Konsolidace a strategie II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidace a strategie II."

Transkript

1 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Konsolidace a strategie II. Transformace právní formy a majetková konsolidace 2004 Strategické cíle: 1. Spokojený klient 2. Spokojený zamstnanec 3. Ekonomicky stabilní prostedí 4. Kvalita 5. Rozvoj zdroj MUDr. Jaroslav Krutský editel organizace

2 V roce 2003 byl vypracován základní dokument Konsolidace a strategie Krajské nemocnice Liberec I. ízení efektivity a kvality provozní ást. Na jeho základ byla provedena vstupní analýza ízení nemocnice. Klíová zjištní vedla k pijetí ady krátkodobých a stedndobých opatení, která vedla ke stabilizaci základních proces a inností. Byla stanoveny vize a strategie rozvoje medicínských obor, definován a zavádn jednotný systém ízení a mení kvality a efektivity poskytovaných služeb a pée a zahájen proces optimalizace využití zdroj ( lidských, fyzických, finanních a nehmotných). Dosažené pozitivní medicínské, hospodáské a rozvojové parametry dokládají správnost a opodstatnnost pijatých opatení a zmn. Pro další rozvoj je teba optimalizovat využití zdroj ( zamstnanci, majetek, investice) a standardizovat ízení nemocnice jako podniku, který v regulovaném tržním prostedí poskytuje specializované služby na základ objednávky. I. optimalizace využití a ízení fyzických zdroj majetková konsolidace II. optimalizace ízení podniku zmna právní formy. ad I. Struktura vlastník a majetkoprávní vztahy Krajská nemocnice Liberec je píspvkovou organizací zizovanou Libereckých krajem. Zizovací listina vymezuje úel a pedmt innosti nemocnice. KNL hospodaí na majetku, který je ve vlastnictví: 1. Libereckého kraje ( pedaného protokolárn do správy) 2. Statutárního msta Liberec (na základ nájemní a zápjní smlouvy) 3. Krajské nemocnice Liberec ( nabytého dary a vlastní hospodáskou inností po ) Na základ optimalizace investiního rozvoje, ekonomických a daových parametr, v souladu s odborným stanoviskem poradenské firmy je nejvhodnjším ešením majetkové konsolidace pevod majetku k zajištní innosti do majetku Krajské nemocnice Liberec. Stejný názor prezentoval i pracovník MF R ing. Pavlík na ervnovém pracovním seminái v Benešov. Na základ pedjednání je SML pipraveno pedložit orgánm msta ke schválení zámr vkladu svého majetku do nové právnické osoby, která bude právním nástupcem píspvkové organizace. Odkazy: odborná stanoviska poradenské firmy v dvodové zpráv Usnesení Rady kraje. 614/04/RK a pracovním seminái k problematice daové optimalizace PO v resortu zdravotnictví, spolené jednání Rady Libereckého kraje a Statutárního msta Liberec, Usnesení Rady msta. Pehled majetku, na kterém hospodaí KNL ad II. Zmna právní formy Krajské nemocnice Liberec Na základ rozboru výhod a nevýhod souasné právní formy KNL a možnostem, které v souasné ( a zejm i v budoucí) dob naše legislativa umožuje, se jeví jako alternativní model právní struktury obchodní spolenost, s tím, že nejvýhodnjší je akciová spolenost. Obchodní forma spolenosti vyplývá i ze základní charakteristiky innosti. Zdravotní pojišovny jako plátci nakupují zdravotní péi pro své klienty na základ smlouvy s nemocnicí

3 jako poskytovatele tchto služeb. V zásad je nemocnice podnik, kde probíhá obchodní proces nákupu a prodeje. Krajská nemocnice Liberec a.s. by zaruovala ešení právní kontinuity v rámci své innosti v rozsahu, struktue, dostupnosti a kvality zdravotní pée a pevzetí závazk všeho druhu (závazky z obchodního styku, pracovn právní, obchodn právní závazky a závazky za zdravotní péí). Ze zkušeností jiných kraj je zejmé, že tato právní a nástupnická kontinuita je možná. Cílovým stavem by v pípad transformace vznikla Krajská nemocnice Liberec akciová spolenost, která by mla dva akcionáe - Liberecký kraj a Statutární msto Liberec v pomrném podílu dle hodnoty vkládaného majetku. Tato spolenost by zaruila právní kontinuitu bezezbytkovým pevzetím veškerých závazk a hospodaila by na majetku vlastním. Odkazy: Analýza efektivity právní struktury KNL, Analýza právních forem subjekt provozujících zdravotnická zaízení ústavní pée ze zdroj jiných kraj.

4 Majetek a vlastnické vztahy Krajská nemocnice Liberec Stav majetku k Stav majetku Název Po.polož. Poizovací cena Zstatková cena Po.polož. Poizovací cena Zstatková cena Majetek movitý výbr út : K K K K Majetek nemovitý výbr út : K K K K Software výbr útu : K K K K Pozemky výbr útu : K K K K K K K K Z toho v evid.majetku pedaného LK - zhodnocení majetku msta (pronájem budov) - souhlas msta s odepisováním TZ úet: Dat.zaazení Poiz.cena Zst.cena Poiz.cena Zst.cena 2359 TZ Chirurgie TZ Provozní (st.interna) TZ Psychiatrie Pehled majetku poízeného z vlastní innosti Krajské nemocnice Liberec (v.dotací z MZ - spin.jednotka...) V evidenci od Stav majetku k Stav majetku Po.polož. Poizovací cena Zstatková cena Po.polož. Poizovací cena Zstatková cena Majetek movitý výbr út : K K K K Majetek nemovitý výbr út : K K K K Software výbr útu : K K K K Pozemky výbr útu : K 0 K 0 K 0 K K K K K Z toho v evidenci vlastního majetku - zhodnocení majetku msta (pronájem budov) - souhlas msta s odepisováním TZ úet:02285 Dat.zaazení Poiz.cena Zst.cena Dat.zaazení Poiz.cena Zst.cena 3279 TZ vlastní - Chirurgie TZ vlastní - Psychiatrie Celkový pehled majetku v evidenci Krajské nemocnice Liberec Stav majetku k Stav majetku Po.polož. Poizovací cena Zstatková cena Po.polož. Poizovací cena Zstatková cena Majetek movitý K K K K Majetek nemovitý K K K K Software K K K K Pozemky K K K K K K K K Pehled majetku SML v užívání KNL Název NS Zaazeno Vyazeno Rok Poizovací cena KNL Poizovací cena od výroby (v dob vyaz.) pronajímatele Budova chirurgie.p , ,00 Budova správní - stará interna.p , ,00 Budova infekní.p , ,00 Budova psychiatrie.p , ,00 Budova dtské psychiatrie.p. 430 pronájem do ,00 Pozemky p.p. 814/1, 816/1,2,3,4, 817/7,12,16, 818, 819/1, 821, 843, 844, 840, 841, 6386, , , ,00 zhodnoceno nemocnicí v období evidence Pehled majetku SML darovaného KNL Název NS Zaazeno Vyazeno Rok Poizovací cena KNL Poizovací cena výroby (v dob vyaz.) KNL (k ) Budova hospodáského komplexu , , ,00 Budova gynekologie , , ,00 Budova onkologie - bývalé oní , , ,00 Budova Husova 31 - bývalé plicní , , , , ,00

5 Krajská nemocnice Liberec, p.o. Analýza efektivity právní struktury Krajské nemocnice Liberec 2.1. Husova 10, Liberec I VGD, PODZIMEK A ŠUMA, s.r.o., Blehradská 18, Praha 4, IO: , DI: , Mstský soud v Praze, oddíl C, vložka

6 Klient Krajská nemocnice Liberec, píspvková organizace se sídlem Husova 10, Liberec. Východiska klienta Úkolem naší spolenosti bylo analyzovat efektivitu souasné právní struktury našeho klienta, s tím že by mly být vytipovány slabé a silné stránky a v pípad pevládnutí slabých stránek pipravit návrh nové právní struktury. Rozhodující použité právní pedpisy a použitá literatura zák.. 290/2002 Sb., O pechodu nkterých dalších vcí, práv a závazk eské republiky ma kraje a obce; zák.. 129/2000 Sb. O krajích; zák.. 40/1964 Sb., Obanský zákoník; zák.. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník; zák.. 563/1991 Sb., O úetnictví; vyhláška.477/2003 kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o úetnictví pro píspvkové organizace. Rozbor souasného právního stavu V souasné dob je Krajská nemocnice Liberec píspvkovou organizací zízenou Libereckým krajem ve smyslu ustanovení 23 a 27 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, a podle zákona. 290/2002 Sb., o pechodu nkterých dalších vcí, práv a závazk eské republiky na kraje a obce. Jejím jediným statutárním zástupcem je ve smyslu zizovací listiny editel. Do souasného data není jako právní subjekt zapsána do obchodního rejstíku a do dnešního dne není pesn vymezen její vlastní majetek a majetek, který jí byl sven k hospodaení. Analýza slabých a silných stránek Slabé stránky - právní nejistota - vzhledem k nejednoznanému výkladu postavení píspvkové organizace zízené krajem, jako neziskové organizace, která by mla být zapsána v obchodním rejstíku, je zde zcela nejednoznaná aplikace obchodního, konkursního práva, neexistuje žádná pimená judikatura; - rznorodost ve vlastnictví majetku a majetkoprávních vztazích na základ majetkových pomr dochází k nízké transparentnosti v oblasti oprav, udržování, zhodnocování a výstavb, vzájemn se prolínají majetkoprávní vztahy pedevším v oblasti nemovitého majetku

7 - nevhodnost úetnictví - úetní pedpisy pro píspvkové organizace nepipouštjí útování opravných položek a rezerv. Vzhledem k této skutenosti je v souasné dob hodnota nkterých aktiv nemocnice nadhodnocena o nkolik desítek milión korun. Z tohoto dvodu je toto úetnictví zcela nevhodné pro manažerské ízení, které bude nutné v budoucnu vzhledem k pechodu v rámci placené zdravotní pée na systém DRG; - nízká možnost motivace pracovník - vzhledem k rozpotovým pravidlm a 16 stupové tarifní stupnici neexistuje vhodný nástroj pro motivaci zamstnanc a managementu nemocnice, který by vedl k výraznému nárstu produktivity práce a pedevším efektivity práce - malé možnosti spolupráce - souasná forma píspvkové organizace neumožuje spolupráci na bázi jasných spoluvlastnických vztah napíklad se Statutárním mstem Liberec i nejvtšími zamstnavateli v Libereckém kraji; - nevhodný ídící a kontrolní mechanizmus - v souasné dob je jediným statutárním zástupcem editel spolenosti a kontrolní mechanismus neodpovídá významu této organizace. Píspvkové organizace, jsou obecn ízeny pomocí rozpotu a strukturovaného píspvku zizovatele. V pípad nemocnice je však více než 95 % jejích tržeb realizováno výnosy jejího hospodaení a píspvky na krytí provozu jsou naprosto marginální; - nevyužitý ekonomický potenciál - jako píspvková organizace by nemla nemocnice vytváet kladný hospodáský výsledek, vzhledem k tomu, že tato právní forma odpovídá spíše neziskové sfée. Pi nastavení vhodných mechanizm by však mohlo dojít k výraznému oživení hospodáského výsledku; - nepimené daové zatížení - nemožnost uplatnní daových odpis ze sveného majetku implikuje nepimené daové zatížení nemocnice. Tento nepíznivý efekt je v nkolika desítkách milión korun. Silné stránky - snadnjší dostupnost dotací - jako nezisková organizace má nemocnice lepší pístup k dotacím a to jak ze zdroj rozpotu eské republiky tak ze zdroj Evropského spoleenství; - sociální jistoty zamstnanc - v rámci tarifní stupnice mají zamstnanci zajištn pravidelný píjem, bez ohledu na výkonové parametry Návrh ešení Z výše uvedené analýzy slabých a silných stránek nám logickým vyvozováním mže vyplynout jako alternativní model právní struktury model obchodní spolenosti, s tím, že

8 zejm nejvhodnjší právní strukturou je podle našeho názoru akciová spolenost. Tato struktura by mla odstranit vtšinu slabých stránek, tak jak je uvedeno následovn: - akciová spolenost je zcela jasn právn definována v obchodním zákoníku, kde je pamatováno na veškeré právní eventuality a situace. K této právní form již také existuje velice obsáhlá judikatura vytvoená za více než dvanáct let fungování obchodního zákoníku; - vzhledem k jasné právní definici je zde vždy zcela jasn vymezena právní podstata využívání majetku a vlastnictví. Na druhou stranu Obchodní zákoník nezná právní význam sveného majetku píspvkové organizaci; - úetnictví je upraveno zcela jednoznan zákonem o úetnictví, vyhláškou provádjící tento zákon a eskými úetními standardy, které reflektují v celé šíi na mezinárodní úetní standardy a kladou draz na to, aby úetnictví vždy zobrazovalo vrný a poctivý obraz úetní jednotky. Pro podnikatelské subjekty je taky zcela jasná úprava kontrolních mechanism na ovování úetní závrky jako je audit statutárním auditorem atd; - v rámci podnikatelského subjektu není spolenost ovlivnna vnjšími subjektivními rozhodnutí o výši tarifní stupnice, ale mže rozhodnout o vytvoení jasného motivaního rámce pro své zamstnance z nhož s nejvtší pravdpodobností vyplyne celková úspora mzdových prostedk nutných pro bh spolenosti; - akciová spolenost (na rozdíl od píspvkové organizace, která má jen jednoho zizovatele) je nejvhodnjší formou k snadnému vstupu nových akcioná, kteí mohou podpoit kapitál spolenosti. V souasné dob Statutární msto Liberec zcela jasn deklaruje pipravenost vstoupit jako strategický partner do potencionálního právního subjektu; - akciová spolenost má zcela jasn definovány veškeré orgány spolenosti - valná hromada, pedstavenstvo a dozorí rada. Pro model nemocnice jako akciové spolenosti, by zejm nejvíce vyhovoval nmecký model ízení, kdy jsou zástupci akcioná v kontrolním orgánu tzn. v dozorí rad. Ta jmenuje a odvolává statutární orgán spolenosti tzn. pedstavenstvo, které je vtšinou složeno z managementu spolenosti a má plnou odpovdnost za obchodní ízení spolenosti. Obchodní zákoník také mnohem jasnji formuluje práva a povinnosti statutárních orgán pi správ majetku, než souasná zizovací listina píspvkové organizace, s tím že samozejm pamatuje i na mnohem jasnjší sankce za jejich porušování; personální obsazení dozorí rady by mlo reflektovat akcionáskou strukturu.

9 - transformace na akciovou spolenost by mla pinést výrazné oživení hospodáského výsledku organizace, tak aby vytváela pinejmenším vyrovnané hospodáské výsledky a do budoucna také zisky; - díky jasn definované vlastnické struktue majetku zcela odpadá nepimené daové zatížení vzhledem k možnosti uplatnit si odpisy z dlouhodobého hmotného majetku a náklady na nájem. Jak postupovat pi transformaci píspvkové organizace na spolenost akciového typu Pi návrhu právních krok pro transformaci píspvkové organizace na akciovou spolenost jsme vycházeli z následující zadávacích podmínek: snadné právní ešení nezatžující administrativou; minimalizace náklad na právní kroky; zachování veškerých souasné smluvních vztah a to jak obchodn-právních a pracovn-právních, tak i ostatních závazk vyplývající ze souasné legislativy - pedevším v oblasti pée o zdraví obyvatelstva; Pi posouzení výše uvedeného by nejvýhodnjší byla transformace. Obchodní zákoník však neumožuje pímou transformaci píspvkové organizace na akciovou spolenost, vzhledem k tomu, že na jedné stran stojí podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstíku a na druhé sice také zapsaná v obchodním vstníku, ale nezisková organizace zízená svým zizovatelem. Obchodní zákoník však definuje soubor hmotných, osobních i nehmotných složek používaný k podnikání jako podnik a tento podnik (který bezesporu v souasné dob nemocnice tvoí) lze do akciové spolenosti vložit, i prodat a posléze tuto pohledávku kapitalizovat. Smlouvou o prodeji podniku nebo rozhodnutím o vkladu podniku se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a pevést na nj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje pevzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu. Obdobn je tomu i u vkladu podniku, kde však neprobhne úhrada v penzích, ale ve form akcií. Tyto právní akty vyžadují písemnou formu a na kupujícího (resp. píjemce vkladu) pecházejí všechna práva a závazky, na které se prodej (resp. vklad) vztahuje. Tímto právním aktem tedy naplní veškeré podmínky kontinuity tak, jak jsme je uvedli výše. Pi variant vkladu by nejprve mla být založena penžním i nepenžním vkladem akciová spolenost, která bude mít ve svém pedmtu podnikání veškeré innosti potebné k provozování zdravotnického zaízení tak jako má v souasnosti píspvková organizace. Tento krok je nutný vzhledem k jasné kontinuit pi fungování nemocnice. V pípad, že by

10 se podnik vložil ihned, musel by akcioná ekat na zapsání tohoto vkladu do Obchodního rejstíku a do té doby by bylo velice obtížné vstupovat do jakýchkoliv právních vztah. Poté by byl podnik ocenn znalcem a vložen za tuto cenu do základního kapitálu nov vzniklé spolenosti. Bezprostedn po obdržení akcií píspvkovou organizací by byla tato píspvková organizace zrušena a veškeré akcie pevedeny na Liberecký kraj. Pi prodeji podniku by také byla nejprve založena akciová spolenost penžním, i nepenžním vkladem, která by mla mít ve svém pedmtu podnikání veškeré innosti potebné k provozování zdravotnického zaízení tak jako má v souasnosti píspvková organizace. Poté by došlo k ocenní podniku znalcem a prodeji za tuto cenu akciové spolenosti. Nejdíve po uplynutí jednoho roku by mohla být píspvková organizace zrušena a posléze by Liberecký kraj rozhodl, zda pohledávku vzniklou z prodeje podniku kapitalizuje, i si ji ponechá. Pro ob ešení by ml být z praktických dvod peveden movitý i nemovitý majetek na píspvkovou organizaci a to z dvodu konené konsolidace majetku využívaného pro innost Nemocnice do jednoho subjektu. Tento krok je dležitý, jelikož v souasné dob je ást majetku ve vlastnictví Nemocnice, ást Libereckého kraje a ást ve vlastnictví Statutárního msta Liberec. Majetek ve vlastnictví Libereckého kraje mže být peveden Libereckým krajem ve form daru na Nemocnici píspvkovou organizaci ješt ped vkladem podniku, i vložen do základního kapitálu nov vzniklé spolenosti, což se jeví jako výhodnjší a stejným zpsobem by zejm postupovalo také Statutární msto Liberec. Jsme toho názoru, že varianta vkladu podniku je vhodnjší. Je právn snazší, jasnji formulována a dále nevystavuje nov vzniklou akciovou spolenost tlaku velkého zadlužení vi svému majoritnímu akcionái hned na poátku. Harmonogram jednotlivých krok Vzhledem k v souasnosti uzaveným smlouvám se zdravotními pojišovnami je možné z praktického i vcného hlediska celou tutu zmnu právní struktury realizovat pouze ke dvma možným datm a to k 1.7., i k 1.1. a to vzhledem k nutnosti vypoádat veškeré smluvní závazky za poskytnutou zdravotní péi za každé kalendání tvrtletí. Závr Toto odborné stanovisko zpracovala spolenost VGD, PODZIMEK A ŠUMA, s.r.o., se sídlem Blehradská 18, Praha 4, I prostednictvím svého partnera pana Jana Šumy, daového poradce zapsaného v seznamu daových poradc vedeného KDP R pod. 533.

11 Toto stanovisko je vydáno s pihlédnutím k platné právní úprav k dnešnímu dni. Spolenost v této souvislosti neruí za pozdjší možné zpochybnní navrhovaného ešení zpsobeného zmnou právní úpravy dotených zákonných ustanovení. V Liberci dne Jan Šuma partner Provozování zdravotní pée prostednictvím akciové spolenosti místo prostednictvím píspvkové spolenosti neoslabuje úlohu kraje, pokud jde o jeho psobnost pi ochran veejného zájmu. Je tomu tak proto, protože bez ohledu na právní formu zdravotnického zaízení se dva hlavní initelé, urující strukturu a rozsah poskytované zdravotní pée tj. kraj jako zizovatel a zdravotní pojišovny jako smluvní partnei, nemní. Rovnž podmínky, za jakých je zdravotní pée poskytována a komu je poskytována, nejsou zmnou právní formy nijak doteny. Rovnž obas se vyskytující názor, že poskytování zdravotní pée prostednictvím obchodní spolenosti je neetické vzhledem k ustanovení 2 obchodního zákoníku, dle jehož znní je podnikání inností provádnou za úelem dosažení zisku, nelze sdílet. Krom jiného i z toho dvodu, že i daová legislativa R se ziskem vytváeným organizacemi, které nejsou založeny za úelem zisku, poítá a podrobuje ho zdanní (paradoxn za podmínek písnjších než u obchodních spoleností pípustné snížení základu dan o 1 milion K vtšinou neeliminuje dsledky absence daových odpis). Pokud by tvorba zisku mla být u zdravotnického zaízení jevem nežádoucím, jist by byla oslabena motivace pracovník zdravotnického zaízení vedoucí k jinému než ztrátovému hospodaení resp. ztrátové hospodaení by muselo být apriorn akceptováno jako žádoucí stav. Výhody transformace zdravotnického zaízení na akciovou spolenost lze pitom spatovat minimáln v následujícím : Obchodní zákoník jasn definuje postavení orgán spolenosti (valná hromada, pedstavenstvo, dozorí rada) pokud jde o jejich pravomoci a odpovdnost. Odpadá nutnost hledat náhradní (vlastní) ešení, která v sob vždy skrývají riziko subjektivních názor a nestability spojené s eventuelními povolebními zmnami v rozhodujících orgánech kraje. Bez ohledu na pedmt innosti je zdravotnické zaízení subjektem fungujícím na zcela stejných ekonomických principech jako každá obchodní spolenost. Úetnictví píspvkové organizace však neumožuje podat vrný a poctivý obraz o pedmtu úetnictví (tj o majetku, závazcích, nákladech a výnosech) nebo neumožuje korigovat úetní hodnotu aktiv o opravné položky (nadhodnocení aktiv), neumožuje vytváet rezervy na podnikatelská rizika (podhodnocení pasiv), umožuje hradit opravy k tíži fond (nadhodnocení hospodáského výsledku), apod. Za tchto podmínek je problematické chápat úetnictví píspvkové organizace jako primární zdroj ekonomických informací. Právní forma píspvkové organizace neumožuje (krom dar a zdroj kraje) píliv nového kapitálu pistoupením nových akcioná (nap. mst, významných zamstnavatel v regionu, apod.).

12 Právní forma píspvkové organizace neumožuje zvyšovat zainteresovanost vrcholového managementu pístupem k akciím spolenosti (jedna z možných forem hmotné zainteresovanosti). ( Citace z celkového závru Projektová studie transformace nemocnic na akciové spolenosti autor HZ Praha s.r.o., psobící v pti krajích ( 26 nemocnic). V Liberci dne MUDr. Jaroslav Krutský

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 18. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 8. 2011 v kancelái

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více