Podzim je tady, neodvratně... foto: A. Kubátová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podzim je tady, neodvratně... foto: A. Kubátová"

Transkript

1 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ŘÍJEN číslo 10-15,-Kč Podzim je tady, neodvratně... foto: A. Kubátová

2 2 ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU Informace o činnosti orgánů města Od 15. srpna 2009 do 15. září 2009 Rada města schválila: Hospodaření s majetkem města: výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí domu č. p. 34, Dukelské nám., Nová Paka. pronájem části nemovitosti č. p. 353 v k. ú. Nová Paka firmě Petr Bílek, IČ: , pro umístění informační cedule Veřejné zakázky: výběrové řízení akce: Nová Paka - Multifunkční hřiště Nová Paka Štikov, vítězný uchazeč firma TECHTEX, s. r. o., Praha 8 výběrového řízení akce: Vegetační úpravy okružní křižovatky na silnici I/16 Pražská Nádražní ul. (u obchodního domu Lidl) v Nové Pace, vítězný uchazeč BS-TILIA, s. r. o., Ohaveč 15 výběrové řízení akce: Vegetační úpravy parčíku v ulici Staropacká v Nové Pace, vítězný uchazeč Zahradnické služby, Bc. Zdeněk Kratochvíl, Pardubice Sociální služby: přijetí paní Antonie Ticháčkové (1920) do Domova pro seniory Investice: dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou UNI PLUS s. r. o.,kosmonosy, na stavbu: Přístavba tělocvičny k budově 2. ZŠ ul. Husitská smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s VČP Net, s.r. o., Hradec Králové pro akci: Přístavba zimního stadionu ubytovací zařízení Finance: příspěvek ve výši 3.000,-Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nová Paka na ceny 8. ročníku basketbalového turnaje žen O Novopacký pohár přijetí finančních prostředků (dotace) ve výši Kč ze SFŽP ČR, z Operačního programu Životní prostředí na akci: Regenerace příměstských rekreačních lesů v lokalitě Střelnice v Nové Pace Odpady: souhlas pro o.s. Život bez bariér, Nová Paka s umístěním nepotřebné zeminy vhodné k rekultivaci z p. p. č. 165 v k. ú. Nová Paka, do prostoru bývalé cihelny ve Staré Pace za předpokladu, že bude zajištěno urovnání dovezené zeminy Městský úřad: vyhlášení výběrového řízení na dodávku a implementaci spisové služby pro MěÚ odkoupení části pozemku parc. č. 3680/11 k. ú. Nová Paka, trvalý travní porost o výměře cca 130 m 2 z majetku Pavla Laušmana, Nová Paka, za cenu 400,-Kč/m 2 prodej části pozemku parc. č. 545/1 k. ú. Štikov, ost. plocha ost. komunikace o výměře cca 50 m 2 do vlastnictví Lenky Kupkové, Nová Paka za cenu 100,-Kč /m 2 směna části pozemku parc. č k. ú. Nová Paka, st. p., o výměře 32 m 2 (dle GP č /2009 jedná se o pozemek parc. č k. ú. Nová Paka) ve spoluvlastnictví Miroslavy Blažkové, Zuzany Boura, Danuše a Josefa Hradeckých, Martiny Kopecké, Zdeňky Procházkové a Soni Skočovské, všichni Achátová 518, Nová Paka, za část pozemku parc. č.1939/7 k. ú. Nová Paka, zahrada, o výměře 6m 2 a část pozemku parc. č k. ú. Nová Paka, ost. plocha, výměra 26 m 2, k.ú. Nová Paka, ve vlastnictví Města Nová Paka směna části pozemku parc. č. 297/1 k. ú. Kumburský Újezd o výměře cca 469 m 2 ve vlastnictví p. Fialy Vladimíra, bytem Kumburský Újezd, za část pozemku parc. č. 433/1 k. o výměře cca 629 m 2, část pozemku parc. č. 303/4 k. o výměře cca 87 m 2 a pozemek parc. č. st. 141, o výměře 12 m 2,, vše k.ú. Kumburský Újezd ve vlastnictví Města Nová Paka, za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků doplatí p. Vladimír Fiala Městu Nová Paka doplatek 600,- Kč /m 2, odkoupení části pozemku parc. č. 283/1 orná půda o výměře cca 21 m 2 a části pozemku parc. č. 283/2, zahrada o výměře cca 52 m 2, vše k. ú. Kumburský Újezd, z majetku p. Jana Hrnčíře, Mšeno n/nisou, za cenu 600,- Kč/m 2, odkoupení části pozemku parc. č. 295, zahrada o výměře cca 38 m 2 a části pozemku parc. č. st. 46 o výměře cca 16 m 2, k.ú. Kumburský Újezd z majetku pana Otto Knappa a paní Ivany Knappové, oba bytem Kumburský Újezd, za cenu 600,- Kč/ m 2 odkoupení pozemků - části původního pozemku parc. č k. ú. Nová Paka silnice I/16 dle GP č /2007 nově označené pozemky parc. č. 4095/14 17 m 2, 4095/15 36 m 2, 4095/16 131m 2, 4095/17 65 m 2, 4095/18 14 m 2, 4095/19 23 m 2, 4095/20 15 m 2, 4095/21 23 m 2, 4095/ m 2, dle GP č /2007 nově označený pozemek parc. č.4095/8 k. ú. Nová Paka o výměře 308 m 2, z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, Praha 4, do vlastnictví Města Nová Paka za cenu stanovenou znaleckým posudkem. odkup části pozemku parc. č. 942 k. ú. Nová Paka nově dle GP č /2009 pozemek parc. č k. ú. Nová Paka o výměře 270 m 2 z vlastnictví p. Šárky Nožičkové, Nová Paka, za cenu 650,- Kč/m 2 odkoupení části pozemku parc. č. 3680/1 k. ú. Nová Paka, Zastupitelstvo města konané 9. září 2009 schválilo: Finance: 3. úpravu rozpočtu na rok 2009 (navýšení příjmů o dotace a výdajů zejména v oblasti investic), celkové příjmy a výdaje ve výši tis. Kč přijetí účelové neinvestiční dotace Kč Královéhradeckého kraje na požární ochranu - výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Nová Paka pro rok 2009 Dispozice s nemovitostmi: prodej části pozemku parc. č. 568/1 k. ú. Štikov, ost. plocha ost. komunikace o výměře cca 130 m 2 do vlastnictví p. Rudolfa Krause, Štikov, za cenu 100,- Kč/m 2

3 3 orná půda o výměře cca 240 m 2 z majetku Jolany a Miroslava Jebavých, Vlkov, Nová Paka, za cenu 400,- Kč/m 2 výkup části pozemku p. č. 725/20 o výměře 167 m 2, orná půda a části pozemku p. č. 724/5 o výměře 3 m 2, ost. plocha od vlastníků Daniely a Petra Malých, Vrchovina, Nová Paka za dohodnutou cenu 500,- Kč/m 2 + náhrada ,- Kč za zbudovaný nájezd na budoucím měst. pozemku odkoupení pozemku p. č. 4118/23 k. ú. Nová Paka o výměře 27 m 2, druh pozemku ost. plocha, ost. komunikace, vlastník Správa železniční dopravní cesty, Praha, za dohodnutou cenu 8.000,- Kč odkoupení pozemku PK 306 k. ú. Kumb. Újezd o výměře 9264 m 2 od spoluvlastníků Ladislava Kováře, St. Paka (1/2), Jany Kovářové, Nová Paka (1/4) a Věry Skrbkové, Valdice (1/4) za dohodnutou cenu 280 Kč/m 2. Důvodem výkupu je začlenění pozemku do průmyslové zóny Spolupráce s jinými subjekty: záměr realizace projektu: Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR dohoda o spolupráci na shora uvedeném projektu mezi městem Nová Paka, obcí Bohuslavicemi a městem Pieszyce. spolufinancování projektu: Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic ve výši EUR z rozpočtu Města Nová Paka, na roky Investice: podání projektu: Revitalizace 2. ZŠ 2. etapa/modernizace obvodových plášťů /Husitská ulice, Nová Paka. ZM ukládá zapracovat spoluúčast města na projektu Revitalizace 2. ZŠ 2. etapa/ modernizace obvodových plášťů/husitská ulice, Nová Paka do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši 9 mil. Kč a pro rok 2011 ve výši 6,5 mil. Kč realizace projektu: Rekonstrukce a modernizace ČOV Nová Paka z OPŽP se spoluúčastí Města Nová Paka ve výši 23 mil. Kč, z rozpočtu na roky Osadní výbory: předsedkyní osadního výboru Heřmanice zvolena paní Stanislava Kristiánová, členem osadního výboru Heřmanice zvolen pan Jiří Novák Rozvoj města: zadání územního plánu Města Nové Paky. prezentace studie Slovany západ bytová výstavba M. Nádvorníková úplné znění zápisů a usnesení na Pozvánka na vítání občánků Dovolujeme si tímto pozvat všechny malé občánky narozené od 1. dubna 2009 do 30. září 2009 na slavnostní uvítání novopackých občánků do života. To se bude konat v sobotu 21. listopadu 2009 v obřadní síni na Masarykově náměstí čp. 1. Prosíme rodiče dětí, kteří mají zájem se tohoto malého slavnostního obřadu zúčastnit, aby se přihlásili nejpozději do na Městském úřadě v Nové Pace, oddělení matriky, přízemí, dveře č. 3, telefon , ilustrační foto kde také obdrží další informace o konání obřadu. Těšíme se na setkání s Vámi. Správní odbor MěÚ Nová Paka, matrika

4 4 PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD ZE ZAHRAD Podzim 2009 Upozorňujeme občany, že budou provedeny svozy velkoobjemového odpadu ze zahrad dle následujícího harmonogramu. datum místo přistavení kontejneru od do sobota Moravská Česká 7,30 až 8,15... Jugoslávská Lužická 7,45 až 8,30 Těšínská Slezská 8,00 až 8,45 Šlejharova (přejezd ČD) 8,15 až 9,00 Zahradní Havlova 8,30 až 9,15 Havlova 8,45 až 9,30 J. Kocourka 9,00 až 9,45 Staropacká 9,15 až 10,00 S. Suchardy (pod MÚ) 9,30 až 10,15 Opolského 9,45 až 10,30 Budečská 10,00 až 10,45 Školní 10,15 až 11,00 Čelakovského 10,30 až 11,15 Kaplička (spojka za ní) 10,45 až 11,30 Lipová 11,00 až 11,45 K. V. Raise 11,15 až 12,00 V Aleji (u garáží) 11,30 až 12,15 Svobody Sv.Čecha 11,45 až 12,30 Gebauerova F. Pecháčka 12,00 až 12,45 Gebauerova Křížová 12,15 až 13,00 Husitská (u prodejny) 12,30 až 13,15 Husitská (u školy) 12,45 až 13,30 Achátová 13,00 až 13,45 Cihlářka 13,15 až 14,00 sobota K. Čapka 7,30 až 8,15 Heřmanická T. Novákové 7,45 až 8,30 L. Zívra 8,00 až 8,45 J. Grafka 8,15 až 9,00. Heřmanice dr. K. Tučka 8,30 až 9,15 3. května 8,45 až 9,30 Na Kopečku 9,00 až 9,45 Na Vyhlídce 9,15 až 10,00 Harantova (u jídelny) 9,30 až 10,15 Smetanova (nahoře) 9,45 až 10,30 Smetanova (dole) 10,00 až 10,45 Vrchovinská (za mototechnou) 10,15 až 11,00 Krkonošská (Podskalí) 10,30 až 11,15 Valdov u autobusové zastávky 10,45 až 11,30 Vlkov u čp.4. 11,00 až 11,45 Heřmanice odbočka na Studénku 11,15 až 12,00 Studénka (u bytovky) 11,30 až 12,15 Kumburský Újezd (u transformátoru) 11,45 až 12,30 Přibyslav - (točna) 12,00 až 12,45 Štikov kpt. Fejfara 12,15 až 13,00 Štikov (u bývalého OÚ) 12,30 až 13,15 Štikov náves (u pož. nádrže) 12,45 až 13,30 Radkyně (točna) 13,00 až 13,45 Vrchovina - (u garáží) 13,15 až 14,00 Štikov u čp ,20 až 13,35 Vrchovina - (u pož. zbrojnice) 13,45 až 14,30.. Vrchovina Medlík J. AUTOOPRAVNA 14,00 až 14,45 Podlevín (u bývalé hospody) 14,15 až 15,00 Kontejnery slouží pro listí, trávu, větve do průměru 5 cm, piliny, hnůj, květiny, slupky, ovoce, zeleninu. Aby nebyla tato surovina znehodnocena jiným odpadem, bude na nakládání dohlížet zaměstnanec firmy. Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů Podzim 2009 Upozorňujeme občany, že budou odebírány odpady pouze osobně doručené, nikoli odložené na příslušném stanovišti. Seznam druhů odebíraných odpadů: Televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, plechovky se zbytky barev, pneumatiky, počítače, železný šrot. Budeme brát i železný šrot. datum místo přistavení hodina přistavení sobota Studénka (u hospody) 7,30 až 8,00 Kumburský Újezd (u transf.) 8,15 až 8,45 Vlkov 9,00 až 9,30 Valdov (u autobus. zastávky) 9,45 až 10,15 Přibyslav - (točna) 10,30 až 11,00 Radkyně - (točna) 11,15 až 11,45 Štikov (u bývalého OÚ) 12,45 až 13,15 Vrchovina (u požární zbroj.) 13,30 až 14,00 Podlevín 14,15 až 14,45 Podskalí 15,00 až 15,30 Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů Podzim 2009 Upozorňujeme občany, že budou odebírány odpady pouze osobně doručené, nikoli odložené na příslušném stanovišti. Seznam druhů odebíraných odpadů: Televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, plechovky se zbytky barev, počítače, pneumatiky. Budeme brát i železný šrot. datum místo přistavení hodina přistavení pro oblast sobota ul. Česká ,30 až 8,00 Slovany ul. Ruská ,15 až 8,45 Slovany parkoviště /trhy / 9,00 až 9,30 střed města ul. Čelakovského /FÚ/ 9,45 až 10,15 střed města křižovatka Dvořákova Foersterova 10,30 až 11,00 Smetanka křižovatka 3. května Na Kopečku 11,15 až 11,45 za pivovarem Za Kapličkou ul. V Aleji 12,45 až 13,15 u hřbitova křižovatka Gebauerova Svobody 13,30 až 14,00 Ořechovka Husitská u školy 14,15 až 14,45 Žižkov U Studénky ,00 až 15,30 Sídliště křižovatka Heřmanická Zeminy 15,45 až 16,15 Obec MÚ Nová Paka ing. Pyciak životní prostředí Marius Pedersen a.s. Kamil Glos stř. Nová Paka Soukromá účetní kancelář v Nové Pace nabízí: Zpracování účetnictví na klíč Vedení daňové evidence Provádění mzdové agendy Zhotovení výkazů, přiznání a další dílčí činnosti Pracovní doba non-stop

5 Psi v nouzi, tentokrát finanční Občanské sdružení Místo nahrazuje absenci psího útulku v Nové Pace už od roku Za tuto dlouhou dobu jsme zachránili,vyléčili a umístili hodně psů a koček. Celá historie je na Vše jsme dosud zvládali z členských příspěvků, finančních darů od dobrovolných sponzorů, peněžité pomoci města a výtěžků z charitativních činností. Letošní rok byl ale plodnější. Na štěňata. Dvě fenky, kterých se sdružení ujalo, byly březí a celkem nám porodily 15 štěňat. Jedna rodila císařským řezem a u obou probíhaly poporodní komplikace. Takže jsme se stali téměř denními pacienty ordinace paní doktorky Cholmatové. Léčba, léky, krmení, specialní výživa štěňat, doprava, očkování.sečteno, podtrženo - jsme v červených číslech. Obracíme se proto na naše spoluobčany, kteří mají možnost pomoci nám. Je to vyjímečná situace, a my oceníme každou korunu. Číslo našeho účtu je: /0300 Za O.S.Místo děkuje Jana Hönlová, členka Klub filatelistů Nová Paka pořádá 4. října 2009 v malém sále P-centra Militký burzu známek, pohlednic a numismatiky. Přijďte vyměnit své přebytky a získat nové přírůstky do své sbírky. KF NOVÁ PAKA BURZY 2009 filatelie, pohlednic a numismatiky 4. října 1. listopadu 6. prosince Nová Paka P-centrum Militký (Velveta) malý sál hod. Kontakt: Zdeněk Vojtíšek mob V prostorách výstavní síně Husova sboru je možné do konce října zhlédnout zajímavou výstavu autogramů významných osobností ze sbírky Jaroslava Míchala z Hradce Králové. Expozici s názvem Výtvarníci, kteří již nejsou mezi námi a na které rádi vzpomeneme je možné navštívit každý všední den od 9.00 do hodin. Za náboženskou obec Církve čs. husitské v Nové Pace Aleš Tomčík, farář 5 Nově otevřená prodejna Hudební nástroje a hudebniny Nová Paka, Čelakovského 463 (bývalá Modrá pyramida). Tel Otevřeno Po-Pá Těšíme se na Vaši návštěvu

6 6 REAKCE NA ČLÁNEK F. ŠKVAŘILA Nesouhlasím s názory opozice v článku Františka Škvařila Jako odborný lesní hospodář městských lesů v Nové Pace jsem byl nepříjemně překvapen názorem pana Škvařila v bodě 6 jeho článku Je třeba brát v úvahu i názory opozice uveřejněném v zářijovém Achátu. Autor uvádí: v pásmu lesa nad rybníkem Fařina se v nedávné době vydováděly těžké stroje při likvidaci lesního porostu. Kmeny stromů byly pohotově odvezeny cesou-necestou pryč a zůstaly jen obrovské koleje jako doklad péče o životní prostředí. Kdopak asi za tento stav nese odpovědnost? Pouhé tři věty, ale i mnoho nepravdy a neinformovanosti autora. Tento porost po těžbě harvestorem není totiž ve správě městských lesů, ale akciové společnosti Lesy ČR, které si zajišťovaly vše od vyznačení těžby až po prodej dřeva. To však autor neuvádí, takže neinformovaný čtenář nabude dojmu, že Město Nová Paka špatně a necitlivě hospodaří v lese. Mohu doložit, že opak je pravdou. Dne provedl Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí kontrolu hospodaření v městských lesích s tímto závěrem: - jsou řádně prováděna preventivní opatření proti výskytu kalamitních škůdců - obnova lesa je řádně prováděna - lesní hospodářská evidence je řádně vedena - ohrožení a poškození životního prostředí ani omezení plnění veřejně prospěšných funkcí lesa nebylo zjištěno Další kontrola, tentokrát z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se zaměřila na letošní zalesnění a stav mladých lesních porostů několik let po výsadbě. Opět bylo shledáno naprosto všechno v pořádku, takže městu byla poskytnuta dotace ve výši 70 tis.kč. Miloš Kříž Odbahnění rybníku Fařina pohledem investora V minulém čísle Achátu se člen zastupitelstva města František Škvařil zabýval odbahněním rybníku Fařina. Na této investiční akci, na kterou město usilovalo získat dotační prostředky po čtyři roky, nenechal niť suchou. S jeho kritikou se investiční oddělení nemůže ztotožnit. Ani postoj starosty mě nenadchnul, když na moji výzvu k odpovědi mávl rukou se slovy: přece každý stejně ví, že František lže a škodí z uražené ješitnosti. Myslím, že se nemá neoprávněně shazovat práce jiných, a proto jsem požádal o vyjádření Ing. Ivana Vokatého, vodohospodářského inženýra, který zastává technický dozor na této akci. Zde je jeho stanovisko k publikovanému článku: 1) Schvalování projektu stavby. Protože jde o stavbu financovanou ze značné části dotací SFŽP, bylo schvalování projektu složité projekt připomínkovala řada institucí, např. Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO Český ráj, Vodní díla technickobezpečnostní dohled a.s. (instituce pověřená ministerstvem k bezpečnostnímu dohledu nad vodními díly), krajský úřad, ministerstvo zemědělství. Jejich připomínky musely být v projektu zohledněny. Projekt byl opakovaně upravován dle vznesených připomínek. 2) Průběžnou kontrolu provádění stavby vykonávám za investora, na stavbu docházím 2x týdně, mimo to s dodavatelem řeším problémy, které se v průběhu stavby vyskytnou. Mimo moji činnost je stavba kontrolována zástupcem SFŽP (Ing. Severou), a to jak rozsah provedených prací, tak jejich kvalita. SFŽP totiž uvolňuje peníze na uhrazení provedených prací až na základě výsledku kontroly. Výsledky kontrol SFŽP jsou protokolovány. 3) Není mi jasné, co František Škvařil myslí odpadovým dřevem. Plůtky (pata svahu k Havlově ulici a dělící hrázky) jsou zhotoveny z materiálu odpovídajícího projektu, jaký se na podobné stavby obvykle používá. 4) Zához svahu přilehlého k ulici není proveden z makadamu, ale z tříděného lomového kamene (rozměry dle předpisu mm). Je pravda, že se obvykle používá lomový kámen netříděný (rozměry mm), jeho urovnání do vrstvy stanovené projektem však není možné. Použitý kámen požadavku ochrany břehu před erozí vyhovuje. K této připomínce je třeba podotknout, že termín makadam je pro kamenivo určité velikosti zrna používán nesprávně makadam je totiž způsob úpravy povrchu, popř. podkladních vrstev komunikací, nikoliv druh kameniva. 5) Svah nádrže Fařina přiléhající k Havlově ulici není dotčen, chybí dosypání zeminy, ohumusování a osetí nad záhozem z kamene, proto se jeví pruh mezi obrubníkem ulice a hranou svahu užší než byl. Projektem je stanovena šíře pruhu 1,6 m a dle měření ( ) bude projekt dodržen. František Škvařil, ač zastupitel, si bohužel nikterak neověřoval věcnou správnost svých tvrzení. Přitom jsou dveře na investičním oddělení pro každého otevřené a každý může informace snadno získat. Nechci dělat soudce mezi Radnicí a opozicí v Nové Pace, ale jsem přesvědčen, že zveřejněná kritika se má opírat o fakta a ne střílet od boku. Klamat veřejnost nepravdami mně připadá nesolidní, zvláště od sportovce, jakým František byl a stále je. Za investiční oddělení Města Nová Paka, Zdeněk Kovařík. Fotografie zachycuje úpravy rybníka, nazývaného lidově Bahňák. Opravená hráz a břehy umožní širší využití Město Nová Paka hledá kronikáře Město Nová Paka hledá kronikáře, který se zájmem o věc bude psát o dění ve městě a zápisky bude schopen doplnit vlastními fotografiemi, případně kresbami. Tato činnost je vhodná pro aktivního důchodce. Práce je finančně ohodnocena částkou ,-Kč ročně a je prováděna na základě Dohody o pracovní činnosti.

7 Blíží se termín voleb, začíná zuřit předvolební boj a politici chřestí zbraněmi. Sice Ústavní soud poněkud zamíchal kartami a zatnul tipec politickému kšeftaření; tedy alespoň na nějakou dobu. Takže kdo ví, jak dlouho ještě budou politici muset v boji vytrvat a nepolevovat. Ale rozjetý vlak se těžko zastavuje. Na stránkách novopackého Achátu spustil volební palbu pan František Škvařil, člen sociální demokracie a opoziční zastupitel. Ve svém článku Je třeba brát v úvahu i názory opozice podrobuje zdrcující kritice činy současného vedení města. Ačkoli v lecčem s panem Škvařilem souhlasím, především s jeho názorem na stavbu bazénu v Nové Pace, nemohu se ubránit dojmu, že argumenty v jeho článku jsou účelově zkreslovány tak, aby zpochybnily aktivity radnice a posílily vliv strany, za níž autor kope. Tak vezměme třeba páně Škvařilovu kritiku toho, že radní mezi svými úspěchy uvádí výstavbu komunikace v oblasti Pusté Proseče a Valdova. Tyto komunikace prý byly poničeny provozem těžkých vozů likvidujících následky polomů v okolních lesích a spravit je měly lesnické firmy. Kdo tam občas jezdí, dobře ví, že stav těchto silnic byl žalostný už dávno před polomy způsobenými vichřicí. Nákladní vozy lesáků této silnici zasadily jen ránu z milosti. Takže oprava by musela být udělána tak jako tak. Chtít peníze od někoho, kdo přidal jen poslední kapku do problému, je vyčůranost typická pro všechny politiky bez rozdílu stranické příslušnosti. Ostatně si myslím, že lesnické firmy by se požadavku na zaplacení opravy silnice, která už stejně byla dávno v rozkladu, s chutí vysmály. Pan Škvařil též prorokuje, že průmyslová zóna Vlkov bude jen černou dírou v rozpočtu a šermuje tím, že naši lidé dojíždějí za prací, protože radnice nedokáže přitáhnout investory. No bodejť, sociální nota; socdem to jaksi mají v náplni práce, takže taková úvaha od jejich člena nepřekvapí. Jenže pan Škvařil zanedbává nejen Ohřívání volebního guláše... to, že celým světem smýká ekonomická krize dotýkající se prakticky veškerého podnikání, ale i fakt, že nic nezkazí jen ten, kdo vůbec nic nedělá. Zřízení průmyslové zóny je jen první nutný krok, chce- -li radnice přilákat investory. Tento krok byl zdárně učiněn, ale s krizí nikdo nepočítal. Investoři se nehrnou, protože nejdou obchody, nejsou peníze a jsou těžkosti se získáním úvěrů. Tak se to zastupitelům hned dá vpálit, protože každý argument se v předvolebním klání hodí. Od pana Škvařila jsme se ale nedozvěděli, jak by investory přilákal on a jakou podporu podnikání a zaměstnanosti jeho strana nabízí; tedy kromě zadlužování příštích generací. Mohl to alespoň stručně naznačit. Zrušení poplatků za třídění odpadu a poplatků za psy označuje pan Škvařil za populistický krok. Upřímně řečeno, můj názor je stejný. Jenže kdo to říká? Člen strany, která svou minulou volební kampaň sama založila na populistické kritice poplatku u lékaře ve výši ceny jednoho piva. Zanedbatelný poplatek přitom měl jasně kladné výsledky - začali jsme méně čekat u lékaře, lékaři se začali pečlivěji věnovat pacientům, lékařské vybavení se začalo zlepšovat. Kritika populismu od socialistů tedy fakt sedí! Když lidé slyší na takové argumenty jako odpuštění třiceti korun poplatku, které socialisté do omrzení prosazují akcemi na hraně zákona, může se někdo divit, že jiná partaj vsadí na jiný populistický krok? Zjevně to voliče v jejich krátkozrakosti oslovuje. Ale naše vlastní zbraň použitá jinou partají je populistická a zavrženíhodná, to přece dá rozum. Volebnímu boji senzačně poslouží i mateřská školka. Pro politiky jsou děti darem z nebe. Rádi se s nimi fotografují, přebírají od nich všelijaké dárky a kytičky, zdvíhají je před kamerami do výše a všemožně využívají jejich roztomilosti. Kdo by neměl rád děti? Voliči tenhle tyátr prostě žerou. Děti samotné, nebo alespoň něco, co se dětí týká, nesmí v žádné volební kampani chybět. Tak bum do nás mateřskou školkou a úvahami, že může se ukázat... že stavba bazénu... může zmařit budoucí rozšíření MŠ! Je to samé možná a kdyby, ale účel to splní dokonale. Když jde o děti, všechny argumenty jdou stranou, voličovo oko zvlhne a hází do urny hlas sociální demokracii, protože voni se staraj vo děti, víte, pani?. Až sem to byly jen takové verbální hrátky na oblbnutí voličů. Ale úsměv mi ztuhnul na tváři, když jsem v odstavci o problémech s rychlou záchrannou službou četl tuto úvahu: Minulá vláda... přilepila zákon k balíku o zdravotnictví... a ten pak neprošel. To však není vinou sociální demokracie, ale chybné koncepce reformy zdravotnictví, kvůli níž nakonec i padla vláda. My ostatní, kteří nejsme vázáni stranickými regulemi, dobře víme, že minulou vládu bezohledně sestřelila s pomocí přeběhlíků právě sociální demokracie a přitom zmařila rozjetou zdravotnickou reformu. Navíc tuto nebetyčnou ostudu způsobila naší zemi uprostřed jejího prestižního předsednictví Evropské unie jen kvůli zduřelé touze po moci a prebendách, bez jakéhokoli ohledu na pověst naší země a blaho jejích občanů. Posunula nás přitom zase kousek blíže náruči ruského medvěda, který nám 45 let ničil životy. Přesně podle českého stylu když nemůžu stejnou kozu mít já, ať sousedovi chcípne!. Ne ne, kvůli žádnému zdravotnictví to nebylo, byl to jen politický boj 7 stylem účel světí prostředky, když se politický výtah k moci a penězům zadrhnul v mezipatře. Na rychlou záchrannou službu v Nové Pace by se peníze jistě nastřádaly, kdyby zdravotnická reforma nebyla trvale zpochybňována, napadána a oklešťována především socialisty. Tak tahle argumentace je opravdu chucpe! Pan Škvařil na konci svého příspěvku vyzývá čtenáře, aby si udělal vlastní úsudek. Já si ten svůj po několikerém pozorném přečtení článku již udělal. Moc pozitivní tedy není, to mi věřte. Samochvála v jeho textu smrdí - skromnost podle mého názoru lidem sluší více. O některých věcech, které autor článku kritizuje, nevím mnoho, často naprosto nic. Ale v bodech, jejichž kritiky jsem se vyhnul, je pravda nejspíš také účelově ohýbána jako vrbový proutek. Článek proto hodnotím jako nedůvěryhodný. Jsem častým kritikem novopacké radnice a zastupitelům ve svých článcích na http: //www.radkyne.cz neodpouštím nic, co radnice podle mého názoru nedělá dobře. Ale argumentovat se snažím férově. Argumenty pana Škvařila mi férové nepřipadají. Politika prostě s jinak milými a příjemnými lidmi dělá divné věci. Jestli se ale mýlím, dejte mi vědět a přesvědčte mne, že pravdu nemám; svou chybu přiznat umím. Richard Kubát, chalupář z Radkyně, Pozorně jsem si přečetl v Achátu č. 9 září 2009 článek: Je třeba brát v úvahu i názory opozice od Františka Škvařila. Největší pozornost jsem zaměřil na část 7 školství. Jde o obecné konstatování a názor pisatele. To respektuji a jeho názor mu nebudu vyvracet. Vzhledem k tomu, že od roku 2002 pracuji ve školském výboru při MěÚ, doplním text článku o konkrétní údaje, které vycházejí z rozboru návštěv jednotlivých školských zařízení zřízených MěÚ. Zaměřím se jen na školy jmenované v článku 1. MŠ a ZŠ v Husitské ulici. Město Nová Paka má zřízena tato školská zařízení: ZŠ Komenského, ZŠ Husitská, 1. MŠ Husitská, 2. MŠ Školní, ZUŠ, DDM, ŠJ ZŠ Komenského a ŠJ ZŠ Husitská. Všechna zařízení jsou právními subjekty. Ředitelé a vedoucí těchto zařízení jsou pověřeni nejen řízením, ale i správou svěřených objektů. Jejich péče o svěřené objekty je velmi dobrá. Všichni operativně sledují stav, poruchy, nutné opravy a občas i havarijní situace a společně s MěÚ je řeší. Tok finančních prostředků je školám poskytován v rámci rozpočtu MěÚ. Kromě

8 8 oficiálního rozpočtu mohou čerpat i z jiných dotací: ŠV, oprav škol, školských projektů a rezervy na školství. V těchto případech se poskytují finance se spoluúčastí zařízení. Kolektiv ŠV se od roku 2002 zajímá, sleduje a snaží se pomoci jednotlivým školám. Prvním krokem je seznámení se s daným problémem a osobní jednání s vedením školy. Vyjadřují se o tom co je trápí a co potřebují. Tyto informace slouží k rozboru situace ve školství v Nové Pace. Pokud je to nutné, svolávají se koordinační schůzky, kde se problém řeší komplexně včetně finančního krytí, ve spolupráci s odbory MěÚ (školským, finančním, investičním). V těchto případech jsou finanční prostředky legalizovány v rámci jednání ŠV a projdou i zápisem. Každá škola má možnost posílat na zasedání ŠV svého zástupce (nebo zveme na jednání ředitele škol). Práce ŠV je tak pod kontrolou veřejnosti. Každý dotaz a připomínka ke ŠV je zodpovězena v rámci zápisu, který je pravidelně zveřejňován na internetu. Z toho je jasně patrné, že se orgány MěÚ pravidelně problematikou školství zabývají a problémy jsou co nejrychleji řešeny. Pro upřesnění a doplnění uvádím akce, které se řešily a probíhají na 1. MŠ a ZŠ Husitské ulici v letech : - 1. MŠ Husitská: - výměna všech oken a vchodových dveří za plastová v celém objektu - přebudování a úprava hygienických zařízení - zakoupení nového nábytku do tříd - položení nových podlahových krytin - pravidelný nákup hraček a pomůcek (např. LEGO) - zakoupení pérových houpadel - zakoupení zahradní chatky - úprava střechy se svody dešťové vody - úprava instalace a oprava elektroinstalace - pravidelné sledování spotřeby dodávaného tepla - ZŠ Husitská: - oprava povrchu střechy a svodů dešťové vody na hlavní budově - úprava prostor (včetně WC) pro detašované pracoviště 1. MŠ - zabezpečení oken v celém areálu proti vypadávání - oprava a úpravy WC - vybudování nového vstupu do části MVD (schody a dveře) - přebudování bývalé chodby (átrium) - demontáž staré tělocvičny - zahájení výstavby nové tělocvičny - příprava na zahájení oplášťování celé budovy. Pokud má pan Škvařil obavu, že výstavbou bazénu nebude místo pro 1. MŠ, mohu ho ujistit, že MěÚ počítá s recipročním využitím okolních pozemků, které by využívaly 1. MŠ, ZŠ a DDM společně, včetně nákladů na údržbu. Demografická křivka narozených dětí bude opět postupně klesat. Ve školní roce byly všechny žádající děti umístěny v předškolních zařízeních. Obdobně tomu bude i následujících letech. Pro zajímavost: od roku 1994 se uvažovalo o rozdělení výstavby sportovních zařízení rovnoměrně v rámci města takto: U ZŠ Komenského sportovní hala, u atletického stadionu zimní stadion a plavecký bazén v prostoru sídliště. Výstavba také tak pokračuje. Pokusil jsem se analyzovat situaci ve školství (hlavně na sídlišti) a domnívám se, že není ani černá nebo bezvýchodná. Je postupně řešena! Za ŠV Josef Tůma, zastupitel Reakce na článek Je třeba brát v úvahu i názory opozice uvedené v čísle 9/2009 Achátu Nechci polemizovat nad všemi body, k nímž se v tomto článku p. Škvařil vyjadřuje. Musím však reagovat na bod č. 1, kde se p. Škvařil velmi odborně vyjadřuje ke kvalitě prováděných prací na odbahnění rybníku Fařina. Je zde dokonce tučně napsáno, že ke zpevnění břehů k Havlově ulici bylo použito odpadové dřevo. Jako zaměstnanec zhotovitele stavby jsem byl pověřen zajištěním materiálu pro zpevnění břehu podél ulice Havlova. Přesně dle projektu jsem od dodavatel. firmy JILOS Horka u Staré Paky zajistil dřevěné smrkové kůly a klády (smrkové výřezy) jakostní třídy III. v kvalitě C (zatřídění dle doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice). Dle výše uvedeného zatřídění se jedná o dříví běžné jakosti pro pilařské zpracování s tím, že oproti vyšším třídám jakosti vykazuje třída III/C větší množství a průměr suků a připouští se větší křivost (průhyb) jednotlivých prvků. Vzhledem k tomu, že dřevěné prvky budou téměř trvale pod vodou, nebude jistě větší sukovitost, popřípadě křivost na závadu a rozhodně nesníží kvalitu celého díla. Co se týče použitého materiálu na zpevnění břehu ulice Havlova, bylo použito přírodní drcené kamenivo 0/250 z lomu Košťálov. Jedná se o surovinu melafyr s kameny velikosti do 250mm, která se běžně používá pro zpevňování břehů stojatých vodních ploch. Veškeré použité materiály odpovídají příslušným ČSN a jsou schváleny dozorem investora a pověřeným pracovníkem dotačního orgánu. Realizovanými opatřeními dojde ke zpevnění a stabilizaci svahu (břehu) k Havlově ulici tak, aby již nedocházelo k ujíždění břehu a sedání vozovky na straně k rybníku. Pisatelovo vyjádření To nenechává v klidu ani vozovku, která už pěkně pracuje a propadá se bohužel neodpovídá realitě, neboť veškeré deformace břehu a vozovky byly způsobeny ještě před započetím jakýchkoliv prací na rybníku Fařina. Závěrem chci připomenout, že v současné době probíhají na rybníku Fařina finální a dokončovací práce tak, aby stavební úpravy mohly být ve sjednaném termínu předány objednateli a tím i k užívání všem občanům Nové Paky. S přáním prožití mnoha krásných chvil u rybníku Fařina Ing. Jozef Vitek a kolektiv zhotovitele firmy OBIS, spol. s r.o. Nová Paka

9 9 ANKETA Dne 10. srpna 2009 vyhlásila svým usnesením Rada města anketu mezi občany. Navázala tak na tradici, kdy občané města Nová Paka mohou přímo vyjadřovat své preference. Ankety se pro zastupitele města staly důležitým zdrojem informací při rozhodování. Osobně patřím k těm zastupitelům, kteří považují výsledky ankety za zásadní. Dotazníkové šetření proběhne z důvodů efektivity při celostátních volbách. Výdaje na městský rozpočet jsou proto minimální. S ohledem na skutečnost, že se jedná o závažná rozhodnutí, rada města vyzvala ve svém usnesení politické strany i občany, aby využili možnosti vyjádřit své názory v časopisu Achát. Anketa má šest otázek s odpovědí ano či ne a jednu otevřenou. Pro budoucí rozhodnutí města bude jistě významný i poměr mezi ano a ne u jednotlivých otázek. Jistě se najdou výhrady ke konkrétnímu znění otázek, ale věřte, že není vůbec jednoduché formulovat je tak, aby odpovědi na ně měly co nejvyšší výpovědní hodnotu, což bylo naší snahou. Dovolte mi drobný komentář k tomu, co vedlo radu města k položení jednotlivých otázek. ad 1) Souhlasíte s výstavbou krytého plaveckého bazénu v Nové Pace? Krytý bazén se umístil v čelní skupině priorit z rozvojového plánu v minulé anketě. Zároveň byl v programu všech stran. Město se na něj, v rozšířené podobě s venkovním bazénem, pokusilo zajistit zdroje z dotačních zdrojů, což se zatím nepodařilo. Je možné, že v příštím roce bude vypsána ještě jedna výzva Regionálního operačního programu financovaného z EU, a to patrně bude poslední šance na získání dotace. Jednoznačná vůle občanů může mít vliv na rozhodnutí krajů o přidělení dotace. Významná část bodů je přidělována za regionální přínos. A zde se může reálně projevit i názor občanů v regionu. V minulém kole rozhodující orgán, jímž je Výbor Regionální rady regionu soudružnosti Severovýchod, který je složený ze zástupců tří krajů (Královéhradecký, Liberecký, Pardubický) upřednostnil záchranu provozní budovy bývalé nemocnice v Nové Pace, čímž řešil problém, který způsobil Královéhradecký kraj jejím předchozím uzavřením. Pokud však nezískáme dotaci, je jedinou možností akci realizovat z vlastních zdrojů. V tomto případě se prozatím uvažuje o toliko kryté části bazénu, která bude mít s ohledem na zdejší podnebí největší využití. Tuto část je možné vystavět za cca 90 mil. Kč. Roční náklady na provoz by měly činit 2,5 mil. Kč. Je zcela nepochybné, že zastupitelstvo akci za kladného výsledku ankety spustí jen v případě, že mu to finanční stabilita umožní. Konkurenčním projektem z vlastních zdrojů je rekonstrukce MKS, která má přijít na cca 85 mil. Kč. Vlastně nyní rozhodujeme, co chceme dřív; obě akce jsou totiž součástí rozvojového plánu do roku Provozní náklady nejsou nízké, ale z pohledu veřejně prospěšných služeb, které financuje město, jsou standardní. Například na provoz zimního stadiónu město ročně přispívá cca 1mil. Kč ročně. Výstavba a oprava komunikací bude pokračovat podle plánu po vlastní ose. ad 2) Je dle Vašeho názoru chybějící obchvat Nové Paky nejzávažnějším problémem města? Obchvat města není v kompetenci města ani kraje. O realizaci rozhodují ústřední orgány státu. Nepochybná vůle občanů však může pomoci městu i kraji k prosazení jeho výstavby. Nyní je obchvat ve fázi výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení. ad 3) Považujete nový stav Komenského ulice za lepší než původní? Komenského ulice byla zjednosměrněna směrem do centra města. Tato úprava toliko pomocí vodorovného dopravního značení umožnila legální parkování u pošty a obchodů v této ulici. Zahuštěním ulice byla přirozeně snížena rychlost vozidel na cca 30 km/hod, což se bohužel do té doby i přes dopravní značení nedařilo - řidiči omezení dostatečně nerespektovali. Reálné zpomalení vozidel zvyšuje i celkovou bezpečnost dopravy v centru. Nová úprava vychází z předpokladu, že do centra města má občan přicházet za službou. Tranzitní doprava zde není žádoucí, ta má projíždět po silnicích I., II. a III. třídy. Návazně bude ještě s obnovou povrchu na hlavní silnici ve směru od Prahy zřízen odbočovací pruh směrem do centra. Nyní je nové řešení naroubováno na faktický stav. Pokud budete považovat nový stav za vhodnější, pak město bude při dalších rekonstrukcích a úpravách Komenského ulice řešit stávající problémy a postupně směřovat k optimálnímu stavu. Na situaci je tedy třeba pohlédnout koncepčně a neutápět se v detailu. Alternativou je předchozí obousměrný provoz bez možnosti parkování. ad 4) Považujete nový stav Masarykova náměstí za lepší než původní? V této otázce je třeba se zamyslet nad tím, jakým směrem má jít budoucí revitalizace náměstí. Jde zejména o koncepční otázku, zda má být na části náměstí parková úprava a zda má tedy parkoviště být pouze v části náměstí. Souhlas s novým stavem, který snížil na Masarykově náměstí počet parkovacích míst o méně než 13%, směřuje k tomu, že budoucí parková úprava pro pěší bude minimálně mezi pomníkem Jana Husa, kostelem a školou. Je zde i souvislost s Komenského ulicí, kde naopak parkovací místa nově vznikla. Alternativou je maximalizace parkovacích míst, jak tomu bylo doposud, bez i byť jen částečně rozšířené parkové úpravy náměstí pro pěší. ad 5) Považujete nový stav ulice Jiřího z Poděbrad za lepší než původní? Zde se jedná o zpětnou vazbu od občanů. Výsledkem této otázky by měla být zejména odpověď na to, zda bylo správné v ulici Jiřího z Poděbrad zřídit pěší zónu s vjezdem pouze pro dopravní obsluhu. Estetika patří až do otázky číslo 6. Alternativou byla jednosměrná silnice se zúženými chodníky. ad 6) Má ve stylu Dukelského náměstí pokračovat rekonstrukce centra města? Dukelské náměstí a okolí, zde myšleno architektonicky včetně ulice Jiřího z Poděbrad, má kromě fasád domů a několika detailů finální podobu. V rámci postupné revitalizace centra je nyní před námi Muzejní náměstí a Masarykovo náměstí včetně oblasti tržnice u autobusového nádraží. V této otázce hledáme odpověď na to, zda považujete architektonický styl již realizovaných úprav za správný, tedy jestli se vám líbí a je funkční. Jedná se zejména o druh použitého materiálu (přírodní žula a pískovec), použití dlažby dle funkčního využití (komunikace pro vozidla a parkoviště - velké žulové kostky, komunikace pro pěší - malá žulová mozaika) způsob dláždění (odlišení jednotlivých funkčních ploch skladbou dlažby či přírodní barvou dlažby). Patří sem i bezpečnost a bezbariérovost (zvýšená místa pro přecházení, ochranné sloupky), lampy (odrazové světlo z moderních lamp), mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola, stožáry na vlajky), živé prvky (fontána), zeleň (stromy, květiny projeví se až v příštím roce). I zde je třeba určitého komplexního pohledu na věc. Zde se jedná o zpětnou vazbu od občanů s dopady do budoucnosti. Alternativní názorem před realizací úprav bylo parkoviště před radnicí v co nejširším rozsahu. (Pozn. Parkovat je nyní možné na nově upravené ploše za Centrálem a do budoucna další parkoviště vznikne též mezi služebnou policie a železničním náspem) ad 7) Co dalšího Vám v Nové Pace chybí? Tato otázka je otevřeného sběrného charakteru. Zde můžete městu sdělit, co dalšího vás trápí. Můžete zde napsat i zcela konkrétní záležitost. S ohledem na budoucí zpracování ankety však prosím pokud možno o co nejstručnější a nejvýstižnější odpověď. Cílem je najít i náměty, které jsou pro město prozatím neviditelné. Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se anket v minulosti účastnili a podíleli se tak na činnosti města. I nyní máte možnost rozhodnout o budoucnosti města a každý odevzdaný anketní lístek zvyšuje váhu vašeho rozhodování v anketě. Proto mi dovolte, abych vás pozval k účasti na hlasování v anketě. Josef Cogan, starosta

10 10 INFORMACE PRO OBČANY NOVÉ PAKY A PŘILEHLÝCH OBCÍ Finanční odbor Městského úřadu v Nové Pace žádá tímto občany města Nové Paky a přilehlých obcí o věnování pozornosti Veřejné vyhlášce Oznámení o uložení písemnosti v souladu s ustanovením 19 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - 1) Není-li správci daně znám pobyt nebo sídlo příjemce, doručí písemnost veřejnou vyhláškou. Stejně se postupuje i v případě, že se adresát písemnosti na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které ohlásil správci daně, nezdržuje. 2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se vyvěsí po dobu patnácti dnů způsobem v místě obvyklým oznámení o uložení písemnosti s jejím přesným označením. Oznámení o uložení písemnosti se vyvěsí jednak v sídle správce daně, jehož písemnost má být příjemci doručena, a jednak v místě příjemcova posledního pobytu nebo sídla. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení. Jmenný seznam občanů s trvalým pobytem na území města Nová Paka a obcí Města Nová Paka bez provedené oznamovací povinnosti a převzetí písemnosti z neznámých důvodů bude k dispozici na úřední desce písemnou formou před budovou úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách města od 5.října Důvodem výše uvedeného je nesplnění povinnosti placení místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z roku 2005, 2006, Sbírka předpisů Město Nová Paka - Obecně závazné vyhlášky č.9/2004, č.9/2005 a č.3/2006. (www.munovapaka.cz nebo MěÚ Nová Paka, 2.patro, dveře č. 70) Achát čtou i v Ústí... Úryvek z dopisu zaslanému dne 10. září 2009 šéfredaktorovi měsíčníku Achát R. Urbanovi. Co nejsrdečněji zdravím z Ústí nad Orlicí Vás, pány sportovce, politiky Cogany i úřednice z novopackého Infocentra, které mi zaslaly tři čísla pěkného časopisu Achát. Vyřiďte jim laskavě mé srdečné pozdravy a velký dík za pěkné propagační materiály Nové Paky. Toto krásné městečko jsem sice navštívil v poslední době mnohokrát, zúčastnil jsem se osmi ročníků Novopacké cyklistické čtyřiadvacetihodinovky a předtím asi pěti závodů Železných mužů. Pravdou je, že po ukončení těchto náročných závodů mi již síly na prohlídku města nezbyly. Vždy jsem byl rád, že jsem se v pořádku dokodrcal vláčkem domů. Ono přestupování s kolem v ruce a krosnou na zádech není moc příjemné. Jsem vydavatelem obdobného periodika v Ústí nad Orlicí, několik čísel našich Ústeckých ozvěn jsem vám spolu s propagačními materiály o našem městě poslal. Těším se i na možnou spolupráci. Co nesrdečněji Vás zdraví Milan Richter OSLAVY STÁTNOSTI Dne v 10 hodin budou položeny květiny u sochy T. G. Masaryka u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu. Poté bude pietní akt pokračovat v Jírových sadech u pomníku obětem druhého odboje a I. světové války. Ilustrační foto - T. G. Masaryk u legionářů

11 11 Vidět lidi znovu šťastné, že se mohou zapojit, být někomu prospěšní Občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace si letos připomíná 5. výročí své existence. Co vše se za tu dobu vytvořilo, bylo jen zlomkem prací zaměstnanců zdejší chráněné dílny Vyšehrad na výstavě v Městském kulturním středisku. A bylo věru co vidět. Od nápadité keramiky, tkaných koberečků, šperků a drobností až po grafiku, obrazy, které svým pojetím budily značnou pozornost laické veřejnosti i odborníků. Před pěti lety jsme začínali v deseti lidech jako malé občanské sdružení, které si hledá své uplatnění. V současné době máme už 300 klientů, říká úvodem jeho jednatelka Jitka Fučíková. Naším posláním je usilovat o naplňování potřeb lidí se zdravotním postižením. Tedy poskytovat i sociální rehabilitaci učit takto handicapované lidi soběstačnosti s možností opětného začlenění do společnosti. K tomu máme nejen poradenství, svého psychologa, ale i rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek. Významnou činností sdružení jsou aktivity chráněné dílny Vyšehrad, která byla založena v roce Původně, až do roku 2008, zde pracovalo ve dvou místnostech dvacet pracovníků - místních i přespolních s různým zdravotním postižením. Zásluhou dotace Úřadu práce Jičín se podařilo koncem roku 2008 dovybavit prostory, kde vznikla druhá keramická dílna a zázemí pro nové šicí stroje s možností zaměstnat další lidi. Kvalita produktů vycházející z této dílny, jejich originalita, nápaditost je už známá nejen v našem kraji, ale i v zahraničí. Sdružení Život bez bariér má řadu aktivit. K těm hlavním patří zakoupení (na splátky) areálu bývalé nemocnice a kláštera v roce Zde je cílem vytvořit zdravotně postiženým a seniorům komplexní centrum pro poskytování veškerých sociálních služeb. Na základě úspěšného projektu získali ze strukturálních fondů EU určité finanční prostředky na obnovu a celkovou rekonstrukci jedné z budov. Po jejím dokončení, (předpoklad do dvou let), zde bude půjčovna kompenzačních pomůcek, sociální rehabilitace, sociální odborné poradenství i chráněné bydlení. V současné době jsou uzavřena výběrová řízení na koordinátora projektu a na výhradního dodavatele stavby, kdy již ke konci října je naplánováno první kopnutí. Co se týče největší samotné historické budovy kláštera, je zde připravena předprojektová dokumentace, postupně je odstraňován havarijní stav objektu a připravujeme vizualizaci objektů včetně záměru využití. Vše je však odvislé od financí. Díky sponzorům, finanční podpoře MPSV, Královéhradeckého kraje i dalších donátorů se daří i přes četná úskalí zvládat i tato úskalí. Ostatně informace o tom všem získali hosté i návštěvníci na vernisáži občanského sdružení Život bez bariér. Zúčastnili se jí zástupci veřejného života Královéhradeckého kraje i města Nové Paky. Mezi nimi byl i Ing. Vladimír Soběslav, kandidát ČSSD do Poslanecké sněmovny: Již delší dobu sleduji úsilí tohoto sdružení, jehož posláním je pomáhat zdravotně handicapovaným lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou postarat o sebe. Je to nesmírně záslužná práce. Už proto, že těchto lidí, bez rozdílu věku, bohužel neustále v naší společnosti přibývá. A potkat to může každého z nás, vlivem civilizačních chorob, celkového způsobu života. Je proto v zájmu naší společnosti, a program ČSSD to jasně deklaruje, pomáhat těmto sdružením při obnově zdraví postižených lidí s možností jejich návratu do ekonomického i společenského života. A vidět takové lidi znovu šťastné, že se mohou opět nějak zapojit, být užiteční, někomu prospěšní, myslím, že k tomu už není třeba co dodávat. Oldřich Houška V současné době už máme 300 klientů, o které se stará tým sociálních pracovníků.

12 12 Svaz důchodců Uplynul týden a je tu zase konec. Chata Lenoch to už je pro nás, členy RS Důchodců Novopacka, krásný pojem. Už několik let jezdíme na stejné místo, za stejným personálem, ve stejném časovém období koncem prázdnin a přece vždycky je to tu jiné, stále lepší. Poslední roky nás byla jen hrstka a letos už jelo 34 lidí. Předloni bylo jen grilování a mls, loni přibyl výlet na Dvoračky a letos další výlet okružní cesta po vrcholcích až do Vysokého nad Jizerou. Nechyběl ani mls a grilování. Program se nám stává stále pestřejší ze strany personálu, ale i našeho vedoucího pana Bohouška Hamáčka, který nás vede rukou pevnou, ale i jemnou. Velké poděkování patří všem na Lenochu, našemu výboru i Bohouškovi. Bez nich by nebyla ta pohoda. Přálo nám i počasí, a tak se mnoho z nás koupalo venku v bazénu, který byl mírně přihřívaný, i když studený, ale osvěžující. Na své si přišli i houbaři, kteří se rozbíhali do lesa. Někteří sušili domů a druzí zásobovali kuchyň. Chata Lenoch je opravdu na naše lenošení, ale personál nemá s lenorou nic společného. Děkujeme všem, co nám umožnili tak krásnou dovolenou, kde jsme mohli všichni dělat to, co nám bylo příjemné. Chodit a poznávat, luštit křížovky, houbařit, koupat se nebo i jen tak pohodově lenošit. Díky, díky, díky. Alena Horáčková

13 ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNA 9. FESTIVAL KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY Vystoupí smíšené sbory: Hlas, Nová Paka, Tristianus, Trstená na Horní Oravě, Slovensko Ratibor a Vesna, Hořice Septeto rodiny Čančíkovy, Nová Paka Vodopád, Nová Paka v pátek 2. října 2009 v 19:00 klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie Emil Somol devadesátiletý Letos 2. října se dožije úctyhodných devadesáti let jeden z průkopníků novopackého basketbalu Emil Somol. Když se vrátil z koncentráku, kde byl s mnoha dalšími studenty vězněn, nastartoval v našem městě sypolu s dalšími nadšenci pro tento sport pod bezednými koši, který má dnes v Nové Pace již sedmašedesátiletou tradici. Po dokončení studia, přerušeného válkou a koncentračním táborem, mu později jeho profese neumožňovala věnovat se aktivně sportu celotýdenní žití na stavbách přehrad - Vír na Moravě, Slapy, následně Orlík a 13 Na snímku Emil Somol, kdy ve svém mládí stál s dalšími průkopníky u zrodu novopackého basketbalu. práce na předvýrobní přípravě výstavby jaderné elektrárny Temelín, sportovní činnost ze života vylučovaly. Aktivní návrat k basketbalu uskutečnil až po dlouhých čtyřiceti letech v roce 1985, ale to již v Praze, prostřednictvím devítileté vnučky, kterou přivedl do sportovního klubu TJ Podolí. Po krátké době se začal podílet na činnosti tohoto družstva. Mezi úspěchy mladých dívek bezesporu patřilo pražské prvenství v roce 1997 Pohár večerní Prahy, kde zvítězily v turnaji osmi krajských vítězů z Čech a Moravy. Dále se s družstvem účastnil i turnajů v zahraničí, v neposlední řadě, když reprezentovali v květnu 1991 naši republiku na velkém celoevropském turnaji konaném v belgickém městě Liege. Význam podtrhovala skutečnost, že některá družstva byla národním výběrem. Z těchto dívek a dalších basketbalistek Prahy potom sestavil družstvo žen, se kterým pod názvem Londýnská bojoval o postup do pražského přeboru. Rozhodující utkání pro neúčast soupeře vyhráli kontumačně. Vítězství získané tímto způsobem nepřijali a později dodatečné utkání těsně prohráli a tím postup ztratili. Český olympijský výbor v roce 1998 ocenil toto gesto cenou Fair-play. Za další tři roky se družstvu podařilo do pražského přeboru postoupit. Po několika letech v této soutěži Emil Somol svoji trenérskou činnost vzhledem ke svému stáří ukončil a klub se později rozpadl. Zanikl tak pojem Londýnská a dnes devadesátiletý packý rodák, který pomáhal basketbalu v našem městě na nohy, natrvalo ukončil aktivní vztah k basketbalu. Stručný basketbalový životopis ukazuje, že láska k basketbalu, kterou získal Emil Somol ve svém mládí na své rodné hroudě, může setrvat až do hodně pozdních let, i když na jiném místě. Emile, pačtí basketbalisté Ti přejí nadále stálé zdraví a ještě hodně let života, aby ses mohl zúčastňovat dále našich srazů, které konáme vždy po pěti letech. (po)

vánka do Suchardova domu Pozvánka do Suchardova domu Pozvánka do Su

vánka do Suchardova domu Pozvánka do Suchardova domu Pozvánka do Su 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ DUBEN 2004 - èíslo 4 15,-Kč V pátek dne 2. dubna o 16. hodině bude v Suchardově domě novopackého muzea zahájena letošní výstavní sezona vernisáží výstavy nazvané

Více

Střední škola gastronomie a služeb v Jičíně - městě pohádky

Střední škola gastronomie a služeb v Jičíně - městě pohádky 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ŘÍJEN 2010 - číslo 10-15,-Kč Střední škola gastronomie a služeb v Jičíně - městě pohádky Již řadu let spolupracuje velmi skutečně nestíhali. S velkým dílnách,

Více

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - LISTOPAD 2009 - číslo 11-15,-Kč

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - LISTOPAD 2009 - číslo 11-15,-Kč 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - LISTOPAD 2009 - číslo 11-15,-Kč I když paní Zima udeřila o něco dříve, nehledě na počasí se v Nové Pace buduje nový přechod u křižovatky U Kocourků. Chodcům

Více

Jaro přichází... foto: Jiří Čejka

Jaro přichází... foto: Jiří Čejka 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - DUBEN 2008 - číslo 4-15,-Kč Z OBSAHU ČÍSLA: PARKOVÁNÍ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ MUZEUM A VÝSTAVY

Více

VELIKONOCE NA PACE. MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - DUBEN 2009 - číslo 4-15,-Kč

VELIKONOCE NA PACE. MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - DUBEN 2009 - číslo 4-15,-Kč 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - DUBEN 2009 - číslo 4-15,-Kč Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů. Jsou vlastně pozůstatkem roku, řízeného slunovratem a úplňkem. V šestém století

Více

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ MĚSTA OD 15. 8. 2013 DO 15. 9. 2013

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ MĚSTA OD 15. 8. 2013 DO 15. 9. 2013 ACHÁT 15 Kč 2 ACHÁT - měsíčník pro občany Nové Paky a okolí INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ MĚSTA OD 15. 8. 2013 DO 15. 9. 2013 RADA MĚSTA: Finance: schvaluje účetní závěrky příspěvkovým organizacím města

Více

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC - SRPEN 2009 - číslo 7-8 - 15,-Kč. Foto: Martin Máslo. Novopacké Slavnosti slunovratu

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC - SRPEN 2009 - číslo 7-8 - 15,-Kč. Foto: Martin Máslo. Novopacké Slavnosti slunovratu 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC - SRPEN 2009 - číslo 7-8 - 15,-Kč Foto: Martin Máslo Novopacké Slavnosti slunovratu 2 ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU Informace o činnosti orgánů města Od

Více

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ MĚSTA OD 15. 2. 2014 DO 15. 3. 2015

INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ MĚSTA OD 15. 2. 2014 DO 15. 3. 2015 ACHÁT 15 Kč 2 ACHÁT - měsíčník pro občany Nové Paky a okolí INFORMACE O ČINNOSTI ORGÁNŮ MĚSTA OD 15. 2. 2014 DO 15. 3. 2015 RADA MĚSTA: ÚSSM: schvaluje přijetí paní Marie Podhorové, Marie Jonové a paní

Více

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - BŘEZEN 2011 - číslo 3-15,-Kč

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - BŘEZEN 2011 - číslo 3-15,-Kč měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - BŘEZEN 2011 - číslo 3-15,-Kč Foto: Jakub Müller Z obsahu čísla: Zprávy z městského úřadu * Pačáci na cestách

Více

Jak bude vypadat bazén?

Jak bude vypadat bazén? 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ŘÍJEN 2007 - číslo 10-15,-Kč Jak bude vypadat bazén? Komise pro bazén spolu s vybraným architektem Ing. Janem Čížkem pracuje od června na projektu bazénu.

Více

Velikonoce jsou svátkem

Velikonoce jsou svátkem 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ DUBEN 2006 - číslo 4 15,-Kč Velikonoce jsou svátkem pozoruhodným a krásným. Končí nekonečný dlouhý půst a nastává důležitá škaredá neboli sazometná středa

Více

Nová Paka opravuje památky, ale zároveň vytváří podmínky pro novou tvář města

Nová Paka opravuje památky, ale zároveň vytváří podmínky pro novou tvář města 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ŘÍJEN 2005 - číslo 10-15,-Kč Nová Paka opravuje památky, ale zároveň vytváří podmínky pro novou tvář města Nová Paka je skutečně zvláštní městem. Nemyslím

Více

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ŘÍJEN 2006 - číslo 10-15,-Kč

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ŘÍJEN 2006 - číslo 10-15,-Kč 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ŘÍJEN 2006 - číslo 10-15,-Kč Vážení spoluobčané, po čtyřech letech končí mandát tohoto zastupitelstva. Ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhnou nové volby

Více

Městský úřad v Nové Pace a Redakční rada Achátu přejí všem svým čtenářům krásné prožití léta a příjemnou dovolenou!

Městský úřad v Nové Pace a Redakční rada Achátu přejí všem svým čtenářům krásné prožití léta a příjemnou dovolenou! 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC - SRPEN 2006 - číslo 7, 8-15,-Kč Foto J. Čejka Městský úřad v Nové Pace a Redakční rada Achátu přejí všem svým čtenářům krásné prožití léta a příjemnou

Více

V čísle najdete: Zprávy z Rady města Informace k volbám Otevřený dopis Výročí filatelistů Nad dopisy čtenářů Program MKS a kina Sport

V čísle najdete: Zprávy z Rady města Informace k volbám Otevřený dopis Výročí filatelistů Nad dopisy čtenářů Program MKS a kina Sport 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ZÁŘÍ 2006 - číslo 9-15,-Kč V čísle najdete: Zprávy z Rady města Informace k volbám Otevřený dopis Výročí filatelistů Nad dopisy čtenářů Program MKS a kina

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - DUBEN 2012 - číslo 4-15,-Kč

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - DUBEN 2012 - číslo 4-15,-Kč měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - DUBEN 2012 - číslo 4-15,-Kč Foto: Jakub Müller Z obsahu čísla: Zprávy z městského úřadu * Rozpis svozu

Více

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVEN 2009 - číslo 6-15,-Kč

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVEN 2009 - číslo 6-15,-Kč 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVEN 2009 - číslo 6-15,-Kč V čísle najdete: Oznámení o konání voleb Doprava v centru nově Kamenná krása na Labi Co nového v ZUŠ? Z nedávné historie Den

Více

7/8/9 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. foto Karel Vosátka

7/8/9 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. foto Karel Vosátka 7/8/9 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ foto Karel Vosátka Úvodník 10 NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMŮ MČ PRAHA DOLNÍ POČERNICE Vážení spoluobčané, v dubnu letošního roku se uskutečnilo v hotelu Svornost 1. Fórum Zdravé

Více

M A G A Z Í N. zlín. Z Á Í 2 0 0 9 R O â N Í K X V. Podzimní jarmark 16. 18. 9. V sledky soutûïe Rozkvetlé mûsto 2009

M A G A Z Í N. zlín. Z Á Í 2 0 0 9 R O â N Í K X V. Podzimní jarmark 16. 18. 9. V sledky soutûïe Rozkvetlé mûsto 2009 M A G A Z Í N zlín 9 Z Á Í 2 0 0 9 R O â N Í K X V Podzimní jarmark 16. 18. 9. V sledky soutûïe Rozkvetlé mûsto 2009 ZLÍN OČIMA KARLA JANKOVIČE Karel Jankovič má jako člen Rady města Zlína ve své kompetenci

Více

Opravy Sboru Dr. Karla Farského v Semilech završila slavnostní bohoslužba. Ročník XI. číslo 7, 8 (141, 142) Pátek 29. srpna 2003.

Opravy Sboru Dr. Karla Farského v Semilech završila slavnostní bohoslužba. Ročník XI. číslo 7, 8 (141, 142) Pátek 29. srpna 2003. Ročník XI. číslo 7, 8 (141, 142) Pátek 29. srpna 2003 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 30. ZÁŘÍ Uzávěrka: 22. září V neděli 10. srpna se zcela zaplnily prostory

Více

Březen za kamny je dobré dát si čaj nebo kafíčko

Březen za kamny je dobré dát si čaj nebo kafíčko 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ Březen za kamny je dobré dát si čaj nebo kafíčko STAČÍ TŘEBA JEN CIKORKA, KTE- ROU ZAČAL KAREL ZÁHORSKÝ V PACE VYRÁBĚT PŘED 160 LETY. TÍM VYTVOŘIL ZÁKLAD PRO

Více

území města. Úspory se dotkly nejenom investic ve městě, ale především

území města. Úspory se dotkly nejenom investic ve městě, ale především INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA JIČÍNA Pozvánka na IX. Městský ples Zveme Vás srdečně na tradiční městský ples, který se koná v pátek 17. 2. 2012 od 19h ve velkém sále Masarykova divadla. K tanci hraje Orchestr

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Blanska str. 4 Blanenské místní referendum o hotelu Dukla str. 5 Problematika centrálního zásobování teplem str. 7 Dopravní hřiště přechází

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

Blanenská IT firma expanduje do oblasti cestovního ruchu

Blanenská IT firma expanduje do oblasti cestovního ruchu Městská policie Blansko slaví 20 let str. 8 Čistírna odpadních vod otevřela veřejnosti str. 8 V Blansku obnoví kostelní věže str. 3 Investiční akce a opravy str. 5 Průvodcovská služba v Blansku str. 10

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 5 říjen 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Klobouk dolů, pane starosto... píše ve svém dopise čtenář David Šlouf - str. 3

Více

ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU ZAHÁJENO Sen mnoha generací se stává skutečností

ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU ZAHÁJENO Sen mnoha generací se stává skutečností ČÍSLO 6 ŘÍJEN 2010 www.mujicin.cz Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí Informace o termínech voleb, právech voliče, voličském průkazu, způsobu volení a volebních obvodech. (str. 2) SLOUPEK

Více

Zvolili jsme nové zastupitele Komunální a senátní volby v Jičíně

Zvolili jsme nové zastupitele Komunální a senátní volby v Jičíně ČÍSLO 7 PROSINEC 2010 www.mujicin.cz Stěhování prvních úředníků do Arisu Odbor životního prostředí a odbor kultury a cestovního ruchu se 13. 12. přestěhuje do Arisu, Celní úřad se přesune na adresu Havlíčkova

Více