Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na veřejnou zakázku Konsolidace SW, HW a LAN - 2 Město Rousínov Zadavatel veřejné zakázky (dále jen zadavatel ), Město Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov, IČ: , který je veřejným zadavatelem dle 2 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládá výzvu o zahájení zadávacího řízení výzvu k podání nabídek (dále jen výzvu k podání nabídek ) Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek uchazečů v souladu s platným zněním zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z Integrovaného operačního programu, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropské unie. Prioritní osa IOP: Zavádění ICT v územní samosprávě Cíl Konvergence, Projekt Konsolidace ICT a elektronizace procesů Rousínov Reg.číslo: CZ.1.06/2.1.00/ Textová část zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Konsolidace SW, HW a LAN - 2 Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rousínov Sídlo zadavatele: Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov Právní forma: obec IČO: DIČ: zadavatel není plátcem DPH Statutární orgán: Jiří Lukášek - starosta Telefon: , Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ Kontaktní osoba zadavatele: Jitka Grecová Telefon: , Zástupce zadavatele: BIC - Innovation, zájmové sdružení právnických osob adresa: Příkop 27/2a, Brno Kontaktní osoba zástupce zadavatele: Lenka Kührová Tel.:

2 Vymezení druhu zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky s podílem služeb s dílčím plněním, která je zadávána v souladu s platným zněním zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vymezení předmětu zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je: Konsolidace HW a SW vybavení městského úřadu, záložních serverů, virtualizace serverů, zvýšení stability a bezpečnosti LAN s možností dílčího plnění rozdělené do 6ti samostatných částí (1A, 1B, 2, 3, 4, 5). Dělení předmětu zakázky jednotlivá dílčí plnění: Dílčí plnění 1A Záložní server včetně UPS pro virtuální server Záložní file server včetně UPS pro fungování virtuálních serverů Software VMware pro zálohování virtuálních serverů Server pro pracoviště stavebního archivu Předpokládaná cena: Kč bez DPH Dílčí plnění 1B Konsolidace LAN navýšení optických spojů (1GB) pro zajištění plné funkčnosti virtuálních serverů (5 Switchů) Předpokládaná cena Kč bez DPH Dílčí plnění 2 PC pro Firewall s VPN funkcí pro zabezpečení sítě městského úřadu, včetně firewall SW + technická podpora Firewall a maintenance po dobu udržitelnosti 5 let SW pro poštovní server včetně licencí pro uživatele umožňující elektronickou komunikace v rámci úřadu a groupware a modul pro vedení agendy rady a zastupitelstva města + technická podpora a maintenance po dobu udržitelnosti 5 let Předpokládaná cena: Kč bez DPH Dílčí plnění 3 5 ks PC pro kancelářskou činnost, včetně monitoru, OS, základního kancelářského balíku a UPS Předpokládaná cena: Kč bez DPH Dílčí plnění 4 legalizační licence Microsoft Office ks legalizační licence Microsoft Windows 8.1 GGK - 22ks Upgrade záložního serveru na Windows server 2012 Předpokládaná cena: Kč bez DPH Dílčí plnění 5 Skenovací linka pro digitalizaci dat - spisová služba technickou podporu a maintenance po dobu udržitelnosti 5 let 5 ks licence OCR SW pro spisovou službu Předpokládaná cena: Kč bez DPH Celková předpokládaná cena Kč bez DPH 2

3 Uchazeč může podat nabídku na kteroukoliv část předmětu zakázky, kterékoliv dílčí plnění (1A, 1B, 2, 3, 4, 5), avšak na jednu konkrétní část zakázky může uchazeč podat pouze jednu nabídku. Variantní řešení není přípustné. Podrobné technické specifikace a požadavky k jednotlivým dílčím plněním jsou specifikovány v přílohách této výzvy a zadávací dokumentace. Technická specifikace představuje minimální požadavky. Místo a termíny plnění jsou definovány u jednotlivých částí zakázky, dílčích plnění v přílohách. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Kód Název Id Id nadřízené Počítače Balíky programů a informační systémy Počítačové sítě Datum zahájení zadávacího řízení: Lhůta pro podání nabídek Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po zahájení zadávacího řízení zveřejnění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na profilu zadavatele a končí v 10:00 hodin, Nabídky musí být doručeny nejpozději do tohoto termínu na adresu provozovny zástupce zadavatele BIC innovation, z.s.p.o., Příkop 27/2A, Brno poštou nebo osobně po předchozí domluvě s kontaktní osobou zástupce zadavatele. Rozhodující pro splnění lhůty je moment doručení nabídky zadavateli. Obálky s nabídkami budou označeny názvem veřejné zakázky, částí zakázky číslem dílčího plnění, na které je nabídka podána, kontaktními údaji uchazeče a textem neotvírat. Zadávací lhůta Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty 60 kalendářních dnů. OBCHODNÍ PODMÍNKY: Návrh obchodních podmínek bude předložen ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Závaznou součástí obchodních podmínek budou: - Identifikační údaje dodavatele - Předmět plnění část dílčího plnění - Nabízená cena bez DPH, DPH a konečná cena (včetně DPH) dle cenového listu dílčího plnění - Platební podmínky - Termín a místo plnění předmětu zakázky definováno zadavatelem u jednotlivých dílčích plnění v příloze Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění - Způsob dodání předmětu plnění - definováno zadavatelem u jednotlivých dílčích plnění v příloze Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění - Záruční podmínky - definováno zadavatelem u jednotlivých dílčích plnění v příloze Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění - popřípadě další údaje dodavatele takto zpracované obchodní podmínky předloží v nabídce jako svůj návrh smlouvy. - Součástí návrhu obchodních podmínek pro každé dílčí plnění bude závazek dodavatele poskytovat součinnost při finančních kontrolách 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s ohledem na skutečnost, že je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. NABÍDKOVÁ CENA: Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení dodávky, včetně všech nákladů souvisejících (případná rizika vyplývající z obchodních podmínek apod.). Veškeré související náklady budou 3

4 zahrnuty do ceny dodávky. Nabídková cena bude podložena vyplněným cenovým listem dílčího plnění, na které je nabídka podána. Dodavatel plátce DPH uvede nabídkovou cenu bez DPH, DPH v zákonem stanovené výši a cenu včetně DPH. Cena včetně DPH je nabídkovou cenou konečnou. Dodavatel neplátce DPH uvede nabídkovou cenu jako konečnou Předmětem hodnocení je nabídková cena konečná zadavatel není plátcem DPH POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Dodavatelé ve zjednodušeném podlimitním řízení prokáží splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel požaduje prokázání minimální úrovně základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů Prohlášení musí být učiněno osobou oprávněnou statutárním zástupcem uchazeče, nebo osobou zmocněnou k jednání za uchazeče na základě platné plné moci podepsané statutárním zástupcem uchazeče. Plná moc musí být součástí nabídky. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Tyto doklady nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Základních kvalifikační předpoklady Dodavatel je v souladu s 62 odst.3 ZVZ povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z nějž musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst.1 ZVZ. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e. který není v likvidaci, 4

5 f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen předložit zadavateli před jejím uzavřením originály nebo úředně ověřené kopie těchto dokladů (ne starších 90 dní ode dne podání nabídky) prokazujících splnění kvalifikace: - výpis r evidence Rejstříku trestů pro kvalifikační předpoklad podle 53 odst.1, písm.a) a b) ZVZ - potvrzení příslušného finančního úřadu pro kvalifikační předpoklady podle 53 odst.1, písm. f) ZVZ - potvrzení příslušného orgánu či instituce pro kvalifikační předpoklady podle 53 odst.1, písm.h) - čestné prohlášení pro splnění kvalifikačního předpokladu podle 53 odst.1, písm. c) až e) a g) až k) ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady jsou prokazovány předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel splňuje minimální úroveň profesních kvalifikačních předpokladů: - dodavatel disponuje výpisem z obchodního rejstříku, či z jiné obdobné evidence dle 54 písm.a) ZVZ - dodavatel disponuje oprávněním k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky dle 54 písm.b) ZVZ Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen předložit zadavateli před jejím uzavřením originály nebo úředně ověřené kopie dokladů (ne starších 90 dní ode dne podání nabídky) prokazujících splnění kvalifikace: - výpis z Obchodního rejstříku (případně výpis z jiné obdobné evidence) dle 54 písm. a) ZVZ - a doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci dle 54 písm.b) ZVZ Základní a profesní kvalifikační předpoklady lze analogicky jako podle 127 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách též prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Technické kvalifikační předpoklady: Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel dílčího plnění č.1a, 1B, 2, 3 a 5 předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel splňuje minimální úroveň kvalifikačních předpokladů stanovených níže. Dodavatel dílčího plnění č.4 splnění technických kvalifikačních předpokladů neprokazuje. Dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky s uvedením objednatele, rozsahu a doby plnění. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen předložit zadavateli před jejím uzavřením Přílohu k seznamu významných dodávek: - osvědčení vydané a podepsané objednavatelem veřejným zadavatelem, jinou osobou, se kterými byla dodávka realizována - nebo smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění, není-li možné osvědčení podle předchozího bodu získat 5

6 Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena pro jednotlivá dílčí plnění takto: dílčí plnění č.1a - dodavatel uvede a prokáže, že realizoval alespoň 2 dodávky záložního serveru v minimální hodnotě alespoň 45 tis. Kč bez DPH za jednu dodávku - dodavatel uvede a prokáže, že realizoval alespoň 2 dodávky software VMware v minimální hodnotě alespoň 70 tis. Kč bez DPH za jednu dodávku - dodavatel uvede a prokáže, že realizoval alespoň 2 dodávku serveru v minimální hodnotě alespoň 34 tis. Kč bez DPH za jednu dodávku dílčí plnění č.1b - dodavatel uvede a prokáže, že realizoval alespoň 2 dodávky konsolidace LAN navýšení optických spojů v minimální hodnotě alespoň 37 tis. Kč bez DPH za jednu dodávku dílčí plnění č.2 - dodavatel uvede a prokáže, že realizoval alespoň 3 dodávky PC pro firewall včetně SW v minimální hodnotě alespoň 32 tis. Kč bez DPH za jednu dodávku - dodavatel uvede a prokáže, že realizoval alespoň 3 dodávky software pro poštovní server v minimální hodnotě alespoň 70 tis. Kč bez DPH za jednu dodávku dílčí plnění č.3 - dodavatel uvede a prokáže, že realizoval alespoň 3 dodávky PC pro kancelářskou činnost v minimální hodnotě alespoň 85 tis. Kč bez DPH za jednu dodávku dílčí plnění č.5 - dodavatel uvede a prokáže, že realizoval alespoň 3 dodávky skenovací linky v minimální hodnotě alespoň 49 tis. Kč bez DPH za jednu dodávku Dodavatel je povinen předložit rovněž čestné prohlášení o své ekonomické a finanční schopnosti plnit veřejnou zakázku v souladu s 50 odst.1, písm.c) ZVZ Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v zjednodušeném podlimitním řízení včetně podmínek, dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace (čestná prohlášení) a další doklady, prohlášení uvedená dále. Nabídku předloží každý uchazeč v listinné podobě v jednom tištěném provedení a jedné elektronické kopii kompletní nabídky včetně podpisů jako dokument nebo dokumenty naskenované ve formátu PDF a vypálené a přiložené k tištěné nabídce na CD v jedné uzavřené obálce označené názvem zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o výběru dodavatele. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Součástí nabídky musí být rovněž: - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele - má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejich souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek - prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou - hodlá-li dodavatel využít k plnění veřejné zakázky subdodavatelů, musí být součástí nabídky identifikace částí zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele a identifikační údaje těchto subdodavatelů Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. 6

7 Zabezpečení dokumentace uchazeče a nabídky Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci tak, že jednotlivé listy budou pevně spojeny a spojení bude zapečetěno, přelepeno nebo jinak ukončeno tak, aby bez násilného porušení nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. Členění nabídky Dokumentace uchazeče a nabídka musí obsahovat: 1) obecná část: Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky) Prohlášení dodavatele, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je stanovena na 60 dní. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejich souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů (čestné prohlášení) čestné prohlášení o své ekonomické a finanční schopnosti plnit veřejnou zakázku 2) Specifická část pro každé nabízené dílčí plnění Návrh smlouvy - návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. čestné prohlášení prokazující splnění technického kvalifikačního předpokladu jednotlivých dílčích plnění Technická specifikace nabízených zařízení ke každému dílčímu plnění bude doložena technická specifikace a vyplněný cenový list (součást přílohy Podrobné technické specifikace a požadavky) Způsob hodnocení nabídek: Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (konečná nabídková cena zadavatel není plátcem DPH) Způsob hodnocení nabídek Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou zakázku stanoven takto: Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost je nutné zaslat em na adresu zástupce zadavatele nebo doručit osobně v písemné 7

8 podobě na adresu zástupce Zadavatele (BIC Innovation z.s.p.o., Příkop 27a/2, Brno, kontaktní osoba Lenka Kührová, ). Osobní doručení je třeba předem dohodnout. V případě, že zadavatel vyhodnotí správně podanou žádost o dodatečné informace jako oprávněnou, doplní zadávací dokumentaci odpovídajícím způsobem a doplnění zašle všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva a zadávací dokumentace a současně zadavatel zveřejní dodatečné informace na svém profilu zadavatele. Ostatní: Otevírání obálek se bude konat dne v 10.00hod na adrese zástupce zadavatele BIC Innovation, z.s.p.o, Příkop 2a, Brno. Otvírání obálek s nabídkami se může zúčastnit vždy jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku v termínu pro podání nabídek. Zástupce uchazeče musí být osobou oprávněnou za uchazeče jednat, nebo osobou zmocněnou (předloží plnou moc) V souladu s 147 a zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit na svém profilu zadavatele - Smlouvu včetně všech změn a dodatků uzavřenou s dodavatelem na předmět veřejné zakázky - Výši skutečně uhrazené ceny za předmět veřejné zakázky - Seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v 84 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním na profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výběr nejvhodnější nabídky uveřejněním na profilu zadavatele. Dle 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 8

9 Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. NÁZEV A IDENTIFIKACE ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Konsolidace SW, HW a LAN - 2 Zadavatel: Město Rousínov 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE Název: Sídlo: Adresa pro korespondenci: IČ: DIČ: Kontaktní osoba: Tel./fax: 3. NABÍDKOVÁ CENA Uchazeč vyplní nabídkové ceny pouze pro dílčí plnění, která jsou předmětem jeho nabídky Dodávka Konečná cena (plátce DPH uvede cenu včetně DPH/ neplátce DPH uvede cenu konečnou) Dílčí plnění 1A Dílčí plnění 1B Dílčí plnění 2 Dílčí plnění 3 Dílčí plnění 4 Dílčí plnění 5 4. OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZA UCHAZEČE JEDNAT Příjmení, jméno, titul: Funkce: Podpis oprávněné osoby, datum: 9

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Technické vybavení Městské knihovny Bílovec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Město Domažlice Služby uživatelům

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Město Domažlice Služby uživatelům ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Město Domažlice Služby uživatelům (dále jen veřejná zakázka ), zadávané jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBAVENÍ KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO CENTRA JESENICE. Zadavatel: Město Jesenice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBAVENÍ KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO CENTRA JESENICE. Zadavatel: Město Jesenice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VYBAVENÍ KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO CENTRA JESENICE Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost zastupující

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBEC ŘÍČANY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), dle Závazných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel

Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Č.j.: S 19823/2015-O8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření pro město Nové Město na Moravě

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření pro město Nové Město na Moravě ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBEC PŘÍSNOTICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), dlezávazných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Letňany ICT 2015 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené podlimitní

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH

Více

ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku

ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky ČSAD POLKOST spol. s r.o. modernizace vozového parku Zadavatel

Více

HUBRU - Nábytek a kancelářské vybavení do Laboratoře pro studium lidského chování

HUBRU - Nábytek a kancelářské vybavení do Laboratoře pro studium lidského chování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - Nábytek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), v souladu s příručkou pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace OBEC DOBROMILICE Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Zavedení služby tísňové péče pro seniory (rozvody LAN a technologie dispečinku)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Zavedení služby tísňové péče pro seniory (rozvody LAN a technologie dispečinku) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na dodávku zadávaná podle 21 odst.1 písm.a)

Více