N Á V R H U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Á V R H U S N E S E N Í"

Transkript

1 103 Město Humpolec N Á V R H U S N E S E N Í 4. Rady města konané dne Vyhodnocení VZ malého rozsahu. I. Rada města schvaluje neschvaluje Závěry z hodnocení veřejné zakázky 2. kategorie dle pravidel Rady města Humpolec č. 1/RM/2014, pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Města Humpolec a příspěvkových organizací zřizovaných Městem Humpolec schválená radou města Humpolec pod č. usnesení 1089/60/RM/2014 dne II. Rada města stanovuje jako nejvýhodnější nabídku uchazeče: AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava (pobočka Divize IT infrastruktura, Romana Havelky 5b, Jihlava 1), a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši: Kč bez DPH. III. Rada města ukládá 1. Mgr. J. Fialovi, tajemníkovi MěÚ Humpolec 1.1. předložit pořízenou dokumentaci výběrového řízení Centru pro regionální rozvoj ČR pobočka Jihovýchod, jakožto kontrolnímu orgánu Ministerstva pro místní rozvor ČR ke kontrole výběrového před podpisem smlouvy o dílo. Termín: Mgr. J. Fialovi, tajemníkovi MěÚ Humpolec 2.1. postupovat při uzavírání smlouvy o dílo dle závěrů výsledku kontroly výběrového řízení Centrem pro regionální rozvoj ČR. Termín: Ing. Lenka Bartáková místostarosta Mgr. Jiří Kučera starosta města

2 Předkladatel: Mgr. Jiří Fiala, tajemník MěÚ, Odbor tajemníka MěÚ, tel , Zpracovatel: Milan Kopic, DiS., Město Humpolec, tel , Vyjádření: Na vědomí: Předpokládaná doba trvání: 00:05 Text důvodové zprávy: V souladu s usnesením vlády č. 48/2009 o zadávání veřejných zakázek nespadající pod ustanovení zákona č. 137/2006 a v souladu s pravidly Rady města Humpolec č. 1/RM/2014 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Města Humpolec a příspěvkových organizací zřizovaných Městem Humpolec a na základě schválení hodnotících komisí a dalších předepsaných náležitostí Radou města Humpolec dne pod č. usnesení 1161/73/RM/2014, bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku 2. kategorie v projektu "Moderní elektronický úřad Humpolec". V rámci výběrového řízení jsme obdrželi 2 nabídky. Všechny nabídky splnily formální náležitosti a byly proto hodnoceny. Kompletní dokumentace je k dipozici k nahlédnutí u pracovníka odboru tajmeníka Milana Kopice ( , humpolec.cz). Materiál obsahuje: Příloha Posudek nabídek Hodnocení plnění technické specifikace (Veřejná) Příloha Záznam z hodnocení nabídek protokol (Veřejná) Materiál projednán: Přizváni:

3 Záznam o hodnocení nabídek Název zakázky: Zadavatel: Dodávka a implementace komponent ICT pro projekt Moderní elektronický úřad Humpolec Město Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec IČ: Soutěžní lhůta: Plnění: bezprostředně po podpisu SOD Komise pro hodnocení nabídek jmenovaná Radou města Humpolec dne pod číslem usnesení 1161/73/RM/2014: Předseda: Členové: Mgr. Jiří Fiala, tajemník Bc. Jan Kotlík, vedoucí živnostenského úřadu Ing. Josef Novák, informatik Milan Kopic, DiS., informatik Zdenka Augustová, referent odboru tajemníka Před zahájením hodnocení nabídek podepsali členové hodnotící komise čestné prohlášení o nestrannosti. Obeslané společnosti: 1. Com-Sys TRADE spol.s r.o., Jagelonská 16, Praha 3 2. C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, , Brno-Židenice 3. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava (pobočka Divize IT infrastruktura, Romana Havelky 5b, Jihlava 1) 4. VERA spol. s r.o., Lužná 2, Praha 6 5. T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, Hradec Králové Došlé nabídky: 1. Com-Sys TRADE spol.s r.o., Jagelonská 16, Praha 3 2. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava (pobočka Divize IT infrastruktura, Romana Havelky 5b, Jihlava 1) Komisí pro otevírání obálek nebyla vyřazena žádná nabídka. Prvotní nezávislé posouzení došlých nabídek bylo provedeno společností Janečka consulting, s.r.o. Dokument s tímto hodnocením nazvaný Hodnocení plnění technické specifikace je nedílnou přílohou tohoto záznamu o hodnocení nabídek. Hodnotící komise se seznámila s obsahem všech doručených nabídek a závěry hodnocení provedené výše uvedenou společností.

4 Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se ztotožňuje se závěry provedeného hodnocení externí společností a doporučuje zadavateli akceptovat jako vítěze soutěže: AutoCont CZ a.s. Divize IT infrastruktura, Romana Havelky 5b, Jihlava 1 Hodnotící komise předává zadavateli veškerou dokumentaci a končí svou činnost. Členové komise: Mgr. Jiří Fiala.. Ing. Josef Novák.. Milan Kopic DiS... Bc. Jan Kotlík.. Zdenka Augustová.. V Humpolci dne Zapsal: Milan Kopic, DiS.

5 MODERNÍ ELEKTRONICKÝ RESUMÉ Zhodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení projektu z výzvy IOP 22 Technické podklady ke zhodnocení nabídek ÚŘAD HUMPOLEC Hodnocení plnění technické specifikace

6 Obsah Moderní elektronický úřad Humpolec 1 Verze Úvod Zkratky a pojmy Krátká informace o projektu Uchazeči Manažerské shrnutí Nabídky a formální náležitosti Technická slučitelnost Zhodnocení nabídek podle kritérií Pořadí nabídek Shrnutí Formální náležitosti Základní body zadání Základní body Hodnocení podle základních bodů Formální nedostatky ve smlouvě Kontrolní součet cen Nedostatky v kontrolních cenových součtech Společnost AutoCont chybná cena na krycím listu Kompatibilita s požadovanými parametry infrastruktury Další požadavky Závěr Kritéria nabídky Základní vztahy Výpočet bodů dle kritérií Cena celková výše nabídkové ceny bez DPH o váze 100% Technická úroveň nabízeného řešení Výsledné hodnocení Výsledek bodového hodnocení Závěr Stránka 1 z 16

7 1 Verze Moderní elektronický úřad Humpolec Autor Verze Datum Ing. David Janečka 0.9 k připomínkování Hodnotící komise Připomínky Čestné prohlášení o nestrannosti, důvěrnosti a nepodjatosti Já, níže podepsaný: Jméno a příjmení: Ing. David Janečka Datum narození: xxxxxxx Adresa bydliště: xxxxxxxxxxxxx, BRNO tímto čestně prohlašuji, že: jsem se nepodílel/-a na zpracování nabídky, nemám osobní zájem na zadání této zakázky, mezi mnou a žádným z dodavatelů není osobní, pracovní či jiný obdobný poměr, jsem si vědom/-a o své povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl/-a v souvislosti se svou účastí v komisi, jsem si vědom/-a, že vznikne-li důvod k podjatosti v průběhu činnosti komise, jsem povinen/-na tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli. Stránka 2 z 16

8 Moderní elektronický úřad Humpolec 2 Úvod Tento dokument obsahuje podklady pro hodnotící komisi o technické shodě nabídky s požadovaným řešením, které bylo vytvořeno v rámci studií proveditelnosti a zadávací dokumentace. Cílem dokumentu je posouzení, zda navrhovaná nabídka je ve shodě s navrhovaným řešením a do jaké míry ho pokrývá. Základními informačními kanály byly: 1. Nabídky uchazečů 2. Zadávací dokumentace zakázky 3. Studie proveditelnosti Dokument je považován za důvěrný a je určen pouze členům hodnotící komise, kontrolním orgánům pro výzvu IOP 22 a politické reprezentaci města. Stránka 3 z 16

9 3 Zkratky a pojmy Moderní elektronický úřad Humpolec Tato kapitola obsahuje seznam použitých zkratek v textu se slovním vyjádřením významu zkratky nebo vysvětlením pojmu. Zkratka AD AIS DIČ essl ICT IČ IOP IS JOS LDAP MěÚ MIO MIS ORP PDF PDF/A PO RŽP SKD SSO TC TP VIU Workflow XML ISZR Význam Active directory Agendové informační systémy Daňové identifikační číslo Elektronická spisová služba Informační a komunikační technologie Identifikační číslo Integrovaný operační program Informační systém Jednotná organizační struktura Lightweight Directory Access Protocol Městský úřad Milión Městský informační systém Obec s rozšířenou působností Portable Document Format Oficiální archivační verze formátu PDF definovaná standardem ISO :2005. Příspěvkové organizace Registr živnostenského podnikání Seznam kvalifikovaných dodavatelů Single sign on ověření a autorizace uživatele na jednom místě Technologické centrum Technická podpora Vnitřní integrace Definovaný pracovní postup s předem daným pořadím nebo větvením kroků. extensible Markup Language, rozšiřitelný značkovací jazyk je obecným značkovacím jazykem pro vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a typy dat. Informační systém základních registrů Stránka 4 z 16

10 4 Krátká informace o projektu Položka Název projektu Doba udržitelnosti Předpokládaný rozpočet Moderní elektronický úřad Humpolec Popis Moderní elektronický úřad Humpolec, CZ.1.06/2.1.00/ let Předpokládaný celkový objem zakázky je Kč bez DPH, která se skládá: Investice Kč Technická podpora Kč Klíčovým prvky technického řešení je zajištění elektronického oběhu dat, který podporují elektronizované agendy. Úřad se všemi podáními zachází stejně a proces je plně transparentní s kontrolovatelnými výstupy s maximální možnou automatizací. Dále je zajištěno efektivní spojení se službami správní obce, kraje a centra spolu s jejich snadným využitím. Projekt zohledňuje zavedení nových služeb jako veřejné služby, která není přímo propojena s trhem, pomáhá však vytvářet podmínky pro pružná řešení celé řady správních postupů a tak nepřímo podporuje rozvoj občanské společnosti i podnikání. Na projekt je tedy nutno nahlížet z úhlu služby občanům, podnikatelům i dalším složkám občanské společnosti a jako univerzální nástroj podpory rozvoje informační společnosti. Pro projekt je nutno zajistit technické vybavení, je nutno v úvodní fázi zajistit zavedení všech nových technologií a systémů do praxe a jejich propojení se stávajícími agendami a užívanými systémy a po dobu udržitelnosti projektu zajistit servisní podporu. Toto výběrové řízení bylo pořádáno za účelem získání technologických komponent do projektu, tak aby byly naplněny jeho cíle. V dalším textu bude projekt Moderní elektronický úřad Humpolec, rg. č. CZ.1.06/2.1.00/ pro zkrácení nazýván jako Projekt. Stránka 5 z 16

11 5 Uchazeči Moderní elektronický úřad Humpolec V rámci projektu se zúčastnily a podaly nabídku do veřejného řízení následující společnosti: Společnost Subdodavatel WWW AutoCont CZ, a.s. VERA spol. s r.o. Com-Sys TRADE spol. s r.o. VERA spol. s r.o. Celkem byly podány 2 nabídky v řádném termínu. Stránka 6 z 16

12 Moderní elektronický úřad Humpolec 6 Manažerské shrnutí Výběr dodavatele se řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/ 2006 Sb. O veřejných zakázkách v programovém období , která je přílohou č. 5 Příručky pro žadatele a příjemce prioritní osy 2, oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Integrovaného operačního programu. Dodávka a implementace všech komponent Projektu budou soutěženy společně a bude vybrán jeden generální dodavatel, který bude odpovědný za celkový průběh zakázky včetně svých subdodavatelů. Zakázka bude realizována formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v programovém období v aktuální verzi. Nabídky podaly společnosti: 1. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: , DIČ CZ , dále jen AUTOCONT 2. Com-Sys TRADE spol. s r.o., Jagellonská 19, Praha 3, IČ , DIČ CZ , dále jen COMSYS Dále budou společnosti uváděny z důvodu úspory místa pouze obchodním názvem. 6.1 Nabídky a formální náležitosti Formální náležitosti splnily společnosti: 1. AUTOCONT 2. COMSYS 6.2 Technická slučitelnost Nabídka byla hodnocena po stránce technické slučitelnosti s navrhovaným řešením a to ve dvou stupních: 1. Základní body zadání tj. takové, které jsou naprosto zásadní a jejich neplnění znamená nesplnění technického zadání, či jiných základních předpokladů. 2. Technická způsobilost tj. do jaké míry pokrývá navrhované řešení závěry studie proveditelnosti a je ve shodě s potřebami úřadu. V rámci technického hodnocení byly učiněny následující závěry: 1. AUTOCONT Řešení je ve shodě s technickým zadáním, pouze je zjevně chybně uvedena cena v krycím listu 2. COMSYS Řešení je ve shodě s technickým zadáním 6.3 Zhodnocení nabídek podle kritérií Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Společnost Cena Váha Kvalita Váha Body AutoCont 100,00 70% 100,000 30% 100,000 ComSys 99,43 70% 100,000 30% 99, Pořadí nabídek Uchazeč Body Pořadí AUTOCONT 100,00 1 COMSYS 99, Shrnutí Nejvyššího bodového hodnocení dosáhla nabídka společnosti AUTOCONT, která zároveň vyhovuje technickému zadání a kompatibilitě se současným prostředím. Stránka 7 z 16

13 Moderní elektronický úřad Humpolec 7 Formální náležitosti V tabulce je uvedeno, které společnosti dodržely formální náležitosti. Tabulka obsahuje pouze vyjádření ANO nebo NE pro dané kritérium. Položka AUTOCONT COMSYS Dodržení termínu podání nabídky ANO ANO Nepoškozená zásilka ANO ANO Nabídka je nerozebíratelná ANO ANO Jeden výtisk nabídky a CD s elektronickou formou nabídky ANO ANO Nabídka je v českém jazyce ANO ANO Obsah nabídky s uvedením čísel stran ANO ANO Uchazeč podal pouze jednu nabídku ANO ANO Podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou ANO ANO Podepsaný návrh smlouvy o technické podpoře ANO ANO Vyplněný krycí list ANO ANO Dodržení rozpočtu ANO ANO Stáří dokumentů menší než 90 dní ANO ANO Výpis z obchodního rejstříku ANO ANO Výpis z živnostenského rejstříku/doklad o oprávnění k podnikání ANO ANO Čestné prohlášení ANO ANO Technické kvalifikační předpoklady ANO ANO Přehled subdodavatelů ANO ANO Stránka 8 z 16

14 Moderní elektronický úřad Humpolec 8 Základní body zadání Tato část hodnotí, zda jsou základní body v zadání splněny. Vychází se ze zásady, že tištěná forma nabídky má v případě rozdílu mezi jednotlivými verzemi přednost. V závorce je vždy uvedeno číslo strany nabídky, kde se daná informace nachází. Jedná se o číslo stany v elektronické verzi a to skutečné číslo, nikoliv číslo vepsané v zápatí z důvodu, aby se k dané informaci bylo možno rychle dostat pomocí aplikací pro čtení dokumentů jako WORD nebo Acrobat Reader. 8.1 Základní body Číslo v závorce udává číslo strany v nabídce podle elektronické formy nabídky. Pokud je oddíl rozsáhlejší, pak číslo značí začátek. Více čísel v závorce značí významný odkaz na více místech. V případě, že číslo není uvedeno, je hodnoceno řešení jako celek. V případě, že v elektronické verzi je rozpor se zadáním, či je nějaký bod zadání nesplněný, ověří se, že je tento rozpor i v tištěné verzi. Pokud je v elektronické verzi věc plněna, již se neověřují v tištěné verzi, což neplatí u smluvních garancí. Veškeré nabídky jsou prověřovány vůči elektronické verzi zadávací dokumentace, která byla zveřejněna na portále města, aby byla zaručena rovná příležitost a nediskriminace pro všechny uchazeče. Součástí zadávací dokumentace jsou také odpovědi na dotazy, které byly rozeslány všem uchazečům. Podle níže uvedených souborů jsou uvedeny čísla stran Společnost Použité soubory s nabídkou z přiloženého CD AUTOCONT nabidka Mesto Humpolec.pdf COMSYS Nabidka_Com-Sys TRADE.FINAL.pdf Stránka 9 z 16

15 Moderní elektronický úřad Humpolec 8.2 Hodnocení podle základních bodů Písmeno X značí, že nelze podle nabídky rozhodnout a je potřeba vyzvat uchazeče o vysvětlení, či nejasnost. Kontrolní součet je proveden níže pod tabulkou. Položka AUTOCONT COMSYS Řešení není variantní ANO ANO Smlouva ve shodě s obchodními podmínkami 1 ANO ANO Shoda krycího listu se smlouvou o dílo NE ANO Shoda krycího listu se servisní smlouvou NE ANO Součet cenových položek a shoda s ostatními cenami ANO ANO Záruka min. 60 měsíců ANO ANO Formální nedostatky ve smlouvě Uchazeč AutoCont: Ve smlouvě Uchazeč v bodě chybně uvádí druh veřejné zakázky V článku I. 5 je chybně křížový odkaz (nenalezen zdroj odkazů) Název Radnice VERA je jednou uveden jako RADNICE podruhé jako Kontrolní součet cen Kontrola nepřekročení ceny Je-li rozdíl kladný, pak to znamená, že cena nebo limit nebyl překročen. Tabulka 1 Ceny proti limitům v zadávací dokumentaci Společnost Cena krycí list bez DPH Korekce podle smluv Cena zadávací dokumentace Rozdíl AutoCont Kč Kč Kč Kč ComSys Kč Kč Kč Kč Ani jedna nabídka nepřekračuje cenu a to ani společnost AutoCont při opravě ceny, viz kapitola Společnost AutoCont chybná cena na krycím listu Kontrola shody cen v krycím listu a smlouvě Cena v krycím listu musí být shodná s cenami uvedenými ve smlouvě. Musí platit vztah: Cena krycí list = Cena SOD + Cena SS Cena za technickou podporu je ve smlouvě uvedena v ročním souhrnu, pak je cenu bez DPH nutné vynásobit 5 lety. Tabulka 2 Shoda cen v krycím listě a smlouvě Společnost Cena krycí list bez DPH Smlouva Cena Přepočet Rozdíl SOD cena za dílo bez DPH Kč Kč AutoCont Kč Kč SS ročně bez DPH Kč Kč SOD cena za dílo bez DPH Kč Kč ComSys Kč - Kč SS ročně bez DPH Kč Kč Cena nabídky uchazeče AutoCont není ve shodě s krycím listem. Cena nabídky uchazeče COMSYS je ve shodě se smlouvami. 1 Zadavatel požadoval obchodní podmínky, vzor smlouvy nebyl přiložen. Stránka 10 z 16

16 Moderní elektronický úřad Humpolec Kontrola položkových cen Kontrola toho, zda položkový součet sedí s cenou na krycím listě a cenami uvedenými ve smlouvách. Ceny v krycím listu jsou uvedeny po přepočtu na dobu udržitelnosti, aby je bylo možno srovnávat. Přepočet cen ve smlouvách je uveden v položce Tabulka 2 Shoda cen v krycím listě a smlouvě Tabulka 3 Shoda položkové ceny se smluvními cenami bez DPH Společnost Položky Položková cena Smlouva Server pro posílení virtualizace Kč Diskové pole Kč Optický switch 1ks Kč Síťová infrastruktura pro řešení centra sdílených služeb Kč AutoCont ComSys Centrální konverze dokumentů a napojení na skenovací linku, DMS a spisovou službu Kč Kč Centrální konverze dokumentů Kč Napojení na ISZR Kč Oprávnění rozšíření IDM Kč Elektronické formuláře Kč Instalace a ostatní Kč Mezisoučet investice Kč Kč Technická podpora (celkem) Kč Kč Server pro posílení virtualizace Kč Diskové pole Kč Optický switch 1ks Kč Síťová infrastruktura pro řešení centra sdílených služeb Kč Centrální konverze dokumentů a napojení na skenovací linku, DMS a spisovou službu Kč Kč Centrální konverze dokumentů Kč Napojení na ISZR Kč Oprávnění rozšíření IDM Kč Elektronické formuláře Kč Instalace a ostatní Kč Mezisoučet investice Kč Kč Technická podpora (celkem) Kč Kč 8.3 Nedostatky v kontrolních cenových součtech Společnost AutoCont chybná cena na krycím listu Cena na krycím listu neodpovídá celkové ceně udávané ve smlouvách a položkovém ceníku. Cena na krycím listu odpovídá pouze ceně za investici, ale správná cena je cena včetně technické podpory, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci u hodnotících kritérií, cituji: Nejnižší nabídková cena je součtem pořizovací ceny a ceny technické podpory za dobu 60 měsíců. Tudíž je zřejmé, že správná cena uchazeče vyplývá ze smluv a to: Kč Kč = Kč V dalším hodnocení tedy bude pracováno s tím, že uchazeč AutoCont má cenu celkem podle zadávací dokumentace Kč bez DPH. Stránka 11 z 16

17 Moderní elektronický úřad Humpolec 8.4 Kompatibilita s požadovanými parametry infrastruktury Položka Uchazeč Zboží Plnění Server pro posílení AutoCont Server Dell PowerEdge R730 ANO (9) virtualizace COMSYS Server Dell PowerEdge R730 ANO (32) Diskové pole AutoCont Diskové pole Dell PowerValut MD3820f ANO (9) COMSYS Diskové pole Dell PowerValut MD3820f ANO (32) AutoCont ZyXEL 24xSFP 4x10G SFP+ L2+ switch XGS3600- ANO (9) Optický switch 1ks 28F COMSYS ZyXEL 24xSFP 4x10G SFP+ L2+ switch XGS3600- ANO (32) 28F Síťová infrastruktura AutoCont FortiGate 100D FG 100D-BDL ANO (9) pro řešení centra sdílených služeb COMSYS Switch kombinovaný s firewallem FortiGate 100D ANO (33) Komunikace s krajskou spisovnou příprava prostředí Centrální konverze dokumentů Napojení na spisovou službu 4 DMS - uložiště dokumentů s vazbou na spisovou službu Napojení na ISZR Oprávnění rozšíření IDM Elektronické formuláře Další požadavky AutoCont Připraveno 2 ANO (15) COMSYS Připraveno 3 ANO (36) AutoCont VAS VERA aplikační server ANO (10) COMSYS VAS VERA aplikační server ANO (33) AutoCont Napojeno ANO (12) COMSYS Napojeno ANO (34) AutoCont Jednotné úložiště včetně rozhraní na Jednotné ANO (11) úložiště COMSYS Jednotné úložiště včetně rozhraní na Jednotné ANO (34) úložiště AutoCont Aktualizace ze ZR ANO (10) COMSYS Aktualizace ze ZR ANO (33) AutoCont JOS-oprávnění ANO (10) COMSYS JOS-oprávnění ANO (33) AutoCont Portál-jádro + formuláře Konto plátce, Komunální ANO (12) odpad, Psi COMSYS Portál-jádro + formuláře Konto plátce, Komunální ANO (34) odpad, Psi Instalace a implementace komponent Součástí nabídky bude položkový výčet veškerých potřebných prací potřebných pro kompletní fyzickou instalaci všech navržených technologií, SW instalaci navržených licencí, zprovoznění funkčních celků, nastavení datových replikací, systému a nutná administrátorská školení. Součástí prací bude vytvoření kompletní a detailní dokumentace dle standardů ISVS. Systém musí být provozován na stávající infrastruktuře úřadu a využívat stávající komponenty informačního systému. Společnost Plnění Strana AUTOCONT ANO 8 5 COMSYS ANO Otevřeným rozhraním a legislativním upgradem 3 Otevřeným rozhraním a legislativním upgradem 4 V obou případech zabezpečeno tím, že subdodavatel VERA je i dodavatelem stávající spisové služby 5 Uchazeč počítá s implementací v položkové ceně a harmonogramu 6 Uchazeč počítá s implementací v položkové ceně a harmonogramu Stránka 12 z 16

18 Moderní elektronický úřad Humpolec Migrace Uchazeč uvede a zahrne do ceny plnění všechny nutné migrace pro úspěšné nasazení díla do provozu tak, aby bylo plně datově kompatibilní se stávajícím prostředím a informačními systémy, viz níže a plnilo požadavky kompatibility. Minimálně je požadováno zachování všech dat a vazeb ze současného agendového informačního systému. Společnost Plnění Strana AUTOCONT ANO X 7 COMSYS ANO X Školení Uchazeč uvede nutná školení pro zavedení nových modulů agendového informačního systému. Systém školení uživatelů je velmi podstatnou součástí realizace projektu pro úspěšné zavedení podpůrných nástrojů ICT do procesů s cílem zlepšení fungování úřadu. Školení je požadováno minimálně na: Nově dodávané moduly DMS Společnost Plnění Strana AUTOCONT ANO 8 9 COMSYS ANO Záruky a servis Záruka na SW a HW bude 60 měsíců a bude garantována servisní smlouvou. Technická podpora bude smluvně zajištěna na dobu udržitelnosti (5 let po ukončení realizace projektu). Společnost Plnění Strana AUTOCONT ANO Servisní smlouva COMSYS ANO Servisní smlouva 8.5 Závěr Obě nabídky plní technické požadavky. 7 Subdodavatelem je stávající dodavatel informačního systému 8 Subdodavatelem je stávající dodavatel informačního systému 9 Uchazeč počítá s implementací v položkové ceně a harmonogramu 10 Uchazeč počítá s implementací v položkové ceně a harmonogramu Stránka 13 z 16

19 Moderní elektronický úřad Humpolec 9 Kritéria nabídky 9.1 Základní vztahy V rámci výpočtu byly použity následující vzorce nebo vztahy: 1. Výpočet minima Minimum = MIN (Hodnota 1,2,,n ) 2. Výpočet bodového hodnocení pro cenu Body = Minimum Hodnocená nabídková cena Výpočet bodů dle kritérií Cena celková výše nabídkové ceny bez DPH o váze 100% Výpočet bodového hodnocení ceny Min = (Cena AUTOCONT ; Cena COMSYS ) = ( Kč ; Kč ) = Kč Počet bodů AUTOCONT (minimální cena) Body AutoCont = 100,00 Počet bodů COMSYS Body COMSYS = Kč 100 = 99, Kč Tabulka cenového kritéria: Společnost Cena bez DPH Body AutoCont Kč 100,00 ComSys Kč 99, Technická úroveň nabízeného řešení Nabídky obou uchazečů vykazují značnou míru shody, a proto jsou obě nabídky hodnoceny stejně dobře Možnosti úprav procesů Společnost AutoCont COMSYS Slovní hodnocení Elektronizace procesů je závislá na dodaném řešení podpory elektronizace procesů. Všechny nabídky mají stejného subdodavatele proto tuto část, proto je nutné konstatovat, že všechny nabídky mají stejné možnosti pro úpravu procesů. Stránka 14 z 16

20 Moderní elektronický úřad Humpolec Bezpečnost navrhovaného řešení Společnost AutoCont ComSys Slovní hodnocení Bezpečnost řešení podporuje požadavky kybernetického zákona, zvládá bezpečnostní incidenty všech druhů, uchazeč pro detekci útoků navrhuje perimetr s vhodnými standardy a také popisuje detekci útoků. Bezpečnost řešení podporuje požadavky kybernetického zákona, zvládá bezpečnostní incidenty všech druhů, uchazeč pro detekci útoků navrhuje perimetr s vhodnými standardy a také popisuje detekci útoků Hloubka integrace s TC ORP Společnost AutoCont COMSYS Slovní hodnocení Využívá synergické efekty ve všech částech, nabízí otevřenost pro další rozvoj, využívá veškeré licence. Využívá synergické efekty ve všech částech, nabízí otevřenost pro další rozvoj, využívá veškeré licence. Navržené bodové hodnocení jednotlivých subkritérií. Subkritérium Váha Společnost Bodové hodnocení AutoCont 100 Možnosti úprav procesů 40% ComSys 100 Bezpečnost AutoCont % navrhovaného řešení ComSys 100 Hloubka integrace s TC AutoCont % ORP ComSys 100 Bodové hodnocení za toto kritérium Společnost SK1 SK2 SK3 Hodnocení Body AutoCont ,000 ComSys , Výsledné hodnocení Tabulka 4 Výsledné hodnocení Společnost Cena Váha Kvalita Váha Body AutoCont 100,00 70% 100,000 30% 100,000 ComSys 99,43 70% 100,000 30% 99, Výsledek bodového hodnocení Maximálního bodového hodnocení dosáhla nabídka společnosti AUTOCONT. Stránka 15 z 16

21 10 Závěr Moderní elektronický úřad Humpolec Nabídky uchazečů byly kontrolovány následujícím způsobem: Formální kritéria Základní body zadání Položka Společnost Plnění Formální kritéria AUTOCONT ANO COMSYS ANO Základní body zadání AUTOCONT ANO COMSYS ANO Počet bodů AUTOCONT 100 COMSYS 99,603 Stránka 16 z 16

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky (SW + HW) Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH:

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: 4_VPP-principy automatizace CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor V Táboře dne 7. 2. 2011 Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor v

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Prvky publicity Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek - Dodávka IT vybavení Ev. číslo: 001/2012 Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek Dodávka IT vybavení Druh VŘ podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek přijatých v rámci zakázky malého rozsahu ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0037 Název projektu: Rozšíření kvalifikace

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Dodávka technického vybavení pro Wichterlovo gymnázium Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0042, CZ.1.07/1.5.00/34.1016

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Město Pec pod Sněžkou

Město Pec pod Sněžkou č.j. 359/11/Be VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Severovýchod

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Zadavatel Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU) dle 22 odst.

Více

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 1/5 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Nákup ICT techniky CZ.1.07/1.2.15/01.0012

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na dodavatele služeb pro zajištění konferenčních prostor Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany OPERACNI IIINTEGR_O~ANÝ PROGRAM.*. * * *** '". EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK Název zakázky: Zpracování nového územního plánu

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56. 2275 Název projektu:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 5/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Název projektu:

Více

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.cz Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově Věc: Veřejná zakázka

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Týniště nad Orlicí jako veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Dodávka ICT vybavení, GPS navigací, fotoaparátů, SW a interaktivní tabule včetně příslušenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor informatiky VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na UTM firewall Zadávání zakázky malého rozsahu městem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Dodávka a implementace personálního a mzdového IS

Dodávka a implementace personálního a mzdového IS Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Dodávka a implementace personálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Výzva k podání nabídky. Datum zveřejnění výzvy: 16. 3. 2009

Výzva k podání nabídky. Datum zveřejnění výzvy: 16. 3. 2009 Letiště Ostrava, a.s. Letiště Ostrava č.p. 401 742 51 Mošnov LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA, STROJE A ZAŘÍZENÍ II. STUDIE INOVACE ICT V RÁMCI PROJEKTU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRO SYSTÉM IT NA LETIŠTI LEOŠE

Více

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky)

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) Obec Dřetovice VÝZVA Předmět: Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE (dále jen zadavatel):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Auto Poly spol. s r.o.

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, Stráž pod Ralskem, zastoupená generálním ředitelem podniku vyhlašuje výběrové řízení Klimatizace (chlazení) místnosti kontinuální laminace a průmyslové využití odpadního tepla 1. PODMÍNKY

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka uživatelských notebooků v roce 2014 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky Městská část Praha 20, se sídlem Úřad městské části, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, IČ: 002 40 192, zastoupena Hanou Moravcovou, starostkou, vyzývá k podání nabídky na níže specifikovanou

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno- Kohoutovice schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15.

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX019W07C* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 150041/2013 Sp. zn.: KŘ/28375/2013/Chol 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eva Cholevová Odbor. Odbor

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více