U s n e s e n í č. 6 /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4"

Transkript

1 U s n e s e n í č. 6 / ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starostky o práci samo za uplynulé období od Zastupitelstvo města schvaluje zveřejňování anonymizovaných zápisů ze ZM na webových stránkách města, přičemž osobní nahlížení podle zákona do těchto dokumentů bude nadále možné osobám daných zákonem o obcích Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č.st. 573 s domem č.p. 311 a pozemku p.č. 744/16, Jílové u Prahy jedinému zájemci, panu M. K., za nabídkovou cenu ,-- Kč. Náklady spojené s kupní smlouvou (vklad) hradí prodávající, daň z převodu hradí prodávající Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín pro podávání nabídek na prodej pozemku p.č. 1835/39 les o výměře 61 m 2 s chatou č.ev. 41 v k.ú. Jílové u Prahy dle Pravidel pro prodej rekreační chaty č. ev. 41, k.ú. Jílové u Prahy do do hod Zastupitelstvo město ukládá Radě města zjistit případnou cenu demolice chaty č. ev. 41 k.ú. Jílové u Prahy Zastupitelstvo města rozhodlo, že v roce 2015 nevyužije předkupní právo k žádné stavbě pro rodinnou rekreaci na katastrech města Jílové u Prahy, Luka pod Medníkem, Borek nad Sázavou, ani se v případech, kdy mu nebylo nabídnuto využití předkupního práva, nebude domáhat na nabyvateli převedení věci za příslušnou úplatu (= skutečnou kupní cenu). Město Jílové u Prahy nehodlá pro tyto účely vyčlenit v rozpočtu pro rok 2015 žádnou částku. Zastupitelstvo města se současně nevzdává možnosti rozhodovat o případné specifické nabídce, zejména z hlediska její finanční výhodnosti Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 156/6 orná půda, k.ú. Borek nad Sázavou, o výměře cca 271 m Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 4/2014, bod a přijímá následující usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. st zast. plocha a nádvoří o výměře 7 m 2, k.ú. Jílové u Prahy, který byl geometrickým plánem č /2014, vyhotoveným Ing. Marií Koštovou, schváleným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ dne oddělen z pozemku p.č. 727/3, dále prodej pozemku p.č.st. 57/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 42 m 2, k.ú. Jílové u Prahy, označeného takto dle geometrického plánu č /2014, vyhotoveného Ing. Rudolfem Smíškem, schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha západ dne , dále prodej pozemku p.č.st zast. plocha a nádvoří o výměře 72 m 2, k.ú. Jílové u Prahy a pozemku p.č. st. 72 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m 2 v k.ú. Borek nad Sázavou, za celkovou kupní cenu ,-- Kč, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: Náklady spojené s kupní smlouvou (vklad) nese strana kupující Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č a č. 51 viz přiložená tabulka. Rozpočtové opatření č název a název y ÚZ příjmy v Kč výdaje v Kč Bytové 3612 hospodářství 2324 Přijaté nekapit. Náhrady Bytové 3612 hospodářství 5151 Studená voda komunikací 6121 Stavby 5171 Opravy a udržování Usnesení ze zasedání ZM

2 Komunikací 3314 Knihovna 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru Knihovna 5021 Ostatní osobní výdaje Knihovna Knihovna 5171 Opravy Služby telekomunikací DDHM Územní rozvoj 6901 Kapitálové rezervy Základní školy 6121 Budovy, stavby Nespecifikované 6320 pojištění 2322 Přijaté pojistné náhrady Komunální služby, územní rozvoj 5171 Opravy a udržování komunikací 6121 Stavby Komunikací 5171 Opravy a udržování 3314 Knihovna 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru Knihovna 5021 Ostatní osobní výdaje Knihovna Knihovna 5171 Opravy Služby telekomunikací DDHM Silnice 5156 PHM Silnice 5163 Služby pen.ústavů Stavby Komunikací Komunikací 5171 Opravy a udržování Knihovna 5139 Materiál Knihovna 5137 DHDM Usnesení ze zasedání ZM

3 2310 Pitná voda 6121 Stavby Pitná voda 5139 Materiál Péče o zeleň 5171 Udržování Péče o zeleň 5169 Služby Silnice 5011 Platy zaměstnanců 5162 Telefony Internet Právní služby Program.vybavení Zpracování dat, služby IT Silnice 5424 Náhrady mezd v době nemoci Knihovna 5011 Platy zaměstnanců Knihovna 5424 Náhrady mezd v době nemoci Kultura 5011 Platy zaměstnanců Kultura 5424 Náhrady mezd v době nemoci Kultura 5167 Školení Kultura 5169 Služby Kultura 5171 Udržování Kultura 5168 Služby IT Ostatní kultura 5167 Školení Ostatní kultura 5169 Služby Byty 5153 Plyn Byty 5154 Elektřina Péče o zeleň 5011 Platy zaměstnanců Péče o zeleň 5424 Náhrady mezd v době nemoci Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Náhrady mezd v době nemoci Požární ochrana 5156 PHM Požární ochrana 5162 Telefony Volby zastupitelstvo Volby zastupitelstvo 5169 Služby Cestovné 54 Činnost 5011 Platy zaměstnanců Činnost 5424 Náhrady mezd v době nemoci Činnost 5021 Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost 5341 Převody vl.fondům hospod.činnosti Usnesení ze zasedání ZM

4 4122 Neinv.transfery od krajů Kultura 5169 Služby Kultura 5194 Věcné dary Transfery od region.rad Transfery ze státních fondů Investiční transfery od region.rad , Silnice 6121 Stavby , Neinvestiční transfery - SF Komunální služby, územní rozvoj 5171 Opravy a udržování Knihovna 5137 DDHM Ostatní Komunikace Ostatní záležitosti v kom.dopravě 6121 Stavby Přijaté kapitál. Náhrady Silnice 5139 Materiál 3000 Pečovatelka 2324 Přijaté kapitál. Náhrady 289 Pečovatelka 5154 Elektřina Příjmy z prodeje KD drob.majetku 5139 Materiál Kanalizace 5171 Opravy a udržování Rozpočtové opatření č. 48 Vyúčtování dotace na volby do 1/3 Senátu a do zastupitelstev obcí konaných a očekávaných výdajů , , , , , , , , ,56 4 Usnesení ze zasedání ZM

5 Rozpočtové opatření č. 49 Přesun finančních prostředků mezi paragrafy název a název y ÚZ příjmy v Kč výdaje v Kč 5499 Neinvestiční transfery - SF Komunální služby, územní rozvoj 5171 Opravy a udržování Ostatní Komunikace 6121 Stavby Dopravní obslužnost 5193 Výdaje na dop.obslužnost Kanalizace 5171 Opravy a udržování Sdělovací prostředky Sdělovací prostředky 5021 Osobní výdaje Služby DDHM Územní rozvoj 6901 Kapitál. výdaje Materiál Rozpočtové opatření č. 51 Úprava rozpočtu za měsíc listopad 2014 název a název y příjmy v Kč výdaje v Kč 2212 Silnice 5139 Materiál 2212 Silnice 5156 PHM Silnice 5171 Opravy Silnice 5134 Prádlo, obuv Kanalizace 6121 Budovy, stavby Kanalizace 5171 Opravy Knihovna 5011 Mzdy Knihovna 5424 Náhrady mezd v nemoci Knihovna 5021 Dohody Byty 5139 Materiál Byty 5154 Elektřina Péče o zeleň 5137 DDHM Péče o zeleň 5139 Materiál Materiál DDHM Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatřením č. 50 Rekultivace skládka služby zavedení y služby 5169 v rámci paragrafu Rozpočtové opatření č. 50 Rekultivace skládka - služby název a název y ÚZ příjmy v Kč výdaje v Kč 5 Usnesení ze zasedání ZM

6 Ostatní nakládání s odpady 6121 Budovy, stavby Ostatní nakládání s odpady 5169 Služby Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 53 zvýšení výdajů na investiční akci Modernizace MŠ ve výši na paragraf 3111, a Rozpočtové opatření č. 53 Modernizace Mš Tyršova vícepráce název a název y ÚZ příjmy v Kč výdaje v Kč Školka 6121 Stavba 3636 Územní rozvoj 3901 Kapitál. Rezervy Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o průběhu a ukončení Rekonstrukce MŠ Tyršova k a požaduje průběžné informace o reklamaci chyb projektu Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 52 úprava rozpočtu ke konci roku Rozpočtové opatření č. 52 úprava rozpočtu ke konci roku 2014 název a název y ÚZ příjmy v Kč výdaje v Kč Kultura 4111 Přijatá dotace 3319 Kultura 5169 Služby 6399 Ostatní fin.operace 1122 Daň z příjmu PO za obce Platby daní a poplatků SR Ostatní činnosti 5363 Úhrady sankcí Údržba města 5171 Opravy Silnice 5156 PHM Silnice 5163 Služby pen.ústavů Silnice 5139 Materiál Silnice 5169 Služby Silnice 5171 Opravy Pitná voda 6121 Stavby Pitná voda 5171 Opravy Ostatní komunikace 6121 Stavby Územní rozvoj 6901 Kapitál. Rezervy Kanalizace 5171 Opravy Knihovna 5151 Voda Územní rozvoj 6121 stavby Zeleň 5137 DDHM Usnesení ze zasedání ZM

7 3745 Zeleň 5169 Služby Byty 5137 DDHM Byty 5154 Elektřina Byty 5163 Služby peněž. Ústavů Ostatní odpad 5139 Materiál Odpad 5139 Materiál Byty 5151 Voda Bezpečnost 5167 Školení Bezpečnost 5171 Opravy Hasiči 5171 Opravy Hasiči 5169 Služby Hasiči 5163 Peněž. Služby Materiál 5139 Materiál Územní rozvoj 5171 Opravy Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2015 na dobu do schválení rozpočtu města Jílové u Prahy na r Po tuto dobu bude město Jílové u Prahy čerpat výdaje pouze ve výši 1/12 rozpočtu r měsíčně, tj. pouze na nutné provozní výdaje, vratky z vyúčtování dotací, neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, výplaty mezd, platů a náhrady nemocí, závazky ze smluv (zejména platby energií, výdaje za telefony apod.), cestovné a případné havárie a investiční dotace z roku 2014 fakturované v roce A úhrady faktur, spojených s investičními akcemi realizovanými v roce 2014, se splatností v roce 2015, a to jak dotovaných, tak nedotovaných Zastupitelstvo města pověřuje pro volební období zastupováním Města Jílového u Prahy na jednáních Valných hromad akciové společnosti Úpravna vody Želivka, a.s starostku Mgr. Květou Halanovou Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád zastupitelstva města Jílové u Prahy v předloženém znění, které je nedílnou součástí usnesení Zastupitelstvo města podporuje realizaci obchodní zóny - projekt OZ Jílové u Prahy Radlík firmy ALBET spol. s r.o., IČO , se sídlem v Dobřichovicích, Fügnerova 195, zastoupená Ing. Petrem Doležalem, jednatelem společnosti a souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci za podmínek zapracování článku dohody, ve kterém bude ustanoveno, že firma Albet spol.r.o. vybuduje chodník na náměstíčko Radlík a realizuje protihluková opatření chránící nejbližší obytnou zástavbu, zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem dohody Zastupitelstvo města ukládá Radě města dále jednat s firmou Pozemní komunikace Bohemia, a.s., Václavské náměstí 831/21, Praha 1 Nové Město, IČ: o výši sankce za neplnění termínu dokončení akce Výstavba chodníku Nádražní ulice, Jílové u Prahy zvýšení bezpečnosti chodců 1. etapa z důvodu velmi nízkého návrhu kompenzace za porušení smluvní povinnosti. Pavel Pešek v.r. místostarosta Mgr. Květa Halanová v.r. starostka 7 Usnesení ze zasedání ZM

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 15. 04. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf,

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více