. Redakce LL O Zámečku trochu jinak Je tomu více než dvě století, co kníže Alois z Lichtenštejna nařídil upravit pozůstatky Nového zámku do dnešní podoby. Na paměť toho nechal nad vchodem umístit kamennou desku s nápisem a chronogramem Tím učinil jeden ze čtyř rohových rizalitů budovy pomníkem velkolepé stavby svého rodu a nám zachoval ukázku práce slavného stavitele. Letos prožil Zámeček událost, která po půl století jeho nejasné existence stojí také za zaznamenání. S novým majitelem získává novou tvář a snad i lepší budoucnost. Ale na tu desku se při stavebním řízení zapomnělo. Ta byla v roce 1991 z ob jektu sejmuta, když hrozila pádem, a dnes je exponátem městského muzea. Při jednání památkářů s investorem a ředitelkou muzea vyplynuly čtyři možnosti řešení vzniklé situace. V závěru se přiklonili ke dvěma. Buďto osazení desky v interiéru veřejně přístupné části zámku (nejspíše v hlavní místnosti přízemí), nebo k osazení kopie desky na původním místě. Náš městský úřad se sice ztotožňuje se stanoviskem státní památkové péče, ale nepovažuje otázku pamětní desky za aktuální. O formě jejího umístění vně nebo uvnitř budovy má být po dohodě s vlastníkem rozhodnuto v době dokončovacích prací. Domnívám se, že pro odsouvání rozhodnutí není důvod. Bude li zvoleno umístění originálu v přízemí interiéru, pak by tam měl být již při jeho otevření pro veřejnost. Při variantě zhotovení kopie by ji musel někdo objednat, vyrobit a zaplatit. Bude li se rozhodnutí oddalovat, nabízí se možnost pátá. Hlavní přízemní místnost se zprovozní bez desky, na kopii nebudou peníze. A originál zůstane muzejním exponátem, jako kdyby z Nového zámku u Lanškrouna nic jiného již nezbylo. Proč se o ten kámen s vytesaným nápisem zajímám? Byl jsem iniciátorem jeho sejmutí. Šestnáct let sleduji jeho osud. Ne vždy se s ním zacházelo s re spektem k jeho historickému významu. Zdeněk Brokeš Odpověď: Jak to bude s deskou? Děkuji tímto panu Brokešovi za to, že mě na desku upozornil. Nevěděl jsem o ní, dokud mně nezatelefonoval. Obdivuji angažovanost a vážím si to ho, že jsou lidé, kteří chodí po světě s očima otevřenýma. Pan Brokeš jistě zachránil ve spolupráci s městským muzeem kus lanškrounské historie. S paní Borkovcovou jsme se dohodli, že deska zůstane i nadále majetkem městského muzea. Bude však umístěna jako dlouhodobá výpůjčka v interiéru restaurace, která bude v příštím roce zřízena v přízemí zámecké věže. K desce chceme připojit text, který bude hovořit nejen o událostech, které vedly k je jímu vytvoření, ale také o lidech a událostech, které vedly k její záchraně. Přemysl Kokeš

16 STRANA 16 POZVÁNKY, INZERCE LL 24 / 2007 TURISTÉ SDĚLUJÍ Výbor KČT Lanškroun přeje všem členům a příznivcům turistiky a rovněž na šim sponzorům hezké prožití vánočních svátků v klidu a pohodě v kruhu svých nejbližších, pevné zdraví, spokojenost a vše nejlepší v novém roce KČT pořádá ve středu v kostele na Mariánské hoře tradiční Vánoční zpívání koled (15. ročník). Odchod v 10 hod. od Dělnického domu. Nezapomeňte na svíčky! Začátek zpívání koled v kostele je v hod. za do provodu hudební turistické skupiny Šlapák, na varhany hraje p. L. Jansová. Po ukončení tohoto zpívání jsou všichni zváni do restaurace Národní dům v Horním Třešňovci k občerstvení a společné zábavě. Bližší informace: J. Vosátková, tel.: , A. Novák, tel.: (neděle) tajný předsilvestrovský pochod v 10 hod. od Dělnického domu, pěší nebo lyžařská trasa cca 12 km. Vedoucí: J. Vosátková, A. Novák (úterý) pěší výlet s novoroční procházkou a táborákem v Sázav ském údolí U drtiče. Odchod v hod. od Dělnického domu, nebo sraz přímo O drtiče ve 14 hod. Hrníček s sebou! Vedoucí akce: A. Novák (PÁ, SO) první pochod v roce 2008 Na nový rok první krok Pěší trasy: 5, 10, 15, 25, 35, 50 a 100 km, prezentace v Dělnickém domě v pátek od 16 hod., v sobotu od 7 hod., cíl pro všechny trasy v sobotu do 17 hod. Za dobrých sněhových podmínek je možné se zúčastnit na lyžích. Vedoucí a informace: M. Dařílek, , A. Novák, (sobota, neděle) lyžařský přejezd Beskydy Vedoucí akce a informace: ing. Jiří Krejča (sobota) autobusový zájezd na lyže, místo bude upřesněno. Vedoucí akce a informace: J. Vosátková, tel.:

17 LL 24 / 2007 SDĚLENÍ, INZERCE STRANA 17 Přečetli jsme: Kvůli hernám oživili hradby Představitelé Lanškrouna čistí jeho historický střed od hracích automatů. Podnikatelé požadují rovné podmínky. Majitelé heren nechápou postup, který vedl představitele města po několikerých změnách až k poslední schválené verzi vyhlášky o místech, kde je provozování hracích přístrojů zakázáno. Dokud se všech heren týkalo, že nemohou být v blízkosti škol, kostelů, zdravotnických zařízení a tak dále, nelíbilo se nám to, ale týkalo se to všech stejně. Třetí schválená verze vyhlášky však všechno zrušila a rozhodlo se, že mohou být herny pouze na ulici 5. května. Což se týká největší herny Tropic a jednoho malého doupěte přes silnici. A nikdo nevysvětlí, podle jakého klíče tak bylo rozhodnuto. Rok a půl se jedná o to, aby nemohly být herny ve dle škol, a najednou to být může. Obě jsou přitom do sta metrů od školy i kostela, říká podnikatelka Lenka Tůmová, provozovatelka herny v ulici 28. října. Podnikatelka i její kolegové v této branži nechápou, proč se nakonec ponechá ve městě největší herna. A taky mě zaujalo, jak se vyhláška každou chvíli mění, proč rozhodují pořád špatně. Mně se to zdá zvláštní. V každém případě podle mě omezuje svobodu podnikání. Musím splácet dluhy a nikdo se neptá z čeho. Byli bychom dost velcí hlupáci, kdybychom do heren pouštěli nezletilé děti. I kdybychom byli tak nesvědomití, pracovníci z živnostenského odboru i městští strážníci to kontrolují, u mě byli vícekrát a jistě i jinde. Byli bychom proti sobě, nejen kvůli riziku vysokých pokut, ale i prostě proto, že nechceme, aby si děti u automatů hrály. Zastupitelstvo si prostě určilo podle mapy města hradby: kdo je uvnitř, nesmí mít hernu. Máme tedy v Lanškrouně hradby, konstatuje s hořkým úsměvem Lenka Tůmová. Chápu postoj podnikatelů. Já jsem ze svého názoru neregulovat herny vůbec ustoupil až poté, co se téměř na každém zastupitelstvu tato tematika projednávala a navrhovala se různá znění vyhlášky. Nakonec jsem hlasoval pro poslední verzi návrhu, který vypracovala pracovní skupina, v níž byli jak zastupitelé, tak úředník státní správy a zástupci provozovatelů heren. Regulace vychází z principu, že v historickém centru herny povoleny nebudou. Shodou okolností je ulice 5. května až za hradbami. Pokud se objeví zájemci o po volení heren mimo historické centrum města, bude se tím lanškrounské zastupi telstvo zabývat. Podle mě by se však měla vyhláška měnit až po schválení nového loterijního zákona, reagoval na výhrady místních podnikatelů Martin Košťál, starosta Lanškrouna. (Orlický deník, ) Martina Tomková předává diplom Nikole Farkašové z Kežmaroku. NĚMČINA NÁS BAVÍ Aktivity SZeŠ Lanškroun v posledních letech jasně mění zažitá klišé, chá pající zemědělské školy pouze jako přípravku pro budoucí zemědělce a studenty bez ambic k vysokoškolskému studiu. Škola udržuje čilé pracovně kulturní vztahy s celou řadou zemí Evropské unie a studenti tak mohou sami kon frontovat své životní i školní zkušenosti se zahraničím. Vzhledem k tomu, že pro EU je širší pojetí zemědělství jedním z nejzávažnějších témat, není se co divit silné pozici lanškrounské školy v navazování těchto partnerských vztahů. To všechno by bylo jen těžko možné bez jazykové výbavy studentů, kterou může pozitivně ovlivňovat také pořádání soutěží. Jednou z nich byl již 4. ročník konverzační soutěže v německém jazyce Němčina nás baví uspořádané ve středu 5. prosince. Do Střední zemědělské školy v Lanškrouně se sjelo 48 studentů z osmi středních odborných škol širo kého regionu a jedné zahraniční. Účast studentek ze slovenského Kežmaroku jas ně dokládá poslední dobou posilující vzájemné vazby obou partnerských měst. Organizátorky soutěže Drahuše Tkačíková a Martina Tomková vysvětlují, jak soutěž probíhá: Soutěžící rozdělení do dvou kategorií absolvovali posle chovou část, prokázali porozumění písemným testem a předvedli své gra matické znalosti. Dle počtu dosažených bodů ti nejlepší z nich postoupili do druhého kola soutěže, kde samostatně hovořili a konverzovali s porotou. Soutěž pomohl finančně zajistit grant Pardubického kraje, díky kterému si nej lepší studenti odnesli publikace s tématikou cestovního ruchu a výuky němčiny. Samozřejmě mě zajímalo také, co samotné studentky láká na studiu němčiny: Klára Langrová: I když je dnes angličtina na prvním místě, myslím si, že je němčina krásný jazyk stejně jako německé země. Žila jsem v Německu dva roky a poznala jsem i jejich kulturu ve které je německý jazyk velmi důležitý. Učím se ještě angličtinu, a protože jsem dva roky žila v Nizozemsku, naučila jsem se i holandštinu, která mi dala dost zabrat, protože se mi to s němčinou pletlo. Protože bych v budoucnu chtěla s lidmi pracovat, určitě všechny jazyky využiji. Nikola Farkašová: Já jsem se k němčině dostala úplně náhodou. Když jsem měla tři nebo čtyři roky, tak jsem se dívala na německé seriály a pohádky a najednou jsem jim začala rozumět a ostatním jsem je překládala. Začalo se mi to líbit a od té doby se němčině věnuji. Kromě toho hovořím polsky a za čala jsem se učit španělštinu. Jazyky určitě v životě využiji, protože bych chtěla pracovat v překladatelství nebo tlumočnictví Na otázku, co jim pomáhá v rozvoji a zdokonalování němčiny, mi odpověděli téměř shodně: Dnes je nejednoduší sledovat německé internetové stránky a sledovat televizi. Pomáhá také četba v německém originále a samozřejmě cestování a komunikace s lidmi. František Teichmann Kategorie B (1. a 2. ročníky) Kategorie A (3. a 4. ročníky) Počet studentů:19 Počet studentů: Boháčová Kateřina (SPedŠ Lit.) 1. Farkašová Nikola (SZeŠ Kež.) 2. Žáková Lada (SPedŠ Litomyšl) 2. Langová Klára (SZeŠ Lan.) 3. Žáková Kateřina (SPedŠ Lit) 3. Špinler Michal (SZeŠ Lan.) 4. Hrnčířová Lenka (SOŠ Lan.) 4. Staňková Štěpánka (SOŠ Šum.) 5. Zobač Petr (SZŠ Svitavy) 4. Chorogvická Adriana (SZeŠ Kež.) 6. Štarman Václav (SZeŠ Lan.) 5. Kyselicová Aneta (SZeŠ Lan.) 6. Trávníčková Kateřina (SZeŠ Lan.) Silvestrovský halový turnaj v kopané Memoriál M. Schejbala (futsal) v neděli ve sportovní hale SPŠ a SOU La (Na Střelnici) Počet hráčů: (halová obuv), startovné: 500 Kč a HOKEJOVÝ SILVESTROVSKÝ TURNAJ Hockey Cup 2007 v neděli v Hale B. Modrého, Lanškroun Tým je složen na každý zápas pouze ze 6 hráčů, z nichž mohou být max. dva registrovaní + brankář; startovné: 1600 Kč (led, rozhodčí, ceny) Další informace a rozlosování na: Turnaje se konají pod patronací Advokátní kanceláře JUDr. Radomila Macka

18 STRANA 18 SPORT LL 24 / 2007 FOTBAL tabulky po podzimní části sezóny 2007/08 KRAJSKÝ PŘEBOR DOSPĚLÝCH Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav) 1. Živanice : ( 14) 2. AS Pardubice : 9 32 ( 11) 3. Svitavy : ( 1) 4. V. Mýto : ( 3) 5. Č. Třebová : ( 0) 6. Ústí n. O : ( 1) 7. Letohrad B : ( 2) 8. Tesla Pardubice B : ( 0) 9. Hlinsko : ( 0) 10. M. Třebová : ( 0) 11. Lanškroun : ( 6) 12. Polička : ( 5) 13. Stolany : ( 10) 14. Dobříkov : ( 8) 15. Skuteč : ( 12) 16. Prachovice : 69 4 ( 17) Střelci branek: 5 Fait L., 4 Farkaš M., Petruň P., 2 Smejkal T., Richtr M.,1 Bartoš P., Šišan R., Mizerák R. OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY DOSPĚLÝCH 1. Sopotnice : ( 8) 2. Mistrovice : ( 10) 3. Brandýs n.orl : ( 8) 4. Verměřovice : ( 6) 5. Dol.Dobrouč : ( 2) 6. Jablonné n.orl : ( 0) 7. Lanškroun B : ( 0) 8. Tatenice : ( 2) 9. Albrechtice : ( 7) 10. Červ.Voda : ( 5) 11. Sruby : ( 9) 12. Kerhartice : ( 7) 13. Rybník : ( 11) 14. Luková : ( 11) Střelci branek: 6 Šebrle R., Petik P., 4 Fait L., 3 Šána P., 1 Richtr D., Wendlig M., Kopecký R., Mizerák M., Mizerák R., Šenkýř J., Černý M., Kuttich M., Stasiowski P. KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍHO DOROSTU 1. Hlinsko : ( 9) 2. Tesla Pardubice : ( 7) 3. Svitavy : ( 6) 4. Litomyšl : ( 7) 5. M. Třebová : ( 3) 6. Choceň : ( 5) 7. Polička : ( 3) 8. AFK Chrudim B : ( 2) 9. Ústí n. O : ( 3) 10. V. Mýto : ( 1) 11. Třemošnice : ( 8) 12. Lanškroun : 45 9 ( 9) 13. Březová n. S : 66 6 ( 15) 14. Pardubičky : 41 1 ( 17) Střelci branek: 8 Močkor J., 4 Karel J., 1 Smejkal T., Šenkýř J. KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍHO DOROSTU 1. Tesla Pardubice : 8 36 ( 15) 2. AFK Chrudim B : ( 10) 3. Lanškroun : ( 9) 4. Svitavy : ( 5) 5. Polička : ( 7) 6. Litomyšl : ( 3) 7. M. Třebová : ( 0) 8. Ústí n. O : ( 2) 9. Hlinsko : ( 3) 10. Pardubičky : ( 5) 11. Choceň : ( 8) 12. V. Mýto : 29 6 ( 12) 13. Třemošnice : 38 5 ( 13) 14. Březová n. S : 72 0 ( 21) Střelci branek: 13 Majer J., 4 Václavský L., Šilar R., Zuch R., 3 Šindelář J., Savyh P., 1 Pavelka O., Jonák J. KRAJSKÁ I. TŘÍDA STARŠÍCH ŽÁKŮ 1. Lanškroun : 6 26 ( 11) 2. Litomyšl : ( 8) 3. Jablonné n. O : ( 5) 4. Žamberk : 42 7 ( 8) 5. Rybník : 30 6 ( 9) 6. Králíky : 69 4 ( 11) Střelci branek: 9 Komínek L., Skalický D., 8 Vejrek T., 6 Smrkal D. 5 Jačisko J., Moučka R., 2 Kučera O., Flusek T., 1 Pavelka O., Smola V. KRAJSKÁ I. TŘÍDA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 1. Litomyšl : 2 28 ( 13) 2. Č. Třebová B : ( 10) 3. Králíky : ( 0) 4. Lanškroun : ( 3) 5. Jablonné n. O : 36 4 ( 11) 6. Žamberk : 42 4 ( 11) Střelci branek: 3 Doležal O., Karlík O., 2 Karlík J., Tovtik J., 1 Marek J., Kolomý Š., Junek T., Mareš M., Jung D., vlastní KRAJSKÁ MINILIGA STARŠÍCH PŘÍPRAVEK Střelci branek: 6 Šindelářová K., 4 Kristek J., 3 Hajzler S., 2 Tovtik R., Dvořák D., 1 Kobza L., Šípek J., Knápek M., Kačerovský M., Sadovský M., Filipi D. KRAJSKÁ MINILIGA MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK Střelci branek: 5 Bako A., 2 Faltus J., 1 Kunčár L. Pozn.: Krajská miniliga se nehraje na umístění OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKY 1. Lanškroun B : 6 31 ( 13) 2. Rybník : 8 25 ( 7) 3. Žichlínek : ( 7) 4. Albrechtice : 52 2 ( 16) Střelci branek: 10 Krejčiřík J., 8 Marek M., Filipi D., 3 Šípek J., Popelář J., Fišer J., Tuček P., Paukert J., 2 Sadovský M., Kačerovský M., Marek D. ZPRÁVY Z BADMINTONU Vánoční Infit Cup již tuto neděli Neuplynul ani měsíc od doby, kdy halou na Střelnici byl slyšet křik mladých badminto nistů, a je tu v tradičně hektickém předvánoč ním období již třetí dějství turnajů Infit Cup dospělých. Už teď víme, že od začátku bude atmosféra v hale svátečnější a s vánočním stromkem, pod kterým budou připraveny ceny pro šampiony turnaje. Všichni hráči a hráčky se budou pečlivě, jak jinak, připravovat na každý svůj zápas a čekat na vyhlášení, kdy mají nastoupit na kurt a snažit se porazit svého sou peře. Snahou každého bude určitě překonat své minulé maximum v koneč ném pořadí, udělat něco pro své zdraví a zároveň se pokusit dosáhnout na stup ně vítězů. Všichni očekáváme účast dalších rekreačních hráčů z okolí a snad přijedou mezi nás i nové tváře z jiných oddílů, které dosud váhaly navštívit náš turnaj v Lanškrouně. Těšíme se i na každého diváka, který zavítá na balkon haly v neděli od 9.30 hod. nebo během dne a povzbudí naše lanškrounské borce. Aktu ální výsledky turnaje najdete po jeho skončení na Grand Prix C dospělých Osík V moderní hale ZŠ téměř dvoutisícové obce Osík u Litomyšle si dali v před posledním kole tohoto roku sraz dospělí badmintonisté Pardubického a Krá lovéhradeckého kraje. Na čtyřech kurtech haly jsme měli dva zástupce Pavla Hrdinu a Jiřího Dingu, kteří se shodně umístili ve dvouhře mužů uprostřed startovního pole na místě. Navíc čtyřhry mužů se zúčastnil Jiří Dinga ve dvojici s Janem Anderlem (Sokol Osík) a skončili na místě. Vítězi se stali podle očekávání převážně mladí hráči vrcholového střediska mládeže z Dobrušky David Horáček a Mikuláš Skála, kteří jsou na čelných místech celostátního žebříčku badmintonistů. Závěrečný krajský přebor se koná v Pardubicích Polabinách. Závěrem bychom chtěli prostřednictvím LL všem našim příznivcům, čtenářům LL a občanům města Lanškroun popřát klidné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v Novém roce Za badmintonový oddíl Lanškroun Jiří Dinga

19 LL 24 / 2007 SPORT STRANA 19 Čertovský běh v Damníkově 24. ročník Čertovského běhu z Dam níkova do Anenské Studánky na star tu přivítal necelou stovku závodníků ve věkovém rozpětí 8 73 let. Stejně jako věk byla široká a pestrá i výkon nost, o čemž svědčí i má účast na startu. Závod se běžel jako součást Iskarex poháru 2007 a mezi startujícími se na šlo i několik zvučných jmen. Miroslav Vítek je průběžným mistrem ČR v bě hu do vrchu (muži do 39), stejně tak Jaroslav Merta (muži nad 70) a lanškroun ská Jana Mannelová (ženy do 34). Závodů se od začátku účastní i světový rekordman Miroslav Krsek z Lukové. Mlhavé sobotní ráno s teplotou leh ce nad nulou dávalo tušit, že podmín ky pro běh budou dobré, protože to nejdůležitější bylo, aby příliš nemrzlo a nefoukalo. Jen mírně stoupající část mezi Damníkovem a železničním pře jezdem pod Anenskou Studánkou dá v případě západního proudění totiž pěkně zabrat. Silnice byla sice mokrá, ale zbytky rozbředlého sněhu vydr žely jen v posledním úseku čtyřkilo Oddíl stolního tenisu informuje Aktuální výsledky soutěží sezóny 2007/2008 Krajský přebor muži: Lanškroun A Polička A 10:4 Lanškroun A Vidlatá Seč A 10:1 Perfektní výkon na domácí půdě a další jednoznačné vítězství našeho nejvýše postaveného celku, kdy ve druhém utkání zaváhal pouze v jedné ze čtyřher. Naše áčko se tak rázem vyhouplo na 2. místo v tabulce a je jen o jeden bod v těs ném závěsu za dosud vedoucím týmem Ústí n/o C. Na oslavy příjemného za končení roku je ale ještě brzy čekají ještě dva těžké zápasy na půdě soupeře ambiciózní a nepříjemný celek Králík a o nic jednodušší utkání s Orlicí! Okresní přebor OP I: Žamberk A Lanškroun B 10:7 Hnátnice A Lanškroun B 7:10 Solidní výkony a zasloužené průběžné 3. místo našeho béčka. Po posledním utkání tohoto kalendářního roku se Sudslaví a Chocní by mohlo být postavení v tabulce ještě radostnější nechme se překvapit! Lanškroun C KST Vysoké Mýto 8:10 Lanškroun C Sedlec A 1:10 Proti prvnímu a čtvrtému celku soutěže neměl náš třetí tým příliš šancí. Před vánoční přestávkou jej čekají dva zápasy venku s týmem Řetové A a Ústí nad Orlicí D, po kterých by si v případě úspěchu mohli polepšit ze současného 10. místa v tabulce. Bude to ale velmi těžké! Okresní přebor OP III: Lanškroun D Lukavice A 10:6 Lanškroun D Žamberk B 9:9 Mostek A Lanškroun D 10:4 Sudslava C Lanškroun D 10:4 Po dvou celkem vydařených utkáních doma přišly dvě porážky na půdě sou peře Našemu déčku tak patří 8. místo v tabulce a není příliš pravděpodobné, že si na závěr roku polepší. Čekají jej totiž dva nejvýše postavené celky Sedlec B a Hylváty A. Okresní přebor staršího žactva: Lanškroun A KST V. Mýto A 9:1 Lanškroun A Orel Vysoké Mýto 2:8 Ústí nad Orlicí B Lanškroun A 8:2 Řetová A Lanškroun A 3:7 Po střídavých vítězství i prohrách jsou naši nejmladší hráči na průběžném 7. místě. Potěšující je pohled na úspěšnosti v soutěži již zkušený Tomáš Cacek 62%, Michal Marek 33%, Lukáš Nečas 30%, Milan Tran 25% a své první metrové tratě, a tak i dosažené časy nebyly nejhorší. Dokonce padly dva traťové rekordy. Na startu jsem se pro jistotu zařadil na konec pelotonu, mezi děti a vete rány kategorie nad 60 let. Podvědomě jsem hádal, že jsem výkonnostně mezi svými. Vyzkoušet si závod na vlastní kůži má z hlediska psaní reportáže svá úskalí. To největší spočívá v tom, že pochopitelně nelze zaznamenat, co se děje na špici. V době, kdy jsem doběhl, se ti nejlepší již vraceli z pětiminu tového regeneračního vyklusávání. Ale vraťme se k průběhu závodu. Ti, co chtěli zasáhnout do pořadí nebo si alespoň zajistit dobrý čas, museli vzhledem k délce trati okamžitě vyra zit naplno. Sklon tratě se postupně mění. Mírné stoupání přechází do o strého cca kilometrového závěru, bě hem kterého se zdolává 120 m převý šení z celkových 220 m. Trať v bravurním stylu start cíl zvládl nejlépe sedmadvacetiletý Pavel Brýdl (14:20:90) z Nového Města nad Metují, který si na této trati poradil i s Miroslavem Vítkem. Nový traťový rekord zaběhla v kat. ženy nad 34 Táňa Metelková (16:40:10) a v juniorkách Lea Johanidesová (17:52:90). Komplet ní výsledky najdete na Po sportovní stránce mně startování od konce přineslo hlavně výhody. Psy chicky jsem se cítil skvěle. Díky mlze jsem nevnímal prohlubující se vzdá lenost od špice a stále jsem měl s kým držet krok. V závěru jsem pak dokon ce několik nešťastníků a nešťastnic předběhl. Teplý čaj a tatranka v útulné hospodě v Anenské Studánce jen do kreslily příjemný pocit z po čertech dobře vychytané organizace Čertov ského běhu, při kterém se vše odehrá valo jako by samozřejmě. V roce 1983 v Damníkově skončil turistický pochod Damníkovský šmajd, a tak jseme se společně s panem Ma lichem, Dolečkem a Dolníčkem roz hodli uspořádat běh do kopce. Zpo čátku byla trať kratší, ale postupně se došlo k prodloužení na dnešní délku 4200 m. Příští rok už to bude 25 let od prvních závodů. Počet zá vodníků se v posledních letech při blížil stovce. Díky spolupráci s firmou Iskarex a zařazením do běžeckého poháru se Čertovský běh těší mezi závodníky zasloužené oblibě, o čemž svědčí i kvalitní jména na startovní listině, vysvětluje mi historii závodu hlavní rozhodčí Jiří Machytka a do dává: Na příští, jubilejní rok už nám co nevidět začnou přípravy. Protože budeme mít kulaté jubileum, vyna snažíme se připravit také nějaké upo mínkové předměty trička, čepice apod. Důležité bude však bude sehnat dost sponzorů. Rád bych připravil ta ké slavnostnější vyhlášení výsledků. Nezbývá, než se těšit na příští roč ník. F. Teichmann, foto: K. Fabián vítězství v kariéře zaznamenal i čerstvý nováček Jarda Tecl! V době, kdy čtete tyto řádky, již na každého z nás dýchá atmosféra blížících se vánočních svátků. Pokud přemýšlíte, čím byste potěšili vaše blízké pod vá nočním stromečkem co třeba novou pingpongovou pálkou pro naše nejmenší? Vedení oddílu stolního tenisu přeje všem čtenářům LL a příznivcům malého bílého míčku hezké a klidné prožití vánoc. VL Žákovské družstvo v průběhu posledního mistrovského utkání, zleva Lu káš Nečas, Jaroslav Tecl, Milan Tran a Tomáš Cacek.

20 STRANA 20 INZERCE LL 24 / 2007 Od dochází k velkým změnám, které přináší Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, tzv. Reforma veřejných financí, měnící 47 zákonů. Ušetřete si čas studováním složité a rozsáhlé legislativy. DAŇOVÝ PORADCE PaedDr. Petr Kratochvila člen Komory daňových poradců ČR od roku 1994 nabízí pro Vaši firmu tyto služby: * daňové a účetní poradenství pro fyzické a právnické osoby * vedení účetnictví a daňové evidence plátců a neplátců DPH * zpracování mzdové agendy a vedení mezd * rekonstrukci a kontrolu účetnictví minulých období Kontakt: tel., fax: , , Staré nám. 47, Česká Třebová por.cz Inzerce v LISTECH LANŠKROUNSKA Podmínky pro zájemce o podnikatelskou inzerci: cena za 1 cm 2 12 Kč. Strana Cena při opakované inzerci Uvedené ceny A4 1x 2x a více celoročně jsou bez DPH, za publikaci 1/ inzerce v jednom 1/ čísle LL. Představujeme vám: 3500 Kč / strana. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.): 6 Kč/1 cm 2. * Pro známého z Holandska sháním chalupu nebo menší ze mědělskou usedlost na Lanš krounsku. Tel.: * Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Lanškrouně, částečně zařízený. Info tel.: od 19 do 20 h. * Koupím chatu v blízkém okolí Lanškrouna. Tel.: V PSÍM ÚTULKU V LANŠKROUNĚ na Vás čekají malí i velcí, vítací i hlídací psi. Tel Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., prodá: SKLOPKA AVIA A 30K, r. výroby: 1978, STK do , cena: Kč

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 884/2007 Rada města Lanškroun projednala ústní ţádost TJ Lanškroun vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu.

dodatku č. 9 k NS 619/5, dodatku č. 11 k NS 617/7 a dodatku č. 15 k NS 614/11 a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/30/01/14 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Vzor nové NS, dodatku k NS podle NOZ o Nové NS, dodatky k NS o Dodatek ke smlouvě

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil, Ladislav

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Evidence právních předpisů města - ROK 2005

Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Číslo 1/2005 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Město Králíky Přítomní členové zastupitelstva města: Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Jana Ponocná (1) Ing. Václav Kubín (9) Čestmír Doubrava (2) Pavel Kalianko (10)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. dubna 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. dubna 2007 Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/0011183/2007/PBr/101 2.1-18.04.2007 zastupitelstvo Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. dubna

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více