Zpravodaj. MĚSTYSE Švábenice ČÍSLO 1/2012. znak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. MĚSTYSE Švábenice ČÍSLO 1/2012. znak"

Transkript

1 znak Zpravodaj MĚSTYSE Švábenice ČÍSLO 1/2012 Včera naše slepička snesla modrá vajíčka. Na zahradě všechno kvete, skřivánek si noty plete. Jaro u ž je zase zpátky a my přejem hezké svátky. Redakční rada

2 19. května 2012 jste zváni do Švábenic na Pohádkový les Sjezd rodáků se uskuteční 8. září 2012

3 Slovo úvodem Květina se hlásí k světu, slunce pálí, jaro je tu Ano, vážení a milí, jaro ten zázrak přírody je tu. A s ním pochopitelně i první číslo našeho Zpravodaje v tomto roce. A jaký ten rok vlastně bude? Jó, to je ve hvězdách. Já pevně věřím, že nás ale nezklame. Vláda zimy je sice s konečnou platností definitivně svržena, ale klasik by si opět neodpustil to své tento způsob zimy se mi zdál přece jen poněkud nešťastný. Je to tak. Když ne léto, tak zlobí jaro a teď přišla na řadu i paní Zima. Což o to, na horách si užili sněhu až až, ale my? Nám dospělým absence bílé peřiny zas až tolik nevadí, ovšem co naše děti? Vždyť letos to nebylo ani na jednoho malého sněhuláka. No vlastně jednoho si naši školáci někdy v únoru sice postavili, ale druhý den jim roztál! A pokud se k nám přece jen nějaká ta sněhová vločka zatoulala, bylo z toho takové pozdvižení ve školních lavicích, že jsme museli přerušit i výuku. Zkrátka a dobře viděno dětskýma očima: zima nestála za nic! Nedá se nic dělat oddejme se plně jaru. Sice je ještě kapku vrtošivé a hraje si s námi na schovávanou, ale přesto se s chutí pustilo už do práce. Povolalo zpěvné ptactvo, které nás svými každodenními koncerty probouzí a nemilosrdně tahá z postele a pomaloučku polehoučku začíná oblékat celou přírodu do nových šatů. Velikou výhodu má v tom, že žádný rozpočet na to nepotřebuje a vše je v podstatě schopno zvládnout vlastními silami a prostředky. Kdyby to tak šlo všude Ne, ne, vrásky si přidělávat zbytečnými starostmi nebudeme. Důležité je, že za okny svítí sluníčko, kytky kvetou, ptáci řvou, včely lítají, mravenci běhají Jéje, co to plácám Zkrátka a jednoduše vzkříšení jara je prostě úžasný a krásný zázrak vesmíru. Nezavírejme své někdy nereálné a pošetilé jarní sny do šuplíku. Dejme jim křídla a volnost. Další příležitost budeme mít až zase za rok. Hezké jaro! Mgr. Jana Zatloukalová 1

4 O b č a n s k á r u b r i k a Narodila se: Anna Stěničková č.p. 286 Blahopřejeme! Opustili nás: Jan Jiříček ve věku 70 let Ladislav Géduš ve věku 85 let V loňském roce 2011 se: narodilo 11 dětí zemřelo 8 spoluobčanů přihlásilo se k trvalému pobytu 21 občanů odhlásilo se 14 občanů V současné době mají Švábenice 1014 obyvatel ( 516 mužů / 498 žen ) Hana Hladká pracovnice městyse Švábenice 2

5 Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice konaného dne ve Švábenicích Bod č. 1) Technický bod Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání zastupitelstva městyse Ing. Františka Bureše a Vladimíra Hrozu Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva městyse: 1. Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání ZM) 2. Projednání odkoupení nemovitého majetku budova č.p.179 v k.ú. Švábenice prostřednictvím elektronické dražby 3. Různé 4.Diskuse 5. Závěr Bod č. 2) Projednání odkoupení nemovitého majetku budova č.p.179 v k.ú. Švábenice. Usnesení č. 3) Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e zúčastnit se prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese elektronické dražby nemovitosti domu č.p. 179, parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m 2 a parc. č. 54 zahrada o výměře 32 m 2 v k.ú. Švábenice, která se uskuteční dne od hodin do hodin. Zastupitelstvo městyse zmocňuje starostu městyse Josefa Kubíka, bydliště Švábenice 333, Ivanovice na Hané, aby licitoval v dražbě až do výše ,- Kč. Nejnižší podání ceny nemovitostí je stanoven na částku ,- Kč. Výše dražební jistoty ve výši ,- Kč bude uhrazena městysem Švábenice dle stanovených podmínek, které určuje USNESENÍ č.j.: 006EX461/ vydané dne v Brně. Bod č. 3) Různé: Informace starosty : Starosta seznámil zastupitelstvo městyse, že ke dni ukončil nájemní smlouvu stávající nájemník v domě č.p.260. Stávající nemovitost je ve velmi špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu doporučuje, aby tato budova nebyla nadále pronajímána a nebyla ani záměrem nabídnuta k prodeji. Starosta městyse navrhl, aby v co nejkratším termínu městys požádal o odpojení elektrické energie, plynu a vody z domu č.p Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e podání žádosti o odpojení elektrické energie, plynu a vody z domu č.p. 260 a souhlasí se zahájením řízení o odstranění stavby objektu k bydlení domu č.p. 260 na pozemku parc. č. st. 357 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Švábenice. - Rada městyse Švábenice na své 25. schůzi dne vybrala novou nájemkyni pohostinství V Bráně. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od do Tato nájemkyně byla jediná, která podala na Úřad městyse Švábenice písemnou žádost o pronájem pohostinství. S nájemkyní bude uzavřena nájemní smlouva s dobou pronájmu od Usnesení č. 5) Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty. Ve Švábenicích dne:

6 4 Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva městyse Švábenice konaného dne ve Švábenicích Bod č. 1) Technický bod Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 8. zasedání zastupitelstva městyse Mgr. Jarmilu Duškovou a Michala Hladkého 1. Technický bod ( jmenování zapisovatele/zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání ZM) 2. Zpráva o činnosti rady městyse, kontrola usnesení 3. Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok Rozpočtové opatření č. 10/2011 rozpočtu městyse 5. Rozpočtový výhled městyse Seznámení s výsledky inventarizace za rok Projednání odprodeje trafostanice u Základní školy Švábenice 8. Zprávy finančního a kontrolního výboru 9. Různé 10. Diskuse 11. Závěr Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e doplnění programu zasedání zastupitelstva městyse o bod č. 9: Projednání nabídky UniCredit Bank a.s., Masarykovo náměstí 145/30, Vyškov a bod č. 10 Projednání zrušení vedení vedlejší hospodářské činnosti. Usnesení č. 3) Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e program zasedání zastupitelstva po úpravách. Bod č. 2) Zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í usnesení rady městyse ze dne , a 11.1.; 1.2.; Bod č. 3) Projednání a schválení rozpočtu městyse na rok 2012 Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočet městyse Švábenice na rok Bod č. 4) Rozpočtové opatření č. 10/2011 rozpočtu městyse Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 10/2011 rozpočtu městyse. Bod č. 5) Rozpočtový výhled městyse na rok Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled městyse na rok 2013 a Bod č. 6) Seznámení s výsledky inventarizace za rok 2011 Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2011, včetně závěrečné zprávy s návrhem na vyřazení. Bod č. 7) Projednání odprodeje trafostanice u Základní školy Švábenice Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e znění dopisu adresovaný E.ON ČR s.r.o., Regionální správa Prostějov, Poděbradovo nám. 2, Prostějov s nabídkou na odprodej samostatné movité věci trafostanice ve vlastnictví městyse Švábenice u Základní školy Švábenice, typ dvousloupové provedení do 250 kva, včetně kabelových rozvodů. Trafostanice se nachází na pozemku parc. č. 101/3 ostatní

7 plocha vedené na LV ve vlastnictví městyse Švábenice. Zastupitelstvo městyse d o p o r u č u j e odprodej tohoto zařízení za cenu cca ,- Kč. Schválení a uzavření kupní smlouvy movité věci je dle 102, odst. 3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci rady městyse Prodej movité věci nepodléhá povinnosti vyvěšení záměru na úřední desku. Bod č. 8) Zprávy finančního a kontrolního výboru Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í zprávy finančního výboru ze dne a kontrolního výboru ze dne Bod č. 9) Projednání nabídky UniCredit Bank Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í nabídku UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,masarykovo náměstí 145/30, Vyškov. P o ž a d u j e zaslání návrhu závazného znění smlouvy o vedení běžného a termínovaného účtu mezi městysem Švábenice a UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,masarykovo náměstí 145/30, Vyškov k dalšímu projednání smlouvy na následujícím zasedání zastupitelstva městyse dne Bod č. 10) Zrušení vedení vedlejší hospodářské činnosti Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse a) s c h v a l u j e zrušení vedení vedlejší hospodářské činnosti městysem Švábenice k b) s c h v a l u j e zrušení účtu vedlejší hospodářské činnosti vedený u Komerční banky, a.s, Pobočky Vyškov, Jana Šoupala 17/2, Vyškov c) s c h v a l u j e převedení veškerých finančních prostředků ke dni zrušení účtu u Komerční banky, s..s, Pobočky Vyškov, Jana Šoupala 17/2, Vyškov vedených na účtu vedlejší hospodářské činnosti na běžný účet u Komerční banky, s..s, Pobočky Vyškov, Jana Šoupala 17/2, Vyškov. d) s c h v a l u j e převedení zůstatku pokladny vedlejší hospodářské činnosti k do hlavní pokladny městyse Švábenice Bod č. 11) Různé: Informace starosty : - dne byla podána na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci ZŠ Švábenice výměna oken tělocvičny a zateplení obvodového pláště tělocvičny, ZŠ a soc. zařízení. V rámci této výzvy byly zaregistrovány projekty v celkové hodnotě 6,3 mld. Kč, což je v celé ČR projektů, rozděleno bude pro úspěšné projekty 2,5 mld. Kč. - byla zpracována a podána žádost o dotaci na akci Rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea Švábenice. Žádost byla podána přes MAS - Místní akční skupinu Společná cesta, občanské sdružení, Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, Vyškov. Dne , po obhajobě projektu starostou městyse, byl Výběrovou komisí MAS projekt vybrán k podpoře z Programu rozvoje venkova Osy IV. LEADER. - pokračují práce na stavbě fotbalových kabin, předpokládané ukončení prací je v květnu tradiční Sjezd rodáků se bude letos konat v sobotu 8. září. - v sobotu 31. března bude v kulturním domě divadelní představení Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Hraje Divadelní soubor Krásenští divadelní ochotníci, začátek v hodin, vstupné 50,- Kč. 5

8 - dne firma RESPONO a.s. Vyškov provede rozvoz nádob na biologicky rozložitelný odpad (bioodpad). Po městysi bude umístěno 18 ks 240 l a 5 ks 770 l nádob na bioodpad. - na úřad městyse byla elektronicky doručena nabídka na odprodej nemovitosti č.p. 179 ve Švábenicích. Tuto nemovitost nabyl navrhovatel doručené nabídky v rámci elektronické dražby dne Nabídku projedná zastupitelstvo na dalším zasedání zastupitelstva městyse pod samostatným bodem. Usnesení č. 13. Zastupitelstvo městyse b e r e n a v ě d o m í informace starosty. Ve Švábenicích dne: Městys Švábenice Příjmy 2012 Druh příjmu Název položky Rozpočet příjmu 2012 v tis. 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob DPH Správní soudní poplatky Ostatní daně a poplatky z vybraných činností Daně z majetku TŘÍDA 1 - Daňové příjmy (součet za třídu 1) TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 293 TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy (součet za třídu 3) 383 VLASTNÍ PŘÍJMY (součet za třídy ) Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů 439,6 412 Neinvest. přij. dotace od veř. rozp. územní úrovně 123,7 413 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 TŘÍDA 4 - přijaté dotace (součet za třídu 4) 1 093,3 PŘÍJMY CELKEM (třída ) ,3 TŘÍDA 8 - Financování 8115 Financování, přebytky minulých let 2 259,5 6

9 Městys Švábenice Výdaje 2012 Sk. Oddíl Rozpočet 2012 v tis Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 0 22 Doprava Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Vodní hospodářství BIOCENTRUM Pitná voda Odpadní vody Vzdělání 3 633, Druhý stupeň základních škol 118, Předškolní výchova a základní vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Kino Činnosti knihovnické Muzeum Vydavatelská činnost Záležitosti kultury (kronika) Zachování a obnova kulturních památek Činnosti registrovaných církví a náboženství Rozhlas Sdělovací prostředky Kulturní dům Záležitosti kultury (SPOZ) Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže (klubovna) Ostatní zájmová činnost a rekreace Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 366, Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj 925,5 37 Ochrana životního prostředí Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Sociální služby a pomoc v sociálním zabezpečení 11, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1, Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Domovy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Bezpečnost, veřejný pořádek Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část 56, Požární ochrana - dobrovolná část 56, St. moc, státní správa, úz. samospr. a pol. strany Místní zastupitelské orgány Volby Činnost místní správy Finanční operace Výdaje z finančních operací (služby bank) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu VÝDAJE CELKEM ,8

10 Začínáme třídit bioodpad Od začátku dubna letošního roku se bude ve spolupráci s RESPONO, a.s. ve Švábenicích odděleně třídit biologicky rozložitelný odpad neboli bioodpad. V průběhu měsíce února a března bude probíhat rozmisťování speciálních sběrných nádob, na jejichž pořízení včetně svozové techniky získala RESPONO, a.s. dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši EUR. 8 Proč vlastně třídit bioodpad? Odklon bioodpadu ze skládek stanovuje vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky. V souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů musí být do roku 2020 sníženo množství bioodpadu ukládaného na skládky o 65 % oproti stavu z roku V připravovaném novém zákoně o odpadech budou mít obce od povinnost stanovit způsob nakládání s bioodpady v obci. Odděleným zpracováním bioodpadu obce uspoří náklady spojené s vysokými poplatky za skládkování. Bioodpad je cenným zdrojem živin a organické hmoty. Navracení bioodpadu do půdy ve formě hnojiva kompostu, je důležité pro udržení kvality půdy. Kompost obsahuje humus, který zvyšuje schopnost půdy zadržet vodu a snižuje riziko povodní. Bioodpad lze využít i pro výrobu elektrické energie a tepla v bioplynové stanici, jejíž výstavba je plánována ve Vyškově v lokalitě Marchanice. Co je to bioodpad? Biologicky rozložitelné odpady neboli bioodpady jsou organické odpady, které jsou významně zastoupeny ve směsném komunálním odpadu a tvoří až 40 % jeho hmotnosti. Jedná se zejména o odpady z domácností - například zbytky jídel rostlinného původu, ovoce, zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky a ze zahrad tráva, plevel, košťály a celé rostliny, listí, seno, sláma. Mezi bioodpad nepatří plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata. Do čeho se bude třídit? Ve Švábenicích bylo rozmístěno 20 kusů speciálních sběrných nádob o objemu 240 l, a 5 ks o objemu 770 l. Sběrné nádoby o objemech 140 l a 240 l jsou konstruovány tak, aby v nich bioodpad vydržel na přímém slunci i 14 dnů, aniž by docházelo k zahnívání a ke vzniku zápachu. Intenzivním provětráváním je totiž do vytříděného bioodpadu v nádobě přiváděn kyslík, podporující aktivitu mikroorganizmů.

11 Popis funkčnosti 240 l nádob 1. Stříška proti dešti a vlhkosti 2. Odpařovací a provětrávací otvory ve víku 3. Vnitřní svislá žebra zabraňují přiléhání odpadu na stěny a umožňují tak cirkulaci vzduchu 4. Mřížka, pod kterou odkapává vlhkost z odpadu 5. Horní a dolní provětrávací otvory K odložení bioodpadů mohou občané rovněž využívat služeb sběrných dvorů. Jak třídit? Bioodpady z domácností třiďte hned, jak vzniknou a shromažďujte je odděleně od ostatního odpadu. Výhodné je bioodpad v domácnostech ukládat do nádob, které umožňují odvětrávání a vysoušení bioodpadu. Významně se tak snižuje riziko vzniku hnilobných procesů a zápachu. Bioodpad poté odkládejte do sběrných nádob hnědé barvy označených samolepkou BIOODPAD. Důležitá je čistota! Igelitové sáčky a další odpad jsou nežádoucí příměsí a negativně ovlivňují kvalitu kompostu. Kdy bude probíhat svoz bioodpadu? Svoz bioodpadu na koncové zařízení bude zahájen začátkem měsíce dubna a bude v prvním roce probíhat 1x za 14 dní. Nádoby musí být v den vývozu přistaveny nejpozději v 6 hodin ráno. Do doby realizace výstavby bioplynové stanice ve Vyškově se bude vyseparovaný biologicky rozložitelný odpad dočasně svážet na okolní kompostárny. Kompost si bude možné v omezeném množství zdarma odebrat na sběrném dvoře ve Vyškově. Veškeré důležité informace o třídění bioodpadu získáte na webových stránkách Děkujeme, že budete odděleně separovat bioodpad a tím umožníte jeho smysluplné využití. PS.: Snažíme se vyjednat s představenstvem RESPONO,a.s. termíny svozu v jarních a podzimních měsících 1 x týdně. 9

12 Ivanovická brána plánuje pohlednice i posezení u dubu Mikroregion Ivanovická brána už zná návrh rozpočtu na letošní rok. Na pořízení štěpkovače počítá mikroregion s uvolněním čtvrt milionu korun. Žádali jsme o dotaci, takže pokud uspějeme, peníze, které jsme v návrhu rozpočtu na štěpkovač vyčlenili, nakonec ušetříme. Počítáme ale i s neúspěchem, právě proto jsme si peníze vyhradili, vysvětlil ivanovický místostarosta a předseda správní rady mikroregionu Vladislav Drobílek. Mobilní štěpkovač poslouží všem obcím Ivanovické brány. Dalších sto tisíc korun plánuje mikroregion uvolnit na přemostění potoka v Medlovicích, Podél potoka vede z Vyškova do Medlovic neoficiální cyklostezka, my bychom ji rádi prodloužili až do Ivanovic. Musíme proto překlenout potok právě v Medlovicích, podotkl Drobílek. U švábenického dubu by mělo vzniknout odpočívadlo. Je to památný strom, kolem kterého vede turistická trasa a je od něj nádherná vyhlídka po krajině. Rádi bychom tam udělali dřevěné posezení a mapu pro návštěvníky, řekl předseda. Na odpočívadlo u dubu počítá mikroregion s dvaceti tisíci korunami. Stejnou částku chce použít na pohlednice s erby obcí a také na příspěvek na úpravu napouštění málkovického koupaliště. Navrhovaný rozpočet bude valná hromada Ivanovické brány schvalovat na konci března. Vyškovské noviny 16. března 2012 Vybral: Libor Pištělka 10

13 Školáci na bruslích Letos jsme si pravé zimy příliš neužili. Zvláště děti neměly mnoho příležitostí k zimnímu vydovádění. I proto se školáci jako každoročně vypravili do Vyškova na zimní stadion bruslit. Zájem mezi dětmi byl veliký, na bruslení se těšily. Sportovali jsme celé dopoledne, kluziště patřilo jen nám, a tak jsme si to všichni náležitě užili. Smutní zůstali ve škole jen ti, kteří z bruslí od loňského roku vyrostli. Učitelky ZŠ: AlenaKušková Ivana Florusová Foto: Jarmila Dušková 11

14 Zápis dětí do MŠ na příští školní rok Organizace příštího školního roku bude prováděna po zápise do mateřské školy, který proběhne v měsíci dubnu v budově mateřské školy. Přesné datum vyhlásíme v místním rozhlase, písemně vyvěsíme v obchodech, na nástěnkách. K zápisu se dostaví rodiče, kteří budou chtít své dítě umístit v mateřské škole během následujícího školního roku. Jedná se o děti, které dosáhnou v příštím školním roce tří let. Zájem mohou projevit také rodiče dětí starších, které mateřskou školu doposud nenavštěvují. K zápisu přinesou rodiče rodný list dítěte. Po podání všech žádostí rodičů rozhodne ředitelka školy o zařazení dítěte do mateřské školy a podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., bude rozhodnutí oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole u vchodu tak, aby bylo čitelné zvenčí. V seznamu nebudou napsaná jména, ale děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Výtvarné soutěže a mimořádné akce V mateřské škole mimo jiné podporujeme rozvoj tvořivosti, estetického vnímání a vyjadřování, tříbení vkusu. Hned na začátku školního roku jsme se rozhodli, že se budeme více zapojovat do výtvarných soutěží a to se nám daří. Jen od ledna jsme v naší mateřské škole pořádali několik mimořádných akcí. Starší děti malovaly a kreslily různé obrázky z přírody - zvířátka, les, pole a louky. Ty nejzdařilejší práce byly zaslány do výtvarné soutěže Příroda kolem nás. Celý leden se předškolní děti intenzivněji připravovaly k zápisu do základní školy, který proběhl 1. února Další akci si vymyslely prodavačky z obchodu ENAPO ve Švábenicích, když v únoru vyhlásily výtvarnou soutěž na téma,,velikonoce. Děti se pak v mateřské škole pustily do práce. Jejich namalované obrázky učitelky s dětmi předaly prodavačkám v obchodě, které z nich vytvořily pěknou výstavu. Tu si mohli občané Švábenic nejen prohlédnout, ale i dát hlas tomu obrázku, který se jim nejvíce líbil. DĚTI SI PROHLÍŽEJÍ OBRÁZKY V OBCHODĚ 12

15 V březnu zase děti malovaly obrázky do výtvarné soutěže,,požární ochrana očima dětí. Vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Po vyhodnocení v základním kole v naší mateřské škole byly nejlepší práce odeslány do okresního kola. Velice poutavá byla návštěva rodičů na akci,,táto, mámo, pojď si hrát. Proběhla v odpoledních hodinách 31. ledna Učitelky s dětmi v obou třídách ukázaly, co děti umí, jak zpívají, počítají a jak si hrají. Někteří rodiče se podívali jen chvíli, jiní vydrželi v mateřské škole dlouho a zapojili se i aktivně. V rámci spolupráce s rodiči si ceníme všech, kteří se takových akcí účastní a pomáhají prohlubovat bližší vztah mezi dětmi, rodiči a učitelkami navzájem. Velice poučné bylo povídání o první pomoci,,jak Sněhuláček záchranář ošetřoval Medvídka Popletu 16.února, které uspořádal ČČK Prostějov Děti se podílejí na výzdobě mateřské školy, jejich výtvarné práce jsou vyvěšeny ve třídách, v šatnách a na chodbě mateřské školy. Před Velikonocemi učitelky vyzvaly na nástěnce rodiče, aby nazdobili doma s dětmi vajíčka. Rodiče měli výborné nápady a času, kterého věnovali svým dětem při zdobení, určitě nemusí litovat. Navíc jejich výrobky přivítaly jaro v naší mateřské škole, protože z nich byla vytvořena pěkná výzdoba na chodbě. Na závěr děkujeme všem, kteří se o práci naší mateřské školy zajímají a kteří nás podporují. Za všechny zaměstnance z mateřské školy Ilona Kučerňáková 13

16 Oslava pololetí s africkou hudbou a tancem V den slavnostního předávání pololetního vysvědčení k nám přijela návštěva z Afriky. Byli to dva Afričané, kteří už několik let žijí v České republice. V zajímavé besedě vyprávěli dětem o tom, jak se v Africe žije, jak vypadá opravdová africká škola, rodina, obchody a soustu dalších zajímavostí, které naše děti nejvíc zajímaly. Dokonce jsme si všichni společně (paní učitelky nevyjímaje) zatančili i opravdové africké tance v opravdových domorodých šatech. A jaký by to byl domorodý tanec bez pravých afrických bubnů, na které se sami žáci spolu s novým přítelem Shabbou skvěle doprovázeli. A také jsme se naučili písničku v afrikánštině. Na závěr se děvčata nazdobila pravými africkými korálky a náramky. Vzhledem k obrovskému úspěchu tohoto setkání nás pochopitelně zajímalo, jak děti odpoví na naše otázky: Chtěl/a bys žít v Africe? Všechny děti, s výjimkou dvou chlapců, odpověděly, že by v Africe žít nechtěly. Na další otázky odpovídaly takto: Co se ti na životě v Africe líbilo? - zpívají tam a hrají na bubny, tancují - je tam teplo a moře - mají tam zlato - mohl bych tam chytat zvířata - nádherná zvířata - bohatství přírody - dobré sporty - domy z bambusu - hodně zemí - hodě elektroniky - tropické ovoce - velbloudi mají pěkné hrby, mezi nimi se pěkně sedí - sloni mají směšný chobot Co se ti na životě v Africe nelíbilo? - hadi a lvi, nebezpečná zvířata - mám rád bezpečí - lev mohl by mě ulovit - jsou tam drahé věci a cizí lidé - je tam moc černochů - je tam moc slunce a vedro - nechci mít černou kůži - je tam hodně lidí - nemají tam památky - je tam dlouhá cesta do školy - škola je až do večera Kolektiv učitelek ZŠ (více na 14

17 Malí záchranáři Jednoho únorového dopoledne se děti obou našich škol zúčastnily zajímavého představení Jak Sněhuláček záchranář ošetřoval Medvídka Popletu Všichni přítomní získali základní znalosti poskytování první pomoci, ti nejmenší z nich navíc formou loutkového divadla prostřednictvím postaviček sněhuláčka a medvídka. Vyzkoušeli si dýchání z úst do úst na figuríně, resuscitaci na loutce miminka, vyproštění vdechnutého předmětu, polohování a transport zraněného, naučili se základní obvazovou techniku. Děti byly navíc samotnými aktéry a figuranty tohoto setkání, školáci si mohli dokonce na sobě vyzkoušet realistické maskování zranění vbodnutý střep do dlaně a tržnou ránu na paži. Na vlastní oči tak viděli, jak zranění ve skutečnosti vypadá a jak je správně ošetřit. A mohu skutečně potvrdit, že imitovaná zranění od těch opravdových byla skutečně k nepoznání. Všichni bez rozdílu byli z celé akce Oblastního spolku ČČK Prostějov nadšeni a za odměnu ti nejšikovnější na závěr převzali zasloužený diplom doktora Hojíto. Mgr. Jana Zatloukalová Foto: Mgr. Jarmila Dušková 15

18 Postní doba Velikonoc 16 Velikonoce jsou nejvýznamnější z křesťanských svátků a to především proto, že připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle víry křesťana došlo třetího dne po ukřižování. Dnes už víme i přibližný rok, kdy k této události došlo: 30 nebo 33. Velikonoce se slaví každým rokem trochu jindy, jelikož svátek připadá na neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoční svátky jsou také jakýmsi přivítáním jara. Postní doba či půst je v křesťanství období přípravy na tyto svátky. Liturgická barva postní doby je fialová. Začíná Popeleční středou, trvá 40 dní (kromě nedělí) a vrcholí Svatým týdnem. Půst se v křesťanském smyslu netýká pouze zdržení se jídla a abstinence, ale může zahrnovat i jiné projevy jako např. almužnu či dobré skutky. Účelem postu má být soustředění věřícího na jeho duchovní růst v rámci přípravy na Velikonoce, člověk má pracovat na proměně a obnově svého života, aby mohl žít opět plně jako křesťan. Postní praxe byla v minulosti poměrně namáhavá, nejedlo se maso, ryby, vejce a mléčné produkty a bylo zvykem jíst jednou denně. V současnosti jsou vymezeny jako dny přísného postu Popeleční středa a Velký pátek, kdy je dovoleno sníst pouze jedno velké jídlo denně. Krom toho existuje ještě půst od masa, předepsaný pro tyto dva dny a všechny pátky roku. Tento páteční půst je ale možné nahradit jiným skutkem pokání. Neděle postní doby Velice zajímavé jsou názvy jednotlivých nedělí v tomto období jak podle mešních antifon (z řečtiny znamená proti-zvuk, v užším smyslu je to krátké zvolání, vyňatý verš z Písma svatého, který se zpívá nebo recituje před a po žalmu během modlitby liturgických hodinek ), tak podle lidového pojmenování: 1. neděle postní = Invocavit (Invocavit me = Povolal mne) Lidové pojmenování: Černá Ženy tento týden odložily pestré oděvy a halily se do černých šátků ze smutku z budoucího postu. 2. neděle postní = Reminiscere (Reminiscere miserationum tuarum = Rozpomeň se na své smilování) Lidové pojmenování: Pražná Druhou neděli se hospodáři scházívali, aby rokovali o zemědělských pracích. K pohoštění jim ženy chystaly starodávný postní pokrm pražmo. Bylo to jídlo upravené z nedozrálých zrn obilí, z upražených i neopálených klasů.

19 3. neděle postní = Oculi (Oculi mei semper ad Dominum = Mé oči stále vyhlíží Pána) Lidové pojmenování: Kýchavá (kýchavná) Ve středověku řádil mor. Lidé věřili, že se proti němu bojuje kýcháním. Proto se čichalo k různým dráždidlům v domnění, že kýcháním se moru ubrání. Odtud také pozdrav Pozdrav Pán bůh přání k uzdravení. Později, když už mor neřádil, se věřilo, že kýchání čistí hlavu. Věřilo se, že kolikrát kdo kýchne na kýchavou neděli, tolik roků bude ještě žít. 4. neděle postní = Laetare (Laetare Jerusalem = Raduj se, Jeruzaléme) Lidové pojmenování: Družebná V tuto neděli neplatil zákaz veřejných radovánek, mládeži bylo povoleno sejít se na návsi a poveselit se. Každý přinesl nějakou svačinu, kterou pak společně snědli. Od tohoto sdružování je odvozen název družebná. V kostele tento den byla fialová barva roucha nahrazena růžovou. Název této neděle vychází také z toho, že na tuto neděli ženich s družbou šli do domu, kde chtěli o pomlázce přijít na námluvy. 5.neděle postní = Judica (Judica me Deus = Zjednej mi právo, Bože) Lidové pojmenování: Smrtná Zahajovala tzv. dobu utrpení Páně. Tento den vynášeli ze vsi slaměnou smrt (Morena, Mařena). Opentlenou slaměnou figurínu hodili za vsí do potoka. Jde o obyčej předkřesťanský, pohanský byl nejspíše spojen s koncem zimy a začátkem jara. Proto byl také církví zakazován. 6.neděle postní = Palmarum Lidové pojmenování: Květná Květná neděle je dnem, kdy si připomínáme památku slavnostního vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lid vítal zelenými palmovými ratolestmi. Zvyk jejich svěcení se zachovává především v katolických zemích. U nás palmy nerostou, tak jejich úlohu převzaly větvičky jívy kočičky. Poslední dny před Velikonocemi mají také vlastní názvy. Jako první je Zelený čtvrtek, dále Velký pátek, Bílá sobota (v tomto dni už byl Ježíš uložen v hrobě). Vše je ukončeno vigilií (toto slovo pochází z latinského vigilia = bdění) na neděli, což je bohoslužba připomínající vzkříšení Ježíše Krista (v tomto dni byl hrob Ježíše nalezen prázdný). Na Velikonoční pondělí koledníci chodí za děvčaty, aby je pořádně prošlehali pomlázkou a za odměnu dostanou malovaná vajíčka. Pomlázka sice není úplně náboženskou tradicí, přesto se v Čechách usadila a stala se neodlučitelnou součástí velikonočních oslav. Zpracovala: Jana Zatloukalová 17

20 18 Dary z fary Milí občané, jsem rád, že vás mohu pozdravit prostřednictvím zpravodaje. Před námi jsou Velikonoce, pak 50 dnů velikonoční doby, které končí slavností Seslání Ducha Svatého. Připravujeme se na jubileum křesťanství na Moravě, kdy před 1150 lety sem přišli naši věrozvěsti Cyril a Metoděj. Vloni jsme začali přípravu na toto jubileum obnovou křtu v kostele. Letos je tématem svátost biřmování. Díky ní se každý z nás spojil s Ježíšem osobně a je proto velmi důležitá pro každého křesťana. Podle historických pramenů Ježíš po svém zmrtvýchvstání 40 dní byl se svými učedníky a pak vstoupil do nebe. 10 dní poté jim poslal svého Svatého Ducha a to byl počátek misií církve. S mocí Ducha Svatého Ježíšovi učedníci začali svědčit o tom, co viděli a slyšeli, a tak se křesťanství ukázalo před světem. 300 let byli křesťané krutě pronásledováni jak Židy tak Římany až do roku 313, kdy císař Konstantin tzv. milánským ediktem dovolil svobodně vyznávat křesťanství. Po krvavých začátcích se mohli křesťané konečně nadechnout svobodou. Takto církev vyrostla na krvi mučedníků prvních století. Ale jako první svou krev pro nás proléval sám Ježíš Kristus a z Jeho laskavé oběti vyrostla víra prvních křesťanů a naše. Takový byl dopad biřmování čili seslání Ducha Svatého pro církev do budoucna. Jaký má dopad svátost biřmování, kterou jsme osobně přijali v našem životě? Konat dobro je svým způsobem sázka do loterie, ale jenom ten, kdo sází, vyhrává. Tak to také určitě prožíval i Bůh, když nabídl lidem spásu. Nevěděl, jak bude přijat. Nabízí se každému z nás a čeká, zda nabídku přijmeme a odvděčíme se. Velikonoce jsou právě tím časem Boží nabídky úplně pro všechny. Nikdo není vyloučen. Tak jste všichni zváni k setkání s Bohem. Proč nezačít už teď? Jednoho dne navštívili rabbiho Mendel di Kozka velmi vzdělaní mužové. Rabbi je udivil svou otázkou, s kterou se k nim obrátil: "Kde přebývá Bůh?" Vysmáli se mu: "Co tě to napadlo? Cožpak svět není plný jeho slávy?" Rabbi sám však měl tuto odpověď: "Bůh přebývá tam, kam ho nechají vstoupit." Co je tedy nejdůležitější? Nechat Boha vstoupit. Ale nechat ho vstoupit doopravdy, nechat oživit svou víru, aby se můj život proměnil. "Stojím u dveří a tluču," říká Bůh v Písmu. Otevřeš mu dnes své dveře? Já vás chci pozvat k setkání s Bohem v našem farním společenství, ve kterém budeme prožívat s Kristem Jeho cestu k zmrtvýchvstání. Kristus umíral o samotě, ale zanechal po sobě církev jako společenství, aby již nikdy nikdo netrpěl osamocený jako On. Naše slavení Velikonoc se koná podle skutečné doby, kterou prožívali apoštolové se zmrtvýchvstalým Ježíšem. Chtěl bych vás seznámit s tím, co nás čeká v příštích dnech:

21 Zelený čtvrtek v hod. si připomeneme poslední večeři Krista se svými učedníky Velký pátek v hod. se postavíme pod křížem zavrhnutého Krista Bílá sobota od hod. budeme společně bdít v očekávání Jeho zmrtvýchvstání V neděli budeme slavit slavnost zmrtvýchvstání Páně. Slavnostní bohoslužba se bude konat v 9.30 hod. Velikonoční pondělí bude mše sv. v 9.30 hod. Chtěl bych vás také seznámit s dalšími akcemi, které ve farnosti plánujeme: pojedeme na pouť na Svatý Hostýn na sté výročí korunovace sochy Panny Marie 40 dní po velikonocích, letos to bude 17. května, oslavíme Nanebevstoupení Páně při mši sv. v hod, 10 dnů poté tj. 27. května oslavíme Seslání Ducha Svatého. Od se bude konat v naší farnosti duchovní obnova v roce biřmování. Přijede otec misionář Jiří Šindelář redemptorista a pomůže nám připravit se na obnovu svátosti biřmování. Setkání budou v kostele v pátek v hod., v sobotu ve hod. a v neděli při mši sv. v 9.30 hod organizujeme již tradičně pouť na Jezírko, mše sv. bude v hod bude v našem kostele I. sv. přijímání půjdeme na průvod Božího Těla v červnu plánujeme dětskou pouť na Svatý Hostýn plánujeme farní den nemocných. V hod. bude sloužena mše sv. za dar zdraví pro všechny nemocné občany s udělováním svátosti pomazání nemocných, pak bude na farní zahradě společné posezení. Prosím všechny rodiny, aby pomohli dopravit své nemocné do kostela. Těšíme se na setkání s vámi při těchto akcích. Díky finanční pomoci Městyse Švábenice a Obce Dětkovice, za kterou velmi děkujeme, letos opravujeme interiér kostela. Bude opraven poškozený strop kostela a následně vymalován vnitřek kostela. Děkuji všem brigádníkům za těžkou práci při stavění lešení. Provoz kostela bude na 2 měsíce omezený kvůli opravám, proto za veškeré problémy se omlouvám. Děkuji všem dárcům našeho kostela za finanční a modlitební podporu a rádi uvítáme jakoukoli pomoc. Dary na kostel můžete zaslat přímo na účet farnosti /0800 a nebo složit na faře. Je možné vystavit potvrzení o přijetí daru pro FÚ. Všem občanům přeji požehnané a milostiplné svátky velikonoční. P. Boguslaw, švábenský farář 19

22 20 Energie, která člověka nabije Jak je prožíváte vy? Jak byste je mohli prožít úplně jinak? Chcete malinko jinak pochopit, co se děje každý rok? Zkuste si přečíst a promyslet těchto pár řádků. Píši je jako svoji osobní zkušenost toho, co sám prožívám s druhými lidmi kolem sebe. Jména dnů jsme slyšeli tolikrát. Co se při nich děje v dřevěném kostele v Blansku, tak jako v dalších chrámech na celém světě? Zelený čtvrtek a Velký pátek přinesou ticho, tmu a smutek. Všechno jakoby se zastavilo. A v sobotu tohle ticho přetrhnou zvony a varhany. Najednou přichází obrovská energie a síla. Christos voskrese, říkají naši východní bratři a sestry. Prožijeme o svátečních dnech - všechno ožívá a nedá se zastavit. Je to energie, která člověka nabije Psal mi kamarád - podnikatel. Zlobí ho, že se jeho manažeři takto vyjadřují: "Přece se my nechceme srovnávat s těmi největšími anebo budeme nejlepší z druhých, první nikdy nebudeme." Chybí jim energie a jeho to zlobí. Kde jsou ty zdroje, které nám dobíjejí baterky a palivo? Slovo resource prý pochází ze slova resurgere, t. j. znovu povstat - vzkřísit. Máme ve velikonocích dny, z kterých se dá doplnit palivo. Black out anebo burn out - to jsou stavy, které ohrožují náš život, člověka. Balck out prý v budoucnosti postihne Evropu. Odborníci modelují následky výpadku energie - nemocnice s vybitými náhradními zdroji, banky se zabezpečovacími systémy "bez proudu", bezradní lidé ve tmě bez elektrické energie, zloději a rabování... Burn out je něco podobné - totálně vyčerpaný člověk, který často odevzdal svou energii druhým a nemá svůj zdroj. Aaron Antonovsky se zabývá tzv. salutogenezí, tj. učením o tom, jak vzniká zdraví. Pro vznik zdraví je prý rozhodující pocit soudržnosti - důvěra a zakotvení ve smysluplném a pochopitelném světě. Mezi vším existuje soudržnost - všechno, co objevíme kolem sebe, má svůj smysl a nárok na existenci. Slovo soudržnost se popisuje i slovy srozumitelnost (náš pohled na svět a jeho zákony), zvládnutelnost (naše talenty a zdroje) a smysluplnost (naše výzvy a poslání). Jsou lidé, kteří vnímají život jako křehký, nemají pevnou půdu pod nohama, nemají energii na pořádek ve svém životě. Někdy dokonce berou energii druhým lidem kolem sebe, jsou slabí a chybí jim soudržnost. Nikdo z nás není odkázaný na black out anebo burn out. Velikonoce nám říkají: "Bůh, který nám dává sílu, je věčný a dostupný." Prameny, které nás osvěžují čistou vodou, jsou někdy velmi hluboko. Podobně jako dostupné zdroje energie okolo nás. Anselm Grün říká: "Můžeme být vděční za prameny, které máme. Jsou Božím darem, který jsme dostali při narození. Jsou to prameny našeho talentu, našich rodičů a lidí, které jsme měli možnost potkat, ale někdy musíme kopat velmi hluboko - k spodním vodám, kde je pramen pocházející od slova "spiritus". Síla od Hospodina. Budím se ráno s optimismem o krásném dnu, který nás čeká, o slunci, ptáčcích a nádheře. Jen si toho chtít všimnout a nenechat se převálcovat negativismem. Nikdo z nás není odkázaný na black out anebo burn out. Bůh, od něhož můžeme čerpat, je věčný. Jestliže nám chybí, tak je problém v přenosové soustavě anebo v nás.

23 BUĎTE U NÁS VÍTÁNI!" Ať jste věřící husité, či kteréhokoliv vyznání, hledající i nevěřící. Stojím o to, aby všichni lidé cítili : "Otevíráte dveře do našeho společenství a my Vás upřímně zveme dovnitř." Byl a jsem jiný, než svět kolem. Neškatulkuji, ale rád se setkávám se všemi lidmi. Ptal jsem se sám sebe, jak odpovědět na otázku: "Co vám chceme, chci nabídnout?" Odpovídám:" Jsme otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, kteří chtějí mít dobré vztahy k Bohu i lidem kolem sebe. Snažíme se přes svoji nedokonalost a nedostatky vytvářet dobré zázemí pro všechny, kdo stojí o hodnoty víry, naděje a lásky. Pravidla našeho jednání k Bohu i lidem: být svobodný a zodpovědný, mít úctu k druhým, jednat pravdivě a otevřeně, zkrátka být v životě v pohodě. Zveme Vás k návštěvě o velikonocích i kdykoliv jindy u nás, neváhejte a pojďte dál." Martin Kopecký farář církve československé husitské ve Švábenicích BOHOSLUŽBY Srdečně Vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na tato sváteční setkání ve společenství Církve československé husitské. VE ŠVÁBENICÍCH v obřadní místnosti Úřadu městyse Švábenice V NEDĚLI 15. DUBNA 2012 V 18:30 hod. Na viděnou s Vámi se těší Váš farář Martin Kopecký. Rádi Vám posloužíme křtem dětí i dospělých, svatebním obřadem v kostele či venku v přírodě, pohřebním rozloučením v kostele nebo obřadní síni ve Vyškově, osobním rozhovorem, návštěvou nemocných doma i v nemocnici, zpovědí, vyučováním dětí i dospělých o víře a náboženství. Faráře zastihnete vždy před a po bohoslužbách, kdy se můžete osobně na všem domluvit, nebo se kontaktovat na u: telefon: Nebojte se ozvat, kdokoliv bez rozdílu. Naše stránky: informační portál: 21

24 YMCA - SKAUT ŠVÁBENICE V ROCE 2011 Rokem 2011 náš oddíl vstoupil do 3. desetiletí své znovu obnovené činnosti. Od dob, kdy byl skauting v naší vlasti zakázán, uplynulo již 20 let. Za tu dobu náš každoročně používaný táborový materiál zaznamenal notné opotřebení. Proto se ze všech sil a možných finančních prostředků snažíme o jeho obnovu, aby nám mohl sloužit i v dalších letech. Také na klubovně, která se nachází ve stoleté (1911) budově staré školky, se podepsal zub času. Díky Úřadu městyse Švábenice se však daří tyto nedostatky postupně odstraňovat a tím přispívat k bezproblémové celoroční činnosti. Děti se schází na pravidelných schůzkách v klubovně, ale také v kostele, kde se děvčata věnují sborovému zpěvu a chlapci ministrantské službě. V klubovně celoročně působí i modelářský kroužek. Roveři se schází v malém srubu Junácké chatě v lese u Švábenic, kde se starají nejen o chatu, ale i o její okolí, aby sloužilo všem návštěvníkům lesa k oddechu a odpočinku. Náš skautský rok jsme již tradičně zahájili v lednu Tříkrálovou sbírkou pro potřeby charity, při které se nám podařilo vykoledovat ,- Kč V měsíci červnu jsme podnikli v lesích u Švábenic Jarní zálesácký camp. V červenci se uskutečnil již tradiční letní tábor na louce u obce Milkov na Konicku. Táborníci se ocitli v době před 100 lety, kdy polárníci R.F. Scoot a R. Amundsen rozpoutali bitvu o Dobytí jižního pólu. V září se Roveři vydali na týdenní putování po národním parku České Švýcarsko. V předvečer svátku Sv. Václava jsme na zahradě u klubovny uspořádali 66. výroční oheň. V den výročí založení našeho oddílu jsme zavítali na Svatováclavskou mši do našeho kostela. V měsíci říjnu se uskutečnil na junácké chatě Podzimní zálesácký camp. V prosinci jsme se připojili k celorepublikové 22

25 skautské akci a do našeho městyse přivezli betlémské světlo, kterým jsme obohatili sváteční domovy našich rodin, sousedů a přátel. Na Boží hod vánoční děvčata a chlapci připravili v místním chrámu svatého Michaela pásmo vánočních písní a scénické zpracování příběhu Vánoční dopis pro Ježíška. ČERNÁ HODINKA NA BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 2011 V KOSTELE SV. MICHAELA VE ŠVÁBENICÍCH Zbývá poděkovat Městysi Švábenice za uhrazení veškerých nákladů spojených s chodem a údržbou klubovny a finanční podporu na celoroční činnost oddílu. Také děkujeme všem členům, rodičům a přátelům za podporu a pomoc při společných brigádách nejen na klubovně, ale také na junácké chatě a tábořišti, bez níž by naše činnost nebyla možná. Pavel Brown Derka, vedoucí oddílu PRAVIDELNÉ SCHŮZKY NAŠEHO ODDÍLU: ÚTERÝ SOBOTA 16:00 - skautské schůzky 15:00 - modelářský kroužek Foto z akcí: 23

26 Členky ČČK jsou proškoleny a ochotny pomoci Naše skupina má 129 členů. Výbor tvoří: předsedkyně: Ludmila Navrátilová Pokladník: Marie Hanáková Kulturní ref. a jednatelka: Věra Skácelová Místopředsedkyně a jednatelka: Ludmila Harásková Výborové schůze konáme pravidelně, určujeme si plán činnosti. Jednou ročně vybíráme členské příspěvky ve výši 20,- a 10,- Kč. Částku odvádíme do Vyškova v poloviční výši, druhou polovinu využíváme na činnost. Členské schůze nesvoláváme od r Do té doby jsme pečovali o místnost zdravotního střediska v budově úřadu Městyse Švábenice, kam dojížděli ordinovat jak praktický lékař, tak i dětská lékařka. Nyní sem lékaři již nedojíždějí. V roce 2003 byly prostory předány místnímu SDH. Do činnosti naší skupiny patřily po dlouhou dobu služby při střeleckých a hasičských soutěžích, sportovních utkáních. Pořádaly jsme plesy, karnevaly pro děti, zájezdy, prodávaly losy loterie CČK. Další součástí byla zdravotní výchova ve škole a pravidelné informace ve vývěsce, o kterou se doposud vzorně stará sestra Věra Skácelová. V současné době navštěvujeme nejstarší členky a předáváme jim malý dáreček při výročí narození, zasíláme vánoční pozdravy do Domovů seniorů Vyškov, Kroměříž, Chválkovice na Hané. Naše členky jsou přítomny při vítání občánků, při fotbalových utkáních mládeže i dospělých, při hasičských soutěžích. Přispíváme malou finanční částkou na charitativní akce a do sbírky při rozsvěcení vánočního stromečku u budovy úřadu městyse. Všechny členky jsou proškoleny v poskytování první pomoci a jsou vždy schopny a ochotny pomoci. Činnost naší skupiny dobře evidujeme a originály zápisů, které jsou v knize, zasíláme do Vyškova. Do roku 1991 jsme měli 178 členů a členek. Ale postupně se odhlásili hlavně proto, že bylo zrušeno zdravotní středisko a že musí staří lidé i maminky s dětmi dojíždět za lékaři do Ivanovic nebo Vyškova. Marně jsme se snažili o zachování zdravotního střediska ve Švábenicích. Naše činnost je bohatá, přestože členská základna je menší. Proto přivítáme, když nám Úřad městyse Švábenice ze svých prostředků přispěje na naši činnost. Děkujeme i za poskytnutí zasedací místnosti v budově úřadu městyse, kde budeme pořádat své členské schůze a budeme moci vysvětlit občanům i členům, co ČČK ve Švábenicích vykonal a koná. V našem městysi máme: 18 zlatých dárců odběru krve 18 stříbrných dárců odběru krve 69 čestných dárců odběru krve 3 dárce kostní dřeně 24 Výbor ČČK Švábenice Zapsala: Ludmila Harásková Švábenice

27 Sezónu jí narušily bolesti kotníku a přesto zvítězila Loňská sezóna byla pro mě jednou z nejobtížnějších sezón vůbec. Možná právě kvůli rozvoji všestrannosti jsem se potýkala s řadou drobných zranění. Zimní příprava proběhla v poklidu, začátek sezóny však narušily bolesti kotníku, které si vynutily dva týdny absolutního klidu. Trénovat jsem začala až začátkem května a to takřka od nuly. Kromě vrchařských závodů, které byly pro kotníky dost náročné, jsem absolvovala také několik závodů na domácí půdě. Silniční běhy mě za mou přízeň odměňovaly stříbrnými medailemi v absolutním pořadí žen. Rychlost získanou na rovinatých tratích jsem uplatnila v poháru Pekelného kilometru, který se konal na lyžařské sjezdovce v České Třebové. Trať dlouhou přesně jeden kilometr s převýšením 150 metrů jsem nejrychleji zdolala za 6 minut a 50 sekund. Součtem tří nejrychlejších časů za jednotlivé závody (celkový součet 20:38), jsem o necelých 20 sekund porazila druhou závodnici a stala se vítězkou tohoto poháru. Mezi nejlepší vrchařské závody loňské sezóny patřil jednoznačně Běh na Svatý Hostýn, kde jsem doběhla na třetím místě v kategorii žen a také Běh do Zámeckého vrchu, který jsem v kategorii žen absolutně vyhrála. Letošní sezóna už pomalu začíná, doufám, že mi zdraví dovolí kvalitní trénink a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Martina Vévodová, Švábenice 25

28 Kdo je absolutní vítěz a nejúspěšnější vystavovatel? Zpráva o hlavní činnosti ČSCH za rok 2011 LEDEN Úvod do chovatelského roku 2011 jsme zahájili slavnostně a to Výroční členskou schůzí konanou 8. ledna. Dále 15. ledna byla uskutečněna Prodejní výstava drobného zvířectva ve Vyškově. Této výstavy se účastnil jeden náš člen a 29. ledna se ve Vyškově konalo stolní posuzování drůbeže s přednáškou. Tohoto posuzování se účastnili tři naši členové. ÚNOR Naši dva členové se zúčastnili rozšířeného Okresního pléna konaného ve Slavkově. BŘEZEN Naši hlavní akcí bylo zajistit a uspořádat v Kulturním domě ve Švábenicích Společenský chovatelský večírek pro chovatele a přátele chovatelů z celého okresu Vyškov. Večírek se konal dne a k tanci i poslechu hrála dechová kapela Podboranka. DUBEN 29. a byla ve Vyškově uskutečněna Jarní výstava drobného zvířectva. Této výstavy se účastnili tři naši členové. KVĚTEN Dne se uskutečnila mimořádná členská schůze chovatelů zaměřena k zdárnému zajištění průběhu dětského dne. V tomto měsíci začaly brigády našich členů v chovatelském areálu. ČERVEN Na začátku měsíce a to 3. a 4. června jsme v chovatelském areálu uspořádali Dětský den, kde si děti ze Švábenic mohly vystavit svoje miláčky domácí zvířátka. Tuto výstavu doplnilo 12 našich členů svými zvířaty. Počasí nám přálo a přišly se podívat všechny děti ze základní i mateřské školy. Dětem bylo podáno menší pohoštění. ČERVENEC Na chovatelském areálu začaly brigády spojené s výměnou krovů a střešní krytiny nad mlatem. Byla zde zabudována krytina nová. 26

29 SRPEN Byly dokončeny práce na střeše nad mlatem a byl zde proveden generální úklid. Dne byl v městysi proveden sběr starého železa. ZÁŘÍ Dne byla v Kroměříži uskutečněna Krajská výstava drobného zvířectva. Nad touto výstavou převzal záštitu hejtman Zlínského kraje pan MVDr. Stanislav Mišák. Této velké výstavy se zúčastnil př. Zdeněk Lejsek, který získal v odbornosti exotů 1 pohár a 2 čestné ceny. 17. září byla v chovatelském areálu brigáda a to za účelem provedení nutných prací spojených se zdárným zajištěním naší Hodové výstavy. 24. a 25. září jsme uskutečnili již tradiční Hodovou výstavu drobného zvířectva. Tuto výstavu nám obeslalo 68 vystavovatelů. Pro oba dny nám přálo počasí a na výstavu se přišlo podívat 473 platících návštěvníků. Této výstavy se účastnilo 11 našich chovatelů a 6 našich mladých chovatelů. Následuje ocenění našich nejlepších. Josef Hanák získal pohár za nejlepšího králíka výstavy Stříbrný černý (S.č.), dále za nejlepší čtyřčlennou kolekci králíků S.č. a také za nejlepší tříčlennou kolekci králíků S.č. Další pohár získal Zdeněk Tilšer za nejlepšího holuba Český stavák černý tygr. Vít Lasovský získal čestnou cenu za nejlepšího králíka novozélandského červeného. A další čestnou cenu získala naše mladá chovatelka Simona Břečková za holuba Anglický Pávík. ŘÍJEN Dne se konala v Otnicích Okresní výstava exotů. Této výstavy se zúčastnil př. Zdeněk Lejsek. V soutěži jednotlivců získal pohár jako absolutní vítěz výstavy. Po sečtení výsledků ze čtyř bodovaných ptáků získal pohár jako nejúspěšnější vystavovatel této výstavy. LISTOPAD Dne 11. a se ve Slavkově uskutečnila Okresní soutěžní výstava drobného zvířectva. Této výstavy se účastnil př. Zbyněk Procházka. 12. a se uskutečnila Výstava drobného zvířectva v Tečovicích. Za holuba Český stavák černý tygr získal čestnou cenu př. Zdeněk Tilšer. PROSINEC Konala se členská schůze, na které jsme se domluvili, že výroční členskou schůzi chovatelů uspořádáme dne 14. ledna Na této schůzi jsme se dozvěděli, že prodejní trhy (burza) v Křenovicích se bude vždy konat třetí neděli v měsíci od 7.00 hodin. Zapsal: Jednatel ČSCH Švábenice př. Zdeněk Lejsek 27

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

zpracováno: 16.05.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 16.05.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 420681.17 370000.00 113.70 420681.00 100.00 0.17 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 18,45 hod Přítomni zastupitelé: : Jiří Szymsza, Dušan Škandera,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8747493.31 8014500.00 109.15 8734540.00 100.15 12953.31

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8747493.31 8014500.00 109.15 8734540.00 100.15 12953.31 KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1516791.48 1600000.00 94.80 1516000.00 100.05 791.48 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 46393.65

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ KALENDÁŘ PRO MALÁ DÍTKA ke stejnojmenné výstavě Muzea Mladoboleslavska 3-4/2014 Text a grafika: Alice Karbanová 4 jméno vlastníka kalendáře Velikonoce se slaví na jaře. V kalendáři

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více