Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 18. června 2014 v hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 18. června 2014 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích"

Transkript

1 Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 18. června 2014 v hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích Přítomni: Ing. Ivo Bednár, Ph.D. Mgr. Anna Kiková Ing. Miroslav Kozel Vladislav Kubátko Ing. Martin Pasz Ing. Ladislav Rosman Ing. Roman Sikora MBA Mgr. Libor Stáňa Dagmar Šnapková Josef Tomčík Miroslav Wowra Ing. Pavel Zelek Omluveni: Ing. Leonard Mynář Ing. Lumír Mžik Ing. Bc. Ivana Podušková Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o stavu v oblasti požární ochrany (Zpráva o činnosti výjezdové jednotky za rok 2013) 3. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2013 a zpráva o přezkumu hospodaření 4. Zhodnocení finančních prostředků obce 5. Odměny členům výborů zastupitelstva obce 6. Rozhodnutí o variantě rozpočtu obce na rok Sociální problematika 8. Pozemková problematika 9. Rozpočtová opatření 10. Informace Kontrolního výboru o kontrole investiční akce Sběrný dvůr + přístupová komunikace 11. Stav v oblasti územního plánu obce 12. Žádosti o změnu územního plánu 13. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro nové volební období 14. Usnesení a závěr 1. Zahájení Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. Ladislav Rosman, který úvodem přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva obce, takže jednání je usnášeníschopné. Nepřítomní členové zastupitelstva se z jednání omluvili. Dále starosta obce uvedl, že členové zastupitelstva obce u presence obdrželi návrh Smlouvy mezi ŘSD a Obcí Dětmarovice a situační snímek. Jedná se o smlouvu, kterou obec obdržela dnešního dne a její projednání spadá do kompetence zastupitelstva obce. Smlouva se týká budoucího zřízení věcného břemene pro umístění semaforů na dvou místech v obci a je jedním z podkladů pro přiznání dotace na stavbu semaforů. V situačním snímku je vyznačen pozemek pro výkup do majetku obce. 1

2 Starosta obce navrhl, aby členy návrhové komise pro přípravu usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce byli zvoleni: předseda Mgr. Libor Stáňa, členové - Mgr. Anna Kiková a Miroslav Wowra. Vladislav Kubátko, Ing. Martin Pasz, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek tento návrh schválili. Ověřovateli zápisu byli určeni Vladislav Kubátko a Ing. Pavel Zelek, zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu paní Jarmila Popiolková. Starosta obce dále navrhl, aby se jednání zastupitelstva obce řídilo programem, který byl uveden v pozvánce, doplněný o bod: Smlouva mezi ŘSD a Obcí Dětmarovice. Ing. Zelek se vyjádřil, že je rozčarován úrovní přípravy zastupitelstva je to slátanina. Různé materiály převod finančních prostředků na opravu střechy na školce, rozpočtové úpravy výkupy pozemků za 60,- Kč, 650 tis. Kč na opravy komunikací, nákup pozemků. Pro něj je to nečitelný materiál, není zde doporučení rady obce, on je pro to stáhnout tento bod z programu jednání. Starosta obce oponoval, že každý bod jednání má svou přípravu, lze každý zvlášť z materiálů vyčíst. Ing. Zelek se dotazoval, proč není usnesení ke škole. Starosta obce uvedl, že vše vysvětlí postupně v průběhu jednání zastupitelstva, proč je to takto uvedeno a logiku úvahy. Výsledek hlasování o návrhu Ing. Zelka neprojednávat bod č. 7 navrženého programu jednání zastupitelstva obce: pro tento návrh hlasovali Ing. Martin Pasz, Josef Tomčík a Ing. Pavel Zelek. Proti tomuto návrhu hlasovali Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Miroslav Wowra. Hlasování se zdržel Ing. Ivo Bednár, Ph.D. Výsledek hlasování o programu jednání zastupitelstva obce, který byl uveden v pozvánce, doplněný o bod: Smlouva mezi ŘSD a Obcí Dětmarovice.: Pro tento návrh hlasovali Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra. Proti tomuto návrhu hlasoval Ing. Pavel Zelek. Hlasování se zdržel Ing. Martin Pasz. 2. Zpráva o stavu v oblasti požární ochrany Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že zprávu obdrželi členové zastupitelstva obce v písemných materiálech. Velitel hasičské výjezdové jednotky p. Lukáš Rusek svou neúčast na jednání zastupitelstva omluvil. Diskuse Mgr. Stáňa se vyjádřil, že chod obce bez hasičské jednotky nemůže být. Letos při zvýšení stavu vody prováděli hasiči čerpání vody. Do budoucna bude třeba uvažovat s investicí do nové cisterny, stávající TATRA je již stará. Vladislav Kubátko, Ing. Martin Pasz, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí zprávu o činnosti výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dětmarovice za rok Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2013 a zpráva o přezkumu hospodaření 2

3 Členové zastupitelstva obce obdrželi v písemných materiálech zprávu o Závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresku Karviná za loňský rok a zprávu o přezkumu hospodaření. Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. Vladislav Kubátko, Ing. Martin Pasz, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2013 včetně jeho přezkoumání ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 4. Zhodnocení finančních prostředků obce K tomuto bodu programu starosta obce uvedl, že byla uskutečněna schůzka se zástupci ČSOB k projednání možnosti zhodnocení volných finančních prostředků obce. Nejvýhodnější formou uložení volných finančních zdrojů pro obec je využití produktu Spořicí účet pro podnikatele. Úrokové sazby jsou nízké, reálné zhodnocení finančních prostředků při úložce 5 mil. Kč by bylo zvýhodněno o 0,3% na 0,7% p.a., což by představovalo roční zhodnocení zhruba 35 tis. Kč před zdaněním. Diskuse Ing. Zelek je zde předkládána pevná částka s jednodenní výpovědí. Není to cash-flow, pohyb volných finančních prostředků. Pan starosta sdělil, je doporučován předložený způsob s ohledem na skutečnost, že se letos na investicích profinancuje 20 mil. Kč a je těžko denně pohyb hlídat. Dávat peníze do fondů je velké riziko. Úroková sazba 0,7 % je zajímavá. Ing. Bednár nesdílí názor pana starosty. Hlídání a převádění peněz může být provedeno jednoduchým způsobem proklikáváním při elektronickém propojení s bankou, může se denně nahlížet. Paní účetní se vyjádřila, že převod peněz mezi bankami netrvá jeden den, ale 3 dny jestli máme volných 5 nebo 6 mil Kč a převádět denně 0,5 mil. Kč se ji zdá být celkem náročné. Dle názoru Ing. Zelka s pojmem cash-flow obec nepracovala, protože to asi neumí, podle něj úkol zastupitelstva nebyl splněn, zpracováno bylo něco jiného. Pan starosta uvedl, že se radili s odborníky a bylo jim doporučeno to, co je dnes zastupitelstvu předkládáno. Udělali, co bylo možné. Ing. Zelek oponoval, že minule se o cash-flow hovořilo. 20 mil. Kč bude investováno až v určité době, s volnými penězi lze pracovat. Pan starosta doporučuje uložit 7 mil. Kč na spořicí účet pro podnikatele. Ing. Zelek oponoval, že práce s cash-flow jde dělat i jednou měsíčně. Pan Tomčík vyslovil názor, že se diví, že banky nechtějí od nás peníze na účet. Pan starosta sdělil, že nemluvili o konkrétní částce, může se uložit více nebo méně peněz. Obec realizuje investice, musí mít peníze k dispozici. Ing. Zelek uvedl, že firma za práci vystaví fakturu, která má určitou splatnost, potřebné peníze se pošlou zpět na účet. Ing. Bednár vyslovil názor, že cash-flow představuje pro účetní víc práce, aby nemusela víc pracovat, převedou se peníze na spořicí účet. Všichni asi chápou, co pan Zelek chtěl říct když mám doma na běžném účtu peníze, tak je operativně převedu na spořicí účet, protože je tam větší úrok. Pan starosta uvedl, že účetní na neustálé převádění peněz čas nemá, musela by se přijmout další pracovní síla. Zvenku to vypadá jednoduše, musí se tím však někdo zabývat. V současné době na to pracovní síla není. Vladislav Kubátko, Ing. Martin Pasz, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor 3

4 Stáňa, Dagmar Šnapková, Miroslav Wowra schválili převod finančních prostředků ve výši 7 mil Kč na Spořicí účet pro podnikatele vedený u ČSOB. Proti tomuto usnesení hlasovali Josef Tomčík a Ing. Pavel Zelek. Hlasování se nikdo nezdržel. 5. Odměny členům výborů zastupitelstva obce Členové zastupitelstva obce obdrželi návrh odměn členům výborů zastupitelstva obce v písemných materiálech. Pan Tomčík se dotazoval, zda obdrží i komise odměny není to zde uvedené. Pan starosta odpověděl, že poskytnutí odměn členům komisí je v pravomoci rady obce. JUDr. Pochylý doplnil, že rada obce v této záležitosti již rozhodla. Výsledek hlasování Vladislav Kubátko, Ing. Martin Pasz, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili vyplacení odměn členům výborů zastupitelstva obce dle předloženého návrhu. Nikdo nehlasoval proti přednesenému návrhu usnesení ani se nezdržel hlasování. 6. Rozhodnutí o variantě rozpočtu obce na rok 2015 Starosta obce uvedl, že je nutno rozhodnout o variantě rozpočtu, a to buď rozpočet na běžný rok, nebo rozpočtové provizorium. Pan Tomčík vyjádřil názor, že příprava rozpočtu je volební program. Paní Šnapková vysvětlila, že nyní jde jen o to, zda se bude začátek příštího roku řídit rozpočtovým provizoriem, nebo se letos schválí rozpočet pro příští rok. Pro letošní rok byl rozpočet schválen v loňském roce a nebyl to problém. Vladislav Kubátko, Ing. Martin Pasz, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili přípravu rozpočtu obce dle varianty A, to je návrh rozpočtu na běžný kalendářní rok. Nikdo nehlasoval proti přednesenému návrhu usnesení ani se nezdržel hlasování. 7. Sociální problematika Pan starosta k tomuto bodu programu uvedl, že pokud se jedná o rozšiřování ubytovacích kapacit výstavbou domu pro seniory, z minulého jednání zastupitelstva obce vzešel požadavek zjištění, jaký je přírůstek obyvatel v obci a přírůstek počtu seniorů, proto byly v materiálech zaslány členům zastupitelstva obce diagramy přírůstků seniorů, počet seniorů bydlících samostatně v rodinných domcích, je zde uveden i problém narozených dětí a jejich umístění v mateřských školách a základní škole v obci. Toto vše spadá celkově do sociální problematiky, proto na tuto věc v bodě 7 a) poukazuje. Zásadním problémem je směrován na rozšíření ubytovací kapacity pro seniory. Bod 7 b) je zaměřen na sociální problematiku z hlediska možné podpory seniorů nad 67 let. Bod 7 a) navazuje na problematiku projednávanou minulým zasedáním zastupitelstva obce, bod 7 b) je nově některá okolní města Havířov, Č. Těšín podporu, kterou obec navrhuje, již poskytuje. Je navrhováno, s ohledem na dobrou finanční situaci obce, poskytnou podporu ve výši 3 tis. Kč ročně na jednoho seniora na pobyt v některém z ubytovacích zařízení v českých Beskydech. 4

5 Starosta obce dále uvedl, že pokud jde o ubytovací kapacity pro seniory, seniorů nad 65 let věku přibývá, celostátní výhled do r předpokládá podíl 30 % důchodců. Je to problém i na státní úrovni. Na tuto situaci se dá již nyní připravovat, je na obci, jak bude na tuto situaci připravena. Tato situace je podložena jednak počty důchodců, uvedenými na diagramu, který členové zastupitelstva obdrželi. Dále je tu skutečnost, že 41 seniorů starších 65 let bydlí jako jediná osoba v rodinném domku. Budování DPS už není v současné době optimální. Nyní je zájem o moderní ubytovací zařízení s možností 24 hodinové péče včetně dalších možnosti využití volného času. Tato zařízení se již řeší i v republice. Takovýto trend by měl být i v naší obci. Na zastupitelstvu obce je nyní rozhodnutí, zda zadat zpracování úvodního rozhodovacího projektu na provedení výstavby objektu na zelené louce s výše popsanými vlastnostmi. Pan Sikora opět volal, že je připraven dát finanční dar na účet obce. Brzy bude i státní podpora 3 miliardy Kč pro řešení zmiňované problematiky, 10 miliard Kč pak bude k dispozici od r do r. 2018, proto kdo bude připraven, bude mít možnost podporu získat. Na tuto skutečnost navazuje návrh koupě stavebního pozemku nad pozemky pana Voláka. Uskutečnilo se jednání se zástupcem rodiny Bednarčíků ve věci zájmu obce o odkoupení části pozemku parc.č. 4391/2 v k.ú. Dětmarovice ve výměře cca 30 arů za cenu 300,- Kč/m 2. Návrh je uveden na situačním snímku, který členové zastupitelstva obce obdrželi u presence. Mezera je plocha vymezená pro příjezdovou komunikaci ke zbývající části předmětného pozemku. Další část zprávy se týká skutečnosti, že v důsledku výstavby nových rodinných domků v obci se obec rozrůstá, je zde potřeba řešení kapacity školských zařízení v souvislosti s růstem počtu nově narozených dětí. Pan Tomčík se dotazoval, zda pozemek, který obec chce koupit, je v územním plánu obce určen pro výstavbu zamýšleného objektu. Starosta k tomu sdělil, že ano. Ing. Zelek- ten dům bude nazván jako domov pro seniory, bude to sociální služba? Starosta se vyjádřil, že je zde úvaha výstavby domu pro seniory. Odmítli dům pečovatelskou službou, který již nesplňuje dnešní požadavky na rozsah poskytované péče. Pobytové zařízení je s větším rozsahem poskytovaných služeb a dalšími možnostmi vyžití a zapojení se do života. Ing. Zelek se dotazoval, zda to bude registrováno podle zákona o sociálních službách. Zákon o sociálních službách přesně vymezuje, co to sociální zařízení má dělat. Ptá se proto, kdo bude financovat toto zařízení. Pan starosta sdělil, že se bude postupovat po krocích, nevíme, jestli bude provozovat soukromník nebo obec, vše je třeba dotvořit a domyslet. Mgr. Stáňa se vyjádřil k záměru koupě pozemku - ať bude obec stavět cokoli, bude potřebovat pozemek. Nyní, kdy je poptávka po stavebních pozemcích, měl by se pozemek koupit, ať už pro výše zmiňovanou stavbu nebo jinou obecní stavbu. Pan starosta se vyjádřil, že na koupi pozemku obec nemůže prodělat. Nyní se pozemek nabízí za cenu 300,- Kč, v budoucnu to může být více. Je pro koupi pozemku, ať se stavět bude nebo ne. Navrhuje zadat zpracování studie s umístěním pobytového zařízení, pak doplnit, jak se toto zařízení bude provozovat. Nové zastupitelstvo obce rozhodne, jak to bude dál. Je třeba už nyní se s tím začít zabývat, protože pak se pobytové zařízení nepostaví za jeden rok i z finančního hlediska. Ing. Bednár vyslovil názor, že je to nepřipravené. On je pro návrh koupit pozemek, pak jej využít pro nějakou stavbu. Může se koupit i větší pozemek a zasíťovat jej. Pokud se týká bodu 7 a) je jen pro účel daru pana Sikory. Pan starosta uvádí, že je zde dotační politika státu pro stavbu těchto objektů, bude podpora těchto staveb státem. Ing. Bednár vyslovil názor, že podpora je dle momentální situace. Po postavení objektu musí někdo provoz platit. Nejdříve musíme vědět podmínky, pak financovat. Ing. Zelek uvedl, že zde existuje střednědobé plánování komunitních služeb v Moravskoslezském kraji dotaci obec nedostane, pokud nebude v tomto plánu aktivně zapojena, dotace budou poskytovány v souladu s tímto plánem. Byl na jednání v Karviné, zde zjistil, že Dětmarovice nejsou zapojeny do sítě komunitního plánování. V MAS se taky neřeší. Starosta obce uvedl, že MAS tuto problematiku řešit bude. 5

6 Ing. Zelek uvedl, že obec musí být zapojena v komunitním plánování. Proč je v Rychvaldě postaven dům pro seniory, který zeje prázdnotou? Protože to bylo postaveno jako podnikatelský záměr a teď tam nikdo nejde, protože je to drahé. Nákladovost takového zařízení je obrovská a uživatel to není schopen zaplatit. Pan starosta sdělil, že je třeba připravit úvodní studii, stavět teď nechce, ale bez přípravy je to špatné. Ing. Kozel se vyjádřil, že jsou tu v předloženém materiálu spojeny tři věci, a to a) zda chceme koupit pozemek, ať už bude sloužit seniorům nebo pro mateřskou školu mělo by to být v centru obce. Jestli někdo ví o jiném vhodném pozemku, ať to sdělí. Místo je to dostupné, může se koupit i větší výměra. Za b) Ing. Zelek je odborník na sociální služby. Je třeba najít společnou řeč a způsob když něco postavíme, kolik bude stát provoz. Nikdo neví, co přinese nová legislativa. Co postavit, za kolik, kolik bude stát stavba, kolik provoz, jaký podíl financování. Že je obec na tom finančně dobře dostali jsme se na lepší úroveň, čekají nás však náklady s pojené se stavbou kanalizace, oprava komunikací, budou nezbytné náklady nechce to dál rozebírat. Je tu otázka, jestli koupit pozemek, za kolik, v jaké výměře, pak co na něm postavit byty - nevíme jaké budou příspěvky. Bod b) je jasný. Nevíme, co bude dál, zda vlastník pozemky rozprodá. On si dovede představit koupit i celý předmětný pozemek. Je třeba to dát dohromady a domluvit se. Pan starosta zastává názor, že je nutná příprava zpracování studie, dát záměr na papír. Pan Tomčík se přiklání k bodu b) obec na tom neztratí. Daně problémy, prázdné byty pro seniory kdo to bude platit? Chceme dát důchodcům dar 3 tis. Kč? Dům pro seniory postavíme v centru proč ne na Zálesí nebo v jiné klidné části obce. Je proti zpracování projektu. Mgr. Stána uvedl, že diskuse byly vedeny i v radě obce. Měla by se zpracovat studie proveditelnosti ne projekt stavby. Je třeba udělat první krok ze studie vyplyne co dál. Pan starosta vyslovil názor, že zpracování rozhodovací studie je nutné. Dá se na papír, co a jak bude fungovat. Zastupitelstvo obce pak řekne, zda ano nebo ne. Bude zde představa nákladů, jestli je pozemek dost velký, kde bude příjezd, parkování apod. Paní Stáňová uvedla, že je z diskuse zmatená. Je v obci tak velká potřeba vybudování ubytování pro seniory? Pan starosta uvedl, že sledujeme vývoj. Seniorů přibývá ročně kolem šedesáti. Domy s pečovatelskou službou jsou plné, nyní v nich místo není, není to však urgentní. Žadatelé o umístění jsou v pořadníku. Situace se však může změnit. Chce to podívat se na věc odborným způsobem, zda je to drahé a nefinancovatelné. Paní Stáňová se dotazovala, kolik bude občanů se zájmem ubytování. Kolik je současná kapacita DPS? Pan starosta odpověděl, že kapacita je 27, vše je obsazeno. Ing. Bednár vyslovil názor, že rozhodovat budou příští zastupitelé. Navrhuje usnesení zpracování studie o využití území 30 arů v centru obce teď chceme pro seniory, příští zastupitelé třeba pro mateřskou školu. Pan starosta uvedl, že příští zastupitelé budou řešit i problém s přírůstkem dětí. Nemůže se řešit najednou. Ing. Bednár je pro zpracování studie, která řekne, co by stála školka, co by stál dům pro seniory apod. Pan Tomčík se vyslovil pro návrh Ing. Bednára. Pan starosta k rozšíření kapacity základní školy uvedl, že je zde rozumná alternativa, a to nástavba stávající základní školy. Jeho názorem je nemíchat dnes problém dětí a seniorů. Ing. Bednár uvedl, že podal návrh. Podle studie může vyjít, že 30 arů pozemku je málo. Pan Rutka se vyslovil k umísťování seniorů místa nejsou, on když potřeboval umístit rodiče, objel celý okres. Vývoj bude stále horší. Byl nesčetněkrát na všech místech, s umístěním se čeká, až někdo umře. Míst pro seniory není, počet důchodců stoupá. Je třeba problém řešit. Mgr. Stáňa navrhuje přijmout usnesení zpracovat úvodní studii. Ing. Zelek vyslovil názor, že starosta svými úvahami v důvodové zprávě je zavedl mimo, kdyby nenapsal úvahy o ubytovacích kapacitách, terénní službě, bylo by usnesení už schváleno. Výsledek hlasování o návrhu Ing. Bednára - schválení zpracování úvodní studie pro využití území o minimální rozloze 30 arů v centru obce: Pro tento návrh hlasovali Ing. Ivo Bednár Ph.D., Ing. Martin Pasz, Josef Tomčík, proti tomuto návrhu hlasovali Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Miroslav Wowra, hlasování se zdrželi Mgr. Libor Stáňa, Ing. Roman Sikora MBA, a Ing. Pavel Zelek. 6

7 Členové zastupitelstva obce Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Miroslav Wowra pro návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje přípravu úvodní rozhodovací studie pro novou budovu pobytového zařízení pro seniory. Ukládá starostovi obce zadat zpracování studie v návaznosti na koupi vhodného stavebního pozemku. Návrh provedení stavby a její umístění bude následně posouzen zastupitelstvem obce dle termínu vyhotovení rozhodovací studie. Proti tomuto návrhu hlasovali Josef Tomčík a Ing. Pavel Zelek. Hlasování se zdrželi Ing. Ivo Bednár, Ph.D. a Ing. Martin Pasz. Starosta obce dále hovořil k bodu 7 Ab) - to je ke konkrétní problematice umístění stavby k využití plochy pod Nebrojovou kaplí tak, jak jsou pozemky nabízeny rodinou Bednarčíkových. Členové zastupitelstva obce obdrželi u presence situační snímek s vyznačením zájmové plochy na pozemku parc.č. 4391/2 v k.ú. Dětmarovice. Pan starosta uvedl, že nyní jde o to, zda s tím zastupitelstvo obce souhlasí a je třeba zvážit, zda 30 arů je dostatečné, nebo vykoupit větší plochu - třeba 40 arů. Paní Šnapková se vyslovila, že jí připadá plocha 30 arů málo, jelikož bude nutné vyčlenit i plochu pro parkoviště. Pan starosta se vyslovil, že pak už do rozpočtového opatření je potřeba dát větší částku nebude to milión, ale milión dvě stě tisíc Kč. I on je pro zakoupení větší výměry pozemku. Paní Šnapková opět vyslovila svůj názor, že by zakoupila větší pozemek než 30 arů. Ing. Zelek se vyslovil, že může být i 50 arů. Ing. Kozel souhlasil s názorem Ing. Zelka. Pan starosta navrhuje zakoupit 40 arů, v následujících zasedáních zastupitelstva obce se výměra upřesní. Vladislav Kubátko, Ing. Martin Pasz, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra vybrali pro umístění stavby alternativu využití plochy jižně se svažujících pozemků pod Nebrojovou kaplí, které jsou nabízeny rodinou Bednarčíků. Rozloha stavebního pozemku bude cca 40 arů. Koupě se předpokládá v roce Proti přijetí tohoto usnesení hlasoval Ing. Pavel Zelek. Dále starosta obce uvedl, že je třeba zvážit příspěvek pro ozdravné pobyty seniorů nad 67 let. Radou tento návrh neprošel. Senioři se dožívají nižšího věku. Ing. Zelek uvedl, že starosta ve svých vyjádřeních mluví protichůdně. Pan starosta uvedl, že v našem kraji se dožívají senioři méně let. Lidé možná řeknou něco jiného. Občané si třeba chválí senior taxi. V závěru roku se dá říct třeba něco jiného. Pan Tomčík se vyjádřil, že jsme zvedli daně, teď někteří důchodci za obecní peníze budou jezdit po horách. Pan starosta se vyslovil, že ne všichni důchodci mají možnost zaplatit si rekreaci. Ing. Bednár se vyslovil, ať se podívají, co takový pobyt stojí 3 tis. Kč je nevytrhnou. Pan Tomčík má názor, že by chtěli i příspěvek do zahraničí. Ať dají příspěvek dětem. Pan starosta zastává názor, že všichni nemají možnost pobytu na horách a za 3 tis. Kč se už pobyt zařídit dá. Všichni tam jezdit nemohou, třeba postižení. Určitý způsob diskriminace tu je. Paní Šnapková se vyjádřila, že to tu už bylo před 40 lety, byly příspěvky důchodcům. Pan Tomčík uvedl, že byl rozdíl v příjmech důchodců. Výsledek hlasování o poskytnutí podpory 3.000,- Kč ročně na jednoho seniora k proplacení faktury za pobyt v některém z ubytovacích zařízení v českých Beskydech. Zkušebně bude v roce 2014 možnost uplatnit maximálně 50 faktur. Pro tento návrh hlasovali Mgr. Anna Kiková, Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková a Miroslav Wowra. Proti tomuto návrhu hlasovali Ing. Martin Pasz, Ing. Roman Sikora MBA., Josef Tomčík a Ing. Pavel Zelek. Hlasování se zdrželi Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Ing. Miroslav Kozel a Mgr. Libor Stáňa. Návrh nebyl přijat. 7

8 8. Pozemková problematika Výkupy pozemků zastavěných místními komunikacemi v obci Starosta obce k tomu uvedl, že ze strany vlastníků pozemků pod místními komunikacemi dochází k bránění provádění údržby na místních komunikacích. Tento problém se začíná řešit i celostátně. Rada obce navrhuje výkup pozemků za jednotnou cenu 60,- Kč za m 2. Uskutečnilo se jednání s některými vlastníky. Tito se přiklánějí k výkupu svých pozemků pod komunikacemi za navrženou cenu než k jejich darování. Dotazoval se na ceny v Bohumíně, navrhovaná cena je přiměřená. Zatím by se výkupy týkaly pozemků pod místními komunikacemi. Pro letošní rok je do rozpočtu pro tento účel navržená částka ve výši 300 tis. Kč. Paní Šnapková se vyjádřila, že myšlenka je dobrá. Zatím byl akceptován pouze dar pozemku, nynější volební období končí, kdoví, kolik lidí je pro. Ona je pro, nechat na rozhodnutí příštím zastupitelům. Pan tajemník uvedl, že každý konkrétní případ musí stejně schválit zastupitelstvo. Paní Šnapková trvá na svém názoru nechat rozhodnutí příštím zastupitelům. Ing. Bednár uvedl, že se angažuje v cestách inicioval veřejné užívání obecních komunikací, cesty odnikud nikam zařazení do místních komunikací se neřešilo. V cestách je chaos. Souhlasí s trendem darování komunikace k jednotlivým domům, tam ať se pozemky darují. Je mnoho místních komunikací, třeba na Zálesí, kde většina pozemků pod komunikací je na soukromých pozemcích. Jsou to spojnice mezi obcemi. Nový občanský zákoník stavba na cizím pozemku, předkupní právo. Byl na školení obce by měly tuto situaci zavčas řešit. Řešit cesty vedoucí odněkud někam. Pan starosta vyslovil názor, že je třeba začít problém řešit, nastávají problémy s vlastníky. Ing. Bednár uvedl, že kdyby zde byly mapy, které měla k dispozici rada obce, byl by vidět rozsah problému. Pan Rutka uvedl, že řešil případ veřejně přístupné komunikace, kraj rozhodnutí o veřejné přístupnosti potvrdil. Oprávněné zájmy vlastníka nelze pominout. Ing. Bednár uvedl, že k jeho domu vede obecní komunikace veřejně nepřístupná. Nikdo si neuvědomuje, co je to za problém. Pan Tomčík vyslovil názor, že lidé darovali většinu cest, není správné vykupovat. Ing. Bednár upozornil, že nyní je jiné pojetí vlastnictví dle nového občanského zákoníku. Pan Tomčík uvedl, že loni zamítli koupit zatáčku. Paní Šnapková uvedla, že celou dobu neřešili, teď ano, aby získali voliče. Jsou tu vlastníci, kteří vlastní velké výměry pozemků pod komunikacemi. Pan starosta uvedl, že starý systém se již nevrátí, v okolních obcích již vykupují pozemky pod komunikacemi. My jsme strnulí. Pan Tomčík nesouhlasí, cena 60,- Kč je moc. Pan starosta oponoval, že vůči okolí je to cena přiměřená. K návrhu usnesení k bodu 8 tj. návrh na výkup pozemků zastavěných místními komunikacemi v obci a pozemků pro výstavbu pobytového zařízení pro seniory dle předložené důvodové zprávy Ing. Kozel uvedl, že zpráva obsahuje mnoho různých variant, které mohou nastat, a zároveň neobsahuje varianty, které ještě mohou nastat. Musí se schválit dvě věci, které spolu nesouvisí. Protože v bodě 7 b vybrali pro umístění stavby pouze místo, musí se tedy schválit výkup konkrétního pozemku, protože o tom, o čem se v bodě 7 bavili, není schválením výkupu konkrétního pozemku. Zvlášť se tedy musí přijmout usnesení k výkupu pozemků pod komunikacemi a zvlášť ke koupi pozemku pod Nebrojovou kaplí. Neztotožňuje se s návrhem usnesení, které je uvedeno k bodu 8. Ing. Bednár navrhuje, aby se usnesení týkalo výkupu pozemků pod průjezdnými komunikacemi, kde existuje stavba komunikace, kde je o tom doklad. Zbytek nechat na jindy. Ing. Zelek navrhuje znění usnesení schvaluje, že bude vykupovat pozemky, kde je prokazatelně stavba obce. Mgr. Stáňa uvedl, že o každém výkupu rozhoduje zastupitelstvo obce. Když zastupitelstvo řekne ne, tak to tak bude. Pan starosta uvedl, že navrhované rozpočtové opatření je jen o částce peněz, ne o konkrétním pozemku. Z jednání zastupitelstva obce se vzdálil Mgr. Libor Stáňa 8

9 Výsledek hlasování Pro návrh výkupu pozemků zastavěných místními komunikacemi v obci hlasovali členové zastupitelstva Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Ing. Miroslav Kozel, Ing. Martin Pasz, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, proti tomuto návrhu hlasovali Mgr. Anna Kiková, Vladislav Kubátko, Dagmar Šnapková a Miroslav Wowra, hlasování se zdrželi Josef Tomčík, a Ing. Pavel Zelek. Z jednání zastupitelstva obce se vzdálili Ing. Martin Pasz a Dagmar Šnapková, Mgr. Libor Stáňa se do jednání zastupitelstva vrátil. Zastupitelstvo obce dále projednalo žádost pana Roberta Kiwaka o odkoupení pozemkové parcely č. 1865/1 o výměře 3768 m 2, využívanou jako veřejná komunikace, a to z majetku Zemědělského podniku Rázová, státního podniku v likvidaci, Praha do majetku obce. Pan Tomčík se k tomu vyjádřil, že v minulosti již Zemědělský podnik Rázová žádal o výkup svých pozemků zastavěných komunikacemi v obci. Zatím se od nich nic nevykupovalo. Na dotaz Ing. Bednára, proč nemůže žadatel pro stavbu využívat místní komunikaci, paní Popiolková vysvětlila, že problém je ve vedení inženýrských sítí v pozemku ve vlastnictví Zemědělského podniku Rázová. Tento nechce pro umístění sítí poskytovat souhlas a zřizovat věcná břemena. Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Josef Tomčík, Miroslav Wowra neschválili výkup pozemku parc. č. 1865/1 v k.ú. Dětmarovice, zastavěného místní komunikací, z majetku Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha Řepy, do majetku obce (dle návrhu p. Roberta Kiwaka). Proti tomuto usnesení hlasoval Ing. Pavel Zelek. Nikdo se nezdržel hlasování. Do jednání zastupitelstva obce se vrátila paní Dagmar Šnapková. Ing. Bednár upozornil, že nebylo provedeno hlasování o tom, zda se bude vykupovat 30 arů pozemku pod Nebrojovou kaplí. Mgr. Stáňa uvedl, že v rámci projednávání bodu 7 bylo schváleno, že 40 arů pozemku obec chce koupit, ale hlasování o konkrétním výkupu nebylo provedeno. Starosta obce konstatoval, že v bodě 7 je konkretizováno, že se jedná o výkup pozemku pod Nebrojovou kaplí. Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Miroslav Wowra schválili výkup části pozemku parc. č. 4391/2 v k.ú. Dětmarovice (nacházejícího se v blízkosti Nebrojovy kaple) o rozloze cca 40 arů z majetku Ing. Jiřího Bednarčíka, Ing. Zdeňka Bednarčíka a Jiřiny Suchankové do vlastnictví obce. Proti tomuto usnesení hlasoval Ing. Pavel Zelek, hlasování se zdržel Josef Tomčík. 9. Rozpočtová opatření S návrhem rozpočtových opatření seznámil přítomné starosta obce. Uvedl, že u výdajů se navrhuje zvýšit rozpočet na opravy komunikací o 650 tis. Kč, a to v souvislosti s požadavkem opravy komunikace vedoucí k rodinným domům včetně domu paní Lazarové. Oprava se provede třeba levněji, opravit se dají i další komunikace. V souvislosti s dosavadní rozpravou dojde k úpravě v rozpočtovém opatření č. 11 neschválení příspěvku důchodcům na ozdravné pobyty a rozp. opatření č. 12 neschválení výkupu pozemků zastavěných místními komunikacemi a zvýšení částky na výkup pozemku pod Nebrojovou kaplí. Paní Stáňová se dotazovala k pozemku pod Nebrojovou kaplí, zda je tento možno napojit na inženýrské sítě. Starosta obce odpověděl, že inženýrské sítě u pozemku vedou. 9

10 Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra schválili rozpočtová opatření č. 10 a 13 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k , rozpočtové opatření č. 11, kde oproti předloženému návrhu upraveného rozpočtu k nebyl schválen výdaj v 4351 na položce 5169 v částce ,- Kč a došlo ke snížení výdajů v 6409 na položce 5901 o částku ,- Kč, rozpočtové opatření č. 12, kde oproti předloženému návrhu upraveného rozpočtu k nebyl schválen výdaj v 2212 na položce 6130 v částce ,- Kč a došlo k navýšení výdajů v 4351 na položce 6130 o ,- Kč na částku ,- Kč a upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k takto: - příjmy celkem po konsolidaci ve výši tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) - výdaje celkem po konsolidaci ve výši tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) - rozdíl příjmů a výdajů ve výši tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2013 ve výši tis. Kč. Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, hlasování se zdržel Ing. Pavel Zelek. 10. Informace kontrolního výboru o kontrole investiční akce Sběrný dvůr + přístupová komunikace Zprávu k tomuto bodu jednání přednesl předseda kontrolního výboru pan Kubátko. Členové zastupitelstva obce zprávu o provedené kontrole obdrželi v písemných materiálech. Ing. Bednár se dotazoval, zda kontrolní výbor kontroloval i smlouvy o dílo. Pan Kyjonka se vyjádřil, že kontrolnímu výboru předloženy byly. Pan Kubátko uvedl, že nebyly předloženy zápisy z kontrolních dnů, tyto budou předloženy na příštím zasedání kontrolního výboru. Ing. Zelek se dotázal, zda byla kontrola dokončena. Pan Kubátko se vyjádřil, že byla, jen zápisy z kontrolních dnů budou předloženy příště. Ing. Bednár se dotazoval, zda bylo kontrolováno, zda dodatky smlouvy byly projednány radou, protože Dodatek č. 1 radou projednán nebyl. Pan Kubátko uvedl, že k tomu neodpoví, jelikož materiálů předložených kontrolnímu výboru bylo mnoho. Pan Václav Kyjonka uvedl, že Dodatek č. 1 se týkal pouze posunutí termínu dokončení díla, jelikož došlo k opoždění zahájení díla. Vícepráce a méněpráce byly řádně zdůvodněny. Citovaný dodatek pouze posouval termín ukončení. Ing. Bednár sdělil, že zdůvodnění zná. Ke stejnému problému došlo v mediálně probírané kauze, kdy smlouva nebyla projednána v radě. Rada má povinnost tyto smlouvy schvalovat. Pan starosta se vyjádřil, že na tuto stavbu byla přiznána dotace a s dotacemi je velký problém. Pan Kubátko se vyjádřil, že toto možná kontrolnímu výboru uniklo. Pan starosta uvedl, že v loňském roce bylo uskutečněné 48 výběrových řízení, které zajišťují 2 pracovníci. Je to náročné časově, zajišťování podkladů pro datace, tito lidé pracují i o sobotách. Ing. Bednár uvedl, že na skutečnost neprojednání dodatku smlouvy radou už kdysi poukazoval a nikdo na to nereagoval. Pan Kubátko uvedl, že se může doplnit, že rada se s tím zabývala. Názorem paní Šnapkové je, že je to věcí rady. Někdo je pod smlouvou podepsán. Rada se s tím měla zabývat a vyříkat si to. Pan Kubátko uvedl, že kontrolní výbor nahlížel do všech předložených materiálů, touto záležitostí se nezabýval. Ing. Zelek uvedl, že od toho ten kontrolní výbor je. Pan starosta se vyjádřil, že problém, že dodatek radě předložen nebyl, je poučením pro příště. Pan Kubátko konstatoval, že toto si má ohlídat rada. K návrhu usnesení Ing. Zelek vznesl pochybnost, zda je věcně správně. Že se bude zabývat provozními věcmi. Nedává to za vinu kontrolnímu výboru. Pan Kubátko se vyjádřil, že tam opatření dali proto, že může hrozit z nesplnění povinností pokuta. 10

11 Ing. Bednár se vyjádřil, že názor pana Ing. Zelka je správný a doporučuje proto vzít zprávu jen na vědomí. Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí Zápis o provedené kontrole investiční akce Sběrný dvůr + přístupová komunikace. Nikdo nehlasoval proti přednesenému návrhu usnesení ani se nezdržel hlasování. Z jednání zastupitelstva obce se vzdálil pan Miroslav Wowra. 11. Stav v oblasti územního plánu obce Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že včera byl opravený návrh nového územního plánu zaslán na krajský úřad. Očekává, že v nejbližší době bude vydáno nové kladné stanovisko a bude následovat veřejné projednání územního plánu. Předběžně doporučuje zvážit provedení zasedání zastupitelstva obce k územnímu plánu. Ing. Zelek se dotazoval, kdy by se zasedání mělo konat - volby budou začátkem října. Pan starosta sdělil, že by byl rád, kdyby územní plán projednalo ještě stávající zastupitelstvo. Občan se dotazoval, do kdy budou občané dávat připomínky k návrhu územního plánu. Pan starosta odpověděl, že snad do 14 dnů bude možné návrh územního plánu vyvěsit na úřední desku. Občanka se dotazovala, zda by nebylo vhodné, aby stavební úřad dal nějaký vzor, jak mají připomínky vypadat. Ing. Bednár sdělil, že zákonná lhůta pro zveřejnění je 30 dnů, je třeba úřední desku sledovat. Starosta obce slíbil, že se připraví nějaký návrh a dá na obecní stránky. Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí postup k novému územnímu plánu. Nikdo nehlasoval proti přednesenému návrhu usnesení ani se nezdržel hlasování. Do jednání zastupitelstva obce se vrátil pan Miroslav Wowra. 12. Žádosti o změnu územního plánu Starosta obce uvedl, že je navrhováno žádosti zařadit až do změny územního plánu. Občan chce si podat žádost o změnu územního plánu. Jak má postupovat? Kdyby si ji podal teď, byla by přijata? Starosta obce sdělil, že žádost si podat může, ale jelikož je územní plán před závěrečným řízením, nebude v této době žádost akceptována, ale až při změně územního plánu. Ing. Bednár vysvětlil, že bude probíhat veřejné projednání, až se návrh objeví na úřední desce, pak v rámci tohoto je možné vznést připomínky. Bude se o nich jednat. Výsledkem bude, že buď budou posunuty do změny č. 1, a nebo se budou řešit. Nevíme, kdy bude změna územního plánu, ale její řešení už bude probíhat rychleji než zpracování nového územního plánu. Paní Filipínová se dotazovala, zda teď může o změnu žádat. Chodí již rok na stavební úřad, jsou stále odkazováni, pak mají na připomínky 30 dnů, čekají již roky. Proč se průběžně žádosti neprojednávají. Teď jejich žádost chtějí smést se stolu. Pan starosta uvedl, že teď se žádost průběžně řešit nedá, protože schvalování územního plánu má určité etapy. 11

12 Paní Filipínová se vyjádřila, že chodí na stavební odbor už dva nebo tři roky a nyní její požadavek chtějí smést. Ing. Bednár se dotazoval, zda mají podanou žádost. Paní Filipínová uvedla, že jim předtím stavební úřad žádost nechtěl brát, protože jim řekli, ať si počkají na tento termín. Pořád čekala, až bude na úřední desce. Ing. Bednár sdělil, že je uvedli v omyl. Paní Filipínová se vyjádřila, že zde neustále chodí a nyní očekává, že se zastupitelstvo k tomu nějak postaví. Starosta uvedl, že proto je tam 30 denní lhůta k podání připomínek. Paní Filipínová uvedla, že jim řekli, že dnes mají přijít na zasedání zastupitelstva. Nemuseli tu vůbec chodit. Pan Tomčík se vyjádřil, že jde o to, že občanům na stavebním odboru řekli, že mají dnes přijít na zastupitelstvo. Mohli jim to vysvětlit tam, a občané by dnes na zastupitelstvo nemuseli kvůli tomu chodit. Ing. Bednár se dotazoval, zda jim dali papír, třeba takový, jaký je dnes nějakým občanem zde předkládán. Řekli jim, že mají přijít a nedali jim papír? Paní Filipínová uvedla, že nedostali papír a mají zase 10 let čekat? Nedají jim možnost stavět? Pan starosta se vyjádřil, že všem se vyhovět nemůže. Posoudí se potom podle konkrétní situace. Ing. Bednár uvedl, že jsou to dvě věci. Jedna je, až se sejdou žádosti. Tady je dnes předkládáno, že občan dostal formulář, napsal na něj parcely. Paní Filipínová opět zdůraznila, že žádný formulář nedostala. Ing. Bednár se dotazoval, zda v omyl ji uváděli předchozí nebo nynější zaměstnanci stavebního úřadu. Paní Filipínová uvedla, že předtím i nyní. Neměla formulář, proto požaduje, aby tento byl na stránkách obce. Žádosti jin nechtěli brát, až bude zveřejněn územní plán na úřední desce. Paní Šnapková se vyjádřila, že žádosti, které byly v lednu, se projednávaly v zastupitelstvu. Ing. Bednár uvedl, že loni v lednu visel návrh územního plánu pro vyjádření organizací na úřední desce obce. Na jaře se pak některé žádosti projednávaly. Pan Tomčík se vyjádřil, že všichni nemají internet. Ing. Kozel vyjádřil názor, že přece kdokoli, kdo chce, si může žádost podat na podatelnu obce. Řekl jim někdo na obecním úřadě, že jim žádost nevezme? Paní Filipínová i druhý občan se vyjádřili, že jim bylo řečeno, že si žádost nemají podávat. Ing. Bednár uvedl, že si mohou podat stížnost na konkrétního úředníka, že je uvedl v omyl. Ing. Zelek se vyjádřil, že občanům jde o stavbu. Ing. Bednár se občanů dotázal, zda ví, o které parcely se jedná. On zde má v počítači pracovní verzi mohou se podívat. Načež občané toto učinili. Členové zastupitelstva obce Mgr. Anna Kiková, Ing. Miroslav Kozel, Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra projednali 1. žádost Tibora Bocka o změnu územního plánu, spočívající v požadavku na zařazení pozemků parc.č. 2988/1, 2947, 3063, 2980 v katastrálním území Dětmarovice do ploch určených pro výstavbu rodinných domů; podle platného územního plánu se pozemky parc.č. 2988/1, 2947 v katastrálním území Dětmarovice nachází z části v zóně zemědělské půdy (N-P) a z části v zóně dopravy (U-D), pozemky parc.č a 2980 v katastrálním území Dětmarovice z části v zóně zemědělské půdy (N-P) a z části v zóně krajinné zeleně (N-Z) 2. podnět Emilie Honusové, Zdeňky Pospíšilové, Kamily Klečkové a Ing. Martiny Novákové na pořízení změny územního plánu, spočívající v požadavku na převedení pozemků parc.č a 2250 v katastrálním území Dětmarovice na stavební parcely, a to za účelem výstavby rodinných domů; pozemky se dle platného územního plánu nachází v zóně zemědělské půdy (N-P) a rozhodli, že uvedené požadavky nebudou prověřeny v rámci projednání nového územního plánu. Změna platného územního plánu obce Dětmarovice se již pořizovat nebude. Tyto požadavky na změnu územního plánu obce Dětmarovice budou zahrnuty mezi požadavky k prověření až v případné změně nového územního plánu obce Dětmarovice, který se právě projednává a bude vydán v souladu s novou územně plánovací legislativou. Proti tomuto usnesení nehlasoval nikdo, hlasování se zdrželi Ing. Ivo Bednár, Ph.D., a Ing. Pavel Zelek. 12

13 13. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro nové volební období Starosta obce uvedl, že pro volební období r je navrhováno patnáctičlenné zastupitelstvo obce. Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek stanovili v souladu s ust. 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období patnáctičlenné zastupitelstvo obce. Nikdo nehlasoval proti přednesenému návrhu usnesení ani se nezdržel hlasování. 14. Smlouva mezi ŘSD a Obcí Dětmarovice K tomuto bodu jednání starosta obce uvedl, že s ohledem na novou legislativu je zastupitelstvu předkládán návrh na uzavření smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břene služebnosti mezi ŘSD a Obcí Dětmarovice pro stavbu Přechody pro chodce řízené SSZ v Dětmarovicích sil. I/67, okres Karviná, což představuje nadzemní vedení kabelu k novým inteligentním semaforům. Uzavření smlouvy je jednou z podmínek pro poskytnutí dotace na tuto stavbu. Termín pro dodání podkladů pro udělení dotace je Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. Vladislav Kubátko, Ing. Ladislav Rosman, Ing. Roman Sikora MBA, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene služebnosti (o náhradě za omezení užívání nemovitosti) č. KAD Ro mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací jako budoucí stanou povinnou a Obcí Dětmarovice jako budoucí stranou oprávněnou dle předloženého návrhu. Nikdo nehlasoval proti přednesenému návrhu usnesení ani se nezdržel hlasování. 15. Usnesení a závěr Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce v hodin.. Ing. Ladislav Rosman starosta obce... Vladislav Kubátko ověřovatel zápisu. Ing. Pavel Zelek ověřovatel zápisu. Jarmila Popiolková zapisovatelka 13

14 Přílohy: - usnesení - pozvánka - Zpráva o stavu v oblasti požární ochrany - Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2013 a zpráva o přezkumu hospodaření - Zhodnocení finančních prostředků obce - Odměny členům výborů ZO Dětmarovice - Rozhodnutí o variantě rozpočtu obce na rok Sociální problematika - Pozemková problematika - Rozpočtová opatření - Informace kontrolního výboru o kontrole investiční akce Sběrný dvůr + přístupová komunikace, povedené členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice dne Stav v oblasti územního plánu obce - Žádost o změnu územního plánu a podnět na pořízení změny územního plánu - Stanovení počtu členů zastupitelstva pro nové volební období - Smlouva mezi ŘSD a Obcí Dětmarovice - presenční listina 14

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Z á p i s. z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 25. listopadu 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu

Z á p i s. z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 25. listopadu 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 25. listopadu 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Jana Formandlová Ing. Lumír Jendryščík,

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 22. července 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu

Z á p i s. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 22. července 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 22. července 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Přítomni: Ing. Karel Dobrovolný Ing. Lumír Jendryščík, MBA Bc. Šárka Kepenyesová

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2013. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod.

Zápis č. 4/2013. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod. Zápis č. 4/2013 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Antoš Miroslav Neomluveni: Nešněra

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 5/2011. z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích

Z á p i s č. 5/2011. z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 5/2011 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Z á p i s. z 8. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 21. října 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu

Z á p i s. z 8. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 21. října 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 21. října 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Přítomni: Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová Ing. Lumír Jendryščík, MBA

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 16. 03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 3.12.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 3.12.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 10/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 3.12.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více