N Á V R H U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Á V R H U S N E S E N Í"

Transkript

1 103 Město Humpolec N Á V R H U S N E S E N Í 4. Rady města konané dne Vyhodnocení VZ malého rozsahu. I. Rada města schvaluje neschvaluje Závěry z hodnocení veřejné zakázky 2. kategorie dle pravidel Rady města Humpolec č. 1/RM/2014, pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Města Humpolec a příspěvkových organizací zřizovaných Městem Humpolec schválená radou města Humpolec pod č. usnesení 1089/60/RM/2014 dne II. Rada města stanovuje jako nejvýhodnější nabídku uchazeče: AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava (pobočka Divize IT infrastruktura, Romana Havelky 5b, Jihlava 1), a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši: Kč bez DPH. III. Rada města ukládá 1. Mgr. J. Fialovi, tajemníkovi MěÚ Humpolec 1.1. předložit pořízenou dokumentaci výběrového řízení Centru pro regionální rozvoj ČR pobočka Jihovýchod, jakožto kontrolnímu orgánu Ministerstva pro místní rozvor ČR ke kontrole výběrového před podpisem smlouvy o dílo. Termín: Mgr. J. Fialovi, tajemníkovi MěÚ Humpolec 2.1. postupovat při uzavírání smlouvy o dílo dle závěrů výsledku kontroly výběrového řízení Centrem pro regionální rozvoj ČR. Termín: Ing. Lenka Bartáková místostarosta Mgr. Jiří Kučera starosta města

2 Předkladatel: Mgr. Jiří Fiala, tajemník MěÚ, Odbor tajemníka MěÚ, tel , Zpracovatel: Milan Kopic, DiS., Město Humpolec, tel , Vyjádření: Na vědomí: Předpokládaná doba trvání: 00:05 Text důvodové zprávy: V souladu s usnesením vlády č. 48/2009 o zadávání veřejných zakázek nespadající pod ustanovení zákona č. 137/2006 a v souladu s pravidly Rady města Humpolec č. 1/RM/2014 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Města Humpolec a příspěvkových organizací zřizovaných Městem Humpolec a na základě schválení hodnotících komisí a dalších předepsaných náležitostí Radou města Humpolec dne pod č. usnesení 1161/73/RM/2014, bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku 2. kategorie v projektu "Moderní elektronický úřad Humpolec". V rámci výběrového řízení jsme obdrželi 2 nabídky. Všechny nabídky splnily formální náležitosti a byly proto hodnoceny. Kompletní dokumentace je k dipozici k nahlédnutí u pracovníka odboru tajmeníka Milana Kopice ( , humpolec.cz). Materiál obsahuje: Příloha Posudek nabídek Hodnocení plnění technické specifikace (Veřejná) Příloha Záznam z hodnocení nabídek protokol (Veřejná) Materiál projednán: Přizváni:

3 Záznam o hodnocení nabídek Název zakázky: Zadavatel: Dodávka a implementace komponent ICT pro projekt Moderní elektronický úřad Humpolec Město Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec IČ: Soutěžní lhůta: Plnění: bezprostředně po podpisu SOD Komise pro hodnocení nabídek jmenovaná Radou města Humpolec dne pod číslem usnesení 1161/73/RM/2014: Předseda: Členové: Mgr. Jiří Fiala, tajemník Bc. Jan Kotlík, vedoucí živnostenského úřadu Ing. Josef Novák, informatik Milan Kopic, DiS., informatik Zdenka Augustová, referent odboru tajemníka Před zahájením hodnocení nabídek podepsali členové hodnotící komise čestné prohlášení o nestrannosti. Obeslané společnosti: 1. Com-Sys TRADE spol.s r.o., Jagelonská 16, Praha 3 2. C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, , Brno-Židenice 3. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava (pobočka Divize IT infrastruktura, Romana Havelky 5b, Jihlava 1) 4. VERA spol. s r.o., Lužná 2, Praha 6 5. T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, Hradec Králové Došlé nabídky: 1. Com-Sys TRADE spol.s r.o., Jagelonská 16, Praha 3 2. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava (pobočka Divize IT infrastruktura, Romana Havelky 5b, Jihlava 1) Komisí pro otevírání obálek nebyla vyřazena žádná nabídka. Prvotní nezávislé posouzení došlých nabídek bylo provedeno společností Janečka consulting, s.r.o. Dokument s tímto hodnocením nazvaný Hodnocení plnění technické specifikace je nedílnou přílohou tohoto záznamu o hodnocení nabídek. Hodnotící komise se seznámila s obsahem všech doručených nabídek a závěry hodnocení provedené výše uvedenou společností.

4 Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se ztotožňuje se závěry provedeného hodnocení externí společností a doporučuje zadavateli akceptovat jako vítěze soutěže: AutoCont CZ a.s. Divize IT infrastruktura, Romana Havelky 5b, Jihlava 1 Hodnotící komise předává zadavateli veškerou dokumentaci a končí svou činnost. Členové komise: Mgr. Jiří Fiala.. Ing. Josef Novák.. Milan Kopic DiS... Bc. Jan Kotlík.. Zdenka Augustová.. V Humpolci dne Zapsal: Milan Kopic, DiS.

5 MODERNÍ ELEKTRONICKÝ RESUMÉ Zhodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení projektu z výzvy IOP 22 Technické podklady ke zhodnocení nabídek ÚŘAD HUMPOLEC Hodnocení plnění technické specifikace

6 Obsah Moderní elektronický úřad Humpolec 1 Verze Úvod Zkratky a pojmy Krátká informace o projektu Uchazeči Manažerské shrnutí Nabídky a formální náležitosti Technická slučitelnost Zhodnocení nabídek podle kritérií Pořadí nabídek Shrnutí Formální náležitosti Základní body zadání Základní body Hodnocení podle základních bodů Formální nedostatky ve smlouvě Kontrolní součet cen Nedostatky v kontrolních cenových součtech Společnost AutoCont chybná cena na krycím listu Kompatibilita s požadovanými parametry infrastruktury Další požadavky Závěr Kritéria nabídky Základní vztahy Výpočet bodů dle kritérií Cena celková výše nabídkové ceny bez DPH o váze 100% Technická úroveň nabízeného řešení Výsledné hodnocení Výsledek bodového hodnocení Závěr Stránka 1 z 16

7 1 Verze Moderní elektronický úřad Humpolec Autor Verze Datum Ing. David Janečka 0.9 k připomínkování Hodnotící komise Připomínky Čestné prohlášení o nestrannosti, důvěrnosti a nepodjatosti Já, níže podepsaný: Jméno a příjmení: Ing. David Janečka Datum narození: xxxxxxx Adresa bydliště: xxxxxxxxxxxxx, BRNO tímto čestně prohlašuji, že: jsem se nepodílel/-a na zpracování nabídky, nemám osobní zájem na zadání této zakázky, mezi mnou a žádným z dodavatelů není osobní, pracovní či jiný obdobný poměr, jsem si vědom/-a o své povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl/-a v souvislosti se svou účastí v komisi, jsem si vědom/-a, že vznikne-li důvod k podjatosti v průběhu činnosti komise, jsem povinen/-na tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli. Stránka 2 z 16

8 Moderní elektronický úřad Humpolec 2 Úvod Tento dokument obsahuje podklady pro hodnotící komisi o technické shodě nabídky s požadovaným řešením, které bylo vytvořeno v rámci studií proveditelnosti a zadávací dokumentace. Cílem dokumentu je posouzení, zda navrhovaná nabídka je ve shodě s navrhovaným řešením a do jaké míry ho pokrývá. Základními informačními kanály byly: 1. Nabídky uchazečů 2. Zadávací dokumentace zakázky 3. Studie proveditelnosti Dokument je považován za důvěrný a je určen pouze členům hodnotící komise, kontrolním orgánům pro výzvu IOP 22 a politické reprezentaci města. Stránka 3 z 16

9 3 Zkratky a pojmy Moderní elektronický úřad Humpolec Tato kapitola obsahuje seznam použitých zkratek v textu se slovním vyjádřením významu zkratky nebo vysvětlením pojmu. Zkratka AD AIS DIČ essl ICT IČ IOP IS JOS LDAP MěÚ MIO MIS ORP PDF PDF/A PO RŽP SKD SSO TC TP VIU Workflow XML ISZR Význam Active directory Agendové informační systémy Daňové identifikační číslo Elektronická spisová služba Informační a komunikační technologie Identifikační číslo Integrovaný operační program Informační systém Jednotná organizační struktura Lightweight Directory Access Protocol Městský úřad Milión Městský informační systém Obec s rozšířenou působností Portable Document Format Oficiální archivační verze formátu PDF definovaná standardem ISO :2005. Příspěvkové organizace Registr živnostenského podnikání Seznam kvalifikovaných dodavatelů Single sign on ověření a autorizace uživatele na jednom místě Technologické centrum Technická podpora Vnitřní integrace Definovaný pracovní postup s předem daným pořadím nebo větvením kroků. extensible Markup Language, rozšiřitelný značkovací jazyk je obecným značkovacím jazykem pro vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a typy dat. Informační systém základních registrů Stránka 4 z 16

10 4 Krátká informace o projektu Položka Název projektu Doba udržitelnosti Předpokládaný rozpočet Moderní elektronický úřad Humpolec Popis Moderní elektronický úřad Humpolec, CZ.1.06/2.1.00/ let Předpokládaný celkový objem zakázky je Kč bez DPH, která se skládá: Investice Kč Technická podpora Kč Klíčovým prvky technického řešení je zajištění elektronického oběhu dat, který podporují elektronizované agendy. Úřad se všemi podáními zachází stejně a proces je plně transparentní s kontrolovatelnými výstupy s maximální možnou automatizací. Dále je zajištěno efektivní spojení se službami správní obce, kraje a centra spolu s jejich snadným využitím. Projekt zohledňuje zavedení nových služeb jako veřejné služby, která není přímo propojena s trhem, pomáhá však vytvářet podmínky pro pružná řešení celé řady správních postupů a tak nepřímo podporuje rozvoj občanské společnosti i podnikání. Na projekt je tedy nutno nahlížet z úhlu služby občanům, podnikatelům i dalším složkám občanské společnosti a jako univerzální nástroj podpory rozvoje informační společnosti. Pro projekt je nutno zajistit technické vybavení, je nutno v úvodní fázi zajistit zavedení všech nových technologií a systémů do praxe a jejich propojení se stávajícími agendami a užívanými systémy a po dobu udržitelnosti projektu zajistit servisní podporu. Toto výběrové řízení bylo pořádáno za účelem získání technologických komponent do projektu, tak aby byly naplněny jeho cíle. V dalším textu bude projekt Moderní elektronický úřad Humpolec, rg. č. CZ.1.06/2.1.00/ pro zkrácení nazýván jako Projekt. Stránka 5 z 16

11 5 Uchazeči Moderní elektronický úřad Humpolec V rámci projektu se zúčastnily a podaly nabídku do veřejného řízení následující společnosti: Společnost Subdodavatel WWW AutoCont CZ, a.s. VERA spol. s r.o. Com-Sys TRADE spol. s r.o. VERA spol. s r.o. Celkem byly podány 2 nabídky v řádném termínu. Stránka 6 z 16

12 Moderní elektronický úřad Humpolec 6 Manažerské shrnutí Výběr dodavatele se řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/ 2006 Sb. O veřejných zakázkách v programovém období , která je přílohou č. 5 Příručky pro žadatele a příjemce prioritní osy 2, oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Integrovaného operačního programu. Dodávka a implementace všech komponent Projektu budou soutěženy společně a bude vybrán jeden generální dodavatel, který bude odpovědný za celkový průběh zakázky včetně svých subdodavatelů. Zakázka bude realizována formou zakázky malého rozsahu mimo režim zákona dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v programovém období v aktuální verzi. Nabídky podaly společnosti: 1. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: , DIČ CZ , dále jen AUTOCONT 2. Com-Sys TRADE spol. s r.o., Jagellonská 19, Praha 3, IČ , DIČ CZ , dále jen COMSYS Dále budou společnosti uváděny z důvodu úspory místa pouze obchodním názvem. 6.1 Nabídky a formální náležitosti Formální náležitosti splnily společnosti: 1. AUTOCONT 2. COMSYS 6.2 Technická slučitelnost Nabídka byla hodnocena po stránce technické slučitelnosti s navrhovaným řešením a to ve dvou stupních: 1. Základní body zadání tj. takové, které jsou naprosto zásadní a jejich neplnění znamená nesplnění technického zadání, či jiných základních předpokladů. 2. Technická způsobilost tj. do jaké míry pokrývá navrhované řešení závěry studie proveditelnosti a je ve shodě s potřebami úřadu. V rámci technického hodnocení byly učiněny následující závěry: 1. AUTOCONT Řešení je ve shodě s technickým zadáním, pouze je zjevně chybně uvedena cena v krycím listu 2. COMSYS Řešení je ve shodě s technickým zadáním 6.3 Zhodnocení nabídek podle kritérií Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Společnost Cena Váha Kvalita Váha Body AutoCont 100,00 70% 100,000 30% 100,000 ComSys 99,43 70% 100,000 30% 99, Pořadí nabídek Uchazeč Body Pořadí AUTOCONT 100,00 1 COMSYS 99, Shrnutí Nejvyššího bodového hodnocení dosáhla nabídka společnosti AUTOCONT, která zároveň vyhovuje technickému zadání a kompatibilitě se současným prostředím. Stránka 7 z 16

13 Moderní elektronický úřad Humpolec 7 Formální náležitosti V tabulce je uvedeno, které společnosti dodržely formální náležitosti. Tabulka obsahuje pouze vyjádření ANO nebo NE pro dané kritérium. Položka AUTOCONT COMSYS Dodržení termínu podání nabídky ANO ANO Nepoškozená zásilka ANO ANO Nabídka je nerozebíratelná ANO ANO Jeden výtisk nabídky a CD s elektronickou formou nabídky ANO ANO Nabídka je v českém jazyce ANO ANO Obsah nabídky s uvedením čísel stran ANO ANO Uchazeč podal pouze jednu nabídku ANO ANO Podepsaný návrh smlouvy o dílo oprávněnou osobou ANO ANO Podepsaný návrh smlouvy o technické podpoře ANO ANO Vyplněný krycí list ANO ANO Dodržení rozpočtu ANO ANO Stáří dokumentů menší než 90 dní ANO ANO Výpis z obchodního rejstříku ANO ANO Výpis z živnostenského rejstříku/doklad o oprávnění k podnikání ANO ANO Čestné prohlášení ANO ANO Technické kvalifikační předpoklady ANO ANO Přehled subdodavatelů ANO ANO Stránka 8 z 16

14 Moderní elektronický úřad Humpolec 8 Základní body zadání Tato část hodnotí, zda jsou základní body v zadání splněny. Vychází se ze zásady, že tištěná forma nabídky má v případě rozdílu mezi jednotlivými verzemi přednost. V závorce je vždy uvedeno číslo strany nabídky, kde se daná informace nachází. Jedná se o číslo stany v elektronické verzi a to skutečné číslo, nikoliv číslo vepsané v zápatí z důvodu, aby se k dané informaci bylo možno rychle dostat pomocí aplikací pro čtení dokumentů jako WORD nebo Acrobat Reader. 8.1 Základní body Číslo v závorce udává číslo strany v nabídce podle elektronické formy nabídky. Pokud je oddíl rozsáhlejší, pak číslo značí začátek. Více čísel v závorce značí významný odkaz na více místech. V případě, že číslo není uvedeno, je hodnoceno řešení jako celek. V případě, že v elektronické verzi je rozpor se zadáním, či je nějaký bod zadání nesplněný, ověří se, že je tento rozpor i v tištěné verzi. Pokud je v elektronické verzi věc plněna, již se neověřují v tištěné verzi, což neplatí u smluvních garancí. Veškeré nabídky jsou prověřovány vůči elektronické verzi zadávací dokumentace, která byla zveřejněna na portále města, aby byla zaručena rovná příležitost a nediskriminace pro všechny uchazeče. Součástí zadávací dokumentace jsou také odpovědi na dotazy, které byly rozeslány všem uchazečům. Podle níže uvedených souborů jsou uvedeny čísla stran Společnost Použité soubory s nabídkou z přiloženého CD AUTOCONT nabidka Mesto Humpolec.pdf COMSYS Nabidka_Com-Sys TRADE.FINAL.pdf Stránka 9 z 16

15 Moderní elektronický úřad Humpolec 8.2 Hodnocení podle základních bodů Písmeno X značí, že nelze podle nabídky rozhodnout a je potřeba vyzvat uchazeče o vysvětlení, či nejasnost. Kontrolní součet je proveden níže pod tabulkou. Položka AUTOCONT COMSYS Řešení není variantní ANO ANO Smlouva ve shodě s obchodními podmínkami 1 ANO ANO Shoda krycího listu se smlouvou o dílo NE ANO Shoda krycího listu se servisní smlouvou NE ANO Součet cenových položek a shoda s ostatními cenami ANO ANO Záruka min. 60 měsíců ANO ANO Formální nedostatky ve smlouvě Uchazeč AutoCont: Ve smlouvě Uchazeč v bodě chybně uvádí druh veřejné zakázky V článku I. 5 je chybně křížový odkaz (nenalezen zdroj odkazů) Název Radnice VERA je jednou uveden jako RADNICE podruhé jako Kontrolní součet cen Kontrola nepřekročení ceny Je-li rozdíl kladný, pak to znamená, že cena nebo limit nebyl překročen. Tabulka 1 Ceny proti limitům v zadávací dokumentaci Společnost Cena krycí list bez DPH Korekce podle smluv Cena zadávací dokumentace Rozdíl AutoCont Kč Kč Kč Kč ComSys Kč Kč Kč Kč Ani jedna nabídka nepřekračuje cenu a to ani společnost AutoCont při opravě ceny, viz kapitola Společnost AutoCont chybná cena na krycím listu Kontrola shody cen v krycím listu a smlouvě Cena v krycím listu musí být shodná s cenami uvedenými ve smlouvě. Musí platit vztah: Cena krycí list = Cena SOD + Cena SS Cena za technickou podporu je ve smlouvě uvedena v ročním souhrnu, pak je cenu bez DPH nutné vynásobit 5 lety. Tabulka 2 Shoda cen v krycím listě a smlouvě Společnost Cena krycí list bez DPH Smlouva Cena Přepočet Rozdíl SOD cena za dílo bez DPH Kč Kč AutoCont Kč Kč SS ročně bez DPH Kč Kč SOD cena za dílo bez DPH Kč Kč ComSys Kč - Kč SS ročně bez DPH Kč Kč Cena nabídky uchazeče AutoCont není ve shodě s krycím listem. Cena nabídky uchazeče COMSYS je ve shodě se smlouvami. 1 Zadavatel požadoval obchodní podmínky, vzor smlouvy nebyl přiložen. Stránka 10 z 16

16 Moderní elektronický úřad Humpolec Kontrola položkových cen Kontrola toho, zda položkový součet sedí s cenou na krycím listě a cenami uvedenými ve smlouvách. Ceny v krycím listu jsou uvedeny po přepočtu na dobu udržitelnosti, aby je bylo možno srovnávat. Přepočet cen ve smlouvách je uveden v položce Tabulka 2 Shoda cen v krycím listě a smlouvě Tabulka 3 Shoda položkové ceny se smluvními cenami bez DPH Společnost Položky Položková cena Smlouva Server pro posílení virtualizace Kč Diskové pole Kč Optický switch 1ks Kč Síťová infrastruktura pro řešení centra sdílených služeb Kč AutoCont ComSys Centrální konverze dokumentů a napojení na skenovací linku, DMS a spisovou službu Kč Kč Centrální konverze dokumentů Kč Napojení na ISZR Kč Oprávnění rozšíření IDM Kč Elektronické formuláře Kč Instalace a ostatní Kč Mezisoučet investice Kč Kč Technická podpora (celkem) Kč Kč Server pro posílení virtualizace Kč Diskové pole Kč Optický switch 1ks Kč Síťová infrastruktura pro řešení centra sdílených služeb Kč Centrální konverze dokumentů a napojení na skenovací linku, DMS a spisovou službu Kč Kč Centrální konverze dokumentů Kč Napojení na ISZR Kč Oprávnění rozšíření IDM Kč Elektronické formuláře Kč Instalace a ostatní Kč Mezisoučet investice Kč Kč Technická podpora (celkem) Kč Kč 8.3 Nedostatky v kontrolních cenových součtech Společnost AutoCont chybná cena na krycím listu Cena na krycím listu neodpovídá celkové ceně udávané ve smlouvách a položkovém ceníku. Cena na krycím listu odpovídá pouze ceně za investici, ale správná cena je cena včetně technické podpory, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci u hodnotících kritérií, cituji: Nejnižší nabídková cena je součtem pořizovací ceny a ceny technické podpory za dobu 60 měsíců. Tudíž je zřejmé, že správná cena uchazeče vyplývá ze smluv a to: Kč Kč = Kč V dalším hodnocení tedy bude pracováno s tím, že uchazeč AutoCont má cenu celkem podle zadávací dokumentace Kč bez DPH. Stránka 11 z 16

17 Moderní elektronický úřad Humpolec 8.4 Kompatibilita s požadovanými parametry infrastruktury Položka Uchazeč Zboží Plnění Server pro posílení AutoCont Server Dell PowerEdge R730 ANO (9) virtualizace COMSYS Server Dell PowerEdge R730 ANO (32) Diskové pole AutoCont Diskové pole Dell PowerValut MD3820f ANO (9) COMSYS Diskové pole Dell PowerValut MD3820f ANO (32) AutoCont ZyXEL 24xSFP 4x10G SFP+ L2+ switch XGS3600- ANO (9) Optický switch 1ks 28F COMSYS ZyXEL 24xSFP 4x10G SFP+ L2+ switch XGS3600- ANO (32) 28F Síťová infrastruktura AutoCont FortiGate 100D FG 100D-BDL ANO (9) pro řešení centra sdílených služeb COMSYS Switch kombinovaný s firewallem FortiGate 100D ANO (33) Komunikace s krajskou spisovnou příprava prostředí Centrální konverze dokumentů Napojení na spisovou službu 4 DMS - uložiště dokumentů s vazbou na spisovou službu Napojení na ISZR Oprávnění rozšíření IDM Elektronické formuláře Další požadavky AutoCont Připraveno 2 ANO (15) COMSYS Připraveno 3 ANO (36) AutoCont VAS VERA aplikační server ANO (10) COMSYS VAS VERA aplikační server ANO (33) AutoCont Napojeno ANO (12) COMSYS Napojeno ANO (34) AutoCont Jednotné úložiště včetně rozhraní na Jednotné ANO (11) úložiště COMSYS Jednotné úložiště včetně rozhraní na Jednotné ANO (34) úložiště AutoCont Aktualizace ze ZR ANO (10) COMSYS Aktualizace ze ZR ANO (33) AutoCont JOS-oprávnění ANO (10) COMSYS JOS-oprávnění ANO (33) AutoCont Portál-jádro + formuláře Konto plátce, Komunální ANO (12) odpad, Psi COMSYS Portál-jádro + formuláře Konto plátce, Komunální ANO (34) odpad, Psi Instalace a implementace komponent Součástí nabídky bude položkový výčet veškerých potřebných prací potřebných pro kompletní fyzickou instalaci všech navržených technologií, SW instalaci navržených licencí, zprovoznění funkčních celků, nastavení datových replikací, systému a nutná administrátorská školení. Součástí prací bude vytvoření kompletní a detailní dokumentace dle standardů ISVS. Systém musí být provozován na stávající infrastruktuře úřadu a využívat stávající komponenty informačního systému. Společnost Plnění Strana AUTOCONT ANO 8 5 COMSYS ANO Otevřeným rozhraním a legislativním upgradem 3 Otevřeným rozhraním a legislativním upgradem 4 V obou případech zabezpečeno tím, že subdodavatel VERA je i dodavatelem stávající spisové služby 5 Uchazeč počítá s implementací v položkové ceně a harmonogramu 6 Uchazeč počítá s implementací v položkové ceně a harmonogramu Stránka 12 z 16

18 Moderní elektronický úřad Humpolec Migrace Uchazeč uvede a zahrne do ceny plnění všechny nutné migrace pro úspěšné nasazení díla do provozu tak, aby bylo plně datově kompatibilní se stávajícím prostředím a informačními systémy, viz níže a plnilo požadavky kompatibility. Minimálně je požadováno zachování všech dat a vazeb ze současného agendového informačního systému. Společnost Plnění Strana AUTOCONT ANO X 7 COMSYS ANO X Školení Uchazeč uvede nutná školení pro zavedení nových modulů agendového informačního systému. Systém školení uživatelů je velmi podstatnou součástí realizace projektu pro úspěšné zavedení podpůrných nástrojů ICT do procesů s cílem zlepšení fungování úřadu. Školení je požadováno minimálně na: Nově dodávané moduly DMS Společnost Plnění Strana AUTOCONT ANO 8 9 COMSYS ANO Záruky a servis Záruka na SW a HW bude 60 měsíců a bude garantována servisní smlouvou. Technická podpora bude smluvně zajištěna na dobu udržitelnosti (5 let po ukončení realizace projektu). Společnost Plnění Strana AUTOCONT ANO Servisní smlouva COMSYS ANO Servisní smlouva 8.5 Závěr Obě nabídky plní technické požadavky. 7 Subdodavatelem je stávající dodavatel informačního systému 8 Subdodavatelem je stávající dodavatel informačního systému 9 Uchazeč počítá s implementací v položkové ceně a harmonogramu 10 Uchazeč počítá s implementací v položkové ceně a harmonogramu Stránka 13 z 16

19 Moderní elektronický úřad Humpolec 9 Kritéria nabídky 9.1 Základní vztahy V rámci výpočtu byly použity následující vzorce nebo vztahy: 1. Výpočet minima Minimum = MIN (Hodnota 1,2,,n ) 2. Výpočet bodového hodnocení pro cenu Body = Minimum Hodnocená nabídková cena Výpočet bodů dle kritérií Cena celková výše nabídkové ceny bez DPH o váze 100% Výpočet bodového hodnocení ceny Min = (Cena AUTOCONT ; Cena COMSYS ) = ( Kč ; Kč ) = Kč Počet bodů AUTOCONT (minimální cena) Body AutoCont = 100,00 Počet bodů COMSYS Body COMSYS = Kč 100 = 99, Kč Tabulka cenového kritéria: Společnost Cena bez DPH Body AutoCont Kč 100,00 ComSys Kč 99, Technická úroveň nabízeného řešení Nabídky obou uchazečů vykazují značnou míru shody, a proto jsou obě nabídky hodnoceny stejně dobře Možnosti úprav procesů Společnost AutoCont COMSYS Slovní hodnocení Elektronizace procesů je závislá na dodaném řešení podpory elektronizace procesů. Všechny nabídky mají stejného subdodavatele proto tuto část, proto je nutné konstatovat, že všechny nabídky mají stejné možnosti pro úpravu procesů. Stránka 14 z 16

20 Moderní elektronický úřad Humpolec Bezpečnost navrhovaného řešení Společnost AutoCont ComSys Slovní hodnocení Bezpečnost řešení podporuje požadavky kybernetického zákona, zvládá bezpečnostní incidenty všech druhů, uchazeč pro detekci útoků navrhuje perimetr s vhodnými standardy a také popisuje detekci útoků. Bezpečnost řešení podporuje požadavky kybernetického zákona, zvládá bezpečnostní incidenty všech druhů, uchazeč pro detekci útoků navrhuje perimetr s vhodnými standardy a také popisuje detekci útoků Hloubka integrace s TC ORP Společnost AutoCont COMSYS Slovní hodnocení Využívá synergické efekty ve všech částech, nabízí otevřenost pro další rozvoj, využívá veškeré licence. Využívá synergické efekty ve všech částech, nabízí otevřenost pro další rozvoj, využívá veškeré licence. Navržené bodové hodnocení jednotlivých subkritérií. Subkritérium Váha Společnost Bodové hodnocení AutoCont 100 Možnosti úprav procesů 40% ComSys 100 Bezpečnost AutoCont % navrhovaného řešení ComSys 100 Hloubka integrace s TC AutoCont % ORP ComSys 100 Bodové hodnocení za toto kritérium Společnost SK1 SK2 SK3 Hodnocení Body AutoCont ,000 ComSys , Výsledné hodnocení Tabulka 4 Výsledné hodnocení Společnost Cena Váha Kvalita Váha Body AutoCont 100,00 70% 100,000 30% 100,000 ComSys 99,43 70% 100,000 30% 99, Výsledek bodového hodnocení Maximálního bodového hodnocení dosáhla nabídka společnosti AUTOCONT. Stránka 15 z 16

21 10 Závěr Moderní elektronický úřad Humpolec Nabídky uchazečů byly kontrolovány následujícím způsobem: Formální kritéria Základní body zadání Položka Společnost Plnění Formální kritéria AUTOCONT ANO COMSYS ANO Základní body zadání AUTOCONT ANO COMSYS ANO Počet bodů AUTOCONT 100 COMSYS 99,603 Stránka 16 z 16

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce I. Zřízení technologického centra území ORP Velké Meziříčí II. Pořízení elektronické spisové služby území ORP Velké Meziříčí a řešení spisové služby obcí III. Vnitřní

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

Studie proveditelnosti pro Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a egovernmentové služby ve správním území ORP

Studie proveditelnosti pro Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a egovernmentové služby ve správním území ORP Studie proveditelnosti pro Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a egovernmentové služby ve správním území ORP dle I., II., III. části výzvy 06 IOP Zpracovatel Janečka consulting, s.r.o. Vranovská

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Technologické centrum ORP Pohořelice 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 Rozvoj služeb egovernmentu v obcích zadávané dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Technologické centrum ORP Pohořelice 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 Rozvoj služeb egovernmentu v obcích zadávané dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Technologické centrum ORP Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Technologické centrum ORP Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Technologické centrum ORP Ivančice Stránka 1 z 17 Obsah zadávací dokumentace...2 Základní informace...3 Kvalifikační předpoklady...11 Způsob hodnocení nabídek...14

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení: Otevřené řízení Veřejná zakázka: Veřejná zakázka

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) Ev. č. 15126/2013 č. j. MUCL/10415/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou

Více

PRO. Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 06 Rozvoj služeb egovernmentu v obcích verze platná pro rok 2010 Květen 2010

PRO. Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 06 Rozvoj služeb egovernmentu v obcích verze platná pro rok 2010 Květen 2010 ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO ČÁST VÝZVY III. VNITŘNÍ INTEGRACI ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 06

Více

ČÁST VÝZVY III. VNITŘNÍ INTEGRACI ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KOPŘIVNICE

ČÁST VÝZVY III. VNITŘNÍ INTEGRACI ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KOPŘIVNICE ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH ORP KOPŘIVNICE STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO ČÁST VÝZVY III. VNITŘNÍ INTEGRACI ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KOPŘIVNICE Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) PR/OI 2/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na dodávky: Vybrané

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Zadávací dokumentace. Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Konsolidace IT a nové služby TC ORP Přelouč. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Reg. č. CZ. 1.06./2.1.00/22.09510 Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Elektronická spisová služba ve správním obvodu ORP Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Elektronická spisová služba ve správním obvodu ORP Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Elektronická spisová služba ve správním obvodu ORP Ivančice Stránka 1 z 15 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 12 Způsob

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Zavedení jednotného ekonomického informačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky DIGITALIZACE A UKLÁDÁNÍ V KRAJI VYSOČINA Evidenční číslo

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Zadavatel: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká

Více

Studie proveditelnosti analytického nástroje pro vytěžování strukturovaných a nestrukturovaných dat, jejich detailní a pokročilou analýzu

Studie proveditelnosti analytického nástroje pro vytěžování strukturovaných a nestrukturovaných dat, jejich detailní a pokročilou analýzu Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 IČ 00006947 V Praze dne 10. 3. 2015 Č. j.: MF-10530/2015/9001/D Věc: Referent: Přílohy: Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Město Mikulov Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov IČ: 00283347 DIČ: CZ00283347 Telefon: 519 444 555 E-mailová adresa: podatelna@mikulov.cz

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Čj.: ČŠIG-1890/13-G21 Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing provozu ICT

Zadávací dokumentace. Outsourcing provozu ICT Zadavatel: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 Letná. organizační složka státu. zadává nadlimitní veřejnou zakázku jako. Otevřené řízení

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 Letná. organizační složka státu. zadává nadlimitní veřejnou zakázku jako. Otevřené řízení č.j.: MV-22634-XX/VZ-2013 Praha xx. března 2013 Počet stran: 47 Přílohy: 5 Česká republika Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 Letná organizační složka státu zastoupená Ing. Marcelínou

Více

Zadávací řízení: OTEVŘENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Veřejná zakázka: NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. Zadavatel veřejné zakázky:

Zadávací řízení: OTEVŘENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Veřejná zakázka: NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení: OTEVŘENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Veřejná zakázka:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Město Český Brod Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod Č. j.: MUCB/3023/2012 V Českém Brodě dne: 02.02.2012 Vyřizuje: Mgr. Uldrichová Klára, MPA Ukl. znak: 91.1 V/5 Výzva k podání nabídek v souladu s ustanovením

Více