Konsolidace a strategie II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidace a strategie II."

Transkript

1 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Konsolidace a strategie II. Transformace právní formy a majetková konsolidace 2004 Strategické cíle: 1. Spokojený klient 2. Spokojený zamstnanec 3. Ekonomicky stabilní prostedí 4. Kvalita 5. Rozvoj zdroj MUDr. Jaroslav Krutský editel organizace

2 V roce 2003 byl vypracován základní dokument Konsolidace a strategie Krajské nemocnice Liberec I. ízení efektivity a kvality provozní ást. Na jeho základ byla provedena vstupní analýza ízení nemocnice. Klíová zjištní vedla k pijetí ady krátkodobých a stedndobých opatení, která vedla ke stabilizaci základních proces a inností. Byla stanoveny vize a strategie rozvoje medicínských obor, definován a zavádn jednotný systém ízení a mení kvality a efektivity poskytovaných služeb a pée a zahájen proces optimalizace využití zdroj ( lidských, fyzických, finanních a nehmotných). Dosažené pozitivní medicínské, hospodáské a rozvojové parametry dokládají správnost a opodstatnnost pijatých opatení a zmn. Pro další rozvoj je teba optimalizovat využití zdroj ( zamstnanci, majetek, investice) a standardizovat ízení nemocnice jako podniku, který v regulovaném tržním prostedí poskytuje specializované služby na základ objednávky. I. optimalizace využití a ízení fyzických zdroj majetková konsolidace II. optimalizace ízení podniku zmna právní formy. ad I. Struktura vlastník a majetkoprávní vztahy Krajská nemocnice Liberec je píspvkovou organizací zizovanou Libereckých krajem. Zizovací listina vymezuje úel a pedmt innosti nemocnice. KNL hospodaí na majetku, který je ve vlastnictví: 1. Libereckého kraje ( pedaného protokolárn do správy) 2. Statutárního msta Liberec (na základ nájemní a zápjní smlouvy) 3. Krajské nemocnice Liberec ( nabytého dary a vlastní hospodáskou inností po ) Na základ optimalizace investiního rozvoje, ekonomických a daových parametr, v souladu s odborným stanoviskem poradenské firmy je nejvhodnjším ešením majetkové konsolidace pevod majetku k zajištní innosti do majetku Krajské nemocnice Liberec. Stejný názor prezentoval i pracovník MF R ing. Pavlík na ervnovém pracovním seminái v Benešov. Na základ pedjednání je SML pipraveno pedložit orgánm msta ke schválení zámr vkladu svého majetku do nové právnické osoby, která bude právním nástupcem píspvkové organizace. Odkazy: odborná stanoviska poradenské firmy v dvodové zpráv Usnesení Rady kraje. 614/04/RK a pracovním seminái k problematice daové optimalizace PO v resortu zdravotnictví, spolené jednání Rady Libereckého kraje a Statutárního msta Liberec, Usnesení Rady msta. Pehled majetku, na kterém hospodaí KNL ad II. Zmna právní formy Krajské nemocnice Liberec Na základ rozboru výhod a nevýhod souasné právní formy KNL a možnostem, které v souasné ( a zejm i v budoucí) dob naše legislativa umožuje, se jeví jako alternativní model právní struktury obchodní spolenost, s tím, že nejvýhodnjší je akciová spolenost. Obchodní forma spolenosti vyplývá i ze základní charakteristiky innosti. Zdravotní pojišovny jako plátci nakupují zdravotní péi pro své klienty na základ smlouvy s nemocnicí

3 jako poskytovatele tchto služeb. V zásad je nemocnice podnik, kde probíhá obchodní proces nákupu a prodeje. Krajská nemocnice Liberec a.s. by zaruovala ešení právní kontinuity v rámci své innosti v rozsahu, struktue, dostupnosti a kvality zdravotní pée a pevzetí závazk všeho druhu (závazky z obchodního styku, pracovn právní, obchodn právní závazky a závazky za zdravotní péí). Ze zkušeností jiných kraj je zejmé, že tato právní a nástupnická kontinuita je možná. Cílovým stavem by v pípad transformace vznikla Krajská nemocnice Liberec akciová spolenost, která by mla dva akcionáe - Liberecký kraj a Statutární msto Liberec v pomrném podílu dle hodnoty vkládaného majetku. Tato spolenost by zaruila právní kontinuitu bezezbytkovým pevzetím veškerých závazk a hospodaila by na majetku vlastním. Odkazy: Analýza efektivity právní struktury KNL, Analýza právních forem subjekt provozujících zdravotnická zaízení ústavní pée ze zdroj jiných kraj.

4 Majetek a vlastnické vztahy Krajská nemocnice Liberec Stav majetku k Stav majetku Název Po.polož. Poizovací cena Zstatková cena Po.polož. Poizovací cena Zstatková cena Majetek movitý výbr út : K K K K Majetek nemovitý výbr út : K K K K Software výbr útu : K K K K Pozemky výbr útu : K K K K K K K K Z toho v evid.majetku pedaného LK - zhodnocení majetku msta (pronájem budov) - souhlas msta s odepisováním TZ úet: Dat.zaazení Poiz.cena Zst.cena Poiz.cena Zst.cena 2359 TZ Chirurgie TZ Provozní (st.interna) TZ Psychiatrie Pehled majetku poízeného z vlastní innosti Krajské nemocnice Liberec (v.dotací z MZ - spin.jednotka...) V evidenci od Stav majetku k Stav majetku Po.polož. Poizovací cena Zstatková cena Po.polož. Poizovací cena Zstatková cena Majetek movitý výbr út : K K K K Majetek nemovitý výbr út : K K K K Software výbr útu : K K K K Pozemky výbr útu : K 0 K 0 K 0 K K K K K Z toho v evidenci vlastního majetku - zhodnocení majetku msta (pronájem budov) - souhlas msta s odepisováním TZ úet:02285 Dat.zaazení Poiz.cena Zst.cena Dat.zaazení Poiz.cena Zst.cena 3279 TZ vlastní - Chirurgie TZ vlastní - Psychiatrie Celkový pehled majetku v evidenci Krajské nemocnice Liberec Stav majetku k Stav majetku Po.polož. Poizovací cena Zstatková cena Po.polož. Poizovací cena Zstatková cena Majetek movitý K K K K Majetek nemovitý K K K K Software K K K K Pozemky K K K K K K K K Pehled majetku SML v užívání KNL Název NS Zaazeno Vyazeno Rok Poizovací cena KNL Poizovací cena od výroby (v dob vyaz.) pronajímatele Budova chirurgie.p , ,00 Budova správní - stará interna.p , ,00 Budova infekní.p , ,00 Budova psychiatrie.p , ,00 Budova dtské psychiatrie.p. 430 pronájem do ,00 Pozemky p.p. 814/1, 816/1,2,3,4, 817/7,12,16, 818, 819/1, 821, 843, 844, 840, 841, 6386, , , ,00 zhodnoceno nemocnicí v období evidence Pehled majetku SML darovaného KNL Název NS Zaazeno Vyazeno Rok Poizovací cena KNL Poizovací cena výroby (v dob vyaz.) KNL (k ) Budova hospodáského komplexu , , ,00 Budova gynekologie , , ,00 Budova onkologie - bývalé oní , , ,00 Budova Husova 31 - bývalé plicní , , , , ,00

5 Krajská nemocnice Liberec, p.o. Analýza efektivity právní struktury Krajské nemocnice Liberec 2.1. Husova 10, Liberec I VGD, PODZIMEK A ŠUMA, s.r.o., Blehradská 18, Praha 4, IO: , DI: , Mstský soud v Praze, oddíl C, vložka

6 Klient Krajská nemocnice Liberec, píspvková organizace se sídlem Husova 10, Liberec. Východiska klienta Úkolem naší spolenosti bylo analyzovat efektivitu souasné právní struktury našeho klienta, s tím že by mly být vytipovány slabé a silné stránky a v pípad pevládnutí slabých stránek pipravit návrh nové právní struktury. Rozhodující použité právní pedpisy a použitá literatura zák.. 290/2002 Sb., O pechodu nkterých dalších vcí, práv a závazk eské republiky ma kraje a obce; zák.. 129/2000 Sb. O krajích; zák.. 40/1964 Sb., Obanský zákoník; zák.. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník; zák.. 563/1991 Sb., O úetnictví; vyhláška.477/2003 kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o úetnictví pro píspvkové organizace. Rozbor souasného právního stavu V souasné dob je Krajská nemocnice Liberec píspvkovou organizací zízenou Libereckým krajem ve smyslu ustanovení 23 a 27 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, a podle zákona. 290/2002 Sb., o pechodu nkterých dalších vcí, práv a závazk eské republiky na kraje a obce. Jejím jediným statutárním zástupcem je ve smyslu zizovací listiny editel. Do souasného data není jako právní subjekt zapsána do obchodního rejstíku a do dnešního dne není pesn vymezen její vlastní majetek a majetek, který jí byl sven k hospodaení. Analýza slabých a silných stránek Slabé stránky - právní nejistota - vzhledem k nejednoznanému výkladu postavení píspvkové organizace zízené krajem, jako neziskové organizace, která by mla být zapsána v obchodním rejstíku, je zde zcela nejednoznaná aplikace obchodního, konkursního práva, neexistuje žádná pimená judikatura; - rznorodost ve vlastnictví majetku a majetkoprávních vztazích na základ majetkových pomr dochází k nízké transparentnosti v oblasti oprav, udržování, zhodnocování a výstavb, vzájemn se prolínají majetkoprávní vztahy pedevším v oblasti nemovitého majetku

7 - nevhodnost úetnictví - úetní pedpisy pro píspvkové organizace nepipouštjí útování opravných položek a rezerv. Vzhledem k této skutenosti je v souasné dob hodnota nkterých aktiv nemocnice nadhodnocena o nkolik desítek milión korun. Z tohoto dvodu je toto úetnictví zcela nevhodné pro manažerské ízení, které bude nutné v budoucnu vzhledem k pechodu v rámci placené zdravotní pée na systém DRG; - nízká možnost motivace pracovník - vzhledem k rozpotovým pravidlm a 16 stupové tarifní stupnici neexistuje vhodný nástroj pro motivaci zamstnanc a managementu nemocnice, který by vedl k výraznému nárstu produktivity práce a pedevším efektivity práce - malé možnosti spolupráce - souasná forma píspvkové organizace neumožuje spolupráci na bázi jasných spoluvlastnických vztah napíklad se Statutárním mstem Liberec i nejvtšími zamstnavateli v Libereckém kraji; - nevhodný ídící a kontrolní mechanizmus - v souasné dob je jediným statutárním zástupcem editel spolenosti a kontrolní mechanismus neodpovídá významu této organizace. Píspvkové organizace, jsou obecn ízeny pomocí rozpotu a strukturovaného píspvku zizovatele. V pípad nemocnice je však více než 95 % jejích tržeb realizováno výnosy jejího hospodaení a píspvky na krytí provozu jsou naprosto marginální; - nevyužitý ekonomický potenciál - jako píspvková organizace by nemla nemocnice vytváet kladný hospodáský výsledek, vzhledem k tomu, že tato právní forma odpovídá spíše neziskové sfée. Pi nastavení vhodných mechanizm by však mohlo dojít k výraznému oživení hospodáského výsledku; - nepimené daové zatížení - nemožnost uplatnní daových odpis ze sveného majetku implikuje nepimené daové zatížení nemocnice. Tento nepíznivý efekt je v nkolika desítkách milión korun. Silné stránky - snadnjší dostupnost dotací - jako nezisková organizace má nemocnice lepší pístup k dotacím a to jak ze zdroj rozpotu eské republiky tak ze zdroj Evropského spoleenství; - sociální jistoty zamstnanc - v rámci tarifní stupnice mají zamstnanci zajištn pravidelný píjem, bez ohledu na výkonové parametry Návrh ešení Z výše uvedené analýzy slabých a silných stránek nám logickým vyvozováním mže vyplynout jako alternativní model právní struktury model obchodní spolenosti, s tím, že

8 zejm nejvhodnjší právní strukturou je podle našeho názoru akciová spolenost. Tato struktura by mla odstranit vtšinu slabých stránek, tak jak je uvedeno následovn: - akciová spolenost je zcela jasn právn definována v obchodním zákoníku, kde je pamatováno na veškeré právní eventuality a situace. K této právní form již také existuje velice obsáhlá judikatura vytvoená za více než dvanáct let fungování obchodního zákoníku; - vzhledem k jasné právní definici je zde vždy zcela jasn vymezena právní podstata využívání majetku a vlastnictví. Na druhou stranu Obchodní zákoník nezná právní význam sveného majetku píspvkové organizaci; - úetnictví je upraveno zcela jednoznan zákonem o úetnictví, vyhláškou provádjící tento zákon a eskými úetními standardy, které reflektují v celé šíi na mezinárodní úetní standardy a kladou draz na to, aby úetnictví vždy zobrazovalo vrný a poctivý obraz úetní jednotky. Pro podnikatelské subjekty je taky zcela jasná úprava kontrolních mechanism na ovování úetní závrky jako je audit statutárním auditorem atd; - v rámci podnikatelského subjektu není spolenost ovlivnna vnjšími subjektivními rozhodnutí o výši tarifní stupnice, ale mže rozhodnout o vytvoení jasného motivaního rámce pro své zamstnance z nhož s nejvtší pravdpodobností vyplyne celková úspora mzdových prostedk nutných pro bh spolenosti; - akciová spolenost (na rozdíl od píspvkové organizace, která má jen jednoho zizovatele) je nejvhodnjší formou k snadnému vstupu nových akcioná, kteí mohou podpoit kapitál spolenosti. V souasné dob Statutární msto Liberec zcela jasn deklaruje pipravenost vstoupit jako strategický partner do potencionálního právního subjektu; - akciová spolenost má zcela jasn definovány veškeré orgány spolenosti - valná hromada, pedstavenstvo a dozorí rada. Pro model nemocnice jako akciové spolenosti, by zejm nejvíce vyhovoval nmecký model ízení, kdy jsou zástupci akcioná v kontrolním orgánu tzn. v dozorí rad. Ta jmenuje a odvolává statutární orgán spolenosti tzn. pedstavenstvo, které je vtšinou složeno z managementu spolenosti a má plnou odpovdnost za obchodní ízení spolenosti. Obchodní zákoník také mnohem jasnji formuluje práva a povinnosti statutárních orgán pi správ majetku, než souasná zizovací listina píspvkové organizace, s tím že samozejm pamatuje i na mnohem jasnjší sankce za jejich porušování; personální obsazení dozorí rady by mlo reflektovat akcionáskou strukturu.

9 - transformace na akciovou spolenost by mla pinést výrazné oživení hospodáského výsledku organizace, tak aby vytváela pinejmenším vyrovnané hospodáské výsledky a do budoucna také zisky; - díky jasn definované vlastnické struktue majetku zcela odpadá nepimené daové zatížení vzhledem k možnosti uplatnit si odpisy z dlouhodobého hmotného majetku a náklady na nájem. Jak postupovat pi transformaci píspvkové organizace na spolenost akciového typu Pi návrhu právních krok pro transformaci píspvkové organizace na akciovou spolenost jsme vycházeli z následující zadávacích podmínek: snadné právní ešení nezatžující administrativou; minimalizace náklad na právní kroky; zachování veškerých souasné smluvních vztah a to jak obchodn-právních a pracovn-právních, tak i ostatních závazk vyplývající ze souasné legislativy - pedevším v oblasti pée o zdraví obyvatelstva; Pi posouzení výše uvedeného by nejvýhodnjší byla transformace. Obchodní zákoník však neumožuje pímou transformaci píspvkové organizace na akciovou spolenost, vzhledem k tomu, že na jedné stran stojí podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstíku a na druhé sice také zapsaná v obchodním vstníku, ale nezisková organizace zízená svým zizovatelem. Obchodní zákoník však definuje soubor hmotných, osobních i nehmotných složek používaný k podnikání jako podnik a tento podnik (který bezesporu v souasné dob nemocnice tvoí) lze do akciové spolenosti vložit, i prodat a posléze tuto pohledávku kapitalizovat. Smlouvou o prodeji podniku nebo rozhodnutím o vkladu podniku se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a pevést na nj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje pevzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu. Obdobn je tomu i u vkladu podniku, kde však neprobhne úhrada v penzích, ale ve form akcií. Tyto právní akty vyžadují písemnou formu a na kupujícího (resp. píjemce vkladu) pecházejí všechna práva a závazky, na které se prodej (resp. vklad) vztahuje. Tímto právním aktem tedy naplní veškeré podmínky kontinuity tak, jak jsme je uvedli výše. Pi variant vkladu by nejprve mla být založena penžním i nepenžním vkladem akciová spolenost, která bude mít ve svém pedmtu podnikání veškeré innosti potebné k provozování zdravotnického zaízení tak jako má v souasnosti píspvková organizace. Tento krok je nutný vzhledem k jasné kontinuit pi fungování nemocnice. V pípad, že by

10 se podnik vložil ihned, musel by akcioná ekat na zapsání tohoto vkladu do Obchodního rejstíku a do té doby by bylo velice obtížné vstupovat do jakýchkoliv právních vztah. Poté by byl podnik ocenn znalcem a vložen za tuto cenu do základního kapitálu nov vzniklé spolenosti. Bezprostedn po obdržení akcií píspvkovou organizací by byla tato píspvková organizace zrušena a veškeré akcie pevedeny na Liberecký kraj. Pi prodeji podniku by také byla nejprve založena akciová spolenost penžním, i nepenžním vkladem, která by mla mít ve svém pedmtu podnikání veškeré innosti potebné k provozování zdravotnického zaízení tak jako má v souasnosti píspvková organizace. Poté by došlo k ocenní podniku znalcem a prodeji za tuto cenu akciové spolenosti. Nejdíve po uplynutí jednoho roku by mohla být píspvková organizace zrušena a posléze by Liberecký kraj rozhodl, zda pohledávku vzniklou z prodeje podniku kapitalizuje, i si ji ponechá. Pro ob ešení by ml být z praktických dvod peveden movitý i nemovitý majetek na píspvkovou organizaci a to z dvodu konené konsolidace majetku využívaného pro innost Nemocnice do jednoho subjektu. Tento krok je dležitý, jelikož v souasné dob je ást majetku ve vlastnictví Nemocnice, ást Libereckého kraje a ást ve vlastnictví Statutárního msta Liberec. Majetek ve vlastnictví Libereckého kraje mže být peveden Libereckým krajem ve form daru na Nemocnici píspvkovou organizaci ješt ped vkladem podniku, i vložen do základního kapitálu nov vzniklé spolenosti, což se jeví jako výhodnjší a stejným zpsobem by zejm postupovalo také Statutární msto Liberec. Jsme toho názoru, že varianta vkladu podniku je vhodnjší. Je právn snazší, jasnji formulována a dále nevystavuje nov vzniklou akciovou spolenost tlaku velkého zadlužení vi svému majoritnímu akcionái hned na poátku. Harmonogram jednotlivých krok Vzhledem k v souasnosti uzaveným smlouvám se zdravotními pojišovnami je možné z praktického i vcného hlediska celou tutu zmnu právní struktury realizovat pouze ke dvma možným datm a to k 1.7., i k 1.1. a to vzhledem k nutnosti vypoádat veškeré smluvní závazky za poskytnutou zdravotní péi za každé kalendání tvrtletí. Závr Toto odborné stanovisko zpracovala spolenost VGD, PODZIMEK A ŠUMA, s.r.o., se sídlem Blehradská 18, Praha 4, I prostednictvím svého partnera pana Jana Šumy, daového poradce zapsaného v seznamu daových poradc vedeného KDP R pod. 533.

11 Toto stanovisko je vydáno s pihlédnutím k platné právní úprav k dnešnímu dni. Spolenost v této souvislosti neruí za pozdjší možné zpochybnní navrhovaného ešení zpsobeného zmnou právní úpravy dotených zákonných ustanovení. V Liberci dne Jan Šuma partner Provozování zdravotní pée prostednictvím akciové spolenosti místo prostednictvím píspvkové spolenosti neoslabuje úlohu kraje, pokud jde o jeho psobnost pi ochran veejného zájmu. Je tomu tak proto, protože bez ohledu na právní formu zdravotnického zaízení se dva hlavní initelé, urující strukturu a rozsah poskytované zdravotní pée tj. kraj jako zizovatel a zdravotní pojišovny jako smluvní partnei, nemní. Rovnž podmínky, za jakých je zdravotní pée poskytována a komu je poskytována, nejsou zmnou právní formy nijak doteny. Rovnž obas se vyskytující názor, že poskytování zdravotní pée prostednictvím obchodní spolenosti je neetické vzhledem k ustanovení 2 obchodního zákoníku, dle jehož znní je podnikání inností provádnou za úelem dosažení zisku, nelze sdílet. Krom jiného i z toho dvodu, že i daová legislativa R se ziskem vytváeným organizacemi, které nejsou založeny za úelem zisku, poítá a podrobuje ho zdanní (paradoxn za podmínek písnjších než u obchodních spoleností pípustné snížení základu dan o 1 milion K vtšinou neeliminuje dsledky absence daových odpis). Pokud by tvorba zisku mla být u zdravotnického zaízení jevem nežádoucím, jist by byla oslabena motivace pracovník zdravotnického zaízení vedoucí k jinému než ztrátovému hospodaení resp. ztrátové hospodaení by muselo být apriorn akceptováno jako žádoucí stav. Výhody transformace zdravotnického zaízení na akciovou spolenost lze pitom spatovat minimáln v následujícím : Obchodní zákoník jasn definuje postavení orgán spolenosti (valná hromada, pedstavenstvo, dozorí rada) pokud jde o jejich pravomoci a odpovdnost. Odpadá nutnost hledat náhradní (vlastní) ešení, která v sob vždy skrývají riziko subjektivních názor a nestability spojené s eventuelními povolebními zmnami v rozhodujících orgánech kraje. Bez ohledu na pedmt innosti je zdravotnické zaízení subjektem fungujícím na zcela stejných ekonomických principech jako každá obchodní spolenost. Úetnictví píspvkové organizace však neumožuje podat vrný a poctivý obraz o pedmtu úetnictví (tj o majetku, závazcích, nákladech a výnosech) nebo neumožuje korigovat úetní hodnotu aktiv o opravné položky (nadhodnocení aktiv), neumožuje vytváet rezervy na podnikatelská rizika (podhodnocení pasiv), umožuje hradit opravy k tíži fond (nadhodnocení hospodáského výsledku), apod. Za tchto podmínek je problematické chápat úetnictví píspvkové organizace jako primární zdroj ekonomických informací. Právní forma píspvkové organizace neumožuje (krom dar a zdroj kraje) píliv nového kapitálu pistoupením nových akcioná (nap. mst, významných zamstnavatel v regionu, apod.).

12 Právní forma píspvkové organizace neumožuje zvyšovat zainteresovanost vrcholového managementu pístupem k akciím spolenosti (jedna z možných forem hmotné zainteresovanosti). ( Citace z celkového závru Projektová studie transformace nemocnic na akciové spolenosti autor HZ Praha s.r.o., psobící v pti krajích ( 26 nemocnic). V Liberci dne MUDr. Jaroslav Krutský

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. SD - Kolejová doprava, a.s. len Skupiny EZ

VÝRO NÍ ZPRÁVA. SD - Kolejová doprava, a.s. len Skupiny EZ VÝRONÍ ZPRÁVA 2007 SD - Kolejová doprava, a.s. len Skupiny EZ Nárst produktivity z pidané hodnoty o 6,2 % Vlastní kapitál vzrostl o 24.650 tis. K Zisk po zdanní vzrostl o 117,7 % Pepravy a manipulace s

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta Emise akcií v podmínkách eské republiky Public offerings under the circumstances of the CR Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr ervinek

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let Tento

Více

Výroní zpráva za rok 2013

Výroní zpráva za rok 2013 Vodovody a kanalizace Trutnov, akciová spolenost Výroní zpráva za rok 2013 Výroní zpráva je zpracována podle zákona. 563/1991 Sb. a zákona. 513/1991 Sb. ve znní pozdjších pedpis. Výroní zpráva je uložena

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

eská pojišovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopis 10 000 000 000 K a dobou trvání programu 10 let

eská pojišovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopis 10 000 000 000 K a dobou trvání programu 10 let eská pojišovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopis 10 000 000 000 K a dobou trvání programu 10 let Tento dokument pedstavuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s.

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I P S G, a. s. Objednatel : I: 000 14 834 Zlín, Zarámí 4077, PS 760 40

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 5-8 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I S l o v á c k é s t r o j í r n y, a k c i o v á s p o l e n o s

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K L E N S K U P I N Y V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 5 6-1 5 / 2 0 0 6 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I Z á s o b o v á n í t e p l e m V s e t í n

Více

Lipník nad Bečvou, a.s. obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zpráva představenstva 3. Účetní závěrka

Lipník nad Bečvou, a.s. obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zpráva představenstva 3. Účetní závěrka Výroční zpráva 2010 Ob s a h 1. Úvodní slovo předsedy představenstva...5 2. Zpráva představenstva...7 A. Základní údaje o společnosti...7 A. 1. Identifikační údaje...7 A. 2. Založení společnosti...7 A.

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

!"# $%$$ &' ()* )+,- #$$ 3 +"#1"1#$$%

!# $%$$ &' ()* )+,- #$$ 3 +#11#$$% !"# $%$$ &' ()* )+,- #$$./012 3 +"#1"1#$$% Obsah: 1 1. Zaízení registrovaných služeb 2 2. Zabezpeení provozu 3 innosti v oblasti financování 3 innosti v oblasti hospodaení s energiemi 4 3. Naplování hlavních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více