Metodika pro žadatele Rozvádějící podmínky přílohy č. 7 OPŽP. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro žadatele Rozvádějící podmínky přílohy č. 7 OPŽP. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č."

Transkript

1 Metodika pro žadatele Rozvádějící podmínky přílohy č. 7 OPŽP Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č. 7 OPŽP

2 Program Úvod Provozní modely Oddělitelnost infrastruktury Částečná oddělitelnost Přestávka na oběd Provozní smlouvy, kategorie provozních smluv Obsah provozních smluv, účinnost Procesní postup Výběr provozovatele Diskuse Závěr

3 Metodika v rámci OPŽP Povaha a role Metodiky určena pro žadatele o čerpání prostředků v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) pro všechny žadatele bez ohledu na provozní model jsou určeny úvodní kapitoly Metodiky, kde jsou představeny základní kategorie, definice, modely a koncepty (např. oddělitelnost infrastruktury) nové systematické členění kapitol

4 OPŽP Na úrovni EU vychází OPŽP především z následujících materiálů EK: Zpráva ISPA 2004 ( Analýza žádostí o podporu z fondu ISPA pro investice do odvětví odpadní vody a pitné vody ve městech Příbram, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary a Karviná ), Zpráva Komise 2006 ( Analýza stávajících smluv mezi obcemi a soukromými provozovateli a navrhované úpravy těchto smluv v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování v České republice ) a Závěrečná zpráva DG Regio 2009 ( Posouzení českých návrhů spojených se zaváděním vodohospodářské smlouvy jako součásti OP Životní prostředí a otázek týkajících se provozních smluv s vazbou na projekty Fondu soudržnosti 2004 ).

5 Podmínky přijatelnosti

6 Podmínky přijatelnosti Soulad s požadavky Evropské komise je nezbytné posuzovat zejména z hlediska: Dohody mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období předložených EK dne 6. srpna 2007 (rovněž označována jako Příloha č. 7 OPŽP ), Podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období (dokument připravený Ministerstvem životního prostředí, srpen 2007 a předložený EK dne 6. srpna 2007) (rovněž označovány jako Podmínky přijatelnosti )

7 Základní dokumenty obsahující podmínky přijatelnosti Pravidla podpory v rámci OPŽP jsou stanovena zejména v následujících dokumentech: Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky Přílohy č. 7 OPŽP, Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR, Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

8 Základní manuály související s podmínkami přijatelnosti Manuál k Finančnímu modelu pro vlastníky a provozovatele VH infrastruktury, Manuál k Vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné, Manuály k finanční analýze pro stanovení míry podpory (vše dostupné na internetových stránkách

9 Základní pojmy I. Žadatel způsobilí žadatelé vymezeni v ID OPŽP žadatel by měl být zároveň vlastníkem infrastruktury (doporučený postup) Provozovatel provozuje vodovod nebo kanalizaci na základě provozní smlouvy a je držitelem povolení k provozování tohoto vodovodu nebo kanalizace

10 Základní pojmy

11 Základní pojmy II. Podpora projektů dotace (nenávratná finanční podpora) až do výše 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů projektu Finanční model a Vyrovnávací nástroj finanční nástroje sloužící k vyčíslení přiměřeného zisku provozovatele na základě řádně opodstatněného přístupu a ověření, že výše nájemného je dostačující k naplnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizace daného vlastníka a naplnění závazných Zásady cenotvorby OPŽP budou předmětem samostatné prezentace

12 Modely provozování infrastruktury v ČR

13 Modely provozování infrastruktury I. Oddílný model provozní smlouvy dle 8 ZoVK spolupráce mezi vlastníkem infrastruktury a provozovatelem, kteří uzavřou provozní smlouvu o provozování vodovodu nebo kanalizace, na jejímž základě provozovatel užívá a provozuje vodovod nebo kanalizaci a poskytuje služby s tím spojené, které by jinak poskytoval vlastník přenos rizik a povinností dle ZoVK nájemné x výběr vodného a stočného

14 Modely provozování infrastruktury II. Model samostatného provozování obvykle některé činnosti nebo odborný dozor na základě servisní (nebo jiné obdobné) smlouvy zajišťují externí organizace (dodavatelé), přičemž odpovědnost za provozování a také výběr vodného a Stočného zůstává na příslušné obci Vlastnický model provozovatel 100 % vlastněn veřejným vlastníkem či vlastníky dotčené infrastruktury a provozuje ji na základě smlouvy nebo jiného místně platného pověření (dohody, vyhlášky, směrnice apod.)

15 Modely provozování infrastruktury III. Smíšený model situace, kdy provozovatel a vlastník infrastruktury je jedna a táž osoba odlišná od obce (na rozdíl od modelu samostatného provozování) smíšený model provozování s participací soukromého kapitálu - obec a soukromá společnost kapitálově podílí na subjektu, který je vlastníkem a zároveň provozovatelem infrastruktury

16 Obcházení podmínek přijatelnosti (skrytý oddílný model)

17 Obcházení podmínek přijatelnosti I. SFŽP (popř. MŽP) posuzuje: zda konkrétní vztah vlastníka infrastruktury a jeho případných dodavatelů nepředstavuje skrytý oddílný model provozování vodohospodářské infrastruktury, tj. obcházení ZoVK, Přílohy č. 7 OPŽP a Podmínek přijatelnosti. V případě, že bude daný model představovat faktický provozní vztah, musí daný projekt pro svou přijatelnost naplnit požadavky této Metodiky, tj. shodné podmínky jako projekt s oddílným modelem provozování.

18 Obcházení podmínek přijatelnosti II. Znaky Znaky nepřípustného obcházení: převážnou část provozu, kterou by mohl dostatečně kvalitně, odborně a efektivně provádět sám vlastník, nezajišťuje vlastník, ale jeho dodavatel (subdodavatelé); výběr netransparentním nebo diskriminujícím způsobem; dodavatel je/bude shodný se stávajícím provozovatelem v rámci oddílného modelu, nebo je se stávajícím provozovatelem majetkově či jinak právně i fakticky propojen; vlastník na dodavatele přenáší převážnou část rizik a povinností, která mu ze zákona jako vlastníkovi a provozovateli náleží;

19 Obcházení podmínek přijatelnosti II. Znaky Další znaky nepřípustného obcházení: odměna dodavatele za jeho činnost je závislá na výši výběru Vodného a/nebo Stočného od uživatelů vodohospodářských služeb (který provádí vlastník); výše odměny umožňuje dodavateli vykazovat nepřiměřený zisk; nebo infrastruktura vyjmuta v rozporu se zásadami vyjímání infrastruktury dle Metodiky.

20 Oddělitelnost infrastruktury

21 Oddělitelnost infrastruktury Schéma oddělitelnosti

22 Oddělitelnost infrastruktury Koncept oddělitelnosti I. nezbytnou součástí analýzy přijatelnosti každého projektu vychází ze zásady proporcionality (tj. omezení soutěže v minimální nezbytné míře) výsledek posouzení nezbytné upravit stávající provozní smlouvu nebo konat pro oddělitelnou (popř. vyjmutou) část nebo celek infrastruktury výběrové řízení na nového provozovatele, případně zvolit jiný provozní model ověřuje, zda zamýšlený způsob dalšího provozování je v souladu s požadavky EK nezbytné aplikovat na všechny provozní modely

23 Oddělitelnost infrastruktury Koncept oddělitelnosti II. úpravy stávajících smluv se musí pohybovat v mezích platných a účinných právních pravidel a zásad (např. zákaz podstatných změn) Žadatelé mají vždy možnost konsolidovat provoz infrastruktury, tj. vybrat ve výběrovém řízení provozovatele a uzavřít provozní smlouvu (popř. změnit provozní model) na celek infrastruktury (tj. pro veškerou infrastrukturu ve vlastnictví žadatele).

24 Pravidla oddělitelnosti

25 Oddělitelnost infrastruktury Schéma oddělitelnosti

26 Pravidlo č. 1 Oddělitelnost infrastruktury Základní pravidla oddělitelnosti I. Oddělitelnost dotované infrastruktury podmínky (nutno splnit obě současně: efektivní technická oddělitelnost ekonomická oddělitelnost možnost oddělení infrastruktury a vybrat ve výběrovém řízení provozovatele i jen pouze na oddělitelnou část infrastruktury povinnost oddělení infrastruktury v případě, kdy by pouhá úprava stávající provozní smlouvy byla v rozporu platnými právními pravidly a zásadami (např. pokud jsou doplňková kritéria naplněna ve vztahu ke stávající provozní smlouvě, srov. soudní případ C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH)

27 Pravidlo č. 1 Příklad Oddělitelnost infrastruktury Základní pravidla oddělitelnosti I. Dostavba kanalizace s jedním přípojným bodem (viz Obrázek 1), kdy se v důsledku vyššího počtu odkanalizovaných obyvatel zvýší příjem provozovatele (ve vztahu k veřejnoprávní korporaci) o více než 20 % (ekonomická oddělitelnost). V takovém případě je žadatel oprávněn vybrat ve výběrovém řízení provozovatele pouze na oddělitelnou část infrastruktury (tj. dostavovanou část kanalizace).

28 Oddělitelnost infrastruktury Základní pravidla oddělitelnosti II. Pravidlo č. 2 Neoddělitelnost dotované infrastruktury nejsou naplněny podmínky oddělitelnosti nezbytné upravit stávající provozní smlouvu nebo ve výběrovém řízení vybrat nového provozovatele a uzavřít novou provozní smlouvu ve vztahu k celé infrastruktuře ze stávajícího provozu je však možné jako výjimečné řešení vyjmout dle níže uvedených pravidel infrastrukturu a pro celek takto vyjmuté a dotované infrastruktury vybrat ve výběrovém řízení nového provozovatele nebo pro tento celek zvolit jiný model provozování

29 Pravidlo č. 2 Příklad Oddělitelnost infrastruktury Základní pravidla oddělitelnosti II. Dostavba kanalizace, která je však roztříštěná na území žadatele, a není proto efektivně technicky oddělitelná. Žadatel pro přijatelnosti projektu může i)upravit stávající provozní smlouvu, nebo ii)vyjmout ze stávající provozní smlouvy celou složku odvádění a čištění odpadních vod (v případě infrastruktury do cca EO) v dané veřejnoprávní korporaci nebo případně i jen kanalizační síť (v případě infrastruktury nad cca EO) a vybrat ve výběrovém řízení provozovatele pro takto vyjmutou infrastrukturu a dostavovanou infrastrukturu.

30 Oddělitelnost infrastruktury Základní pravidla oddělitelnosti III. Pravidlo č. 3 Zvláštní případ dotovaná infrastruktura sice není efektivně technicky oddělitelná avšak služby, které budou v důsledku vytvořené dotované infrastruktury poskytovány, jsou oddělitelné ekonomicky a naplňují doplňková kritéria nezbytné vybrat ve výběrovém řízení nového provozovatele a uzavřít novou provozní smlouvu ve vztahu k veškeré provozované infrastruktuře (tj. stávající i dotované) nebo ve vztahu k veškeré provozované infrastruktuře zvolit jiný model provozování ze stávajícího provozu je však možné jako výjimečné řešení vyjmout dle níže uvedených pravidel infrastrukturu a pro celek takto vyjmuté a dotované infrastruktury vybrat ve výběrovém řízení nového provozovatele nebo pro tento celek zvolit jiný model provozování

31 Oddělitelnost infrastruktury Základní pravidla oddělitelnosti III. Pravidlo č. 3 Příklad Pokud by v případě dostavby roztříštěné kanalizace tato infrastruktura naplňovala ve vztahu k provozní smlouvě doplňková kritéria (tj. např. příjem provozovatele z provozní smlouvy) je pro přijatelnost projektu nezbytné: i)vybrat ve výběrovém řízení nového provozovatele a uzavřít novou provozní smlouvu ve vztahu k veškeré provozované infrastruktuře; ii) postupovat dle pravidel vyjímání infrastruktury

32 Oddělitelnost infrastruktury Efektivní technická oddělitelnost I. objektivní a efektivní technická (tj. funkční, provozní) oddělitelnost dotované infrastruktury od stávající infrastruktury provozní a technická slučitelnost dotované infrastruktury se stávající infrastrukturou počet předávacích bodů dotované infrastruktury je minimální provoz oddělitelné infrastruktury musí být provozně i funkčně (technicky) kompatibilní s provozem stávající infrastruktury

33 Oddělitelné ČOV a úpravny vody; Oddělitelnost infrastruktury Efektivní technická oddělitelnost II. infrastruktura (vodovodní řady, kanalizační stoky např. rozvodná vodovodní síť zásobující minimálně část obce, stokovou síť odvádějící odpadní a srážkové vody minimálně z části obce) s jedním nebo minimálním počtem předávacích bodů Neoddělitelné výsledek technického zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace, rozšíření a intenzifikace ČOV/ÚV)

34 Oddělitelnost infrastruktury Efektivní technická oddělitelnost III. V případě, že žadatel chce využít možnosti odděleného provozu dotované infrastruktury, musí doložit k žádosti kladné stanovisko efektivní technické oddělitelnosti od příslušného odboru Ministerstva zemědělství SFŽP ke stanoviskům MZE přihlédne, nicméně konečné rozhodnutí je na SFŽP, resp. MŽP

35 Oddělitelnost infrastruktury Efektivní technická oddělitelnost IV. ČOV Legenda Nová infrastruktura = Dotovaná infrastruktura Stávající infrastruktura Předávací bod

36 Oddělitelnost infrastruktury Efektivní technická neoddělitelnost V. ČOV Legenda Nová infrastruktura Rekonstrukce Stávající infrastruktura Předávací bod Dotovaná infrastruktura

37 Oddělitelnost infrastruktury Efektivní technická neoddělitelnost VI.

38 Oddělitelnost infrastruktury Ekonomická oddělitelnost provoz dotované infrastruktury bude představovat novou nebo dodatečnou službu novou službu nebyla poskytována a bude provozovateli umožňovat výběr úhrady za Vodné, respektive Stočné nebo úhrady za vodohospodářské služby (odměna provozovatele) dodatečnou službu rozšíření stávající infrastruktury, přičemž i samostatné provozování rozšířené části infrastruktury bude provozovateli této rozšířené části umožňovat výběr úhrady za Vodné, respektive Stočné nebo úhrady vodohospodářské služby (odměny provozovatele)

39 Oddělitelnost infrastruktury Ekonomická oddělitelnost - doplňková kritéria I. hranice doplňkových kritérií je 20 % splnění kritéria zvýšení rozsahu služeb nebo zvýšení příjmu provozovatele žadatel dokládá na základě svojí prognózy v případech, kdy je možnost naplnění doplňkových kritérií relevantní (tedy příslušné hodnoty se blíží 20 %) porovnání: - současného počtu a budoucího počtu znečišťovatelů (odběratelů pitné vody) napojených na daném území vyjádřeného v EO - současný a budoucí příjem provozovatele

40 Oddělitelnost infrastruktury Ekonomická oddělitelnost - doplňková kritéria II. V případě efektivní technické oddělitelnosti relevantní rozsah dané provozní smlouvy se vymezuje hranicí území příslušné veřejnoprávní korporace pro kterou se bude v případě oddělitelnosti infrastruktury uzavírat nová provozní smlouva

41 Oddělitelnost infrastruktury Ekonomická oddělitelnost - doplňková kritéria III. V případě efektivní technické neoddělitelnosti relevantní rozsah dané provozní smlouvy se vymezuje ve vztahu k celé provozní (koncesní) smlouvě Výjimka: Současný vlastník infrastruktury není objektivně způsobilým příjemcem podpory dle ID OPŽP a příslušný žadatel (způsobilý příjemce) má zájem nově budovanou dotovanou ( na zelené louce ) infrastrukturu vlastnit (a v určitém modelu provozování provozovat), oddělitelnost infrastruktury se neposuzuje.

42 Oddělitelnost infrastruktury Ekonomická oddělitelnost - doplňková kritéria IV. Příklad: Stávající infrastrukturu v dané veřejnoprávní korporaci vlastní subjekt, který není způsobilým příjemcem podpory (např. soukromá obchodní společnost) a daná veřejnoprávní korporace má zájem vybudovat infrastrukturu, která má být předmětem (spolu)financování z OPŽP. V takovém případě se oddělitelnost infrastruktury neposuzuje a daný způsobilý příjemce (zde veřejnoprávní korporace) se může bez ohledu na oddělitelnost dotované infrastruktury ucházet o podporu z OPŽP.

43 Vyjímání infrastruktury

44 Oddělitelnost infrastruktury Vyjímání infrastruktury I. výjimečné řešení v případech, kdy by z objektivních důvodů bylo čerpání dotačních prostředků jinak fakticky znemožněno Základní pravidla: soulad s předpisy upravujícími veřejné zadávání, nezhoršení postavení veřejného zadavatele efektivní technická oddělitelnost vyjmuté i zbylé část infrastruktury, stanovisko od příslušného odboru Ministerstva zemědělství soutěžená provozní smlouva na dobu, která umožní transparentní soutěž, délky provozních smluv by měly končit současně

45 Oddělitelnost infrastruktury Vyjímání infrastruktury II. Rozsah vyjmutí infrastruktury: do cca EO (nebo zásobených obyvatel) lze vyjmout pouze celou složku (kanalizace vč. ČOV nebo vodovod vč. úpravny a dalších prvků příslušné složky) nad cca EO (nebo zásobených obyvatel) lze samostatně vyjmout i objekty a/nebo sítě za předpokladu, že je toto řešení efektivnější než vyjmutí celé složky infrastruktury; samostatné vyjímání objektů a/nebo sítí přípustné pouze v případech, kdy vyjmutí celé složky infrastruktury není objektivně možné

46 Oddělitelnost infrastruktury Vyjímání infrastruktury III. Vyjímání sítí předmětem vyjmutí musí být vždy nejméně celá síť celá kanalizační nebo vodovodní síť v dané veřejnoprávní korporaci pokud však veřejnoprávní korporace zahrnuje více ČOV a/nebo úpraven vody, lze posoudit vyjmutí jednotlivých ČOV a/nebo sítí, které do každé jednotlivé ČOV odvádějí odpadní vodu, jako kdyby se jednalo o samostatnou veřejnoprávní korporaci

47 Oddělitelnost infrastruktury Vyjímání infrastruktury IV. Příklad ve větší veřejnoprávní korporaci se z objektivních (např. terénních, historických, funkčních, apod.) důvodů nachází více ČOV, na které jsou napojeny samostatné funkční stokové systémy lze v závislosti na rozsahu vyjímané infrastruktury (tj. pod nebo nad EO) vyjmout i jen příslušný relativně samostatný funkční celek infrastruktury např. jednu ČOV a/nebo související síť není nutné vyjímat infrastrukturu, která s danou ČOV funkčně nesouvisí (napojenou na jinou ČOV)

48 Částečná oddělitelnost

49 Částečná (smluvní) oddělitelnost Oddělitelnost infrastruktury Částečná oddělitelnost I. zkrácení délky pouze jedné složky stávající provozní smlouvy cílem je umožnit maximální čerpání dotačních prostředků ve vztahu k infrastruktuře, které se dotýká zkrácená část stávající provozní smlouvy

50 Oddělitelnost infrastruktury Částečná oddělitelnost II. Předpoklady přijatelnosti částečné oddělitelnosti zkrácení ve vztahu k té části provozní smlouvy s dotovanou infrastrukturou ve všech ostatních ohledech budou upraveny obě složky provozní smlouvy zkrácení tak, aby nová dočasná smlouva byla uzavírána na takovou dobu, která umožní transparentní soutěž, tj. zpravidla na dobu 8 až 10 let obě smlouvy končí ve stejném okamžiku respektování principů kompenzace.

51 Provozní smlouvy

52 Kategorie provozních smluv Stávající provozní smlouvy před vstupem ČR do EU (tj. do ) bez ohledu na soulad jejich uzavření s pravidly práva ES, po vstupu ČR do EU avšak před schválením OPŽP (tj. před ), pokud tyto smlouvy byly uzavřeny při respektování pravidel daných právem ES. smlouvy s dominantním vlivem veřejného vlastnictví, smlouvy s dominantním vlivem soukromého vlastnictví Nové provozní smlouvy smlouvy, které byly nebo budou uzavřené po schválení OPŽP

53 Přijatelná provozní smlouva

54 Provozní smlouva Úvod pro všechny stávající (i nové) provozní smlouvy přijatelné pro OPŽP platí, že musí zahrnovat požadavky na kvalitu vodohospodářských služeb, výkonové ukazatele podporující efektivitu, odpovídající monitorovací nástroje a sankční mechanismy, určený výpočet ceny pro Vodné a/nebo Stočné, další požadavky nejlepší mezinárodní praxe

55 Provozní smlouva Obecné požadavky jednoznačné a určité označení smluvních stran soulad správními předpisy a veřejnoprávními povoleními určitost, srozumitelnost, vnitřní nerozpornost nejlepší mezinárodní praxe (požadavky PPP projektů): včasné stanovení požadovaných standardů kvality služeb, efektivní realizace projektu, přenos rizik a odpovědnosti, oboustranná výhodnost projektů, motivace soukromého sektoru, hodnota za peníze (optimální kombinace celkových nákladů projektu a zajištěné kvality uspokojující potřeby uživatelů )

56 Cenotvorba a nájemné (bude předmětem zítřejší prezentace)

57 Kvalita služeb a výkonové ukazatele Monitoring Sankce

58 Provozní smlouva Kvalita služeb a výkonové ukazatele běžnou součástí standardních smluv na bází partnerství veřejného a soukromého sektoru, nejen v oboru vodovodů a kanalizací samostatná Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR ( Praktická příručka ) Praktická příručka popisuje: povinný přístup k měření kvality služeb prostřednictvím výkonových ukazatelů, jejich smluvní zabezpečení prostřednictvím systému sebemonitorování ze strany provozovatele, a uplatnění smluvních sankcí, pokud dochází k neplnění požadovaných standardů. aplikuje se na všechny provozní smlouvy předložené k posouzení po 1. červenci 2009

59 Provozní smlouva Monitoring nezbytným navazujícím nástrojem ověřuje, zda jsou ukazatele plněny výkonové ukazatele poskytování zpráv, informací a přístupových práv k provozované infrastruktuře práva vlastníka (veřejného subjektu) tyto údaje od provozovatele získávat, a práva na přístup realizovat optimální způsob zabezpečení představuje Praktická příručka

60 Provozní smlouva Sankce zajišťují funkčnost výkonových ukazatelů a monitoring díky preventivně motivační (pobídkové) funkci primární funkce je motivovat/potrestat nikoliv nahradit škodu, tu musí být možné uplatnit vedle konceptu smluvních pokut nutné vhodné nastavení výše optimální režim zavedení a aplikace smluvních pokut upravuje Praktická příručka, konkrétní výše smluvní pokuty je vypočtena jako násobek počtu smluvních pokutových bodů za konkrétní porušení smluvní povinnosti a výše smluvní pokuty za jeden smluvní pokutový bod

61 Provozní smlouva Soulad s environmentální legislativou podporované projekty musí být v souladu zejména s: směrnicí Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod, a směrnicí Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě

62 Další obsahové náležitosti provozních smluv

63 Provozní smlouva Další obsahové náležitosti provozních smluv I. identifikace a rozsah pronajímaného majetku rozlišení investic a provozu (popř. údržby) nezbytné odlišit provoz a údržbu infrastruktury od nových investic do infrastruktury a obnovy infrastruktur pravidla veřejných zakázek a koncesí změny smlouvy, postoupení, smlouvy s třetími osobami, dvojí užívání infrastruktury odpovědnost vlastníka za škodu způsobenou provozovatelem zajištění závazků provozovatele (záruky) pojištění

64 Provozní smlouva Další obsahové náležitosti provozních smluv II. práva duševního vlastnictví ukončení smlouvy a proces při ukončení řešení sporů zajištění souladu s podmínkami rozhodnutí o dotaci

65 Stávající provozní smlouvy

66 Stávající provozní smlouvy Úvod infrastruktura bude po jejím dokončení provozována na základě stávající smlouvy přijatelné za předpokladu, že obnovená nebo rozšířená infrastruktura spolufinancovaná z OPŽP nebude vytvářet nové dodatečné nebo oddělitelné služby, pro které se požaduje výběrové řízení na nového provozovatele dle zásad oddělitelnosti obvykle nutné zkrátit a upravit, aby splňovaly požadované podmínky

67 Stávající provozní smlouvy Rozdělení stávajících provozních smluv stávající provozní smlouvy uzavřené před (vstup ČR do EU) musí být v souladu s tehdy platnými a účinnými právními předpisy národní legislativy stávající provozní smlouvy uzavřené po musí být uzavřeny při respektování pravidel daných právem Evropských společenství dominantní vliv soukromého vlastnictví dominantní vliv veřejného vlastnictví

68 Dominantní vliv veřejného vlastnictví

69 Stávající provozní smlouvy Dominantní vliv veřejného vlastnictví I. provozní společnost je ovládaná veřejným subjektem nebo veřejnými subjekty veřejný subjekt realizuje taková rozhodnutí valných hromad společnosti, která zajišťují přiměřenou tvorbu zisku pouze ve výši nezbytné pro obnovu a rozvoj provozní infrastruktury, tvorbu nezbytných finančních rezerv a fondů provozní společnost není/nebude tvořen zisk za účelem výplaty dividend, či jiné formy zisku pro majitele provozní společnosti

70 Stávající provozní smlouvy Dominantní vliv veřejného vlastnictví II. Podmínky spolufinancování projektů: délka trvání provozní smlouvy úprava provozní smlouvy je v souladu s principy oddělitelnosti obsah provozní smlouvy upraven do nejpozději do Rozhodnutí zachování kategorie dominantního vlivu veřejného vlastnictví nebude prodána či jinak převedena jakákoli část provozovaného majetku vlastněného veřejným vlastníkem do rukou soukromého sektoru po uplynutí doby trvání stávající smlouvy bude vybrán nový provozovatel a uzavřena nová provozní smlouva nebo bude provozování infrastruktury zajištěno jiným způsobem v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a Metodikou

71 Stávající provozní smlouvy Dominantní vliv veřejného vlastnictví III. Délka trvání provozní smlouvy s dominancí veřejného vlastnictví: provozní smlouvy uzavřené před schválením OPŽP (tj. před ) na dobu určitou jsou bez ohledu na jejich délku trvání přijatelné pro OPŽP; provozní smlouvy uzavřené po schválení OPŽP (tj. po ) na dobu určitou jsou přijatelné pro OPŽP, pokud délka jejich trvání nepřesahuje , v opačném případě musí být zkráceny; provozní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou (bez ohledu na okamžik jejich uzavření) musí být zkráceny nejdéle do s tím, že zůstane zachována možnost výpovědi provozní smlouvy. Vpřípadě smluv s dominantním vlivem veřejného vlastnictví není za splnění všech podmínek omezována maximální výše podpory.

72 Dominantní vliv soukromého vlastnictví

73 Stávající provozní smlouvy Dominantní vliv soukromého vlastnictví I. O dominantní vliv soukromého vlastnictví vždy pokud nejsou splněny podmínky pro zařezení vztahu do kategorie dominance veřejného vlastnictví. Podmínky pro smlouvy s dobou trvání do konce roku 2015: úprava provozní smlouvy je přijatelná z hlediska principů oddělitelnosti; nejpozději do Rozhodnutí bude provozní smlouva obsahovat náležitosti provozní smlouvy; a po uplynutí doby trvání stávající smlouvy bude vybrán nový provozovatel a uzavřena nová provozní smlouva nebo bude provozování infrastruktury zajištěno jiným způsobem v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a touto Metodikou.

74 Stávající provozní smlouvy Dominantní vliv soukromého vlastnictví II. Podmínky pro smlouvy s dobou trvání končící v letech 2016 až 2022: úprava provozní smlouvy je přijatelná z hlediska principů oddělitelnosti; provozní smlouva bude zkrácena tak, aby její doba trvání uplynula nejpozději do konce roku 2015 (jinak bude výše podpory snížena na 60% do roku 2020 a 30% v letech 2021 a 2022); nejpozději do Rozhodnutí bude provozní smlouva obsahovat náležitosti provozní smlouvy; a po uplynutí doby trvání stávající smlouvy bude vybrán nový provozovatel a uzavřena nová provozní smlouva nebo bude provozování infrastruktury zajištěno jiným způsobem v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a touto Metodikou.

75 Stávající provozní smlouvy Dominantní vliv soukromého vlastnictví III. Podmínky pro smlouvy s dobou trvání po roce 2022: úprava provozní smlouvy je přijatelná z hlediska principů oddělitelnosti; provozní smlouva bude zkrácena tak, aby byl projekt přijatelný vrámci některé z výše uvedených variant přijatelnosti; nejpozději do Rozhodnutí bude provozní smlouva obsahovat náležitosti provozní smlouvy; a po uplynutí doby trvání stávající smlouvy bude vybrán nový provozovatel a uzavřena nová provozní smlouva nebo bude provozování infrastruktury zajištěno jiným způsobem v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a touto Metodikou.

76 Stávající provozní smlouvy Dominantní vliv soukromého vlastnictví IV. Podmínky pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou: úprava provozní smlouvy je přijatelná z hlediska principů oddělitelnosti; provozní smlouva bude zkrácena tak, aby byl projekt přijatelný vrámci některé z výše uvedených variant přijatelnosti; nejpozději do Rozhodnutí bude provozní smlouva obsahovat náležitosti provozní smlouvy; a po uplynutí doby trvání stávající smlouvy bude vybrán nový provozovatel a uzavřena nová provozní smlouva nebo bude provozování infrastruktury zajištěno jiným způsobem v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a Metodikou.

77 Stávající provozní smlouvy Uzavřené/prodloužené bez řádného výběrového řízení dle práva ES Smlouvy uzavřené po vstupu ČR do EU, tedy v době, kdy na našem území platilo evropské právo, avšak bez řádného výběrového řízení dle zásad ES. Projekty budou přijaty pouze pod podmínkou, že bude ve výběrovém řízení znovu vybrán provozovatel a bude uzavřena nová provozní smlouva, nebo bude uzavřen dodatek, kterým budou v případě smlouvy prodloužené po vstupu do EU bez řádného výběrového řízení dle práva ES zhojeny nedostatky takto prodloužené stávající provozní smlouvy (např. vpřípadě prodloužení stávající provozní smlouvy v rozporu se zásadami práva ES dodatkem narovnávajícím délku provozní smlouvy).

78 Úpravy provozních smluv

79 Stávající provozní smlouvy Úpravy provozních smluv nelze provádět jednostranně změny bez souhlasu druhé smluvní strany obvykle bude uzavřen dodatek k provozní smlouvy (lze ve formě úplného znění) charakter koncesní smlouvy - žadatel před uzavřením dodatku vyžádá předchozí stanovisko Ministerstva financí ČR dle ustanovení 30 ZoKS a toto stanovisko na vyžádání předloží SFŽP vždy nutnost prověřit, zda uzavření příslušného dodatku nepodléhá nutnosti konat nové koncesní či zadávací řízení, tj. nejedná se tzv. podstatnou změnu koncesní smlouvy (srov. pravidla formulovaná v nedávném rozhodnutí Evropského soudního dvora č. C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH)

80 Kompenzace

81 Stávající provozní smlouvy Kompenzace I. z jednání s provozovateli může vyplynout požadavek spočívající v podmínění zkrácení (a úpravy) provozní smlouvy poskytnutím kompenzace přípustné pouze v případě, že poskytnutí kompenzace bude: v souladu se zákazem poskytování tzv. veřejné podpory ES; a v souladu s právem veřejného zadávání (právem veřejných zakázek a právem koncesním) zcela výjimečný instrument při jednání příjemce dotace a provozovatele o úpravě (např. zkrácení) či ukončení stávající provozní smlouvy

82 Stávající provozní smlouvy Podmínky kompenzace I. soulad s principem soukromého investora (ekonomická výhoda) nepředstavuje podstatnou změnu provozní smlouvy transparentní vyčíslení kompenzace dle zásad altmarského balíčku (může zajistit Finanční model) soulad s pravidly zákazu veřejné podpory (lze se obrátit se žádostí o stanovisko na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) vrácení přijaté kompenzace (popř. relevantní části ) v případě se příjemce stane opět provozovatelem Odpovědnost za splnění všech výše uvedených podmínek je výlučně na straně žadatele.

83 Stávající provozní smlouvy Podmínky kompenzace II. Konzultace k dodržování pravidel Společenství pro veřejnou podporu poskytuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. metodickou podporu při implementaci jednotlivých kroků vedoucích ke splnění pravidel pro poskytování kompenzací zajišťuje MŽP SFŽP, popř. MŽP, oprávněno v jednotlivých případech vyžadovat, aby žadatel řádně doložil veškeré nezbytné podklady prokazující splnění podmínek kompenzace (předložení do 10 dnů od jejich vyžádání)

84 Nové provozní smlouvy

85 Nové provozní smlouvy Obecné požadavky infrastruktura spolufinancovaná z OPŽP bude po jejím dokončení provozována na základě nové řádně vysoutěžené provozní smlouvy požadavky kladené na nové provozní smlouvy: řádný výběr provozovatele (bude předmětem samostatné prezentace) obsah provozní smlouvy (shodně jako u stávajících provozních smluv) délka provozní smlouvy

86 maximálně 10 let Nové provozní smlouvy Délka provozních smluv provozovatel se nebude finančně podílet na investicích do výstavby, obnovy, zkvalitnění nebo rozšíření vodohospodářské infrastruktury déle než 10 let pokud nelze v kratší době zajistit návratnost provedených investic bez narušení ostatních nezbytných investičních činností vlastníka (pokud smlouva bude respektovat princip proporcionality)

87 Procesní postup

88 Procesní postup Rozhodnutím se ve smyslu Metodiky a této prezentace rozumí vpřípadě individuálních projektů rozhodnutí o poskytnutí dotace a vpřípadě tzv. velkých projektů podání žádosti Evropské komisi o posouzení a schválení projektu.

89 Podmínkou přijatelnosti projektu je následné: Procesní postup Nové provozní smlouvy I. schválení podmínek nové provozní smlouvy; a zároveň schválení způsobu výběru provozovatele Státním fondem životního prostředí České republiky

90 Procesní postup Nové provozní smlouvy II. Nové provozní smlouvy, které budou existovat vedle stávající provozní smlouvy před Rozhodnutím předložit stanovisko Ministerstva zemědělství k efektivní technické oddělitelnosti dotované infrastruktury; před Rozhodnutím předložit podklady k výběrovému řízení a jeho dokumentaci (včetně návrhu provozní smlouvy); nejpozději do dne ukončení projektu vybrat ve výběrovém řízení nového provozovatele a uzavřít novou provozní smlouva. Dokumentace výběrového řízení a uzavřená nová provozní smlouva musí být rovněž nejpozději do dne ukončení projektu předložena SFŽP.

91 Procesní postup Nové provozní smlouvy III. Nové provozní smlouvy nahrazující stávající provozní smlouvy před vydáním Rozhodnutí předložit SFŽP dokument prokazující ukončenístávajícíprovoznísmlouvy (u smluv končících téhož roku, jako dochází k získání kolaudačního souhlasu na investici financovanou ze SFŽP, není nutno současnou provozní smlouvu upravovat) před Rozhodnutím předložit podklady k výběrovému řízení a jeho dokumentaci (včetně návrhu provozní smlouvy) nejpozději do dne ukončení projektu vybrat ve výběrovém řízení nového provozovatele a uzavřít novou provozní smlouvu. Dokumentace výběrového řízení a uzavřená nová provozní smlouva musí být rovněž nejpozději do dne ukončení projektu předložena SFŽP.

92 Procesní postup Nové provozní smlouvy III. Nové provozní smlouvy navazující na končící stávající provozní smlouvy před Rozhodnutím předložit podklady k výběrovému řízení a jeho dokumentaci (včetně návrhu provozní smlouvy) nejpozději do dne ukončení projektu vybrat ve výběrovém řízení nového provozovatele a uzavřít novou provozní smlouvu. Dokumentace výběrového řízení a uzavřená nová provozní smlouva musí být rovněž nejpozději do dne ukončení projektu předložena SFŽP v nezbytných případech lze uzavřít dodatek ke stávající provozní smlouvě prodlužující délku jejího trvání do doby výběru nového provozovatele (při dodržení podmínek uvedených v Metodice)

93 Standardní úpravy stávající provozní smlouvy Procesní postup Stávající provozní smlouvy I. před Rozhodnutím předložit upravenou a oběma stranami podepsanou provozní smlouvu MŽP bude po ukončení projektu do konce trvání provozní smlouvy v pravidelných intervalech zajišťovat kontrolu plnění požadavků na smlouvy tak, aby bylo zaručeno, že jsou tyto podmínky dodržovány a že nedochází k nepřiměřené výhodě na straně provozovatele či vlastníka, a to s ohledem na podmínky stanovené pro přidělení dotace pro konkrétní projekt (a částečně i v návaznosti na článek 57 Nařízení 1083/2006)

94 Procesní postup Stávající provozní smlouvy II. V případě vyjmutí infrastruktury je nezbytné předložit dohodu mezi vlastníkem a současným provozovatelem o vyjmutí související úpravu existující provozní smlouvy (např. snížení přiměřeného zisku); prohlášení o způsobu zajištění provozování vyjmuté a nové dotované infr.; stanovisko prokazující soulad s předpisy upravujícími veřejné zadávání; stanovisko Ministerstva zemědělství k efektivní technické oddělitelnosti vyjímané i zbylé části infrastruktury; kompenzace v souladu s principy kompenzace v případě řádného vyjmutí infrastruktury není výše podpory krácena.

95 Účinnost úprav stávajících provozních smluv

96 Procesní postup Účinnost úprav stávajících provozních smluv úpravy ve stávajících provozních smlouvách musí být provedeny před tím, než je vydáno Rozhodnutí Veškeré změny v provozních smlouvách vyplývajících z Přílohy 7 OPŽP musí být účinné (aplikovatelné) nejpozději od prvního dne následujícího kalendářního/hospodářského roku po získání kolaudačního souhlasu na investici realizovanou v rámci OPŽP. Hlavní důvod pro odkladnou účinnost změn v provozních smlouvách je dán zejména nemožnosti poskytování vodohospodářských služeb v období realizace investice v doporučených standardech, které není provozovatel schopen ovlivnit.

97 Výběr provozovatele

98 Výběr provozovatele Výběrové řízení na výběr provozovatele Dle konkrétních podmínek je zadavatel povinen konat některý z následujících typů výběrových řízení : koncesní řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní řízení), zadávací řízení dle ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (kvazikoncesní řízení), nebo standardní zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zadávací řízení)

99 Postup v koncesním řízení Zadavatel bude uzavírat provozní smlouvu v koncesním řízení, pokud předpokládaný příjem provozovatele přesáhne po dobu trvání provozní smlouvy částku 20 milionů Kč bez DPH, provozovatel infrastruktury bude mít právo přímo vybírat od konečných odběratelů vodné a/nebo stočné a (provozovatel by měl podle provozní smlouvy nést podstatnou část rizik spojených s využíváním předmětu provozní smlouvy)

100 Postup v kvazikoncesním řízení Zadavatel bude uzavírat provozní smlouvu v tzv. kvazikoncesním řízení, pokud : Předpokládaný výdaj vlastníka na základě provozní smlouvy přesáhne po dobu trvání provozní smlouvy částku bez DPH odpovídající hodnotě nadlimitní zakázky na služby (tj. v současnosti dle vyhlášky č. 77/2008 Sb. v případě sektorových zadavatelů částka Kč bez DPH) provozovatel vykonává (některé) činnosti potřebné pro provozování příslušné vodohospodářské infrastruktury s tím, že nemá právo přímo vybírat vodné a/nebo stočné provozní smlouva bude uzavřena na dobu určitou delší než pět let a Provozovatel nese dle provozní smlouvy některá rizika spojená s využíváním předmětu provozní smlouvy (např. některá provozní rizika).

101 Zadávací řízení Zadavatel bude uzavírat provozní smlouvu v zadávacím řízení, pokud nejsou naplněny podmínky pro aplikaci postupů dle koncesního zákona či zadání v tzv. kvazikocesním řízení Rizika nese zadavatel, Zadavatel platí odměnu dodavateli za provádění jednotlivých činností souvisejících s provozováním infrastruktury.

102 Rekapitulace druhy zadávacích řízení Veřejn ejné zakázky zky Úplata vždy ZADAVATEL DODAVATEL ZADAVATEL Smlouva Zvláš áštní typ nadlimitní VZ kvazikoncese Koncese Úplata vždy Smlouva Úplata někdy DODAVATEL Úplata vždy Délka trvání smlouvy > 5 let Některá EK rizika přenesena na DODAVATELE ZADAVATEL DODAVATEL ODBĚRATELÉ Smlouva

103 Koncesní řízení

104 Významné koncese Pokud předpokládaný příjem provozovatele po dobu trvání provozní smlouvy dosáhne nejméně: vpřípadě kraje, Hl.m.Prahy či jimi zřizovaných příspěvkových organizací částku ,- Kč, vpřípadě obce nad obyvatel či jí zřizované příspěvkové organizace částku ,- Kč, vpřípadě obce nad do obyvatel či jí zřizované příspěvkové organizace částku ,- Kč a vpřípadě obce do obyvatel či jí zřizované příspěvkové organizace částku ,- Kč,

105 Významné koncese Zadavatel je povinen před zahájením koncesního řízení zajistit vypracování koncesního projektu, který z právního i ekonomického pohledu přesně vymezí předmět koncesní smlouvy a postavení obou stran posoudí vhodnost zvoleného modelu řešení tj. výhodnost zajištění řešení koncesní smlouvou,

106 Koncesní projekt Cíle koncesního projektu a koncesního řízení: Koncesní projekt by měl právě dát relativně přesnou, objektivní a veřejně přístupnou odpověď na to, co je hodnotou za peníze (dle předpokladu na začátku zadávání zakázky). Průběh následného koncesního řízení má určit, která hodnota je ta nejlepší (z nabídek způsobilých uchazečů) - která si zaslouží peníze tj. aby byla financována z veřejných prostředků.

107 Koncesní projekt Náležitosti koncesního projektu I. Koncesní projekt obsahuje alespoň: identifikaci objektivních potřeb zadavatele, včetně vymezení požadovaných cílů, které mají tyto potřeby uspokojit popis možných variant zajištění potřeb zadavatele, včetně jejich ekonomického posouzení, a doporučení varianty, která je pro zadavatele nejvýhodnější (včetně způsobů realizace); dále obsahuje popis ekonomických a jiných důsledků pro případ, že by daná potřeba nebyla realizována vůbec nulová varianta doporučenou variantu projektu a ověření doporučené varianty

108 Koncesní projekt Náležitosti koncesního projektu II. analýzu způsobů realizace doporučené varianty analýza srovnává min. 2 varianty řešení, přičemž jedna varianta je zadání formou veřejné zakázky; podrobný popis služby poskytované koncesionářem předpokládané finanční prostředky nezbytné pro realizaci předmětu koncesní smlouvy součet předpokládaných výdajů vynaložených na realizaci předmětu koncesní smlouvy v jednotlivých letech po dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy vymezení způsobu nakládání s majetkem zadavatele předpokládaný časový harmonogram realizace předmětu koncesní smlouvy

109 Koncesní projekt Náležitosti koncesního projektu III. předpokládané platební podmínky, zejména s ohledem na plnění závazků koncesionáře zhodnocení případných ekonomických a právních dopadů na smluvní strany při ukončení platnosti koncesní smlouvy předpokládaný časový harmonogram koncesního řízení

110 Schvalovací proces koncesní projekt schvaluje zastupitelstvo obce či kraje provozní (koncesní) smlouvu schvaluje zastupitelstvo obce či kraje. zadavatel je povinen vyžádat si před uzavřením koncesní smlouvy předchozí stanovisko Ministerstva financí (pokud toto stanovisko nebude poskytnuto do šedesáti dnů, platí fikce vydání souhlasného stanoviska)

111 Postup zadavatele při významné koncesi Shromáždění a analýza vstupních podkladů Koncesní projekt Schvalovací proces koncesního projektu Kvalifikační předpoklady a koncesní dokumentace Koncesní řízení do podání nabídky Výběr koncesionáře Vyjadřovací řízení Ministerstva financí Schvalovací proces uzavření koncesní smlouvy etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 PŘÍPRAVNÁ FÁZE FÁZE I Koncesní projekt REALIZAČNÍ FÁZE FÁZE II Výběr r provozovatele

112 Koncesní dokumentace Obsah koncesní dokumentace (přiměřené použití 44 zákona o veřejných zakázkách) soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek vymezující předmět koncese do takové podrobnosti, aby koncesionář mohl zpracovat nabídku Doporučujeme, aby obsahem koncesní dokumentace byl zejména úplný návrh provozní smlouvy (uchazeči nebudou oprávněni v návrhu provozní smlouvy měnit jiné pasáže než ty, které tak budou výslovně označeny a které budou dále předmětem hodnocení) Součástí koncesní dokumentace dále musí být i částečně vyplněný finanční model zahrnující veškeré vstupní údaje od zadavatele.

113 Koncesní dokumentace Koncesní dokumentace by měla obsahovat: obchodní a platební podmínky (doporučujeme specifikovat ve smlouvě, která bude součástí koncesní dokumentace), technické podmínky, požadavky na varianty nabídek, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob zpracování nabídkové ceny (pokud s ohledem na předmět plnění přichází v úvahu), způsob hodnocení nabídek, požadavky na prokázání kvalifikace.

114 Kvalifikační kriteria Kvalifikační kritéria Ekonomická, finanční a technická Cílem je zajistit, že uchazeč má dostatečnou ekonomickou sílu a dostatečné zkušenosti a dostatečné personální a technické zázemí pro plnění předmětu provozní smlouvy.

115 Kvalifikační kriteria Doporučené principy stanovení kvalifikačních kritérií nesmí být nepřiměřeně přísná ve vztahu k předmětu provozní smlouvy, pojištění odpovědnosti by mělo odpovídat obchodní praxi a možné výši odpovědnosti zadavatele za škodu (obvykle by nemělo přesahovat předpokládaný roční příjem provozovatele podle provozní smlouvy), požadavek na obrat provozovatele by obvykle neměl přesáhnout 3 5 násobek předpokládaného ročního příjmu provozovatele reference nesmí být vázány na určité území, značku či technologii (zákaz značkové specifikace)

116 Kvalifikační kriteria personální požadavky - odpovídající rozsahu infrastruktury (vhodné žádat prohlášení uchazeče, že uvedené osoby se budou účastnit na plnění smlouvy) požadavky na technické vybavení - zohlednit, že provozovatel může v některých případech vybavení pořizovat až po přidělení koncese před zahájením plnění (+ zákaz značkové specifikace)

117 Kvalifikační kriteria - příklad Příklady vhodných kvalifikačních kritérií: (provoz kanalizace a ČOV po dobu 10 let v aglomeraci s EO) Název kritéria Minimální požadavek 1. výše obratu 250 % ročního příjmu z provozní smlouvy 2. poj. odpovědnosti podle výše předpokl. možné odpovědnosti 3. reference tři zakázky obdobného charakteru a rozsahu realizované v ČR nebo v EU 4. seznam techniků alespoň tři osoby s VŠ vzděláním vodohosp. směru a pěti roky praxe v oboru 5. počet zaměstnanců alespoň 10 zaměstnanců 6. certifikace ISO 9001 nebo srovnatelný certifikát

118 Kvalifikační kriteria - příklad Příklady nevhodných kvalifikačních kritérií: Název kritéria Minimální požadavek 1. výše obratu 1000 % ročního příjmu z provozní smlouvy 2. poj. odpovědnosti 200 % ročního příjmu z provozní smlouvy 3. reference - deset obdobných zakázek, - požadavky na referenční zakázky přesahující významem a rozsahem předmět smlouvy -pět obdobných zakázek v daném kraji - nulový požadavek na reference

119 Kvalifikační kriteria - příklad Příklady nevhodných kvalifikačních kritérií: Název kritéria Minimální požadavek 4. seznam techniků alespoň tři osoby s VŠ vzděláním vodohospodářského směru a pěti roky praxe v oboru s technologií [ ] 5. počet zaměstnanců alespoň 40 zaměstnanců 6. certifikace výlučně ISO 9001

120 Hodnotící kriteria Nabídky - vždy hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti hlavním hodnotícím kritériem - výše ceny pro konečné odběratele tedy cena za Vodné a/nebo Stočné (z této ceny je ceny je však možné odečíst nájemné, které by mělo být nastaveno předem s ohledem na udržitelnost infrastruktury) pro kvazikoncesní způsob provozování odměna provozovatele Doporučujeme, aby relativní váha tohoto kritéria činila alespoň 80 %.

121 Hodnotící kriteria Dílčí hodnotící kritéria - mají vyjadřovat výhodnost provozní smlouvy pro zadavatele s tím, že zadavatel by měl jako hodnotící kritéria stanovit pouze takové veličiny, které objektivně zvyšují či snižují výhodnost nabídky pro zadavatele. Zadavatel by měl dopředu přesně stanovit, co od provozovatele očekává a jaké parametry kvality služeb požaduje splnit (to je zakotveno v koncesní dokumentaci) Hodnoceno by mělo být pouze to, co koncesionář může nabídnout nad rámec základních požadavků zadavatele a zároveň zvyšuje hodnotu plnění.

122 Hodnotící kriteria Hodnotící kritéria - mají vyjadřovat hodnotu za peníze, tj. váha kriterií vždy konkretizovaná s ohledem na provedenou rizikovou analýzu Z vymezení hodnotícího kritéria musí být vždy přesně zřejmé, co bude předmětem hodnocení a jak má uchazeč sestavit svou nabídku, aby jeho nabídka byla hodnocena jako nejvhodnější. doporučujeme kritéria kvantifikovatelná (transparentnost). Hodnotícím kritériem nesmí být nikdy reference či jiné skutečnosti, které jsou předmětem kvalifikace. Zadavatel rovněž nesmí hodnotit to, co je technickou podmínkou (tzn. to, co zadavatel požaduje vždy splnit)

123 Hodnotící kriteria - příklad Příklady vhodných hodnotících kritérií: Název kritéria kritéria Relativní váha 1.Výše ceny pro konečné odběratele 90 % 2.Výše smluvních pokut (omezeno max. částkou) 10 %

124 Hodnotící kriteria - příklad Příklady nevhodných (případně nezákonných) hodnotících kritérií: Název kritéria Relativní váha kritéria 1.Kvalita projektu řízení ČOV 40 % 2.Výše ceny pro konečné uživatele 30 % 3.Výše smluvních pokut (neomezeno max. částkou) 30 %

125 Koncesní smlouvy mimo koncesní zákon Případy koncesních smluv, na které se nevztahuje koncesní zákon Pokud předpokládaný příjem koncesionáře méně Kč (tzv. koncese malého rozsahu ) Vodítkem - Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02).

126 Kvazikoncesní řízení

127 Kvazikoncesní řízení koná se v případě provozních smluv, které svou povahou sice stále ještě jsou veřejnými zakázkami, ale vykazují i některé znaky typické pro koncese (přenos rizik na dodavatele, dlouhodobost, velká hodnota předmětu smlouvy) zadavatel postupuje dle zákona o veřejných zakázkách + plní některé povinnosti stanovené v určených ustanoveních zákona o koncesních smlouvách ( 16 odst. 3 až 5, 18, 19, 21 až 23 a 30 ZoKS)

128 Kvazikoncesní řízení Obdobně jako v případě koncese obsahové náležitosti smlouvy na plnění zakázky, v případě překročení limitů pro významné koncese shodně povinnost vypracovat koncesní projekt a schvalovací proces ke koncesnímu projektu a koncesní smlouvě. obsahem zadávací dokumentace - úplný návrh provozní smlouvy součástí zadávací dokumentace - částečně vyplněný finanční model zahrnující veškeré vstupní údaje od zadavatele

129 Druhy zadavatelů I. Veřejný zadavatel Česká republika Státní příspěvková organizace Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace Jiná právnická osoba, pokud založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu je veřejným zadavatelem financována, ovládána či kontrolována

130 Druhy zadavatelů II. Dotovaný zadavatel Právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem i prostřednictvím jiné osoby, jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce nebo na služby související s veřejnou zakázkou na stavební práce.

131 Druhy zadavatelů Sektorový zadavatel Osoba vykonávající některou z relevantních činností, pokud: tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, nebo nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv Dominantní vliv: Relevantní činnost vykonávaná na základě zvláštního nebo výhradního práva Veřejný zadavatel jmenuje nebo volí více než polovinu členů orgánů

132 Souběh činností Vykonává-li veřejný zadavatel jednu či více relevantních činností, vztahují se na něj ustanovení pro sektorové zadavatele v případě, že veřejná zakázka má být zadávána v souladu s výkonem relevantní činnosti Obec opravující vlastní vodovod zadává jako sektorový zadavatel Soukromá akciová společnost provozující vodovod na základě provozní smlouvy uzavřené s obcí zadává opravu vodovodu jako sektorový zadavatel

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

Provozní smlouvy vodohospodářských projektů. Soňa Sýkorová Odbor PPP projektů

Provozní smlouvy vodohospodářských projektů. Soňa Sýkorová Odbor PPP projektů Provozní smlouvy vodohospodářských projektů Soňa Sýkorová Odbor PPP projektů Podmínky přijatelnosti Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím

Více

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu)

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu) Příloha č. 7: Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 předložených

Více

Příloha č. 6: Podmínky přijatelnosti

Příloha č. 6: Podmínky přijatelnosti Příloha č. 6: Podmínky přijatelnosti Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období

Více

METODIKA PRO ŽADATELE. Rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP

METODIKA PRO ŽADATELE. Rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP METODIKA PRO ŽADATELE Rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Metodika pro žadatele

Metodika pro žadatele MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ FOND SOUDRŽNOSTI wwww.opzp.cz www.europa.eu Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz VERZE 3.6 OBSAH

Více

Metodika pro žadatele

Metodika pro žadatele OBSAH Úvod 4 1 Vazby na ustanovení relevantních předpisů komunitárního práva a odpovídající legislativní vymezení v ČR 5 2 Uvedení do problematiky a vymezení základních kategorií 9 2.1 Vymezení základních

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na koncesní smlouvu malého rozsahu Provozování vodovodu v obci Černolice

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na koncesní smlouvu malého rozsahu Provozování vodovodu v obci Černolice Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na koncesní smlouvu malého rozsahu Provozování vodovodu v obci Černolice 1. Název předmětu koncesní smlouvy: Provozování vodovodu v obci Černolice 2. Druh zadávacího

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Metodika pro žadatele

Metodika pro žadatele Metodika pro žadatele PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Rozvádějící podmínky přílohy č. 7 OPŽP Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007

Více

Metodika pro žadatele

Metodika pro žadatele Rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez , Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez , Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Mgr. David Dvořák partner MT Legal, s.r.o. Mgr. David Dvořák je absolventem právnické fakulty Masarykovy

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Samá voda, přihořívá!

Samá voda, přihořívá! Samá voda, přihořívá! Problematika čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel Petr Skokan petrskokan@petrskokan.cz Oblast čistění odpadních vod Vstup do EU sebou přinesl i přijetí celé řady závazků

Více

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V Praze dne 9. srpna 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Ministerstvo zemědělství Č.j. 23012/2006-11000 Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace

Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace Výzva k podání žádosti o účast a k prokázání kvalifikace - Provozování vodohospodářské infrastruktury Města Vratimova Výběrové řízení přiměřeně dle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Miroslav Klos generální ředitel a místopředseda představenstva Vodárenská akciová společnost, a.s.,

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012)

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Veřejné zakázky v OP VK Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Úvod Nutnost ekonomického a transparentního

Více

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č.

Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č. Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č. 7 OPŽP Zavedená odborná praxe znamená být v souladu se závaznými

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Martin Čech Odbor organizace a legislativy SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012

Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP. VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP VODA FÓRUM Praha 2012, 29.5.2012 Úvod do prezentace Přednášející Ing. Antonín Raizl, Ernst & Young Ing. Veronika Jáglová, VRV Ing. Ivo Kokrment,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Penetrační testy aplikací TCPK

Veřejná zakázka malého rozsahu Penetrační testy aplikací TCPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/395/14 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Průvodce metodikami pro realizaci PPP projektů. Datum vydání: duben 2013

Průvodce metodikami pro realizaci PPP projektů. Datum vydání: duben 2013 Průvodce metodikami pro realizaci PPP projektů Datum vydání: duben 2013 1. Preambule Tato příručka je určena pro pracovníky státní správy a územních samospráv, ale i pro společnosti ze soukromého sektoru,

Více

Aplikace principu tzv. vyjímají infrastruktury ze stávající provozní smlouvy

Aplikace principu tzv. vyjímají infrastruktury ze stávající provozní smlouvy Aplikace principu tzv. vyjímají infrastruktury ze stávající provozní smlouvy Vyjmutí infrastruktury ze stávající provozní smlouvy musí vyhovět nejméně následujícím požadavkům: a) soulad s Přílohou č. 7

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: SNEO, a.s. se sídlem: Praha 6, Na Dračkách 405/49, PSČ 162 00 IČO: 27114112 Veřejná zakázka: Obytný areál Na Dračkách zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

43. výzva Ministerstva životního prostředí

43. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_043 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_43. výzva PO1, SC 1.2, kolová 43. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Příprava výběru dodavatele... 2 3.1. Určení předmětu

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 PRO

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Kontrola veřejných zakázek ve vazbě na specifický cíl 2.5 Ing. Pavla Bártíková, Ing. Petr Bouška 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 10. zasedání dne 13. 1. 2016 USNESENÍ č. 87/16/ZMČ k veřejné zakázce Dostavba a stavební úpravy ZŠ Zastupitelstvo MČ po projednání I. schvaluje

Více

Veřejné zakázky v OP VK. Petr Prášek

Veřejné zakázky v OP VK. Petr Prášek Veřejné zakázky v OP VK Petr Prášek Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 veřejné zakázky podle zákona Úvod Nutnost ekonomického a transparentního nakládání s

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací zásobování pitnou vodou

dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací zásobování pitnou vodou Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3177/15 ze dne 23. 2. 2015 v rámci dotačního programu Ekologické projekty

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

42. výzva Ministerstva životního prostředí

42. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_042 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_42. výzva PO1, SC 1.1, kolová 42. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Prováděcí předpis č. 1 k zákonu

Prováděcí předpis č. 1 k zákonu 1 Prováděcí předpis č. 1 k zákonu Návrh VYHLÁŠKA ze dne.., kterou se provádí koncesní zákon Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí stanoví podle 114 odst. 1 zákona č... Sb.,

Více

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Obecný přístup k novému zákonu princip obecné regulace, zákon není návod východiskem směrnice, věcný záměr, výsledky konzultací od obecné části ke speciálním odpovědnost

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 5 FINANČNÍ OPRAVY ZA NEDODRŽENÍ POSTUPU, STANOVENÉHO V ZVZ A V MPZ VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Finanční

Více

Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky. JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D. Praha,

Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky. JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D. Praha, Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D. Praha, 26. 5. 2015 Obsah 1. Východiska pro posuzování změn závazků ze smluv na veřejné zakázky 2. Judikatura Soudního dvora EU 3.

Více

Veřejné zakázky v OPŽP a nejčastější pochybení. Tomáš Mikulecký Oddělení veřejných zakázek Státní fond životního prostředí ČR

Veřejné zakázky v OPŽP a nejčastější pochybení. Tomáš Mikulecký Oddělení veřejných zakázek Státní fond životního prostředí ČR Veřejné zakázky v OPŽP a nejčastější pochybení Tomáš Mikulecký Oddělení veřejných zakázek Státní fond životního prostředí ČR Základní předpisy pro zadávání výběrových řízení I Předpisy EU: nařízení Rady

Více

CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH CO DŮLEŽITÉHO PŘINESLA ZMĚNA ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH Ing. Miloslava Melounová SOVAK ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Anotace Novela zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákonem č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Název zadavatele: Sídlo zadavatele: OBEC SOVĚTICE Sovětice

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ Mgr. Markéta Dlouhá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Harmonogram prezentace

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Obsah Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Dr. Lenka Krutáková advokátka advokátní kancelář Wolf Theiss Dr. Lenka Krutáková působí v advokátní kanceláři

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Postihy v případech, že již byla žadateli vyplacena část. Postihy stanovené v této příloze budou používány

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Martin Čech Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních

Více

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby Příloha č. 07 usnesení 26. Rady města Stříbra ze dne 09.11.2015 MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby ve smyslu ustanovení zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č.

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č. Název zakázky Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim zákona č. 137/2006

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifické cíle 1.2 a 1.3 18.01.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Projekty PPP vní aspekty. Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava,, Kyjev

Projekty PPP vní aspekty. Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava,, Kyjev Projekty PPP Právn vní aspekty Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava,, Kyjev Pojem PPP definice a účel PPP PPP jako prostředek zajišťování veřejných potřeb ( vyšší hodnota za

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK oblast Znojemsko ve smyslu ustanovení 156 odst.

Více