ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon ) Inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice, a.s. Spisová značka: CN/111/CN/14 Č. j.: 2647/14/CN Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona Strana 1 z 26

2 Obsah 1 Zadavatel a administrátor Zadavatel Administrátor Kontaktní osoba ve věci administrace zadávacího řízení Kontaktní osoba ve věcech technických Informace o předmětu veřejné zakázky Název veřejné zakázky Kód CPV Předmět veřejné zakázky Záruční lhůta Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky KVALIFIKACE ZÁJEMCŮ Vymezení kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Ekonomická a finanční způsobilost Prokázání kvalifikace Zahraniční dodavatelé Pravost, stáří a forma dokladů Další informace ke kvalifikaci Důsledek nesplnění kvalifikace ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY NABÍDKA Obecné požadavky Složení nabídky Krycí list nabídky Obsah Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Specifikace předmětu plnění Návrh smlouvy o zajištění inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice Strana 2 z 26

3 6.2.6 Prohlášení Další součást nabídky Subdodavatelé Informace o poskytnutí záručního a pozáručního servisu Harmonogram plnění veřejné zakázky Zájemce uvede v nabídce harmonogram plnění veřejné zakázky viz čl. 2.6 této Zadávací dokumentace Otevírání obálek s nabídkami ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Přístup k zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace je volně přístupná na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2666.html Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí o vyloučení zájemce Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele Vyloučení variantních řešení Další požadavky zadavatele ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘÍLOHY Strana 3 z 26

4 1 Zadavatel a administrátor 1.1 Zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. Kozinova 292, Domažlice IČO: DIČ: CZ Zastoupený: Ing. Alena Vyrutová, ředitelka 1.2 Administrátor Centrální nákup, příspěvková organizace Vejprnická 663/ Plzeň IČO: DIČ: CZ Zastoupená: Ing. Jiřím Heranem, ředitelem 1.3 Kontaktní osoba ve věci administrace zadávacího řízení Mgr. Klára Píchová Tel.: Mob.: Kontaktní osoba ve věcech technických Ing. Pavel Kupilík Tel.: Informace o předmětu veřejné zakázky 2.1 Název veřejné zakázky Inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice, a.s. 2.2 Kód CPV Informační systémy a servery Systémy pro elektronickou poštu Balíky programů a informační systémy Instalace a montáž počítačů a zařízení pro zpracování dat Komunikační sítě Servery Strana 4 z 26

5 Stolní počítač Přenosné počítače Počítačová myš Počítačové klávesnice Pohotovostní zdroje energie Balík programů pro tvorbu dokumentů, kreslení, tvorbu obrázků, plánování a produktivitu 2.3 Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware, licencí software, a to včetně umístění, montáže, instalace, implementace, školení a provedení stavebních úprav nezbytných k modernizaci a implementaci ICT infrastruktury Domažlické nemocnice, a.s. Přehled položek komodit: Označení Komodita Počet K1 Síťová infrastruktura 1 K2 Bezdrátová síťová infrastruktura 1 K3 Virtualizace aplikací a desktopů 1 K4 Poštovní a groupwarový systém 1 K5 Konsolidace a zabezpečení internetového připojení 1 K6 Základní infrastruktura 1 K1 Síťová infrastruktura: konsolidace síťové infrastruktury (sjednocení a zjednodušení správy) a zvýšení její spolehlivosti náhradou zastaralých prvků, redundancí klíčových prvků a cest a zvýšení bezpečnosti zavedením logických sítí (VLAN) a implementací zabezpečeného přístupu do sítě na bázi protokolu 802.1X (viz tabulka níže, označení K1), K2 Bezdrátová síťová infrastruktura: vybudování výkonné, bezpečné a centrálně spravovatelné bezdrátové sítě (WiFi) pro potřeby zaměstnanců nemocnice a pacientů včetně odpovídajícího rozšíření rozvodů LAN, bezdrátová síť musí být připravena na výrazný růst počtu mobilních zařízení (tabletů apod.) využívaných zaměstnanci, jejichž používání se předpokládá v následujících letech (viz tabulka níže, označení K2), K3 - Virtualizace aplikací a desktopů: náhrada nevyhovujícího a nepodporovaného uživatelského prostředí na bázi Windows XP moderním a výkonnějším prostředím na bázi virtualizovaných desktopů a aplikací, zpřístupnění uživatelského prostředí i na mobilních zařízeních, zjednodušení správy Strana 5 z 26

6 koncových zařízení a uživatelského prostředí a centralizace dat (viz tabulka níže, označení K3), K4 - Poštovní a groupwarový systém: náhrada (upgrade) současného nepodporovaného groupwarového systému MS Exchange 2003 na aktuální verzi (viz tabulka níže, označení K4), K5 - Konsolidace a zabezpečení internetového připojení: náhrada nevyhovujícího firewallu nového redundantním řešením kategorie NGF (Next Generation Firewall), zvýšení bezpečnosti zavedením nových technologií a mechanismů - IPS, antivir atd., konsolidace všech dostupných internetových připojení do nového firewallu pro zvýšení propustnosti a dostupnosti internetové konektivity (viz tabulka níže, označení K5), K6 - Základní infrastruktura: náhrada nevyhovující UPS, upgrade nepodporovaných systémů Windows Server a SQL server, rozšíření operační paměti stávajících serverů (viz tabulka níže, označení K6). Podrobná specifikace dodávek včetně služeb a stavebních úprav je uvedena v příloze č. 1 a) Technická specifikace Zadávací dokumentace. Zájemce vyplní přílohu č. 1 a) Technická specifikace (čl. 2.4 Popis povinných parametrů dodávaného řešení) ZD, kde uvede nabízené technické parametry jednotlivých komodit (K1 K6). Zájemce je povinen vyplnit všechny položky dle požadovaného členění (není přípustné vyplnit jednotlivé položky nulou nebo uvedenou položku proškrtnout, dále není dovoleno uvést pouze ano nebo ano splňujeme zájemce je povinen podrobně uvést jednotlivé parametry komodit). Uvedené požadavky v technické specifikaci jsou minimální, zájemce může nabídnout parametry lepší, nesmí však nabídnout parametry horší kvality. Nabídka zájemce, která nebude splňovat výše uvedené požadavky zadavatele, bude hodnotící komisí vyřazena a zájemce bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zájemce je dále povinen v nabídce uvést detailní popis postupu implementace (viz příloha č. 1 a) Technická specifikace ZD - článek 2.2 implementační služby). Součástí popisu bude podrobný popis způsobu realizace požadovaných služeb s důrazem na postupy, kterými zájemce zajistí dosažení požadovaných cílů. Postup musí respektovat výchozí stav, doporučení výrobců, využití nejlepších praktik (best practice) a obecně platné technické předpisy a normy týkající se předmětu plnění veřejné zakázky. Z popisu postupu musí být zřejmý způsob a náročnost (časová i odborná) zapojení zaměstnanců Domažlické nemocnice do realizace veřejné zakázky. Navržený implementační postup bude v nabídce uveden jako samostatná příloha a označen v nabídce jako příloha č. 1 b) Implementační služby. Nabídka zájemce, která nebude splňovat výše uvedené požadavky zadavatele, bude hodnotící komisí vyřazena a zájemce bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zájemce dále v příloze č. 1 a) Technická specifikace ZD vyplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH a nabídkovou cenu včetně DPH (viz čl. 4 Výkaz výměr pro slaboproudé rozvody, čl. 5 Rekapitulace položek komodit a čl. 6 Školení a implementace). Zájemce je povinen vyplnit všechny položky dle požadovaného členění (není přípustné vyplnit jednotlivé položky nulou Strana 6 z 26

7 nebo uvedenou položku proškrtnout). Nabídka zájemce, která nebude splňovat výše uvedené požadavky zadavatele, bude hodnotící komisí vyřazena a zájemce bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Požadavky zadavatele na dodávky konkrétních typů a verzí operačních systémů vycházejí z důvodu potřeby organizace na udržení logické koherence její stávající infrastruktury, kompatibility se stávajícími programy a z důvodu nezvyšování nákladů na přeškolení uživatelů při případném přechodu na jiný software. Zaměstnanci organizace jsou na tento software již vyškoleni a použití jiného SW by jí a jejím zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, ztráty času dodatečným zaškolováním na jiný SW, nekompatibility s ostatním zařízením v organizaci, a tím i zvýšené náklady. Zájemce je povinen provést pro každou komoditu odborné školení na obsluhu a práci s dodanými zařízeními a to minimálně v rozsahu provozní dokumentace. Školení bude pokrývat všechna zařízení a systémy všech komodit, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: administrátorských činností pro implementované systémy, standardní údržby systémů pro administrátory zadavatele. Školení dále zajistí seznámení pracovníků zadavatele se všemi podstatnými částmi předmětu plnění v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin. Minimální rozsah školení pro každou komoditu jsou 4 hodiny, není-li uvedeno jinak. Školení bude probíhat v sídle zadavatele. Předpokládá se účast max. 3 osob. 2.4 Záruční lhůta Zadavatel požaduje záruční lhůtu na veškeré dodané zařízení a technologie v délce trvání minimálně 12 měsíců (není-li u konkrétní komodity uvedeno jinak, viz příloha č. 1 a) Technická specifikace - Popis povinných parametrů dodávaného řešení) od okamžiku ukončení implementace a předání do produkčního provozu. Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně. Zadavatel požaduje provedení záruční opravy do pěti pracovních dnů (není-li u konkrétní komodity uvedeno jinak) nebo poskytnutí náhradního prvku shodných nebo lepších parametrů po dobu opravy. Po dobu 48 měsíců od ukončení realizace a uvedení do ostrého provozu, musí dodavatel nebo výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost pozáručního servisu. Zájemce v příloze č. 1 a) Technická specifikace (Popis povinných parametrů dodávaného řešení) ZD výslovně uvede všechny záruční lhůty dle požadovaného členění. Zadavatel požaduje záruční lhůtu na stavební úpravy 60 měsíců. Strana 7 z 26

8 2.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální limitní hodnota. Je maximálně možná a nepřekročitelná. V případě překročení předpokládané hodnoty, bude nabídka zájemce vyřazena a zájemce bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení dle ust. 76 odst. 6 zákona. Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení nabídkové ceny a jakékoliv vícenáklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné. 2.6 Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky Plnění veřejné zakázky (resp. dodávka předmětu plnění včetně implementace) proběhne nejpozději do konce Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění viz níže jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé etapy projektu. Údaj D značí datum podpisu smlouvy. Čísla značí počet kalendářních dní od podpisu smlouvy. Etapa projektu činnost Zahájení etapy Podpis smlouvy zahájení projektu D D Předimplementační analýza a zhotovení Prováděcí dokumentace Předání Prováděcí dokumentace zadavateli k připomínkovému řízení Zapracování připomínek a Předání finální verze Prováděcí dokumentace akceptace Zadavatelem Ukončení etapy D D+14 D+14 D+17 D+18 D+25 Zahájení realizace předmětu plnění D+25 D+55 Školení uživatelů a administrátorů D+55 D+65 Zahájení zkušebního provozu D+65 D+79 Akceptační testy D+79 D+85 Zahájení plného provozu D+85 - Zájemce je povinen v nabídce uvést detailní harmonogram plnění veřejné zakázky. Zájemce může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit. Maximální lhůty trvání uvedené viz výše nesmí zájemce při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit. Strana 8 z 26

9 2.7 Místo plnění veřejné zakázky Domažlická nemocnice, a.s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice. 3 KVALIFIKACE ZÁJEMCŮ Zájemce je povinen v souladu s 38 a 50 a násl. ZVZ v nabídce prokázat splnění kvalifikace. 3.1 Vymezení kvalifikačních předpokladů Kvalifikační předpoklady zakázky splňuje zájemce, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ splní zájemce: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, Stránka 9 z 26

10 c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud zájemce vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost zájemce, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Vzor Čestného prohlášení o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů je uveden v Příloze č. 3 této Zadávací dokumentace. Zadavatel žádá zájemce o využití přiloženého vzoru. Pozn.:Základní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 125 a násl. ZVZ nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 133 a násl. ZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 ZVZ zájemce prokáže: - dle 54 písm. a) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, - dle 54 písm. b) ZVZ předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Stránka 10 z 26

11 Pozn.:Profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 125 a násl. ZVZ nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 133 a násl. ZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 ZVZ zájemce prokáže: a) předložením seznamu významných dodávek realizovaných zájemcem v posledních třech letech ( 56 odst. 1 písm. a) ZVZ) Rozsah požadovaných informací a dokladů: Zájemce předloží seznam významných dodávek, které realizoval v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu je 1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží vydáno veřejnému zadavateli, 2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění zájemce, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Osvědčení resp. smlouvu postačuje doložit před uzavřením smlouvy, pokud bude zájemce vybrán. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Zájemce předloží seznam ve formě čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že požadované technické kvalifikační předpoklady splňuje. Splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ prokáže zájemce, který předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně: - 2 významné zakázky spočívající v dodávce a implementaci síťové infrastruktury v celkovém finančním objemu minimálně ,- Kč bez DPH za rok; - 2 významné zakázky spočívající v dodávce a implementaci bezdrátové síťové infrastruktury v celkovém finančním objemu ,- Kč bez DPH za rok; - 2 významné zakázky spočívající v dodávce a implementaci virtualizace aplikací a desktopů v celkovém finančním objemu 1 mil. Kč bez DPH za rok; - 1 významnou zakázku spočívající v dodávce a implementaci poštovního a groupwarového systému ve finančním objemu Kč bez DPH za rok a - 1 významnou zakázku spočívající v dodávce konsolidace a zabezpečení internetového připojení ve finančním objemu Kč bez DPH za rok; Z doložených osvědčení, pokud nebudou předložena až před uzavřením smlouvy, musí prokazatelně vyplývat splnění požadavků zadavatele s uvedením kontaktní osoby příslušného objednatele, u které bude možné poskytnutí příslušné významné služby ověřit. Stránka 11 z 26

12 b) předložením seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky ( 56 odst. 1 písm. b) ZVZ) Zadavatel požaduje dle 56 odst. 1 písm. b) ZVZ, aby zájemce předložil seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance zájemce nebo osoby v jiném vztahu k zájemci, z něhož bude vyplývat, že zájemce má pro tuto zakázku k dispozici alespoň 6-ti členný tým odborníků s pokrytím uvedených pozic a plnících následující požadavky zadavatele: - 1 osoba pro pozici Projektový manažer plnící tyto požadavky: VŠ vzdělání (popř. SŠ vzdělání s relevantní profesní zkušeností v délce alespoň 5 let), alespoň 5 let praxe v oboru informačních technologií, alespoň tři referenční projekty v oblasti informačních technologií, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši minimálně 2,5 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení certifikace senior projektového manažera dle IPMA, PMI, PRINCE2 nebo jiné rovnocenné metodiky projektového řízení na úrovni komplexního řízení projektů a minimálně tříletou praxi v projektovém řízení na požadované úrovni, - 1 osoba pro pozici Technický specialista LAN plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 3 roky praxe v oblasti LAN, alespoň tři referenční projekty v oblasti datových sítí, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 500 tis. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení technické certifikace specialisty na nabízené technologie, - 1 osoba pro pozici Technický specialista bezdrátových sítí plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 3 roky praxe v oblasti bezdrátových sítí, alespoň tři referenční projekty v oblasti bezdrátových datových sítí, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 500 tis. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení technické certifikace specialisty na nabízené technologie, - 1 osoba pro pozici Specialista virtualizace aplikací a desktopů plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 3 roky praxe v oblasti virtualizace aplikací a desktopů, alespoň tři referenční projekty v oblasti virtualizace aplikací a desktopů, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 1 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení technické certifikace specialisty na nabízené technologie, - 1 osoba pro pozici Specialista technologií Microsoft plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 3 roky praxe v oblasti technologií Microsoft, alespoň tři referenční projekty v oblasti technologií Microsoft, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 1 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení technické certifikace specialisty v úrovni MCSE nebo MCSM, - 1 osoba pro pozici Specialista síťové bezpečnosti plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 3 roky praxe v oblasti síťové bezpečnosti, alespoň tři referenční projekty v oblasti síťové bezpečnosti implementace firewallů, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 500 tis. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení technické certifikace specialisty pro nabízené řešení - firewall. Požadovanou kvalifikaci zájemce doloží strukturovanými profesními životopisy jednotlivých členů týmu včetně jejich čestného prohlášení o pravdivosti údajů v životopise obsažených a podepsaných těmito členy týmu. Jako přílohu strukturovaného profesního životopisu každého člena týmu zájemce předloží kopie dokladů o vzdělání (VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení), certifikáty nebo obdobná osvědčení, doklady o profesní způsobilosti, a to v rozsahu nejméně odborností uvedených u každé jednotlivé pozice viz výše uvedený požadavek zadavatele. Stránka 12 z 26

13 Strukturované životopisy musí obsahovat minimálně následující údaje: Jméno a příjmení člena týmu Funkci při plnění veřejné zakázky Pracovně-právní vztah k zájemci Dosažené vzdělání Délku odborné praxe relevantní k funkci v týmu a k vykonávaným činnostem Relevantní referenční zakázky a projekty, na kterých se člen týmu podílel včetně popisu jeho role a vykonávaných aktivit v rámci tohoto referenčního projektu a kontaktních údajů k ověření pravdivosti uvedených údajů Přehled certifikátů nebo osvědčení Vlastnoruční podpis člena týmu Členové týmu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Všichni členové realizačního týmu musí být schopni komunikovat písemně i ústně v českém jazyce. Změny členů týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. S odkazem na 62 odst. 3 ZVZ splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že zájemce technické kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. To však nevylučuje možnost prokázat kvalifikaci přímo shora uvedenými listinami již v nabídce. Pokud zájemce tuto část kvalifikace prokazuje čestným prohlášením dle 62 odst. 3 ZVZ, uvede v něm alespoň jména členů týmu, jejich vzdělání, praxi a seznam referenčních zakázek Ekonomická a finanční způsobilost K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ zájemce předloží čestné prohlášení, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. Vzor prohlášení je obsažen v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace. Zadavatel žádá zájemce o využití přiloženého vzoru. 3.2 Prokázání kvalifikace Dle 62 odst. 3 ZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. K prokázání základních kvalifikačních předpokladů vybraný zájemce předloží také doklady požadované v 53 odst. 3 ZVZ. Nesplnění těchto povinností se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ. Kvalifikaci zájemce prokazuje ve lhůtě pro podání nabídek. Bude-li zájemce vyzván k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, nesmí být datum jejich vystavení pozdější než mezní lhůta pro podání nabídky. 3.3 Zahraniční dodavatelé Zájemce, který je zahraniční osobou, tj. osobou podřízenou právu jiného státu než České republiky, prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání, Stránka 13 z 26

14 případně bydliště, a to v rozsahu dle zákona a této zadávací dokumentace. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční zájemce povinen prokázat splnění takové části kvalifikace prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního zájemce stanovena, učiní o této skutečnosti prohlášení. V případě, že zájemce prokazuje splnění kvalifikace cizojazyčnými listinami, je nutné pro účely nabídky předložit jak listinu samotnou, tak její úředně ověřenou kopii do českého jazyka. To neplatí v případě dokumentů vyhotovených v jazyce slovenském. 3.4 Pravost, stáří a forma dokladů Dle 57 odst. 1 ZVZ předkládá dodavatel prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud není v ZVZ či této zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném zájemci před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů. Dle 57 odst. 2 ZVZ nesmějí být doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dle 51 odst. 7 ZVZ doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu. 3.5 Další informace ke kvalifikaci Nabídku může podat i několik zájemců společně (dle 51 odst. 5 ZVZ). Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika zájemci společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý ze společných zájemců povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni společní zájemci společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec použije obdobně viz 51 odst. 4 zákona. Spolu s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů jsou společní zájemci povinni předložit v nabídce smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že tito zájemci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zadavatel připouští, aby plnění částí veřejné zakázky bylo realizováno osobou odlišnou od zájemce tj. formou subdodávky (viz příloha č. 6 Seznam subdodavatelů ZD). Pokud není zájemce schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odst. 1 b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Zájemce je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a dále předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zájemcem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zájemce oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zájemce není Stránka 14 z 26

15 oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. 54 písm. a) zákona. 3.6 Důsledek nesplnění kvalifikace Zájemce, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 ZVZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 4 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkovou cenou se rozumí cena za dodávku hardware a dodávku a poskytnutí licencí software, a to včetně dopravy, umístění, instalace, montáže a implementace požadovaného zařízení, zaškolení a provedení stavebních úprav nezbytných k realizaci předmětu plnění VZ, podle specifikace a v rozsahu dle čl. 2.3 Zadávací dokumentace, přílohy č. 1 a) Technická specifikace ZD a přiloženého návrhu smlouvy o zajištění inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice. Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: bez daně z přidané hodnoty a s daní z přidané hodnoty. Zájemce je povinen údaje o nabídkové ceně zapracovat do návrhu smlouvy. Nabídková cena uvedená zájemcem může být překročena pouze v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty. Zájemce uvede v Příloze č. 2 (Krycí list) Zadávací dokumentace nabídkovou cenu dle požadovaného členění. Zájemce také vyplní Přílohu č. 1 a) Technická specifikace, kde ve čl. 4 Výkaz výměr pro slaboproudé rozvody, čl. 5 Rekapitulace položek komodit a čl. 6 Školení a implementace uvede nabídkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH za každou jednotlivou položku (viz čl. 2.3 této ZD). Zadavatel si vyhrazuje, že nabídková cena v Kč bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu uvedenou v čl. 2.5 této Zadávací dokumentace. V případě překročení předpokládané celkové hodnoty zakázky bude nabídka zájemce vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele a zájemce bude vyřazen z účasti v zadávacím řízení. 5 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o zajištění inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice, která tvoří Přílohu č. 7 Zadávací dokumentace. Zájemce v nabídce předloží vyplněný a podepsaný návrh smlouvy, který bude v souladu se zadávacími podmínkami a požadavky zadavatele. V návrhu smlouvy zájemce vyplní požadované položky (s vyznačením =doplní zájemce=, zejména označení prodávajícího, nabídková cena) a opatří jej podpisem osoby oprávněné jednat jménem zájemce nebo za zájemce. Stránka 15 z 26

16 a) cenové a platební podmínky Přílohou smlouvy bude technická specifikace dle požadavků zadavatele (příloha č. 1 a) Technická specifikace ZD. Technickou specifikaci postačuje v nabídce předložit pouze jednou, technická specifikace zájemce se stane přílohou smlouvy až po skončení zadávacího řízení. Doprava dodávky do sídla zadavatele bude zájemcem (prodávajícím) zahrnuta v ceně dodávky. Dojde-li mezi dnem podpisu kupní smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH, upraví zájemce (prodávající) základ daně a platnou sazbu DPH. Platby za realizaci předmětu veřejné zakázky budou uhrazeny po splnění, předání a převzetí předmětu plnění, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zájemcem (prodávajícím). Fakturu je zájemce oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se rozumí realizace dodávky předmětu plnění. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu sídla zadavatele. Faktura bude považována za splacenou okamžikem odepsáním částky z účtu zadavatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel neposkytuje zálohy či depozita. b) obchodní podmínky Zahájení plnění se předpokládá po podpisu smlouvy s vybraným zájemcem nejdříve od Realizace předmětu plnění (dodávky) končí dnem Zadavatel (kupující) se zavazuje předmět plnění od zájemce (prodávajícího) převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. Na předmět dodávky se vztahuje záruka v délce, která je vymezena v čl. 2.4 této Zadávací dokumentace a v příloze č. 1 a) Technická specifikace ZD. Zájemce může navrhnout záruku delší. Návrh smlouvy musí rovněž respektovat ustanovení zákona, občanského zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují k realizaci této veřejné zakázky. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle 76 odst. 1 zákona. 6 NABÍDKA 6.1 Obecné požadavky Nabídky se podávají písemně v listinné podobě nebo v elektronické podobě, v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami a požadavky zadavatele. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu zájemce, je-li právnickou osobou. Nabídka v listinné podobě bude podána vždy v jedné obálce označené: Stránka 16 z 26

17 NABÍDKA - Veřejná zakázka Inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice, a.s. NEOTVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o zájemci v rozsahu uvedeném níže. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. Vzor krycího listu nabídky je uveden v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace. Nabídka musí obsahovat požadované doklady a dokumenty, které se k této veřejné zakázce vztahují. Na nabídku podanou elektronicky se obdobně vztahují výše uvedené požadavky. Nabídka, která nesplní požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, bude vyřazena a zájemce bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zájemce je vázán svou nabídkou po dobu 90 dní ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu a též o dobu, ve které má vybraný zájemce poskytnout součinnost dle 82 odst. 4 zákona. Zájemce předloží nabídku v listinné podobě ve 2 výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem Originál a druhý Kopie. V případě nesrovnalostí jsou rozhodující informace a doklady v originálu nabídky. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Krycí list musí obsahovat číslo výtisku. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Zájemce v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi zájemcem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více zájemců společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto zájemce při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Zájemce předloží kompletní nabídku též v elektronické podobě na CD/DVD. Každý zájemce je povinen předložit návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky v elektronické podobě ve formátu MS Office nebo formátu kompatibilním. Zájemce je povinen doručit nabídku v listinné podobě (poštou, kurýrní službou nebo osobně) do sídla pověřené osoby (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, Plzeň, 3. patro). V případě osobního podání je místem podání nabídek kancelář č. 2 v sídle Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, přičemž nabídku lze osobně podat během provozní doby (pondělí až čtvrtek mezi 8:00 a 11:00 hodinou nebo mezi 12:30 a 15:00 hodinou, pátek mezi 8:00 a 11:00 hodinou nebo mezi 12:30 a 14:00 hodinou). Nabídky musí být doručeny do sídla pověřené osoby v termínu stanoveném pro podání nabídek, což je nejpozději do do 10:00 hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky odpovědným zaměstnancem pověřené osoby. Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty k podání nabídky komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zájemce je oprávněn podat nabídku též v elektronické podobě. Pro podání nabídek v elektronické podobě je třeba provést registraci zájemce v elektronickém nástroji E- ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. K úspěšnému dokončení registrace je nutné využít platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Pokud elektronický podpis zájemce Stránka 17 z 26

18 nevlastní, lze dokončit registraci i bez jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této VZ je nutné vlastnit elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobnější informace zájemce nalezne v uživatelské příručce pro dodavatele (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/ezak-manual-dodavatele.pdf) a manuálu elektronického podpisu (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/qcm.podepisovaci_applet.pdf). V případě, že se zájemci nedaří zaregistrovat do systému, je jeho IČ pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že zájemce byl před vypsáním této veřejné zakázky předregistrován zadavatelem, případně pověřenou osobou, a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postupu popsaném v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního u, který byl zaslán na adresu zájemce. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního u lze kontaktovat Ing. Petra Stehlíka pro jeho opětovné zaslání, případně nápravu jiným způsobem. Test nastavení prohlížeče Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html má zájemce možnost si ověřit, zda jeho prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v zadávacím řízení. Test prostředí Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK. Test odeslání nabídky Tento test zájemci umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda elektronický podpis zájemce vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK. Podmínky úspěšného průběhu: úspěšně absolvovaný první test prostředí, platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (vydávají ho eldentity. PostSignum QCA, nebo První certifikační I. CA). Pokud zájemce podává nabídku v elektronické podobě, učiní tak prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz) na příslušném profilu této veřejné zakázky (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2666.html ), a to po předchozí registraci. Taková nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby zájemce. Stránka 18 z 26

19 6.2 Složení nabídky Zadavatel doporučuje předložení nabídek zpracovaných v následující struktuře: Krycí list nabídky Nabídka musí obsahovat Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 této Zadávací dokumentace. Krycí list musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o zájemci (obchodní firmu/jméno, sídlo zájemce, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČO, DIČ, telefon, ) a vyplněnou nabídkovou cenu Obsah V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů - Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady - Prohlášení a doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů - Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Zadavatel zájemcům doporučuje využít prohlášení dle Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění Zájemce vyplní Technickou specifikaci (čl. 2.4 Popis povinných parametrů dodávaného řešení) v Příloze č. 1 a) ZD dle požadovaného členění (komodity K1 K6). Zájemce vyplní také čl. 4 Výkaz výměr pro slaboproudé rozvody, čl. 5 Rekapitulace položek komodit a čl. 6 Školení a implementace přílohy č. 1 a) ZD, kde uvede nabídkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH za každou jednotlivou položku Návrh smlouvy o zajištění inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice Návrh smlouvy, který tvoří přílohu č. 7 Zadávací dokumentace, musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce Prohlášení Na konci nabídky budou zařazeny následující prohlášení: - prohlášení zájemce, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, že se zadávacími podmínkami souhlasí a respektuje je (viz příloha č. 3 ZD), - prohlášení zájemce o počtu stránek (viz příloha č. 3 ZD), - souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele (viz příloha č. 4 ZD) Stránka 19 z 26

20 6.2.7 Další součást nabídky Dle 68 odst. 3 zákona musí být součástí nabídky rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů zájemce, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, popř. čestné prohlášení, že žádné takové orgány ani osoby u zájemce nepůsobí, b) seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, (jen má-li zájemce formu akciové společnosti), c) prohlášení o tom, že zájemce neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Zadavatel zájemcům doporučuje použít přílohu č. 5 Zadávací dokumentace Subdodavatelé Zadavatel požaduje, aby zájemce v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Zájemce ve své nabídce předloží prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek. Pokud zájemce provede plnění zakázky pouze vlastními silami, předloží v nabídce čestné prohlášení, že nebude mít žádné subdodavatele. Zadavatel zájemcům doporučuje použít přílohu č. 6 Zadávací dokumentace Informace o poskytnutí záručního a pozáručního servisu Zájemce uvede informace o poskytnutí záručního a pozáručního servisu dle čl. 2.4 Zadávací dokumentace. Zájemce je oprávněn v nabídce uvést další údaje, informace nebo doklady vztahující se k předmětu veřejné zakázky Harmonogram plnění veřejné zakázky Zájemce uvede v nabídce harmonogram plnění veřejné zakázky viz čl. 2.6 této Zadávací dokumentace Detailní popis způsobu implementace Zájemce uvede v nabídce detailní popis způsobu implementace viz čl. 2.3 této Zadávací dokumentace. 6.3 Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek proběhne v sídle Centrálního nákupu, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, Plzeň v zasedací místnosti č. 9, a to ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne od 10:00 hodin. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni zájemci (maximálně jedna osoba za Stránka 20 z 26

21 každého zájemce), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel může po přítomných zástupcích zájemců požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných zájemců. 7 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky podle 78 odst. 1 písm. a) zákona. Základní hodnotící kritérium je tvořeno těmito dílčími hodnotícími kritérii: Kriterium váha A. Nabídková cena v Kč bez DPH 70% B. Kvalita a odborná úroveň implementačního postupu 30% Zadavatel stanovil jednotlivým dílčím kritériím váhy v procentech podle jejich důležitosti pro toto zadávací řízení, přičemž jejich součet činí 100 %. Zájemce není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení zájemce ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil. Požadované informace a dokumenty pro hodnocení nabídek: údaje o nabídkové ceně v požadované struktuře (dle přílohy č. 2 Krycí list nabídky a přílohy č. 1 a) Technická specifikace ZD) detailní popis postupu implementace předložený zájemcem v nabídce (dle čl. 2.2 přílohy č. 1 a) Technická specifikace ZD a čl. 2.3 ZD) Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou za použití bodové stupnice 1 až 100 bodů následujícím způsobem: Ad A) Nabídková cena v Kč bez DPH váha 70 % Hodnocena bude nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH vymezená ve čl. 4 Zadávací dokumentace, na základě údajů v Krycím listu (Příloha č. 2 ZD) a v návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 7 ZD). Stránka 21 z 26

22 Hodnocená nabídka obdrží bodovou hodnotu, která vznikne násobkem čísla sto (100) a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky (nejnižší nabídkové ceny) v tomto dílčím kritériu k hodnocené nabídce (ceně), následně bude výsledek vynásoben hodnotou váhy 0,70. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa. Vzorec: nejnižší nabídková cena x 100 x 0,70 = počet bodů (Ad A) hodnocená nabídková cena Ad B) Kvalita a odborná úroveň implementačního postupu váha 30 % V tomto dílčím kritériu bude hodnocen zájemcem předložený detailní popis postupu implementace, vypracovaný v souladu se čl. 2.3 zadávací dokumentace. Popis postupu musí obsahovat podrobný popis způsobu realizace požadovaných služeb s důrazem na postupy, kterými zájemce zajistí dosažení požadovaných cílů. Postup musí respektovat výchozí stav, doporučení výrobců, využití nejlepších praktik (best practice) a obecně platné technické předpisy a normy týkající se předmětu plnění veřejné zakázky. Z popisu postupu musí být zřejmý způsob a náročnost (časová i odborná) zapojení zaměstnanců Domažlické nemocnice do realizace veřejné zakázky. Pro hodnocení kvality a odborné úrovně implementačního postupu bude použita tato stupnice: 81 až 100 bodů obdrží plně vyhovující a vysoce profesionální nabídka (popis postupu) s jednoznačným prokázáním porozumění hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v ZD. a) Zájemce předloží detailně propracovaný, zcela vyhovující a jednoznačný postup realizace předmětu plnění, b) Zájemce v nabídce předloží podrobný popis implementačního procesu tak, aby splnil technická kritéria a obecně platné technické předpisy a normy. V rámci popisů procesů a služeb zájemce specifikuje i procesy nad rámec běžného uživatelského komfortu. c) Zájemce v nabídce prokáže, že implementované řešení je plně kompatibilní se současným prostředím zadavatele. d) Zájemce v nabídce prokáže, že popsaný postup implementace řešení optimalizuje zachování a využití dosavadních investic. e) Zájemce prokáže znalost a uplatnění doporučených postupů výrobců a tzv. best practice (nejlepších praktik) f) Celkově z postupu vyplývá, že nabízený postup implementace povede k úspěšnému splnění předmětu plnění. g) Zájemce prokáže, že jeho postup implementace minimalizuje kapacitní náročnost na zadavatele h) Zájemce prokáže, že jím implementované řešení je kontinuitou na současný stav i) Návrh obsahuje přidanou hodnotu, neboť se nejedná o rutinní přepis požadavků zadavatele, ale zájemce nabízí inovativní zlepšení. Stránka 22 z 26

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Město Kolín 002 35 440 D CZ00235440 Adresa sídla / Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín místa podnikání: za zadavatele jednat: Mgr. et Bc. Vít

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany Krycí list předběžné nabídky Prohlášení uchazeče k předběžné nabídce Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky Nábytek II. zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38 a násl. zákona č. 137/2006

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce, Snížení energetické náročnosti Sokolovny v městysu Křižanov včetně výměny zdroje vytápění Výběrové řízení je mimo

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: V Praze dne 6.6.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Dodávka

Více

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není oprávněn přílohu

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 7: KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka Název: Ekonomický informační systém s integrací péče o ekosystémy v národních parcích Základní identifikační údaje: Zadavatel: Název: Sídlo: Česká republika

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), v souladu s příručkou pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dotovaný zadavatel, společnost ABREX s.r.o., jejímž jménem jedná Radek Bukovský, jednatel společnosti (dále jako zadavatel ), vyhlašuje podle Závazných postupů pro zadávání zakázek

Více

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Zámecké regionální centrum Sloupno Článek 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona č.137/2006 Sb.) Název veřejného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky Oprava - výměna podlahové krytiny v posilovně.

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky Oprava - výměna podlahové krytiny v posilovně. V Brně dne 12.11.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více