dotacemi Praktický průvodce Dubnové dotační novinky Téma měsíce: Kontroly 4/14 duben 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dotacemi 2014 2020 Praktický průvodce Dubnové dotační novinky Téma měsíce: Kontroly 4/14 duben 2014"

Transkript

1 Praktický průvodce 4/14 duben 2014 dotacemi Ověřené informace a návody kdy, kam a jak podat žádost a uspět Dubnové dotační novinky Téma měsíce: Kontroly

2 tiráž editorial obsah AKTUÁLNĚ ročník 1 I číslo 4 I duben 2014 UKÁZKA Vydavatel Nakladatelství FORUM s.r.o. Adresa redakce Na Březince 1513/ Praha 5 Šéfredaktorka PhDr. Eva Bláhová Zákaznický servis tel.: fax: Jazyková úprava Mgr. Jana Vašinová Fotografie archiv autorů Grafická úprava a zlom Renata Brtnická Objednávka předplatného fax: Informace o předplatném a služby zákaznického servisu Jitka Drahošová tel.: Cena ročního předplatného verze BASIC 2490 Kč bez DPH (pouze tištěný zpravodaj) verze OPTIMUM 3735 Kč bez DPH (tištěný zpravodaj, online verze, poradenství od odborníků) Zpravodaj vychází jako měsíčník celkem desetkrát ročně (v létě a na přelomu roku vychází dvojčíslo). Přetisk a jakékoli šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků. Nakladatelství FORUM s.r.o., 2014 Vážené dámy, vážení pánové, vážení zájemci a žadatelé o finanční podporu ze zdrojů EU, v dubnovém čísle opět přinášíme spektrum aktuálních a ověřených informací od odborníků stejně jako rady pro usnadnění vaší práce. Věřím, že hlavní téma tedy kontroly a nejčastější pochybení, kterých se doupouštějí příjemci dotací, vám pomůže vyhnout se problémům ve vaší vlastní praxi. Na květen pro vás připravujeme mimo jiné další přehled aktuálních rychlovýzev těším se na setkání s vámi! Obsah ukázky: 3 AKTUÁLNĚ Novinky z dotačního dění 4/ TÉMA MĚSÍCE Nejčastější pochybení při kontrolách v rámci strukturálních fondů Ing. Ondřej Hartman, Ernst & Young 7 SVĚT ŽADATELŮ Kontroly dotací: proč jsou v současné době tak přísné? Ing. Milena Smržová, Ministerstvo financí ČR 10 SERVIS + PŘÍŠTĚ Aktuální výzvy pro přijímání žádostí Novinky z dotačního dění 4/2014 Kondicionality pro nové období / Další program vyhlášen / Zadávací směrnice EU zveřejněny Co budou obnášet tzv. kondicionality pro nové programové období ? Jak uvedl eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění László Andor koncem března při návštěvě Prahy, ztráta evropských peněz v letošním roce na rozdíl od loňska nám iminentně nehrozí:... po ztrátě prostředků v roce 2013 tu bezprostřední ohrožení pro rok 2014 není, ještě se s tím dá mnoho dělat. Je každopádně potřeba pokračovat v práci na zlepšení implementace ESF. Vláda by mohla ještě více využívat zjednodušené vykazování nákladů na řadu užitečných investic, například pro zvýšení kapacity mateřských školek či zvýšení dostupnosti pedagogických asistentů, řekl pro EurActiv.cz. Přiblížil také tzv. kondicionality pro období , tj. podmínky, které budou členské státy muset splnit, aby mohly čerpat podporu. Klíčovou kondicionalitou je podle Andora služební zákon ten má pomoci modernizaci veřejné správy. Určitě sem patří také existence strategického politického rámce na podporu zaměstnanosti mladých lidí včetně tzv. záruky pro mladé, která má zajistit, že každý nezaměstnaný nebo neaktivní člověk mladší 25 let dostane během čtyř měsíců kvalitní příležitost zaměstnání, stáže, odborného školení či dalšího vzdělávání. Každý by měl dostat alespoň jednu slušnou šanci, se kterou pak už samozřejmě musí naložit podle svého. Taková záruka příležitosti je velmi důležitá pro zamezení pocitu marnosti mezi mladou generací v době slabé hospodářské situace a pro předejití úpadku lidského kapitálu. Česká vláda se rozhodla k tomuto zřídit program, který by měl zahrnout úřady práce, školy, zaměstnavatele a jejich svazy, odbory, neziskové organizace a další aktéry a pomoci zlepšit spolupráci mezi nimi. Očekávané nové zadávací směrnice EU byly zveřejněny Jak informovala advokátní kancelář MT Legal, v Úředním věstníku Evropské unie byly na samém konci března zveřejněny dlouho očekávané nové směrnice, jež upravují zadávání veřejných zakázek. Jedná se o tři směrnice, jmenovitě jsou to: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí. Lhůta pro vnitrostátní transpozici směrnic je podle zprávy MT Legal stanovena do 18. dubna 2016, nicméně v případě České republiky se předpokládá dřívější přijetí nové právní úpravy. Již do konce května 2014 by měl být předložen vládě návrh věcného záměru nového zákona a ještě v říjnu letošního roku jeho paragrafové znění. Obsahu a především dopadu zadávacích směrnic na příjemce dotací se budeme podrobněji věnovat v příštích číslech a očekáváme, že vyvolají zajímavou diskusi. Nový program na podporu rozvoje pracovních příležitostí Program s názvem Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje vyhlásila ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová na začátku dubna. Podle informací ministerstva pro místní rozvoj je cílem programu vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost v postižených regionech a tím zvýšit jejich hospodářskou výkonnost. Program je určen jak pro obce a kraje nebo jimi zřízené právnické osoby, tak i pro fyzické a právnické osoby s doložitelnou minimálně jednoletou aktivní podnikatelskou historií. Dělí se na dva dotační tituly: v rámci jednoho budou podávat žádosti o dotaci fyzické a právnické osoby, v rámci druhého obce a kraje. Jak uvádí MMR, bude podpořeno pořízení, technické zhodnocení nebo modernizace hmotného či nehmotného investičního majetku, zejména budov a pozemků bezprostředně s nimi souvisejícími, strojů, zařízení a informačních systémů. Zásadní podmínkou pro poskytnutí dotace je, že projektový investiční záměr a následné vytvoření minimálně jednoho pracovního místa pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru bude realizováno na území Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje. Pro program bylo schváleno 300 mil. korun. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje 7. dubnem, do 15. května musí být žádost o poskytnutí dotace i se všemi povinnými přílohami doručena na Ministerstvo pro místní rozvoj. 2 Praktický průvodce dotacemi I DUBEN 2014 Praktický průvodce dotacemi I DUBEN

3 Téma měsíce téma měsíce Nejčastější pochybení při kontrolách v rámci strukturálních fondů Ing. Ondřej Hartman Manažer Ernst & Young pro služby veřejného sektoru Při kontrolách dotací se klade velký důraz na veřejné zakázky. Je proto nezbytné upozornit žadatele/ příjemce finanční podpory na pochybení, která se při kontrolách a auditech projektů financovaných z různých operačních programů v České republice často opakují. Vezměte si poučení pro vlastní praxi! Nejprve si uveďme několik vybraných důvodů, proč k těmto chybám dochází, aby případný příjemce/zadavatel, případně administrátor veřejné zakázky nebyl překvapen, až se s některým z důvodů setká. Odhlédneme-li od jistě nejčastějšího důvodu, kterým je nepozornost nebo neznalost požadovaných pravidel ze strany příjemce/zadavatele, je jedním z obecně vnímaných důvodů častých chyb zadavatelů u výběrových řízení složitost pravidel zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), resp. jeho časté změny (např. novelizace k znamenala řadu dalších povinností, se kterými se zadavatelé evidentně ne zcela sžili). U výběrových řízení zadávaných v rámci projektů financovaných z fondů EU je pak situace dále komplikována následujícími faktory: (i) dalšími pravidly poskytovatele dotace, která musí zadavatel plnit nad požadavky ZVZ (například dodatečné povinnosti týkající se uveřejnění výzvy k podání nabídek, speciální ustanovení smlouvy, zvláště upravený střet zájmů apod.), (ii) vývojem rozhodovací praxe v průběhu let na úrovni poskytovatele dotace a dalších kontrolních orgánů v rámci implementační struktury fondů EU (to, co prošlo např. v roce 2009, dnes již neprojde), Nejčastěji dochází k chybám kvůli nepozornosti či neznalosti pravidel ze strany zadavatele (iii) nejednotnou rozhodovací praxí různých kontrolních orgánů (poskytovatel dotace může mít jiný názor, než který následně prezentuje auditní orgán Ministerstva financí, Nejvyšší kontrolní úřad nebo auditoři Evropské komise). Příjemci dotací z fondů EU se tak musí vyrovnat s ne zcela přehledným systémem pravidel, a to nejen pro zadávání zakázek. Stále častěji se proto příjemci, kterým byla identifikována pochybení, o nichž do té chvíle nemuseli mít ani tušení, obrací na nezávislý soudní přezkum. Na této úrovni již tedy k soudním sporům dochází. Jako kacířská se však prozatím jeví myšlenka, že se někdy bude některý řídicí orgán operačního programu nebo členský stát Evropské unie bránit obdobnou cestou vůči závěrům auditorů Evropské komise. Jak minimalizovat pochybení? Pokud jde o samotná pochybení, která opakovaně identifikujeme při naší kontrolní a auditní praxi, domnívám se, že by se velmi dobře dal sestavovat pravidelný (například roční) žebříček těchto pochybení. Některá pochybení je možné docela úspěšně vyřešit edukativní činností poskytovatelů dotací, jiná se ale drží stále vysoko v žebříčku již po mnoho let. Odstranění těchto pochybení tedy nebude možné provést jednoduchou formou a bude třeba zavést zásadnější opatření. Mezi taková opatření lze jistě počítat kontrolu výběrových řízení poskytovatelem dotace již v průběhu jejich realizace. Některé operační programy v České republice tak mají nastaven systém, při kterém sledují postup příjemce/zadavatele v následujících krocích: (i) zadávací dokumentace (připomínkování návrhu zadávací dokumentace), (ii) posouzení a hodnocení nabídek (přítomnost poskytovatele dotace na jednání hodnoticí komise, resp. připomínkování dokumentace týkající se posouzení a hodnocení nabídek, tj. před výběrem nevhodnější nabídky), (iii) smlouva (připomínkování návrhu smlouvy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem). Tento postup zpomaluje proces zadání zakázky a zvyšuje jeho administrativní náročnost pro příjemce. Na poskytovatele dotace klade rovněž značné administrativní nároky, ale může být účinnou cestou, jak omezit možná rizika či přímo pochybení příjemce. Je ovšem třeba pokračovat v komunikaci s příjemcem i při následující realizaci projektu, kdy příjemci uskutečňují podstatné úpravy předmětu zakázky či jiné změny. Pochybení včerejška... V minulosti bylo možné do našeho po- myslného žebříčku zařadit například následující pochybení: 1. záměna kvalifikačních a hodnoticích kritérií, kdy byla hodnocena kritéria, která se vážou k dodavateli a nepředstavují přímou vazbu k nabídce nebo hodnocení smluvních pokut, 2. nesoulad mezi údaji uveřejněnými na národní úrovni a v evropském věstníku, 3. diskriminačně stanovená ekonomická a finanční kritéria (obrat, pojištění za škodu způsobenou třetí osobě apod.). Příčina těchto pochybení byla nakonec odstraněna, a to zcela různým způsobem. V případě bodu jedna se to podařilo především rozhodnutími Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, resp. nálezy z auditů Evropské komise a edukativní prací poskytovatelů dotací, a následně došlo i ke změně ZVZ v tomto smyslu. V případě bodu dvě pak automatickým přebíráním informací z národního Věstníku veřejných zakázek (resp. ISVZ), čili technickým řešením. Konečně v případě bodu tři došlo v rámci novelizace k jednoduše k vypuštění těchto kritérií ze ZVZ (resp. prokazování pouze čestným prohlášením). Pochybení dneška... Některá pochybení z minulosti však přetrvávají a drží se stále v našem pomyslném žebříčku. Jedná se především o ta, která lze shrnout pod základní principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Pojďme se na ně podívat blíže. 1. Nedostatečně jasné či diskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky Nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky může mít vliv na (a) kvalitu nabízeného plnění nebo na (b) srovnatelnost obdržených nabídek. Tyto případy lze ilustrovat u projektů financovaných z Evropského sociálního fondu například u výběrových řízení na kurzy, kde nebyla dostatečně vymezena délka jedné vyučovací hodiny (45 minut vs. 60 minut), počet účastníků, počet skupin, úroveň účastníků apod. Dalším problémem bývá vymezení předmětu zakázky, pokud má jít o akreditované kurzy. Zadavatel specifikuje požadavek na zaměření a hodinový rozsah kurzu, avšak akreditovaný kurz v požadovaném hodinovém rozsahu nemusí existovat. Například u IT kurzů podle ECDL je akreditací dán určitý rozsah hodin, avšak pokud zadavatel specifikuje nižší počet hodin, pak nebude nikdo schopen takový kurz nabídnout. Zadavatel v lepším případě nedostane žádné nabídky, v tom horším dostane nabídky, které nebudou splňovat požadovaný rozsah hodin, a bude stát před problémem, zda akceptovat nabídky s různým počtem hodin, resp. nesouladem se zadávací dokumentací, pokud si ovšem tento problém vůbec uvědomí. S diskriminací se také setkáváme u stanovení metody hodnocení 2. Dělení předmětu zakázek nebo naopak spojování předmětu zakázek Při definici předmětu zakázky musí příjemce/zadavatel přemýšlet nad tím, jak by bylo možné některé výdaje rozpočtu spojit do jednoho zadávacího řízení a které položky naopak nakoupit odděleně. Toto cvičení se standardně děje již při přípravě projektové žádosti, nicméně zde ještě obvykle příjemce nemá detailní informace o tom, zda by různé spojení výdajů do jednoho výběrového řízení bylo v souladu s pravidly dotačního programu. Pokud následná kontrola zjistí problém v této oblasti, odvolávky na projektovou žádost nemusí před kontrolním orgánem fungovat. Příjemci/zadavatelé se také musí zabývat otázkou, zda nediskriminují některé dodavatele tím, že chtějí nabídku na spolu nesouvisející předměty. Může jít například o situaci, kdy je v rámci projektu na vybavení školicího centra vybrán společný dodavatel pro nákup IT techniky, projekční techniky i nábytku nebo je u stavebních zakázek součástí zakázky také vybavení objektu nábytkem. Příjemce může zvážit také postup dle 98 ZVZ, tj. rozdělit zakázku na části. Je však třeba počítat s tím, že především u menších částí s předpokládanou hodnotou v řádu desítek či stovek tisíc korun nemusí mít dodavatelé dostatečný zájem o podání nabídek na tyto části. Pak příjemce/zadavatel (po odsouhlasení ze strany poskytovatele dotace) zadává danou část napřímo přímým oslovením, protože tato nedosahuje hodnoty, u které je třeba provádět výběrové řízení, případně postupuje jiným zjednodušeným způsobem. 3. Nepřiměřené (diskriminační) vymezení kvalifikačních předpokladů Častokrát se setkáváme s diskriminačním vymezením technických kvalifikačních předpokladů, a to v oblasti požadovaných významných služeb dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ nebo v oblasti požadavků na realizační tým 56 odst. 2 písm. b)/e) ZVZ. Diskriminace v oblasti významných služeb může být spatřována ve dvou ohledech. Za prvé v počtu požadovaných referenčních projektů, kde tyto projekty skutečně souvisí s předmětem zadávané zakázky. S tímto souvisí i požadavek na nepřiměřeně vysokou hodnotu referenčních zakázek. Za druhé může být problém vůbec v požadavku na nesouvisející referenční zakázky. Jako příklad lze uvést zakázku v oblasti implementace efektivního procesního řízení, u které zadavatel stanovil požadavek na šest zakázek v oblasti procesního auditu a dvě zakázky v oblasti řízení lidských zdrojů. Obdobně doporučujeme dát si pozor na požadavek na zkušenosti s projekty financovanými ze strukturálních fondů či přímo konkrétního fondu EU (Fond soudržnosti, Fond pro obnovu a rozvoj nebo Evropský sociální fond). Toto lze akceptovat pouze u zakázek, které velmi úzce souvisí s daným předmětem, například u služeb administrace projektu, určitě však ne u stavebních prací či jakýchkoli dodávek. Nepřiměřené požadavky na realizační tým se objevují v nepřiměřené délce praxe, v nepřiměřeném počtu čle- 4 Praktický průvodce dotacemi I DUBEN 2014 Praktický průvodce dotacemi I DUBEN

4 téma měsíce svět žadatelů nů realizačního týmu nebo také v požadavcích na jejich odborné zkušenosti. Zadavatel by si měl ujasnit, které experty bude skutečně k výkonu zakázky potřebovat, a stanovit v souladu s tím i jejich délku praxe apod. Zadavatel u zakázek dle ZVZ po tzv. aprílové novele (zákon č. 55/2012 Sb.) je povinen zpracovat tzv. odůvodnění veřejné zakázky, ve kterém mimo jiné uvádí také odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky. I přes tento instrument se setkáváme se zakázkami, kde se lze úspěšně domnívat, že zadavatel toto posouzení provedl nedostatečně. Situace je však jistě častější u zakázek malého rozsahu. 4. Netransparentní či diskriminační popis způsobu a metody hodnocení nečíselných hodnoticích kritérií Stanovení hodnoticích kritérií není jednoduchý úkol, a zadavatelé se tak pro jistotu často uchylují k nejnižší nabídkové ceně. Zadavatel tudíž ale obvykle neobdrží ekonomicky nejvýhodnější nabídku, neboť nemá možnost hodnotit kvalitu předložených nabídek. V případě využití jiných kritérií, než je cena, se však setkáváme s tím, že tato kritéria jsou stanovena tak, že není jednoznačně zřejmé, co a jak bude zadavatel hodnotit. Následně dochází k netransparentnímu postupu při hodnocení, hodnoceny jsou skutečnosti, které zadavatel v zadávací dokumentaci nevymezil, nebo není přidělení bodů jednotlivým nabídkám dostatečně odůvodněno. S diskriminací se ovšem setkáváme také u stanovení metody hodnocení. Mezi takové metody řadíme ty, u kterých výsledek závisí na počtu obdržených nabídek, nebo ty, jež pevně stanoví bodové rozdíly mezi první, druhou a dalšími nabídkami v pořadí (např. první 100, druhá 90, třetí 80 atd.). Důvodem je skutečnost, že tyto metody neodráží skutečnou kvalitu nabídek dle názoru hodnoticí komise. Malý rozdíl v kvalitě tak může mít za následek i zásadní rozdíl v počtu bodů obdržených v této části hodnocení, a celkové hodnocení tak již nemusí odrážet skutečnou ekonomickou výhodnost jednotlivých nabídek. 5. Nevyloučení uchazeče při nedoložení požadované kvalifikace a dokumentace posouzení kvalifikace Opakovaně se potkáváme se zjištěními v oblasti chybného posouzení kvalifikace ze strany hodnoticí komise nebo komise pro posouzení kvalifikace. Jedná se o nedostatky nabídek, které nebyly odhaleny komisí a jejichž odhalení by mělo za následek buď doplnění nabídky, či její vyřazení z dalšího procesu. V situaci, kdy přichází kontrola ex post, však již mnoho řešení nezbývá. Zadavatelé by tak měli dbát větší péče při posuzování nabídek. Další pochybení v oblasti kvalifikace pak vyplývají z nedostatečné implementace požadavků novelizace ZVZ k Jedná se především o chybějící protokol o posouzení kvalifikace, který je požadován až touto novelou. Zadavatelé často uvádí informaci o posouzení kvalifikace do zápisu o posouzení a hodnocení nabídek, což je však z hlediska ZVZ nedostatečné. 6. Změna podmínek smlouvy uzavírání podstatných dodatků Stále se setkáváme s pochybeními vyplývajícími ze změny smluvních podmínek, která by měla, nebo spíše mohla mít dopad na výběr v rámci zadávacího řízení. Obecné pravidlo říká, že zadavatel by neměl v průběhu realizace zakázky měnit hodnoty smluvní kritérií, která byla předmětem hodnocení. V případě, že tak učiní, mělo by to být na základě okolností nepředvídatelných k datu realizace výběrového řízení. Tak lze zdůvodnit například prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací při nepřízni počasí nebo nutnost dodatečných prací v případě nestabilního podloží (viz současný případ dálnice D 1). Z tohoto pohledu bývá největší problém u rekonstrukcí památkových objektů, kde nelze provést dokonalý předběžný stavební průzkum.... a pochybení zítřka Jak je zřejmé, řada výše uvedených pochybení nepůjde jednoduše odstranit, pokud bychom související povinnosti nevypustili ze ZVZ podobně jako výše uvedený případ ekonomických a finančních kvalifikačních kritérií. To ovšem není účelné a z hlediska evropských zadávacích směrnic ani možné. Stále se vyvíjející praxe zadávání zakázek přináší nové výzvy nebo klade důraz na některé prozatím nedostatečně akcentované aspekty, které se mohou do našeho žebříčku pochybení dostat již v letošním roce. Za všechny jmenujme tři případy, s nimiž se jako auditoři potkáváme: 1. Požadavek na odbornou způsobilost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky u jedné třetiny členů hodnoticí komise ( 74 ZVZ): s tímto požadavkem myslím zápolí každý kontrolor/auditor u veřejných zakázek, když není zřejmé, jakou způsobilost ve vztahu k předmětu veřejné členové hodnoticí komise mají. 2. Zahájení otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek ( 71 ZVZ): kontrolní pracovník se dostává do nejistoty, zda odklad z důvodu převozu nabídek je v souladu se ZVZ, neboť zadavatel mohl stanovit místo předkládání nabídek nebo jednání komise pro otevírání nabídek tak, aby k prodlení nedošlo. Další situace, kdy není možné otevřít obálky ihned, jistě vymyslíte sami. 3. Neuveřejnění smlouvy u zakázek malého rozsahu (méně než 1 mil. Kč), ale s větší hodnotou než 500 tis. Kč, které je porušením 147a ZVZ, a to i přesto, že zadavatel smlouvu na pokyn kontrolního orgánu uveřejní, protože zde je stanovena lhůta 15 dnů od uzavření smlouvy. SHRNUTÍ: Článek předkládá několik zkušeností dlouholetého auditora s kontrolami veřejných zakázek financovaných z fondů EU. Kromě specifik zadávání v rámci fondů EU jsou to pak především některá pochybení, se kterými se auditor často setkává při kontrolách prováděných pro různé orgány v rámci implementační struktury fondů EU v České republice. Auditor také uvádí některá potenciálně hrozící pochybení při budoucích kontrolách. Kontroly dotací: Proč jsou v současné době tak přísné? Ing. Milena Smržová Auditorka auditního orgánu Ministerstva financí ČR Každý, kdo nějakým způsobem vstoupil do světa dotací, ať už jako příjemce, nebo jiný zúčastněný subjekt, jistě zaznamenal velmi rychlý vývoj kontrol dotací, kterého jsme byli svědky od začátku programovacího období v roce 2007 do nynějška. Osobně se v této oblasti pohybuji od poloviny roku 2008 a rozdíl mezi tehdejším nastavením kontrol a současným stavem vnímám jako propastný. Důvodem byl především počáteční nedostatek zkušeností, praxe, ale i jasně daných pravidel, která by regulovala různé aspekty kontroly, jež jsme schopni postihnout dnes. Přesto, že tento svůj příspěvek budu dále koncipovat ryze prakticky, úvodem se nevyhnu krátkému teoretickému zamyšlení, které nám ovšem pomůže odpovědět na řadu otázek, jež si v praxi pokládáme. Nastíním zde důvody vedoucí k tomu, proč jsou při kontrole dotací tak často v hledáčku kontrol veřejné zakázky. Mým cílem je sdílet se všemi zainteresovanými subjekty a osobami svůj pohled na kontrolu dotací a především na výběr dodavatele tak, aby pochopily jeho smysl a případně přizpůsobily svůj přístup k této problematice. Společně se pak můžeme vyhnout řadě komplikací. Obecně vzato se jakýkoliv vývoj vždy opírá o zkušenosti a znalosti, které zkrátka nelze nasbírat jinak než praxí. Práce kontrolorů je nesmírně komplexní a musí čerpat z mnoha zdrojů, mezi něž ovšem neodmyslitelně patří i to, čemu říkáme zdravý selský rozum a co by se dalo dále rozvést jako logika a smysl pro celkové posouzení věci. Celý systém se pak vždy znovu učí také ze svých chyb, které jsou odhalovány na všech úrovních procesu kontroly (od pověřeného auditního subjektu nyní Ministerstvo financí, přes NKÚ až po Evropský účetní dvůr a další instituce), a vše se tak posouvá mílovými kroky kupředu, směrem k uspořádanému a přehlednému stavu. Vraťme se k základní otázce, kterou jsme položili na samém začátku proč tedy tak přísné kontroly, zejména ve vztahu k veřejným zakázkám? Základním kamenem pochopení celé věci je správný výklad pojmu dotace. Dotace je dar z daní Dotací se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada z veřejných financí, která směřuje nějakému konkrétnímu subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve veřejném zájmu. Dotace je placená z veřejných prostředků, z daní. Žádný z příjemců by proto neměl brát dotaci jako samozřejmost, jako něco, na co má nárok, byť byla v této souvislosti podepsána smlouva či vydáno rozhodnutí. Úlohou kontroly v systému poskytování dotací je dbát na to, aby peníze daňových poplatníků sloužily pouze a jen účelu, na který byly poskytnuty, a za splnění podmínek, jež jsou na příjemce kladeny, Plán Kvalitní stavební projektová dokumentace Bez chyb projektanta Se zahrnutím všech požadavků zadavatele Aktuální (!), jasná, srozumitelná = srovnatelné nabídky Kvalitně propracovaný stavební projekt = soutěž bez dotazů a změn, kvalitní nabídky, realizace s co nejmenším počtem změn Pozor na pevně stanovené částky preliminář chápány jako položky bez vypsané soutěže Soupis požadovaných dodávek, služeb Jasný, přesný, srozumitelný Eliminace obdržení nesrovnatelných nabídek Se zahrnutím všech požadavků zadavatele Rizika nekvalitně zpracovaného projektu/plánu Znetransparentnění řízení (dotazy, odlišné nacenění výkazu výměr vylučování nabídek) Nemožnost realizovat projekt/zakázku Nepovolení změn či nefinancování změn Korekce dotace Náročná jednání Problémem na dlouhou diskuzi je soutěž projektů (cena X kvalita) 6 Praktický průvodce dotacemi I DUBEN 2014 Praktický průvodce dotacemi I DUBEN

5 svět žadatelů svět žadatelů Zadání zakázky Předpokládaná hodnota zakázky Nesprávné stanovení Pouhý odhad, neaktuálnost Vysoutěžení takové ceny, na kterou nemám Pomohla novela prováděcí dokumentace Doporučení zastropovat si ceny na úrovni reálného odhadu Nesrovnalost nehospodárnost výdajů Předmět plnění Jasný, jednoznačný Nutné znát trh, který mi mé plnění může poskytnout (!) Nesrovnalost (dělení zakázek, sloučení zakázky, diskriminace, nehospodárnost, nesrovnatelné, špatně vyhodnocené nabídky) Kvalifikace Důvod častého krácení Nepřiměřená kvalifikace Novela velmi pomohla Novela částečně nastavila hranici přiměřenosti Technická kvalifikační kritéria: taxativní výčet, ne inspirace pole pozornosti přesunuto sem Pozor na přísné nastavení kvalifikace X její dodržení v realizaci Naplnění kvalifikace po novele mnozí nepochopili způsob doložení kvalifikace u ZPŘ dle 62 odst. 3 Hodnocení kvalifikace (!) Pozor na obcházení zákona u jiných požadavků Nesrovnalosti (nepřiměřené požadavky, český jazyk, mnoho referenčních zakázek, zakázka šitá na míru, obalovny směsí, zkušenost s fondy EU, umístění kanceláří, požadavky na referenční zakázky na stavbu za méně než 5 let, porušení u výše uvedeného) Lhůty Přiměřené složitosti díla (!) Zákon stanovuje pouhé minimum Nesrovnalosti (nedodržení zákonných lhůt, nepřiměřené lhůty [pozor, na ně klade EK důraz], nastavení lhůt, které v zákoně nejsou / v důsledku časté novelizace zadavatelé nepochytí změny) Hodnoticí kritéria Transparentně hodnotitelné (!) Metoda hodnocení Nesrovnalosti (nedodržení metody hodnocení, subjektivní, nepodložené hodnocení, účelové hodnocení, záruka raději ne obchodní podmínka) aby nedocházelo k podvodnému jednání a poskytnutá dotace nebyla prostředkem k obohacování různých zájmových skupin parazitujících na veřejných financích. Bez výběrového řízení (veřejné zakázky) to nejde Bez výběrového řízení se neobejde prakticky žádný dotační projekt. Ať už jde o výběr dodavatele služeb, dodávek, či stavebních prací, je vždy třeba dodržet platnou legislativu a/nebo pravidla poskytovatele dotace (u příjemců mimo režim zákona o veřejných zakázkách). Například v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP JZ) jsou zcela základními předpisy zákon o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) a Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období (dále jen Závazné postupy ). Toto nemusí být u všech poskytovatelů dotací stejné, někteří mají na příjemce i další požadavky nad rámec uvedených předpisů. Zákon není, dle mého, nutno blíže specifikovat. Závazné postupy mohou být pro někoho novinkou, ačkoliv jsou v platnosti již od února roku Ukládají příjemci povinnosti ve vztahu k zakázkám malého rozsahu a aplikují se i na zadavatele, kteří nejsou povinni řídit se ZVZ. Přestože Závazné postupy zavádějí některé povinnosti, jež před jejich vejitím v platnost neexistovaly, není možné je nyní ze strany příjemců ignorovat, neboť jsou analogií ZVZ pro ty, kdo se jím řídit nemusejí. Specificky u povinností vyplývajících ze Závazných postupů však bohužel často chybí judikatura a řešení s nimi souvisejících případů je pak náročnější, než u zákonných zakázek. Závazné postupy je možné si stáhnout na internetových stránkách úřadu ROP JZ. Zaměřeno na výběr dodavatele Pojďme si nyní přiblížit celý projektový cyklus a význam zakázky v něm. Projektový cyklus není nic jiného než dlouhá cesta od příležitosti přes realizaci předem daného a schváleného projektu k cíli. Příležitost Plán Realizace Cíl zakázka: správně zadaná, zrealizovaná a dodržená zakázka je 80 90% úspěchem projektu Realizace zakázky Rovné zacházení Dodatečné informace/odpovědi na dotazy odeslat všem, zveřejnit dle ZVZ Všem odeslat stejné dokumenty Pozor při vyzývání na doplnění informací/dokumentů; při vyřazování Nesrovnalosti (jeden vyřazen, druhý ne, jeden vyzván, další ne, mimořádně nízká nabídková cena jeden vyřazen, druhý ne) Transparentnost Neprůhledný průběh zakázky Nesrovnalosti (nedodržení nastaveného způsobu hodnocení s vlivem na výběr dodavatele, nemožnost písemně podložit kroky v řízení [chybí doručenky, podací lístky, předávací protokoly], vše, co bylo v zakázce uděláno jinak, než bylo předem stanoveno) Příležitostí je výzva vypsaná poskytovatelem dotace. Tato výzva je zároveň signálem pro žadatele, že jsou zde finanční prostředky, o něž se mohou ucházet. Výzvy jsou vypisovány v oblastech, které jsou v regionu poskytovatele považovány za stěžejní a je třeba je pomocí dotací rozvíjet. Úkolem žadatelů je v tuto chvíli nabídnout poskytovateli projekty v takové kvalitě, která odpovídá pravidlům pro přidělení dotace. Prostředníkem mezi žadatelem a poskytovatelem dotace je jak známo projektová žádost jakýsi plán popisující cíl projektu, objem prostředků, které jsou třeba na jeho uskutečnění, a veřejný zájem, jenž má být projektem uspokojen. V případě schválení projektu je s žadatelem podepsána smlouva a projekt se ocitá ve fázi realizace. V této chvíli přichází okamžik výběru vhodného dodavatele subjektu, který se bude na projektu podílet za podmínek, jež respektují určitá pravidla. Partnerovi samozřejmě náleží finanční odměna, stanovená v rámci transparentního procesu hospodářské soutěže, tedy výběrového řízení. Jedině náklady, za nimiž stojí vše výše zmíněné, jsou způsobilé k následnému proplacení ze strany poskytovatele dotace. Jakékoliv porušení zákona nebo jiných platných předpisů v kterékoliv fázi výběru dodavatele zapříčiní nezpůsobilost výdajů ty už nebude možné hradit z veřejných prostředků, daní (viz definici dotace výše). Zjednodušeně řečeno: příjemce dostane finance, které nemusí vracet, které plynou z peněz daňových poplatníků. Je tedy v zájmu všech přísně kontrolovat čerpání těchto financí, aby finance, které občané odvedou ze svých výdělků, nebyly vynakládány na základě nekalého, podvodného a nepromyšleného jednání. Řada z vás si může říci, že to, co jsem nyní popsala, je naprosto (samo) zřejmé, nicméně kdo vše plně pochopil, chápe také důvod, proč se kontrolní orgány napříč systémem dotací zaměřují na veřejné zakázky. Výsledkem kontrol je stále fakt, že drtivá většina veřejných zakázek v rámci dotačních projektů vykazuje chyby, ať úmyslné, či neúmyslné, vyplývající ze složitosti procesu zadávání zakázek a neustále se měnící legislativy. Je realitou světa dotací, že se ZVZ neustále mění. Zákonodárci se tak snaží co nejvíce zabránit korupčnímu jednání a zajistit transparentní prostředí, což odráží celkovou situaci ve veřejných zakázkách a je to také jeden z hlavních důvodů přísné kontroly. Tímto končí teoretický úvod, který slouží jako doprovodný text k prakticky zaměřeným boxům na těchto stránkách. Boxy se věnují jednotlivým fázím projektového cyklu a uvádějí konkrétní příklady pochybení zadavatelů v uvedených fázích veřejné zakázky, upozornění na časté chyby a doporučení, co si pečlivě ohlídat. Závěrem Stanovení korekcí se v případě zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie řídí dokumentem Evropské komise COCOF 07/0037/03-CS Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se cíl Uzavření smlouvy použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky (pozn.: dokument je volně ke stažení na internetu při zadání hesla COCOF). Každý řídicí orgán, resp. poskytovatel dotace dále upraví vlastní metodiky a doplní pochybení a stanovení příslušné korekce, což znamená, že COCOF není úplným výčtem pochybení a finančních oprav. Každý poskytovatel dotace by měl však korekce udělovat na základě předvídatelného a transparentního přístupu. Závěrem bych ráda uvedla, že pro správné zadání zakázky je nutné dokonalé pochopení tří známých zásad z 6 (transparentnost, nediskriminace, rovné zacházení). Pokud budou veškeré kroky zadavatele v zakázce vedeny optikou těchto zásad za podmínek dodržení zákona či pravidel pro zakázky malého rozsahu a mimo režim zákona, pak by neměla žádná kontrola najít pochybení, která vedou ke krácení dotace. Není primárním úkolem poskytovatele dotace dotaci brát, udělovat korekce a sankce, stejně tak není zábavou pro kontrolory hledat chyby. Na závěr ještě jednou uvedu několik pravidel: nic nepodcenit, přemýšlet nad zadáním, poznat trh, obrátit se na zkušené, konzultovat, vzdělávat se, číst aktuální rozhodnutí/judikáty a hlavně s chutí hledat kvalitní uchazeče pro kvalitní výstupy. Jediná skutečná objevná cesta se neskládá z hledání nových území, ale z nového pohledu na věc. Nesrovnalosti (návrh smlouvy uzavřená smlouva, k tíží zadavatele, mění podmínky zadávací dokumentace, mění kritéria, která byla hodnocena, mění kritéria, jež byla hodnocena v kvalifikaci) Plnění předmětu smlouvy Časté stavební změny Objektivně nepředvídatelné uznáváme Objektivně předvídatelné neuznáváme Nesrovnalosti (takové změny díla, které mají vliv na výběr dodavatele, nerealizace části díla, realizace jiného předmětu či jiných položek, realizace mnoha položek navíc, změny termínů plnění, pokud byly hodnoticími kritérii, apod.) 8 Praktický průvodce dotacemi I DUBEN 2014 Praktický průvodce dotacemi I DUBEN

6 Praktický průvodce 4/14 duben 2014 dotacemi Servis: Aktuální výzvy pro přijímání žádostí 4/2014 (ukázka) OP podnikání a inovace Služby pro rozvoj podnikání, žádosti se přijímají do , příjemce podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008. OP Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora sociální integrace a sociálních služeb, žádosti se přijímají do , oprávněnými žadateli jsou kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, obce a organizace zřizované obcemi, NNO působící v sociální oblasti (obecně prospěšné společnosti, církevní PO, spolky, ústavy, sociální družstva, poskytovatelé soc. služeb). Integrovaný operační program Zavádění ICT v územní veřejné správě, téma Informační a komunikační technologie, žádosti se přijímají do , oprávněnými žadateli jsou obce. Cílem podpory je inovace poskytovaných služeb technologických center obcí s rozšířenou působností v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy a následná konsolidace IT prostředí samosprávy. EHP fondy MF ČR a MŽP ČR vyhlásily dne výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 pro programovou oblast č. 2, 3 a 7 Biodiverzita a ekosystémové služby/monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/adaptace na změnu klimatu. Žádosti se přijímají do , oprávněnými žadateli jsou subjekty VS právnické osoby. Příště: Jak to reálně vypadá s operačními programy Zákon o úřednících Management projektu ve firmě bez chyb

dotacemi 2014 2020 Praktický průvodce Zářijové dotační novinky Téma měsíce: Kontroly 9/14 září 2014

dotacemi 2014 2020 Praktický průvodce Zářijové dotační novinky Téma měsíce: Kontroly 9/14 září 2014 Praktický průvodce 9/14 září 2014 dotacemi 2014 2020 Ověřené informace a návody kdy, kam a jak podat žádost a uspět Zářijové dotační novinky Téma měsíce: Kontroly tiráž editorial obsah AKTUÁLNĚ ročník

Více

Zakázky financované z evropských fondů

Zakázky financované z evropských fondů Zakázky financované z evropských fondů Ondřej Hartman 2. října 2014 Agenda Specifika zadávání u evropských fondů Zkušenosti z období 2007-2013 Co nás čeká v období 2014 2020 Několik aktuálních pochybení

Více

"Kontroly zakázek malého rozsahu"

Kontroly zakázek malého rozsahu Veřejné zakázky na sklonku 2013 jakna to, co nás čeká a nemine 10. 11. 10. 2013, Hotel Tereziánský Dvůr "Kontroly zakázek malého rozsahu" aneb...jak je ten kopec vysoký? Mgr. Bohdan Dvořák, Český a moravský

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 OPPK Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj 1 Zadávací řízení Příloha L Projektové příručky Pokyny pro zadávací řízení

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí OSNOVA PREZENTACE Působnost odboru 12 Rizika zadlužení obce Poskytování dotací a porušení rozpočtové

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0 Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro zakázky, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Konference Operační program Podnikání a inovace - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých

Více

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ Mgr. Markéta Dlouhá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Harmonogram prezentace

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI Je nutné dokončit kanalizaci ǀ Máme v plánu rozšířit mateřskou školku ǀ Potřebuji pojistit majetek města ǀ Musím doplnit kancelářské vybavení úřadu ǀ Připravujeme

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestor IČO: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků

Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků Typ porušení rozpočtové kázně 1. Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele/zhotovitele, nebo uzavření

Více

Preventivní kontrola projektů pro podnikatele

Preventivní kontrola projektů pro podnikatele Preventivní kontrola projektů pro podnikatele Ing. Martin Kocián Expirit, s.r.o. Expirit, s.r.o., 2015 2 Spolupráce a reference Spolupráce Ernst & Young, s. r. o. Reference Ministerstvo práce a sociálních

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012)

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Veřejné zakázky v OP VK Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Úvod Nutnost ekonomického a transparentního

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 9/0

Číslo vydání/ aktualizace: 9/0 Kategorizace nedostatků při za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ),

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 IČO: 66002222 Název veřejné zakázky:

Více

P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o.

P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. Odůvodnění veřejné zakázky je uveřejněno na profilu zadavatele v souvislosti s oznámením veřejného zadavatele

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění podle 156 odst. 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Sbírky zákonů č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi Kateřina Davidová, advokát Efektivní právní služby 26. června 2014 1 Zákon o veřejných zakázkách Právní minimum pro

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na VÝBĚR ŠKOLÍCÍHO ZAŘÍZENÍ PRO SPECIFICKÁ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY FONSIL, spol. s r.o. NA PROGRESIVNÍ OBRÁBĚNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM - 1 -

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Veřejné zakázky hlavní pochybení. Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková

Veřejné zakázky hlavní pochybení. Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková Veřejné zakázky hlavní pochybení Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková Obsah základní informace chyby před zahájením příprav zadávacího řízení chyby při přípravě zadávací dokumentace chyby ve fázi po

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR),

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v projektech. Mgr. Petr Tlustoš

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v projektech. Mgr. Petr Tlustoš Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v projektech. 1. Přípravná fáze 1.1. Stanovení předmětu a hodnoty zakázky Předmětem jedné zakázky jsou: 1) všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel

Více

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zadavatel zadává tuto zakázku mimo režim zákona, jako zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění. 1. Identifikační

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Příloha č.5 k č.j.:ppr-14371-27/čj-2015-990656 Příloha č. 2 k NMV č. 44/2014 Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Čl.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ

Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Změny novelizace zákona č. 137/2006 Sb. účinnost 6.3.2015 nový zákon o veřejných

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ), a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Výzva k podání nabídky UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT. k veřejné zakázce. zjednodušené podlimitní řízení. Vše k veřejným zakázkám

Výzva k podání nabídky UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT. k veřejné zakázce. zjednodušené podlimitní řízení. Vše k veřejným zakázkám Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT zjednodušené podlimitní řízení Čl. 1.: Identifikační údaje zadavatele Zadavatelem veřejné zakázky je Střední průmyslová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více