ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU"

Transkript

1 ZADAVATEL Obchodní firma: Se sídlem: Jednající: Telefon: IČ/DIČ: Bankovní spojení: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Revoluční 84, Ústí nad Labem Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing. Lubomírem Lukáčem, předsedou představenstva / CZ , plátce DPH Komerční banka Ústí nad Labem, číslo účtu: /0100 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ") 1. Informace o druhu, předmětu a rozdělení veřejné zakázky Název veřejné zakázky: Přístroje pro přípravu katalyzátorů pro projekt UniCRE 2 Předpokládaná hodnota: ,- Kč bez DPH Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky Výsledek zadávacího řízení: uzavření smlouvy s jedním vybraným uchazečem v každé z částí veřejné zakázky Předpokládané datum zahájení plnění: červenec 2014 Charakteristika veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené Kód předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) Homogenizátory s rotační čepelí Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení Připuštění variant nabídky: Rozdělení zakázky na části: Ne Ano Zakázka je rozdělena na šest části: část A Hněták stroj pro přípravu tvárlivých katalyzátorových hmot část B Extrudér s předmísičem stroj pro přípravu katalyzátorových hmot ve tvaru extrudátů (výtlačků) část C Modulový systém pro redukci velikostí pevných částic a homogenizaci směsí látek část D Srážecí aparatura pro přípravu nerozpustných pevných látek část E Tabletovací stroj s hnací jednotkou

2 - část F - Planetový mlýnek - část G - Přístroj na hodnocení mechanických vlastností katalyzátorů - část H - Ultrazvuková lázeň na čištění sít laboratorního sítového třídiče - část I - Ruční tabletovací lis - část J - Vypalovací muflová pec (2 ks) Předpokládaná cena poptávaných přístrojů: - část A ,- Kč - část B ,- Kč - část C ,- Kč - část D ,- Kč - část E ,- Kč - část F ,- Kč - část G ,- Kč - část H ,- Kč - část I ,- Kč - část J - 2x , Kč Uvedené ceny jsou orientační a nikoliv limitující. Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku: i. samostatně do některé z částí A až J, vždy však na všechny přístroje tvořící příslušnou část ii. do všech částí nebo jejich libovolné kombinace současně za podmínek jako (i) Jestliže tato zadávací dokumentace obsahuje speciální ustanovení pro případ podání nabídky pouze do jednotlivých částí A až J, do všech částí nebo jejich kombinace, má toto přednost před obecnými ustanoveními, která jsou jinak společná pro všechny způsoby podání nabídky. Ke každé z částí zakázky se vztahuje příslušně modifikovaný závazný vzor smlouvy, dále označovaný jako vzor smlouvy (viz příloha této zadávací dokumentace). 2. Kontaktní údaje zadavatele: Hlavní kontaktní osoba: RNDr. Michal Ottis, CSc. tel.: Zástupce hlavní kontaktní osoby: Ing. Iva Kimmerová tel.: V případě elektronické komunikace zadavatel doporučuje komunikovat s oběma kontaktními osobami. Poštovní adresa pro doručování veškerých zásilek uchazeče zadavateli v celém zadávacím řízení:

3 3. Lhůta a místo pro podání nabídek Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Revoluční 1521/ Ústí nad Labem Telefon: , Fax: Lhůta pro podání nabídek: do do 12:00 hodin. Místo pro podání nabídek: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem Pro osobní doručování platí výše uvedená adresa: 1. patro, kancelář 202 (sekretariát ředitele) Nabídku je možno podávat osobně, v pracovních dnech od 08:00 do 15:00, v poslední den lhůty pro podání nabídek od 08:00 do 12:00 hodin. V případě doručení jiným způsobem musí být zadavateli nabídka doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 12:00 hodin. Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě doručení nabídky poštou či jiným obdobným způsobem je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv např. datum předání nabídky poštovní službě. 4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu: - a) základní kvalifikační předpoklady - b) profesní kvalifikační předpoklady - c) je ekonomicky i finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku - d) technické kvalifikační předpoklady 4.1. Základní kvalifikační předpoklady V případě podání do více částí najednou postačí jedno vyhotovení požadovaných dokladů. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: 4.1.a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za

4 spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 4.1.b. 4.1.c. 4.1.d. 4.1.e. 4.1.f. 4.1.g. 4.1.h. 4.1.i. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento kvalifikační předpoklad musí účastník splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště účastníka, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce ne-

5 bo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 4.1.j. 4.1.k. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložená pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.1.a a 4.1.b kopiemi výpisů z evidencí Rejstříků trestů (fyzických i právnických osob), které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.1.c až 4.1e, 4.1.g, 4.1.i až 4.1.k a částečně 4.1.f (prohlášení ve vztahu ke spotřební dani) čestným prohlášením uchazeče předloženého v podobě konsolidovaného čestného prohlášení, jehož závazný vzor je přílohou č.2 této zadávací dokumentace. Konsolidované čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Konsolidované čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč prokáže splnění části základního kvalifikačního předpokladu dle bodu 4.1.f (ve vztahu ke všem daňovým nedoplatkům vyjma nedoplatků na spotřební dani) kopií potvrzení příslušného finančního úřadu, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.1.h předložením kopie potvrzení příslušného orgánu či instituce, které nesmí být ke dni podání nabídky, starší 90 kalendářních dnů. Základní a profesní kvalifikace lze rovněž doložit Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podrobnosti v Zákonu o veřejných zakázkách, část šestá, zejména Profesní kvalifikační předpoklady V případě podání do více částí najednou postačí jedno vyhotovení požadovaných dokladů. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: 4.2.a. který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 4.2.b který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.2.a kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán.

6 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.2.b kopií Živnostenského listu nebo jiným podobným oprávněním k podnikání Profesní kvalifikaci lze rovněž doložit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů viz Ekonomická a finanční způsobilost Podle 50 odst. 1 Zákona o veřejných zakázkách v platném znění ji uchazeč prokazuje čestným prohlášením viz Konsolidované čestné prohlášení příloha č Technické kvalifikační předpoklady: Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: 4.4.a který v posledních 3 letech realizoval významné dodávky (a související služby) v tomto rozsahu: Platí při podání nabídky pouze do částí A, B, C, E - minimálně 2 dodávky přístrojů a zařízení pro homogenizaci, zpracování a tvarování pastovitých a práškových surovin nad 0,5 mil. Kč nebo alikvotní hodnotu v EUR (27,60 Kč) - nutno uvést konkrétní reference Platí při podání nabídky pouze do částí F - minimálně 2 dodávky přístrojů pro laboratorní mletí vzorků nad 150 tis.. Kč nebo alikvotní hodnotu v EUR (27,60 Kč) - nutno uvést konkrétní reference Platí při podání nabídky pouze do části G: - minimálně 2 dodávky zkušebních zařízení pro mechanické a pevnostní testy materiálů v laboratořích nad 150 tis. Kč nebo alikvotní hodnotu v EUR (27,60 Kč) - nutno uvést konkrétní reference Platí při podání nabídky pouze do části H: - minimálně 2 dodávky ultrazvukových lázní pro laboratoře nad 50 tis. Kč nebo alikvotní hodnotu v EUR (27,60 Kč) - nutno uvést konkrétní reference Platí při podání nabídky pouze do částí I - minimálně 2 dodávky jednoduchých tabletovacích lisů nad 40 tis. Kč nebo alikvotní hodnotu v EUR (27,60 Kč) - nutno uvést konkrétní reference Platí při podání nabídky pouze do částí J - minimálně 2 dodávky vypalovacích muflových pecí pro laboratoře nad 40 tis. Kč nebo alikvotní hodnotu v EUR (27.60 Kč) - nutno uvést konkrétní reference

7 V případě kombinované nabídky je třeba doložit technické kvalifikační předpoklady pro každou skupinu zvlášť b který: - jeho servisní tým je tvořen zaměstnanci uchazeče nebo osobami, které pracují pro uchazeče na základě smluvního vztahu. Alespoň jeden člen týmu musí být schopen komunikace v českém (slovenském) nebo anglickém jazyce a je k dispozici alespoň v běžné pracovní době k telefonické konzultaci - provozuje či má smluvně zajištěn distribuční sklad náhradních dílů odpovídajícího typu přístrojů se zárukou dodávek náhradních dílů max. do 10 kalendářních dní od okamžiku identifikace potřeby dodání náhradního dílu servisním technikem dodavatele. Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.4.a předložením Seznamu významných dodávek, který je součástí Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům, jehož závazný vzor je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Přílohou výše uvedeného Seznamu musí být: - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle předchozí odrážky od této osoby získat z důvodů na její straně V takovém případě uchazeč doloží marný pokus o získání osvědčení podle předchozího odstavce Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.4.b předložením Seznamu osob odpovědných za poskytování servisních činností a Čestným prohlášením ve vztahu k distribučnímu skladu, které jsou součástí Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům, jehož závazný vzor je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Přílohou výše uvedeného Seznamu a Čestného prohlášení musí být: - platné osvědčení opravňující konkrétního člena týmu k servisní činnosti nabízených typů přístrojů Předložení originálů dokladů Vybraný uchazeč bude před uzavřením smlouvy povinen na výzvu zadavatele předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

8 4.6. Plná moc Zmocní-li uchazeč zmocněnce k podpisu nabídky, podpisu návrhu smlouvy či podpisu jiné části nabídky uchazeče, musí být v nabídce předložena plná moc opravňující zmocněnce k těmto úkonům, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii Změny v kvalifikaci Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit, Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy 4.8. Lhůta pro prokázání kvalifikace Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek Prokázání splnění kvalifikace zahraničním uchazečem Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokáže zahraniční uchazeč splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého, slovenského nebo anglického jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokáže-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Subdodavatelé Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu (s výjimkou prokázání splnění základních kvalifikačních předpo-

9 kladů a předložení výpisu z obchodního rejstříku, které musí prokázat uchazeč vždy) je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit: - doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle čl. 4.1.j u subdodavatele a - doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle čl. 4.2.a u subdodavatele a - smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace Společná nabídka Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu dle bodu 4.2.a této zadávací dokumentace v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.3. a 4.4. této zadávací dokumentace musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů písemnou smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky Ostatní požadavky na kvalifikaci V ostatním se práva a povinnosti uchazečů ve vztahu k prokázání splnění kvalifikace řídí příslušnými ustanoveními ZVZ. 5. Stručný popis zakázky, povinnosti a úloha zhotovitele (uchazeče) 5.1. Společné konstrukčně technické parametry Pro všechna uvedená zařízení je požadováno V/16 A/50-60 Hz (jednofázový proud) nebo 380 V/16 A/50-60 Hz (třífázový proud) Popis zařízení uvedeného v části A (hněták) : Zařízení tvoří hněták, stroj na hnětení směsi práškovitých hmot v přítomnosti peptizujících látek za vzniku tvárlivé pasty požadovaných reologických vlastností s dynamickou viskozitou až v řádech milionů mpas.

10 5.1.2 Popis zařízení uvedeného v části B (extrudér): Zařízení tvoří extrudér, stroj na protlačování tvárlivé katalyzátorové hmoty/pasty ze směsí Al 2 O 3, TiO 2, SiO 2, zeolitů atd. s aktivními složkami o požadovaných reologických vlastnostech přes kovovou matrici s různě tvarovanými otvory do výtlačků (extrudátů) s požadovanou velikostí a tvarem, charakterizovaným jejich průřezem a doplněný předmísičem pro předmísení/zvlhčení práškových směsí před extrudací Popis zařízení uvedeného v části C (modulový systém pro homogenizaci): Zařízení tvoří laboratorní modulový systém zaměřený na zpracování pevných látek ve směsi s kapalinami na homogenizované směsi určené pro přípravu katalyzátorových hmot mokrým způsobem a dále pro přípravu různých roztoků, suspenzí a emulzí s definovanými vlastnostmi (velikost částic systému, viskozita apod.) Popis zařízení uvedeného v části D (srážecí aparatura): Zařízení tvoří srážecí aparatura pracující za atmosférického nebo sníženého tlaku určená pro přípravu koprecipitovaných katalyzátorových hmot sestávající ze srážecího reaktoru vybaveného míchadlem, ohřevem a chlazením, dále dávkovacím zařízením minimálně 2 kapalných proudů, jejichž poměr je řízen hodnotou ph a teplotou a dávkovacím zařízením pro přívod plynu, vybavená spodním vypouštěcím ventilem pro odvod vzniklé suspenze a doplněná filtračním a promývacím zařízením Popis zařízení uvedeného v části E (tabletovací lis): Zařízení tvoří jednoduchý razící tabletovací lis vybavený elektrickým pohonem určený pro lisování práškovitých materiálů a směsí (nejčastěji Al2O3, TiO2, SiO2, zeolitů atd.) do válcovitých výlisků o různém průměru a výšce závisející na fyzikálně-chemických vlastnostech zpracovávaného materiálu Popis zařízení uvedeného v části F (planetový mlýnek): Zařízení tvoří jednopozicový planetový mlýnek pro rychlé mletí tvrdého, křehkého a vláknitého materiálu na zrnitost menší než 10 mikrometrů Popis zařízení uvedeného v části G (hodnocení vlastností): Přístroj na měření pevnosti materiálů a katalyzátorů ve formě kuliček, granulí, tablet a extrudátů.

11 5.1.8 Popis zařízení uvedeného v části H (ultrazvuková lázeň): Ultrazvuková lázeň na čištění sít vibračního sítového třídiče ( Retsch AS300 ) s rozměry sít: průměr 330 mm a výškou síta 70 mm Popis zařízení uvedeného v části I (ruční tabletovací lis): Hydraulický ruční peletovací/tabletovací lis pro výrobu tablet z práškových materiálů Popis zařízení uvedeného v části J (muflové pece): Pec k žíhání vzorků uvolňujících těkavé a agresivní zplodiny (NO x, SO 2, SO 3, Cl 2, NH 3 atd.) s nuceným odtahem zplodin a úpravou pro možnosti žíhání v inertní atmosféře (N 2 ) 5.2 Servisní činnost Servisní činnost, která bude spočívat zejména v úpravách přístrojů na žádost zadavatele a odstranění poruch způsobených zaměstnanci zadavatele, na něž se nevztahuje záruka. Bude poskytována ad hoc na základě požadavků objednávek zadavatele. 5.3 Další informace k zadávacímu řízení Dodávka přístrojů a související činnosti uchazeče dle výše uvedeného jsou součástí realizace projektu UniCRE Unipetrol výstavba výzkumně vzdělávacího centra, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V průběhu plnění veřejné zakázky se předpokládá průběžná komunikace uchazeče se zadavatelem a provádění dílčích úkonů k zajištění řádné dodávky a služeb dle pokynů zadavatele. Obchodní podmínky realizace této veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném vzoru smlouvy, který je součástí této zadávací dokumentace. 6. Doba a místo plnění: Doba plnění: Dodací lhůtu uchazeč upřesní v návrhu Smlouvy. Předpokládá se, že nepřesáhne 90 dnů od podpisu smlouvy. Místo plnění: Chempark Litvínov, areál Unipetrol RPA, s.r.o. 7. Předpokládaný harmonogram zadávacího řízení:

12 Výzva k podání nabídek - zveřejnění zahájení zadání Příjem nabídek ukončení do 12:00 hod. Otvírání obálek termín od 12:00 hod. zahájení Výběr nejvhodnější nabídky ukončení Jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Uzavření smlouvy Realizace zakázky zahájení ukončení zahájení ukončení Bezprostředně po výběru nejvhodnější nabídky 30 dní od data výběru nejvhodnější nabídky viz čl. 6 této zadávací dokumentace 8. Další podmínky zadávacího řízení 8.1. Poskytování zadávací dokumentace Zadávací dokumentace, kterou tvoří tento dokument se všemi přílohami, bude přístupný dálkově na profilu zadavatele Dodatečné informace k zadávacím podmínkám V souladu s 49 ZVZ je uchazeč oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám; zadavatel je současně oprávněn poskytnout dodatečné informace i bez předchozí žádosti uchazeče Zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena v českých korunách jako: - maximální cena jednotlivých přístrojů, resp. sestavy přístrojů (viz 5.1.3) specifikovaných v této dokumentaci v bodu 5.1., Uchazeč vždy uvede cenu bez DPH a s DPH. V části J souhrnnou cenu za obě pece. - maximální hodinová cena za služby uvedené v bodu 5.2 a maximální paušální cena za příjezd servisního pracovníka v rámci těchto plnění. Nabídková cena musí být vztažena ke všem činnostem, k nimž v rámci tohoto dílčího plnění bude docházet, a musí zahrnovat všechny náklady a výdaje, které uchazeči ve vztahu k realizaci tohoto dílčího plnění vzniknou. Uchazeč uvede cenu bez DPH a s DPH. V případě nabídky do více částí uchazeč uveden cenu za servisní hodinu + paušál ke každé části zvlášť Dílčí nabídkové ceny ani celková nabídková cena nesmí být překročeny a musejí být garantovány jako nejvýše přípustné po celou dobu realizace veřejné zakázky. Jediná úprava nabídkové ceny může být provedena na základě změny platných sazeb DPH.

13 Nabídková cena bude v níže předepsané závazné struktuře uvedena samostatně v nabídce uchazeče a též v příslušné části návrhu smlouvy. Výše nabídkové ceny v obou dokumentech musejí být totožné. Tabulka č. 1 - Závazná struktura nabídkové ceny za servisní činnost dle bodu 5.2 této dokumentace: Cena servisní hodiny Předmět Paušální cena za příjezd servisního pracovníka (dopravné, čas na cestě a ostatní náklady) Cena za službu v Kč/hod bez DPH Cena za službu v Kč/hod vč. DPH Poklud uchazeč kromě ceny za servisní hodinu účtuje pouze náklady na 1 km dopravy, uvede v řádku Paušální cena celkovou částku za dopravu do místa plnění a zpět Bankovní záruka Zadavatel nepožaduje bankovní záruku 8.5. Obchodní podmínky a vzor smlouvy Obchodní podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v textu zadávací dokumentace, jsou stanoveny ve vzoru smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace Varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek Omezení při podání nabídek Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku (samostatně nebo společnou nabídku více osob) do každé části veřejné zakázky. Na zpracování nabídky a následném poskytování služby se nesmí podílet žádný zaměstnanec zadavatele. V případě porušení těchto zásad zadavatel vyřadí všechny nabídky podané tímto způsobem a následně vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení Zadávací lhůta Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a ve smyslu 43 odst. 2 ZVZ je stanovena v délce 90 dnů.

14 8.9. Jistota Zadavatel nepožaduje složení jistoty Jednací jazyk Jednacím jazykem předmětného zadávacího řízení je český (slovenský) nebo anglický jazyk Subdodávky Uchazeč je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. Subdodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění z veřejné zakázky dalšímu subjektu. Smlouvy uzavřené mezi uchazečem a subdodavatelem předkládá uchazeč v rámci prokázání splnění kvalifikace v případě, že prokazuje splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. Ostatní podmínky ve vztahu k subdodávkám jsou stanoveny ve vzoru smlouvy Náklady uchazeče Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení v souladu se ZVZ. Současně zadavatel nebude požadovat náhradu nákladů na realizaci tohoto zadávacího řízení na uchazeči, a to ani formou úhrady skutečně vzniklých nákladů ani formou poplatků za účast uchazeče v tomto zadávacím řízení. 9. Požadavky na zpracování nabídky 9.1. Obálka s nabídkou uchazeče Zhotovitel podá nabídku v neprůhledné uzavřené neporušené obálce či jiném neprůhledném uzavřeném neporušeném obalu s výrazným označením: Přístroje pro přípravu katalyzátorů pro projekt UniCRE 2, výzvou NEOTEVÍRAT, názvem uchazeče a adresou uchazeče pro doručování. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak značeny identifikačním údajem uchazeče) Počet svazků nabídky uchazeče V případě podání nabídky pouze do jedné z částí A až I bude takto zabezpečená obálka obsahovat celkem 4 samostatné svazky (listiny v rámci každého jednotlivého svazku budou pevně spojené tak, aby při manipulaci s nimi nemohlo dojít k výměně listů), a to: - Nabídku uchazeče 1x originál, 1x kopie - Kvalifikaci uchazeče 1x originál, 1x kopie + volně přiložený CD-ROM V případě podání nabídky do libovolné kombinace částí A až I současně, bude takto zabezpečená obálka obsahovat:

15 - Samostatnou nabídku pro každou z části, kterých se uchazeč účastní 1x originál, 1x kopie - Kvalifikaci uchazeče 1x originál, 1x kopie (společné pro všechny části) + volně přiložený CD-ROM Listiny v rámci každého svazku budou pevně spojené tak, aby při manipulaci s nimi nemohlo dojít k výměně listů Obsah svazku Nabídka uchazeče Svazek označený jako Nabídka musí obsahovat: a) Titulní stranu Úvodní list s uvedením názvu veřejné zakázky, zřetelným označením části veřejné zakázky, do které je nabídka podávána, označením originál / kopie, identifikací zadavatele, názvem/firmou uchazeče, obsahem nabídky a podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče b) Identifikaci uchazeče doklad obsahující základní údaje o uchazeči. Závazný formulář tohoto dokladu je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace c) Plné moci Uchazeč předkládá pouze v případě, že na kterémkoliv dokumentu či dokladu v rámci nabídky bude podpis osoby jednající za uchazeče nebo jinou osobu na základě plné moci d) Nabídkovou cenu Samostatný list s uvedením nabídkové ceny ve struktuře dle bodu 8.3 této zadávací dokumentace (v části J souhrnnou cenu za obě pece) e) Technickou specifikaci jednotlivých přístrojů Samostatná složka pro každý přístroj odpovídající specifikaci konkrétního Uchazeč předloží uvedený dokument ve struktuře a rozsahu, které umožní zadavateli bez jakýchkoli pochybností určit, zda nabízené systémy odpovídají požadavkům zadavatele popsané v bodu 5.1. Další technické specifikace přístroje uvede uchazeč dle svého uvážení. Jestliže zadavatel uvádí u jednotlivých parametrů konkrétní požadované hodnoty, je uchazeč povinen uvést příslušné hodnoty pro svůj systém, aby bylo možné je porovnat se zadáním a hodnotami nabízenými ostatními uchazeči. Součástí technického popisu musí být tabulky pro hodnocení nabídnutých přístrojů s jednoznačnými údaji pro každý hodnocený parametr f) Popis zajištění servisní činnosti Samostatná složka nabídky, v rámci níž uchazeč popíše způsob organizace servisní a podpůrné činnosti, kterou je připraven zajistit pro zadavatele, a to zejména s ohledem na počet dostupných servisních pracovníků, počet techniků uchazeče schopných poskytovat technickou a aplikační podporu při vývoji analytických metod, rychlost a způsob odezvy na požadavek zadavatele k provedení servisního úkonu, popř. další parametry a související služby. Uchazeč výslovně uvede, že poskytuje servisní pomoc i telefonicky. Zadavatel upozorňuje na to, že popis zajištění servisní činnosti musí plně respektovat veškeré relevantní podmínky plnění uvedené ve vzoru smlouvy. Rozpor

16 s podmínkami uvedenými ve vzoru smlouvy je důvodem pro vyřazení nabídky uchazeče a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. g) Návrh smlouvy Návrh Smlouvy o realizaci dodávky a služeb odpovídající příslušnému závaznému vzoru smlouvy dle této zadávací dokumentace, doplněný o relevantní údaje na vyznačených místech. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. h) Údaje o subdodávkách Uchazeč předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli. V seznamu budou specifikovány části plnění veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu svěřit konkrétním subdodavatelům. Doklad musí obsahovat identifikační údaje všech subdodavatelů a procentuální vyjádření podílu plnění subdodavatele na celkovém objemu veřejné zakázky, tj. celkové nabídkové ceně. i) Údaje o statutárních orgánech Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele j) Údaje o akcionářích Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnné jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek k) Prohlášení k zakázaným dohodám Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 9.4. Obsah svazku Kvalifikace Svazek označený jako Kvalifikace musí obsahovat Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (viz příslušná ustanovení této zadávací dokumentace). - výpisy z rejstříku trestů osob i právnických osob a) + b) - konsolidované čestné prohlášení 4.1. c) a následující - potvrzení finančního úřadu f) - potvrzení příslušného orgánu či instituce (soc. zabezp.) 4.1. h) - výpis z obchodního rejstříku 4.2 a) - kopie odpovídajícího živnostenského listu 4.2. b) - čestné prohlášení k ekonom. způsobilosti (je součástí konsol. ČP) Seznam významných dodávek včetně předepsaných příloh a) (uchazeč předloží tolik příloh č. 3, do kolika částí podává nabídku) - seznam techniků s příslušným oprávněním 4.4.b) (uchazeč uvede tolik kvalifikovaných techniků, aby bylo zřejmé, že má zajištěný servis každého z nabídnutých přístrojů) - smlouvy 4.10 a/nebo 4.11 připadá-li v úvahu

17 O možnosti dokládat základní a profesní kvalifikaci výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů viz poznámka k čl. 4, Obsah CD - ROM Jedná se o datový nosič, jehož obsahem je kompletně zpracovaná nabídka uchazeče včetně všech příloh velektronické podobě. (Doklady opatřené podpisem jako scany podepsaných dokumentů) Datový nosič musí být zabezpečen proti přepsání. Data na datovém nosiči musejí být uspořádána do jednotlivých složek v členění Kvalifikace a Nabídka část A a/nebo Nabídka - část B a/nebo atd Jazyk nabídky Veškeré doklady v obálce s nabídkou uchazeče budou vyhotoveny v českém (slovenském) nebo anglickém jazyce (příp. v jiném cizím jazyce s úředně ověřeným překladem do některého z uvedených jazyků). V české (slovenské) nabídce se připouští uvedení v ČR běžně užívaných anglických odborných výrazů v relevantním oboru. Případně přiložené brožury, aplikační listy, doplňující informace o nabízených přístrojích apod., mohou být v libovolném cizím jazyce. 10. Důvody vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče Obecné důvody vyřazení Zadavatel může nabídku uchazeče ze zadávacího řízení vyřadit a uchazeče bezodkladně vyloučit v případě, že: a) uchazeč v nabídce nedoloží veškeré doklady a dokumenty požadované zadávací dokumentací v předepsaném rozsahu a formě, b) nabídka uchazeče bude v rozporu s podmínkami této zadávací dokumentace a požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci uvedených, c) uchazeč v návrhu smlouvy učiní takové změny, které neodpovídají ustanovení této zadávací dokumentace, d) nabídka uchazeče bude obsahovat nepravdivé nebo jinak zavádějící údaje, informace nebo dokumenty, e) nabídka uchazeče bude obsahovat takové přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, f) v dalších případech vyplývajících ze ZVZ nebo z této zadávací dokumentace Nedostatečná technická úroveň přístrojů V rámci posouzení nabídek se prověří, jak nabízené přístroje splňují minimální požadavky specifikované pro každého přístroj (sestavy) v příloze č. 1 k této ZD. Pokud u jakéhokoliv přístroje, nabízeného v kterékoliv části A až F nebude splněn některý z požadavků, bude taková nabídka v příslušné části vyřazena z posuzování pro nedostatečnou technickou úroveň.

18 11. Kritéria hodnocení nabídek Jednotlivé části zakázek se budou hodnotit samostatně. Výběr nejvhodnější nabídky za každou část bude proveden pětičlennou hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem. Komise bude hodnotit nabídky na základě níže hodnotících kritérií uvedených v Tabulce č. 2: Tabulka č. 2 Hodnotící kritéria Kritérium Váha kritéria I Celková nabídková cena dodávky 60 % II Technická úroveň 35 % III Cena servisní hodiny 5% 12. Způsob hodnocení nabídek Kritérium I - Celková nabídková cena dodávky Nejvýhodnější je nejnižší hodnota. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky Kritérium II - Technická úroveň Každé zařízení uvedené v části A až J bude posuzováno s ohledem na detailní technické požadavky na stroj, popř. přístroj a software dle dílčích kritérií uvedených u detailního popisu každého přístroje (sestavy) v příloze č. 1. Bodové zisky za jednotlivé parametry budou přepočteny jejich vahou uvedenou v tabulce a sečteny. Poznámka: Součástí dílčích hodnocených kritérií je i to, zda dodavatel ke svému zařízení poskytuje manuál v češtině. Zadavatel zdůrazňuje, že má na mysli úplný překlad originálního manuálu. Žádné základní či simple manuály bodově honorovány nebudou Kritérium III - Cena servisní hodiny Předmětem hodnocení tohoto kritéria u všech částí A až J veřejné zakázky bude nabídková cena za předmět plnění dle bodu 5.2, uvedená uchazečem ve struktuře uvedené v Tabulce č. 1 v bodu 8.3 zadávací dokumentace. Pro hodnocení bude použit čtyřnásobek ceny servisní hodiny + paušální náklady. (Modelový servisní zásah) Nejvýhodnější je nejnižší hodnota. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Poznámka: V případě, že některý z účastníků nabídne bezplatný servis, bude pro hodnocení ostatních nabídek použita srovnávací hodnota 1.

19 Michal Ottis

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu,

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu, ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Se sídlem: Zastoupený: Telefon: IČ/DIČ: Bankovní spojení: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou

Více

Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel

Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Č.j.: S 19823/2015-O8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky,

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

HUBRU - Nábytek a kancelářské vybavení do Laboratoře pro studium lidského chování

HUBRU - Nábytek a kancelářské vybavení do Laboratoře pro studium lidského chování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - Nábytek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení podle 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky a stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

Tropická a subtropická laboratoř pavilonu FLD II.

Tropická a subtropická laboratoř pavilonu FLD II. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Tropická a subtropická

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Čisté silnice v obci Vrbice zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka výpočetního a datového centra pro projekty NTIS a CTPVV. Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka výpočetního a datového centra pro projekty NTIS a CTPVV. Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím

Více

Česká republika, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, tel. 244 024 502, fax. 244 024 530

Česká republika, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, tel. 244 024 502, fax. 244 024 530 Česká republika, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, tel. 244 024 502, fax. 244 024 530 Č. j. VS 88/005/004/2014-50/INF/916 Praze dne 11. 8. 2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace OBEC OSOVÁ BITÝŠKA Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na služby Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Digitally signed by Prof.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584 Název veřejné zakázky: Stavební úpravy objektu č.p. 1749, Němčická 4, pro účely mateřské

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zadávací dokumentace veřejné zakázky Stroje a zařízení Zadávací dokumentace obsahuje: Podrobné základní podmínky zadávacího řízení Část č. 1 Krycí list nabídky Část č. 2 Obchodní podmínky Část č. 3 A Obchodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku v rámci LXIV. Výzvy Ministerstva životního prostředí České republiky na dodávku s názvem: Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady - Obec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání jednoho páru temných optických

Více

Textová část zadávací dokumentace SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VRANOVICE

Textová část zadávací dokumentace SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VRANOVICE Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VRANOVICE Obsah 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání jednoho temného optického

Více

1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky... 3. 1.1. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV... 3

1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky... 3. 1.1. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV... 3 č Ý ý ú Á č ú Á Á Í Ř É Á á í í č š ě í ší á í Á Í Í Ř É Á Á É Ř É ňí í í á í ž č š ě í ší Ř á ů é á č í Ž í ř í í á í č š ě í ší Ř Obsah 1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky... 3 1.1. Klasifikace

Více