listy TRHOVOSVINENSKÉ Mýty a skutečnost o zadlužení města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ Mýty a skutečnost o zadlužení města"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Mýty a skutečnost o zadlužení města Stejně jako po prosincovém zasedání zastupitelstva města cítíme i nyní potřebu vyjádřit se k tvrzením, která padla na zastupitelstvu únorovém. Zastupitel Čeněk Štojdl zde uvedl, že město na začátku roku dlužilo 71 miliónů, na konci roku necelých 30 miliónů, a že za kulturní dům k tomu přibude odhadem dalších 45 miliónů. Vzhledem k tomu, že informace o takto vysokém zadlužení města se objevily např. i v letácích Svinenského zvonu, je potřeba tyto nepravdivé informace uvést na pravou míru a zdůraznit, že 70 milióny město zadluženo není a ani nikdy nebylo! V současnosti město splácí 4 úvěry (stav vždy k ): 1. úvěr na kotel na spalování biomasy , - Kč 2. úvěr na kogenerační jednotku , - Kč 3. úvěr na digitalizaci kina , - Kč 4. úvěr na služební vůz Škoda Octavia , - Kč, Dále T.Sviny splácí bezúročnou půjčku Státnímu fondu životního prostředí na kogenerační jednotku ve výši , - Kč. Město tedy mělo k půjčky a úvěry ve výši , - Kč. Jako půjčka městu je také definováno předplacené nájemné společnosti ČEVAK za pronájem vodohospodářského majetku města v celkové částce , - Kč. Město v tomto případě nic nesplácí, pouze tuto částku od ČEVAKu za pronájem vodohospodářského majetku nedostane. Toto schválilo současné zastupitelstvo na svém zasedání , a to 21 hlasy (všemi přítomnými) a uvedené finanční prostředky byly využity v rámci rekonstrukce ulice Nové město právě na obnovu vodohospodářského majetku města. Jak jsme již informovali, bylo zastupitelstvem města schváleno přijetí úvěru na dostavbu kulturního domu (společenského sálu) ve výši , - Kč (splatnost 10 let - od roku 2013, s nízkou fixní úrokovou sazbou 1,83 % p.a.). Pro přijetí úvěru na dostavbu KD hlasovala také většina zastupitelů, pouze dva byli proti, jeden se zdržel. V tuto chvíli však můžeme pracovat pouze s čísly za rok 2010, po schválení Závěrečného účtu města a zpracování dat z roku 2011 se k této problematice určitě vrátíme. To jsou tedy fakta o zadlužení města. Další otázkou ale je, jak výši zadluženosti hodnotit. Pro představu uvádíme porovnání s výsledky měst Jihočeského kraje s počtem obyvatel ,- která vykonávají obdobné správní funkce jako město Trhové Sviny (většinou jsou také obcemi s rozšířenou působností). Data pro srovnání se vztahují k prosinci 2010 (poslední publikovaná). Zdrojem dat je ministerstvo financí informační systém ÚFIS. Prvním ukazatelem je Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (Ukazatel 1) - poměr zadlužení k celkovému majetku obce. Pokud je v tabulce uveden údaj 8,62, znamená to, že poměr zadlužení k celkovému majetku obce je 8,62 procenta. Za rizikovou hodnotu je považován ukazatel 25 procent a více. Druhým ukazatelem je Celková likvidita (Ukazatel 2) pomocí ukazatele celkové likvidity se stanovuje poměr, kterým je obec schopna krýt své krátkodobé závazky. Porovnávají se především prostředky na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými závazky. Pokud je tento ukazatel 1,1, znamená to, že krátkodobé likvidní prostředky kryjí krátkodobé závazky 1,1krát. Jde však pouze o podíl rychle použitelných prostředků ve vztahu k běžným závazkům. Vztah k úvěrům z nich nelze vyčíst. Navíc při výpočtu celkové likvidity podle metodiky doc. Ing. Jaroslava Sedláčka, CSc., nám vychází celková likvidita 1,24. Je tedy otázkou, zda ministerstvo financí počítá podle jiného vzorce, nebo zda data, která ministerstvu zprostředkovávají krajské úřady, jsou nějak pozměněna. Třetím ukazatelem je tzv. Dluhová služba (UDS), což je součet hrazených úroků a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků dělený celkovým příjmem obce (po konsolidaci). Kritickou hranicí u tohoto ukazatele je 30 %. Jak si město T.Sviny podle těchto poměrových ukazatelů ve srovnání s ostatními městy vede, může každý čtenář posoudit sám: Město Ukazatel Ukazatel (1) (2) UDS Hluboká n.v. 9,5 1,78 17,19 Trh. Sviny 8,62 1,11 4,25 Kaplice 12,11 1,73 8,3 Dačice 14,96 1,54 14,39 Protivín 8,91 1,16 29,98 Vimperk 11,67 1,43 2,28 Blatná 10,86 1,68 0,88 Vodňany 11,37 1,35 4,59 Bechyně 3,9 1,6 0 Sezimovo Ú. 17,37 1,4 22,61 Soběslav 8,53 1,32 27,28 Veselí n.luž. 5,9 3,14 2,56 listy Jak je tedy možné, že pan zastupitel Č. Štojdl a zřejmě i další zástupci Svinenského zvonu došli k několikonásobně vyššímu zadlužení města? Vysvětlením by snad mohlo být to, že do financí, které je potřeba splatit, započítali i závazky města. Závazky města vznikají především jako podmínka při přijetí dotace (zajišťuje, aby např. postavená budova byla využívána dle záměru dotace) nebo jako zástava při přijetí úvěru. Pro představu k nejvyšším závazkům města patří závazek nepřevést do roku 2044 Dům pečovatelské služby TS (účetní cena ,- Kč) do vlastnictví někoho jiného. Podobně je tomu i u bytového domu v Husově ulici čp. 143 (účetní cena ,- Kč). Dalším vysvětlením by mohlo být to, že úvěry a půjčky byly sečteny, aniž by bylo odečteno to, co už je splaceno. Ale ani v jednom případě nedocházíme k součtu 70 miliónů. To, jak si zástupci Svinenského zvonu hrají s čísly, rozhodně nekoresponduje s jejich hesly o transparentnosti a finanční zodpovědnosti. Jak ale pan zastupitel Čeněk Štojdl došel ke zvýšení zadluženosti města o dalších 45 miliónů za dostavbu kulturního domu, když zastupitelstvo před pár měsíci schválilo již zmíněný úvěr ve výši 15 miliónů? Nevíme. Jde skutečně jen o nepozorné sečtení jablek s hruškami? Rada Města Trhové Sviny - Ing. Radislav Bušek, Mgr. Věra Korčaková, Mgr. František Slípka, Ing. Natálie Bustová, Ing. Karel Kocina, Pavel Randa, Pavel Stodolovský Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Nejlepší malíři jsou v T. Svinech Ples se vyvedl Domečku i hasičům Troufnete si na horský maratón? Nejlepší malíři jsou v T. Svinech Jak jsme před časem veřejnost informovali, uspořádala SOŠ a SOU Trhové Sviny dne 16. února tohoto roku krajskou soutěž malířů lakýrníků. strana 8 Plesy se vyvedly Jak Domeček, tak i hasiči mohou být spokojeni s průběhem a hlavně s návštěvností svých plesů. strana 7 Troufnete si na horský maratón? Již 14. ročník se poběží v neděli , a to opět z Trhových Svinů a z Benešova nad Černou. Zveme všechny příznivce silných zážitků na proběhnutí se po Novohradských horách.. strana 16

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 INFORMACE Z RADNICE Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o výhradním zastoupení mezi městem Trhové Sviny a Jihočeským krajem v činnostech vedoucích pro zastoupeného k využití dotačního programu Ministerstva kultury ČR pro rok 2012 a pověřuje starostu jejím podpisem. (Program obnovy kulturních památek) (pro7) rozhodla vypsat výběrové řízení na pracovníka KIC. (pro7) Zápis ze 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Rada města schválila změnový list č.10,11,12,15 dle návrhu, změnový list č. 13 bez položky žaluzie, změnový list č. 14 bez položky ocelová mříž v celkové částce ,- Kč včetně DPH. (pro7) jmenuje konkurzní komisi pro výběr na funkci ředitele-ky Mateřské školy v Trhových Svinech ve složení: Ing. Radislav Bušek, předseda, Mgr. Věra Korčaková, Ing. Růžena Kahounová, zástupce za pedagogické pracovníky školy, zástupce Jihočeského krajského úřadu, zástupce ČŠI (Česká školská inspekce) - (pro7) jmenuje tajemníkem komise pro výběr na funkci ředitele-ky Mateřské školy v Trhových Svinech paní Romanu Kříhovou. (pro7) souhlasí se stanoveným termínem valné hromady tepelného hospodářství.(pro7) rozhodla, že prodejní cena pro knihu Městský farní kostel ve středověkých Čechách bude 230,- Kč včetně DPH. (v KIC TS na náměstí) (pro7) byla informována o srovnání výše zadlužení měst Jihočeského kraje. schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2011 a jejich vypořádání takto: Příspěvková organizace Zisk (+) Ztráta (-) Kč Příděl do fondu odměn Převod do reservního fondu Nevypořádaný HV minulých let Základní škola , ,84 0 Mateřská škola , ,03 0 Měst.kulturní , ,88 0 středisko Zdrav.zař.poliklinika , ,61 (pro7) rozhodla předat návrh na vyřazení majetku Mateřské školy v Trhových Svinech kontrolnímu výboru a to na základě usnesení ZM č. 123/2011 ze dne (pro7) rozhodla předat do užívání SDH Rankov objekt bývalé prodejny a bývalé kovárny v Rankově. (pro7) schválila cenovou nabídku od firmy Telecom 21 CB za celkovou cenu ,- Kč bez DPH za vyvolávací systém pro nové pracoviště odboru dopravy. (pro7) souhlasí s prodloužením povolení poskytování podnájmu bytu č.8 v bytovém domě č.p. 143 v Husově ulici v Trhových Svinech. (pro 6, zdržel 1) rozhodla nezakoupit reklamu města Trhové Sviny v Cykloprůvodci v letech (pro7) vzala na vědomí zápis z 8. jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Trhové Sviny. Rozbor mezd a nákladů TH bude vyhotoven po konání Valné hromady TH k bodu č.3. Na přípravných jednáních festivalu Valdauf budou zástupci Kontrolního výboru přítomni od roku 2013, kdy bude program festivalu sestavován městem Trhové Sviny v současnosti festival připravuje pan JUDr. Karel Valdauf - k bodu č. 4. rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., s názvem Trhové Sviny K 419, p. Jirhal přípojka NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 443/6 a 3851/9 v k.ú. TS. (pro7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., s názvem Trhové Sviny 1551/5, p. Hoffelner kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1551/8 v k.ú. TS. (pro7) rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., s názvem Trhové Sviny ZTV Za Pilou - I. etapa kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3845/6 v k.ú. TS. (pro7) rozhodla, že komunikace bude v nezbytném rozsahu zpevněna kamenivem, šoupě osazeno do betonu. Veřejné osvětlení bude zařazeno do návrhu rozpočtu pro rok (žádost občanů o opravu místní komunikace a zřízení veřejného osvětlení v místní části Rejta.) - (pro7) souhlasí se zadáním realizace úpravy zpevněné plochy pro stání vozidel na Sídlišti před domem č.p. 797 firmě Stavitelství Matourek s.r.o., za cenu ,- Kč včetně DPH. (Úprava byla schválena usnesením RM 219/09) (pro7) ukládá SÚMM zpracovat podmínky a vypsat poptávkové řízení dle platné směrnice na celoplošnou deratizaci. (dosud prováděla firma Deradez s.r.o.) - (pro7) rozhodla podat žádost o příspěvek na opravdu drobných sakrálních staveb dle přiloženého seznamu do Grantového programu Jihočeského kraje a souhlasí s úhradou vlastního podílu ve výši 30% z celkových nákladů a souhlasí, aby opravy prováděl pan Miroslav Švihla, který zpracoval jednotlivé nabídky. (pro7) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Trhové Sviny a HZS Jihočeského kraje na zajištění připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu a smlouvu o dílo mezi Městem Trhové Sviny a SPH Elektro s.r.o. Rada města pověřuje starostu podpisem obou smluv. (pro přístavbu kulturního domu) - (pro7) souhlasí s pojištěním movitého, nemovitého majetku a elektroniky Města TS u České pojišťovny, a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku. (pro7) souhlasí s předloženým zněním dopisu p. Jaroslavu Pellovi týkající se nabídky na směnu pozemků. (pro7) souhlasí s prodejem pozemku parc.č. KN 1937 o výměře 241 m 2 a části pozemku parc. č. KN 1893/1 v k.ú. Březí u TS panu F.Lendělovi za cenu stanovenou ZM v Březí tj. 50,- Kč/m 2 a ukládá žadateli dodat geometrický plán, který bude předložen pro jednání zastupitelstva města. (pro7) trvá na svém usnesení RM 5/2012 ze dne (RM obdržela nesouhlasné vyjádření pana Šindelíře k navrženému majetkoprávnímu vypořádání pozemků.) - (pro7) souhlasí s koupí pozemku a doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 745/1 o výměře m 2 v k.ú. Březí u TS v poměru ½ od p. P. Mráze, a ½ od p. L. Krátkého, za cenu 1,- Kč/m 2, tj. celkem 3 526,- Kč. (pro7) souhlasí s darováním pozemku a doporučuje ZM darovat nově zaměřený pozemek parc. č. 3867/12 o výměře 362 m 2 v k.ú. TS Jihočeskému kraji. (pozemek, který je zastavěn silnicí III/1567 ve vlastnictví JčK) - (pro7) vzala na vědomí vyjádření pana Bohumila Brouska a trvá na svém původním rozhodnutí. (pro7) souhlasí s koupí pozemku a doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. KN st. 27/2 o výměře 110 m 2 v k.ú. Otěvěk od paní Ing. M. Aubrechtové za základní cenu stanovenou ZM v Otěvěku, tj. 70,- Kč/m 2. (pro7) souhlasí s prodejem pozemku a doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. KN 1895/1 označený v geometrickém plánu č.

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 STRANA 3 INFORMACE Z RADNICE /2012 jako díl a o výměře 16 m 2 v k.ú. Březí u TS panu MUDr. M. Mikešovi za cenu stanovenou ZM v Březí tj. 50,- Kč/m 2. (pro7) schválila objednat prováděcí dokumentaci od firmy PRAGOPROJEKT a.s. za cenu ,- Kč včetně DPH.(stavební objekt 103, chodník) - ( pro 6, zdržel 1) rozhodla přidělit byt v DPS TS paní M.Viktorinové. (pro7) ukládá samosprávě jednat s dcerou paní Kunáglové L. o přidělení bytu na DPS. (pro7) ukládá EKO připravit podklady pro žádost pro SFŽP ČR Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory Realizace úspor energie na zateplení budovy ZŠ v Trhových Svinech. (pro7) byla informována o jednání na Krajském úřadu v Českých Budějovicích ohledně školských zařízení v Trhových Svinech zřizovaných Krajským úřadem. Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 13. února 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech. Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: 20 zastupitelů Ing. Jan Nepraš, Mgr. František Švepeš J. Polášek Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 15/2011: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 20) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 16/2011: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 20) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2012: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 20) rozhodlo prodat pozemek parc. č. KN st. 921/2 o výměře 1 m 2 v k.ú. TS manželům Ing. J. Hajnému a M. Hajné za cenu stanovenou ZM v Třebíčku tj. 50,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí žadatel. (pro 20) rozhodlo prodat pozemek parc. č. 2218/1 o výměře 310 m 2 v k.ú. TS p. M. Šíchovi za cenu stanovenou ZM na Rejtech tj. 80,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí žadatel. (pro 20) rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. KN 993/12 o výměře 18 m 2 v k.ú. Todně manželům Farkovým za cenu stanovenou ZM v Todni tj. 50,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí žadatel. (pro 20) rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc. č. KN 993/5 o výměře 68 m 2 v k.ú. Todně v poměru ½ p. F. Marchalovi a ½ paní Blance Marchalové za cenu stanovenou ZM v Todni tj. 50,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí žadatel. (pro 20) rozhodlo prodat pozemky parc. č. KN 328/4 o výměře 673 m 2, parc. č. KN 330/3 o výměře 256 m 2 a parc. č. KN 3855/3 o výměře 66 m 2, nově zaměřené pozemky parc. č. KN 328/9 o výměře 47 m 2, parc. č. KN 330/5 o výměře 25 m 2 a parc. č. KN 3855/5 o výměře 3 m 2 v k.ú. TS panu V. Kříhovi za základní cenu stanovenou ZM v TS tj. 120,- Kč/m 2, za podmínky údržby stávající stoky. Náklady spojené s převodem hradí žadatel. (pro 20) rozhodlo prodat pozemky zahrádka č. 4 na Červeném vršku, parc. č. 3796/13 o výměře 336 m 2 a parc. č. 3800/11 o výměře 10 m 2 vše v k.ú. TS p.m. Jindrovi za cenu 200,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí žadatel. (nejvyšší podaná nabídka) - (pro 20) vzalo na vědomí informaci z jednání rady města o nesouhlasném stanovisku k prodeji pozemku p. Brouskovi (pro 19, zdržel 1) schválilo předložený Aktualizovaný program regenerace městské památkové zóny Trhové Sviny na období s těmito připomínkami: a) doplnit dle seznamu NPÚ b) vypustit ze strany 17 slova na navrženou přeložku. (pro 20) ukládá SÚMM zkontrolovat obsazenost bytů na DPS v Trhových Svinech. jmenuje komisi pro výběrové řízení na zaměstnance KIC ve složení: Mgr. Věra Korčaková, Ing. Radislav Bušek, Mgr. František Slípka, Pavel Randa, Ing. Natálie Bustová, Pavel Stodolovský, Ing. Karel Kocina a stanovuje termín pro výběr zaměstnance z přijatých nabídek na od 15:00 hod. (pro 7) nesouhlasí se zrušením věcného břemene na domě č.p. 394 v T. Svinech, které je stanoveno ve prospěch pana Musila, ani s koupí tohoto domu městem. ( Město TS bylo soudem ustanoveno jako opatrovník pana Musila) (pro7) pověřuje pana Ing. Karla Kocinu jednáním s Povodím Vltavy ve věci zabezpečení nebezpečných míst zábradlím.(revitalizace Bukovického/ Farského potoka ) - (pro7) schválilo finanční podíl města Trhové Sviny ve výši 20% v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Trhové Sviny pro rok (pro 20) rozhodlo zveřejnit záměry prodeje nemovitostí: 1. garáž budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1384, pozemek parc. č. st o výměře 20 m 2 v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 2. garáž budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1385, pozemek parc. č. st o výměře 20 m 2 v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 3. garáž budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1386, pozemek parc. č. st o výměře 20 m 2 v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 4. garáž budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1387, pozemek parc. č. st o výměře 20 m 2 v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 5. garáž budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1388, pozemek parc. č. st o výměře 20 m 2 v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 6. garáž budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1389, pozemek parc. č. st o výměře 21 m 2 v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 7. KD Rejta budova čp. 512 na pozemku parc. č. st. 793, pozemky parc. č. st. 793 o výměře 676 m 2, parc. č o výměře 32 m 2 a část pozemku parc. č. st. 2371/10 o výměře cca m 2 vše v k.ú. TS minimální nabídková cena činí ,- Kč. 8. Bývalá škola v Pěčíně budova čp. 35 na pozemku parc. č. st. 53, část pozemku parc. č. st. 53 o výměře cca 580 m 2, část pozemku parc. č. 531 o výměře cca 30 m 2, pozemky parc. č. 529/2 o výměře m 2, parc. č. 528/2 o výměře m 2 a parc. č. 527 o výměře 626 m 2 vše v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů minimální nabídková cena činí ,-Kč. (pro 20) vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR. Tato vyhláška nabývá platnosti 15. dnem po dni vyhlášení ( 12, zák. 128/2000 Sb., o obcích). (Změna vyhlášky v souladu se změnou zákona, který již neumožňuje městům vybírat poplatek z herních automatů) (pro 20) vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Tato vyhláška nabývá platnosti od (viz únorové číslo TSL) (pro13, proti 5, zdrželi 2) souhlasí se zajištěním úvěru schváleného ZM dne na dofinancování výstavby a vybavení kulturního domu v Trhových Svinech zástavním právem k nemovitosti Kulturnímu domu v Trhových Svinech budova č.p. 710 na pozemku parc. č. st. 818 o výměře 2446 m 2. ( pro 19, proti 1) vzalo na vědomí vyhodnocení bezpečnostní situace za rok 2011 na území města Trhové Sviny od Policie ČR a Městské policie Trhové Sviny. (pro19, zdržel 1) schválilo Statut sociálního fondu zaměstnanců Města Trhové Sviny v předloženém znění. (pro 20)

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 AKTUÁLNĚ ČSÚ publikoval předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů Počet obyvatel Domy celkem z toho muži z toho neobydlené z toho ženy Byty obydlené celkem z toho byty s počítačem s připojením Druh pobytu na internet trvalý Převládající způsob vytápění podle použité energie dlouhodobý 41 8 z kotelny mimo dům Cizinci uhlí, koks, uhelné brikety Obyvatelstvo podle věku plyn let elektřina let dřevo a více vč. nezjištěno Počet bytů se zavedeným plynem Obyvatelstvo podle vzdělání (ve věku 15 a více) základní vč. neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné vysokoškolské bez vzdělání Český statistický úřad zveřejnil první předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v minulém roce. Počet obyvatel Trhových Svinů se od posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 zvýšil o 378 obyvatel (Český statistický úřad a Ministerstvo vnitra používají při prezentaci počtu obyvatel obcí různé metodiky, proto se mohou údaje uváděné ČSÚ a Ministerstvem vnitra lišit). Počet domů mezi sčítáními vzrostl o 144, počet bytů o 124. Výrazně vzrostl počet bytů připojených na internet ze 79 v roce 2001 na v roce Další vybrané údaje jsou uvedeny v tabulce. Z dat ČSÚ zpracoval Ing. Martin Bušek 8. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Sdružení Růže (dále MAS SR) vyhlašuje 8. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS SR: Růže rozkvétá kooperací Zaměření podpory 8. výzvy : Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé z uvedených fichí: Číslo fiche Název Max. míra podpory Maximální alokace pro fichi 4 Konkurenceschopnost cestovního ruchu 50% Kč 7 Podmínky pro volný čas 90% Kč 8 Podmínky pro kultivaci životního prostředí v obcích 90% Kč 10 Podmínky pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova 90% Kč 11 Konkurenceschopnost zemědělství 40-50% Kč 12 Podmínky pro rozvoj základních služeb v obcích 90% Kč

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 STRANA 5 AKTUÁLNĚ Definice příjemce dotace dle fiche Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace). Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech. Zájmová sdružení právnických osob podle 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. - Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. Nezemědělské podnikatelské subjekty v oblasti podnikání v cestovním ruchu. Výše dotace: U všech fichí se výše způsobilých výdajů na projekt může pohybovat v rozmezí minimální ,- Kč a maximálně ,- Kč. Projekty realizované v rámci Fiche 8 musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. Forma žádosti: Žádost musí být zpracována v elektronické formě a doplněna tištěnými povinnými přílohami ve čtyřech paré. Formulář žádosti bude ke stažení na V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. Místo a způsob podání žádosti: Žádost na místě podepisuje oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo osoba zplnomocněná pro tento úkon. Plná moc musí obsahovat jasné vymezení rozsahu zplnomocnění, časovou platnost a úředně ověřený podpis statutárního zástupce. Místem příjmu bude: kancelář MAS Žižkovo náměstí 107, Borovany (přístavba radnice) Termín příjmu žádostí: Příjem žádostí bude probíhat od 2. 7.května 2012 ( ) v sídle MAS (Žižkovo nám. 107, Borovany, přístavba radnice). Místo realizace projektu: Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území mikroregionu Sdružení Růže viz mapa regionu Kontakt pro bližší informace a bezplatné konzultace: Magdalena Chytrová, tel.: Konzultace k Vašim záměrům poskytujeme také v sídle MAS. POTŘEBY PRO CHOVATELE psů, koček, exotického ptactva, akvarijních rybiček, hlodavců BOHATÝ SORTIMENT RYBÁŘSKÝCH POTŘEB OD ÚNORA NOVĚ OTEVŘENA SÁZKOVÁ KANCELÁŘ FORTUNA po,út,čt,pá: 8-12/13-17:30; st:8-12; so:8:00-11:00 Nové město 17, Trhové Sviny, Tel.: , : Oprava koryta Farského potoka začala u mostu v Trocnovské ulici. Foto: F.Slípka

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzácného životního jubilea 90 let se v kruhu své rodiny a v obdivuhodné kondici dožila dne 13. ledna 2012 paní Marie Brabcová z Něchova. Srdečně blahopřejeme! Nejlepší malíři jsou v Trhových Svinech! Jak jsme před časem veřejnost informovali, uspořádala SOŠ a SOU Trhové Sviny dne 16. února tohoto roku ve spolupráci s firmou ZERO a dalšími sponzory a pod záštitou Krajského úřadu Jihočeského kraje krajskou soutěž malířů lakýrníků. Do soutěže se přihlásilo 31 žáků z příslušných středních škol a učilišť v Táboře, Písku, Č. Budějovic a Trhových Svinech. Ukázalo se, že děkovné a pochvalné dopisy, které jsme na naše malíře v průběhu několika let dostali, měly své opodstatnění. Naši žáci, kterých se ze všech ročníků zúčastnilo celkem devět, doslova deklasovali své soupeře z ostatních škol a z deseti možných míst na bedně získali plných sedm! Absolutním vítězem se stal náš žák Jaroslav Nohejl z 1. ročníku, který získal vedle dalších drobných dárků i notebook. I další ceny (fotoaparáty, trička, tašky a drobné nářadí pro řemeslníky malíře) byly odměnou za celodenní maratón soutěže, která trvala od 9,00 do 16,00 hodin. Vedle cenných odměn však naše závodníky hřeje vědomí, že opravdu něco umí, že zvládají řemeslo a dokážou zvládnout i nečekané úkoly, např. ve formě práce se stěrkou technikou, která byla zařazena do 2. části soutěže jako tzv. volná tvorba. Na závěr se soutěžící vyfotili s jednatelem společnosti Zero, která zajistila materiály i ceny pro celou soutěž. Záběr ze slavnostního předání listiny o Udělení státního občanství České republiky dřívějšímu občanu Slovenska panu Ladislavu Ragaňovi z Olešnice. Listinu předal v obřadní síni města Trhové Sviny pan tajemník Zdeněk Valut v pátek 20. ledna Absolutní vítěz soutěže, žák Jaroslav Nohejl z I. ročníku SOŠ a SOU Trhové Sviny Ředitel školy blahopřeje vítězi kategorie třetích ročníků Petru Jinderlemu, také ze SOŠ a SOU T.Sviny. Vlastní soutěž pak byla hodnocena odbornou veřejností jako úspěšná i potřebná. Doufáme tedy, že toto krásné a potřebné řemeslo přivede další zájemce o obor malíř-lakýrník, a to zvláště proto, že při soutěži byly prezentovány mnohé nové techniky i materiály, které ušetří těžkou a namáhavou práci a zlepší úroveň výmalby. Na závěr bych chtěl poděkovat učitelům odborného výcviku mistrům, zvláště p. Gobymu, kteří tak dobře naše žáky vedou a připravují pro život. Mgr. Jaroslav Michal ředitel SOŠ a SOU Trhové Sviny

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 STRANA 7 Oliver Lobo Oliver Lobo v r Indický chlapec, který vystudoval střední školu i díky studentům trhovosvinenského gymnázia Na jaře roku 2004 se nám podařilo navázat prostřednictvím Arcidiecézní charity v Praze kontakt s Dharma Jyothi Social Centre v Mangalore v Indii. Na dálku jsme adoptovali tehdy jedenáctiletého Olivera Loba, kterému díky našim finančním příspěvkům platila tamní charita každoroční školné, učební pomůcky, aktovku, psací potřeby, školní uniformu a také vánoční dárky. Byla mu též poskytována základní zdravotní péče a z obnosu, na který se skládali několik let dobrovolníci z řad studentů, pedagogů i provozních zaměstnanců a který nejprve činil 4900 Kč a později 6000 Kč, měli i Oliverovi rodiče možnost zúčastnit se několika kurzů ( zdravotní kurz, kurz obecného práva) a sourozenci letních dětských táborů. Z naší finanční pomoci vždy zbyly peníze i na učebnice pro Lobovy sestry. Oliver nám každý rok posílal svoji aktuální fotografii a dopis. Nikdy nezapomněl přiložit vlastnoručně nakreslený obrázek, což naše studenty několikrát inspirovalo k nákupu sešitů, náčrtníků, psacích potřeb a jiných dárků, jež mu pak do Indie posílali. Loni na Vánoce oslavil Oliver Lobo 18. narozeniny a zároveň začal úspěšně studovat na vysoké škole. Doufáme, že náš adoptivní syn Oliver bude i v příštích letech stejně úspěšným studentem VŠ jako jsou ti, kteří mu po dobu sedmi roků pomáhali alespoň na dálku svými dárky a finanční podporou. Přejeme mu hodně štěstí! Bude-li mít někdo ze čtenářů zájem pokračovat v podpoře O. Loba během jeho studií na vysoké škole, obraťte se, prosím, na Arcidiecézní charitu Praha, Centrum zahraniční spolupráce. Mgr. Marie Poláková INZERCE Co je etwinning? Jednoduše řečeno inzertní systém pro nalezení školy ke společným projektům. V těchto dnech je na stránkách net zaregistrováno přes 4700 projektů a svůj profil zde má více než učitelů z celé Evropy. Žáci a jejich učitelé z mateřských, základních a středních škol si mohou na portálu etwinningu vyhledat partnerskou školu například podle věkové skupiny dětí, podle vyučovaného předmětu nebo oblasti jejich zájmu historie a zajímavosti města, ve kterém žijí, oblíbené sportovní hry, příprava a realizace pokusů z fyziky nebo chemie, ekologie, zeměpis. Komunikace pak probíhá v jednom dohodnutém evropském jazyce prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Gymnázium se do svého prvního projektu s názvem Christmas Songs zapojilo v prosinci Iniciátorkou práce byla učitelka ze střední technické školy v Baia Mare na severu Rumunska a brzy po zveřejnění základních informací na internetovém portálu se k nám připojily školy z Turecka (Anatolia), Polska (Grodkow) a dvě školy italské (Fidenza, Řím). Nejprve jsme se museli navzájem představit. Studenti ze všech přihlášených zemí tedy na internet umístili krátký film o své škole a svém městě. Přidali ještě Studenti GTS se v soutěžích rozhodně neztrácejí Neznám jiný seznam, který by pedagog psal raději, než seznam žáků, kteří se umístili na předních místech v oblastních, regionálních a celostátních soutěžích. Studenti a studentky Gymnázia Trhové Sviny se do konce února Navrhnu a zrealizuji vaši okrasnou zahradu u novostavby i rekreační chalupy toto platí o průčelí firem a penzionů moderní design za použití dekorativních kamenů a plastik. kamenosochař fotografie ze školních tříd a dokument s vánočními koledami. V našem případě děti koledy zazpívaly a zahrály během tradičního školního vánočního trhu. Navíc se samy doprovodily na hudební nástroje. V tomto ohledu byli studenti GTS jediní, kteří v rámci úkolu předvedli i instrumentální podobu koled. Součástí projektu byl také překlad textů koled do angličtiny, aby virtuální přátelé v Evropě věděli, o čem v Čechách během Vánoc zpíváváme. Vánoční projekt našich gymnazistů byl oceněn v bleskové vánoční minisoutěži etwinningu. Kromě toho, že se zájemci z řad dětí mohli přihlásit jako spoluautoři projektu, mohli zde umístit i svůj profil a libovolně vkládat své texty nebo fotografie. Jednoznačným přínosem pro všechny participující byla nutnost komunikovat v cizím jazyce a v případě vyučujících i rozšíření znalostí v ovládání ICT nástrojů. Studenti GTS se mohli z krátkých dokumentů a vložených životopisů přesvědčit, že jejich vrstevníci v tisíce kilometrů vzdálených destinacích jsou jim i přes rozdíly v kultuře a historii velmi podobní. Proto bychom všichni rádi zůstali ve vzájemném kontaktu a spolupracovali i na dalších projektech. A kdo ví, třebas se jednou i setkáme. Mgr. Marie Poláková 2012 zúčastnili hned několika z nich. V celostátní literární soutěži Svět kolem nás obsadila Petra Jarošová z kvarty 3. místo a Tereza Lošková ze septimy 10. místo. V soutěži Talent Jihočeského kraje 2011 v kategorii Všestranný talent získaly čestná uznání Veronika Beníšková a Petra Jarošová (kategorie do 15 let) a dále Tereza Lošková a Tereza Kropáčková (kat let). V regionálním kole řečnické soutěže Mladý Demosthenes vybojovaly první místa ve svých kategoriích Tereza Lošková ze septimy a Kristina Brožková ze sexty. Třetí místo navíc získala Lenka Maláková z primy. Mgr. I.Kumstová

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 Padl v boji za svobodu Před sedmdesáti lety, v březnu 1942, svedl svůj poslední hrdinský boj s německým stíhačem František Binder z Hojné Vody. Bylo mu pouhých dvacet osm let. Sgt. František Binder v uniformě RAF. Foto: archiv P.Hambergera. Narodil se v Hojné Vodě 22. října Jeho otec padl v první světové válce, a tak dětství neměl nijak lehké. Později se vyučil drogistou a usiloval o přijetí k Finanční stráži. Po vykonání vojenské služby žil se svou snoubenkou v Olešnici. V květnu 1938 vstoupil do jednotek Stráže obrany státu (SOS) a hned v září se účastnil několika ozbrojených střetů s německými ordnery (členy sudetoněmeckého Freikorpsu), kteří napadali naše hranice. Po Mnichovu využíval své německé národnosti k získávání zpravodajských informací (v Hojné Vodě mělo tehdy z šesti set obyvatel pouze šestnáct českou národnost). Už v září 1939 však musel prchat před gestapem a přes Maďarsko a Jugoslávii se dostal do Francie k československé jednotce. Po zhroucení Francie se mu podařilo přeplout do Anglie. Přihlásil se k britskému Královskému letectvu (RAF) a byl přidělen k tehdy nově vzniklé československé stíhací peruti jako mechanik. Chtěl však bojovat a na vlastní žádost byl poslán do výcviku pro palubní střelce bombardérů. V červnu 1941 se nakonec dostal k československé 311. bombardovací peruti RAF do East Wrethamu. Podle slov gen. K. Janouška byl neúnavným, nadšeným a odvážným letcem. Bombardovací lety nad okupovanou Evropou a Německem patřily k nejnebezpečnějším a nejrizikovějším činnostem. Ztráty britských a spojeneckých letců byly obrovské. Naši letci navíc v případě zajetí nebyli považováni za válečné zajatce, ale z hlediska Říše za vlastizrádce, za což jim hrozil trest smrti. Pouze pod Churchillovou hrozbou odvety na německých pilotech se nacisté neodvážili tyto rozsudky vykonávat. Františku Binderovi osud dopřál devět bojových operačních letů. V noci z 3. na 4. března 1942, když se jeho bombardér Wellington s kódovým označením KX-G vracel z náletu na německý přístav Emden, musel jako zadní střelec čelit útoku německého nočního stíhače. Dvakrát se mu podařilo Němce odrazit a umožnil tak svému veliteli, aby schoval bombardér do mraků. Střely z německého kulometu ho však smrtelně zranily. Pilot sice dokázal s těžce poškozeným letounem doletět na domovské letiště, pro Františka Bindera však bylo příliš pozdě. Zemřel ještě na palubě letounu. 7. března 1942 byl pohřben na hřbitově St.Ethelbert v East Stavební firma bratří Stašků a její úloha při výstavbě opevnění stavebního úseku 182 /2. část/ Plánovaný rozpočet na úsek 182 činil ,- Kč. Celkem měl celý úsek stát ,- Kč. Zadání prací bylo schváleno výnosem čj ze Zadávací komise ŘOP se nakonec rozhodla podle připojené nabídky z pro firmu Jan Stašek, stavitel, Trhové Sviny za částku ,50 Kč. Ke stavbě úseku byly dále přizvány firmy Jindřich Bubla, stavitel z Horažďovic, Ing. Jar. Dajbych, stavitel z Kutné Hory, Ing. Karel Dobová fotografie lehkého objektu vz. 37 číslo 33 v úseku 182 na Veselce. Díky blízké zástavbě nemohl být zničen a dochoval se dodnes. Foto: R.Šícho, 1939 Khun, stavitel z Třeboně, Prokop. V., arch. a stav. ze Strakonic, Ing. Kaisler a Martinovský z Prahy a Ing. Grahinger Robert ze Sušice. Je tedy patrné, že o stavbu se ucházely i firmy ze vzdálenějších lokací. Schůzka s podnikateli byla stanovena na 21. května 1938 na 10. hodinu na železniční stanici Borovany - Trhové Sviny (tedy na den květnové mobilizace!). Zájemce zde očekával škpt. Frimmel. Jednání o zadání bylo zahájeno dne 3. června 1938 v 10:00. Firma Jindřicha Bubly si však ani nevyzvedla ofertní pomůcky, Ing. Khun vrátil nevyplněnou nabídku, Prokop a Kaisler se vzdali soutěže a totéž učinil i Grahinger, který současně vrátil nevyplněnou nabídku. Do užšího řízení tak postoupil Jan Stašek spolu s Josefem Dajbychem. Oferovaná částka u stavitele Dajbycha vyšla na ,55 Kč, po přezkoušení byla částka snížena Z HISTORIE Wrethamu. Po válce byl in memoriam vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 (1946) a Čs. medailí za chrabrost (1947). 29. května 1991 byl pak posmrtně povýšen do hodnosti podplukovníka letectva v záloze. F.Binder a jeho kolegové z posádky před letounem Vickers Wellington, s nímž v první polovině války létala 311. čs. bombardovací peruť. Foto: archiv P.Hambergera. František Binder byl jedním z více jak pěti set československých letců, kteří zpět domů nikdy nedoletěli a položili život v boji za naši svobodu. Mgr. F. Slípka o 55 haléřů (!). Stašek odhadl cenu úseku na ,80 Kč. Nejprve byla tato částka snížena na Kč, po přezkoušení ještě na ,50 Kč, tedy o celých 5.740,50 Kč. Dajbych zřejmě nechtěl nebo ani nedostal příležitost ke zlevnění stavby. Nakonec bylo 9. června v Praze navrhnuto, aby stavbu úseku 182 převzala firma Jana Staška. Jak si stáli v porovnání tito dva stavitelé? U Staška zřejmě rozhodla nižší cena betonáže jednoho objektu a dále nižší cena za stavbu Půdorys lehkého objektu vzor 37 běžného typu A-140 (převzato z informační tabule areálu Slavonice)

9 To my ještě nevíme. Vše záleží na Rozárce a jejích rodičích. Však se dočkáte! Svatba bude a na své si přijdete! okřikl je Jirkal usmívaje se. Jděte vařit, už máte čas! Odešli směrem k Dobrkovu, Jan stále pomaleji. Jen vyšlápni, víš, že tě čekají, tak jim nekaz radost, napomínal jej Jirkal. U vesnice podal Janovi ruku a popřál dobré pořízení: Jdi s Bohem. A jak jsme ujednali, budu-li třeba, tedy mě zavolej. Strýc se obrátil ke svému domku a Jan se odebral přes náves přímo do vrat Kalistových. Vejda přes průjezd až ke kuchyňským dveřím připomněl si Jirkalova povzbudivá slova a zaklepal. Jen dál, ozvalo se z kuchyně. Vešel a nahlas pozdravil. Vítám tě k nám Jene, přivítala jej Rozárka. Jen pojď, již tě čekáme, a odvedla jej za ruku do seknice, kde stál uprostřed stůl pokryt bílým ubrusem, u kterého seděl otec. Vstal a přivítal Jana, stejně jako usmívající se matka, jež právě přišla. To je dost. Už je čas k jídlu. Zasedněme! Společně s mladším bratrem usedli k slavnostnímu stolu. Janovo místo bylo v čele vedle Rozárky, která ještě odběhla do kuchyně za matkou. Už se nesou talíře a různé příbory a velká hliněná mísa s polévkou. Po vykonané pobožnosti rozlila Rozárka polévku, po které přinesla další pokrmy, všeho v hojné míře. Tolik jídla Jan dávno neviděl. Pantáta mu řekl, aby se neostýchal, že je mezi svými, že u nich není zvykem hosta pobízet. Proto, co mu chutná, ať jí! Po obědě jej hospodář pozval na zahradu, než ženy sklidí ze stolu. Zmatenému Janovi se prohnalo hlavou: Snad abych teď požádal o Rozárku? Je k tomu vhodná doba? Mámo, nevíš, kde mám kazajku? volal pantáta rozpačitě se rozhlížeje po seknici. Jsem nějaký upocený. A jak tak oba proti sobě stáli, dodal si Těžák odvahy. Děkuji vám za bohaté pohoštění, vysoukal ze sebe. A současně vás pěkně prosím, byste nám dali svolení a my se mohli s mou milou Rozárkou vzíti. Zajisté dobře víte, že se máme rádi. Těžko bysme od sebe upustili. Pantáta zvolal do kuchyně: Rozárko, pojď sem! Matka nebyla dojetím schopna slova. Pantáta pravil: Jan právě o tebe poprosil a chce tě za manželku. Ptám se tě, milá dcero, jestli jsi s tím srozuměna. Je to vážný krok v životě lidském, proto dokud je čas, dle svého svědomí usuď a řekni. Děkuji vám drazí rodiče, vše jsem dobře zvážila. Nenamítáte-li nic proti tomu, ráda bych si vzala Jana za manžela. Když je tomu tak, asi už do zahrady nepůjdeme. Posaďte se, musíme se smluvit o dalším a ty mámo si sedni vedle mne. My vám své požehnání rádi dáme, když je to vůle vaše. Než-li ale svou dceru budeme, Jene, k tobě stěhovati, tak ti napřed všichni pomůžeme. I strýčka Jirkalů pozveme, jeho zkušenost budeme potřebovat. Stavení i stáje rozšíříme, také cestu upravíme, abychom mohli snáze naho- 20 Najednou se otočil k Rozárce, vzal ji za ruku a tiše se zeptal: Nechtěla bys tu se mnou hospodařit? Věř, je mi tu od té doby, co jsem tě poznal, velmi smutno. Nebudou-li rodiče namítati, šla bych k tobě ráda, odpověděla rozhodně. Děkuji ti, byl bych šťasten. Hleděl bych, abys i ty byla šťastná a spokojená. Pracoval bych ještě více, co by mé síly stačily. A dá-li Bůh, já ti budu pomáhat. Jene, zítra je neděle, přijď, budeme tě čekat a o dalším se společně poradíme. To jsem rád. Děkuji za pozvání. Ale kdo mně tu počká? - Řeknu strýčkovi Jirkalů? Nebudeme ho obtěžovat! Počká tu starší bratr Václav. Jan se přitiskl k Rozárce. Tak ujednáno. A já při té příležitosti požádám otce s matkou o tvou ruku. Co tomu říkáš, Rozárko? Já doufám, že dopadne vše v náš prospěch. Myslím, že nám rodiče bránit nebudou. Oba stáli proti sobě, pak ji vzal kolem pasu a vyzval k prohlídce hospodářství. Kdepak máš tu zvoničku? Věř, jakmile zaslechnu ten vábivý zvonek, jsem vždy v duchu u tebe. Také tu studánku s čistou vodou mi ukaž! Rád jí vše poukazoval a potom ji zavedl na malé návrší. Rozárko, teď pohleď do našeho českého kraje. Budeš zajisté tou krásou překvapena. Ach, máš pravdu! Ani neznám ty roztroušené vesničky s těmi kostelíky hory, rybníky a lesy Znám celý ten kraj, vydechl Jan. O všem ti budu vypravovat. Hoši se nemohli odtrhnout od Rezky. Podivovali se, jak všemu rozumí, když na ni hospodář zavolá. Rezka se vždy obrátila na pána a čekala na rozkaz, zahrabala a zařehtala. Jen si odpočiň, chlácholil ji, máš toho za sebou dost. Dnes nikam nepojedem! - Čeká, že si vyjedeme někam na hon. Věřte mi, nevím, jak se s tímhle tím poslušným a věrným zvířetem budu loučiti. Už má dvanáct let, ale službu ještě koná dobrou. Poplácal ji po šíji a odešli ze stáje. Jan uvedl návštěvu do seknice, kde si ještě dlouho vyprávěli. Bylo už k večeru, když vzácnou návštěvu vyprovázel. Hoši šli vpředu, za nimi Jan s Rozárku vedouce se za ruce. Prošli lesem až dolů ku Lhotce. Mladý hospodář se rozloučil s hochy, Rozárku k sobě naposledy přivinul a přislíbil návštěvu. Když přišli mladí domů, otec už byl ve stáji. Matka, jak je spatřila, hned se tázala, jak se jim u Těžáka líbilo a pobízela Rozárku, aby vyprávěla. Ani se nám domů nechtělo. Má to tam všechno moc pěkné, tak útulné. Jan mně však říkal, že je mu tam smutno. Tomu věřím, snad se už dočká 17

10 Pozvala jsem ho na zítra, byl tomu rád. Hoši se rychle převlékli a spěchali za otcem do stáje. Už jste došli od Těžáka? zeptal se. Jak jste pochodili a jak se vám to tam zamlouvá? Byli jsme překvapeni, jak má vše v pořádku. Má krásného koně, který rozumí jeho každému slovu. Jak ten si ho vycvičil! Dobře s ním zachází a to si kůň pamatuje, přitakal otec. A vše dobrou službou pánovi splácí. Asi spolu něco zažili v té hrozné válce To bylo utrpení. Jan tehdy mnoho zkusil, proto si všeho váží. Uvažte jenom - i tam nahoře je spokojen, ukázal sedlák směrem k samotě a pak odešel do kuchyně, kde byly matka s dcerou v plném rozhovoru. Tak upřímně, Rozárko, jak jsi byla u Těžáka přivítána a jak se ti tam líbilo? Tatínku, byla jsem vskutku překvapená. Tak jsem si to nepředstavovala. Věřte, ani se mi nechtělo z té útulné seknice. Myslím, že bych tam brzy uvykla. - Jan měl velkou radost z naší návštěvy, přichystal pro nás perník a medovinu a pak nás všude provedl. - A vyprovodil nás až ke Lhotce. Ty jsi ho k nám pozvala na zítra? Ano, byl tomu rád, sklopila oči. Tatínku, při loučení mi pověděl, že by chtěl vás i maminku při té příležitosti poprosit o moji ruku. A co jsi na to řekla? Tatínku, jak jsem Jana poznala, těžko bych bez něho mohla býti. Mám ho ráda a vím, že on mne také. Milí rodiče, když nebudete mít žádných námitek, slíbila jsem mu, že bych s ním tam nahoře hospodařila. My vám bránit nebudeme a rádi vám pomůžeme, byste snáze hospodařili. Až přijde Jan, o dalším si pohovoříme. Rozárka vzala otce i matku kolem krku a oba políbila. Tatínku, Jan bude mít radost. Chtěl, abych požádala strýčka Jirkala, aby mu počkal u dobytka, ale já mu slíbila, že tam půjde náš Václav. Strýce nebudeme tentokrát obtěžovat, co tomu říkáte? Nu dobře. Jen ať tam Václav jde. Když je Jan vyprovodil, spěchal domů. Bylo už šero a vše bylo třeba poklidit, nakrmit a odzvonit klekání. Po práci se odebral na lůžko. Dlouho nemohl usnout, obával se zítřejšího dne. Jak asi obstojí u Rozárčiných rodičů? Kdyby se mohl aspoň poradit se strýčkem Jirkalů. Po dlouhém přemýšlení přece jen usnul. Ráno vstal dříve, udělal svou obvyklou práci, ale myšlenky byly zase u Kalistů. Nevěděl, co ze sebe vypraví, prosil o pomoc Boha. Bylo kolem deváté hodiny, kde se vzal, tu se vzal, na dvorku se objevil strýc Jirkalů. Jan, celý udivený mu běžel vstříc. Strýčku, to jsem rád, že jste přišel! Mám vám toho tolik co říct! Pojďte jen dál! I já neměl stání, byl jsem zvědav, co je s tebou. 18 Jen pojďte dál, vše vám povím! Usedli v seknici. Těžák překotně vyprávěl strýčkovi o vzácné návštěvě a ten měl ze všeho náramnou radost. Dodával Janovi odvahy a ujistil jej, že vše dobře u Kalistů dopadne. A abych ti tu zase počkal, když jdeš na ty námluvy. Ba ne, strýčku, dnes to není zapotřebí, přijde sem Václav, bratr Rozárky a ten mi tu počká než-li se vrátím. Tak ty jsi mně zběhl? I né, Rozárka sama rozhodla, abych to již na vás nežádal! Strýčku, nemám nikoho, než-li vás a je možné, že vás budu odpoledne potřebovat. Prosím vás, buďte doma. Bude-li to zapotřebí, já pro vás dojdu. Viďte, že mne neodmítnete? Když mě bude třeba, přijdu. Zůstanu tedy doma. Jan se strýčkem byli v plném hovoru, když se otevřely dveře a v nich Václav. Dej vám Pán Bůh dobré jitro, tak už jsem tady! dobrácky pozdravil. Dnes jste nemusel nahoru, strejdo Jirkale, já tu počkám, než se Jan vrátí. No, už to vím. Pomalu se vrátím domů. Bylo mi smutno po Janovi, chtěl jsem s ním jen hovořit. Půjdete s Janem. Totiž Jene, musím ti vyřídit, že tě rodiče i Rozárka čekají na oběd a to zcela určitě! Dej se do pořádku a neotálej, půjdeme tedy hned spolu! pobízel jej Jirkal. Jan byl velice překvapen tou zprávou, trvalo chvíli, než se z toho probral. Pak se jako starý voják v mžiku převlékl a rázem byl připraven k odchodu. A teď pojď, Václave, ať ti vše vysvětlím. Ať víš, jak tu máš za mne hospodařit. Ve stáji se zastavili u Rezky: Kdyby ti byl dlouhý čas, vedle v komůrce je sedlo. Můžeš se projet po okolí. Rezku poplácej po šíji, nosí dobře, nemusíš se bát. Ona bude ráda, že přijde na vzduch. Já budu hledět, abych se vrátil, než slunko zapadne. A děkuji ti za ochotu. Potom se rozloučil a vydal se se starým Jirkalem na cestu. Do řeči se mu nechtělo, šel po pěšině několik kroků za Jirkalem. Tak co je s tebou? povídá strýc. S takovou se na námluvy nechodí! Jenom hlavu vzhůru a zvesela! Já nevím, odvětí Jan a zrychluje krok. Jde na mne strach, jak to vše dopadne. Jakýpak strach? Vím předem, že dobře! zabručel starý chlácholivě. Při sporém rozhovoru došli až ke Lhotce, kde potkali několik žen vracejících se z kostela. Strýce Jirkala znal snad celý kraj. Byl velmi oblíbený, ochotný a jsa sám zkušený, vždy rád poradil. Kam jdete, strejdo? volali ženské. Snad né na námluvy s Těžákem? A kdyby! Jsou k tomu! Mám z toho radost a myslím, že bude dobře. Jako když píchne do vos, obklopily Těžáka s Jirkalem a vyptávaly se na podrobnosti a kdyže ta svatba bude? 19

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2012 STRANA 11 Z HISTORIE Dobrou představu o typech a vybavení lehkých objektů vz. 37 si lze udělat v muzejním areálu čs. opevnění u Slavonic. Foto: F.Slípka bednění (viz. pila) i celkově levnější stavební práce. Naopak Dajbych nabízel levněji úpravu terénu a dovoz materiálu, což zřejmě na komisi příliš nezapůsobilo. Naopak se zdá přemrštěná cena za osazení boční střílny (165,- u Dajbycha proti 40,- u Staška). Celkově bylo hodnoceno 22 položek, z toho jedna byla stejně drahá. V počtu levnějších položek byl na tom lépe Stašek (12 : 9 proti Dajbychovi). Dajbych také asi nezapůsobil moc důvěryhodně. Navíc zřejmě bylo přihlédnuto i k lepšímu materiálnímu zázemí Staška a k lepší dostupnosti staveniště, neboť Dajbychova firma sídlila až v Kutné Hoře. Jistou roli mohl hrát i fakt Staškových znalostí místních poměrů. Na druhou stranu Staškovy zkušenosti s podobnými stavbami byly do té doby nulové. Staškova finanční situace v té době zřejmě nebyla dobrá a státní zakázky tohoto typu představovaly jistý výdělek. A jako by neměla Staškova firma dostatek práce s úsekem 182, tak se ucházela současně o stavbu překážek v sousedních úsecích 181 a 183 (zde Stašek nabídl Kč a skončil až na 3. místě). Současně firma prováděla i některé práce v civilním sektoru, např. stavbu finanční strážnice ve Vysoké u Mariánských Lázní a rekonstrukci silnice do Římova. Velitel VSD 182 sídlil v Ostrolovském Újezdě v prvním patře zdejší školy. Od začátku prací zde působili jako pomocníci dva aspiranti. Po 10. srpnu byl od pěšího pluku 1 Mistra Jana Husi přidělen des. asp. Rudolf Vavrouch, který dostal na starost kancelářskou agendu VSD. Začátkem září 1938 přišli k VSD dále Josef Dvořák a Jan Votava. Celkem zde tedy bylo Frimmelovi k ruce 5 aspirantů. Frimmell prováděl kontroly Staškových staveb zpočátku jen na koni. Od 1. září 1938 však požádal o přidělení motocyklu neboť měl stavební úsek rozdělen na dvě části. Navíc objekty a překážky se stavěly z obou různých konců, ze západu a z východu. Nakonec pro západní část úseku používal koně a pro východní motocykl. Zdá se, že Frimmelova mobilnost nebyla vysoká, ale v porovnání se sousedním úsekem 183 na tom bylo zdejší VSD ještě dobře. Tam měl mjr. Kramosil k dispozici pouze své nohy a kolo. Složitou stavbu provázela řada obtíží. Do části objektů se nepodařilo například osadit rámy dveří a zabetonovat periskopové roury ve stropě, především do těch čerstvě vybetonovaných. Vedením stavby byl Staškem pověřen mistr Kubiš, mezi dělníky přezdívaný Polír. O provedení maskovacích nátěrů není nic známo, ale prokazatelně se maskovalo v prostoru kolem Komařic větvemi a pytli od cementu ze stavby. Podle práce Pavla Saláka byly staší objekty vz. 36 kolem Borovan maskovány poli 4 barev a nejméně jeden novější objekt měl dvoubarevný větvičkový vzor. Je možné, že toto lze aplikovat i na oblast úseku 182, zvláště v případě šestatřicítek. Ovšem dle dobových fotografií z úseku 182 je patrné, že objekty ještě v září 1938 neměly maskovací omítky provedeny. Podle vyprávění pamětníků se rovněž v objektech kolem Borovan nacházely lafety. Pokud tedy můžeme věřit pamětníkům, které vyslechl Salák, tak by to mohly být brněnské lafety vz. 37. Dalo by se ale říci, že je to značně nepravděpodobné. Jednalo se spíše o kulomety ZB 26 na závěsech, či do Číny vyvážené ZB 37 postavené na muničních bedýnkách. O těchto zbraních se také zmiňuje divizní hlášení do ankety Armáda 38. Zkušební kostky k posouzení kvality betonu vyráběli Staškem pověření Josef Brožek s Josefem Rezkem, kteří každou kostku pečlivě připravovali. Otázkou je, nakolik byly tyto zkušební kostky vylepšovány např. přidaným cementem, aby lépe prošly u zkušební komise a nedošlo tak k poškození podnikatele. Pouze, když nebyli výše zmínění po ruce, kostky připravoval Jan Mráz. U stavební firmy Stašek byli zaměstnáni od počátku prací dva asistenti a dva políři. K nim přibyl výše zmíněný mistr a od půlky srpna zde tedy byli tři políři. Na začátku července zde bylo pouhých 65 dělníků, během srpna pak až 190, zřejmě díky přesunu z jiného firemního pracoviště. Během září se počet dělníků z důvodů mobilizace logicky zmenšoval. První kontrola z Velitelství ženijního vojska proběhla dva týdny před zahájením stavby. Vyplynulo z ní stanovisko, že nejprve by měl být budován 1. sled k uzavření úseku (nakonec se ani to nepovedlo). Přípravné stavební práce v úseku 182 začaly po První objekt 2/A-160 u borovanského mostu byl betonován Stavba šla pomalu, protože firma měla málo kvalifikovaných dělníků. Zde je nutné poznamenat, že kvalifikovaní museli být jen železáři a betonáři. Během první kontroly z velitelství sboru Frimmel snahu firmy komentoval, že firma je nová, nezapracovaná a že byla nucena vše potřebné opatřovati. Stavbu a dopravu materiálu dále komplikovala právě probíhající výstavba silnice ze Strážkovic přes Ostrolovský Újezd (jde v podstatě o jednu z mála silnic v popisované oblasti). Druhá kontrola VŽV konstatovala, že práce jsou prováděny odborně, ale poněkud pomalu. Podnikatel musí organizovat druhou betonářskou skupinu, která začne stavbu od druhého konce úseku. Stavbu zdržovaly hlavně pozdní dodávky střílen a jiných kovových prvků. Velitel VSD neustále urgoval žádosti na dodání materiálu. Zajímavé je, že podle Frimmelova hlášení v úseku 183 jest železa nadbytek. Začátkem srpna při třetí kontrolní návštěvě ztratil gen. Nosek trpělivost a doporučil Staškům, aby se do týdne poradili s velením VSD a výsledek oznámili na VŽV. Jan Stašek dne napsal na velitelství I. sboru, že není možno pracovat urychleně na čtyři směny dvěma stroji. Rovněž měl problémy s dodáváním materiálu. Náklaďáky byly prý poruchové a úprava cest za tehdejších deštivých poměrů stála Staška hodně financí. K tomu se přidala srdeční choroba jeho bratra Františka. Mjr. Frimmel proto doporučil rozdělení úseku. Dodává, že Staškův společník, bratr František Stašek jest nervově nemocen a odpírá J. Staškovi společenství, a tím i záruku. Další problémy byly spíše finančního rázu. Firma nedostávala týdenní platby od MNO včas a záložna v Trhových Svinech jim tak nemohla vyplácet peníze. Mgr. Petr Kozel (dokončení v příštím čísle) Hlavní střílna lehkého objektu byla ze speciální ocelolitiny. Byla tzv. ústupková, díky čemuž lépe odrážela střely, které by jinak mohly sklouznout dovnitř a zranit obsluhu kulometu /z výstavy Klubu vojenské historie Süd v Borovanech/. Foto: F.Slípka.

listy TRHOVOSVINENSKÉ Ze lži se obviňovat nenechám!

listy TRHOVOSVINENSKÉ Ze lži se obviňovat nenechám! TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Ze lži se obviňovat nenechám! Nemohu nereagovat na článek z titulní strany minulého vydání Trhovosvinenských listů. Autoři,

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Zastupitelstvo odsouhlasilo novou vyhlášku

listy TRHOVOSVINENSKÉ Zastupitelstvo odsouhlasilo novou vyhlášku TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Zastupitelstvo odsouhlasilo novou vyhlášku Obecně závazná vyhláška omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Zemřel Václav Havel

listy TRHOVOSVINENSKÉ Zemřel Václav Havel Zemřel Václav Havel Náš rozhovor Zpívala jsem panu prezidentovi na rozloučenou, říká MgA. Jana Dvořáková Věřím, že většina z našich spoluobčanů už dávno zaznamenala ten výjimečně krásný hlas, který již

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Máme tu opět fotbalovou 1.A třídu Jihočeského kraje!

listy TRHOVOSVINENSKÉ Máme tu opět fotbalovou 1.A třídu Jihočeského kraje! TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Máme tu opět fotbalovou 1.A třídu Jihočeského kraje! To, na co jsme čekali tolik let, se stalo skutečností. Parta kolem trenéra

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ V nové krajské studii vyšla opět nejlépe přeložka komunikace II/156 Hamr plný čarodějnic i řemeslníků

listy TRHOVOSVINENSKÉ V nové krajské studii vyšla opět nejlépe přeložka komunikace II/156 Hamr plný čarodějnic i řemeslníků TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com V nové krajské studii vyšla opět nejlépe přeložka komunikace II/156 Jak je známo, nebylo do Zásad územního rozvoje Jihočeského

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy pf 2012 12 2 0 1 1 Ročník XXI AKTUÁLNÍ TÉMA Rozhovor Rozšíření sběrného dvora Sviny, Schmied, Silhouette Příjemné prožití

Více

list y TRHOVOSVINENSKÉ 2 Náš rozhovor Územní plán je Filmový festival Nový rozvrh aktivit 2014 MC Človíček Nebojsa strana 16

list y TRHOVOSVINENSKÉ 2 Náš rozhovor Územní plán je Filmový festival Nový rozvrh aktivit 2014 MC Človíček Nebojsa strana 16 TRHOVOSVINENSKÉ 2 Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Náš rozhovor V pátek 24. a v sobotu 25. ledna 2014 proběhl v Základní škole Trhové Sviny tradiční zápis budoucích prvňáčků

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ A nová škola bude Rekonstrukce rybníka Hájek Krav maga Ohlédnutí za sezónou na Buškově hamru

listy TRHOVOSVINENSKÉ A nová škola bude Rekonstrukce rybníka Hájek Krav maga Ohlédnutí za sezónou na Buškově hamru A nová škola bude TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Budova základní školy v T. Svinech slaví 50. narozeniny A nová škola bude. Právě pod tímto titulkem vyšel

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ KAREL VALDAUF rok 2014 Karel Valdauf 2014 Kompostéry... Dohoda o prioritách... Po prázdninách... !!! UPOZORNĚNÍ!!!

listy TRHOVOSVINENSKÉ KAREL VALDAUF rok 2014 Karel Valdauf 2014 Kompostéry... Dohoda o prioritách... Po prázdninách... !!! UPOZORNĚNÍ!!! Karel Valdauf 2014 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Rok se s rokem sešel a opět nastal svátek pro všechny milovníky dechové muziky Festival Karel Valdauf

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy!

listy TRHOVOSVINENSKÉ Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy! TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy! Základní škola v Trhových Svinech se konečně dočká zateplení včetně výměny

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Povedené oslavy 825. výročí obce Todně Teplárna

listy TRHOVOSVINENSKÉ Povedené oslavy 825. výročí obce Todně Teplárna TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Povedené oslavy 825. výročí obce Todně Obec Todně patří k nejstarším vesnicím Trhovosvinenska. První písemná zmínka o obci

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ V záchraně stromů jsme nejlepší!

listy TRHOVOSVINENSKÉ V záchraně stromů jsme nejlepší! TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com V záchraně stromů jsme nejlepší! P r o j e k t Zachraň strom pořádala Základní škola v Trhových Svinech poprvé 5. května

Více

Tradiční půlnoční na klášteře bude!

Tradiční půlnoční na klášteře bude! Prosinec 2012/číslo 12 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Tradiční půlnoční na klášteře bude! Na jednání zastupitelstva 12. 11. 2012 zazněla informace, že tradiční půlnoční vánoční mše na klášteře asi

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ A léta běží

listy TRHOVOSVINENSKÉ A léta běží A léta běží Tento slogan je jistě známý každému, protože čas ubíhá všem stejně. Někdy se zdá být pouhý okamžik celou věčností, jindy to vypadá, že se ručičky hodin točí jako větrník. Obecně však platí,

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ E.ON Energy Globe Award 2012 už zná celkového vítěze Tepelné hospodářství Trhové Sviny skončilo těsně na 2.

listy TRHOVOSVINENSKÉ E.ON Energy Globe Award 2012 už zná celkového vítěze Tepelné hospodářství Trhové Sviny skončilo těsně na 2. TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy E.ON Energy Globe Award 2012 už zná celkového vítěze Tepelné hospodářství Trhové Sviny skončilo těsně na 2. místě Michael

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Březen 2011 Číslo 3 Ročník XXI O plesech a bálech V zimním období se velká část naší populace účastní různých plesů. Smysl tohoto dění

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně číslo 3, ročník 16 březen 2006 cena 10 Kč Činnost městské policie ve městě zahájena Od 1.3.2006 začne v našem městě působit městská policie. Zpočátku pouze jeden strážník, po složení předepsaných zkoušek

Více

Blanický rytíř je ze Sedlce-Prčice

Blanický rytíř je ze Sedlce-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 253 květen 2011 Blanický rytíř je ze Sedlce-Prčice Dne 22. dubna 2011 bylo již potřinácté uděleno ocenění Blanický rytíř třem fyzickým osobám,

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Srpen 2010 Číslo 8 Ročník XX Jak už bylo mnohokrát zopakováno, finanční potřeby města jsou několikanásobně vyšší než je rozpočet města,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Bude Sušice»zdravé město«?

Bude Sušice»zdravé město«? 5/2006 10. března 2006 Cena 6,00 Kč Slovo starostky Vážení čtenáři Sušických novin, vážení spoluobčané. Ve středu 22. února 2006 schválilo stávající zastupitelstvo poslední rozpočet města svého čtyřletého

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Září 2010 Číslo 9 Ročník XX Sobota 21. a neděle 22. srpna byly v Trhových Svinech ve znamení již 13. ročníku festivalu dechových hudeb

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 18 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 1. LISTOPADU 2005 rok 1946 rok 1906 Náměstí - není to jen pouhý pojem či obecný název, jak by se

Více