N Á V R H U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Á V R H U S N E S E N Í"

Transkript

1 103 Město Humpolec N Á V R H U S N E S E N Í 4. Rady města konané dne Vyhodnocení VZ malého rozsahu. I. Rada města schvaluje neschvaluje Závěry z hodnocení veřejné zakázky 2. kategorie dle pravidel Rady města Humpolec č. 1/RM/2014, pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Města Humpolec a příspěvkových organizací zřizovaných Městem Humpolec schválená radou města Humpolec pod č. usnesení 1089/60/RM/2014 dne II. Rada města stanovuje jako nejvýhodnější nabídku uchazeče: AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava (pobočka Divize IT infrastruktura, Romana Havelky 5b, Jihlava 1), a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši: Kč bez DPH. III. Rada města ukládá 1. Mgr. J. Fialovi, tajemníkovi MěÚ Humpolec 1.1. předložit pořízenou dokumentaci výběrového řízení Centru pro regionální rozvoj ČR pobočka Jihovýchod, jakožto kontrolnímu orgánu Ministerstva pro místní rozvor ČR ke kontrole výběrového před podpisem smlouvy o dílo. Termín: Mgr. J. Fialovi, tajemníkovi MěÚ Humpolec 2.1. postupovat při uzavírání smlouvy o dílo dle závěrů výsledku kontroly výběrového řízení Centrem pro regionální rozvoj ČR. Termín: Ing. Lenka Bartáková místostarosta Mgr. Jiří Kučera starosta města

2 Předkladatel: Mgr. Jiří Fiala, tajemník MěÚ, Odbor tajemníka MěÚ, tel , Zpracovatel: Milan Kopic, DiS., Město Humpolec, tel , Vyjádření: Na vědomí: Předpokládaná doba trvání: 00:05 Text důvodové zprávy: V souladu s usnesením vlády č. 48/2009 o zadávání veřejných zakázek nespadající pod ustanovení zákona č. 137/2006 a v souladu s pravidly Rady města Humpolec č. 1/RM/2014 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Města Humpolec a příspěvkových organizací zřizovaných Městem Humpolec a na základě schválení hodnotících komisí a dalších předepsaných náležitostí Radou města Humpolec dne pod č. usnesení 1161/73/RM/2014, bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku 2. kategorie v projektu "Moderní elektronický úřad Humpolec". V rámci výběrového řízení jsme obdrželi 2 nabídky. Všechny nabídky splnily formální náležitosti a byly proto hodnoceny. Kompletní dokumentace je k dipozici k nahlédnutí u pracovníka odboru tajmeníka Milana Kopice ( , humpolec.cz). Materiál obsahuje: Příloha Posudek nabídek Hodnocení plnění technické specifikace (Veřejná) Příloha Záznam z hodnocení nabídek protokol (Veřejná) Materiál projednán: Přizváni:

3 Záznam o hodnocení nabídek Název zakázky: Zadavatel: Dodávka a implementace komponent ICT pro projekt Moderní elektronický úřad Humpolec Město Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec IČ: Soutěžní lhůta: Plnění: bezprostředně po podpisu SOD Komise pro hodnocení nabídek jmenovaná Radou města Humpolec dne pod číslem usnesení 1161/73/RM/2014: Předseda: Členové: Mgr. Jiří Fiala, tajemník Bc. Jan Kotlík, vedoucí živnostenského úřadu Ing. Josef Novák, informatik Milan Kopic, DiS., informatik Zdenka Augustová, referent odboru tajemníka Před zahájením hodnocení nabídek podepsali členové hodnotící komise čestné prohlášení o nestrannosti. Obeslané společnosti: 1. Com-Sys TRADE spol.s r.o., Jagelonská 16, Praha 3 2. C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, , Brno-Židenice 3. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava (pobočka Divize IT infrastruktura, Romana Havelky 5b, Jihlava 1) 4. VERA spol. s r.o., Lužná 2, Praha 6 5. T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, Hradec Králové Došlé nabídky: 1. Com-Sys TRADE spol.s r.o., Jagelonská 16, Praha 3 2. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava (pobočka Divize IT infrastruktura, Romana Havelky 5b, Jihlava 1) Komisí pro otevírání obálek nebyla vyřazena žádná nabídka. Prvotní nezávislé posouzení došlých nabídek bylo provedeno společností Janečka consulting, s.r.o. Dokument s tímto hodnocením nazvaný Hodnocení plnění technické specifikace je nedílnou přílohou tohoto záznamu o hodnocení nabídek. Hodnotící komise se seznámila s obsahem všech doručených nabídek a závěry hodnocení provedené výše uvedenou společností.

4 Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se ztotožňuje se závěry provedeného hodnocení externí společností a doporučuje zadavateli akceptovat jako vítěze soutěže: AutoCont CZ a.s. Divize IT infrastruktura, Romana Havelky 5b, Jihlava 1 Hodnotící komise předává zadavateli veškerou dokumentaci a končí svou činnost. Členové komise: Mgr. Jiří Fiala.. Ing. Josef Novák.. Milan Kopic DiS... Bc. Jan Kotlík.. Zdenka Augustová.. V Humpolci dne Zapsal: Milan Kopic, DiS.

5 MODERNÍ ELEKTRONICKÝ RESUMÉ Zhodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení projektu z výzvy IOP 22 Technické podklady ke zhodnocení nabídek ÚŘAD HUMPOLEC Hodnocení plnění technické specifikace

6 Obsah Moderní elektronický úřad Humpolec 1 Verze Úvod Zkratky a pojmy Krátká informace o projektu Uchazeči Manažerské shrnutí Nabídky a formální náležitosti Technická slučitelnost Zhodnocení nabídek podle kritérií Pořadí nabídek Shrnutí Formální náležitosti Základní body zadání Základní body Hodnocení podle základních bodů Formální nedostatky ve smlouvě Kontrolní součet cen Nedostatky v kontrolních cenových součtech Společnost AutoCont chybná cena na krycím listu Kompatibilita s požadovanými parametry infrastruktury Další požadavky Závěr Kritéria nabídky Základní vztahy Výpočet bodů dle kritérií Cena celková výše nabídkové ceny bez DPH o váze 100% Technická úroveň nabízeného řešení Výsledné hodnocení Výsledek bodového hodnocení Závěr Stránka 1 z 16

7 1 Verze Moderní elektronický úřad Humpolec Autor Verze Datum Ing. David Janečka 0.9 k připomínkování Hodnotící komise Připomínky Čestné prohlášení o nestrannosti, důvěrnosti a nepodjatosti Já, níže podepsaný: Jméno a příjmení: Ing. David Janečka Datum narození: xxxxxxx Adresa bydliště: xxxxxxxxxxxxx, BRNO tímto čestně prohlašuji, že: jsem se nepodílel/-a na zpracování nabídky, nemám osobní zájem na zadání této zakázky, mezi mnou a žádným z dodavatelů není osobní, pracovní či jiný obdobný poměr, jsem si vědom/-a o své povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl/-a v souvislosti se svou účastí v komisi, jsem si vědom/-a, že vznikne-li důvod k podjatosti v průběhu činnosti komise, jsem povinen/-na tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli. Stránka 2 z 16

8 Moderní elektronický úřad Humpolec 2 Úvod Tento dokument obsahuje podklady pro hodnotící komisi o technické shodě nabídky s požadovaným řešením, které bylo vytvořeno v rámci studií proveditelnosti a zadávací dokumentace. Cílem dokumentu je posouzení, zda navrhovaná nabídka je ve shodě s navrhovaným řešením a do jaké míry ho pokrývá. Základními informačními kanály byly: 1. Nabídky uchazečů 2. Zadávací dokumentace zakázky 3. Studie proveditelnosti Dokument je považován za důvěrný a je určen pouze členům hodnotící komise, kontrolním orgánům pro výzvu IOP 22 a politické reprezentaci města. Stránka 3 z 16

9 3 Zkratky a pojmy Moderní elektronický úřad Humpolec Tato kapitola obsahuje seznam použitých zkratek v textu se slovním vyjádřením významu zkratky nebo vysvětlením pojmu. Zkratka AD AIS DIČ essl ICT IČ IOP IS JOS LDAP MěÚ MIO MIS ORP PDF PDF/A PO RŽP SKD SSO TC TP VIU Workflow XML ISZR Význam Active directory Agendové informační systémy Daňové identifikační číslo Elektronická spisová služba Informační a komunikační technologie Identifikační číslo Integrovaný operační program Informační systém Jednotná organizační struktura Lightweight Directory Access Protocol Městský úřad Milión Městský informační systém Obec s rozšířenou působností Portable Document Format Oficiální archivační verze formátu PDF definovaná standardem ISO :2005. Příspěvkové organizace Registr živnostenského podnikání Seznam kvalifikovaných dodavatelů Single sign on ověření a autorizace uživatele na jednom místě Technologické centrum Technická podpora Vnitřní integrace Definovaný pracovní postup s předem daným pořadím nebo větvením kroků. extensible Markup Language, rozšiřitelný značkovací jazyk je obecným značkovacím jazykem pro vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a typy dat. Informační systém základních registrů Stránka 4 z 16

10 4 Krátká informace o projektu Položka Název projektu Doba udržitelnosti Předpokládaný rozpočet Moderní elektronický úřad Humpolec Popis Moderní elektronický úřad Humpolec, CZ.1.06/2.1.00/ let Předpokládaný celkový objem zakázky je Kč bez DPH, která se skládá: Investice Kč Technická podpora Kč Klíčovým prvky technického řešení je zajištění elektronického oběhu dat, který podporují elektronizované agendy. Úřad se všemi podáními zachází stejně a proces je plně transparentní s kontrolovatelnými výstupy s maximální možnou automatizací. Dále je zajištěno efektivní spojení se službami správní obce, kraje a centra spolu s jejich snadným využitím. Projekt zohledňuje zavedení nových služeb jako veřejné služby, která není přímo propojena s trhem, pomáhá však vytvářet podmínky pro pružná řešení celé řady správních postupů a tak nepřímo podporuje rozvoj občanské společnosti i podnikání. Na projekt je tedy nutno nahlížet z úhlu služby občanům, podnikatelům i dalším složkám občanské společnosti a jako univerzální nástroj podpory rozvoje informační společnosti. Pro projekt je nutno zajistit technické vybavení, je nutno v úvodní fázi zajistit zavedení všech nových technologií a systémů do praxe a jejich propojení se stávajícími agendami a užívanými systémy a po dobu udržitelnosti projektu zajistit servisní podporu. Toto výběrové řízení bylo pořádáno za účelem získání technologických komponent do projektu, tak aby byly naplněny jeho cíle. V dalším textu bude projekt Moderní elektronický úřad Humpolec, rg. č. CZ.1.06/2.1.00/ pro zkrácení nazýván jako Projekt. Stránka 5 z 16

11 5 Uchazeči Moderní elektronický úřad Humpolec V rámci projektu se zúčastnily a podaly nabídku do veřejného řízení následující společnosti: Společnost Subdodavatel WWW AutoCont CZ, a.s. VERA spol. s r.o. Com-Sys TRADE spol. s r.o. VERA spol. s r.o. Celkem byly podány 2 nabídky v řádném termínu. Stránka 6 z 16

12 Moderní elektronický úřad Humpolec 6 Manažerské shrnutí Výběr dodavatele se řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/ 2006 Sb. O veřejných zakázkách v programovém období , která je přílohou č. 5 Příručky pro žadatele a příjemce prioritní osy 2, oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Integrovaného operačního programu. Dodávka a implementace všech komponent Projektu budou soutěženy společně a bude vybrán jeden generální dodavatel, který bude odpovědný za celkový průběh zakázky včetně svých subdodavatelů. Zakázka bude realizována formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v programovém období v aktuální verzi. Nabídky podaly společnosti: 1. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: , DIČ CZ , dále jen AUTOCONT 2. Com-Sys TRADE spol. s r.o., Jagellonská 19, Praha 3, IČ , DIČ CZ , dále jen COMSYS Dále budou společnosti uváděny z důvodu úspory místa pouze obchodním názvem. 6.1 Nabídky a formální náležitosti Formální náležitosti splnily společnosti: 1. AUTOCONT 2. COMSYS 6.2 Technická slučitelnost Nabídka byla hodnocena po stránce technické slučitelnosti s navrhovaným řešením a to ve dvou stupních: 1. Základní body zadání tj. takové, které jsou naprosto zásadní a jejich neplnění znamená nesplnění technického zadání, či jiných základních předpokladů. 2. Technická způsobilost tj. do jaké míry pokrývá navrhované řešení závěry studie proveditelnosti a je ve shodě s potřebami úřadu. V rámci technického hodnocení byly učiněny následující závěry: 1. AUTOCONT Řešení je ve shodě s technickým zadáním, pouze je zjevně chybně uvedena cena v krycím listu 2. COMSYS Řešení je ve shodě s technickým zadáním 6.3 Zhodnocení nabídek podle kritérií Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Společnost Cena Váha Kvalita Váha Body AutoCont 100,00 70% 100,000 30% 100,000 ComSys 99,43 70% 100,000 30% 99, Pořadí nabídek Uchazeč Body Pořadí AUTOCONT 100,00 1 COMSYS 99, Shrnutí Nejvyššího bodového hodnocení dosáhla nabídka společnosti AUTOCONT, která zároveň vyhovuje technickému zadání a kompatibilitě se současným prostředím. Stránka 7 z 16

13 Moderní elektronický úřad Humpolec 7 Formální náležitosti V tabulce je uvedeno, které společnosti dodržely formální náležitosti. Tabulka obsahuje pouze vyjádření ANO nebo NE pro dané kritérium. Položka AUTOCONT COMSYS Dodržení termínu podání nabídky ANO ANO Nepoškozená zásilka ANO ANO Nabídka je nerozebíratelná ANO ANO Jeden výtisk nabídky a CD s elektronickou formou nabídky ANO ANO Nabídka je v českém jazyce ANO ANO Obsah nabídky s uvedením čísel stran ANO ANO Uchazeč podal pouze jednu nabídku ANO ANO Podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou ANO ANO Podepsaný návrh smlouvy o technické podpoře ANO ANO Vyplněný krycí list ANO ANO Dodržení rozpočtu ANO ANO Stáří dokumentů menší než 90 dní ANO ANO Výpis z obchodního rejstříku ANO ANO Výpis z živnostenského rejstříku/doklad o oprávnění k podnikání ANO ANO Čestné prohlášení ANO ANO Technické kvalifikační předpoklady ANO ANO Přehled subdodavatelů ANO ANO Stránka 8 z 16

14 Moderní elektronický úřad Humpolec 8 Základní body zadání Tato část hodnotí, zda jsou základní body v zadání splněny. Vychází se ze zásady, že tištěná forma nabídky má v případě rozdílu mezi jednotlivými verzemi přednost. V závorce je vždy uvedeno číslo strany nabídky, kde se daná informace nachází. Jedná se o číslo stany v elektronické verzi a to skutečné číslo, nikoliv číslo vepsané v zápatí z důvodu, aby se k dané informaci bylo možno rychle dostat pomocí aplikací pro čtení dokumentů jako WORD nebo Acrobat Reader. 8.1 Základní body Číslo v závorce udává číslo strany v nabídce podle elektronické formy nabídky. Pokud je oddíl rozsáhlejší, pak číslo značí začátek. Více čísel v závorce značí významný odkaz na více místech. V případě, že číslo není uvedeno, je hodnoceno řešení jako celek. V případě, že v elektronické verzi je rozpor se zadáním, či je nějaký bod zadání nesplněný, ověří se, že je tento rozpor i v tištěné verzi. Pokud je v elektronické verzi věc plněna, již se neověřují v tištěné verzi, což neplatí u smluvních garancí. Veškeré nabídky jsou prověřovány vůči elektronické verzi zadávací dokumentace, která byla zveřejněna na portále města, aby byla zaručena rovná příležitost a nediskriminace pro všechny uchazeče. Součástí zadávací dokumentace jsou také odpovědi na dotazy, které byly rozeslány všem uchazečům. Podle níže uvedených souborů jsou uvedeny čísla stran Společnost Použité soubory s nabídkou z přiloženého CD AUTOCONT nabidka Mesto Humpolec.pdf COMSYS Nabidka_Com-Sys TRADE.FINAL.pdf Stránka 9 z 16

15 Moderní elektronický úřad Humpolec 8.2 Hodnocení podle základních bodů Písmeno X značí, že nelze podle nabídky rozhodnout a je potřeba vyzvat uchazeče o vysvětlení, či nejasnost. Kontrolní součet je proveden níže pod tabulkou. Položka AUTOCONT COMSYS Řešení není variantní ANO ANO Smlouva ve shodě s obchodními podmínkami 1 ANO ANO Shoda krycího listu se smlouvou o dílo NE ANO Shoda krycího listu se servisní smlouvou NE ANO Součet cenových položek a shoda s ostatními cenami ANO ANO Záruka min. 60 měsíců ANO ANO Formální nedostatky ve smlouvě Uchazeč AutoCont: Ve smlouvě Uchazeč v bodě chybně uvádí druh veřejné zakázky V článku I. 5 je chybně křížový odkaz (nenalezen zdroj odkazů) Název Radnice VERA je jednou uveden jako RADNICE podruhé jako Kontrolní součet cen Kontrola nepřekročení ceny Je-li rozdíl kladný, pak to znamená, že cena nebo limit nebyl překročen. Tabulka 1 Ceny proti limitům v zadávací dokumentaci Společnost Cena krycí list bez DPH Korekce podle smluv Cena zadávací dokumentace Rozdíl AutoCont Kč Kč Kč Kč ComSys Kč Kč Kč Kč Ani jedna nabídka nepřekračuje cenu a to ani společnost AutoCont při opravě ceny, viz kapitola Společnost AutoCont chybná cena na krycím listu Kontrola shody cen v krycím listu a smlouvě Cena v krycím listu musí být shodná s cenami uvedenými ve smlouvě. Musí platit vztah: Cena krycí list = Cena SOD + Cena SS Cena za technickou podporu je ve smlouvě uvedena v ročním souhrnu, pak je cenu bez DPH nutné vynásobit 5 lety. Tabulka 2 Shoda cen v krycím listě a smlouvě Společnost Cena krycí list bez DPH Smlouva Cena Přepočet Rozdíl SOD cena za dílo bez DPH Kč Kč AutoCont Kč Kč SS ročně bez DPH Kč Kč SOD cena za dílo bez DPH Kč Kč ComSys Kč - Kč SS ročně bez DPH Kč Kč Cena nabídky uchazeče AutoCont není ve shodě s krycím listem. Cena nabídky uchazeče COMSYS je ve shodě se smlouvami. 1 Zadavatel požadoval obchodní podmínky, vzor smlouvy nebyl přiložen. Stránka 10 z 16

16 Moderní elektronický úřad Humpolec Kontrola položkových cen Kontrola toho, zda položkový součet sedí s cenou na krycím listě a cenami uvedenými ve smlouvách. Ceny v krycím listu jsou uvedeny po přepočtu na dobu udržitelnosti, aby je bylo možno srovnávat. Přepočet cen ve smlouvách je uveden v položce Tabulka 2 Shoda cen v krycím listě a smlouvě Tabulka 3 Shoda položkové ceny se smluvními cenami bez DPH Společnost Položky Položková cena Smlouva Server pro posílení virtualizace Kč Diskové pole Kč Optický switch 1ks Kč Síťová infrastruktura pro řešení centra sdílených služeb Kč AutoCont ComSys Centrální konverze dokumentů a napojení na skenovací linku, DMS a spisovou službu Kč Kč Centrální konverze dokumentů Kč Napojení na ISZR Kč Oprávnění rozšíření IDM Kč Elektronické formuláře Kč Instalace a ostatní Kč Mezisoučet investice Kč Kč Technická podpora (celkem) Kč Kč Server pro posílení virtualizace Kč Diskové pole Kč Optický switch 1ks Kč Síťová infrastruktura pro řešení centra sdílených služeb Kč Centrální konverze dokumentů a napojení na skenovací linku, DMS a spisovou službu Kč Kč Centrální konverze dokumentů Kč Napojení na ISZR Kč Oprávnění rozšíření IDM Kč Elektronické formuláře Kč Instalace a ostatní Kč Mezisoučet investice Kč Kč Technická podpora (celkem) Kč Kč 8.3 Nedostatky v kontrolních cenových součtech Společnost AutoCont chybná cena na krycím listu Cena na krycím listu neodpovídá celkové ceně udávané ve smlouvách a položkovém ceníku. Cena na krycím listu odpovídá pouze ceně za investici, ale správná cena je cena včetně technické podpory, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci u hodnotících kritérií, cituji: Nejnižší nabídková cena je součtem pořizovací ceny a ceny technické podpory za dobu 60 měsíců. Tudíž je zřejmé, že správná cena uchazeče vyplývá ze smluv a to: Kč Kč = Kč V dalším hodnocení tedy bude pracováno s tím, že uchazeč AutoCont má cenu celkem podle zadávací dokumentace Kč bez DPH. Stránka 11 z 16

17 Moderní elektronický úřad Humpolec 8.4 Kompatibilita s požadovanými parametry infrastruktury Položka Uchazeč Zboží Plnění Server pro posílení AutoCont Server Dell PowerEdge R730 ANO (9) virtualizace COMSYS Server Dell PowerEdge R730 ANO (32) Diskové pole AutoCont Diskové pole Dell PowerValut MD3820f ANO (9) COMSYS Diskové pole Dell PowerValut MD3820f ANO (32) AutoCont ZyXEL 24xSFP 4x10G SFP+ L2+ switch XGS3600- ANO (9) Optický switch 1ks 28F COMSYS ZyXEL 24xSFP 4x10G SFP+ L2+ switch XGS3600- ANO (32) 28F Síťová infrastruktura AutoCont FortiGate 100D FG 100D-BDL ANO (9) pro řešení centra sdílených služeb COMSYS Switch kombinovaný s firewallem FortiGate 100D ANO (33) Komunikace s krajskou spisovnou příprava prostředí Centrální konverze dokumentů Napojení na spisovou službu 4 DMS - uložiště dokumentů s vazbou na spisovou službu Napojení na ISZR Oprávnění rozšíření IDM Elektronické formuláře Další požadavky AutoCont Připraveno 2 ANO (15) COMSYS Připraveno 3 ANO (36) AutoCont VAS VERA aplikační server ANO (10) COMSYS VAS VERA aplikační server ANO (33) AutoCont Napojeno ANO (12) COMSYS Napojeno ANO (34) AutoCont Jednotné úložiště včetně rozhraní na Jednotné ANO (11) úložiště COMSYS Jednotné úložiště včetně rozhraní na Jednotné ANO (34) úložiště AutoCont Aktualizace ze ZR ANO (10) COMSYS Aktualizace ze ZR ANO (33) AutoCont JOS-oprávnění ANO (10) COMSYS JOS-oprávnění ANO (33) AutoCont Portál-jádro + formuláře Konto plátce, Komunální ANO (12) odpad, Psi COMSYS Portál-jádro + formuláře Konto plátce, Komunální ANO (34) odpad, Psi Instalace a implementace komponent Součástí nabídky bude položkový výčet veškerých potřebných prací potřebných pro kompletní fyzickou instalaci všech navržených technologií, SW instalaci navržených licencí, zprovoznění funkčních celků, nastavení datových replikací, systému a nutná administrátorská školení. Součástí prací bude vytvoření kompletní a detailní dokumentace dle standardů ISVS. Systém musí být provozován na stávající infrastruktuře úřadu a využívat stávající komponenty informačního systému. Společnost Plnění Strana AUTOCONT ANO 8 5 COMSYS ANO Otevřeným rozhraním a legislativním upgradem 3 Otevřeným rozhraním a legislativním upgradem 4 V obou případech zabezpečeno tím, že subdodavatel VERA je i dodavatelem stávající spisové služby 5 Uchazeč počítá s implementací v položkové ceně a harmonogramu 6 Uchazeč počítá s implementací v položkové ceně a harmonogramu Stránka 12 z 16

18 Moderní elektronický úřad Humpolec Migrace Uchazeč uvede a zahrne do ceny plnění všechny nutné migrace pro úspěšné nasazení díla do provozu tak, aby bylo plně datově kompatibilní se stávajícím prostředím a informačními systémy, viz níže a plnilo požadavky kompatibility. Minimálně je požadováno zachování všech dat a vazeb ze současného agendového informačního systému. Společnost Plnění Strana AUTOCONT ANO X 7 COMSYS ANO X Školení Uchazeč uvede nutná školení pro zavedení nových modulů agendového informačního systému. Systém školení uživatelů je velmi podstatnou součástí realizace projektu pro úspěšné zavedení podpůrných nástrojů ICT do procesů s cílem zlepšení fungování úřadu. Školení je požadováno minimálně na: Nově dodávané moduly DMS Společnost Plnění Strana AUTOCONT ANO 8 9 COMSYS ANO Záruky a servis Záruka na SW a HW bude 60 měsíců a bude garantována servisní smlouvou. Technická podpora bude smluvně zajištěna na dobu udržitelnosti (5 let po ukončení realizace projektu). Společnost Plnění Strana AUTOCONT ANO Servisní smlouva COMSYS ANO Servisní smlouva 8.5 Závěr Obě nabídky plní technické požadavky. 7 Subdodavatelem je stávající dodavatel informačního systému 8 Subdodavatelem je stávající dodavatel informačního systému 9 Uchazeč počítá s implementací v položkové ceně a harmonogramu 10 Uchazeč počítá s implementací v položkové ceně a harmonogramu Stránka 13 z 16

19 Moderní elektronický úřad Humpolec 9 Kritéria nabídky 9.1 Základní vztahy V rámci výpočtu byly použity následující vzorce nebo vztahy: 1. Výpočet minima Minimum = MIN (Hodnota 1,2,,n ) 2. Výpočet bodového hodnocení pro cenu Body = Minimum Hodnocená nabídková cena Výpočet bodů dle kritérií Cena celková výše nabídkové ceny bez DPH o váze 100% Výpočet bodového hodnocení ceny Min = (Cena AUTOCONT ; Cena COMSYS ) = ( Kč ; Kč ) = Kč Počet bodů AUTOCONT (minimální cena) Body AutoCont = 100,00 Počet bodů COMSYS Body COMSYS = Kč 100 = 99, Kč Tabulka cenového kritéria: Společnost Cena bez DPH Body AutoCont Kč 100,00 ComSys Kč 99, Technická úroveň nabízeného řešení Nabídky obou uchazečů vykazují značnou míru shody, a proto jsou obě nabídky hodnoceny stejně dobře Možnosti úprav procesů Společnost AutoCont COMSYS Slovní hodnocení Elektronizace procesů je závislá na dodaném řešení podpory elektronizace procesů. Všechny nabídky mají stejného subdodavatele proto tuto část, proto je nutné konstatovat, že všechny nabídky mají stejné možnosti pro úpravu procesů. Stránka 14 z 16

20 Moderní elektronický úřad Humpolec Bezpečnost navrhovaného řešení Společnost AutoCont ComSys Slovní hodnocení Bezpečnost řešení podporuje požadavky kybernetického zákona, zvládá bezpečnostní incidenty všech druhů, uchazeč pro detekci útoků navrhuje perimetr s vhodnými standardy a také popisuje detekci útoků. Bezpečnost řešení podporuje požadavky kybernetického zákona, zvládá bezpečnostní incidenty všech druhů, uchazeč pro detekci útoků navrhuje perimetr s vhodnými standardy a také popisuje detekci útoků Hloubka integrace s TC ORP Společnost AutoCont COMSYS Slovní hodnocení Využívá synergické efekty ve všech částech, nabízí otevřenost pro další rozvoj, využívá veškeré licence. Využívá synergické efekty ve všech částech, nabízí otevřenost pro další rozvoj, využívá veškeré licence. Navržené bodové hodnocení jednotlivých subkritérií. Subkritérium Váha Společnost Bodové hodnocení AutoCont 100 Možnosti úprav procesů 40% ComSys 100 Bezpečnost AutoCont % navrhovaného řešení ComSys 100 Hloubka integrace s TC AutoCont % ORP ComSys 100 Bodové hodnocení za toto kritérium Společnost SK1 SK2 SK3 Hodnocení Body AutoCont ,000 ComSys , Výsledné hodnocení Tabulka 4 Výsledné hodnocení Společnost Cena Váha Kvalita Váha Body AutoCont 100,00 70% 100,000 30% 100,000 ComSys 99,43 70% 100,000 30% 99, Výsledek bodového hodnocení Maximálního bodového hodnocení dosáhla nabídka společnosti AUTOCONT. Stránka 15 z 16

21 10 Závěr Moderní elektronický úřad Humpolec Nabídky uchazečů byly kontrolovány následujícím způsobem: Formální kritéria Základní body zadání Položka Společnost Plnění Formální kritéria AUTOCONT ANO COMSYS ANO Základní body zadání AUTOCONT ANO COMSYS ANO Počet bodů AUTOCONT 100 COMSYS 99,603 Stránka 16 z 16

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Číslo zakázky: 2/2012 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání

Více

CZ /0.0/0.0/15_014/

CZ /0.0/0.0/15_014/ 1) Identifikace zadavatele Název: ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. Sídlo: náměstí Svobody 87/18, 602 00 Brno IČ: 26258412 DIČ: CZ26258412 Zástupce: Petr Čermák, Finanční ředitel (CFO) adresa profilu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Čj.: OUVI 1870/2014 Číslo výběrového řízení: VŘ-15/2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09432 Příloha č. 1 Výzvy: Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Elektronizace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Integrovaný operační program Registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09617 Název projektu: Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC městyse Lysice Název

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Rosice Název zadavatele: Sídlo: Město Rosice IČ: 00282481 Zastoupený:

Více

tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016

tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016 KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY KK tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO CENTRA

DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6.

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Penetrační testy aplikací TCPK

Veřejná zakázka malého rozsahu Penetrační testy aplikací TCPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/395/14 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Zajištění ICT vybavení a software

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 1) Identifikace zadavatele 1) Identifikace zadavatele Firma: Dura Automotive Systems CZ s.r.o., Sídlo: Průmyslový park 300, Kopřivnice 742 21 IČ: 26031531 / DIČ: CZ26031531 Osoba zastupující zadavatele: Ing. Tomáš Hurta E-mail:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠMŠ-Sedl/042/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4 00/21.1462 Název projektu: Název zakázky:

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele systému pro e- learning Název/ obchodní firma zadavatele: Základní škola Eduarda Štorcha, Ostroměř,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky (SW + HW) Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel ve smyslu zákona: Název zadavatele: Vysoké učení technické v Brně Sídlo zadavatele: Antonínská 548/1, 601 90 Brno Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na  nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 10/2014 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo a název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení zakázky:

Více

Č. j. KRPU /ČJ VZ Ústí nad Labem 4. listopadu 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č. j. KRPU /ČJ VZ Ústí nad Labem 4. listopadu 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č. j. KRPU-227474-3/ČJ-2016-0400VZ Ústí nad Labem 4. listopadu 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

ČÁST B. Způsob zpracování nabídky uchazeče

ČÁST B. Způsob zpracování nabídky uchazeče ČÁST B. Způsob zpracování nabídky uchazeče 1. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. 2. Nabídka bude splňovat podmínky stanovené zněním 68 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK )

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoj stávajícího informačního systému VIRTUOS

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoj stávajícího informačního systému VIRTUOS PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/823/13 VYŘIZUJE: Mgr. Jarmila Pechátová TEL.: +420 377195636 FAX: +420 377195208 E-MAIL: jarmila.pechatova@plzensky-kraj.cz

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Výběrové řízení na dodavatele hardwaru a softwaru Název/ obchodní firma zadavatele: Základní škola Eduarda Štorcha, Ostroměř, okres

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 11 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Číslo zakázky (bude doplněno v případě GP ZS) 1 10/2010/1.1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Výběrové řízení na realizaci expozic na veletrzích 2 Druh zakázky Služby ČÁST I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele COMTES FHT a.s. Sídlo zadavatele Průmyslová

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: 4_VPP-principy automatizace CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického

Více

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na dodávky s názvem Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků zadávanou ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejný

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Nákup ICT techniky CZ.1.07/1.2.15/01.0012

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Česká republika Energetický regulační úřad Masarykovo nám. 5, Jihlava IČ:

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Česká republika Energetický regulační úřad Masarykovo nám. 5, Jihlava IČ: PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE (v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Název veřejné zakázky : Zvýšení dostupnosti ICT služeb a bezpečnosti dat v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015 Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Kolín Sídlo zadavatele: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení

Více

C Mgr. Petr Solich. Kontaktní osoba zadavatele: Tel , Pionýrů 2069, Frýdek Místek,

C Mgr. Petr Solich. Kontaktní osoba zadavatele: Tel , Pionýrů 2069, Frýdek Místek, Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR16/2015 na akci: Notografické práce v programech Finale a Sibelius Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Notografické práce v programech

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NÁZEV ZAKÁZKY UPGRADE VEŘEJNÉHO ROZHLASU NA BEZDRÁTOVÝ Číslo zakázky 3/2014 Rozhodnutí o zakázce Rada obce rozhodnutím

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 Program ICT a sdílené služby Výzva I Aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000645

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na  nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: KUOK 98321/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

4. Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Jan Ondryáš telefon:

4. Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Jan Ondryáš   telefon: VÝZVA k podání nabídky zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací : Víceúčelové sportovní hřiště Horní Lipová 1. Název veřejné zakázky: Výběrové

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení vnitřní správy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: 25675/2015/Ma SPIS. ZN.: OVS-3423/2015 VYŘIZUJE / ÚTVAR: Petr Mareček / OVS TELEFON: 556 879 425; 603 965

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Výzva k podání nabídek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008, CZ.1.07/1.1.24/01.0064,

Více

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Zadavatel Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU) dle 22 odst.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Prvky publicity Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém zadávaná

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel Úřední název zadavatele: ní zemědělská a potravinářská inspekce IČO: 75014149 Sídlo/místo podnikání: Květná

Více

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek - Dodávka IT vybavení Ev. číslo: 001/2012 Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek Dodávka IT vybavení Druh VŘ podle

Více

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany OPERACNI IIINTEGR_O~ANÝ PROGRAM.*. * * *** '". EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK Název zakázky: Zpracování nového územního plánu

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) EC: 58255/2015 91.1/V/10 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC ZLATÁ KORUNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ:

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Elektronická spisová služba 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE

Více

Zápis z jednání komise pro otevírání obálek

Zápis z jednání komise pro otevírání obálek Zápis z jednání komise pro otevírání obálek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup ICT techniky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 Název projektu: ICT nás baví Vlastní provozní prostředky

Více

R C. PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb.,

R C. PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci

Více

Separace bioodpadů ve městě Osečná

Separace bioodpadů ve městě Osečná Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku Separace

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zadávací dokumentace veřejné zakázky Název veřejné zakázky: "Nástavba, přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Nové Město na Moravě - část C vybavení" ve smyslu 12, odst.(3) zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Dle zákona č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ") dále jen "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE" k zakázce malého rozsahu Název zakázky: "Dodávka osiva kukuřice" Identifikační údaje

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/01.0001 Experimentální učebna pro výuku přírodovědných

Více