Účetní zpravodaj. březen Deloitte Česká republika. České účetnictví Nová interpretace Národní účetní rady o mezitímním účetním výkaznictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Nová interpretace Národní účetní rady o mezitímním účetním výkaznictví"

Transkript

1 Okénko praktika Deloitte z oblasti Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika

2 Okénko praktika Deloitte z oblasti Nová interpretace Národní Co je Národní účetní rada Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce pro podporu odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Jejími členy jsou zástupci významných profesních organizací (Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Svazu účetních) a akademické půdy (VŠE). Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi při tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, dále tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a interpretací Národní účetní rady. Interpretace Národní účetní rady Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady na praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Interpretace nejsou právně závazné. Jejich cílem je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví. Zabývají se především otázkami, které nejsou českými účetními předpisy řešeny nebo jsou řešeny nedostatečně a oblastmi, které jsou v účetní praxi řešeny nejednotně. V dnešním vydání Účetního zpravodaje přinášíme shrnutí interpretace Národní účetní rady s názvem I 31 Mezitímní účetní výkaznictví. Tato interpretace byla schválena v říjnu I - 31 Mezitímní účetní výkaznictví Cílem této interpretace je stanovení pravidel pro mezitímní účetní výkaznictví. Mezitímním m se rozumí zveřejňování účetních informací mimo řádné nebo mimořádné účetní závěrky účetních jednotek. Mezitímní účetní výkaznictví není českými účetními předpisy upraveno kromě případu mezitímní účetní závěrky. Stanovení pravidel pro mezitímní účetní výkaznictví je dle interpretace důležité proto, že je používáno k průběžnému informování o aktuálním vývoji výkonnosti a finanční situace účetní jednotky, podle kterého činí zásadní rozhodnutí řada uživatelů (investoři na kapitálovém trhu, poskytovatelé úvěrů apod.). Interpretace nestanovuje okruh účetních jednotek, které mají povinnost provádět mezitímní účetní výkaznictví, protože tato povinnost je jim uložena jinými právními předpisy nebo smluvními ujednáními. Tyto předpisy nebo ujednání rovněž určují za jaké období, dokdy, komu a jakým způsobem má být mezitímní účetní výkaznictví předloženo. Základní problémy řešené touto interpretací jsou následující otázky: a. jaká pravidla a požadavky se vztahují na mezitímní účetní výkaznictví a b. zda jsou tato pravidla pro všechny formy mezitímního výkaznictví stejná, a pokud ne, jak se liší. 2

3 Interpretace se podrobně zabývá následujícími třemi formami mezitímního účetního výkaznictví: Pravidelné mezitímní účetní výkaznictví se liší od sestavení řádné účetní závěrky zejména tímto: Okénko praktika Deloitte z oblasti 1. Pravidelně se opakující mezitímní účetní výkaznictví, které svým rozsahem odpovídá účetní závěrce Mezitímní účetní výkaznictví, které svým rozsahem odpovídá účetní závěrce, tj. obsahuje veškeré standardní součásti účetní závěrky stanovené zákonem o účetnictví (účetní výkazy a přílohu), a které se pravidelně (např. pololetně, čtvrtletně, měsíčně) opakuje (dále jen pravidelné mezitímní účetní výkaznictví ), podléhá, pokud dále není uvedeno jinak, stejným účetním pravidlům jako sestavení řádné účetní závěrky. To znamená, že do mezitímního účetního výkaznictví musí být zahrnuty na akruálním principu všechny účetní operace, které se daného mezitímního období týkají bez ohledu na to, kdy byly zaplaceny, nebo kdy se o nich účetní jednotka dozvěděla. Zejména se jedná o následující: a. Zaúčtování těch operací, které účetní jednotky někdy účtují jen k datu sestavení řádné účetní závěrky, jako jsou například nerealizované kurzové rozdíly, přeceňování na reálnou hodnotu, opravné položky k různým typům aktiv, manka, dohadné položky, rezervy, daň z příjmů apod. b. Náklady a výnosy, které se vyskytují sezónně nebo cyklicky se považují za výnosy a náklady toho mezitímního období, ve kterém nastaly. c. Nahodilé a jednorázové transakce (škody, jednorázové opravy, dotace apod.) se považují za výnosy a náklady toho mezitímního období, ve kterém nastaly. a. Významnost se posuzuje vzhledem k údajům zveřejňovaným v rámci mezitímního výkaznictví a vzhledem k účelu mezitímních informací. b. Některé účetní operace (opravné položky, manka apod.) lze zaúčtovat i na základě odhadů založených na alternativních postupech. Srovnávací informace v mezitímních účetních výkazech se uvedou tak, že: a. srovnávacím obdobím pro stavové veličiny rozvahových položek ke konci všech mezitímních účetních období je vždy stav k poslednímu rozvahovému dni z řádné účetní závěrky; b. srovnávacím obdobím pro tokové veličiny výsledovky, výkazu o peněžních tocích či výkazu o změnách vlastního kapitálu je vždy stejné mezitímní období minulého účetního období; c. mezitímní výsledovka se vykazuje vždy jak za dané mezitímní účetní období, tak i od počátku účetního období kumulovaně (například za druhé čtvrtletí a zároveň za první pololetí). Interpretace dále uvádí informace, které by účetní jednotka měla uvést v příloze k mezitímnímu účetnímu výkaznictví. Pokud účetní jednotka sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, měla by účetní jednotka poskytovat i konsolidované mezitímní účetní výkaznictví. 3 d. Náklady a výnosy, které se vztahují rovnoměrně k celému ročnímu účetnímu období (například nájemné placené na celé účetní období, roční odměny zaměstnancům apod.) se časově rozliší do všech mezitímních období, kterých se to týká.

4 Zkrácené pravidelné mezitímní výkaznictví Pravidelné mezitímní výkaznictví muže být vyhotoveno i ve zkrácené podobě tak, že jsou z účetních výkazů zveřejněny jen součtové řádky doplněné o vybrané komentáře nahrazující přílohu. Pro zkrácené pravidelné mezitímní výkaznictví platí pravidla uvedená výše vyjma požadavku na podrobnost údajů uváděné ve výkazech a příloze. 3. Mezitímní vykázání jednotlivých účetních výkazů, prvků, účtů či položek účetních výkazů Při mezitímním vykazování jednotlivých účetních výkazů, prvků, účtů či položek účetních výkazů se postupuje tak, jako by tyto vybrané účetní informace měly být součástí pravidelného či jednorázového mezitímního účetního výkaznictví (podle povahy). Okénko praktika Deloitte z oblasti 2. Jednorázové mezitímní účetní výkaznictví, které svým rozsahem odpovídá účetní závěrce Na jednorázové mezitímní, které svým rozsahem odpovídá účetní závěrce (včetně mezitímní účetní závěrky vymezené zákonem o účetnictví), se vztahují stejné požadavky jako na pravidelné mezitímní účetní výkaznictví. Jednorázové mezitímní účetní výkaznictví lze také vyhotovit i ve zkrácené podobě. Srovnávací informace se nemusí uvádět. Pokud se uvedou, musí být srovnatelné. Celý text interpretace naleznete na webových stránkách Národní účetní rady Zdroj: 4 Pokud u tokových veličin nejsou k dispozici srovnávací údaje, které by byly srovnatelné, srovnávací údaje se neuvedou.

5 Okénko praktika Okénko praktika Deloitte z oblasti V našem dnešním okénku se budeme věnovat dalším otázkám našich klientů týkajících se standardu 13 Ocenění reálnou hodnotou. Podrobné informace o tomto standardu jsme přinesli v našem Účetním zpravodaji ze září Na úvod dovolte pouze krátké shrnutí hlavních bodů standardu. 13 definuje reálnou hodnotu, obsahuje pokyny pro její stanovení a zavádí konsistentní požadavky pro zveřejňování informací o oceňování reálnou hodnotou. Standard neurčuje, kdy je třeba oceňovat reálnou hodnotou, ale předepisuje, jak se reálná hodnota stanovuje, pokud ji jiný standard vyžaduje. 13 definuje reálnou hodnotu jako cenu, která by byla získána z prodeje aktiva nebo zaplacena za převzetí závazku v rámci řádné transakce mezi účastníky trhu ke dni ocenění. V následujícím grafu jsou shrnuty kroky, které jsou dle standardu 13 nezbytné pro stanovení správné výše reálné hodnoty. 5

6 Rámec ocenění reálnou hodnotou 1. Identifikovat zúčtovací jednotku 2. Rozlišit: 2a. Nefinanční aktiva 2b. Finanční aktiva a finanční závazky 2c. Závazky a kapitálové nástroje Okénko praktika Deloitte z oblasti Identifikovat nejvyšší a nejlepší využití a ocenění (např. zda se hodnota maximalizuje pomocí samostatného využití nebo v kombinaci s jinými aktivy a/nebo závazky). Zvážit, zda jsou finanční aktiva spojena s finančními závazky a řízena na základě čisté expozice vůči tržnímu riziku (či rizikům) nebo úvěrovému riziku protistrany. Předpokládat převod ke dni ocenění a zohlednit údaje o ocenění, která souvisejí s nástrojem drženým jako aktivum, pokud nejsou k dispozici kótované ceny pro převod Určit hlavní (nebo nejvýhodnější) trh 4. Identifikovat účastníky trhu a předpoklady, které by tito účastníci použili při určení reálné hodnoty 5. Zvolit vhodnou oceňovací techniku (či techniky) a související vstupy s cílem určit reálnou hodnotu Tržní přístup Výnosový přístup Nákladový přístup 6. Je-li to relevantní, alokovat reálnou hodnotu připadající na více zúčtovacích jednotek té zúčtovací jednotce, která je předmětem ocenění reálnou hodnotou. 7. Určit hierarchii reálných hodnot a připravit zveřejnění Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3

7 Okénko praktika Deloitte z oblasti V našem Účetním zpravodaji z prosince 2014 jsme se zabývali dotazy, které souvisely s určením hlavního (nebo nejvýhodnějšího) trhu (bod 3 ve výše uvedeném grafu) a identifikací účastníků trhu a předpokladů, které by tito účastníci použili při určení reálné hodnoty (viz graf bod 4). V tomto čísle se budeme soustředit na otázky související s výběrem vhodné techniky nebo technik ocenění a souvisejících vstupů s cílem určit reálnou hodnotu (viz graf bod 5). Výběr nejvhodnější techniky ocenění Dotaz Jak by měla účetní jednotka vybrat nejvhodnější techniku ocenění při stanovení reálné hodnoty podle 13? Odpověď Pokud cenu aktiva či závazku nelze zjistit přímo, musí být odhadnuta pomocí techniky ocenění. V kontextu ocenění reálnou hodnotou je technika ocenění obecným termínem a jeho použití se neomezuje na složité modely ocenění reálnou hodnotou. Například ocenění aktiva či závazku za použití kótovaných cen na aktivním trhu je pro identická aktiva či závazky technikou ocenění. V ostatních případech, kdy ceny nelze zjistit přímo a je nutné více zapojit vlastní úsudek, bude vhodné použít složitější techniky ocenění vyžaduje, aby účetní jednotka použila techniky ocenění, které jsou přiměřené okolnostem a pro něž jsou k dispozici dostatečné údaje, umožňující stanovení reálné hodnoty při maximalizaci využití relevantních pozorovatelných vstupů a minimalizaci využití vstupů nepozorovatelných popisuje tři nejčastěji používané techniky ocenění: 1. Tržní přístup, jenž používá ceny a další relevantní informace získané prostřednictvím tržních transakcí, jejichž součástí jsou stejná nebo srovnatelná (tj. podobná) aktiva, závazky nebo skupiny aktiv a závazků, jako je podnik (podrobněji viz 13.B5 B7); 2. Nákladový přístup oceňování, jenž vyjadřuje částku, která je v současné době potřebná k nahrazení funkčnosti určitého aktiva (často označované jako současné reprodukční náklady - podrobněji viz 13.B8 & B9); a 3. Výnosový přístup, který převádí budoucí částky (např. peněžní toky nebo výnosy a náklady) do jediné současné (tj. diskontované) částky. V případě použití výnosového přístupu ocenění reálnou hodnotou odráží současná tržní očekávání týkající se těchto budoucích částek (podrobněji viz 13.B10 B30). Veškeré techniky ocenění použité pro ocenění reálnou hodnotou by měly být v souladu s jedním či několika stanovenými přístupy [ 13.62]. 13 nestanoví hierarchii technik ocenění vzhledem k tomu, že určitá technika ocenění může být za jistých okolností vhodnější než v jiné situaci. Každá technika ocenění má své klady a za určitých okolností může, avšak nemusí být vhodná pro ocenění konkrétní položky či položek reálnou hodnotou. V praxi to znamená, že různé techniky ocenění mohou vést ke vzniku různých odhadů reálné hodnoty, a proto je důležité pro konkrétní situaci zvolit nejvhodnější metodologii. 7

8 Okénko praktika Deloitte z oblasti Výběr techniky ocenění vyžaduje zapojení vlastního úsudku a zahrnuje výběr metody, vzorců a předpokladů. Spolehlivost stanovení reálné hodnoty odvozené z techniky ocenění závisí jak na vhodnosti zvolené techniky ocenění, tak na spolehlivosti použitých vstupů. Proto by účetní jednotka měla při výběru techniky ocenění zohlednit dostupnost spolehlivých vstupů pro ocenění. Kromě výběru techniky, která maximalizuje použití příslušných pozorovatelných vstupů a minimalizuje použití nepozorovatelných vstupů, musí účetní jednotka rovněž zajistit, aby byly použity nejlepší důkazy nepozorovatelných vstupů. Při zvažování vhodnosti každé techniky ocenění by účetní jednotka měla rovněž vyhodnotit všechny dostupné vstupy, které jsou pro techniku ocenění důležité, a porovnat danou techniku s ostatními technikami ocenění. V určité situaci může účetní jednotka například dospět k závěru, že je vhodné použít tržní přístup spíš než výnosovou metodu, protože tržní přístup používá jako vstupy kvalitnější informace. Účetní jednotka by měla zvážit, zda využije specialistu na ocenění, bude-li to třeba. Příklad Společnost A drží kapitálové investice ve dvou účetních jednotkách společnosti B a společnosti C. Společnost A tyto investice opakovaně oceňuje reálnou hodnotou. Společnost B je maloobchodním prodejcem oděvů podnikajícím v segmentu dětského oděvního průmyslu. Kótované ceny akcií společnosti B nejsou k dispozici. Většina konkurentů společnosti B jsou buď soukromé podniky, nebo dceřiné společnosti větších veřejně obchodovaných maloobchodníků s oděvy. Společnost B má podobný charakter jako další dvě společnosti, jejichž akcie jsou marginálně obchodované na pozorovatelném trhu. Společnost C je maloobchodníkem v konkurenčním sektoru spotřební elektroniky. Přestože kótované ceny akcií společnosti C nejsou k dispozici, lze společnost C srovnat s řadou účetních jednotek, jejichž akcie jsou aktivně obchodované. Protože ceny akcií společnosti B a společnosti C nejsou přímo pozorovatelné, musí společnost A stanovit reálnou cenu těchto akcií za použití techniky (či technik) ocenění. Společnost A zvažuje použití tržního přístupu, výnosového přístupu či kombinaci obou. Tržní přístup a výnosový přístup jsou běžné techniky ocenění kapitálových investic, které nejsou veřejně obchodované. Na základě tržního přístupu využívají účetní jednotky ceny a ostatní relevantní informace generované prostřednictvím tržních transakcí, které zahrnují identické nebo srovnatelné cenné papíry. Podle výnosového přístupu jsou budoucí částky převedeny do jedné současné částky (např. model diskontovaných peněžních toků). Společnost A nezvažuje nákladový přístup k ocenění vlastních majetkových cenných papírů, protože ho nepovažuje za relevantní. Společnost A by měla zvolit takovou techniku (či techniky) ocenění, která je za daných okolností vhodná a pro niž je k dispozici dostatek údajů ke stanovení reálné hodnoty za maximálního využití relevantních pozorovatelných vstupů a minimálního využití relevantních nepozorovatelných vstupů. Při určení toho, zda je vhodnější použít jeden přístup nebo kombinaci tržního a výnosového přístupu, by společnost A zvážila vhodnost (tj. relevantnost a použitelnost) každé techniky ocenění individuálně pro každou ze svých investic na základě konkrétních faktů a okolností, přičemž by zohlednila pozorovatelnost dostupných vstupů, které jsou pro techniku ocenění významné. 8

9 Okénko praktika Deloitte z oblasti Investice do společnosti B Při použití tržního přístupu by stanovení reálné hodnoty investice společnosti A ve společnosti B zahrnovalo analýzu tržních cen a dalších relevantních informací pro dvě obdobné společnosti, které jsou obchodované (ač marginálně) na pozorovatelném trhu. Je pravděpodobné, že pozorovatelné tržní údaje bude třeba upravit tak, aby reflektovaly rozdíly mezi společností B a dvěmi obdobnými společnostmi, které jsou obchodované. Například společnost A bude muset zvážit skutečnost, že by účastníci trhu začlenili významné úpravy specifické pro danou účetní jednotku do ocenění akcií společnosti B (např. úpravy reflektující relativní nelikviditu akcií společnosti B, ziskovost, čistá aktiva, nevykázaná aktiva, jako jsou vlastní nehmotná aktiva, a rozdíly v obchodním modelu společnosti B a dvou ostatních obchodovaných společností). Tyto úpravy by byly učiněny na základě vlastních odhadů společnosti A. V důsledku toho by za těchto okolností tržní přístup závisel na nepozorovatelných vstupech, které jsou pro ocenění reálnou hodnotou významné. Pomocí výnosového přístupu, který vychází z diskontovaných peněžních toků, by stanovení reálné hodnoty investice společnosti A ve společnosti B rovněž bylo založeno na významných odhadech budoucích peněžních toků společnosti B. V důsledku toho by výnosový přístup rovněž závisel na nepozorovatelných vstupech, které jsou pro ocenění reálnou hodnotou významné. Na základě výše uvedených informací je pravděpodobné, že by společnost A by došla k závěru, že jak tržní přístup, tak výnosový přístup jsou vhodné techniky pro stanovení reálné hodnoty její investice ve společnosti B. Při výběru společnost A zvažuje spolehlivost důkazů pro vstupy použité pro každou techniku ocenění. Za předpokladu, že jsou k dispozici relevantní a spolehlivé vstupy a že neexistují žádné jiné faktory naznačující, že by jeden z těchto přístupů byl výhodnější, bylo by vhodné použít kombinaci obou přístupů, i kdyby jeden přístup byl použit pouze na podporu výsledků druhého přístupu. Investice ve společnosti C Při výběru vhodné metody ke stanovení reálné hodnoty investice ve společnosti C by společnost A měla provést podobnou analýzu, jak jsme popsali výše. Při použití tržního přístupu je pravděpodobnější, že by účastníci trhu do ocenění akcií společnost C začlenili méně nepozorovatelných úprav kvůli většímu počtu srovnatelných obchodovaných účetních jednotek a velkému obchodovanému objemu akcií těchto srovnatelných účetních jednotek. Společnost A by však měla zvážit, zda by měla provést úpravu z důvodu nelikvidity, a mohla tak zohlednit skutečnost, že akcie společnosti C jsou nekótované, zatímco akcie srovnatelných účetních jednotek ve stejném sektoru jsou kótované a aktivně obchodované. 9

10 Okénko praktika Deloitte z oblasti Při použití výnosového přístupu, který vychází z diskontovaných peněžních toků, by stanovení reálné hodnoty investice společnosti A ve společnosti C rovněž záviselo na očekávaných budoucích peněžních tocích. Tento odhad by zahrnoval předpokládanou budoucí ziskovost, a proto by pravděpodobně zahrnoval předpoklady specifické pro účetní jednotku, které nejsou pozorovatelné. V konečném důsledku je pravděpodobné, že společnost A dojde k závěru, že je vhodné stanovit reálnou hodnotu její investice ve společnosti C pomocí tržního přístupu, protože používá více pozorovatelných vstupů s významnými dopady. Použití více technik ocenění Dotaz Za jakých okolností by měla účetní jednotka použít více technik ocenění při stanovení reálné hodnoty podle 13? Odpověď V některých případech bude vhodné použít pouze jednu techniku ocenění (například při oceňování cenných papírů za použití kótovaných cen na aktivním trhu pro identická aktiva či závazky). V jiných případech bude k řádnému stanovení reálné hodnoty vhodné použít několik technik ocenění. Pokud je ke stanovení reálné hodnoty použito několik technik, výsledky (tj. příslušné údaje o reálné hodnotě) budou posouzeny s ohledem na přiměřenost rozsahu hodnot identifikovaných těmito výsledky. Stanovení reálné hodnoty je bodem v tomto rozsahu, který je za daných okolností pro reálnou hodnotu nejreprezentativnější. [ 13.63] Při rozhodování, zda je vhodnější použít jeden či více přístupů, by účetní jednotka měla zvážit vhodnost (tj. relevantnost a použitelnost) každé techniky ocenění, jakož i pozorovatelnost dostupných vstupů, které jsou pro techniku ocenění významné. Je-li jedna technika ocenění výrazně výhodnější než ostatní techniky (např. protože používá více pozorovatelných vstupů), může být vhodné použít jen jednu techniku ocenění. Naopak pokud žádná technika ocenění není výhodnější (např. protože všechny techniky používají nepozorovatelné vstupy, které jsou pro ocenění významné), může být vhodné použít kombinaci technik ocenění za předpokladu, že jsou k dispozici spolehlivé a relevantní vstupy. Použití několika technik ocenění názorně ukazují příklady 4 a příklad 5 v rámci 13 ( 13.IE11 IE17). Změna v technice ocenění, která využívá neupravené kótované ceny Kontext Techniky ocenění používané ke stanovení reálné hodnoty by měly být používány konzistentně. Změna techniky ocenění je vhodná, pokud provedení změny vyústí v ocenění, které je za daných okolností stejně reprezentativní či reprezentativnější pro reálnou hodnotu. [ 13.65] Dotaz Za jakých okolností může účetní jednotka změnit metodu pro stanovení reálné hodnoty aktiva z metody využívající neupravené kótované ceny na pozorovatelném trhu na jinou metodu ocenění (jako např. technika diskontovaných peněžních toků)? 10

11 Okénko praktika Deloitte z oblasti Odpověď 13 uvádí následující příklady událostí, které mohou vést ke změně techniky ocenění [ 13.65] : rozvinou se nové trhy; jsou k dispozici nové informace; dříve používané informace již nejsou k dispozici; techniky ocenění se zlepší; nebo tržní podmínky se změní. Pokud technika ocenění nepoužívá neupravené kótované ceny a v následujícím období je k dispozici kótovaná cena na aktivním trhu, kótovaná cena by měla být použita, protože stanoví, že kótovaná cena na aktivním trhu je nejspolehlivějším důkazem reálné hodnoty a použije se bez úprav ke stanovení reálné hodnoty, kdykoli je k dispozici, s omezenými výjimkami. V závislosti na konkrétních okolnostech je vhodné změnit techniku ocenění využívající neupravené kótované ceny na jinou techniku ocenění (jako např. technika diskontovaných peněžních toků), pokud: kótované ceny identického aktiva či závazku již nejsou k dispozici; nebo kótované ceny jsou k dispozici, ale trh již není aktivní (viz 13.82(b) a 13.B37). Mějte však na paměti, že ceny z relevantních pozorovatelných transakcí se musí zohlednit při ocenění reálné hodnotou, i když trh již není aktivní; nebo účetní jednotka již nemá přístup na trh, na němž jsou ceny kótovány ( 13.19). Účetní jednotka musí mít přístup na trh, aby mohla používat kotaci z tohoto trhu bez úprav reflektujících nedostatečný přístup, avšak účetní jednotka nemusí být k datu ocenění schopna prodat příslušné aktivum či převést daný závazek (viz 13.20); nebo kótované ceny již nevycházejí z relevantních pozorovatelných tržních údajů ani nereflektují předpoklady, které by účastníci trhu učinili v souvislosti se stanovením ceny aktiva k datu ocenění. Účetní jednotka nemůže nutně přepokládat, že cena poskytnutá externím zdrojem je reprezentativní reálnou hodnotou k datu ocenění. Snížení objemu nebo úrovně aktivity na trhu nemusí nutně znamenat, že trh již není aktivní, a změna techniky ocenění je tedy oprávněná. Je-li to vhodné, účetní jednotka by při výběru jiné techniky ocenění měla maximalizovat použití relevantních pozorovatelných vstupů (např. kótované ceny u podobných aktiv s vhodnými úpravami) a minimalizovat použití nepozorovatelných vstupů. 11

12 Okénko praktika Deloitte z oblasti Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti igaap 2015 průvodce výkaznictvím dle V únoru 2015 vydala společnost Deloitte publikaci v angličtině nazvanou igaap 2015 A Guide to Reporting ( igaap 2015 průvodce výkaznictvím dle ). Tato kniha obsahuje podrobné pokyny pro účetní jednotky, které sestavují své účetní závěrky v souladu s. V průvodci jsou uvedeny pokyny pro řadu otázek včetně analýzy klíčových okolností, které mají vykazující účetní jednotky vzít úvahu, a jasné a jednoznačné vysvětlení požadavků. Průvodce blíže ukazuje, jak řešit složité praktické otázky, a přináší názorné příklady fungování standardů v praxi. Aktualizovaná publikace obsahuje tyto nové materiály: nový kompletní standard 9 Finanční nástroje, který obsahuje upravené požadavky na zajištění, klasifikaci a oceňování, a také znehodnocení; 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, který ovlivní téměř všechny účetní jednotky vykazující podle ; Informace o vývoji v oblasti Integrovaného výkaznictví. Publikaci je možné objednat zde. 12

13 Stav schvalování Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 19. února Úpravy Úprava standardů 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014) Okénko praktika Deloitte z oblasti Na schválení Evropské komise k použití čekají k 23. únoru 2015 následující dokumenty rady IASB: Standardy 9 Finanční nástroje (vydáno v červenci 2014) 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (vydáno v květnu 2014) Úprava standardů 10, 12 a IAS 28 Investiční účetní jednotky: Uplatňování konsolidační výjimky (vydáno v prosinci 2014) Úprava standardu 11 Účtování o nabytí účastí ve společné činnosti (vydáno v květnu 2014) Úprava standardu IAS 1 Iniciativa pro zveřejňování informací (vydáno v prosinci 2014) Úprava standardů IAS 16 a IAS 38 Objasnění přijatelných metod odepisování a amortizace (vydáno v květnu 2014) Úprava standardů IAS 16 a IAS 41 Plodící rostliny (vydáno v červnu 2014) Úprava standardu IAS 27 Metoda ekvivalence v individuální účetní závěrce (vydáno v srpnu 2014) Roční zdokonalení cyklus (vydáno v prosinci 2013) Roční zdokonalení cyklus (vydáno v prosinci 2013) Roční zdokonalení cyklus (vydáno v září 2014) 13 Klikněte na Zprávu o schvalování v EU.

14 Pozvánka na jarní semináře Připravme se na výnosy aneb co přináší nový standard 15 9 pro finanční instituce Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na jarní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (). Rádi bychom Vás pozvali na jarní workshop společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (). Tento workshop je určen především účetním, ekonomům, risk manažerům a finančním manažerům finančních institucí. Okénko praktika Deloitte z oblasti Budete mít příležitost se blíže seznámit s novým standardem pro vykazování výnosů - 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Nový standard je účinný pro účetní období začínající dne 1. ledna 2017, přičemž je povoleno jeho dřívější použití. Standard zatím nebyl schválen pro použití v EU, jeho schválení se předpokládá ve 2. čtvrtletí roku Přestože datum účinnosti standardu se může zdát hodně vzdálené, neměli bychom implementaci 15 podceňovat. Očekává se, že pro řadu společností bude vyhodnocení dopadů a samotná příprava na nové vykazování a zveřejňování o výnosech tak složitá, že beze zbytku využijí celé mezidobí. Proto by měla každá společnost co nejdříve posoudit, jaký bude dopad přijetí 15 právě pro ni, a včas naplánovat nutné kroky. Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s, ale také všem, kteří se chtějí o dozvědět více. Přednáška proběhne v Praze v českém jazyce a vystoupí na ní odborníci naší společnosti. Termín Praha: Budete mít příležitost se podrobně seznámit s novým standardem pro vykazování a oceňování finančních aktiv a závazků - 9 Finanční nástroje. Nový standard je účinný pro účetní období začínající dne 1. ledna 2018, přičemž je povoleno jeho dřívější použití. Standard zatím nebyl schválen pro použití v EU, jeho schválení se předpokládá ve 2. pololetí roku Přestože datum účinnosti standardu se může zdát hodně vzdálené, neměli bychom implementaci 9 podceňovat. Očekává se, že zejména pro finanční instituce bude vyhodnocení dopadů a samotná příprava na nové vykazování a oceňování finančních nástrojů složitá. Workshop proběhne v Praze v českém jazyce a povedou ho odborníci naší společnosti. Termín Praha: Pro více informací a registraci prosím navštivte webové stránky: 14 Pro více informací a registraci prosím navštivte webové stránky:

15 Jaké změny můžeme standardech očekávat: návrhy Okénko praktika Deloitte z oblasti V předchozím vydání našeho dreportu jsme vám přinesli informace o nedávno vydaných aktualizacích účetních standardů (ASU). Rada FASB v současné době projednává další oblasti, v jejichž souvislosti se zvažují změny, a vydala navrhované aktualizace účetních standardů, které jsou v současné době otevřeny komentářům od odborné veřejnosti předtím, než bude schválena konečná verze standardů. Navrhované aktualizace účetních standardů se týkají daní a zveřejňovaných informací týkajících se investic společností v jiných investičních společnostech. Daně Dne 22. ledna 2015 vydala rada FASB v rámci své iniciativy na zjednodušení následující návrhy aktualizace účetních standardů: (1) Přesuny aktiv v rámci účetní jednotky a (2) Klasifikace odložených daní v rozvaze. Přesuny aktiv v rámci účetní jednotky Na základě tohoto návrhu by se odstranil požadavek, podle něhož jsou dopady přesunů aktiv v rámci účetní jednotky na daň z příjmu odloženy do okamžiku konečného prodeje těchto aktiv externímu subjektu. Daňové dopady těchto přesunů by byly vykázány jako daňové náklady k datu transakce. Tento postup je v souladu s IAS 12 Daně ze zisku. Rada FASB uznává, že odstranění této výjimky v ASC 740 nemusí snížit náklady, které účetní jednotky musí vynaložit, protože by musely evidovat rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou související s těmito aktivy. Rada FASB se však domnívá, že změna by vedla k lepšímu zachycení ekonomického dopadu (jako např. odvod daně v hotovosti) těchto přesunů a vedla by ke snadnějšímu použití obecných pokynů standardu ASC 740. Navrhovaná aktualizace by vyžadovala modifikovaný retrospektivní způsob přechodu se zaúčtováním jednorázové kumulativní úpravy do počátečního stavu nerozděleného zisku v období přijetí standardu. Klasifikace odložených daní v rozvaze Podle tohoto návrhu by všechny odložené daně byly klasifikovány jako dlouhodobé. Stále by bylo nutné daně započíst po jednotlivých jurisdikcích. Navrhovaná aktualizace požaduje, aby zúčastněné strany, které s navrhovanou změnou nesouhlasí, identifikovaly alternativy vykazování odložených daní v klasifikované rozvaze včetně koncepční báze jednotlivých alternativ. Účetní jednotky by musely aplikovat navrhované úpravy prospektivně. Datum účinnosti Pro veřejné obchodní účetní jednotky by navrhovaná aktualizace účetního standardu byla účinná pro roční účetní období začínající po 15. prosinci 2016 a mezitímní období v rámci těchto ročních účetních období. Dřívější použití by nebylo povoleno. Účetní jednotky jiné než veřejné obchodní účetní jednotky by měly jednoroční odklad a mohly by přijmout standard dříve, pokud k tomuto přijetí nedojde před datem účinnosti pro veřejné obchodní účetní jednotky. Další kroky Připomínky k těmto dvěma návrhům lze předložit do 29. května Více informací o navrhovaných aktualizacích účetního standardu naleznete na webových stránkách rady FASB. 15

16 Okénko praktika Deloitte z oblasti Zveřejnění o investicích do jiných investičních společností Dne 4. prosince 2014 vydala rada FASB navrhovanou aktualizaci účetního standardu s názvem Zveřejnění o investicích do jiných investičních společností. Připomínky musí být předloženy do 17. února Navrhované úpravy aktualizace účetního standardu by se vztahovaly na všechny investiční společnosti, na které se vztahuje Kapitola 946 Kodifikace, které vlastní investice do jiných společností, a to jak investičních společností regulovaných dle Zákona o investičních společnostech z roku 1940, tak těch, které nejsou tímto zákonem upravovány. Úpravy navrhované aktualizace by vyžadovaly, aby feeder fond v rámci tzv. master-feeder ujednání poskytnul se svou účetní závěrkou rovněž účetní závěrku master fondu. Datum účinnosti Navrhovaná aktualizace účetního standardu by byla uplatněna prospektivně, přičemž by bylo povoleno dřívější použití. Navrhovaná aktualizace nespecifikuje navrhované datum účinnosti. Nově vydaná Aktualizace Účetních Standardů na téma Konsolidace Dne 18. února 2015 rada FASB vydala aktualizaci účetních standardů na téma Konsolidace, která mění požadavky na konsolidaci společností. Další detaily na toto téma Vám přineseme v následujícím dreportu. 16 Navrhované úpravy by rovněž rozšířily rozsah stávajícího požadavku na zveřejnění určitých informací o investicích držených fondy, jejichž hodnota přesáhne 5 % čistých aktiv účetní jednotky, i na investiční společnosti regulované Zákonem o investičních společnostech z roku 1940 (momentálně vyžaduje zveřejnění těchto informací pouze po společnostech, které regulované tímto zákonem nejsou).

17 Okénko praktika Deloitte z oblasti Kontakty V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: Stanislav Staněk a Martin Tesař Soňa Plachá Gabriela Jindřišková Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

březen 2015 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2015 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny ICT zpravodaj Proč uvažovat o podnikové

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Nová Cenová mapa prodejních Společnost pro cenové mapy ČR ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila od února na webové adrese www.cenovamapa.org

Více

Účetní zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Účetní zpravodaj. listopad 2014. Deloitte Česká republika zdokonalení Deloitte z oblasti Stav schvalování semináře Novinky v 2014 Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika EU přijala nová pravidla zdokonalení Deloitte z oblasti Stav schvalování semináře Novinky

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby [Novelizace standardu novelizace pojmů, odstavec 5 je upraven viz. Nařízení Komise (ES) č, 1274/2008 ze dne 17. prosince

Více

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC standardu 15 Stav schvalování Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 standardu 15 Stav schvalování Inventarizace zásob V tomto čísle

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Průtahy v přípravě a realizaci Všechny větší stavební projekty čeká zřejmě zdržení v jejich přípravě a realizaci. K 1. lednu 2015 totiž nabyla účinnosti novela zákona

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Účetní zpravodaj. prosinec 2014. Deloitte Česká republika

Účetní zpravodaj. prosinec 2014. Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika principů Desatero prezentačních chytáků principů Usadil jsem se s lahví Veltlínského k napsání článku na téma prezentace ve statutárních finančních výkazech. Toto

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Březen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zápočet daně z příjmů zaplacené

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Operační program Podnikání - omezení v rámci V rámci některých nově vyhlášených

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Problematika vykazovaných skutečností v Pomocném analytickém přehledu

Problematika vykazovaných skutečností v Pomocném analytickém přehledu V rámci přípravné fáze účetní konsolidace státu, zejména pro potřeby vývoje konsolidačního softwaru pro sestavování účetních výkazů za Českou republiku provádí Ministerstvo financí ČR detailní analýzy

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Leden 2011 Účetní závěrka za rok 31. prosince 2010 Vzorová účetní závěrka společnosti za rok 31. prosince 2010 je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02

Více

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti Deloitte Česká republika únor 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj A&Dvocate zpravodaj Novinky z oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Novinky z

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace Ing. Martina Janoušková Ing. Alice Šrámková Dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009), březen 2012 Novinky

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 Úplné znění s vyznačením změn VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. Česká národní banka stanoví

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Sdílení informací ve zdravotnictví. Březen 2015

Sdílení informací ve zdravotnictví. Březen 2015 Sdílení informací ve zdravotnictví Březen 2015 Osnova Idea sdílení informací ve zdravotnictví Jaké soubory informací se ve zdravotnictví nacházejí a kdo k nim má přístup? Jaké právní předpisy upravují

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

1 Tento standard se použije pro vykázání investic do přidružených podniků. Nepoužije se však na investice do přidružených podniků držených:

1 Tento standard se použije pro vykázání investic do přidružených podniků. Nepoužije se však na investice do přidružených podniků držených: IAS 28 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 28 Investice do přidružených podniků [Novelizace standardu - odstavce 11, 24, 25, 37(e) a 39 jsou upraveny, vkládá se nový odstavec 41A viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR. Filip Vrubel

Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR. Filip Vrubel Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR Filip Vrubel Slovenská republika Štátny ústav pre kontrolu liečiv Registrace léčiv Dozor Zdravotnické prostředky Ministerstvo zdravotníctva Kategorizace léčiv

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Účetní zpravodaj. listopad 2015. Deloitte Česká republika

Účetní zpravodaj. listopad 2015. Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 Zásadní novela zákona Dne 10. září 2015 byla ve Sbírce zákonů pod č. 221/2015 Sb. vyhlášena

Více

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika ICT zpravodaj Deloitte Česká republika Nové globální predikce pro rok Každý rok v lednu vychází globální predikce společnosti Deloitte TMT Predictions, které jsou svým obsahem technologických, mediálních

Více

Úvod do časového rozlišení nákladů a výnosů

Úvod do časového rozlišení nákladů a výnosů Úvod do časového rozlišení 1 Úvod do účtování časového rozlišení Problematika časového rozlišování má bezprostřední vztah k akruálnímu principu vedení účetnictví a to možnosti účtování do účtového období,

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Účetní systémy 2 9.př.

Účetní systémy 2 9.př. Účetní systémy 2 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů znamená rozčlenit výpověď o majetku a jeho zdrojích a změnách v majetku a jeho zdrojích dosažené za účetní období na dílčí

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

říjen 2014 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

říjen 2014 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Doručování písemností a elektroodpadová novela Dotace a investiční pobídky

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Oprava chyb minulých let od

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy Who helps you handle the pressure? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Únor 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 07 US GAAP 04 IFRS. Jaký je Váš výhled? Projekt zaměřený na koncepční

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 07 US GAAP 04 IFRS. Jaký je Váš výhled? Projekt zaměřený na koncepční Jaký je Váš výhled? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Optimalizace finančního reportingu Pozvánka na seminář

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Dopady změn měnových kurzů

Dopady změn měnových kurzů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1, odst.1 (42a odst. 1) Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. Vkládá se nový oddíl, který zní: ODDÍL 7a Oceňování reálnou hodnotou (,DT,NT) Článek 42a 1. Odchylně od článku 32 členské státy

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví?

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? Jaký je Vás výhled? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP prosinec 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? 03 IFRS Stav

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více