VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti TEPLÁRNA STRAKONICE, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti TEPLÁRNA STRAKONICE, a. s."

Transkript

1 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti TEPLÁRNA STRAKONICE, a. s.

2

3

4 01. Profil společnosti Základní ukazatele Historie Události roku Události po účetní závěrce (po do ) Projekty financované s dotací z fondů Evropské unie Strategie společnosti v integrovaném systému řízení Slovo předsedy představenstva Statutární a dozorčí orgán Organizační struktura společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Finanční část a osoby odpovědné za ověření řádných účetních závěrek...37 Osoby odpovědné za ověření řádných účetních závěrek za poslední tři účetní období...38 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Příloha účetní závěrky k Zpráva auditora Zpráva dozorčí rady Informace pro akcionáře Identifikační a základní údaje Zpráva o vztazích Zkratky a jednotky

5 01 Profil společnosti ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Historicky vznik teplárny ve Strakonicích spadá do roku 1946, kdy bylo rozhodnuto o jejím vybudování. Stavba teplárny byla zahájena v roce 1948 a její provoz v roce Právní forma akciová společnost byla založena Fondem národního majetku České republiky v roce 1993, v rámci privatizace, do obchodního rejstříku byla zapsána s názvem Teplárna Strakonice, a.s. Podrobněji je popsáno v historii společnosti. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba tepla, rozvod tepla a výroba elektrické energie. Teplárna Strakonice, a. s., zajišťuje dodávky tepelné energie do soustavy zásobování teplem na území města Strakonice. Odběratelům poskytuje komplexní služby v dodávkách tepla až na paty domů. Současně je výrobcem elektrické energie a dodává elektrickou energii do distribuční rozvodné sítě firmy E.ON, a. s. Oba druhy energie jsou získávány v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). K podnikání v těchto energetických odvětvích má Teplárna Strakonice, a. s., licence na: výrobu tepelné energie rozvod tepelné energie výrobu elektřiny Od roku 2005 má společnost plně certifikovaný integrovaný systém řízení ISŘ. V rámci integrovaného systému řízení má společnost certifikován systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost je registrovaná v programu EMAS. 5

6 02 Základní ukazatele Hospodaření společnosti měr. j Aktiva celkem tis. Kč Dlouhodobý majetek tis. Kč Pohledávky celkem tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Výsledek hospodaření tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) 214,6 211,37 209,6 212,06 209,04 Investice tis. Kč Celková zadluženost % 19,2 24,9 34,1 39,6 39,25 z toho úvěrová zadluženost % ,9 25,5 28,46 Rentabilita vl. kapitálu ROE % 1,67 1,51 2,29 1,93 0,24 Rentabilita celk. kapitálu ROA % 1,33 1,18 1,62 1,17 0,14 Čistý zisk na akcii Kč 42,9 39,3 60,32 51,5 6,4 Dividenda na akcii Kč Technické a obchodní měr. j Instalovaný tepelný výkon provozovna 1 MWt ,5 161,5 provozovna 2 MWt Instalovaný elektrický výkon MWe Výroba elektřiny MWh Dodávka tepla TJ Prodej tepla TJ z toho sektor TJ byty TJ

7 03 Historie Počátky vzniku teplárny, centrál ního zdroje zásobování teplem a teplou vodu, ve Strakonicích se datuje do roku 1946, ve kterém tehdejší oddělení generálních projektů JČE (Jihočeské energetické závody České Budějovice) zahájilo zpracování studie koncepčního řešení teplárny včetně rozvodů tepla. Bylo rozhodnuto o umístění teplárny na břehu řeky Volyňky na ploše 3,6 ha v místě fotbalového hřiště. V roce 1948 byla zahájena výstavba základů výrobního bloku, komína, uhelné skládky, železniční vlečky a přivaděče vody pod řekou Volyňkou z řeky Otavy. Stavební práce byly ukončeny v roce 1951 a byla zahájena montáž strojního zařízení a elektro zařízení včetně rozvoden 6 a 22 kv. V roce 1952 proběhla výstavba uhelných kotlů K1 a K2, každý o výkonu 36 t/h, a byla zahájena montáž turbogenerátorů TG1 (2 MW) a TG2 (16 MW). V roce 1953 převzala správu teplárny Oblastní správa elektráren Trust Praha. Výroba tepla a elektřiny byla zahájena v roce V roce 1958 byla strakonická teplárna začleněna pod státní podnik Jihočeské energetické závody v Českých Budějovicích. Privatizací Jihočeských energetických závodů byla v roce 1993 z teplárny ve Strakonicích založena nová právní forma akciová společnost Teplárna Strakonice, a.s. Vznikla zápisem do obchodního rejstříku k zahájena první výroba tepla a dodávka elektřiny, do provozu uvedeny uhelné kotle K1 a K2, rozvodny 6,22 kv a turbogenerátory TG1, TG teplárna se stala součástí majetku státního podniku Jihočeské energetické závody, s.p., České Budějovice (JČE) 1964 do provozu uveden uhelný kotel K3 o výkonu 75 t/h 1985 výstavba dvou mazutových kotlů K4 a K5, každý o výkonu 80 t/h, chemické úpravny vody, mazutového hospodářství se dvěmi zásobními nádržemi s kapacitou 7 tis. tun mazutu, postaven nový monolitický komín vysoký 147, 5 m, horkovzdušný rozmrazovací tunel na čtyři velkoprostorové vagóny, rozšířeny parovodní sítě Strakonice se staly nejteplofikovanějším městem zásobovaným z centrálního zdroje teplem a teplou vodou (CZT) 1986 do provozu uvedeny dva mazutové kotle K4 a K rozhodnuto o privatizaci státního podniku Jihočeské energetické závody, teplárna na základě privatizačního projektu vyčleněna z JČE v rámci druhé vlny privatizace a převedena podle zákona 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby do majetku Fondu národního majetku (FNM), FNM založen samostatný právní subjekt akciová společnost s obchodním jménem Teplárna Strakonice, a. s., akciová společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku let provozu teplárny ve Strakonicích, zápis akciové společnosti Teplárna Strakonice, a.s. do obchodního rejstříku s akcionářskou strukturou: 70 % město Strakonice, 25,93 % akcionáři z druhé vlny privatizace, 3 % restituční fond, 1 % nadační fond, 0,07 % zaměstnanci, zahájena činnost akciové společnosti podle platné legislativy, vyřízena živnostenská oprávnění pro podnikatelskou činnost, realizována I. etapa záměrů v oblasti ekologie zaveden kontinuální emisní 7

8 monitorovací systém, řešeno snížení emisí oxidu dusíku (NO X) primárním opatřením ke snížení NOx na K3 a denitrifikačním zařízením na K1, 2 zpracována dokumentace pro vybudování odsíření, do provozu uvedena pneumatická doprava popílku, zaveden ekonomický informační systém EkonFis 1995 autorizace společnosti podle nové legislativy autorizace k podnikání v energetických odvětvích vydáno úřední povolení k provozování železniční dráhy vlečky, akcie společnosti přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha a na trhu RM S, rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti nepeněžitým vkladem začleněním tepelného hospodářství města Strakonice do akciové společnosti a zkvalitnění služeb v oblasti rozvodů tepla a zajištění dodávek tepla až na patu domu, realizovány projekty obnovy výrobního zařízení výstavba centrální kompresorové stanice, doplněno kontinuální emisní měření tuhých částic u kotlů K1, 2, 3 rozšířeny tepelné sítě, dokončen vodovod skládka Kuřimany, provedeno posouzení záměru na ekologizaci teplárny z hlediska snížení oxidů sýry, I. etapa teplofikace městské části Volyňská připojeno 49 rodinných domků 1996 vydána licence k provozování drážní dopravy na dráze vlečce, zahájena 1. etapa ASŘTP automatizovaný řídicí systém TELEPERM XP, do majetku akciové společnosti převedeno tepelné hospodářství (tepelné sekundární rozvody a výměníkové stanice), výměna turbogenerátoru TG1 2 MW za 8 MW, podepsán kontrakt na dodávku odsiřovacího zařízení a zahájena ekologizace zdroje, II. etapa teplofikace městské části Volyňská připojeno 66 rodinných domků a teplofikace městské části Barvínkov připojeno 35 rodinných domků, oprava a modernizace VVS MI Mlýnská, převedení na dvoutrubní systém a instalace domovních předávacích stanic etapa ASŘTP TELEPERM XP, zahájena výstavba odsiřovacího zařízení, teplofikace lokality ul. Žižkova připojeno 40 rod. domků etapa ASŘTP TELEPERM XP, odsiřovací zařízení uvedeno do provozu, oprava a modernizace VVS MII Na Stráži, převedení na dvoutrubní systém a instalace domovních předávacích stanic etapa ASŘTP TELEPERM XP, zahájena výměna TG2 16 MW za 20 MW, zavedeny informační systémy ENERGY CAP plánování a FATEP Pro Win fakturace tepla, zavedena dvousložková cena tepla, akcie společnosti vyřazeny z obchodování na Burze cenných papírů, oprava a modernizace části VVS IX Zahradní, převedení na dvoutrubní systém a instalace domovních předávacích stanic etapa ASŘTP TELEPERM XP, digitalizace sítí Teplárny Strakonice, a.s. v návaznosti na GIS města, I. etapa zavedení informačního systému GIS, výstavba chladicích mikrověží pro TG2, instalace protihlukového krytu TG1, certifikace popílku, oprava a modernizace tepelných rozvodů a instalace domovních předávacích stanic v lokalitě 1. Máje 2001 rozšířen předmět podnikání o novou živnost, instalován centrální regulátor výkonu a terminál pro poskytování podpůrných služeb, zahájeno obchodování s elektřinou s E.ON Energie, a.s. prostřednictvím Energes, zahájena marketingová činnost 2002 uděleny licence podle zákona 458/2000 Sb. pro výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie, výrobu elektřiny a obchod s elektřinou, postaven nouzový komín, do provozu uveden centrální regulátor výkonu a odzkoušen terminál pro poskytování podpůrných služeb, modernizace odpopílkovacího zařízení, sanace odsiřovacího zařízení, změna 100 kusů zaměstnaneckých akcií v listinné podobě na akcie kmenové v zaknihované podobě, oprava a modernizace VVS XVII Stavbařů, převedení na dvoutrubní systém a instalace domovních předávacích stanic 2003 akcie společnosti vyřazeny z obchodování na trhu RM S, rekonstrukce pneumatické dopravy popílku, zahájeny práce na zavedení integrovaného systému řízení (ISŘ), náhrada parních rozvodů v ul. Havlíčkova a A. Šťastného s přechodem na dvoutrubní předizolovaný rozvod, oprava a modernizace VVS XVI 8

9 Tržní, převedení na dvoutrubní systém a instalace domovních předávacích stanic, zaveden vnitřní informační systém FAMIS 2004 výročí 10 let činnosti akciové společnosti a 50 let provozu teplárny ve Strakonicích, zřízen útvar pro obchod, změna akcií společnosti ze zaknihovaných na majitele na akcie listinné na jméno, I. etapa modernizace CHÚV čiření, oprava parovodu Sever v ul. Ellerova, I. etapa opravy a modernizace rozvodů tepla sídl. Na Ohradě, oprava a modernizace rozvodů tepla v ul. Zvolenská, teplofikace rod. domků v ul. Máchova, rekonstrukce parkoviště 2005 certifikace integrovaného systému řízení (ISŘ) řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně systému EMAS, I. upgrade řídicího systému TELEPERM XP, oprava a modernizace VVS XIX Na Ohradě, převedení na dvoutrubní systém a instalace domovních předávacích stanic, zrušení VVS XVIII Palackého náměstí, přepojení na teplovod z VVS XVI Tržní a instalace domovních předávacích stanic 2006 rozšířen předmět podnikání o nová živnostenská oprávnění, II. etapa modernizace CHÚV demineralizace a směsný filtr, zaveden nový ekonomický informační systém SAP a systém pro fakturaci tepla CALOR, ukončena teplofikace strakonického hradu, vydáno Integrované povolení 2007 ověřena hluková zátěž, modernizace rozvodů tepla zaveden, dvoutrubní systém v lokalitě Mír, ukončena rekultivace skládky Kuřimany, uzavřena smlouva se sdružením EKOGEN, nainstalován kamerový systém 2008 recertifikován integrovaný systém řízení, vydáno stavební povolení na rekonstrukci kotlů K1 a K2, modernizace TN2, modernizace výtahu, oprava ohříváku vody a vzduchu u kotle K3, zahájena akce Osazování fakturačních elektroměrů E.ON do DPS v rozvodech tepla (převod vl. spotřeby DPS na TST), teplofikace ul. A.B. Svojsíka a Máchova, oprava parovodu Sítos 2009 výběrové řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce uhelných kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky (REK12), oprava a modernizace elektronapájecích stanic EN4 a EN5, I. etapa modernizace zauhlování se snížením prašnosti, další etapy upgrade řídicího systému TELEPERM XP, rekonstrukce výměníkové stanice Jezárky, oprava kondenzátního potrubí v lokalitě Žižkova, teplofikace lokality Na Muškách, náhrada čtyřtrubního systému dvoutrubním na VVS XV Dukelská, výběrové řízení na Vybudování a vybavení školicího střediska 2010 uvedení Školicího střediska do provozu, podepsána smlouva na Rekonstrukci uhelných kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky (REK12), podepsána smlouva o poskytnutí úvěru na REK12 s Českou spořitelnou, a.s., II. etapa modernizace zauhlování se snížením prašnosti, registrace popílku a škváry podle REACH, výstavba teplovodů v lokalitě Stínadla, stavba nové DVS 524 Povážská a nových DPS, oprava parovodů na Velkém náměstí, Výstavba DVS 148 Velké náměstí a teplovodu pro 14 domů v ulici Lidická 2011 mazutové hospodářství zařazeno do havarijní skupiny B, ukončen provoz stávajícího kotle K2, předáno staveniště a zahájena realizace projektu REK12, stavba vnějšího hospodářství biomasy pro K1 a K2, vybudována mobilní technologie na zpracování jemných anorganických odpadních materiálů pro výrobu lehkého umělého kameniva a zahájena výroba, I. etapa Rekonstrukce parovodů na území města Strakonice, zrušení parovodů Sídliště 2 a Sídliště 3, stavba nové DVS Zahradní Sever a teplovodů včetně nových DPS, oprava parovodů na Velkém náměstí, recertifikován integrovaný systém řízení, získán titul Nejlepší firma v oboru, spuštěna aplikace e Utility Report pro elektronické podání žádosti o vyjádření k existenci sítí, implementace informačního systému DAMAS plánování a obchodování s el.energií 2012 schválena bezpečnostní zpráva pro mazutové hospodářství, realizace projektu REK12 dokončen kompletní projekt pro kotel K2 a zahájena strojní a stavební montáž kotle K2 (fluidní lože, vyzdívky, chlazení fluidní vrstvy, hospodářství paliva, 9

10 doprava a chlazení ložového popelu, doprava a úprava paliva, elektroodlučovač, spalinovody, propojovací potrubí kotle ad.), provedena tlaková zkouška kotle K2, příprava zastřešení skládky biomasy, pro kotel K1 zahájeny projektové práce a zahájena výroba dílů, II. etapa Rekonstrukce parovodů na území města Strakonice stavba nové DVS Nemocnice, teplovodů a DPS, realizace 1. etapy Správa dokumentů v IS FAMIS, implementace informačního systému DAMAS bilancování 2013 do provozu uvedena modernizovaná hubice na popílek, silo na popílek rozděleno na část K3 a K1, 2, změna v licencované činnosti Výroba tepelné energie výrobní zařízení rozděleno na provozovny: Provozovnu č. 1 se čtyřmi zdroji a tepelným výkonem 161,5 MWt a Provozovnu č. 2 s jedním zdrojem a tepelným výkonem 44 MWt, realizace projektu REK12 zkoušky kotle K2 a předběžné převzetí K2 do provozu, zkušební provoz K2, pro kotel K1 dokončena výroba hlavních dílů, do majetku společnosti koupeno třídící zařízení pro jednotlivé frakce umělého kameniva RUGEN, uzavřena dlouhodobá kupní smlouva na nákup uhlí garantující pevnou cenu odvozenou z ceny uhlí (ARA), u GIS provedena migrace z platformy Intergraph na platformu Bentley, provedena redokumentace procesů ERP a CALOR, ukončena podpora stávající verze ERP a CALOR ze strany SAP, upgrade systémů SAP ERP a CALOR na verzi 6.06, dokončena implementace IS DAMAS bilancování, náhrada řídicího systému Honeywell XBS za EBI, implementace 1. etapy aplikace Validace provozních dat (K2), rozšířeny teplovody v ul. Sv. Čecha a Bezděkovská, vybudováno 10 nových přípojek tepla, připojena nová tenisová hala, v rámci ISŘ proveden Dozorový audit 2014 události roku 2014 jsou uvedeny v části Události roku 2014 v této výroční zprávě 10

11 04 Události roku 2014 O společnosti výročí 60 let od zahájení provozu teplárny ve Strakonicích a 20 let fungování akciové společnosti, u příležitosti výročí se konala konference na hradě ve Strakonicích s názvem Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích, součástí konference byla výstava v prostorách Maltézského sálu (dále pak ve foyeru MěDK Strakonice a v prostorách závodní jídelny společnosti) s názvem 60 let od založení podniku a 20 let od vzniku akciové společnosti ve fotografii mapující existenci a činnost společnosti od jejích počátků do současnosti významné události v oblasti investic a modernizaci výrobního zařízení, ochrany životního prostředí, integrovaného systému řízení, ale i sociální podpory, sportu a kultury ve strakonickém regionu, byl vydán Sborník konference, ve spolupráci se strakonickým Hasičským záchranným sborem byl uspořádán Dětský den pro děti z mateřských a speciálních školek ze Strakonic na parkovišti společnosti Změny v právní úpravě správy akciové společnosti společnost přizpůsobila stanovy zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a podřídila se tomuto zákonu jako celku, tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku, zapsaný stav v obchodním rejstříku společnost přizpůsobila stavu požadovanému zákonem č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Orgány a.s. v roce 2014 byla svolána jedna řádná valná hromada, určena vnitřní struktura společnosti dualistický systém, ujednání smluv o výkonu funkce se členy orgánů a o odměně byla uzpůsobena zákonu č. 90/2012 Sb., změna společenské smlouvy stanov společnosti, na konci roku 2014 obdrželo představenstvo výzvu Rady města Strakonice ke svolání valné hromady v období na základě výzvy proběhla jednání představenstva, podaná výzva nesplňovala požadavky 366 zákona č. 90/2012, neobsahovala dostatečné podklady pro svolání valné hromady, nebylo možno zpracovat pozvánku na valnou hromadu tak, aby splňovala náležitosti podle 407 zákona č. 90/2012, valná hromada nemohla být představenstvem společnosti na základě této výzvy svolána, o vzniklé situaci vč. svého stanoviska představenstvo informovalo akcionáře na internetových stránkách společnosti Akcie přeměna listinných akcií na jméno na zaknihované cenné papíry na jméno v důsledku legislativních změn a zaknihování akcií společnosti v centrální evidenci s ISIN CZ , rozhodnuto o prodeji zaknihovaných cenných papírů vedených na technickém účtu emitenta nahrazující neodevzdané akcie ve veřejné nedobrovolné dražbě prostřednictvím obchodníka s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a.s. Komunikace vnější vztahy uskutečnily se prezentace směřované ke strakonickým společenstvím vlastníků odebírajícím teplo a teplou vodu cílem těchto jednání bylo zlepšit oboustrannou komunikaci, objasnit problematiku vytápění nemovitostí a seznámit zástupce jednotlivých společenství se službami, které jsou spojeny s dodávkou tepla a teplé vody ve městě Strakonice, pro odběratele tepla a teplé vody zřízen e mail cz pro písemná podání ohledně dodávek tepla a teplé vody Hospodaření proveden audit účetní závěrky, vydána Zpráva nezávislého auditora, zpracována výroční zpráva vč. ost. zpráv k ní připojovaných Provoz a hlavní výrobní zařízení (HVZ) rekonstrukce kotlů K1 a K2 (REK12) dokončen 6 ti měsíční zkušební provoz kotle K2 vč. hospodářství biomasy, provedena část garančního měření, byl odstaven původní kotel K1, probíhala jeho rekonstrukce (proběhla úřední tlaková zkouška, v závěru roku je montáž K1 před dokončením), provedeno kontrolní měření hluku v souvislosti s uváděním modernizovaného kotle K2 do provozu, proběhla modernizace turbosoustrojí TG 20 MW, při které byl stávající rotor nahrazen novým rotorem se zesíleným stupněm č. 12 a provedenou úpravou na přechodech ostatních oběžných kol a vyrovnávacích otvorech a byla provedena výměna nových modernizovaných rozváděcích kol č. 13 a 14, součástí modernizace bylo rozšíření měření chvění, upgrade ŘS zauhlování migrace SPPA T2000 na Sikativ S7, TG2 upgrade a rozšíření provozního monitoringu chvění a posuvů, 1. etapa instalace provozních analyzátorů (pára, kondenzát) K3 a TG2, příprava a podpis smlouvy na upgrade ŘS Siemens TXP SPPA (migrace HMI T3000, upgrade AS3) 11

12 Rozvody tepla výstavba nové DVS 140 Velké náměstí, na soustavu zásobování teplem připojeno 5 nových odběratelů sekundární tepelné energie v městských lokalitách Za Stínadly a Jezárky, odběr primární tepelné energie se rozšířil o jednoho odběratele, rozhodnuto o dotaci na Eliminaci parovodu Východ (V3), ukončena akce Osazování fakturačních elektroměrů E.ON do DPS v rozvodech tepla (celkem 195 odběrných míst), zvýšeno využití útvaru HIŘIS pro servis a opravy zařízení elektro a MaR v rozvodech tepla Obchod dodávky tepelné energie, elektřiny a smluvní vztahy vypracován vzor smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie dle 76 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 1752 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, podepsány Dodatky k Dlouhodobé kupní smlouvě o dodávce elektřiny z Teplárny Strakonice, a.s., na období let s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy pro rok 2015 (33 %, 22 %, 22 % ročního objemu) E.ON Energie, a.s., podepsán Dodatek k Dlouhodobé kupní smlouvě o dodávce elektřiny z Teplárny Strakonice, a.s. na období let s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy pro rok 2015 (leden, únor) E.ON Energie, a.s. JAOM (výroba umělého kameniva) probíhala výroba a prodej kameniva, monitoring ve vztahu k dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) byl v závěru roku ukončen Životní prostředí odeslána hlášení údajů pro vodní bilanci za r do systému ISPOP, objekt mazutového hospodářství přeřazen v důsledku změny zákona o prevenci závažných havárií z více rizikové skupiny B do méně rizikové skupiny A (rozhodnutí odboru OZZL KÚ), zpracována studie postupného osazení on line monitoringu chemických ukazatelů technologických vod a par kotlů K1 K3, turbíny TG2 a CHÚV, odeslány výsledky monitoringu kvality odpadních vod vypouštěných do kanalizace v roce 2014 na TS Strakonice (správce kanalizací), zpracována studie alkalizace napájecí vody čpavkem, rozšířen on line monitoring chemických parametrů vod a par na kotli K2, K3 a turbíně TG2, ověřeno množství emisí CO 2 za rok 2013 autorizovanou osobou, hlášení o produkci a nakládání s odpady předáno do integrovaného systému ohlašovacích povinností, provedeno jednorázové měření emisí CO, NO X, SO 2, TZL, těžkých kovů, PCDD/F, PCB a PAH za odsířením a ověřena správnost kontinuálního měření CO, NO X, SO 2 a TZL za odsířením, odeslány výsledky monitoringu a vyhodnocení plnění závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení za r na KÚ, předány údaje do integrovaného registru znečištění a souhrnné provozní evidence znečišťování ovzduší do integrovaného systému ohlašovacích povinností, provedeno jednorázové měření emisí CO, NO X, SO 2 a TZL za K4 a K5 ISŘ proveden recertifikační audit ISŘ Informační technologie dokončen přechod centrály Honeywell z XBS na EBI, implementace 2. etapy aplikace Validace technologických dat (K3), implementace projektu Konsolidace dat pro správu měřidel rozvodů tepla v rámci GIS AMI, implementace 1. etapy aplikace Mobilní klient pro kontroly a odečty měřidel, implementace Zákaznického systému ZIS CRM v rámci IS FAMIS, zavedení SW Codexis pro sledování legislativních aktů, ukončen upgrade SAP, změna (rebranding) poskytovatele podpory pro SAP ze Software AG na Itelligence a.s., SAP migrace podpory licence ze Support Enterprise Edition na Standart Edition, migrace podpory procesů HR mimo SAP implementace IS VEMA Cloud, příprava optimalizace servisní podpory, vytvoření nové podoby webových stránek TST, a.s. v redakčním systému, datové naplňování, I. etapa Integrace IS Metrix do serveru FAMIS Pojištění majetku uzavřena nová pojistná smlouva na pojištění majetku společnosti s pojišťovací makléřskou společností RESPECT, a.s. Soudní řízení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích podán návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané

13 05 Události po účetní závěrce (po do ) Orgány a. s. příprava valné hromady a její svolání v souladu s platnou legislativou v návaznosti na výzvu ke svolání valné hromady doručené na konci roku 2014 představenstvo navrhlo původní plánovaný termín řádné valné hromady změnit na a navrhlo pořad valné hromady se zařazením všech bodů, které je nutno projednat ve lhůtě 6 měsíců od skončení účetního období včetně volby členů do orgánů společnosti v návaznosti na končící funkční období většiny stávajících členů a zařazení všech dalších záležitostí souvisejících s volbou do orgánů společnosti, které jsou v působnosti valné hromady Akcie uzavřena smlouva s obchodníkem s cennými papíry EFEKTA CON- SULTING, a.s. za účelem realizace veřejné dražby zaknihovaných cenných papírů vedených na technickém účtu emitenta nahrazující neodevzdané akcie, oznámena veřejná nedobrovolná dražba, zpracován znalecký posudek na ocenění předmětu dražby znalcem Hospodaření proveden audit účetní závěrky za rok 2014 a vydána Zpráva nezávislého auditora, zpracována výroční zpráva vč. ostatních k ní připojovaných zpráv Provoz a hlavní výrobní zařízení rekonstrukce kotlů K1 a K2 (REK12) probíhají individuální zkoušky rekonstruovaného kotle K1, příprava platby dotace pro 4. dílčí platbu 2. části díla (K1) Rozvody tepla probíhá příprava na realizaci akcí a záměrů, tj. byla vypracována dokumentace pro provádění stavby díla na akci Eliminace parovodu Východ (V3), dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele na stavby Náhrada čtyřtrubního systému okruh VVS 07 IX Zahradní, ulice Mírová a Sever 4 přepojení teplovodu A. Dubského a osazení DPS pro domy č.p Obchod dodávky tepelné energie, elektřiny a smluvní vztahy podepsán Dodatek k Dlouhodobé kupní smlouvě o dodávce elektřiny z Teplárny Strakonice, a.s. na období let s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy pro rok 2015 (březen) E.ON Energie, a.s. Životní prostředí odeslána hlášení údajů pro vodní bilanci za r do systému ISPOP, podepsána smlouva s firmou EKONOx na zpracování bezpečnostního programu pro objekty zařazené do havarijní skupiny A podle zákona o prevenci závažných havárií, objednáno zpracování realizační projektové dokumentace pro technologii alkalizace napájecí vody čpavkem a další etapu osazení on line monitoringu chemických ukazatelů vod a par, ověřeno množství emisí CO2 za rok 2014 autorizovanou osobou, hlášení o produkci a nakládání s odpady předáno do integrovaného systému ohlašovacích povinností, předány údaje do integrovaného registru znečištění a souhrnné provozní evidence znečišťování ovzduší do integrovaného systému ohlašovacích povinností, odeslány výsledky monitoringu a vyhodnocení plnění závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení za rok 2014 na KÚ Informační technologie zprovoznění nové podoby webových stránek TST, a. s. Soudní řízení v průběhu ledna proběhlo u Krajského soudu v Českých Budějovicích soudní řízení ve věci návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, krajský soud svým rozhodnutím návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané zamítl 13

14 06 Projekty financované s dotací z fondů Evropské unie VYBUDOVÁNÍ A VYBAVENÍ ŠKOLICÍHO STŘEDISKA Název operačního programu: Podnikání a inovace Název programu: Školicí střediska Výzva I Registrační číslo: 5.2 SS01/108 Realizace a stav projektu: Uvedení do provozu: Celkové náklady: tis. Kč Výše dotace (46 % způsobilých nákladů): tis. Kč Stav výplaty: vyplaceno 2010 Dne skončily veškeré povinnosti příjemce dotace (kromě archivace dokumentů včetně účetnictví). Od tohoto data není již povinností příjemce dotace dosáhnout alespoň 30% využití ŠS a je možné místnosti ŠS nabídnout k pronájmu. Využití ŠS za rok 2014: 55,16 % VYBUDOVÁNÍ MOBILNÍ TECHNOLOGIE NA ZPRACOVÁNÍ JEMNÝCH ANORGANICKÝCH ODPADNÍCH MATERIÁLŮ PRO VÝROBU LEHKÉHO UMĚLÉHO KAMENIVA Název operačního programu: Podnikání a inovace Realizace a stav projektu: Uvedení do provozu: Celkové náklady: tis. Kč Výše dotace (40 % způsobilých výdajů): tis. Kč Stav výplaty: vyplacena Záměr byl realizován na základě výsledků činnosti klastru Ekogen o.s., zařízení slouží k výrobě umělého kameniva s využitím vedlejších energetických produktů (popílek apod.), kamenivo (obchodní název RUGEN ) je možné přímo využít ve stavbě (zásyp, výplně, apod.) resp. v dalších stavebních výrobcích (tvarovky, stavební systémy a pod.), lze v určitém rozmezí dosáhnout variabilních vlastností kameniva (objemová hmotnost, granulometrie, odolnost proti drcení), zařízení je z prostorových důvodů instalováno v areálu TERASO Horažďovice s.r.o. na základě nájemní smlouvy, na základě výběrového řízení realizovala firma Schenck Process s.r.o., rozhodnutí o poskytnutí dotace vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne , dne bylo zařízení převzato do zkušebního provozu, ES Certifikát systému řízení výroby (č.1020 CPD ) a Protokol o počátečních zkouškách typu výrobku (č.a ) vydal TZÚS (Technický zkušební ústav stavební), kolaudační souhlas byl vydán dne a dne bylo zařízení uvedeno do trvalého provozu, probíhá optimalizace výroby, prodej umělého kameniva, podpora prodeje prostřednictvím konzultací, web, odborných konferencí (FOR ARCH, apod.). Z hlediska dotace byly splněny závazné ukazatele (uvedení inovativního produktu na trh, zavedení inovovaného procesu ve výrobě), na základě žádosti o platbu byla dotace vyplacena, v prosinci 2014 byl ukončen monitoring projektu dle podmínek dotace. Název programu: Inovace Inovační projekt Výzva IV Registrační číslo: 4.1 IN04/202 14

15 REKONSTRUKCE PAROVODŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA STRAKONICE Název operačního programu: Podnikání a inovace Název programu: Eko energie Dotace Výzva III Registrační číslo: 3.1 EED03/129 Realizace a stav projektu: I. etapa: Rekonstrukce parovodu Velké náměstí Strakonice: Převod oblasti severně od Velkého náměstí na teplovodní systém II. etapa: Převod oblasti severně od Velkého náměstí na teplovodní systém: Uvedení do provozu: I. etapa 2011, II. etapa 2012 Celkové náklady: tis. Kč Výše dotace (30 % způsobilých výdajů): tis. Kč Stav výplaty: vyplaceno 2013 Monitoring projektu: do roku 2018 Závazný ukazatel úspora energie: cílová hodnota GJ/rok skut. hodnota GJ/rok (dosažena v r. 2013) ELIMINACE PAROVODU VÝCHOD (V3) Název operačního programu: Životní prostředí Oblast podpory: 2. Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí (2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT) Identifikační číslo EDS: 115D Identifikační číslo EIS: reg.c. IS SFZP Rozhodnutí o poskytnutí dotace: SFŽP dne Realizace a stav projektu: Podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby dne Probíhají práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby díla Celkové náklady: předběžně tis. Kč Výše dotace (max. 60 % způsobilých výdajů): Kč dle žádosti o dotaci 15

16 REKONSTRUKCE KOTLŮ K1 A K2 S VYUŽITÍM PRVKŮ FLUIDNÍ TECHNIKY Název operačního programu: Životní prostředí Oblast podpory: 2. 2 Omezování emisí výzva 8 Evidenční číslo: Veřejná zakázka ev. č.: Realizace a stav projektu: Celkové náklady: tis. Kč Výše dotace (30 % způsobilých výdajů): tis. Kč Stav výplaty: do konce roku 2014 vyplaceno celkem Kč Žádost o dotaci SFŽP byla podána dne , od Ministerstva životního prostředí byl doručen registrační list akce, rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo doručeno , oznámení o zakázce bylo v informačním systému Veřejných zakázek uveřejněno , Smlouva o dílo byla podepsána s vítězným uchazečem TENZA, a. s., , úvěrová smlouva byla uzavřena s Českou spořitelnou, a. s., proběhla kontrola kompletní dokumentace a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nebyly zjištěny důvody k zahájení přezkoumání úkonů zadavatele (stanovisko ÚOHS ze dne ) Základní termíny realizace: Předání staveniště: Demontáž kotle K2: Vnější hospodářství paliva (biomasy): Výroba a montáž K2: Uvedení do provozu, zkoušky K2: od Převzetí K2, hospodářství biomasy: Demontáž kotle K1: Montáž K1: Uvedení do provozu, zkoušky: Převzetí K1: do Kolaudace celého díla: do Záruční lhůta: 24 měsíců (technologie), 60 měsíců (stavební část) od převzetí příslušné části díla Následuje roční vyhodnocovací provoz zaměřený na plnění podmínek dotace (emise). Výsledkem bude odborný posudek o ovzduší zpracovaný osobou autorizovanou MŽP. Udržitelnost projektu a jeho výsledků bude po dobu minimálně 5 let od ukončení projektu kolaudace (po dobu udržitelnosti bude předmět podpory ve vlastnictví příjemce podpory, bude v provozu, budou zachovány výsledky realizace projektu). 16

17 07 Strategie společnosti v integrovaném systému řízení Strategie společnosti vychází z kauzální analýzy a metodiky Balance ScoreCard. Podle této metodiky jsou strategické cíle definované do 4 základních oblastí perspektiv. Oblast finančních výsledků, oblast poskytování služeb zákazníkům, fungování interních procesů a zajištění potřebných zdrojů a znalostí. Jednotlivé strategické cíle jsou naplňovány realizací Záměrů a Akcí, které schvaluje vedení společnosti. Zajištění potřebných nákladů se přímo promítá do ročního plánu a podnikatelského plánu příslušného období. Přehled strategických cílů 1. Dosahovat dlouhodobou profitabilitu (zahrnuje akce, které vedou ke snižování nákladů a ke splnění podmínek dlouhodobého úvěru) 2. Být nejvýhodnější dodavatel komplexních služeb v oblasti tepelné energie (zahrnuje akce, které vedou ke zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb za konkurenceschopné ceny) 3. Být spolehlivým dodavatelem silové elektřiny a regulovaného výkonu (zahrnuje akce, které vedou k dodržování nasmlouvaných podmínek s odběratelem elektrické energie) 4. Zlepšovat environmentální profil společnosti (zahrnuje akce, které minimalizují nepříznivý dopad činnosti společnosti na životní prostředí a zlepšují její image v očích veřejnosti) 5. Zajišťovat bezpečnost a spolehlivost technologického zařízení (zahrnuje akce, které vedou k efektivnějšímu provozování technologických zařízení včetně rozvodů tepla) 6. Zlepšovat řízení lidských zdrojů (zahrnuje akce, které jsou obsaženy ve funkční strategii Strategie řízení lidských zdrojů v TST, a.s. Pro období ) 7. Zajišťovat ICT služby (zahrnuje akce, které jsou obsaženy ve funkční strategii Informační strategie ) Vyhodnocování plnění strategických cílů Plnění strategických cílů společnosti se pravidelně vyhodnocuje každé čtvrtletí v rámci Zprávy o činnosti společnosti za příslušné období. 17

18 Cíle pro nejbližší období zajistit dozorový audit integrovaného systému řízení zajistit aktualizaci schémat, zejména chladicí vody zajistit aktualizaci studie ekonomika provozu Teplárny Strakonice, a. s. zajišťovat optimalizaci bilančního softwaru IS DAMAS zajišťovat akci Eliminace parovodů Východ trvale vyhledávat poruchy na kondenzátních potrubích zajišťovat optimalizaci provozu kotlů K1, K2 doplnit místní provozní předpisy po realizaci K2 a K1 prověřit možnosti využití zbytků po spalování K1, 2 bez vápence s vápencem s biomasou spolupracovat při zpracování návrhu zásobování teplem v lokalitě plaveckého bazénu a zimního stadionu zajistit provedení analýzy, srovnání cen z tepelného čerpadla, plynového kotle pro zásobování objektů zavést do trvalého užívání SW aplikace mobilní klient pro evidenci provozních událostí a pro evidenci odečtů měřidel připravit podmínky pro zavedení dvousložkové ceny dle rezervovaných výkonů zajišťovat optimalizaci provozu kotlů K1, 2 včetně závěrečného vyhodnocení zajišťovat instalaci domovních předávacích stanic v lokalitě Zahradní a Dubského doplnit zákaznický informační systém v obchodě s teplem Dlouhodobé cíle připravit záměry na opravy a modernizaci hlavního výrobního zařízení kotle K3, komína, kondenzátoru TG2 s cílem zvýšení účinnosti a spolehlivosti hlavního výrobního zařízení postupně naplňovat zpracovanou informační strategii společnosti realizovat marketingovou a obchodní orientaci na trhu s teplem s cílem získání dalších zákazníků řešit nouzový stav startu kotle K5 v případě neohřátí mazutu řešit skladování vápence (zvýšení kapacity), větší zásoba inertu připravit návrh na modernizaci zařízení v likvidaci zaolejovaných vod (čerpadla) připravit návrh na modernizaci napájecích čerpadel K4, 5 Rizika neschválení státní energetické koncepce (SEK), tudíž nejasná dlouhodobá koncepce teplárenství snížení podpory při spoluspalování biomasy udržení dodávek tepla rozhodujícím odběratelům vývoj ceny a poptávky po elektrické energii, nepřiměřená podpora fotovoltaických zdrojů cena povolenek na výrobu elektrické energie a tepla pro roky zpřísnění emisních limitů a stropů, v případě nezískání výjimky pro provoz zařízení nedostatek, případně zvýšení ceny paliva při neprolomení těžebních limitů zpřísnění podpory kombinované výroby tepla a elektřiny nezavedení uhlíkové daně rozdíl daňového zatížení centrální výroby tepla vůči decentrální instalace tepelných čerpadel na základě zkreslených cenových analýz vývoj kurzu Kč vůči USD a EURu 18

19 INTEGROVANÁ POLITIKA KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI ZDRAVÍ PŘI PRÁCI TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. je společnost s dlouholetou tradicí ve výrobě tepelné a elektrické energie. Vize společnosti je posilovat pozici nejvýznamnějšího dodavatele tepelné energie v regionu města Strakonice a uspět na trhu s elektrickou energií. Pro naplnění těchto cílů vedení společnosti využívá integrovaného systému řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naše společnost uplatňuje následující zásady integrované politiky: SYSTÉM ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI Integrovaný systém řízení a jeho vnitřní kontrolní mechanizmy zajišťují prosperitu společnosti (ekonomickou efektivnost, vysokou kvalitu produktů a služeb). Společnost věnuje velkou pozornost zlepšování vnitřních vazeb, šetrně pečuje o infrastrukturu a osvojuje si nové poznatky a technologie. Základem je efektivní využití vlastních zdrojů, účelná komunikace a jasně určené kompetence zaměstnanců, které odpovídají cílům společnosti. VZTAHY SE ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI Společnost soustavně sleduje a hodnotí vývoj na trhu a získané poznatky využívá ke zvyšování spokojenosti zákazníků. Vytváří vhodné vztahy se všemi zainteresovanými stranami (zákazníky, dodavateli, akcionáři, státními institucemi a veřejností). Naslouchá jejich přáním, potřebám a požadavkům a včas na ně reaguje. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ Společnost plní všechny právní a jiné požadavky v oblasti BOZP a pohotově reaguje na jejich změny. Trvale se zaměřuje na prevenci úrazů a nemocí zaměstnanců. Určuje možné zdroje nebezpečí, systematicky snižuje rizika, zajišťuje výcvik zaměstnanců a provádí pravidelnou kontrolu. Všem pracovníkům vytváří zdravé a bezpečné pracovní podmínky. Dbá také o jejich sociální a kulturní potřeby. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochrana životního prostředí má ve společnosti prioritní postavení a je řízena na principech plnění všech právních požadavků i požadavků zainteresovaných stran a neustálém zlepšování vztahu k životnímu prostředí. Společnost usiluje o zvyšování povědomí a spoluodpovědnosti zaměstnanců při ochraně životního prostředí. Našim cílem je snížení vlivu výrobních činností na zaměstnance a okolí. ROZVOJ PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI Cílevědomou personální politikou rozvíjí postoje a chování zaměstnanců založené na vzájemné spolupráci a profesionalitě. Společnost usiluje o zvyšování kvalifikace, odborné způsobilosti a angažovanosti zaměstnanců, aby byly všechny jimi prováděné činnosti na vysoké úrovni. Společnost zajišťuje přístup k novým informacím prostřednictvím interních i externích odborných školení a konzultací. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Efektivní a účinný systém řízení společnosti je založen na neustálém zlepšování všech výrobních, obchodních a dodavatelských činností. Dosahování požadované kvality a plnění cílů je monitorováno a měřeno pomocí výkonnosti jednotlivých procesů a produktů. Vedení společnosti se zavazuje, že bude vytvářet dostatečné finanční, materiální a personální zdroje pro udržování a rozvoj integrovaného systému řízení v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS a EMAS. Od zaměstnanců vedení společnosti očekává odpovědnost za kvalitu vlastní práce a aktivní spolupráci při zlepšování integrovaného systému řízení. Politika integrovaného systému řízení je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a ostatní osoby a organizace, které pro společnost pracují. ve Strakonicích Ing. Aleš Seitz generální ředitel 19

20 08 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, přátelé, rok 2014 byl v historii Teplárny Strakonice, a.s., rokem významným 60 let existence a 20 let fungování akciové společnosti stojí jistě za malé zhodnocení. Historii od vzniku v roce 1954 jsme zrekapitulovali v rámci oslav, konference a výstavy k těmto výročím. O 20 letech fungování akciové společnosti považuji za nutné sdělit trochu více. Mohu konstatovat, že to bylo 20 let úspěšných. Byla zrealizována řada opatření a akcí zajišťujících zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu zařízení teplárny, zvýšení účinnosti výrobního zařízení a rozvodů tepla, přizpůsobení se legislativě životního prostředí a modernizace technologických celků. Vše postupovalo podle dlouhodobých plánů a dle strategie rozvoje společnosti. Teplárna Strakonice, a.s., je již nyní připravena na dalších 20 let spolehlivého provozu při splnění všech limitů daných legislativou Evropské unie. Dvacetiletá cesta akciové společnosti nebyla jednoduchá. Byla postavena na kvalitním odborném a zkušeném vedení společnosti s dlouhodobou praxí v energetice a teplárenství, na pevném a soudržném týmu všech zaměstnanců, a nesmíme zapomenout na jednu zásadní věc, a to na 20 let naprosto korektní spolupráce s majoritním akcionářem Městem Strakonice. Spolupráce založená na vzájemné důvěře, pochopení a podpoře všech záměrů 20 vedení společnosti, ale i záměrů Města. Stálost managementu a akcionář, který tomuto managementu věří, byli základem minimální fluktuace. Vychovali jsme si své nástupce z mladé generace a i zde je možno beznárazově pokračovat v nastoupené cestě být spolehlivým dodavatelem tepla a elektřiny pro občany voliče, zákazníky teplárny. Při ohlédnutí za uplynulým rokem musím zmínit, že činnost akciové společnosti zásadně ovlivnil již začátek roku 2014, kdy od vešla v účinnost rekodifikace soukromého práva, která přinesla zásadní změny v právní úpravě týkající se správy akciové společnosti. Ke dni byl zrušen obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) a vstoupily v účinnost nové právní předpisy. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.). Nový občanský zákoník sjednotil úpravy doposud platného práva obchodního a občanského. Rekodifikace společnosti Teplárna Strakonice, a.s., přinesla povinnost řídit se, v oblasti její správy, od těmito novými právními předpisy, přizpůsobit se nejen těmto, ale i ostatním novým souvisejícím právním předpisům, např. Zákonu o veřejných rejstřících (zákon č. 304/2013 Sb.), a splnit povinnosti z nich vyplývající. Představenstvo společnosti celých prvních pět měsíců pracovalo na naplnění požadavků nové legislativy, což znamenalo řešit nejen otázku stanov společnosti, ale i otázku vnitřní struktury a mnohých dalších. Přípravou podkladů pro jednání valné hromady splnilo představenstvo všechny povinnosti vyplývající z nové legislativy. Rozhodnutím valné hromady společnost přizpůsobila stanovy zákonu č. 90/2012 Sb. a podřídila se tomuto zákonu jako celku. Tuto skutečnost představenstvo společnosti zapsalo do obchodního rejstříku a stav zapsaný v obchodním rejstříku přizpůsobilo stavu požadovanému novou legislativou, zákonem č. 304/2013 Sb. Všechny zákonem požadované lhůty byly splněny. Kromě změn ve správě společnosti činnost společnosti zásadně ovlivnila i další legislativní změna, a to novela Zákona o podporovaných zdrojích energie (zákon č. 165/2012 Sb.) zákonem č. 310/2013 Sb., účinná od , která přinesla změnu v podmínkách nároku na vyplácení podpory za elektřinu vyrobenou z vysokoúčinné kombinované výroby a přinesla

21 požadavek na výlučně zaknihované cenné papíry. Společnost Teplárna Strakonice, a.s., emitent listinných akcií na jméno a zároveň výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby, byla nucena tento legislativní požadavek řešit, aby nadále mohla získávat podporu za elektřinu vyrobenou z vysokoúčinné kombinované výroby. Valná hromada společnosti, na základě této legislativy, rozhodla o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované cenné papíry na jméno. K došlo k přeměně akcií společnosti a zaknihování cenných papírů na jméno v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. Celý proces zaknihování akcií, který společnosti přinesl kromě nákladů i další povinnosti a činnosti s tím spojené, se nedotkl pouze samotné společnosti, ale i akcionářů, pro které zaknihování akcií znamenalo nejen povinnosti spojené s přeměnou akcií, ale i náklady související se zaknihováním. Při hodnocení roku 2014 musím konstatovat, že to byl jeden z nejsložitějších roků. Rok vrcholící rekonstrukce kotlů K1 a K2, modernizace turbogenerátoru TG2, rok s nejnižší dodávkou tepla danou nejvyšší průměrnou teplotou za posledních 50 let. Řada úsporných opatření s cílem, který se nakonec podařil. Dosáhli jsme kladný hospodářský výsledek a přiblížili jsme se k plánovanému zisku po zdanění. Za tyto výsledky je nutno poděkovat všem zaměstnancům teplárny a stejně tak majoritnímu akcionáři za pochopení a důvěru. Rok 2014 byl rokem volebním. Rok 2015 bude, tak jako i v předešlých pětiletých obdobích, rokem, kdy končí volební období členů představenstva a dozorčí rady společnosti a tedy rokem volebním pro společnost. Byl bych velice rád, kdyby nové řídící orgány společnosti byly složeny z odborníků s praxí v teplárenství a kontinuálně mohly pokračovat v dokončení významných akcí končících v roce 2015 a převzaly odpovědnost nejen za tyto akce, ale i závazky společnosti v budoucnosti. Zároveň bych byl rád, kdyby i kontrolní orgán dozorčí rada byla složena ze zástupců akcionářů, a případně i odborníků, a vykonávala důležitou úlohu kontroly zodpovědně a kvalitně. Cílem obou orgánů by mělo být, tak jako v předešlém 20letém období, nastolení důvěry, pochopení a vzájemné spolupráce při plnění strategických cílů společnosti, a to vždy s péčí řádného hospodáře. Pak budou i v následujících letech spokojeni naši akcionáři, zákazníci i dodavatelé. Těmto všem a též našim zaměstnancům chci na tomto místě poděkovat za důvěru a pochopení. Ing. Aleš Seitz předseda představenstva 21

22 09 Statutární a dozorčí orgán PŘEDSTAVENSTVO statutární orgán předseda představenstva Ing. Aleš Seitz člen představenstva Mgr. Ing. Pavel Vondrys člen představenstva Ing. František Kutheil člen představenstva Ing. Pavel Pavel člen představenstva Ing. Vladimíra Voržáčková DOZORČÍ RADA dozorčí orgán společnosti předseda dozorčí rady Ing. Bořivoj Kohout člen dozorčí rady Ing. Karel Šíp člen dozorčí rady Ing. Luděk Joza člen dozorčí rady Josef Lukeš člen dozorčí rady Ing. Jana Narovcová člen dozorčí rady Ing. Václav Kamba (do 25. května 2014) člen dozorčí rady Ing. Vladimír Šístek (od 29. května 2014) 22

23 10 Organizační struktura společnosti ORGÁNY SPOLEČNOSTI VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA VEDENÍ SPOLEČNOSTI odborný ředitel pro techniku a výrobu Ing. František Kutheil generální ředitel Ing. Aleš Seitz odborný ředitel pro finance Ing. Vladimíra Voržáčková VEDENÍ SPOLEČNOSTI odborný ředitel pro obchod Ing. Václav Braun provoz údržba investice a marketing chemie a vodohospodářství rozvody tepla bezpečnost práce ekonomické informace financování účetnictví controlling ekonomické informace obchod doprava MTZ ekologie řídící a informační systémy 23

24 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku PLNĚNÍ ROZPOČTU Za rok 2014 vytvořila Teplárna Strakonice, a.s. výsledek hospodaření před zdaněním ve výši tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl dosažen jen díky výrazným úsporným opatřením v oblasti nákladů, neboť pokles tržeb za teplo vzhledem k mimořádně teplému počasí a pokles tržeb za dodanou elektrickou energii činil více než 31 mil. Kč. VÝROBA A PROVOZ Výroba elektrické energie Výroba elektrické energie je v Teplárně Strakonice, a. s., zajišťována dvěma turbogenerátory TG1 a TG2. První stroj TG1 je protitlaký, druhý stroj TG2 je kondenzačně odběrový. V roce 2014 byla vyrobena elektřina v objemu MWh. Plánovaná výroba byla splněna pouze na 90,3 %. Plánované množství vyrobené elektřiny nebylo splněno z důvodu mimořádného odstavení turbíny TG2 v 1. čtvrtletí. Při této revizi byla provedena kontrola rotoru. Nižší potřeba tepla pro soustavu zásobování ovlivnila menší využití stroje TG1. Tento byl v mimotopné sezóně odstaven do studené zálohy. Maximální hodnoty zatížení bylo dosaženo a činilo 17,4 MWe. Výroba tepelné energie Výrobu tepla ovlivnily dva základní faktory. Nižší potřeba tepelné energie pro výrobu elektřiny a vnější klimatické podmínky. Rok 2014 byl nejteplejším rokem v ČR za posledních 50 let. V základním zatížení byly provozovány kotle K2 a K3. Jejich nasazení do provozu bylo prováděno tak, aby bylo zajištěno dosažení optimální účinnosti výroby a současně byla zachována bezpečnost dodávek do soustavy zásobování teplem. Celkem bylo v roce 2014 vyrobeno TJ. Velkým pozitivem je, že u modernizovaného kotle K2 je dosahována průměrná účinnost téměř 92 %. Provoz tepelných sítí a předávacích stanic Provoz tepelných sítí a předávacích stanic byl v roce 2014 stabilní, nedošlo k přerušení dodávek tepla. Soustava je jako jediná v ČR provozována bez celkové odstávky. Toto umožňuje existence dvou nezávislých provozoven. Pokračovalo rozšiřování méně ztrátové teplovodní sítě. V roce 2014 bylo vybudováno 54 m přípojek. Celková délka sítí soustavy zásobování teplem je téměř 64 km. Podařilo se zajistit dotaci z operačního programu Životní prostředí oblast podpory (2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů, včetně SZT). Realizací této akce v roce 2015 dojde k eliminaci 1,95 km ztrátových parních rozvodů. Velká pozornost je věnována opravám kondenzátních potrubí v úsecích rozvodů, kde je nadále uvažováno provozovat parní síť. Této činnosti musí být i v dalších letech věnována značná pozornost. Byla dokončena obnova řízení a sběru dat předávacích stanic novou technologií přes centrálu EBI. Trvale byla projektantům a zákazníkům poskytována poradenská a konzultační činnost. Tato přispívá k rozšiřování teplárenské soustavy a získávání nových zákazníků. 24

ZÁKLADNÍ, TECHNICKÉ A OBCHODNÍ UKAZATELE... 3

ZÁKLADNÍ, TECHNICKÉ A OBCHODNÍ UKAZATELE... 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 T E P L Á R N A S T R A K O N I C E, a. s. OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 2 Založení společnosti... 2 Předmět podnikání... 2 Postavení na trhu... 2 ZÁKLADNÍ, TECHNICKÉ A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA STRAKONICE, A. S., ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA STRAKONICE, A. S., ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA STRAKONICE, A. S., ZA ROK 2013 OBSAH Profil společnosti... 5 Základní ukazatele... 6 Historie...7 Události roku 2013... 9 Události po účetní závěrce (po 31. 12. 2013

Více

výroční TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

výroční TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. výroční ZPRÁVA 2011 TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., v platném znění. obsah strana profil společnosti 3 základní ukazatele 4 hodnocení společnosti 5 historie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA STRAKONICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA STRAKONICE VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA STRAKONICE 2008 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI 2 Založení společnosti Předmět podnikání a postavení na trhu ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI 4 HISTORIE 5

Více

výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. 2012 obsah profil společnosti.............................................................................................2 základní ukazatele............................................................................................

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VII SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ing. Martin Hájek, Ph.D. ředitel výkonného pracoviště 9. listopadu 2011, Hustopeče Představení

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2007-1

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Miroslav Klos generální ředitel a místopředseda představenstva Vodárenská akciová společnost, a.s.,

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s.

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s. OČENKA SKUPINa DaLKIa V ČESKÉ REPUBLICE 2011 V dnešní době klimatických změn, přetrvávající ekonomické krizi a nestálých cenách energií nabízí Dalkia svým zákazníkům profesionální služby v oblasti dodávek

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Zpráva o pokroku v oblasti KVET v ČR. Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES

Zpráva o pokroku v oblasti KVET v ČR. Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice podle Směrnice 2004/8/ES Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, únor 2007 Obsah zprávy Str. 1. Úvod 2 1.1 Současný stav

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více