Studie proveditelnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti"

Transkript

1 Studie prveditelnsti prjektu Knslidace IT a nvé služby TC ORP Kutná Hra v rámci výzvy IOP č Knslidace IT a nvé služby TC bcí Žadatel: Kntaktní sba žadatele: Zpracvatel: Měst Kutná Hra Havlíčkv nám. 552, Kutná Hra IČ: Statutární zástupce: RNDr. Iv Šanc, CSc., starsta města Ing. Ladislav Čermák, veducí ddělení infrmatiky Telefn: , CORTIS Cnsulting s.r.. Teslva 1202/3, Plzeň Ing. Petra Lavičkvá, tel Ing. Tmáš Hrabík, tel Datum vydání: červen 2014 Pdmínky užití: Cpyright 2014 CORTIS Cnsulting s.r.. Žádná část tht dkumentu nesmí být kpírvána žádným způsbem bez písemnéh suhlasu majitelů autrských práv. Autrská a jiná díla dvzená z tht díla pdléhají chraně autrských práv vlastníků. Dkument bsahuje infrmace chráněné autrskými právy. Strana 1

2 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 5 TABULKA PRO HODNOTITELE ÚVOD Základní infrmace k prjektu Účel zpracvání Identifikační údaje předkladatele, kntaktní sby REKAPITULACE VÝSLEDKŮ STUDIE SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU Infrmace sučasném stavu prjektu Strategické suvislsti Sulad s cíli prgramu, priritní sy a blasti pdpry Sulad se strategickými dkumenty na nárdní úrvni Umístění prjektu v Hexagnu veřejné správy Sulad se strategickými dkumenty Středčeskéh kraje Cíle prjektu Účel prjektu, aktivity, předpkládané výstupy, čekávané přínsy Účel prjektu Klíčvé aktivity Předpkládané výstupy a přínsy Varianty řešení Nulvá varianta Investiční varianta Vazba na jiné aktivity a prjekty Základní registry veřejné správy Rzvj egvernmentu ve Středčeském kraji, CZ.1.06/2.1.00/ Invativnst prjektu LOKALITA A OKOLÍ Místa realizace prjektu Stav technické infrastruktury v lkalitě Ppis stávajícíh stavu Technlgickéh centra Infrmační systém města TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Kncept řešení Návrh a ppis architektury řešení Přízení serverů pr virtualizaci, diskvéh ple, SAN switchů, UPS Zálhvání Firewall Síťvé prpjení budv Klimatizace a kamervý systém SW pr vzdálené vládání stanice p pčítačvé síti Pracviště pr skenvání dkumentů Napjení na krajsku digitální spisvnu Infrmační systém městské plicie Prvnání variant technlgických řešení Strana 2

3 5.2.1 Prvnání technlgií Analýza technických a bezpečnstních rizik Dpručení a upřesnění pr účely zadávací dkumentace a realizační prjektvé dkumentace Specifikace zadání technickéh řešení Specifikace vybavení a řešení bezpečnsti IS Pžadavky na implementaci, šklení a technicku pdpru Záruky a servis Údržba a nákladnst prav Údaje živtnsti jedntlivých zařízení ORGANIZACE Organizační mdel investiční fáze Prvzní mdel Rle všech subjektů v prjektu Seznam bcí a rganizací zapjených d prjektu Organizace zadávacích řízení LIDSKÉ ZDROJE Funkce a pzice prjektvéh týmu v investiční a prvzní fázi Pžadavky na kvalifikaci, kmpetence a dpvědnsti REALIZACE PROJEKTU, ČASOVÝ PLÁN Etapy prjektu a jejich bsah Finanční rzsah etap a zdrje financvání Harmngram činnstí prjektu ve fázi přípravy a realizace prjektu MONITOROVACÍ INDIKÁTOR Stanvení a ppis agend FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU, FINANČNÍ PLÁN Přehled celkvých nákladů na realizaci prjektu Přehled celkvých nákladů v prvzní fázi Příjmy prvzní fáze Finanční plán investiční a prvzní fáze Finanční plán investiční fáze Finanční plán prvzní fáze Plánvané stavy majetku Plán průběhu cash flw Zdrje krytí prjektu Výpčty a vyhdncení finančních ukazatelů Výpčty finančních ukazatelů Závěry finanční analýzy EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU Eknmické vyhdncení prjektu pmcí sciálně eknmické analýzy nákladů a užitku Vymezení beneficientů Vymezení přínsů prjektu pr jedntlivé skupiny beneficientů Shrnutí přínsů Výpčet kriteriálních ukazatelů, celkvý eknmický peněžní tk Citlivstní analýza Aktivity snižující rizik nežáducích změn hdnt identifikvaných prměnných Dpručení vybrané varianty a závěry eknmické analýzy Strana 3

4 12 ANALÝZA RIZIK Rizika přípravné a realizační fáze a patření na jejich zmírnění Prjektvá rizika Technická a realizační rizika Legislativní a rganizační rizika Eknmická a investiční rizika Rizika prvzní fáze a patření na jejich zmírnění Prjektvá rizika Technická a realizační rizika Legislativní a rganizační rizika Eknmická a investiční rizika UDRŽITELNOST PROJEKTU Institucinální rvina Finanční rvina Prvzní rvina Strana 4

5 Seznam zkratek Zkratka CF ČR ČSÚ DC ENPV EPV/I ERR HW ICT IDM IOP IRR IS IT KDS KÚ MěÚ MV, MVČR NPV NPV/I OP LZZ ORP PO SP SpS SW TCK TC ORP Definice Cash flw Česká republika Český statistický úřad Datvé centrum lkalita TC Splečenská čistá sučasná hdnta Index ziskvsti Vnitřní výnsvé prcent z eknmickéh CF Hardware Infrmační a kmunikační technlgie Systém správy identit Integrvaný perační prgram Vnitřní výnsvé prcent Infrmační systém Infrmační technlgie Krajský digitální spisvna Krajský úřad Městský úřad Ministerstv vnitra ČR Čistá sučasná hdnta Index ziskvsti Operační prgram Lidské zdrje a zaměstnanst Obec s rzšířenu půsbnstí Příspěvkvá(é) rganizace Studie prveditelnsti Elektrnická spisvá služba Sftware Technlgické centrum kraje Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Tabulka 1: Seznam zkratek Strana 5

6 Tabulka pr hdntitele Z důvdu rychlejšíh a přehlednějšíh nalezení jedntlivých hdntících kritérií při hdncení kvality prjektu je uveden jejich seznam splečně s dkazem, kde lze tyt kritéria ve Studii prveditelnsti či žádsti nalézt. SKUPINY A VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Kapitla ve Studii prveditelnsti 1. Zdůvdnění prjektu Zdůvdnění prjektvéh záměru jaké jsu cíle prjektu, jak je dlžena ptřeba jejich plnění; psuzuje se analýza stávající situace, kteru prjekt řeší, a cílvý stav, kteréh má být prjektem dsažen. Prjektvý tým a jeh začlenění v rganizační struktuře příjemce psuzují se dbrné kvality, prfesní struktura, přiměřená velikst prjektvéh týmu Kap. 3, 5.1 Kap Kvalita prjektu Vazba na tematicku strategii (SA) psuzuje se, naklik přispívá prjekt k naplnění SA a na ni navazující strategické dkumenty a umístění prjektu v Hexagnu hdntí se zaktvenst prjektu v psledním vrchlu Hexagnu veřejné správy, kterým jsu technlgie, a jeh vazba na statní suvisející vrchly; psuzuje se systematičnst přístupu prjektu k řešené prblematice Vlba klíčvých aktivit psuzuje se míra suladu bsahu a frmy aktivit prjektu s cíli Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Prvázanst prjektu s OP LZZ psuzuje se, zda realizace prjektu IOP pčítá s dplňkvým, navazujícím prjektem pdpřeným z OP LZZ a jaká je čekávaná synergie využití bu OP k dsažení cíle Eknmický dpad psuzuje se příns prjektu k egvernmentu a jeh následný eknmický dpad pr daný resrt, resp. pr řešenu prblematiku. Technické parametry řešení psuzuje se kvalita nabízenéh technickéh řešení (na základě variantní SP), kmpatibilita se suvisejícími stávajícími či plánvanými technlgiemi. Kap. 3.2 Kap. 3.4 Kap. 3.6 Kap. 3, 11 Kap. 5 Vazba prjektu na centrální řešení / jedntná reginální pdba řešení Kap Řešení realizace prjektu Kvantifikace cílvých hdnt hdntí se výše a přiměřenst bjemu plánvaných hdnt mnitrvacích indikátrů a vhdnst/správnst zvlených prcesů veducích k jejich dsažení a udržení Finanční nárčnst prjektu psuzuje se přiměřenst a transparentnst rzpčtu vzhledem k bsahu a rzsahu prjektu Kap. 9 Kap. 5, 10 Identifikace rizik a návrhy patření na jejich zmírnění, eliminaci či řešení Kap. 12 Udržitelnst prjektu psuzuje se navrhvaný pstup veducí k udržení aktivit a výstupů i p sknčení prjektu (hledisk finanční a institucinální, příp. legislativní) Kap Hrizntální kritéria Rvné příležitsti hdntí se, zda má prjekt pzitivní či neutrální dpad Benefit Udržitelný rzvj hdntí se, zda má prjekt pzitivní či neutrální dpad Benefit 5. Bdvé zvýhdnění vyplývající z IPRM - Tabulka 2: Tabulka pr hdntitele Strana 6

7 1 Úvd Tat studie prveditelnsti byla zpracvána pr prjekt zpracvaný v rámci výzvy č. 22 Integrvanéh peračníh prgramu Knslidace IT a nvé služby TC bcí (dále jen prjekt ) splečnstí CORTIS Cnsulting s.r.. v úzké splupráci s městem Kutná Hra, které je zárveň žadatelem pskytnutí finanční pdpry. Studie byla zpracvána v bdbí duben - červen Prjekt je předkládán ve výzvě č. 22 Integrvanéh peračníh prgramu (IOP), d priritní sy 2, blast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Studie byla vypracvána na základě becně dstupných infrmací a infrmací předaných žadatelem, dle závazné snvy a metdiky stanvené zprstředkujícím subjektem. Tat studie, případně její části, mhu být prt pužity puze v přímé suvislsti a v kntextu se žádstí žadatele finanční pdpru z IOP. 1.1 Základní infrmace k prjektu Název prjektu: Žadatel a garant: Lkalita: Trvání prjektu: Dba udržitelnsti: Rzpčet prjektu: Knslidace IT a nvé služby TC ORP Kutná Hra Měst Kutná Hra Měst Kutná Hra 19 měsíců (přípravná a realizační fáze) 60 měsíců Kč včetně DPH (investiční a neinvestiční náklady) 1.2 Účel zpracvání Studie prveditelnsti je zpracvána za účelem: specifikace záměru realizace prjektu z hlediska stávajícíh stavu řešené prblematiky i jejíh buducíh vývje; prkázání, že pr samtný prjekt byla vybrána nejlepší a eknmicky nejvýhdnější varianta; prkázání správnsti a reálnsti plánvanéh rzpčtu; prkázání pdstatněnsti jedntlivých způsbilých výdajů c d druhu a veliksti; prkázání udržitelnsti prjektu a schpnsti žadatele pkračvat v jeh financvání p uknčení finanční pdpry ze strukturálních fndů; pdání žádsti pskytnutí finanční pdpry (jak nutná přílha žádsti). 1.3 Identifikační údaje předkladatele, kntaktní sby Předkladatelem prjektu a žadatelem finanční pdpru je Měst Kutná Hra. Název: Měst Kutná Hra IČ: Adresa sídla: Osby právněné jednat za zadavatele: Kntaktní sby: Telefn, Tabulka 3: Identifikace předkladatele prjektu Havlíčkv nám. 552, Kutná Hra RNDr. Iv Šanc, CSc., starsta města Ing. Ladislav Čermák, veducí ddělení infrmatiky , Strana 7

8 2 Rekapitulace výsledků studie Studie prveditelnsti detailně ppisuje a řeší investiční záměr města Kutná Hra Knslidace IT a nvé služby TC ORP Kutná Hra. Tent investiční záměr je pdpřen aktuální výzvu č. 22 z Integrvanéh peračníh prgramu ze strukturálních fndů Evrpské unie, která umžňuje získat dtaci d výše 85 % uznatelných nákladů na prjekt. Předkládaný prjektvý záměr si klade za cíle: elektrnizaci agend veřejné správy v blasti městské plicie, digitalizace dkumentů a vazeb na základní registry a krajsku digitální spisvnu, vzdálená pmc uživatelům sítě, zvýšení bezpečnsti prvzvané infrastruktury prstřednictvím UPS, zálžníh serveru, rzšíření diskvéh ple a rádivé knektivity k datvým zdrjům ve vnitřní síti. Pr realizaci prjektu bude využit technlgické centrum ORP Kutná Hra vybudvané v rámci prjektu z výzvy IOP č. 06, které pskytne architektnický základ pr prvzvání služeb prjektu. Jak indikátr prjektu byl zvlen indikátr s názvem Nvé plně elektrnizvané agendy místní veřejné správy a jeh cílvá hdnta je 1. Cílvu skupinu prjektu je měst Kutná Hra. Prjekt bude realizván v rámci jedné etapy. Přípravná fáze prjektu byla zahájena v březnu 2014, prběhl zpracvání záměru prjektu, studie prveditelnsti, žádsti finanční pdpru a prběhnu výběrvá řízení. Začátek realizační fáze je plánván na listpad 2014, prběhne v rámci ní především ddávka a implementace celéh řešení. V říjnu 2015 bude zahájena prvzní fáze systému a 60 měsíců dluhá udržitelnst prjektu. Prjektvý tým byl sestaven již v bdbí přípravy prjektu (ještě v přípravné fázi) a t tak, aby byl řádně připraven prjektvý záměr především přizvané technlgie, rzpčet, navrhnuty vhdné nástrje publicity a pstup k zajištění udržitelnsti prjektu. Členvé prjektvéh týmu byli zvleni tak, aby jejich dbrná vybavenst a zkušensti dpvídaly nárkům vyknávaných aktivit, jejich začlenění d prjektvéh týmu byl pr prjekt jednznačným přínsem, vedl k úspěšnému dsažení plánvaných výstupů prjektu a v případě ptřeby byla zajištěna zastupitelnst klíčvých pzic. Náplň činnstí při výknu jedntlivých pzic respektuje ptřeby prjektu včetně kmunikačních ptřeb v rámci týmu i směrem k ddavatelům a veřejnsti. Investiční náklady na zvlenu investiční variantu prjektu jsu vyčísleny celkem na 5,75 miliónů Kč, kde výše dtace činí 4,89 milinu Kč a spluúčast žadatele je 0,86 milinu Kč. Prvzní náklady budu hrazeny z rzpčtu žadatele a jsu vyčísleny na cca 0,81 milinu Kč za dbu udržitelnsti. Studie prveditelnsti prjektu splu s statními technick-eknmickými pdklady dkládá technicku realizvatelnst investice i její finanční a eknmicku živtaschpnst. Byly ppsány rizika prjektu během přípravné, realizační a prvzní fáze. Každému definvanému riziku byla přiřazena pravděpdbnst jeh vzniku a hdncení následnéh dpadu. Dále byl uveden patření na eliminaci neb zmírnění rizika a kritérium úspěchu. Nejvíce rizik s vyským dpadem a zárveň střední neb vysku pravděpdbnstí byl identifikván v blasti prjektvých rizik. Jedná se především rizik nepřidělení dtace na prjekt, psun termínů v harmngramu, ať už vlivem prdlužení realizace veřejné zakázky neb vlivem nedstatečných kapacit prjektvéh týmu. Dle výsledků finanční analýzy je prjekt za daných předpkladů finančně udržitelný a pžadvaná výše pdpry nepřevyšuje maximální výši pdpry danu výzvu. Udržitelnst prjektu plyne především z th, že finanční zdrje na investici i prvz prjektu jsu z veřejných zdrjů (státní rzpčet, EU), prjekt není závislý na půjčkách na finančním trhu neb příjmech z prvzvané činnsti (neexistují) a prjekt je p všech stránkách efektivně navržen (legislativně, technicky a eknmicky). Strana 8

9 Dle výsledků eknmické analýzy lze dpručit vybranu investiční variantu prjektu jak splečensky efektivní a realizvatelnu. CBA prkázala v uvedeném scieknmickém kruhu hdncení plnu pdstatněnst a lgiku vynalžených nákladů. V navrhvaných variantách při uvedených vstupních pdmínkách je scieknmická čistá sučasná hdnta 8,85 mil. Kč a dba návratnsti prjektu 2,2 let. Dle všech výše uvedených hdnt se jedná splečensky velmi přínsný prjekt vhdný k realizaci. Strana 9

10 3 Sučasný stav a histrie prjektu Prjekt vychází z přílhy č. 12 příručky pr žadatele a příjemce Pdprvané aktivity, respektuje pžadavky uvedené v Seznamu způsbilých a nezpůsbilých aktivit prjektu schválený garantem blasti intervence 2.1 a řeší slabé stránky žadatele v blasti zabezpečení služeb TC ORP a pdpry výknu agend veřejné správy (elektrnizace prcesů). 3.1 Infrmace sučasném stavu prjektu Výrazný nárůst pužívání infrmačních technlgií v sučasném světě vede na jedné straně k vytvření infrmační splečnsti, urychlení kmunikace a velkému rzvji služeb a tím celé splečnsti, na straně druhé vzrůstá i rizik zneužívání těcht technlgií, které má rzsáhlé dpady d činnsti subjektů, které s nimi pracují, a ptencinálně může vést ke značným škdám. Obecným trendem v celém světě je kvalitní chrana těcht infrmačních technlgií před zásahy, které mhu hrzit jejich chd. Cílené útky prti infrmačním technlgiím jsu celsvětvým fenménem a jejich dpad způsbuje rzsáhlé eknmické škdy ve veřejném i v sukrmém sektru. V blasti veřejné správy neexistuje jedntný způsb stanvení bezpečnstních standardů, které by minimalizvaly ptencinální škdy vzniklé z kybernetických útků. Rvněž chybí systém prevence a včasnéh varvání před těmit útky. V suvislsti s prbíhající elektrnizací veřejné správy je hrzba kybernetických útků stále aktuálnější a je zcela nezbytné přijmut patření, tak jak t dpvídá zahraničním zkušenstem se závažnými útky. Dalším vlivem je snaha výrazné zefektivnění výknu veřejné správy. 1 Měst Kutná Hra, vědm si těcht hrzeb, dluhdbě buduje metrplitní síť, technlgické centrum a infrmační systém tak, aby pkud mžn c nejvíce eliminval bezpečnstní rizika. Svjí infrastrukturu buduje dluhdbě kncepčně, na základě stanvené infrmační kncepce, zárveň využívá mžnstí pdprvaných aktivit v blasti egvernmentu, čímž získává alternativní zdrje pr financvání těcht nárčných úklů. Na výše uvedená rizika měst Kutná Hra reaguje předkládanými aktivitami d blasti č. 3 Zvýšení bezpečnsti TC ORP a bezpečnstní infrastruktura TC ORP výzvy č. 22 IOP. Měst Kutná Hra se v předchzí výzvě č. 6 IOP zapjil d realizace technlgickéh centra, nicméně investvané prstředky neeliminvali všechny slabé stránky spjené s infrastrukturu ICT města. Na tent prjekt a předchzí aktivity kncepčníh budvání ICT města Kutná Hra předkládaný prjekt navazuje a dále v blastech infrastruktury, bezpečnsti a elektrnizace agend rzvíjí. Rvněž mnžství agend je již plně elektrnizván, nicméně stále existují prcesy, jejichž infrmační pdpra je stále neefektivní. T se týká jak celých agend (např. městská plicie), tak i datvých zdrjů, kdy je ptřeba vybrané dkumenty digitalizvat. 1 vlně citván z dkumentu Věcný záměr zákna kybernetické bezpečnsti Strana 10

11 Měst Kutná Hra, v kntextu svých dluhdbě stanvených cílů, předkládaným prjektem eliminuje slabé stránky elektrnizace prcesů spjených s výknem agend veřejné správy. Na výše uvedené nedstatky měst Kutná Hra reaguje předkládanými aktivitami d blasti č. 4 Elektrnizace prcesů, digitalizace dat a prpjení lkálních AIS s registry veřejné správy výzvy č. 22 IOP. Předkládaný prjekt Knslidace IT a nvé služby TC ORP Kutná Hra je v sučasné chvíli v přípravné fázi. Byl zpracván strukturvaný prjektvý záměr prjektu, který zachycuje všechny pdstatné parametry prjektu. Rada města dne (usnesení č. 206/14) a zastupitelstv města dne (usnesení č. 27/14) schválili pdání žádsti dtaci. Měst Kutná Hra v suladu s pžadavky zákna č. 137/2006, Sb., v suladu s pžadavky prváděcí dkumentace výzvy č. 22 IOP a s vnitřní směrnicí realizval veřejnu zakázku na zpracvání studie prveditelnsti a žádsti finanční pdpru. 3.2 Strategické suvislsti V následujících kapitlách jsu ppsány vazby na cíle Integrvanéh peračníh prgramu (IOP) a dále na strategické dkumenty na republikvé a krajské úrvni dtýkající se blasti egvernmentu Sulad s cíli prgramu, priritní sy a blasti pdpry Cílem blasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě IOP je dsažení rychlejšíh a splehlivějšíh pskytvání veřejných služeb nejširší veřejnsti; prstřednictvím elektrnické správy pak umžnit bčanům a pdnikatelským subjektům jednduše a rychle kmunikvat s úřady územní samsprávy. Glbálním cílem je: Mdernizace územní veřejné správy prstřednictvím rzvje infrmační splečnsti. Mezi specifické cíle patří: Zvýšit úrveň služeb elektrnické veřejné správy na reginální a místní úrvni. Snížit administrativní zatížení bčanů, pdnikatelů a veřejnéh sektru. Zdůvdnění pdpry se pírá : nedstatečné využívání mderních ICT v územní veřejné správě, neznalst a nízká míra využívání metd a mdelů fungvání elektrnické veřejné správy (egvernment), špatnu infrastrukturní vybavenst pr šíření vyskrychlstníh připjení k internetu, velký pdíl dsud nedigitalizvaných dat, rztříštěné, nejednznačné a nedstatečně ppsané datvé zdrje územní veřejné správy, chybějící standardy pr výměnu a sdílení dat mezi subjekty veřejné správy, malu nabídku služeb na úrvni interakcí a transakcí, nedstatečné zabezpečení infrmačních sítí a služeb, nedstatečnu infrmvanst veřejnsti mžnstech, které jim egvernment nabízí, nedstatečnu pčítačvu gramtnst. Účelem prjektu je zmírnit neb eliminvat tyt slabé stránky a tím přispět k rzvji infrmační splečnsti ve veřejné správě, a t především v rvině nedstatečnéh zabezpečení infrmačních sítí a služeb a nedstatečné využívání mderních ICT v územní veřejné správě. Strana 11

12 3.2.2 Sulad se strategickými dkumenty na nárdní úrvni Strategický rámec prjektu navazuje na centrální kncepce a strategie, zejména na: Strategii efektivní veřejné správy danu dkumentem Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Strategie realizace Smart Administratin v bdbí , a t především v rvině strategických cílů: Zefektivnit činnst úřadů veřejné správy, snížit finanční nárky na chd administrativy a zajistit transparentní výkn veřejné správy. Přiblížit veřejné služby bčanvi, zajistit jejich maximální dstupnst a kvalitu. Strategii rzvje služeb pr infrmační splečnst, a t především na priritní prgramvé blasti: Zaručená a bezpečná elektrnická kmunikace mezi úřady a stejně tak mezi bčanem a úřadem vč. nezávisléh dhledu na ddržvání bezpečnstních a prvzních pravidel. Vlastní služby pr infrmační splečnst (v kntextu pdpry výknu agend veřejné správy). Strategii pr blast kybernetické bezpečnsti České republiky na bdbí , kdy strategie navazuje na Bezpečnstní strategii České republiky a definuje záměry České republiky v blasti kybernetické bezpečnsti. Za cíl si strategie stanvila především chranu před hrzbami, kterými jsu infrmační a kmunikační systémy vystaveny, a snížení ptenciálních škd způsbených v případě útků na tyt infrmační a kmunikační systémy. Tht cíle má být dsažen mj. prstřednictvím: Zajištění psilvání kybernetické bezpečnsti v infrmačních systémech veřejné správy, zejména prstřednictvím definvání bezpečnstních nrem, jejich pvinné implementace a kntrly jejich ddržvání. Zvyšvání pvědmí kybernetické bezpečnsti. Krmě centrálně frmulvaných strategií prjekt dále vychází z příkladů dbré praxe v blasti zabezpečvání služeb veřejné správy, hstingvých a datvých center, WAN sítí veřejné správy, aktivit MVČR, sdružení NIC.CZ (prvz CSIRT.CZ), NBÚ a aktivit PČR i neziskvéh sektru (prevence elektrnické kriminality). Předkládaný prjekt dpvídá výše uvedeným dkumentům, přispívá k naplňvání jimi stanvených cílů a lze tak knstatvat, že má silnu vazbu na strategii Smart Administratin, Strategii rzvje služeb pr infrmační splečnst a Strategii pr blast kybernetické bezpečnsti České republiky na bdbí Prjekt přispívá k naplnění cílů v blasti bezpečnsti, zajištění dstupnsti pskytvaných služeb a pdpry výknu agend veřejné správy. 2 Usnesení vlády ze dne 11. července 2007, č Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2011 č. 564, Strategii pr blast kybernetické bezpečnsti České republiky na bdbí Strana 12

13 Umístění prjektu v Hexagnu veřejné správy Rzsah prjektu je hdncen z phledu jeh dpadů d jedntlivých vrchlů Hexagnu veřejné správy. Těžiště prjektu je ve vrchlu technlgie, prjekt má však vliv i na všechny statní vrchly. Obrázek 1: Hexagn veřejné správy Technlgie Vytvření výstupů prjektů přispěje k zvýšení úrvně chrany ICT města Kutná Hra implementací UPS, zálžníh serveru a rádivé knektivity. Tím djde k eliminaci bezpečnstních rizik suvisejících se: snížením rizika ztráty dat, snížením rizika nedstupnsti služeb města bčanům, zvýšením bezpečnsti prvzvané infrastruktury. Zárveň je řešení navrhván s hledem na pvinnsti vyplývající z připravvanéh zákna kybernetické bezpečnsti a přípravu na certifikaci dle ISO Výstupy realizvané v rámci aktivity č. 1 přispějí rvněž k psílení infrastruktury ICT města Kutná Hra. Přízením nástrjů v blasti městské infrastruktury budu rvněž pdpřeny prcesy suvisející s výknem agend veřejné správy. Občan (veřejnst) Výstupy prjektu přinášejí veřejnsti benefity zejména ve zlepšení pskytvaných služeb, spjených s efektivnějším výknem agend v blasti městské plicie a digitalizace dkumentů. Úředník Úředník hraje důležitu rli v celém prcesu efektivní veřejné správy. Realizace prjektu přispěje především k snížení rizika nedstupnsti služeb, djde k významnému zefektivnění vedení řízení v blasti městské plicie a v dstupnsti dkumentů, které budu na vstupu digitalizvány. Organizace Předkládaný prjekt bude mít pzitivní dpad na městský úřad, kdy výstupy prjektu významně přispějí k ptimalizaci fungvání městskéh úřadu a městské plicie a k sfistikvanému pskytvání služeb vůči bčanům. V návaznsti na zavedení aplikací budu navrženy úpravy sučasných pracvních pstupů. Zárveň bude realizvána vazba elektrnické spisvé služby na krajsku digitální spisvnu, čímž djde k bezpečnému a zaručenému uchvávání dkumentů dle pžadavků legislativy, a na Registr práv a pvinnstí. Strana 13

14 Finance Implementace prjektu je finančně nárčná, viz rzpčet prjektu, nicméně jak je však patrné z analýzy nákladů a výnsů, bude realizace prjektu přínsná. Díky pdpře prjektu z dtací ze strukturálních fndů EU, budu náklady na prjekt pr měst minimalizvány. Přínsem prjektu z finančníh hlediska je úspra nákladů na zajištění elektrnické spisvny, kdy bude využita služba nabízená Středčeským krajem (realizvaná prstřednictvím výzvy č. 08 IOP). Zárveň je rganizace díky zavedeným bezpečnstním patřením lépe chráněna prti ptenciální ztrátě neb úniku dat včetně sbních údajů, čímž snižuje rizik pkuty vyplývající ze zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů neb prušení chrany autrských práv. Legislativa Jedná se pdpůrný prvek, kdy jeh existence definuje mantinely pr funkčnst a flexibilitu veřejnéh sektru. Vybudvané řešení bude využit pr naplnění pžadavků vyplývajících z: zákna č. 553/1991 Sb., becní plicii, ve znění pzdějších předpisů zákna č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisvé službě, ve znění pzdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra č. 191/2009 Sb., pdrbnstech výknu spisvé služby, a Nárdníh standardu pr elektrnické systémy spisvé služby (Věstník MV částka 76/2009) zákna č. 111/2009 Sb., základních registrech, ve znění pzdějších předpisů připravvanéh zákna kybernetické bezpečnsti. Zárveň přispívá k naplnění stanvených cílů definvaných v infrmační kncepci zpracvané dle zákna č. 365/2000 Sb., infrmačních systémech veřejné správy, ve znění pzdějších předpisů. Předkládaný prjekt má z phledu hdncení prváděnéh pdle vrchlů Hexagnu veřejné správy pzitivní dpad d všech jeh vrchlů Sulad se strategickými dkumenty Středčeskéh kraje Strategické dkumenty na úrvni Středčeskéh kraje v blasti egvernmentu zastupuje především dkument Strategie rzvje egvernmentu ve Středčeském kraji. Tent dkument vznikl jak nedílná sučást dkumentace tvřené při strategickém frmvání rzvje egvernmentu Středčeskéh kraje realizvanéh prstřednictvím výzvy č. 08 IOP. Dkument je ppsán v rzsahu: Analýza pžadavků na zajištění služeb egon centra kraje ze strany subjektů místní samsprávy a jejich zřizvaných a zakládaných rganizací Analýza sučasnéh stavu rzvje egvernmentvých služeb na území kraje Definice pririt rzvje egvernment služeb v kraji Návrh pstupu realizace dalších služeb s hledem na standard schválený AK ČR, příslušnu výzvu IOP a pžadavky z území Zřízení technlgickéh centra na úrvni kraje Elektrnická spisvá služba Datvé sklady a nástrje Business Intelligence Digitalizace a ukládání dat Digitální mapa veřejné správy Strana 14

15 Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Návaznst jedntlivých služeb na aktivity v území a centrální služby Definice uživatelských skupin jedntlivých služeb a pdmínek jejich pskytvání Časvý harmngram realizace dalších krků, rganizační zajištění realizace a finanční analýza. Z phledu předkládanéh prjektu je zásadní část týkající se digitalizace a ukládání dat, kdy hlavním cílem tét aktivity je vytvření prstředí na chranu a zpřístupnění dkumentů z blasti knižních fndů, stavebních spisven, zdravtnických spisven neb jiných významných dkumentů, kterým hrzí nebezpečí v důsledku jejich častéh pužívání neb ukládání záznamů z kamervých systémů. Předkládaný prjekt využije nabízené služby Krajské digitální spisvny a bude se na tent systém integrvat. 3.3 Cíle prjektu Na becné úrvni je cílem prjektu zefektivnit pdpru výknu agend veřejné správy a zajistit bezpečnst ICT infrastruktury města Kutná Hra. Knkrétní a měřitelné cíle prjektu představuje implementace nástrjů pdprujících: elektrnizaci agend veřejné správy v blasti městské plicie, digitalizace dkumentů a vazeb na základní registry a krajsku digitální spisvnu, bezpečnst prvzvané infrastruktury prstřednictvím UPS, zálžníh serveru, rzšíření diskvéh ple, rádivé knektivity k datvým zdrjům ve vnitřní síti. Prjekt navazuje na vytvřené technlgické centrum (Technlgické centrum a elektrnická spisvá služba v ORP Kutná Hra, CZ.1.06/2.1.00/ ), vychází z jeh designu, v maximální mžné míře využívá jeh služeb a prstředků a rzšiřuje jej diskvé ple a zálžní server pr nvě elektrnizvané agendy. Zárveň prjekt navazuje na pskytvané služby Středčeskéh kraje v blasti krajské digitální spisvny (Rzvj egvernmentu ve Středčeském kraji, CZ.1.06/2.1.00/ ). Prjekt tak svými výstupy plně krespnduje s cíli specifikvanými pr výzvu č. 22 IOP, které jsu stanveny následvně (viz Příručka č. 12 Přílhy pr žadatele a příjemce): Cílem prjektu je invace pskytvaných služeb TC ORP v návaznsti na TCK a sdílená data s registry veřejné správy, čímž djde ke knslidaci IT prstředí samsprávy. Výsledkem bude i efektivnější výkn veřejné správy, nebť ve smíšeném mdelu veřejné správy je nutné pdprvat egvernment busměrně jak jedntnými registry státu a pravidly pr práci s jejich daty, tak i technicky a technlgicky pkud mžn jedntnu platfrmu IT prstředí bcí, které jsu nejblíže bčanům a které budu schpny rychle, efektivně a v suladu se záknem využívat takt státem připravené registry a systémy. Cž jak celek teprve pté můžeme nazývat funkčním egvernmentem v ČR. Strana 15

16 3.4 Účel prjektu, aktivity, předpkládané výstupy, čekávané přínsy Účel prjektu Oblast intervence 2.1 se zaměřuje na dsažení rychlejšíh a splehlivějšíh pskytvání veřejných služeb nejširší veřejnsti a prstřednictvím elektrnické správy pak umžnit bčanům a pdnikatelským subjektům jednduše a rychle kmunikvat s úřady územní samsprávy. Snaží se eliminvat slabé stránky veřejné správy resp. ICT využívanéh pr ptřeby výknu veřejné správy - v kntextu předkládanéh prjektu se jedná : nedstatečné využívání mderních ICT v územní veřejné správě, velký pdíl dsud nedigitalizvaných dat, nedstatečné zabezpečení infrmačních sítí a služeb, nedstatečnu infrmvanst veřejnsti mžnstech, které jim egvernment nabízí Klíčvé aktivity Klíčvé aktivity jsu navrženy s hledem na bsah, rzsah a termín realizace takt: vytvření prjektvéh záměru, zpracvání studie prveditelnsti jak pvinné přílhy žádsti přidělení finanční pdpry, zpracvání a předlžení žádsti přidělení finanční pdpry, příprava a realizace výběrvéh řízení, vlastní prces realizace prjektu: analýza sučasnéh stavu, tvrba metdik a vytvření cílvéh knceptu řešení, nastavení a implementace, piltní prvz, rutinní prvz minimálně p dbu udržitelnsti prjektu (60 měsíců). Pdrbný rzpad, načasvání a prvázání všech klíčvých aktivit je uveden a detailněji ppsán v kapitle 8. Realizace prjektu, časvý plán Předpkládané výstupy a přínsy Aktivita/výstup Příns 1. Knslidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktpů, serverů, infrastruktury Rzšíření diskvéh ple Rzšíření servervé infrastruktury Rádivá knektivita k datvým zdrjům ve vnitřní síti Diskvé ple rzšiřuje kapacitu TC ORP pr nvě přizvané agendy. Zálhvání a bnva dat v našem knceptu je řešena zálhváním dat na backup server s dpvídající diskvu kapacitu pmcí stávajícíh zálhvacíh sftware. Zálha je prváděna metdu D2D. Zálhvání pkrývá servery systému Windws, Linux. Nákup jednh nvéh serveru pr prvz Hyper-V prstředí. Tent server bude dplněn d sučasně prvzvané infrastruktury hypervizrů. Zálžní bezdrátvé síťvé prpjení zajistí trvalu dstupnst nvých i stávajících agend v případě výpadku primárníh ptickéh prpjení. 2. Rzvj služeb TC ORP a návaznst na TCK Napjení SpS na KDS Řešení přináší přínsy pr městský úřad díky využití garantvané služby pskytvané Středčeským krajem. Měst Kutná Hra nemusí tedy realizvat vlastní řešení elektrnické spisvny v rzsahu pžadvaném legislativu, čímž významně snižuje náklady spjené s vytvřením finančně nákladnéh řešení. Strana 16

17 3. Zvýšení bezpečnsti a bezpečnstní infrastruktura TC ORP Firewall Klimatizace Kamervý systém (servervna) UPS Primární připjení k internetu bude chráněn nvým frnt-end firewallem. Tímt bude zajištěn bezpečný vzdálený přístup technlgií SSL VPN pr radu a zastupitelstv. Prucha klimatizační jedntky může způsbit nežáducí zvýšení teplty v technlgické místnsti a pruchu serverů neb diskvých plí. Pr dstranění zmíněnéh rizika dpručujeme sadit klimatizační jedntku d primárníh datvéh centra. Z bezpečnstních důvdů bude d bu datvých center instalván kamervý systém. V případě údržby IT technlgií a telefnních systémů nebude nutná sbní přítmnst pracvníků IT ddělení. Zálžní zdrj UPS zajistí nepřetržitý prvz v případě krátkdbéh výpadku, stabilizaci napětí a kmitčtu. V případě dluhdbéh výpadku bude zajištěn krektní vypnutí serverů a diskvých plí. 4. Elektrnizace prcesů, digitalizace dat a prpjení lkálních AIS s registry veřejné správy Infrmační systém pr MP Skenvací linka Vzdálená pmc uživatelům sítě Řešení přispívá k elektrnizaci prcesů dsud vedených papírvě, přičemž je integrván s prvzvaným infrmačním systémem města minimálně na úrvni spisvé služby, příjmů a registrů. Řešení přináší přínsy pr úředníky městské plicie díky elektrnizaci a ptimalizaci prcesů při řešení agend městské plicie (knkrétně agendy A420 Obecní plicie). Skenvání dkumentů zvyšuje efektivitu při sdílení bsahu dkumentů a infrmací, kdy na pdatelně jsu dkumenty převáděny d elektrnické pdby a následně již bíhají elektrnicky prstřednictvím spisvé služby, tzn. nedchází k mnhanásbnému kpírvání. Sftware pr vzdálené vládání stanice p pčítačvé síti ( vzdálená pmc ) přináší úspru času správců ICT a zvyšuje dstupnst služby helpdesk, kdy je mžné vzdáleně řešit případné prblémy s peračním systémem, aplikacemi a dalšími prdukty či perifériemi na jedntlivých stanicích splečně s uživateli. Tabulka 4: Předpkládané výstupy a přínsy 3.5 Varianty řešení Varianty jedntlivých aktivit a jejich hdncení je prveden v kapitle č. 5. Jedntlivé varianty jsu identifikvány s hledem na: legislativní pžadavky, strategické záměry na úrvni ČR, Středčeskéh kraje i města Kutná Hra, výstupy dané pdprvanými aktivitami výzvy č. 22 IOP, sučasný stav technlgie, infrastruktury a aplikačníh vybavení města Kutná Hra. Z phledu prjektu jak celku lze identifikvat varianty spčívající v nerealizaci (tzv. nulvá varianta) a realizaci (tzv. investiční varianta) Nulvá varianta Za nulvu variantu je mžn pvažvat pkračvání sučasnéh stavu, kdy nedjde k: elektrnizaci agend veřejné správy v blasti městské plicie, digitalizace dkumentů a vazby na základní registry, zvýšení bezpečnsti prvzvané infrastruktury, včetně řízení přístupvých práv v návaznsti na Registr práv a pvinnstí, a elektrnickéh ukládání dkumentů v prstředí krajské digitální spisvny. Strana 17

18 Z hlediska bezpečnstníh nulvá varianta přináší značnu míru bezpečnstní rizikvsti. Z eknmickéh hlediska nulvá varianta zdánlivě šetří přímé investice, nicméně nepřináší žádné přínsy. Míra elektrnizace výknu státní správy a místní samsprávy zůstává na stejné úrvni a žádné z cílvých skupin není umžněn využívat výhdy plynucí z realizace prjektu. Nelze tedy využívat např. infrmační pdpru pr výkn agend, nezvyšuje se kmfrt pskytvaných služeb bčanům. Mezi mžné výhdy nulvé varianty také patří: nulvá investice a prvzní náklady (úspra materiálvých, finančních, lidských zdrjů), dpadá rizik, že dtace nebude přidělena, měst se nezavazuje k udržení výstupů prjektu Investiční varianta Investiční varianta předpkládá realizaci prjektu Knslidace IT a nvé služby TC ORP Kutná Hra v rámci výzvy č. 22 IOP. Investiční varianta představuje dpručenu rzvjvu variantu, která dstraňuje nedstatky sučasnéh stavu a zajišťuje naplnění cílů prjektu nejefektivnějším způsbem v suladu se strategickými dkumenty ČR a města Kutná Hra. Investiční varianta sebu přináší benefity ve frmě: elektrnizace v ORP Kutná Hra vyknávaných agend v blasti městské plicie, digitalizace dkumentů a vazby na základní registry, zvýšení bezpečnsti prvzvané infrastruktury a elektrnickéh ukládání dkumentů v prstředí krajské digitální spisvny. Studie prveditelnsti dále řeší a prkazuje její realizvatelnst a pdstatněnst (z phledu technickéh řešení, eknmickéh vyhdncení, rizik a zajištění lidskými zdrji). 3.6 Vazba na jiné aktivity a prjekty Měst Kutná Hra se úspěšně zapjil d výzvy č. 6 IOP. Předkládaný prjekt na tent prjekt a předchzí aktivity kncepčníh budvání ICT města navazuje, využívá vytvřenu infrastrukturu a pdpruje pskytvání služeb jak směrem d úřadu, tak k veřejnsti, a rzvíjí je s hledem na zajištění lepší dstupnsti Základní registry veřejné správy Základní registry vznikly na základě zákna č. 111/2009 Sb. Jsu tvřeny z: Registru byvatel (ROB), který bsahujíce základní údaje bčanech a cizincích s pvlením k pbytu, mezi tyt údaje patří: jmén a příjmení, datum a míst narzení a úmrtí a státní bčanství. Registru sb (ROS), který bsahuje údaje právnických sbách, pdnikajících fyzických sbách, rgánech veřejné mci i nekmerčních subjektech, jak jsu bčanská sdružení a církve. Registru územní identifikace, adres a nemvitstí (RUIAN), který spravuje údaje základních územních a správních prvcích. Registru práv a pvinnstí (RPP), který bsahuje referenční údaje půsbnsti rgánů veřejné mci, mj. právnění k přístupu d k jedntlivým údajům, infrmace změnách prvedených v těcht údajích apd. Technlgicku platfrmu infrmačníh systému základních registrů resp. jedntlivých registrů zajišťuje Kmunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) a Centrální míst služeb (CMS). Strana 18

19 Návaznst prjektu: Prjekt Knslidace IT a nvé služby TC ORP Kutná Hra navazuje na základní registry tím, že se integruje prstřednictvím Infrmačníh systému základních registrů, čerpá z něh infrmace půsbnsti v jedntlivých agendách a činnstech v kntextu legislativy a využívá tyt infrmace pr výkn agend městské plicie Rzvj egvernmentu ve Středčeském kraji, CZ.1.06/2.1.00/ Prjekt Rzvj egvernmentu ve Středčeském kraji" se skládá ze šesti samstatných částí. Mezi hlavní cíle prjektu patří: vybudvání technlgickéh centra kraje (TCK), které zajišťuje bezpečné ulžení dat a plynulý chd aplikací navázaných na TCK a jejich zálhvání, upgrade el. spis. služby krajskéh úřadu a její přízení pr bce a příspěvkvé rganizace, které prjevily zájem, přízení digitální vektrvé mapy s bsahem katastrální mapy pkrývající území kraje, na kterém je katastrální mapa vedena na plastvé fólii a přízení nástrjů pr tvrbu a údržbu územně analytických pdkladů, přízení krajské digitální spisvny, krajskéh digitálníh úlžiště a digitalizace části krajskéh fndu, přízení ERP a jedntnéh rzhraní, vznik něklika datvých tržišť a jedntnéh prstředí pr analýzu a prezentaci klíčvých dat z prstředí krajskéh úřadu a příspěvkvých rganizací kraje. Cílvu skupinu tvří: krajský úřad a jeh zřizvané rganizace, bce ve Středčeském kraji a jimi zřizvané rganizace. Návaznst prjektu: Prjekt Knslidace IT a nvé služby TC ORP Kutná Hra navazuje na výstupy prjektu Rzvj egvernmentu ve Středčeském kraji" tím, že se integruje na krajsku digitální spisvnu prstřednictvím tevřenéh rzhraní a využívá tht prstředí pr ukládání speciálních SIP balíčků. Vazba je realizvána jak bustranná. 3.7 Invativnst prjektu Prstřednictvím prjektu budu implementvány dsud nevyužívané pstupy a nástrje, jejichž invativnst spčívá zejména v: elektrnizaci agend veřejné správy v blasti městské plicie, digitalizace dkumentů a vazeb na základní registry a krajsku digitální spisvnu, bezpečnst prvzvané infrastruktury prstřednictvím UPS, zálžníh serveru, rzšíření diskvéh ple, rádivé knektivity k datvým zdrjům ve vnitřní síti. Strana 19

20 4 Lkalita a klí 4.1 Místa realizace prjektu Územím dpadu prjektu i místem realizace je měst Kutná Hra. Předkládaný prjekt bude realizván městem Kutná Hra se sídlem: Havlíčkv nám. 552, Kutná Hra. Technlgie přízené v rámci prjektu budu umístěny a prvzvány v technlgickém centru města Kutná Hra (dále i jen TC ORP). 4.2 Stav technické infrastruktury v lkalitě Technická infrastruktura je ppsána s hledem na vybudvané TC ORP (realizván prstřednictvím prjektu Technlgické centrum a elektrnická spisvá služba v ORP Kutná Hra, CZ.1.06/2.1.00/ ) Ppis stávajícíh stavu Technlgickéh centra V sučasné dbě jsu využívána dvě datvá centra. Primární datvé centrum je v ulici Radnická a zálžní datvé centrum je v lkalitě Vlašský dvůr. Lkality jsu vzdáleny 880m. Datvá centra jsu prpjena ptickým kabelem v chdníkvé zádlažbě. Obrázek 2: Sučasný stav před realizací prjektu prpjení budv ptickým kabelem Tent spj bhužel není redundantní a při jeh pškzení djde k výpadku služeb. V pslední dbě dšl již dvakrát k přerušení ptické trasy. Data jsu ulžena na diskvém pli IBM V7000, které byl přízen z prjektu realizvanéh prstřednictvím výzvy č. 06 IOP v rce V druhém datvém centru je umístěn diskvé ple IBM DS3400, d kteréh jsu replikvána data. Servervé infrastruktura je tvřena třemi servery připjenými k SAN infrastruktuře pmcí rzhraní Fiber Channel. Na serverech je prvzvána servervá Strana 20

21 virtualizace Micrsft HyperV. Ve virtuální infrastruktuře je prvzván 18 virtuálních serverů na platfrmách Windws a Linux. V každém datvém centru je vybudvána redundantní 1Gbps síťvá infrastruktura. Připjení k internetu je realizván bezdrátvu technlgií s rychlstí 20Mbps. Jak frnt-end firewall je využíván ruter Cisc C1812, back-end firewall je Micrsft ISA Anti-X chranu zajišťuje technlgie Avast a KERIO. Pr zálhvání dat je vyhrazen samstatný server. Data jsu zálhvána pmcí sftware Micrsft Data Prtectin Manager. Rizika sučasnéh stavu infrastruktury představují zejména: Mžnst přerušení ptickéh kabelu, čímž by některé budvy byly bez připjení k Internetu, případně by některé budvy byly bez přístupu k datům a aplikacím. Z tht důvdu je záměrem realizvat zálžní bezdrátvé prpjení (reálných cca 40Mb/s), které by pčítačvu síť uzavřel d kruhu, kdy pmcí prtklu STP by autmaticky naběhla náhradní trasa. Přerušení ptickéh kabelu může nastat z něklika důvdů Kutná Hra z hlediska histrie má něklik km důlních chdeb, kdy může djít k nenadálým prpadům již se tak v minulsti stal, viz brázek níže, může djít k havárii plynu, vdy atd., kdy v blízksti může djít k přerušení ptickéh vedení. Obrázek 3: Sučasný stav přerušení ptickéh kabelu Hlavní diskvé ple V7000, kdy v případě, že by dšl k pruše (diskvé ple přestal fungvat), tak by se nejprve ze zálžníh serveru SMGM musela bnvit na zálžní ple DS3400 zálhvaná data (nicméně i ta by mhla být d pslední zálhy něklik hdin stará) a následně by byl nutné překnfigurvat servery tak, aby kmunikvaly se zálžním plem (dhad 1 až 2 dny dstávky aplikací). Z tht důvdu je navržen přídit stejné ple V7000 d budvy A a nastavit kmunikaci tak, aby se data mezi diskvými pli synchrnizvala kamžitě a v případě výpadku hlavníh ple by dšl k autmatickému přesměrvání na zálžní ple (tzv. MetrCluster) tedy uživatelé by nic nezaregistrvali. Starší server SHV3 v budvě A, který má starší instrukční sadu a tedy v případě, kdy je ptřeba ONLINE přesunut jakýkliv virtuální server na server SHV3, tak se musí nejprve virtuální server vypnut a na tmt fyzickém strji znvu spustit. Obdbně je t v bráceném směru. Prt je navržen přídit stejný server, jak jsu servery v hlavní budvě B tím by byl mžné virtuální servery přesuvat ONLINE. Stávající UPS, která udrží chd aktivních prvků v budvě A jen 15min, prt je navržen přídit parametrvě stejnu UPS (třífázvý zálžní zdrj UPS s výknem min. 8kVA), která by byla schpna udržet bez elektrické energie zálžní TC cca 8 hdin. Strana 21

22 4.2.2 Infrmační systém města Měst Kutná Hra, dluhdbě buduje svjí ICT infrastrukturu s hledem na efektivní zajištění výknu agend veřejné správy, mžnsti rzpčtu města a s cílem eliminvat bezpečnstní rizika. Svjí infrastrukturu buduje dluhdbě kncepčně, na základě stanvené infrmační kncepce. Základní přehled prvzvaných systémech je mžné znázrnit pmcí sestavy z Infrmačníh systému infrmačních systémech veřejné správy prvzvanéh Ministerstvem vnitra: FENIX - mdulární systém pr pdpru eknmických prcesů bce v blasti samstatné i přenesené půsbnsti (BANKA, KDF kniha dšlých faktur, KDD kniha daňvých dkladů, MAJETEK, POHLEDÁVKY a MÍSTNÍ POPLATKY, ROZPOČET, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ STÁTU - přensy, VÝKAZNICTVÍ CityWare - mdulární infrmační systém pr agendy bcí v přenesené i samstatné půsbnsti UIR - evidence územníh členění státu a evidence adres ROB - služí k vedení evidence byvatel v hlašvně i v jejím dalším využívání na statních pracvištích a v dalších mdulech MATRIKA - služí matričnímu úřadu k evidenci knih narzení, úmrtí a manželství VOLBY - služí k vedení vlebních seznamů a k práci s vlebními kmisemi VIDIMACE a LEGALIZACE - zahrnuje vidimaci a legalizaci pdle zákna č. 21/2006 Sb. a je plně v suladu s vyhlášku č. 36 věřvání shdy pisu neb kpie s listinu a věřvání pravsti pdpisu MAJETEK - mdul řeší evidenci nemvitéh majetku (budv a pzemků), prdeje, prnájmy, věcná břemena a inventarizaci majetku BYTY - služí k pasprtizaci dmů a dmvních jedntek, k evidenci nájemců, vlastníků, předpisů, plateb a dlužníků na nájemném a příslušenství PŘÍJMY - evidence všech plátců a jejich pplatků, předepisvání pplatků a evidence plateb (zahrnuje aplikace Příjmy, Psi, Kmunální dpad, Výherní hrací přístrje, Hrby, Vymáhání) SOCIÁLNÍ AGENDA - řešení dávkvé agendy, agendy sciálně právní chrany, včetně náhradní rdinné péče a agendy spjené s umisťváním d zařízení sciální péče, včetně úhrady SPISOVÁ SLUŽBA - řešení správy dkumentů v rganizaci splňující všechny legislativní pžadavky, bsahuje vazbu na ISDS, elektrnicku pdatelnu a elektrnicku úřední desku VITA stavební úřad speciální stavební úřady - silniční a vdprávní přestupky INISOFT - evidence dpadů, přepravy, zařízení, správních řízení, hlášení prdukci a nakládání s dpady, výkazy pr ČSÚ Obrázek 4: Sučasný stav základní přehled prvzvaných systémech v IS ISVS Strana 22

23 5 Technické řešení Tat kapitla Studie prveditelnsti ppisuje technické řešení prjektu Knslidace IT a nvé služby TC ORP Kutná Hra. 5.1 Kncept řešení Tent prjekt si klade za cíle: elektrnizaci agend veřejné správy v blasti městské plicie, digitalizace dkumentů a vazeb na základní registry a krajsku digitální spisvnu, vzdálená pmc uživatelům sítě, zvýšení bezpečnsti prvzvané infrastruktury prstřednictvím UPS, zálžníh serveru, rzšíření diskvéh ple a rádivé knektivity k datvým zdrjům ve vnitřní síti. Prjekt tak svými výstupy plně krespnduje s cíli specifikvanými pr výzvu č. 22 IOP, které jsu specifikvány v Přílze č. 12 Příručky pr žadatele a příjemce Návrh a ppis architektury řešení Návrh architektury řešení je v následujících pdkapitlách ppsán pr jedntlivé kmpnenty řešení samstatně a t vždy ve členění ppis řešení, příns řešení z phledu výzvy a příns řešení pr cílvé skupiny Přízení serverů pr virtualizaci, diskvéh ple, SAN switchů, UPS Na základě analýzy vypracvané pracvníky IT městskéh úřadu byl zjištěn, že sučasná servervá infrastruktura nebude pr prvz nvě přizvaných agend dstačující a t jak z hlediska výknu, tak i diskvé kapacity úlžnéh prstru. Sučasná výpčetní kapacita servervé infrastruktury pracuje již na 75% svéh výknu a také velikst úlžnéh prstru je již z 60% vyčerpána. Nákup jednh nvéh serveru pr prvz Hyper-V prstředí. Tent server bude dplněn d sučasně prvzvané infrastruktury hypervizrů. Knfigurace serveru je navržena tak, aby výknvě pstačvala s dstatečnu rezervu pr prvz nvě přizvaných agend. Systémvým pžadavkem v rámci nvě přizvaných agend na straně serveru je instalace servervéh peračníh systému Micrsft Server 2012 neb nvější. Na nižších verzích tht peračníh systému není zaručena plná kmpatibilita, tudíž nelze zaručit plnu funkčnst pr nvě ddané agendy. Tt může mít za následek například ztrátu dat, neb mezení či úplná nemžnst ddávky služeb. Nákup nvéh diskvéh ple s diskvu kapacitu ptřebnu pr prvz nvě přizvaných agend. Diskvé ple prvzvané v sučasné dbě bude zapjen v infrastruktuře tak, že bude zajištěna vyská dstupnst na úrvni SAN infrastruktury. Tímt bude dsažen vyšší redundance dat, která pvede k zvýšení dstupnsti nvě přizvaných agend. Pr servery nárčné na vyský diskvý výkn (například databázvé servery) se dpručuje zvlit diskvý subsystém sazený rychlými SAS disky s min rpm s využitím SSD akcelerace. Data a aplikace, které nevyžadují velký diskvý výkn, mhu být ulženy na pmalejších, eknmicky výhdnějších diskvých subsystémech sazených Nearline SAS disky. Přízením nvéh diskvéh ple je nutné rzšířit síťvu SAN infrastrukturu v primárním datvém centru. Sučasná knfigurace, již neumžňuje další připjení. Prt budu přízeny dva nvé SAN switche. Tat investice dále umžní rzdělení diskvých plí d dvu lkalit. Tímt djde k zvýšení dstupnsti nvých i Strana 23

24 sučasných agend. V případě výpadku jedné lkality, budu data a prvzvané aplikace vždy dstupné na druhé lkalitě. Pr nvé servery a diskvé ple je nezbytné přídit zálžní zdrj UPS, který zajistí nepřetržitý prvz v případě krátkdbéh výpadku, stabilizaci napětí a kmitčtu. V případě dluhdbéh výpadku bude zajištěn krektní vypnutí serverů a diskvých plí. Navržená minimální knfigurace je ppsána v kapitle Specifikace zadání technickéh řešení. Příns řešení z phledu výzvy Řešení přispívá ke knslidaci HW a SW úřadu včetně virtualizace, zajišťuje větší bezpečnst infrastruktury a dat a je integrván s prvzvanu stávající infrastrukturu. Řešení je přizván s cílem pdpry elektrnizvaných prcesů (agend) veřejné správy. Řešení je realizván v rámci aktivita č. 1 Knslidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktpů, serverů, infrastruktury. Příns řešení pr cílvé skupiny Tt řešení umžňuje bezpečný prvz a přízení dalších, nvě elektrnizvaných agend Zálhvání Jedním z klíčvých pžadavků na prvzuschpnst, jenž se prmítá d pžadavků bezpečnsti, je pžadavek na zajištění stanvené dby dezvy a bnvy funkčnsti prvzvaných agend. Pr pkrytí zjištěných pžadavků dstupnsti je nezbytné zajistit implementaci vhdnéh zálhvacíh systému, jak pr zálhvání a archivaci dat/databází, tak pr zálhu instalačních sad/médií, brazů disků, knfigurací a nastavení, ať už se jedná virtualizvané neb fyzické prstředí, způsb n-line neb ff-line zálhvání a ukládání zálh v diskvém úlžišti či na zálhvací knihvny, s dstatečnu kapacitu pr předpkládaný bjem, četnst a frekvenci zálhvání, s dstatečným výknem a prpustnstí, s chranu prti výpadku, s mžnstí vzdálenéh řízení a správy. Nedmyslitelnu sučástí celéh systému zálhvání je pžadavek testvání správnsti, čitelnsti a bnvitelnsti zálh včetně zabezpečení zálhvaných dat v zálžních úlžištích a řešení bezpečné skartace. Zálhvání a bnva dat v našem knceptu je řešena zálhváním dat na backup server s dpvídající diskvu kapacitu pmcí stávajícíh zálhvacíh sftware. Zálha je prváděna metdu D2D. Zálhvání pkrývá servery systému Windws, Linux. Pžadvané parametry na zálhvací sftware jsu uvedeny v kapitle Specifikace zadání technickéh řešení. Příns řešení z phledu výzvy Řešení přispívá ke knslidaci ICT úřadu a přispívá k zajištění větší bezpečnsti infrastruktury a dat, přičemž je integrván s prvzvanu stávající infrastrukturu. Řešení je přizván s cílem pdpry elektrnizvaných prcesů (agend) veřejné správy. Řešení je realizván v rámci aktivita č. 1 Knslidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktpů, serverů, infrastruktury. Příns řešení pr cílvé skupiny Tt řešení umžňuje bezpečný prvz a bnvu jak stávající infrastruktury, tak nvě elektrnizvaných agend. Strana 24

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Přílha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Pznámka 1.0 29.7 2010 První draft dkumentu 1.1 30. 7. 2010 První revize

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Typvý pstup implementace pr OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

(Příloha č.1 zadávací dokumentace - Specifikace požadavků na předmět plnění - příloha bude přiložena Objednatelempři podpisu smlouvy)

(Příloha č.1 zadávací dokumentace - Specifikace požadavků na předmět plnění - příloha bude přiložena Objednatelempři podpisu smlouvy) Přílha č. 1 - Specifikace pžadavků na předmět plnění (Přílha č.1 zadávací dkumentace - Specifikace pžadavků na předmět plnění - přílha bude přilžena Objednatelempři pdpisu smluvy) l' t 1-1 \.. J Přílha

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory datum zpracval COMGUARD s.r.. Schrva 38 CZ 616 00 Brn tel. +420 513 035 400 www.cmguard.cz Obsah 1 Úvd... 4 2 Vzrvé frmuláře a dkumenty ISMS... 4 2.1 Smluva zpracvání sbních údajů při... 4 2.2 Stupně důvěrnsti

Více

Příloha č.2 DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY (DMVS)

Příloha č.2 DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY (DMVS) Přílha č.2 DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY (DMVS) 1 Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Ppis změny v dkumentu 1.1 10.8. 2010 První draft 1.2 11.8 2010 Grafické

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kraj Vysocma SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kraj Vysocma SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vyscma KUJIP00XWF9J MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBUKY / /

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2015

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Koncepce Smart Administration města Vysoké Mýto

Koncepce Smart Administration města Vysoké Mýto Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Vyské Mýt Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Použití CASE pro řízení projektů IS/ICT 4IT450

Použití CASE pro řízení projektů IS/ICT 4IT450 Pužití CASE pr řízení prjektů IS/ICT 4IT450 2009 Jakub Hlba, Radek Kllárvits, Barbra Peškvá, Mirek Řezníček, Tmáš Sukup, Jan Šafránek, Petr Šklník 1 Antace Tat práce vznikla v rámci předmětu 4IT450 CASE

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více