SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY"

Transkript

1 SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 2: Moţnosti uplatnění zásady hodnoty za peníze při nakupování veřejného sektoru Základní přístupy a příklad dobré mezinárodní praxe (Anglie) Dům techniky Pardubice, Mgr. Petr Dovolil HLAVNÍ ÚČEL VEŘEJNÉHO NAKUPOVÁNÍ V ČR - HOSPODÁRNOST Účelem každého zadávacího řízení by měl být výběr nejvhodnějšího řešení, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a její uskutečnění, a sice na základě výběru pro zadavatele nejvýhodnější nabídky (ať už na základě nejnižší ceny či celkově ekonomicky nejvýhodnější nabídky) při dodržení pravidel otevřené soutěže. ZVZ totiž popisuje zvláštní způsob kontraktačního jednání, ke kterému dochází mezi zadavatelem na straně jedné a dodavateli jednotlivých plnění, která mají být hrazena z veřejných prostředků, na straně druhé. Hlavním účelem takové významně formalizované, jinak však stále soukromoprávní kontraktace, nad níž je uskutečňován dohled v režimu práva veřejného, je efektivnost vynakládání veřejných prostředků a jejich přímá či zprostředkovaná úspora a zajištění účinné konkurence. Rozsudek Krajského soudu v Brně 62 Ca 28/ , str. 5 a 6 1

2 SMĚRNICE 18/2004/ES A HODNOTA ZA PENÍZE Bod 5 Preambule (5) Podle článku 6 Smlouvy jsou požadavky na ochranu životního prostředí zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Společenství uvedených v článku 3 Smlouvy, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje. Tato směrnice proto upřesňuje, jak mohou veřejní zadavatelé přispět k ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoje, a současně jim zajišťuje možnost získat pro své zakázky nejlepší hodnotu za peníze (český překlad poměr kvality a ceny). SMĚRNICE 18/2004/ES A HODNOTA ZA PENÍZE Bod 46, odst. 3 Preambule (46). Pokud se veřejní zadavatelé rozhodnou zadat zakázku podle hospodářsky nejvýhodnější nabídky, měli by nabídky posuzovat tak, aby určili, která z nich nabízí nejlepší hodnotu za peníze (český překlad poměr kvality a ceny). Proto by měly stanovit hospodářská a kvalitativní kritéria, která, brána jako celek, musí umožnit určit nabídku, která je pro veřejného zadavatele nejvýhodnější. Stanovení těchto kritérií závisí na předmětu zakázky do té míry, do jaké musí tato kritéria umožnit jak vyhodnocení úrovně plnění, jakou každá nabídka nabízí vzhledem k předmětu zakázky, jak je definován v technických specifikacích, tak posoudit poměr kvality a ceny u každé nabídky. 2

3 RIZIKO Y TĚŢIŠTĚ HODNOTY ZA PENÍZE - NAKUPOVÁNÍ R I Z I K O ZAJISTIT KVALITNÍ DODÁVKU MINIMALIZOVAT TRANSAKČNÍ NÁKLADY ŘÍDIT DODÁVKU SNÍŢIT CENU NÁKLAD N Á K L A D Y Převzato z letáku Office of Government Commerce: Managing Public Sector Procurement Good Procurement is Essential X Příklad dobré mezinárodní praxe Uplatnění zásady hodnoty za peníze při nakupování veřejného sektoru v Anglii Office of Government Commerce (nerozlišuje apriori mezi tradičním zadáváním a partnerstvími veřejného a soukromého sektoru (PPP, PFI) 3

4 OBLASTI ŘEŠENÍ A ZDROJE HODNOTY ZA PENÍZE - NAKUPOVÁNÍ úspory dané kvalitní správou aktiv (asset management) agregované smlouvy & skupiny společně zadávajících osob sníţení nákladů na nakupovaných poloţkách sníţení transakčních nákladů nakupování (včetně zjednodušení specifikací nákupů a nakupovaného mnoţství) podíl veřejného sektoru na refinancování PFI/PPP smluv zlepšení kvality nákupu za stejnou cenu kolektivní celostátní nakupování (OGC, COI) nákupy malých poloţek proces bran OGC (OGCGateway) zabránění vzniku zbytečných nákladů ZÁSADA HOSPODÁRNOSTI PŘI NAKUPOVÁNÍ sníţení vstupů při zachování stejné kvality výstupů niţší ceny zdrojů pouţitých pro zajištění výstupů zajištění dodatečných výstupů, tj. zvýšení kvality či mnoţství výstupů při stejných vstupech zlepšení poměru mezi výstupy a jednotkovými vstupů náklady změnu poměrů mezi různými výstupy zaměřenými na dosaţení podobného celkového cíle způsobem, který zajišťuje větší celkové výstupy pro stejné vstupy (alokativní hospodárnost) 4

5 MAKRO PŘÍSTUP K MĚŘENÍ HOSPODÁRNOSTI NAKUPOVÁNÍ soustředit se na hospodárnost 20% procent poloţek, které tvoří 80% nákladů (parettovský přístup) soustředit se na projekty od určité hodnoty celoţivotních nákladů: větší organizace (Anglie - cca 500 tisíc liber) menší organizace (Anglie cca 50 tisíc liber) v případě významu určitého projektu, je moţné zvýšení hospodárnosti měřit s ohledem na projekty i při niţších částkách ČTYŘI KATEGORIE HOSPODÁRNOSTI A HODNOTY ZA PENÍZE (1) vyjednání lepší smlouvy s dodavatelem (2) agregace poptávky ke zvýšení pákového efektu na dodavatele (3) sníţení procesních a transakčních nákladů (4) zlepšení projektového a smluvního řízení, včetně správy aktiv (asset management) 5

6 1. VYJEDNÁNÍ LEPŠÍ SMLOUVY S DODAVATELEM (1/2) cenové úspory/niţší jednotková cena zabránění cenových nárůstů vyváţení nárůstu ceny úsporami v jiných poloţkách lepší smluvní podmínky záruky, garance apod. zlepšení kvality sníţení celoţivotních nákladů změna ve specifikacích flexibilnější zadání Kalkulace přínosů: 1. VYJEDNÁNÍ LEPŠÍ SMLOUVY S DODAVATELEM (2/2) cenové úspory/větší mnoţství očištění od inflace/deflace lepší smluvní podmínky/lepší kvalita snížení osobních režijních nákladů (skutečné náklady nebo 2x mzda) a nižší celoživotní náklady elektronické aukce rozdíl vyvolávací cenou a vysoutěženou cenou 6

7 2. AGREGACE POPTÁVKY (1/2) zaloţeno na centrálním zadávání prostřednictvím odborné agentury jako vedoucího kupujícího rámcové smlouvy celostátní/regionální důleţité kvalitní a flexibilní specifikace Kalkulace přínosů: sníţení jednotkové ceny 2. AGREGACE POPTÁVKY (2/2) zlepšení smluvních podmínek zejména záruky a garance úspory v transakčních nákladech zkrácené harmonogramy realizace zlepšená kvalita Metodika výpočtu přínosů: měly by být vypočteny po celou dobu smlouvy/ţivotnosti aktiva s odečtem nákladů vedoucího kupujícího poplatky/ceny by měly být upraveny, aby zohledňovaly inflaci/deflaci (obecná sazba/sektorová sazba) údaje by měly být dány v procentním vyjádřením vůči celkové hodnotě smlouvy 7

8 3. SNÍŢENÍ PROCESNÍCH A TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ (1/4) Hlavní zdroje hospodárnosti: zdroje (zajištění procesů) vlastní zadávací proces objednávky a potvrzení řízení dokumentů a zajištění procesů vnitřními zdroji řízení faktur a proplácení 3. SNÍŢENÍ PROCESNÍCH A TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ (2/4) Kalkulace přínosů: sníţení provozních nákladů sníţením času stráveného personálem (vnitřního nebo vnějšího) na určitou činnost při nakupování sníţení zásob (kde je to relevantní) s ohledem na zlepšení spolehlivosti a rychlosti dodávek sníţení potřeby nového zadávání a sníţení mnoţství nákupu 8

9 3. SNÍŢENÍ PROCESNÍCH A TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ (3/4) Aktivity ke zvýšení hospodárnosti: využívání vládních platebních karet (GPC) elektronické katalogy/e-commerce/vzorové dodací listy konsolidace dodávky, faktur a konsolidace plateb zlepšení informačních systémů snížení počtu poradců a konzultantů snížení v počtu dotazů/chyb/nesrovnalostí zlepšení spolehlivosti a rychlosti elektronické zadávání standardizace smluvní dokumentace standardní přístup k projektu a standardní projektové řízení kvalitní posouzení prvotních záměrů nákupů změny (racionalizace) specifikací, které by umožnily centrální zadávání 3. SNÍŢENÍ PROCESNÍCH A TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ (4/4) Metodika výpočtu přínosů: osobních reţijní náklady - skutečné náklady nebo 2x mzda sníţení zásob rozdíl mezi původní zásobou a novým nákupem další procesní zlepšení - zlepšení kvality procesů (např. nákup dle rámcové smlouvy místo zvláštního zadávacího řízení) elektronické zadávání 9

10 4. ZLEPŠENÍ PROJEKTOVÉHO A SMLUVNÍHO ŘÍZENÍ A SPRÁVY AKTIV (1/1) investiční náklady kapitálové náklady procesní náklady projektového řízení vnitřní i vnější náklady celoţivotní provozní nebo servisní náklady běžné provozní náklady, údržba, likvidace aktiva Pro projektové řízení je vyuţíváno v Anglii metodiky PRINCE 2 a systematická kontrola je pro významné projekty zajišťována podle OGCGateway. Metodika výpočtu přínosů: podrobné metodiky pro jednotlivé oblasti. DOPORUČENÍ K MAXIMALIZACI HODNOTY ZE PENÍZE (1) zvaţte dobře ekonomické souvislosti uţ před vlastním zadáním projekce nebo vypracováním specifikace nákupu (2) ţádné nákupy atypů, pokud to není jednoznačně obhajitelné s ohledem na zvláštnosti konkrétního nákupu (3) pouţívejte standardní smluvní a zadávací dokumenty ne drahé právníky pro specifické smlouvy (4) zaměřte se na řízení celkového optimálního objemu nákupů a vyhněte se ad hoc nákupům (systematický přístup k nakupování) (5) vyuţívejte elektronické aukce, kde je to vhodné (6) buďte vůči dodavatelům transparentní a vnímejte jejich zpětnou vazbu 10

11 RIZIKO Y CENA NENÍ VŠECHNO R I Z I K O ZAJISTIT KVALITNÍ DODÁVKU ŘÍDIT DODÁVKU MINIMALIZOVAT TRANSAKČNÍ NÁKLADY SNÍŢIT CENU NÁKLAD N Á K L A D Y Převzato z letáku Office of Government Commerce: Managing Public Sector Procurement Good Procurement is Essential X Děkuji Vám za pozornost Mgr. Petr Dovolil E: T: F:

UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V PARDUBICKÉM KRAJI UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY TÉMA IV/1.SEMINÁŘ (4.SEMINÁŘ

Více

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP)

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP) DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD CZ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP) TÉMA IV LEGISLATIVA 4. PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Vzděláváním ke

Více

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Tento text neprošel jazykovou

Více

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání Vladimíra Kadlčíková Nejvýhodnější nabídka = 3E? VEŘEJNÉ VÝDAJE HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 54 % kontrolních

Více

VÍC NEŽ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: HOSPODÁRNOST, TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST VE VEŘEJNÝCH NÁKUPECH

VÍC NEŽ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: HOSPODÁRNOST, TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST VE VEŘEJNÝCH NÁKUPECH VÍC NEŽ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: HOSPODÁRNOST, TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST VE VEŘEJNÝCH NÁKUPECH 0 POUŽITÉ ZKRATKY 3E CBA EU FIDIC ISVZUS IT MMR NKÚ OECD OGC RIA ÚOHS z angl. Economy, Efficiency,

Více

Studijní text. Téma 6: PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ AKVIZIC - EFEKTIVNOST, HOSPODÁRNOST, ÚČELNOST. Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE

Studijní text. Téma 6: PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ AKVIZIC - EFEKTIVNOST, HOSPODÁRNOST, ÚČELNOST. Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Studijní text Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Téma 6: PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ AKVIZIC - EFEKTIVNOST, HOSPODÁRNOST, ÚČELNOST Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

KORUPČNÍ RIZIKA VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: JAK JIM ČELIT? Metodika pro územní samosprávy

KORUPČNÍ RIZIKA VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: JAK JIM ČELIT? Metodika pro územní samosprávy KORUPČNÍ RIZIKA VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH: JAK JIM ČELIT? Metodika pro územní samosprávy Oživení, o. s. 2012 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK MMR ČR ZVZ Věstník VZ ÚOHS VZMR Ministerstvo pro místní rozvoj České

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Seminář 26.04.2012

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Seminář 26.04.2012 Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E Seminář 26.04.2012 Definice Způsobilé výdaje mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

2004L0017 CS 15.09.2008 006.001 1

2004L0017 CS 15.09.2008 006.001 1 2004L0017 CS 15.09.2008 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/17/ES ze dne

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/01 Nákup služeb (outsourcing) Ministerstvem obrany k zajištění vybraných činností všeobecného zabezpečení

Informace z kontrolní akce č. 08/01 Nákup služeb (outsourcing) Ministerstvem obrany k zajištění vybraných činností všeobecného zabezpečení Informace z kontrolní akce č. 08/01 Nákup služeb (outsourcing) Ministerstvem obrany k zajištění vybraných činností všeobecného zabezpečení Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 2014 2/105 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace byla

Více

Příprava projektové dokumentace slaboproudých systémů z hlediska realizace veřejných zakázek. Bc. Tomáš Malinka

Příprava projektové dokumentace slaboproudých systémů z hlediska realizace veřejných zakázek. Bc. Tomáš Malinka Příprava projektové dokumentace slaboproudých systémů z hlediska realizace veřejných zakázek Bc. Tomáš Malinka Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá analýzou procesu zadávání veřejných

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Základní analýza problematiky veřejných zakázek z pohledu 3E

Základní analýza problematiky veřejných zakázek z pohledu 3E zakázek z pohledu 3E Příloha č. B4 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného

Více

Zakázky malého rozsahu v České republice

Zakázky malého rozsahu v České republice Zakázky malého rozsahu v České republice Praha, prosinec 2009 Transparency International Česká republika (TIC) je jednou z více než 90 poboček mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

Životní cyklus IT zakázky

Životní cyklus IT zakázky Životní cyklus IT zakázky UAI 615 Akademický rok: 2013/2014 Letní semestr Anotace předmětu Předmět iniciován vedením ÚAI od LS 2012-2013. Předmět se zaměřuje na aktivity, které předcházejí, provázejí a

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Jana Šubrtová

Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. Jana Šubrtová Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E Jana Šubrtová Soulad výdaje s legislativou V rámci realizace projektu je nutné dodržovat obecně legislativu EK i ČR. Specifickou oblastí je dodržování pravidel,

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST A. Hodnocení dopadů regulace (RIA) Toto hodnocení dopadů regulace bylo zpracováno na základě veřejně dostupných dat, dat MMR a dat získaných v rámci provedených dotazníkových

Více

vydala: Otevřená společnost, o.p.s.

vydala: Otevřená společnost, o.p.s. P R Ů V O D C E Z A D Á V Á N Í M V E Ř E J N Ý C H Z A K Á Z E K n o v é m o ž n o s t i z h o d n o c e n í v e ř e j n ý c h p r o s t ř e d k ů vydala: Otevřená společnost, o.p.s. Publikace byla vydána

Více

UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 2014 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace byla zpracována

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro město Vratimov. Bc. Lenka Jílková

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro město Vratimov. Bc. Lenka Jílková Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro město Vratimov Bc. Lenka Jílková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření přehledné metodiky pro zadávání

Více