ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon ) Inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice, a.s. Spisová značka: CN/111/CN/14 Č. j.: 2647/14/CN Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona Strana 1 z 26

2 Obsah 1 Zadavatel a administrátor Zadavatel Administrátor Kontaktní osoba ve věci administrace zadávacího řízení Kontaktní osoba ve věcech technických Informace o předmětu veřejné zakázky Název veřejné zakázky Kód CPV Předmět veřejné zakázky Záruční lhůta Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky KVALIFIKACE ZÁJEMCŮ Vymezení kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Ekonomická a finanční způsobilost Prokázání kvalifikace Zahraniční dodavatelé Pravost, stáří a forma dokladů Další informace ke kvalifikaci Důsledek nesplnění kvalifikace ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY NABÍDKA Obecné požadavky Složení nabídky Krycí list nabídky Obsah Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Specifikace předmětu plnění Návrh smlouvy o zajištění inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice Strana 2 z 26

3 6.2.6 Prohlášení Další součást nabídky Subdodavatelé Informace o poskytnutí záručního a pozáručního servisu Harmonogram plnění veřejné zakázky Zájemce uvede v nabídce harmonogram plnění veřejné zakázky viz čl. 2.6 této Zadávací dokumentace Otevírání obálek s nabídkami ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Přístup k zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace je volně přístupná na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2666.html Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí o vyloučení zájemce Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele Vyloučení variantních řešení Další požadavky zadavatele ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘÍLOHY Strana 3 z 26

4 1 Zadavatel a administrátor 1.1 Zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. Kozinova 292, Domažlice IČO: DIČ: CZ Zastoupený: Ing. Alena Vyrutová, ředitelka 1.2 Administrátor Centrální nákup, příspěvková organizace Vejprnická 663/ Plzeň IČO: DIČ: CZ Zastoupená: Ing. Jiřím Heranem, ředitelem 1.3 Kontaktní osoba ve věci administrace zadávacího řízení Mgr. Klára Píchová Tel.: Mob.: Kontaktní osoba ve věcech technických Ing. Pavel Kupilík Tel.: Informace o předmětu veřejné zakázky 2.1 Název veřejné zakázky Inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice, a.s. 2.2 Kód CPV Informační systémy a servery Systémy pro elektronickou poštu Balíky programů a informační systémy Instalace a montáž počítačů a zařízení pro zpracování dat Komunikační sítě Servery Strana 4 z 26

5 Stolní počítač Přenosné počítače Počítačová myš Počítačové klávesnice Pohotovostní zdroje energie Balík programů pro tvorbu dokumentů, kreslení, tvorbu obrázků, plánování a produktivitu 2.3 Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware, licencí software, a to včetně umístění, montáže, instalace, implementace, školení a provedení stavebních úprav nezbytných k modernizaci a implementaci ICT infrastruktury Domažlické nemocnice, a.s. Přehled položek komodit: Označení Komodita Počet K1 Síťová infrastruktura 1 K2 Bezdrátová síťová infrastruktura 1 K3 Virtualizace aplikací a desktopů 1 K4 Poštovní a groupwarový systém 1 K5 Konsolidace a zabezpečení internetového připojení 1 K6 Základní infrastruktura 1 K1 Síťová infrastruktura: konsolidace síťové infrastruktury (sjednocení a zjednodušení správy) a zvýšení její spolehlivosti náhradou zastaralých prvků, redundancí klíčových prvků a cest a zvýšení bezpečnosti zavedením logických sítí (VLAN) a implementací zabezpečeného přístupu do sítě na bázi protokolu 802.1X (viz tabulka níže, označení K1), K2 Bezdrátová síťová infrastruktura: vybudování výkonné, bezpečné a centrálně spravovatelné bezdrátové sítě (WiFi) pro potřeby zaměstnanců nemocnice a pacientů včetně odpovídajícího rozšíření rozvodů LAN, bezdrátová síť musí být připravena na výrazný růst počtu mobilních zařízení (tabletů apod.) využívaných zaměstnanci, jejichž používání se předpokládá v následujících letech (viz tabulka níže, označení K2), K3 - Virtualizace aplikací a desktopů: náhrada nevyhovujícího a nepodporovaného uživatelského prostředí na bázi Windows XP moderním a výkonnějším prostředím na bázi virtualizovaných desktopů a aplikací, zpřístupnění uživatelského prostředí i na mobilních zařízeních, zjednodušení správy Strana 5 z 26

6 koncových zařízení a uživatelského prostředí a centralizace dat (viz tabulka níže, označení K3), K4 - Poštovní a groupwarový systém: náhrada (upgrade) současného nepodporovaného groupwarového systému MS Exchange 2003 na aktuální verzi (viz tabulka níže, označení K4), K5 - Konsolidace a zabezpečení internetového připojení: náhrada nevyhovujícího firewallu nového redundantním řešením kategorie NGF (Next Generation Firewall), zvýšení bezpečnosti zavedením nových technologií a mechanismů - IPS, antivir atd., konsolidace všech dostupných internetových připojení do nového firewallu pro zvýšení propustnosti a dostupnosti internetové konektivity (viz tabulka níže, označení K5), K6 - Základní infrastruktura: náhrada nevyhovující UPS, upgrade nepodporovaných systémů Windows Server a SQL server, rozšíření operační paměti stávajících serverů (viz tabulka níže, označení K6). Podrobná specifikace dodávek včetně služeb a stavebních úprav je uvedena v příloze č. 1 a) Technická specifikace Zadávací dokumentace. Zájemce vyplní přílohu č. 1 a) Technická specifikace (čl. 2.4 Popis povinných parametrů dodávaného řešení) ZD, kde uvede nabízené technické parametry jednotlivých komodit (K1 K6). Zájemce je povinen vyplnit všechny položky dle požadovaného členění (není přípustné vyplnit jednotlivé položky nulou nebo uvedenou položku proškrtnout, dále není dovoleno uvést pouze ano nebo ano splňujeme zájemce je povinen podrobně uvést jednotlivé parametry komodit). Uvedené požadavky v technické specifikaci jsou minimální, zájemce může nabídnout parametry lepší, nesmí však nabídnout parametry horší kvality. Nabídka zájemce, která nebude splňovat výše uvedené požadavky zadavatele, bude hodnotící komisí vyřazena a zájemce bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zájemce je dále povinen v nabídce uvést detailní popis postupu implementace (viz příloha č. 1 a) Technická specifikace ZD - článek 2.2 implementační služby). Součástí popisu bude podrobný popis způsobu realizace požadovaných služeb s důrazem na postupy, kterými zájemce zajistí dosažení požadovaných cílů. Postup musí respektovat výchozí stav, doporučení výrobců, využití nejlepších praktik (best practice) a obecně platné technické předpisy a normy týkající se předmětu plnění veřejné zakázky. Z popisu postupu musí být zřejmý způsob a náročnost (časová i odborná) zapojení zaměstnanců Domažlické nemocnice do realizace veřejné zakázky. Navržený implementační postup bude v nabídce uveden jako samostatná příloha a označen v nabídce jako příloha č. 1 b) Implementační služby. Nabídka zájemce, která nebude splňovat výše uvedené požadavky zadavatele, bude hodnotící komisí vyřazena a zájemce bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zájemce dále v příloze č. 1 a) Technická specifikace ZD vyplní nabídkovou cenu v Kč bez DPH a nabídkovou cenu včetně DPH (viz čl. 4 Výkaz výměr pro slaboproudé rozvody, čl. 5 Rekapitulace položek komodit a čl. 6 Školení a implementace). Zájemce je povinen vyplnit všechny položky dle požadovaného členění (není přípustné vyplnit jednotlivé položky nulou Strana 6 z 26

7 nebo uvedenou položku proškrtnout). Nabídka zájemce, která nebude splňovat výše uvedené požadavky zadavatele, bude hodnotící komisí vyřazena a zájemce bude následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Požadavky zadavatele na dodávky konkrétních typů a verzí operačních systémů vycházejí z důvodu potřeby organizace na udržení logické koherence její stávající infrastruktury, kompatibility se stávajícími programy a z důvodu nezvyšování nákladů na přeškolení uživatelů při případném přechodu na jiný software. Zaměstnanci organizace jsou na tento software již vyškoleni a použití jiného SW by jí a jejím zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, ztráty času dodatečným zaškolováním na jiný SW, nekompatibility s ostatním zařízením v organizaci, a tím i zvýšené náklady. Zájemce je povinen provést pro každou komoditu odborné školení na obsluhu a práci s dodanými zařízeními a to minimálně v rozsahu provozní dokumentace. Školení bude pokrývat všechna zařízení a systémy všech komodit, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: administrátorských činností pro implementované systémy, standardní údržby systémů pro administrátory zadavatele. Školení dále zajistí seznámení pracovníků zadavatele se všemi podstatnými částmi předmětu plnění v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin. Minimální rozsah školení pro každou komoditu jsou 4 hodiny, není-li uvedeno jinak. Školení bude probíhat v sídle zadavatele. Předpokládá se účast max. 3 osob. 2.4 Záruční lhůta Zadavatel požaduje záruční lhůtu na veškeré dodané zařízení a technologie v délce trvání minimálně 12 měsíců (není-li u konkrétní komodity uvedeno jinak, viz příloha č. 1 a) Technická specifikace - Popis povinných parametrů dodávaného řešení) od okamžiku ukončení implementace a předání do produkčního provozu. Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně. Zadavatel požaduje provedení záruční opravy do pěti pracovních dnů (není-li u konkrétní komodity uvedeno jinak) nebo poskytnutí náhradního prvku shodných nebo lepších parametrů po dobu opravy. Po dobu 48 měsíců od ukončení realizace a uvedení do ostrého provozu, musí dodavatel nebo výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost pozáručního servisu. Zájemce v příloze č. 1 a) Technická specifikace (Popis povinných parametrů dodávaného řešení) ZD výslovně uvede všechny záruční lhůty dle požadovaného členění. Zadavatel požaduje záruční lhůtu na stavební úpravy 60 měsíců. Strana 7 z 26

8 2.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální limitní hodnota. Je maximálně možná a nepřekročitelná. V případě překročení předpokládané hodnoty, bude nabídka zájemce vyřazena a zájemce bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení dle ust. 76 odst. 6 zákona. Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení nabídkové ceny a jakékoliv vícenáklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné. 2.6 Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky Plnění veřejné zakázky (resp. dodávka předmětu plnění včetně implementace) proběhne nejpozději do konce Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění viz níže jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé etapy projektu. Údaj D značí datum podpisu smlouvy. Čísla značí počet kalendářních dní od podpisu smlouvy. Etapa projektu činnost Zahájení etapy Podpis smlouvy zahájení projektu D D Předimplementační analýza a zhotovení Prováděcí dokumentace Předání Prováděcí dokumentace zadavateli k připomínkovému řízení Zapracování připomínek a Předání finální verze Prováděcí dokumentace akceptace Zadavatelem Ukončení etapy D D+14 D+14 D+17 D+18 D+25 Zahájení realizace předmětu plnění D+25 D+55 Školení uživatelů a administrátorů D+55 D+65 Zahájení zkušebního provozu D+65 D+79 Akceptační testy D+79 D+85 Zahájení plného provozu D+85 - Zájemce je povinen v nabídce uvést detailní harmonogram plnění veřejné zakázky. Zájemce může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit. Maximální lhůty trvání uvedené viz výše nesmí zájemce při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit. Strana 8 z 26

9 2.7 Místo plnění veřejné zakázky Domažlická nemocnice, a.s., se sídlem Kozinova 292, Domažlice. 3 KVALIFIKACE ZÁJEMCŮ Zájemce je povinen v souladu s 38 a 50 a násl. ZVZ v nabídce prokázat splnění kvalifikace. 3.1 Vymezení kvalifikačních předpokladů Kvalifikační předpoklady zakázky splňuje zájemce, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ splní zájemce: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, Stránka 9 z 26

10 c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zájemce, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud zájemce vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost zájemce, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Vzor Čestného prohlášení o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů je uveden v Příloze č. 3 této Zadávací dokumentace. Zadavatel žádá zájemce o využití přiloženého vzoru. Pozn.:Základní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 125 a násl. ZVZ nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 133 a násl. ZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 ZVZ zájemce prokáže: - dle 54 písm. a) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, - dle 54 písm. b) ZVZ předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Stránka 10 z 26

11 Pozn.:Profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 125 a násl. ZVZ nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 133 a násl. ZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 ZVZ zájemce prokáže: a) předložením seznamu významných dodávek realizovaných zájemcem v posledních třech letech ( 56 odst. 1 písm. a) ZVZ) Rozsah požadovaných informací a dokladů: Zájemce předloží seznam významných dodávek, které realizoval v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu je 1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží vydáno veřejnému zadavateli, 2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění zájemce, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Osvědčení resp. smlouvu postačuje doložit před uzavřením smlouvy, pokud bude zájemce vybrán. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Zájemce předloží seznam ve formě čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že požadované technické kvalifikační předpoklady splňuje. Splnění technického kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ prokáže zájemce, který předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně: - 2 významné zakázky spočívající v dodávce a implementaci síťové infrastruktury v celkovém finančním objemu minimálně ,- Kč bez DPH za rok; - 2 významné zakázky spočívající v dodávce a implementaci bezdrátové síťové infrastruktury v celkovém finančním objemu ,- Kč bez DPH za rok; - 2 významné zakázky spočívající v dodávce a implementaci virtualizace aplikací a desktopů v celkovém finančním objemu 1 mil. Kč bez DPH za rok; - 1 významnou zakázku spočívající v dodávce a implementaci poštovního a groupwarového systému ve finančním objemu Kč bez DPH za rok a - 1 významnou zakázku spočívající v dodávce konsolidace a zabezpečení internetového připojení ve finančním objemu Kč bez DPH za rok; Z doložených osvědčení, pokud nebudou předložena až před uzavřením smlouvy, musí prokazatelně vyplývat splnění požadavků zadavatele s uvedením kontaktní osoby příslušného objednatele, u které bude možné poskytnutí příslušné významné služby ověřit. Stránka 11 z 26

12 b) předložením seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky ( 56 odst. 1 písm. b) ZVZ) Zadavatel požaduje dle 56 odst. 1 písm. b) ZVZ, aby zájemce předložil seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance zájemce nebo osoby v jiném vztahu k zájemci, z něhož bude vyplývat, že zájemce má pro tuto zakázku k dispozici alespoň 6-ti členný tým odborníků s pokrytím uvedených pozic a plnících následující požadavky zadavatele: - 1 osoba pro pozici Projektový manažer plnící tyto požadavky: VŠ vzdělání (popř. SŠ vzdělání s relevantní profesní zkušeností v délce alespoň 5 let), alespoň 5 let praxe v oboru informačních technologií, alespoň tři referenční projekty v oblasti informačních technologií, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši minimálně 2,5 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení certifikace senior projektového manažera dle IPMA, PMI, PRINCE2 nebo jiné rovnocenné metodiky projektového řízení na úrovni komplexního řízení projektů a minimálně tříletou praxi v projektovém řízení na požadované úrovni, - 1 osoba pro pozici Technický specialista LAN plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 3 roky praxe v oblasti LAN, alespoň tři referenční projekty v oblasti datových sítí, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 500 tis. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení technické certifikace specialisty na nabízené technologie, - 1 osoba pro pozici Technický specialista bezdrátových sítí plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 3 roky praxe v oblasti bezdrátových sítí, alespoň tři referenční projekty v oblasti bezdrátových datových sítí, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 500 tis. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení technické certifikace specialisty na nabízené technologie, - 1 osoba pro pozici Specialista virtualizace aplikací a desktopů plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 3 roky praxe v oblasti virtualizace aplikací a desktopů, alespoň tři referenční projekty v oblasti virtualizace aplikací a desktopů, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 1 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení technické certifikace specialisty na nabízené technologie, - 1 osoba pro pozici Specialista technologií Microsoft plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 3 roky praxe v oblasti technologií Microsoft, alespoň tři referenční projekty v oblasti technologií Microsoft, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 1 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení technické certifikace specialisty v úrovni MCSE nebo MCSM, - 1 osoba pro pozici Specialista síťové bezpečnosti plnící tyto požadavky: SŠ vzdělání, alespoň 3 roky praxe v oblasti síťové bezpečnosti, alespoň tři referenční projekty v oblasti síťové bezpečnosti implementace firewallů, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši alespoň 500 tis. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; prokázání dosažení technické certifikace specialisty pro nabízené řešení - firewall. Požadovanou kvalifikaci zájemce doloží strukturovanými profesními životopisy jednotlivých členů týmu včetně jejich čestného prohlášení o pravdivosti údajů v životopise obsažených a podepsaných těmito členy týmu. Jako přílohu strukturovaného profesního životopisu každého člena týmu zájemce předloží kopie dokladů o vzdělání (VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení), certifikáty nebo obdobná osvědčení, doklady o profesní způsobilosti, a to v rozsahu nejméně odborností uvedených u každé jednotlivé pozice viz výše uvedený požadavek zadavatele. Stránka 12 z 26

13 Strukturované životopisy musí obsahovat minimálně následující údaje: Jméno a příjmení člena týmu Funkci při plnění veřejné zakázky Pracovně-právní vztah k zájemci Dosažené vzdělání Délku odborné praxe relevantní k funkci v týmu a k vykonávaným činnostem Relevantní referenční zakázky a projekty, na kterých se člen týmu podílel včetně popisu jeho role a vykonávaných aktivit v rámci tohoto referenčního projektu a kontaktních údajů k ověření pravdivosti uvedených údajů Přehled certifikátů nebo osvědčení Vlastnoruční podpis člena týmu Členové týmu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Všichni členové realizačního týmu musí být schopni komunikovat písemně i ústně v českém jazyce. Změny členů týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. S odkazem na 62 odst. 3 ZVZ splnění technických kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že zájemce technické kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. To však nevylučuje možnost prokázat kvalifikaci přímo shora uvedenými listinami již v nabídce. Pokud zájemce tuto část kvalifikace prokazuje čestným prohlášením dle 62 odst. 3 ZVZ, uvede v něm alespoň jména členů týmu, jejich vzdělání, praxi a seznam referenčních zakázek Ekonomická a finanční způsobilost K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ zájemce předloží čestné prohlášení, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. Vzor prohlášení je obsažen v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace. Zadavatel žádá zájemce o využití přiloženého vzoru. 3.2 Prokázání kvalifikace Dle 62 odst. 3 ZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. K prokázání základních kvalifikačních předpokladů vybraný zájemce předloží také doklady požadované v 53 odst. 3 ZVZ. Nesplnění těchto povinností se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ. Kvalifikaci zájemce prokazuje ve lhůtě pro podání nabídek. Bude-li zájemce vyzván k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, nesmí být datum jejich vystavení pozdější než mezní lhůta pro podání nabídky. 3.3 Zahraniční dodavatelé Zájemce, který je zahraniční osobou, tj. osobou podřízenou právu jiného státu než České republiky, prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání, Stránka 13 z 26

14 případně bydliště, a to v rozsahu dle zákona a této zadávací dokumentace. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční zájemce povinen prokázat splnění takové části kvalifikace prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního zájemce stanovena, učiní o této skutečnosti prohlášení. V případě, že zájemce prokazuje splnění kvalifikace cizojazyčnými listinami, je nutné pro účely nabídky předložit jak listinu samotnou, tak její úředně ověřenou kopii do českého jazyka. To neplatí v případě dokumentů vyhotovených v jazyce slovenském. 3.4 Pravost, stáří a forma dokladů Dle 57 odst. 1 ZVZ předkládá dodavatel prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud není v ZVZ či této zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném zájemci před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů. Dle 57 odst. 2 ZVZ nesmějí být doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dle 51 odst. 7 ZVZ doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu. 3.5 Další informace ke kvalifikaci Nabídku může podat i několik zájemců společně (dle 51 odst. 5 ZVZ). Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika zájemci společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý ze společných zájemců povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni společní zájemci společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec použije obdobně viz 51 odst. 4 zákona. Spolu s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů jsou společní zájemci povinni předložit v nabídce smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že tito zájemci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zadavatel připouští, aby plnění částí veřejné zakázky bylo realizováno osobou odlišnou od zájemce tj. formou subdodávky (viz příloha č. 6 Seznam subdodavatelů ZD). Pokud není zájemce schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odst. 1 b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Zájemce je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a dále předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zájemcem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zájemce oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zájemce není Stránka 14 z 26

15 oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. 54 písm. a) zákona. 3.6 Důsledek nesplnění kvalifikace Zájemce, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 ZVZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 4 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkovou cenou se rozumí cena za dodávku hardware a dodávku a poskytnutí licencí software, a to včetně dopravy, umístění, instalace, montáže a implementace požadovaného zařízení, zaškolení a provedení stavebních úprav nezbytných k realizaci předmětu plnění VZ, podle specifikace a v rozsahu dle čl. 2.3 Zadávací dokumentace, přílohy č. 1 a) Technická specifikace ZD a přiloženého návrhu smlouvy o zajištění inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice. Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: bez daně z přidané hodnoty a s daní z přidané hodnoty. Zájemce je povinen údaje o nabídkové ceně zapracovat do návrhu smlouvy. Nabídková cena uvedená zájemcem může být překročena pouze v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty. Zájemce uvede v Příloze č. 2 (Krycí list) Zadávací dokumentace nabídkovou cenu dle požadovaného členění. Zájemce také vyplní Přílohu č. 1 a) Technická specifikace, kde ve čl. 4 Výkaz výměr pro slaboproudé rozvody, čl. 5 Rekapitulace položek komodit a čl. 6 Školení a implementace uvede nabídkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH za každou jednotlivou položku (viz čl. 2.3 této ZD). Zadavatel si vyhrazuje, že nabídková cena v Kč bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu uvedenou v čl. 2.5 této Zadávací dokumentace. V případě překročení předpokládané celkové hodnoty zakázky bude nabídka zájemce vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele a zájemce bude vyřazen z účasti v zadávacím řízení. 5 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o zajištění inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice, která tvoří Přílohu č. 7 Zadávací dokumentace. Zájemce v nabídce předloží vyplněný a podepsaný návrh smlouvy, který bude v souladu se zadávacími podmínkami a požadavky zadavatele. V návrhu smlouvy zájemce vyplní požadované položky (s vyznačením =doplní zájemce=, zejména označení prodávajícího, nabídková cena) a opatří jej podpisem osoby oprávněné jednat jménem zájemce nebo za zájemce. Stránka 15 z 26

16 a) cenové a platební podmínky Přílohou smlouvy bude technická specifikace dle požadavků zadavatele (příloha č. 1 a) Technická specifikace ZD. Technickou specifikaci postačuje v nabídce předložit pouze jednou, technická specifikace zájemce se stane přílohou smlouvy až po skončení zadávacího řízení. Doprava dodávky do sídla zadavatele bude zájemcem (prodávajícím) zahrnuta v ceně dodávky. Dojde-li mezi dnem podpisu kupní smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH, upraví zájemce (prodávající) základ daně a platnou sazbu DPH. Platby za realizaci předmětu veřejné zakázky budou uhrazeny po splnění, předání a převzetí předmětu plnění, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zájemcem (prodávajícím). Fakturu je zájemce oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se rozumí realizace dodávky předmětu plnění. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu sídla zadavatele. Faktura bude považována za splacenou okamžikem odepsáním částky z účtu zadavatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel neposkytuje zálohy či depozita. b) obchodní podmínky Zahájení plnění se předpokládá po podpisu smlouvy s vybraným zájemcem nejdříve od Realizace předmětu plnění (dodávky) končí dnem Zadavatel (kupující) se zavazuje předmět plnění od zájemce (prodávajícího) převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. Na předmět dodávky se vztahuje záruka v délce, která je vymezena v čl. 2.4 této Zadávací dokumentace a v příloze č. 1 a) Technická specifikace ZD. Zájemce může navrhnout záruku delší. Návrh smlouvy musí rovněž respektovat ustanovení zákona, občanského zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují k realizaci této veřejné zakázky. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle 76 odst. 1 zákona. 6 NABÍDKA 6.1 Obecné požadavky Nabídky se podávají písemně v listinné podobě nebo v elektronické podobě, v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami a požadavky zadavatele. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu zájemce, je-li právnickou osobou. Nabídka v listinné podobě bude podána vždy v jedné obálce označené: Stránka 16 z 26

17 NABÍDKA - Veřejná zakázka Inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice, a.s. NEOTVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o zájemci v rozsahu uvedeném níže. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. Vzor krycího listu nabídky je uveden v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace. Nabídka musí obsahovat požadované doklady a dokumenty, které se k této veřejné zakázce vztahují. Na nabídku podanou elektronicky se obdobně vztahují výše uvedené požadavky. Nabídka, která nesplní požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, bude vyřazena a zájemce bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zájemce je vázán svou nabídkou po dobu 90 dní ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu a též o dobu, ve které má vybraný zájemce poskytnout součinnost dle 82 odst. 4 zákona. Zájemce předloží nabídku v listinné podobě ve 2 výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem Originál a druhý Kopie. V případě nesrovnalostí jsou rozhodující informace a doklady v originálu nabídky. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Krycí list musí obsahovat číslo výtisku. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Zájemce v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi zájemcem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více zájemců společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto zájemce při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Zájemce předloží kompletní nabídku též v elektronické podobě na CD/DVD. Každý zájemce je povinen předložit návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky v elektronické podobě ve formátu MS Office nebo formátu kompatibilním. Zájemce je povinen doručit nabídku v listinné podobě (poštou, kurýrní službou nebo osobně) do sídla pověřené osoby (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, Plzeň, 3. patro). V případě osobního podání je místem podání nabídek kancelář č. 2 v sídle Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, přičemž nabídku lze osobně podat během provozní doby (pondělí až čtvrtek mezi 8:00 a 11:00 hodinou nebo mezi 12:30 a 15:00 hodinou, pátek mezi 8:00 a 11:00 hodinou nebo mezi 12:30 a 14:00 hodinou). Nabídky musí být doručeny do sídla pověřené osoby v termínu stanoveném pro podání nabídek, což je nejpozději do do 10:00 hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky odpovědným zaměstnancem pověřené osoby. Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty k podání nabídky komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zájemce je oprávněn podat nabídku též v elektronické podobě. Pro podání nabídek v elektronické podobě je třeba provést registraci zájemce v elektronickém nástroji E- ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. K úspěšnému dokončení registrace je nutné využít platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Pokud elektronický podpis zájemce Stránka 17 z 26

18 nevlastní, lze dokončit registraci i bez jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této VZ je nutné vlastnit elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobnější informace zájemce nalezne v uživatelské příručce pro dodavatele (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/ezak-manual-dodavatele.pdf) a manuálu elektronického podpisu (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/qcm.podepisovaci_applet.pdf). V případě, že se zájemci nedaří zaregistrovat do systému, je jeho IČ pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že zájemce byl před vypsáním této veřejné zakázky předregistrován zadavatelem, případně pověřenou osobou, a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postupu popsaném v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního u, který byl zaslán na adresu zájemce. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního u lze kontaktovat Ing. Petra Stehlíka pro jeho opětovné zaslání, případně nápravu jiným způsobem. Test nastavení prohlížeče Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html má zájemce možnost si ověřit, zda jeho prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v zadávacím řízení. Test prostředí Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s elektronickým nástrojem E-ZAK. Test odeslání nabídky Tento test zájemci umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Tento test ověří, zda elektronický podpis zájemce vyhovuje pro využití v elektronickém nástroji E-ZAK. Podmínky úspěšného průběhu: úspěšně absolvovaný první test prostředí, platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (vydávají ho eldentity. PostSignum QCA, nebo První certifikační I. CA). Pokud zájemce podává nabídku v elektronické podobě, učiní tak prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz) na příslušném profilu této veřejné zakázky (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2666.html ), a to po předchozí registraci. Taková nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby zájemce. Stránka 18 z 26

19 6.2 Složení nabídky Zadavatel doporučuje předložení nabídek zpracovaných v následující struktuře: Krycí list nabídky Nabídka musí obsahovat Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 této Zadávací dokumentace. Krycí list musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o zájemci (obchodní firmu/jméno, sídlo zájemce, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČO, DIČ, telefon, ) a vyplněnou nabídkovou cenu Obsah V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů - Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady - Prohlášení a doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů - Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Zadavatel zájemcům doporučuje využít prohlášení dle Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění Zájemce vyplní Technickou specifikaci (čl. 2.4 Popis povinných parametrů dodávaného řešení) v Příloze č. 1 a) ZD dle požadovaného členění (komodity K1 K6). Zájemce vyplní také čl. 4 Výkaz výměr pro slaboproudé rozvody, čl. 5 Rekapitulace položek komodit a čl. 6 Školení a implementace přílohy č. 1 a) ZD, kde uvede nabídkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH za každou jednotlivou položku Návrh smlouvy o zajištění inovace ICT infrastruktury Domažlické nemocnice Návrh smlouvy, který tvoří přílohu č. 7 Zadávací dokumentace, musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce Prohlášení Na konci nabídky budou zařazeny následující prohlášení: - prohlášení zájemce, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, že se zadávacími podmínkami souhlasí a respektuje je (viz příloha č. 3 ZD), - prohlášení zájemce o počtu stránek (viz příloha č. 3 ZD), - souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele (viz příloha č. 4 ZD) Stránka 19 z 26

20 6.2.7 Další součást nabídky Dle 68 odst. 3 zákona musí být součástí nabídky rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů zájemce, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, popř. čestné prohlášení, že žádné takové orgány ani osoby u zájemce nepůsobí, b) seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, (jen má-li zájemce formu akciové společnosti), c) prohlášení o tom, že zájemce neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Zadavatel zájemcům doporučuje použít přílohu č. 5 Zadávací dokumentace Subdodavatelé Zadavatel požaduje, aby zájemce v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Zájemce ve své nabídce předloží prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek. Pokud zájemce provede plnění zakázky pouze vlastními silami, předloží v nabídce čestné prohlášení, že nebude mít žádné subdodavatele. Zadavatel zájemcům doporučuje použít přílohu č. 6 Zadávací dokumentace Informace o poskytnutí záručního a pozáručního servisu Zájemce uvede informace o poskytnutí záručního a pozáručního servisu dle čl. 2.4 Zadávací dokumentace. Zájemce je oprávněn v nabídce uvést další údaje, informace nebo doklady vztahující se k předmětu veřejné zakázky Harmonogram plnění veřejné zakázky Zájemce uvede v nabídce harmonogram plnění veřejné zakázky viz čl. 2.6 této Zadávací dokumentace Detailní popis způsobu implementace Zájemce uvede v nabídce detailní popis způsobu implementace viz čl. 2.3 této Zadávací dokumentace. 6.3 Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek proběhne v sídle Centrálního nákupu, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, Plzeň v zasedací místnosti č. 9, a to ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne od 10:00 hodin. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni zájemci (maximálně jedna osoba za Stránka 20 z 26

21 každého zájemce), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel může po přítomných zástupcích zájemců požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných zájemců. 7 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky podle 78 odst. 1 písm. a) zákona. Základní hodnotící kritérium je tvořeno těmito dílčími hodnotícími kritérii: Kriterium váha A. Nabídková cena v Kč bez DPH 70% B. Kvalita a odborná úroveň implementačního postupu 30% Zadavatel stanovil jednotlivým dílčím kritériím váhy v procentech podle jejich důležitosti pro toto zadávací řízení, přičemž jejich součet činí 100 %. Zájemce není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení zájemce ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil. Požadované informace a dokumenty pro hodnocení nabídek: údaje o nabídkové ceně v požadované struktuře (dle přílohy č. 2 Krycí list nabídky a přílohy č. 1 a) Technická specifikace ZD) detailní popis postupu implementace předložený zájemcem v nabídce (dle čl. 2.2 přílohy č. 1 a) Technická specifikace ZD a čl. 2.3 ZD) Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou za použití bodové stupnice 1 až 100 bodů následujícím způsobem: Ad A) Nabídková cena v Kč bez DPH váha 70 % Hodnocena bude nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH vymezená ve čl. 4 Zadávací dokumentace, na základě údajů v Krycím listu (Příloha č. 2 ZD) a v návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 7 ZD). Stránka 21 z 26

22 Hodnocená nabídka obdrží bodovou hodnotu, která vznikne násobkem čísla sto (100) a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky (nejnižší nabídkové ceny) v tomto dílčím kritériu k hodnocené nabídce (ceně), následně bude výsledek vynásoben hodnotou váhy 0,70. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa. Vzorec: nejnižší nabídková cena x 100 x 0,70 = počet bodů (Ad A) hodnocená nabídková cena Ad B) Kvalita a odborná úroveň implementačního postupu váha 30 % V tomto dílčím kritériu bude hodnocen zájemcem předložený detailní popis postupu implementace, vypracovaný v souladu se čl. 2.3 zadávací dokumentace. Popis postupu musí obsahovat podrobný popis způsobu realizace požadovaných služeb s důrazem na postupy, kterými zájemce zajistí dosažení požadovaných cílů. Postup musí respektovat výchozí stav, doporučení výrobců, využití nejlepších praktik (best practice) a obecně platné technické předpisy a normy týkající se předmětu plnění veřejné zakázky. Z popisu postupu musí být zřejmý způsob a náročnost (časová i odborná) zapojení zaměstnanců Domažlické nemocnice do realizace veřejné zakázky. Pro hodnocení kvality a odborné úrovně implementačního postupu bude použita tato stupnice: 81 až 100 bodů obdrží plně vyhovující a vysoce profesionální nabídka (popis postupu) s jednoznačným prokázáním porozumění hlavní problematice zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v ZD. a) Zájemce předloží detailně propracovaný, zcela vyhovující a jednoznačný postup realizace předmětu plnění, b) Zájemce v nabídce předloží podrobný popis implementačního procesu tak, aby splnil technická kritéria a obecně platné technické předpisy a normy. V rámci popisů procesů a služeb zájemce specifikuje i procesy nad rámec běžného uživatelského komfortu. c) Zájemce v nabídce prokáže, že implementované řešení je plně kompatibilní se současným prostředím zadavatele. d) Zájemce v nabídce prokáže, že popsaný postup implementace řešení optimalizuje zachování a využití dosavadních investic. e) Zájemce prokáže znalost a uplatnění doporučených postupů výrobců a tzv. best practice (nejlepších praktik) f) Celkově z postupu vyplývá, že nabízený postup implementace povede k úspěšnému splnění předmětu plnění. g) Zájemce prokáže, že jeho postup implementace minimalizuje kapacitní náročnost na zadavatele h) Zájemce prokáže, že jím implementované řešení je kontinuitou na současný stav i) Návrh obsahuje přidanou hodnotu, neboť se nejedná o rutinní přepis požadavků zadavatele, ale zájemce nabízí inovativní zlepšení. Stránka 22 z 26

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Systém sběru informací

Více

Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů

Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů Sp. zn.: CN/36/CN/15 Č.j.: 3032/15/CN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVANÁ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ s názvem Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Město Domažlice Služby uživatelům

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Město Domažlice Služby uživatelům ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Město Domažlice Služby uživatelům (dále jen veřejná zakázka ), zadávané jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Zavedení jednotného ekonomického informačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka výpočetního a datového centra pro projekty NTIS a CTPVV. Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka výpočetního a datového centra pro projekty NTIS a CTPVV. Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka dalekohledů pro Envicentrum Druh veřejné zakázky: V souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek

Více

Zadávací dokumentace. Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Reg. č. CZ. 1.06./2.1.00/22.09510 Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 Název veřejné zakázky: Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních

Více

1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky... 3. 1.1. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV... 3

1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky... 3. 1.1. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV... 3 č Ý ý ú Á č ú Á Á Í Ř É Á á í í č š ě í ší á í Á Í Í Ř É Á Á É Ř É ňí í í á í ž č š ě í ší Ř á ů é á č í Ž í ř í í á í č š ě í ší Ř Obsah 1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky... 3 1.1. Klasifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

Střední škola, Bor, Plzeňská 231. (jako zadavatel) Centrální nákup, příspěvková organizace. (jako pověřená osoba)

Střední škola, Bor, Plzeňská 231. (jako zadavatel) Centrální nákup, příspěvková organizace. (jako pověřená osoba) Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (jako zadavatel) a Centrální nákup, příspěvková organizace (jako pověřená osoba) vypisují podlimitní veřejnou zakázku (dále také VZ ) s názvem: Kvalifikovaný mladý odborník,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway sp. zn.: CN/289/CN/14 č. j.: 7623/14/CN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM: "REKONSTRUKCE KLATOVSKÁ 110 FÁZE B STAVBA A RESTAUROVÁNÍ (3. VYHLÁŠENÍ)" Podpořeno grantem z Islandu,

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM: Sp. zn.: CN/26/CN/12 Č. j.: 6741/12/CN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM: "ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY PRO PROJEKT TRANSFORMACE DOZP

Více

HUBRU - Nábytek a kancelářské vybavení do Laboratoře pro studium lidského chování

HUBRU - Nábytek a kancelářské vybavení do Laboratoře pro studium lidského chování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - Nábytek

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA SLUŽBY Sp. zn.: CN/267/CN/14 Č. j.: 6659/14/CN VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA SLUŽBY Výzva je zároveň zadávací dokumentací VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY: Výstavba sportovišť v areálu SOU elektrotechnického

Více

Právní služby ve veřejné dopravě (nově)

Právní služby ve veřejné dopravě (nově) Plzeňský kraj (jako zadavatel) a Centrální nákup, příspěvková organizace (jako pověřená osoba) vypisují veřejnou zakázku s názvem: Právní služby ve veřejné dopravě (nově) zadávanou v otevřeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Úvěrový rámec pro ČZU

Úvěrový rámec pro ČZU Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Úvěrový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/200 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na služby zadané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ ADMINISTRACE ZADÁVACÍCH

Více