CENA 5 Kč. Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání RM a ZM Přidělené granty na rok 2011 Technické služby Informace ze ZŠ a ZUŠ Hasiči Kam za kulturou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA 5 Kč. Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání RM a ZM Přidělené granty na rok 2011 Technické služby Informace ze ZŠ a ZUŠ Hasiči Kam za kulturou"

Transkript

1 CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky Vážení spoluobčané, svůj příspěvek do dubnového vydání Fulneckého zpravodaje píši v době, kdy jsou zraky téměř všech lidí světa upřeny na dvě místa. Prvním z nich je zpustošené pobřeží japonské prefektury Mijagi, kterou před pár týdny zasáhla mohutná vlna tsunami. Všechny ty obrazy zkázy a lidského utrpení mne nutí k zamyšlení nad tím, jak bezbranní a slabí jsme proti síle přírody. Obdivuji pokoru a sounáležitost obyvatel, kteří čekají trpělivě ve frontách na benzín a základní potraviny, netušíce, kdy přijde další vlna ničivých otřesů. Druhým z bolavých míst je severní pobřeží Afriky, konkrétně občanskou válkou zmítaná Libye. Nejsem fundovaným komentátorem ani dobře informovaným diplomatem. Neznám dokonale příčiny, jsem odkázána stejně jako vy na zprostředkované informace médií. Vidím však strašlivé důsledky lidského nedorozumění, netolerance a touhy po moci. Válku ve všech jejich podobách, která přináší utrpení bezbranných civilistů, smrt žen a dětí. Jsem ráda, že žijeme v demokratické a mírové zemi, a to i přes mnoho chyb současného systému, které si samozřejmě uvědomuji. Jsem ráda, že se můžeme svobodně vyjadřovat a že příležitost ke komentářům dostává i opozice, ať je to na úrovni té velké, celostátní, či malé, komunální, politiky. Jsem ráda, že období diktátorských režimů ničících tvrdou rukou demokratické podhoubí našeho politického systému jsou již minulostí. A nyní mi dovolte krátký pohled na domácí události uplynulého měsíce: Na sněmu malých obcí, který se uskutečnil začátkem března ve Vyškově, jsme byli informováni, že finanční prostředky na dotace z evropských i národních fondů (na opravu komunikací, opravu a zateplení budov apod.) jsou již téměř vyčerpané (rok 2013 konec programového období). Proto jsou podmínky pro získání dotace přísnější než v dřívějším období a také výše dotace není již 90 nebo 100 %, jak tomu bylo v nedávné minulosti, ale podstatně nižší. Pevně věřím, že se nám podaří i z toho mála získat co nejvíce finančních prostředků pro naše město. Březnové zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na projekty Oprava MK Kledenského, Oprava MK Kostelní, Řešení havarijního svahu zřícený svah v Lukavci. Byla podána žádost o dotaci na projekt Den země ve Fulneku 2011, obdrželi jsme dotaci na obnovu ovocné aleje Jestřabí. Jak jste byli informováni, zastupitelstvo na prosincovém zasedání neschválilo realizaci nové lávky přes Husí potok naproti penziónu Na Stovce. Tím hlavním důvodem byla bezpečnost našich dětí, které by tudy chodili do školy. Především pro ně byl na přeložce vybudován nadchod. Protože stávající lávka u Retexu je v nevyhovujícím stavu a v minulosti byla jednou z příčin zaplavení ul. 1. máje a areálu Formprojektu, jednáme s projektantem o možnosti realizace již zpracovaného projektu lávky na tomto místě. Lávka, která by vyhovovala požadavkům na stoletou vodu, by tak nahradila tu stávající. Dne 16. března proběhlo jednání se společností DEC -PLAST Trade Z P R A V O D A J s.r.o. Ostrava ve věci zdůvodnění nízké nabídkové ceny na realizaci zakázky MŠ Jerlochovice zateplení objektu a ekologický způsob vytápění. Nízkou nabídkovou cenu zpochybnila společnost RENOVA, která se umístila na 2. místě. Na základě upozornění města, že nabídnutá cena je konečná a zadavatel nebude hradit žádné vícepráce, jednatel předal městu písemné prohlášení, že společnost tuto cenu garantuje. Následně proběhlo jednání se zástupcem firmy RENOVA, která po prostudování nabídky uznala, že za tuto cenu je akce proveditelná. Následně byla uzavřena smlouva o dílo se společností DEC- PLAST Trade. Akce by se měla realizovat v době letních prázdnin. V současné době se intenzivně zabýváme zpracováním koncepčního materiálu Program rozvoje města Fulneku. Již v lednu rozhodla rada o zřízení a složení pracovní skupiny pro jeho přípravu. Všichni zastupitelé byli na posledním zasedání zastupitelstva vyzváni, aby za jednotlivé kluby předložili svůj návrh. Na základě společného jednání s osadními výbory jsme obdrželi i požadavky na realizaci akcí v období v jednotlivých částech města. Dne se konal již tradičně Den učitelů, tentokrát v novém pojetí. Změnil se způsob oceňování fulneckých pedagogů. Výběr nejoblíbenějších pedagogů byl ponechán na žácích. Blahopřeji všem oceněným. Informace o celé akci bude s ohledem na uzávěrku tohoto čísla uvedena v květnovém Zpravodaji. Přeji vám všem krásné jarní dny. Bc. Jana Mocová, starostka Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání RM a ZM Přidělené granty na rok 2011 Technické služby Informace ze ZŠ a ZUŠ Hasiči Kam za kulturou duben 2011 číslo 4

2 Z jednání Rady a Zastupitelstva Vážení občané, Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 3. zasedání konaném dne rozhodlo neprodat pozemky parc. č. 1467, zahrada, o vým. 373 m 2, parc. č. 1466, zahrada, o vým. 585 m 2, parc. č. 1442, zahrada, o výměře 403 m 2, vše v k.ú. Fulnek neprodat část pozemku parc. č. 894/1, ost. pl. ost. kom., o vým. cca 25 m 2 (celková výměra m 2 ) v k.ú. Děrné vykoupit části pozemku parc. č. 69/1, zast. pl. a nádvoří, dle geom. plánu č /2011 pozemek parc. č. 69/3, ost.pl. o vým. 9 m 2 a pozemek parc. č. 69/4, ost. pl. o vým. 3 m 2 v k.ú. Jerlochovice, za celkovou cenu 840 Kč, tj. 70 Kč/m 2 prodat pozemek parc. č. 1257/2, zahrada o výměře 265 m 2 v k.ú. Fulnek, za celkovou cenu Kč, tj. 80 Kč/m 2 prodat pozemek parc. č. 305/2 zahrada, o vým. 111 m 2, ideální 1/4 pozemku parc. č. 305/5, zahrada, o vým. 26 m 2 a ideální 1/6 pozemku par. č. 306/1, zahrada, o vým. 80 m 2 v k.ú. Fulnek, za celkovou cenu Kč, tj. 40 Kč/m 2 prodat části pozemku parc. č. 236, ost. pl. ost. kom., a parc. č. 247, ost. pl. jiná pl., dle geom. plánu č /2011 pozemek parc. č. 236/2 o vým. 148 m 2 a pozemek parc. č. 247/2 o vým. 97 m 2 v k.ú. Fulnek, za celkovou cenu Kč, tj. 30 Kč/m 2 prodat část pozemku parc. č. 115/1 ost. pl. manip. pl., dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 115/5 o vým. 533 m 2 v k.ú. Jerlochovice Společenství vlastníků bytových jednotek Jerlochovice č.p. 122 a 109, se sídlem Fulnek, část Jerlochovice 122, za celkovou cenu Kč, tj. 30 Kč/m 2 bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 1232/1, ost.pl. ost.kom. o vým. 131 m 2 v k.ú. Fulnek z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Fulneku odprodat bytovou jednotku č. 1 o velikosti 3+1, standardní kvality v domě čp. 668 na ul. Pivovarské ve Fulneku, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6755/69035 na společných částech budovy čp. 668 a pozemku parc. č. 48, vše v k.ú. Fulnek za nejvyšší podanou cenovou nabídku Kč poskytnout Městskému kulturnímu centru Fulnek bezúročnou půjčku ve výši Kč účelově vázanou na předfinancování projektu Českopolské dny kultury schválilo udělit souhlas ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek, p. o., Masarykova 426, Fulnek, k uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., o poskytnutí úvěru k předfinancování výdajů spojených s realizací projektu Modernizace ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek v rámci dotačního titulu ROP NUTS II Moravskoslezsko přijetí dotace ve výši Kč na realizaci projektu Oprava MK Kledenského z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, z Ministerstva pro místní rozvoj přijetí dotace ve výši Kč na realizaci projektu Oprava MK Kostelní z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou z Ministerstva pro místní rozvoj přijetí dotace ve výši Kč z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou č. 1) na realizaci projektu Řešení havarijního stavu zřícený svah v Lukavci U Rožnovjáka podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Krajský program prevence kriminality 2011 dílčí projekt: Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému a zavazuje se zajistit spoluúčast v minimální výši 10 % z celkových nákladů na jednotlivý dílčí projekt podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Sportovní hřiště ve Fulneku do programu prevence kriminality Moravskoslezského kraje na rok 2011 s vyčleněním vlastní spoluúčasti v minimální výši 10 % z celkových předpokládaných finančních nákladů na projekt přijetí příspěvku ve výši Kč z Programu regenerace MPR a MPZ z Ministerstva kultury, poskytnout vlastníkovi památky p. Teodoru Reinholdovi na opravu fasády horního zámku: příspěvek ve výši Kč z Programu regenerace MPZ a MPR, příspěvek ve výši Kč z rozpočtu města jako povinný 10 % podíl na financování opravy památky dle klíče stanoveného dle Zásad MK ČR, a to pod podmínkou, že vlastník památky p. Teodor Reinhold uhradí z vlastních zdrojů minimálně Kč, tj. zbývajících 40 % vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu obecně závaznou vyhlášku města Fulneku č. 2/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností vzalo na vědomí odstoupení pana Petra Weisse z členství Osadního výboru Jílovec a jmenovalo do funkce člena Osadního výboru Jílovec paní Janu Slívovou Rada města Fulneku po projednání na své 5. mimořádné schůzi konané dne rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. 67-SZ-037 z Nadace Partnerství, se sídlem Údolní 33, Brno, na realizaci projektu Obnova ovocné aleje Jestřabí (příspěvek ve výši Kč) Rada města Fulneku po projednání na své 6. plánované schůzi konané dne rozhodla vypovědět v souladu s ust. 711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku nájem bytu č. 3 o velikosti 4+1, standardní kvality, na nám. Komenského čp. 9 ve Fulneku, s tříměsíční výpovědní lhůtou vypovědět v souladu s ust. 711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku, nájem bytu č. 8 o velikosti 2+1, standardní kvality, na ul. Fučíkova čp. 170 ve Fulneku, s tříměsíční výpovědní lhůtou že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky Výměna oken v domě čp. 214, ul. 1. máje, Fulnek předložila firma NOVAKOKNA Petr Novák, Dukelská 242/17, Bílovec že nejvýhodnější nabídku na realizaci akce Oprava fasády domu čp. 165, ul. Fučíkova, Fulnek předložila firma Mořkovský CZ, Jerlochovice 120, Fulnek že nejvýhodnější nabídku na realizaci akce Oprava fasády domu čp. 171, ul. Fučíkova, Fulnek předložila firma Mořkovský CZ, Jerlochovice 120, Fulnek uzavřít smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky k bytovému domu čp. 394 ve Fulneku se společ- 2

3 ností INKAZ, s.r.o., se sídlem Ostrava, na pozemcích parc. č. 1531/1 zast.pl. zbořeniště, parc. č. 1533, ost. pl. ost. kom. a parc. č. 1688, ost. pl. ost. kom. v k.ú. Fulnek poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Fulneku na rok společnosti Děcko, o.p.s., Nový Jičín, ve výši Kč na zajištění nákladů na dopravu handicapovaných dětí z města Fulneku do speciální ZŠ a MŠ v Novém Jičíně - ZO Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín, o.s., Stanici pro záchranu volně žijících živočichů a středisku ekologické výchovy v Bartošovicích ve výši Kč na zajištění provozu záchranné stanice - Sjednocení organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočce Nový Jičín, ve výši Kč na činnost organizace poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Fulneku na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2011 těmto subjektům a v této výši: SDH Vlkovice Kč, SDH Děrné Kč, SDH Fulnek Kč, SDH Jerlochovice Kč poskytnout dotaci ve výši 50 tis. Kč SDH Fulnek na zajištění oslav 150. výročí vzniku SDH v našem městě zadat veřejnou zakázku Výběr poskytovatele služeb spojených s provozováním elektronického nástroje a k automatickému hodnocení nabídek schválila užití znaku města Fulneku v rámci aktualizace velkoplošných informačních map firmou RAFFAEL-art, se sídlem Červený Kostelec, část Lhota 62 podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Místo pro odpočinek, sport a setkávání občanů v Děrném do grantového řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost uzavření smlouvy o partnerství na projektu Místo pro odpočinek, sport a setkávání občanů v Děrném mezi městem Fulnek, se sídlem nám. Komenského 12, Fulnek, a o. s. K PRAMENŮM, se sídlem Děrné 80, Fulnek podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství, program Podpora prevence před povodněmi, podprogram Podpora zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích, na realizaci projektu Suchý poldr Fulnek Jerlochovice podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Oplocení sportovního hřiště do grantového řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost uzavření smlouvy o partnerství na projektu Oplocení sportovního hřiště mezi městem Fulnek, se sídlem nám. Komenského 12, Fulnek a o.s. K PRAMENŮM, se sídlem Děrné 80, Fulnek uzavřít mandátní smlouvu s firmou K arel Horáček, se sídlem Dolní Moravice, Rýmařov, kdy předmětem smlouvy je výkon technického dozoru při realizaci projektu MŠ Jerlochovice zateplení objektu a ekologický způsob vytápění Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města jsou uveřejněna na webových stránkách města Bc. Jana Mocová starostka Pohled za dveře nové radnice Nazírat je možné oknem, avšak vstupovat je možno pouze dveřmi. Domnívali jsme se, že špinění výsledků práce předešlého zastupitelstva a vedení radnice ve volební kampani fulneckým okem skončilo. Bohužel paní Mocovou proklamovaná tlustá čára zůstala pouze proklamací, a tedy nelze jinak než se bránit a na zveřejňované informace ve Fulneckém zpravodaji reagovat. Nové vedení radnice nás nutí vracet se před rok 2002, za připomínku stojí: povodně 1997, Ladoňka, plynofikace Jerlochovice apod. Impulsem možná k novým emocím na dalších zasedání zastupitelstev jsou některé mystifikující informace v komentářích paní Mocové o umístění suchého poldru v Jerlochovicích a o autokempu v článku pana Kvity. Nechceme si s novým vedením vyřizovat účty přes média, avšak nově je třeba připomenout problematický prodej třípokojového bytu snížením ceny oproti znaleckému posudku. Tím město přišlo o čtvrt miliónu Kč. Dále zpochybňujeme dle starostky úspěšné výběrové řízení na zateplení Mateřské školy v Jerlochovicích. Snížení nákladů na téměř polovinu projektované ceny se nepochybně projeví v rozpočtu města placením víceprací, ale i na kvalitě odvedeného díla. Pokud jde o kauzu autokemp, jako bývalá rada jsme udělali dvě chyby, to přiznáváme. První chybou bylo, že jsme rozhodli pouze o příspěvku na nákup barev, ředidla a štětců v hodnotě téměř Kč na nátěry střech a veškerého zařízení autokempu. Vezmeme li v úvahu, že se zde nachází 30 objektů i skutečnost, že hodnota kempu je 15 mil. korun, pak tato částka představující investici do majetku města za 8 let je kapkou v moři. To, že rada nedotáhla odpuštění placení nájemného pro rok 2010, považujeme za chybu druhou. Kdo viděl, v jakém stavu se autokemp nacházel po povodních v roce 2009, tedy před uzavřením nájemní smlouvy, a poté, co byl na nemalé náklady nájemce pana Dukaye takřka vyzvednut z popela, nemůže soudit. Ptáme se autora článku, kdy naposledy autokemp viděl. Pokud píše o porušení smlouvy týkající se údržby kempu, pak namísto, aby střílel od boku, měl se poradit s odborníky. Dověděl by se totiž, že takovýto rozsah prací nelze považovat za obvyklou údržbu spojenou z provozem. Pokud autor článku uvádí výhodnější pronájem paní Němečkovou, pak je pravdou, že výše nájemného činila 60 tisíc korun ročně. Zapomněl však uvést, že správa majetku (pokračování na straně 4) Informace pro podnikatele V rámci navázání spolupráce mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou žádáme fyzické osoby a právnické subjekty o poskytnutí údajů o firmě, podnikatelské činnosti. Základní informace a kontaktní údaje zasílejte na popř. na adresu Městské informační centrum ve Fulneku, Sborová 81, Fulnek. Vaše údaje budou také využity k aktualizaci databáze podnikatelů na webových stránkách a k vytvoření registru podnikatelů pro oblast zadávání zakázek. Ing. Gabriela Zaoralová vedoucí OVV 3

4 Pohled za (pokračování ze strany 3) města Fulneku, která autokemp spravovala, mnohem větší částku investovala do údržby. Autor článku pan Kvita by se měl v pracovní době spíše zabývat rozvojem autokempu. Navázat na jednání předchozího vedení s firmami týkající se opravy koupaliště a jeho zázemí, nebo hledat nové možnosti a dotační tituly k jeho obnově a zachování. Možná by tím spíše naplnil své předvolební sliby a sliby svých koaličních partnerů, tj. obnova kempu v Jerlochovicích. Naše rozhodnutí po volbách bylo nechat nové vedení v klidu pracovat do doby, kdy podle uzavřené koaliční smlouvy, jejíž obsah by občany jistě zajímal, měli předložit občanům návrh rozvoje města. Na tom se nic nemění. Zatím však nové vedení pouze hledá chyby a prodává výsledky práce bývalého vedení. Budeme dále klidnou a konstruktivní opozicí, pokud bude jednáno jiným způsobem než takovým, na jaký byla dnešní koalice zvyklá jednat v době, kdy byla opozicí. Ing. Josef Dubec, Mgr. Jiří Dener, Jaroslav Štekbauer, Jan Marek, Miroslav Kopřiva, Jiří Bartek, František Šindler Granty na rok 2011 Žadatel Název projektu Doporučená Celkem výše grantu za žadatele Comenius Fulnek EDU and ART Fulnek Český červený kříž, oblastní spolek N. J., ZO Lukavec Vánoční besídka a vánoční dílna Český rybářský svaz Fulnek Rybářské závody dětí a mládeže Český svaz včelařů, ZO Fulnek Prevence proti moru včelího plodu a vápnění plodu Dechová hudba Děrničanka, Stará Ves 113, Bílovec Činnost souboru v roce Eko-info centrum Ostrava, pobočka Fulnek Tvořivá odpoledne EICO ročník FULNEK FEST Hudební festival Fulnekfest Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Odry Činnost střediska v roce K PRAMENŮM, Děrné Mateřské centrum Sedmikráska K PRAMENŮM, Děrné Den pro rodinu Modelářský klub SMČR, LMK Děrné Soutředění modelářské mládeže Modelářský klub SMČR, LMK Děrné Výstava modelů Modelářský klub SMČR, LMK Děrné Činnost leteckomodelářského klubu Myslivecké sdružení Fulnecko, Vlkovice Dětský den, Den Země, Krása přírody a zvěře v ní OV Děrné Kulturní a volnočasové aktivity v obci Děrné OV Jílovec Sportovní vyžití dětí o prázdninách, vánoční besídka obce Jílovec v roce OV Lukavec Tradiční končiny s pochováním basy OV Lukavec Sportovní den dětí a ukončení prázdnin SDH Děrné Oddíl mladých hasičů a dorostu SDH Děrné celoroční činnost SDH Fulnek, oddíl mladých hasičů a dorostu Soutěž mladých hasičů v okrese Nový Jičín SDH Fulnek, oddíl mladých hasičů a dorostu Celoroční činnost oddílu mladých hasičů a dorostu SDH Jerlochovice Poznávání města Fulneku a okolí, volnočasová činnost mladých hasičů SDH Jerlochovice Kulturní a sportovní akce pořádáne SDH Jerlochovice SDH Jílovec Oslavy 85. výročí založení SDH v Jílovci SDH Lukavec 25. ročník hasičské soutěže Terénní vlna, oslava 125 let založení SDH v Lukavci SDH Lukavec 16. ročník hasičské soutěže Mikulášská soutěž SDH Stachovice Noční pohárová soutěž SDH Vlkovice Činnost kroužku mladých hasičů v roce SDH Vlkovice Společenské akce pro děti (maškarní ples, pálení čarodějnic, mikulášská nadílka SŠ Šenov u N. J., odloučení prac. prakt. vyučování Fulnek Technický kroužek pro žáky ZŠ z Fulneku SŠ Šenov u N. J., odloučení prac. prakt. vyučování Fulnek Šikovné ruce

5 T. O. TOUHY Akce pro veřejnost T. O. TOUHY Zálesácký oddíl TJ Družstevník Děrné Masopustní průvod masek vesnicí TJ Fulnek, oddíl stolních tenistů Pořádání dvou bodovacích celostátních turnajů žáků mládeže a dorostu TJ SOKOL Lukavec Turnaj v malé kopané, oslava 90 let TJ SOKOL ( ) Základní článek Hnutí Brontosaurus Učení zážitkem a zážitek z učení aneb letní tábor dětem Kolovrátek Fulnek Fulnecka ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek Literární projekt ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek Gymnastický víceboj žáků 1. až 5. ročníků ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek Květ zdraví ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek Štafetový běh ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek Aktivní rok v MŠ ZŠ J. A.K. Fulnek Olympiáda fulneckých škol a škol z blízkého okolí v lehkoatletických disciplínách ZŠ J. A. K. Fulnek Šikovné tvořivé děti ZŠ J. A. K. Fulnek Poznávání regionu ZŠ J. A. K. Fulnek Recitační soutěž ZŠ J. A. K. Fulnek Školní tradice ZŠ J. A. K. Fulnek Škola v přírodě ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku, 10. ročník ZŠ J. A. K. Fulnek Soutěžní výtvarná výstava Barvy fantazie 500 ZŠ J. A. K. Fulnek Pěvecká soutěž O zlatou notu ZUŠ J. A. K., Studénka Zahradní slavnost ve Fulneku pro žáky ZUŠ, jejich rodiče, přátele a příznivce ZUŠ ZUŠ J. A. K., Studénka Písničková soutěž Jen tak si zpívám ZUŠ J. A. K., Studénka 60. výročí ZUŠ ve Fulneku CELKEM ZA ROK Schválená výše finančních prostředků v Kč v rozpočtu města na rok 2011: Kč Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku (FRB) poř. číslo účel půjčky Zastupitelstvo města Fulneku schválilo na svém zasedání dne vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku na rok V rámci tohoto výběrového řízení mohou žádat občané či právnické osoby, vlastnící rodinný dům, bytový dům či byt na území města Fulneku včetně místních částí, o tyto druhy půjček: Termín podání žádostí je od lhůta splat. v letech úrok v % p.a. max. výše půjčky v tis. Kč 1 obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let /dům 2 obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let zateplení obvodového pláště u domu staršího 5 let výměna výplní otvorů (oken, dveří) u domu staršího 10 let /byt, 60/dům 30/byt, 60/dům 50/byt, 100/dům 5 izolace domu staršího 10 let /dům 6 zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu a při výstavbě nového domu /dům 7 zřízení plynového nebo elektrického topení včetně přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu výměna elektroinstalace u domu staršího 10 let výměna ústředního vytápění (rozvody, otopná tělesa) u domu staršího 10 let /byt, 60/dům 20/byt, 40/dům 20/byt, 40/dům 10 vestavba bytu do půdního prostoru /dům 11 zřízení kanalizační nebo vodovodní nebo plynové přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /dům do s tím, že půjčky bude možno čerpat od do Tiskopisy a další informace je možno získat na Městském úřadě ve Fulneku v kanceláři č. 53 u Ing. Goldové nebo na webových stránkách tel Ing. Goldová, odbor finanční Změna zákona o cestovních dokladech Městský úřad ve Fulneku na základě zákona č. 197/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech oznamuje, že: - od se ruší zápisy dětí mladších 10 let do pasu rodiče - k končí platnost zápisu dítěte v pasu rodiče Zuzana Berlinská, OVV 5

6 Město Fulnek OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 3/2011 Tajemnice Městského úřadu Fulnek vyhlašuje v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí(ho) Stavebního úřadu Městského úřadu Fulnek Druh a charakteristika práce: řídí a kontroluje činnost odboru v oblastech přenesené působnosti v souladu s organizačním řádem Městského úřadu Fulnek sleduje veškerou stavební činnost v územním obvodu stavebního úřadu, vodoprávního úřadu a silničního správního úřadu MěÚ Fulnek zabezpečuje dohled na stavbách kontroluje, zda jsou stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce a zařízení prováděny dle stavebního zákona a příslušných právních předpisů Zařazení: vedoucí úředník požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru Místo výkonu práce: Město Fulnek Předpokládaný nástup: podle dohody po ukončení výběrového řízení 05/2011 Požadované vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Jiné požadavky: výhodou praxe 3 roky v činnosti stavebního úřadu územně samosprávného celku, praxe jako vedoucí zaměstnanec, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl.č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení schopnost analytického a koncepčního myšlení, flexibilita komunikativnost, zodpovědnost morální a občanská bezúhonnost uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet) řidičský průkaz skupiny B orientace v zákonech č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů souvisejících s výkonem činnosti stavebního úřadu. Platové zařazení: 10. platová třída, platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Povinné náležitosti přihlášky a požadované doklady: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče profesní životopis se zaměřením na popis dosavadní praxe a zkušenosti v oboru úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání kopie případného osvědčení o absolvování dalšího vzdělání nebo kurzu v oboru výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce osvědčení vydané Ministerstvem vnitra ČR podle 4 odst.1 zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů nevztahuje se na občany narozené po čestné prohlášení podle 4 odst. 3 zák. č. 451/1994 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů nevztahuje se na občany narozené po Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče. Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Fulnek, k rukám tajemnice, nám. Komenského 12, Fulnek do hod. v uzavřené obálce označené názvem Výběrové řízení vedoucí Stavebního úřadu Městského úřadu Fulnek NEOTVÍRAT, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Všechny součásti přihlášky, které si uchazeč osobně nevyzvedne do 14 dnů po skončení výběrového řízení, budou skartovány. Bližší informace: Ing. Lvová tel.: Ve Fulneku dne Ing. Ludmila Lvová, v. r., tajemnice městského úřadu 6

7 DERATIZACE Z důvodu prevence před zvýšením výskytu hlodavců, kteří jsou škodliví a epidemiologicky významní, přistupuje město Fulnek ke koordinaci deratizace na území města Fulneku a přilehlých obcí. Město Fulnek, zastoupené Technickými službami města Fulnek, p. o., vyzývá každého vlastníka nebo správce objektu, kanalizace, horkovodů, kontrolních šachet, kolektorů apod., aby zajistil deratizaci na svém nebo svěřeném majetku na vlastní náklad pro vyšší účinnost jednotně v měsíci dubnu V zájmu zajištění úspěchu celé akce doporučujeme vlastníkům, nájemcům a správcům provést následující opatření: - otvory vedoucí k potencionálním hnízdištím potkanů pevně utěsnit - opravit netěsnosti či poškozené zdivo, zejména u sklepních prostor a hospodářských objektů - utěsnit prostupy okolo rozvodů teplé a studené vody, plynu, ústředního topení apod. - větrací otvory, kanalizační vpusti apod. zajistit vhodnou mříží nebo jinak zabezpečit - zajistit těsnost okenních a dveřních otvorů do prostor, kde se mohou hlodavci zdržovat, případně oplechovat spodní část dveří - odstranit všechny rumiště a skládky, které mohou hlodavcům poskytovat úkryt - zajistit nádoby na odpad před možným přístupem hlodavců, vyměnit nádoby poškozené a netěsnící, udržovat čistotu okolí - zajistit položení nástrah v jednotném termínu (určeném výše) Speciální deratizace může provádět pouze osoba, jejíž způsobilost je stanovena zvláštním předpisem. Technické služby města Fulnek, p. o., v rámci akce poskytují občanům možnost zakoupit si schválené malospotřebitelské balení přípravku Lanirat G, a to přímo v areálu Technických služeb města Fulnek, p. o., Bílovecká 532, Fulnek. Cena za 1 kg je 120 Kč, ale je možno zakoupit i menší balení. Prodej bude probíhat: od 1. dubna do 30. dubna Více informací podá paní Dočkálková Martina, tel.: , Od 1. dubna začne ve městě fungovat zpětný odběr elektrozařízení Město Fulnek ve spolupráci s Technickými službami města Fulnek, p.o., bude pro občany a podnikatele od 1. dubna zajišťovat novou službu zpětný odběr použitých elektrozařízení. V areálu technických služeb je možné ZDARMA odevzdat: velké a malé domácí spotřebiče chladničky, pračky, myčky, mikrovlnky, vysavače, topinkovače, žehličky, elektrické zubní kartáčky atd. elektrozařízení televize, počítače, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony, videokamery, rádiové soupravy atd. osvětlovací zařízení trubicové zářivky, kompaktní zářivky atd. elektrické a elektronické nástroje a hračky vrtačky, pily, videohry a jejich ovladače, dálkově ovládané hry atd. použité baterie tužkové baterky z dálkového ovládání, knoflíkové baterky s náramkových hodinek, dobíjecí akumulátory z mobilních telefonů atd. Zpětný odběr bude zajišťován prostřednictvím firem Elektrowin a.s., Elektrolamp s.r.o., Asekol s.r.o., Ecobat s.r.o. Bližší informace podá paní Dočkálková, tel.: , martina. Elektrozařízení můžete ZDARMA odevzdat v areálu Technických služeb města Fulnek, p.o., ul. Bílovecká 532, Fulnek od 1. dubna 2011 ve dnech: Pondělí Středa Odevzdávání použitých elektrozařízení v rámci sběrových dnů bude omezeno!!! Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP OBNOVA OVOCNÉ ALEJE JESTŘABÍ Město Fulnek vás srdečně zve na jarní výsadbu ovocné aleje v Jestřabí. Přijďte si vysadit svůj STROM, který přispěje ke zlepšení vzhledu a funkce místní krajiny. S Vaší pomocí vysadíme 60 nových ovocných stromků. KDY: , dopoledne, sraz v 8.30 u hřbitova v Jestřabí KDE: Jestřabí u Fulneku, polní cesta vedoucí z obce směrem ke hřbitovu KDO: Účastnit se mohou všichni. Děti, rodiče, prarodiče, místní zájmové spolky a sdružení, zaměstnanci MěÚ, zastupitelé a radní města Fulneku, podnikatelé všichni, kteří chtějí přispět ke zlepšení místní krajiny S SEBOU: dobrou náladu, 1 pár rukou, kdo má rýč, lopatu, rukavice Stromky a výsadbový materiál je zajištěn BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA ODBORU ÚR A ŽP U PAVLY MAŠTALÍŘOVÉ, TEL.: NEBO ELENY VAHALÍKOVÉ, TEL.: MĚSTO FULNEK, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ: , tel.:

8 Sčítání lidu pohled do historie a současnosti V letošním roce se uskuteční sčítání lidu, domů a bytů, které patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. V souvislosti s touto událostí nahlédneme ve stručnosti do historie tohoto významného aktu a jeho návaznosti na demografický vývoj našeho města. Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. První známé sčítání lidu se datuje do doby let před naším letopočtem v Mezopotámii, více podložené šetření proběhlo kolem roku 500 př. n. l. v armádě perské říše. Na našem území se soupisy obyvatel uskutečnily již ve středověku, kdy byly prováděny k vojenským a daňovým účelům. Z počátku tady zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II. Na území dnešní České republiky jsou známy berní rejstříky a seznamy ze 14. až 17.století. V historii samostatného Československa proběhlo sčítání lidu v letech 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1991, v samostatné České republice pak v březnu Za významný mezník lze označit datum 13. října 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Tento patent vzbudil u lidu vlnu dohadů. Prostí lidé neměli s panskými dekrety příliš dobré zkušenosti, a tak byli naplněni obavami, co se stane s lidmi, které kantoři a panští úředníci zapisovali do lejster. Nic se nestalo, jen o rok později, kdy bylo sčítání provedeno, bylo v novinách napsáno, že Čechy mají 1,95 miliónů lidí. V tehdejší době vládlo v zemi nevolnictví a panstvo rozhodovalo o celkových osudech poddaných. Lidé se nesměli stěhovat do jiné části země, museli žádat o svolení k sňatku a nesměli bez svolení vrchnosti vysílat své děti do učení a škol. Z tohoto sčítání lidu vyplynulo, že se již zacelily ztráty způsobené třicetiletou válkou. Vypukla však nová válka s Pruskem tzv. Slezská válka, a tak při dalším sčítání v r bylo již napočítáno opět méně 1,67 mil. duší. V roce 1770 stoupl počet obyvatel na 2,5 mil. a z té doby se dochoval také údaj o městě Fulneku. Žilo v něm tehdy obyvatel. Při studiu historie narazíme na zprávu, že to bylo poslední sčítání lidu, které provedly výlučně světské úřady. V následujících letech se na sčítání podílely i instituce církevní. O 10 let později bylo v Čechách napočítáno o 60 tisíc lidí více, zato však údaj o našem městě chybí. Objevil se až o 20 let později v r. 1800, kdy bylo napočítáno obyvatel. Netrvalo však dlouho a po skončení napoleonské bitvy u Slavkova se do Fulneku dostali ruští a rakouští vojáci, kteří zde zřídili lazarety. Do města dovlekli tyf a na jeho následky zemřelo na přelomu let Technické služby města Fulnek, p. o. ve spolupráci s Autovrakovištěm Ženklava pořádají dne Ke každému odevzdanému automobilu bude vystaveno potvrzení pro trvalé vyřazení z evidence vozidel. Nepojízdné automobily bude možno odvézt přímo z místa, kde jsou odstaveny. Akce se uskuteční v areálu Technických služeb města Fulnek, p. o. Tel.: , Mobil: , ČIŠTĚNÍ MĚSTA V měsíci dubnu budou technické služby provádět strojní čištění města a místních částí ve městě 230 lidí. Této zákeřné nemoci podlehli všichni vojáci, obsluhující personál a spousta obyvatel v okolí. V pozdějších letech se počet obyvatel Fulneku udržuje na úrovni roku V roce 1803 dosahuje počet obyvatel 3 045, v r , v r a v r obyvatel. Od roku 1831 se sčítání konalo pravidelně každé tři roky. Tento stav trval až do roku 1869, kdy se na doporučení mezinárodních statistických kongresů započalo s pravidelnými desetiletými intervaly. Výjimku tvořila léta 1869, 1921 a V roce 1940 se v důsledku II. světové války sčítání lidu neprovádělo. Při sčítání lidu 15. února 1921(první československé sčítání lidu) bylo ve městě napočteno obyvatel. Z toho 411 Čechů (14,6 %), Němců (85 %) a 13 jiných (0,4 %), hlavně Židů a Poláků (1). Sčítání v roce 1930 je zajímavé tím, že se dochovaly údaje o početnosti české menšiny. Z celkového počtu lidí se k české národnosti přihlásilo 654, tj. 19,16 %. Všechny až dosud uvedené údaje se týkaly samotného města Fulneku, neboť Jerlochovice byly až do josefínských reforem tzv. klášterní obcí, spadající pod fulnecký augustiniánský klášter. Po katastrofálním zničení města na sklonku II. světové války a po odsunu Němců trvalo celé desetiletí, než město dosáhlo počtu obyvatel. V letech probíhal soupis obyvatelstva. Další sčítání proběhlo v r V roce 1961 bylo již napočítáno (2) a v r obyvatel. Oba údaje jsou již včetně Jerlochovic, které se staly součásti města. Při sčítání lidu v r měl Fulnek obyvatel (3). Zde je nutno podotknout, že Směrný územní plán Fulneku počítal do r s nárůstem do obyvatel. Dne 1. ledna 1976 započala první etapa integrace obcí. K Fulneku byly přičleněny obce Stachovice, Vrchy a Jestřabí. Ve druhé etapě obce Vlkovice s osadou Dolejší Kunčice, Děrné s osadou Kostelcem a obec Lukavec. Ve III. etapě obec Hladké Životice a obec Kujavy s osadami Pohořílky a Jílovcem. Pro informaci a porovnání uvedu stručný přehled o sčítání lidu v letech 1980 a

9 Ke dni bylo v celé ČSSR provedeno sčítání lidu, domů a bytů. Fulnek byl rozdělen do 32 sčítacích a do 6 revizních obvodů. Současně se sčítáním byly zjišťovány vybrané údaje k založení centrálního registru občanů. Sčítání mělo získat nové informace pro poznání vývoje naší společnosti a vytvořit tak předpoklady pro úspěšné řízení rozvoje národního hospodářství a společnosti, zvláště pro zpracování plánů na příští období (4). Provedené sčítání zjistilo, že na území velkého Fulneku to je včetně jeho integrovaných částí bylo v době sčítání: trvale bydlících osob z toho: mužů žen občanů bylo v době sčítání přítomných 441 občanů dočasně nepřítomných (voj. pres. služba apod.) 88 osob dočasně přítomných bez trvalého pobytu návštěva Součástí tohoto sčítání byl průzkum zaměřený na: - věkové složení obyvatel - počet ekonomicky aktivních občanů - národnostní složení - zjištění o využití jednotlivých domů - druhy domů (rodinné, družstevní, státní ) - stáří domů - údaje o jednotlivých bytech - vybavení bytů (koupelna, vodovod, topení) - celkové vybavení domácnosti (chladnička, autom. pračka, černý nebo bar. televizor, vlastnictví chat popř. domků určených k rekreaci, motocykl, os. automobil (garážovaný, negarážovaný). Poslední sčítání lidu, domů a bytů proběhlo v roce Uskutečnilo se již v souladu s metodickými doporučeními OSN a Statistického úřadu Evropského společenství (Eurostatu) opětovně formou sebesčítání, tj. každá osoba vyplňovala za sebe, za své děti, případně za další osoby domácnosti příslušné sčítací tiskopisy. Celkem bylo zjišťováno 26 údajů o osobách, 18 údajů o bytech a bydlení a 12 údajů o domech, a to pomocí tří formulářů: Sčítacího listu osob, Bytového listu a Domovního listu. Sčítání bylo zaměřeno především na: - celkový počet obyvatel podle pohlaví, stavu, věku, vzdělání, národnosti, vyznání - ekonomická aktivita obyvatel podle odvětví, vyjíždění do zaměstnání - počet domácností podle typu - domovní a bytový fond - technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení Podle provedeného sčítání bylo v roce 2001 ve Fulneku vč. integrovaných obcí obyvatel z toho žen, mužů, obyvatelstvo 15leté a starší, národnosti české, 221 moravské, 22 slezské, 108 slovenské, 7 romské, 12 polské, 51 německé, 3 ukrajinské. Výstupy ze zpracovaného sčítání r byly tradičně bohaté. Ze získaných údajů bylo zpracováno unikátní dílo české statistiky nazvané Historický lexikon České republiky. Tento lexikon zachycuje dlouhodobý vývoj sídel a osídlení na našem území počínaje rokem 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání, až do roku Letošní sčítání lidu, domů a bytů přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání. Při letošním sčítání bude oproti poslednímu o 7 údajů méně. Nebude se zjišťovat vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Sčítáním se zjišťují nejen základní údaje o osobách, domech a bytech v členění až po nejmenší územní jednotky, ale především údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, protože nejsou uceleně evidovány v žádném informačním systému veřejné správy. Patří sem zejména: - údaje o počtu a složení domácností - údaje o úrovni bydlení - vzdělání - zaměstnání - dojížďka do zaměstnání a do škol - národnost a náboženská víra Při letošním sčítání se Český statistický úřad pokusí poprvé v historii zmapovat situaci lidí bez domova (kolik lidí je bez domova a kdo vlastně tito lidé jsou). Jan Leopold Hay Dne 22. dubna 1735 se ve Fulneku narodil Jan Leopold rytíř z Haye. Informace o tomto významném rodákovi je uvedena v propagačním materiálu MIC Fulnek, ale v povědomí obyvatel Fulneku není příliš znám. Když jsem pracoval jako průvodce v kostele sv. Josefa, přišla návštěva z Hradce Králové, která se mne na něj ptala. I když jsem o fulneckém rodákovi něco věděl, byl jsem překvapen jejich znalostmi a zvláště informací, že by měl být pochován na jerlochovickém hřbitově (později jsem náhrobek hledal, ale nenašel). Je sčítání lidu užitečné, nebo jde jen o vyhazování peněz? Tato otázka byla položena na webových stránkách. Odpověď: 20 % užitečné, 80 % vyhazování peněz. Vaše odpověď může být rovněž různá. Pravdou je, že sčítání je pro každý stát velmi důležité a potřebné, avšak způsob provedení a náklady (2,5 miliardy z toho propagační kampaň pod názvem Budoucnost se počítá 25 milionů Kč) na tento výzkum je v době úspor docela luxus. Přemýšlivý občan si ovšem v době počítačů a různých čipů nemůže odpustit dotaz: proč státní byrokrati nemají už dávno propojeny databáze a statistici nečerpají z nich? Proč to jde například ve Švédsku, Nizozemsku, Dánsku, Finsku a na Islandu? Odpověď je jednoduchá je to v zákoně. Doufejme, že naši zákonotvůrci si to již konečně uvědomí a že příští sčítání v roce 2020 se uskuteční za pomoci tzv. základních registrů s využitím úspornější a modernější informační technologie. Josef Pavlíček Poznámky: 1) Mnozí Češi tehdy ještě svou národnost zapřeli. Českou menšinu tvořili hlavně dělníci z Pollakovy a Karglovy textilky a zemědělští dělníci z fulneckých velkostatků. 2) Počet je uveden i s přechodnými obyvateli. Z toho bylo 170 německé národnosti, 104 cikánské a 51 jiné (rumunské, maďarské, polské, ukrajinské). 3) Zpracováním dlouhodobých údajů o osídlení našeho města a nejbližšího okolí se zabýval Jaromír Peterek. Starší vývoj za období zachytil ve svém díle Dr. Adolf Turek. V roce 1978 vydal federální statistický úřad přehledný a velmi dobře zpracovaný Retrospektivní lexikon obcí, podle něhož lze vcelku snadno a rychle uspořádat potřebná data za celou naši správní oblast. 4) Uvedeno v dobových záznamech Nyní nějaké informace z internetu: Po studiích filosofie a teologie v Olomouci byl 23. září 1758 vysvěcen na kněze. V roce 1770 se stal děkanem kapituly v Kroměříži (byl i vtipným společníkem malého Mozarta během jeho nemoci v Olomouci, kde s ním hrával karty). V roce 1775 se stal proboštem kapituly v Mikulově, a proto byl povýšen do šlechtického rodu. V Mikulově se dostává do kontaktu s osvíceným reformním katolicismem, a proto byl v roce 1777 císařovnou Marií Terezií jmenován do vyšší dvorské komise, která se měla zabývat (pokračování na straně 10) 9

10 V letošním roce uplyne 100 let od narození jedné z významných osobností poválečné historie Fulneku Petra Kadlčíka Narodil se 31. března 1911 v Kurovicích, okres Kroměříž. Do obecné školy chodil v Bartošovicích, kde byl jeho otec panským zahradníkem. Měšťanskou školu navštěvoval v Příboře, kde rovněž vystudoval učitelský ústav. Učitelskou způsobilost pro měšťanské školy získal v Ostravě v roce Svou učitelskou dráhu začal na menšinových školách bývalého okresu Český Těšín v Mostech u Jablunkova, v Ropici, v Horní Lomné a v Jablunkově. Když byl v roce 1939 vyhoštěn jako český učitel z Těšínska, působil jeden měsíc ve Frenštátě p. R. a pak byl ustanoven učitelem v Holešově. V období okupace naší vlasti bydlel v obci Všetuly u Holešova. Od ledna 1944 do 9. května 1945 byl obecním důvěrníkem zpravodajem tajné civilní a vojenské organizace při štábu partyzánské brigády Jan Žižka. Po osvobození se přestěhoval do Fulneku, kde působil jako učitel, později ředitel školy. V listopadu 1945 byl zvolen předsedou městského národního výboru. Před sebou měl nemalý skoro neřešitelný úkol obnovy města, které bylo ze 70 % zničeno válečnými událostmi. Společně s JUDr. Jaromírem Špačkem se mu podařilo přesvědčit členy koordinační komise válkou postižených měst o obnově města. Velký podíl měl rovněž na obnově škol, získal učitele a zajistil jim ubytování. Starousedlíky i dosídlence aktivizoval k odklizení trosek, k obnově a nové výstavbě města Komenského. Aktivně zajišťoval a podílel se na vydávání nálepek, plakátů a článků v novinách včetně výzev v rozhlase pod heslem Pomozte Fulneku. Za pomoci tehdejšího Památkového ústavu v Praze bylo započato s adaptací budovy, ve které Komenský žil a pracoval. Po dlouholeté práci bylo v roce 1954 otevřeno muzeum jako Památník J. A Komenského. Od roku 1962 je národní kulturní památkou, která je však v současné době ve velmi špatném stavu. Působením v různých funkcích (předseda MěNV ve Fulneku, předseda Okresního národního výboru (ONV) ve Vítkově, poslanec ONV, učitel a ředitel školy, správce Památníku J. A. Komenského) přispěl významně k znovuvybudování města. Jan Leopold Hay (pokračování ze strany 9) uklidněním valašského povstání (1777 až 1780). V roce 1780 jej císařovna jmenovala biskupem královéhradeckým. Jako biskup podporoval rozšíření tolerančního patentu. Josef II. jej jmenoval v roce 1782 komisařem pro rozšíření patentu ve východních Čechách. V roce 1786 vysvětil na kněze Josefa Dobrovského, s nímž byl v přátelských vztazích. V roce 1787 nechal postavit diecézní dům a o rok později založil minoritský klášter v Hradci Králové. J. Leopold Hay umírá 1. června 1794 v Chrástu. Ještě jedna poznámka na závěr: Dá se ještě zjistit, zda informace, že J. L. Hay byl pochován v Jerlochovicích, je pravdivá? Milan Raška Dnešní Fulnek je dokladem, že prvotní nadšení přineslo úspěch. S bratrem Květoslavem se zabýval minulostí Fulneku, hlavně obdobím působení J. A. Komenského v našem městě. Vznikla tak řada článků a přednášek, které ve svém souhrnu přispěly k obnově, výstavbě a konečné konsolidaci města Fulneku v poválečném období. Za tuto mimořádnou činnost obdržel mnohá uznání. Petr Kadlčík zemřel 23. března Josef Pavlíček Hasiči 150 V letošním roce si fulnečtí hasiči připomenou významnou událost: oslaví 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Fulnecký sbor byl založen roku 1861 jako první na Moravě. Chtěli bychom na stránkách Fulneckého zpravodaje alespoň trochu informovat naše spoluobčany o historii našeho sboru. Samostatně v několika kapitolách. První kapitola: Významné události sboru v datech 1861 založení sboru 1901 účast na oslavách v Novém Jičíně 1911 oslavy 50. výročí založení sboru 1960 pochvalné uznání MěNV za zásluhy o výstavbu města Čestné uznání OV SPO za aktivní činnost let od založení nedochovaly se záznamy 1962 Čestné uznání OV SPO za zapojení do soutěže žňových hlídek mládeže na ochranu úrody v r ( ) 1963 Čestné uznání města: Za dlouholetou cílevědomou činnost ve prospěch obyvatel 1963 Čestné uznání města u příležitosti oslav 670. výr. založení města 1971 Medaile Za příkladnou práci 1975 poprvé zájezd do Sobotky navázání družby 1977 Uznání MěNV, ocenění dlouholeté práce pro občany místo v městské soutěži o nejaktivnější organizaci Pořádali jsme okresní kolo hry Plamen mladých hasičů První soutěž o Putovní pohár družby Sobotka Fulnek 1981 Medaile Za zásluhy 1982 Pořádání krajského kola hry Plamen mladých hasičů Výstava z historie hasičství u příležitosti krajského kola Plamene 1985 Čestné uznání I. stupně u příležitosti 40. výročí osvobození Fulnek 1986 Čestné uznání SPO Praha, zahájení výstavby nové PZ místo v soutěži o nejaktivnější organizaci města místo v soutěži o nejaktivnější organizaci města slavnostní otevření nové PZ 1990 nový název Sbor dobrovolných hasičů 1991 Oslavy 130. výročí založení sboru Medaile Za mimořádné zásluhy 1997 děkovný list hejtmana MSK za pomoc při povodních 2000 umístění sošky sv. Floriána na schodišti (+schránka s pamětihodnostmi) 2001 pořízení histor. praporu sboru u příležitosti 145. výročí založení SDH obdržel Čestný prapor SH ČMS 2002 účast fulneckých hasičů na likvidaci povodňových škod v Čechách (povodí Vltavy) 2004 obdrželi jsme stuhu k praporu u příležitosti oslav 140. výročí založení prvního českého Sboru dobrovolných hasičů 2006 oslavy 145. výročí založení sboru 2009 převzetí Zlatého záchranářského kříže za zásah u železniční nehody ve Studénce ( Praha, za účasti prezidenta ČR p. V. Klause) 10

11 Zimní projektové vyučování v prvních třídách V měsíci lednu jsme se my, malí žáčci z 1. tříd naší školy T. G. Masaryka učili se sněhuláčkem Sněhuldou. Svezli jsme se po slovní klouzačce, počítali jsme sněhové koule, Třeťáci se v hodinách prvouky seznamují s naším městem a jeho okolím, vyhledávají aktuální informace o kulturním a sportovním vyžití, památkách. Učí se orientovat na mapě Fulneku a zjišťují původ názvů jednotlivých ulic. Ve čtvrtek 10. března je čekalo velké překvapení návštěva radnice a povídání se starostkou a místostarostou města. Nejdříve nás přivítala paní tajemnice, která nás provedla jednotlivými odbory a stručně dětem vysvětlila, jaké nové písmenko D jsme se naučili pomocí zimní pohádky. Přišel se na nás podívat i velký živý sněhulák, se kterým jsme si zazpívali veselé písničky. Sněhuldu jsme si i vyrobili a namalovali. V únoru k nám přilétl havran Pírko se svými kamarády. Užili jsme si společně spoustu legrace a naučili mnoho nového. Moc se nám líbilo zimní počítání s vránou Krákalkou. Havran Oskar nás učil číst nová písmenka K a R. S havranem Pírkem jsme si procvičovali psaní. Naučili jsme se nové vraní písničky a básničky. Domů jsme odnesli papírovou nafouknutou vránu, kterou jsme si vyrobili v hodinách pracovních činností. Už se těšíme na březen a jeho karnevalové veselí a první jarní den. žáčci 1. tříd ZŠ a MŠ T. G. Masaryka a paní učitelky Šaflová a Kešeláková TŘEŤÁCI NA RADNICI Gymnastická soutěž na 1. stupni T. G. Masaryka Ve středu 9. března 2011 proběhla na naší škole pod dozorem přísné, ale spravedlivé poroty gymnastická soutěž žáků 2. B, 3., 4. A, 4. B a 5. třídy. Soutěž probíhala v kamarádské atmosféře a všichni cvičenci podávali maximální výkony. Předcházela tomu pečlivá příprava v hodinách TV přeskoky přes kozu, nacvičování sestavy na žíněnce, na lavičce či kladině. Mnozí si za své výkony odnesli pěkné ceny, všichni cvičící sladkou odměnu. Mezi nejúspěšnější druháky patřili Stanislav Derka a Adéla Dubcová, z třeťáků to byla jednoznačně Dita Dimiděnková, ve čtvrtých třídách se nejvíce dařilo Anežce Matůšů a Elišce Balagové, v páté třídě zvítězila Vendula Ferencová. Vítězům blahopřejeme a všem ostatním držíme palce příští rok. Miroslava Gelnarová, vedoucí projektu záležitosti je na úřadě možné vyřizovat. Prohlédli jsme si matriku, obřadní síň, kancelář paní starostky. Během povídání v zasedací síni paní Mocová a pan Kvita odpovídali na zvídavé otázky dětí, které zajímala například náročnost jejich profese, plány do budoucna, ale také splnění tří přání zlatou rybkou nebo nejoblíbenější místa ve Fulneku. Děti byly zvídavé, dospělí trpěliví a vstřícní. Touto cestou ještě jednou děkujeme za příjemné dopoledne a drobné odměny, které děti dostaly. třídní učitelka Eva Kapolková ZŠ a MŠ TGM Fulnek 11

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

cena 6 Kč Legionáři Little star 2012 Dámy na slovíčko

cena 6 Kč Legionáři Little star 2012 Dámy na slovíčko cena 6 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Legionáři Legionáři Little star 2012 Dámy na slovíčko Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 11 Kultura str. 11 17 Školství str. 19 21 Z fulnecké historie str.

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, po adventním časem, zpestřeným řadou slavnostních setkání s vámi, ať již při příležitosti akcí pořádaných SPOZ se seniory, při adventních

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi a nastává letní čas, čas prázdnin a dovolených, kdy se všichni těšíme na chvíle odpočinku v kruhu svých blízkých

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

CENA 5 Kč. Řečnické umění je žádané

CENA 5 Kč. Řečnické umění je žádané CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Z P R A V O D A J Setkání s Petrou Kvitovou Řečnické umění je žádané Finanční gramotnost Adventní tvoření v Relaxku Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 5 Kultura str. 6 10 Školství

Více

září 2012 číslo 9 cena 6 Kč

září 2012 číslo 9 cena 6 Kč září 2012 číslo 9 F u l n e c k ý z p r a v o d a j Kaple sv. Rocha Hasiči Polská družba Dobrá parta Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 5 Kultura str. 5 8 Školství str. 8 9 Hasiči str. 9 10 Články čtenářů

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. květen 2011 číslo 5

Komentář starostky. CENA 5 Kč. květen 2011 číslo 5 CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky Vážení spoluobčané, pestrostí barev, rozmanitostí vůní a teplem slunečních paprsků se nám ohlašuje měsíc květen. Někteří z nás vyrazili na romantické procházky

Více

Novojicínský. Jarní jarmark. veten ˇ 2006

Novojicínský. Jarní jarmark. veten ˇ 2006 Novojicínský ˇ veten ˇ 2006 esícník ˇ ˇ mesta ˇ Jarní jarmark g Venku sice ležela vrstva čerstvě napadnutého sněhu, ale uvnitř naší školy panovala jarní atmosféra. Tak by se dalo charakterizovat čtvrteční

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, duben, první měsíc druhého čtvrtletí, počasím věrný dlouhodobým pranostikám je již minulostí a vlády se ujímá nejkrásnější měsíc v roce květen.

Více

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10 cena 5 Kč F u l n e c k ý Komentář starostky Parádní akcička, super bolo, luxusní místo, muzika, zvuk, světla a bramboráky, takto trefně hodnotili na facebooku někteří ze zhruba tisícovky účastníků koncert

Více

í o b d o V o l e b n

í o b d o V o l e b n V o l e b n í o b d o b í 2 0 0 6 2 0 1 0 F u l n e c k ý z p r a v o d a j Finanční odbor Odbor vnitřních věcí Odbor územního rozvoje a životního prostředí Stavební úřad Městské kulturní centrum Fulnek

Více

C E N A 5 K č. Komentář starosty

C E N A 5 K č. Komentář starosty C E N A 5 K č F U L N E C K Ý Z P R A V O D A J Lidé mají strach: hovoří se o příchodu desítek Romů Vážení spoluobčané, Novojičínský deník v pondělí 27. září v článku Lidé mají strach: hovoří se o příchodu

Více

Krištofová: Mým největším úspěchem jsou mé děti

Krištofová: Mým největším úspěchem jsou mé děti Fulnecký zdarma 1 2015 Zpravodaj Zastupitelstvo vyčlenilo prostředky na granty 3 Žáci z dolní školy se učili v autobuse 7 Fulnek hostil okresní turnaj v pexesu 11 Radka Krištofová: Mým největším úspěchem

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč 511 2012 2012 foto: Šárka Šimková Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - 2. 12. 2012 v 17 hod. na Václavském náměstí Vlak s mikulášským teamem pojede

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str.

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str. ř í j e n 2 012 F u l n e c k ý č í s l o 10 z p r a v o d a j Tane ní ve er s Relaxkem V letošním roce vyšlo 1. zá í na sobotu a mnoho d tí si jist oddychlo, že si mohou prodloužit prázdniny a oddálit

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři,

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma ročník XXIV červen 2014 TÝNECKÉ LISTY číslo 3 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu v plné síle a stejně tak radnice zahájila práce na všech investičních projektech.

Více

cena 6 Kč Restaurované varhany, Jerlochovice kostel V Jílovci se nadělovalo Tříkrálová sbírka

cena 6 Kč Restaurované varhany, Jerlochovice kostel V Jílovci se nadělovalo Tříkrálová sbírka cena 6 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Slavnostní koncert v Jerlochovicích účinkující Restaurované varhany, Jerlochovice kostel V Jílovci se nadělovalo Tříkrálová sbírka Z OBSAHU Informace z radnice

Více

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek Vamberecký Před 65 lety zemřel ve Vamberku Matěj Kopecký, italský legionář, loutkoherec (narodil se roku 1893 v Opočně). Za 1. světové války byl nasazen na italské frontě. V Padule se přihlásil 23. dubna

Více

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK I. DUBEN 2009 www.klatovy.cz ZDARMA Granty podporují především kulturu Každoročně

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 2 2015 ročník XXV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Foto: Petr Pulc Prvním občánkem města v roce 2015 je Martin Kekelák. Narodil

Více

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Fulnecký cena 6 Kč 5 2013 Zpravodaj Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Filmklub Comenius představí Solartaxi 18 Jak dopadli žáci při přijímačkách nanečisto? 14 Vždy jsem snila o tom,

Více

V sledky práce archeologû pfiepisují. Dozvuky pfieshraniãní spolupráce aneb kdyï média pomáhají

V sledky práce archeologû pfiepisují. Dozvuky pfieshraniãní spolupráce aneb kdyï média pomáhají roãník 19, ãíslo lúnor 2010 2 cena 12 Kã Dozvuky pfieshraniãní spolupráce aneb kdyï média pomáhají V prosinci proběhl v rámci projektu Společný život v Trojzemí workshop pro děti s handicapem z polské

Více

c e n a 6 K č F u l n e c k ý z p r a v o d a j K pramenům o.s. Svět slova Moderní škola Svět slova

c e n a 6 K č F u l n e c k ý z p r a v o d a j K pramenům o.s. Svět slova Moderní škola Svět slova c e n a F u l n e c k ý 6 K č z p r a v o d a j K pramenům o.s. Svět slova Moderní škola Svět slova Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 4 Kultura str. 5 11 Školství str. 11 15 Hasiči str. 15 Články čtenářů

Více

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek Podrobný rozpočet města na stranách 6, 7 a 8 Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17 Svatební obřady se vracejí do sala terreny 2/2009 29. ledna 2009 roãník XV. Hole ovsko cena 10,-

Více

na okraj Letošní zvláštní zima nás překvapila! Jaké bude jaro 2014?

na okraj Letošní zvláštní zima nás překvapila! Jaké bude jaro 2014? na okraj 2 2 Letošní zvláštní zima nás překvapila! Jaké bude jaro 2014? 2 tel. 568 423 539 e-mail: eva.safrankova@wspk.cz Počasí si opravdu s námi zahrává. Letošní zima v našem městě byla mírná až na jeden

Více

3/2011 10. února 2011 roãník XVII.

3/2011 10. února 2011 roãník XVII. Když poslanci chodili po kraji pěšky. Str. 10 a 11 Johnovo Memento v Holešově. Str. 16 Divadlo 6. května oslaví 65 let své existence. Str. 17 3/2011 10. února 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz

Více

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE Milí spoluobčané. Jak jste již zaregistrovali, od 1. 4. 2004 a následně od 1. 5. 2004 došlo k poklesu cen zemního plynu. Jihočeská plynárenská, a.s. v prvním případě zlevnila

Více