M A N U Á L - Zadávání veřejných zakázek M A N U Á L. Zadávání veřejných zakázek Přepracované znění. Stav: červen 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M A N U Á L - Zadávání veřejných zakázek M A N U Á L. Zadávání veřejných zakázek Přepracované znění. Stav: červen 2005"

Transkript

1 M A N U Á L Zadávání veřejných zakázek Přepracované znění Stav: červen 2005 Zveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR Twinningový projekt Strengthening Public Procurement Enforcement in the Czech Republic Tento manuál byl vypracován za finanční pomoci EU.

2

3 OBSAH Úvod... III A Seznamy... 1 I. Seznam zkratek (později)... 1 II. Rejstřík (později)... 1 III. Schéma průběhu zadávání veřejných zakázek (ZVZ) celkový přehled Obecná příprava zadávacího procesu 3 2. Otevřené řízení Užší řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění Obecná realizace smlouvy...29 B Zákon, vyhlášky... 1 I. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ze dne 17. prosince II Vyhlášky Vyhláška ze dne 21. dubna 2004, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby Vyhláška ze dne 21. dubna 2004 o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti...35 III. Směrnice Evropského parlamentu a Rady C Zadávací řízení... 1 I. Předpoklady... 1 II. Provádění Pojmy, zásady Druhy zadávacích řízení Druhy smluv Účastníci soutěže, subdodavatelé Popis prací Zadávací dokumentace Předběžné oznámení Oznámení, zaslání zadávací dokumentace Lhůta pro podání nabídky a lhůta pro podání žádosti o účast Lhůta závaznosti Forma a obsah nabídek Nakládání s nabídkami po jejich doručení zadavateli Otevírání obálek s nabídkami / termín otevírání / hodnotící komise Posouzení nabídek Vysvětlení k nabídce, zákaz následného jednání Hodnocení nabídek Zrušení zadávacího řízení Předběžné informování Uzavření smlouvy Uveřejnění, statistická a ohlašovací povinnost a povinnost podat zprávu Dokumentace...45 I

4 D Elektronická podpora při zadávání veřejných zakázek... 1 I. Použití systémů eprocurementu: právní, podnikohospodářské a informačně-technické požadavky Electronic Public Procurement (eprocurement) co konkrétně zahrnuje? eprocurement snadnější, rychlejší, ekonomičtější? Právní rámec pro elektronické zadávání veřejných zakázek... 5 II. SIMAP a TED elektronické platformy EU pro zadávání veřejných zakázek... 8 III. IS ZVZ (Informační systém o zadávání veřejných zakázek) / Centrální adresa Cíle spojené se vznikem IS ZVZ Funkce IS ZVZ... 9 E Právní ochrana / korupce... 1 I. Struktura českých přezkumných úřadů a průběh přezkumného řízení Struktura českých přezkumných úřadů Průběh přezkumného řízení... 1 II. Boj proti korupci... 4 F Formuláře... 1 Úvodní poznámka... 1 I. Zákonem předepsané formuláře Předběžné oznámení Oznámení zadávacího řízení /veřejná soutěž o návrh Výsledky zadávacího řízení / veřejné soutěže o návrh Informační list veřejné zakázky Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle 63 zákona č. 40/ Vyhlášení veřejné soutěže o návrh Výsledky veřejné soutěže o návrh Uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení Oznámení zadávacího řízení zakázky na stavební práce zadávané koncesionářem, který není veřejným zadavatelem II. Doporučené vzory Výzva k podání nabídky Průvodní list nabídky Podmínky účasti v zadávacím řízení na stavební práce Podmínky účasti v zadávacím řízení na dodávky a služby Seznam služeb subdodavatelů Prohlášení sdružení uchazečů / spolupracujících firem Popis prací (stavební práce) Seznam stavebních hmot Popis prací (dodávky) Rejstřík materiálů a součástí Zvláštní smluvní podmínky (dodávky) Oznámení o přidělení zakázky pro vybraného uchazeče Oznámení o zadání zakázky pro nevybrané uchazeče II

5 Úvod V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie bylo nutno reformovat systém zadávání veřejných zakázek. Parlament České republiky proto přijal zákon č. 40/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003, o veřejných zakázkách, který nabyl účinnosti dne 1. května 2004, tedy v den přistoupení ČR k EU, a byl doposud doplněn čtyřmi pozměňovacími zákony. Ministerstvo pro místní rozvoj na základě tohoto zákona vydalo Vyhlášku, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby (č. 239/2004 Sb.) a Vyhlášku o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti ze dne 21. dubna 2004 (č. 240/2004 Sb., novelizována vyhláškou č. 137/2005 Sb.). Rovněž i tyto vyhlášky nabyly účinnosti dne 1. května K dobře fungujícímu systému zadávání veřejných zakázek patří správné provádění zákona a vyhlášek, jež jsou na něm založeny. Seznámením uživatelů zadávacího zákona s jeho obsahem by v tomto směru měl pomoci i tento zadávací manuál. Jeho první znění bylo vypracováno skupinou českých a německých expertů v rámci předchozího twinningového projektu EU s názvem Strengthening Regulation and Enforcement of the Public Procurement Acquis in the Czech Republic. Obsah byl vytvořen v rámci téhož twinningového projektu jako součást školicí koncepce školení pro školitele a následně představen rozsáhlejšímu okruhu účastníků během školení v mnoha městech České republiky. Vznik tohoto přepracovaného znění si vyžádaly změny v zákoně a vyhláškách, jež k němu byly vydány. Text tohoto znění byl vypracován v twinningovém projektu, který navázal na výše jmenovaný projekt, a došly v něm zohlednění též podněty a zkušenosti získané během školení. Manuál má sloužit pracovníkům zadávajícím veřejné zakázky jako referenční příručka pro používání příslušných vnitrostátních předpisů a k výkladu souvisejících předpisů nadnárodních. Kromě toho manuál nabízí poznámky k jednotlivým fázím zadávacího řízení a poskytuje vhodné formuláře pro vyžadované kroky. Manuál bude i v budoucnu průběžně aktualizován, tak aby zadavatelé měli při své práci vždy k dispozici kompendium zachycující aktuální stav zadávací legislativy. Jak známo, byly Evropským parlamentem a Evropskou radou přijaty směrnice 2004/17/ES, o koordinaci zadávání zakázek zadavateli v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, (sektorová směrnice) a směrnice 2004/18/ES, o koordinaci řízení k zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, (klasická směrnice) ze dne 31. března Obě směrnice tvoří tzv. legislativní balíček. V jeho rámci byla nahrazena původní sektorová směrnice a tři klasické směrnice o zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby byly nově sloučeny do směrnice jediné. Kromě řady formálních aspektů např. konsolidace ustanovení a přizpůsobení pořadí předpisů průběhu zadávacího řízení došlo v nových evropských směrnicích k mnoha obsahovým změnám. Legislativní balíček předpokládá pod hesly modernizace, zpružnění a zjednodušení následující opatření: přizpůsobení finančních limitů Dohodě o vládních zakázkách (General Procurement Agreement, GPA) Světové obchodní organizace, což v průměru odpovídá jejich navýšení o 25 %; výraznější zohlednění sociálních a ekologických aspektů při zadávání veřejných zakázek; posílení a rozšíření elektronického zadávacího řízení a možnost realizace inverzních online aukcí; zavedení soutěžního dialogu jako nového druhu řízení; možnost nákupů pomocí katalogů, zřízení centrálních zadávacích orgánů a zahrnutí poštovních služeb do působnosti sektorové směrnice. III

6 Legislativní balíček byl uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie č. L 134/1 a č. L 134/14 ze dne a téhož dne vstoupil v platnost. Členské státy EU mají nová ustanovení směrnic zavést do vnitrostátní legislativy do 31. ledna Podle současného stavu legislativního procesu má transponování nových zadávacích směrnic do českého právního rámce proběhnout k 1. lednu 2006, a to ve formě zcela nového zákona o veřejných zakázkách. Brusel v současné době začíná zvažovat rovněž novelizaci platných směrnic o právních a správních prostředcích, při čemž se plánuje intenzivní zohlednění judikatury Evropského soudního dvora v Lucemburku. Zadávací právo tak i nadále podléhá neustálému vývoji na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, na nějž budou uživatelé zákona muset pružně reagovat. Nezbývá než si přát, aby užívání tohoto manuálu vedlo k účelným a finančně výhodným zadávacím řízením, z nichž bude plynout užitek státu, hospodářské sféře a v neposlední řadě též spotřebitelům. Vydavatelé V Praze, červen 2005 IV

7 A Seznamy I. Seznam zkratek (později) II. Rejstřík (později) A Seznamy A 1

8 III. Schéma průběhu zadávání veřejných zakázek (ZVZ) celkový přehled Otevřené řízení Užší řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění Zadávací řízení Oznámení otevřeného řízení / výzvy Výzva Oznámení Přijetí žádostí o účast / výběr zájemců SI SCH ZM Výběr zájemců Proces výběru Odeslání zadávací dokumentace SI SCH ZM Odeslání zadávací dokumentace Přijetí nabídek / otevření SI SCH ZM Aritmetická kontrola Posouzení a hodnocení Přijetí nabídek a zpracování nabídek Možnost jednání Možnost jednání Přidělení veřejné zakázky, informování uchazečů SI SCH ZM Přidělení zakázky Uzavření smlouvy SI SCH ZM Uzavření smlouvy Plnění smlouvy Plnění smlouvy SI digitální podpis, SCH zakódování, ZM označení času A Seznamy A 2

9 1. Obecná příprava zadávacího procesu Vznik potřeby / zjištění potřeby Prověření potřeby / uznání potřeby Případně provedení veřejné soutěže o návrh podle 72 a následujících Příprava plánu Odhad nákladů na plánovaný záměr Žádost o vyčlenění rozpočtových prostředků Vytvoření plánu průběhu projektu a zadávacího řízení Schválení rozpočtových prostředků A Seznamy A 3

10 Kontrola, je-li vyžadováno předběžné oznámení podle 29 Ano / Ne Provést předběžné oznámení podle 29 a vyhlášky č. 240/2004 Vypracování zadávací dokumentace podle a podle vyhlášky č. 239/2004 Důsledek: Zkrácené lhůty pro podání nabídek podle 54 Stanovení druhu zadávacího řízení podle 25 a následujících Zdokumentování tohoto rozhodnutí a důvodů, jež vedly ke zvolení příslušného druhu řízení Otevřené řízení podle 25 odst. 2 písm. a) Užší řízení podle 25 odst. 2 písm. b) Jednací řízení s uveřejněním podle 25 odst. 2 písm. c) Jednací řízení bez uveřejnění podle 25 odst. 2 písm. d) Pokračování: Schéma průběhu otevřeného řízení, str. A4 / 4 11 Pokračování: Schéma průběhu užšího řízení, str. A4 / Pokračování: Schéma průběhu jednacího řízení s uveřejněním, str. A4 / Pokračování: Schéma průběhu jednacího řízení bez uveřejnění, str. A4 / A Seznamy A 4

11 2. Otevřené řízení 2.1 Začátek zadávacího řízení Odhad hodnoty zakázky Provedení oznámení podle 42 a 84 Vyplnění informačního listu podle přílohy 2 směrnice č. 240/2004 a jeho odeslání na centrální adresu Doručení formuláře na centrální adresu; kontrola, zda byl formulář podepsán Ano / Ne Opravení informačního listu a jeho opětovné zaslání na centrální adresu Oznámení se považuje za nedoručené; dojde k vyrozumění podle 5 vyhlášky č. 240/2004 Oznámení se považuje za doručené; dojde k potvrzení doručení podle 5 vyhlášky č. 240/2004 Přeposlání oznámení do IS ZVZ; Prověření tohoto oznámení Nadlimitní / Podlimitní Odeslání oznámení do Úředního věstníku EU pro celoevropské oznámení Vnitrostátní uveřejnění oznámení na centrální adrese podle 6 vyhlášky č. 240/2004 Informování zadavatele o datu odeslání oznámení do Úředního věstníku Informování zadavatele o vnitrostátním oznámení podle 6 vyhlášky č. 240/2004 Celoevropské uveřejnění oznámení v Úředním věstníku EU Eventuelně dodatečné oznámení zadávacího řízení prováděná zadavatelem v novinách či odborném tisku podle 84 odst. 2 nebo 3 (nejdříve v den následující po odeslání oznámení do Úředního věstníku EU) A Seznamy A 5

12 2.2 Poskytnutí zadávací dokumentace Doručení žádostí dodavatelů o zaslání zadávací dokumentace U zakázek na stavební práce případně ověřit, zda dodavatel příslušné práce v rámci svého podnikání provádí (srovnej bod 3.2 podmínek pro účast při zakázkách na stavební práce formulář F II 3); pokud ne, měla by být žádost o zaslání zadávací dokumentace zamítnuta Vyzvání žadatele o uhrazení nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace Uhrazení nákladů na zaslání zadávací dokumentace Poskytnutí (odeslání) zadávací dokumentace žadatelům ve lhůtě 4 dnů podle 51 odst. 1 Zaevidování dodavatelů, jimž byla zaslána zadávací dokumentace A Seznamy A 6

13 2.3 Vypracování nabídky Případné doručení písemných žádostí dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací ze strany zadavatele k zadávací dokumentaci podle 52 odst. 1 Vypracování Prověření žádostí zadavatelem a případně poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci podle 52 odst. 2 během lhůty 7 dní Písemné vyrozumění ostatních zájemců o dodatečných informacích nabídky zájemci během lhůty pro Případné zadavatelovy opravy v zadávací dokumentaci na základě upozornění dodavatelů a případně prodloužení lhůty pro podání nabídek; dojde-li k této situaci, zaslání informací a nových stran všem zájemcům Případné doručení žádostí na prohlédnutí místa plnění podle 52 odst. 3 Písemné vyrozumění o zadavatelem zvoleném čase pro prohlídku místa plnění podání nabídek podle 54 Prohlídka místa plnění příslušným zájemcem (ne později než 12 dní před vypršením lhůty pro podání nabídek) A Seznamy A 7

14 2.4 Doručení nabídky Vypršení zkrácené lhůty pro podání nabídek po předběžném oznámení podle 29 Vypršení nezkrácené lhůty pro podání nabídek podle 54 Včasně doručená nabídka, která však přišla v nezalepené či poškozené obálce Včasně doručená nabídka, která přišla v řádně zalepené a nepoškozené obálce Pozdě doručené nabídky Uzavření / zalepení obálky, zaevidování poškození Očíslování obálek podle 53 odst.3 Bezpečné uložení obálek až do okamžiku jejich otevření Odeslání nabídky zpět uchazeči ( 59 odst. 1) Nebyl-li termín otevírání obálek s nabídkami stanoven již v zadávací dokumentaci, sdělení tohoto termínu uchazečům podle 59 odst. 4 (třeba zohlednit pětidenní lhůtu) Jmenování hodnotící komise ( 57) Ano / Ne Výběr členů komise, zjištění jejich odborné způsobilosti Stanovení tří osob určených zadavatelem pro otevírání obálek, zjištění jejich odborné způsobilosti Svolání hodnotící komise, volba jejího předsedy a jeho zástupce ( 58) Předání nabídek a seznamu nabídek hodnoticí komisi ( 59 odst. 2) resp. třem osobám zvoleným zadavatelem pro otevírání obálek A Seznamy A 8

15 2.5 Otevírání nabídek Otevírání nabídek hodnotící komisí nebo zadavatelem a jím zvolenými osobami ( 59 odst. 2) Otevírání obálek podle jejich průběžného očíslování ( 59 odst. 3) Označení všech částí každé nabídky (např. specielním děrováním) Kontrola jazyka použitého v nabídkách, ověření, zda jsou podepsány, a kontrola jejich úplnosti ( 59 odst. 3) Vyloučení nabídek, které nesplňují podmínky podle 59 odst. 3 Předčítání údajů o firmě, jménu a příjmení, sídle firmy či bydlišti, o nabídkové ceně a skutečnosti, zda nabídka vyhovuje požadavkům podle 59 odst. 4 Zaslání písemného sdělení zadavatele o vyloučení nabídky se zdůvodněním uchazeči Nahlédnutí uchazečů do údajů v protokolu podle 60 odst. 1 a 2 Vytvoření protokolu o otevírání nabídek a jeho podepsání ( 60) A Seznamy A 9

16 2.6 Posouzení nabídek Posouzení nabídek ( 61) Formální prověření; Byly splněny zadávací podmínky? Ano / Ne Vyloučení nabídky Početní překontrolování; přepočítání všech cen; nezvykle nízká nabídková cena? Písemné vyrozumění příslušného uchazeče o vyloučení jeho nabídky zadavatelem Ano / Ne Požadovat písemné vysvětlení podle 61 odst. 4 Písemné vysvětlení / zdůvodnění uchazečem je dostačující a bylo podáno včas Kontrola způsobilosti ( 30 ff) V případě nejasností Kvalifikační kritéria splněna? Ano / Ne Ano / Ne V případě nadlimitních zakázek po vyloučení nabídky z důvodu nezvykle nízké nabídkové ceny oznámení Evropské komisi Nabídka bude hodnocena A Seznamy A 10

17 2.7 Hodnocení nabídky Hodnocení nabídek ( 62) podle kritéria nejnižší nabídkové ceny / ekonomicky nejvýhodnější nabídky Zkontrolovat alternativní návrhy ohledně jejich rovnocennosti Vytvoření přehledu cen / seřazení nabídek podle výše nabídkové ceny Použití hodnoticí metody podle 8 vyhlášky č. 240/2004 Vytvoření zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ( 63) podle přílohy vyhlášky č. 240/2004 Předání zprávy, nabídek a ostatních podkladů zadavateli ( 63 odst. 2) Před uzavřením smlouvy možnost dodavatelů nahlédnout do hodnoticí zprávy A Seznamy A 11

18 2.8 Uzavření výběrového řízení Prověřit, zda existují důvody pro zrušení výběrového řízení ( 68) Ano / Ne Uveřejnění zrušení řízení ( 68 odst. 4 a 5) Rozhodnutí, zda bude provedeno nové výběrové řízení Zajistit navrácení případných jistot po vypršení příslušných lhůt podle 47 Rozhodnutí zadavatele o udělení zakázky ( 65) Písemné informování vybraného uchazeče a pís. vyrozumění nevybraných uchazečů ( 65 odst. 2) Čekací lhůta v trvání 15 dnů od doručení těchto oznámení uchazečům ( 66 odst. 2) Zdokumentovat rozhodnutí o udělení zakázky Byly doručeny námitky podle 88? Vyrozumění stěžovatele během desetidenní lhůty, zda se jeho námitkám vyhovuje ( 88 odst. 3) Ano / Ne Ano / Ne Opakované posouzení a zhodnocení nabídek, případně nové rozhodnutí o udělení zakázky Dodržení šedesátidenní čekací lhůty ( 88 odst. 4) Neprodlené uzavření smlouvy podle 66 Navrácení případných ukázek a vzorků ( 70) a vydání příp. jistot ( 47) Uveřejnění výsledků zadávacího řízení ( 67) Vytvoření písemné zprávy ( 67) Uložení dokumentů souvisejících se zadávacím řízením ( 71) A Seznamy A 12

19 3. Užší řízení 3.1 Začátek zadávacího řízení Odhadnutí hodnoty zakázky Oznámení výzvy k podání žádostí o účast podle 43 a 84 odst. 1 Vyplnění informačního listu podle vzoru 20 přílohy č. 2 3 odst. 2 vyhlášky č. 240/2004 a jeho odeslání na centrální adresu Doručení formuláře na centrální adresu; kontrola, zda formulář byl podepsán? Ano / Ne Formulář se považuje za doručený; následuje potvrzení doručení podle 5 vyhlášky č. 240/2004 Formulář se považuje za nedoručený; následuje informování podle 5 vyhlášky č. 240/2004 Přeposlání formuláře do IS ZVZ; Posouzení oznámení nadlimitní / podlimitní Případná další dobrovolná uveřejnění ze strany zadavatele v novinách či odborném tisku (možná nejdříve v den následující po dni odeslání oznámení do Úř. věst. EU) Odeslání oznámení do Úředního věstníku EU pro celoevropské uveřejnění; celoevropské uveřejnění Informování o dni odeslání oznámení do Úředního věstníku EU pro celoevropské uveřejnění podle 5 vyhlášky č. 240/2004 Vnitrostátní uveřejnění oznámení na centrální adrese podle 6 vyhlášky č. 240/2004 Informování o vnitrostátním uveřejnění podle 6 vyhlášky č. 240/2004 A Seznamy A 13

20 3.2 Výběr účastníků Doručení žádostí o účast v řízení zadavateli Uschování neotevřených žádostí o účast až do vypršení lhůty pro předložení žádosti o účast podle 43 odst. 3 Otevření žádostí o účast zadavatelem po vypršení lhůty podle 43 odst. 3; odeslání pozdě doručených žádostí zpět odesilateli Prověření způsobilosti zájemců zadavatelem podle 39; Splněna kvalifikační kritéria uvedená v 30 38? Ano / Ne Výběr mezi způsobilými zájemci, podle 40 odst. 1 a 43 odst. 3, stanovení zájemců, již budou vyzváni k předložení nabídky Odmítnutí zájemců podle 39 odst. 2 Písemné vyrozumění o odmítnutí podle 39 odst. 3 Vyzvání vybraných zájemců k předložení nabídky podle 46; poskytnutí zadávací dokumentace podle 51 odst. 1 Písemné vyrozumění zájemců, kteří nebyli vyzváni k předložení nabídky, podle 40 odst. 2 A Seznamy A 14

21 3.3 Vypracování nabídky Případné doručení písemných žádostí dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací ze strany zadavatele k zadávací dokumentaci podle 52 odst. 1 Prověření žádostí zadavatelem a případně poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci podle 52 odst. 2 během lhůty 7 dní Písemné vyrozumění ostatních zájemců o dodatečných informacích Případné doručení žádostí na prohlédnutí místa plnění podle 52 odst. 3 Vypracování nabídky zájemci během lhůty pro podání nabídek Případné zadavatelovy opravy v zadávací dokumentaci na základě upozornění dodavatelů a případně prodloužení lhůty pro podání nabídek; dojde-li k této situaci, zaslání informací a nových stran všem zájemcům Písemné vyrozumění o zadavatelem zvoleném čase pro prohlídku místa plnění podle 54 Prohlídka místa plnění příslušným zájemcem (ne později než 12 dní před vypršením lhůty pro podání nabídek) A Seznamy A 15

22 3.4 Doručení nabídek Vypršení zkrácené lhůty pro podání nabídek po předběžném oznámení podle 29 Vypršení nezkrácené lhůty pro podání nabídek podle 54 Včasně doručená nabídka, která však přišla v nezalepené či poškozené obálce Včasně doručená nabídka, která přišla v řádně zalepené a nepoškozené obálce Pozdě doručené nabídky Odeslání nabídky zpět uchazeči ( 59 odst. 1) Uzavření / zalepení obálky, zaevidování poškození Očíslování obálek podle 53 odst.3 Bezpečné uložení obálek až do okamžiku jejich otevření Nebyl-li termín otevírání obálek s nabídkami stanoven již v zadávací dokumentaci, sdělení tohoto termínu uchazečům podle 59 odst. 4 (třeba zohlednit pětidenní lhůtu) Jmenování hodnotící komise ( 57) Ano / Ne Výběr členů komise, zjištění jejich odborné způsobilosti Stanovení tří osob určených zadavatelem pro otevírání obálek, zjištění jejich odborné způsobilosti Svolání hodnotící komise, volba jejího předsedy a jeho zástupce ( 58) Předání nabídek a seznamu nabídek hodnoticí komisi ( 59 odst. 2) resp. třem osobám zvoleným zadavatelem pro otevírání obálek A Seznamy A 16

23 3.5 Otevírání nabídek Otevírání nabídek hodnotící komisí nebo zadavatelem a jím zvolenými osobami ( 59 odst. 2) Otevírání obálek podle jejich průběžného očíslování ( 59 odst. 3) Označení všech částí každé nabídky (např. specielním děrováním) Kontrola jazyka použitého v nabídkách, ověření, zda jsou podepsány, a kontrola jejich úplnosti ( 59 odst. 3) Vyloučení nabídek, které nesplňují podmínky podle 59 odst. 3 Předčítání údajů o firmě, jménu a příjmení, sídle firmy či bydlišti, o nabídkové ceně a skutečnosti, zda nabídka vyhovuje požadavkům podle 59 odst. 4 Zaslání písemného sdělení zadavatele o vyloučení nabídky se zdůvodněním uchazeči Nahlédnutí uchazečů do údajů v protokolu podle 60 odst. 1 a 2 Vytvoření protokolu o otevírání nabídek a jeho podepsání ( 60) A Seznamy A 17

24 3.6 Posouzení nabídky Posouzení nabídek ( 61) Formální prověření; Splněny zadávací podmínky? Ano / Ne Početní překontrolování; přepočítání všech cen; nezvykle nízká nabídková cena? Ano / Ne Vyloučení nabídky Písemné vyrozumění příslušného uchazeče zadavatelem o vyloučení jeho nabídky Požadovat písemné vysvětlení podle 61 odst. 4 Písemné vysvětlení / zdůvodnění uchazečem je dostačující a bylo podáno včas Ne / Ano Vyloučení nabídky Písemné vyrozumění uchazeče zadavatelem o vyloučení nabídky V případě nadlimitních zakázek po vyloučení nabídky z důvodu nezvykle nízké nabídkové ceny oznámení Evropské komisi Nabídka bude hodnocena A Seznamy A 18

25 3.7 Hodnocení nabídek Hodnocení nabídek ( 62) podle kritéria nejnižší nabídkové ceny / ekonomicky nejvýhodnější nabídky Zkontrolovat alternativní návrhy ohledně jejich rovnocennosti Vytvoření přehledu cen / seřazení nabídek podle výše nabídkové ceny Použití hodnoticí metody podle 8 vyhlášky č. 240/2004 Vytvoření zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ( 63) podle přílohy vyhlášky č. 240/2004 Předání zprávy, nabídek a ostatních podkladů zadavateli ( 63 odst. 2) Před uzavřením smlouvy možnost dodavatelů nahlédnout do hodnoticí zprávy A Seznamy A 19

26 3.8 Uzavření zadávacího řízení Prověřit, zda existují důvody pro zrušení výběrového řízení ( 68) Ano / Ne Uveřejnění zrušení řízení ( 68 odst. 4 a 5) Rozhodnutí, zda bude provedeno nové výběrové řízení Rozhodnutí zadavatele o udělení zakázky ( 65) Písemné informování vybraného uchazeče a pís. vyrozumění nevybraných uchazečů ( 65 odst. 2) Zdokumentovat rozhodnutí o udělení zakázky Zajistit navrácení případných jistot po vypršení příslušných lhůt podle 47 Čekací lhůta v trvání 15 dnů od doručení těchto oznámení uchazečům ( 66 odst. 2) Byly doručeny námitky podle 88? Vyrozumění stěžovatele během desetidenní lhůty, zda se jeho námitkám vyhovuje ( 88 odst. 3) Ano / Ne Ano / Ne Opakované posouzení a zhodnocení nabídek, případně nové rozhodnutí o udělení zakázky Dodržení šedesátidenní čekací lhůty ( 88 odst. 4) Neprodlené uzavření smlouvy podle 66 Navrácení případných ukázek a vzorků ( 70) a vydání příp. jistot ( 47) Uveřejnění výsledků zadávacího řízení ( 67) Vytvoření písemné zprávy ( 67) Uložení dokumentů souvisejících se zadávacím řízením ( 71) A Seznamy A 20

27 4. Jednací řízení s uveřejněním 4.1 Začátek zadávacího řízení Odhadnutí hodnoty zakázky Oznámení výzvy k podání žádostí o účast podle 44 a 84 odst. 1 Vyplnění informačního listu podle vzoru 20 přílohy č. 2 3 odst. 2 vyhlášky č. 240/2004 a jeho odeslání na centrální adresu Doručení formuláře na centrální adresu; kontrola, zda formulář byl podepsán? Ano / Ne Formulář se považuje za doručený; následuje potvrzení doručení podle 5 vyhlášky č. 240/2004 Formulář se považuje za nedoručený; následuje informování podle 5 vyhlášky č. 240/2004 Přeposlání formuláře do IS ZVZ; Posouzení oznámení nadlimitní / podlimitní Případná další dobrovolná uveřejnění ze strany zadavatele v novinách či odborném tisku (možná nejdříve v den následující po dni odeslání oznámení do Úř. věst. EU) Odeslání oznámení do Úředního věstníku EU pro celoevropské uveřejnění; celoevropské uveřejnění Informování o dni odeslání oznámení do Úředního věstníku EU pro celoevropské uveřejnění podle 5 vyhlášky č. 240/2004 Vnitrostátní uveřejnění oznámení na centrální adrese podle 6 vyhlášky č. 240/2004 Informování o vnitrostátním uveřejnění podle 6 vyhlášky č. 240/2004 A Seznamy A 21

28 4.2 Výběr účastníků Doručení žádostí o účast v řízení zadavateli Uschování neotevřených žádostí o účast až do vypršení lhůty pro předložení žádosti o účast podle 44 odst. 3 věty 2 Otevření žádostí o účast zadavatelem po vypršení lhůty; odeslání pozdě doručených žádostí zpět odesilateli Prověření způsobilosti zájemců zadavatelem podle 39; Splněna kvalifikační kritéria uvedená v 30 38? Ano / Ne Výběr mezi způsobilými zájemci, podle 40 odst. 1 a 44 odst. 3 b věty 1, stanovení zájemců, již budou vyzváni k předložení nabídky Odmítnutí nezpůsobilých zájemců podle 39 odst. 2 Písemné vyrozumění o odmítnutí podle 39 odst. 3 Vyzvání vybraných zájemců k předložení nabídky podle 46; poskytnutí zadávací dokumentace podle 51 odst. 1 Písemné vyrozumění zájemců, kteří nebyli vyzváni k předložení nabídky, podle 40 odst. 2; odmítnutí podle 39 odst. 3 A Seznamy A 22

29 4.3 Vypracování nabídky Případné doručení písemných žádostí dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací ze strany zadavatele k zadávací dokumentaci podle 52 odst. 1 Prověření žádostí zadavatelem a případně poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci podle 52 odst. 2 během lhůty 7 dní Písemné vyrozumění ostatních zájemců o dodatečných informacích Případné doručení žádostí na prohlédnutí místa plnění podle 52 odst. 3 Vypracování nabídky zájemci během lhůty pro podání nabídek Případné zadavatelovy opravy v zadávací dokumentaci na základě upozornění dodavatelů a případně prodloužení lhůty pro podání nabídek; dojde-li k této situaci, zaslání informací a nových stran všem zájemcům Písemné vyrozumění o zadavatelem zvoleném čase pro prohlídku místa plnění podle 54 Prohlídka místa plnění příslušným zájemcem (ne později než 12 dní před vypršením lhůty pro podání nabídek) A Seznamy A 23

30 4.4 Doručení nabídek Vypršení zkrácené lhůty pro podání nabídek v případě předběžného oznámení podle 29 Vypršení nezkrácené lhůty pro podání nabídek 54 Včasně doručená nabídka, která však přišla v nezalepené nebo poškozené obálce Uzavřít / zalepit obálku, zaevidovat poškození Včasně doručená nabídka, která došla v řádně zalepené a nepoškozené obálce Očíslování obálek podle 53 odst. 3 Bezpečné uschování obálek až do termínu jejich otevírání Pozdě doručená nabídka Odeslání nabídky zpět uchazečovi ( 59 odst. 1) Nebyl-li termín otevírání obálek s nabídkami stanoven již v zadávací dokumentaci, sdělení tohoto termínu uchazečům podle 59 odst. 4 (třeba zohlednit pětidenní lhůtu) Stanovení tří osob určených zadavatelem pro otevírání obálek, zjištění jejich odborné způsobilosti Předání nabídek a seznamu nabídek třem osobám zvoleným zadavatelem pro otevírání obálek A Seznamy A 24

31 4.5 Otevření obálek a jednání Otevírání obálek zadavatelem a jím zvolenými třemi odborně způsobilými osobami Posouzení nabídek zadavatelem a jím zvolenými osobami, výběr uchazečů, s nimiž bude započato jednání Pozvání těchto uchazečů k jednání Dokončení všech jednání, případně jednání s uchazeči ve více kolech Po ukončení jednání s uchazeči provedení hodnocení nabídek při zohlednění proběhnuvších jednání a jejich výsledků Vytvoření zprávy o posouzení a zhodnocení A Seznamy A 25

32 4.6 Závěr řízení Rozhodnutí o udělení zakázky ( 65) Informování uchazečů o udělení zakázky ( 65 odst. 2) Čekací lhůta v trvání patnácti dní od doručení vyrozumění uchazečům ( 66 odst. 2) Doručení námitek podle 88 Ano / Ne Vyrozumění stěžovatele během desetidenní lhůty, zda se jeho námitkám vyhovuje ( 88 odst. 3) Neprodlené uzavření smlouvy podle 66 Ano / Ne Nové posouzení a zhodnocení nabídek, nové rozhodnutí o udělení zakázky Dodržení šedesátidenní čekací lhůty ( 88 odst. 4) Vrácení ukázek a vzorků ( 70) a navrácení jistot ( 47) Uveřejnění výsledků zadávacího řízení ( 67) Písemná zpráva zadavatele ( 69) Uschování dokumentace po dobu pěti let ( 71) A Seznamy A 26

33 5. Jednací řízení bez uveřejnění Zahájení zadávacího řízení výběrem dodavatelů, které zadavatel písemně informuje o svém záměru zadat zakázku pomocí jednacího řízení. Odeslání písemné výzvy k jednání v rámci jednacího řízení podle 45 Posouzení kvalifikačních kritérií a výběr dodavatelů, kteří mají být vyzvání k předložení nabídky Vyloučení nezpůsobilých dodavatelů a jejich písemné vyrozumění Výzva k podání nabídek, resp. zaslání zadávací dokumentace vybraným dodavatelům Vypracování nabídek vybranými dodavateli Doručení nabídek a jejich otevření zadavatelem Posouzení nabídek zadavatelem; výběr dodavatelů, s nimiž bude započato jednání Vyzvání uchazečů k jednání Dokončení všech jednání, případně jednání s uchazeči ve více kolech Zhodnocení nabídek při zohlednění proběhnuvších jednání a jejich výsledků Vytvoření zprávy o posouzení a zhodnocení A Seznamy A 27

34 Rozhodnutí o zadání zakázky Sdělení tohoto rozhodnutí uchazečům Čekací lhůta v trvání patnácti dnů od doručení tohoto sdělení uchazečům ( 66 odst. 3) Doručení námitek podle 88 Ano / Ne Do deseti dnů vyrozumění stěžovateli o tom, zda se jeho námitkám vyhovuje ( 88 odst. 3) Ano / Ne Neprodlené uzavření písemné smlouvy podle 66 Nové posouzení a zhodnocení nabídek, nové rozhodnutí o udělení zakázky Dodržení šedesátidenní čekací lhůty ( 88 odst. 4) Vrácení ukázek a vzorků ( 70) a navrácení jistot ( 47) Uveřejnění výsledků zadávacího řízení ( 67) Písemná zpráva zadavatele ( 69) Uschování dokumentace po dobu pěti let ( 71) A Seznamy A 28

35 6. Obecná realizace smlouvy Vadné provedení prací / dodávek Provedení prací / dodávek zhotovitelem Náprava nedostatků zhotovitelem Převzetí prací / dodávek zadavatelem Vystavení faktury zhotovitelem Kontrola vystavené faktury zadavatelem Platba zadavatele Uzavření celého řízení Kontrolování konce záruční lhůty Před vypršením záruční lhůty uplatnění nároků na odstranění vzniklých nedostatků A Seznamy A 29

36

37 B Zákon, vyhlášky I. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ze dne 17. prosince /2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Změna: 40/2004 Sb. (část) Změna: 437/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 60/2005 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY, PŮSOBNOST ZÁKONA A ZÁKLADNÍ POJMY 1 Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství 1) a) okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona, b) postup při zadávání veřejných zakázek, c) druhy zadávacích řízení, d) postup při udělování koncesí, e) veřejnou soutěž o návrh, f) dohled nad zadáváním veřejných zakázek. 2 (1) Podle tohoto zákona postupují tito zadavatelé veřejných zakázek: a) veřejný zadavatel, kterým je 1. Česká republika, 2) 2. státní příspěvková organizace, 3) 3. územní samosprávný celek a v případě hlavního města Prahy 4) a statutárních měst též městský obvod nebo městská část, a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace, 4. Pozemkový fond České republiky, státní fond, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká konsolidační agentura, zdravotní pojišťovna, dobrovolný svazek obcí a jiná právnická osoba, pokud byla zřízena zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejnými zadavateli, nebo je veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů v jejím správním, řídícím nebo kontrolním orgánu, b) jiná právnická nebo fyzická osoba, zadává-li zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, která je z více než 50 % financována veřejným zadavatelem, nebo c) podnikatel, 5) jestliže je ovládán 6 ) veřejným zadavatelem, nebo jehož podnikání je podmíněno udělením oprávnění, 7) které mu poskytuje zvláštní nebo výhradní práva, a vykonává některou z činností uvedených v 3. (2) Zadavatelem může být společně i několik zadavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), mají-li svoje vzájemná práva a povinnosti a vztahy k třetím osobám smluvně upraveny. 3 (1) Zadavatel v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací zadává podle tohoto zákona pouze nadlimitní veřejné zakázky ( 14), pokud B Zákon, vyhlášky B 1

38 a) poskytuje nebo provozuje pevné sítě určené k zásobování veřejnosti v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí 1. pitné vody, 2. elektřiny, 3. plynu nebo tepla, b) zásobuje sítě uvedené v písmenu a) pitnou vodou, elektřinou, plynem nebo teplem, c) vykonává činnost, při které využívá geograficky vymezeného území za účelem 1. průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv, nebo 2. poskytování letištních, přístavních a jiných terminálových zařízení leteckým dopravcům a dopravcům na vnitrozemských vodních cestách, d) provozuje sítě poskytující služby veřejnosti v oblasti železniční dopravy, automatizovaných systémů, tramvají, trolejbusů, autobusů nebo lanovek, e) poskytuje nebo provozuje kanalizaci pro veřejnou potřebu nebo provádí čištění nebo úpravu odpadních vod, pokud zároveň poskytuje nebo provozuje pevné sítě určené k zásobování veřejnosti v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí pitné vody nebo pokud tyto sítě zásobuje pitnou vodou, f) poskytuje telekomunikační služby nebo provozuje telekomunikační sítě. 8) (2) Za činnost podle odstavce 1 písm. a) a b) se u zadavatele uvedeného v 2 odst. 1 písm. b) nepovažuje zásobování sítě, jestliže a) v případě pitné vody nebo elektřiny 1. pitná voda nebo elektřina je vyráběna z důvodu nezbytností pro výkon činností, které nejsou uvedeny v odstavci 1, a 2. dodávky do veřejné sítě závisí pouze na vlastní spotřebě zadavatele a nepřesáhly 30 % průměru celkové výroby pitné vody nebo elektrické energie zadavatele za poslední 3 roky, b) v případě plynu nebo tepla 1. výroba plynu nebo tepla je nevyhnutelným důsledkem výkonu činnosti, která není uvedena v odstavci 1, a 2. dodávka do veřejné sítě je určena pouze pro hospodářské využití takové výroby a nečiní více než 20 % průměrného obratu zadavatele za poslední 3 roky. (3) Za činnost podle odstavce 1 písm. d) se nepovažuje provozování veřejné autobusové dopravy, jestliže jiné osoby mohou poskytovat tyto služby na celém území státu nebo pouze ve vymezené oblasti za stejných podmínek. (4) Tento zákon se nevztahuje na nákupy zadavatelů, kteří poskytují telekomunikační služby nebo provozují telekomunikační sítě v případě, že zvláštní právní předpis 8) umožňuje poskytovat telekomunikační služby nebo provozovat telekomunikační sítě v efektivní soutěži. 4 (1) Tento zákon se nevztahuje na zadávání zakázek, jestliže a) jejich předmětem jsou utajované skutečnosti nebo jejich provádění je podle zvláštních právních předpisů 9) spojeno se zvláštními bezpečnostními opatřeními nebo jestliže to vyžaduje ochrana základních bezpečnostních zájmů státu, b) jejich předmětem je výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu, c) se jejich zadávání řídí zvláštními procesními pravidly a zakázky jsou zadávány v návaznosti na mezinárodní smlouvu, vztahující se k pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky 10) nebo k vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, d) se na jejich zadávání vztahují pravidla daná zvláštními postupy mezinárodních organizací, e) jsou zadávány v návaznosti na mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi členským státem Evropské unie a jiným než členským státem Evropské unie nebo jinými než členskými státy Evropské unie, za účelem realizace nebo využití společného projektu smluvními stranami; uzavření takovéto smlouvy musí být sděleno Komisi Evropského společenství (dále jen "Evropská komise"), f) jde o služby, jejichž předmětem je výzkum a vývoj v případě, kdy jejich výsledky nevyužije výlučně zadavatel pro vlastní činnost a jestliže poskytovaná služba je zcela uhrazena zadavatelem, g) jde o poskytování finančních služeb spojených s vydáváním, prodejem, koupí nebo jiným převodem cenných papírů anebo s jinými finančními nástroji, h) jde o služby nebo dodávky poskytované a přijímané Českou národní bankou v souvislosti s výkonem její působnosti, i) jde o poskytování rozhodčích a smírčích služeb, j) jde o činnost nebo dílo na základě pracovní smlouvy, nebo služebního anebo obdobného poměru, k) předmět zakázky je hlavním předmětem podnikání státního podniku nebo předmětem činnosti příspěvkové organizace, které založil nebo zřídil v souladu se zákonem zadavatel uvedený v 2 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 3, l) jde o zakázku na služby zadávanou osobě, která je zadavatelem podle 2 odst. 1 písm. a) na základě výhradního práva uděleného ze zákona nebo na základě zákona v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství, m) jejich předmětem je ustanovení znalce nebo tlumočníka 11) pro účely soudního, správního, rozhodčího nebo jiného obdobného řízení včetně přípravného řízení trestního, n) zakázka je zadávána na dodávky do státních hmotných rezerv, o) jde o koupi, skladování a prodej zemědělských výrobků a potravin organizované Státním zemědělským intervenčním fondem, B Zákon, vyhlášky B 2

39 p) dodavatelem dodávek nebo služeb je Česká republika prostřednictvím Vězeňské služby České republiky, jestliže zadavatelem je Česká republika. (2) Tento zákon se nevztahuje na podlimitní veřejné zakázky ( 15) a) na dodávky nebo na služby přímo související s návštěvami ústavních činitelů jiných států a jimi zmocněných zástupců v České republice, b) jejichž zadavatelem jsou zpravodajské služby. 5 (1) Tento zákon se nevztahuje na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy, telekomunikací, jde-li o zakázky zadávané za účelem a) výkonu činností podle 3 v zahraničí, pokud nejde o využití sítí nebo území v Evropských společenstvích, b) dalšího prodeje nebo nájmu jiným osobám za předpokladu, že zadavatel nemá žádné zvláštní nebo výhradní oprávnění prodávat nebo pronajímat předmět takové veřejné zakázky a jiné osoby mají možnost předmět veřejné zakázky prodávat nebo pronajímat za stejných podmínek, c) nákupu vody, vykonává-li zadavatel činnost uvedenou v 3 odst. 1 písm. a) bodu 1, d) nákupu energie nebo nákupu paliv určených pro výrobu energie, vykonává-li zadavatel činnost uvedenou v 3 odst. 1 písm. a) bodech 2 a 3 nebo v 3 odst. 1 písm. b), e) nákupu podpůrných služeb podle zvláštního právního předpisu 12) pro zajištění systémových služeb a nákupu elektrické energie pro krytí ztrát v přenosové soustavě, vykonává-li zadavatel činnost uvedenou v 3 odst. 1 písm. a) bodu 2. (2) Tento zákon se nevztahuje na zadavatele v odvětví telekomunikací, jde-li o zakázky na služby, které a) zadavatel zadává přidružené osobě [ 17 písm. h)], nebo b) zadává společný podnik vytvořený několika zadavateli za účelem provádění činností uvedených v 3, jednomu z těchto zadavatelů nebo osobě, která je přidružena k jednomu z těchto zadavatelů, jestliže alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby za služby dosaženého za předchozí 3 roky v Evropských společenstvích pochází z poskytování takových služeb osobám, k nimž je přidružena. Jestliže stejné nebo podobné služby poskytuje více než jedna osoba přidružená k zadavateli, bere se v úvahu celkový obrat pocházející z poskytování stejných či obdobných služeb všech přidružených osob. (3) Tento zákon se nevztahuje na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky a dopravy, jde-li o zakázky, které a) zadavatel zadává přidružené osobě [ 17 písm. h)], nebo b) zadává společný podnik výlučně vytvořený několika zadavateli za účelem provádění činností uvedených v 3 osobě, která je přidružena k jednomu z těchto zadavatelů, nebo c) zadává společný podnik výlučně vytvořený několika zadavateli za účelem provádění činností uvedených v 3 jednomu z těchto zadavatelů, d) zadává zadavatel společnému podniku vytvořenému několika zadavateli, k němuž zadavatel náleží, za předpokladu, že společný podnik byl vytvořen za účelem provádění příslušné činnosti na dobu nejméně 3 let a zakládající dokument společného podniku stanoví, že zadavatelé, kteří tvoří společný podnik, budou náležet ke společnému podniku nejméně po dobu stejné délky. (4) Ustanovení odstavce 3 písm. a) a b) se použije pouze za předpokladu, že a) jde o zakázku na služby a alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby za služby dosaženého za předchozí 3 roky pochází z poskytování služeb osobám, k nimž je přidružena, nebo b) jde o zakázku na dodávky a alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby za dodávky dosaženého za předchozí 3 roky pochází z poskytování dodávek osobám, k nimž je přidružena, nebo c) jde o zakázku na stavební práce a alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby za stavební práce dosaženého za předchozí 3 roky pochází z poskytování stavebních prací osobám, k nimž je přidružena. (5) Pokud s ohledem na dobu vzniku přidružené osoby nebo počátek poskytování činností zadavateli nelze zjistit obrat přidružené osoby za předchozí 3 roky podle odstavce 4, je postačující, že osoba přidružená prokáže, že by její obrat měl z hlediska obchodních předpokladů dosáhnout požadované výše objemu obratu podle odstavce 4 písm. a), b) nebo c). V případě, že bude více než 1 osoba přidružená k zadavateli poskytovat stejné či obdobné služby, dodávky nebo stavební práce do objemu 80 % průměrného obratu podle odstavce 4 písm. a), b) nebo c), bude zahrnut obrat za poskytování stejných či obdobných služeb, dodávek nebo stavebních prací všech přidružených osob. (6) Zadavatelé sdělí Komisi na její žádost níže uvedené informace týkající se použití ustanovení odstavců 2, 3 a 4: a) názvy nebo obchodní firmy dotčených podniků nebo společných podniků, b) povahu a hodnotu daných zakázek, c) údaje, které bude Komise považovat za potřebné k prokázání, že vztah mezi podnikem nebo společným podnikem, jemuž byly veřejné zakázky zadány, a zadavatelem je v souladu s požadavky tohoto ustanovení. (7) Tento zákon se nevztahuje rovněž na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, jde-li o zakázky zadávané za jiným účelem, než je výkon činností uvedených v 3. (8) Ustanovení odstavce 7 se nepoužije, jde-li o veřejnou zakázku a) zadávanou zadavatelem uvedeným v 2 odst. 1 písm. a), b) která souvisí s projekty vodohospodářských staveb, zavlažováním nebo odvodňováním půdy, za předpokladu, že množství vody určené pro dodávky pitné vody představuje více B Zákon, vyhlášky B 3

40 než 20 % celkového množství vody dané k dispozici těmito projekty nebo zavlažovacími či odvodňovacími zařízeními, nebo c) která souvisí s čištěním nebo úpravou odpadních vod. 6 Veřejná zakázka (1) Veřejnou zakázkou je zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, jejímž zadavatelem je osoba uvedená v 2 a u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne Kč. (2) Veřejná zakázka se uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy s jedním nebo více vybranými uchazeči nebo zájemci. (3) Zadavatel musí dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne limit uvedený v odstavci 1, zadat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. 7 Veřejná zakázka na dodávky Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je koupě věcí movitých i nemovitých (dále jen "zboží") včetně koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě, a rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě dodání zboží také montáž a uvedení do provozu, pokud nejde o případ podle 8 odst. 2 písm. a). 8 Veřejná zakázka na služby (1) Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem není předmět veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na stavební práce. (2) Veřejnou zakázkou na služby je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž a) dodání zboží, pokud je cena poskytovaných služeb vyšší než předpokládaná cena dodání zboží, nebo b) zakázka na stavební práce ( 9), pokud je cena poskytovaných služeb vyšší než předpokládaná cena stavebních prací. (3) Výčet služeb je uveden v přílohách č. 1 a 2. 9 Veřejná zakázka na stavební práce (1) Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka na provedení a) nové stavby, b) stavební změny dokončené stavby, c) udržovací práce na stavbě, d) odstranění stávající stavby, nebo e) jakýchkoli stavebních prací, které odpovídají požadavkům určeným zadavatelem, včetně stavebních prací pořizovaných s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb poskytovaných zadavateli jinou osobou. (2) Stavebními pracemi se rozumějí rovněž montážní práce související s prováděním staveb a stavebních prací podle odstavce 1. (3) Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě provedení stavebních prací podle odstavce 1 rovněž projektová a inženýrská činnost, týkající se těchto prací. 9a Koncese na stavební práce Koncese na stavební práce je obdobnou veřejnou zakázkou jako veřejná zakázka na stavební práce s tím, že protiplnění za provedení stavebních prací, které jsou předmětem této koncese, spočívá v právu stavbu po stanovenou dobu využívat nebo provozovat. Toto právo může být spojeno s poskytnutím peněžitého plnění veřejným zadavatelem. 9b Koncese na služby Koncese na služby je obdobnou veřejnou zakázkou jako veřejná zakázka na služby s tím, že protiplnění za poskytnutí služeb, které jsou předmětem této koncese, spočívá v právu tyto služby po stanovenou dobu provozovat. Toto právo může být spojeno s poskytnutím peněžitého plnění veřejným zadavatelem. 10 Zadávací řízení a způsoby zadávání (1) Zadávacím řízením se rozumí postup, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem, pokud tento zákon nestanoví jinak. (2) Veřejnou zakázku lze v zadávacím řízení zadat v a) otevřeném zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku všichni dodavatelé, kteří mají zájem (dále jen "otevřené řízení"), b) užším zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku pouze zadavatelem vybraní zájemci (dále jen "užší řízení"), c) jednacím řízení s uveřejněním, ve kterém nabídku podávají pouze vybraní zájemci, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k jednání, nebo d) jednacím řízení bez uveřejnění, ve kterém zadavatel přímo vyzve k jednání jednoho nebo více dodavatelů. a) poskytuje služby, b) dodává zboží, 11 Dodavatel Dodavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která B Zákon, vyhlášky B 4

41 c) provádí stavební práce. 12 Zájemce Zájemcem se rozumí dodavatel, a) který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, nebo b) kterého zadavatel vyzval k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění. 13 Uchazeč Uchazečem se rozumí a) dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v otevřeném řízení, nebo b) zájemce, který ve stanovené době podal nabídku v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním. 14 Nadlimitní veřejná zakázka (1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky ( 18) dosáhne anebo přesáhne finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3. (2) Finanční limit pro veřejné zakázky na dodávky a pro veřejné zakázky na služby je částka v české měně odpovídající a) EUR pro zadavatele uvedené v 2 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 a pro Českou republiku - Ministerstvo obrany pro zboží uvedené v příloze č. 3, b) EUR pro zadavatele uvedené v 2 odst. 1 písm. a) bodech 3 a 4 a pro Českou republiku - Ministerstvo obrany pro zboží neuvedené v příloze č. 3, c) EUR pro zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky a dopravy, vykonávají-li činnosti uvedené v 3 odst. 1 písm. a) až e), nebo d) EUR pro zadavatele v oblasti telekomunikací, vykonávají-li činnost uvedenou v 3 odst. 1 písm. f). (3) Finanční limit pro veřejné zakázky na stavební práce je částka v české měně odpovídající EUR. (4) Je-li zadavatelem Česká republika, vztahují se finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3 k jejím organizačním složkám, 13) není-li dále stanoveno jinak. zakázku (5) Zadává-li jménem České republiky veřejnou a) Ministerstvo vnitra, vztahují se finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3 k jeho organizačním jednotkám a k organizačním jednotkám Policie České republiky, které jsou zmocněny k zadávání veřejných zakázek, b) Ministerstvo obrany, vztahují se finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3 k jeho organizačním jednotkám a k vojenským útvarům, vojenským zařízením nebo vojenským záchranným útvarům Armády České republiky, 14) které jsou ministrem obrany zmocněny k zadávání veřejných zakázek. (6) Pro přepočet EUR na českou měnu pro účely tohoto zákona je do dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost určující kurz vyhlášený Českou národní bankou v den odeslání oznámení podle 42 až 44 nebo v den odeslání výzvy k jednání podle 45. Po dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost jsou finanční limity v české měně odpovídající finančním limitům stanoveným tímto zákonem v EUR vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie. (7) Ustanovení odstavce 6 o přepočtu EUR na českou měnu se po dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské měnové unii v platnost nepoužije. 15 Podlimitní veřejná zakázka Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky ( 18) nedosáhne finančních limitů uvedených v 14 odst. 2 a Rámcová smlouva Rámcovou smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi zadavatelem v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a uchazečem, případně uchazeči, na podkladě otevřeného řízení, nebo užšího řízení, jejímž obsahem je stanovení smluvních podmínek pro veřejné zakázky, zejména s ohledem na ceny nebo předpokládané množství, které mají být zadány v určitém časovém období. 17 Některé další pojmy Pro účely tohoto zákona se rozumí a) zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele, obsažené v oznámení zadávacího řízení, případně dále upřesněné v zadávací dokumentaci, které musí být uchazečem v nabídce splněny, b) nabídkou návrh smlouvy podaný uchazečem v otevřeném řízení, v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, c) vhodnou nabídkou nabídka podaná uchazečem splňujícím kvalifikaci, která splňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem pro obsah nabídky, d) kvalifikací způsobilost dodavatele pro provedení zadávané veřejné zakázky, e) zadáním veřejné zakázky rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky, f) zadavatelskou činností činnost vykonávaná podle tohoto zákona za účelem zadání veřejné zakázky včetně činností souvisejících, B Zákon, vyhlášky B 5

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře. Čl. I ZÁKON ze dne..2004, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Datum zveřejnění: Datum skutečného odeslání: Obec: Hradec Králové PSČ: Stát: CZ

Datum zveřejnění: Datum skutečného odeslání: Obec: Hradec Králové PSČ: Stát: CZ OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6006431702001 Typ formuláře: Řádný Evid. číslo v IS VZ US: 60064317 Číslo objednávky: 123 Limity: Nadlimitní IČO zadavatele: 00268810 Datum zveřejnění: 19.08.2011 Datum

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Výsledky zadávacího řízení

Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Výsledky zadávacího řízení Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Oddíl I: Zadavatel I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny zadavatele, kteří odpovídají za toto řízení)

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách I.

Nový zákon o veřejných zakázkách I. Nový zákon o veřejných zakázkách I. Velkou změnou pro naše státní a kvazistátní instituce bude i zákon o veřejných zakázkách. Je tam řada novinek. Nemalá část zakázek se bude muset zveřejňovat nejen u

Více

Výběrová řízení v Benefit7

Výběrová řízení v Benefit7 Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná zakázka...

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH PO NOVELE ZÁONA Z 6.3.2015 Od 6.3.2015 vstoupila v účinnost novela zákona O veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438474-2013:text:cs:html Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474 Oznámení o

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke kontrole

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 1 POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2. KOLO VÝZVY Strana 1 z 11 ČÁST A - Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v rámci SROP z hlediska zákona č. 40/2004

Více

Specimen. Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante. Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel. Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie

Specimen. Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante. Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel. Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Cílem tohoto oznámení je dobrovolné zajištění průhlednosti ex ante podle čl. 2d odst. 4 směrnic 89/665/EHS

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách II.

Nový zákon o veřejných zakázkách II. Nový zákon o veřejných zakázkách II. Jak jsme slíbili v předchozím článku, budeme se nyní zabývat způsoby zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. Popíšeme si

Více

CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch

CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353326-2010:text:cs:html CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice,

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Ostrava: Posypová sůl 2010/S 113-171378 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Ostrava: Posypová sůl 2010/S 113-171378 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171378-2010:text:cs:html CZ-Ostrava: Posypová sůl 2010/S 113-171378 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2 Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny veřejné zadavatele, kteří odpovídají

Více

KÁVOVINY - dodávka technologie na zpracování rýže

KÁVOVINY - dodávka technologie na zpracování rýže KÁVOVINY akciová společnost KÁVOVINY - dodávka technologie na zpracování rýže Předmětem zakázky je dodání nové strojní technologie určené na zpracování předvařené rýže a dále poskytnutí služeb spočívajících

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách ve znění zákonů č. 110/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 76/2008 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

CZ-Brno: Školní nábytek 2009/S 114-164550 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Brno: Školní nábytek 2009/S 114-164550 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Brno: Školní nábytek 2009/S 114-164550 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, Kontakt: Masarykova

Více

b) státní příspěvková organizace, 137/2006 Sb.

b) státní příspěvková organizace, 137/2006 Sb. 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách úplné znění platné od 1.4.2012 Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna:

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

ČÁST PRVNÍ b) státní příspěvková organizace,

ČÁST PRVNÍ b) státní příspěvková organizace, 137/2006 Sb. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON 1 [Komentář] ze dne 14. března 2006 Předmět úpravy o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012 Parlament se

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1.

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1. SEZNAM DOUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1. 1. 2014 (uvedenou dokumentaci přikládá příjemce dotace k žádosti o proplacení) 1.

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

PFI s.r.o., vz@pfi.cz, www.pfi.cz

PFI s.r.o., vz@pfi.cz, www.pfi.cz ZÁKON č. 137/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy

Více

Rámcová smlouva na přepravu dříví II.

Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec Vnitřní předpis ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek Květen 2014 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Tyto Zásady a postupy pro zadávání

Více

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu / obec Voznice Směrnice č. 2/2015 o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu V souladu s ustanovením zákona Č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb., 417/2009 Sb. Změna:

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce.

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce. 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4730-2012:text:cs:html CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES Oddíl I: Veřejný

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti

Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Koordinace a konsolidace oběhu dokumentů a nákupních procesů v prostředí Organizací služeb zaměstnanosti Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2 Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel I.1) Název a adresa Sociální a jiné zvláštní služby koncese směrnice

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia:

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: Chrudimská nemocnice, a.s. ÚKLIDOVÉ SLUŽBY Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné zajišťování specializovaných úklidových služeb v budovách Chrudimské nemocnice, a.s. v souladu s podmínkami uvedenými

Více

b) státní příspěvková organizace, 137/2006 Sb.

b) státní příspěvková organizace, 137/2006 Sb. 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách úplné znění platné od 1.4.2012 Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna:

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Srovnávací tabulka návrhu Zákona o veřejných zakázkách s legislativou ES. 392L0050 čl L0036 čl L0037 čl L0038 čl.

Srovnávací tabulka návrhu Zákona o veřejných zakázkách s legislativou ES. 392L0050 čl L0036 čl L0037 čl L0038 čl. Srovnávací tabulka návrhu Zákona o veřejných zakázkách s legislativou ES Navrhovaný předpis ČR Odpovídající předpis ES Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení 2 (1) Podle tohoto zákona postupují tito zadavatelé

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34004-2014:text:cs:html Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250835-2010:text:cs:html CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 2010/S 163-250835 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky

Více

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP Revitalizace vybraných památek II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Lucie Balounová Ing. Ivana Jašková 13.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Pavel Herman Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Pavel Herman Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Pavel Herman Úřad pro ochranu hospodářské soutěže http://www.compet.cz 1 Veřejná zakázka - 7 zadavatel úplatná smlouva na: dodávky služby stavební práce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká republika - Ministerstvo obrany, Úřad finanční správy

Více

Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288295-2013:text:cs:html Česká republika-praha: Analyzátory 2013/S 166-288295 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557. Oznámení o zakázce. Služby

CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557. Oznámení o zakázce. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119557-2012:text:cs:html CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557 Oznámení o zakázce Služby

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek Strana 2834 Sbírka zákonů č. 172 / 2016 172 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek Vláda nařizuje podle 18 odst. 3 a

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2 Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny veřejné zadavatele, kteří odpovídají

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j /

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12847/2012-50 METODICKÁ INFORMACE PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V

Více

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele: 1. identifikátor

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Elektronické učebnice

Elektronické učebnice Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Elektronické učebnice Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Jedná se o vytvoření interaktivní elektronické podoby celkem 28 učebnic pro celkem 9 učebních

Více

Česká republika-ústí nad Labem: Lineární urychlovače 2014/S Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-ústí nad Labem: Lineární urychlovače 2014/S Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306069-2014:text:cs:html Česká republika-ústí nad Labem: Lineární urychlovače 2014/S 173-306069 Oznámení o zakázce Dodávky

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3082 Sbírka zákonů č. 258 / 2011 258 ZÁKON ze dne 4. srpna 2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více