CENA 5 Kč. Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání RM a ZM Přidělené granty na rok 2011 Technické služby Informace ze ZŠ a ZUŠ Hasiči Kam za kulturou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA 5 Kč. Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání RM a ZM Přidělené granty na rok 2011 Technické služby Informace ze ZŠ a ZUŠ Hasiči Kam za kulturou"

Transkript

1 CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky Vážení spoluobčané, svůj příspěvek do dubnového vydání Fulneckého zpravodaje píši v době, kdy jsou zraky téměř všech lidí světa upřeny na dvě místa. Prvním z nich je zpustošené pobřeží japonské prefektury Mijagi, kterou před pár týdny zasáhla mohutná vlna tsunami. Všechny ty obrazy zkázy a lidského utrpení mne nutí k zamyšlení nad tím, jak bezbranní a slabí jsme proti síle přírody. Obdivuji pokoru a sounáležitost obyvatel, kteří čekají trpělivě ve frontách na benzín a základní potraviny, netušíce, kdy přijde další vlna ničivých otřesů. Druhým z bolavých míst je severní pobřeží Afriky, konkrétně občanskou válkou zmítaná Libye. Nejsem fundovaným komentátorem ani dobře informovaným diplomatem. Neznám dokonale příčiny, jsem odkázána stejně jako vy na zprostředkované informace médií. Vidím však strašlivé důsledky lidského nedorozumění, netolerance a touhy po moci. Válku ve všech jejich podobách, která přináší utrpení bezbranných civilistů, smrt žen a dětí. Jsem ráda, že žijeme v demokratické a mírové zemi, a to i přes mnoho chyb současného systému, které si samozřejmě uvědomuji. Jsem ráda, že se můžeme svobodně vyjadřovat a že příležitost ke komentářům dostává i opozice, ať je to na úrovni té velké, celostátní, či malé, komunální, politiky. Jsem ráda, že období diktátorských režimů ničících tvrdou rukou demokratické podhoubí našeho politického systému jsou již minulostí. A nyní mi dovolte krátký pohled na domácí události uplynulého měsíce: Na sněmu malých obcí, který se uskutečnil začátkem března ve Vyškově, jsme byli informováni, že finanční prostředky na dotace z evropských i národních fondů (na opravu komunikací, opravu a zateplení budov apod.) jsou již téměř vyčerpané (rok 2013 konec programového období). Proto jsou podmínky pro získání dotace přísnější než v dřívějším období a také výše dotace není již 90 nebo 100 %, jak tomu bylo v nedávné minulosti, ale podstatně nižší. Pevně věřím, že se nám podaří i z toho mála získat co nejvíce finančních prostředků pro naše město. Březnové zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na projekty Oprava MK Kledenského, Oprava MK Kostelní, Řešení havarijního svahu zřícený svah v Lukavci. Byla podána žádost o dotaci na projekt Den země ve Fulneku 2011, obdrželi jsme dotaci na obnovu ovocné aleje Jestřabí. Jak jste byli informováni, zastupitelstvo na prosincovém zasedání neschválilo realizaci nové lávky přes Husí potok naproti penziónu Na Stovce. Tím hlavním důvodem byla bezpečnost našich dětí, které by tudy chodili do školy. Především pro ně byl na přeložce vybudován nadchod. Protože stávající lávka u Retexu je v nevyhovujícím stavu a v minulosti byla jednou z příčin zaplavení ul. 1. máje a areálu Formprojektu, jednáme s projektantem o možnosti realizace již zpracovaného projektu lávky na tomto místě. Lávka, která by vyhovovala požadavkům na stoletou vodu, by tak nahradila tu stávající. Dne 16. března proběhlo jednání se společností DEC -PLAST Trade Z P R A V O D A J s.r.o. Ostrava ve věci zdůvodnění nízké nabídkové ceny na realizaci zakázky MŠ Jerlochovice zateplení objektu a ekologický způsob vytápění. Nízkou nabídkovou cenu zpochybnila společnost RENOVA, která se umístila na 2. místě. Na základě upozornění města, že nabídnutá cena je konečná a zadavatel nebude hradit žádné vícepráce, jednatel předal městu písemné prohlášení, že společnost tuto cenu garantuje. Následně proběhlo jednání se zástupcem firmy RENOVA, která po prostudování nabídky uznala, že za tuto cenu je akce proveditelná. Následně byla uzavřena smlouva o dílo se společností DEC- PLAST Trade. Akce by se měla realizovat v době letních prázdnin. V současné době se intenzivně zabýváme zpracováním koncepčního materiálu Program rozvoje města Fulneku. Již v lednu rozhodla rada o zřízení a složení pracovní skupiny pro jeho přípravu. Všichni zastupitelé byli na posledním zasedání zastupitelstva vyzváni, aby za jednotlivé kluby předložili svůj návrh. Na základě společného jednání s osadními výbory jsme obdrželi i požadavky na realizaci akcí v období v jednotlivých částech města. Dne se konal již tradičně Den učitelů, tentokrát v novém pojetí. Změnil se způsob oceňování fulneckých pedagogů. Výběr nejoblíbenějších pedagogů byl ponechán na žácích. Blahopřeji všem oceněným. Informace o celé akci bude s ohledem na uzávěrku tohoto čísla uvedena v květnovém Zpravodaji. Přeji vám všem krásné jarní dny. Bc. Jana Mocová, starostka Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání RM a ZM Přidělené granty na rok 2011 Technické služby Informace ze ZŠ a ZUŠ Hasiči Kam za kulturou duben 2011 číslo 4

2 Z jednání Rady a Zastupitelstva Vážení občané, Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 3. zasedání konaném dne rozhodlo neprodat pozemky parc. č. 1467, zahrada, o vým. 373 m 2, parc. č. 1466, zahrada, o vým. 585 m 2, parc. č. 1442, zahrada, o výměře 403 m 2, vše v k.ú. Fulnek neprodat část pozemku parc. č. 894/1, ost. pl. ost. kom., o vým. cca 25 m 2 (celková výměra m 2 ) v k.ú. Děrné vykoupit části pozemku parc. č. 69/1, zast. pl. a nádvoří, dle geom. plánu č /2011 pozemek parc. č. 69/3, ost.pl. o vým. 9 m 2 a pozemek parc. č. 69/4, ost. pl. o vým. 3 m 2 v k.ú. Jerlochovice, za celkovou cenu 840 Kč, tj. 70 Kč/m 2 prodat pozemek parc. č. 1257/2, zahrada o výměře 265 m 2 v k.ú. Fulnek, za celkovou cenu Kč, tj. 80 Kč/m 2 prodat pozemek parc. č. 305/2 zahrada, o vým. 111 m 2, ideální 1/4 pozemku parc. č. 305/5, zahrada, o vým. 26 m 2 a ideální 1/6 pozemku par. č. 306/1, zahrada, o vým. 80 m 2 v k.ú. Fulnek, za celkovou cenu Kč, tj. 40 Kč/m 2 prodat části pozemku parc. č. 236, ost. pl. ost. kom., a parc. č. 247, ost. pl. jiná pl., dle geom. plánu č /2011 pozemek parc. č. 236/2 o vým. 148 m 2 a pozemek parc. č. 247/2 o vým. 97 m 2 v k.ú. Fulnek, za celkovou cenu Kč, tj. 30 Kč/m 2 prodat část pozemku parc. č. 115/1 ost. pl. manip. pl., dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 115/5 o vým. 533 m 2 v k.ú. Jerlochovice Společenství vlastníků bytových jednotek Jerlochovice č.p. 122 a 109, se sídlem Fulnek, část Jerlochovice 122, za celkovou cenu Kč, tj. 30 Kč/m 2 bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 1232/1, ost.pl. ost.kom. o vým. 131 m 2 v k.ú. Fulnek z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Fulneku odprodat bytovou jednotku č. 1 o velikosti 3+1, standardní kvality v domě čp. 668 na ul. Pivovarské ve Fulneku, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6755/69035 na společných částech budovy čp. 668 a pozemku parc. č. 48, vše v k.ú. Fulnek za nejvyšší podanou cenovou nabídku Kč poskytnout Městskému kulturnímu centru Fulnek bezúročnou půjčku ve výši Kč účelově vázanou na předfinancování projektu Českopolské dny kultury schválilo udělit souhlas ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek, p. o., Masarykova 426, Fulnek, k uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., o poskytnutí úvěru k předfinancování výdajů spojených s realizací projektu Modernizace ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek v rámci dotačního titulu ROP NUTS II Moravskoslezsko přijetí dotace ve výši Kč na realizaci projektu Oprava MK Kledenského z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, z Ministerstva pro místní rozvoj přijetí dotace ve výši Kč na realizaci projektu Oprava MK Kostelní z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou z Ministerstva pro místní rozvoj přijetí dotace ve výši Kč z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou č. 1) na realizaci projektu Řešení havarijního stavu zřícený svah v Lukavci U Rožnovjáka podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Krajský program prevence kriminality 2011 dílčí projekt: Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému a zavazuje se zajistit spoluúčast v minimální výši 10 % z celkových nákladů na jednotlivý dílčí projekt podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Sportovní hřiště ve Fulneku do programu prevence kriminality Moravskoslezského kraje na rok 2011 s vyčleněním vlastní spoluúčasti v minimální výši 10 % z celkových předpokládaných finančních nákladů na projekt přijetí příspěvku ve výši Kč z Programu regenerace MPR a MPZ z Ministerstva kultury, poskytnout vlastníkovi památky p. Teodoru Reinholdovi na opravu fasády horního zámku: příspěvek ve výši Kč z Programu regenerace MPZ a MPR, příspěvek ve výši Kč z rozpočtu města jako povinný 10 % podíl na financování opravy památky dle klíče stanoveného dle Zásad MK ČR, a to pod podmínkou, že vlastník památky p. Teodor Reinhold uhradí z vlastních zdrojů minimálně Kč, tj. zbývajících 40 % vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu obecně závaznou vyhlášku města Fulneku č. 2/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností vzalo na vědomí odstoupení pana Petra Weisse z členství Osadního výboru Jílovec a jmenovalo do funkce člena Osadního výboru Jílovec paní Janu Slívovou Rada města Fulneku po projednání na své 5. mimořádné schůzi konané dne rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. 67-SZ-037 z Nadace Partnerství, se sídlem Údolní 33, Brno, na realizaci projektu Obnova ovocné aleje Jestřabí (příspěvek ve výši Kč) Rada města Fulneku po projednání na své 6. plánované schůzi konané dne rozhodla vypovědět v souladu s ust. 711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku nájem bytu č. 3 o velikosti 4+1, standardní kvality, na nám. Komenského čp. 9 ve Fulneku, s tříměsíční výpovědní lhůtou vypovědět v souladu s ust. 711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku, nájem bytu č. 8 o velikosti 2+1, standardní kvality, na ul. Fučíkova čp. 170 ve Fulneku, s tříměsíční výpovědní lhůtou že nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky Výměna oken v domě čp. 214, ul. 1. máje, Fulnek předložila firma NOVAKOKNA Petr Novák, Dukelská 242/17, Bílovec že nejvýhodnější nabídku na realizaci akce Oprava fasády domu čp. 165, ul. Fučíkova, Fulnek předložila firma Mořkovský CZ, Jerlochovice 120, Fulnek že nejvýhodnější nabídku na realizaci akce Oprava fasády domu čp. 171, ul. Fučíkova, Fulnek předložila firma Mořkovský CZ, Jerlochovice 120, Fulnek uzavřít smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky k bytovému domu čp. 394 ve Fulneku se společ- 2

3 ností INKAZ, s.r.o., se sídlem Ostrava, na pozemcích parc. č. 1531/1 zast.pl. zbořeniště, parc. č. 1533, ost. pl. ost. kom. a parc. č. 1688, ost. pl. ost. kom. v k.ú. Fulnek poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Fulneku na rok společnosti Děcko, o.p.s., Nový Jičín, ve výši Kč na zajištění nákladů na dopravu handicapovaných dětí z města Fulneku do speciální ZŠ a MŠ v Novém Jičíně - ZO Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín, o.s., Stanici pro záchranu volně žijících živočichů a středisku ekologické výchovy v Bartošovicích ve výši Kč na zajištění provozu záchranné stanice - Sjednocení organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočce Nový Jičín, ve výši Kč na činnost organizace poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Fulneku na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2011 těmto subjektům a v této výši: SDH Vlkovice Kč, SDH Děrné Kč, SDH Fulnek Kč, SDH Jerlochovice Kč poskytnout dotaci ve výši 50 tis. Kč SDH Fulnek na zajištění oslav 150. výročí vzniku SDH v našem městě zadat veřejnou zakázku Výběr poskytovatele služeb spojených s provozováním elektronického nástroje a k automatickému hodnocení nabídek schválila užití znaku města Fulneku v rámci aktualizace velkoplošných informačních map firmou RAFFAEL-art, se sídlem Červený Kostelec, část Lhota 62 podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Místo pro odpočinek, sport a setkávání občanů v Děrném do grantového řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost uzavření smlouvy o partnerství na projektu Místo pro odpočinek, sport a setkávání občanů v Děrném mezi městem Fulnek, se sídlem nám. Komenského 12, Fulnek, a o. s. K PRAMENŮM, se sídlem Děrné 80, Fulnek podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství, program Podpora prevence před povodněmi, podprogram Podpora zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích, na realizaci projektu Suchý poldr Fulnek Jerlochovice podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Oplocení sportovního hřiště do grantového řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost uzavření smlouvy o partnerství na projektu Oplocení sportovního hřiště mezi městem Fulnek, se sídlem nám. Komenského 12, Fulnek a o.s. K PRAMENŮM, se sídlem Děrné 80, Fulnek uzavřít mandátní smlouvu s firmou K arel Horáček, se sídlem Dolní Moravice, Rýmařov, kdy předmětem smlouvy je výkon technického dozoru při realizaci projektu MŠ Jerlochovice zateplení objektu a ekologický způsob vytápění Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města jsou uveřejněna na webových stránkách města Bc. Jana Mocová starostka Pohled za dveře nové radnice Nazírat je možné oknem, avšak vstupovat je možno pouze dveřmi. Domnívali jsme se, že špinění výsledků práce předešlého zastupitelstva a vedení radnice ve volební kampani fulneckým okem skončilo. Bohužel paní Mocovou proklamovaná tlustá čára zůstala pouze proklamací, a tedy nelze jinak než se bránit a na zveřejňované informace ve Fulneckém zpravodaji reagovat. Nové vedení radnice nás nutí vracet se před rok 2002, za připomínku stojí: povodně 1997, Ladoňka, plynofikace Jerlochovice apod. Impulsem možná k novým emocím na dalších zasedání zastupitelstev jsou některé mystifikující informace v komentářích paní Mocové o umístění suchého poldru v Jerlochovicích a o autokempu v článku pana Kvity. Nechceme si s novým vedením vyřizovat účty přes média, avšak nově je třeba připomenout problematický prodej třípokojového bytu snížením ceny oproti znaleckému posudku. Tím město přišlo o čtvrt miliónu Kč. Dále zpochybňujeme dle starostky úspěšné výběrové řízení na zateplení Mateřské školy v Jerlochovicích. Snížení nákladů na téměř polovinu projektované ceny se nepochybně projeví v rozpočtu města placením víceprací, ale i na kvalitě odvedeného díla. Pokud jde o kauzu autokemp, jako bývalá rada jsme udělali dvě chyby, to přiznáváme. První chybou bylo, že jsme rozhodli pouze o příspěvku na nákup barev, ředidla a štětců v hodnotě téměř Kč na nátěry střech a veškerého zařízení autokempu. Vezmeme li v úvahu, že se zde nachází 30 objektů i skutečnost, že hodnota kempu je 15 mil. korun, pak tato částka představující investici do majetku města za 8 let je kapkou v moři. To, že rada nedotáhla odpuštění placení nájemného pro rok 2010, považujeme za chybu druhou. Kdo viděl, v jakém stavu se autokemp nacházel po povodních v roce 2009, tedy před uzavřením nájemní smlouvy, a poté, co byl na nemalé náklady nájemce pana Dukaye takřka vyzvednut z popela, nemůže soudit. Ptáme se autora článku, kdy naposledy autokemp viděl. Pokud píše o porušení smlouvy týkající se údržby kempu, pak namísto, aby střílel od boku, měl se poradit s odborníky. Dověděl by se totiž, že takovýto rozsah prací nelze považovat za obvyklou údržbu spojenou z provozem. Pokud autor článku uvádí výhodnější pronájem paní Němečkovou, pak je pravdou, že výše nájemného činila 60 tisíc korun ročně. Zapomněl však uvést, že správa majetku (pokračování na straně 4) Informace pro podnikatele V rámci navázání spolupráce mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou žádáme fyzické osoby a právnické subjekty o poskytnutí údajů o firmě, podnikatelské činnosti. Základní informace a kontaktní údaje zasílejte na popř. na adresu Městské informační centrum ve Fulneku, Sborová 81, Fulnek. Vaše údaje budou také využity k aktualizaci databáze podnikatelů na webových stránkách a k vytvoření registru podnikatelů pro oblast zadávání zakázek. Ing. Gabriela Zaoralová vedoucí OVV 3

4 Pohled za (pokračování ze strany 3) města Fulneku, která autokemp spravovala, mnohem větší částku investovala do údržby. Autor článku pan Kvita by se měl v pracovní době spíše zabývat rozvojem autokempu. Navázat na jednání předchozího vedení s firmami týkající se opravy koupaliště a jeho zázemí, nebo hledat nové možnosti a dotační tituly k jeho obnově a zachování. Možná by tím spíše naplnil své předvolební sliby a sliby svých koaličních partnerů, tj. obnova kempu v Jerlochovicích. Naše rozhodnutí po volbách bylo nechat nové vedení v klidu pracovat do doby, kdy podle uzavřené koaliční smlouvy, jejíž obsah by občany jistě zajímal, měli předložit občanům návrh rozvoje města. Na tom se nic nemění. Zatím však nové vedení pouze hledá chyby a prodává výsledky práce bývalého vedení. Budeme dále klidnou a konstruktivní opozicí, pokud bude jednáno jiným způsobem než takovým, na jaký byla dnešní koalice zvyklá jednat v době, kdy byla opozicí. Ing. Josef Dubec, Mgr. Jiří Dener, Jaroslav Štekbauer, Jan Marek, Miroslav Kopřiva, Jiří Bartek, František Šindler Granty na rok 2011 Žadatel Název projektu Doporučená Celkem výše grantu za žadatele Comenius Fulnek EDU and ART Fulnek Český červený kříž, oblastní spolek N. J., ZO Lukavec Vánoční besídka a vánoční dílna Český rybářský svaz Fulnek Rybářské závody dětí a mládeže Český svaz včelařů, ZO Fulnek Prevence proti moru včelího plodu a vápnění plodu Dechová hudba Děrničanka, Stará Ves 113, Bílovec Činnost souboru v roce Eko-info centrum Ostrava, pobočka Fulnek Tvořivá odpoledne EICO ročník FULNEK FEST Hudební festival Fulnekfest Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Odry Činnost střediska v roce K PRAMENŮM, Děrné Mateřské centrum Sedmikráska K PRAMENŮM, Děrné Den pro rodinu Modelářský klub SMČR, LMK Děrné Soutředění modelářské mládeže Modelářský klub SMČR, LMK Děrné Výstava modelů Modelářský klub SMČR, LMK Děrné Činnost leteckomodelářského klubu Myslivecké sdružení Fulnecko, Vlkovice Dětský den, Den Země, Krása přírody a zvěře v ní OV Děrné Kulturní a volnočasové aktivity v obci Děrné OV Jílovec Sportovní vyžití dětí o prázdninách, vánoční besídka obce Jílovec v roce OV Lukavec Tradiční končiny s pochováním basy OV Lukavec Sportovní den dětí a ukončení prázdnin SDH Děrné Oddíl mladých hasičů a dorostu SDH Děrné celoroční činnost SDH Fulnek, oddíl mladých hasičů a dorostu Soutěž mladých hasičů v okrese Nový Jičín SDH Fulnek, oddíl mladých hasičů a dorostu Celoroční činnost oddílu mladých hasičů a dorostu SDH Jerlochovice Poznávání města Fulneku a okolí, volnočasová činnost mladých hasičů SDH Jerlochovice Kulturní a sportovní akce pořádáne SDH Jerlochovice SDH Jílovec Oslavy 85. výročí založení SDH v Jílovci SDH Lukavec 25. ročník hasičské soutěže Terénní vlna, oslava 125 let založení SDH v Lukavci SDH Lukavec 16. ročník hasičské soutěže Mikulášská soutěž SDH Stachovice Noční pohárová soutěž SDH Vlkovice Činnost kroužku mladých hasičů v roce SDH Vlkovice Společenské akce pro děti (maškarní ples, pálení čarodějnic, mikulášská nadílka SŠ Šenov u N. J., odloučení prac. prakt. vyučování Fulnek Technický kroužek pro žáky ZŠ z Fulneku SŠ Šenov u N. J., odloučení prac. prakt. vyučování Fulnek Šikovné ruce

5 T. O. TOUHY Akce pro veřejnost T. O. TOUHY Zálesácký oddíl TJ Družstevník Děrné Masopustní průvod masek vesnicí TJ Fulnek, oddíl stolních tenistů Pořádání dvou bodovacích celostátních turnajů žáků mládeže a dorostu TJ SOKOL Lukavec Turnaj v malé kopané, oslava 90 let TJ SOKOL ( ) Základní článek Hnutí Brontosaurus Učení zážitkem a zážitek z učení aneb letní tábor dětem Kolovrátek Fulnek Fulnecka ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek Literární projekt ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek Gymnastický víceboj žáků 1. až 5. ročníků ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek Květ zdraví ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek Štafetový běh ZŠ a MŠ T. G. M. Fulnek Aktivní rok v MŠ ZŠ J. A.K. Fulnek Olympiáda fulneckých škol a škol z blízkého okolí v lehkoatletických disciplínách ZŠ J. A. K. Fulnek Šikovné tvořivé děti ZŠ J. A. K. Fulnek Poznávání regionu ZŠ J. A. K. Fulnek Recitační soutěž ZŠ J. A. K. Fulnek Školní tradice ZŠ J. A. K. Fulnek Škola v přírodě ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku, 10. ročník ZŠ J. A. K. Fulnek Soutěžní výtvarná výstava Barvy fantazie 500 ZŠ J. A. K. Fulnek Pěvecká soutěž O zlatou notu ZUŠ J. A. K., Studénka Zahradní slavnost ve Fulneku pro žáky ZUŠ, jejich rodiče, přátele a příznivce ZUŠ ZUŠ J. A. K., Studénka Písničková soutěž Jen tak si zpívám ZUŠ J. A. K., Studénka 60. výročí ZUŠ ve Fulneku CELKEM ZA ROK Schválená výše finančních prostředků v Kč v rozpočtu města na rok 2011: Kč Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku (FRB) poř. číslo účel půjčky Zastupitelstvo města Fulneku schválilo na svém zasedání dne vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulneku na rok V rámci tohoto výběrového řízení mohou žádat občané či právnické osoby, vlastnící rodinný dům, bytový dům či byt na území města Fulneku včetně místních částí, o tyto druhy půjček: Termín podání žádostí je od lhůta splat. v letech úrok v % p.a. max. výše půjčky v tis. Kč 1 obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let /dům 2 obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let zateplení obvodového pláště u domu staršího 5 let výměna výplní otvorů (oken, dveří) u domu staršího 10 let /byt, 60/dům 30/byt, 60/dům 50/byt, 100/dům 5 izolace domu staršího 10 let /dům 6 zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu a při výstavbě nového domu /dům 7 zřízení plynového nebo elektrického topení včetně přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu výměna elektroinstalace u domu staršího 10 let výměna ústředního vytápění (rozvody, otopná tělesa) u domu staršího 10 let /byt, 60/dům 20/byt, 40/dům 20/byt, 40/dům 10 vestavba bytu do půdního prostoru /dům 11 zřízení kanalizační nebo vodovodní nebo plynové přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /dům do s tím, že půjčky bude možno čerpat od do Tiskopisy a další informace je možno získat na Městském úřadě ve Fulneku v kanceláři č. 53 u Ing. Goldové nebo na webových stránkách tel Ing. Goldová, odbor finanční Změna zákona o cestovních dokladech Městský úřad ve Fulneku na základě zákona č. 197/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech oznamuje, že: - od se ruší zápisy dětí mladších 10 let do pasu rodiče - k končí platnost zápisu dítěte v pasu rodiče Zuzana Berlinská, OVV 5

6 Město Fulnek OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 3/2011 Tajemnice Městského úřadu Fulnek vyhlašuje v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí(ho) Stavebního úřadu Městského úřadu Fulnek Druh a charakteristika práce: řídí a kontroluje činnost odboru v oblastech přenesené působnosti v souladu s organizačním řádem Městského úřadu Fulnek sleduje veškerou stavební činnost v územním obvodu stavebního úřadu, vodoprávního úřadu a silničního správního úřadu MěÚ Fulnek zabezpečuje dohled na stavbách kontroluje, zda jsou stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce a zařízení prováděny dle stavebního zákona a příslušných právních předpisů Zařazení: vedoucí úředník požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru Místo výkonu práce: Město Fulnek Předpokládaný nástup: podle dohody po ukončení výběrového řízení 05/2011 Požadované vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Jiné požadavky: výhodou praxe 3 roky v činnosti stavebního úřadu územně samosprávného celku, praxe jako vedoucí zaměstnanec, zvláštní odborná způsobilost podle vyhl.č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení schopnost analytického a koncepčního myšlení, flexibilita komunikativnost, zodpovědnost morální a občanská bezúhonnost uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet) řidičský průkaz skupiny B orientace v zákonech č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů souvisejících s výkonem činnosti stavebního úřadu. Platové zařazení: 10. platová třída, platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Povinné náležitosti přihlášky a požadované doklady: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče profesní životopis se zaměřením na popis dosavadní praxe a zkušenosti v oboru úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání kopie případného osvědčení o absolvování dalšího vzdělání nebo kurzu v oboru výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce osvědčení vydané Ministerstvem vnitra ČR podle 4 odst.1 zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů nevztahuje se na občany narozené po čestné prohlášení podle 4 odst. 3 zák. č. 451/1994 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů nevztahuje se na občany narozené po Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče. Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu: Městský úřad Fulnek, k rukám tajemnice, nám. Komenského 12, Fulnek do hod. v uzavřené obálce označené názvem Výběrové řízení vedoucí Stavebního úřadu Městského úřadu Fulnek NEOTVÍRAT, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Všechny součásti přihlášky, které si uchazeč osobně nevyzvedne do 14 dnů po skončení výběrového řízení, budou skartovány. Bližší informace: Ing. Lvová tel.: Ve Fulneku dne Ing. Ludmila Lvová, v. r., tajemnice městského úřadu 6

7 DERATIZACE Z důvodu prevence před zvýšením výskytu hlodavců, kteří jsou škodliví a epidemiologicky významní, přistupuje město Fulnek ke koordinaci deratizace na území města Fulneku a přilehlých obcí. Město Fulnek, zastoupené Technickými službami města Fulnek, p. o., vyzývá každého vlastníka nebo správce objektu, kanalizace, horkovodů, kontrolních šachet, kolektorů apod., aby zajistil deratizaci na svém nebo svěřeném majetku na vlastní náklad pro vyšší účinnost jednotně v měsíci dubnu V zájmu zajištění úspěchu celé akce doporučujeme vlastníkům, nájemcům a správcům provést následující opatření: - otvory vedoucí k potencionálním hnízdištím potkanů pevně utěsnit - opravit netěsnosti či poškozené zdivo, zejména u sklepních prostor a hospodářských objektů - utěsnit prostupy okolo rozvodů teplé a studené vody, plynu, ústředního topení apod. - větrací otvory, kanalizační vpusti apod. zajistit vhodnou mříží nebo jinak zabezpečit - zajistit těsnost okenních a dveřních otvorů do prostor, kde se mohou hlodavci zdržovat, případně oplechovat spodní část dveří - odstranit všechny rumiště a skládky, které mohou hlodavcům poskytovat úkryt - zajistit nádoby na odpad před možným přístupem hlodavců, vyměnit nádoby poškozené a netěsnící, udržovat čistotu okolí - zajistit položení nástrah v jednotném termínu (určeném výše) Speciální deratizace může provádět pouze osoba, jejíž způsobilost je stanovena zvláštním předpisem. Technické služby města Fulnek, p. o., v rámci akce poskytují občanům možnost zakoupit si schválené malospotřebitelské balení přípravku Lanirat G, a to přímo v areálu Technických služeb města Fulnek, p. o., Bílovecká 532, Fulnek. Cena za 1 kg je 120 Kč, ale je možno zakoupit i menší balení. Prodej bude probíhat: od 1. dubna do 30. dubna Více informací podá paní Dočkálková Martina, tel.: , Od 1. dubna začne ve městě fungovat zpětný odběr elektrozařízení Město Fulnek ve spolupráci s Technickými službami města Fulnek, p.o., bude pro občany a podnikatele od 1. dubna zajišťovat novou službu zpětný odběr použitých elektrozařízení. V areálu technických služeb je možné ZDARMA odevzdat: velké a malé domácí spotřebiče chladničky, pračky, myčky, mikrovlnky, vysavače, topinkovače, žehličky, elektrické zubní kartáčky atd. elektrozařízení televize, počítače, tiskárny, kopírky, kalkulačky, telefony, videokamery, rádiové soupravy atd. osvětlovací zařízení trubicové zářivky, kompaktní zářivky atd. elektrické a elektronické nástroje a hračky vrtačky, pily, videohry a jejich ovladače, dálkově ovládané hry atd. použité baterie tužkové baterky z dálkového ovládání, knoflíkové baterky s náramkových hodinek, dobíjecí akumulátory z mobilních telefonů atd. Zpětný odběr bude zajišťován prostřednictvím firem Elektrowin a.s., Elektrolamp s.r.o., Asekol s.r.o., Ecobat s.r.o. Bližší informace podá paní Dočkálková, tel.: , martina. Elektrozařízení můžete ZDARMA odevzdat v areálu Technických služeb města Fulnek, p.o., ul. Bílovecká 532, Fulnek od 1. dubna 2011 ve dnech: Pondělí Středa Odevzdávání použitých elektrozařízení v rámci sběrových dnů bude omezeno!!! Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP OBNOVA OVOCNÉ ALEJE JESTŘABÍ Město Fulnek vás srdečně zve na jarní výsadbu ovocné aleje v Jestřabí. Přijďte si vysadit svůj STROM, který přispěje ke zlepšení vzhledu a funkce místní krajiny. S Vaší pomocí vysadíme 60 nových ovocných stromků. KDY: , dopoledne, sraz v 8.30 u hřbitova v Jestřabí KDE: Jestřabí u Fulneku, polní cesta vedoucí z obce směrem ke hřbitovu KDO: Účastnit se mohou všichni. Děti, rodiče, prarodiče, místní zájmové spolky a sdružení, zaměstnanci MěÚ, zastupitelé a radní města Fulneku, podnikatelé všichni, kteří chtějí přispět ke zlepšení místní krajiny S SEBOU: dobrou náladu, 1 pár rukou, kdo má rýč, lopatu, rukavice Stromky a výsadbový materiál je zajištěn BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA ODBORU ÚR A ŽP U PAVLY MAŠTALÍŘOVÉ, TEL.: NEBO ELENY VAHALÍKOVÉ, TEL.: MĚSTO FULNEK, nám. Komenského 12, Fulnek, IČ: , tel.:

8 Sčítání lidu pohled do historie a současnosti V letošním roce se uskuteční sčítání lidu, domů a bytů, které patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. V souvislosti s touto událostí nahlédneme ve stručnosti do historie tohoto významného aktu a jeho návaznosti na demografický vývoj našeho města. Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. První známé sčítání lidu se datuje do doby let před naším letopočtem v Mezopotámii, více podložené šetření proběhlo kolem roku 500 př. n. l. v armádě perské říše. Na našem území se soupisy obyvatel uskutečnily již ve středověku, kdy byly prováděny k vojenským a daňovým účelům. Z počátku tady zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II. Na území dnešní České republiky jsou známy berní rejstříky a seznamy ze 14. až 17.století. V historii samostatného Československa proběhlo sčítání lidu v letech 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1991, v samostatné České republice pak v březnu Za významný mezník lze označit datum 13. října 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Tento patent vzbudil u lidu vlnu dohadů. Prostí lidé neměli s panskými dekrety příliš dobré zkušenosti, a tak byli naplněni obavami, co se stane s lidmi, které kantoři a panští úředníci zapisovali do lejster. Nic se nestalo, jen o rok později, kdy bylo sčítání provedeno, bylo v novinách napsáno, že Čechy mají 1,95 miliónů lidí. V tehdejší době vládlo v zemi nevolnictví a panstvo rozhodovalo o celkových osudech poddaných. Lidé se nesměli stěhovat do jiné části země, museli žádat o svolení k sňatku a nesměli bez svolení vrchnosti vysílat své děti do učení a škol. Z tohoto sčítání lidu vyplynulo, že se již zacelily ztráty způsobené třicetiletou válkou. Vypukla však nová válka s Pruskem tzv. Slezská válka, a tak při dalším sčítání v r bylo již napočítáno opět méně 1,67 mil. duší. V roce 1770 stoupl počet obyvatel na 2,5 mil. a z té doby se dochoval také údaj o městě Fulneku. Žilo v něm tehdy obyvatel. Při studiu historie narazíme na zprávu, že to bylo poslední sčítání lidu, které provedly výlučně světské úřady. V následujících letech se na sčítání podílely i instituce církevní. O 10 let později bylo v Čechách napočítáno o 60 tisíc lidí více, zato však údaj o našem městě chybí. Objevil se až o 20 let později v r. 1800, kdy bylo napočítáno obyvatel. Netrvalo však dlouho a po skončení napoleonské bitvy u Slavkova se do Fulneku dostali ruští a rakouští vojáci, kteří zde zřídili lazarety. Do města dovlekli tyf a na jeho následky zemřelo na přelomu let Technické služby města Fulnek, p. o. ve spolupráci s Autovrakovištěm Ženklava pořádají dne Ke každému odevzdanému automobilu bude vystaveno potvrzení pro trvalé vyřazení z evidence vozidel. Nepojízdné automobily bude možno odvézt přímo z místa, kde jsou odstaveny. Akce se uskuteční v areálu Technických služeb města Fulnek, p. o. Tel.: , Mobil: , ČIŠTĚNÍ MĚSTA V měsíci dubnu budou technické služby provádět strojní čištění města a místních částí ve městě 230 lidí. Této zákeřné nemoci podlehli všichni vojáci, obsluhující personál a spousta obyvatel v okolí. V pozdějších letech se počet obyvatel Fulneku udržuje na úrovni roku V roce 1803 dosahuje počet obyvatel 3 045, v r , v r a v r obyvatel. Od roku 1831 se sčítání konalo pravidelně každé tři roky. Tento stav trval až do roku 1869, kdy se na doporučení mezinárodních statistických kongresů započalo s pravidelnými desetiletými intervaly. Výjimku tvořila léta 1869, 1921 a V roce 1940 se v důsledku II. světové války sčítání lidu neprovádělo. Při sčítání lidu 15. února 1921(první československé sčítání lidu) bylo ve městě napočteno obyvatel. Z toho 411 Čechů (14,6 %), Němců (85 %) a 13 jiných (0,4 %), hlavně Židů a Poláků (1). Sčítání v roce 1930 je zajímavé tím, že se dochovaly údaje o početnosti české menšiny. Z celkového počtu lidí se k české národnosti přihlásilo 654, tj. 19,16 %. Všechny až dosud uvedené údaje se týkaly samotného města Fulneku, neboť Jerlochovice byly až do josefínských reforem tzv. klášterní obcí, spadající pod fulnecký augustiniánský klášter. Po katastrofálním zničení města na sklonku II. světové války a po odsunu Němců trvalo celé desetiletí, než město dosáhlo počtu obyvatel. V letech probíhal soupis obyvatelstva. Další sčítání proběhlo v r V roce 1961 bylo již napočítáno (2) a v r obyvatel. Oba údaje jsou již včetně Jerlochovic, které se staly součásti města. Při sčítání lidu v r měl Fulnek obyvatel (3). Zde je nutno podotknout, že Směrný územní plán Fulneku počítal do r s nárůstem do obyvatel. Dne 1. ledna 1976 započala první etapa integrace obcí. K Fulneku byly přičleněny obce Stachovice, Vrchy a Jestřabí. Ve druhé etapě obce Vlkovice s osadou Dolejší Kunčice, Děrné s osadou Kostelcem a obec Lukavec. Ve III. etapě obec Hladké Životice a obec Kujavy s osadami Pohořílky a Jílovcem. Pro informaci a porovnání uvedu stručný přehled o sčítání lidu v letech 1980 a

9 Ke dni bylo v celé ČSSR provedeno sčítání lidu, domů a bytů. Fulnek byl rozdělen do 32 sčítacích a do 6 revizních obvodů. Současně se sčítáním byly zjišťovány vybrané údaje k založení centrálního registru občanů. Sčítání mělo získat nové informace pro poznání vývoje naší společnosti a vytvořit tak předpoklady pro úspěšné řízení rozvoje národního hospodářství a společnosti, zvláště pro zpracování plánů na příští období (4). Provedené sčítání zjistilo, že na území velkého Fulneku to je včetně jeho integrovaných částí bylo v době sčítání: trvale bydlících osob z toho: mužů žen občanů bylo v době sčítání přítomných 441 občanů dočasně nepřítomných (voj. pres. služba apod.) 88 osob dočasně přítomných bez trvalého pobytu návštěva Součástí tohoto sčítání byl průzkum zaměřený na: - věkové složení obyvatel - počet ekonomicky aktivních občanů - národnostní složení - zjištění o využití jednotlivých domů - druhy domů (rodinné, družstevní, státní ) - stáří domů - údaje o jednotlivých bytech - vybavení bytů (koupelna, vodovod, topení) - celkové vybavení domácnosti (chladnička, autom. pračka, černý nebo bar. televizor, vlastnictví chat popř. domků určených k rekreaci, motocykl, os. automobil (garážovaný, negarážovaný). Poslední sčítání lidu, domů a bytů proběhlo v roce Uskutečnilo se již v souladu s metodickými doporučeními OSN a Statistického úřadu Evropského společenství (Eurostatu) opětovně formou sebesčítání, tj. každá osoba vyplňovala za sebe, za své děti, případně za další osoby domácnosti příslušné sčítací tiskopisy. Celkem bylo zjišťováno 26 údajů o osobách, 18 údajů o bytech a bydlení a 12 údajů o domech, a to pomocí tří formulářů: Sčítacího listu osob, Bytového listu a Domovního listu. Sčítání bylo zaměřeno především na: - celkový počet obyvatel podle pohlaví, stavu, věku, vzdělání, národnosti, vyznání - ekonomická aktivita obyvatel podle odvětví, vyjíždění do zaměstnání - počet domácností podle typu - domovní a bytový fond - technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení Podle provedeného sčítání bylo v roce 2001 ve Fulneku vč. integrovaných obcí obyvatel z toho žen, mužů, obyvatelstvo 15leté a starší, národnosti české, 221 moravské, 22 slezské, 108 slovenské, 7 romské, 12 polské, 51 německé, 3 ukrajinské. Výstupy ze zpracovaného sčítání r byly tradičně bohaté. Ze získaných údajů bylo zpracováno unikátní dílo české statistiky nazvané Historický lexikon České republiky. Tento lexikon zachycuje dlouhodobý vývoj sídel a osídlení na našem území počínaje rokem 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání, až do roku Letošní sčítání lidu, domů a bytů přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání. Při letošním sčítání bude oproti poslednímu o 7 údajů méně. Nebude se zjišťovat vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Sčítáním se zjišťují nejen základní údaje o osobách, domech a bytech v členění až po nejmenší územní jednotky, ale především údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, protože nejsou uceleně evidovány v žádném informačním systému veřejné správy. Patří sem zejména: - údaje o počtu a složení domácností - údaje o úrovni bydlení - vzdělání - zaměstnání - dojížďka do zaměstnání a do škol - národnost a náboženská víra Při letošním sčítání se Český statistický úřad pokusí poprvé v historii zmapovat situaci lidí bez domova (kolik lidí je bez domova a kdo vlastně tito lidé jsou). Jan Leopold Hay Dne 22. dubna 1735 se ve Fulneku narodil Jan Leopold rytíř z Haye. Informace o tomto významném rodákovi je uvedena v propagačním materiálu MIC Fulnek, ale v povědomí obyvatel Fulneku není příliš znám. Když jsem pracoval jako průvodce v kostele sv. Josefa, přišla návštěva z Hradce Králové, která se mne na něj ptala. I když jsem o fulneckém rodákovi něco věděl, byl jsem překvapen jejich znalostmi a zvláště informací, že by měl být pochován na jerlochovickém hřbitově (později jsem náhrobek hledal, ale nenašel). Je sčítání lidu užitečné, nebo jde jen o vyhazování peněz? Tato otázka byla položena na webových stránkách. Odpověď: 20 % užitečné, 80 % vyhazování peněz. Vaše odpověď může být rovněž různá. Pravdou je, že sčítání je pro každý stát velmi důležité a potřebné, avšak způsob provedení a náklady (2,5 miliardy z toho propagační kampaň pod názvem Budoucnost se počítá 25 milionů Kč) na tento výzkum je v době úspor docela luxus. Přemýšlivý občan si ovšem v době počítačů a různých čipů nemůže odpustit dotaz: proč státní byrokrati nemají už dávno propojeny databáze a statistici nečerpají z nich? Proč to jde například ve Švédsku, Nizozemsku, Dánsku, Finsku a na Islandu? Odpověď je jednoduchá je to v zákoně. Doufejme, že naši zákonotvůrci si to již konečně uvědomí a že příští sčítání v roce 2020 se uskuteční za pomoci tzv. základních registrů s využitím úspornější a modernější informační technologie. Josef Pavlíček Poznámky: 1) Mnozí Češi tehdy ještě svou národnost zapřeli. Českou menšinu tvořili hlavně dělníci z Pollakovy a Karglovy textilky a zemědělští dělníci z fulneckých velkostatků. 2) Počet je uveden i s přechodnými obyvateli. Z toho bylo 170 německé národnosti, 104 cikánské a 51 jiné (rumunské, maďarské, polské, ukrajinské). 3) Zpracováním dlouhodobých údajů o osídlení našeho města a nejbližšího okolí se zabýval Jaromír Peterek. Starší vývoj za období zachytil ve svém díle Dr. Adolf Turek. V roce 1978 vydal federální statistický úřad přehledný a velmi dobře zpracovaný Retrospektivní lexikon obcí, podle něhož lze vcelku snadno a rychle uspořádat potřebná data za celou naši správní oblast. 4) Uvedeno v dobových záznamech Nyní nějaké informace z internetu: Po studiích filosofie a teologie v Olomouci byl 23. září 1758 vysvěcen na kněze. V roce 1770 se stal děkanem kapituly v Kroměříži (byl i vtipným společníkem malého Mozarta během jeho nemoci v Olomouci, kde s ním hrával karty). V roce 1775 se stal proboštem kapituly v Mikulově, a proto byl povýšen do šlechtického rodu. V Mikulově se dostává do kontaktu s osvíceným reformním katolicismem, a proto byl v roce 1777 císařovnou Marií Terezií jmenován do vyšší dvorské komise, která se měla zabývat (pokračování na straně 10) 9

10 V letošním roce uplyne 100 let od narození jedné z významných osobností poválečné historie Fulneku Petra Kadlčíka Narodil se 31. března 1911 v Kurovicích, okres Kroměříž. Do obecné školy chodil v Bartošovicích, kde byl jeho otec panským zahradníkem. Měšťanskou školu navštěvoval v Příboře, kde rovněž vystudoval učitelský ústav. Učitelskou způsobilost pro měšťanské školy získal v Ostravě v roce Svou učitelskou dráhu začal na menšinových školách bývalého okresu Český Těšín v Mostech u Jablunkova, v Ropici, v Horní Lomné a v Jablunkově. Když byl v roce 1939 vyhoštěn jako český učitel z Těšínska, působil jeden měsíc ve Frenštátě p. R. a pak byl ustanoven učitelem v Holešově. V období okupace naší vlasti bydlel v obci Všetuly u Holešova. Od ledna 1944 do 9. května 1945 byl obecním důvěrníkem zpravodajem tajné civilní a vojenské organizace při štábu partyzánské brigády Jan Žižka. Po osvobození se přestěhoval do Fulneku, kde působil jako učitel, později ředitel školy. V listopadu 1945 byl zvolen předsedou městského národního výboru. Před sebou měl nemalý skoro neřešitelný úkol obnovy města, které bylo ze 70 % zničeno válečnými událostmi. Společně s JUDr. Jaromírem Špačkem se mu podařilo přesvědčit členy koordinační komise válkou postižených měst o obnově města. Velký podíl měl rovněž na obnově škol, získal učitele a zajistil jim ubytování. Starousedlíky i dosídlence aktivizoval k odklizení trosek, k obnově a nové výstavbě města Komenského. Aktivně zajišťoval a podílel se na vydávání nálepek, plakátů a článků v novinách včetně výzev v rozhlase pod heslem Pomozte Fulneku. Za pomoci tehdejšího Památkového ústavu v Praze bylo započato s adaptací budovy, ve které Komenský žil a pracoval. Po dlouholeté práci bylo v roce 1954 otevřeno muzeum jako Památník J. A Komenského. Od roku 1962 je národní kulturní památkou, která je však v současné době ve velmi špatném stavu. Působením v různých funkcích (předseda MěNV ve Fulneku, předseda Okresního národního výboru (ONV) ve Vítkově, poslanec ONV, učitel a ředitel školy, správce Památníku J. A. Komenského) přispěl významně k znovuvybudování města. Jan Leopold Hay (pokračování ze strany 9) uklidněním valašského povstání (1777 až 1780). V roce 1780 jej císařovna jmenovala biskupem královéhradeckým. Jako biskup podporoval rozšíření tolerančního patentu. Josef II. jej jmenoval v roce 1782 komisařem pro rozšíření patentu ve východních Čechách. V roce 1786 vysvětil na kněze Josefa Dobrovského, s nímž byl v přátelských vztazích. V roce 1787 nechal postavit diecézní dům a o rok později založil minoritský klášter v Hradci Králové. J. Leopold Hay umírá 1. června 1794 v Chrástu. Ještě jedna poznámka na závěr: Dá se ještě zjistit, zda informace, že J. L. Hay byl pochován v Jerlochovicích, je pravdivá? Milan Raška Dnešní Fulnek je dokladem, že prvotní nadšení přineslo úspěch. S bratrem Květoslavem se zabýval minulostí Fulneku, hlavně obdobím působení J. A. Komenského v našem městě. Vznikla tak řada článků a přednášek, které ve svém souhrnu přispěly k obnově, výstavbě a konečné konsolidaci města Fulneku v poválečném období. Za tuto mimořádnou činnost obdržel mnohá uznání. Petr Kadlčík zemřel 23. března Josef Pavlíček Hasiči 150 V letošním roce si fulnečtí hasiči připomenou významnou událost: oslaví 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Fulnecký sbor byl založen roku 1861 jako první na Moravě. Chtěli bychom na stránkách Fulneckého zpravodaje alespoň trochu informovat naše spoluobčany o historii našeho sboru. Samostatně v několika kapitolách. První kapitola: Významné události sboru v datech 1861 založení sboru 1901 účast na oslavách v Novém Jičíně 1911 oslavy 50. výročí založení sboru 1960 pochvalné uznání MěNV za zásluhy o výstavbu města Čestné uznání OV SPO za aktivní činnost let od založení nedochovaly se záznamy 1962 Čestné uznání OV SPO za zapojení do soutěže žňových hlídek mládeže na ochranu úrody v r ( ) 1963 Čestné uznání města: Za dlouholetou cílevědomou činnost ve prospěch obyvatel 1963 Čestné uznání města u příležitosti oslav 670. výr. založení města 1971 Medaile Za příkladnou práci 1975 poprvé zájezd do Sobotky navázání družby 1977 Uznání MěNV, ocenění dlouholeté práce pro občany místo v městské soutěži o nejaktivnější organizaci Pořádali jsme okresní kolo hry Plamen mladých hasičů První soutěž o Putovní pohár družby Sobotka Fulnek 1981 Medaile Za zásluhy 1982 Pořádání krajského kola hry Plamen mladých hasičů Výstava z historie hasičství u příležitosti krajského kola Plamene 1985 Čestné uznání I. stupně u příležitosti 40. výročí osvobození Fulnek 1986 Čestné uznání SPO Praha, zahájení výstavby nové PZ místo v soutěži o nejaktivnější organizaci města místo v soutěži o nejaktivnější organizaci města slavnostní otevření nové PZ 1990 nový název Sbor dobrovolných hasičů 1991 Oslavy 130. výročí založení sboru Medaile Za mimořádné zásluhy 1997 děkovný list hejtmana MSK za pomoc při povodních 2000 umístění sošky sv. Floriána na schodišti (+schránka s pamětihodnostmi) 2001 pořízení histor. praporu sboru u příležitosti 145. výročí založení SDH obdržel Čestný prapor SH ČMS 2002 účast fulneckých hasičů na likvidaci povodňových škod v Čechách (povodí Vltavy) 2004 obdrželi jsme stuhu k praporu u příležitosti oslav 140. výročí založení prvního českého Sboru dobrovolných hasičů 2006 oslavy 145. výročí založení sboru 2009 převzetí Zlatého záchranářského kříže za zásah u železniční nehody ve Studénce ( Praha, za účasti prezidenta ČR p. V. Klause) 10

11 Zimní projektové vyučování v prvních třídách V měsíci lednu jsme se my, malí žáčci z 1. tříd naší školy T. G. Masaryka učili se sněhuláčkem Sněhuldou. Svezli jsme se po slovní klouzačce, počítali jsme sněhové koule, Třeťáci se v hodinách prvouky seznamují s naším městem a jeho okolím, vyhledávají aktuální informace o kulturním a sportovním vyžití, památkách. Učí se orientovat na mapě Fulneku a zjišťují původ názvů jednotlivých ulic. Ve čtvrtek 10. března je čekalo velké překvapení návštěva radnice a povídání se starostkou a místostarostou města. Nejdříve nás přivítala paní tajemnice, která nás provedla jednotlivými odbory a stručně dětem vysvětlila, jaké nové písmenko D jsme se naučili pomocí zimní pohádky. Přišel se na nás podívat i velký živý sněhulák, se kterým jsme si zazpívali veselé písničky. Sněhuldu jsme si i vyrobili a namalovali. V únoru k nám přilétl havran Pírko se svými kamarády. Užili jsme si společně spoustu legrace a naučili mnoho nového. Moc se nám líbilo zimní počítání s vránou Krákalkou. Havran Oskar nás učil číst nová písmenka K a R. S havranem Pírkem jsme si procvičovali psaní. Naučili jsme se nové vraní písničky a básničky. Domů jsme odnesli papírovou nafouknutou vránu, kterou jsme si vyrobili v hodinách pracovních činností. Už se těšíme na březen a jeho karnevalové veselí a první jarní den. žáčci 1. tříd ZŠ a MŠ T. G. Masaryka a paní učitelky Šaflová a Kešeláková TŘEŤÁCI NA RADNICI Gymnastická soutěž na 1. stupni T. G. Masaryka Ve středu 9. března 2011 proběhla na naší škole pod dozorem přísné, ale spravedlivé poroty gymnastická soutěž žáků 2. B, 3., 4. A, 4. B a 5. třídy. Soutěž probíhala v kamarádské atmosféře a všichni cvičenci podávali maximální výkony. Předcházela tomu pečlivá příprava v hodinách TV přeskoky přes kozu, nacvičování sestavy na žíněnce, na lavičce či kladině. Mnozí si za své výkony odnesli pěkné ceny, všichni cvičící sladkou odměnu. Mezi nejúspěšnější druháky patřili Stanislav Derka a Adéla Dubcová, z třeťáků to byla jednoznačně Dita Dimiděnková, ve čtvrtých třídách se nejvíce dařilo Anežce Matůšů a Elišce Balagové, v páté třídě zvítězila Vendula Ferencová. Vítězům blahopřejeme a všem ostatním držíme palce příští rok. Miroslava Gelnarová, vedoucí projektu záležitosti je na úřadě možné vyřizovat. Prohlédli jsme si matriku, obřadní síň, kancelář paní starostky. Během povídání v zasedací síni paní Mocová a pan Kvita odpovídali na zvídavé otázky dětí, které zajímala například náročnost jejich profese, plány do budoucna, ale také splnění tří přání zlatou rybkou nebo nejoblíbenější místa ve Fulneku. Děti byly zvídavé, dospělí trpěliví a vstřícní. Touto cestou ještě jednou děkujeme za příjemné dopoledne a drobné odměny, které děti dostaly. třídní učitelka Eva Kapolková ZŠ a MŠ TGM Fulnek 11

12 Sdružení rodičů a školní družina při ZŠ T. G. Masaryka Vás zvou na MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se koná v sobotu 2. dubna 2011 od hodin v prostorách velké tělocvičny Připraveno je kolo štěstí, tombola, bohaté občerstvení. Těšíme se na Vás! Vstup pouze v papučkách! Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Fulnek, příspěvková organizace vyhlašuje ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FULNEK U SÝPKY 289 a odloučených pracovišť: MŠ JERLOCHOVICE MŠ DĚRNÉ MŠ STACHOVICE ve dnech do zveme na týden otevřených dveří se zápisem do MŠ prohlídka tříd v době a od Kritéria pro přijetí do MŠ pro zápis v dubnu 2011 pouze: dítě po absolvování stanovených očkování dítě na celodenní docházku. Přijmeme přednostně: 1. předškoláka 2. dítě s trvalým pobytem v obci a přilehlých částech 3. dítě od tří let, které je schopno plnit kritéria předškolního vzdělávání 4. dítě zaměstnaných rodičů Lyžařský a snowboardový kurz na naší škole Už se stalo tradicí, že převážně žáci sedmých ročníků ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek vyjíždějí na přelomu ledna a února na lyžařský a snowboardový kurz. Tentokrát jsme strávili začátek února na svahu Ralíška na Horní Bečvě. Pod vedením 3 instruktorů se 26 žáků zdokonalovalo ve dvou lyžařských družstvech, pod vedením Mgr. Hany Hilscherové a Sabiny Svobodové. Třetí družstvo bylo snowboardové pod vedením Mgr. Libora Kvity. Sněhu bylo dostatek pouze na sjezdovce, kde bylo uváděno až 80 cm výšky sněhové pokrývky. Sníh byl kombinovaný Ve středu 16. března se na celém 1. stupni neučilo. Důvodem byl celodenní projekt Den s pohádkou, zaměřený na rozvoj čtenářských dovedností, který pro své žáky připravily paní učitelky 1. stupně. V průběhu prvních tří vyučovacích hodin pracovaly jednotlivé třídy se stejným textem neznámé pohádky z knihy Zdeňka Svěráka, ale různými způsoby domýšleli děj, předvídali jeho pokračování z klíčových slov a rozstříhaných obrázků, pohádku dramatizovali a ilustrovali, neznámá slova hledali ve slovníčku. Starší žáci si zahráli na spisovatele a pustili se do vymýšlení vlastních pohádek a básniček na zadané přírodní s technickým, proto byly podmínky k výcviku přímo ideální. Lyžařský výcvik byl ukončen čtvrtečním slalomem, který úspěšně absolvovali všichni účastníci kurzu. Vítězové byli odměněni diplomem a sladkostmi. Oplatek za snahu dostali všichni ostatní závodníci. Myslím, že náš pobyt na horách proběhl vcelku bez problémů a splnil v plné míře cíl naučit se lyžovat nebo se v lyžování zdokonalit a totéž platilo i pro žáky na snowboardu. ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek Mgr. Libor Kvita Projektový Den s pohádkou na 1. stupni ZŠ T. G. M. téma, ti mladší z písmen názvu pohádky skládali nová slova. Pracovalo se ve skupinách i samostatně. Velmi zajímavá byla pro žáky společná prezentace v tělocvičně školy, kde si mohli všichni porovnat i poslechnout, co se dá z jednoho textu pohádky vytvořit. Vše, co tento den v jednotlivých třídách vzniklo, mohou návštěvníci zhlédnout ve vestibulu naší školy. Dětem dopoledne rychle uběhlo a už teď se těší na další společný projekt naší školy, který proběhne v dubnu ke Dni Země. 1. stupeň ZŠ TGM 12

13 Základní umělecká škola informuje Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, Butovická 376, tel , pobočka Fulnek, Kostelní 110, tel.: , Naše úspěchy v okresním kole soutěže ZUŠ: klavír: Dne 23. a 24. února v ZUŠ Nový Jičín. Do okresního kola jsme poslali deset klavíristů. Získali jsme pět prvních míst, z toho dva postupy do krajského kola a pět druhých míst. Navíc získala Eliška Jeřábková z Fulneku zvláštní ocenění poroty za mimořádnou interpretaci současné skladby. 1. místo získali: Radka Fárková, vyučuje Bohumíra Hrubišová, Robin Galia, vyučuje Renata Talpová, Kateřina Milichová, vyučuje Renata Talpová. 1. místo s postupem do krajského kola získaly: Karolína Vojkůvková, vyučuje Bohumíra Hrubišová Eliška Jeřábková, vyučuje Bohumíra Hrubišová 2. místo získaly: Magda Feilhauerová, vyučuje Bohumíra Hrubišová Helena Hanáčková, vyučuje Martin Vozar Viktorie Imrichová, vyučuje Renata Talpová Barbora Hoňková, vyučuje Bohumíra Hrubišová Petra Sokolová, vyučuje Bohumíra Hrubišová akordeon: Dne 1. března na naší ZUŠ ve Fulneku. Největším úspěchem bylo 1. místo s postupem do krajského kola, které získala Zuzana Kasalová, žákyně paní učitelky Naděždy Borodové. I další dva soutěžící reprezentující naši školu dosáhli pěkného úspěchu, když oba obsadili 2. místo ve svých kategoriích. Byl to Filip Zavadil, svěřenec paní učitelky Naděždy Borodové a Michaela Konečná, žákyně paní učitelky Lubomíry Vlkové. Dne jsme k MDŽ uspořádali Koncert nejmenších muzikantů. Vystoupili tito hudebníci (v závorce jméno vyučujícího): Na akordeon zahrála Klára Bučková (Xenie Hélová), na klavír sestry Jana a Lucie Omamíkovy (Jelena Ryšavá), (pokračování na straně 14) Rallye... A jedem! Ve středu se uskutečnil v ZŠ J.A.K. ve Fulneku V. ročník Rallye... A jedem! s autíčky na dálkové ovládání. A bylo se na co dívat! Naši jezdci byli připraveni. A tady jsou vítězové v chlapecké kategorii: 1. místo Štěpán Kuschner, 2. místo Vojta Divinec, 3. místo Martin Přívětivý. Děvčata se umístila takto: 1. místo Natálie Kašpárková, 2. místo Natálie Divincová, 3. místo Marie Štěpánová. Ani tento rok se rodiče nenechali zahanbit: 1. místo pan Kuschner, 2. místo pan Kašpárek, 3. místo paní Horáková. Velmi děkujeme fě Jan Marek a rodině Josefa Cibulce, také děkujeme městu Fulnek, panu Zlámalovi a paní Zelinkové za hodnotné ceny pro soutěžící. Rovněž děkujeme všem soutěžícím i divákům, kteří přišli a strávili s námi pěkné odpoledne. Mgr. Jana Divincová, ZŠ J. A. K. Fulnek 13

14 fulnecký zpravodaj duben 2011 Základní umělecká (pokračování ze strany 13) Robin Galia a Viktorie Imrichová (Renata Talpová), Kristina Mičulková a Tereza Bechná (Martin Vozar), na kytaru Jaromír Feilhauer a Jiří Kellner (Libor Beseda), Ondřej Zelenka (Zdeněk Vlk), na altovou zobcovou flétnu Viktorie Miturová (Xenie Hélová), na lesní roh Metoděj Šůstek (Martin Maléř), zazpívaly Michaela Kubínová a Michaela Sadílková (Zdeněk Novák). Koncert byl velmi pestrý a mladí umělci ukázali, že se máme na co těšit i v příštích letech. Dne 16. března se v nově zrekonstruovaném sále ZUŠ konalo okresní kolo kytarové soutěže. I my jsme měli svá želízka v ohni, takže jsme se těšili, jak to všechno dopadne. Sponzorem soutěže byla již tradičně MUDr. Naděžda Zewdyová. Ceny byly uděleny těmto žákům: 1. místo: Jiřímu Kellnerovi, 1. místo s postupem do krajského kola: Jaromíru Feilhauerovi, Martině Haubeltové, Mileně Šolcové a Petru Usvaldovi. 3. místo: Ondřeji Zelenkovi, Jitce Jarošové a Haně Priviczerové. V komorních hrách bylo uděleno ocenění: za 1. místo s postupem do krajského kola: Mileně Šolcové, Haně Švedové a Markétě Švedové; za 2. místo: Haně Priviczerové a Pavlíně Priviczerové. Blahopřejeme všem oceněným žákům a jejich pedagogům Zdeňku Vlkovi a Liboru Besedovi. Postupujícím do krajského kola držíme palce, ať jim to dobře dopadne. Zveme vás na dubnové akce: V sobotu bude v 17 hodin koncert největších talentů obce Jistebník v DK. Vystoupí i náš SWING BAND ZUŠ J. A. Komenského. V sále ZUŠ J. A. Komenského ve Fulneku proběhnou v dubnu tyto ročníkové předehrávky: v hodin 1. ročník uvádí: Hrubišová Bohumíra v hodin 2. ročník uvádí: Petřík Roman v hodin 3. ročník uvádí: Panáčková Milena v hodin ročník uvádí: Beseda Libor v hodin ročník uvádí: Mgr. Mudříková Martina Pro všechny zpěváky a příznivce zpěvu v yhlašujeme soutěž STUDÉNECK Á SUPERSTA R. Pr vní kolo proběhne v úter ý od 14 do 18 hod. v sále ZUŠ n a B u t ov i c ké u l ic i. Předem nahlaste jméno, školu, věk a píseň, kterou chcete zpívat. Nejúspěšnější účastníci získají odměnu a postup do dalšího kola. Akce je podpořena grantem města Studénka. PaedDr. Zdeněk Novák, ředitel ZUŠ Městské kulturní centrum Fulnek, p.o. pro vás připravilo: WORKSHOPY Monika Kostková a Zdenka Ohnheiserová od do h Tvorba organzových kvítek, broží, sponek cena kurzu 200 Kč materiál v ceně kurzu vás zvou na prodejní výstavu Pro potěšení ručně vyráběné svíčky a energetické obrázky od do h Vyšívání velikonočních přání, záložek drátované šperky, doplňky a ručně vyráběná bižuterie cena kurzu 150 Kč materiál v ceně kurzu a v do h Pletení z papíru, výroba košíčku zajíček, pletení věnečku na zavěšení a jiných velikonočních dekorací cena jednoho kurzu 200 Kč materiál v ceně kurzu Veškeré dotazy a přihlášky na kurzy zasílejte na Přihlášky zasílejte nejpozději týden před začátkem určeného kurzu. 14 Fulnek, kaple sv. Rocha Výstava se koná od do Otevírací doba od do hod. Vernisáž: v hod.

15 Psi umístění v záchytných kotcích města Fulneku ASTA stáří cca 8 let Rasa něm. ovčák Barva černá s hnědou Velikost střední Délka srsti střední Povaha milá, má ráda společnost KIKINA stáří cca 2 roky Rasa kříženec Barva černá s hnědým pálením a bílou náprsenkou Velikost malá Délka srsti krátká Povaha bojí se lidí ZORA stáří cca 3 roky Rasa špic Barva bílá s černými znaky Velikost střední Délka srsti střední Povaha skáče, jinak přítulná REK stáří cca 4 roky Rasa kříženec rotvajlera Barva hnědá vlkošedá Velikost velká Délka srsti krátká Povaha dobrý hlídač Informace o psech umístěných v záchytných kotcích města Fulneku, příp. jejich osvojení zajišťují Technické služby města Fulnek, p. o. ANDY stáří cca 2 roky Rasa kříženec zlatého retrívra Barva hnědá Velikost velká Délka srsti krátká až střední Povaha nemá rád malé děti FILIP stáří cca 3,5 roku Rasa hrubosrstý jezevčík Barva černá s pálením Velikost malá Délka srsti krátká Povaha milá, má rád společnost BUFÍK stáří cca 6 let Rasa kříženec Barva černá s bílou náprsenkou Velikost malá Délka srsti střední Povaha má rád společnost Při odebrání psa 10 kg krmiva zdarma!!! MIC informuje Městské informační centrum nabízí zdarma propagační materiály (ČJ, AJ, NJ, RJ, polština) vydané Moravskoslezským krajem za finanční podpory Evropské unie: Top atraktivity Moravskoslezského kraje, Nej výlety Moravskoslezského kraje a Moravskoslezský kraj plný zážitků. Naleznete zde tipy na výlety pro celou rodinu, přehled historických a technických památek našeho kraje apod. Další nabídkou je Morava a Slezsko cykloprůvodce a Morava a Slezsko průvodce pěšího turisty (ČJ, NJ, polština). Pavlína Vráblová, Městské informační centrum Po stopách díla Františka Kledenského Městské Městské kulturní centrum centrum Fulnek Fulnek a Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace a Muzeum pro vás připravili dne 10. března 2011 v salonku si Vás dovolují pozvat na přednášku MKCF PO přednášku STOPÁCH pana DÍLA Radka Polácha, FRANTIŠKA spoluautora KLEDENSKÉHO projektu Malíř Kravařska František Kledenský, Horní brána a masopustní průvod v roce 1826, František Kledenský, akvarel, ze sbírky Muzea Novojičínska, p. o. Čtvrtek 10. března 2011, hodin Městské kulturní centrum Fulnek Po stopách díla Františka Kledenského. Výstava představila z větší části neznámé dílo regionálního malíře, vedutisty a fulneckého rodáka Františka Kledenského, který unikátním způsobem zdokumentoval život na Kravařsku na přelomu 18. a 19. století. Z jeho díla se do dnešních dnů dochovalo více než 250 kreseb, které jsou významným ikonografickým pramenem pro etnografy, historiky, památkáře i vlastivědné badatele. Přednášku přišlo navštívit 18 osob, kterým tímto chceme poděkovat za projevený zájem a velký dík patří také panu Poláchovi za uskutečnění přednášky. Eva Kočí, kulturní referentka 15 Přednáší: Radek Polách spoluautor projektu Malíř Kravařska František Kledenský

16 V. ročník škola hrou SUDOKU Městské kulturní centrum Fulnek, p.o., ve spolupráci s o. s. Comenius Fulnek, připravilo dne v sále MKCF již pátý ročník škola hrou Sudoku. V letošním roce se zapojilo celkem 9 škol z blízkého okolí: ZŠ Komenského 754, Vítkov, s 5 žáky, ZŠ J. A. K. Fulnek se 4 žáky, DD Loreta, Fulnek, se 4 žáky, ZŠ Komenského 68, Nový Jičín, s 10 žáky, ZŠ T. G. M. Fulnek s 10 žáky, ZŠ Opavská 22, Vítkov, s 10 žáky, ZŠ Komenského 701/3, Bílovec, s 10 žáky, ZŠ Pohořská 8, Odry s 8 žáky, ZŠ Komenského Odry s 6 žáky. Nejvíce úspěšnou školou byla Základní škola Komenského 701/3 z Bílovce s největším počtem vyhodnocených žáků. V. ročníku Sudoku se zúčastnilo 9 škol s počtem 67 žáků. Celkem bylo osloveno 55 škol. V odpoledních hodinách téhož dne proběhlo v salonku MKCF Sudoku i pro dospělé, kterého se zúčastnilo 7 osob. Všem soutěžícím děkujeme za účast a doufáme, že se zapojí do soutěže i příští rok. Vyhodnocení: Kategorie A třída 1. místo Michaela Kubánková, Komenského701/3, Bílovec 2. místo Ondřej Řeháček, Komenského 701/3, Bílovec 3. místo Jan Krutílek, ZŠ T. G. M. Fulnek Kategorie B třída 1. místo Tereza Filipíková, Komenského Vítkov 2. místo Nikola Nohelová, Komenského Bílovec 3. místo Andrea Býmová, ZŠ T. G. M. Fulnek Kategorie dospělí 1. místo Ing. Dušan Schindler 2. místo Jana Španihelová 3. místo Petr Šulek Zdravý životní styl Pohyb Do zdravého životního stylu patří také samozřejmě pohyb. Pokud kouknete do knížek plných teorie, dostane se vám doporučení, abyste se pohybové aktivitě věnovali alespoň půl hodiny denně. V praxi nelze říci, že každý člověk musí denně makat ve fitku půl hodiny každý jsme originál pro lidi žijící v rodinném domku to může být odklízení sněhu, posečení zahrady nebo úklid rozlehlých prostor. Při pohodlném životě ve městě je však potřeba zařadit pohybové aktivity ať už je to procházka či fitko zkrátka cokoli, u čeho vydržíte a co vás bude bavit a vašemu tělu dělat dobře. Bez pohybu totiž zlenivíte po tělesné i duševní stránce. Upadnete do apatie, začnete tloustnout, zkrátí se vám šlachy, povolí svaly, vnitřní orgány se obalí nebezpečným tukem, ztratíte kondici, takže vyjít pár schodů bude nepřekonatelný problém. Při cvičení se uvolní z těla endorfiny, tzv. hormony štěstí, pohyb a pořádné aktivní cvičení pročistí vaši hlavu, zapomenete na celodenní problémy. Jde jen o to, najít si tu správnou aktivitu právě pro sebe. Pokud počasí nedovolí dělat dlouhé procházky nebo se projet na kole, je spousta dalších aktivit pěkně v teplíčku a pod odborným dozorem lektora. Pro nadšence pořádného zápřahu a tance se zrodila zumba, která je nyní velice oblíbená pro svou atmosféru a hudbu v rytmu latiny, nebo můžete využít stálici na sportovním poli aerobic, který může mít spoustu forem jedná se především o rytmické cvičení s posilováním (aerobic body styling), známý a oblíbený je také spinning jízda na stacionárním kole, který je vhodný nejen jako zimní příprava na cyklistiku, ale také jako cvičení se zvyšováním vaší tělesné kondice. Lidé, kteří se rádi po práci protáhnou a chtějí ještě něco víc pro ty je ideální cvičení s posilováním vnitřních svalů pilates, cvičení s velkými míči nebo různé druhy jógy. Pro ty, kteří nemají rádi skupinová cvičení a spíše preferují samostatný trénink, je vhodné fitness. V moderních fitness nenajdete jen pouhou činkárnu, ale důležitým prvkem je tzv. cardio zóna jedná se o běžecké pásy, cross trenéry, rotopedy, steppery, které jsou velice vhodné pro správné zahřátí těla, pro posílení srdce a v neposlední řadě také pro zvýšení kondice. Další důležitou součástí fitness jsou posilovací stroje. Neméně důležitým prvkem ve fitness je obsluha, která vám jistě poradí, jak správně cvičit. Vidíte, možností je spousta, ten, kdo aktivně sedí u televize a tvrdí, že nemá čas ani peníze na to, aby sportoval ten lže sám sobě, protože sport není o obsahu peněženky, ale o rozhodnutí a přístupu ke svému životu. Dejte svému tělu pohyb a už se nezadýcháte do schodů a zažijete spoustu krásných okamžiků se svými novými přáteli. Žaneta Kopřivová Fotbal Fulnek o.s. přípravka 2 Starší a mladší přípravka Fotbalu Fulnek absolvuje druhou fázi zimní přípravy na nadcházející soutěžní ročník jaro V minulém vydání Fulneckého zpravodaje jsem se zmiňoval mimo jiné o úspěších jednotlivých věkových kategorií v minulých obdobích, o příčinách ekonomických problémů, o nutnosti podpory sportující mládeže a jejího ozdravování a hlavně o zodpovědném přístupu při rozdělování veřejných dotací z rozpočtu města na rok 2011 po studené válce mezi radními a zastupiteli města TJ FK Fulnek. Nadále platí výzva pro rodiče, aby svěřili své děti narozené r do fotbalových přípravek. Ke kladným událostem patří dohoda mezi TJ Fulnek a Fotbal Fulnek o.s. o opětovném využívání tělocvičny v zimním období pro všechny věkové kategorie fotbalových družstev. Toho plně využívá starší a mladší fotbalová přípravka, a mohou tak i nadále pokračovat v přípravě pravidelně 2x týdně po st od do hod. Současnou náplní přípravy je tělesný rozvoj, všeobecná obratnost, vytrvalostní rychlost 16

17 a výbušnost. V závěrečné třetině tréninkové jednotky se zaměřujeme na herní činnost. Součástí přípravy jsou i halové turnaje, kterých odehrajeme celkem šest. O prvním, který se odehrál v Kopřivnici a který jsme vyhráli, jsem už informoval v minulém vydání Zpravodaje. Další turnaj o přeborníka okresu starších přípravek jsme odehráli v Bílovci, kde jsme z osmi družstev skončili třetí po zvláštním postupovém systému. Vítězné družstvo z Nového Jičína jsme v posledním utkání turnaje porazili 4 : 1. Přesto byl turnaj pro nás úspěšný, nejlepším hráčem byl vyhlášen Zdenek Čonka. Výsledky: Fulnek Bílovec (0:5), Fulnek Libhošť (2:1) Vašina Daniel 2 góly, Fulnek Hradec (2:2) Seidler David 1, Vašina Daniel 1, Fulnek Odry (3:1) Čonka Zdenek 2, Bosák Matěj 1, Fulnek Kopřivnice (1:3) Čonka Zdenek 1, Fulnek Jeseník (3:1) Čonka Zdenek 2, Vašina Daniel 1, Fulnek N. Jičín (4:1) Bosák Matěj 3, Čonka Zdenek 1. Následující turnaj starších přípravek proběhl v Hradci n. Moravicí za účasti osmi družstev ve dvou skupinách. Naši skupinu jsme vyhráli a postoupili jsme až do semifinále. Toto utkání jsme také úspěšně zvládli, ale finále s Frýdkem- -Místkem jsme po velkém boji prohráli 1:2. Nejlepším hráčem a střelcem turnaje se stal opět náš Zdenek Čonka s 9 brankami. Výsledky: Fulnek Hoštice (4:1) Čonka Zdenek 2, Bosák Matěj a Vašina Daniel po 1, Fulnek Hranice (5:2) Čonka Zdenek 3, Bosák Matěj 2, Fulnek Slavkov (2:1) Čonka Zdenek 2, Fulnek Hradec (1:0) Bosák Matěj, Fulnek Bílovec (0:1), semifinále: Fulnek Hněvošice (2:1) Čonka Zdenek 1, Bosák Matěj 1, finále: Fulnek Frýdek Místek (1:2) Čonka Zdenek 1. Čtvrtý turnaj jsme pořádali v našem prostředí za účastí čtyř oddílů po dvou družstvech starší a mladší přípravka Fulnek, Odry, Hradec n. Moravicí, sloučené a smíšené družstvo (děvčata s chlapci) Holčovice-Třebovice. Systém turnaje je naším patentem, který už přebírají i Odry, spočívajícím v tom, že hodnocení je prováděno celkově za oddíl a ne jako kategorie, tzn. výsledky starší a mladší přípravky jednotlivých oddílů se sčítají. O vítězství v tomto turnaji jsme bojovali s hosty z Hradce n. M. neúspěšně, protože měli celkově vyrovnanější družstva v obou kategoriích. My jsme se více opírali o výkonnost naší starší přípravky. Ve skupině jsme s Hradcem prohráli a ve finálovém utkání jsme zase vyhráli my. Rozhodla hra mladších přípravek a obě utkání jsme prohráli. Výsledky: nejlepším brankářem starší přípravky byl vyhlášen Michal Šimlík, nejlepším hráčem ml. přípravky byl vyhlášen Leoš Jaglarz. St. Přípravka: Fulnek Hradec (1:3) Čonka Zdenek 1, Fulnek Odry (3:1) Čonka Zdenek 1, Šerek Ondřej 1, Vašina Daniel 1, Fulnek Holčovice (8:0) Čonka Zdenek 2, Bosák Matěj 2, Hrnčíř Tobiáš 1, Seidler David 1, Šesták Tomáš 1, Vašina Daniel 1, finále: Fulnek Hradec (1:0) Čonka Zdenek 1. Ml. přípravka: Fulnek Hradec (0:3), Fulnek Odry (5:2) Jaglarz Leoš 4, Klempár Pavel 1, Fulnek Holčovice (3:1) Jaglarz Leoš 3, finále: Fulnek Hradec (0:9). Umístění: 1. TJ Hradec n. Moravicí, 2. Fotbal Fulnek o.s., 3. TJ Odry, 4. TJ Tatran Holčovice-Třebovice. Předposlední turnaj o přeborníka okresu mladších přípravek proběhl v neděli v Bílovci. V tomto turnaji se nám vůbec nedařilo a skončili jsme na desátém místě. Výsledky: Fulnek Odry (1:1) Klempár Pavel 1, Fulnek Kopřivnice 0:5, Fulnek Studénka 0:3, Fulnek Bílovec B 0:2, Fulnek Tísek 0:1, Fulnek Frenštát 0:6. Šestý a poslední turnaj starší a mladší přípravky nás čeká v neděli v Odrách. Po těchto turnajích se snad už dostaneme na přírodní povrch, abychom se mohli připravovat i po herní stránce. Na turnajích nás reprezentovali za st. přípravky: Šimlík Michal, Hrnčíř Tobiáš, Pírek Daniel, Šebesta Jakub, Šesták Tomáš, Vašina Daniel, Bosák Matěj, Čonka Zdenek, Chrástecký Aleš, Seidler David, Šerek Ondřej. Ml. přípravka: Strnadel Jan, Hellebrandová Nikol, Kamas Jan, Sehnal Ondřej, Šupola Erik, Cibulec Marian, Jaglarz Leoš, Klempár Pavel, Fojtík Jakub, Jozek Daniel, Juřík Vojtěch. Co se týká odehraných turnajů, konstatujeme, že probíhaly za kvalitních podmínek s velmi dobrým organizačním zajištěním s řadou hodnotných ocenění. Při rozmluvách s účastníky turnaje, který jsme organizovali my, jsme byli hodnoceni vysoko poháry pro všechny oddíly, upomínkové předměty se sportovní tématikou pro individuality, dorty pro oddíly, kopací míče pro oddíly, balíčky (pokračování na straně 18) Ženy ze života a díla Jana Amose Komenského Občanské sdružení Comenius Fulnek a Muzeum Novojičínska, p. o. si vás dovolují pozvat na přednášku emeritního ředitele Muzea Komenského v Přerově, PhDr. Františka Hýbla, věnovanou ženám ze života a díla J. A. Komenského. Akce se uskuteční v oratoři kostela sv. Josefa ve Fulneku v pátek 8. dubna 2011 v 17. hodin. Akce je finančně podpořena v rámci projektu Edu & Art Fulnek 2011 grantem města Fulnek a Nadace OKD. Pavlína Vráblová, Comenius Fulnek, o. s. Nabídka bezplatné zápůjčky Občanské sdružení Comenius Fulnek nabízí pro neziskové organizace a občany Fulnecka bezplatné zapůjčení profesionální řezačky, sešívačky a sešívačky s dlouhým ramenem. Bližší informace naleznete na webových stránkách popř. podá Ing. Věra Lošáková na tel Comenius Fulnek, o. s. Vynášení smrti ze vsi Občanské sdružení Comenius Fulnek v rámci projektu Edu & Art Fulnek 2011 ve spolupráci s panem Václavem Davidem připravuje v Lukavci na Smrtnou neděli 10. dubna 2011 Vynášení smrti ze vsi. Zahájení průvodu vesnicí je ve hodin z prostranství na začátku vesnice Lukavec (před domem č.p. 5). Drobné občerstvení je zajištěno. Akce je finančně podpořena v rámci grantu městem Fulnek a Nadací OKD. 17

18 Fotbal Fulnek (pokračování ze strany 17) sladkostí pro každé družstvo a bohaté občerstvení pro soutěžící včetně zajištěného bufetu pro návštěvníky. Příjemným bylo kladné hodnocení od starosty Holčovic, který byl členem výpravy sloučeného družstva Holčovice-Třebovice. Záporné připomínky byly na sportovní halu, která asi dnes už přestává vyhovovat podmínkám pro kolektivní sporty menší hrací plocha, schází časomíra a ozvučení, pro přípravu i sportovní vybavení. A propos Sáblíková chce rychlobruslařský ovál, proč my bychom ve spojení s Petrou Kvitovou nehledali možnosti vybudování sportovní víceúčelové haly nebo rekonstrukci stávající tělocvičny ve prospěch sportovního vyžití mládeže a občanů regionu i s využitím dotací z EU. Tím, co je výše uvedeno, nechci říct, že si nevážíme současných možností, je to pouze myšlenka. V závěru hodnocení domácího turnaje chceme moc poděkovat opět rodičům a tradičním sponzorům za pomoc při organizování, a to jmenovitě: za celotýdenní spolupráci při přípravě turnaje a obětavost v průběhu vlastního turnaje manželům Šebestovým, jejich dceři a paní Orlíkové, ještě jednou díky! Rodičům za dovoz pochutin z vlastních zdrojů, dík patří těmto sponzorům: Michal Berger, David Sukup, Roman Drozd, Lumír Šrom, Vlasta a František Fojtíkovi, Lenka a Luboš Hluší, František Šindler, Miroslav Štrbák, Aleš Zeman, Tomáš Dušek, Jiří Šlajtr, Martin Glončák, Ing. Věra a Milan Weiszovi, Jaroslava Weberová, Jan Blaheta, Zdenek Kouba, ing. Josef Krystek, Ludmila Šromová, Bohumil Batala, dále to jsou jednotlivci, kteří si nepřejí být zveřejněni. Někteří podnikatelé, se kterými jsem hovořil, by se za jiných okolností také zapojili, ale za současného přístupu vedení města k podnikatelům nebudou podporovat žádné akce pořádané na území města. Problém mám i s tím, že ve dvou vydáních Fulneckého zpravodaje (únor, březen) není v komentářích starostky zmíněna podpora mládeže v žádné oblasti včetně sportující mládeže. Je zmíněno, že byly podány žádosti o dotace na realizaci dětských hřišť, ale mám obavy, aby tato hřiště nesloužila chovatelům psů. Mimo to jsem nezaregistroval, že by realizaci dětských hřišť schválila nebo o ní rozhodla rada města. Pokud tomu tak bylo v minulosti, tak se omlouvám. V březnovém vydání Fulneckého zpravodaje v komentáři starostky paní starostka cituje prof. Milana Zeleného, dobrou náladu i smutek nosíme v sobě. Jen a jen na nás záleží, zda jsme ochotni udělat něco pro to, aby nás dobrá nálada provázela každodenním životem. Musím konstatovat, že i když mě trenéřina baví a mám z ní radost, nosím v sobě smutek i přes to, že se snažím, aby mne dobrá nálada také provázela i po 55leté aktivní činnosti ve sportu, včetně 10leté práce s mládeží. Souhlasím, že paní starostka oprávněně a bez diskusí děkuje policii, hasičům, učitelům i zástupcům TJ, ale jsme tady i my, kteří pracujeme s mládeží, a to nejen s mládeži ve Fotbalu Fulnek o.s., a to mě mrzí. Dotýká se mne rozhodnutí rady města o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na r pouze ve výši 486 tis. korun pro Fotbal Fulnek o.s. s osmi soutěžícími družstvy a 120 aktivními členy. Z našeho rozpočtu, který činí necelý 1 mil. korun, převedeme do TJ Fulnek 160 tis. korun ročně za pronájem hřiště a tělocvičny. Nabízí se otázka, kde na to vzít? Domnívám se, že ne všechny finanční prostředky z příjmů z hracích automatů a jiných příjmových zdrojů byly účelně přerozděleny. Nabízí se i řešení, přerozdělení z radostně ušetřené finanční částky Kč z veřejných zakázek a tím i navýšení dotací i pro Fotbal Fulnek o.s., aby mohl v podmínkách a možnostech konkurovat TJ Fulnek, která zhruba se 60 aktivními členy navyšuje svůj rozpočet o pronájmy tělocvičny, tenisových kurtů a ubytování při využívání svého majetku získaného za symbolickou cenu. Zdůrazňuji, že nejde o útok na TJ Fulnek, ale o kritiku systému rozdělování veřejných dotací z rozpočtu města. Naším cílem je zkvalitnit naši činnost nejen po sportovní stránce, ale mít i jistotu v ekonomické oblasti a tím být i konkurenty pro jiné fotbalové kluby a nechceme se smířit s paběrkováním v nejnižších soutěžích a k tomu nám dopomáhej ekonomická podpora a pochopení. Upravený citát paní starostky: Když někomu nedáš nic, nečekej, že tě na rukou bude nosit, a když od někoho nedostaneš nic, tak na něj nikdy nezapomeň. S pozdravem Sportu zdar a fotbalu zvlášť Jan Stibůrek SDH JERLOCHOVICE Vážení čtenáři Fulneckého zpravodaje, dovolte, abychom vás po menší odmlce opět seznámili s činností našeho sboru. V měsíci lednu se konala valná hromada za účasti starostky města Fulneku Bc. Jany Mocové a místostarosty Mgr. Jiřího Kvity. Přítomni byli seznámeni s hospodařením a činností za uplynulý rok, včetně plánu práce a akcí na rok V práci s mladými hasiči úspěšně pokračujeme. Aktuální počet mladých hasičů našeho jerlochovického sboru je 35. Bohužel nám trochu nepřeje počasí, sníh nám roztál, pak silně mrzlo, takže jsme již několikátý trénink odkázáni na činnost v klubovně. Opravdu se již nemůžeme dočkat teplejšího počasí 18 a sluníčka, abychom konečně mohli vyběhnout ven. Letošní ročník masopustního průvodu, který se konal 5. března, byl opět velmi úspěšný. Do průvodu nás vyšlo zhruba 25 masek, mezi kterými nemohly chybět masky Masopusta, slamáka, kominíka, řezníka, nevěsty s ženichem, medvěda a spousty dalších. Do jerlochovických ulic jsme vyrazili něco po 9. hodině. Cesta kolem celých Jerlochovic to není vůbec snadná. O tom, že akce má v obci již svou tradici, svědčí fakt, že lidé nás vítali ve větším počtu, samotný pochod obcí pak trval neuvěřitelných 7 hodin a naši spoluobčané přispěli opět rekordní částkou. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nás podpořili a pohostili a garantujeme vám, že peníze, které jsme od vás obdrželi, budou použity účelně jak na chod našeho sboru jako celku, tak na mladé hasiče, kterých nyní máme velký počet, což s sebou nese i potřebné náklady. Ve večerních hodinách pak naše akce pokračovala programem s pochováním basy, který se tentokrát konal v MKC ve Fulneku. Atmosféra této akce byla velmi dobrá a lidé se příjemně bavili. Program zahájili naši mladí hasiči, kteří nacvičili úvodní tanec a sklidili velký úspěch. Následujícím bodem programu bylo vystoupení o něco starších hasičů, kteří předvedli odvážný tanec s pánví a ohromili tím především v sále přítomné dámy. Dá se říct, že lidé se váleli

19 smíchem. Finálním bodem programu bylo pochování basy, při kterém jsme tradičně přečetli svědectví, zaznamenané basou, co a kde se na dědině šustlo. Po vykropení nejenom basy jsme ji s úctou pochovali. Těšíme se na další ročník, ale již nyní jsme se naplno pustili do příprav naší další akce, na kterou zveme všechny naše příznivce, a tou je kácení máje. Závěrem prosím dovolte poděkovat sponzorům, kteří nás podporují: především bychom chtěli poděkovat firmě VVM IPSO s.r.o. a jejich vedení, kteří nás podpořili významnou částkou k uspořádání masopustní veselice v MKC ve Fulneku. Děkujeme. SDH Jerlochovice Kalibr Cup 2011 Střední škola, Odry, příspěvková organizace Dne 10. února 2011 se v Lanškrouně konal 11. ročník soutěže KALIBR CUP, kde soutěžily kosmetičky a kadeřnice ve tvorbě make-upu a účesu na téma Punk ještě žije. Kadeřnice lakem a kosmetičky pestrými barvami opravdu nešetřily a během hodiny vytvořily ze svých modelek rebely s bodlinami na hlavách. Nechyběly zde vyčesaná číra, spínací špendlíky, výrazné magické oči a kožené oblečky. Z naší školy jela do Lanškrounu dvě družstva a obě se umístila v první polovině. Ze 42 soutěžících se studentky z novojičínské praxe (Michaela Nguyenová kosmetička, Michaela Svobodová modelka) umístily na 18. místě a z kopřivnické praxe (Kateřina Fojtíková kosmetička, Kristýna Krčmářová modelka) na 9. místě. Toto družstvo postoupilo do celostátního finále. Studentkám gratulujeme a jejich úspěch bereme jako milý dárek k výročí školy. Mgr. Jana Kellnerová Střední škola, Odry, příspěvková organizace Jaro se blíží Pomalu nás začínají oblažovat první paprsky jarního sluníčka a mnozí z nás se již nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím ale také začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů. Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné vypalování trávy je zakázáno, lidé berou toto upozornění na lehkou váhu. Přitom si mnozí nepřipouštějí, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až Kč. Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno (pokračování na straně 20) 19

20 Jaro se blíží (pokračování ze strany 19) provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení, např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. PENZION NA STOVCE Výroční kupón na 15 % slevu Penzion na Stovce vás zve k návštěvě a příjemnému posezení. Po předložení tohoto kupónu vám bude odečtena sleva ve výši 15 % z vaší útraty za jídlo, pití i ubytování. Platnost tohoto kupónu je od do , a to pouze od pondělí do čtvrtku. Samozřejmě platí i při rozvozu jídel, tel a JE TADY PRO VÁS JIŽ DESET LET A NA 100 PROCENT BUDE I DÁL Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla nebo 150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pod názvem Pálení klestí. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše Kč. nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka výchova obyvatelstva Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín Fa: ZDENĚK MAREK BÍLOVEC GAMA VODA PLYN TOPENÍ Tel.: , opravy, montáže, servis plynových spotřebičů, uvedení do provozu, instalatérské práce, montáž měřičů Firma ASOMPO, a.s., nabízí k prodeji sušené stolařské řezivo za zaváděcí ceny: Dub fošny 50 mm Dub prkna 30 mm Kč/m 3 + DPH Kč/m 3 + DPH Sídlo: Životice u Nového Jičína 194, Telefon: , www: 20

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

město FULNEK AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY

město FULNEK AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY 2016-2018 Akční plán na roky 2016-2018 pro město Fulnek: - schválen ZMF usnesením č. 196/09/16 ze dne 22.02.2016, - vznikl v návaznosti na Strategický plán rozvoje města

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í ze 43. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 9. ledna 2016 na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada Č. j.: 03481-1/2016-ERU

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 +NBCTY1143XHY+ Siwiecova 2 130 00 Praha 3 Žižkov Č.j. ABS 4238/2016 R V Praze dne 20. května 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného vedoucí

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2016/119573-G

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - vrchního rady zástupce vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák.

Více

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby Příloha č. 07 usnesení 26. Rady města Stříbra ze dne 09.11.2015 MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby ve smyslu ustanovení zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada vedoucí Ekonomického oddělení služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace Č.j.: API/02692/16 Datum: 15.12.2016

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 531/29/15-540/29/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 531/29/15-540/29/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 29. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 01.10.2015 čís. 531/29/15-540/29/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 2. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 6. 2012 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

město FULNEK VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROKY PRO MĚSTO FULNEK KE DNI

město FULNEK VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROKY PRO MĚSTO FULNEK KE DNI VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROKY 2013-2015 PRO MĚSTO FULNEK KE DNI 31.12.2015 Akční plán na roky 2013-2015 pro město Fulnek: - schválen ZMF usnesením č. 287/12/12 ze dne 06.09.2012, - vznikl v návaznosti

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6)

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Mgr. Ing. Petr Adamec, Mgr. Kristián Šujan (od 15:56 hod. bod č. 6) VÝPIS USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 24. března 2016 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 14 členů zastupitelstva,

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady - interního auditora Agentury pro podnikání a inovace

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady - interního auditora Agentury pro podnikání a inovace Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady - interního auditora Agentury pro podnikání a inovace Č.j.: API/02420/16 Datum: 29.11.2016 Vedoucí služebního úřadu jako služební

Více

USNESENÍ 24. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 24. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 24. schůze Rady města Bílovce, konané dne 13. 05. 2015 Rada města po projednání RM/24/392 program jednání 24. schůze Rady města Bílovec RM/24/393 a) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Č.j.: MMR-41841/2015-94 Datum: 2. 12. 2015 Státní tajemnice Ministerstva pro místní

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 23. 12. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis č. 05/2011 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov

Zápis č. 05/2011 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Obec Jankov část Holašovice Adresa: Jankov 46 373 84 p. Dubné Tel: 387 982 133 Vesnice Jihočeského kraje roku 2009 Zápis č. 05/2011 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Účastníci - zastupitelé:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více