Podzim je tady, neodvratně... foto: A. Kubátová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podzim je tady, neodvratně... foto: A. Kubátová"

Transkript

1 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ŘÍJEN číslo 10-15,-Kč Podzim je tady, neodvratně... foto: A. Kubátová

2 2 ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU Informace o činnosti orgánů města Od 15. srpna 2009 do 15. září 2009 Rada města schválila: Hospodaření s majetkem města: výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí domu č. p. 34, Dukelské nám., Nová Paka. pronájem části nemovitosti č. p. 353 v k. ú. Nová Paka firmě Petr Bílek, IČ: , pro umístění informační cedule Veřejné zakázky: výběrové řízení akce: Nová Paka - Multifunkční hřiště Nová Paka Štikov, vítězný uchazeč firma TECHTEX, s. r. o., Praha 8 výběrového řízení akce: Vegetační úpravy okružní křižovatky na silnici I/16 Pražská Nádražní ul. (u obchodního domu Lidl) v Nové Pace, vítězný uchazeč BS-TILIA, s. r. o., Ohaveč 15 výběrové řízení akce: Vegetační úpravy parčíku v ulici Staropacká v Nové Pace, vítězný uchazeč Zahradnické služby, Bc. Zdeněk Kratochvíl, Pardubice Sociální služby: přijetí paní Antonie Ticháčkové (1920) do Domova pro seniory Investice: dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou UNI PLUS s. r. o.,kosmonosy, na stavbu: Přístavba tělocvičny k budově 2. ZŠ ul. Husitská smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s VČP Net, s.r. o., Hradec Králové pro akci: Přístavba zimního stadionu ubytovací zařízení Finance: příspěvek ve výši 3.000,-Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nová Paka na ceny 8. ročníku basketbalového turnaje žen O Novopacký pohár přijetí finančních prostředků (dotace) ve výši Kč ze SFŽP ČR, z Operačního programu Životní prostředí na akci: Regenerace příměstských rekreačních lesů v lokalitě Střelnice v Nové Pace Odpady: souhlas pro o.s. Život bez bariér, Nová Paka s umístěním nepotřebné zeminy vhodné k rekultivaci z p. p. č. 165 v k. ú. Nová Paka, do prostoru bývalé cihelny ve Staré Pace za předpokladu, že bude zajištěno urovnání dovezené zeminy Městský úřad: vyhlášení výběrového řízení na dodávku a implementaci spisové služby pro MěÚ odkoupení části pozemku parc. č. 3680/11 k. ú. Nová Paka, trvalý travní porost o výměře cca 130 m 2 z majetku Pavla Laušmana, Nová Paka, za cenu 400,-Kč/m 2 prodej části pozemku parc. č. 545/1 k. ú. Štikov, ost. plocha ost. komunikace o výměře cca 50 m 2 do vlastnictví Lenky Kupkové, Nová Paka za cenu 100,-Kč /m 2 směna části pozemku parc. č k. ú. Nová Paka, st. p., o výměře 32 m 2 (dle GP č /2009 jedná se o pozemek parc. č k. ú. Nová Paka) ve spoluvlastnictví Miroslavy Blažkové, Zuzany Boura, Danuše a Josefa Hradeckých, Martiny Kopecké, Zdeňky Procházkové a Soni Skočovské, všichni Achátová 518, Nová Paka, za část pozemku parc. č.1939/7 k. ú. Nová Paka, zahrada, o výměře 6m 2 a část pozemku parc. č k. ú. Nová Paka, ost. plocha, výměra 26 m 2, k.ú. Nová Paka, ve vlastnictví Města Nová Paka směna části pozemku parc. č. 297/1 k. ú. Kumburský Újezd o výměře cca 469 m 2 ve vlastnictví p. Fialy Vladimíra, bytem Kumburský Újezd, za část pozemku parc. č. 433/1 k. o výměře cca 629 m 2, část pozemku parc. č. 303/4 k. o výměře cca 87 m 2 a pozemek parc. č. st. 141, o výměře 12 m 2,, vše k.ú. Kumburský Újezd ve vlastnictví Města Nová Paka, za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků doplatí p. Vladimír Fiala Městu Nová Paka doplatek 600,- Kč /m 2, odkoupení části pozemku parc. č. 283/1 orná půda o výměře cca 21 m 2 a části pozemku parc. č. 283/2, zahrada o výměře cca 52 m 2, vše k. ú. Kumburský Újezd, z majetku p. Jana Hrnčíře, Mšeno n/nisou, za cenu 600,- Kč/m 2, odkoupení části pozemku parc. č. 295, zahrada o výměře cca 38 m 2 a části pozemku parc. č. st. 46 o výměře cca 16 m 2, k.ú. Kumburský Újezd z majetku pana Otto Knappa a paní Ivany Knappové, oba bytem Kumburský Újezd, za cenu 600,- Kč/ m 2 odkoupení pozemků - části původního pozemku parc. č k. ú. Nová Paka silnice I/16 dle GP č /2007 nově označené pozemky parc. č. 4095/14 17 m 2, 4095/15 36 m 2, 4095/16 131m 2, 4095/17 65 m 2, 4095/18 14 m 2, 4095/19 23 m 2, 4095/20 15 m 2, 4095/21 23 m 2, 4095/ m 2, dle GP č /2007 nově označený pozemek parc. č.4095/8 k. ú. Nová Paka o výměře 308 m 2, z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, Praha 4, do vlastnictví Města Nová Paka za cenu stanovenou znaleckým posudkem. odkup části pozemku parc. č. 942 k. ú. Nová Paka nově dle GP č /2009 pozemek parc. č k. ú. Nová Paka o výměře 270 m 2 z vlastnictví p. Šárky Nožičkové, Nová Paka, za cenu 650,- Kč/m 2 odkoupení části pozemku parc. č. 3680/1 k. ú. Nová Paka, Zastupitelstvo města konané 9. září 2009 schválilo: Finance: 3. úpravu rozpočtu na rok 2009 (navýšení příjmů o dotace a výdajů zejména v oblasti investic), celkové příjmy a výdaje ve výši tis. Kč přijetí účelové neinvestiční dotace Kč Královéhradeckého kraje na požární ochranu - výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Nová Paka pro rok 2009 Dispozice s nemovitostmi: prodej části pozemku parc. č. 568/1 k. ú. Štikov, ost. plocha ost. komunikace o výměře cca 130 m 2 do vlastnictví p. Rudolfa Krause, Štikov, za cenu 100,- Kč/m 2

3 3 orná půda o výměře cca 240 m 2 z majetku Jolany a Miroslava Jebavých, Vlkov, Nová Paka, za cenu 400,- Kč/m 2 výkup části pozemku p. č. 725/20 o výměře 167 m 2, orná půda a části pozemku p. č. 724/5 o výměře 3 m 2, ost. plocha od vlastníků Daniely a Petra Malých, Vrchovina, Nová Paka za dohodnutou cenu 500,- Kč/m 2 + náhrada ,- Kč za zbudovaný nájezd na budoucím měst. pozemku odkoupení pozemku p. č. 4118/23 k. ú. Nová Paka o výměře 27 m 2, druh pozemku ost. plocha, ost. komunikace, vlastník Správa železniční dopravní cesty, Praha, za dohodnutou cenu 8.000,- Kč odkoupení pozemku PK 306 k. ú. Kumb. Újezd o výměře 9264 m 2 od spoluvlastníků Ladislava Kováře, St. Paka (1/2), Jany Kovářové, Nová Paka (1/4) a Věry Skrbkové, Valdice (1/4) za dohodnutou cenu 280 Kč/m 2. Důvodem výkupu je začlenění pozemku do průmyslové zóny Spolupráce s jinými subjekty: záměr realizace projektu: Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR dohoda o spolupráci na shora uvedeném projektu mezi městem Nová Paka, obcí Bohuslavicemi a městem Pieszyce. spolufinancování projektu: Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic ve výši EUR z rozpočtu Města Nová Paka, na roky Investice: podání projektu: Revitalizace 2. ZŠ 2. etapa/modernizace obvodových plášťů /Husitská ulice, Nová Paka. ZM ukládá zapracovat spoluúčast města na projektu Revitalizace 2. ZŠ 2. etapa/ modernizace obvodových plášťů/husitská ulice, Nová Paka do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši 9 mil. Kč a pro rok 2011 ve výši 6,5 mil. Kč realizace projektu: Rekonstrukce a modernizace ČOV Nová Paka z OPŽP se spoluúčastí Města Nová Paka ve výši 23 mil. Kč, z rozpočtu na roky Osadní výbory: předsedkyní osadního výboru Heřmanice zvolena paní Stanislava Kristiánová, členem osadního výboru Heřmanice zvolen pan Jiří Novák Rozvoj města: zadání územního plánu Města Nové Paky. prezentace studie Slovany západ bytová výstavba M. Nádvorníková úplné znění zápisů a usnesení na Pozvánka na vítání občánků Dovolujeme si tímto pozvat všechny malé občánky narozené od 1. dubna 2009 do 30. září 2009 na slavnostní uvítání novopackých občánků do života. To se bude konat v sobotu 21. listopadu 2009 v obřadní síni na Masarykově náměstí čp. 1. Prosíme rodiče dětí, kteří mají zájem se tohoto malého slavnostního obřadu zúčastnit, aby se přihlásili nejpozději do na Městském úřadě v Nové Pace, oddělení matriky, přízemí, dveře č. 3, telefon , ilustrační foto kde také obdrží další informace o konání obřadu. Těšíme se na setkání s Vámi. Správní odbor MěÚ Nová Paka, matrika

4 4 PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD ZE ZAHRAD Podzim 2009 Upozorňujeme občany, že budou provedeny svozy velkoobjemového odpadu ze zahrad dle následujícího harmonogramu. datum místo přistavení kontejneru od do sobota Moravská Česká 7,30 až 8,15... Jugoslávská Lužická 7,45 až 8,30 Těšínská Slezská 8,00 až 8,45 Šlejharova (přejezd ČD) 8,15 až 9,00 Zahradní Havlova 8,30 až 9,15 Havlova 8,45 až 9,30 J. Kocourka 9,00 až 9,45 Staropacká 9,15 až 10,00 S. Suchardy (pod MÚ) 9,30 až 10,15 Opolského 9,45 až 10,30 Budečská 10,00 až 10,45 Školní 10,15 až 11,00 Čelakovského 10,30 až 11,15 Kaplička (spojka za ní) 10,45 až 11,30 Lipová 11,00 až 11,45 K. V. Raise 11,15 až 12,00 V Aleji (u garáží) 11,30 až 12,15 Svobody Sv.Čecha 11,45 až 12,30 Gebauerova F. Pecháčka 12,00 až 12,45 Gebauerova Křížová 12,15 až 13,00 Husitská (u prodejny) 12,30 až 13,15 Husitská (u školy) 12,45 až 13,30 Achátová 13,00 až 13,45 Cihlářka 13,15 až 14,00 sobota K. Čapka 7,30 až 8,15 Heřmanická T. Novákové 7,45 až 8,30 L. Zívra 8,00 až 8,45 J. Grafka 8,15 až 9,00. Heřmanice dr. K. Tučka 8,30 až 9,15 3. května 8,45 až 9,30 Na Kopečku 9,00 až 9,45 Na Vyhlídce 9,15 až 10,00 Harantova (u jídelny) 9,30 až 10,15 Smetanova (nahoře) 9,45 až 10,30 Smetanova (dole) 10,00 až 10,45 Vrchovinská (za mototechnou) 10,15 až 11,00 Krkonošská (Podskalí) 10,30 až 11,15 Valdov u autobusové zastávky 10,45 až 11,30 Vlkov u čp.4. 11,00 až 11,45 Heřmanice odbočka na Studénku 11,15 až 12,00 Studénka (u bytovky) 11,30 až 12,15 Kumburský Újezd (u transformátoru) 11,45 až 12,30 Přibyslav - (točna) 12,00 až 12,45 Štikov kpt. Fejfara 12,15 až 13,00 Štikov (u bývalého OÚ) 12,30 až 13,15 Štikov náves (u pož. nádrže) 12,45 až 13,30 Radkyně (točna) 13,00 až 13,45 Vrchovina - (u garáží) 13,15 až 14,00 Štikov u čp ,20 až 13,35 Vrchovina - (u pož. zbrojnice) 13,45 až 14,30.. Vrchovina Medlík J. AUTOOPRAVNA 14,00 až 14,45 Podlevín (u bývalé hospody) 14,15 až 15,00 Kontejnery slouží pro listí, trávu, větve do průměru 5 cm, piliny, hnůj, květiny, slupky, ovoce, zeleninu. Aby nebyla tato surovina znehodnocena jiným odpadem, bude na nakládání dohlížet zaměstnanec firmy. Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů Podzim 2009 Upozorňujeme občany, že budou odebírány odpady pouze osobně doručené, nikoli odložené na příslušném stanovišti. Seznam druhů odebíraných odpadů: Televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, plechovky se zbytky barev, pneumatiky, počítače, železný šrot. Budeme brát i železný šrot. datum místo přistavení hodina přistavení sobota Studénka (u hospody) 7,30 až 8,00 Kumburský Újezd (u transf.) 8,15 až 8,45 Vlkov 9,00 až 9,30 Valdov (u autobus. zastávky) 9,45 až 10,15 Přibyslav - (točna) 10,30 až 11,00 Radkyně - (točna) 11,15 až 11,45 Štikov (u bývalého OÚ) 12,45 až 13,15 Vrchovina (u požární zbroj.) 13,30 až 14,00 Podlevín 14,15 až 14,45 Podskalí 15,00 až 15,30 Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů Podzim 2009 Upozorňujeme občany, že budou odebírány odpady pouze osobně doručené, nikoli odložené na příslušném stanovišti. Seznam druhů odebíraných odpadů: Televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, plechovky se zbytky barev, počítače, pneumatiky. Budeme brát i železný šrot. datum místo přistavení hodina přistavení pro oblast sobota ul. Česká ,30 až 8,00 Slovany ul. Ruská ,15 až 8,45 Slovany parkoviště /trhy / 9,00 až 9,30 střed města ul. Čelakovského /FÚ/ 9,45 až 10,15 střed města křižovatka Dvořákova Foersterova 10,30 až 11,00 Smetanka křižovatka 3. května Na Kopečku 11,15 až 11,45 za pivovarem Za Kapličkou ul. V Aleji 12,45 až 13,15 u hřbitova křižovatka Gebauerova Svobody 13,30 až 14,00 Ořechovka Husitská u školy 14,15 až 14,45 Žižkov U Studénky ,00 až 15,30 Sídliště křižovatka Heřmanická Zeminy 15,45 až 16,15 Obec MÚ Nová Paka ing. Pyciak životní prostředí Marius Pedersen a.s. Kamil Glos stř. Nová Paka Soukromá účetní kancelář v Nové Pace nabízí: Zpracování účetnictví na klíč Vedení daňové evidence Provádění mzdové agendy Zhotovení výkazů, přiznání a další dílčí činnosti Pracovní doba non-stop

5 Psi v nouzi, tentokrát finanční Občanské sdružení Místo nahrazuje absenci psího útulku v Nové Pace už od roku Za tuto dlouhou dobu jsme zachránili,vyléčili a umístili hodně psů a koček. Celá historie je na Vše jsme dosud zvládali z členských příspěvků, finančních darů od dobrovolných sponzorů, peněžité pomoci města a výtěžků z charitativních činností. Letošní rok byl ale plodnější. Na štěňata. Dvě fenky, kterých se sdružení ujalo, byly březí a celkem nám porodily 15 štěňat. Jedna rodila císařským řezem a u obou probíhaly poporodní komplikace. Takže jsme se stali téměř denními pacienty ordinace paní doktorky Cholmatové. Léčba, léky, krmení, specialní výživa štěňat, doprava, očkování.sečteno, podtrženo - jsme v červených číslech. Obracíme se proto na naše spoluobčany, kteří mají možnost pomoci nám. Je to vyjímečná situace, a my oceníme každou korunu. Číslo našeho účtu je: /0300 Za O.S.Místo děkuje Jana Hönlová, členka Klub filatelistů Nová Paka pořádá 4. října 2009 v malém sále P-centra Militký burzu známek, pohlednic a numismatiky. Přijďte vyměnit své přebytky a získat nové přírůstky do své sbírky. KF NOVÁ PAKA BURZY 2009 filatelie, pohlednic a numismatiky 4. října 1. listopadu 6. prosince Nová Paka P-centrum Militký (Velveta) malý sál hod. Kontakt: Zdeněk Vojtíšek mob V prostorách výstavní síně Husova sboru je možné do konce října zhlédnout zajímavou výstavu autogramů významných osobností ze sbírky Jaroslava Míchala z Hradce Králové. Expozici s názvem Výtvarníci, kteří již nejsou mezi námi a na které rádi vzpomeneme je možné navštívit každý všední den od 9.00 do hodin. Za náboženskou obec Církve čs. husitské v Nové Pace Aleš Tomčík, farář 5 Nově otevřená prodejna Hudební nástroje a hudebniny Nová Paka, Čelakovského 463 (bývalá Modrá pyramida). Tel Otevřeno Po-Pá Těšíme se na Vaši návštěvu

6 6 REAKCE NA ČLÁNEK F. ŠKVAŘILA Nesouhlasím s názory opozice v článku Františka Škvařila Jako odborný lesní hospodář městských lesů v Nové Pace jsem byl nepříjemně překvapen názorem pana Škvařila v bodě 6 jeho článku Je třeba brát v úvahu i názory opozice uveřejněném v zářijovém Achátu. Autor uvádí: v pásmu lesa nad rybníkem Fařina se v nedávné době vydováděly těžké stroje při likvidaci lesního porostu. Kmeny stromů byly pohotově odvezeny cesou-necestou pryč a zůstaly jen obrovské koleje jako doklad péče o životní prostředí. Kdopak asi za tento stav nese odpovědnost? Pouhé tři věty, ale i mnoho nepravdy a neinformovanosti autora. Tento porost po těžbě harvestorem není totiž ve správě městských lesů, ale akciové společnosti Lesy ČR, které si zajišťovaly vše od vyznačení těžby až po prodej dřeva. To však autor neuvádí, takže neinformovaný čtenář nabude dojmu, že Město Nová Paka špatně a necitlivě hospodaří v lese. Mohu doložit, že opak je pravdou. Dne provedl Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí kontrolu hospodaření v městských lesích s tímto závěrem: - jsou řádně prováděna preventivní opatření proti výskytu kalamitních škůdců - obnova lesa je řádně prováděna - lesní hospodářská evidence je řádně vedena - ohrožení a poškození životního prostředí ani omezení plnění veřejně prospěšných funkcí lesa nebylo zjištěno Další kontrola, tentokrát z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se zaměřila na letošní zalesnění a stav mladých lesních porostů několik let po výsadbě. Opět bylo shledáno naprosto všechno v pořádku, takže městu byla poskytnuta dotace ve výši 70 tis.kč. Miloš Kříž Odbahnění rybníku Fařina pohledem investora V minulém čísle Achátu se člen zastupitelstva města František Škvařil zabýval odbahněním rybníku Fařina. Na této investiční akci, na kterou město usilovalo získat dotační prostředky po čtyři roky, nenechal niť suchou. S jeho kritikou se investiční oddělení nemůže ztotožnit. Ani postoj starosty mě nenadchnul, když na moji výzvu k odpovědi mávl rukou se slovy: přece každý stejně ví, že František lže a škodí z uražené ješitnosti. Myslím, že se nemá neoprávněně shazovat práce jiných, a proto jsem požádal o vyjádření Ing. Ivana Vokatého, vodohospodářského inženýra, který zastává technický dozor na této akci. Zde je jeho stanovisko k publikovanému článku: 1) Schvalování projektu stavby. Protože jde o stavbu financovanou ze značné části dotací SFŽP, bylo schvalování projektu složité projekt připomínkovala řada institucí, např. Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO Český ráj, Vodní díla technickobezpečnostní dohled a.s. (instituce pověřená ministerstvem k bezpečnostnímu dohledu nad vodními díly), krajský úřad, ministerstvo zemědělství. Jejich připomínky musely být v projektu zohledněny. Projekt byl opakovaně upravován dle vznesených připomínek. 2) Průběžnou kontrolu provádění stavby vykonávám za investora, na stavbu docházím 2x týdně, mimo to s dodavatelem řeším problémy, které se v průběhu stavby vyskytnou. Mimo moji činnost je stavba kontrolována zástupcem SFŽP (Ing. Severou), a to jak rozsah provedených prací, tak jejich kvalita. SFŽP totiž uvolňuje peníze na uhrazení provedených prací až na základě výsledku kontroly. Výsledky kontrol SFŽP jsou protokolovány. 3) Není mi jasné, co František Škvařil myslí odpadovým dřevem. Plůtky (pata svahu k Havlově ulici a dělící hrázky) jsou zhotoveny z materiálu odpovídajícího projektu, jaký se na podobné stavby obvykle používá. 4) Zához svahu přilehlého k ulici není proveden z makadamu, ale z tříděného lomového kamene (rozměry dle předpisu mm). Je pravda, že se obvykle používá lomový kámen netříděný (rozměry mm), jeho urovnání do vrstvy stanovené projektem však není možné. Použitý kámen požadavku ochrany břehu před erozí vyhovuje. K této připomínce je třeba podotknout, že termín makadam je pro kamenivo určité velikosti zrna používán nesprávně makadam je totiž způsob úpravy povrchu, popř. podkladních vrstev komunikací, nikoliv druh kameniva. 5) Svah nádrže Fařina přiléhající k Havlově ulici není dotčen, chybí dosypání zeminy, ohumusování a osetí nad záhozem z kamene, proto se jeví pruh mezi obrubníkem ulice a hranou svahu užší než byl. Projektem je stanovena šíře pruhu 1,6 m a dle měření ( ) bude projekt dodržen. František Škvařil, ač zastupitel, si bohužel nikterak neověřoval věcnou správnost svých tvrzení. Přitom jsou dveře na investičním oddělení pro každého otevřené a každý může informace snadno získat. Nechci dělat soudce mezi Radnicí a opozicí v Nové Pace, ale jsem přesvědčen, že zveřejněná kritika se má opírat o fakta a ne střílet od boku. Klamat veřejnost nepravdami mně připadá nesolidní, zvláště od sportovce, jakým František byl a stále je. Za investiční oddělení Města Nová Paka, Zdeněk Kovařík. Fotografie zachycuje úpravy rybníka, nazývaného lidově Bahňák. Opravená hráz a břehy umožní širší využití Město Nová Paka hledá kronikáře Město Nová Paka hledá kronikáře, který se zájmem o věc bude psát o dění ve městě a zápisky bude schopen doplnit vlastními fotografiemi, případně kresbami. Tato činnost je vhodná pro aktivního důchodce. Práce je finančně ohodnocena částkou ,-Kč ročně a je prováděna na základě Dohody o pracovní činnosti.

7 Blíží se termín voleb, začíná zuřit předvolební boj a politici chřestí zbraněmi. Sice Ústavní soud poněkud zamíchal kartami a zatnul tipec politickému kšeftaření; tedy alespoň na nějakou dobu. Takže kdo ví, jak dlouho ještě budou politici muset v boji vytrvat a nepolevovat. Ale rozjetý vlak se těžko zastavuje. Na stránkách novopackého Achátu spustil volební palbu pan František Škvařil, člen sociální demokracie a opoziční zastupitel. Ve svém článku Je třeba brát v úvahu i názory opozice podrobuje zdrcující kritice činy současného vedení města. Ačkoli v lecčem s panem Škvařilem souhlasím, především s jeho názorem na stavbu bazénu v Nové Pace, nemohu se ubránit dojmu, že argumenty v jeho článku jsou účelově zkreslovány tak, aby zpochybnily aktivity radnice a posílily vliv strany, za níž autor kope. Tak vezměme třeba páně Škvařilovu kritiku toho, že radní mezi svými úspěchy uvádí výstavbu komunikace v oblasti Pusté Proseče a Valdova. Tyto komunikace prý byly poničeny provozem těžkých vozů likvidujících následky polomů v okolních lesích a spravit je měly lesnické firmy. Kdo tam občas jezdí, dobře ví, že stav těchto silnic byl žalostný už dávno před polomy způsobenými vichřicí. Nákladní vozy lesáků této silnici zasadily jen ránu z milosti. Takže oprava by musela být udělána tak jako tak. Chtít peníze od někoho, kdo přidal jen poslední kapku do problému, je vyčůranost typická pro všechny politiky bez rozdílu stranické příslušnosti. Ostatně si myslím, že lesnické firmy by se požadavku na zaplacení opravy silnice, která už stejně byla dávno v rozkladu, s chutí vysmály. Pan Škvařil též prorokuje, že průmyslová zóna Vlkov bude jen černou dírou v rozpočtu a šermuje tím, že naši lidé dojíždějí za prací, protože radnice nedokáže přitáhnout investory. No bodejť, sociální nota; socdem to jaksi mají v náplni práce, takže taková úvaha od jejich člena nepřekvapí. Jenže pan Škvařil zanedbává nejen Ohřívání volebního guláše... to, že celým světem smýká ekonomická krize dotýkající se prakticky veškerého podnikání, ale i fakt, že nic nezkazí jen ten, kdo vůbec nic nedělá. Zřízení průmyslové zóny je jen první nutný krok, chce- -li radnice přilákat investory. Tento krok byl zdárně učiněn, ale s krizí nikdo nepočítal. Investoři se nehrnou, protože nejdou obchody, nejsou peníze a jsou těžkosti se získáním úvěrů. Tak se to zastupitelům hned dá vpálit, protože každý argument se v předvolebním klání hodí. Od pana Škvařila jsme se ale nedozvěděli, jak by investory přilákal on a jakou podporu podnikání a zaměstnanosti jeho strana nabízí; tedy kromě zadlužování příštích generací. Mohl to alespoň stručně naznačit. Zrušení poplatků za třídění odpadu a poplatků za psy označuje pan Škvařil za populistický krok. Upřímně řečeno, můj názor je stejný. Jenže kdo to říká? Člen strany, která svou minulou volební kampaň sama založila na populistické kritice poplatku u lékaře ve výši ceny jednoho piva. Zanedbatelný poplatek přitom měl jasně kladné výsledky - začali jsme méně čekat u lékaře, lékaři se začali pečlivěji věnovat pacientům, lékařské vybavení se začalo zlepšovat. Kritika populismu od socialistů tedy fakt sedí! Když lidé slyší na takové argumenty jako odpuštění třiceti korun poplatku, které socialisté do omrzení prosazují akcemi na hraně zákona, může se někdo divit, že jiná partaj vsadí na jiný populistický krok? Zjevně to voliče v jejich krátkozrakosti oslovuje. Ale naše vlastní zbraň použitá jinou partají je populistická a zavrženíhodná, to přece dá rozum. Volebnímu boji senzačně poslouží i mateřská školka. Pro politiky jsou děti darem z nebe. Rádi se s nimi fotografují, přebírají od nich všelijaké dárky a kytičky, zdvíhají je před kamerami do výše a všemožně využívají jejich roztomilosti. Kdo by neměl rád děti? Voliči tenhle tyátr prostě žerou. Děti samotné, nebo alespoň něco, co se dětí týká, nesmí v žádné volební kampani chybět. Tak bum do nás mateřskou školkou a úvahami, že může se ukázat... že stavba bazénu... může zmařit budoucí rozšíření MŠ! Je to samé možná a kdyby, ale účel to splní dokonale. Když jde o děti, všechny argumenty jdou stranou, voličovo oko zvlhne a hází do urny hlas sociální demokracii, protože voni se staraj vo děti, víte, pani?. Až sem to byly jen takové verbální hrátky na oblbnutí voličů. Ale úsměv mi ztuhnul na tváři, když jsem v odstavci o problémech s rychlou záchrannou službou četl tuto úvahu: Minulá vláda... přilepila zákon k balíku o zdravotnictví... a ten pak neprošel. To však není vinou sociální demokracie, ale chybné koncepce reformy zdravotnictví, kvůli níž nakonec i padla vláda. My ostatní, kteří nejsme vázáni stranickými regulemi, dobře víme, že minulou vládu bezohledně sestřelila s pomocí přeběhlíků právě sociální demokracie a přitom zmařila rozjetou zdravotnickou reformu. Navíc tuto nebetyčnou ostudu způsobila naší zemi uprostřed jejího prestižního předsednictví Evropské unie jen kvůli zduřelé touze po moci a prebendách, bez jakéhokoli ohledu na pověst naší země a blaho jejích občanů. Posunula nás přitom zase kousek blíže náruči ruského medvěda, který nám 45 let ničil životy. Přesně podle českého stylu když nemůžu stejnou kozu mít já, ať sousedovi chcípne!. Ne ne, kvůli žádnému zdravotnictví to nebylo, byl to jen politický boj 7 stylem účel světí prostředky, když se politický výtah k moci a penězům zadrhnul v mezipatře. Na rychlou záchrannou službu v Nové Pace by se peníze jistě nastřádaly, kdyby zdravotnická reforma nebyla trvale zpochybňována, napadána a oklešťována především socialisty. Tak tahle argumentace je opravdu chucpe! Pan Škvařil na konci svého příspěvku vyzývá čtenáře, aby si udělal vlastní úsudek. Já si ten svůj po několikerém pozorném přečtení článku již udělal. Moc pozitivní tedy není, to mi věřte. Samochvála v jeho textu smrdí - skromnost podle mého názoru lidem sluší více. O některých věcech, které autor článku kritizuje, nevím mnoho, často naprosto nic. Ale v bodech, jejichž kritiky jsem se vyhnul, je pravda nejspíš také účelově ohýbána jako vrbový proutek. Článek proto hodnotím jako nedůvěryhodný. Jsem častým kritikem novopacké radnice a zastupitelům ve svých článcích na http: //www.radkyne.cz neodpouštím nic, co radnice podle mého názoru nedělá dobře. Ale argumentovat se snažím férově. Argumenty pana Škvařila mi férové nepřipadají. Politika prostě s jinak milými a příjemnými lidmi dělá divné věci. Jestli se ale mýlím, dejte mi vědět a přesvědčte mne, že pravdu nemám; svou chybu přiznat umím. Richard Kubát, chalupář z Radkyně, Pozorně jsem si přečetl v Achátu č. 9 září 2009 článek: Je třeba brát v úvahu i názory opozice od Františka Škvařila. Největší pozornost jsem zaměřil na část 7 školství. Jde o obecné konstatování a názor pisatele. To respektuji a jeho názor mu nebudu vyvracet. Vzhledem k tomu, že od roku 2002 pracuji ve školském výboru při MěÚ, doplním text článku o konkrétní údaje, které vycházejí z rozboru návštěv jednotlivých školských zařízení zřízených MěÚ. Zaměřím se jen na školy jmenované v článku 1. MŠ a ZŠ v Husitské ulici. Město Nová Paka má zřízena tato školská zařízení: ZŠ Komenského, ZŠ Husitská, 1. MŠ Husitská, 2. MŠ Školní, ZUŠ, DDM, ŠJ ZŠ Komenského a ŠJ ZŠ Husitská. Všechna zařízení jsou právními subjekty. Ředitelé a vedoucí těchto zařízení jsou pověřeni nejen řízením, ale i správou svěřených objektů. Jejich péče o svěřené objekty je velmi dobrá. Všichni operativně sledují stav, poruchy, nutné opravy a občas i havarijní situace a společně s MěÚ je řeší. Tok finančních prostředků je školám poskytován v rámci rozpočtu MěÚ. Kromě

8 8 oficiálního rozpočtu mohou čerpat i z jiných dotací: ŠV, oprav škol, školských projektů a rezervy na školství. V těchto případech se poskytují finance se spoluúčastí zařízení. Kolektiv ŠV se od roku 2002 zajímá, sleduje a snaží se pomoci jednotlivým školám. Prvním krokem je seznámení se s daným problémem a osobní jednání s vedením školy. Vyjadřují se o tom co je trápí a co potřebují. Tyto informace slouží k rozboru situace ve školství v Nové Pace. Pokud je to nutné, svolávají se koordinační schůzky, kde se problém řeší komplexně včetně finančního krytí, ve spolupráci s odbory MěÚ (školským, finančním, investičním). V těchto případech jsou finanční prostředky legalizovány v rámci jednání ŠV a projdou i zápisem. Každá škola má možnost posílat na zasedání ŠV svého zástupce (nebo zveme na jednání ředitele škol). Práce ŠV je tak pod kontrolou veřejnosti. Každý dotaz a připomínka ke ŠV je zodpovězena v rámci zápisu, který je pravidelně zveřejňován na internetu. Z toho je jasně patrné, že se orgány MěÚ pravidelně problematikou školství zabývají a problémy jsou co nejrychleji řešeny. Pro upřesnění a doplnění uvádím akce, které se řešily a probíhají na 1. MŠ a ZŠ Husitské ulici v letech : - 1. MŠ Husitská: - výměna všech oken a vchodových dveří za plastová v celém objektu - přebudování a úprava hygienických zařízení - zakoupení nového nábytku do tříd - položení nových podlahových krytin - pravidelný nákup hraček a pomůcek (např. LEGO) - zakoupení pérových houpadel - zakoupení zahradní chatky - úprava střechy se svody dešťové vody - úprava instalace a oprava elektroinstalace - pravidelné sledování spotřeby dodávaného tepla - ZŠ Husitská: - oprava povrchu střechy a svodů dešťové vody na hlavní budově - úprava prostor (včetně WC) pro detašované pracoviště 1. MŠ - zabezpečení oken v celém areálu proti vypadávání - oprava a úpravy WC - vybudování nového vstupu do části MVD (schody a dveře) - přebudování bývalé chodby (átrium) - demontáž staré tělocvičny - zahájení výstavby nové tělocvičny - příprava na zahájení oplášťování celé budovy. Pokud má pan Škvařil obavu, že výstavbou bazénu nebude místo pro 1. MŠ, mohu ho ujistit, že MěÚ počítá s recipročním využitím okolních pozemků, které by využívaly 1. MŠ, ZŠ a DDM společně, včetně nákladů na údržbu. Demografická křivka narozených dětí bude opět postupně klesat. Ve školní roce byly všechny žádající děti umístěny v předškolních zařízeních. Obdobně tomu bude i následujících letech. Pro zajímavost: od roku 1994 se uvažovalo o rozdělení výstavby sportovních zařízení rovnoměrně v rámci města takto: U ZŠ Komenského sportovní hala, u atletického stadionu zimní stadion a plavecký bazén v prostoru sídliště. Výstavba také tak pokračuje. Pokusil jsem se analyzovat situaci ve školství (hlavně na sídlišti) a domnívám se, že není ani černá nebo bezvýchodná. Je postupně řešena! Za ŠV Josef Tůma, zastupitel Reakce na článek Je třeba brát v úvahu i názory opozice uvedené v čísle 9/2009 Achátu Nechci polemizovat nad všemi body, k nímž se v tomto článku p. Škvařil vyjadřuje. Musím však reagovat na bod č. 1, kde se p. Škvařil velmi odborně vyjadřuje ke kvalitě prováděných prací na odbahnění rybníku Fařina. Je zde dokonce tučně napsáno, že ke zpevnění břehů k Havlově ulici bylo použito odpadové dřevo. Jako zaměstnanec zhotovitele stavby jsem byl pověřen zajištěním materiálu pro zpevnění břehu podél ulice Havlova. Přesně dle projektu jsem od dodavatel. firmy JILOS Horka u Staré Paky zajistil dřevěné smrkové kůly a klády (smrkové výřezy) jakostní třídy III. v kvalitě C (zatřídění dle doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice). Dle výše uvedeného zatřídění se jedná o dříví běžné jakosti pro pilařské zpracování s tím, že oproti vyšším třídám jakosti vykazuje třída III/C větší množství a průměr suků a připouští se větší křivost (průhyb) jednotlivých prvků. Vzhledem k tomu, že dřevěné prvky budou téměř trvale pod vodou, nebude jistě větší sukovitost, popřípadě křivost na závadu a rozhodně nesníží kvalitu celého díla. Co se týče použitého materiálu na zpevnění břehu ulice Havlova, bylo použito přírodní drcené kamenivo 0/250 z lomu Košťálov. Jedná se o surovinu melafyr s kameny velikosti do 250mm, která se běžně používá pro zpevňování břehů stojatých vodních ploch. Veškeré použité materiály odpovídají příslušným ČSN a jsou schváleny dozorem investora a pověřeným pracovníkem dotačního orgánu. Realizovanými opatřeními dojde ke zpevnění a stabilizaci svahu (břehu) k Havlově ulici tak, aby již nedocházelo k ujíždění břehu a sedání vozovky na straně k rybníku. Pisatelovo vyjádření To nenechává v klidu ani vozovku, která už pěkně pracuje a propadá se bohužel neodpovídá realitě, neboť veškeré deformace břehu a vozovky byly způsobeny ještě před započetím jakýchkoliv prací na rybníku Fařina. Závěrem chci připomenout, že v současné době probíhají na rybníku Fařina finální a dokončovací práce tak, aby stavební úpravy mohly být ve sjednaném termínu předány objednateli a tím i k užívání všem občanům Nové Paky. S přáním prožití mnoha krásných chvil u rybníku Fařina Ing. Jozef Vitek a kolektiv zhotovitele firmy OBIS, spol. s r.o. Nová Paka

9 9 ANKETA Dne 10. srpna 2009 vyhlásila svým usnesením Rada města anketu mezi občany. Navázala tak na tradici, kdy občané města Nová Paka mohou přímo vyjadřovat své preference. Ankety se pro zastupitele města staly důležitým zdrojem informací při rozhodování. Osobně patřím k těm zastupitelům, kteří považují výsledky ankety za zásadní. Dotazníkové šetření proběhne z důvodů efektivity při celostátních volbách. Výdaje na městský rozpočet jsou proto minimální. S ohledem na skutečnost, že se jedná o závažná rozhodnutí, rada města vyzvala ve svém usnesení politické strany i občany, aby využili možnosti vyjádřit své názory v časopisu Achát. Anketa má šest otázek s odpovědí ano či ne a jednu otevřenou. Pro budoucí rozhodnutí města bude jistě významný i poměr mezi ano a ne u jednotlivých otázek. Jistě se najdou výhrady ke konkrétnímu znění otázek, ale věřte, že není vůbec jednoduché formulovat je tak, aby odpovědi na ně měly co nejvyšší výpovědní hodnotu, což bylo naší snahou. Dovolte mi drobný komentář k tomu, co vedlo radu města k položení jednotlivých otázek. ad 1) Souhlasíte s výstavbou krytého plaveckého bazénu v Nové Pace? Krytý bazén se umístil v čelní skupině priorit z rozvojového plánu v minulé anketě. Zároveň byl v programu všech stran. Město se na něj, v rozšířené podobě s venkovním bazénem, pokusilo zajistit zdroje z dotačních zdrojů, což se zatím nepodařilo. Je možné, že v příštím roce bude vypsána ještě jedna výzva Regionálního operačního programu financovaného z EU, a to patrně bude poslední šance na získání dotace. Jednoznačná vůle občanů může mít vliv na rozhodnutí krajů o přidělení dotace. Významná část bodů je přidělována za regionální přínos. A zde se může reálně projevit i názor občanů v regionu. V minulém kole rozhodující orgán, jímž je Výbor Regionální rady regionu soudružnosti Severovýchod, který je složený ze zástupců tří krajů (Královéhradecký, Liberecký, Pardubický) upřednostnil záchranu provozní budovy bývalé nemocnice v Nové Pace, čímž řešil problém, který způsobil Královéhradecký kraj jejím předchozím uzavřením. Pokud však nezískáme dotaci, je jedinou možností akci realizovat z vlastních zdrojů. V tomto případě se prozatím uvažuje o toliko kryté části bazénu, která bude mít s ohledem na zdejší podnebí největší využití. Tuto část je možné vystavět za cca 90 mil. Kč. Roční náklady na provoz by měly činit 2,5 mil. Kč. Je zcela nepochybné, že zastupitelstvo akci za kladného výsledku ankety spustí jen v případě, že mu to finanční stabilita umožní. Konkurenčním projektem z vlastních zdrojů je rekonstrukce MKS, která má přijít na cca 85 mil. Kč. Vlastně nyní rozhodujeme, co chceme dřív; obě akce jsou totiž součástí rozvojového plánu do roku Provozní náklady nejsou nízké, ale z pohledu veřejně prospěšných služeb, které financuje město, jsou standardní. Například na provoz zimního stadiónu město ročně přispívá cca 1mil. Kč ročně. Výstavba a oprava komunikací bude pokračovat podle plánu po vlastní ose. ad 2) Je dle Vašeho názoru chybějící obchvat Nové Paky nejzávažnějším problémem města? Obchvat města není v kompetenci města ani kraje. O realizaci rozhodují ústřední orgány státu. Nepochybná vůle občanů však může pomoci městu i kraji k prosazení jeho výstavby. Nyní je obchvat ve fázi výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení. ad 3) Považujete nový stav Komenského ulice za lepší než původní? Komenského ulice byla zjednosměrněna směrem do centra města. Tato úprava toliko pomocí vodorovného dopravního značení umožnila legální parkování u pošty a obchodů v této ulici. Zahuštěním ulice byla přirozeně snížena rychlost vozidel na cca 30 km/hod, což se bohužel do té doby i přes dopravní značení nedařilo - řidiči omezení dostatečně nerespektovali. Reálné zpomalení vozidel zvyšuje i celkovou bezpečnost dopravy v centru. Nová úprava vychází z předpokladu, že do centra města má občan přicházet za službou. Tranzitní doprava zde není žádoucí, ta má projíždět po silnicích I., II. a III. třídy. Návazně bude ještě s obnovou povrchu na hlavní silnici ve směru od Prahy zřízen odbočovací pruh směrem do centra. Nyní je nové řešení naroubováno na faktický stav. Pokud budete považovat nový stav za vhodnější, pak město bude při dalších rekonstrukcích a úpravách Komenského ulice řešit stávající problémy a postupně směřovat k optimálnímu stavu. Na situaci je tedy třeba pohlédnout koncepčně a neutápět se v detailu. Alternativou je předchozí obousměrný provoz bez možnosti parkování. ad 4) Považujete nový stav Masarykova náměstí za lepší než původní? V této otázce je třeba se zamyslet nad tím, jakým směrem má jít budoucí revitalizace náměstí. Jde zejména o koncepční otázku, zda má být na části náměstí parková úprava a zda má tedy parkoviště být pouze v části náměstí. Souhlas s novým stavem, který snížil na Masarykově náměstí počet parkovacích míst o méně než 13%, směřuje k tomu, že budoucí parková úprava pro pěší bude minimálně mezi pomníkem Jana Husa, kostelem a školou. Je zde i souvislost s Komenského ulicí, kde naopak parkovací místa nově vznikla. Alternativou je maximalizace parkovacích míst, jak tomu bylo doposud, bez i byť jen částečně rozšířené parkové úpravy náměstí pro pěší. ad 5) Považujete nový stav ulice Jiřího z Poděbrad za lepší než původní? Zde se jedná o zpětnou vazbu od občanů. Výsledkem této otázky by měla být zejména odpověď na to, zda bylo správné v ulici Jiřího z Poděbrad zřídit pěší zónu s vjezdem pouze pro dopravní obsluhu. Estetika patří až do otázky číslo 6. Alternativou byla jednosměrná silnice se zúženými chodníky. ad 6) Má ve stylu Dukelského náměstí pokračovat rekonstrukce centra města? Dukelské náměstí a okolí, zde myšleno architektonicky včetně ulice Jiřího z Poděbrad, má kromě fasád domů a několika detailů finální podobu. V rámci postupné revitalizace centra je nyní před námi Muzejní náměstí a Masarykovo náměstí včetně oblasti tržnice u autobusového nádraží. V této otázce hledáme odpověď na to, zda považujete architektonický styl již realizovaných úprav za správný, tedy jestli se vám líbí a je funkční. Jedná se zejména o druh použitého materiálu (přírodní žula a pískovec), použití dlažby dle funkčního využití (komunikace pro vozidla a parkoviště - velké žulové kostky, komunikace pro pěší - malá žulová mozaika) způsob dláždění (odlišení jednotlivých funkčních ploch skladbou dlažby či přírodní barvou dlažby). Patří sem i bezpečnost a bezbariérovost (zvýšená místa pro přecházení, ochranné sloupky), lampy (odrazové světlo z moderních lamp), mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola, stožáry na vlajky), živé prvky (fontána), zeleň (stromy, květiny projeví se až v příštím roce). I zde je třeba určitého komplexního pohledu na věc. Zde se jedná o zpětnou vazbu od občanů s dopady do budoucnosti. Alternativní názorem před realizací úprav bylo parkoviště před radnicí v co nejširším rozsahu. (Pozn. Parkovat je nyní možné na nově upravené ploše za Centrálem a do budoucna další parkoviště vznikne též mezi služebnou policie a železničním náspem) ad 7) Co dalšího Vám v Nové Pace chybí? Tato otázka je otevřeného sběrného charakteru. Zde můžete městu sdělit, co dalšího vás trápí. Můžete zde napsat i zcela konkrétní záležitost. S ohledem na budoucí zpracování ankety však prosím pokud možno o co nejstručnější a nejvýstižnější odpověď. Cílem je najít i náměty, které jsou pro město prozatím neviditelné. Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se anket v minulosti účastnili a podíleli se tak na činnosti města. I nyní máte možnost rozhodnout o budoucnosti města a každý odevzdaný anketní lístek zvyšuje váhu vašeho rozhodování v anketě. Proto mi dovolte, abych vás pozval k účasti na hlasování v anketě. Josef Cogan, starosta

10 10 INFORMACE PRO OBČANY NOVÉ PAKY A PŘILEHLÝCH OBCÍ Finanční odbor Městského úřadu v Nové Pace žádá tímto občany města Nové Paky a přilehlých obcí o věnování pozornosti Veřejné vyhlášce Oznámení o uložení písemnosti v souladu s ustanovením 19 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - 1) Není-li správci daně znám pobyt nebo sídlo příjemce, doručí písemnost veřejnou vyhláškou. Stejně se postupuje i v případě, že se adresát písemnosti na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které ohlásil správci daně, nezdržuje. 2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se vyvěsí po dobu patnácti dnů způsobem v místě obvyklým oznámení o uložení písemnosti s jejím přesným označením. Oznámení o uložení písemnosti se vyvěsí jednak v sídle správce daně, jehož písemnost má být příjemci doručena, a jednak v místě příjemcova posledního pobytu nebo sídla. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení. Jmenný seznam občanů s trvalým pobytem na území města Nová Paka a obcí Města Nová Paka bez provedené oznamovací povinnosti a převzetí písemnosti z neznámých důvodů bude k dispozici na úřední desce písemnou formou před budovou úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách města od 5.října Důvodem výše uvedeného je nesplnění povinnosti placení místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z roku 2005, 2006, Sbírka předpisů Město Nová Paka - Obecně závazné vyhlášky č.9/2004, č.9/2005 a č.3/2006. (www.munovapaka.cz nebo MěÚ Nová Paka, 2.patro, dveře č. 70) Achát čtou i v Ústí... Úryvek z dopisu zaslanému dne 10. září 2009 šéfredaktorovi měsíčníku Achát R. Urbanovi. Co nejsrdečněji zdravím z Ústí nad Orlicí Vás, pány sportovce, politiky Cogany i úřednice z novopackého Infocentra, které mi zaslaly tři čísla pěkného časopisu Achát. Vyřiďte jim laskavě mé srdečné pozdravy a velký dík za pěkné propagační materiály Nové Paky. Toto krásné městečko jsem sice navštívil v poslední době mnohokrát, zúčastnil jsem se osmi ročníků Novopacké cyklistické čtyřiadvacetihodinovky a předtím asi pěti závodů Železných mužů. Pravdou je, že po ukončení těchto náročných závodů mi již síly na prohlídku města nezbyly. Vždy jsem byl rád, že jsem se v pořádku dokodrcal vláčkem domů. Ono přestupování s kolem v ruce a krosnou na zádech není moc příjemné. Jsem vydavatelem obdobného periodika v Ústí nad Orlicí, několik čísel našich Ústeckých ozvěn jsem vám spolu s propagačními materiály o našem městě poslal. Těším se i na možnou spolupráci. Co nesrdečněji Vás zdraví Milan Richter OSLAVY STÁTNOSTI Dne v 10 hodin budou položeny květiny u sochy T. G. Masaryka u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu. Poté bude pietní akt pokračovat v Jírových sadech u pomníku obětem druhého odboje a I. světové války. Ilustrační foto - T. G. Masaryk u legionářů

11 11 Vidět lidi znovu šťastné, že se mohou zapojit, být někomu prospěšní Občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace si letos připomíná 5. výročí své existence. Co vše se za tu dobu vytvořilo, bylo jen zlomkem prací zaměstnanců zdejší chráněné dílny Vyšehrad na výstavě v Městském kulturním středisku. A bylo věru co vidět. Od nápadité keramiky, tkaných koberečků, šperků a drobností až po grafiku, obrazy, které svým pojetím budily značnou pozornost laické veřejnosti i odborníků. Před pěti lety jsme začínali v deseti lidech jako malé občanské sdružení, které si hledá své uplatnění. V současné době máme už 300 klientů, říká úvodem jeho jednatelka Jitka Fučíková. Naším posláním je usilovat o naplňování potřeb lidí se zdravotním postižením. Tedy poskytovat i sociální rehabilitaci učit takto handicapované lidi soběstačnosti s možností opětného začlenění do společnosti. K tomu máme nejen poradenství, svého psychologa, ale i rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek. Významnou činností sdružení jsou aktivity chráněné dílny Vyšehrad, která byla založena v roce Původně, až do roku 2008, zde pracovalo ve dvou místnostech dvacet pracovníků - místních i přespolních s různým zdravotním postižením. Zásluhou dotace Úřadu práce Jičín se podařilo koncem roku 2008 dovybavit prostory, kde vznikla druhá keramická dílna a zázemí pro nové šicí stroje s možností zaměstnat další lidi. Kvalita produktů vycházející z této dílny, jejich originalita, nápaditost je už známá nejen v našem kraji, ale i v zahraničí. Sdružení Život bez bariér má řadu aktivit. K těm hlavním patří zakoupení (na splátky) areálu bývalé nemocnice a kláštera v roce Zde je cílem vytvořit zdravotně postiženým a seniorům komplexní centrum pro poskytování veškerých sociálních služeb. Na základě úspěšného projektu získali ze strukturálních fondů EU určité finanční prostředky na obnovu a celkovou rekonstrukci jedné z budov. Po jejím dokončení, (předpoklad do dvou let), zde bude půjčovna kompenzačních pomůcek, sociální rehabilitace, sociální odborné poradenství i chráněné bydlení. V současné době jsou uzavřena výběrová řízení na koordinátora projektu a na výhradního dodavatele stavby, kdy již ke konci října je naplánováno první kopnutí. Co se týče největší samotné historické budovy kláštera, je zde připravena předprojektová dokumentace, postupně je odstraňován havarijní stav objektu a připravujeme vizualizaci objektů včetně záměru využití. Vše je však odvislé od financí. Díky sponzorům, finanční podpoře MPSV, Královéhradeckého kraje i dalších donátorů se daří i přes četná úskalí zvládat i tato úskalí. Ostatně informace o tom všem získali hosté i návštěvníci na vernisáži občanského sdružení Život bez bariér. Zúčastnili se jí zástupci veřejného života Královéhradeckého kraje i města Nové Paky. Mezi nimi byl i Ing. Vladimír Soběslav, kandidát ČSSD do Poslanecké sněmovny: Již delší dobu sleduji úsilí tohoto sdružení, jehož posláním je pomáhat zdravotně handicapovaným lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou postarat o sebe. Je to nesmírně záslužná práce. Už proto, že těchto lidí, bez rozdílu věku, bohužel neustále v naší společnosti přibývá. A potkat to může každého z nás, vlivem civilizačních chorob, celkového způsobu života. Je proto v zájmu naší společnosti, a program ČSSD to jasně deklaruje, pomáhat těmto sdružením při obnově zdraví postižených lidí s možností jejich návratu do ekonomického i společenského života. A vidět takové lidi znovu šťastné, že se mohou opět nějak zapojit, být užiteční, někomu prospěšní, myslím, že k tomu už není třeba co dodávat. Oldřich Houška V současné době už máme 300 klientů, o které se stará tým sociálních pracovníků.

12 12 Svaz důchodců Uplynul týden a je tu zase konec. Chata Lenoch to už je pro nás, členy RS Důchodců Novopacka, krásný pojem. Už několik let jezdíme na stejné místo, za stejným personálem, ve stejném časovém období koncem prázdnin a přece vždycky je to tu jiné, stále lepší. Poslední roky nás byla jen hrstka a letos už jelo 34 lidí. Předloni bylo jen grilování a mls, loni přibyl výlet na Dvoračky a letos další výlet okružní cesta po vrcholcích až do Vysokého nad Jizerou. Nechyběl ani mls a grilování. Program se nám stává stále pestřejší ze strany personálu, ale i našeho vedoucího pana Bohouška Hamáčka, který nás vede rukou pevnou, ale i jemnou. Velké poděkování patří všem na Lenochu, našemu výboru i Bohouškovi. Bez nich by nebyla ta pohoda. Přálo nám i počasí, a tak se mnoho z nás koupalo venku v bazénu, který byl mírně přihřívaný, i když studený, ale osvěžující. Na své si přišli i houbaři, kteří se rozbíhali do lesa. Někteří sušili domů a druzí zásobovali kuchyň. Chata Lenoch je opravdu na naše lenošení, ale personál nemá s lenorou nic společného. Děkujeme všem, co nám umožnili tak krásnou dovolenou, kde jsme mohli všichni dělat to, co nám bylo příjemné. Chodit a poznávat, luštit křížovky, houbařit, koupat se nebo i jen tak pohodově lenošit. Díky, díky, díky. Alena Horáčková

13 ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNA 9. FESTIVAL KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY Vystoupí smíšené sbory: Hlas, Nová Paka, Tristianus, Trstená na Horní Oravě, Slovensko Ratibor a Vesna, Hořice Septeto rodiny Čančíkovy, Nová Paka Vodopád, Nová Paka v pátek 2. října 2009 v 19:00 klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie Emil Somol devadesátiletý Letos 2. října se dožije úctyhodných devadesáti let jeden z průkopníků novopackého basketbalu Emil Somol. Když se vrátil z koncentráku, kde byl s mnoha dalšími studenty vězněn, nastartoval v našem městě sypolu s dalšími nadšenci pro tento sport pod bezednými koši, který má dnes v Nové Pace již sedmašedesátiletou tradici. Po dokončení studia, přerušeného válkou a koncentračním táborem, mu později jeho profese neumožňovala věnovat se aktivně sportu celotýdenní žití na stavbách přehrad - Vír na Moravě, Slapy, následně Orlík a 13 Na snímku Emil Somol, kdy ve svém mládí stál s dalšími průkopníky u zrodu novopackého basketbalu. práce na předvýrobní přípravě výstavby jaderné elektrárny Temelín, sportovní činnost ze života vylučovaly. Aktivní návrat k basketbalu uskutečnil až po dlouhých čtyřiceti letech v roce 1985, ale to již v Praze, prostřednictvím devítileté vnučky, kterou přivedl do sportovního klubu TJ Podolí. Po krátké době se začal podílet na činnosti tohoto družstva. Mezi úspěchy mladých dívek bezesporu patřilo pražské prvenství v roce 1997 Pohár večerní Prahy, kde zvítězily v turnaji osmi krajských vítězů z Čech a Moravy. Dále se s družstvem účastnil i turnajů v zahraničí, v neposlední řadě, když reprezentovali v květnu 1991 naši republiku na velkém celoevropském turnaji konaném v belgickém městě Liege. Význam podtrhovala skutečnost, že některá družstva byla národním výběrem. Z těchto dívek a dalších basketbalistek Prahy potom sestavil družstvo žen, se kterým pod názvem Londýnská bojoval o postup do pražského přeboru. Rozhodující utkání pro neúčast soupeře vyhráli kontumačně. Vítězství získané tímto způsobem nepřijali a později dodatečné utkání těsně prohráli a tím postup ztratili. Český olympijský výbor v roce 1998 ocenil toto gesto cenou Fair-play. Za další tři roky se družstvu podařilo do pražského přeboru postoupit. Po několika letech v této soutěži Emil Somol svoji trenérskou činnost vzhledem ke svému stáří ukončil a klub se později rozpadl. Zanikl tak pojem Londýnská a dnes devadesátiletý packý rodák, který pomáhal basketbalu v našem městě na nohy, natrvalo ukončil aktivní vztah k basketbalu. Stručný basketbalový životopis ukazuje, že láska k basketbalu, kterou získal Emil Somol ve svém mládí na své rodné hroudě, může setrvat až do hodně pozdních let, i když na jiném místě. Emile, pačtí basketbalisté Ti přejí nadále stálé zdraví a ještě hodně let života, aby ses mohl zúčastňovat dále našich srazů, které konáme vždy po pěti letech. (po)

14 Klub přátel Novopacka pořádá výlet do Lázní Bělohrad. Těšte se na cestu pohádkovou naučnou stezkou, parkem, přes Byšičky se spoustou her a soutěží. Sraz: v 10:10 hod. u vlakového nádraží v Nové Pace. Zpáteční cesta bude pro větší děti a dospělé pěší, dospělí s malými dětmi pojedou vlakem ve 13:18 (15:18) hod. z L.B. Oblečení a obutí (i program) přizpůsobíme počasí Street dance workshop pro začátečníky, cena: 350 Kč (300 Kč pro členy tanečního studia Scarto) - více informací na letáčcích nebo na tel.: , Keramika pro příchozí čas: 19:00 21:00 hod., cena: 250 Kč Zdravý víkend s přednáškou dietologa MUDr. Prof. Karla Martiníka se cvičením a vším, co se týká zdravého životního stylu (přednášky, produkty, ). Bližší info na letácích, v DDM nebo na tel.: Intuitivní uvolňující kreslení s Lenkou Tauchmanovou - čas: 16:30 20:00 hod., - cena: 350 Kč Workshop afrických tanců pro začátečníky - čas: 17:00 20:00 hod., - cena: 150 Kč dospělí, 90 Kč děti a studenti - s sebou: pohodlné oblečení, dostatek pití, dobrou náladu a chuť se vyřádit. Přihlášky do: na tel.: nebo Víkendovka pro děti z dětských domovů Keramika pro příchozí čas: 19:00 21:00 hod., cena: 250 Kč Tepaný drátěný šperk (smaltovaný) výtvarná dílna pro veřejnost - čas: 18:00 20:00 hod. v ateliéru DDM Stonožka - cena: 100 Kč - platba a přihlášky do: v DDM Stonožka Halloweenská výstava vyřezávaných dýní - otevřeno od :00 hod otevřeno: 8:00 12:00 hod. 13:00 20:00 hod. po 20 hod. prodej dýní Podzimní prázdniny Podzimní výtvarná dílnička Otevřený domeček - bližší info na letácích a na tel.: Klub přátel Novopacka pořádá výlet na Rovně, kde je na programu sběr kamenů. Bližší info dostanou všichni přihlášení em. Zajímáte se o cestování, přírodu a poznávání a nejste ještě členem Klubu přátel Novopacka? Stále se můžete hlásit na tel.: nebo přímo v DDM Stonožka. Kontakt: tel.: ,

15 15 Upozornění: Dle zákona ČNR č. 241 každý účastník veřejné produkce kinematografického díla se vstupným zaplatí k ceně vstupenky příplatek 1,- Kč. Informace o programu kina na tel , na tel nebo na HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK PERLINK 1. čtvrtek pouze ve 20 hodin Hanebný pancharti Bylo nebylo v nacisty okupované Francii Vítejte ve Druhé světové válce podle Guentina Tarantina. Hanebně zparchantělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. Scénář a režie: Guentin Tarantino. Hrají: Brat Pitt, Eli Roth, Diane Kruger. Akční válečný film USA nepřístupné do 15 let vstupné 69 Kč 2. pátek pouze ve 20 hodin Veni,Vidi,Vici Aby uchránil rodinu před existenčními problémy, vezme Honza brigádu v luxusním karlovarském hotelu. Kromě tvrdé práce se dostane i ke své vášni, golfu. Z poskoka se najednou stává hvězda golfových turnajů. Česká romantická komedie nepřístupné do 12 let vstupné 64 Kč - 95 min 3. sobota V a ve 20 hodin Všude dobře, proč být doma Při hledání nejvhodnějšího místa na zapuštění kořenů cestuje dvojice po celých Spojených státech. Nikde však nejsou úplně spokojení a tak se hledání vhodného hnízda lehce komplikuje. Komedie USA přístupné vstupné 64 Kč 7. středa pouze ve 20 hodin Klíček Zamilovaný pár Jakub a jeho přítelkyně právě prodělal cestu časem, když se z ospalé prázdninové nudy léta roku 2009 přesunul do brutální atmosféry komunistického žaláře z padesátých let minulého století, v epicentru krutých výslechů doprovázených bitím a mučením. Na natáčení se podíleli i bývalí političtí vězni z padesátých let, mimo jiné devadesátiletý trenér Emila Zátopka Jan Haluza či Jan Janků, který v Uherském Hradišti přežil rok v cele smrti. Hrají: N. Lichý, P. Vlčková, J. Přeučil, T. Šulaj, S. Zindulka. Český film nepř. do 12 let vstupné 64 Kč - 70 min. 10. sobota v a ve 20 hodin Muži v říji Veselá komedie o velkých věcech na malém místě, o velké politice, velkých citech a velkém umění. Hrají: J. Plesl, E. Vrbová, M. Trnavský, J. Hanzlík, M. Vančurová, P. Zedníček, J. Lábus, M. Huba a další. Česká komedie přístupné vstupné 69 Kč min. epos má pro české diváky zvláštní zajímavost, neboť zmiňuje i roli našich legií. Ruský hist. film nepř. do 12 let vstupné 69 Kč 124 min. 15. čtvrtek pouze v 19 hodin Hranice ovládání Filmový klub Kultovní režisér Jim Jarmusch je zpátky a ve své kriminálním žánrem ovlivněné novince přivádí na scénu sestavu skvělých herců v čele s Isaachem De Bankolé, Billem Murayem, Tildou Swinton, Johnem Hurtem. Krimi-drama USA vstupné pro členy FK 59 Kč pro nečleny s příplatkem. 17. sobota pouze ve 20 hodin Pokoj v duši Příběh přátelství a zrady. Jeden z nejúspěšnějších slovenských filmů, který na Slovensku vidělo za 7 týdnů přes 100 tisíc diváků! Slovenské filmové drama - nepřístupné do 12 let vstupné 64 Kč - 97 min. 22. čtvrtek pouze v hodin Kletba měsíčního údolí Okouzlující pohádková fantasy plná napětí, dobrodružství a odvahy, která si získala srdce milionů lidí na celém světě. Pohádková fantasy Velké Británie/Francie v českém znění - přístupné vstupné 64 Kč min. 24. sobota pouze ve 20 hod. Únos vlaku Ozbrojení muži unesou vlak v newyorském metru a požadují tučné výkupné. V hlavních rolích: Denzel Washington a John Travolta. Krimi-drama USA nepřístupné do 12 let vstupné 69 Kč 105 min. 28. středa pouze v hodin Vzhůru do oblak Vzhůru do oblak je příběh o prodejci balonků, který si konečně splní celoživotní sen o dobrodružstvích, když na svůj domek přiváže tisíce balonků a odletí s ním do divočiny Jižní Ameriky. Nejnovější letošní animovaný film ze studia Pixar. Animovaný film v českém znění přístupné vstupné 69 Kč 102 min. 30. pátek pouze ve 20 hodin Hodinu nevíš Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení heparinový vrah. Hrají: Václav Jiráček, Ivan Franěk, Zuzana Kronerová, Jana Krausová, Stanislav Zindulka, Jaroslava Adamová, Zita Kabátová. České filmové drama nepřístupné do 12 let vstupné 74 Kč 95 min. Kino hraje dětem: 17. sobota v hodin Dětský bijásek Pásmo: O té velké mlze: M+Š jak se vrátili z prázdnin O Mikešovi O té velké mlze Cvrček a pila Štaflík a Špagetka Držte si klobouk Krtek a žvýkačka. 14. středa pouze ve 20 hodin Admirál Životopis admirála Kolčaka, jenž vedl boj proti bolševikům, líčí vedle historických událostí také jeho osudovou lásku. Typický ruský výpravný Připravujeme: Sin nombre Lištičky Jánošík Předprodej a prodej vstupenek: Pokladna otevřena půl hodiny před začátky představení. Změna programu vyhrazena.

16 16 Městské kulturní středisko F. F. Procházky Nová Paka tel./fax: cz c z VLADIMÍR MATĚJČEK - K. V. RAIS NEZAPOMEŇ slavnostní koncert slova a hudby ke 150. výročí spisovatelova narození pátek v 18 hod. v Městské knihovně, vstupné: 100/80 Kč Sedm kapitol ze vzpomínek, statí a projevů K. V. Raise zpracoval a přednese VLADIMÍR MATĚJČEK. Skladby pro sólovou violu hraje VĚRA BINAROVÁ Slavnostní koncert je syntézou slova a hudby, které se prolínají, vzájemně doplňují a umocňují, a vytvářejí tak celek silné působnosti a vzácné krásy, povzbuzení národního a všelidsky kulturního povědomí. Jeho interprety jsou naši vynikající umělci. Sedm částí ze vzpomínek, statí a projevů K. V. Raise zpracoval a přednese herec Divadla Za branou, Lyry Pragensis a host činohry Národního divadla pan Vladimír Matějček, který je zároveň scénáristou a režisérem koncertu. Koncert je vřelým vyznáním lásky k domovu, vlasti a rodnému podzvičinskému kraji. EGYPT - přednáší Ondřej Valášek úterý v 18 hod., malý sál, vstupné: 50 Kč Cestovatel Ondřej Valášek podnikl měsíční expedici, která začala v Káhiře a pokračovala do Alexandrie přes bojiště u Al Alameinu, do Oáz v západní poušti Siwa, Baharia, Farafra, Dakhla, Khraga, na jih podél Nilu do srdce říše faraónů Luxoru, Asuánu a Abu Simbilu. Přes Suezský průplav se Ondřej Valášek dostal do Asie na Sinajský poloostrov, kde podnikl výstup na nejvyšší horu Mt. Katrine a bájnou Mojžíšovu horu. Okusil také krásy Rudého moře v letovisku Sahan a poté se vrátil zpět do Káhiry, kde svou cestu ukončil. Ondřej Valášek je členem odboru Klubu českých turistů Slovan Pardubice, pod jehož patronací se přednášky konají. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS Zavřete oči, přicházíme... středa v hod., velký sál, vstupné: 320/300 Kč. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers vám přinese večer ZRUŠENO PRO NEZÁJEM VEŘEJNOSTI! NÁHRADNÍ PROGRAM PRO ABONENTNÍ VSTUPNÉ JE IRSKÁ TANEČNÍ SHOW nezapomenutelných swingových melodií. PRASE V KUFRU Ďyvadlo NEKLID Voletiny pátek v hod., velký sál, vstupné: 80/60 Kč Na Miletínském divadelním jaru - VII. Východočeské přehlídce venkovských divadelních souborů s postupem - získala inscenace 1. doporučení na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou Společenské drama s komediálními prvky. Příběh ukazuje, kterak politováníhodné lidské pocity, kterými jsou malost, frustrace a z toho pramenící nenávist dokáže hravě převálcovat ještě odpornější vlastnost, jakou je závist. Příběh se odehrává na jediné scéně, v klubovně uzavřené komunity, tedy sdružení zahrádkářů osady V rokli. Osadníci se právě chystají přijmout do svého kolektivu nového člena VODNICKÁ POHÁDKA Jak se vodníci usadili v Čechách aneb Kouzelný proutek a praotec Šplouch. Divadélko MRAK Havlíčkův Brod sobota v 15 hod., velký sál, vstupné: 50,- Kč Veselá, výpravná pohádka plná kouzel a čarování, protkaná známými i neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících. ODPOLEDNE S DECHOVKOU k poslechu a tanci zahraje kapela ALFA neděle v 15 hod., malý sál, vstupné: 50,- Kč Zveme příznivce dechové hudby na tradiční odpoledne s dechovkou do malého sálu MKS. Přijďte se zatančit a zazpívat. PROSTŘENÝ STŮL Prodejní výstava užitkové keramiky Vystavují členové Svazu keramiků ČR , malý sál, bude výstava zahájena vernisáží v 17 hod. Vystavující: Hana Poštýnská Praha, Eta Placáková Praha, Marcela Pošustová Praha, Luděk Čapek Dobříš, Olga Vedralová Praha/Florencie, Jan Hlinák Náchod, Karel Neufuss Hradec Králové, Miluška Hlavinková - Litovel IRSKÁ TANEČNÍ SHOW - CELTIC ENERGY Taneční soubor Merlin. Neděle v hod., velký sál, vstupné: 250/230/160 Kč. NÁHRADNÍ PRO- GRAM ZA KONCERT ONDŘEJE HAVELKY PRO ABO- NENTNÍ VSTUPNÉ! Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři MKS! Vstupenka pro děti, studenty pouze za: 160 Kč! Velkolepá taneční show slovenského souboru Merlin vám přinese výběr z nejlepších choreografií irských tanců. Atmosféru dynamického tanečního vystoupení působivě zvýrazňuje velkolepé scénické a světelné vyznění mnoha kostýmových převleků. Efektně dotváří a umocňuje neobvyklý a stále oblíbenější fenomén irských tanců a spolu s krásnou irskou hudbou dotváří dokonalý umělecký zážitek z představení. Irské tance jsou

17 17 zosobněním dokonalého souladu, rytmu a jedinečné harmonie pohybů. Známý slovenský taneční soubor Merlin má na kontě mnoho domácích i zahraničních vystoupení a svým zaměřením se řadí k nejlepším v Evropě. O CHYTRÉ PRINCEZNĚ pořad pro školy - MŠ a I. st. ZŠ; přístupné i pro veřejnost úterý v 8.30 a 10 hod., velký sál, vstupné: 35 Kč TOMÁŠ KLUS jedinečný koncert mladého populárního písničkáře a herce čtvrtek v h., velký sál, vstupné: 160/130 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji již nyní v kanceláři MKS za 130 Kč, na místě za 160 Kč. SLAVNOSTNÍ KONCERT PODKRKONOŠSKÉ DECHOVKY K 75. VÝROČÍ JEJÍHO ZALOŽENÍ pátek v hod., velký sál Připravujeme: Filmový večer Karel Pokorný Koncert duchovní hudby Jiří Mazánek Divadlo bez zábradlí Každý rok ve stejnou dobu Předvánoční trhy Eva a Vašek vstupenky v předprodeji! České nebe Divadlo Járy Cimrmana předprodej se bude konat ve středu od 16 hod. Vstupenky NA VÝŠE UVEDENÉ POŘADY LZE ZAKOUPIT JIŽ DNES V KANCELÁŘI MKS NEBO SI JE MŮŽETE REZERVOVAT NA TELEFONU , ZAMLUVENÉ VSTUPENKY VYZVEDNĚTE NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED PŘEDSTAVENÍM! (zakoupené vstupenky jsou vratné nejpozději 3 pracovní dny před představením) ZMĚNY V PROGRAMU VYHRAZENY Kulturní Dům Nová Ves nad Popelkou Sobota 3. října 2009 od 18.00hod Divadlo v Roztocké Jilemnice Iva Peřinová LOUPEŽNÍCI NA CHLUMU režie: Tibor Hájek Vstupné 50,- kč Možnost bezbariérového přístupu Pořadatel: DS FRK při ŠKK Nová Ves nad.pop. K chystanému koncertu v Nové Pace jsme Tomáši Klusovi položili několik otázek: V létě jste vystupoval na různých festivalech. Který byl pro Vás emočně nejsilnější? Mám moc rád emoce a šílím, jsou-li silné. Přes léto člověci nosí pod pódium dobré nálady, tedy je stěží vybrat nejintenzivnější zážitek bez výčitek, že bych byl býval na cosi zapomněl. Některé festivaly jsem propršel a obdivně vzhlížel k všem, jimž déšť nesmyl z úst úsměv a užil jsem vše na jejich vlně. Zpětně před nimi znovu smekám a děkuji. 30. srpna jste vystupoval s Janou Kirschner v Lucerna Music Baru. Koncert zaznamenal veliký úspěch. Co pro Vás osobně znamenal? Festovní čest býti čestným hostem zpěvačce, která moc dobře umí to, co dělá, a k tomu vypadá tak, jak zpívá... Těšíte se do Nové Paky? My se na Vás těšíme moc. Těžíme z téhož těšení se. Znám známé, co znají známé v Pace a dle nich je o tamních známých známé, že znají, jak se mít dobře. Těším se, až se s nimi seznámím. Kdo Vás oslovil pro hudební doprovod k filmu Anglické jahody? Praotcem myšlenky byl můj velekamarád Ivan Lupták, jenž v filmu dostal hlavní roli a při jakés schůzce s režisérem Vláďou Drhou se o mně zmínil a pozval jej na můj koncert. Ještě ten večer byla ruka v rukávě, když jsme při kávě usoudili, že dát příležitost hravému mládí by bylo fajn. A já su rád, že jsem šanci dostal, neb jsem Homo Krylofilus a díky filmu jsem Karlovi Krylovi mohl vzdát hold písní Malčik, poněvadž jsou lidé, jejichž bytost nesmí nikdy vyprchat. Zvláště ne dnes.. Jak jste si užil léto kromě vystupování? Samým vystupováním jsem zapomněl nastoupit k výkonu prázdnin. Nicméně jsem vše užil požitkářsky.. Žiju si sen, tak na co si stěžovat... DOŠLO PO UZÁVĚRCE! Tělovýchovná jednota Nová Paka oddíl kuželek Vás zve na 44. ročník tradičního kuželkářského turnaje neregistrovaných tříčlenných družstev Memoriál Břetislava Šorma 2009 Hraje se ve dvou kategoriích: družstva mužů a žen. Každý hraje 4-5krát od 13. října 2009 do ledna Do základní soutěže turnaje se mohou přihlásit všichni, kdo si chtějí kuželky třeba jenom poprvé vyzkoušet. Jak se přihlásit: Rozpis a přihlášky jsou k dispozici také přímo v kuželně. Kdo si nahlásí termíny dříve, má větší možnost volby. Informace a přihlášky: Václav Gottštein, v tel.: HRACÍ DNY: úterý, středa a čtvrtek (někdy i pátek), ZAČÁTKY ZÁPASŮ: 15,00-16,30-18,00-19,30 MÍSTO: desková dvoudráha Bližší informace na -vg-

18 18 MUZEUM A KLENOTNICE SADOVNICTVÍ ing. Svatopluk Jansta Údržba travnatých ploch s úklidem odpadu Zakládání zahradních jezírek Podzimní ozeleňování zahrad a sídel společností Tel./Fax/Zázn.: , Nová Paka V Suchardově domě loutky Vojty Suchardy Tuto velice zajímavou a lze říci téměř ojedinělou výstavu uspořádanou ke 125. výročí narození sochaře, restaurátora, řezbáře a loutkáře, packého rodáka Vojty Suchardy, zajistil ještě před odchodem do důchodu ředitel muzea Miloslav Bařina. Ten také přivítal návštěvníky a požádal o úvodní slovo k výstavě uměleckého vedoucího pražské divadelní scény Říše loutek Ing. Jana Nováka, který se spolupodílel na uspořádání této výstavy. Po stručném výčtu umělecké dráhy Vojty Suchardy se Jan Novák zmínil hlavně o jeho loutkářské činnosti, kdyý po návratu z první světové války založil v roce 1920 se svou ženou Annou Suchardovou-Brichovou v Praze na Letné divadélko V říši loutek. Výstava, která se v Nové Pace letos koná již popáté, představuje přes stovku řezbovaných a soustružených marionet, ale i plošných a stínových loutek, je doplněna bohatým fotografickým materiálem. Vystavované loutky jsou tvorbou autora pro divadlo Říše loutek, které také exponáty výstavy zapůjčilo. V minulém, ale i předminulých stoletích byly loutky velice význačnou komunikací s dětmi všech věkových kategorií. Na loutková představení se chodili dívat i dospělí. Dnes, až na výjimky, nahrazují loutkandu filmy, televizní programy a internet. Tato výstava nechává nahlédnout do romantiky dětí minulých let a určitě potěší jak děti, tak i dospělé. Zatím v návštěvnosti vedou mateřské školy, ale zajímavá podívaná je v Suchardově domě i pro školáky. Výstava je otevřena denně mimo pondělí, v 8 12 a hod. až do 1. listopadu. Od se ve výstavních prostorách představí tradiční výstava betlémů. Míla Pour, foto: J. Čejka

19 19 PŘEDSTAVUJE SE VÁM Dan oslaví 14. října tohoto roku své 30. narozeniny. Odjakživa ho přitahovala krásná příroda a adrenalinové sporty. Ve čtrnácti letech přestal hrát lední hokej, odložil sjezdové lyže do kouta a jako jeden z prvních ve svém okolí začal jezdit na snowboardu. Ježdění a hlavně skákání na prkně ho natolik nadchlo, že letní sezóny trávil s kamarády na skateboardu. Tou dobou nebyly skoro žádné skateparky v Nové Pace to vyřešili tak, že si pár překážek postavili a jezdilo se na autobusovém nádraží. Dvě sezóny působil jako snowboardový instruktor ve Špindlerově Mlýně, kde absolvoval i několik závodů. Dva snowboardové závody zorganizoval i v Nové Pace. Po maturitě na gymnáziu propadl kouzlu hor a jízdě na horském kole. Vyjížďky na bajku byly stále delší a delší. Netrvalo dlouho a Dan se postavil na start svého prvního MTB maratonu. Na závodech vyhledává vždy ty nejdelší tratě a dnes se pohybuje v širší české špičce. Svou vytrvalost prokázal během 24 hodinového závodu jednotlivců v Nové Pace, kdy na vypůjčeném silničním kole, na němž do té doby prakticky nikdy neseděl, ujel 720 km a vytvořil rekord závodu. O tři roky později (2007) pokořil další rekord 24 hodinového závodu, tentokrát v Újezdu u Brna, kde za velmi těžkých povětrnostních podmínek najel 725 km. V loňském roce kromě několika českých MTB závodů absolvoval v Rakousku MTB maraton Salzkammergut Trophy 2008 (209 km / 7000 m převýšení, 9. místo v kat. do 30 let). I letos se na přelomu května a června rozhodl prověřit svou výkonnost, když se postavil na start mezinárodního čtyřetapového závodu horských kol Alpentour Trophy 2009 v rakouském Schladmingu (256 km / 9650 m převýšení). Tratě jednotlivých etap vedly po úpatí masivu Dachstein a přes vrcholy okolních hor, které během závodu pokryla vrstva čerstvého sněhu. Nakonec obsadil 10. místo v kategorii SK2 (ročníky ), přičemž v kategorii závodníků bez mezinárodní licence byl nejlepší mezi českými bikery. Během studia oboru Management cestovního ruchu na Univerzitě Hradec Králové měl možnost studovat šest měsíců v rakouském Grazu. Shodou okolností Štýrskem a sousedním Dolním Rakouskem vede nejdelší souvisle značený okruh pro horská kola na světě ALPENTOUR AUSTRIA kilometrů a převýšení metrů ho nenechalo klidným a jako první Čech absolvoval všech 27 etap. Během cesty se rozhodl, že tuto výjimečnou trasu přiblíží ostatním prostřednictvím knižního průvodce. Publikace, jejíž součástí jsou i pozoruhodné fotografie, vystavované například v rámci Královéhradeckého Majálesu 2007, vyšla v dubnu 2007 pod názvem Alpentour & Štýrsko. Od té doby s vydavatelstvím ALPY připravuje knižní edici DANIEL POLMAN cyklistických průvodců po rakouských Alpách. V současné době pracuje jako šéfredaktor časopisu lidé&hory, kromě toho je také editorem webu a spoluorganizátorem Smíchovského festivalu alpinismu ( ). I díky své práci se začal aktivněji věnovat vysokohorské turistice a podařilo se mu ji skloubit s cyklistikou. Vzniklo tak v našich podmínkách trochu neobvyklé spojení disciplína bike&hike, v jejímž duchu mimo jiné vymyslel, naplánoval a úspěšně uskutečnil neobvyklý projekt s názvem Velký Benátčan. Rozhodl se, že se pokusí během jednoho dne dojet na silničním kole z Benátek do obce Hinterbichl, odtud vyjede na horském kole k chatě Johannishütte (2121 m) a dále bude pokračovat pěšky až na 3674 metrů vysoký vrchol Großvenediger (podrobnější informace o této akci viz Achát č. 9). K výstupu na Großvenediger si za letošní léto může v rámci svých novinářských cest a akcí pro čtenáře časopisu lidé&hory připočítat dalších 8 vrcholů přesahujících výšku 3500 metrů (např. Ortler 3905 m, Großglockner 3798 m). Má tak velké štěstí, že práce je pro něj i zábavou. Mezi svými nejbližšími a kamarády je známý jako Danda, rád si s nimi vychutná zlatavý mok a poslechne si dobrou rockovou nebo metalovou hudbu. Velkou láskou je pro něj kromě kvalitní hořké čokolády jeho rodina. V roce 2007 se oženil a stal se otcem dcery Danicy. Přejeme Ti ještě mnoho ujetých kilometrů, nezapomenutelných výstupů a společných zážitků! Šári, Dani a za redakci Achátu Š. Horáková Vysoká škola hotelová Management hotelnictví a lázeňství Univerzita Hradec Králové, FIM Management cest. ruchu s rozšířenou jaz. přípravou AJ, NJ Universität FH Joanneum zahraniční stáž Sokrates / Erasmus na VŠ Akademie Jana Ámose Komenského V. O. Š. podnikatelská Gymnázium v Nové Pace

20 20 ŠKOLY Předškoláci ve škole Prázdniny utekly jako voda a na dveře zaklepal školní rok 2009 / Na ZŠ Komenského v Nové Pace začal některým dětem o něco dříve než ostatním srpna. Právě v tento den byla na naší škole nově otevřena přípravná třída pro děti předškolního věku. Předškoláčci přišli v doprovodu svých rodičů, prarodičů i sourozenců a na některých bylo vidět, že mají ze školy obavy. Po chvíli si však většina z nich na nové prostředí zvykla a prázdninami ztichlou školou se opět ozývalo veselé špitání. Po úvodním přivítání panem ředitelem dostaly děti na uvítanou drobné dárečky, společně s rodiči a ostatními přítomnými si vyslechly nejdůležitější informace a pak už nic nebránilo tomu, abychom si všichni společně šli prohlédnout třídu, kde budou děti navštěvovat školní družinu. Zanedlouho přišlo na řadu rozloučení a následné těšení se na první školní den předškoláků Marcela Jaklová Bylo, nebylo... Začneme jako v pohádce. V jednom království se narodila spousta princezen a princů. Všichni se hned smáli na svět a čekalo je to nejkrásnější období, období dětství...užívali si ho plnými doušky a život jim každý rok přidal na výšce, na váze, ale i na věku. A tak se stalo, že malí princové a malé princezny vyrostli do věku 6, 7 let a došlo ke změně. Jejich povinností se stalo, že začali chodit do školy. Prožili si poslední předškolní prázdniny a 1. září se vzbudili se zvláštním pocitem v duši. Řekli si: Od dnešního dne jsem školák! No posuďte sami, vy dospěláci, jestli i pro vás nebyl tohle ten první nejkrásnější okamžik. Copak školka! Tam se ještě stýská a fňuká, že ledasco neumíme. Ale tady? Tady nám slibují paní učitelky, že budeme umět číst, psát, počítat... a to už stojí za trochu té námahy, že? Krásně vystrojení a šíleně natěšení, aspoň většina ze 46 prvňáčků, se vypravili s rodiči do auly naší školy, kde je přivítalo tolik lidí, že si to ani nemohli zapamatovat. Za Městský úřad přišel pan místostarosta Josef Hendrych, za školu je přivítal pan ředitel Milan Schlögl a paní zástupkyně Jarmila Tázlarová a samozřejmě nechyběly ani paní učitelky Dana Rejmontová a Jana Macková. Děti dostaly šerpu a uvítací list, vyfotily se a vystoupily si na pódium, aby každý věděl, kdo se vlastně do 1. třídy přihlásil... A tak se z našich princů a princezen stali školáci a my jim všem přejeme, aby se jich ta pohádková nálada z prvního dne držela co nejdéle. Nejen po dobu školní docházky, ale po celý život. Vždyť pohádky přece končí vždycky tak pěkně...

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 20. 10. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah závěrečného účtu města : 1. údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 17. 12. 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 9. prosince 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 227/10

Více

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 15. 12. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 51. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 14.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/51R/2016

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z 32. schůze Rady města, konané dne Mgr. Josef Cogan; Pavel Bouchner; Bc. Milan Pospíšil; Mgr. Milan Pospíšil Ing.

Zápis z 32. schůze Rady města, konané dne Mgr. Josef Cogan; Pavel Bouchner; Bc. Milan Pospíšil; Mgr. Milan Pospíšil Ing. Zápis z 32. schůze Rady města, konané dne 03.09.2015 Přítomni: Omluven: Mgr. Josef Cogan; Pavel Bouchner; Bc. Milan Pospíšil; Mgr. Milan Pospíšil Ing. Marek Nýdrle Pořad schůze: 1) Obsazení pracovních

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016 konaného dne 25.2.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více